zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
Městský úřad Nové Strašecí
odbor výstavby a životního prostředí
Komenského nám. čp. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739
Čj.:
Vyřizuje:
Tel:
29/328/10/OV/Kr
Ing. Králová
313 511 730, 313 511 739
Nové Strašecí, dne 22.4.2010
Středočeský kraj
Zborovská č.p. 11
150 21 Praha 5
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Nové Strašecí, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako stavební úřad příslušný na základě pověření
v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.1.2010 podal
Středočeský kraj, v zastoupení hejtmana MUDr. Davida Ratha, IČ 70891095, Zborovská č.p.
11, 150 21 Praha 5,
kterého zastupuje SHB, a.s., IČ 25324365, Štefánikova č.p. 21, 602 00 Brno, v zastoupení HBH
Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
Rekonstrukce silnice II/229 a vybudování nového úseku silnice II/229 - obchvat obce Lišany
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 607/1, 607/12, 607/25, 736/1, 736/13, 736/14, 927, 2459, 2488/1,
p. p. k. 765, 777, 779, 808, 810, 819, 821, 872, 873, 888, 892, 893, 924, 926, 928, 947, 948, 950, 2462/1,
2488 v katastrálním území Krupá ,
st. p. 43/3, parc. č. 717/2, 887, 888/7, 940/1, 943, 944/5, 944/8, 949, 951, 991, 1051, 1103, 1104/1,
1121/1, 1122, 1124, 1126/6, 1138, 1143, 1144/1, 1149/2, 1328/1, 1380, 1381/3, 1388, 1434/16, 1450/1,
1452/1, 1452/5, 1452/6, 1452/61, 1452/64, 1544/2, 1546/2, 1546/3, 1575, 1626, 1706/1, 1706/2, 1752/1,
1911/1, 1911/2, 1914/1, 1914/3, 1933/1, 1938, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1952/3, 1960, 1961/1,
1961/2, 1962/1, 1962/2, 1963, 1968, 1973, 1974/1, 1976/1, 1976/5, 1976/11, 1976/14, 1976/16, 1979,
1984/1, 1986/1, 1986/6, 1987/2, 1995, s. p. k. 33, p. p. k. 712/1, 717/5, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4,
888/5, 888/6, 888/7, 888/8, 889, 890, 940/2, 943, 949, 950, 951, 955/1, 957, 959, 961, 969, 973, 980, 987,
992, 1002, 1007/1, 1007/2, 1014, 1018, 1019, 1026, 1027, 1030, 1031, 1039, 1040, 1042, 1043, 1051,
1052, 1055, 1056, 1064, 1065, 1076/1, 1077, 1078, 1090, 1091, 1095, 1103, 1104, 1120, 1121/2p, 1122,
1125/1, 1126/1/d1, 1126/1/d2,1126/3p, 1127/1, 1127/3p, 1132/7, 1132/8, 1132/11, 1132/50, 1134, 1138,
1139/d1, 1139/d2, 1140/d1, 1141/d1, 1141/d2, 1142, 1143, 1144/1/d1, 1144/1/d2, 1339, 1342, 1343,
1345, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1368,
1369, 1374/2, 1379/1, 1379/4, 1388, 1389, 1391, 1406, 1412, 1414, 1430, 1433, 1434, 1441, 1442, 1452,
1453/2, 1453/4, 1464/2, 1466/2, 1477/1, 1483/2, 1497/1, 1509/1, 1509/2, 1514/2, 1521/2, 1529, 1532/2,
1533/1, 1537/1, 1540/1, 1540/2, 1546/2, 1546/4, 1547/1, 1547/2, 1551/1, 1551/2, 1552, 1559, 1560/1,
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 2
1566/2, 1567, 1574, 1575, 1583/1, 1584, 1591, 1600, 1608, 1618, 1622, 1624, 1625, 1626, 1702, 1703,
1704, 1705, 1706, 1914/1, 1944, 1947, 1960, 1962/1, 1963, 1964, 1975/5, 1976, 1984/1, 1987/2, 1996/d1,
1996/d2 v katastrálním území Lišany.
Druh a účel umisťované stavby:
dopravní infrastruktura
Stavba II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6 část II – km 2,360 - KÚ
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající komunikace a vybudování nového úseku silnice II/229 obchvatu obce Lišany. Stavba se skládá ze čtyř úseků - tři úseky rekonstrukce silnice II/229 a nová
trasa obchvatu Lišany. První úsek ( km 2.360 - 3.250) a druhý úsek (km 5.950 - 6.445) zahrnuje
rekonstrukci silnice II/229. Třetí úsek představuje rekonstrukci stávající silnice II/229 v obci Lišany
a navazující úseky mimo obec až k přeložkám silnice II/229 navrženým v rámci úrovňových
křižovatek na obchvatu Lišany. Čtvrtý úsek představuje obchvat Lišany.
Stavební objekty :
Řada 000 - objekty přípravy staveniště
SO 001.2 Příprava území
SO 022.2 Smýcení mimolesní zeleně pro obec Lišany
SO 023 Smýcení mimolesní zeleně pro obec Krupá
SO 032 Demolice mostu ev.č. 229-020
SO 051 Staveništní komunikace - km 3.8 - 4.2 vlevo
SO 052 Staveništní komunikace - km 4.3 - 5.3 vpravo
Řada 100 - Objekty pozemních komunikací
SO 102 Silnice II/229 - km 2,360 - 5,950 - obchvat Lišany
SO 103 Silnice II/229 - km 5.950 - 6.445 - rekonstrukce
SO 121 Oprava stávající silnice II/229 v Lišanech
SO 122 Připojení stávající silnice II/229 v km 3,7
SO 123 Připojení stávající silnice II/229 v km 5.6
SO 131 Úprava místní komunikace v km 3.8
SO 141 Polní cesta v km 3.9 vlevo
SO 142 Polní cesta v Km 4.4
SO 143 Polní cesta v km 5.6 vpravo
SO 151 Autobusové zastávky pro obec Lišany
SO 153.2 Sjezdy
SO 161.2 Opravy objízdných tras
SO 171.2 Dopravní značení
SO 181.2 Dopravní opatření
Řada 200 - Mostní objekty
SO 202 Most na silnici II/229 přes MK v km 3.8
SO 203 Most na silnici II/229 přes Lišanský potok v km 4.2
SO 204 Most na silnici II/229 přes polní cestu v km 4.4
SO 205 Most na silnici II/229 přes trať ČD v km 5.4
SO 206 Most na stávající silnici II/229 přes Lišanský potok
Řada 300 - Vodohospodářské objekty
SO 306 Kalové jímky a stabilní norné stěny km 2,750
SO 307 Kalové jímky a stabilní norné stěny km 3,540
SO 308 Převedení příkopů pod cestou km 3,800
SO 309 Kalové jímky a stabilní norné stěny km 4,200
SO 310 Kalová jímka a stabilní norná stěna km 5,230
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
-
str. 3
SO 311 Odpad od TP km 5,230
SO 312 Převedení vody pod tratí ČD km 5,400
SO 313 Kalové jímky a stabilní norné stěny km 6,150
SO 314 Převedení vody pod polní cestou v km 4.4
SO 331 Odvodnění v obci Lišany
SO 340.2 Sanace meliorací
Řada 400 - Elektro a sdělovací objekty
401 Přeložka venkovníého vedení VVN ČEZ v km 4.850
411 Přeložka venkovního vedení VN ČEZ v km 2.490
412 Přeložka venkovního vedení VN ČEZ v km 4.000
413 Přeložka venkovního vedení VN ČEZ v km 4.310
414 Přeložka venkovního vedení VN ČEZ v km 4.800
425 Úprava VO obce Lišany v km 4.340
SO 441 Přeložka stanice katodové ochrany plynovodu
SO 468 Ochrana podzemního vedení Telefˇonica O2 v km 2.725
SO 469 Přeložka podzemního vedení Telefónica O2 - km 3.315 - 3.840
SO 470 Přeložka podzemního vedení Telefónica O2 - km 3.490 - 3.840
SO 471 Přeložka podzemního vedení Telefónica O2 - km 4.240 - 4.400
SO 472 Přeložka nadzemního vedení Telefónica O2 - km 4.400
SO 473 Přeložka podzemního vedení Telefónica O2 - km 5.420 - 5.520
SO 474 Ochrana podzemního vedení Telefónica O2 v km 5.900
SO 475 Přeložka podzemního vedení Telefónica O2 - km 6.120 - 6.175
SO 476 Přeložka podzemního vedení Telefónica O2 v km 6.225
SO 482 Přeložka trasy DOK Telefónica O2 - km 3.340 - 3.840
SO 483 Přeložka trasy DOK Telefónica O2 - km 4.230 - 4.405
SO 484 Přeložka trasy DOK Telefónica O2 - km 5,420 - 5.540
SO 485 Přeložka trasy DOK Telefónica O2 - km 6.120 - 6.175
SO 486 Ochrana kabelu Sloane v km 6.390
SO 487 Ochrana kabelu TrasgasNet v km 6.390
Řada 500 - Objekty trubních vedení
SO 504 Odstranění VTL plynovodu DN 200 v km 3.414 - 4.925
SO 505 Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 3.417 - 4.769
SO 506 Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 4.422
SO 507 Ochrana VTL plynovodu DN 200 v km 6.245
SO 511 Ochrana VVTL plynovodu DN 900 v km 6.412
SO 521 Ochrana ropovodu DN 700 v km 6.392
Řada 800 - Objekty úpravy území
SO 801.2 Vegetační úpravy silnice II/229
SO 811.2 Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 821 Rekultivace stávající silnice II/229 v km 3.6
SO 822 Rekultivace polní cesty v km 3.9 vpravo
SO 823 Rekultivace stávající silnice II/229 v km 5.6 vpravo, vlevo
SO 832.2 Náhradní výsadby pro obec Lišany
SO 833 Náhradní výsadby pro obec Krupá
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 4
Umístění stavby na pozemcích:
na pozemku parc. č. 607/1, 607/12, 607/25, 736/1, 736/13, 736/14, 927, 2459, 2488/1, p. p. k. 765, 777,
779, 808, 810, 819, 821, 872, 873, 888, 892, 893, 924, 926, 928, 947, 948, 950, 2462/1, 2488 v
katastrálním území Krupá ,
st. p. 43/3, parc. č. 717/2, 887, 888/7, 940/1, 943, 944/5, 944/8, 949, 951, 991, 1051, 1103, 1104/1,
1121/1, 1122, 1124, 1126/6, 1138, 1143, 1144/1, 1149/2, 1328/1, 1380, 1381/3, 1388, 1434/16, 1450/1,
1452/1, 1452/5, 1452/6, 1452/61, 1452/64, 1544/2, 1546/2, 1546/3, 1575, 1626, 1706/1, 1706/2, 1752/1,
1911/1, 1911/2, 1914/1, 1914/3, 1933/1, 1938, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1952/3, 1960, 1961/1,
1961/2, 1962/1, 1962/2, 1963, 1968, 1973, 1974/1, 1976/1, 1976/5, 1976/11, 1976/14, 1976/16, 1979,
1984/1, 1986/1, 1986/6, 1987/2, 1995, s. p. k. 33, p. p. k. 712/1, 717/5, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4,
888/5, 888/6, 888/7, 888/8, 889, 890, 940/2, 943, 949, 950, 951, 955/1, 957, 959, 961, 969, 973, 980, 987,
992, 1002, 1007/1, 1007/2, 1014, 1018, 1019, 1026, 1027, 1030, 1031, 1039, 1040, 1042, 1043, 1051,
1052, 1055, 1056, 1064, 1065, 1076/1, 1077, 1078, 1090, 1091, 1095, 1103, 1104, 1120, 1121/2p, 1122,
1125/1, 1126/1/d1, 1126/1/d2,1126/3p, 1127/1, 1127/3p, 1132/7, 1132/8, 1132/11, 1132/50, 1134, 1138,
1139/d1, 1139/d2, 1140/d1, 1141/d1, 1141/d2, 1142, 1143, 1144/1/d1, 1144/1/d2, 1339, 1342, 1343,
1345, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1368,
1369, 1374/2, 1379/1, 1379/4, 1388, 1389, 1391, 1406, 1412, 1414, 1430, 1433, 1434, 1441, 1442, 1452,
1453/2, 1453/4, 1464/2, 1466/2, 1477/1, 1483/2, 1497/1, 1509/1, 1509/2, 1514/2, 1521/2, 1529, 1532/2,
1533/1, 1537/1, 1540/1, 1540/2, 1546/2, 1546/4, 1547/1, 1547/2, 1551/1, 1551/2, 1552, 1559, 1560/1,
1566/2, 1567, 1574, 1575, 1583/1, 1584, 1591, 1600, 1608, 1618, 1622, 1624, 1625, 1626, 1702, 1703,
1704, 1705, 1706, 1914/1, 1944, 1947, 1960, 1962/1, 1963, 1964, 1975/5, 1976, 1984/1, 1987/2, 1996/d1,
1996/d2 v katastrálním území Lišany.
Určení prostorového řešení stavby:
Stavba II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6 část II – km 2,360 – KÚ
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územní řízení, vypracovanou
firmou SHB, a.s., IČ 25324365, Štefánikova č.p. 21, 602 00 Brno, č. zakázky 4/07011. Dokumentace
obsahuje výkresy současného stavu území, požadovaným umístěním staveb a vlivů na okolí.
Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební
řízení.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích na pozemcích parc. č. 607/1, 607/12, 607/25, 736/1, 736/13,
736/14, 927, 2459, 2488/1, p. p. k. 765, 777, 779, 808, 810, 819, 821, 872, 873, 888, 892, 893, 924,
926, 928, 947, 948, 950, 2462/1, 2488 v katastrálním území Krupá ,
st. p. 43/3, parc. č. 717/2, 887, 888/7, 940/1, 943, 944/5, 944/8, 949, 951, 991, 1051, 1103, 1104/1,
1121/1, 1122, 1124, 1126/6, 1138, 1143, 1144/1, 1149/2, 1328/1, 1380, 1381/3, 1388, 1434/16,
1450/1, 1452/1, 1452/5, 1452/6, 1452/61, 1452/64, 1544/2, 1546/2, 1546/3, 1575, 1626, 1706/1,
1706/2, 1752/1, 1911/1, 1911/2, 1914/1, 1914/3, 1933/1, 1938, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949,
1952/3, 1960, 1961/1, 1961/2, 1962/1, 1962/2, 1963, 1968, 1973, 1974/1, 1976/1, 1976/5, 1976/11,
1976/14, 1976/16, 1979, 1984/1, 1986/1, 1986/6, 1987/2, 1995, s. p. k. 33, p. p. k. 712/1, 717/5, 887,
888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 888/5, 888/6, 888/7, 888/8, 889, 890, 940/2, 943, 949, 950, 951, 955/1,
957, 959, 961, 969, 973, 980, 987, 992, 1002, 1007/1, 1007/2, 1014, 1018, 1019, 1026, 1027, 1030,
1031, 1039, 1040, 1042, 1043, 1051, 1052, 1055, 1056, 1064, 1065, 1076/1, 1077, 1078, 1090,
1091, 1095, 1103, 1104, 1120, 1121/2p, 1122, 1125/1, 1126/1/d1, 1126/1/d2,1126/3p, 1127/1,
1127/3p, 1132/7, 1132/8, 1132/11, 1132/50, 1134, 1138, 1139/d1, 1139/d2, 1140/d1, 1141/d1,
1141/d2, 1142, 1143, 1144/1/d1, 1144/1/d2, 1339, 1342, 1343, 1345, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352,
1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1368, 1369, 1374/2, 1379/1, 1379/4,
1388, 1389, 1391, 1406, 1412, 1414, 1430, 1433, 1434, 1441, 1442, 1452, 1453/2, 1453/4, 1464/2,
1466/2, 1477/1, 1483/2, 1497/1, 1509/1, 1509/2, 1514/2, 1521/2, 1529, 1532/2, 1533/1, 1537/1,
1540/1, 1540/2, 1546/2, 1546/4, 1547/1, 1547/2, 1551/1, 1551/2, 1552, 1559, 1560/1, 1566/2, 1567,
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 5
1574, 1575, 1583/1, 1584, 1591, 1600, 1608, 1618, 1622, 1624, 1625, 1626, 1702, 1703, 1704,
1705, 1706, 1914/1, 1944, 1947, 1960, 1962/1, 1963, 1964, 1975/5, 1976, 1984/1, 1987/2, 1996/d1,
1996/d2 v katastrálním území Lišany v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje
výkresy současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují plochy popsané ve výrokové
části tohoto rozhodnutí. Pro zařízení staveniště tak, jak je zakresleno v koordinačních situacích
V dalším stupni projektové dokumentace bude zapracován požadavek na nutnost vytýčení stávající
technické infrastruktury, která nesmí být stavbou dotčena nad rámec projednání s jednotlivými
vlastníky a správci předmětné technické infrastruktury. Při křížení nebo souběhu sítí technické
infrastruktury musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení. Budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek stávající technické infrastruktury. Dále
bude zapracován požadavek na neprodlené oznámení každého poškození jakéhokoliv podzemního
nebo nadzemního zařízení či stavby stavebníkem příslušnému vlastníku či správci poškozeného
zařízení či stavby, a povinnost stavebníka v takovém případě dále postupovat dle pokynů dotčeného
vlastníka či správce poškozeného zařízení či stavby.
Stavebník se žádostí o vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem, nebo pro projednání
určených částí stavby s obecným stavebním úřadem předloží příslušnému stavebnímu úřadu doklady
o majetkoprávním projednání dalšího stupně projektové dokumentace s účastníky řízení a doklady o
projednání technického řešení stavby s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury.
Vlastníkům stavbou dotčených pozemků bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení
prací. Do dalšího stupně PD bude zapracován požadavek, že po dokončení stavby budou veškeré
dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, případně vzniklé škody budou odstraněny. Dále, že
při provádění prací nesmí být znečisťovány veřejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich.
Výkopek, přebytečný materiál či odpad vzniklý prováděním stavby nesmí být skladován mimo plochy
k tomu určené. Nepoužitý materiál je třeba průběžně odvážet na místa určená ke skladování materiálu,
přebytečný výkopek či odpad vzniklý v důsledku provádění stavby musí být průběžně odvážen na
povolenou skládku.
