č. 7 - Mesto Turzovka

Komentáře

Transkript

č. 7 - Mesto Turzovka
Ročník XI
TURZOVKA – živé mesto s históriou
Číslo 7/APRÍL 2009
Výstava plná inšpirácií
V
priestoroch Domu kultúry v Turzovke bola v
dňoch od 31. 3. do 7. 4. 2009 nainštalovaná
výstava pod názvom Krása jari. Výstava bola oslavou
jari, prebúdzajúcej sa prírody a zároveň pripomienkou, že o niekoľko dní budeme sláviť
najvýznamnejšie kresťanské sviatky – Veľkú noc.
Pripravilo ju Kultúrne a spoločenské stredisko,
avšak bez výrobkov a dekorácií šikovných žien z
Turzovky a okolia by to nebolo možné. Návštevníci
tak mohli obdivovať kraslice od Viery Šašlákovej,
Emílie Findrovej, Evy Janetkovej, medovníčky od
Darinky Cisárikovej, Evy Staníkovej, Márie
Jozekovej, výrobky zo slaného pečiva od Gizely
Krejčovej, výrobky z drôtu od Anny Vráblikovej a
ďalšie zaujímavé práce a dekorácie.Obohatením
výstavy boli inšpiratívne práce Turzovských skautov,
CVČ, Školského klubu detí, Špeciálnej ZŠ, MŠ
Šarky z Turzovky a ZŠ Skalité Kudlov.
Želáme vám veľa smiechu,
na Veľkú noc len potechu.
Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
V pondelok veľký zhon
a ženám kúpačov plný dom.
Veľa vody z potoka, budú svieže do roka.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, sladké koláče,
ohybné korbáče, vodu studenú, šunku údenú,
veľa radosti a málo starosti.
Otvorenie výstavy bolo spestrené vystúpením detského folklórneho súboru Ďatelinka, pôsobiaceho
pri MŠ Šarky pod pedagogickým vedením Márii
Giertlovej, Evy Porvazníkovej a Anny Filovej.
Kultúrne a spoločenské stredisko srdečne ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k
realizácii výstavy a tým inšpirovali a obohatili
všetkých návštevníkov o pekný umelecký zážitok.
Krásne a pohodové prežitie Veľkej noci
všetkým Turzovčanom želá
Miroslav Rejda, primátor mesta
a pracovníci samosprávy
Uplynulý mesiac pohľadom
Inšpektorov verejného poriadku
O
projekte „Bezpečné mesto“ informujeme
pravidelne. Začal sa v roku 2002, predpokladá dlhodobé aktivity a vo svojom rámci
sa určite preklenie cez niekoľkoročné obdobie
komunálnej politiky v oblasti bezpečnosti a prevencie kriminality mesta Turzovky. Taktiež sme písali,
že samospráva mesta s cieľom zlepšenia dohľadu
nad verejným poriadkom z dôvodu množiacich sa
priestupkov a rôznych správnych deliktov v mesiaci
december na svojom zasadnutí schválila rozšírenie
funkčných miest MsÚ o dvoch inšpektorov verejného poriadku. Svoju prácu naplno začali od
februára a dnes už môžu bilancovať uplynulé
týždne.
Počas výkonu služby sa IVP stretávajú s rôznymi
pretrvávajúcimi problémami, ktoré trápia obyvateľov
nášho mesta a mestskú samosprávu. V snahe znížiť
riziko dopravnej kolízie na križovatke v centre
mesta, ktorú zároveň pretína železničná trať, inšpektori pravidelne v ranných hodinách dozerajú na
bezpečný prechod žiakov do školy. V spolupráci s
občianskym združením U psej matere sa postupne
darí riešiť problémy s túlavými a nechcenými psami.
