zemědělské aktuality ze světa

Komentáře

Transkript

zemědělské aktuality ze světa
Z
2003
1
OB SAHU
Krátké zprávy
Zemědělství ve světě
Poznatky ze světa
Životní prostředí
Lidská výživa
Zahradnictví
Příloha
1
7
12
27
29
31
33
Vrátit růžím vůni
zemědělské
aktuality
ze světa
Vydává Ústav zemědělských a potravinářských informací,
Slezská 7, 120 56 Praha 2, [email protected],
v elektronické podobě pouze jako soubor PDF.
Vychází měsíčně, celoroční předplatné 300 Kč
IS
SN 1213-2896
ISSN
Izraelští vědci z univerzity v Hebronu objevili gen, který je spoluodpovědný za vůni růží. Zprávu o něm uveřejnili v časopisu The Plant Cell.
Výzkumníci si od tohoto objevu slibují, že vysoce prošlechtěným odrůdám růží, které jsou sice velmi trvanlivé ve váze, ale skoro nevoní, vrátí opět dřívější vůni.
Gar tenbau, 2002, č. 41, s. 4
Kukuřice – hostitelská
rostlina kořenomorky
Krátké
zprávy
Původcem pozdní hniloby cukrovky je hojně rozšířená půdní houba
kořenomorka bramborová (Rhizoctonia solani ). Tato houba má velmi
široký okruh hostitelských rostlin. Mezi ně patří vedle různých okrasných rostlin také mnoho kulturních plodin jako bob, košáloviny, rajčata, brambory, kukuřice a další.
Vzhledem k tomu, že v některých oblastech pěstování cukrovky se často
do osevního sledu zařazuje také kukuřice, nabývá tato hostitelská rostlina na zvláštním významu. Cílená pozorování a zkoumání v posledních
letech ukázala, že napadení kořenomorkou lze v porostu kukuřice dobře
rozpoznat: rostliny jsou menší a oblast přechodu kořene a stonku je
často černá. V důsledku silného větru může docházet v hnízdech infekce k poléhání rostlin.
DZZ Zuckerrüb. Ztg, 2002, č. 5, s. 16
Světový kongres o zdraví
prasat 2002
(DK)
Na Světovém kongresu o zdraví prasat 2002 se kromě jiného diskutovalo téma šíření původců nemocí mezi prasaty a mezi stády, případně
mezi zeměmi. Kongres přinesl nové informace týkající se původců infekcí až po hypotézy jak přenos patogenů zastavit. Největší zájem odborníků z USA se týkal přenosu infekce PRRS. Je známé, že se virus
PRRS přenáší přímým stykem z prasete na prase a kontaminovaným
spermatem. Američtí odborníci však informovali o dalším způsobu šíření a sice při vakcinaci prasat. Riziko přenosu se při opětném použití
kontaminovaných jehel ukázalo také u prasečího moru. Šíření viru při
vakcinaci byl dokumentován i zkušeností z Mexika.
Na základě nepříznivých zkušeností ohledně přenosu infekce jehlami
se zvýšil zájem amerických odborníků o aplikaci vakcín v napájecí vodě.
Pro takovou aplikaci je potřeba méně práce, méně času a zručnosti.
Hlavním předpokladem je přesné fungování napáječek a vyloučení jakékoliv medikace vody před vakcinací.
P i g I n t e r n . , 3 2, 2 0 0 2 , s . 7 , s . 2 9 – 3 0
Vakcína z genetick y
pozměněných rostlin
(EP)
(Sch)
Vědci v Austrálii ukázali, že je možné podávat orální vakcíny použitím
geneticky pozměněných rostlin. Myši, kterým byla aplikována injekce
vakcíny DNA spalniček, aby se stimuloval růst protilátek proti virovému proteinu vytvářenému ve svalových buňkách, byly také krmeny extraktem z geneticky pozměněných rostlin tabáku, který obsahuje tentýž virový protein. V těchto myších byla zjištěna mnohem vyšší hladina protilátek než u myší krmených extraktem z normálních rostlin
tabáku. Orální vakcíny jsou nejlepším způsobem jak vakcinovat proti
infekčním nemocem, jestliže je populace rozptýlena v rozsáhlých oblastech nebo horkém klimatu, kde je problémem chlazení a skladování.
V afrických zemích jsou spalničky jednou z nejnakažlivějších nemocí,
na kterou umírá odhadem 800 000 lidí ročně, takže jedlá vakcína, kte-
1
rá nevyžaduje žádné skladování nebo kvalifikovaný personál pro její
podávání, by byla ideální.
Tr e n d s i n B i o t e c h n o l . , 2 0 , 2 0 0 2 , č . 1 0 , s . 4 1 5
Ekologicky příznivé
balení jablek
Krátké
zprávy
Ve Velké Británii bylo vyvinuto biologicky rozložitelné termoplastové
balení pro tržní jablka. Je vyráběno ze škrobu pocházejícího z kukuřice
(ne geneticky pozměněné) a obnovitelných surovin. Systém balení byl
poprvé k vidění na výstavě Fruit Focus loni v červenci.Výrobcem –
společností Sharp Interpack v Kentu je balení exkluzivně dodáváno
pro obchodní řetězec Tesco. Výrobce sdělil, že materiál se biologicky
rozloží za 3 měsíce. V současnosti existuje jen jeden typ takového balení, ale společnost dodává, že existují plány na výrobu jiných modelů
a návrhů balení v budoucnosti. Balení splňuje Směrnici EC 90/128,
která se zabývá balením potravin.
G r o w e rr,, 1 3 8
8,, 2 0 0 2 , č . 1 3 , s . 2 2
Mračňák - šířící se plevel
(EP)
Britská společností Biosept International Rose Gold z Londýna vyrábí
přírodní tonikum z rostlinných a ovocných extraktů „Biosept All Clear“,
které je prý schopno pracovat se systémem přenosu energie rostlin.
Bylo uvedeno ve dvou formách a bylo již vyzkoušeno pěstitelem růží,
který potvrdil schopnost výrobku zvýšit vitalitu a imunitní systém růží.
Pomáhá jim bránit se proti takovým nemocem, jako je např. plíseň, rez
a pseudomonády.
Biosept All Clear prý povzbuzuje rostliny, aby se účinně chránily také
proti houbovým a bakteriálním chorobám včetně botrytidy a verticiliového vadnutí. Oba výrobky se rozkládají na oxid uhličitý a vodu za osm
týdnů po aplikaci. Mají certifikaci od Asociace organicky hospodařících farmářů a pěstitelů (Organic Farmers and Growers Association).
Oba výrobky mohou být používány jako spray na list nebo zálivka. Při
zkouškách bylo dosaženo velmi dobrých výsledků a dobré zprávy přišly
i od pěstitelů.
G r o w e rr,, 1 3 8
8,, 2 0 0 2 , č . 1 3 , s . 2 2
Ekologické pěstování
okrasných rostlin
v Sever
ním PPorýníorýníVestfálsku
Severním
orýní-V
(V
o)
Vo
Podle údajů Spolkového biologického ústavu pro zemědělství a lesnictví se na německých polích šíří známá přadná rostlina mračňák (Abutilon theophrastii ) jako nebezpečný plevel. Příčinou je pravděpodobně
zvýšené používání meziplodin. K zaplevelení dochází hlavně u hořčice. Na mračňák působí zatím herbicidy, především používané pro luskoviny a kukuřici. Vzrůstají obavy z šíření mračňáku v zahradnických
kulturách, i když zatím nejsou ohroženy.
TA S P O
O,, 2 0 0 2 , č . 4 6 , s . 7
Přírodní tonik jako
„multivitamin“ pro rostliny
(V
o)
Vo
(V
o)
Vo
Ministerstvo životního prostředí a ochrany přírody, zemědělství a ochrany spotřebitelů země Severní Porýní-Vestfálsko informuje o ekologickém pěstování okrasných rostlin jako relativně mladém odvětví ekologického zemědělství v Německu. Kromě informací o jednotlivých okrasných rostlinách je zde k dispozici i rozsáhlý adresář.
h t t p : / / w w w . m u n l vv.. n r w . d e / s i t e s / a r b e i t s b e r e i c h e / l a n d w i r t s c h a f t / z i e r p f l a n zen.htm
(mi)
Regulace živočišného
odpadu v EU
Evropský parlament schválil nařízení upravující nakládání s částmi živočišných těl, která jsou vyloučena z potravinového řetězce. Pouze suroviny ze zvířat, která veterinář schválil pro lidskou spotřebu, mohou
být transformovány na krmivo pro zvířata. Naopak části zvířat, které
nesplňují přísné veterinární podmínky, musí být z lidského i zvířecího
potravinového řetězce důsledně vyloučeny.
Nařízení dělí tento živočišný „odpad“ na dvě kategorie. V první jsou
zbytky těl představující vážné zdravotní riziko, které musí být tepelně
ošetřeny a následně uloženy na skládce k tomu určené, anebo musí
být zcela spáleny. Druhá kategorie zahrnuje kusy převážně nezávadné,
avšak neskýtající záruku infekcí apod. Ty mohou být zpracovány pouze
na kompost, bioplyn nebo olejové báze.
w w w. b u s i n e s s s i n f o . c z
(lep)
2
Oslazená voda pro
odstávčata
Krátké
zprávy
Podle výzkumu z Brazílie přidání sladidla do napájecí vody odstavených prasat významně ovlivnilo příjem krmiva, ale nezlepšilo růstovou
užitkovost zjišovanou v průběhu období od odstavu do 90 kg živé
hmotnosti. Na univerzitě v Santa Maria testovali oslazenou vodu u kastrovaných kříženců velké bílé x landrace, odstavených ve 21 dnech.
Selata byla napájena vodou s přídavkem 200 g sacharinu na každých
1000 l vody. Při krmení ad libitum přirůstala selata 555 g denně až do
hmotnosti 50 kg na konci pokusu. Selata bez přídavku sladidla přirůstala 485 g za den.
Pig Intern., 3 2, 2002, č. 7, s. 32
Tlakové vlny zlepšují
kvalitu masa
Z univerzity ve Wiskonsinu (USA) informují o zvyšování křehkosti vepřového masa elektricky vyvolanými hydrodynamickými tlakovými vlnami. Vlny rozbíjejí některá vlákna ve svalových buňkách, maso je křehčí a zvyšuje se jeho schopnost absorbovat a zadržet vodu. Pokusy
s úpravou masa tlakovými vlnami se provádějí od roku 1999. Na jejich
základě vznikl postup, který využíval výbušniny k vyvolání vln, maso
muselo být vakuově baleno a ponořeno do vody.
Postup úpravy masa společnosti Hydrodyne Inc. z Portorika používá
vlny o vyšším tlaku vyvolané elektrickým proudem, maso nepřichází
do styku s vodou a nemusí být vakuově balené.
Pig Intern., 3 2, 2002, č. 7, s. 32
Protein z peří
(Sch)
Zpráva organizace Food & Agriculture Organisation se sídlem v Římě
„World Agriculture: Towards 2015/2030“ předpovídá, že lidstvo bude mít
v roce 2030 v průměru lepší výživu. Ačkoli se předpovídá, že v příštích
28 letech se světová populace zvýší ze 6 na 8,3 mld., zpráva počítá s tím,
že průměrný denní příjem se zvýší z dnešních 2 800 kcal na osobu na
cca 3 050 kcal. Zpráva vysvětluje, že tato změna odráží především zvyšující se spotřebu v mnoha rozvojových zemích, jejichž denní příjem na
osobu dosáhne v roce 2030 v průměru 3 000 kcal na osobu.