Na úseku nakládání s odpady v průběhu stavby musí být respektován zákon č. 185/2001 Sb. o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a platné obecní předpisy o nakládání s odpady. Veškeré
odpady vzniklé během stavby budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem a o
vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi bude původcem odpadu dle vyhl. Min.životního
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn, vedena
průběžná evidence. Tato evidence a doklady o nakládání s odpady budou archivovány a předloženy ke
kolaudaci, případně ke kontrole v průběhu realizace stavby.
Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti
práce a technických zařízení, zejména vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních pracích, v platném znění, tak, aby při realizaci stavby byla zajištěna ochrana
zdraví a života osob na staveništi. Bude respektovat příslušná ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, upravující obecné technické
požadavky na výstavbu, a ustanovení příslušných technických norem.
Do dalšího stupně projektové dokumentace bude zapracován požadavek na řádné zabezpečení
veškerých výkopů, jejich ohrazení a osvětlení v nočních hodinách.
Budou respektovány veškeré podmínky, uvedené ve vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů a
správců dopravní a technické infrastruktury .
Budou dodrženy podmínky, uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Rakovník, odboru
životního prostředí ze dne 3.10.2008, zn. OŽP 5927/2008 k umístění a povolení stavby na pozemcích,
kde dojde k zásahu do významného krajinného prvku parc.č. dle PK 955/1, 887, 959, 1121/2, 1120,
1122, 1141, 1142, 1976, 1349, 1350, 1353, 1354, 1357, 1358, 1361,1362, KN 1938, 1979, 1938,
1948, 1124, 1961/2, 1963 v k.ú. Lišany u Rakovníka, na pozemcích parc.č. dle PK 2488, 888 v k.ú.
Krupá, a dále na pozemcích dle mapové přílohy k.ú. Lišany u Rakovníka a Krupá :
- trasa komunikace bude ozeleněna dle zpracované dokumentace pro územní řízení, vypracovanou
HBH Projekt spol. s r.o., září 2007 –„ II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, SO 801 – Vegetační
úpravy, Situace č.1 – km 0,0-3,0 a Situace č.2 – km 3,0 – 6,4“.
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 6
-
při stavbě komunikace budou maximálně šetřeny okolní porosty, v případě odkrytí kořenů
okolních stromů a dřevin v průběhu stavebních prací postupovat šetrně tak, aby nebyl zhoršen
jejich zdravotní stav a pevnost ukotvení v zemi. Je třeba postupovat v souladu s normou ČSN
839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
10. Budou splněny podmínky, uvedené v Závazném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 5.1.2008, č.j. 178526/2008/KUSK:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství uděluje na základě řízení
podle § 149 správního řádu souhlasné závazné stanovisko podle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ke stavební činnosti a terénním úpravám v ochranném pásmu zvláště
chráněného území přírodní rezervace Červená louka, při rekonstrukci stávající komunikace „II/229
Rakovník – I/6, připojení na R6“ na pozemcích dle KN 1938, 887/1 část (923/5 dle PK) a 940/1 část
(929 dle PK), vše v k.ú. Lišany u Rakovníka.
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1. Stavba v ochranném pásmu přírodní rezervace Červená louka bude provedena podle mapového
výkresu „II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, detail střetu s PR Červená louka.“
2. Trasy pro staveništní dopravu budou vedeny po stávající komunikaci.
3. V ochranném pásmu přírodní rezervace Červená louka (s výjimkou stávající komunikace)
nebudou umisťovány stavební dvory, zemníky a deponie ze stavby.
11. Budou splněny podmínky, uvedené v rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko ze dne 18.12.2008, č.j. 04692/KV/2008:
V souladu s § 56 odst. 1 zákona (č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Správa CHKO
Křivoklátsko povoluje výjimku podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 3 písm. a) a h) z ustanovení § 50
odst. 1 a 2, konkrétně pro negativní zásah do přirozeného vývoje a pro rušení zvláště chráněných
živočichů, pro silně ohrožených druhů ještěrky obecné (Lacerta agilis), ropuchy zelené (Bufo viridis)
a žluvy hajní ( Oriolus oriolus) v souvislosti s realizaci záměru. Správa CHKO Křivoklátsko povoluje
výjimku ze zákazu za předpokladu realizace projektu dle předložené dokumentace a splnění
následujících podmínek:
1. Během prací bude vyloučena možnost úniku ropných la jiných škodlivých látek ze stavebních
strojů. S technikou bude manipulováno tak, aby k ovlivnění dotčených biotopů i jejich okolí
docházelo co nejméně.
2. Práce budou započaty těsně před začátkem vegetační sezóny předmětných druhů, tj. ideálně
koncem března, aby jejich zahájení nebylo náhlým vyrušením pro předmětné i ostatní živočichy.
3. Jedinci zvláště chráněných (i ostatních) živočichů nalezení v prostoru stavby budou transferováni
na vhodná místa (nejbližší vhodné alternativní biotopy) v dostatečné vzdálenosti od stavby a to
ještě před počátkem rozmnožování (nejdéle do počátku května). Odchyt a transfer bude provádět
oprávněná osoba – držitel platné výjimky podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 3 z ustanovení §
50 odst. 1 a 2 zákona (č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), pro manipulaci se zvláště
chráněnými živočichy a zkušenostmi s hledáním a manipulaci s nimi.
4. O provedených záchranných transferech bude sepsána závěrečná zpráva včetně fotodokumentace,
dokladující druhy a množství transferovaných živočichů včetně lokalit, kam byli přenesení.
Zpráva bude na konci každého roku odevzdána na Správu CHKO Křivoklátsko.
5. Budou dodrženy podmínky pro minimalizaci negativních vlivů na volně žijící živočichy v době
stavby doporučené ve zprávě z biologického průzkumu na str. 17 a 18.
6. Zahájení činnosti bude příslušným orgánům a institucím oznámeno nejméně 5 dní předem.
7. Platnost této výjimky je vázána na dokončení stavby.
12. Budou splněny podmínky uvedené v rozhodnutí Krajského úřad Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství ze dne 8.12.2008 č.j. 154920/2008/KUSK, kterým uděluje výjimku
z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů:
I.
uděluje výjimku podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazu uvedených v ust. §
49 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do podzemních a nadzemních částí a
všech vývojových stádií rostliny druhu upolín evropský (Trollius altissimus) a jeho biotopů,
konkrétně je sbírat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji z důvodu
provedení rekonstrukce stávající komunikace II/229 a vybudování obchvatu obce Lišany
v k.ú. Krupá, Lišany u Rakovníka. Výjimka je udělena Středočeskému kraji, za předpokladu
že budou dodrženy následující podmínky:
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 7
1. V případě vykopání záměrem ohrožených rostlin druhu upolín evropský, budou tyto
rostliny okamžitě přesazeny do míst s vhodnými stanovištními podmínkami nutnými
k jejich růstu, kde nebudou záměrem ohroženy.
2. Záměrem ohrožené rostliny je možno vykopat pouze s půdním blokem o půdorysu min.
30 cm x 30 cm a hloubce min. 50 cm.
II.
uděluje výjimku podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. §
50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů druhu moták pochop (Circus aeruginosus) konkrétně je rušit a dále
zvláště chráněných živočichů druhu ropucha obecná (Bufo bufo), čmeláků rodu Bombus sp.
a mravenců rodu Formica sp. konkrétně je chytat, chovat v zajetí v rámci transferů, rušit,
zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo
jimi užívaná sídla z důvodu provedení rekonstrukce stávající komunikace II/229 a
vybudování obchvatu obce Lišany v k.ú. Krupá a Lišany u Rakovníka.
III.
neuděluje výjimku podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust.
§ 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů druhu moták pochop (Circus aeruginosus) konkrétně jej zraňovat nebo
usmrcovat při realizaci záměru rekonstrukce stávající komunikace II/229 a vybudování
obchvatu obce Lišany v k.ú. Krupá a Lišany u Rakovníka.
Platnost výjimky ve výrocích I. a II. je omezena do doby zkolaudování předmětné stavby.
13. Budou splněny podmínky, uvedené v Usnesení vlády ČR ze dne 24. listopadu 2008 č. 1498 ,
77770/ENV/08 o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Červená
louka (MŽP č.j. 5186/M/08) a to :
1. Při realizaci stavby nedojde k narušení zbývajících částí rezervace, např. deponiemi stavebního
materiálu, pohybem osob a mechanizace apod., kromě pruhu bezprostředně zasaženého stavbou dle
přiložené dokumentace. Veškeré stavební práce budou proto prováděny ze stávající komunikace.
2. Při stavebních pracích bude dbáno, aby nedošlo k úkapům ropných produktů ze stavebních strojů
a motorových vozidel. V případě úniku bude pak zajištěn okamžitý odborný sanační zásah tak, aby
nedošlo ke kontaminaci půdy, vody a k poškození přilehlých biotopů a k ovlivnění životaschopnosti
populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
3. Při povrchových úpravách silničního náspu nebudou použity chemicky výrazně odlišné zeminy,
aby nedošlo ke změně chemismu půdy v blízkém okolí náspu v rezervaci. Po dokončení stavby bude
násep oset vhodnou travní směsí, aby zde nedošlo k šíření nežádoucích, zejména invazních či
expanzních druhů rostlin a následně pak do přilehlých částí rezervace.
4. Na území rezervace a jejího ochranného pásma dotčených stavbou nebudou realizovány žádné
výsadby dřevin.
5. Tato výjimka nenahrazuje potřebné výjimky ze zákazu stanovených v § 49 a v § 50 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (základní ochranné podmínky zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů).
14. Na základě Rozhodnutí Městského úřadu v Rakovníku, odboru životního prostředí ze dne
10.10.2008, č.j. OŽP 3641/2008 – 606 byl udělen souhlas ve smyslu ustanovení § 17 odst.1 písm. a) a
e) cit. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů na pozemkové parcele p.č. dle
KN 1976/1 k.ú. Lišany, kraj Středočeský, v povodí Lišanského potoka č.h.p. 1-11-03-027 a č.h.p. 111-03-029 Olešenského potoka.za podmínek:
1. Všechny nově vybudované úpravy na všech výše uvedených tocích musí být napojeny na existující
VD. Po ukončení a zaměření akce bude provedeno majetkoprávní vypořádání se správcem
uvedených toků tj. ZVHS, Oblast povodí Vltavy, se sídlem Hlinky 60, Brno 603 00, zastoupená p.
Miroslavem Padivým, vedoucím pracoviště ZVHS Rakovník, Vojtěšská 303, 269 01 Rakovník.
2. Ke zřízení vodohospodářských objektů, uvedených v seznamu příloh pod číslem SO 300 –
Vodohospodářské objekty tj. (SO 301 Kalové jímky a stabil. norné stěny až SO 340 Sanace
meliorací) budou povoleny vodoprávním úřadem dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., (vodní zákon).
15. Bude respektováno Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka ze dne
15.2.2010, zn. 8426/2010PVL/342/Ron a SP-2010/2993:
Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb. a plánem
oblasti povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 S., o vodách a o změně
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 8
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný. Z hlediska
dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s uvedeným záměrem „II/229 Rakovník – I/6,
připojení na R6“ ze předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách bude zpracován
havarijní plán platný po dobu stavby.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu provádění stavby.
16. Dle Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Vltavy, pracoviště Rakovník ze
dne 21.1.2008, zn.OPV/RA/42/08 jsou na všech uvedených tocích ( Lišanský potok, tok Olešná, na
Kokrdech, Chrásťanský potok a Červený potok) v místech křížení i zaústění evidovaná vodní díla.
Jejich parametry je možné zjistit na pracovišti Zemědělské vodohodpodářské správy. Všechny nově
budované úpravy musí být napojeny na existující VD. Po ukončení a zaměření akce bude provedeno
majetkoprávní vypořádání.
17. Budou splněny podmínky, uvedené v Závazném stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne
12.11.2008, č.j. 500/1950/503 34/08, o ochraně zemědělského půdního fondu, kterým uděluje souhlas
k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za předpokladu splnění těchto podmínek
investorem stavby:
1. Na základě projektové dokumentace, schválené ve stavebním řízení, provede vytýčení hranic
trvalého a dočasného odnětí zemědělské půdy. Tyto hranice nebudou překročeny.
2. Zajistí u trvale odnímané zemědělské půdy na svůj náklad provedení skrývky ornice a podorničí.
Ornice bude využita na rekultivaci zemědělských pozemků, které budou upřesněny před započetím
skrývky. Přesný seznam těchto pozemků bude předložen orgánu ochrany ZPF Městského úřadu
v Rakovníku ke schválení. Skrývka podorničí bude využita na závěrečné povrchové úpravy stavby
a při výsadbě zeleně podél komunikace. O skrývce a hospodaření s ní bude veden provozní deník.
3. Po ukončení dočasného záboru do jednoho roku bude provedena následná rekultivace a pozemky
budou uvedeny do původního stavu.
4. Po ukončení dočasného záboru nad 1 rok bude provedena následná rekultivace těchto ploch dle
předloženého plánu rekultivace, který se tímto souhlasem schvaluje. Stejným způsobem budou
rekultivovány opuštěné úseky komunikací, které budou touto stavbou nahrazeny.
5. Odstraní na své náklady případné vady provedené rekultivace, které by vznikly po dobu 5ti let po
ukončení rekultivace.
6. Seznámí nejméně s půlročním předstihem před zahájením podzimních prací uživatele
zemědělských pozemků s termínem zahájením stavby, aby mohla být včas provedena organizační
opatření pro přípravu půdy, osev, sklizeň a nedošlo tak ke zbytečným ztrátám.
7. Dojde-li vlivem realizace výstavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí na
svůj náklad nápravu.
8. Zajistí přístupy na pozemky, které budou vlivem stavby znepřístupněny.
18. Městský úřad v Rakovníku, odbor životního prostředí vydal dne 17.10.2008, č.j. OŽP6038/2008/Be,
závazné stanovisko , posoudil předložený návrh a udělil ve smyslu ust. § 149 odst. 1 správního rádu
a podle § 7 odst. 3 zákona souhlas – závazné stanovisko s návrhem trasy na akci „II/229 Rakovník –
I/6, připojení na R6“. Trasa rekonstrukce stávající komunikace a zejména vybudování nového úseku
silnice II/229 obchvatu obce Lišany včetně souvisejících inženýrských sítí se dotkne pozemků, které
jsou součástí zemědělského půdního fondu (seznam dotčených pozemků je nedílnou přílohou tohoto
souhlasu s trasou).
Při provádění rekonstrukce stávající komunikace a zejména vybudování nového úseku silnice včetně
souvisejících inženýrských sítí na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto prací
povinni dodržovat povinnosti uvedené v § 8 odst. 1 zákona tj. především:
písm. a) – skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění
schopné zeminy na celé dotčené ploše a po ukončení prací při zahrnovacích pracích dodržet
posloupnost jednotlivých vrstev půdy a další.
a dále dle § 8 odst. 2 písm.
a) – provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést
dotčenou plochu do původního stavu
b) – provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 9
c) – projednat včas zamyšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci pozemků
náležejících do zemědělského půdního fondu
Pokud si práce spojené s rekonstrukcí stávající komunikace a zejména vybudování nového úseku
silnice včetně souvisejících inženýrských sítí vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu
delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou
provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas
k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
19.
Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu v Rakovníku, odboru životního
prostředí ze dne 11.6.2008, č.j. OŽP/3643/2008:
Podle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů v platném znění, odpady které vzniknou ze stavby je nutno třídit a odděleně
shromažďovat podle druhů odpadů. Nashromážděné odpady pak přednostně nabídnout k využití.
Nebude-li využití možné je nutné odpady předat osobám oprávněným k odstraňování nebo ke sběru
a výkupu odpadů.
20.
Dle závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí ze dne 18.7.2008, vydaném Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství, č.j.89029/2008/KUSK/OŽP–Kor záměr spadá podle přílohy č.1 zákona do
kategorie II bod 9.1 – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I.
a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I). Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí
a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle
zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Silnice
II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6“ nebude posuzován podle citovaného zákona.
Podmínkou je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byly zohledněny připomínky
tohoto závěru zjišťovacího řízení, respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených
správních úřadů a územních samosprávních celků, zapracována veškerá navrhovaná opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na jednotlivé složky ŽP
uvedená v části D.IV (str.55 -57) – zejména z hlediska ochrany vod provést převedení všech
existujících toků ( i občasných) přes těleso komunikace, v následních stupních PD zachovat
navržená bezpečnostní opatření (zpevněné příkopy, stabilní norné stěny, kalová jímky) v úseku
průchodu záměru ochrannými pásmy jímacího území Lišanský potok, veškeré skládky zemin
situovat v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich zanášení;
z hlediska ochrany flóry, fauny a ekosystémů zajistit požadavky na zabezpečení proti vniknutí
živočichů do prostoru komunikace, zajistit možnost migrace všech druhů živočichů, zajistit transfer
chráněných druhů rostlin a živočichů, kácení provádět mimo vegetační období, kompenzovat
břehové a doprovodné porosty vodních toků poškozených či zničených výstavbou jejich
revitalizací, včetně výsadby domácích dřevin, koryta vodních toků ponechat co nejvíce
v přirozeném stavu, v případě zpevnění pod mostními objekty koryto upravit tak, aby byla snížena
rychlost proudící vody a byl zajištěn dostatek úkrytů pro vodní živočichy, zabezpečit možnost
migrace obojživelníků a menších savců v podobě propustků a mostních objektů, jak je uvedeno
v PD, minimalizovat zábory ploch ÚSES, dodržovat veškeré stanovené podmínky při zásahu do
přírodní rezervace Červená louka a v případě zásahu do vymezených VKP, po ukončení výstavby
provést úplnou likvidaci stavebních dvorů a účelových komunikací a následnou rekultivaci.
21.
Dle vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. ze dne 18.2.2008, č.j.1609/08
z hlediska archeologické památkové péče proběhne stavební záměr na území s archeologickými
nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 o státní památkové péči v platném znění. Vzniká tedy zákonná
obecná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu – vlastní zemní práce je
nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a
výkopových prací bude oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v předstihu
nejméně čtrnácti dnů.
22.
Bude respektována podmínka uvedená v závazném stanovisku Městského úřadu Rakovník, odboru
školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy ze dne 19.3.2008 čj: ŠAK 401-442/2008. Smírčí
kříž kamenná panna nesmí být při provádění stavebních prací poškozen, ani nesmí být přemístěn.
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 10
Uvedené práce se týkají objektu, který je prohlášen nemovitou kulturní památkou a je veden
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 37834/2-2726.
23.
Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje,
odboru dopravy ze dne 28.5.2008, č.j. 70794/2008/KUSK:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, uplatňuje stanovisko k dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a
III. třídy na stavbou dotčeném území a to následovně:
1. naše stanovisko ze dne 20.2.2008, č.j.: 25303/2008/KUSK zůstává nadále v platnosti
2. bude respektována ÚP VÚC Rakovnicko
3. budou koordinovány navazující stavby, tzn, silnice II/229 – připojení II/237 (obchvat Rakovníka
– připravuje Město Rakovník) a dále stavby MÚK R6, silnice II/229 (připravuje ŘSD ČR)
přestavba silničních křižovatek a lokální úpravy sinice II/229 (zejména obchvat obce Lišany) musí
být v dalších stupních prověřeny, že jejich umístění neodporuje zákonu č. 12/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášce, ČSN a
oborovým normám a technickým podmínkám, které řeší oblast staveb pozemních komunikací a
jejich součástí.
24.
Budou splněny podmínky uvedené v rozhodnutí Městského úřadu v Rakovníku, odboru dopravy ze
dne 10.6.2008, č.j. OD/3528/En:
O povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm.c bod 3 a písm.d) zákona o
pozemních komunikacích pro umístění inženýrských sítí (přeložky) v silnici č. II/229. Pro zvláštní
užívání komunikace se stanoví tyto podmínky:
1. Výše uvedené stavební práce budou provedeny v rámci stavby „II/229 Rakovník – I/6, připojení
na R6“.
2. Při provádění prací nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu a v případě, že práce budou prováděny bez uzavření silničního provozu, musí zůstat vždy
průjezdný jeden jízdní pruh.
3. Uložení vedení do tělesa bude provedeno výkopy a protlaky, přičemž bude postupováno podle §
36 zákona o pozemních komunikacích.
4. Při provádění prací musí být silnice z obou stran řádně označena dopravními značkami a v noční
době musí být pracoviště osvětleno výstražnými červenými světly.
5. Odpovědná org. za provedení prací. HBH Projekt spol. s r.o., IČ: 44961944, Kabátníkova č.p. 5,
602 00 Brno.
6. Před dokončenou úpravou bude žadatel zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstraňování
závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovky nebo poklesem výplně
výkopu a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad.
7. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Rakovník – odbor dopravy podmínky
tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.
25.
Budou splněny podmínky uvedené v rozhodnutí Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy ze dne
10.6.2008, č..j. OD/3529/2008/En:,kterým povoluje:
- připojení stávající silnice č. II/229 k obchvatu obce Lišany v úseku km 3,7 a 5,4
- připojení obchvatu obce Lišany ke stávající silnici č. II/229 v úseku km 3,4 a 5,6
- povolení úpravy připojení sousední nemovitosti v úseku km 5,6
- zrušení připojení silnice č. II/229 v úseku 3,6 a 5,6
Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:
1. Výše uvedené stavební práce budou realizovány v rámci stavby „II/229 Rakovník – 1/6, připojení
na R6“
2. Vzájemné připojení pozemních komunikací bude povedeno v souladu s § 11 vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
3. Úprava připojení sousední nemovitosti bude provedena v souladu s § 12 vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
4. V žádném případě nesmí dojít k narušení odtokových poměrů silnice
5. Připojení pozemních komunikací bude vybudováno dle požadavků vlastníka komunikace (Správy
a údržby silnic Kladno)
6. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Rakovník – odbor dopravy podmínky
tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
26.
-
-
27.
-
str. 11
Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Policie České republiky, dopravní inspektorát
Rakovník ze dne 18.2.2008, zn.: ORRA-95-58/ČJ-07-2008:
stavbou nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu a bezpečnost účastníků silničního
provozu.
v případě nějakých zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je nutné předložit
návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na Městský úřad Rakovník, odbor dopravy , ke kterému následně Policie ČR, DI
Rakovník dle zákona č. 361/2000 Sb., vydá písemné stanovisko.
přechodné dopravní značení bude navrženo dle TP 66, Zásad pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích a v souladu se Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů a Vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Bude respektováno stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, krajské
ředitelství, odloučené pracoviště prevence Rakovník ze dne 14.4.2008 č.j.HSKL – 132/RA –
2008:
V souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a v souladu
s ustanovením § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kterým vydal souhlasné
stanovisko s podmínkami. Toto stanovisko je vázáno na splnění níže uvedených podmínek:
Případné uzavírky pozemních komunikací budou v dostatečném předstihu nahlášeny na KOPIS
HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně.
28.
Dle závazného stanoviska Úřadu pro civilní letectví ČR ze dne 19.2.2008, č.j. 2431/08-720
předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její
realizaci. Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace
( situování, výška, rozsah atd.)
29.
Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené v souhrnném stanovisku – České dráhy, a.s. ze dne
28.4.2008, zn. 7511/08-2564/U/714/Vo:
České dráhy a.s., zastoupené Správou dopravní cesty Praha vydávají pro územní řízení toto
souhrnné stanovisko k projektu stavby Lišany II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6.Toto
souhrnné stanovisko je zároveň souhlasným vyjádřením organizace zastupující organizaci
oprávněnou hospodařit s pozemkem České republiky ( SŽDC s.o.) použitým pro stavbu a
sousedícím s pozemky stavby. Zájmová oblast stavby, uvedená v předložené dokumentaci, se zčásti
nachází v obvodu celostátní dráhy, zčásti v ochranném pásmu a zčásti mimo ochranné pásmo této
dráhy železniční tratě Praha Bubny-Chomutov, vlevo a vpravo, od žkm 63,655 do žkm 63,855.
Tato trať je křížena v žkm 63,706 opravou stávající silnice II/229 (SO 121), v žkm 63,815
navrženým silničním mostem ( SO 205 ) a v žkm 63,835 řízeným protlakem-odvodnění silnice
Převedení vody pod tratí ČD ( SO 312 ). Stavba zasahuje na pozemek p.č. 1986/1, který je
v majetku SŽDC s.o. v k.ú. Lišany. Stavba se dále nachází na pozemcích p.č. 1547/1, 1546/2, 1552
a dalších v k.ú. Lišany a zcela mimo pozemky ČD a.s. Do obvodu a ochranného pásma celostátní
dráhy zasahují další stavební objekty SO 052 (staveništní komunikace), SO 102 (silnice
II/229/obchvat Lišany), SO 123 (připojení stávající silnice II/229), SO 473 (přeložka podzemního
vedení Telofónica O2), SO 484 ( přeložka trasy DOK Telofónica O2), SO 811( rekultivace ploch
dočasného záboru) .
České dráhy a.s. a Správa železniční dopravní cesty / SŽDC/ s.o. nemají námitek proti vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu a místě dle předložené dokumentace stavby pro
územní řízení, za předpokladu dodržení příslušných státních, resortních norem a předpisů ČD a při
respektování následujících podmínek:
1. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty v majetku SŽDC s.o.a ČD a.s.
2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu
vlivem provozu dráhy.
3. Stavbou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a narušení plynulosti železničního provozu na
přilehlé trati.
4. Křížení podzemních vedení s dráhou se provádějí pokud možno kolmo k ose kolejí. Křížení
musí být provedeno tak, aby drážním provozem nemohlo dojít k porušení vedení a naopak, aby
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
str. 12
poruchou vedení nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, ani narušena
stabilita tělesa železničního spodku. Veškerá podzemní vedení křižující dráhu musí být uložena
v chráničce, štole nebo kolektoru, tak aby bylo možné jejich vložení nebo výměna bez narušení
železničního provozu. Chráničky, štoly a kolektory musí být navrženy tak, aby vyhovovaly
zatížení dle ČSN 73 6203, 73 7206 pro zatěžovací vlak Z a to po celou dobu existence chráničky
i dráhy. Chráničky se mají zřizovat protlakem. Při protlačování musí být krytí chrániček
nejméně 1,50 m od pláně tělesa železničního spodku (respektive 2,00m pod niveletou koleje).
Chránička, štola, nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení a to pokud možno
kolmo k trati, nejméně však do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější
hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy koleje. Umístění
startovací a montážní vytahovací jámy musí být minimálně 4 m od osy koleje mimo
odvodňovací příkopy.
ST Praha – východ sděluje že z předložené dokumentace jednoznačně nevyplývá, zda součástí
stavby bude i oprava konstrukce přejezdu v žkm 63,706 ( jako součást SO 121). V dokumentaci
pro stavební řízení požadujeme toto upřesnit.
ST Praha – východ požaduje předložení detailního řešení SO 312 v ochranném pásmu dráhy
( technickou zprávu včetně příčného a podélného řezu ).
Stavba nesmí být odvodněna směrem na drážní pozemek. Veškeré povrchové vody musí být
odváděny směrem od trati. Stavbou nesmí být porušeno drážní odvodnění.
V místě činností se nacházejí podzemní sítě ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací
techniky /SSZT/ Praha – východ SDC Praha. Jedná se o trasy zabezpečovacích kabelů, které
jsou majetkem SŽDC s.o., vlevo i vpravo výše uvedené trati ve vzdálenosti až 15 metrů od osy
koleje. Další kabely jsou vedeny k přejezdovému zabezpečovacímu zařízení na železničním
přejezdu v žkm 63.706 výše uvedené trati. Zákres kabelových tras nemáme k dispozici. Podle
potřeby přípravy projektové dokumentace provedeme vytýčení zabezpečovacích kabelů na
místě. Případné informace o zařízení SSZT Praha – východ SDC Praha a objednání vytýčení
poskytne odpovědný zaměstnanec správce ( kontakt : p. Miškeová Milada, tel: 972 257 480 ).
Zabezpečovací kabely nesmí být narušeny, musí být volně přístupné. Zemní práce v ochranném
pásmu kabelů dle vyhlášky 91/2005 Sb., je nutné provádět ručně. Do technické správy
projektové dokumentace dalšího stupně požadujeme zapracovat ochranu kabelů a v situaci
stavby doplnit železniční kilometry /žkm/.
Budou respektovány detailní požadavky ČD – Telematiky a.s. uvedené ve vyjádření ze dne
25.3.2008 č.j. 423/6263/08/Ho.
Vzhledem k tomu, že z předložené dokumentace není znám rozsah a detailní řešení křížení
stávající komunikace se železniční tratí v žkm 63,706 upozorňujeme, že krom tohoto je nutné
zpracovat detailní dokumentaci stavebních úprav v této oblasti. Je nutné respektovat to, že
v případě jakékoliv změny ve stávající konfiguraci komunikace v prostoru úrovňového křížení
se železniční tratí je nutno posoudit i návazné souvislosti t.j. především zda nová konfigurace
komunikace odpovídá stávajícímu stupni a způsobu a rozsahu zabezpečení přejezdovým
zabezpečovacím zařízením. Z tohoto důvodu doporučujeme v rámci přípravy projektové
dokumentace SO 121 pro stavební povolení podrobně konzultovat se SSZT Praha – východ
(kontakt: p. Bělehrad Milan, tel. 972 246 403, 606 622 787 ) a současně se ST Praha – východ
ve vztahu ke kolejovému vršku ( kontakt: Ing. Laube Tomáš, tel. 972 224 882, 602 298 638 ).
Případné ztížení přístupu k drážním zařízením nebo jeho znemožnění v důsledku stavby musí
být předem odsouhlaseno ČD.
Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ SDC Praha požaduje s výhledem na eventuelní
elektrizaci trati Praha Bubny – Žatec – Chomutov stejnosměrnou trakční soustavou 3kV
dodržení výšky spodní hrany konstrukce mostu v ose koleje minimálně 6,6m nad temenem
kolejnice (ČSN 34 1500). V rámci přípravy projektové dokumentace SO 205 pro stavební
povolení podrobně konzultovat se SEE ( kontakt p. Votoček Petr tel. 972 245 402,724 529 231 ).
SŽDC s.o. požaduje, aby křížení s tratí bylo navrženo v souladu s ČSN 73 6201.
Majetkoprávní vztahy týkající se umístění stavby na pozemku ČR – SŽDC s.o. požadujeme
samostatně projednat se SŽDC s.o., Odbor nakládání s majetkem, Dlážděná 1003/7, 100 10
Praha 1 ( jedná se o dočasné a trvalé zábory kromě křížení sítě technického vybavení, které bude
řešeno věcným břemenem viz. bod níže ).
Upozorňujeme, že před zahájením stavebního řízení budeme požadovat, aby investor stavby
uzavřel smlouvu o umístění stavby na pozemku SŽDC s.o. a o budoucí smlouvě o zřízení
věcního břemene ( protlak chráničky pod tratí včetně vloženého potrubí ). Smlouvy vyřizuje ČD
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 13
a.s., Odbor právní O 25, nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, Praha 1 ( kontakt: Mgr. Ladislava
Pospíšilová, tel: 972 232 121). Za zřízení věcného břemena na pozemku ČD a.s. SŽDC s.o. bude
požadována jednorázová platba ve výši 10 000 Kč + DPH. Jedná se o částku orientační.
16. Požadujeme, aby ČD a.s. a SŽDC s.o. Stavební správě byla předložena k posouzení projektová
dokumentace pro stavební řízení, ve které bude zahrnuta veškerá činnost zasahující do
ochranného pásma a obvodu dráhy, včetně např. zařízení staveniště apod. Pro vydání
souhrnného stanoviska ČD a.s. a SŽDC s.o. projekt musí obsahovat část projektu stavby,
dokumentující dotčení ochranného pásma, obsahující zejména:
a) situaci v měřítku 1: 1000 nebo 1: 500 s výrazným zakreslením projednávané stavby, se
zakreslením osy krajní koleje ČD, s vyznačením směru a kilometráže trati a s udáním žkm
polohy stavby vůči trati,
b) příčný řez vedený kolmo na kolej ČD v místě největšího přiblížení stavby ke koleji v měřítku
1:100 (1:200), s uvedením vzdálenosti stavby od osy krajní koleje,
c) příčné řezy stavbou v souběhu s tratí provedené v rozhodujících nepříznivých místech ve
vztahu ke stavbám a zařízení dráhy a to v měřítku 1:100 (1:200),
d) technickou zprávu projektu,
e) příčný řez vedený kolmo na kolej ČD v místě největšího přiblížení stavby ke koleji v souběhu
v měř. 1:100 (1:200) s uvedením vzdálenosti stavby od osy krajní koleje,
f) příčné řezy v ose protlaku a v ose koleje v měřítku 1:100 nebo 1:200,
g) situaci v místě křížení včetně řezů v měřítku v 1:100 nebo 1:200 s vyznačením spádu
odváděné vody,
h) detailní situace s vyznačením hranic pozemků včetně zákresů startovacích a montážních
vytahovacích jam protlaku,
i) zapracování všech připomínek uvedených v tomto souhrnném stanovisku,
j) parcelní čísla pozemků dotčených stavbou a výpis z katastru nemovitostí pro tyto pozemky.
17. Upozorňujeme, že pro vydání souhrnného stanoviska ČD a.s. a SŽDC s.o. pro stavební řízení je
nutno SDC Praha doložit vyjádření ČD – Telematika a.s. a stanovisko SŽDC s.o., Stavební
správa Praha. Na obě složky je nutno Vaši žádost doručit či zaslat. Vyjádření ČD – Telematika
a.s. je nutno následně doručit SDC Praha, stanovisko SŽDC s.o., Stavební správa Praha bude
SDC Praha touto složkou zasláno přímo.
Adresy:
• SŽDC s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – Libeň (
kontakt: Ing. Průcha Ivan, tel. 972 244 730, p. Talášková Marie, tel. 972 244 823 ).
• ČD – Telematika a.s., Středisko kabelových sítí Ústí nad Labem, Klišská 977/77, 400 01
Ústí nad Labem, pracoviště Most, Nádražní 774/1, 434 01 Most ( kontakt: p. Nepita
Otto, tel. 972 424 470, 602 448 734 ).
18. Vzhledem na rozsah stavby a z toho plynoucí souvislosti návazné na provoz dráhy sdělujeme
další informace, s kterými je nutno počítat a zapracovat je do příslušných stupňů projektové
dokumentace či technologických postupů a časových harmonogramů stavby:
• Upozorňujeme, že pro zajištění bezpečnosti železničního provozu budeme požadovat,
aby práce na železničních tratích / včetně přípravných prací s možným vlivem na
bezpečnost železničního provozu / byly prováděny ve vlakových přestávkách, či v rámci
výluky železniční dopravy. K tomuto je potřeba zpracovat technologický postup prací
s časovými nároky na dobu přerušení železničního provozu a na konání jednotlivých
výluk uzavřít smlouvu s ČD a.s., Odbor řízení provozu a organizování drážní dopravy,
Křižíkova 2, 186 00, Praha 8 (kontakt: Ing. Olmer Petr, tel. 972 241 030, 602 111 046 ).
Žádost o vypracování výluk spolu s technologickým postupem prací s časovými nároky
na dobu přerušení železniční dopravy je nutno předložit p. Hniličkovi Milanovi, tel.
972 224 893 nebo p. Chyškovi Vladimírovi, tel. 972 224 008, - Odbor provozní SDC
Praha a to minimálně 120 dnů před předpokládaným termínem zahájení výluky.
• Návazně na předešlý bod upřesňujeme, že SO 121 ( oprava silnice II/229 ) v prostoru
mezi závorami železničního přejezdu v žkm 63,706 bude možné realizovat při výluce
železniční dopravy. Objednání této výluky je nutné provést v dostatečném předstihu,
objednávku je nutné zaslat na Správu tratí / ST / Praha – východ Správy dopravní cesty /
SDC / Praha ( kontakt: Ing Hubáček Pavel, tel. 972 224 884, 606 830 589 ).
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 14
•
Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně
nepřístupným ( § 4a zákona 23/2000 Sb., kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994
Sb. ). V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby které splňují stanovená
zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná
školení ČD – dle předpisů ČD O 2 / min. tzv. Kabinet bezpečnosti /. Z těchto důvodů si
musí zhotovitel stavby v dostatečném předstihu zahájení prací, prvotně zajistit pro
všechny v úvahu přicházející osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby
v tomto prostoru pohybovat:
o Prohlídku oprávněným lékařem a vydání potvrzení o způsobilosti pro vstup a práci
v kolejišti. Kontakt pro objednání prohlídky: ČD a.s., Železniční nemocnice Praha,
Italská 37, 121 43 Praha 2, tel. 221 087 180/190.
o Základní školení z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pro pohyb a práci
v kolejišti / Kabinet bezpečnosti / a vydání potvrzení o školení v rozsahu prací,
které bude vykonávat. Kontakt pro objednání školení: Dopravní vzdělávací institut
a.s., Regionální centrum vzdělávání Praha, Hybernská 13, 110 00 Praha 1, p. Jelen
Josef
, tel. 972 246 232, 724 259 996.
