25.8. 26.8. 27.8. 28.8. Nestyda Tobruk Venkovsk˘ uãitel Bobule

Komentáře

Transkript

25.8. 26.8. 27.8. 28.8. Nestyda Tobruk Venkovsk˘ uãitel Bobule
âERVENEC 2009
PRŮHONICKO
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
•
z d a r m a
AKTUALITY Z OBECNÍHO Ú¤ADU
PODùKOVÁNÍ PRÒHONICK¯M
HASIâÒM
V uplynul˘ch dnech se mnozí obãané PrÛhonic obrátili
na Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ PrÛhonice s Ïádostí o pomoc pfii fie‰ení mimofiádn˘ch situací v dobû pfiívalov˘ch
de‰ÈÛ (kontakty na hasiãe – viz tabulka str. 3 „DÛleÏité
kontakty v obci PrÛhonice“). Hasiãi neodmítli Ïádné
volání o pomoc, i kdyÏ se ãasto oz˘valo v pozdních noãních hodinách a za to jim patfií na‰e velké podûkování.
VÏdyÈ svoji ãinnost vykonávají zcela dobrovolnû, ve
svém volném ãase a bez nároku na odmûnu. Obec ze
svého rozpoãtu financuje pouze náklady spojené s nákupem a provozem techniky a pracovní v˘strojí hasiãÛ.
A jak uplynulé dny opût potvrdily, bohatû se jí to
vyplácí.
Pfiívalov˘ dé‰È. Ulice Hlavní, ãervenec 2009
Hasiãi ãerpali vodu ze zatopen˘ch suterénÛ rodinn˘ch domÛ
Jaké typy zásahÛ na‰i dobrovolní hasiãi v uplynul˘ch
dnech realizovali? Ve spolupráci s obecní policií zaji‰Èovali bezpeãnost na vozovkách u kanálÛ vyraÏen˘ch v dÛsledku pfiívalov˘ch de‰ÈÛ (napfi.v ul. Kunratická, Hlavní)
a pak pfiedev‰ím ãerpali vodu ze sklepÛ, garáÏí, suterénÛ
a studní u rodinn˘ch domÛ. Zásahová jednotka provedla 11 v˘jezdÛ, z nichÏ vût‰ina se uskuteãnila 1. 7.
První zásah se uskuteãnil u de‰tûm vyraÏeného kanálového poklopu v ulici Hlavní v blízkosti Botiãe, dále se
postupnû ohla‰ovali lidé, ktefií potfiebovali pomoci s ãerpáním vody ze zatopen˘ch sklepÛ, garáÏí a z pfietékajících studní. Hasiãi zasahovali v ulici Bohumila Kavky,
Franti‰ka Zemana, ·efiíková, Na Michovkách I, U Cihelny,
Pod Valem, Pomnûnková, V Jezírku, ¤íãanská, v areálu Aquaparku. Je tfieba zvlá‰tû ocenit, Ïe vût‰ina jejich
LETNÍ KINO OPùT V PRÒHONICÍCH 25. 8. – 28. 8. – VSTUP VOLN¯
Místo konání - parkovi‰tû VÚKOZ v ulici Zahradnická (vstup z ulice Dobfiejovická).
25.8.
26.8.
27.8.
28.8.
Nestyda Tobruk Venkovsk˘ uãitel Bobule
1
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
zásahÛ se odehrávala v noãních hodinách. Vzhledem
k mnoÏství mimofiádn˘ch událostí ve stejném ãase
museli místní hasiãi poÏádat pfies integrovan˘ záchrann˘ systém o pomoc Hasiãsk˘ sbor Stfiedoãeského kraje,
kter˘ do PrÛhonic pfiidûlil v tom ãase volnou jednotku
dobrovoln˘ch hasiãÛ z Mnichovic, ktefií 1. 7. pomáhali
s ãerpáním vody z rodinn˘ch domÛ.
KdyÏ jsem chtûla zjistit konkrétní jména hasiãÛ, ktefií
se podíleli na zásazích, abych jim mohla vefiejnû a jmenovitû podûkovat, bylo mi fieãeno, Ïe z na‰eho sboru
zasahoval, kdo mûl momentálnû ãas a mohl se uvolnit
u svého zamûstnavatele. Pro Va‰i pfiedstavu o ‰ífii zábûru na‰ich dobrovoln˘ch hasiãÛ uvedu následující: v dobû,
kdy mûli plné ruce práce s ãerpáním vody ze zatopen˘ch domÛ, zasahovali i pfii drobn˘ch poÏárech a haváriích – napfi. poÏár dvou izolátorÛ na stoÏárech vedení
elektrického proudu v poli mezi PrÛhonicemi a Rozko‰í.
âinnost dobrovoln˘ch hasiãÛ prospívá nám v‰em,
jsou nositeli jedné z nejkrásnûj‰ích hodnot na‰í spoleãnosti – jejich heslem je nezi‰tná pomoc bliÏnímu
svému. Byla bych ráda, aby tato tradice v na‰í obci
