Kulturní přehled 2013

Komentáře

Transkript

Kulturní přehled 2013
Kladno
Rakovník
Beroun
Kladenské fedrování
Roubenka
Berounské medvědárium
Již 17. setkání hornických a hutnických měst České republiky proběhne tentokrát v Kladně.
Dvoudenní akce s bohatým doprovodným programem se uskuteční ve dnech 6.–8. září 2013
v areálu Městského stadionu Sletiště a v Zámecké zahradě a bude spojena s tradiční městskou
slavností Dny města Kladna. Přijměte pozvání do Kladna, města, kde se černé uhlí začalo těžit
již před téměř 230 lety! Zdař Bůh!
Měšťanský dům (roubenka) tzv. Lechnýřovna. Jedná se o jedinečnou stavbu, postavenou před
rokem 1800. V objektu najdete expozici loutek, expozici historie rakovnické kultury i hernu pro
děti. Příjemné je posezení na terase a na dvorku, kde se konají komornější akce pro veřejnost.
V centru města Berouna, v lesoparku na Městské hoře, mají od roku 2000 svůj domov tři slavné
televizní hvězdy - medvědi Vojta, Kuba a Matěj. Nedaleko medvědária se nachází 13,6 m vysoká rozhledna, ze které je krásný výhled na město.
Otevírací doba: Po–Ne: 10:00–12:00, 13:00–17:00 hodin
Kontakt: tel.: 601 385 123, e-mail: [email protected]
Hrnčířské trhy
www.kladenskefedrovani.cz
Kladenské dvorky
31. ročník tradiční a zároveň velmi netradiční výstavy pod širým nebem se koná ve dnech
15.–16. června 2013 v malebných zákoutích Podprůhonu a okolí. Vstupte do světa profesionálního i amatérského umění a vychutnejte si atmosféru plnou nevšedních kulturních zážitků.
www.kladenskedvorky.cz
Pohádkový vánoční strom splněných přání
Charitativní událost, která vždy o prvním adventu plní vánoční přání dětí
z dětských domovů v Kladně a okolí. Samotnému rozsvícení vánočního stromu předchází
koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie na nám. Starosty Pavla a vystoupení dětských
sborů z kladenských škol. Přijďte se vánočně naladit na náměstí Starosty Pavla 1. prosince
2013.
www.mestokladno.cz
www.infocentrum-rakovnik.cz
Botanická zahrada
Návštěvníky města zveme na prohlídku botanické zahrady, která se nachází nedaleko jeho
centra. Historie botanické zahrady, člena Unie botanických zahrad České republiky, sahá
do roku 1963, kdy na ploše 1,43 ha vznikl základ její dnešní podoby.
V Botanické zahradě se vám naskytne úchvatný pohled na velkou škálu rostlin a dřevin, pokochat se můžete skalničkami, hájovými i léčivými rostlinami. Přijďte navštívit tento významný
krajinný prvek, který vám poskytne nejen ponaučení, ale též v dnešní uspěchané době tak
potřebný odpočinek a relaxaci.
www.szesrak.cz
Otevírací doba: květen–listopad: Po–Pá 8:00–13:00 hodin (ostatní hodiny po domluvě)
Rakovnické cyklování
Rakovnické cyklování je název akce pořádané ve městě Rakovníku pro všechny, kdo mají rádi
cyklistiku v kterékoli její verzi. Rychlostní, silniční, terénní nebo rekreační.
Cyklisté a příznivci cyklistiky, sportovci a diváci, profesionálové i amatéři, muži, ženy a děti
se v našem městě sejdou o víkendu 19.–21. 7. 2013. Pro všechny příznivce tohoto krásného
sportu je v Rakovníku připraven pestrý sportovní program, který je doplněn koncerty a mnoha
dalšími akcemi.
Nejnavštěvovanější akcí v Berouně jsou hrnčířské trhy, které se na Husově náměstí konají dvakrát do roka. Podzimní hrnčířské trhy se konají vždy 2. víkend v září a jsou spojeny s oslavou Dnů
evropského dědictví. Jarní hrnčířské a řemeslné trhy se konají pravidelně 1. víkend v květnu
a jsou přehlídkou nejen hrnčířů, ale i více než stovky českých řemeslníků.
www.hrncirsketrhy.cz
Pivovar Berounský medvěd
Vyhlášené pivo Berounský medvěd můžete ochutnat v Rodinném pivovaru Berounský