G r o w e rr,, 1 3 8
8,, 2 0 0 2 , č . 1 3 , s . 1 2
Bezkapénková aplikace
herbicidů
(Sch)
V USA se péřová moučka (vedlejší produkt při zpracování drůbeže)
v krmivech pro prasata nevyužívá ve velkém rozsahu z důvodů kvality
a možného nepříznivého vlivu na růst. Výzkum na univerzitě v Severní
Karolíně financovaný US Poultry & Egg Association však naznačuje,
že až 8 % moučky z peří je možné zařadit do krmiva pro prasata bez
nepříznivého vlivu na přírůstky hmotnosti nebo kvalitu jatečného těla.
Do krmiva kastrovaných prasat a prasniček ve výkrmu byla pokusně
aplikovaná hydrolyzovaná péřová moučka v množství až 10 %. Při této
koncentraci se ukázaly známky sníženého příjmu krmiva a zhoršení
růstu. Byla zjištěna tendence ukládání slabší vrstvy hřbetního špeku.
U kastrovaných kanců se jako použitelný ukázal přídavek 8 % moučky,
u prasniček bylo zjištěno maximální použitelné množství 2 %. Zvýšená
citlivost prasniček vůči péřové moučce není v současnosti známá.
Pig Intern., 3 2, 2002, č. 7, s. 32
Lepší výživa lidstva
v roce 2030?
(Sch)
(V
o)
Vo
Velkou výhodou aplikátoru Agromix z Austrálie, který aplikuje herbicidy dotykem polštářků napouštěných chemikálií s plevelem, je absence
jejího úletu. Je to ideální zejména při chemické ochraně cukrovky, kdy
je třeba ošetřit porost s převyšujícími plevely a vyběhlou cukrovou řepou. Firma FGM Machinery nabízí traktorem nesený aplikátor o pracovním záběru 6 m. Herbicid je dopravován k impregnovaným polštářkům a tím i k převyšujícímu plevelu čerpadlem, jehož činnost je
řízena elektronicky senzory, které nepřetržitě měří obsah vlhkosti
v polštářcích.
Čerpadlo pracuje pouze v případě, když senzory zjistí, že hladina vlhkosti v polštářcích je pod kritickou úrovní. V tom případě se automaticky zapnou a plní polštářky až do té chvíle, než se objeví první kapička. Tento aplikátor se ve dvoumetrovém provedení dodává i k terénním
vozítkům (ATV). Cena aplikátoru pro ATV je 2 200 GBP a v šestimetrovém provedení 3 250 GBP.
Far mers W
e e k l y, 1 3 7
We
7,, 2 0 0 2 , č . 1 3 , s . 7 3
(Š)
3
Dezinfekce přepravních
klecí
Přepravní klece živé drůbeže jsou významným zdrojem kontaminace.
Ze 13 komerčně dostupných dezinfekčních prostředků, testovaných
z hlediska likvidace salmonel, vykazovaly nejlepší výsledky dva prostředky. U jednoho přípravku byl aktivní složkou chlornan sodný
v koncentraci 500 ppm a u dalšího přípravku chloritan sodný a alkalický peroxid. Oba přípravky ničily salmonely během dvou minut. Využití těchto výrobků k dezinfekci přepravních klecí by mohlo zlikvidovat patogenní bakterie a snížit kontaminaci drůbežích produktů.
W AT T P o u l t r y U S A , 3 , 2 0 0 2 , č . 9 , s . 5 9
Výložník pro traktor
Krátké
zprávy
Z Velké Británie přichází konstrukční řada výložníků pro standardní
traktory. Stroje mají dosah od 2,70 m (pro úzkořádkový traktor) do
7,70 m. Od dosahu 3,20 m se sériově dodává paralelní vedení. Výložníky se dodávají s různými variantami vybavení. Na přání se dodává kombinovaná hydraulika, u které se funkce výložníku řídí řízením hydrauliky traktoru a pracovní orgán je zásobován olejem z čerpadla na vývodovém hřídeli. Větší stroje mají pro všechny funkce palubní hydrauliku. K dispozici jsou způsoby řízení od bovdenů přes elektrohydraulické proporcionální ventily po plně počítačem řízené řízení podle přítlačného tlaku. Program nástaveb zahrnuje různé pracovní záběry cepových drtičů, nůžek na živé ploty a větve a hlavic s okružními pilami
pro ošetřování dřevin. Cena se řídí podle velikosti a vybavení. Kompletní nástavba s dosahem 5,20 m, komfortním řízením a mulčovací
hlavicí stojí 18 500 EUR (bez DPH).
T o p A g r a rr,, 2 0 0 2 , č . 9 , s . 2 6
Infor mace o lýk
ožroutu
lýkožroutu
smrkovém
(Sch)
(mi)
Zemský úřad pro les a lesnictví v Bavorsku dává k dispozici svou aktuální zprávu „Speciál o lýkožroutu smrkovém“ (Borkenkäfer Spezial).
Dozvíte se zde různé informace o kůrovci smrkovém, o vývoji lýkožrouta smrkového podle „Lothara“, o nejnovějším vývoji repelentů proti
Ips typographus a Lineatus a změny v oblasti insekticidů na lýkožrouta smrkového.
http://www
w.. l w f . u n i – m u e n c h e n . d e / v e r o e f / v e r o e f 2 0 0 2 / l w f a k t u e l l 3 3 / i n d e x . h t m
(mi)
Svaz průmyslu masových
mouček
Průmysl masových mouček zajišuje ve všech Spolkových zemích Německa likvidaci odpadů a zbytkových látek z jatek, bouráren a podniků pro zpracování masa jakož i uhynulých zvířat ze zemědělských podniků. Internetová nabídka svazu průmyslu masných mouček podává
informace o technologii zpracovávání, nabízí publikace a poskytuje
různé údaje.
h t t p : / / w w w. f l e i s c h m e h l i n d u s t r i e . d e /
Skladovací kontejner na
prostředky pro ochranu
rostlin
Skladovací kontejner lze v podniku umístit v libovolném místě. Pro
zajištění relativně konstantní vnitřní teploty je vybaven izolací a odvětráváním. Osvětlení vnitřního prostoru zajišuje vlastní elektroinstalace. Podle údajů výrobce je kontejner absolutně vodotěsný. Vnitřní vybavení sestává ze tří dělicích stěn rozdělených do tří dřevěných polic
s roztečemi 600, 500 a 400 mm. Šířka je jednotná 500 mm. Zaváděcí
cena je podle údajů výrobce 3 815 EUR bez DPH.
DLZ Agrarmagazin, 2002, č. 9, s. 172
Koncepce dojicího stání
Lemmer-Fullwood
(mi)
(mi)
Zvláštní pozornost výrobce dojírny kladl na ergonomické řešení. Čtyřhranný profil, ve kterém jsou uloženy elektrické rozvody, je zakryt krytem z nerezové ocele. Na tomto krytu je umístěn terminál dojicího
stání, který tak lze dobře odečítat a je snadno přístupný. Nerezový
kryt kromě jiného umožňuje snadné čistění. Do čtyřhranného profilu
jsou nad celou délkou dojicích stání integrovány pásy světel. Tak je
prostor v okolí vemene osvětlován bez oslnění. Pás světel tvoří nárazu vzdorné, vodotěsné zářivky. Tím, že jsou umístěny nad celou délkou
stání, se zabraňuje vytváření stínů. Koncepce dojicího stání se dodává
do všech rybinových, tandemových a kruhových dojíren firmy Lemmer-Fullwood.
DLZ Agrarmagazin, 2002, č. 9, s. 172
(mi)
4
Citlivost drůbeže vůči
slintavce a kulhavce
Krátké
zprávy
Přežvýkavci a prasata jsou hlavními přirozenými hostiteli viru slintavky a kulhavky. Přibližně dalších 70 druhů savců je citlivých vůči tomuto viru jak v přirozených, tak v pokusných podmínkách. Plazi, obojživelníci a ryby jsou pravděpodobně přirozeně rezistentní vůči této infekci. Z literárních pramenů vyplývá, že domácí ptáci (kuřata, krůty,
perličky, kachny a husy) mohou být v pokusných podmínkách infikováni některými kmeny viru SLAK a mohou se u nich vyvinout chorobné změny připomínající SLAK. Domácí ptáci, chovaní volně, mohou
působit jako vektory viru na krátké vzdálenosti. Volně žijící ptáci, speciálně špačci, mořští racci a vrabci domácí byli úspěšně pokusně infikováni virem SLAK. V období hromadného nakažení zvířat slintavkou
a kulhavkou může být peří volně žijících ptáků kontaminováno virem
SLAK, který se jejich prostřednictvím může v období migrace na jaře
a na podzim šířit na velké vzdálenosti. Migrující ptáci mohou hrát aktivní roli při šíření viru SLAK na velké vzdálenosti.
Deutsche Tierärztliche W
ochenschrif t , 109, 2002, č. 9, s. 381–420 ( S c h )
Wo
Model trávení živin
v bachor u dojnic
Předmětem studie z Dánska bylo vytvoření jednoduchého modelu bachorového trávení při zohlednění fyzikálních a chemických vlastností
krmiv, za účelem předpovědi rozsahu trávení a průchodu živin a hromadění částic neutrálně detergentní vlákniny v bachoru dojnic při
stálém množství přijímané sušiny. Model má být součástí obecnějšího
modelu pro řízení příjmu krmiva.
J. anim. Feed Sci., 1 1, 2002, č. 3, s. 351–366
Doplněk zinku
a mastných kyselin do
kr miva dojnic
Studie provedené s laboratorními zvířaty dokazují, že metabolismus
lipidu včetně cholesterolu závisí na obsahu mědi a zinku v krmivu.
Studie zaměřené na snižování cholesterolu v potravinách živočišného
původu, hlavně ve vejcích a mase, hodnotily krmné dávky doplněné
různými aditivy jako je česnek, vápenaté soli nenasycených mastných
kyselin s dlouhým řetězcem, lněné nebo řepkové semeno. Pokusů se
snižováním cholesterolu v mléce krav nebylo provedeno mnoho a jejich výsledky nejsou uspokojivé.
Cílem pokusu provedeného v Polsku bylo ověřit hypotézu, že nízký obsah
zinku a přídavek vápenatých solí mastných kyselin do krmiv dojnic
sníží hladinu cholesterolu v krvi a mléce, a za účelem ověření jejich
účinků na produkci mléka a jeho složení.
J. anim. Feed Sci., 1 1, 2002, č. 3, s. 411–424
Citlivost kmenů E. coli
vůči antibiotikům
(Sch)
Aviární infekce vyvolaná E. coli se u krůt podílí přibližně 1/4 na ztrátách v důsledku onemocnění. Základním opatřením proti aviárním
kolibacilózám je použití antibiotik. Výběr neúčinného prostředku pro
léčbu infekce E. coli způsobuje ztráty prodloužením trvání nemoci
a náklady na neúčinnou aplikaci. Patogenní kmeny E. coli jsou běžně
rezistentní vůči aminoglycosidům, ß-lactamům, sulfanomidům a tetracyklinům. Stále více aviárních patogenních kmenů E. coli je odolných
vůči fluoroquinolonům. U patogenních enterobakterií způsobujících
infekce u lidí a zvířat produkujících potraviny se objevuje rezistence
vůči ß-lactamům s rozšířeným spektrem působení. Cílem studie provedené ve Virginii bylo zjistit antimikrobiální citlivost a změřit minimální inhibiční koncentrace (MIC) u klinických izolátů E. coli
z infikovaných zvířat a izolátů E. coli z výkalů krůt pro 17 antibiotik
včetně ampicilinu, ciprofloxacinu, gentamicinu a tetracyklinu. Dále se
ověřovalo, zda pro přesný odhad MIC postačí méně než 48 izolátů
z hejna krůt.