V uplynulých týždňoch sa odchyt vykonal už dva
krát a z ulíc mesta zmizlo 7 túlavých psov. V
spolupráci s OO PZ SR v Turzovke je snaha eliminovať rôzne prejavy vandalizmu a poškodzovania
majetku mesta. V súčasnosti sa stáva módnym trendom „skrášľovanie budov rôznymi umeleckými
výtvormi“. Mnohí si pri svojej ľahkovážnosti neuvedomujú, že pri posprejovaní fasády vzniknutá škoda
už zakladá znaky trestného činu. Vďaka účinnej
pomoci zo strany Polície sa darí v meste odhaľovať
majiteľov vrakov automobilov. Z niekoľkých desiatok
je v konaní prvých 5 motoristov, ktorí na základe
výzvy odstránia svoje automobilové vraky v priebe-
Od 1. apríla sa začal predpredaj vstupeniek na festivaly DROTÁRIA a ROCK
BESKYD FEST. Do 31. mája budú v najvýhodnejších cenách, a preto neváhajte
a zakúpte si lístky už teraz, pretože aj v predpredaji budú ceny s príchodom leta
stúpať. Predajnými miestami sú Mestská knižnica v Turzovke a sieť TICKETART
(www.ticket–art.sk).
DROTÁRIA – 17. – 18. 7. 2009
Termíny predpredaja
Ceny vstupeniek
Permanentky
1–dňové vstupenky
1. 4. 2009 – 31. 5. 2009
8 eur/241,01 Sk
1. 6. 2009 – 16. 7. 2009
17. 7. 2009 – 18. 7. 2009
10 eur/301,26 Sk
15 eur/451,89 Sk
8 eur/241,01 Sk
10 eur/301,26 Sk
ROCK BESKYD FEST – 8.8.2009
Termíny predpredaja
Ceny vstupeniek
1. 4. 2009 – 31. 5. 2009
6 eur / 180,76 Sk
1. 6. 2009 – 7. 8. 2009
8 eur / 210,88 Sk
8. 8. 2009
10 eur/301,26 Sk
Areál športu a oddychu
otvára letné
športoviská
Po zime, ktorá sa svojou
intenzitou síce nevymykala
z priemerov, no vliekla sa
poriadne dlho, zavítali s
príchodom apríla medzi
nás predsa len teplejšie
jarné dni. Samospráva
chce preto všetkým
deťom, mládeži, ale aj
ostatným vekovým
kategóriám športovcov
vyjsť čo najskôr v ústrety a
ponúknuť priestor na relax
v Areáli športu a oddychu.
Po voľnom Veľkonočnom
Ako sme volili v našom meste
Druhé kolo 4. 4. 2009 P
Okrsok č. Počet opráv. voličov
1.
957
2.
1130
3.
1112
4.
1150
5.
1027
6.
712
Spolu
6088
Priezvisko,
meno
Gašparovič Ivan
Radičová Iveta
Počet
hlasov
v okrsku
Č.1
Č.2
359
393
42
74
Z toho volilo Platné hlasy
401
401
470
467
517
516
526
526
477
477
323
318
2714
2705 = 44,43 %
Č.3
417
Č.4
451
Č.5
402
99
75
75
Č.6 Spolu
287 2309
85,36%
31
396
14,64%
rezidentské voľby pokračovali
v sobotu 4. 4. 2009 druhým
kolom volieb. Zúčastnilo sa ho a
hlasovalo 2705 voličov, z celkového počtu oprávnených voličov
6008. Ako aj v prvom kole bolo
zriadených 6 volebných okrskov.
Všetky boli umiestnené v Základnej škole Turzovka Bukovina.
Kyvadlovú dopravu, ktorú zabezpečilo Mesto Turzovka pre lepšiu
dostupnosť všetkých voličov pre
obidve kola volieb využilo cca 100
občanov. Môžeme konštatovať, že
túto formu dopravy počas konania
oboch kôl volieb využilo veľmi
málo voličov (2,5 %). Z uvedeného
dôvodu mesto Turzovka neuvažuje
zabezpečovať kyvadlovú dopravu
pre voľby do europarlamentu,
ktoré sa budú konať v júni 2009.
pondelku sa od stredy 15.
apríla pre verejnosť otvárajú brány areálu naplno so
všetkými „letnými“ športoviskami s výnimkou
tenisových kurtov. Tie
čaká jarná rekonštrukcia a
údržba antuky, ktorú chcú
prevádzkovatelia stihnúť
čo najskôr a poskytnúť
športovcom aj tieto plochy
v čo najlepšej kvalite.