medvěd již od roku 1998. Jedná se o pivo nefiltrované, kvasnicové s bohatým vitamínem B.
V pivovaru je možné si objednat exkurzi s ochutnávkou i s občerstvením v pivovarské restauraci.
www.berounskymedved.com
Home for bears in Beroun
Bohemia Centralis s.p.o.
Sdružení právnických osob Bohemia Centralis již více než deset let působí na území
Středočeského kraje České republiky nedaleko hlavního města Prahy. Je zaměřeno
na celkový rozvoj regionu při současném zachování přírodních a historických hodnot,
podporuje cestovní ruch, informační služby a věnuje se propagaci a ochraně přírodního a kulturního dědictví. Jedná se o turistický region Střední Čechy - západ, zejména
oblasti Berounsko, Kladensko a Rakovnicko. Toto sdružení každoročně vydává svůj
Kulturní kalendář s nejdůležitějšími kulturními událostmi regionu a dalšími zajímavostmi pro návštěvníky i své obyvatele. Pro ty, kteří rádi cestují, vydalo sdružení speciální mapu s vyznačenými turistickými cíli. Pravidelně se také účastní nejrůznějších
veletrhů cestovního ruchu, expozici Bohemia Centralis můžete navštívit například na
největším českém veletrhu Holiday World v Praze a dalších veletrzích.
Bohemia Centralis s.p.o.
The Association of legal persons Bohemia Centralis for more than ten years experience
in the Central Region of the Czech Republic near Prague it is focuses on the overall
development of the region while preserving natural and historic values, promotes tourism,
information services and is dedicated to promoting and protection of natural and cultural
heritage. It is a tourist region Central Bohemia - West, in particular the Berounsko,
Kladno and Rakovnicko. This association publishes its annual cultural calendar of the most
important cultural events of the region and other attractions for visitors and its residents.
For those who love to travel, the association issued a special map with marked tourist
destination. Also regularly participate in various tourism fairs, Bohemia Centralis stand
you can visit for example the largest Czech Holiday World in Prague and other fairs.
www.rakovnickecyklovani.cz
In the center of the town in the park on Town Mountain, have since 2000 his home three famous
TV stars - Bears Vojta, Kuba and Matěj. Nearby a bear is 13.6 m high tower, which offers a beautiful
view of the city.
Timber
Pottery markets
The most visited events in Beroun are pottery markets that the Hus Square held twice a year.
Autumn pottery markets are always 2nd weekend in September, and are associated with the celebration of European Heritage Days. Spring pottery and craft markets are held regularly on the 1st
weekend in May and the show are both potters, but also more than a hundred Czech craftsmen.
Kladno backyards
Burgher‘s House (timber) called Lechnýřovna is a cultural monument. It is in a unique structure,
with significant surviving structures, now showing unusual building techniques of previous centuries. Neoclassical house was built before 1800. Today‘s appearance of the building is the result
of later construction work. The property includes an exhibition of puppets, exposure history and
culture Rakovník playroom. Pleasant is sitting on the patio and in the backyard, where he held
intimate events for the public.
31st year of the traditional and very untraditional outdoor exhibition will be held on 15–16 June
2013 in the picturesque corners Podprůhon and surroundings. Enter the world of professional and
amateur art and enjoy the atmosphere full of unusual cultural experiences.
Opening hours: Monday–Friday 10 am–12 am, 1 pm–5 pm
Contact: phone: 601 385 123, e-mail: [email protected]
Brewery Berounský Medvěd
kontakt / contact
