Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10

Komentáře

Transkript

Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10
Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10
Schlumberger Europe Regulator
S.E.R. 10
II - 7
(1/7)
Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10
Základní vlastnosti
(2/7)
Materiály
- 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB)
- s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou
- velmi kompaktní konstrukce
- bez potøeby údržby
Tìleso regulátoru
: GD Al Si 12, DIN 1725
Tìleso akèní èásti
: GD Al Si 12, DIN 1725
Vstupní pøípojka
: GGG 40, pozinkovaná ocel
Výstupní pøípojka
: GGG 40, pozinkovaná ocel
Tìleso BU
: pozinkovaná ocel
Vnitøní èásti
: ocel, mosaz, Zamak, plast
Membrány / O-kroužky : perbunan
Technické údaje
Vstupní tlak
: pe = 0,05 - 4,0 bar
(6,0 bar)
Urèení typu
Výstupní tlak
: pa = 18 - 25 mbar
Min. tlakový rozdíl
: ∆p = pa + 30 mbar
SER 10 -…
Regulaèní skupina
: RG 10
Tlaková skupina
: SG 20
Reakèní skupina BU
: AG 10
Ochrana proti poklesu tlaku : pa / 2 ± 20 %
33
s PV
71
BU pso
72
BU pso a PV
74
BU pso a psu
76
BU pso a psu a PV
Teplotní rozsah
: -20 °C až +60 °C
77
Trysky ∅
: 1. stupeò
∅ 8,5 mm
2. stupeò
∅ 12,0 mm
BU pso, PV a ochrana proti poklesu tlaku
730
BU pso a bezpeènostní membrána
750
BU pso a psu, s bezpeènostní membránou
770
BU pso, ochrana proti poklesu tlaku
a bezpeènostní membrána
Zkušební pøípojka
: G 1/8"
Tlakový stupeò
: PN 1, PN 4, (PN 6)
Jmenovitá svìtlost
: DN 20, DN 25
Použití pro
: zemní plyn
Schválení
DVGW schálení podle DIN 3380/81 a DIN 33822
DIN-DVGW registraèní èíslo: 95.07e056 t
Pøipojení
Pøíruby
: DN 25, PN 16, DIN 2533
Vnìjší závit
: G 1 1/2" (ISO 228/1)
Vnitøní závit
: Rp 3/4, Rp 1 DIN 2999, 3/4",
1"-NPT, -BSPT
G1" podle ISO 228/1
II - 8
Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10
(3/7)
Rozmìry
BU
Otevøený BU
Nos tìlesa
1. stupeò
2. stupeò
Zkušební zátka
DN
DN 25
pøíruba
G 1 1/2“
Rp 1
ISO 228/1 DIN 2999
DN 25 pøíruba
Závit G 1 1/2“
L
160
140
100
140
160
kg
4
2
1,5
3,5
4
Instalace
S.E.R. 10 regulátor plynu nemusí mít zvláštní vyztužení pøi instalaci. Umožòuje to mírné natoèení pøírub. Šipka na krytu tìlesa regulátoru musí souhlasit se smìrem proudìní. Obvyklá instalaèní poloha S.E.R. 10 regulátoru je vodorovná, takže typový štítek je vpøedu a
BU je smìrem dolù nebo nahoru tak, jak ukazuje obrázek. Regulátor je též možno nainstalovat i v jiných
polohách, ale bez možnosti opìtného nastavení výstupního tlaku, jestliže polohu u jádra pružiny 2. stupnì regulátoru není možno mìnit.
Uvedení do provozu
1. Uzavírací ventil na vstupu se pomalu otevírá.
Uzavøený BU (závisí na modelu) se otevírá pomocí šroubováku (s šíøkou bøitu 5 mm nebo podobnou). Pøitom bøit šroubováku musí být zasazen ve
výøezu vratné tyèe BU. Vytáèením šroubováku
proti nosu tìlesa regulaèního ventilu se vratná tyè
BU zatlaèuje smìrem ven. Tato poloha se udržuje tak dlouho, až narùstající výstupní tlak zadrží BU
v otevøené poloze.
2. Pomalu se otevírá ventil na výstupu. Plyn procházející regulátorem postupuje do spotøebièe.
Výstupní tlak je možno kontrolovat pomocí kontrolního vývodu (G 1/8", SW 9), který je umístìn
proti snímací èásti BU.
II - 9
3. Pøi uvádìní vestavìné ochrany proti ztrátì tlaku
do chodu (závisí na modelu) musí být ventil na výstupu uzavøen. Plyn protéká ventilem na vstupu,
který je otevøen, dále skrz (otevøený !) BU do regulátoru. Vstupní tlak plynu otevírá ochranu proti
ztrátì tlaku a uvádí regulátor do uzavøené polohy
po dobu pøibližnì 15 - 30 sekund.