dále Ïila, a proto si dovoluji vyzvat mládeÏ od 16 let,
která by mûla zájem o aktivní ãinnost u dobrovoln˘ch hasiãÛ, aby kontaktovali pana Ondfieje ·mejkala, zástupce starosty hasiãského sboru, na telefonu
723 581 959. Jejich koníãek se pak mÛÏe pfiípadnû
stát i jejich budoucím povoláním.
Závûrem si dovolím je‰tû jednou jménem obce podûkovat ãlenÛm Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ PrÛhonice za
nezi‰tnou pomoc sv˘m spoluobãanÛm a vyslovit jim ná‰
respekt a úctu. DùKUJEME!!!
Pfiívalov˘ dé‰È - ulice Dobfiejovická.
2
âERVENEC 2009
ÚPRAVA DANù Z NEMOVITOSTI STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU
Zastupitelstvo obce rozhodlo na vefiejném zasedání
16. 6. 2009 v souladu s §12 zákona ã. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitosti, o stanovení místního koeficientu
pro v˘poãet danû z nemovitosti na území PrÛhonic ve
v˘‰i 2 (pfiiãemÏ zákon umoÏÀuje stanovit místní koeficient aÏ ve v˘‰i 5). Tento místní koeficient se nevztahuje
na pozemky orné pÛdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocn˘ch sadÛ a trval˘ch travních porostÛ (v daÀovém pfiiznání typ pozemku A,B).
V praxi to znamená, Ïe v roce 2010 se v PrÛhonicích
u pozemkÛ typu zastavûná plocha a nádvofií a u staveb zv˘‰í daÀ z nemovitosti na dvojnásobek plateb
leto‰ního roku. Pro ilustraci uvedu konkrétní pfiíklad:
v˘mûra pozemku: 1000 m2 – zastavûná plocha a nádvofií
v˘mûra pozemku: 1000 m2 - zahrada
zastavûná plocha: 150 m2
druh stavby:
obytn˘ dÛm
poãet
podlaÏí:
2
i
ROK 2009
ROK 2010
zákonn˘ koeficient: 1,4
1,4
místní koeficient:
nebyl stanoven 2
daÀ z pozemku:
100,- Kã
200,- Kã
(zastavûná plocha a nádvofií)
daÀ ze zahrady:
95,- Kã
95,- Kã
daÀ ze staveb (obytn˘ dÛm): 525,- Kã
1 050,- Kã
celková daÀ:
720,- Kã
1 345,- Kã
DÛvodem stanovení místního koeficientu pro v˘poãet
danû z nemovitosti jsou pfiedev‰ím stále se zvy‰ující
náklady na provoz a údrÏbu obce, ve které pfiib˘vají
domy a ulice, a na druhé stranû pouze nûktefií noví rezidenti se v obci hlásí k trvalému pobytu a pfiispívají tak
prostfiednictvím sv˘ch daní a následného pfierozdûlování plateb ze státního rozpoãtu obcím dle poãtu trvale
hlá‰en˘ch obyvatel na provoz a investiãní rozvoj obce
(tzn. na provoz a údrÏbu technick˘ch sítí, komunikací,
zelenû, provoz obecního úfiadu, obecní policie, ‰koly,
‰kolky, obecní rekonstrukce a nové stavby…). Jedinou
daní, kterou obci platí v‰ichni rezidenti bez rozdílu,
tedy i ti, ktefií zde nejsou trvale hlá‰eni, je daÀ z nemovitosti.
Podle odhadu, kter˘ vychází z poãtu 937 ãísel popisn˘ch rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ v PrÛhonicích bydlí
minimálnû 3 500 rezidentÛ, ale pouze 2 200 je zde trvale hlá‰en˘ch. Obec se ale musí starat napfiíklad o ãistotu a údrÏbu v‰ech komunikací vãetnû tûch, kde se vût‰ina
rezidentÛ dosud nepfiihlásila k trvalému pobytu v obci.
Proto se zastupitelé rozhodli vyuÏít moÏnost stanovit
místní koeficient a ze ‰kály 2-5 zvolili nejniωí místní
koeficient danû z nemovitosti 2, aby tak obec získala
alespoÀ ãásteãné nav˘‰ení pfiíspûvku k pokrytí nákladÛ
na provoz a údrÏbu obce.
PhDr. Hana Boroviãková, starostka obce PrÛhonice
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
OÚ Pr Ûhonice pofiádá
2-denní zájezd na Moravu
ve dnech 19. – 20. záfií 2009
Program: - náv‰tûva hradu Buchlov
- zámek Buchlovice