Promulgated Berounský medvěd beer can be tasted in Berounský medvěd family brewery since
1998. It is an unfiltered beer, yeast-rich vitamin B. The brewery can be ordered with a tasting tour
with refreshments at the brewery restaurant.
Bohemia Centralis s.p.o.
Husovo nám. 68
266 43 Beroun - Centrum
Fedrování Kladno (event dedicated to mining)
17th meeting of mining and metallurgical towns in the Czech Republic will take place this time
in Kladno. The two-day event with a rich accompanying program will be held on 6–8 September
2013 in the City Stadium in Sletiště, Castle Garden and will be connected to traditional urban
festival Days of Kladno. Please accept our invitation to Kladno, the city where the coal mine has
started almost 230 years ago! God-speed!
www.kladenskefedrovani.cz
www.kladenskedvorky.cz
Christmas tree fairy tale a wish
Charity event, always on the first Advent fulfills Christmas wishes of children from orphanages
in Kladno and its surroundings. The actual lighting of the Christmas tree precedes the concert
at the Church of the Assumption of the Virgin Mary on sq. Mayor Paul and performances by
children‘s choirs from Kladno schools. Come Christmas tune Square Mayor Paul first December
2013.
www.mestokladno.cz
www.infocentrum-rakovnik.cz
Botanical garden
Visitors are invited to tour the city botanical garden, which is situated near its center. History
of botanical gardens, botanical gardens, a member of the Union of the Czech Republic dates
back to 1963, when an area of 1.43 ha was the basic of its present form. In the Botanical Gardens,
you can enjoy a breathtaking view of the great variety of plants and trees, you can enjoy alpine
plants, grove and medicinal plants. Come visit this important landscape element that will give
you not only learned, but also in today‘s hectic times and needed rest and relaxation.
www.szesrak.cz
Opening hours: May–November: Monday–Friday 8 am–1 pm
(other hours by appointment)
Rakovník cycling
Rakovník cycling is the name of the event held in Rakovník for all those who love cycling in any
of its versions. Speed, road, off-road or recreational. Cyclists and cycling fans, sportsmen and
spectators, both professionals and amateurs, men, women and children in our city will meet on
weekend 19.–21. 7. 2013. For all the fans of this great sport is in Rakovník a varied sports program,
which is accompanied by concerts and many other events.
www.rakovnickecyklovani.cz
Kladno
Praha
Rakovník
Beroun Tetín
www.hrncirsketrhy.cz
www.berounskymedved.com
Bohemia
Centralis
Korespondenční adresa / Mailing address:
Magistrát města Kladna
Oddělení vnějších vztahů
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno
www.bohemia-centralis.cz
Kulturní průvodce 2013
Culture guide 2013
Kladno - přehled akcí na rok 2013
Kladno - list of events 2013
Rakovník - přehled akcí na rok 2013
Rakovník - list of events 2013
Trilobit Beroun 2012 - Předávání cen za nejlepší díla audiovizuální tvorby za rok 2012;
Městské kino Beroun
26. 1.
Trilobite beroun 2012 - The Municipal Cinema Beroun Awards for the best audiovisual
works for 2012
16. 2.
Berounský masopust - XII. ročník tradiční akce; Husovo nám., Rodinný pivovar Berounský
medvěd
16. 2.
Berounský carnival - XII. annual traditional events, Hus Square, Family Brewery Berounský
medvěd
27.–30. 3.
Velikonoční trhy - Husovo náměstí
27.–30. 3.
Easter markets - Hus Square
20. 4.
Běh přes Městskou horu - 30.ročník krosového závodu O Pohár města Berouna
20. 4.
Running through the town mountain - 30th annual cross - country race for Cup of Beroun
4–5. 5.