Potešiteľné je, že samospráva pripravuje v tomto
roku v areáli nové investí-
cie. Mal by sa vybudovať
nový sklad náradia a ten
súčasný by sa mal dovybaviť na priestory pre
stolný tenis a športovci
kolektívnych športov a
návštevníci haly sa zrejme
dočkajú aj samostatných
šatní a hygienických zariadení.
Navštívte AŠO
v Závodí denne v čase
8.00 - 22.00 hod.
Všetci ste vítaní!
Výzva k bývalým
zamestnancom a
žiakom Základnej školy
ZŠ v Turzovke na Bukovine oslavuje v tomto roku
45. výročie svojej existencie. V rámci prípravy
osláv tohto jubilea sa vedenie školy obracia na
širokú verejnosť s prosbou o poskytnutie
akýchkoľvek materiálov týkajúcich sa školy – od
jej budovania, doterajšej histórie, úspechov a premien. Každý materiál (fotografie, texty, diplomy či
iná dokumentácia) bude majiteľovi vrátený. Škola
zároveň oznamuje všetkým do pozornosti, že pri
príležitosti 45. výročia svojej existencie uskutoční
v piatok 5. júna 2009 o 17,00 hod. v Kultúrnom
dome Rudolfa Jašíka slávnostnú akadémiu a v
základnej škole bude tento deň od rána Dňom
otvorených dverí. Tešíme sa na Vašu účasť!
hu budúcich dní. Veľmi pálčivým problémom je
nezákonný predaj rôzneho textilného a obuvníckeho
tovaru občanmi rómskeho pôvodu na území mesta.
Aj riešeniu tohto problému inšpektori venujú
zvýšenú pozornosť. Voči zisteným podomovým
a pouličným predajcom sa začalo správne konanie
s cieľom zamedziť nelegálnemu predaju výrobkov
s neznámym pôvodom. Pravidelnou kontrolou
a s aktívnou pomocou našich spoluobčanov chceme
radikálne postupovať voči rôznym znečisťovateľom a
tvorcom divokých skládok.
Veľkú pomoc si sľubujeme od pripravovaného
kamerového systému, ktorý nám pomôže pri
odhaľovaní rôznych porušovateľov verejného poriadku. Budú zároveň monitorované aj mestské komunikácie, kde sú veľké problémy s parkujúcimi vozidlami, ktoré zabraňujú plynulej cestnej premávke.
Inšpektori verejného poriadku
Audit preveril
hospodárenie mesta
Turzovka za rok 2008
Turzovku
ako pravdepodobne aj mnohé
ďalšie samosprávy v týchto dňoch
navštívila audítorská skupina, ktorá svoju činnosť zamerala
na kontrolu a overenie správnosti vedenia účtovníctva
a dodržiavanie zásad rozpočtového hospodárenia (overenie účtovnej závierky) za obdobie od 1. 1. 2008 – 31. 12.
2008. Overenie účtovnej závierky Mesta Turzovka za rok
2008 bolo vykonané v súlade s ustanovením Obchodného
zákonníka, zákona o účtovníctve a zákona o audítoroch.
Mestský úrad ešte neobdržal Správu nezávislého audítora,
preto nemôžme citovať ich výrok, no podľa osobných vyjadrení audítorov je v samosprávnom účtovníctve úplný
poriadok a všeobecný súlad s právnymi normami a zákonmi. S výrokom a správou audítora sa bude zaoberať
Mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí v apríli
2009 rovnako ako aj so záverečným účtom, inventarizáciou, či ďalšími ekonomickými správami z hospodárenia
mesta a jeho organizácií.
ZRKADLO NÁZOROV
Podľa kalendára sa začína jar. Vďaka tomu, že naši
predkovia často krát nepovažovali zmenu ročných
období za zákonitosti prírody, ale za dôsledok
pôsobenia nadprirodzených síl, sa dnes môžeme
radovať z mnohých pekných a veselých tradícií.
Zvyklosti a obyčaje vykonávané v týždni
veľkonočnom mali mať blahodarný vplyv nielen na
úrodu, ale i na krásu žien. Využili sme preto príchod jari, no najmä blížiace sa Veľkonočné sviatky,
aby sme sa opýtali v uliciach mesta na to, či mládenci chodia šibať a polievať dievčence. A naopak
zas ženám sme kládli otázku, ako u nich prebieha
príprava na sviatky.