- vinné sklepy Bofietice
Cena:
1.300,-Kã/os
Pfiihlá‰ky na OÚ PrÛhonice u pí. Erbenové tel. 272111614
nebo u pí. Pospí‰ilové tel. 311221420 nebo 721439763
do konce srpna 2009.
âERVENEC 2009
LÉKA¤SKÁ SLUÎBA PRVNÍ POMOCI
(LSPP) pro dospûlé, dûti a dorost:
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Praze 4 – Krãi, Pavilon B1
z boku (první pavilon vpravo od vjezdu do
areálu).
Ordinaãní hodiny jsou v pondûlí aÏ pátek
od 1900 do 700;
v sobotu, v nedûli a ve svátek nepfietrÏitû.
Telefon LSPP pro dospûlé: 261 082 520.
Telefon LSPP pro dûti a mládeÏ: 261 083 783.
Stomatologická pohotovost pro dospûlé,
dûti a mládeÏ:
Nemocnice Na Franti‰ku s poliklinikou –
poliklinika Palackého 5, Praha 1
Ordinaãní hodiny jsou v pondûlí aÏ pátek
od 1900 do 600;
v sobotu, v nedûli a ve svátek nepfietrÏitû.
Telefon 224 946 981.
DÒLEÎITÉ KONTAKTY OBCE PRÒHONICE
OÚ Kvûtnové námûstí 73:
Sekretariát a podatelna
272111620
sekretáfika J. Fousová
272111620
Starosta
272111621
Tajemník ing. J. Havlíãková 272111630
Matrika T. Tkaczyszynová 272111610
Pokladna I.Erbenová
272111614
Úãtárna J. Tesafiíková
272111622
Úãtárna P. Miku‰ková
272111629
Stavební úfiad ing. A. DoleÏal 272111613
J. BydÏovská 272111628
Sekretáfika SÚ 272111631
Investiãní oddûlení
stavební technik J. BroÏek 272 111638
602 171656
Pfiestupková agenda
J. Kubelka
604 235598
1239
Plyn pohotovost
Záchranná sluÏba 14120
Hasiãi PrÛhonice
Starosta sboru
724079273
Velitel sboru
606207949
Technické sluÏby s.r.o.
V˘konn˘ fieditel J. Krofta
267750509
736 630180
Samostatn˘ ekonom
267750027
J. Hrubá
736 630181
Vedoucí komunálního úseku 267750027
J. ·ediv˘
736 630182
Vedoucí úseku vodního hosp. 267750027
Fr. Trnavsk˘
736 630183
Technik: M. Hofman
736 630184
Kanceláfi technikÛ
267750027
technik H. Ohnheiserová
736630185
Pult centrální ochrany
267750509
POHOTOVOST - nepfietrÏitá havarijní sluÏba
TSP
736 630 187
Obecní policie
Stálá sluÏba
267 750 129
272 111 626
Autohlídka
721 356 420
Velitel obecní policie
272 111 639
Ing. J. Hrouda
602 166 554
Lékafiská sluÏba první pomoci - Fakultní Thomayerova nemocnice Praha 4 - Krã, Pavilon B1
LSPP pro dospûlé
261 082 520
LSPP pro dûti a dorost 261 083 783
LSPP zubní pro dospûlé 224 946 981
Lékafii PrÛhonice
MUDr. Kalinová - dûtské
271752217
722648655
MUDr. Kopecká - zubní
267750705
MUDr. Mi‰kovská - dospûlí 724719034
MUDr. Ondráãek - dospûlí 267750695
Veterinární ordinace
MVDr. Vít. Motl
605 264 460
Policie âR
Praha západ – operaãní
974882102-3
Policie âR âestlice
722 566 488
Cizinecká
974882691-3
Dopravní podnik autobusy
296132150
âSAD Vr‰ovice – dispeãink 271721255
STE Havárie
840850860
Rozvod.záv. Bene‰ov
800178634
E - mail: [email protected]
Internet: http: //www.pruhonice-obec.cz
LSPP zubní pro dûti a dorost
224 433 654
po - pá 1900 - 0700 hod so, ne, svátek - nepfietrÏit˘ provoz
po - pá 1900 - 0600 hod so, ne, svátek - nepfietrÏit˘ provoz
00
00
Nemocnice Motol, V úvalu 84, Praha 5
po - pá 19 - 07 hod so, ne, svátek - nepfietrÏit˘ provoz
po - pá 1900 - 0600 hod so, ne, svátek - nepfietrÏit˘ provoz - Nemocnice Na Franti‰ku s poliklinikou – poliklinika Palackého 5, Praha 1
3
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
âERVENEC 2009
OBECNÍ POLICIE PRÒHONICE
Z âINNOSTI OP âERVEN 2009
7.6.2009 – V 14 00 hod. zaji‰Èovali stráÏníci dopravní