J . A m e rr.. v e t e rr.. m e d . A s s o c . , 2 2 1 , 2 0 0 2 , č . 3 , s . 4 1 1 – 4 1 6
Alter nativní zemědělství
(Sch)
(Sch)
Informační centrum alternativního zemědělství (Alternative Farming
Systems Information Center – AFSIC) Národní zemědělské knihovny
(National Agricultural Library – NAL) umožňuje přístupy k mezinárodním informačním platformám v oblasti alternativních forem produkce
v zemědělství. Kromě internetových adres jsou zde připraveny také
publikace a databáze patentů z této oblasti.
h t t p : / / w w w. n a l . u s d a . g o v / a f s i c / a f s l i n k s . h t m
(mi)
5
Rezistence na antibiotika
Krátké
zprávy
Na Oregonské státní univerzitě (USA) byly provedeny tři studie, které
zkoumaly bakteriální kontaminaci krmiva pro skot na 12 mléčných
farmách. Výsledky prokázaly vysoké hladiny bakterií rezistentních na
antibiotika. Vědci identifikovali bakterie Salmonella, E. coli a jiné bakterie, vyvolávající onemocnění, které byly rezistentní na dosud známá
antibiotika. Výsledky studií byly zveřejněny v Journal of Environmental
Health. Množství rezistentních bakterií zjištěných v krmných komponentech signifikantně zvyšuje potenciální riziko pro lidské zdraví, které hrozí od zvířat produkujících potraviny, jako jsou např. dojnice.
Vědci současně zdůrazňují, že jsou ještě zapotřebí další detailnější studie, které by prokázaly, že bakterie, obsažené v krmivu pro skot, mohou přímo ovlivnit lidské zdraví.
Feed Mix, 10
0, 2 0 0 2 , č . 3 , s . 7
Hrách ve výživě zvířat
O možnostech využití domácích luštěnin ve výkrmu hospodářských zvířat informuje osmé vydání z řady „Praktické informace svazu pro podporu olejnatých a bílkovinných rostlin“ (UFOP) s titulem „Obsahové látky, krmná hodnota a použití hrachu ve výkrmu hospodářských zvířat“.
Aktuální odborná publikace informuje o stanovování krmné hodnoty,
kvalitě a hodnocení nutriční hodnoty bílkovin a také o energetické
krmné hodnotě hrachu.
Obsahuje rovněž řadu doporučení pro zařazování tohoto kvalitního
krmiva ve výkrmu prasat, drůbeže, skotu a ovcí.
Zájemci mohou tuto publikaci získat prostřednictvím internetové adresy www.ufop.de
DGS, 2002, č. 40, s. 7
Léky budoucnosti
pocházející z hmyzu
(Ne)
Společnost „CSIRO Entomology“ v Austrálii oznámila ustavení společnosti určené k produkování široké řady terapeutických léků ze zdroje, doposud prakticky „nenauknutého“ – hmyzu. Společnost „Entocosm Pty Ltd.“ byla ustavena, aby rozvíjela vedoucí globální pozici ve
vyvíjení léků z hmyzu.
Rostliny a svět mikrobů jsou již dlouho cíli pro objevy terapeutických
léků, ale zbývá hmyz, který je po této stránce zatím ve skutečnosti nedotčen. S čtyřmi miliony druhů, které mohou být zkoumány, tu existuje velký potenciál pro objevy neobyčejně významných terapeutických
léků v budoucnosti. Hmyz využívá širokou řadu biologicky aktivních
látek, které zahrnují sloučeniny likvidující rakovinné buňky, proteiny,
které zabraňují srážení krve, enzymy, které degradují pesticidy, proteiny, které světélkují ve tmě, antimikrobiální peptidy a toxiny.
Austrálie se svou bohatou a rozmanitou flórou a faunou a pokrokovou
vědeckou infrastrukturou, nabízí jedinečný potenciál pro objevy.
(http:www.eurekalert.org/pub_releases/2002–07/ca–ndd072102.php).
T r e n d s i n B i o t e c h n o l o g yy,, 2 0 , 2 0 0 2 , č . 1 0 , s . 4 1 6
Genové mutace vedou
k e zvýšení velik
osti vr
hu
velikosti
vrhu
u bahnic
(Ne)
(V
o)
Vo
Podle výzkumu, uskutečněného výzkumníkem ze společnosti Teagasc
Research Centre, Co Galway, může vyšší míra ovulace u bahnic dědících určité geny vést ke zvýšené početnosti vrhů – jedno až dvě jehňata
na bahnici. Využitím technologie DNA nalezli dva odlišné geny s velkým
vlivem na míru ovulace u ovcí.
Dvě rozdílné mutace byly zjištěny v jednom z těchto genů a jedna
mutace byla nalezena na druhém genu. Bahnice, které zdědí jednu kopii
z těchto tří mutací, budou mít vyšší míru ovulace. Ale ovce dědící dvě
kopie z těchto genových variant jsou sterilní, protože vývoj folikulů
ve vaječníku je neúspěšný.
Jeden z těchto genů je na X-chromozómu a tak může být děděn pouze
ze strany matky, ale druhý gen může být děděn od obou rodičů. Ačkoli
zlepšení plodnosti na dolní mezi škály, jako např. 0,5 jehnětě na bahnici, by bylo u irských a britských stád praktické, vyšší hodnoty by
mohly vyvolat problémy s managementem stáda.
Far mers W
e e k l yy,, 1 3 7 , 2 0 0 2 , č . 9 , s . 3 2
We
(V
o)
Vo
6
FEF
A C kritizuje návr hy EU
FEFA
na dovozní kvóty obilovin
Evropská federace výrobců
krmiv (FEFAC) napadla plány Evropské komise na zavedení limitních kvót pro
dovozy obilovin se zdůvodněním, že by takové opatření zvyšovalo výrobní náklady živočišné výroby a riziko
odvetných opatření třetích
zemí.
Zemědělsví
ve světě
Evropská komise právě dojednává importní kvóty s hlavními obchodními partnery EU s cílem zastavit možný příliv levných obilovin zejména z Ruska a Ukrajiny, které dovezly větší množství obilovin už
v minulém roce. FEFAC však varuje v otevřeném dopise zemědělskému komisaři F. Fischlerovi a současné předsedkyni zemědělské Rady
EU, dánské ministryni M. Fischerové Boelové, před „penalizováním
sektoru živočišné výroby“, k němuž by vedlo navrhované opatření.
Podle analytiků FEFAC by byli poškozeni zvláště chovatelé prasat
a drůbeže. Návrh povede k obnovení monopolní situace výrobců obilovin v EU na úkor konkurenční schopnosti výrobců živočišných produktů v EU. Zavedení dovozních kvót by se rovnalo podbízení výrobcům obilovin EU a poskytovalo jim jistotu, že i když se sami stanou
nekonkurenčními, vlastní trh EU je podrží. FEFAC argumentuje, že by
se vytvořil větší prostor pro spekulace a zvyšování výrobních nákladů
v živočišném odvětví EU. Nízká cena obilovin dovezených z Ruska
a Ukrajiny byla v minulém roce pro odvětví živočišné výroby EU přínosem a tvořila zábranu umělého zvyšování ceny ze strany evropských
obchodníků s obilovinami, kteří by za jiných okolností zadržovali dodávky obilovin v očekávání vyšších prodejních cen. FEFAC dále upozorňuje, že kvóty by také mohly zhoršit vztahy s takovými zeměmi jako
je Rusko a Ukrajina, které jsou nyní jako nečlenové WTO vyloučeny
z probíhajících diskusí o liberalizaci mezinárodního obchodu. FEFAC
se také obává, že tyto země by mohly během krátké doby sáhnout
k odvetným opatřením pokud jde o dovozy masa z EU ve prospěch
dovozů z jiných trhů, např. z Brazílie, Thajska nebo USA.
Agra Europe, 2002, č. 2024, s. EP/11
Srovnání státní podpor y
zemědělství v zemích
střední a východní Evropy
Podle nové zprávy publikované v říjnu 2002 Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
státní podpora zemědělství
v zemích střední a východní Evropy v roce 2001 ve
srovnání s předchozím rokem se výrazně zvýšila.
(Jav)
Tato podpora je podle expertů zaměřena především na různé formy
tržní intervence, kterou OECD považuje za „neefektivní způsob zvyšování zemědělských příjmů“. Avšak ve všech případech kromě Slovinska
zůstala celková úroveň podpory zemědělství v roce 2001 hluboko pod
průměrem OECD a výrazně nižší, než je srovnatelná úroveň s Evropskou
unií, k níž by se měla většina zemí tohoto regionu (kromě Ruska, Rumunska a Bulharska) připojit v roce 2004. Zpráva se soustřeuje hlavně na nečlenské země OECD a dotýká se jen lehce Maarska, České
republiky a Slovenska, které už členy této mezinárodní organizace jsou.
Ve zprávě OECD se uvádí, že podle jednotné metody výpočtu míry subvencování zemědělského sektoru byl ukazatel PSE (zv. Producer Support Estimate – odhad podpory výrobců) v roce 2001 ve srovnávaných
zemích střední a východní Evropy nejnižší v Bulharsku, a to 3 % (to je
celková podpora kalkulovaná jako procento z hodnoty hrubé zemědělské produkce). Na druhém místě dolních příček žebříčku jsou Rusko
a Polsko s 10 % PSE, následují Slovenská republika a Litva s 11 %, Maarsko s 12 %, Estonsko s 13 %,Lotyšsko s 16 %,Česká republika se
17 %, Rumunsko s 24 % a nejvyšší úroveň podpory ve sledovaných
zemích byla zaznamenána ve Slovinsku, kde ukazatel PSE činil 40 %
z hodnoty hrubé zemědělské produkce. Průměr PSE za patnáct členských států EU byl ve stejném roce 35 % a ve všech členských státech
OECD 31 %.
Zpráva OECD konstatuje, že v zemích střední a východní Evropy se za
minulý rok všeobecně snížila podpora rostlinného odvětví a bylo preferováno odvětví živočišné výroby. Podíl zemědělství na tvorbě HDP ve
všech sledovaných zemích klesl, ačkoli hodnota hrubé zemědělská produkce všeobecně vzrostla. OECD dále poznamenává, že „harmonizace“
s politikou Evropské unie je řídícím prvkem domácího rozvoje
v kandidátských zemích střední a východní Evropy. Zpráva věnuje
mimořádnou pozornost vývoji politiky a státní podpory zemědělství
v Rusku, kde dochází k výraznému růstu produkce obilovin, restrukturalizaci velkých podniků, lepšímu propojení agropotravinového řetězce a zvyšování investic. Generální ředitel OECD pro potraviny, zemědělství a rybářství prof. Tangermann při hodnocení zemědělské politiky zdůrazňuje, že všechny státy střední a východní Evropy ještě potřebují uskutečnit „strukturální úpravy“ v zemědělských a potravinových systémech, přičemž dokončení pozemkových reforem nutných pro
nastolení fungujícího trhu s půdou zůstává prioritním cílem. Podle
7
Tangermanna tyto státy také potřebují investovat do tržní infrastruktury, zlepšit jakostní standardy a provést institucionální reformy.