Pro zajištění výše uvedeného je nutno požádat ČD a.s., Generální ředitelství, Odbor
krizového řízení a bezpečnosti ( O 30), Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
( kontakt: p. Spousta Zdeněk, tel. 972 232 464 ) o vydání povolení vstupu do výše
uvedeného prostoru a to pro všechny v úvahu přicházející osoby. K žádosti je nutno
připojit ( kromě výše uvedeného potvrzení lékaře a potvrzení o absolvování
proškolení) i kopii tohoto souhrnného stanoviska ČD a.s. a SŽDC s.o.
•
Vzhledem na skutečnost, že se stavba nachází v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy
je vhodné již ve fázi územního řízení si též vyžádat stanovisko Drážního úřadu, sekce
stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 ( ke stavebnímu povolení
bude Drážní úřad vydávat souhlas ke zřízení stavby ve smyslu zákona o drahách č.
266/1994 Sb. v platném znění ).
Investor (zhotovitel) musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného
zástupce Správy dopravní cesty Praha týkající se bezpečnosti železniční dopravy a
železničních zařízení a pokyny správců kabelů a zařízení, vyplývající z tohoto
souhrnného stanoviska, s projednání technologického postupu stavby či ze zjištění při
vytyčení polohy sítí a dalších technických zařízení na místě.
Záhozy v okolí dráhy musí být řádně po předepsaných vrstvách hutněny a terén uveden
do předchozího stavu, aby povrchová voda nevnikla směrem k drážnímu tělesu. Veškeré
vody musí být odváděny směrem od trati. Pokud dojde v důsledku stavebních prací
k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa, nebo k narušení
geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu, hrazeny zhotovitelem stavby. Po
dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu a veškerým
odvozem materiálu.
Vzhledem k tomu, že stavba, v předložené dokumentaci, se nachází v blízkosti trati , kde
je plánovaná elektrifikace stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3Kv s možností
vzniku bludných proudů, upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o
drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění. Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení
musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů
nepodléhajících korozi- doporučujeme konzultaci s ČD a.s., Technickou ústřednu
Českých drah, specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 7, 190
00 Praha 9, kontakty: Ing. Matouš Jan, tel. 972 228 747, 602 766 220, p. Martinec
Jaroslav, tel. 972 228 750.
Toto souhrnné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání
•
•
•
•
30. Budou respektovány podmínky, uvedené ve vyjádření Drážního úřadu, sekce stavební – oblast Praha,
vydaném dne 2.6.2008 pod zn. 10-1518/08-DÚ/Kj, jelikož je stavba navržena z části v obvodu dráhy
a v ochranném pásmu dráhy železniční trati Praha Bubny – Chomutov, a to následovně :
v drážním km 63,655 až 63,855 oboustranně
v drážním km 63,706 je navrženo křížení železniční trati opravou stávající komunikace
v drážním km 63,815 je navrženo křížení železniční trati silničním mostem
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 15
v drážním km 63,835 je navrženo křížení železniční trati protlakem –odvodnění silnice
na drážním pozemku parc.č. 1986/1 v katastrálním území Lišany a ostatních mimodrážních
pozemcích..
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha nemá námitek k vydání územního rozhodnutí na výše
uvedenou stavbu a upozorňuje, že zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy je podle § 7 odst. 3
zákona možné jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených. Proto je
třeba podat u Drážního úřadu před podáním žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního
úřadu žádost o vydání souhlasu se zřízením stavby v ochranném pásmu dráhy. K žádosti o vydání
souhlasu se zřízením stavby v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy je třeba předložit :
- Průvodní a technickou zprávu v části, ve které stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy – ve
dvou vyhotoveních
- Celkovou situaci stavby v mapovém podkladu s uvedením parcelních čísel – ve dvou
vyhotoveních
- Celkovou situaci stavby se zákresem dotčené dráhy, včetně jejího staničení – vyznačení, o jakou
dráhu se jedná a její kilometrickou polohu, ve které se bude zamýšlená stavba nacházet a
vzdálenost od osy krajní koleje- ve dvou vyhotoveních
- Příčný řez v místě křížení – ve dvou vyhotoveních
- Snímek dotčené části kopie katastrální mapy – v jednom vyhotovení
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemky, na kterých se stavba nachází, resp. bude nacházet
Drážnímu úřadu je třeba předložit i detailní řešení křížení stávající komunikace se železniční tratí
v drážním km 63,706, včetně rozpracování stavebních úprav v této oblasti. Je nutno respektovat
skutečnost, že jakékoliv změny ve stávající konfiguraci komunikace v prostoru úrovňového křížení se
železniční tratí je třeba posoudit i v souvislosti s tím, zda nová konfigurace odpovídá stávajícímu
stupni rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu.
Dále si Drážní úřad, sekce stavební vyhrazuje právo doplnění podkladů o další přílohy, podle
charakteru stavby a jejího vlivu na těleso dráhy.
31. Budou splněny podmínky, uvedené ve vyjádření obecního úřadu Lišany ze dne 19.3.2008, zn.
37/OÚ/08:
SO 022 – kácení stromů v kaštanové aleji omezit na nejmenší možnou míru (k.ú. Lišany směr
hřbitov). Pokud dojde ke kácení trváme na ozelenění (náhradní výsadba zeleně – stromy od kmene
v průměru cca 12 – 14 cm). Dále trváme na ozelenění podél nového obchvatu po obou stranách, aby
zjemnil dopad stavby na krajinu (stromy od kmene v průměru od 12 – 14 cm).
SO 121 – vjezd do obce a průjezd obcí těžkotonážní dopravy regulovat dopravním značením
SO 131 – místní komunikace ke hřbitovu žádáme opravit v celé délce, z důvodu stavební činnosti při
stavbě mostu, která se bude používat
SO 151 – zachovány všechny stávající nástupiště autobusové dopravy v k.ú. Lišany (např.
Rozvodna, Ovčín), dále vytvořit novou zastávku u samoty „Rabasův mlýn“
SO 161 – v případě použití objízdné trasy přes obec Lišany ul. Pražská (která bude nově letos
rekonstruována) žádáme omezení tonáže u nákladních automobilů
SO 206 – most na stávající silnici II/229 přes Lišanský potok směr hřbitov, zabezpečit bezpečnost
chodcům přes stávající most – ochranné pásmo
SO 425 – VO zachovat k ulici ke Mlýnu (položit do země) k nemovitosti
V případě zvýšení průjezdnosti automobilů na obchvatu (reakce občanů – stížnosti) zajistit
protihlukovou barieru.
32. Budou respektovány podmínky, uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 3.6.2008, zn.
K 001017810509:
1. stavební objekt 411 u TR 110/22 kV Lišany:
demontované úsečníky FLa 15/60 budou odvezeny do skladu ČEZ Distribuční služby s.r.o.
2. stavební objekt 412 přípojka pro TS 301021 Lišany:
bez připomínek
3. stavební objekt 413 přípojka pro TS 301321 Lišany česačky:
stávající vodiče AIFe6 3x35 mm2 budou nahrazeny vodiči AIFe 3x42/7, nutno uvažovat s osazením
nového úsečníku před TS
4. stavební objekt 414 v blízkosti .Lišany - Zákon":
stávající vodiče AIFe6 3x95 mm2 budou nahrazeny vodiči AIFe 3x11 0/22
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 16
11. křížení a souběh nadzemního vedení NN z TS 301179 Folda:
bez připomínek - dojde k snížení nivelity terénu (o 8 cm), nedojde k narušení stability stožárů NN
12. křížení s nadzemním vedením VN 22 kV v km 6,135 přípojka VN pro TS 301280 Krupá mlýn:
bez připomínek - dojde k snížení nivelity , nedojde k narušení stability stožáru TS
Dále budou dodrženy všeobecné podmínky:
Budou použity izolátory VPA 135/0,8 jako podpěrné, DS 28G jako kotevní Jk, případně Dk, nebo
nosné Jn, případně Dn. Proudové spoje budou provedeny klínovými svorkami AMPACT. Bude
provedena ochrana proti dosedání ptactva. Námrazová oblast „L“. Namáhání -5+z = 85 MPa. Oblast
znečištění II. Zbytkový kapacitní proud na straně VN Iz = 35A.
V rámci dalšího stupně projektové dokumentace je nutné požádat o souhlas s činností a umístěním
stavby v ochranném pásmu nadzemních vedení VN 22 kV.
33. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Středočeské plynárenské, a.s. ze dne 12.11.2007, zn.
ROSPM/07/Ma/99: (nyní RWE Distribuční, s.r.o.)
1. Stavba bude provedena dle schválené PD, v souladu s platnými předpisy, zákonem č. 458/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSN EN 1594, ČSN 73 6005, TPG 702 04. 905 01 d Směrnici
představenstva Středočeské plynárenské, a.s. č.20/2004 a metodického pokynu TROJA č.2.4 a 17.
2. Stavba bude realizována a majetkoprávní vypořádání bude provedeno na základě uzavřené
Příkazní smlouvy. Příkazní smlouva bude uzavřena s vybraným zhotovitelem, který po vydaní
stavebního povolení v právní moci vyzve Středočeskou plynárenskou. a.s. k uzavření Příkazní
smlouvy - Dohoda se Středočeským krajem č.34/2005/0IN ze dne 24.5. 2005.
3. Do doby podání žádosti O stavební povolení předložit uzavřené třístranné (dvoustranné) smlouvy
o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemena na veškeré stavbou dotčené pozemky a to ve
prospěch jak investora stavby tak i budoucího provozovatele ( Ing. Tejrovský - tel. 737 200 895 )
4. Při dalším jednáni se Středočeskou plynárenskou. a.s., předkládejte výhradně potvrzenou PD,
která byla předložena k vyjádření.
5. Technické řešení projektu stavby PZ a místa napojení je nutno konzultovat s budoucím
provozovatelem, kterým bude Středočeská plynárenská, a.s., RC Kladno ( p. Nedvěd, tel. 737
200 847, ROSPM p. Macháček Jiří tel. 737 200896 ).
34. Budou respektovány veškeré podmínky uvedené ve vyjádření Středočeské plynárenské, a.s. ze dne
11.5.2007, č.j. STP-KL-070511-1000 (nyní RWE Distribuční, s.r.o.).
Budou dodržena Všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a
bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení (odst. F ) a případná ostatní ujednání, popř. doplňující
podmínky tohoto vyjádření (odst. G).
F . Vyjádření:
1. Investor, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu
plynárenského zařízení si minimálně 5 dnů před zahájením prací musí objednat u STP, vytýčení
podzemních plynárenských zařízení. Kontakt odst. G bod 1 (Protokol o zaměření a vytyčení PZ)
2. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů,
plynárenským zařízením a stanovenými podmínkami STP.
3. Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům STP (kontakt
odst. G bod č.1), termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem s určením termínu
pro kontrolu PZ před záhozem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.
4. Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu
plynárenských zařízení, viz. zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění, nesmí dojít k porušení tohoto
plynárenského zařízení. Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.
6. V případě provádění prací bezvýkopovou technologií (mikrotunelování, protlaky) musí být k
těmto pracím přizván zástupce STP (Kontakt odst. G bod 1) a dále je nutné si vyžádat další
doplňující podmínky k tomuto vyjádření.
6. Místa odkrytých PZ, křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými
zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů, podsypů,
umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace
s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace. Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než
budou zkontrolována pracovníkem STP (Kontakt odst. G bod 1).
7. Místa křížení a souběhu ostatních zařízení (vedení technického vybavení jako např. elektrická
silová vedení, sdělovací vedení, vodovodní potrubí, kanalizace, tepelná vedení, stoky, .. .)
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 17
a) s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena
podle ČSN 73 6005,
b) s vysokotlakými (VTL) a velmi vysokotlakými (VVTL) plynovody musí být vyprojektována a
provedena dle ČSN EN 1594 a TPG 702 04 tab. 5. PD, která řeší křížení kanalizace a tepelného
vedení s VTL a VVTL plynovody, musí být odsouhlasena oddělením operativní správy
plynárenského majetku
8. U VTL a VVTL plynárenských zařízení plynovodů, zařízení SKAO, OS ... / může být při zemních
pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 3 m od půdorysné
plochy potrubí.
Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce
prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů .
U NTL a STL plynárenských zařízení /plynovodů, přípojek, .../ může být pří zemních pracích v
blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 1 m od půdorysné plochy. Ve
vzdálenosti do 1 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny
ručně, tj. bez strojních mechanizmů.
V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanizmů, lze vzdálenost pro
použití mechanizmů snížit, a to u VTL a VVTL plynárenských zařízení na 1,5 m od půdorysné
plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5 m od půdorysné plochy potrubí.
9. Pro rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysné plochy
plynovodu nesmí být použity žádné těžké mechanizmy /bourací kladiva, .../. V případě nutnosti
rozrušení povrchů, jako asfalt, beton, atp., lze mechanizmy použít, vždy však po předchozím zjištění
hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen tak, aby zůstalo minimální krytí plynovodu 30 cm.
10. V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu,
i mimo něj, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení,
jeho spolehlivost a bezpečnost provozu (viz. zákon č. 458/2000 Sb.).
Ochranné pásmo dle § 68, odst. 3, zákona č. 458/2000 činí:
u NTL a STL plynovodů a přípojek
1 m na obě strany od půdorysu
u ostatních plynovodů a přípojek
4 m na obě strany od půdorysu
u technologických objektů
4 m na všechny strany od půdorysu
kabely nn a kabely stanic katodové ochrany
1 m na obě strany (§ 46 odst. 5)
11. Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Je
zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy
plynovodu.
12. Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:
u regulačních stanic vysokotlakých
10m
u regulačních stanic velmi vysokotlakých
20 m
u vysokotlakých plynovodů:
do DN 100
15 m
do DN 250
20 m
nad DN 250
40 m
V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových
zařízení
od krajů uzemňovací anody (anodové uzemnění) v délce:
výjimečně v zastavěných oblastech
40 m
mimo zastavěné oblasti
100 m
13. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a při zemních pracích musí být
dodržována vyhláška č. 324/90 Sb.
14. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. v
platném znění jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování
staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení neschválených pracovníkem OROSPM podle
§ 69, odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
15. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu
dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření STP.
16. Vzdálenost stožárů
min 3 m od oplocení VTL RS
min. 5 m od budovy STL RS
min. 5 m od stanice SKAO
min 4 m od kabelů SKAO
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 18
min 20 m od uzemňovací anody
Uzemnění stožárů
min 10m na opačnou stranu od zařízení SKAO
17. Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky,
plynovod je uložen v hloubce cca 1 m a má aktivní protikorozní ochranu.
18. Při vlastní stavbě musí zůstat pruh ochranného pásma (odst. F bod 10) na obě strany od
plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí
plynovodu. Po trase plynovodů s nezpevněným povrchem v podélném směru není dovoleno
pojíždění těžkých vozidel a mechanizmů, v příčném směru je přejezd možný pouze v místech a za
podmínek určených STP.
19. Pro objekty zařízení staveniště platí zákon č. 670/2004 Sb. tzn., že výše citované objekty mohou
být zřízeny ve vzdálenosti min. 10m od trasy plynovodu. Stavební buňky musí být postaveny na
blocích.
20. Ve stavebním povolení musí být uvedeno č.j. tohoto vyjádření.
21. V případě provádění terénních úprav zachovat stávající armatury a poklopy. Pokud dojde k
odsouhlasené změně krytí plynovodu, zajistí zhotovitel na náklad investora výškovou úpravu
dotčených armatur a poklopů. K této úpravě přizve zástupce provozovatele plynárenských zařízení.
22. Jakékoliv porušení plynárenského zařízení neprodleně nahlásit na odbor dispečinku TEL: 1239
G. Doplňující podmínky:
1. Požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, oznámení o zahájení stavby, o provádění
bezvýkopovou technikou a předání po ukončení stavby na č. telefonu 737 200 852 pan Náprstek.
2. Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ - ANO
3. Kontakt pro provedení diagnostiky č. telefonu 737 200 845 pan Fišer
4. Nedílnou součástí vyjádření je před zahájením stavby:
" Protokol o zaměření a vytýčení plynárenského zařízení"
5. Originál vyjádření i s přílohami, musí žadatel předložit při vytýčení, diagnostice a kontrole křížení
či souběhu s plynárenským zařízením na místě.
6. V zájmovém území je v současné době ve výstavbě plynárenské zařízení, které nebylo dosud
převzato do provozování. Je nutné vyjádření investora (dodavatele) stavby:
35. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 23.7.2008, zn.
2861/08172 a vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 10.8.2009, zn. 4417/09/179:
RWE Distribuční služby, s.r.o. - odbor operativní správy sítí nemá námitek proti realizaci dotčené
(připravované) stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a činnostem s
ní souvisejících za předpokladu, že budou dodrženy podmínky tohoto stanoviska.
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 45812000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v
ochranném pásmu plynárenského zařízení:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení
považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list).
Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného
určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení
plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito.podmínkami,
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 19
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz
kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání
stavební činnosti,
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Ochranné pásmo
NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany
1m
Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu
4m
Technologické objekty na všechny strany od půdorysu
4m
Elektrické kabely NN stanic katodové ochrany na obě strany
1m
Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na
obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který
může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo jejich
kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.
Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:
u regulačních stanic vysokotlakých
10 m
u regulačních stanic velmi vysokotlakých 20 m
u vysokotlakých plynovodů
do DN 100
15 m
do DN 250
20 m
nad DN 250
40 m
V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových
zařízení od krajů uzemňovací anody (anodové uzemnění) v délce:
výjimečně v zastavěných oblastech
40 m
mimo zastavěné oblasti
100 m
Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č. 458/2009 Sb.
(energetický zákon).
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká
bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č.
458/2000 ve znění platném do 3.7.2009.
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 20
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci po
4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném od
4.7.2009 (dle novely energetického zákona č. 158/2009 Sb.)
Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ.
Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku. viz. kontaktní list
( diagnostika se provádí u ocelového plynovodu staršího 10 let)
- O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku.
viz. kontaktní list
- Požadavek na vytýčení plynárenského zařízení. viz. kontaktní list
- Oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby
příslušnému mistrovi okrsku.
viz. kontaktní list
- Originál stanoviska i s přílohami, musí žadatel předložit při vytýčení, diagnostice a kontrole křížení
či souběhu s plynárenským zařízením na místě.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
36. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření ČEPS, a.s. ze dne 7.3.2008 pod zn. PK 063/08:
přibližně 200 m severním směrem od uvedeného záměru prochází vrchní vzdušné vedení 1x400Kv
s provozním označením V 412 TR Hradec – TR Neporyje (viz. příloha). Pokud by jakékoliv záměry
a činnosti zasahovaly do ochranného pásma vedení s provozním označením V 412, je nutné, požádat
naši společnost dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění o udělení souhlasu s činností
v ochranném pásmu vedení. Ochranné pásmo uvedeného vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000
Sb. v platném znění , jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
uvedeného vedení ve vodorovné vzdálenosti 20m (pro 400kV) od krajního vodiče (případně svazku)
na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení 400kV vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem
k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinnosti výše uvedeného zákona, šířka
jeho ochranného pásma je ve smyslu §98, odst. 2 stanovena dle původního zákona č. 79/57 Sb. na 25
m (pro 400kV) od krajního vodiče (případně svazku) na každou stranu měřeno kolmo na vedení
37. Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. ze dne
21.4.2008, č.j. 1708/220/08/Še:
1. Vodovodní a kanalizační rozvody se nachází v k.ú. Lišany. V k.ú. Rakovník se nenachází žádné
vodovodní a kanalizační rozvody ve správě VaK K. Vary.
2. Před zahájením prací bude stávající vodovodní a kanalizační zařízení vytyčeno pracovníky
příslušných provozů.
3. Zahájení prací bude v předstihu oznámeno na provoz kanalizace (p. Vaňourek, tel.: 353 339 711)
a vodovodů Toužim (p. Klement, tel.: 353 312 116) a bude postupováno dle jejich dispozic a
požadavků.
4. Provoz vodovodů Toužim si před zahájením prací provede případné opravy na armaturách,
poklopech a zemních soupravách.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajících inženýrských sítí.
6. Veškeré poklopy na našem zařízení budou upraveny na novou niveletu terénu.
7. Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na
obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad
prům. 500 mm). U vodovodních a kanalizačních řadů o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují
o 1,0 m.
8. Při případném souběhu a křížení nutno respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.
9. Upozorňujeme, že do kanalizace ve správě VaK K. Vary nelze odvádět drenážní vody.
10. Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.
11. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení požadujeme předložit na VaK K. Vary k
odsouhlasení.
38. Budou splněny následující podmínky, upozornění a připomínky uvedené ve vyjádření Telefónica O2
Czech Republic, a.s. ze dne 23.5.2008, č.j. VPS/696/08:
Obecné podmínky :
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 21
1. investor stavby zajistí na své náklady dodavatele, který je oprávněn k zajišťování sítí
elektronických komunikací a přiřazených prostředků,
2. investor stavby zajistí realizaci v souladu s harmonogramem stavby, která přeložku vyvolala,
3. investor stavby zajistí, aby dodavatel, který je oprávněn k zajišťování sítí elektronických
komunikací a přiřazených prostředků, oznámil zahájení stavby na společnost Telefónica 02 Czech
Republic, a.s., Výstavba Přístupové sítě Praha a Střední Čechy, pracoviště Olšanská 6, 13084 Praha
3, minimálně 14 pracovních dnů předem písemně nebo telefonicky na tel. č. 271462279, Luděk
Tomeš, nebo e-mail [email protected]
4. investor stavby zajistí, aby dodavatel, který je oprávněn k zajišťování sítí elektronických
komunikací a přiřazených prostředků, prokazatelně oznámil na společnost Telefónica 02 - Výstavba
Přístupové sítě Praha a Střední Čechy, pracoviště Olšanská 6, 130 84 Praha 3, ukončení prací
(nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení překládky), a to písemně nebo e-mailem kontakt:
Luděk Tomeš, [email protected]
5. investor stavby písemně projedná se společností Telefónica 02 - Výstavba Přístupové sítě Praha a
Střední Čechy, oddělení PR tel.: 2714 66700, nebo 2714 66701 harmonogram přepojení z hlediska
komunikačního provozu a požádá o povolení vstupu do provozovaných kabelů. Oddělení
Přepojování a rekonstrukce v přístupové (PR) síti požaduje předání objednávky pro požadované
práce, dále projektové dokumentace (schéma + situaci přepojované oblasti), a to nejpozději 6 týdnů
předem z důvodů zpracování žádosti o PEW.
6. investor stavby zajistí nahlášení na Poruchové služby tel.: 800184084 zahájení a ukončení
montážních prací,
7. investor stavby předá, nejpozději 14 pracovních dnů před ohlášeným termínem přejímky, do
oddělení dokumentace liniových staveb sítí Čechy společnosti Telefónica 02, pracoviště Praha 3,
Olšanská 6, kompletní odpočtovou dokumentaci skutečného provedení, dle platných směrnic a
požadavků společnosti Telefónica 02 ke kontrole správnosti a úplnosti. Součástí odpočtové
dokumentace skutečného provedení je schematický plán skutečného provedení předaný v
elektronické podobě,
8. investor je povinen se na písemnou výzvu společnosti Telefónica 02 dostavit v určeném termínu k
sepsání "Zápisu o předání a převzetí provedeného díla",
9. investor stavby zašle, před podáním žádosti o zahájení kolaudačního řízení na stavbu, která
přeložku vyvolala, na Telefónica 02 - Výstavba Přístupové sítě Praha a Střední Čechy, pracoviště
Olšanská 6, Praha 3, Luděk Tomeš, podepsanou smlouvu o zřízení věcného břemene k části dotčené
nemovitosti,
10. investor stavby zajistí ve spolupráci s pracovníkem Výstavba Přístupové sítě Praha a Střední
Čechy, společnosti Telefónica 02, který provádí dohled správce překládané inženýrské sítě,
odevzdání demontovaných a vytěžených kabelů.
Upozornění:
- před vlastní překládkou komunikačního vedení a zařízení musí investor stavby zajistit řešení
věcných břemen k dotčeným nemovitostem a financování náhrad povinným,
- překládku komunikačního vedení a zařízení lze realizovat pouze na základě pravomocného
rozhodnutí o umístění stavby, nebo případně územního souhlasu.
- Před zahájením prací na projektové dokumentaci (DPS) překládky uzavře stavebník se společností
Telefónica 02 Czech Republic , a.s. "Smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení
veřejné komunikační sítě", ve které budou stanoveny detailní podmínky, za kterých bude možno
překládku realizovat. Za společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s. smlouvu podepíše manažer
pro Plánování a výstavbu sítě.
- stavbu jako celek, která přeložku vyvolala, je třeba osobně projednat dle zákona č. 127/2005 Sb. o
elektronických komunikacích a jeho prováděcích vyhlášek, se společností Telefónica 02 - ADS,
dokumentace liniových staveb sítí Čechy IDLSS Čechy/ a pracovištěm Středisko ochrany sítí Praha,
pracoviště Praha 3, Olšanská 6,
- překládkou komunikačního vedení a zařízení vyvolanou stavební činností cizího investora,
nevzniknou společnosti Telefónica 02 žádné finanční závazky,
- je nutné si vyžádat stanovisko od ostatních podnikatelů zajišťující v místě stavby veřejnou
komunikační síť a jejich správců.
11. Je třeba prověřit nutnost překládky OK Rakovník – Krupá. Jedná se o SO465, SO466, SO469
v celkové délce 1090m. Souběžně s touto trasou vede trasa UK Rakovník – Mšec a trasa optického
kabelu DOK 183, DOK 184, DOK 222.
12. Dokumentace pro stavební řízení bude předložena k posouzení a vyjádření
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 22
39. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti RWE Transgas Net, s.r.o.ze dne
7.11.2007, zn. 5148/07/OVP/Z:
Dotčené sítě: VVTL plynovod DN 900 (v souběhu je veden DOK RWE Transgas Net a metalický
DK RWE Transgas Net)
1. K výše uvedené úpravě DN 900 Vám sdělujeme:
2. Souhlasíme s prodloužením chráničky o cca 6 m za podmínky zajištění její správné funkce tzn.
ochrany potrubí DN 900 před vnějšími silovými účinky. Spoje chráničky musí být těsné. Chránička
musí být zajištěna proti vnikání nečistot a vody. Chránička musí být na obou koncích osazena
čichačkami.
3. Z hlediska protikorozní ochrany požadujeme prodloužení chráničky provést z neizolované trubky.
Potrubí musí být v obou částech prodloužené chráničky vystředěné pomocí středících objímek. V
případě zjištění horizontálních nebo vertikálních oblouků potrubí, bude nutno vyvolat v dalším
stupni projektové dokumentace jednání. Prodloužené části chráničky nesmí být přivařeny do
oblouku.
4. Čela chráničky musí být uzavřena pryžovými, případně smršťovacími manžetami ve vodotěsném
provedení. Před montáží středicích objímek požadujeme provést 100% kontrolu izolace.
5. Požadujeme kontrolu při provádění montážních prací při prodlužování chráničky.
6. Vyjádření k DOK RWE Transgas Net a metalickému DK RWE Transgas Net Vám zašle pí
Čermáková (Netprosys, s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha 4, tel. 267 972 238).
7. V souběhu s plynovodem je též veden DOK v majetku net4net a.s., Brno - vyjádření Vám zašle pí
Čermákova (Netprosys. s.r.o.,Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha 4, tel. 267 972 238).
8. Toto vyjádření je podkladem pro vydaní územního rozhodnutí.
40. Budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření RWE Transgas Net, s.r.o. ze dne 31.3.2008, zn. PZ/1343/08 – Stavební objekt 487 –
Ochrana kabelu TransgasNet v km 6,390 a
vyjádření RWE Transgas Net, s.r.o. ze dne 14.11.2007, zn. PZ/5215/07 – ochrana VVTL plynovodu
DN 900:
a) žadatel učiní veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení,
b) před zahájením stavebních prací žadatel zajistí na své náklady vyznačení polohy podzemního
telekomunikačního vedení přímo na staveništi (trasa), a to prostřednictvím společností
NETPROSYS, s.r.o. se sídlem Cejl 62, 627 00 Brno, IČO: 25344536. O vyznačení polohy
podzemního telekomunikačního vedení žadatel písemně požádá společnost NETPROSYS, s.r.o. na
základě písemné objednávky podané u výše uvedené provozní základny společnosti NETPROSYS,
s.r.o., a to nejméně 15 dnů přede dnem, ke kterému bude vyžadovat vyznačení,
c) žadatel uvědomí písemně výše uvedenou provozní základnu společnosti NETPROSYS, s.r.o. o
zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem,
d) žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce v ochranném
pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. s polohou
podzemního telekomunikačního vedení, jak byla vyznačena,
e) žadatel smí provádět činnosti v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení, tak aby
nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení. Do vzdálenosti 1,5 m po každé straně
vytyčené trasy podzemního telekomunikačního vedení žadatel nebude používat žádných
mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
f) v případě odkrytí podzemního telekomunikačních vedení jej žadatel neprodleně zajistí proti
poškození,
g) žadatel řádně zhutní zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem
písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzve pracovníky výše uvedené provozní základny
společnosti NETPROSYS, s.r.o. k provedení kontroly, zda nebylo podzemní telekomunikační vedení
i přes předchozí opatření viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. V případě
nesplnění této podmínky žadatel umožní na žádost společnosti NETPROSYS, s.r.o. provedení
dodatečné kontroly a ponese následky s tím spojené, případné poškození podzemního
telekomunikačního vedení žadatel neprodleně ohlásí výše uvedené provozní základně společnosti
NETPROSYS, s.r.o.,
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 23
h) žadatel písemně nebo jiným prokazatelným způsobem ohlásí provozní základně společnosti
NETPROSYS, s.r.o. ukončení stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního
vedení nebo v místě, ke kterému bylo vydáno toto vyjádření,
i) žadatel dodrží všechny stávající platné normy a předpisy pro práci v ochranném pásmu
podzemního telekomunikačního vedení,
j) žadatel uhradí za společnost RWE Transgas Net, s.r.o., před provedením přeložky, veškeré
náklady spojené s přeložením dotčené části podzemního telekomunikačního vedení, včetně nákladů
na vypořádání majetkoprávních vztahů k cizím nemovitostem, na něž bude podzemní
telekomunikační vedení přeloženo. Vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitostem
žadatel osvědčí prokazatelným způsobem společnosti NETPROSYS, s.r.o. před provedením
přeložky. V případě nesplnění této povinnosti žadatel není oprávněn přeložku provést a v případě
porušení tohoto závazku ponese následky s tím spojené
k) žadatel při provedení kontroly dle písm. g) předá provozní základně společnosti NETPROSYS,
s.r.o. zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení (resp. souběhu) v rozsahu ochranného
pásma. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek v odpovídajícím
výškovém systému (Bpv., Jadran) v digitální a písemné formě, v uvedení o jaký typ vedení se jedná
(nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a podzemním
telekomunikačním vedením v místě křížení. Dále dodá zákres situace v měřítku 1 :1000, který musí
být potvrzen příslušnou provozní základnou společnosti NETPROSYS, s.r.o., a to do 30 dnů po
skončení prací.
l) V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí společnosti RWE
Transgas Net, s.r.o. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.
m) V případě, že žadatel pověří provedením stavebních prací v ochranném pásmu podzemního
telekomunikačního vedení jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit s výše uvedenými
podmínkami a povinnostmi a odpovídá společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. za jejich dodržování
touto osobou.
n) Při kolaudačním řízení požadujeme předložit protokol o vytyčení telekomunikačního vedení
provedené společností NETPROSYS, s.r.o.
o) K akci 487 - Ochrana kabelu TransgasNet v km. 6.390 máme tyto připomínky:
1.) DOK RWE TGNet a metalický kabel nejdou ve společné trase, metalický kabel je cca. 5 m
severně od potrubí plynovodu. Jeho průběh v digitálních datech není k dispozici, je nutné vytyčení. S
jeho ochranou, popsanou v technické zprávě souhlasíme.
2.) Optický kabel DOK RWE TransgasNet je uložen ve společné kynetě s kabely Sloane Park, (dříve
MERO). Pod silnicí prochází ve společné chráničce s těmito kabely a s potrubím MERO. V kabelové
trase je položen také vytyčovací vodič CYY 6 mm2. Z chráničky kabel. trasa odbočuje, její
prodloužení bude problematické.V PD zpracujte ochranu DOK a předložte ke schválení, Toto
vyjádření není podkladem pro vydání stavebního povolení.
Vašim zájmovým územím vede: opt. telekom. trasa DOK TG ve společné kynetě s SPPT - viz.
snímky v měř. 1 : 1 000 a 2) metal. telekom. trasa DK TGN (není v souřadnicích) cca 3-5m severně
od DN 900 – viz. snímky v měř. 1 : 2 000 DOK TGN v digit. podobě vám na požádání zašle Ing.
Kopřiva, tel. 267 972 239, obě trasy požadujeme zakreslit do PD. V PD zpracujte detaily všech
střetů projekt. stavby s trasami RWE (telekom. trasy budou v místě rozšíření komunikace opatřeny
chráničkami s min. 1,5m přesahem za příkopy + připoloženy rezervní chráničky) a zašlete v dalším
stupni PD k vyjádření. Toto vyjádření není podkladem pro vydání stavebního povolení.
41. Budou splněny podmínky, uvedené ve vyjádření net4net, a.s. ze dne 12.4.2007, zn. PZ/1763/07:
a) žadatel učiní veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení,
b) před zahájením stavebních prací žadatel zajistí na své náklady vyznačení polohy podzemního
telekomunikačního vedení přímo na staveništi (trasa), a to prostřednictvím společností
NETPROSYS, s.r.o. se sídlem Cejl 62, 627 00 Brno, IČO: 25344536. O vyznačení polohy
podzemního telekomunikačního vedení žadatel písemně požádá společnost NETPROSYS, s.r.o. na
základě písemné objednávky podané u výše uvedené provozní základny společnosti NETPROSYS,
s.r.o., a to nejméně 15 dnů přede dnem, ke kterému bude vyžadovat vyznačení,
c) žadatel uvědomí písemně výše uvedenou provozní základnu společnosti NETPROSYS, s.r.o. o
zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem,
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 24
d) žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce v ochranném
pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti net4net s polohou podzemního
telekomunikačního vedení, jak byla vyznačena,
e) žadatel smí provádět činnosti v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení, tak aby
nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení. Do vzdálenosti 1,5 m po každé straně
vytyčené trasy podzemního telekomunikačního vedení žadatel nebude používat žádných
mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
f) v případě odkrytí podzemního telekomunikačních vedení jej žadatel neprodleně zajistí proti
poškození,
g) žadatel řádně zhutní zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem
písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzve pracovníky výše uvedené provozní základny
společnosti NETPROSYS, s.r.o. k provedení kontroly, zda nebylo podzemní telekomunikační vedení
i přes předchozí opatření viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. V případě
nesplnění této podmínky žadatel umožní na žádost společnosti NETPROSYS, s.r.o. provedení
dodatečné kontroly a ponese následky s tím spojené, případné poškození podzemního
telekomunikačního vedení žadatel neprodleně ohlásí výše uvedené provozní základně společnosti
NETPROSYS, s.r.o.,
h) žadatel písemně nebo jiným prokazatelným způsobem ohlásí provozní základně společnosti
NETPROSYS, s.r.o. ukončení stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního
vedení nebo v místě, ke kterému bylo vydáno toto vyjádření,
i) žadatel dodrží všechny stávající platné normy a předpisy pro práci v ochranném pásmu
podzemního telekomunikačního vedení,
j) žadatel uhradí za společnost net4net, a.s., před provedením přeložky, veškeré náklady spojené s
přeložením dotčené části podzemního telekomunikačního vedení, včetně nákladů na vypořádání
majetkoprávních vztahů k cizím nemovitostem, na něž bude podzemní telekomunikační vedení
přeloženo. Vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitostem žadatel osvědčí
prokazatelným způsobem společnosti NETPROSYS, s.r.o. před provedením přeložky. V případě
nesplnění této povinnosti žadatel není oprávněn přeložku provést a v případě porušení tohoto
závazku ponese následky s tím spojené
k) žadatel při provedení kontroly dle písm. g) předá provozní základně společnosti NETPROSYS,
s.r.o. zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení (resp. souběhu) v rozsahu ochranného
pásma. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek v odpovídajícím
výškovém systému (Bpv., Jadran) v digitální a písemné formě, v uvedení o jaký typ vedení se jedná
(nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a podzemním
telekomunikačním vedením v místě křížení. Dále dodá zákres situace v měřítku 1 :1000, který musí
být potvrzen příslušnou provozní základnou společnosti NETPROSYS, s.r.o., a to do 30 dnů po
skončení prací.
l) V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí společnosti net4net,
a.s. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.
m) V případě, že žadatel pověří provedením stavebních prací v ochranném pásmu podzemního
telekomunikačního vedení jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit s výše uvedenými
podmínkami a povinnostmi a odpovídá společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. za jejich dodržování
touto osobou.
n) Snímek telekomunikační trasy HDPE net4net a.s. v měř. 1 :1 000 přikládáme. Trasu v digit.
podobě jsme vám zaslali elektronickou poštou a požadujeme ji zakreslit do PD. V PD zpracujte
detaily všech střetů projektované stavby s HDPE net4net ( v případě rozšíření silnice musí být
chránička na HDPE prodloužena min. 1,5m za příkopy + připoložena rezervní chránička ) a zašlete
v dalším stupni PD k vyjádření. Toto vyjádření není podkladem pro vydání stavebního povolení.