Rasťo, Turzovka:
„Samozrejme chodím šibať.
Dva alebo tri dni pred šibačkou sa vyberiem na prútiky a v
nedeľu z nich upletiem korbáč. No a tento rok pôjdem
po prvý krát aj so synom poriadne vyšibať maminu.
Dievčatá ale vodou
nepolievam, len decentne
navoňavkujem.“
Jarmila, Turzovka: „Rôzne
zdobím veľkonočné vajíčka,
napríklad obháčkovaním, drôtovaním alebo zafarbeným
papierovým cestom. A tradície
u mňa predstavujú umývanie
okien, tepovanie a vysávanie
kobercov.“
Janka – Vysoká n/Kysucou:
„Robievam v domácnosti
veľkonočnú výzdobu, maľujem
vajíčka a pečiem tradičné
koláče a samozrejme
dodržiavam kresťanské zvyky,
na Veľký piatok sa postíme a v
pondelok sa radujeme a hodujeme.“
Peter – Čadca:
„Veľkonočné tradície sa mi
veľmi páčia. Korbáč si síce
upletiem, ale vyšibem iba
mamu.“
Vierka – Turzovka:
„Háčkujem obrusy s jarnými a
veľkonočnými motívmi,
robievam zajačikov a
veľkonočné štóly. Dokonca aj
pletiem korbáče, pretože môj
manžel sa to dodnes nenaučil.“
Deň Zeme – čisté mesto a zber
nadobjemných odpadov
Mikroregión Horné Kysuce je združením Mesta Turzovka a obcí Makov, Vysoká
nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Podvysoká, Olešná. Založený 5. novembra 2003.
Ročník IV
Číslo 4
APRÍL 2009
Labute v Turzovke nebol prvý apríl
Mesiac apríl je v našom meste aj tentoraz spojený hneď s troma akciami, zberom nebezpečného odpadu,
zberom nadobjemného odpadu a s akciou „Deň Zeme – čisté mesto“. V najbližších dňoch sa na pôde
Mestského úradu v Turzovke stretnú opäť zástupcovia samosprávy, škôl, školských zariadení a domových
dôverníkov z bytových domov na sídlisku Šarky, aby spoločne dohodli postup akcie „Deň Zeme“.
Všetky vyššie spomenuté akcie sa budú uskutočňovať pod vedením samosprávy a technicky ich
zabezpečí, tak ako v minulosti Mestský podnik služieb Turzovka.
Veríme, že aj v tomto roku sa do akcie zapoja deti, mládež, občania aj podnikateľské subjekty so sídlom
na území mesta Turzovka, čoho výsledkom bude pekné, čisté mesto.
dátum akcie
8. 4. 2009
9. 4. 2009
predmetom zberu budú
21. 4. 2009
23. 4. 2009
predmetom zberu bude
24. 4. 2009
Prvý apríl, ktorý je okrem iného i svetový deň vtáctva, je pre väčšinu ľudí spojený s rôznymi kanadskými
žartmi, vtipmi, a je označovaný ako deň bláznov. A tak sa stalo, že v Turzovke na Kysuci sme mohli vidieť trojicu labutí, ktoré sa tu zastavili na svojej ceste „bohviekam“. Prileteli, oddýchli si a pár dní si vychutnávali
zvýšenú hladinu rieky, na ktorej si v Turzovke určite doteraz nezaplávala žiadna labuť. Potom, rovnako znenazdajky ako prileteli, aj napli svoje krídla a pobrali sa ďalej. O tom, že to nebol len prvoaprílový žart svedčia
aj zábery pohotového štábu TVT, ktorému kŕdlik divých labutí ochotne zapózoval pred objektívom kamery
a fotoaparátu, aby sme mohli tieto unikátne zábery zaarchivovať pre budúce generácie.
