Pfiíprava dat pro digitální velkoformátov˘ tisk

Komentáře

Transkript

Pfiíprava dat pro digitální velkoformátov˘ tisk
Didot. Digitální tisk.
Pfiíprava dat pro digitální velkoformátov˘ tisk
®
Pfiíprava dat pro velkoformátov˘ digitální tisk.
O B E C N É Z Á S A DY
• pracujte zásadnû v modelu CMYK
• bez dÛkladn˘ch znalostí se vyh˘bejte správû barev a pfievodním funkcím
• pozor na dostateãnou plochost kfiivek ve vektorov˘ch editorech
• snaÏte se, aby Va‰e soubory byly malé, vyuÏívejte kompresí
Mù¤ÍTKA
• preferujte práci v mûfiítku 100 %
• mûfiítka zmen‰ení volte z fiady 50 %, 25 % nebo vyjímeãnû 10 %
• zvût‰ujete-li dokument pfii tvorbû PostScriptu, musí b˘t zadáno rozli‰ení vynásobené
pfiíslu‰n˘m mûfiítkem zvût‰ování (napfiíklad pro dokument na 25 % a interierov˘ tisk musíte
zadat alespoÀ 2400 dpi)
• pro interierové tisky v mûfiítku 100 % zadávejte rozli‰ení 1200 dpi, pro exterierové 309 dpi
â I S T ¯ F O R M Á T, S PA D ( P ¤ E S A H ) , PA S O VA C Í Z N A â K Y
• rozmûrem tiskoviny se vÏdy rozumí její ãist˘ formát, kter˘ vymezují ofiezové znaãky
• od ãistého formátu je tfieba pfiidávat „na spad“ 0,5 % z vût‰ího rozmûru tiskoviny
• není tfieba zapínat pasovací znaãky, nemají Ïádn˘ v˘znam
B I T M A P Y A J E J I C H KO M P R I M O V Á N Í
• pro interier pouÏívejte barevné autky nejv˘‰e v rozli‰ení 200 dpi ve 100 %
• pera skenujte na 300 dpi pro exterier a 600 dpi pro interier (ve 100 %)
• z kinofilmu nemá smysl skenovat více, jak 40 MB dat, obdobnû 150 MB dat z formátu 6 x 9
• barevné autky pakujte kompresí JPEG, pera LZW
• pozor - ãb autky pakujte JPEG, ale opatrnû - pakování je hodnû vidût na jejich kvalitû
• vyh˘bejte se nesmyslnû obrovit˘m obrázkÛm
P O D P O RO VA N É F O R M Á T Y DAT
• bitmapa (TIFF, EPS) nebo PDF Acrobat 4.0 kompatibilní - PrintOptimized
• kompozitní PostScriptov˘ soubor + náhled na papífie nebo v PDF
• zlom v QuarkXPress 3.32 na Apple, pouÏité fonty, bitmapy a vektory + náhled
• pro fiezanou grafiku korektní vektorová data (Illustrator 5,5 - 8), fonty do kfiivek
• zpracování z jin˘ch otevfien˘ch formátÛ je zpoplatnûno podle ceníku
T I S KO V É F O R M Á T Y, F O R M Á T Y D E S E K
• digitální sítotisk (exterier, interier) - potisknutelná ‰ífie do 133 cm, z role
• interierov˘ inkjet - potisknutelná ‰ífie do 149,4 cm, z role
• maximální formát KAPA desek - 300 cm x 140 cm
• maximální formát PVC desek - 305 cm x 156 cm
• maximální délka rámu 300 cm
O V L A DA â E K E S TA Î E N Í ( h t t p : / / w w w. d i d o t . c z / d o w n l o a d / d r i v e r s )
• kompozitní PPD Onyx pro digitální velkoformátov˘ tisk
• praktick˘ PS ovladaã Yarc pro Apple (MAC OS)
Didot. Litografické studio. s.r.o.
IâO
DIâ
Web
62415735
001–62415735
http://www.didot.cz
SÍDLO - LITOGRAFICKÉ STUDIO
PROVOZOVNA - DIGITÁLNÍ TISK
Truhláfiská 17/1102
110 00 Praha 1
nám. U lípy Svobody 2/10
107 00 Praha 10 – Dubeã
Telefony 222 333 111.
Fax
222 333 110.
E-mail [email protected]
Telefon 271 070 211. 271 070 222
Fax
271 070 210.
E-mail [email protected]
Provozní doba Po – Pá
8.00 – 18.00 hod.
Náv‰tûvní doba Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
KO N TA K T N Í O S O B Y P R O P ¤ Í J E M A K A L K U L A C I Z A K Á Z E K
Ing. Radek Rejda
Truhláfiská 17/1102. Praha 1
Telefon 222 333 112. 602 344 575.
E-mail [email protected]
Ing. Robert ·tûpánek
nám. U lípy Svobody 2/10. Praha 10
Telefon 271 070 212. 724 177 450
E-mail [email protected]
Mgr. Eva Sobotková
Truhláfiská 17/1102. Praha 1
Telefon 222 333 113. 606 716 112
E-mail [email protected]
Franti‰ek Pokorn˘
nám. U lípy Svobody 2/10. Praha 10
Telefon 271 070 213. 602 218 707
E-mail [email protected]
Komunikace se studiem
Provozovny jsou propojeny datovou linkou. Zakázky lze tedy zadávat v obou provozovnách.
V¯MùNNÁ MÉDIA
• Zip 100 MB, Jaz 2 GB, CD
ONLINE P¤ÍSTUP (kontaktujte nás pro pfiidûlení pfiístupového hesla)
E-mail
FTP
[email protected] [email protected]
ftp://info.didot.cz
© Didot – Poslední aktualizace 14.4.2003 – Varianta pro elektronické publikování.