42. Budou splněny podmínky, uvedené ve vyjádřeních společnosti Dial Telecom, a.s.
ze dne 4.3.2008, zn. 060N-PZ/1030/08 - SO 488 - Ochrana kabelu net4net v km 6.420,
ze dne 1.10.2009, zn. 205N-PZ/3994/09 – pro pozemní telekomunikační vedení společnosti
ze dne 2.2.2010, zn. 026N-PZ/426/10 – pro pozemní telekomunikační vedení společnosti Dial
Telecom, a.s.
Vyjádření NET4GAS s.r.o. ze dne 19.4.2010 po zn. 1528/10-o
existenci podzemních
telekomunikačních vedení společnosti NET4GAS, s.r.o.
a) žadatel učiní veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení,
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 25
b) před zahájením stavebních prací žadatel zajistí na své náklady vyznačení polohy podzemního
telekomunikačního vedení přímo na staveništi (trasa), a to prostřednictvím společností
NETPROSYS, s.r.o. se sídlem Cejl 62, 627 00 Brno, IČO: 25344536. O vyznačení polohy
podzemního telekomunikačního vedení žadatel písemně požádá společnost NETPROSYS, s.r.o. na
základě písemné objednávky podané u výše uvedené provozní základny společnosti NETPROSYS,
s.r.o., a to nejméně 15 dnů přede dnem, ke kterému bude vyžadovat vyznačení,
c) žadatel uvědomí písemně výše uvedenou provozní základnu společnosti NETPROSYS, s.r.o. o
zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem,
d) žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce v ochranném
pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom a.s.s polohou podzemního
telekomunikačního vedení, jak byla vyznačena,
e) žadatel smí provádět činnosti v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení, tak aby
nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení. Do vzdálenosti 1,5 m po každé straně
vytyčené trasy podzemního telekomunikačního vedení žadatel nebude používat žádných
mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
f) v případě odkrytí podzemního telekomunikačních vedení jej žadatel neprodleně zajistí proti
poškození,
g) žadatel řádně zhutní zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem
písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzve pracovníky výše uvedené provozní základny
společnosti NETPROSYS, s.r.o. k provedení kontroly, zda nebylo podzemní telekomunikační vedení
i přes předchozí opatření viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. V případě
nesplnění této podmínky žadatel umožní na žádost společnosti NETPROSYS, s.r.o. provedení
dodatečné kontroly a ponese následky s tím spojené, případné poškození podzemního
telekomunikačního
vedení
žadatel neprodleně ohlásí výše uvedené provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o.,
h) žadatel písemně nebo jiným prokazatelným způsobem ohlásí provozní základně společnosti
NETPROSYS, s.r.o. ukončení stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního
vedení nebo v místě, ke kterému bylo vydáno toto vyjádření,
i) žadatel dodrží všechny stávající platné normy a předpisy pro práci v ochranném pásmu
podzemního telekomunikačního vedení,
j) žadatel uhradí za společnost Dial Telecom, a.s.., před provedením přeložky, veškeré náklady
spojené s přeložením dotčené části podzemního telekomunikačního vedení, včetně nákladů na
vypořádání majetkoprávních vztahů k cizím nemovitostem, na něž bude podzemní telekomunikační
vedení přeloženo. Vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitostem žadatel osvědčí
prokazatelným způsobem společnosti Dial Telecom, a.s. před provedením přeložky. V případě
nesplnění této povinnosti žadatel není oprávněn přeložku provést a v případě porušení tohoto
závazku ponese následky s tím spojené
k) žadatel při provedení kontroly dle písm. g) předá provozní základně společnosti NETPROSYS,
s.r.o. zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení (resp. souběhu) v rozsahu ochranného
pásma. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek v odpovídajícím
výškovém systému (Bpv., Jadran) v digitální a písemné formě, v uvedení o jaký typ vedení se jedná
(nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a podzemním
telekomunikačním vedením v místě křížení. Dále dodá zákres situace v měřítku 1 :1000, který musí
být potvrzen příslušnou provozní základnou společnosti NETPROSYS, s.r.o., a to do 30 dnů po
skončení prací.
l) V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí společnosti Dial
Telecom, s.r.o. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.
m) V případě, že žadatel pověří provedením stavebních prací v ochranném pásmu podzemního
telekomunikačního vedení jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit s výše uvedenými
podmínkami a povinnostmi a odpovídá společnosti Dial Telecom, a.s. za jejich dodržování touto
osobou.
n) I nadále platí podmínky našeho vyjádření č.j. PZ/1763/07 ze dne12.4.2007 a vyjádření č.j. 060NPZ/1030/08 ze dne 4.3.2008. Chráničky na telekom. trase HDPE Dial Telecom budou prodlouženy
min. 1,5 m za příkopy + připoloženy 2x nedělené rezervní chráničky prům. 20 mm utěsněné a
označené markry. Současně sdělujeme, že novým majitelem telekomunikační trasy je společnost
Dial Telecom a.s.
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 26
Současně sdělujeme, v roce 2009 byl do telekomunikační trasy zafouknutý optický kabel OFS 48
vláken. Před a po manipulaci s telekomun. trasou požadujeme meření na OK metodou OTDR a
přímou metodou. Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.
Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření. Toto vyjádření není podkladem pro vydání
stavebního povolení
43. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ NET, a.s. ze dne 9.5.2007, zn.
D/52:
Všeobecné podmínky:
a) investor (stavebník) je povinen uvědomit organizaci o zahájení prací nejméně 15 dnů předem na
tel. 211044911
b) před zahájením prací vyznačení polohy PTV a zařízení přímo ve staveništi
c) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde
nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali
žádných mechanizačních prostředků
d) odkryté podzemní telekomunikační vedení zabezpečit proti poškození
e) nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana
kabelů proti mechanickému poškození
f) nad kabelovou trasou dodržet zákaz budování zařízení, která by omezovala přístup k PTV
g) při křížení nebo souběhu dodržet normy ČSN 73 60 05 o prostorovém uspořádání sítí technického
vybavení
h) řádně zabezpečit odkryté PTV proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou osobou
i) dodržovat zákaz přejíždění tras PTV těžkými vozidly (mechanizací) a jejich patkování, pokud není
provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození
j) dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k PTV
k) bez souhlasu společnosti ČEZnet, a.s. nesnižovat nebo nezvyšovat vrstvu zeminy nad PTV
l) okamžitě ohlásit každé poškození PTV společnosti ČEZnet, a.s. tel. 211044911
m) při poškození zařízení PTV (i při dodatečně zjištěném) bude požadována náhrada, včetně
souvisejících škod
n) předat dokumentaci skutečného provedení stavby v místech přiblížení s PTV
Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o
nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení ve správě společnosti ČEZnet, a.s.
44. Budou respektovány podmínky, uvedené ve
• Vyjádření společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ s.r.o. ze dne
24.4.2007, zn. 037/2007/jpl ( Nyní INVITEL INTERNATIONAL CZ s.r.o. )
• Vyjádření společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ s.r.o. ze dne
16.6.2008, zn. 045/2008/jpl (Nyní INVITEL INTERNATIONAL CZ s.r.o. )
• INVITEL INTERNATIONAL CZ s.r.o. ze dne 30.6.2009, zn.: 035/2009/ila
Společnost
INVITEL
INTERNATIONAL
CZ
s.r.o.
(MEMOREX
TELEX
COMMUNICATIONS CZ s.r.o.) tímto prohlašuje, že předmětná stavba se nachází v jejím
zájmovém území. Zakreslenou lokalitou prochází m.j. trasa HDPE trubek modré barvy o průměru 50
mm pro vedení optických kabelů. Trubky uložené v chodníku se nacházejí obvykle při obrubníku v
hloubce 0,4 až 0,6 m a jsou kryty jako běžné telekomunikační kabely. Pod vozovkou nebo v místech
zvýšeného namáhání procházej! trubky chráničkami. Situace je uvedena v příloze tohoto dopisu.
Při zemních pracích v blízkosti kabelů a zařízení v naši správě požadujeme maximální opatrnost.
Při jejich případném narušení volejte neprodleně dispečink INVITEL (MTCAG).
45. Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření společnosti Sloane Park Property Trust, a.s. ze dne
18.2.2008, č.j. 220/08:
všeobecné podmínky společnosti Sloane Park Property Trust, a.s. pro křížení a souběh s nově
budovanými podzemními vedeními, nebo pro výstavbu nových tras
Společnost Sloane Park Property Trust a.s. (dále jen SPPT) vlastní podzemní kabelové trasy. Pro
umožnění přípravy a realizace staveb cizích stavebníku v zájmovém prostoru SPPT se vydávají tyto
Všeobecné podmínky pro křížení a souběh s nově budovanými podzemními vedeními. Pro jiné části
staveb (základy budov apod.), popř. pro opravy cizích stávajících zařízení platí tyto podmínky
přiměřeně - netýká se úvodní podmínky č. 1.
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 27
1. Úvodní podmínka
Stavebník (investor) je při přípravě a realizaci svého projektu zodpovědný za neporušitelnost
stávajících kabelových tras a existujícího provozu SPPT. Zodpovědnost se vztahuje i na případně
udělené pokuty ze strany klientů SPPT v případě přerušení provozu související s činností stavebníka
v zájmovém prostoru SPPT.
2. Projektování
Stavebník je povinen si při projektování vyžádat údaje o prostorové poloze stávajících podzemních
zařízeních SPPT a tuto prostorovou polohu při projektování respektovat s tím, že:
2.1. Prostorová poloha projektovaného zařízení bude v souladu s ČSN 736005 Prostorová úprava
vedení technického vybavení, pokud nebude dále v konkrétním případě stanoveno jinak.
2.2. Křížení s našimi vedeními je možné, pokud křížení bude navrženo pod úhlem 60°-90°, vedení
bude navrženo pod naším podzemním vedením v odstupu min. 50 cm, a bude ochráněno před
mechanickým poškozením v délce 3,0 m na každou stranu od osy trasy podzemního vedení.
2.3. Navržení podzemního vedení v souběhu v intravilánu obcí: Je možné v min. vodorovné
odstupové vzdálenosti 50 cm od kraje vedení SPPT, pokud se nejedná o projektování zařízení,
vyžadující odstupovou vzdálenost větší. Pro případy souběhu platí, že pokud je projektant nucen z
prostorových důvodů navrhnout těsný souběh (popř. vedoucímu při realizaci i k odkrytí kynety s
vedeními SPPT), musí být vedení SPPT od vedení stavebníka fyzicky odděleno vhodnou přepážkou.
Za tím účelem vypracuje projektant stavebníka typový výkres křížení a předá jej SPPT k
odsouhlasení. Odsouhlasení SPPT nezbavuje stavebníka zodpovědnosti za správnost návrhu i
realizace.
2.4. Návrh podzemního vedení v souběhu v extravilánu obcí: Podmínky budou stanoveny
individuálně.
2.5. V případě realizace nadzemního nebo podzemního vedení s metalickými prvky , nebo i jiné
elektricky vodivé konstrukce /případě přeložky/, musí stavebník zajistit, aby součástí dokumentace
skutečného provedení /DSP/ nově budovaného díla byl i "Výpočet nebezpečných vlivů pro kabel
Sloane (nebo pro příslušný vytyčovací vodič)". Tuto část DSP potom předá Sloane.
3. Realizace
Pro realizaci platí analogicky shodné podmínky jako pro projektování uvedené v bodě 2 těchto
všeobecných podmínek. Dále se pro realizaci stanovuje:
3.1. Před realizací si stavebník v dostatečném časovém předstihu (15 dní) objedná vytýčení
podzemních zařízení SPPT u pověřené firmy Geodézie-Topos, a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška,
tel. 494623801 nebo 494623655 za poplatek cca 5.000,- Kč, který uhradí na místě po vytyčení.
3.2. Stavebník je povinen informovat SPPT vždy min. 3 dny před zahájením prací v konkrétním
úseku. Dále je povinen počínat si tak, aby nedošlo k poškození podzemních sítí SPPT. V případě
jakéhokoliv jejich porušení je povinen ihned informovat nepřetržitou službu Hotline Vegacom, a.s.tel.266 005 666.
3.3. Ve vzdálenosti menší než 3,0 m od bližšího okraje podzemního zařízení SPPT je možné
provádět zemní práce pouze ručně s tím, že prováděná činnost musí být nahlášena na nepřetržitou
službu Hotline Vegacom, a.s. - te1.266005666.
3.4. V případě odkrytí kynety s vedeními SPPT je možné práce provádět pouze za přímého dozoru
pracovníka SPPT. Ukládat zařízení do další vrstvy pod nebo nad naše vedení (s výjimkou křížení)
není možné.
3.5. Stavebník předá do 30ti dnu po dokončení akce geodetické zaměření společnosti SPPT, kdy
výkresová část bude ve formátu *.dgn a seznam souřadnic bude v tabulkovém formátu *.xls
nebo textovém formátu. Tato podmínka se vztahuje na souběhy a křížení vedení v pásmu 20 m
na obě strany od vedení SPPT.
4. Platnost: od 01/2006
46. Budou dodrženy podmínky, uvedené v závazném stanovisku Vojenské ubytovací a stavební správy
Litoměřice ze dne 17.5.2007, č.j. 2636/2007-1440: která souhlasí s realizací akce tak, jak byla
doložena v písemné a grafické dokumentaci při splnění následujících podmínek:
- Při uzavírce silnice 1/6 požaduji tuto skutečnost oznámit Regionálnímu úřadu Hradec Králové,
Centrum vojenské dopravy, Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených
objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
Tyto podmínky musí být zakotveny v územním rozhodnutí, stavebním povolení. Z toho důvodu je
investor povinen o těchto podmínkách informovat příslušný stavební úřad případně orgán územního
plánování a regionálního rozvoje, orgán životního prostředí apod.
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 28
V tomto případě zajistí investor, aby VUSS bylo rozhodnutí doručeno v 1 výtisku.
Samostatné sdělovací kabely ani jiné inženýrské sítě vojenské správy nejsou v prostoru stavby
evidovány.
47. Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy Litoměřice
ze dne 29.10.2009, č.j. 6762-ÚP/2009-7103/41:
Ve smyslu současně platných předpisů a ustanovení, zejména stavebního zákona, zákona o obraně
republiky a rezortních nařízení a předpisů souhlasí VUSS Praha s realizací akce tak, jak byla
předložena v písemné a grafické dokumentaci. Tento souhlas VUSS Praha podmiňuje plným
respektováním následujících podmínek:
- Požaduji respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému,
v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
- Při uzavírce silnice I/6, II/229 požaduji tuto skutečnost oznámit Regionálnímu úřadu vojenské
dopravy Hradec Králové min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení
zvláštních opatření.
48. Dle vyjádření společnosti MERO ČR, a.s. ze dne 31.10.2007, č.j. 2007/4/135-2 se v uvedené oblasti
nachází zařízení:
DOK, ropovod DN 700 a el. vedení SKAO
Při následných akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat: vládní nařízení 29/1959 Sb. a
ČSN 65 0204.
Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš pracovník p. Němec, tel. 315 73 92
08, 602 27 88 36.
Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu vydá náš zaměstnanec, p. Mandák - tel .602 56
33 05, 374 6962 19 nebo p. Brácha te1. 606 73 93 19, na základě potvrzeného zápisu o proškolení
pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek.
Před realizací akce si stavebník objedná vytýčení našich zařízení za poplatek cca 5000 Kč u
Geodézie Topos a.s., Pulická 357, 51801 Dobruška - tel. 494 62 38 01 nebo 494 623655.
Veškeré zemní práce 3 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich pracovníků.
S oboustranným prodloužením chráničky souhlasíme za těchto podmínek:
Technické řešení pro prodloužení chráničky bude řešeno podle bodu 136.a) ČSN 65 0204 a bude
před stavebním řízením předloženo MERO ČR, a.s. k odsouhlasení.
Na obnažené části ropovodu bude investorem akce provedena oprava izolace.
Při prováděné změně umístění propojovacího objektu požadujeme výměnu sondy MS 110 za novou.
Provedení chráničky a opravy izolace je možno konzultovat s ing. Tarabou - tel. 602 444 140. řízení
na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu.
49. Další stupeň projektové dokumentace bude řešen v souladu s ustanoveními vyhl. č. 369/2001 Sb.
(o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace) a předložen ke schválení Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou schopností
pohybu a orientace ČR, o.s. Praha. Případné podmínky a požadavky budou zahrnuty do podmínek
stavebního povolení.
50.
Předmětná stavba je dopravní infrastruktura. O vydání stavebního povolení stavebník požádá
speciální stavební úřad. Částí stavby, které nepodléhají povolení speciálním stavebním úřadem,
budou projednány s příslušným obecným stavebním úřadem
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Středočeský kraj, Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5
Odůvodnění:
Dne 14.1.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 29
Městský úřad Nové Strašecí, odbor výstavby a životního prostředí, se stal příslušným stavebním úřadem
podle § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a na základě usnesení o pověření k projednání a rozhodnutí
Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem regionálního rozvoje pod č.j. 004120/2010/KUSK ze
dne 11.1.2010.
