My z Lásenice 6/2007

Komentáře

Transkript

My z Lásenice 6/2007
č.6
2t t2 2047
z oBEcNÍHoDIÁŘE
Udó|Gll v obc| od vydéií 5.číš|aobaního zPErcdqj. zcznoň.nóvó o |@h.n'qj. hGroý.src
FŇ.rEď
Fojr
24'11'07.euskur€ č ni|ormd éňís.tkdnl 3énio.ů
. o prnbžhu3.íki"| ý L,Ír4dočEr. dá|4 Já Jfu ý |éfuakcézi,ěú|ni| poprýéa /.lfu j'ék
oeňil přÚ.fu
a|furféfu, k|ďd zde
|'lž*olikdobní.h rc2hawrů Šžibtú prcvěř.jyni
pro ňě byh Ewň PříN*n 'd,ozh,
spoluobčany
!,12.07p.oba]b MikulóšŠkó
b6ídka
rfudičh/Óka Ý a.rfudčnÍh pfuEd.hí! B6ídk! s. d|e ňého.ázaru wlhi pa|ed|aa h|aně děri
b,h rcdšené'Účút byk E|hi ||'okó . .d 30 dčnš doPýbd.ú' zs|kh| jsú ó1. j k|j|i.ké hifury M
nčcš 'PřBPoh.|1"
01. ný.h P.čínjih bylÓ Přjbližrě Jédfu |ř.||fu d fufu'řéjnž |Ó fušl
ol,kií prk]adru .hěh^ír'š|,žhjki'
šráL,,, osobaě si a|. nvslínl ž. |š.d1hypo,ed.,é ake jfu P|o Mš ob.. dobrc!
lekhha! a MyíciŠň. fu &brcblnéh vnLPfulh ýybrtli a l'zn'' Kž.dž k 3luiý ÝýŠl.d.k'
3'12'07ňovštíviďiob€ c s€ h áto. p' l'1i|ď štěch (čssĎ)
'Š2ňá|Óťfuléhýzwl.briob/odPelhřifuv'Jndřichú,Hfud.cpšt'ěch*,kevěrujeh|aně
fi.iákí poblce a zdfulo|niclýi. při kró|képftOhí háýšt,ě"ig. ale zqjíful o aěňía Pfobkh, |,d/ obci
a Mbídl p.nď | fón.i 3|'.|1 Mwfurl
3.t2'07. tdkéló'12.07ĎrÓběhLÓv kdD|izoMoúní2' o 3 ýí.€ no ddvarnÍnvěnci
baídk!. kde M zó.ěf liikulíč šanděly 2d4j1i1pÚ4í ýiri
- ,ao akj w|ně Myón, n rÁikltjšŠko
fr édyaf,ín věnci'Džk4ji všq z ÚčÓŠr
d óňděl1ň 2ÝMš|,2a srabčhépřekon&dhízúhko chlodu!
9.12'07Š.v k.P|ikond|Ádv€ n rníkonc.É
syňfonického
orch6rfu
J ndři.hoh|od..kého
j*ň
M korcď|u t'a|ékrát^^o|ého
chybž|'.l. dh hiýšíěníki k l.nfub ó Pilj4fuu kofufií
- bohužel
cki. k|ďá dcbř. fuab dÓ !'ťj. [email protected]í11 y kÓDli
15'12'07Šekom předýinoční
JÁR^^lp(
. cke * td|o rck iefula
do f.P|d kuhmího Šálařah
PfudeJd, b,,/oPÓŠkfufu, ttjlé b//Ó
ýťfuE,í ó*Ó,d.fu|ého sÓlbÓru 2 Ll:cÓÝéš,,lý hž1í f.Íi|dňchoyě H|.dci'
SETKÁNI sENIoRrdk i brď 3.5é|i dříÝ.ňdfu'€ h lobčoňé
Joko k.Ždoečně,
Ldsenicse svóh írodičiíhs.ikóňí'
s|oňoslní s.ikdní 3€ kom|ov nově z..koňŠirloKnén o krúŠnž
UpB€nín ú|. ku|ru.níhÓdonu' s€ikíií
ss uúěcíni|i 9crošro ob.e pan ŘudÓ|f Heía d nísroslorŇtó poi FmtrtišakFoJt' slofusld ob.e
seznáni| PřÍronné3 rÍn, Čos. podoři|oe up|ynu|ý.ok v}budow1o @ 5e připrovqls do bldoucm' BĚh.h
odposdrc je vždyvrpoheňlro oběcnú,ki€ří ní3 bih2n rcku opušril' PřiPon.n.n. si n.JsiaršÍÓbčdiy
obce LóŠ.ni.e,l'i.rýn eidŠjŠo!pdií Mi|ušeHEizoÝd 2 čp'24 . ponFfuitišsk Noúk z čp'54' |(dobré
ni|ddě hrJ|o d.ČhovóhudboMslodio říi€nn pone
Příroňni obdrž€| pohošrěniož.ny kvěr ny.