Agra Europe, 2002, č. 2023, s. EP/6–7
A g F d E . E u rr.. , 2 0 0 2 , č . 2 4 1 , s . 7
Zemědělský rozpočet
P olska 2003 se má zvýšit
o 11 %
Celková suma finančních
prostředků určená na podporu zemědělství ze státního rozpočtu Polska v roce
2003 se podle polských vládních zdrojů má zvýšit o 11 %.
Zemědělsví
ve světě
Rakousko se chystá
využít šance na agrár ních
trzích nových členských
států EU
Podle sdělení tiskové agentury VWD se v Rakousku
připravuje plán na expanzi
zemědělského exportu do
zemí ucházejících se o členství v EU.
(Jav)
Výdaje celkového zemědělského rozpočtu se tak zvýší z letošních
21,02 mld. PLN na 23,3 mld. PLN. S největším přírůstkem státní podpory se počítá pro dvě základní agentury působící v zemědělském sektoru. Zemědělská tržní agentura (ARR) má dostat z celkového rozpočtu
3,4 mld. PLN ve srovnání s 1,1 mld. PLN, které jí byly přiděleny pro
letošní rok. Agentura pro restrukturalizaci a modernizaci (ARiMR) má
získat 2,7 mld. PLN proti 0,9 mld. PLN v loňském roce (aktuální kurz:
1 EUR = 4,0854 PLN).
Vedoucí analytik banky BPH PBK K. Rybinski prohlásil, že uvedené
zvýšení financí pro zemědělský sektor vzhledem k perspektivě stoupajícího rozpočtového deficitu je nebezpečím pro polskou ekonomiku,
protože růst výdajů není kompenzován zkrácením jiných rozpočtových
položek. Avšak zástupce Polské rolnické strany (PSL) J. Wojciechowski
naopak považuje plánované rozpočtové výdaje pro zemědělství za nedostatečné. Dále zdůraznil, že navrhované zvýšení na rok 2003 pouze
vyrovnává pokles výdajů v několika minulých letech.
A g F d E . E u rr.. , 2 0 0 2 , č . 2 4 1 , s . 1 9
(Jav)
Představitelé rakouského zemědělského a potravinářského odvětví požadovali v rozhovorech s ministrem zemědělství zvýšení podílu agropotravinového exportu směřujícího do východní Evropy během dvou
let ze současných 27 % na 33 %.
Prezident Rakouské průmyslové komory Christoph Leitl potvrdil, že
v Rakousku nastal po vstupu do EU obrovský boom exportu zemědělských produktů a potravin do ostatních členských států. Od roku 1995
se hodnota tohoto exportu do EU zvýšila o 302 % na 2,554 mld. EUR
v roce 2001. Uvedený růst je velmi příznivý ve srovnání se zvýšením
celkového exportu Rakouska za stejné období o 100 %. Bilance obchodu se zemědělským a potravinářským zbožím se rovněž značně zlepšila, i když saldo je nadále záporné. V roce 1994 činila hodnota celkového agrárního exportu 1,3 mld. EUR a importu 2,3 mld. EUR. Do roku
2001 se export zvýšil na 3,7 mld. EUR a import na 4,2 mld. EUR. Podle
Ch. Leitla se v první polovině 2002 rozdíl mezi agrárním exportem
a importem ještě více zúžil – hodnota exportu dosáhla 1,9 mld. EUR
(+ 5,8 %) a importu 2 mld. EUR (– 1,3 %).
Avšak od té doby, kdy se Rakousko stalo členským státem EU, rostl
zemědělský export do střední a východní Evropy mnohem pomaleji –
za šest let pouze o 67 %. Podle prezidenta Rakouské průmyslové komory nastal právě nyní správný čas pro rozvíjení koordinované strategie
pro využití „mimořádného potenciálu“ představovaného více než
100 miliony obyvatel žijících v těchto zemích.
Ministr zemědělství W. Molterer si přeje, aby Rakousko dosáhlo „stejného úspěchu“ při obchodní expanzi na východ, jako tomu bylo po
připojení země k EU. Řekl, že současná úroveň exportu do kandidátských zemí byla „neuspokojivá“, přihlíží-li se k blízkosti trhů v těchto
zemích. Rakouští výrobci v poslední době ztráceli na trzích kandidátských zemí svoje pozice ve srovnání s konkurenty z ostatních států
EU. Například tržní podíl Rakouska na maarském potravinovém trhu
klesl z 5,7 % v 1996 na 3,6 % v prvním pololetí 2002. Výsledek se
projevil v poklesu Rakouska z pozice druhého největšího dodavatele
na maarský trh (po prvním Německu) na páté místo.
Ministr Molterer vidí příležitosti pro rakouské exportéry zejména
u mléčných produktů, ovoce a zeleniny, zpracované produkty, víno,
a masné produkty. Předpokládá však těžkou konkurenci v odvětví obilovin a potíže s nedostatečnou účinností kontroly kvality.
Ministr dále opakoval svůj požadavek na rovné konkurenční podmínky v poten-ciálně nových členských státech EU s ohledem na standardy potravinové bezpečnosti, hygienu, welfare zvířat, zjistitelnost
původu a označování.
Agra Europe, 2002, č. 2026, s. N/2
(Jav)
8
Ekologickému
zemědělství v Dánsku se
nedaří
Výsledky průzkumu Dánského zemědělského poradenského centra v Aarhusu naznačují, že plocha pod organicky vyráběnými zemědělskými produkty se v roce
2003 sníží o 2 500 ha.
Zemědělsví
ve světě
Předpokládá se, že v roce 2003 přejde v celém Dánsku na organický
(ekologický) způsob hospodaření pouze 65 farmářů, reprezentujících
hlavně malé podniky, zatímco asi 100 farmářů se bu vrátí ke konvenčním metodám zemědělství, nebo se vzdá zemědělské činnosti. Asi
45 ekologickych farem specializovaných na produkci mléka zlikviduje
v roce 2003 svou výrobu a předpokládá se, že žádná nová ekologická
farma s produkcí mléka nevznikne. V odvětví rostlinné výroby zanikne 40 ekologických farem, ale asi 50 farem se chystá přejít z konvenčních
na ekologické metody. 16 smíšených ekologických farem (kombinace
rostlinné a živočišné produkce) pravděpodobně odstoupí od organických metod hospodaření, ale očekává se, že l2 farmářů přejde k ekologické smíšené produkci rostlinných a živočišných výrobků. Hlavním
důvodem pro tak početný ústup farmářů od ekologických metod hospodaření je pokles prodeje organických potravin. Podle oficiální dánské
statistiky zaujímaly organické produkty v posledních pěti letech okolo
5 % celkového dánského potravinového trhu.
Zájmová skupina v odvětví skotu Danske Kvaeg udává, že zisky výrobců
organického mléka se v roce 2001 snížily v průměru o 9 300 EUR na
27 600 EUR, ačkoli současně došlo k mírnému růstu cen mléka dodávaného na trh těmito farmami. Hrubý příjem se sice zvýšil o 11 000 EUR
díky růstu nákupních cen mléka, ale toto zvýšení bylo znehodnoceno
větším růstem výrobních nákladů. Výrobní náklady stouply hlavně kvůli
přechodu farem na 100% používání organických krmiv, která jsou dražší než konvenční krmiva a mají nižší obsah energie, což způsobuje snížení mléčné užitkovosti. Před rokem 2001 mlékařící farmáři se statutem
organických (ekologických) podniků ještě směli používat určitá konvenční krmiva.
Agra Europe, 2002, č. 2026, s. N/4
Vývoj organického
zemědělství v Belgii
Podle Belgické organizace
organického zemědělství
(BLIVO) má toto odvětví zemědělské produkce v celé
Belgii mimořádně velký růstový potenciál.
(Jav)
V roce 1999 byl vyhlášen cíl, aby za podpory vlády bylo do roku 2010
obděláváno 10 % veškeré zemědělské půdy organickými metodami. Představitelé BLIVO považují za klíč k úspěšnému plnění tohoto náročného
cíle zvýšení tržního podílu organických potravin a udržení přijatelné
úrovně důchodů spotřebitelů. Pro výrobce je rozhodující jejich vzájemná součinnost. Jen tak budou schopni zlepšit svoji pozici na domácím
trhu. Vláda ve snaze stimulovat restrukturalizaci organického sektoru
zemědělství nedávno schválila dva regionální manažery (pro Flandry
a Valonsko), jejichž úkolem je regulovat sladění domácí produkce organických potravin s poptávkou. Přes vládní intervenci se míra růstu organického zemědělství v Belgii zpomaluje. Plocha se zvýšila o 25 %
v roce 2000, o 18 % v roce 2001 a pro letošní rok se počítá s ještě
nižším přírůstkem. Ministryně zemědělství v regionu Flandry Vera Dua
požaduje zdvojnásobení státní finanční podpory farmářů, kteří chtějí
přejít od konvenčního k organickému způsobu hospodaření.
Zvláštní pozornost se věnuje potížím s odbytem organické zeleniny ve
flanderském regionu. Ačkoli se v tomto regionu spotřebuje více organické zeleniny, než se vyrobí, narážejí domácí pěstitelé na velké potíže
s prodejem svých produktů. Příčinou jsou relativně vysoké ceny, které
nemohou konkurovat levnějším dovozům ze zahraničí. Domácí trh
s organickou zeleninou je v současné době dobře strukturovaný a diverzifikovaný, ale vlastní výrobci jsou na něm slabě zastoupeni. Hlavním důvodem je to, že mezinárodní konkurence v odvětví organické
zeleniny se vyvíjí intenzivně, zatímco v celé Belgii i ve Flandrech zvláště převažuje malovýroba.
Celková plocha organicky provozovaného zemědělství ve Flandrech tvoří
dnes pouze 0,63 % z celkové plochy zemědělské půdy ve srovnání s 3 %
v celé Evropské unii. Organická zelenina se ve Flandrech pěstuje jen
na 320 ha. Výrobní a distribuční náklady na jednotku produkce jsou
vyšší než u dovezených produktů. Protože poptávka po organické zelenině je podstatně větší než domácí produkce, obchodníci jsou nuceni
dovážet větší část požadovaného množství ze zahraničí. Přitom zjišují,
že zahraniční pěstitelé s větším rozsahem produkce mohou zaručit větší
a rovnoměrnější dodávky organické zeleniny v pravidel-ných intervalech. Pokud produkty dovážené ze zahraničí jsou také levnější, dávají
jim kupci přednost před nákupem domácí produkce.
Agra Europe, 2002, č. 2026, s. N/3
(Jav)
9
Priority nové slovenské
vlády v zemědělské
politice
Mezi hlavní priority nové
vlády SR v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví patří podle vládního prohlášení dořešení vlastnických vztahů k půdě, účinnější eliminace případů zneužívání státních dotací,
urychlené dobudování struktur potřebných pro výkon
společné zemědělské politiky po vstupu Slovenska do
EU a transformace státního
podniku lesního hospodářství na státní akciovou společnost.