Usnesením ze dne 4.3.2010 stavební úřad rozhodl o provedení územního řízení podle § 95 odst. 2
stavebního zákona, jelikož žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
12.4.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Oznámení o zahájení územního řízení bylo doručeno
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 žadateli , obcím, na jejichž území má být požadovaný záměr
uskutečněn a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v §85 odst. 2 veřejnou
vyhláškou. Účastníky územního řízení dle § 85 odst. 2 jsou :
a) vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu, v případě, že společenství nemá
právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více jak jednu
polovinu.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí stanoviska sdělili:
-
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí ze dne 17.3.2008, pod č.j. OŽP 1353/2008
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí ze dne 3.10.2008, pod zn. OŽP 5927/2008
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí ze dne 19.9.2008, pod č.j. OŽ 3000/2008
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 4.3.2008, pod
č.j. 26404/2008/KÚSK/OŽP/Pr
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.1.2008, pod
č.j. 178526/2008/KUSK/1
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 8.12.2008, pod
č.j. 154920/2008/KUSK
Správa CHKO Křivoklátsko ze dne 18.12.2008, pod č.j. 04692/KV/2008
Ministerstvo životního prostředí ze dne 22.2.2008, pod zn. 12696/ENV/08
Úřad vlády ČR, ze dne 24.11.2008 jako Usnesení Vlády ČR č.1498
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí ze dne 10.10.2008, pod č.j. OŽP 3641/2008600
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka ze dne 21.2.2008, pod zn. 2008/11215/342/Kai
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka ze dne 15.2.2010, pod zn. 8426/2010PVL/342/Ron
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy ze dne 21.1.2008, pod zn.
OPV/RA/42/08
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy ze dne 22.2.2008, pod zn.
OPV/RA/98/08
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha ze dne 5.5.2008, pod zn.
ČIŽP/41/000/0803449.001/08/PPJ
Ministerstvo životního prostředí ze dne 12.11.2008, pod č.j. 500/1950/503 34/08
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí ze dne 17.10.2008, pod č.j. OŽP
6038/2008/Be
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí ze dne 28.4.2008, pod č.j. OŽP
2838/2008/Běl-22
Obvodní báňský úřad Kladno, pracoviště Praha ze dne 10.3.2008, pod zn. 00918/2008/02/001
Česká geologická služba - Geofond ze dne 4.4.2008, pod zn. 333/IV-413-2008
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
-
str. 30
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí ze dne 11.6.2008, pod č.j. OŽP/3643/2008
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
v Rakovníku ze dne 25.2.2008, pod zn. 524-216/08/Ra
Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního
ruchu ze dne 19.3.2008, pod č.j. ŠAK 401-442/2008
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. ze dne 18.2.2008, pod č.j. 1609/08
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy ze dne 10.3.2008, pod č.j. OD/1359/2008
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy ze dne 12.5.2008, pod č.j. OD/3527/2008/En
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy ze dne 10.6.2008, pod č.j. OD/3528/2008/En
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy ze dne 10.6.2008, pod č.j. OD/3529/2008/En
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy ze dne 20.2.2008, pod č.j. 25303/2008/KUSK
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy ze dne 28.5.2008, pod č.j. 70794/2008/KUSK/2
Policie ČR, Okresní ředitelství – dopravní inspektorát Rakovník ze dne 18.2.2008, pod zn.
ORRA-95-58/ČJ-07-2008
Úřad pro civilní letectví České republiky ze dne 19.2.2008, pod č.j. 2431/08-720
Drážní úřad, sekce stavební – oblast Praha ze dne 2.6.2008, pod zn. 10-1518/08-DÚ/Kj
České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty ze dne 28.4.2008, pod zn.7511/08-2564/U/714/Vo
ČD – Telematika, a.s. ze dne 25.3.2008, pod zn. 423/6263/08/Ho
ČD – Telematika, a.s.ze dne 3.2.2010, pod zn. 2391/10/Ho
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa ze dne 19.3.2008, pod zn. 02940-U/2008SSP
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, pracoviště Rakovník ze dne
14.4.2008, pod č.j. HSKL-132/RA-2008
Český telekomunikační úřad ze dne 20.4.2008, pod č.j. 012486/2008-631
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení ze dne 9.4.2008, pod č.j.
51627/2008/KUSK
Správa a údržba silnic Kladno, přísp. org. ze dne 16.1.2008, pod zn. 12/08/200/10/218/223
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 18.7.2008, pod
č.j. 89029/2008/KUSK/OŽP-Kor (závěr zjišťovacího řízení)
Obecní úřad Lišany ze dne 19.3.2008 pod zn. 37/OÚ08
Obecní úřad Lišany ze dne 20.3.2008
Obecní úřad Lišany ze dne 9.2.2008 pod č.j. 31/OÚ/2009
Obecní úřad Krupá ze dne 25.6.2008 pod č.j. 58/08
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 3.6.2008, zn. K 001017810509
Středočeská plynárenská, a.s. ze dne 12.11.2007, zn. ROSPM/07/Ma/99: (nyní RWE Distribuční,
s.r.o.)
Středočeská plynárenská, a.s. ze dne 11.5.2007, č.j. STP-KL-070511-1000 (nyní RWE
Distribuční, s.r.o.)
RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 23.7.2008, zn. 2861/08172 a vyjádření RWE Distribuční
služby, s.r.o. ze dne 10.8.2009, zn. 4417/09/179
ČEPS, a.s. ze dne 7.3.2008 pod zn. PK 063/08
Ravos, s.r.o. ze dne 10.12.2007 č.j. 18/1628/07
Vodárny a kanalizacíe Karlovy Vary, a.s. ze dne 21.4.2008, č.j. 1708/220/08/Še
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 23.5.2008, č.j. VPS/696/08
RWE Transgas Net, s.r.o.ze dne 7.11.2007, zn. 5148/07/OVP/Z
RWE Transgas Net, s.r.o. ze dne 31.3.2008, zn. PZ/1343/08 – Stavební objekt 487 – Ochrana
kabelu TransgasNet v km 6,390
RWE Transgas Net, s.r.o. ze dne 14.11.2007, zn. PZ/5215/07 – ochrana VVTL plynovodu DN
900:
net4net, a.s. ze dne 12.4.2007, zn. PZ/1763/07
Dial Telecom, a.s. ze dne 4.3.2008, zn. 060N-PZ/1030/08 - SO 488 - Ochrana kabelu net4net
v km 6.420,
Dial Telecom, a.s. ze dne 1.10.2009, zn. 205N-PZ/3994/09 – pro pozemní telekomunikační
vedení společnosti.
Dial Telecom, a.s. ze dne 2.2.2010, zn. 026N-PZ/426/10 – pro pozemní telekomunikační vedení
společnosti.
NET4GAS s.r.o. ze dne 19.4.2010 po zn. 1528/10-o existenci podzemních telekomunikačních
vedení společnosti NET4GAS, s.r.o.
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
-
str. 31
ČEZ NET, a.s. ze dne 9.5.2007, zn. D/52 a ze dne 11.6.2008 zn. 08/1209
GTS Novera, a.s. ze dne 23.4.2007, ze dne 11.7.2008, ze dne 1.7.2009
MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ s.r.o. ze dne 24.4.2007, zn. 037/2007/jpl( Nyní
INVITEL INTERNATIONAL CZ s.r.o. )
MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ s.r.o. ze dne 16.6.2008, zn. 045/2008/jpl(Nyní
INVITEL INTERNATIONAL CZ s.r.o. )
INVITEL INTERNATIONAL CZ s.r.o. ze dne 30.6.2009, zn.: 035/2009/ila
SITEL, spol. s r.o. ze dne 13.4.2007 č.j. 1731-07, ze dne 6.6.2008 č.j. 3118-08 a ze dne
15.6.2009 č.j. 3137-2009
Sloane Park Property Trust, a.s. ze dne 18.2.2008, č.j. 220/08
Vojenská ubytovací a stavební správy Litoměřice ze dne 17.5.2007, č.j. 2636/2007-1440
Vojenské ubytovací a stavební správy Litoměřice ze dne 29.10.2009, č.j. 6762-ÚP/2009-7103/41
MERO ČR, a.s. ze dne 31.10.2007, č.j. 2007/4/135-2
Policie ČR, Správa Středočeského kraje ze dne 15.5.2007 č.j. PSC-10-93/OIKT-2007, ze dne
2.6.2008 č.j. PSC-10-195/OIKT-2008 a z 10.6.2009 č.j. KRPS-10-256/OIKT-2009
Správa a údržba silnic Kladno ze dne 16.1.2008 č.j. 12/8/200/10/218/223
ERIMP, Rubínova 1146, ze dne 9.4.2008 č.j. V177.08
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení – další dotčené osoby :
Středočeský kraj, Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5
Olga Hokešová, 439 31 Deštnice 8
Jaroslav Linhart, Rakovnická č.p. 264, 270 52 Lišany
Luboš Linhart, Domoušice 80, 439 68 Domoušice
Místní Školní Rada Lišany
Oldřich Bidrman, Lánská č.p. 222, 270 62 Rynholec
Ing. Milan Malecký, V chaloupkách č.p. 473/77, 198 00 Praha
Jana Eichlerová, Růžová č.p. 91, 257 65 Čechtice
Luděk Pochman, Chrášťany 29, 270 01 Chrášťany
Milan Čermák, Rakovnická č.p. 102, 270 52 Lišany
Josef Melč, Rasošky 105, 552 21 Rasošky
Marie Melčová, 552 21 Rasošky 105
Marie Šmejkalová, Za Rybníkem č.p. 254, 270 52 Lišany
Melč Josef, Lišany 97
Melčová Marie, Lišany 97
Vlasta Fenclová, Rakovnická č.p. 148, 270 52 Lišany
Rudolf Pochman, V Zahradách č.p. 618, 270 51 Lužná
MVDr. Jaroslav Bretšnajdr, Dukel. hrdinů č.p. 1552, 269 01 Rakovník
Anna Halamová, Genesa 105, Pl. Rock Wail, Spojené státy
Alena Mutinská, Rakovnická č.p. 180, 270 52 Lišany
František Pasler, V Brance č.p. 25, 270 52 Lišany
Anna Paslerová, Rašova č.p. 633/3, 149 00 Praha
Ing. Jiří Pasler, Vilová čtvrť č.p. 289, 373 33 Nové Hrady
Ing. Jaroslav Pasler, Pujmanové č.p. 1585/44, 140 00 Praha
Ing. Josef Heller, Pod sady č.p. 1586/24, 143 00 Praha
Marie Kolářová, nám. 1. máje č.p. 67, 270 62 Rynholec
Elektro - viola s.r.o., Luženská č.p. 2610, 269 01 Rakovník
Ivana Cinková, 9. května č.p. 583, 270 51 Lužná
LUPOFYT s.r.o., 270 01 Chrášťany 16
Jiří Ryska, Za Rybníkem č.p. 327, 270 52 Lišany
Jaroslava Rysková, Za Rybníkem č.p. 327, 270 52 Lišany
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 32
Luděk Novák, Za Rybníkem č.p. 327, 270 52 Lišany
Ing. Miloslava Nováková, Za Rybníkem č.p. 327, 270 52 Lišany
Josef Ryska, Rakovnická č.p. 292, 270 52 Lišany
Radka Rysková, Rakovnická č.p. 292, 270 52 Lišany
Petr Seiner, Pod Školou č.p. 65, 270 52 Lišany
Zdenka Hlínová, Wintrovo nám. č.p. 1903, 269 01 Rakovník
Květoslava Červená, Hlavačovská č.p. 355, 270 52 Lišany
Jaroslav Zouplna, Kolínská č.p. 668, 285 04 Uhlířské Janovice
Milan Zouplna, Nová Ves 20, 285 04 Staňkovice
František Drvota, STE Rozvodna č.p. 282, 270 52 Lišany
Bohumil Linhart, Pražská č.p. 56, 270 52 Lišany
Václav Kejla, Prostřední č.p. 531, 270 51 Lužná
Zdeněk Kreif, Na vrškách č.p. 46, 270 52 Lišany
Jiří Červený, V Šáreckém údolí č.p. 74/22, 160 00 Praha
Obec Lišany, Lišany 68, 270 52 Lišany
Ing. Jiří Štulík, Košťálkova č.p. 1538, 266 01 Beroun
Ing. Ludmila Friedlová, Markušova č.p. 1631/1, 149 00 Praha
Zemědělské družstvo Senomaty, V Chaloupkách č.p. 67, 270 31 Senomaty
Alena Vachtlová, K Hájovně č.p. 208, 270 52 Lišany
Ing. Jaroslav Vachtl, K Hájovně č.p. 208, 270 52 Lišany
Jindřich Pergler, Lubná 250, 270 36 Lubná
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha
Mgr. Blanka Klečková, Sedlečko 62, 362 72 Šemnice
Ing. Bohuslav Pich, Konečná č.p. 899/13, 360 05 Karlovy Vary
Daniel Markvart, Na Vyhlídce č.p. 486/28, 360 01 Karlovy Vary
Richard Markvart, Klínovecká č.p. 1204, 363 01 Ostrov
Vlastimil Markvart, K. Čapka č.p. 1231/6, 360 01 Karlovy Vary
Lenka Markvartová, Na Vyhlídce č.p. 486/28, 360 01 Karlovy Vary
Monika Markvartová, Na Vyhlídce č.p. 486/28, 360 01 Karlovy Vary
Jaroslav Novotný, Bezděkov č.p. 1795, 269 02 Rakovník
Věra Pochmanová, Dlouhá č.p. 580, 270 51 Lužná
Římskokatolická farnost Rakovník, Žižkovo nám. č.p. 189, 269 01 Rakovník
Hana Lifková, Rakovnická č.p. 6, 270 52 Lišany
Bohumil Křeček, K Hájovně č.p. 329, 270 52 Lišany
Ladislav Štros, Ryvolova č.p. 263, 270 31 Senomaty
Jana Štrosová, Nábř. T. G. Masaryka č.p. 1801, 269 01 Rakovník
Marie Staňková, Na Vrškách č.p. 12, 270 52 Lišany
Ilona Dörflerová, Pražská č.p. 169, 270 52 Lišany
Marie Výravská, Příční č.p. 767, 273 09 Kladno
Ing. Václav Somol, CSc., Krupá 28, 270 09 Krupá
Miloslav Zelenka, Rakovnická č.p. 2, 270 52 Lišany
MUDr. Zdeňka Procházková, nám. Svatopluka Čecha č.p. 1346/1, 101 00 Praha
MUDr. Miloš Kotík, Rabasova č.p. 2303, 269 01 Rakovník
Emilie Stejskalová, Třída Rooseveltova č.p. 922, 438 01 Žatec
Anděla Lusková, Kouřimská 2302/22, 130 00 Praha
Václav Čamrda, Jizerská č.p. 1214, 251 01 Říčany
Vladimír Ryvola, Marie Pujmanové č.p. 1755/1, 251 01 Říčany
Helena Čamrdová, Jizerská č.p. 1214, 251 01 Říčany
Josef Čermák, Rakovnická č.p. 111, 270 52 Lišany
Irena Čermáková, Rakovnická č.p. 111, 270 52 Lišany
ČR - Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 131/60, 603 00 Brno 3
Renata Havelková, Mydlářka č.p. 1970/14, 160 00 Praha
Vlasta Dostálová, Pod Nemocnicí č.p. 2342, 269 01 Rakovník
Miloš Švácha, Michalská č.p. 512/2, 110 00 Praha
Vladimír Mates, V Jamce č.p. 2380, 269 01 Rakovník
Vlasta Veselá, Spalova č.p. 2256, 269 01 Rakovník
Středočeský kraj, Zborovská č.p. 80/11, 150 21 Praha
Jindřich Jaroš, K Hájovně č.p. 125, 270 52 Lišany
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 33
Marie Polívková, K Hájovně č.p. 107, 270 52 Lišany
Ilona Pausarová, Levského č.p. 3221/1, 143 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky
č.p. 3, 110 00 Praha 1
Pozemkový fond ČR, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3
Hana Švarcová, Nádražní č.p. 308, 270 34 Čistá
Zdeněk Lutišan, Čistá 40, 270 34 Čistá
Pavel Lutišan, Hvozd 1, 270 35 Hvozd
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa dopravní cesty, Praha, Prvního pluku č.p. 367,
186 00 Praha, Karlín
Jana Dušková, Otokara Březiny č.p. 1388, 438 01 Žatec
Ladislava Jarolím Dušková, Volyňských Čechů č.p. 2733, 438 01 Žatec
Jaroslav Pavlík, 270 09 Krupá 125
Anna Ryvolová, Kolešovice 257, 270 02 Kolešovice
Eva Rysková, Krupá 24, 270 09 Krupá
Vladimír Hynek, Chludilova č.p. 288, 270 07 Mutějovice
Oldřich Hynek, Krupá 236, 270 09 Krupá
Marie Mrázková, Litevská č.p. 2149, 272 01 Kladno
Eliška Tichá, Draha č.p. 335, 270 54 Řevničov
ZEM - INVEST a.s., Huťská č.p. 1350, 272 01 Kladno
Obec Krupá, 270 09 Krupá
Vladimír Hurt, V Lukách č.p. 2157, 269 01 Rakovník
Jindřich Truxa, U Svobodárny č.p. 1110/12, 190 00 Praha 9
František Truxa, Na Svahu č.p. 315, 468 01 Jablonec nad Nisou
Miroslav Palkoska, Krupá 61, 270 09 Krupá
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
Správa a údržba silnic Kladno, p. o., Železárenská č.p. 1566, 272 01 Kladno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská č.p. 55/5, 130 34 Praha 3
ČEZ Distribuce a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4
Hana Fenclová, Rakovnická č.p. 4, 270 52 Lišany
Hana Stisková, Rakovnická č.p. 4, 270 52 Lišany
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha
Josef Šutera, Milíčova č.p. 516/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Pavel Šutera, 270 01 Chrášťany 196
Milan Šutera, U jezera č.p. 2045/6, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Petra Andrlová, Pod školou č.p. 61, 270 52 Lišany
Antonín Lebeda, Zátiší 1, Košťaty, Střelná, 417023
Emilie Krejčová, 338 08 Plískov 1
Petr Cipl, Karla Tájka č.p. 1500, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Jan Cipl, Vlkova č.p. 532, 130 00 Praha - Žižkov
Ing. Jiří Vlček, Pražská č.p. 1011, 438 01 Žatec
Zdeněk Kreif, Na vrškách č.p. 46, 270 52 Lišany
Květoslava Hajná, V Brance č.p. 57, 270 52 Lišany
Zdenka Dvořáková, Masarykovo nám. č.p. 3, 270 51 Lužná
Jiří Kubínek, Na Vápenci č.p. 124, 270 52 Lišany
Školní statek Střední zemědělské školy v Rakovníku, Pražská č.p. 1222, 269 01 Rakovník
ČEPS a.s. Provozní správa PS Západ, poštovní schránka 4, 432 01 Kadaň