^^iho|.h'srd.čié d přúr.5ké nóhdě' c.|ou o|.i
vš6 piíiomýn 3e 3€ i k'jní ]íhi]o,P&bíh.|oveV.|ňi
Ždokunenrob| ídrÓ9rf Jiňdii.hohmdé.kéhod€nik! p Bdhň'
liliku|óšskóbesídko
zdčótk.n Prošin..š. u nóšdod.ž(€ kr.í5nýz\Yk - M ku ošŠk,í
b.sídkd'Ťenrok|drJ5ň. os ov i
(Lídos, kJ€ ú
ňěko|ikskvě|ých
ho|ekd kuků,zdd|iby nénnePohoh|udělorb6ídkuúP|něj'hok
doPďud íokovéto
okce hod..ow|o,íoiiž zrovndneňohlo)'|-]|Ózněni|c níšpřekvopo jeji.h
jsn€ 5€ redyzočd|i
p.ovide|ňě
|@k..' ,jdŠně|'
ř.k i 3koroG .hn ' od I sropodu
schdz€ r o vyfdběr
ondéskdkiíd|d, Vyhýíer ob|eč.di'v|á6ět 'nebe o Pek|o. o hvězdy, !yhýš|€t hry o shóněl
d č4ti' neJaž€ ÓP|dvdu.hod li d !,yúběi, o|. dokon.e9e přidd|y
M ku|'횀.MÚih ří.j' žc-dndě|é
] Mninky, k' ďé by|yop|ovdovoupoňocí
l.lo Pos|€ d híchví|'jšh€ Šehmiod jedňohoh éhoŠponzoE
bo|íčkY'
Movinu id Miku|'횊kr'
Jqž. - kdo je Gij.?
ž€ vím'kdo by moh| J.íŠ.z€pr,im', ř€k|o poníV,.urkoú' zo dre dny
-Myšlín.
byLypyr|íýGiré'Ušir30 PynÍků
tokh|€ ry.h|é.k|obolkdolů!
Á íokby|ovšďhňopřip|dvené'
šdhotné
b6ídkYjšh€ Šešéiuž id š.í|e
d c.ý hÓ
V předveče.
lYzdobi|i,mp|ni|ib.líč|9p|o M]ku|.'š.
o rokép|oběh|o
rzv' g.n.fd|kó'Vd.n b6ídlý . ý|osrně
. j5ň€ d|. 9dho2iéjhě
r&népř€ d zočúrkeň
ljisr
j .šrě3PoBruPoňo.i.m|íč'1
(V€
t
í
če.rY
ro zúd|i fuňi o úp|něúžď.ě1),býl u''žePorřebujeh€
úzný.h Šoutěží'
h]íddt
m]é čcÍíky,ud.žovdt
špojqí ŠMiku]'íšen,
písn
Dušonovi
o.
4lovdl
se,
kdy
bud.
sourěž,
kdy
č|íy
, drd' 'ord ' '
PÓno.