nehodu v ul. Polní, kde do‰lo ke stfietu cyklisty se stojícím
osobním automobilem. Cyklista nevûnoval pozornost jízdû,
narazil do zadní ãásti automobilu a zpÛsobil ‰kodu na
vozidle. Celou událost si na místû pfievzala Policie âR, která
zjistila u cyklisty poÏití alkoholu pfied jízdou.
9.6.2009 – V 1005 hod. bylo na polní cestû v prostoru Rozko‰e zji‰tûno odstavené vozidlo s pfiívûsn˘m vozíkem, z kterého vytékala neznámá kapalina, vsakovala se do zemû a
vytváfiela rozsáhlou skvrnu. Dle zápachu vytékající kapaliny
bylo usouzeno, Ïe se jedná o ropné produkty. Po odstranûní
plachty na pfiívûsném vozíku byly na jeho loÏné plo‰e nalezeny tfii plechové sudy, s kter˘ch neznámá tekutina unikala.
Na místo byl proto neprodlenû povolán HZS ¤íãany, kter˘
provedl odborné o‰etfiení zasaÏeného místa.
14.6.2009 – V 2255 hod. byl pfii hlídkové ãinnosti v prostoru
Rozko‰e spatfien uprostfied vozovky muÏ jevící známky opilosti, kter˘ ohroÏoval bezpeãnost a plynulost provozu na
komunikaci. Hlídka vyzvala muÏe k opu‰tûní komunikace, na
coÏ osloven˘ reagoval hrub˘mi slovními uráÏkami a uãinil
pokus o fyzické napadení stráÏníkÛ. Proti útoãníkovi byly
pouÏity donucovací prostfiedky a následnû byl pfiedán Policii
âR. Ze ‰etfiením v blízkém zafiízení obãerstvení vyplynulo, Ïe
zde slovnû napadal hosty a snaÏil se je vyprovokovat k fyzickému útoku.
20.6.2009 – V 0130 hod. byla provádûna v rámci hlídkové
ãinnost kontrola osádek dvou osobních automobilu pfied OD
Azalka v ul. ¤íãanské. Pfii kontrole bylo zji‰tûno, Ïe fiidiãi
vozidel jsou osoby bez fiidiãsk˘ch prÛkazÛ a dokladÛ od
vozidel. Na místo byla pfiivolána Policie âR, která si pfievzala vûc k dal‰ímu opatfiení.
22.6.2009 – V 1520 hod. omezil v jízdû fiidiã nákladního
automobilu s pfiívûsem na Kvûtnovém námûstí sluÏební
vozidlo obecní policie. Nákladní vozidlo bylo zastaveno pro
nûkolik pfiestupkÛ, kter˘ch se jeho fiidiã dopustil vjezdem do
obce. Na Ïádost stráÏníkÛ o pfiedloÏení osobních dokladÛ
fiidiã odpovûdûl, Ïe Ïádné u sebe nemá. V souãinnosti s Policií âR bylo zji‰tûno, Ïe fiidiãi byl vysloven zákaz fiízení motorov˘ch vozidel. Nákladní vozidlo bylo odstaveno na parkovi‰tû u OD Lidl a Policie âR si pfievzala událost k dal‰ímu
opatfiení pro podezfiení z trestného ãinu mafiení v˘konu úfiedního rozhodnutí.
29.6.2009 – V 950 hod. zjistila hlídka neuzamãené motorové vozidlo v ul. U Komárova. V blízkosti vozidla se nikdo
nezdrÏoval a ani dotazem v okolních RD se nepodafiilo jeho
majitele najít. Proto stráÏníci vozidlo uzamkli a umístili na nûj
vzkaz, kde si je moÏné klíãe vyzvednout. V 1300 hod. se telefonicky ohlásil majitel vozidla a s podûkováním za poskytnutou sluÏbu si klíãe pfievzal.
30.6.2009 – V 0205 hod. se na úfiadovnu dostavil muÏ, kter˘
byl fyzicky napaden neznám˘mi osobami v ul. Narcisové.
K útoku na jeho osobu mûlo dojít na místní ubytovnû, odkud
byl vyvleãen na ulici, kde jej útoãníci strhli na zem, ztloukli a rozházeli osobní vûci z batohu. Následnû zjistil, Ïe mu
chybí osobní doklady a finanãní hotovost. O události byla
informována Policie âR, která se stráÏníky provedla obhlídku místa fyzického napadení po‰kozeného a následnû si
celou vûc pfievzala k dal‰ímu opatfiení.
Ing. Jan Hrouda – velitel obecní policie
DÒLEÎITÉ INFORMACE
OZNAâENÍ OSOBY V MOB. TELEFONU V P¤ÍPADù NOUZE (ICE)!
