Projekt Kamínky

Komentáře

Transkript

Projekt Kamínky
Projekt Kamínky
1.B
ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí
2014 / 2015
realizace: Mgr. Irena Bušová
ředitel školy: Mgr. Milan Knápek
MOTTO
Padající kapky hloubí kámen.
(Titus Lucretius Carus)
CÍLE PROJEKTU
Kognitivní: žák rozpozná chybně napsané slovo ( délka
samohlásek), třídí slova podle grafického záznamu, recituje
báseň, vyřeší úlohy ze známých prostředí matematiky
Hejného, postupuje podle instrukcí, aby vyluštil tajenku,
zapíše své hodnocení projektu hůlkovým písmem
Afektivní: sdíleným prožitkem kultivuje schopnost empatie,
poznává své nové spolužáky, adaptuje se na školní práci,
vnímá krásu kamenů, vnímá sounáležitost s rodinou,
spolužáky ze třídy
Psychomotorický: manipulací s kamínky procvičuje jemnou
motoriku, využívá kamínky při grafomotorických cvičeních,
napodobí vzor trnů na kaktusu, podle instrukcí odměří
potřebné množství ingrediencí, uhněte těsto a vyválí placku
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
K řešení problému: kultivujeme kritické myšlení žáka,
podněcujeme žáky k tvořivému myšlení
Sociální a personální: vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné
pomoci při učení, budujeme vlastní autonomii žáka
Občanské: podněcujeme žáky k poskytnutí účinné pomoci
spolužákovi a učí se spolupracovat ve skupině, respektovat
názor ostatních, vyjadřovat své vlastní pocity
Komunikativní: podporujeme vzájemnou interakci žáků a
přátelské vztahy ve třídě, schopnost formulovat a prezentovat
vlastní myšlenky
K učení: uplatňujeme různé metody práce, čtenářské a písařské
dovednosti jsou podřízeny cíli dosažení funkční gramotnosti
Pracovní: pomáháme žákům rozvíjet vlastní schopnosti
v souladu s reálnými možnostmi
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Pracovní činnosti: skládání obrázků z kamínků, výroba placky
s kamínky, poznávání materiálu manipulací - kámen
Výtvarná výchova: dekorace kamene malbou – Chlupatý
kaktus, kresba pastelkou – Kde se vzal můj kamínek
Český jazyk: vyprávění – Kde se vzal můj kamínek,
grafomotorická cvičení s kamínky, báseň, pohádka Zatoulaný
kamínek, sluchová diferenciace ( délka samohlásek) – bludiště
a slova na kamíncích, psaní – co tě nevíc zaujalo z celého
projektu
Matematika: hra Ou-moul-ko-no, pozorování rozložení trnů na
kaktusech, logické úlohy s kamínky
Hudební výchova: píseň Chlupatý kaktus
Prvouka: poznávání různých druhů kamenů, jejich vlastností
Kde se vzal můj kamínek
Náš projekt odstartoval už o prázdninách, kdy děti při svých
výletech sbíraly kamínky, které je něčím zaujaly – byly hezké,
byly příjemné na dotyk, odnesly si je jako vzpomínku na místo
nebo pěkný zážitek.
Ve škole jsme si 2. září vyprávěli o tom, odkud kamínky
máme, co zajímavého jsme zažili tam, kde jsme kamínky
našli a přitom jsme poznávali své nové spolužáky.
Ve výtvarné výchově děti kreslily místo, kde svůj
kamínek našly a připojily o tom vzkaz.
Skládáme písmena
Už známe písmena svého jména.
Ou-moul-ko-no
Hra s kamínky a jednoduchými pravidly pochází z Dálného
Východu. V Číně je známa pod názvem Pong hau k´i. Využili
jsme krásného podzimního sluníčka a naučili jsme naše
kamínky něco, co ještě neznaly.
Hrají dva hráči na jednoduchém herním plánu.
Jeden hráč umístí své kameny na dva horní rohy, jeho
protivník na spodní. Hráč na tahu posune jeden svůj kámen
vždy o jeden úsek, to znamená na volný sousední bod
na herním plánu. Volný tedy zůstává vždy pouze jeden bod.
Nemůže-li jeden z hráčů žádným způsobem táhnout, hru
prohrál.
Chlupatý kaktus
Nejprve jsme si prohlédli mnoho
fotografií kaktusů a pozorovali
jsme, jaké podivuhodné tvary
mohou mít a jak na nich rostou trny.
Zjistili jsme, že trny nevyrůstají
nahodile, ale že v jejich rozmístění
je jistá pravidelnost. Na některých
kaktusech rostou trny v řadách,
na jiných do spirály, další mají trny
rozmístěné do sítí. Některé trny
jsou dlouhé, jiné krátké, některé
jsou silné, jiné tenoučké.
Ve výtvarné a pracovní výchově
se z našich kamínků staly krásné
kaktusy.