Vláda v programovém prohlášení uvádí, že v zemědělství chce při respektování jeho specifik prosazovat rozvoj volného trhu se zemědělskými a potravinářskými produkty a svobodnou konkurenci. Vláda bude
výrazněji podporovat hlavně intenzivní výrobu a současně se snažit
o rozšíření ekologického zemědělství. Přístup ke státním podpůrným
programům resortu chce nový kabinet zrovnoprávnit pro všechny formy hospodaření na půdě. Zefektivnit se má kontrola využívání dotací
s navazující eliminací jejich stále rozšířeného zneužívání. Prostor pro
korupci a klientismus v této oblasti chce vláda omezit také zpřístupněním podrobných informací o uvolňovaných dotacích. Dosud platné
dotační systémy se mají přehodnotit podle kritérií EU. Vláda plánuje
s ohledem na zájem Slovenska o členství v EU urychlit dobudování
struktur potřebných pro výkon společné zemědělské politiky Unie.
Zvláštní pozornost se má věnovat přípravě institucí potřebných pro
čerpání finančních zdrojů z evropských fondů. Vláda chce též podpořit dořešení vlastnických vztahů k půdě a rozvoj trhu s půdou. Otázku
půdy neznámých vlastníků bude nový kabinet řešit tak, že po skončení
lhůty pro uplatňování restitučních nároků, tedy začátkem roku 2007,
všechna ještě stále nevypořádaná půda přejde do vlastnictví státu. Nově
získaná půda, kterou stát nebude potřebovat na celospolečenské projekty, však ihned přejde do vlastnictví obcí, které ji budou moci prodávat zemědělským výrobcům (agropodnikatelům). Poplatky za vynětí
pozemků ze zemědělského půdního fondu se mají zrušit.
R o . N o vv.. , 2 0 0 2 , č . 2 1 3 , s . 8
Velký potenciál pro
kapalná biopaliva ve
Velké Británii
Britská Národní unie farmářů (National Farmers Union – NFU) předpovídá, že do
konce tohoto desetiletí by
mělo být asi 20 % orné půdy
ve Velké Británii věnováno
pěstování plodin pro výrobu biopaliv.
Zemědělsví
ve světě
Nizozemští far máři
zakládají nový systém
pojištění proti přírodním
pohromám
Farmáři v Nizozemsku se
nyní mohou po čtyřech letech jednání sami pojistit
proti poškození úrody silnými dešti.
(Jav)
Z výsledků výzkumu NFU vyplynulo, že pro výrobu biopaliv by mohlo
být využito asi 1,012 mil. hektarů, na nichž se nyní pěstují plodiny
jako pšenice, řepka olejná a cukrovka využívané pro výrobu potravin.
Avšak masivní změna využití půdy závisí na vládě, která by měla snížit
příslušné daně a přispět tak k povýšení konkurenční schopnosti těchto paliv na volném trhu. NFU žádá vládu, aby přislíbila, že v přípravném
jednání o rozpočtu navrhne snížení daně z litru biopaliva o 0,30 GBP,
aby toto ekologicky vhodné palivo získalo u benzinových stanic lepší
konkurenční pozici. Řepkový olej lze chemicky přeměnit na bionaftu,
cukr nebo škrob mohou být fermentovány a destilovány na bioetanol.
NFU předpokládá, že průmysl biopaliv by mohl pokrýt asi 5 % potřeb
pohonných látek pro silniční motorová vozidla. Farmáři ve Velké Británii nyní vyrábějí na uvedené ploše, která by mohla být využita pro
výrobu biopaliv, asi 4,8 mil. t pšenice, 1,0 mil. t řepky olejné a 8,0 mil.
t cukrovky. Avšak z celkové sklizně těchto plodin se používá pro výrobu biopaliv jen nepatrné množství. NFU odhaduje, že odvětví biopaliv
by mohlo během příštích let vytvořit nejméně 10 000 nových pracovních míst, což by velmi pomohlo strádajícímu zemědělskému odvětví
a zvýšení zaměstnanosti na venkově. V jiných evropských zemích jsou
daně z biopaliv sníženy, aby se mohl uplatnit ekologický přínos výroby těchto paliv. Daleko před Velkou Británií jsou ve Francii, kde se pro
výrobu biopaliv používá 344 000 t olejnatých semen a v Německu, kde
se pro tento účel využívá asi 130 000 t řepky.
Ve Velké Británii je už připraveno určité opatření, které může do určité
míry přispět k vyšší výrobě a odbytu biopaliv. Ministr pro „čistší dopravu“ David Jamieson oznámil, že britští provozovatelé autobusové
dopravy budou mít možnost získat až 100% slevu dosavadní daně placené z bionafty. Pro britské autobusové společnosti tak může být používání bionafty vyrobené z řepkového oleje nebo recyklovaného oleje
mnohem atraktivnější než dosud. Toto nové opatření bude znamenat
posílení dosavadní státní podpory odbytu bionafty, která byla poskytována od července 2002 snížením daně z jednoho litru o 20 pencí. Toto
opatření by značně zvýšilo prodej biopaliv jak privátním motoristům
a podnikatelům, jakož i dopravním službám správních úřadů, policejním jednotkám a supermarketům.
Agra Europe, 2002, č. 2029, s. N/1
(Jav)
Stát a svaz zemědělců LTO dosáhly po delším vyjednávání dohody a na
podzim 2002 ujednaly podrobnosti. Navržený systém dosud neřeší kompenzaci ztrát způsobených mrazem a suchem a LTO souhlasil, že
v těchto případech nebude od státu požadovat kompenzace. Po ztrá-
10
Zemědělsví
ve světě
tách v roce 1998 příslušné státní orgány v zásadě souhlasily, aby si farmáři sami organizovali systém pojištění proti nadměrným dešům, ale
v následujících letech jednání mezi ministerstvem zemědělství
a organizací zemědělců byla neúspěšná. V srpnu 2001 nedostatečné
pojištění proti poškození úrody nadměrným deštěm způsobilo mnoha
farmářům velké problémy. Státní orgány tehdy nepovažovaly extrémní
podmínky počasí za přírodní pohromu, ale škody způsobené těmito vlivy kvalifikovaly jako riziko podnikání. Teprve letos na podzim se dospělo k určitým závěrům a dohodě o podrobnostech farmářského systému
pojištění. Pojištění bude mít formu garančního fondu. Farmáři (účastníci pojišovacího systému) budou hradit 25 % nákladů na provoz fondu
a zbývající část až do 50 mil. EUR bude hradit pojišovací společnost.
Stát bude pokrývat ztráty ve výši 50 mil. až 100 mil. EUR, a to
s podmínkou, že k navrhovanému systému pojištění se připojí všichni
zemědělci. Po čtyřech letech musí pojišovací společnost obnovit svoje
náklady. Pokud to bude nutné, a ve fondu společnosti budou chybět
prostředky ke kompenzaci škod, poskytne v prvních třech letech doplněk prémií stát. Celý systém dosud nebyl schválen v Bruselu
a v Nizozemsku dosud platí současná legislativa, např. v případě prolomení hrází.
Agra Europe, 2002, č. 2030, s. N/6
Prognóza vývoje
světového obyvatelstva
a výživy do roku 2030
Experti FAO odhadují, že
v příštích třiceti letech se
bude počet obyvatel celého
světa zvyšovat každým rokem v průměru o 1,1 % ve
srovnání přírůstkem 1,7 %
za minulých třicet let.
(Jav)
Přes určité zmírnění tempa růstu obyvatelstva bude v roce 2030 žít
v celém světě asi 8,3 mld. lidí, to znamená o 2,3 mld. více než na začátku tohoto století. Současně se za stejné období podle FAO zřetelně zvýší
podíl dobře živených lidí. Roční průměrný přírůstek reálné poptávky po
zemědělských produktech se proti 2,2 % v minulém třicetiletém období
v období do roku 2030 sníží na 1,5 %. V rozvojových zemích s nízkou
až průměrnou úrovní spotřeby však bude roční přírůstek poptávky přece jen vyšší než v globálním průměru, a to 2,5 % ve srovnání s 2,9 %
v minulých třiceti letech. Průměrná úroveň výživy v celosvětovém měřítku se během budoucích třiceti let zlepší. Denní spotřeba potravin na
obyvatele dosáhne podle prognózy FAO 3 050 kcal ve srovnání
s průměrem 2 360 kcal za posledních šedesát let a 2 800 kcal v současné
době. K očekávanému růstu spotřeby opět nejvíce přispěje vývoj
v rozvojových zemích, kde by se mohla denní dávka spotřeby na obyvatele zvýšit ze současných 2 030 na 3 000 kcal.
Prognóza FAO udává, že dojde k redukci počtu hladovějících a podvyživených lidí v rozvojových zemích z dnešních asi 770 mil. na asi
440 mil. v roce 2030. Přesto však se do roku 2030 nedosáhne cíle, který vytýčila konference FAO na nejvyšší úrovni v roce 1996, podle níž se
měl počet těchto strádajících lidí snížit z 815 mil. (v období 1990/1992)
do roku 2015 na polovinu. Zvláště kritická je a bude situace v Africe na
jih od Sahary. Ve světovém měřítku se bude postupně měnit složení
spotřeby potravin a způsob stravování. Lidé budou konzumovat více
dražších a hodnotnějších potravin, zejména masa a mléčných produktů.
Například roční spotřeba masa na osobu v rozvojových zemích se zvýšila z 10 kg v období 1964–1966 na 26 kg v 1997–1999 a v roce 2030 by
mohla dosáhnout pravděpodobně 37 kg. Také spotřeba mléčných produktů v těchto zemích se zvyšovala, a to z 28 kg v letech 1994–1996 na
dnešních 48 kg. Prognóza FAO předpokládá, že do roku 2030 bude
v rozvojových zemích průměrná spotřeba mléčných produktů (v ekvivalentu čerstvého mléka) na jednoho obyvatele přibližně 66 kg.
Přes všechny předpovídané změny zůstanou obiloviny hlavním zdrojem
výživy, a to jak ve formě přímé spotřeby lidí, tak ve formě krmiv pro
hospodářská zvířata. Do roku 2030 bude nutné vyrobit ve srovnání se
současnou úrovní další jednu miliardu tun obilovin. Přitom budou
v příštích letech hrát ještě významnější úlohu než dosud závlahy.
V rozvojových zemích bude nutné zvýšit rozlohu zavlažovaných polí ze
současných 202 mil. ha na 242 mil. ha v roce 2030. FAO upozorňuje, že
existuje velký problém zásob vody pro zavlažování. Uvádí příklad pěti
zemí, kde je už dnes téměř katastrofální nedostatek vodních zdrojů.
V Libyi a Saúdské Arábii se kvůli zavlažování zemědělských pozemků
nebezpečně snižuje hladina spodních vod a rovněž v Číně a Indii se
zdroje spodní vody zmenšují.
Ländlicher Raum, 2002, č. 5, s. 40
(Jav)
11
Bude se pěstovat více
přadných rostlin?
V klimatických podmínkách
Německa přichází v úvahu
z přadných rostlin pouze
len, konopí a kopřiva.
Zemědělsví
ve světě
Len a konopí patří k nejstarším kulturním rostlinám. Také v Německu
se přibližně dvě století přadné rostliny pěstují a využívají pro všechny
druhy textilií, včetně technických textilií jako jsou provazy, plachty
a pytle. Když se počátkem 60. let stalo pěstování lnu a konopí ve srovnání s bavlněnými a chemickými vlákny nerentabilním, bylo pěstování a zpracování těchto přadných rostlin v Německu zcela zastaveno.