Kandidátov na udelenie ocenení mesta
môžte navrhnúť do konca apríla
V minulom čísle Spravodajcu sme priniesli informáciu o tom, že Mestské zastupiteľstvo prerokovalo
a schválilo vyhlásenie podávania návrhov na udelenie
ocenení mesta pre rok 2009. Dnes prinášame
prehľad termínov, ktorými sa treba riadiť jednak pri
predkladaní, ale zároveň sú záväzné aj pre samosprávu, ktorá bude predložené návrhy ďalej spracúvať a rozhodovať o jednotlivých laureátoch. Celý
časový harmonogram sa už tradične odvíja od termínu odovzdávania ocenení. Od začiatku sa uskutočňuje v rámci Beskydských slávností, ktoré sa v
tomto roku budú konať 14. - 16. augusta, a preto sú
ostatné termíny určené nasledovne:
– do 30. 4. 2009 podávanie návrhov na jednotlivé
ocenenia v zmysle platného VZN
– do 31. 5. 2009 posúdenie návrhov komisiou
MsZ, vypracovanie stanoviska pre rokovanie MsZ
– do 30. 6. 2009 prejednanie stanoviska komisie v
MsZ
– 14. 8. 2009 slávnostné zasadnutie MsZ – odovzdanie ocenení mesta pre r. 2009.
V súlade so Štatútom mesta Turzovka a Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o udeľovaní ocenení
mesta Turzovka sa ocenenia udeľujú v 4 kategóriách:
a) Čestné občianstvo mesta Turzovka
b) Cena mesta Turzovka
c) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu
mesta Turzovka
d) Cena primátora mesta Turzovka
Návrhy môžu podať primátor mesta a poslanci
MsZ, alebo prostredníctvom nich i ostatní občania,
právnické a fyzické osoby. Na to, aby mohol byť
návrh prejednaný v komisii musí obsahovať všetky
formálne náležitosti uvedené vo VZN mesta (meno a
priezvisko resp. úplný názov v prípade organizácií,
adresa, povolanie resp. zameranie činnosti a aktivít,
stručné zdôvodnenie predkladaného návrhu) a musí
byť doručený v stanovenom termíne.
Touto cestou vyzývame všetkých spoluobčanov,
návštevníkov a priaznivcov nášho mesta, organizácie, firmy, združenia či spoločnosti, aby sa zapojili do
procesu výberu laureátov a prostredníctvom primátora alebo poslancov MsZ včas predložili návrhy na
jednotlivé ocenenia. Veríme, že s Vašou podporou
sa nám spoločne opäť podarí načrieť do bližšej či
vzdialenejšej histórie, do spomienok na ľudskú
šikovnosť, um, či výnimočné udalosti a činy, ktoré sa
diali a dejú v Turzovke, aby sme im mohli udelením
ocenení vyjadriť verejné poďakovanie a úctu.
samospráva mesta
Kino Jašík
Apríl 2009
Príďte si zatancovať
do CVČ
V Centre voľného času v
Turzovke sa 23. apríla o 14.00
uskutoční 6. ročník obľúbenej
súťaže v tancoch, „Tanečné
topánky 2009“. Súťažiť sa bude
v dvoch kategóriách – Jednotlivci
a Tanečné skupiny , ktoré budú
ešte členené podľa veku (deti do
11 rokov, deti od 12 rokov a
staršie). Prihlásiť sa môžete do
17.apríla v CVČ osobne, prípadne telefonicky na č.t.
041/4352 210.
Dňa 25.apríla o 10.00 hod. sa
uskutoční WORKSHOP –
25. 4. 2009 o 19.30 hod. Mysteriózna dráma.
„Narodil som sa za neobyčajných okolností!“
Mládeži prístupný od 15 rokov
STREET DANCE ACADEMY S
MEL A JOHNYM (s Melániou
Kasenčákovou a Johnym
Mečochom). O mieste
(telocvičňa ZŠ alebo športová
hala v AŠO Závodie sa záujemcovia dozvedia v týždni konania
podujatia na známych kontaktoch
CVČ Turzovka.
Ponuka prihlásiť dieťa do
Materskej škôlky Turzovka Šarky stále aktuálna
O zápise detí do MŠ, ktorý prebiehal celý február a marec sme
už informovali. K 31.marcu 2009
sa do MŠ zapísalo 79 nových
Odpady a
čo s nimi?