Záchranáfii a zdravotníci si v‰imli, Ïe pfii dopravních a jin˘ch
nehodách mají zranûní pfii sobû obyãejnû mobilní telefon. Pfii
záchrann˘ch akcích v‰ak cizí osoby nevûdí, koho z dlouhého
telefonního seznamu mají kontaktovat. Personál záchranné
a rychlé zdravotní pomoci proto navrhuje, aby kaÏd˘ mûl
v telefonním seznamu na svém mobilním telefonu rozpoznateln˘ seznam kontaktních osob pro pfiípad nouze.
Mezinárodnû uznávan˘ pseudonym je ICE (In Case of Emergency). Pod tímto jménem bychom ve svém mobilním telefonu
mûli uvést telefonní ãíslo a osobu, kterou v pfiípadû nouze mÛÏe
kontaktovat policie, záchranná zdravotní nebo hasiãská sluÏba. Pokud chcete jako nouzov˘ kontakt uvést více osob, pou-
4
Ïijte pseudonymy ICE1, ICE2, ICE3 atd. Je to jednoduché a nic
to nestojí, a mÛÏe pfiitom zachránit Ïivot.
Marta Du‰ková
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
âERVENEC 2009
INZERCE
Kulturní centrum JESENICE Taneční škola M. a D. Nováčkových
pořádají
zápis na sezónu
podzim-jaro 2009/2010 do
TANEČNÍCH
KURZŮ
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Středa 18.30 hod. – Mládež – od 30.9.09
Středa 20.30 hod. – Dospělí základní – od 30.9.09
Neděle 18.30 hod. – Dospělí mírně pokroč. – 4.10.09
Neděle 20.30 hod. – Dospělí pokročilí – od 4.10.09
Individuální hodiny
Přijďte k nám, u nás zaparkujete, u nás není modrá zóna
D. Nováček tel: 603 232 116 • tel/fax: 323 665 510
E-mail: [email protected] • www.kcjesenice.cz
M. Nováčková tel: 603525034
V. Dvořáková – knihovna OÚ Jesenice tel: 241021747
Dopravní firma pfiijme fiidiãe MKDvnitro a bagristu. Tel.: 605 245 560,
777 731 679.
CENÍK INZERCE ČASOPISU PRŮHONICKO
Ceny za černobílou inzerci
Vnitřní strany
1/1 210 x 297 mm + 5mm na ořez
2300Kč + DPH
1/1 189 x 243 mm
2000Kč + DPH
1/2 189 x 120 mm
1000Kč + DPH
1/4
92 x 120 mm
500Kč + DPH
1/8
92 x 58 mm
250Kč + DPH
Řádková inzerce: první řádek 15Kč, další 10Kč
1/1
1/1
1/2
1/4
1/8
210 x 297
mm
189 x 243
mm
189 x 120
mm
92 x 120
mm
92 x 58
mm
PODKLADY
Dodat buď ve formátu PDF v rozlišení pro tisk /300dpi/ , barvy
ČB. EPS, AI (písmo v křivkách) nebo TIFF, minimální rozlišení
300 dpi. Písmo musí být „vykřivkované “ (i v případě PDF). Fota
pouze v JPG, TIF! Photoshop – v příslušné kvalitě. Ve formátu
DOC. pouze řádková inzerce
5
Originální Japonská restaurace
Sushi restaurace Tamura
Dobfiejovická 449, PrÛhonice (hotel Floret)
www.tamura.cz • tel.: +420/224 232 056 • mobil: +420/602 228 851
Otevírací doba: Pondûlí - Nedûle: 11:00 - 22:30
Nabídka rozvozu sushi i ostatních japonsk˘ch jídel do domu.
MoÏnost objednávky na v˘‰e uveden˘ch telefonních ãíslech.
Pfiijìte ochutnat originální japonskou kuchyni pfiipravovanou
pod dohledem mistra kuchafie p. Tamury.
MoÏnost posezení na zahrádce. K dispozici také parkování zdarma.
Original Japanese restaurant
Sushi restaurant Tamura
Dobfiejovická 449, PrÛhonice (hotel Floret)
www.tamura.cz • tel.: +420/224 232 056 • gsm: +420/602 228 851
Open time: Monday - Sunday: 11:00 - 22:30
We offer delivery of sushi and another japanese food. Order call on
phone numbers. Come taste original japanese kitchen prepare of chef
Mr. Tamura. We have open air. Parking place free.
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
â E R V E N E C 2009
·KOLA, DùTI, MLÁDEÎ