RAVOS s. s r.o. Rakovník, Františka Diepolta č.p. 1870, 269 01 Rakovník
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská č.p. 328/64, 360 07 Karlovy Vary
NET 4 GAS, s.r.o.,Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4- Nusle
ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. č.p. 1866, 120 00 Praha 2
Dial Telecom, Křižíkova č.p. 36/237, 186 00 Praha 8
net4net, a.s., Mlýnská č.p. 236/13, 602 00 Brno
GTS Novera a.s., Přemyslovská č.p. 2845, 130 00 Praha 3
Sitel, spol.s r.o., Nad Elektrárnou č.p. 411, 106 00 Praha 10
SLOANE PARK PROPERTY TRUST, a.s., Lužná 2/716 č.p. 160, Praha 6
Policie ČR, Správa Stč. kraje - DI, Na Baních č.p. 1304, 156 00 Praha 5
MERO ČR,a.s., Veltruská č.p. 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 34
ČD- Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3
ERIMP, Rubínova č.p. 1146, 269 01 Rakovník
Mgr. Martin Tunkl , soudní exekutor, Palackého nám. č.p. 28, 301 00 Plzeň
JUDr. Hana Šajnerová, soudní exekutor, Husovo nám č.p. 22, 269 01 Rakovník
INVITEL International CZ s.r.o., U seřadiště č.p. 65/7, 101 00 Praha 10
Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor, Voroněžská č.p. 144/20, 460 01 Liberec
JUDr. Jiří Doležal, soudní exekutor, Jablonského č.p. 7, 326 00 Plzeň
JUDr. Zdeněk Zítka, soudní exekutor, Palackého nám. č.p. 28, 301 00 plzeň
Golem - velkoobchod s nápoji, a.s., Ing. Radomír Měšťan, Závodu míru č.p. 70, 360 01 Karlovy Vary
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1422, 140 00 Praha 4
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova č.p. 1929, 140 00 Praha 4
JUDr. Petr Kocián, Veveří č.p. 125, 602 00 Brno
Finanční úřad pro Prahu 3, Drahobejlova č.p. 945/48, Praha 9 – Libeň
Občanské sdružení Severočeský OCELOT, Ing. Jan Urban, V Jahůdkách 411, 273 33 Jesenice
Vlastníci sousedních pozemků a staveb
Rozsah účastníků řízení o umístění stavby stavební úřad stanovil tak, že účastníky řízení jsou žadatel,
vlastníci dotčených pozemků a staveb a ti, kteří mají jiné věcné právo k pozemkům, vlastníci sousedních
pozemků a staveb, jejichž vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Podmínky, uvedené ve vyjádření účastníků řízení byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek
tohoto rozhodnutí.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila připomínky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Podmínky, uvedené ve vyjádření účastníků řízení byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek
tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu
Středočeského kraje v Praze podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Ing. Marie Králová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 35
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši
1000,- Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě :
Středočeský kraj, v zastoupení hejtmana MUDr. Davida Ratha, Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5
v zastoupení
SHB, a.s., Štefánikova č.p. 21, 602 00 Brno v zastoupení
HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn :
Obec Lišany, Lišany 68, 270 52 Lišany (spolu s žádostí o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce
obce)
Obec Krupá, Krupá 14, 270 09
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
(vlastník pozemku nebo stavby na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)
Olga Hokešová, 439 31 Deštnice 8
Jaroslav Linhart, Rakovnická č.p. 264, 270 52 Lišany
Luboš Linhart, Domoušice 80, 439 68 Domoušice
Místní Školní Rada Lišany
Oldřich Bidrman, Lánská č.p. 222, 270 62 Rynholec
Ing. Milan Malecký, V chaloupkách č.p. 473/77, 198 00 Praha
Jana Eichlerová, Růžová č.p. 91, 257 65 Čechtice
Luděk Pochman, Chrášťany 29, 270 01 Chrášťany
Milan Čermák, Rakovnická č.p. 102, 270 52 Lišany
Josef Melč, Rasošky 105, 552 21 Rasošky
Marie Melčová, 552 21 Rasošky 105
Marie Šmejkalová, Za Rybníkem č.p. 254, 270 52 Lišany
Melč Josef, Lišany 97
Melčová Marie, Lišany 97
Vlasta Fenclová, Rakovnická č.p. 148, 270 52 Lišany
Rudolf Pochman, V Zahradách č.p. 618, 270 51 Lužná
MVDr. Jaroslav Bretšnajdr, Dukel. hrdinů č.p. 1552, 269 01 Rakovník
Anna Halamová, Genesa 105, Pl. Rock Wail, Spojené státy
Alena Mutinská, Rakovnická č.p. 180, 270 52 Lišany
František Pasler, V Brance č.p. 25, 270 52 Lišany
Anna Paslerová, Rašova č.p. 633/3, 149 00 Praha
Ing. Jiří Pasler, Vilová čtvrť č.p. 289, 373 33 Nové Hrady
Ing. Jaroslav Pasler, Pujmanové č.p. 1585/44, 140 00 Praha
Ing. Josef Heller, Pod sady č.p. 1586/24, 143 00 Praha
Marie Kolářová, nám. 1. máje č.p. 67, 270 62 Rynholec
Elektro - viola s.r.o., Luženská č.p. 2610, 269 01 Rakovník
Ivana Cinková, 9. května č.p. 583, 270 51 Lužná
LUPOFYT s.r.o., 270 01 Chrášťany 16
Jiří Ryska, Za Rybníkem č.p. 327, 270 52 Lišany
Jaroslava Rysková, Za Rybníkem č.p. 327, 270 52 Lišany
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 36
Luděk Novák, Za Rybníkem č.p. 327, 270 52 Lišany
Ing. Miloslava Nováková, Za Rybníkem č.p. 327, 270 52 Lišany
Josef Ryska, Rakovnická č.p. 292, 270 52 Lišany
Radka Rysková, Rakovnická č.p. 292, 270 52 Lišany
Petr Seiner, Pod Školou č.p. 65, 270 52 Lišany
Zdenka Hlínová, Wintrovo nám. č.p. 1903, 269 01 Rakovník
Květoslava Červená, Hlavačovská č.p. 355, 270 52 Lišany
Jaroslav Zouplna, Kolínská č.p. 668, 285 04 Uhlířské Janovice
Milan Zouplna, Nová Ves 20, 285 04 Staňkovice
František Drvota, STE Rozvodna č.p. 282, 270 52 Lišany
Bohumil Linhart, Pražská č.p. 56, 270 52 Lišany
Václav Kejla, Prostřední č.p. 531, 270 51 Lužná
Zdeněk Kreif, Na vrškách č.p. 46, 270 52 Lišany
Jiří Červený, V Šáreckém údolí č.p. 74/22, 160 00 Praha
Obec Lišany, Lišany 68, 270 52 Lišany
Ing. Jiří Štulík, Košťálkova č.p. 1538, 266 01 Beroun
Ing. Ludmila Friedlová, Markušova č.p. 1631/1, 149 00 Praha
Zemědělské družstvo Senomaty, V Chaloupkách č.p. 67, 270 31 Senomaty
Alena Vachtlová, K Hájovně č.p. 208, 270 52 Lišany
Ing. Jaroslav Vachtl, K Hájovně č.p. 208, 270 52 Lišany
Jindřich Pergler, Lubná 250, 270 36 Lubná
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha
Mgr. Blanka Klečková, Sedlečko 62, 362 72 Šemnice
Ing. Bohuslav Pich, Konečná č.p. 899/13, 360 05 Karlovy Vary
Daniel Markvart, Na Vyhlídce č.p. 486/28, 360 01 Karlovy Vary
Richard Markvart, Klínovecká č.p. 1204, 363 01 Ostrov
Vlastimil Markvart, K. Čapka č.p. 1231/6, 360 01 Karlovy Vary
Lenka Markvartová, Na Vyhlídce č.p. 486/28, 360 01 Karlovy Vary
Monika Markvartová, Na Vyhlídce č.p. 486/28, 360 01 Karlovy Vary
Jaroslav Novotný, Bezděkov č.p. 1795, 269 02 Rakovník
Věra Pochmanová, Dlouhá č.p. 580, 270 51 Lužná
Římskokatolická farnost Rakovník, Žižkovo nám. č.p. 189, 269 01 Rakovník
Hana Lifková, Rakovnická č.p. 6, 270 52 Lišany
Bohumil Křeček, K Hájovně č.p. 329, 270 52 Lišany
Ladislav Štros, Ryvolova č.p. 263, 270 31 Senomaty
Jana Štrosová, Nábř. T. G. Masaryka č.p. 1801, 269 01 Rakovník
Marie Staňková, Na Vrškách č.p. 12, 270 52 Lišany
Ilona Dörflerová, Pražská č.p. 169, 270 52 Lišany
Marie Výravská, Příční č.p. 767, 273 09 Kladno
Ing. Václav Somol, CSc., Krupá 28, 270 09 Krupá
Miloslav Zelenka, Rakovnická č.p. 2, 270 52 Lišany
MUDr. Zdeňka Procházková, nám. Svatopluka Čecha č.p. 1346/1, 101 00 Praha
MUDr. Miloš Kotík, Rabasova č.p. 2303, 269 01 Rakovník
Emilie Stejskalová, Třída Rooseveltova č.p. 922, 438 01 Žatec
Anděla Lusková, Kouřimská 2302/22, 130 00 Praha
Václav Čamrda, Jizerská č.p. 1214, 251 01 Říčany
Vladimír Ryvola, Marie Pujmanové č.p. 1755/1, 251 01 Říčany
Helena Čamrdová, Jizerská č.p. 1214, 251 01 Říčany
Josef Čermák, Rakovnická č.p. 111, 270 52 Lišany
Irena Čermáková, Rakovnická č.p. 111, 270 52 Lišany
ČR - Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 131/60, 603 00 Brno 3
Renata Havelková, Mydlářka č.p. 1970/14, 160 00 Praha
Vlasta Dostálová, Pod Nemocnicí č.p. 2342, 269 01 Rakovník
Miloš Švácha, Michalská č.p. 512/2, 110 00 Praha
Vladimír Mates, V Jamce č.p. 2380, 269 01 Rakovník
Vlasta Veselá, Spalova č.p. 2256, 269 01 Rakovník
Středočeský kraj, Zborovská č.p. 80/11, 150 21 Praha
Jindřich Jaroš, K Hájovně č.p. 125, 270 52 Lišany
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 37
Marie Polívková, K Hájovně č.p. 107, 270 52 Lišany
Ilona Pausarová, Levského č.p. 3221/1, 143 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky
č.p. 3, 110 00 Praha 1
Pozemkový fond ČR, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3
Hana Švarcová, Nádražní č.p. 308, 270 34 Čistá
Zdeněk Lutišan, Čistá 40, 270 34 Čistá
Pavel Lutišan, Hvozd 1, 270 35 Hvozd
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa dopravní cesty, Praha, Prvního pluku č.p. 367,
186 00 Praha, Karlín
Jana Dušková, Otokara Březiny č.p. 1388, 438 01 Žatec
Ladislava Jarolím Dušková, Volyňských Čechů č.p. 2733, 438 01 Žatec
Jaroslav Pavlík, 270 09 Krupá 125
Anna Ryvolová, Kolešovice 257, 270 02 Kolešovice
Eva Rysková, Krupá 24, 270 09 Krupá
Vladimír Hynek, Chludilova č.p. 288, 270 07 Mutějovice
Oldřich Hynek, Krupá 236, 270 09 Krupá
Marie Mrázková, Litevská č.p. 2149, 272 01 Kladno
Eliška Tichá, Draha č.p. 335, 270 54 Řevničov
ZEM - INVEST a.s., Huťská č.p. 1350, 272 01 Kladno
Obec Krupá, 270 09 Krupá
Vladimír Hurt, V Lukách č.p. 2157, 269 01 Rakovník
Jindřich Truxa, U Svobodárny č.p. 1110/12, 190 00 Praha 9
František Truxa, Na Svahu č.p. 315, 468 01 Jablonec nad Nisou
Miroslav Palkoska, Krupá 61, 270 09 Krupá
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
Správa a údržba silnic Kladno, p. o., Železárenská č.p. 1566, 272 01 Kladno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská č.p. 55/5, 130 34 Praha 3
ČEZ Distribuce a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4
Hana Fenclová, Rakovnická č.p. 4, 270 52 Lišany
Hana Stisková, Rakovnická č.p. 4, 270 52 Lišany
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha
Josef Šutera, Milíčova č.p. 516/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Pavel Šutera, 270 01 Chrášťany 196
Milan Šutera, U jezera č.p. 2045/6, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Petra Andrlová, Pod školou č.p. 61, 270 52 Lišany
Antonín Lebeda, Zátiší 1, Košťaty, Střelná, 417023
Emilie Krejčová, 338 08 Plískov 1
Petr Cipl, Karla Tájka č.p. 1500, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Jan Cipl, Vlkova č.p. 532, 130 00 Praha - Žižkov
Ing. Jiří Vlček, Pražská č.p. 1011, 438 01 Žatec
Zdeněk Kreif, Na vrškách č.p. 46, 270 52 Lišany
Květoslava Hajná, V Brance č.p. 57, 270 52 Lišany
Zdenka Dvořáková, Masarykovo nám. č.p. 3, 270 51 Lužná
Jiří Kubínek, Na Vápenci č.p. 124, 270 52 Lišany
Školní statek Střední zemědělské školy v Rakovníku, Pražská č.p. 1222, 269 01 Rakovník
ČEPS a.s. Provozní správa PS Západ, poštovní schránka 4, 432 01 Kadaň
RAVOS s. s r.o. Rakovník, Františka Diepolta č.p. 1870, 269 01 Rakovník
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská č.p. 328/64, 360 07 Karlovy Vary
NET 4 GAS, s.r.o.,Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4- Nusle
ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. č.p. 1866, 120 00 Praha 2
Dial Telecom, Křižíkova č.p. 36/237, 186 00 Praha 8
net4net, a.s., Mlýnská č.p. 236/13, 602 00 Brno
GTS Novera a.s., Přemyslovská č.p. 2845, 130 00 Praha 3
Sitel, spol.s r.o., Nad Elektrárnou č.p. 411, 106 00 Praha 10
SLOANE PARK PROPERTY TRUST, a.s., Lužná 2/716 č.p. 160, Praha 6
Policie ČR, Správa Stč. kraje - DI, Na Baních č.p. 1304, 156 00 Praha 5
MERO ČR,a.s., Veltruská č.p. 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 38
ČD- Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3
ERIMP, Rubínova č.p. 1146, 269 01 Rakovník
Mgr. Martin Tunkl , soudní exekutor, Palackého nám. č.p. 28, 301 00 Plzeň
JUDr. Hana Šajnerová, soudní exekutor, Husovo nám č.p. 22, 269 01 Rakovník
INVITEL International CZ s.r.o., U seřadiště č.p. 65/7, 101 00 Praha 10
Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor, Voroněžská č.p. 144/20, 460 01 Liberec
JUDr. Jiří Doležal, soudní exekutor, Jablonského č.p. 7, 326 00 Plzeň
JUDr. Zdeněk Zítka, soudní exekutor, Palackého nám. č.p. 28, 301 00 plzeň
Golem - velkoobchod s nápoji, a.s., Ing. Radomír Měšťan, Závodu míru č.p. 70, 360 01 Karlovy Vary
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1422, 140 00 Praha 4
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova č.p. 1929, 140 00 Praha 4
JUDr. Petr Kocián, Veveří č.p. 125, 602 00 Brno
Finanční úřad pro Prahu 3, Drahobejlova č.p. 945/48, Praha 9 – Libeň
Občanské sdružení Severočeský OCELOT, Ing. Jan Urban, V Jahůdkách 411, 273 33 Jesenice
Vlastníci sousedních pozemků a staveb
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b),c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou
( osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanovil zvláštní
právní předpis)
dotčené orgány a ostatní jednotlivě:
Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10Vršovice
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství , Zborovská č.p. 11, 150 21
Praha 5
Krajský úřad Středočeského kraje odbor dopravy, Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5
Městský úřad Rakovník odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 27, 269 18 Rakovník
Městský úřad Rakovník odbor výstavby a investic, Husovo nám. č.p. 27, 269 18 Rakovník
Městský úřad Rakovník odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu,
Husovo nám. č.p. 27, 269 18 Rakovník
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy , Husovo nám. č.p. 27, 269 18 Rakovník
SOP - Správa CHKO Křivoklátsko, 270 24 Zbečno 5
Povodí Vltavy, s. p. závod Berounka, Denisovo nábřeží č.p. 14, 304 20 Plzeň
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy Pracoviště Rakovník, Vojtěšská č.p. 303, 269
01 Rakovník
Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha,odd.ochr.ovzduší, Dělnická č.p. 12, 170 04
Praha 7
Obvodní báňský úřad v Kladně P.O.Box 31, Kozí č.p. 4, 110 01 Praha 1
Geofond, Kostelní č.p. 26, 170 06 Praha 7
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště Rakovník, Dukelských hrdinů č.p.
200, 269 29 Rakovník
Hasičský záchranný sbor Stč. kraje odloučené pracoviště prevence Rakovník, Dukelských hrdinů č.p.
2502, 269 01 Rakovník
Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Rakovník, poštovní schránka 40, 269 01
Rakovník
Úřad pro civilní letectví odbor pro řízení letového provozu a letišť, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Drážní úřad Sekce stavební Oblast Praha, Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2
České dráhy a. s. SDC Praha, Nádražní - severní nástupiště č.p. 3113, 105 05 Praha 5
Správa železniční dopravní cesty, s. o. Stavební správa Praha, Sokolovská č.p. 278/1955, 190 00 Praha 9
Český telekomunikační úřad odbor pro oblast Praha, Sokolovská č.p. 219, 190 00 Praha 9
ČR - Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa, Hradební č.p. 12, 111 21 Praha 1
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 1, 118 01
Národní památkový ústav, územní odb. prac. středních Čech, Sahibova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov
Muzeum T.G.M. Rakovník, Vysoká 95, 269 01 Rakovník
NIPI ČR, Nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1
Spis.zn. 29/328/10/OV/Kr
str. 39

Podobné dokumenty