Jiné země EU, zvláště Francie, Belgie a Nizozemsko, a také některé
východoevropské země (Polsko, Česká republika, Rusko a Ukrajina)
dodnes len úspěšně pěstují a orientují se zejména na výrobu vláken
pro textilní sektor. Od poloviny 80. let se v Německu začal projevovat
větší zájem o pěstování lnu. Důvodem byla především ochrana životního prostředí a agrárně politické hledisko. Znovuoživení tradiční technologie získávání dlouhých vláken však záhy ztroskotalo – nebylo rentabilní a chybělo technické vybavení. Textilní využití vyžaduje dlouhá
vlákna nejvyšší kvality, zvláštní důraz se klade na jemnost vlákna.
Impulsem pro obnovení pěstování a zpracování přadných rostlin
v Německu by měl být projekt zadaný Ministerstvem zemědělství,
ochrany přírody a životního prostředí Duryňska na téma „Pěstování
a využití přadných rostlin v Duryňsku“ (závěrečnou zprávu je možno
nalézt na internetové adrese: www.tll.de/ainfo/pdf/hnf20702.pdf).
Během pokračující odborné přípravy projektu „Pěstování a zpracování
konopí v Duryňsku“ předložili pracovníci duryňského Zemského ústavu pro zemědělství následující pokyny: založení výrobní společnosti,
příprava pro pěstování konopí a výstavba zařízení pro zpracování konopí. Jednotlivě je potřeba řešit následující úkoly: objasnění investičních výdajů, optimalizace transportu, srovnávací hodnocení nabídky
pro různé systémy zpracování (výkon, náklady, kvalita vlákna a stabilita během zpracování), stanovení pracovních a energetických nákladů,
marketing (stanovení ceny a možnosti odbytu).
Neue Landwir tsch., 2002, č. 10, s. 43
Miliony na likvidaci
zvířecích nákaz
Evropská komise hodlá
v boji proti zvířecím nákazám vynaložit v letošním
roce více jak 132 mil. EUR.
Poznatky
ze světa
Biologická ochrana proti
hlízence s ročním předstihem
před pěstováním řepky?
Aplikace biologického přípravku Contans WG za účelem redukce sklerocií v půdě
houby Sclerotinia sclerotiorum (hlízenka obecná) a tím
i snížení výskytu hlízenky
musí být provedena na strniště po sklizni řepky.
(DK)
Největší částku – 94,327 mil. EUR na monitorování výskytu BSE a klusavky, tzv. přenosných spongioformních encefalopatií (TSE). Peníze
budou vyplaceny ve formě finančních příspěvků na národní testovací
programy členských států a použity na úhradu vybavení laboratoří.
Největší podíl z kasy EU připadne Německu – 20,723 mil. EUR. Kromě
toho schválila Evropská komise 50 národních programů na likvidaci
13 zvířecích nákaz, na které bude vynaloženo 37,85 mil. EUR. Na této
částce se společná bruselská kasa podílí 50 %. 10,48 mil. EUR bude
vynaloženo na odstranění brucelózy u ovcí a koz ve státech jižní Evropy. Tato nákaza vyvolává u lidí vznik onemocnění zvané maltská horečka. Největší část peněz z této kapitoly bude použita na likvidaci posledních stád, ve kterých se objevila brucelóza a tuberkulóza skotu.
V boji s nebezpečným onemocněním přenosným na člověka – vzteklinou – bude v šesti členských státech EU v příštím roce k dispozici
částka 1,4 mil. EUR. Další prostředky jsou určeny na likvidaci nejzávažnějších virových onemocnění prasat jako je klasický a africký mor
a vesikulární choroba prasat.
Jako doplněk programů likvidace a kontroly zvířecích nákaz byl na
listinu EU přijat ještě zkušební program pro prevenci zoonóz . Na boj
proti salmonelóze bude vyčleněno v pěti členských státech 1,16 mil.
EUR. Širší použití tohoto nového programu na potírání salmonelózy
a ostatních zoonóz ztroskotalo nejprve v ministerské radě EU na odporu netto plátců, především jižních států EU, které by chtěly získat
vysoké příspěvky ze společné kasy. Německo setrvalo na výdajově neutrálním řešení, zatímco Nizozemí, Velká Británie a Švédsko by chtěli
výši nákladů na boj proti salmonelóze ponechat.
Neue Landwir tschaf t, 2002, č. 11, s. 7
(Ne)
Při zpracování půdy bez obracení skývy a zakládání obiloviny jako následné plodiny se doporučuje aplikovat Contans v dávce 1 kg . ha–1.
Tímto způsobem lze dosáhnout vyššího stupně účinku než při aplikaci
bezprostředně před výsevem řepky. Antagonistická houba totiž potřebuje pro svůj vývoj a působení delší dobu.
V oblastech se silným infekčním tlakem může být úspěšnost ochranného zásahu stabilizována aplikací fungicidu v plném květu řepky. Při
12
aplikaci přípravku Contans bezprostředně před výsevem řepky je potřeba pamatovat na to, že herbicidy s obsahem účinné látky clomazone mohou účinnost tohoto biopreparátu snižovat.
DLG – Mitt., 2002, č. 8, s. 61
Jak zlepšit
zimovzdor nost řepk
y?
řepky?
Fungicidy na bázi triazolů
Caramba a Folicur výrazně
zpomalují dlouživý růst ozimé řepky.
Poznatky
ze světa
(DK)
Vitalita rostlin se zvyšuje a riziko ztrát v důsledku vymrzání výrazně
klesá. Typické je rovněž intenzivní zelené zbarvení rostlin. Díky fungicidnímu účinku se snižuje napadení houbou Phoma lingam , která vyvolává choroby kořenového krčku a stonku. Vedle přímého působení
na tohoto patogena dochází v důsledku aplikace fungicidů s regulačním účinkem také k „mechanické“ ochraně kořenového krčku před
vlivy počasí a k omezení podzimního napadení jinými houbovými chorobami. V loňském roce bylo mnoho porostů řepky založeno po ozimé
pšenici relativně pozdě – teprve v poslední srpnové dekádě. Výsev se
většinou uskutečnil za příznivých podmínek.
Riziko přerůstání porostů na podzim je obecně u časných výsevů a bujně
rostoucích hybridních odrůd větší než u pozdních výsevů a liniových
odrůd. Aplikace fungicidu by měla být provedena při objevení se čtvrtého až šestého pravého listu řepky, aby byla zabezpečena dostatečná
listová plocha pro příjem maxima účinné látky. Nelze však odhadnout
další průběh počasí.
V pokusech, které proběhly v SRN v letech 1995–2001, bylo díky aplikaci fungicidů s regulačním účinkem dosaženo zvýšení výnosů
v průměru o 0,16 t . ha–1 a snížilo se napadení houbou Phoma lingam.
V pokusném roce 2001/2002, který je považován za výjimečný vzhledem k vytrvalým srážkám v září, mírnému počasí s extrémně bohatými srážkami v lednu/únoru 2002 a výrazně silnému výskytu fómové
hniloby, bylo dosaženo jen malého účinku. Mezi fungicidy Folicur a Caramba nebyly při stejné aplikační dávce zjištěny z hlediska účinku na
Phoma lingam žádné rozdíly. Pro zlepšení zimovzdornosti postačí aplikovat 0,5 l . ha–1. Podle názoru německých odborníků nedochází při
aplikaci vyššího množství k podstatnému zlepšení fungicidního účinku.
Vliv aplikace přípravku Folicur na výnos ozimé řepky (v t . ha–1 )
Rok
Počet
pokusů
0,5 l . ha –1
na podzim
0,5–0,75 l . ha –1
na jaře
0,5 l . ha –1 na podzim
+ 0,5–0,75 l . ha –1 na jaře
1995/96
7
+ 0,27
(+ 0,07)
(+ 0,28)
1996/97
8
+ 0,06
(+ 0,24)
(+ 0,24)
1997/98
7
+ 0,25
+ 0,36
+ 0,44
1998/99
9
+ 0,29
+ 0,62
+ 0,75
1999/2000
5
– 0,07
+ 0,04
+ 0,05
7
+ 0,05
+ 0,08
+ 0,21
43
+ 0,16
+ 0,26
+ 0,36
2000/01*)
Průměr
* ) 2000/01 byl místo přípravku Folicur použit přípravek Caramba ve stejné aplikační dávce
T o p A g r a rr,, 2 0 0 2 , č . 1 0 , s . 5 8
Fosfor jen při suchém
počasí
Zvýšený přísun živin – fosforu nebo dusíku může výrazně narušit rovnováhu
přirozeného ekosystému.
(DK)
Vedle průmyslu se na tom podílí také zemědělství, protože oba prvky
jsou používány jako hnojivo. Dusík v nitrátové formě se může velmi
rychle dostávat s vodou do půdy, transportu sloučenin fosforu nebyl
dosud přisuzován větší význam.
Výzkumy britských vědců nyní ukázaly, že sloučeniny fosforu se mohou
vodními toky dostávat do rybníků a jezer. Vědci aplikovali fosfor bu
jako minerální anebo jako organické hnojivo a poté simulovali větší
množství srážek. Ztráty fosforu byly měřeny v povrchové a drenážní
vodě. Bylo zjištěno, že k největším ztrátám fosforu došlo během simulace silného deště smyvem z povrchu půdy.
Také v drenážích byly naměřeny překvapivě vysoké hodnoty fosforu.
Množství výrazně převyšovalo koncentraci, která je pro ekosystémy
považovaná za nezávadnou. K tomu, aby se takovým ztrátám zabránilo, je nutné omezit aplikaci fosfátů za vlhkého počasí. Mimoto je potřeba objasnit, jak rychle dochází k pevným vazbám mezi fosfáty a jinými
půdními částicemi.
DLG – Mitt., 2002, č. 9, s. 12
(DK)
13
Nový škůdce kukuřice na
postupu
Mandelinka Diabrotica virgifera virgifera – škůdce kukuřice, který se v Evropě
vyskytuje již několik let, se
nadále šíří.
Podle nejnovějších informací byl tento škůdce nyní nalezen také blízko
Paříže. Ve Střední a Severní Americe je Diabrotica virgifera virgifera
považována za nebezpečného škůdce kukuřice. Začátkem 90. let byla
zavlečena do Evropy, a to v roce 1992 do Srbska. Odtud se rozšířila do
Maarska a Itálie. V roce 2002 byl hlášen první
nález také z Rakouska a Švýcarska (v České republice byl první výskyt zaznamenán v červenci 2002
na území jižní Moravy – pozn. překl.).
Na kukuřici škodí larvy i dospělci – larvy se živí
kořeny a jsou schopny zničit celou kořenovou soustavu, dospělí jedinci (5 až 8 mm dlouzí žlutí brouci
s černými podélnými pruhy na krovkách) se živí
bliznami, vyvíjejícími se zrny nebo listy kukuřice.
Podle názoru odborníků je potřeba počítat s dalším Diabrotica virgifera virgifera
šířením tohoto škůdce.
T o p A g r a rr,, 2 0 0 2 , č . 1 0 , s . 2 0
Dřepčík olejkový – je
lepší pozdější ochrana?
Dřepčík olejkový (Psylliodes
chrysocephala) se v posledních letech vyskytuje v porostech řepky se stále větší
intenzitou.
Otvory vyžrané v listech mladých rostlinek řepky jsou typickými symptomy výskytu dřepčíka
olejkového
V místech poškození lodyh pronikají do rostlin houby r. Phoma a Botrytis. U rostlin s napadenými lodyhami je kromě toho vyšší riziko vymrzání. Aplikace insekticidu pozitivně ovlivňuje výnosy především tam,
kde je možné odložit ošetření až na listopad. Postřik v pozdějším termínu je účinnější zejména proto, že v minulých měsících převládalo
vlhké a chladné počasí a došlo ke značnému zpoždění vývoje larev.