Á l.k by.hoň loklo véř€jňě chlě|' oPfuvdověo r€ ŠrdcePoděkowt vše hohinkóh onděůi
č.rtů'kí€ r é |epi|Y
d t,y.'íbě|y
' .utkovéí zd
.o Šedoo o ho. Pohoh|yi přínÓ Při b.Šídc€pdní
hezúP|dtné
óirí porň.bný.hpyríkú,poníP.koVéŽo pono. př] Výfob' odv.nrního
Věrc. (o
zopůJěaí
V|osrnÍ.h
oŽdob)'P.ňíJ, Novókbýé
2o výrobuč€ . lích koíor' MňželůhJ€ ř óbkoÚh zo
poní
5ó|U,
Hronzové
o PoníKurovšké
šá|uvýrcb|9zMs d 4
za pohoc Šýýzdobou
PiíPfuVu
|dviiek'Dušdnovi
PEg€ r cvi (ki*ý ý( púc Ópěrn|dd|špičkově)h|ohěBrP.|]VoŠr,
zopůJčqí
pomo.5 |íč€ n lmč..rÍků
pi.d ačdrk€ n b€ s ídlÝ o Moňi.éMíkoVé,
Jirc€ zi|iEké Žo okomžirou
kl€ . ó č€ r líkůhc€ | o! baídkUrodi|o'.oo jok'
Á kdo že by|iti odě|éd če|t2 E|išk.d Koni]ko|ůvdkovi,
Ádé|ko
o Ádon J.|ínkovi,
Jona
KurÓvŠk'í,
Honk. sl|oňákoýí, Niko|kd Du.hoňovd'Nord ko čÚrková,Ď.ň čurk.' Voýo ](ore&,
Morěj o srčPó P.kovi tc€ h froco hoc děklj€ h e' Pro}ož.by|iŠkvěí
o.ěkl€ ř í Štó|€JŠou.při
zolo|ovóríodveniníchšVící
v ko!|. bÍKy|
Á kdo ž. hy|l.n Mikura? Kdohd ň.pozm . rohopon4hón. v ň.vědomosri'
p|orož..ro by|
př€ . e
jen' ž.
o byl úždsnýl
zo j.ho skÝé|ý
h€ r a.kí ýýkonděkÚjeh€ ! ]l(P.ozrodíň.
Šnod
^^iku|dš
bvd]ívL&€
i icio žeháíokédět])
Poš|cdní
poděkÓv'jní o lo ve iké polří LukdšoviTyb rdn.|ov kr.fý 5!ýň forepo.drén Vi€
'
zoch'liI d obrózky jsoÚ k Viděníňo ob€.ňÍch iňl€rňe1oyých s1rónkách'
zo a|ggnizótot|NAF
Lís€nické cvičení
.hiěd by.h rÓuro .6idu W&i m pňvou ňlŇ ňďíz.iě 5€ šíří.iiňío.m.€ o cv'čgní
Vldssnci'
jšeh
Vpos.dhídobě.6' tokv p.ůběhu
dvouň&íců. hne 09 oú|oněko|ik|idíoh.dně.VičaíPokoždé
odpovído|o'ie oprcvd! nevíh, Prcroi. ši n./okóiu Př.dšrdvir kdy Podsrdrd oiázék s. všdkn.dávňo
ofizko již ň.zní,zdo bych .Vičo, d|. kdy vl6iňě to cv'čsníaěíid'j6ti
Žňžňi|d'
v|.diu hnsd
Ý prvňíh}ýdnuneboožv druhán' o .o ie ro bude uo diě.ní? Ťo !i .išá ača c přznýš|€r, krerý den
v ídňu bY by| nqiš.hůdnijši'
od €dio ' to užss osi oprovdunétihnsfu doň|!vií' o|e od únoraby ro
r.dy noiné by|o Ťckže
pokudňót. někdor(j€ n o rehabi|iicěně.PÉi.huji.í
.vi;enl'prcsín,rcP'ňod
ši. ni id.ndi|ovouddr6Ú'
kr.roujs.6 a iínro úč..n a|dži|ď |ds.ntk&vř.í[email protected]ňoh'c2dn.bos. přijd'fgdoh uvi1o$bně
Mv.hlji kaidÓu ň./ě|i od 13 nebo19 hodii.Mys|in'že by sfučiopůhodiidÝé
.vičenÍ
d i€ J vÍ.. pÓ
l0 12 |]d€ . h, prÓróŽ. Při Vělšínňno'llv| by.h h6ioč'|okontfu|owispróVňost.vič€ n í,(l p.k!d