Počas mesiacov január a február, kedy si občania rodinných domov kupovali nálepky na odpad
pre rok 2009 v závislosti od veľkosti zbernej
nádoby a spôsobu vykurovania RD, obdržali aj
nové vrecia a nálepky s čiarovými kódmi, ktoré
mali na tieto vrecia nalepiť. Čiarový kód obsahuje
meno vlastníka a číslo rodinného domu, podľa
ktorého bude jasne definované, či sa občan v
stanovený termín zapojí do zberu, zvozovým
kalendárom určenej komodity.
V súčasnej dobe môžme zhodnotiť zber plastov a skla, ktorých zber prebiehal v uplynulých
dňoch. Počas zberu najazdí nákladné motorové
vozidlo 110 km a náklady na zber, ktorý vykonáva 6 pracovníkov, predstavujú 303,72 eur (9150,–
Sk). Vo februári sa vyzbieralo 1560 kg plastov, z
toho takmer 50% odpadu nezodpovedalo povahe
plastov, ktoré je možné odovzdať na ďalšie spracovanie. Do zberu sa zapojilo v priemere 18,8%
domácností: z toho v m.č. Stred 23,3%, m.č.
Závodie 19,6%, m.č. Predmier 18,6%, m.č.
Hlinené 16%, m.č. Vyšný koniec 17,7% a v m.č.
Turkov 14,5%. Keďže na ďalšie spracovanie bolo
možné odovzdať len 50% vyzbieraných plastov,
pričom výkupná cena je 0,10 eur (3,-Sk) kg,
mesto a teda občania prerobili na zbere 226,05
eur. Keby sa do zberu zapojila každá domácnosť,
mohlo by sa vyzbierať až 4 tis. kg plastov a
získať až 412 eur. Vtedy by zber bol efektívny a
samospráva by mohla uvažovať o zvýhodnení
poplatkov pre každú domácnosť, pravidelne sa
zapájajúcu do triedenia komunálneho odpadu.
Do zberu skla sa zapojilo ešte menej domácností a z celkového počtu 1836 domácností, využilo
zber skla len 264 RD, čo predstavuje 14,4%.
Preto chceme znova vyzvať našich občanov,
aby triedeniu papiera, plastov, skla, tetrapakov,
železných a neželezných kovov venovali väčšiu
pozornosť, čo nakoniec všetci uvedomelí
„triediči“ pocítia na poplatkoch za zber a likvidáciu komunálnych odpadov, možno už v nasledujúcom roku.
Zo slovníka samosprávy
PODIVNÝ PRÍPAD BENJAMÍNA
BUTTONA
INFORSERVIS
predmet zberu
zber nebezpečného odpadu v m.č. STRED, ZÁVODIE a PREDMIER
zber nebezpečného odpadu v m.č. HLINENÉ, VYŠNÝ KONIEC, TURKOV
televízory, počítačové monitory, hracie displeje, chladničky, práčky, pneumatiky, batérie a akumulátory, žiarivky, motorové oleje, farby a pod.
zber nadobjemného odpadu v m.č. STRED, ZÁVODIE, PREDMIER
zber nadobjemného odpadu v m.č. HLINENÉ, VYŠNÝ KONIEC, TURKOV
starý nábytok, sanita (umývadlá, vane, WC) a pod.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD nie je nadobjemný odpad a likvidovať sa počas
zberu nebude.
akcia „DEŇ ZEME - ČISTÉ MESTO“
detí na školský rok 2009/2010.
V aktuálnom školskom roku
2008/2009 má MŠ 8 tried a
181 detí. Rozhodnutia o prijatí
dieťaťa do MŠ na školský rok
2009/2010 si rodičia budú môcť
vyzdvihnúť od 30. apríla 2009.