Podobné dokumenty

Digitální tisk - Didot. Litografické studio. Produkty.

Digitální tisk - Didot. Litografické studio. Produkty. KO N TA K T N Í O S O B Y P R O P ¤ Í J E M A K A L K U L A C I Z A K Á Z E K

Více

Litografické studio - Didot. Litografické studio. Produkty.

Litografické studio - Didot. Litografické studio. Produkty. P L N O B A R E V N ¯ O F S E T O V ¯ T I S K do formátu B1 K N I H A ¤ S K É Z P R A C O V Á N Í V1,V2,V4,V8 V ¯ S E K moÏnost zpracovat sloÏité v˘sekové tvary (obalová technika), vãetnû v˘roby ra...

Více

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou V odpovûì na pozvánku na tuto v˘stavu zaslanou do SRN pfii‰la pofiadatelÛm z Kaufbeuren e-mailová zpráva, ve které se mj. pí‰e: „Den po poÏáru jablonecké synagogy jsem ‰el tehdej‰í Goetheho ulicí. Dl...

Více

Homolský občasník č. 76

Homolský občasník č. 76 Oslavili jsme vánoce a mnozí z nás se se‰li na pÛlnoãní m‰i v Homolském kostele. Poté jsme oslavili Silvestra, kdy se kaÏd˘ po svém rozlouãil s rokem star˘m a za svitu soukrom˘ch ohÀostrojÛ vstoupi...

Více

Oprava Karlova mostu aneb inÏen˘rská odysea

Oprava Karlova mostu aneb inÏen˘rská odysea I N M E D I A S R E S : O B N O VA K A R L O VA M O S T U | V í t M L Á Z O V S K ¯ / O p r a v a K a r l o v a m o s t u a n e b i n Ï e n ˘ r s k á o d y s e a

Více

Návod k obsluze cyklocomputeru

Návod k obsluze cyklocomputeru Pozornû si pfieãtûte tento návod a uschovejte jej, abyste do nûj mohli v pfiípadû potfieby nahlédnout. Pokud by nûkteré informace byly nejasné nebo pokud byste mûli dotaz, kter˘ nelze zodpovûdût prost...

Více

AUKCE - drazebnik.cz

AUKCE - drazebnik.cz 470 01 âeská Lípa Eva Hailichová, tel.: 723 431 209

Více

Produktový list AutoTURN InSite 538 kB

Produktový list AutoTURN InSite 538 kB knihoven vozidel. Dialogové okno umoÏÀuje sefiadit vozidla podle typu, tfiídy, oblasti, poãtu souãástí, posledního pouÏití nebo vlastností vozidla.

Více