ÎÁCI Z· P R Ò H O N I C E N A V · T Í V I L I N A J A ¤ E S V Í â K Á R N U V · E S T A J O V I C Í C H
Svíãkárna
Dne 16. dubna jsme jeli do svíãkárny v ·estajovicích. Svíãkárna, kam jsme jeli, se jmenovala „RODAS“. Byla tam minifarma a také obchÛdek, kde jsme si mohli koupit koupelovou
sÛl, svíãky a jiné vûci...
Sami jsme si tam vyrobili dvû svíãky. Jednu jsme dûlali obyãejnû a tu druhou jsme polévali a zdobili.
Také jsme se podívali, jak se svíãky balí. Pak jsme se nasvaãili a mûli jsme ãas na to, abychom si prohlédli minifarmu: byla
tam prasátka, kachny, poník, kozy a koãka.
Zvífiátka jsme si mohli pohladit a také jsme tak udûlali.
David Halífi
V˘let do svíãkárny
Ve ãtvrtek jsme jeli na exkurzi do ‰estajovické svíãkárny. Nejprve jsme si v‰ak prohlédli minifarmu, která byla tûsnû u vchodu. Vidûli jsme napfi.: prasátka, králíky, holuby, kozy, konû
a kachny.
Hned po prohlídce minifarmy jsme si mohli nakoupit svíãky
a léãivé soli do koupele. Po té koneãnû pfii‰la na fiadu v˘robna svíãek.
Mûli jsme ‰anci ozdobit svíãky rÛzn˘mi barvami. Tyto svíãky
byly rÛzn˘ch velikostí, barev a tvarÛ.
Moc se mi tato exkurze líbila a ráda bych tuto svíãkárnu je‰tû
nûkdy nav‰tívila.
T. Skotnická
Z HISTORIE OBCE
KŘÍŽ NA CESTĚ DO DOBŘEJOVIC
Na rozdíl od některých jiných ulic Dobřejovickou na dotaz, kde
že tato ulice v Průhonicích je, dovede každý náš občan odpovědět obratem. Tudy se jezdí auty či na kole nejen do velkých sídlišť na Michovkách či pod valem, tudy se dostanete na výzkumná pole Botanického ústavu, tudy vede i druhá vstupní cesta do
parku, máte-li předplacenou kartu, tady mají desítky občanů
postavené vilky a pěstují u nich své zahrádky Taky se tudy jezdí
a chodí taky do vyhlášené jídelny U Křapáčků. Přirozeně, nebylo
tomu tak ještě docela nedávno, kdy to tu vypadalo zcela jinak.
Kdysi to bývala obyčejná polní cesta, po níž se jezdilo či chodilo
až ke hrázi Dobřejovického rybníka a dál do vsi, odtud i název
dnešní ulice, tudy se jezdilo za polními pracemi v obou směrech.
Mnozí ještě pamatují kamenitou polní cestu, místy i v malém
úvozu, zarostlou alejí švestek, ale taky bujícím keřovím všeho
druhu, stále více zanedbávanou, jak se pro polní práce přestala používat. Nakonec se z ní stala zanedbaná cesta s nekontrolovatelnou
Pamětní deska ke 100. výročí zrušení roboty.
pokračování na str. 8
7
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
âERVENEC 2009
Z HISTORIE OBCE
pokračování ze str. 7
KŘÍŽ NA CESTĚ DO DOBŘEJOVIC
skládkou všemožného haraburdí, byť to příslušná tabulka zakazovala. Posléze tu ale zvítězila stavba Michovek, cesta zanikla
a na jejím místě byla postavena dnešní široká přístupová komunikace do nového sídliště a i kousek ještě za ním byla částečně
upravena do dnešního stavu. Dnes se tu potkáte s chodci či cyklisty, výjimečně tu projede nějaký stroj, který tento nepoužívaný
původní terén může ještě zvládnout.
Dříve se tu chodilo tedy do polí, ale ještě před nějakou desítkou
let pamětníci vzpomínali, že tu na kopci nad vsí, v polích, stával
dřevěný kříž. Býval cílem zbožných občanů, kteří se tu modlili,
aby jim zasetou úrodu nezničily kroupy. Jeho dřevo ale po jisté
době zespodu uhnilo a kříž tu dnes už nestojí. Od roku 1948 tu
ale byl nejen onen kříž, ale před ním byl malý pomníček připomínající jednu z významných historických událostí v českém