Tyto poznatky však rozhodování o termínu ochranného zásahu pěstitelům řepky neusnadní. Na jedné straně totiž není možné odhadnout
škody způsobené žírem larev a na druhé straně lze vývoj larev, který je
ovlivněn počasím, jen těžko předvídat. Brouci škodí perforací listů řepky, poškození však není významné. Hlavní škody způsobuje žír larev
v řapících listů a srdéčcích na podzim a brzy na jaře.
Nalétávání dospělců do porostů je možné stanovit pouze pomocí žlutých misek. Práh ochranného zásahu se pohybuje mezi 75 až 100 brouky na žlutou misku za tři týdny. Pokud je výskyt brouků spíše rozptýlený a není dosaženo prahu ochranného zásahu, je potřeba na základě
průběhu počasí odhadnout, kdy s největší pravděpodobností začnou
klást samičky vajíčka. Kladení vajíček většinou probíhá od poloviny
září, za chladného podzimu až v polovině října. Poté nastává líhnutí
a „putování“ larev, kterému je zpravidla možné zabránit mořením
v časném termínu (např. přípravkem Chinook).
Pokud se však pohybu larev nezabrání, je od konce září nutná další
aplikace insekticidu. Na podzim 2001 to však bylo příliš brzy. Vzhledem k tomu, že letošní září bylo opět chladné a vlhké, je možné insekticid aplikovat také od poloviny října.
T o p A g r a rr,, 2 0 0 2 , č . 1 0 , s . 5 8 – 5 9
Úloha stopových pr vků
v pěstování brambor
Stopové prvky – stejně jako
hlavní živiny – hrají důležitou roli ve výnosu a kvalitě
hlíz.
Poznatky
ze světa
(DK)
(DK)
Potřeba, vyjádřená v kg . ha–1, je však u mikroprvků podstatně nižší než
u hlavních živin. U stopových prvků se potřeba pohybuje mezi 0,5–2 kg
. ha–1, přičemž vhodným způsobem zásobení rostlin je aplikace listových
hnojiv. Při pěstování brambor se o smyslu hnojení na list často diskutuje a stejně tak často se o něm i pochybuje. Přesto není aplikace listových
hnojiv při pěstování brambor žádnou vzácností.
Vyvstává proto otázka: Proč?
V zásadě je hnojení na list jednou z forem hnojení, která zajistí zásobení plodiny potřebnou živinou. Výsledný efekt tohoto opatření závisí na
stavu zásobenosti plodiny.
Pozitivních účinků hnojení je dosaženo pouze tehdy, když je plodina
nedostatečně zásobená. Aby bylo možné vliv aplikace stopových prvků
odhadnout, je nutné znát jak zásobenost plodiny, tak i úlohu těchto prvků. Kromě toho je potřeba mikroprvky plodině dodat dříve, než se objeví příznaky deficitu. Pokud se stopové prvky aplikují až když se nedostatek projeví, je často příliš pozdě. Poškození rostlin, k němuž v důsledku
nedostatečného zásobení stopovými prvky dochází, mnohdy již není
možné odstranit.
Dostupnost
Nedostatečné zásobení plodiny stopovými prvky většinou není způsobeno jejich naprostým nedostatkem v půdě. Důvodem je spíše omeze-
14
Poznatky
ze světa
ní dostupnosti těchto prvků pro rostliny procesy probíhajícími v půdě.
Je známo, že vyšší hodnota pH půdy vede k horší dostupnosti např. manganu. Nižší hodnota pH oproti tomu omezuje příjem např. hořčíku. Přitom nejen hodnota pH půdy, ale také antagonismus mezi různými živinami negativně ovlivňuje příjem. Nejznámějším příkladem je antagonismus
mezi draslíkem a hořčíkem, kdy nadbytek draslíku způsobuje nižší příjem
hořčíku. Rovněž podmínky, které nelze ovlivnit (jako teplota, vlhkost
apod.) mohou mít negativní vliv na dostupnost živin z půdy. Význam hnojení na list proto spočívá kromě rychlého dodání živin, jejichž nedostatek
bezprostředně ovlivňuje růst, výnos a kvalitu, také v tom, že umožní překonat období, kdy je příjem živin kořeny z půdy omezen (např. delší období sucha, utužená půda, pevné vázání živin v půdě).
Stanovení
Na základě rozboru půdy lze přesně stanovit zásobu živin, ne však jejich
dostupnost pro rostliny. Ke stanovení skutečného zásobení brambor živinami doporučují němečtí odborníci analýzu řapíků listů. Tato analýza
přihlíží také k dostupnosti a příjmu. Tímto způsobem je v zásadě možné stanovit, zda bylo provedené hnojení dostatečné nebo zda je během
sezony nutné aplikovat další dávku.
V roce 2001 byla v některých oblastech SRN analýza řapíků listů pokusně ověřována. Statistické vyhodnocení výsledků této metody ukázalo značné rozdíly v zásobení rostlin různými prvky a dalo podnět pro
bližší zkoumání dostupnosti a příjmu stopových prvků.
Hořčík a výnosy
Potřeba hořčíku na hektar činí u brambor desítky kilogramů ročně.
Hořčík se nachází v centru molekuly chlorofylu, proto nedostatečné
zásobení rostlin má výrazný a bezprostřední vliv na fotosyntézu
a v souvislosti s tím také na výnosy. Z hlediska dostatečného zásobení
rostlin hořčíkem hraje důležitou roli poměr mezi draslíkem a hořčíkem
(antagonismus obou prvků – vyšší obsah draslíku zvyšuje nedostatek
hořčíku). Příznaky deficitu hořčíku – zežloutlé listy se zrcadlově uspořádanými nekrotickými skvrnami – se v důsledku transportu tohoto prvku do mladších listů objevují nejprve na starších listech. Díky tomuto
rychlému transportu je hnojení na list účinné především na počátku
vegetační sezony. Po objevení příznaků deficitu je již dodatečný přísun
tohoto prvku neefektivní.
Mangan a str upovitost hlíz
Mangan je často spojován s výskytem strupovitosti. Je však prokázáno,
že nedostatek tohoto prvku má negativní vliv na odolnost plodin vůči
houbovým chorobám. Kromě toho mangan významně ovlivňuje kvalitu
slupky. Stejné faktory, které zvyšují riziko výskytu strupovitosti hlíz,
omezují také dostupnost manganu pro rostliny. Mezi ně patří: vysoká
hodnota pH půdy, vysoký obsah humusu a především sucho. Naskýtá se
tedy otázka, jestli vyšší infekční tlak je vyvolán přímo těmito faktory
nebo nepřímo nižší dostupností manganu. Pokusy ukázaly, že dodatečné zásobení manganem výskyt strupovitosti hlíz snížilo. Rozhodně však
nelze mangan použít k ochraně proti této chorobě.
Bór/vápník a vnitřní kvalita hlíz
Na vnitřní kvalitu hlíz brambor má mimo jiné vliv zásobení rostlin bórem a vápníkem. Oba prvky hrají roli při stavbě buněčné stěny a způsobují proto při nedostatečném zásobení snížení vnitřní kvality hlíz. Vápník je v rostlině málo mobilní. Proto dodatečně zásobit hlízy vápníkem
je obtížně proveditelné. Oproti tomu bór, pokud je dodán na začátku
vegetační doby, je v rostlinách transportován, jeho obsah se zvyšuje
a vede k lepšímu ukládání vápníku v hlízách. Tímto způsobem může
bór pozitivně ovlivňovat vnitřní kvalitu hlíz. Je však zapotřebí pamatovat také na to, že brambory citlivě reagují na nadměrný přísun tohoto
prvku. Preventivní hnojení bórem bez přihlédnutí k jeho zásobě v půdě
může vést k fytotoxickým reakcím.
Fosfor a nasazování hlíz
Rostliny bramboru mohou přijímat fosfor pouze v rozpustné formě. Tento prvek je však většinou součástí pevné fáze a jen velmi malé množství
15
Poznatky
ze světa
je rozpuštěno v půdním roztoku. Hodnota pH půdy a chemické reakce
s některými prvky, jako např. vápníkem, vedou ke vzniku málo rozpustných sloučenin. Kromě toho je příjem fosforu rostlinami omezen
v důsledku malé absorpční schopnosti kořenů a nízké teploty půdy.
Nedostatek fosforu způsobuje zakrnělý růst. Listy jsou tuhé, s jakoby
popálenými okraji. Spodní listy mohou opadávat. Na řezu hlízami se
někdy objevují drobné železité skvrnky.
Vzhledem k tomu, že fosfor je v půdě z velké části vázán, jeví se hnojení tímto prvkem na list (nezávisle na jeho zásobě v půdě) jako vysoce
účinné. Cílená aplikace fosforu během nasazování nebo růstu hlíz může
pozitivně působit na nasazování hlíz, popř. výnos.
Závěr
Různé živiny hrají důležitou roli ve výnosu a kvalitě brambor. Příkladem
toho jsou hořčík, mangan, bór, vápník a fosfor.
Účelnost aplikace těchto prvků z hospodářského hlediska záleží na stavu zásobenosti plodiny. To však úzce souvisí s dostupností prvků v půdě.
Informace poskytuje analýza řapíků listů brambor.
K a r t o f f e l b a u , 5 3, 2 0 0 2 , č . 8 , s . 3 0 8 – 3 1 0
Nová odrůda chmele
rezistentní vůči plísni
Američtí šlechtitelé rostlin
uvedli na trh novou odrůdu
chmele ’Newport’ s rezistencí vůči kmenu plísně, novému pro USA.
V roce 1997 byla tato plíseň náhodně introdukována do USA a zničila
10 000 ze 48 000 akrů kultur chmele. Ačkoli pěstitelé již mají ostatní
kmeny plísně pod kontrolou, problémy s novým kmenem znamenaly,
že bylo potřeba vynaložit každý rok za pesticidy navíc 300 USD na akr.
(Pozn. překladatele: někteří mykologové klasifikují tuto plíseň jako druh
plísně Sphaerotheca macularis – tentýž druh, který napadá širokou
paletu druhů zahradních plodin a květin; jiní ji považují za Sphaerotheca humuli , specifickou pro chmel; zdroj: http://www.freshops.com/
hpm.html.) ’Newport’, nově uvedená odrůda chmele, je odolná vůči oběma kmenům plísně, je pěstitelsky výhodná a má dobré výnosy. Je také
jedna z prvních variet chmele vyvinutých americkou výzkumnou organizací ARS (Agricultural Research Service) pro její rezistenční vlastnosti spíše než pro její aromatické a chuové vlastnosti. Chmel je jedna
z mála plodin, které jsou stále vyvíjeny za použití tradičních šlechtitelských a selekčních technik a vyšlechtění nové odrůdy tak může trvat až
15 let. Genetik z ARS reaguje na potřeby pivovarského průmyslu tak
rychle, jak je to jen možné. Právě se dostává k závěrečnému článku své
práce – identifikování aktuálních genů, které se účastní rezistence
a mohou být použity jako molekulární markéry a učinit tak selekci 100%
účinnou. Jeden významný americký pivovar nyní provádí s touto odrůdou pilotní pivovarské zkoušky ve velkém měřítku a další pivovar si
vyžádal vzorky, aby mohl začít své vlastní testy.