půjdeo 3púvňéproroiení,j. konr.o]c nurú') Pck nů'4. j.šiě Udě]drdvě .vi;.ní . p|Ó n|ddšíd 'úh
P&
3fo|ši.Aje G. nehán E Wši.h .ukou d nd spd .čné don Wě
Ťokž.s. lěšíh ú don|olvóňíq pok M cvič4í V iovóh prďtředí býw|éškoy'
HonoFoi1oú
sTÁRosToW RÁDosTI
č6 ryche
V ce|o.očníP.áci'
slorosÍ.chi |odosleh sič|oÝěkonineuvědonuje.jok
roku,dobuodventu'Lidéši Žočíndjí
u!|ý!ó, o 26€ užru mdmeshodn.jkr'ísňějšíobdobí
vónoc d tonc€ roku d své hyšl.nky shěřqjí ke svy'm b|ízky'm'
lvědomovqt b|íŽkoŠt
N.Příjehié 51dro5rise pozvo|ndvť.i|lícejí,nebo je .idkříkqjícodŠunujeh€ M |.d€h, a
začínó'.e srorosriPřÍl.'nňějšÍ'
PĚehýš|íme
ví.eo druhý.h. h|ovněo ron. jdkoujin
'nír
přip|ovit.odďt' Áno,ddventj€ t. dobd,kJ.ró tok lí.chu otevi.ó |idski srdc. o přeje
.h.i wužíttohotočdu' zapom.ňout
ňo běžňé
deňňÍprofesňísŤo|ostid ýúné
je
p|ob|ény o připomenout'ž€ živoÍ Posk|óddnz d€ ň ňích d.obností, kf.ré oVš4
roku lllě něko|ikrokový.hzddn|ivkh
ÝsoučtÚPřiňlíšejí
Ýe|ky'!žirek'Běhen Pos|edního
jejich užir.kJe 1i.ÝÍý'co móm no my3i? MyŠ|ín
|idi.
drobnoŠtí
ohrohněPorěši|.,
|óšai.kéobčony,
Íy Ž ni.h' no kreréj€ VždyclýsPo|ehhutí'
kl€ ř í 5e n.Ptqiíco 20 to o
nooP.avu.eŠry,
oP.oWob.cňihoňqjetku,
somipřijdou5 nópodemndro.ířeníoŠVě'|ení.
sPo].čéNký.h
okcío Podobně'
PříProvu.ůŽňých
ch.ij. t.d'Připo|i€ n oot' nď€ s Po|uobčohy,
kteřIÍaklouvožulí
d pomóhqlí.
Běhen
roku PřiP|ovuleme
.ůznéokce pro nďe iejneÉí . kórnevd|'děÍskíd.n,
'niku|Gskou
orgďizlíoŇ, joko ndPřík|ad
Pov|ínu
b.sídku'Koem Íěchlookcívidíieu3tó|aouŠtupinu
Ko.and.vou,Hďu Fojtovou,o.hotňě vyponihd iLído šrufkovózDDl^ J.Hmde.. o
prdvide|ný
hqd€ b nídoProvodzqjišr'ujePoň DGoh Proge.'Při dětskéhdnu jsménď|i
pomoci u óíenický.h hďičů i u ŤJ Řopid' Vše|u.iánto ochorný'í |ideh ParřI hé, o|é
.hci poděkovat
i P6níMoriich|ďové, kt..ó
určilěi vďe poděkovóní.
Při tétopří|ěžitošÍi
j€ n vysrouP€ n í
sý'ni hdPqdyP.ovide|ňěobohdcqjeku|tlrníživoÍvobci' Pňipohénu
|n.ŽzoŠoprcniŠtky
Mdrtiny Kučerové,|ih.eťt Pžý.cké^osboru Jdkoubek o nopoš|ed
odVentníko&erÍ Moléhoj indřichoh|dde.kéhosyhfon ick€ho orch.Š}.u,to vš. Ý mšÍkop|i'
Á by|yi do|šíokce,jokÓ Ždobení
vónočního
Št.on.čku,
sPo|€ č nýPříPiteko g.i|ovóňí
o
Ábych nezdPomně|'
i nd rolíl, že hůželíePořódqÍ.ůŽňé
okce ýkdp|isv'Jono
Nepomuckého,
mó zóuhu někÓ]iko.h..tný.h|idí:do k.p|€ by|přived€ n e|ektri.kýP.oud
p'
ob4 pouz.
