Litografické studio - Didot. Litografické studio. Produkty.

Komentáře

Transkript

Litografické studio - Didot. Litografické studio. Produkty.
Didot. Litografické studio.
Litografické studio
®
Didot. Litografické studio. Pfiedtisková pfiíprava.
SKENOVÁNÍ
rotaãní skener CROSFIELD Magnascan 636
• maximální velikost vstupní pfiedlohy 42 x 66 cm
• maximální zvût‰ení 3000%
ploch˘ skener HP formátu A4
ZLOM
pracovní stanice Apple Macintosh
• celostránkové montáÏe - QuarkXPress
• zpracování ilustrací - Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand
R E T U · E , M O N T Á Î E , B A R E V N É KO R E K C E
• Adobe Phostoshop
OSVIT
dvû osvitové jednotky AGFA
• maximální ‰ífie filmu 338 mm
• maximální hustota rastru 300 lpi
• kompozitní PostScript Level 3
• osvit z PDF
BAREVN¯ NÁTISK
3M Matchprint
• maximální formát A2+
Canon CLC 700
• barevné náhledy A4, A3
Didot. Litografické studio.Tisková produkce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
grafick˘ návrh, pfiedtisková pfiíprava, tisk,
knihafiské zpracování, odvoz na sjednané místo, distribuce.
P L N O B A R E V N ¯ O F S E T O V ¯ T I S K do formátu B1
K N I H A ¤ S K É Z P R A C O V Á N Í V1,V2,V4,V8
V ¯ S E K moÏnost zpracovat sloÏité v˘sekové tvary (obalová technika),
vãetnû v˘roby raznice
R A Î B A sloÏité tvary vãetnû drobné typografie, v˘roba raznic
P O V R C H O V Á Ú P R A V A T I S K O V I N matn˘ i leskl˘ lak i laminace, parciální lakování
V E L K O P L O · N ¯ T I S K ofsetovou, sítotiskovou a digitální technologií
KO M P L E X N Í Z P R A C O V Á N Í Z A K Á Z E K
SÍTOTISK DO FORMÁTU B1
visaãky, krabice, ka‰írované plakáty, oboustranné samolepky,
poti‰tûné igelitové ta‰ky, displaye atp.
S P E C I Á L N Í P O LY G R A F I E
UKÁZKY PRACÍ
Didot. Litografické studio. s.r.o.
IâO
DIâ
Web
62415735
001–62415735
http://www.didot.cz
SÍDLO - LITOGRAFICKÉ STUDIO
PROVOZOVNA - DIGITÁLNÍ TISK
Truhláfiská 17/1102
110 00 Praha 1
nám. U lípy Svobody 2/10
107 00 Praha 10 – Dubeã
Telefony 222 333 111.
Fax
222 333 110.
E-mail [email protected]
Telefon 271 070 211. 271 070 222
Fax
271 070 210.
E-mail [email protected]
Provozní doba Po – Pá
8.00 – 18.00 hod.
Náv‰tûvní doba Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
KO N TA K T N Í O S O B Y P R O P ¤ Í J E M A K A L K U L A C I Z A K Á Z E K
Ing. Radek Rejda
Truhláfiská 17/1102. Praha 1
Telefon 222 333 112. 602 344 575.
E-mail [email protected]
Ing. Robert ·tûpánek
nám. U lípy Svobody 2/10. Praha 10
Telefon 271 070 212. 724 177 450
E-mail [email protected]
Mgr. Eva Sobotková
Truhláfiská 17/1102. Praha 1
Telefon 222 333 113. 606 716 112
E-mail [email protected]
Franti‰ek Pokorn˘
nám. U lípy Svobody 2/10. Praha 10
Telefon 271 070 213. 602 218 707
E-mail [email protected]
Komunikace se studiem
Provozovny jsou propojeny datovou linkou. Zakázky lze tedy zadávat v obou provozovnách.
V¯MùNNÁ MÉDIA
• Zip 100 MB, Jaz 2 GB, CD
ONLINE P¤ÍSTUP (kontaktujte nás pro pfiidûlení pfiístupového hesla)
E-mail
FTP
[email protected] [email protected]
ftp://info.didot.cz
© Didot – Poslední aktualizace 14.4.2003 – Varianta pro elektronické publikování.

Podobné dokumenty

Pfiíprava dat pro digitální velkoformátov˘ tisk

Pfiíprava dat pro digitální velkoformátov˘ tisk O V L A DA â E K E S TA Î E N Í ( h t t p : / / w w w. d i d o t . c z / d o w n l o a d / d r i v e r s )

Více

Digitální tisk - Didot. Litografické studio. Produkty.

Digitální tisk - Didot. Litografické studio. Produkty. KO N TA K T N Í O S O B Y P R O P ¤ Í J E M A K A L K U L A C I Z A K Á Z E K

Více

katalog produktow CZ.p65

katalog produktow CZ.p65 Technické izolace v prùmyslu a energetice Vinutá izolaèní pouzdra PAROC Section a PAROC Combi z minerální vlny, jsou urèena k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních prùmyslových instalací, parn...

Více

Tiskové parametry - News Advertising

Tiskové parametry - News Advertising design zakázky. Vzhledem k možnosti vytažení plakátu je nutné při tvorbě motivu dbát na to, aby nápisy a ostatní útvary motivu nebyly řešeny do samotného okraje plakátu, nýbrž cca 30 cm od jeho okr...

Více

CD vizitka velká - specifikace potisku

CD vizitka velká - specifikace potisku GZ Digital Media, a.s. 267 12 Loděnice; Tel.: +420 311 673 239, 673 258; Fax: +420 311 673 498 http://www.gzcd.cz; E-mail: [email protected]

Více

ukázkové číslo (Font 61)

ukázkové číslo (Font 61) plánku expozice, Veletržní palác; katalog obrazů se základními údaji; karta s biografií autora; vstupní obrazovka do sekce námětů; vstupní obrazovka do sekce slovníku; obrazovka v časové přímce. Na...

Více

6 - Economia as

6 - Economia as Druh˘ roãník soutûÏe Internet Effectiveness Awards

Více

AUKCE - drazebnik.cz

AUKCE - drazebnik.cz 470 01 âeská Lípa Eva Hailichová, tel.: 723 431 209

Více

âESKÉHO SVAZU CHOVATELŇ MASNÉHO SKOTU

âESKÉHO SVAZU CHOVATELŇ MASNÉHO SKOTU Jak se Ïije ãesk˘m chovatelÛm masného skotu .......................................... Milada a Václav Vacíkovi, Farma Roupov: KdyÏ ekologick˘ produkt, tak se v‰ím v‰udy ..............................

Více