zemědělství. Tento pomníček – na rozdíl od kříže – tu je dosud,
byť ve stavu, který vyvolává dojem, že ho nějaký vandal poškodil. Alespoň tak se to nedávno zdálo i naší obecní policii, když
tudy prováděla obvyklou kontrolu a zjistila, že mramorová deska
je roztříštěná na tři části. Skutečnost je tentokrát prostší, příčina staršího data, a známá.
Pro Kroniku obce 2006 například Vincenc Petržílek k tomu řekl:
„… tam, kde je pamětní deska na zrušení roboty (v Dobřejovické), býval kříž a u něho byly nějaké stromy. Když se stavěla síť
vodovodu a kanalizace pod Dobřejovickou kolem r. 2000,
pamětní deska praskla, a tak je tu opět zasazená do větších
kamenů.“ Kříž už vzal za své dříve, shnil někdy začátkem 70. let.
Vincenc Petržílek z Dobřejovické tvrdí, že když se 1973 do zdejšího domu nastěhoval, kříž už tu nestál. Pomníček stavěl děd
jeho manželky Bohumil Fousek. Bylo to brzy po 2. světové válce
z popudu tehdejší organizace zemědělců, u jeho odhalení se
konala slavnost. Ze vzpomínek Vincence Petržílka vyplývá, že byl
v pomníčku v nějaké láhvi uložený nějaký text od dělníků, kteří
pomníček stavěli. Kříž byl na horních koncích ozdoben kováním.“
V roce 1973 Jaromír Křížek zpovídal ze vzpomínek nejstarší
místní generaci, aby tak uchoval informace, které tato generace
poté odnesla sebou. Tak se nám dochovalo i vyprávění Josefa
Budského o příběhu kříže a pomníčku. Něco o tom bylo tedy
známo, ale vyprávění Josefa Budského to upřesnilo a obohatilo
o mnohé zajímavé skutečnosti:
„Byl tam kdysi starý (kříž), ale zašlý věkem. Ke kříži se chodili
dřív lidé modlit, aby nepadaly kroupy. Od starého Skořepy z č. 13
jsem slýchával, že je tam prý zakopaná robota. Když se ale kříž
obnovoval na památku 100 let zrušení roboty, tj. v roce 1948,
tam jsem tam kopal s Oldřichem Hájkem a Václavem Váňou.
Vykopali jámu asi 3 x 4 metry, hlubokou 1 až 1,5 metru. Nic jsme
tam ale v těch místech nenašli. Nový kříž potom udělal Antonín
Malý a František Janovský, z dubového dřeva, klempíř Smolík jej
oplechoval. Podstavec vyzdil Václav Váňa z Rozkoše a do podUzávûrka pfií‰tího ãísla: 10. 8. 2009
stavce se zazdily noviny a zpráva o tom, kdo se na té akci podílel. Vše bylo uloženo v láhvi. Kříž stavěl Jednotný svaz českých
zemědělců, vysvětil jej farář Hudec z Čestlic, řečníkem byl poslanec Mikuláš ze Šátalky. Z Hole šel průvod lidí, jely alegorické
vozy a pak bylo na sokolovně divadlo, asi Maryša. Bylo to v září
1948. Dvě lípy vedle vysadil Josef Budský z čp. 70.“
Byla to zřejmě mimořádná společenská a politická aktivita
našich předchůdců v obci. Zemědělci tím vzpomněli historickou
událost v našich dějinách – zrušení roboty formou výkupného jako výsledek revolučního roku 1848. Tím skončil starý feudální
systém ze 17. století a uvolnil významnou pracovní sílu z venkova pro počátek dynamického rozvoje kapitalismu v našich
zemích. Lidé na venkově od tohoto okamžiku měli možnost svobodně nakládat se svou pracovní silou. Splnil se tak sen mnoha
generací, jak o tom čteme i v české klasické literatuře, velmi
často kupříkladu v románech či povídkách Aloise Jiráska. Až
půjdete nebo pojedete kolem, stojí za povšimnutí.
PhDr. Jiří Macek, kronikář
Redakce a inzerce: Tel.: 224921465, [email protected] • Sekretariát OÚ - tel.ã. 272111620 • Inzerce: Obecní úfiad PrÛhonice, Kvûtnové námûstí 73
8