Jarní hrnčířské a řemeslné trhy - 11. ročník dvoudenní přehlídky hrnčířů a řemeslníků
4–5. 5.
Summer in Library - Theater, workshops, concerts, City Library in Rakovník
Spring pottery and craft markets - Hus Square 11th annual two-day festival of potters
and artisans
4. 5.
Turistický pochod Jarním Českým krasem - 40.ročník pochodu vedený CHKO Český kras
4. 5.
Tourist march spring bohemian karst - 40th annual march led by Czech Karst
5.–7. 7.
Exhibition Lilies - Traditional flower show, Rabas Gallery
18. 5.
Šafářův dvoreček - Lidová řemesla a zvyky, pečení chleba a koláčů, jarmark; Hamousův
statek Zbečno
13.–14. 7.
2013
Vodácký maratón na řece Berounce - Po trase z Dolan u Chrástu do Nezabudic
u Branova vyrazí posádky lodí již po šestatřicáté
18. 5.
Šafář´s yard - Folk crafts and customs, baking bread and cakes, fair, Hamous farm Zbečno
Boating on the river marathon berounka - Route from Dolan at Chrást to Nezabudice
at Gateway crews set off after the thirty-sixth
7. 6.
Berounská Muzejní noc - Muzeum Českého krasu v Berouně
7. 6.
Berounská museum night, Museum of the Bohemian Karst in Beroun
19.–21.7.
Rakovnické cyklování - Cykl. soutěže a výlety Rakovníkem i Rakovnickem, koncerty
19.–21. 7.
Rakovník cykling - Cycling competitions and tours Rakovník and Rakovnicko area, concerts
8. 6.
Skate and rock show (případně 15. 6.) - skatebordové závody v berounském skateparku
spojené s rockovým koncertem
7.–8. 9.
Rakovnické posvícení - Tradiční jarmark, koncerty, výstavy
7.–8. 9.
Rakovník feast - Traditional fairs, concerts, exhibitions
8. 6.
od 8. 9.
Heroldův Rakovník - Festival komorní hudby
from 8. 9.
Herold´s Rakovník - Chamber Music Festival, Rabas Gallery
22.–23. 6.
Berounský Bike Weekend - Velkolepá cyklo show nejen pro profesionální cyklisty, amatéry,
ale i nejmenší účastníky
Skate and rock show (or 15. 06.) - Skateboard races in Beroun skatepark associated
with rock concert
22.–23. 6.
12.–13. 10.
Křivoklání - 19. ročník rytířských klání. Gotická hudba, trhy, řemesla, divadelní a taneční
vystoupení
12.–13. 10.
Křivoklání - 19. annual jousting. Gothic music, markets, crafts, theater and dance
performances
7.–8. 9.
Hrnčířské trhy Beroun - 17. ročník přehlídky nejlepších hrnčířů z celé republiky na Husově
náměstí
Berounský Bike Weekend - Magnificent bike show not only for professional cyclists,
amateurs, but even the smallest participants
7.–8. 9.
Pottery markets beroun - 17. annual festival of the best potters from throughout the
country, Hus Square
6.–10. 11.
Popelka - 32. ročník národní přehlídky amatérských divadelních souborů pro děti
6.–10. 11.
Cinderella - 32nd annual national festival of amateur theater for children
28.–29. 9.
Karlštejnské vinobraní, www.karlstejnske-vinobraní.cz
XXXI.ročník hudebního festivalu Talichův Beroun - 6 koncertních večerů se sólisty,
komorními soubory i velkými orchestrálními celky, které se konají v Sále České pojišťovny
vždy v úterý od 19:30 hod.
28.–29. 9.
Vintage karlštejn castle - Karlštejn Castle
8. 10.
–12. 11.
8. 10.–
–12. 11.
1. 12.
Zahájení adventu - Adventní koncert na Husově náměstí v Berouně spojený s rozsvícením
vánočního stromu a slavnostního osvětlení;
XXXI. Annual music festival talich beroun - Six evenings concert with soloists, chamber
ensembles and large orchestral units, which are held in the Hall of Czech insurance every
Tuesday from 7:30 pm
1. 12.
Start of advent - Advent concert coupled with the lighting of the Christmas tree
and festive lighting, Hus Square
13.–23. 12
Vánoční trhy na Husově náměstí v Berouně
13.–23. 12
Christmas markets - Hus Square
22. Ples statutárního města Kladna - Tradiční společenská událost; Dům kultury
23. 2.