Při práci jsme se naučili píseň
Chlupatý kaktus.
Přání v kamínku
V českém jazyce jsme se postupně naučili pěknou báseň
o oblázcích.
Každý si vybral jeden kamínek ze své sbírky a vložil do něj
své tajné přání. Pak jsme kamínky svěřili Bečvě, která je bude
dál ohlazovat na oblázky a opatrovat naše přání.
Když půjdeme přes most, můžeme si na kamínek a na své
přání vzpomenout.
Večer si položte
kamínky do dlaní.
Ještě jsou plné hran,
ale už nezraní.
Kamínky hlaďte
jemnýma rukama
a ohlazujte na oblázky,
takové, co voda má.
Oblázek je kámen
ohlazený při pohádkách.
Když na něj zaťukáme,
otevřou se vrátka.
(Michal Černík)
Obrázky z kamínků
Přesvědčili jsme se, že k tomu, aby vznikl obrázek nejsou
vždy zapotřebí pastelky či barvy.
Projektový den
Děti si vylosovaly, ve které skupině budou celý den pracovat
a potom se řídily rozvrhem hodin pro svou skupinu.
Postupně tak všechny skupiny vystřídaly hodiny českého
jazyka, matematiky a výtvarné výchovy.
Projektový den – český jazyk
V českém jazyce měla skupina tyto dva úkoly:
1. prozkoumat kartičky s obrázky kamínků a otočit je nahoru
tou stranou, na které je slovo napsáno správně
2. v bludišti z kamínků najít tři cestičky podle grafického
záznamu slova a označit je barevnými drahokamy
Projektový den – matematika
Skupina, která měla právě hodinu matematiky, se pohybovala
po školní chodbě. Na různých místech tam bylo rozmístěno 10
listů s logickými úlohami většinou z matematických prostředí,
která známe z učebnice ( krokování, hadi, slovní úlohy,
krychlové stavby, schody a další). Celá skupina se pohybovala
od jedné úlohy ke druhé a pokud správně úlohy vyřešila,
odměnou jim byla vyluštěná tajenka: Padající kapky hloubí
kámen.
Projektový den – matematika (ukázka úloh)
Projektový den – výtvarná a pracovní výchova
Skupina, která měla před sebou 2 hodiny výtvarné a pracovní
výchovy uhnětla podle návodu slané těsto, domluvila se
na motivu a společně vytvořila jednu či dvě placky.
Zatoulaný kamínek
Ještě před tím, než jsme se naposledy ohlédli za celým
projektem, čekala nás pohádka na závěr.
Malý fialový kamínek spadl do potoka. Byl úplně jiný než ostatní
oblázky. Vlastně ani nevěděl, odkud přišel a kam patří. Začal se
vyptávat ostatních oblázků v potoce i starého raka, putoval po proudu
do řeky. Tam dokonce musel prchat před hladovým sumcem. Jen tak
tak mu unikl. Nakonec se ocitl v moři. Připadalo mu to tam nějak
povědomé. Naštěstí korály kamínek poznaly. Patřil do náhrdelníku
vodní víly, která ho asi ztratila při cestách po svém království. Bez něj
náhrdelník ztratil svou kouzelnou moc. Šťastná víla uspořádala
dokonce slavnost na počest fialového kamínku – ametystu. Paměť se
mu pomalu vracela a konečně byl zase šťastný i on . Byl přece mezi
svými, tam, kde ho mají všichni rádi a nehrozí mu žádné nebezpečí.
Byl konečně doma.
Na památku na pohádku i celý projekt si každý odnesl
podobný malý fialový kamínek – ametyst pro štěstí.
Co nás nejvíc bavilo – třídní kniha
Nakonec jsme si zavzpomínali na všechno, co jsme s
kamínky prožili a napsali o tom knihu. Na následujících
snímcích je několik listů naší třídní knihy.
Použité zdroje:
DOLEŽALOVÁ, Jana. Rozvoj grafomotoriky v projektech. Vyd. 1. Praha: Portál,
2010, 166 s. ISBN 978-807-3676-933.
ČERNÍK, Michal. Jak žijí oblázky. Vyd. 1. Ilustrace Lucie Dvořáková. Praha:
Portál, 2012, [92] s. ISBN 978-80-262-0169-4.
ANGIOLINO, Andrea, Pier Giorgio PAGLIA a Domenico DI GIORGIO. Hry s
kamínky, mincemi, telefonními kartami--. Vyd. 1. Ilustrace Lucie Dvořáková.
Praha: Portál, 2001, 203 s. Nápady, hry, tvořivost. ISBN 80-717-8517-2.
http://skolaci.com/zatoulany-kaminek/5369
PODĚKOVÁNÍ
- za aktivní přístup k projektu všem dětem z 1.B
- za spolupráci a ochotu při úvodní části projektu – sběr
vhodných kamínků o prázdninách – rodičům dětí
- za spolupráci při projektovém dnu paní asistentce Ireně
Válkové
- za vstřícnost panu řediteli Mgr. Milanu Knápkovi
- za inspiraci k části Přání v kamínku neznámé paní z jižních
Čech, kterou jsem potkala na mostě přes Vltavu
Děkuji.
Irena Bušová