Podobné dokumenty

Březen 2016

Březen 2016 obecní ples finanční částkou 2000 Kč a do tomboly poslali 600 věcných darů. Všichni hosté obdrželi u vstupu do sálu sklenku sektu na uvítanou, kterou věnovala firma pan Trtílka „Víno Hruška“ z Čest...

Více

Průhonicko listopad 2010

Průhonicko listopad 2010 obsahuje skladby od baroka po souãasnost. Josef Popelka je vynikajícím interpretem varhanního díla J. S. Bacha, ale zvlá‰tní pozornost vûnuje téÏ souãasné ãeské skladatelské

Více

Březen 2009

Březen 2009 dlouho, i když už z naší obce ve 20. letech začal jezdit pravidelný autobus přes Chodov a Spořilov do Vršovic. Vlakové spojení s hlavním městem bývalo jisté a taky levné. Silnice z Průhonic v Uhřín...

Více

Listopad 2009

Listopad 2009 v blízkosti jejího tûla. Po pfiíjezdu na místo zde hlídka nalezla tûlo mrtvé srny a dva psy – kfiíÏence, leÏící u tûla u‰tvaného zvífiete. Po vystoupení stráÏníkÛ z vozidla zaãali psi vrãet a chovat s...

Více

dětský den - Průhonice

dětský den - Průhonice plemene bez obojku ãi jiné identifikace. Pes byl odchycen a pfievezen na úfiadovnu, kde bylo dal‰ím opatfiením zji‰tûno, Ïe je ãipován a má tetování v uchu. Dotazem na místního veterináfie byl zji‰tûn ...

Více

PDF 2600kB

PDF 2600kB SPOLKOVÁ âINNOST V PRAZE 15 80. v˘roãí oslavili chovatelé v Hostivafii

Více

1/2012

1/2012 – Vzala na vûdomí oznámení Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje, odboru dopravy, Ïe se od 11. 12. 2011 zfiizuje nová autobusová zastávka Zdiby-Pfiemy‰lení V Remízkách. – Projednala Ïádost Junáka, stfie...

Více

Rok 2016 je v plném běhu. Co od něj můžeme

Rok 2016 je v plném běhu. Co od něj můžeme zákona è. 13/1997 Sb., do vlastnictví obce, na jejíž území se nachází. V pøípadì pozemku p.è. 5/2 záleží na obci, zda bude mít zájem o pøevod tohoto pozemku do svého vlastnictví. Usnesení è. 101/20...

Více