22nd ball of kladno - Traditional social event, House of Culture
12. 1.
Nezbedný Bakalář - 13. ročník soutěže ve společenském tanci
12. 1.
Naughty Bachelor - 13th annual competition in ballroom dancing
25.–29. 3.
Velikonoční trhy - Floriánské nám.
25.–29. 3.
Easter markets - Florian Square
13.–16. 3.
Wintrův Rakovník - 37. ročník krajské přehlídky amatérských divadelních souborů;
13.–16. 3.
Wintr´s Rakovník - 37th annual regional festival of amateur theater groups
29. 5.
2. ročník - Kladenská flétnička aneb Pískání pro medvědy - Zámecká zahrada
29. 5.
Kladenská flute - Whistling for bears, Castle garden
7.–8. 5.
Vysoká brána - Slavnostní otevření městských bran, hist. průvod městem, středověký
jarmark
7.–8. 5.
High Gate - Inauguration of the city gates, historical parade,medieval fair
15.–16. 6.
31. Kladenské dvorky - Dvoudenní výstava pod širým nebem v městské části Podrpůhon, doprovázená bohatým kulturním programem; Podprůhon a okolí
15.–16. 6.
31st Kladenské yards - The two-day open-air exhibition in the area of Podrpůhon,
accompanied by a rich cultural program, Podprůhon area and surroundings
červen–srpen
Léto na Křivoklátě - Festival koncertů, div. představení a výstav, noční prohlídky
June to
August
Summer Festival at Křivoklát - Concerts, theater performances and exhibitions, night tours,
Castle Křivoklát
22. 6.
Kladenský festival „gymplfest“ - Zámecká zahrada
22. 6.
Kladenský festival „gymplfest“ - Castle garden
22. 6.
Pochod Oty Pavla - 30. ročník vzpomínkové akce
22. 6.
March Ota Pavel - 30th year of commemorative events
26. 6.
Hurá na prázdniny - Zámecká zahrada
26. 6.
Hooray for holidays - Castle garden
červenec
-srpen
Léto s knihovnou - Divadlo, dílny, koncerty
June to
August
18. 7.
7. Jazzový podvečer Bory Kříže - Zámecká zahrada
18. 7.
7th jazz evening of Bora Kříž - Castle garden
5. –7. 7.
Výstava lilií - Tradiční přehlídka květin; Rabasova galerie
10. 8.
Oslavy svátku sv. Vavřince - Kulinářská slavnost, ochutnávky špičkové gastronomie, doprovázená kulturním programem a soutěžemi; kladenský zámek, Zámecká zahrada a okolí
10. 8.
Feast Of St. Lawrence - Culinary feast, tasting of exceptional cuisine, accompanied by cultural
programs and competitions, Kladno castle, castle garden and surroundings
13.–14. 7.
2013
6.–8. 9.
Kladenské fedrování - 17. setkání hornických a hutnických měst České republiky;
areál Sletiště, Zámecká zahrada
6.–8. 9.
Kladenské fedrování (event dedicated to mining) - 17th meeting of mining and metallurgical
towns in the Czech Republic, Sletiště area, Castle garden
7.–8. 9.
Dny města - Městská slavnost s bohatým kulturním programem pro všechny generace,
soutěžemi, atrakcemi a tržištěm; areál Sletiště
7.–8. 9.
City days - Town Festival with a rich cultural program for all generations, with contests,
attractions and marketplace, area Sletiště
2. 11.
Requiem - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
2. 11.
Requiem - Church of the Assumption of the Virgin Mary
1. 12.
Pohádkový vánoční strom splněných přání - Charitativní akce, jejíž výtěžek je věnován
dětským domovům; náměstí Starosty Pavla
1. 12.
Christmas tree fairy tale a wish - Charity event whose proceeds are donated to children‘s
homes, plaza Mayor Paul
10–22. 12.
Vánoční trhy - Floriánské nám.
10–22. 12.
Christmas markets - Florian Square
prosinec
Malý advent na statku - Ukázka zimních lidových zvyků, řemeslnický jarmark
s vánočními výrobky; Hamousův statek Zbečno
More information:
prosinec
Knížecí advent na Křivoklátě - Velký vánoční řemeslný jarmark, divadlo, hudba, kejklíři
adventní mše, jízdy parních vlaků z Prahy a Plzně
City Information Center Kladno