díky FMÍiškuPfo6erovjm|',Jofos|ovuK|obou.hovi
o
Hono|dovi.
hďi2d
zojistio hoterió|'st€ j né to by|oi5 r.Žšíř.ňIn
osvět|ení
^^i|oŠqvu
os oProvouce3tyd.tiÍíž
ŠDo
schhidta, l'4ortiňoJankůo Pél.oHono|do
uúčďtiDónůJiřího Duchoně'V|ddilnírd
"všezořídi|i''Móm z'ioho ve|midobrýPo.it, kdyžvín.že Š€ l]1ói nd koh. ŠPo|€ h nout'
P|óvě nyníV.cho|íodv€ n tní čď' Letošní
odYq1 ňd vnďl obci vélmihezkou
je
jako
jor'norko
by|
k.nc€ . .i VkoP|i'vónoční
drmosféru
o
obohocenmi|ýmiok.émi
oř.d€Gíh aba|ovdňisvícíndodv.ňtňínvěnci'
By| bych ród. obychoti !"'/užii této !ódherňé 6tmo5féryo odhodii 5vé |i&ké
i koždýznós 5óh
nďwry o Pok6i|i 5e nqjí'icešrujeden ke druhénuo Šdnozřej|ně
Př.ji vóm,vóž.níŠPo|qobčoné,
obyst€ si h€ u |v uži|itohotoč6u, abysteProži|i
q
vóo.e šési|VBtren odhodi|i!.šechny
chhury,Ďo nového
k|lísné,
k]idňé
o spokojené
rokut'ykročň.Všichnitou
5Pr&ňo0nohouo prožilme
hove zdrovío spokojqoŠt'i'
S PO R T
Vnino|éňv}dóníjšne infomÓW|io vh ed.í.híÓrbdov{hÓružsiw dÓfosiu, íyií se vrdiha
Muži hró|' |€1ďni s.zónu v okr6ňí šourěž šklpitv Á foro JklPiňc ]€ dl. našZhoúzo|u
kw|iiňě]šíd forbd|ovĚJí' N'kie|é
se ňužsiu t/yd.ři|y, jiňé mopok ie J. j.ň škodd' fuši
"'pďY
sriebi i.dóW|' bfuiky oni z 1okový.hšoncí'Jokéby ss hě|y p|ohěňowi !i u žókovŠký.h
ňužšrev.
'. Ťoké
dí|qioňu 3e fu'lf,o lníšr Ó m ďnén ňísiě rdb!|kys 15 body'Bi|dicenužďvdbyď 4x výhE, 3x
.€ n ía,5l píÓhídgskórs 17 | t3'
Nsj|epšíňiíie|ci po podrinií čóšriJšouPeř B.ězk š 5 bmnkdňi' Per| P ckd d Jdi záho|k. še
3 9óy' Je la škoJd'ž. s. Vn!Žívu í.obJ.vi|Óví.. hÉ.ů,kr.řÍ pi.š|rv éiě Ž doídsludd ň!žů
Muž5iÝo5s
nsoh|odi|o'pi6tože riro hrděi prcv d.|ňě dochóŽ.jí E r.én nky k dorošr!' sEd b!d.
jorní čóšr9ourěi.
'ok
o něco |eFší
o n ddídosrdiou vi.e šdn.ís. u|/Ždr' Piíprcvuzóháj|ň. V p.|dv ně bnM,
nuisivo ddrosiu i nužsrvdružůs. budouspo €čně pňpíorcWt M jorní Ěó51,
PřlpoÍ.řú. Šij.šiě j.diou vš..h!y vh|.dky
L&.il.. - ch|!n ! Tř.6onř
Ptcv*o - t&.ii..
Lósenicc Bři|i..
Lfu.nic. . Hďn|Žd'b
( Ř.čic. lá!.ňi..
Lisenic. - Klikov
Př.a.h^[email protected]
2.2
t-l
o.2
2.o
O,1
pP.í jorní to|o|
l^qjdo|..q . Ló*.i..
bdh.řov ' ú3.ni..
Lils.nle . slřóž B
Nov6 va
Lás.ni..