Dále se pokraèuje podle bodu 2.
4. U verze s pojistným odfukovým ventilem musí být
k regulátoru nainstalováno potrubí pro odvod odfouklého plynu. K tomuto úèelu je na druhém stupni regulátoru pøipojení G 1/2". Pøed provedením
musí být odšroubována ochranná zátka opatøená
závitem.
Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10
Popis
Plyn protéká dále uvedenými konstrukèními a funkèními jednotkami:
vstupní hrdlo ⇒ bezpeènostní uzávìr ⇒ první stupeò regulátoru ⇒ druhý stupeò regulátoru ⇒ výstupní hrdlo
Bezpeènostní uzávìr (BU) se skládá z uzavíracího ventilu s nastavitelnými hodnotami horního
a dolního uzavíracího tlaku. Zabraòuje nedovolenému nárùstu nebo poklesu výstupního tlaku.
Dále je opatøen tepelnì závislým elementem,
jehož teplota tavení je pøibližnì 150 oC.
Vstupní a výstupní hrdla jsou v pøírubovém provedení nebo se závitem. Jsou utìsnìny O-kroužky
umístìnými v tìlese regulátoru a zajištìny pomocí
velkých rovných kolíkù.
II - 10
(4/7)
Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10
(5/7)
Druhý regulaèní stupeò snižuje mezitlak na výstupní tlak nastavený podle pøání zákazníka. Bezpeènostní membrána, která je odzkoušena na tlak až pj = 0,4 bar brání nedovolenému úniku plynu v pøípadì protržení membrány.
Alternativnì mùže být použit místo bezpeènostní membrány pojistný ventil. V tomto pøípadì musí být vývodní potrubí odfuku plynu nainstalováno na odfukový vývod (G 1/2") druhého stupnì regulátoru.
Pojistný ventil proti ztrátì tlaku plynu (PV),
který je též odzkoušen na tlak pj = 400 kPa,
pøerušuje prùtok plynu, jestliže výstupní tlak
poklesne na hodnotu pa / 2 ± 20 % buï z dùvodù poklesu vstupního tlaku, nebo pøetížení
regulátoru.
Systém se otevírá automaticky a uvádí se do
pracovního režimu jestliže se na vstupu objeví
dostateèný vstupní tlak a uzavírací ventil na výstupu je uzavøen.
První regulaèní stupeò snižuje regulovaný
vstupní tlak na pevnì nastavený mezitlak.
Pracuje jako reference vùèi tlaku na výstupu
regulátoru.
Jestliže dojde k poruše prvního regulaèního
stupnì nebo jestliže vstupní tlak je > 0,8 bar,
pak se uzavøe hrdlo šoupátka, èímž se pøeruší
tok plynu.
II - 11
Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10
(6/7)
Rozsahy pružin
Výstupní tlak pa
Rozsah wh
Èíslo souèásti
Barva
Pružina F 315 pro regulátor s
ochranou proti poklesu tlaku
18 - 25 mbar
955-203-15
èervená
Pružina F 319 pro regulátor bez
ochrany proti poklesu tlaku
18 - 25 mbar
955-203-19
zelená
Uzavírací tlak BU pso
Rozsah who
Pružina F 323
60 - 70 mbar
955-203-23
èervená
Pružina F 344
70 - 80 mbar
955-203-44
zelená
Pružina F 345
80 - 90 mbar
955-203-45
žlutá
Pružina F 322
90 - 100 mbar
955-203-22
modrá
Pružina F 343
100 - 110 mbar
955-203-43
èervená
Uzavírací tlak BU psu
Rozsah whu
Pružina F 325
8 - 12 mbar
955-203-25
èervená
Reakèní tlak PV
Rozsah ± 15 %
Pružina F 334
pa + 25 mbar
955-203-34
støíbrná
Pružina F 335
pa + 80 mbar
955-203-35
modrá
Výkon
Prùtok v m3/h zemní plyn, pøi standardních stavových podmínkách (ρ = 0,78 kg/m3)
Výstupní tlak
pa (mbar)
pa = 22 mbar
Pracovní rozsah
18 - 25 mbar
II - 12
Vstupní tlak
pe (bar)
Q (m3/h)
s ochranou proti ztrátì tlaku
Q (m3/h)
bez ochrany proti ztrátì tlaku
0,06
7
7
0,09
5
5
0,1
10
10
0,2
10
12
0,5
10
15
1,0
11
22
2,0
12
25
4,0
13
29
II - 13
Nastavení: pa = 22 mbar, RG 10, SG 20
ρ = 0,78 kg/m3)
Prùtok m3/h (st) zemmní plyn (ρ
SER 10-770, DN 25
Regulátor s bezpeènostní membránou, ochranou proti poklesu tlaku a BU (pro horní tlak)
Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10
(7/7)