T. G. Masaryka 499, 272 01 Kladno
tel.: (+420) 312 604 540
e-mail: [email protected]
www.mestokladno.cz
12. 12.
Pohoda V Brance - Tradiční řemeslné trhy
* Subject to change
Více informací:
Městské informační centrum Kladno
T. G. Masaryka 499, 272 01 Kladno
tel.: (+420) 312 604 540
e-mail: [email protected]
www.mestokladno.cz
Otevírecí doba:
Po–Pá 9:00–17:00 hodin, So 9:00–13:00 hodin
Opening hours:
Mo–Fri: 9 am–5 pm, Sat: 9 am–1 pm
Beroun - list of events 2013
26. 1.
23. 2.
* Změna vyhrazena
Beroun - přehled akcí na rok 2013
prosinec
19. Jazzové Vánoce - Tradiční setkání příznivců jazzové hudby
prosinec
Vánoční koncert s Hradním Duem, předvánoční setkání s populární rakovnickou skupinou;
* Změna vyhrazena
Více informací:
Městské informační centrum Rakovník
Husovo náměstí 114, 269 01 Rakovník
tel.: (+420) 313 512 270
e-mail: [email protected]
www.infocentrum-rakovnik.cz
Otevírací doba:
Po–Pá: 9:00–17:30 hod.
So: 9:00–12:00 hod (květen – srpen)
december
Small Advent Farmprincely - Small Advent Farm, demonstration of folk customs winter,
Christmas craft fair with products, Hamous estate Zbečno
december
Princely advent in Křivoklát - Great Christmas craft fair, theater, music, jugglers, advent
Mass, steam train ride from Prague and Pilsen
12. 12.
Pohoda V Brance - Traditional craft markets
december
19th jazz Christmas - The traditional meeting of supporters of jazz music
december
Christmas Concert with Hradní Duo - Christmas meeting with popular Rakovník band
* Subject to change
More information
City information Center Rakovník
Husovo náměstí 114, 269 01 Rakovník
tel.: (+420) 313 512 270
e-mail: [email protected]
www.infocentrum-rakovnik.cz
Opening hours:
Mo–Fri: 9 am–5:30 pm
Sa: 9 am–12 am (April – August)
* Změna vyhrazena
Více informací:
Městské informační centrum Beroun
Husovo nám. 69 (pasáž Na Nové), 266 01 Beroun
tel.: (+420) 311 654 321
e-mail: [email protected]
www.mesto-beroun.cz
Otevírací doba:
v turistické sezóně (červen - září)
Po–Pá: 8:00–12:30 a 13:00–18.00 hod.
So: 8:00–12:30 a 13:00–17:00 hod.
Ne: 10:00–12:30 a 13:00–17:00 hod.
mimo sezónu (říjen - duben)
Po–Pá: 8:00–12:30 a 13:00–16:30 hod.
* Subject to change
More information:
City Information Center Beroun
Husovo nám. 69 (passage Na Nové), 266 01 Beroun
tel.: (+420) 311 654 321
e-mail: [email protected]
www.mesto-beroun.cz
Opening hours:
in season (July - September)
Mo–Fri: 8 am–12.30 pm and 1 pm–6 pm
Sa: 8 am–12.30 pm and 1 pm–5 pm
Su: 10 am–12.30 pm and 1 pm–5 pm
off - season (October - April)
Mo–Fri: 8 am–12.30 pm and 1 pm–4:30 pm
May: Mo–Fri: 8 am–12.30 pm and 1 pm–4:30 pm, Sa: 8 am–12 am

Podobné dokumenty

KRAJEM VÍNA

KRAJEM VÍNA vinařských podoblastí. Vinice a další cíle vinařské turistiky totiž nenajdete jen v okolí Litoměřic a Mělníku, ale také v okolí Mostu či Kadaně, v Praze a Karlštejně, ba dokonce až daleko na horním...

Více

na volný čas a kultura - i

na volný čas a kultura - i Viktor Kolář, nar. 1941 v Ostravě, je jedním z nejlepších českých fotografů dokumentární tvorby. Od roku 1960 se stává jeho zásadním tématem zobrazování svého rodného města. Mezi lety 1968 a 1973 ž...

Více

Vzorové úlohy

Vzorové úlohy znaky) a výsledek vytiskněte (použijte virtuální tiskárnu-tisk do pdf souboru). 6. Založte databází PSČ a do databáze importujte data ze souboru PSC.TXT. Vytvořte dotaz pro zjištění celkové počtu o...

Více

PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY 11. Kalendář akcí 2009 a) obsah dodávky: - brožura obsahující přehled kulturních a sportovních akcí konaných na území TD Rakovnicko v roce 2009; - zpracování tiskoviny na klíč podle podkladů předan...

Více