Lds.ni..-
Do novéhoroku Př.l| sporrÓý.i vš.n hodňěšrěslíd zdÉvi,M viděmu v jo.ňí sgzóně
PozvÁNKÁ
o-o
^^óJdo|.ňo
MáV
(,INEB,.o NEByLoV PŘo6Ř^r^U
N^PŘosINcovEvÍK€NDy)
v íedě|i23'!?'2oa7ý I7'3o hodinv koP|.sV.JonoNePomu.kého
nlňere bÝr
nopos|edy
v torlto roce u zdPa|ování
pos|edňíčtvrféšÝí..m adv.nÍňí|Ť
Vě.ci|
TénrokÍát
Žapaováíi Beuémským
ýět|em,s andě|y,příběhem(čteným
i hEnýn) a zpíý'nimko|ed'
Př|d,téÉ podiÉl zapG|oucható [email protected]žitvá[email protected]]
PF 2008
celézastupitelstvo
spoluse zaměstnanci
obceVámpřejekrásné
a V k|idu
Vánoční
Drožité
svátkva do nového
rok! hodněštěstí
a zdraví.
4!g!!JCp!E9
L'd.n
. poníHronzovd
|.l
^^i|Ge,36
Přistěhovd|i se
poníMo. e Raňg|ovó'hoňž€ éMo.í n o Iv€Ío po€|ovi Šděihi Niko|ou, (d|o|ínou'
Mddineb d Ť.|euÓu z Jiňdři.hÓw N mdce
hyzB.,č.'wwdqfucíhalibau.dcdz6,q|.L|we.!&fl..
Óbcifu
Leédc.z qe&|.l' e+g
tásenta děteffi
Áhoj děii!
zrovnodn*kojŠh.5iPovídoji
o d|ouhých
nocích'
kteréjŠou
Íed.úp|ně
nejde|šíJok
to j.njde Ťoj3elÍ'ídkrnevědě|o]Vy
ro Víte2Á ted''jdk budepórek(doufdm'
žero píšu
dobře- my6óme dnyÓd lédničkydo
sédničky),
rok io budero úúúP|ně
ňejde|ší
noco pd]<
js.h
šeŽosezočňou
nociŽkrocoýol
d dÍryProd|užovor,
Je íokt,ž.
5iGih o, ž€ rónoj€
je zc. rho, žev |érějduspót o je ješrěšvět|oo t€ d ', kdyžjdu spdÍ,je
1ňoo odPo|edh.
prdvide|ně
užnocÁ to.hodímŠpótoprovdu
Veštejnou
hodinu'A v' vhe, PročrÓ rokje2
prorožé
Jó je3těne' myŠeo tomt'eprvebudeheučir,d|ero budezo d|ouhÓ,
ny red'
budememír
[email protected]ésvórkyo nys|ín,žév} ro|Ý'želo2 Pia|als€ h 5€ noto ňďeho
Gehovědoo 1€ n říko|,ž. jih říkór. Vónoc€ , Vóíl p.ýv renjedenÝečeť
donae tr.žíšek
jšte
přó|y.
sPoustudórků'
kt€ r é
3i
Ťoje krlíšné!To
býrnódhu.o!ÁVíre.o2Jósé
mUší
t.ntokrót dojdupodívdt
kokýnkům'ldké
ro je.1Ó pňekvopení'
ÍYdó.lÝ' ro rodoý' lo' že
poš]e
vómněkdo kÓhÓ[email protected]ňéŽnóre,
dór]Ý Jejku,jd5eiěšíh||
My háhe iolÝ líoc pěknýŠvórky'
Jšouro DÁŘKoVINKy'My si pos]€ d ňícéoo
sedničku(redd!a říkórenýden)V roce koždýdeň dóVómenějokýdór€ k ' J€ i oh l.deh o
t'dkový,
dby pÓ.těšiu srdíčkoTok Vdh Přejik.ó5néddrkoviiky.v|ostňěVÁNocE - ať j.
jsouP|ndnddh€ r no'
u vlís1dkheŽkylokou nó5,ot'Voš.5ťdíč|e
Š|Unečno'
vese|doot'vďe
jšou
hohinl.y o totínkové
šťc.tný'
JšouŠýínloa
Tak
ahoj
těskřítkoprsk
vaše
Lásenka
!