Podobné dokumenty

Regulátor tlaku plynu typ 12 P

Regulátor tlaku plynu typ 12 P S pøedregulací a pilotním regulátorem S nebo bez bezpeènostního uzavíracího ventilu (BU)

Více

vydání č. 6 - Asociace prádelen a čistíren

vydání č. 6 - Asociace prádelen a čistíren þ. 179/2006 Sb. „O ovČĜování a uznávání výsledkĤ dalšího vzdČlávání“. K jeho naplnČní jsou v souþasnosti Asociací zpracovávány kvalifikaþní a hodnotící standardy, které po schválení Ministerstvem p...

Více

Rychloběžné řemenové převody v obráběcích strojích

Rychloběžné řemenové převody v obráběcích strojích procento podepøených a plnì výkonných vláken tažné vrstvy a pøenese tak vyšší tažnou sílu než øemen s konvenèním vrcholovým úhlem. Snížený profil Polyflexu JB a polyuretan s nižší mìrnou hmotností ...

Více

ST 221 - PREdistribuce

ST 221 - PREdistribuce Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING

Více

Stáhnout - Pneumax

Stáhnout - Pneumax Olejivzdorná nitrilová pryž (NBR) Olejivzdorná nitrilová pryž (NBR) Nerezová ocel AISI 302 Technopolymer

Více

Rombach Actaris 133 / 233

Rombach Actaris 133 / 233 Hrdlo regulaèní jednotky a uzavírací zaøízení bezpeènostního uzávìru je možno vymìòovat bez demontá-

Více

BRV2 Přímočinný redukční ventil

BRV2 Přímočinný redukční ventil Pøíklad : Nastavovací pružina oranžová (3.5/8.6 bar) pro redukèní ventil BRV2 DN15. Montáž/demontហPøed provádìním jakýchkoliv prací na ventilu je tøeba ventil oddìlit od systému na vstupu i na vý...

Více

Uzávěry dopravníkových zařízení

Uzávěry dopravníkových zařízení V Nûmecku to byla doposud norma DIN 4102 + smûrnice pro protipoÏární uzávûry

Více