Do tohto termínu môžu ponuku
prihlásiť svoje dieťa do škôlky
využiť ešte tí rodičia, ktorí na to
pozabudli alebo si to s využitím
tejto služby dodatočne
rozmysleli. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov
veku, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
– red –
V tomto roku sa chce samospráva
mesta v rubrike „Zo slovníka samosprávy“ venovať témam, ktoré pramenia
z rôznych občianskych podnetov,
sťažností, nedorozumení, či kontrolnej
praxe inšpektorov verejného poriadku a
pod. Občania sa s nimi denne stretávajú,
čo–to o nich počujú, ale nie vždy vedia,
aké sú v istých súvislostiach ich práva
resp. povinnosti. Budeme sa snažiť tieto
problémy priblížiť čitateľom výťahom
právnych noriem, o ktoré sa zamestnanci rôznym úsekov mestského úradu pri
svojej práci každodenne opierajú:
1. podnet na riešenie parkovania
kamiónov na miestnej komunikácii –
Základnými všeobecnými povinnosťami
dopravcu (§ 4 zákona o cestnej doprave)
sú:
a) vykonávať cestnú dopravu podľa
prepravného poriadku
b) označiť každé vozidlo používané na
podnikanie svojim obchodným
menom,
c) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných
dopravných a súvisiacich činností
ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, na technickú kontrolu, na parkovanie a garážovanie
vozidiel a starostlivosť o posádky vozidiel, o cestujúcich a náklad (ďalej len
technická základňa),
d) zabezpečiť, aby v každom vozidle,
ktoré sa používa na podnikanie, bol
doklad o oprávnení podnikať,
e) zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré
sa používajú na podnikanie, parkovali
alebo garážovali vo vlastných
priestoroch alebo na vymedzených
stanoviskách v obci, ak obec zriadila
na takéto účely vymedzené priestory,
f) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
vozidiel a činnosťou posádok vozidiel
cestujúcim, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.
Zákon jednoznačne určuje, za akých
podmienok a kde môžu parkovať vozidlá
na podnikanie. Odstavením vozidla
mimo týchto priestorov sa dopravca
dopúšťa správneho deliktu a možno voči
nemu začať konanie vo veci uloženia
pokuty. (Vozidlom rozumieme každé
vozidlo, s ktorým sa podniká. Patrí sem:
nákladné vozidlo, autobus, dodávkové
vozidlo, osobné vozidlo taxislužby).
2. podnet na nevyčistené chodníky pri obchodných prevádzkach:
Komu patria chodníky a kto má povinnosť udržiavať ich schodnosť, to je v
zime azda najčastejšia otázka. Odpoveď
je však jednoduchá. V súlade s § 9,
ods.2 zákona o pozemných komunikáciách, závady v schodnosti chodníkov
priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v zastavanom území a hraničí s
cestou alebo miestnou komunikáciou,
sú povinní bez prieťahov odstraňovať
vlastníci, správcovia alebo užívatelia
nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli
znečistením, poľadovicou alebo snehom.
(všeobecne záväzné nariadenie
mesta jasne vymedzuje čas, do ktorého
sa čistenie musí vykonať).
Spoločenská
kronika
Marec 2009
Vitaj dieťa:
Martin Stoliga
Samuel Polák
Marek Blaskovics
Marek Kuchta
Želáme veľa šťastia!
Jubilanti:
Jozef Bogáň – 60 rokov
Ján Holaza – 60 rokov
Ivan Jašík – 60 rokov
Ján Kontrík – 60 rokov
Štefan Šteiniger – 60 rokov
Vlasta Veselková – 60 rokov
Anna Barancová – 70 rokov
Mária Kontríková – 70 rokov
Jozef Krištofík – 70 rokov
Mária Hyneková – 80 rokov
Jozef Polka – 80 rokov
Srdečne blahoželáme!
Navždy nás opustili:
Anna Marcová – 79 rokov
Jozefa Štiaková – 71 rokov
František Stuchlík – 62 rokov
Ignác Stančák – 85 rokov
Štefánia Pupíková – 68 rokov
Mária Ondryášová – 64 rokov
Štefan Adamov – 74 rokov
Imrich Žižo – 77 rokov
Odpočívajte v pokoji!
Spravodajca mesta Turzovka. Vychádza dvakrát mesačne. Registrácia Okresný úrad, odbor školstva a kultúry Čadca, č. 1/1999. Vydáva Mestský úrad Turzovka. Grafická úprava – MAGMA – Mária Ščuryová
Redakčná rada: Mgr. Kamil Kobolka (šéfredaktor), Agáta Machovčáková, Jana Rudinská, Emília Škorníková, Rudolf Šobich. Kuriér Mikroregiónu Horné Kysuce vydáva Kysuce – nezávislý týždenník Kysučanov

Podobné dokumenty