G r o w e rr,, 1 3 8
8,, 2 0 0 2 , č . 1 3 , s . 1 3
Výzkum rzi pšenice
Puccinia triticina ve FFrancii
rancii
Ve Francii byla uskutečněna studie, která hodnotila
význam jednoho z hlavních
škodlivých činitelů u rzi pšenice Puccinia triticina.
Čer vená hniloba na
postupu
V posledních letech se často
na bramborách vyskytuje červená hniloba, která způsobuje značné ztráty na výnosech.
(DK)
(V
o)
Vo
Cílem studie bylo umožnit, aby se faktor – přenos hmoty do uredospor
P. triticina. vzal do úvahy při vytváření modelů epidemie. Ty jsou velmi
užitečné při rozhodování o nejlepším možném momentu pro uskutečnění zásahu proti rzi. Laboratorní testy na klíčních rostlinách pšenice
spojených s terénním monitorováním epidemií v terénu (pozorování,
analýzy standardních listových vzorků a zachycených spor) ukázaly, že:
– tvorba spor se zvyšuje v relaci s hustotou postižení listů,
– spory mohou exportovat vysoké množství biomasy (uhlíku) a dusíku,
mohou proto mít dopad na výnos a obsah proteinů,
– čím časnější je vypuknutí epidemie, tím je větší způsobená škoda.
Modely růstu poškození listů a produkce spor na čtvereční jednotku
plochy ukazují, že postižená plocha je extrémně významným faktorem
pro předpovídání produkce spor.
Tato studie umožnila, aby se za laboratorních podmínek zhodnotil export
biomasy (při 20 q . ha–1 a dusíku při 100 kg . ha–1). V terénu jsou podmínky méně příznivé, a proto by transfer do spor byl pravděpodobně nižší.
Phytoma, 2002, č. 553, s. 10–15
(V
o)
Vo
Hnilobu vyvolává půdní houba Phytophthora erythroseptica.
Houba infikuje za příznivých podmínek (vysoká vzdušná vlhkost) především hlízy. Napadené hlízy jsou měkké jako guma, pletivo se po rozkro-
16
jení hlíz zbarvuje během jedné hodiny téměř dočerna. Na nati je patrné
pouze nespecifické vadnutí. Na listech se neobjevují žádné symptomy.
Vzhledem k tomu, že napadené hlízy mohou infikovat zdravé, šíří se ve
skladech červená hniloba velmi rychle. Brambory nelze zužitkovat, není
možné je použít ani jako krmivo.
Spory se na pole dostávají s kejdou. Přímá ochrana založená na aplikaci fungicidů není možná. Spory této houby přežívají v půdě velmi
dlouho. Proto by se na napadených plochách měl dodržovat minimálně čtyřletý odstup v pěstování brambor.
K dalším preventivním opatřením patří také zlepšování půdní struktury a používání pouze zdravé sadby.
Napadené hlízy se na řezu zbarvují černě
T o p A g r a rr,, 2 0 0 2 , č . 1 1 , s . 2 0
Abutilon theophrasti –
nový problémový plevel?
Jeho výskyt byl zaznamenán také v dalších spolkových zemích. Abutilon Theophrastův (Abutilon theophrasti) známý také jako mračňák patří
v mnoha zemích světa k velmi nebezpečným plevelům.
Rostlina je nápadná pěknými žlutými květy a stonky a listy silně porostlými trichomy. Tvarem listů připomíná lípu. Stonky obsahují pevná
vlákna, která, pokud se dostanou do mechanizace, mohou způsobit technické problémy. Na zemědělských plochách v Sasku byly nalezeny rostliny dosahující výšky 1,5 až 2,5 m. Abutilon vzchází na jaře, kvete v létě
po dlouhou dobu a průběžně vytváří semena.
Na základě dosavadních poznatků Saského zemského zemědělského
ústavu byl tento nebezpečný plevel zavlečen na pole především pěstováním ředkve olejné nebo hořčice bílé jako meziplodin, slepičím trusem nebo používáním chlévského hnoje či kejdy ze stájí, kde je zkrmována sója. Bylo totiž zjištěno, že ve významných oblastech pěstování
sóji je abutilon Theophrastův převládajícím plevelným druhem.
V cukrovce se tato plevelná rostlina vyskytuje poměrně často, protože
běžně používané herbicidy do cukrovky nevykazují bu vůbec žádný
nebo jen nedostatečný účinek (rostliny abutilonu vykazují jen počáteční reakce). Regulací jiných plevelů je dosaženo zcela nežádoucího
účinku – ubývá konkurenceschopných rostlin. Tento plevel potom roste
obzvláště vysoko a bujně a stává se dominantou porostu. Herbicidy
poškozené rostliny mohou ještě vykvést a vytvořit semena. Důsledkem
toho je vznik semenného potenciálu v půdě a trvalé zamoření půdy.
V jiných zemědělských plodinách byl abutilon Theophrastův pozorován pouze ojediněle. V obilovinách, kukuřici a luštěninách se nepředpokládá, že by se tento plevel mohl stát problematickým, protože mnoho herbicidů povolených do těchto plodin je dostatečně účinných.
Od roku 2001 provádí Saský zemský ústav pokusy zaměřené na regulaci abutilonu. V cukrovce bylo prvních pozitivních výsledků dosaženo
aplikací herbicidu Debut. Úspěch nebo alespoň částečný úspěch může
být zajištěn, jestliže se provede pokud možno opakovaně postřik tímto
přípravkem ve fázi děložních lístků abutilonu. Pokusy ukázaly, že tento
plevel může na jaře vzcházet ve třech až čtyřech vlnách. Němečtí odborníci doporučují pěstitelům cukrovky v případě výskytu abutilonu
na pozemku následující opatření: důsledně likvidovat již první rostliny, v případě nouze je vytáhnout z půdy rukama; zabránit vypadávání
semen a tím i vzniku zásoby semen v půdě (semena přežívají v půdě
až 50 let!); neponechávat na poli poškozené nebo pořezané zbytky rostlin se semeníky (ještě zelená semena mohou nouzově dozrát a zamořit
pozemky na mnoho let) a současně žádají pěstitele, aby ohlásili místa
nálezu příslušnému úřadu pro ochranu rostlin.
Již dva roky se v různých
oblastech Saska objevuje
nový plevelný druh – abutilon Theophrastův.
Abutilon Theophrastův se vyskytuje především v porostech cukrovky (dosahuje výšky až 2,5 m)
T o p A g r a rr,, 2 0 0 2 , č . 1 1 , s . 5 2
Vliv fungicidního ošetření
na výskyt Sclerotinia
sclerotior u m
Houba Sclerotinia sclerotiorum (hlízenka obecná) je ve
Šlesvicko-Holštýnsku již
mnoho let původcem jedné
z hospodářsky nejvýznamnějších chorob řepky.
(DK)
(DK)
Po infekci stonku pronikají hyfy patogena do pletiv stonku a ucpávají
vodivé dráhy. V důsledku toho se snižuje tvorba šešulí a dochází
k předčasnému dozrávání a vypadávání semen. Napadení je dobře patrné – stonky mají bílou barvu. Uvnitř stonku se tvoří černá sklerocia,
která se při sklizni uvolňují a dostávají se do půdy, kde mohou přežívat
až 8 let (typická choroba osevního postupu). Ze sklerocií vyrůstají na
povrchu půdy pohárkovité plodničky (apothecia), které mohou v době
kvetení řepky vymršovat askospory (pohlavní výtrusy). Nepohlavní
(konidiální) stadium houby, které způsobuje epidemické šíření
v porostu, u této houby chybí, popř. během evoluce vymizelo. To zname-
17
Sklerocium s pohlavně vzniklými
plodničkami – apothecii
ná, že povětrnostní podmínky ve spojení s daným potenciálem sklerocií v půdě hrají rozhodující roli v napadení řepky touto chorobou.
Zejména v době kvetení řepky během května napadají askospory vystřelované z apothecií květní plátky, dostávají se s nimi na listy, infikují
je a způsobují charakteristickou bílou barvu stonků.
Četnost napadení (procentuální podíl napadených rostlin) sledovaná
v letech 1999–2002 ukázala, že v pokusném roce 1999 a také 2000
a 2002 byla úroveň napadení na pokusných stanovištích nízká. Dokonce i v roce 2001, kdy se ve variantě bez aplikace fungicidů (neošetřená
kontrola) četnost napadení pohybovala v závislosti na stanovišti mezi
20 a 27 %, byla oproti dříve publikovaným údajům vzhledem ke změnám
odrůdového spektra zjištěna nízká až střední úroveň napadení a tím
i nižší ztráty. Postřiky fungicidními přípravky (0,5 l Derosal + 0,5 l Folicur) na květ ve fázi plného květu (BBCH 65) vedly ve všech pokusech
ke snížení četnosti napadení a ukázaly se jako úspěšný prostředek
v ochraně proti hlízence obecné.
Raps, 20
0,, 2 0 0 2 , č . 4 , s . 1 8 8 – 1 9 4
„Exorzist“ proti
transgenním rostlinám
Díky novému vývoji transgenních rostlin se zřejmě
spotřebitelé přestanou obávat produktů z geneticky
upravených surovin.
Nový postup „Exorzist“ se spouští krátce před zráním plodin a odstraňuje pozměněné genetické informace z dědičného materiálu sklizňového produktu. Transgenní rostliny, v nichž proběhl tento proces, pak
nelze rozeznat od rostlin bez genových modifikací. Tento postup by měl
být vázán na určitou růstovou fázi rostliny nebo by měl být řízen odstraněním určité látky. Doposud bylo založeno a vyhodnoceno několik pokusů, které prokázaly funkčnost tohoto postupu. Existují však určité
pochyby, jestli je skutečně možné úplné odstranění všech pozměněných
dědičných informací. Pokusy univerzity v New Yorku ukázaly, že míra
úspěšnosti se dosud pohybuje mezi 22 až 69 %, takže ještě značná část
pozměněné dědičné informace v produktu zůstává.
DLG – Mitt., 2002, č. 11, s. 10
Připouštěcí centr um pro
skupinové ustájení prasnic
Dánští farmáři se během posledních pěti let přeorientovali na skupinové ustájení
březích prasnic.
Hlodavci se vyskytují všude,
ale především v blízkosti
polních plodin
Poznatky
ze světa
(DK)
Okolo 20 % všech prasniček je hned po odstavu integrováno do skupin.
Z nabízených stavebních variant je nejoblíbenější boxové uspořádání
s velkými plochami pro výběh a ležení. V malých stádech prasnic – do pěti
kusů je třeba na jednu prasnici počítat s minimální plochou 4 m2 (plocha
boxu a výběhu); ve větších skupinách je třeba počítat se 3 m2. Boxové stání
má šířku 65 cm a prasnice je možné v něm fixovat v čase krmení pomocí
zábran. S cílem co nejvíce minimalizovat nebezpečí, které hrozí při vzájemných bojích mezi prasnicemi je plocha lože i výběhu vystlaná slámou.
Často je součástí stavby 50 cm široká kontrolní ulička za boxy, vyložená
dřevěnými špalíky. Prostor před boxy slouží jako chodba pro kance.
V návaznosti na ní je umístěno stádo kanců. Často jsou boxy vybaveny
předními zábranami, které zajistí prasnicím pohodlný přístup ke kancům.
SUS, 2002, č. 5, s. 22
Likvidace hlodavců
v drůbežár nách
(DK)
(Ne)
Problémy se zvyšují při velmi teplém nebo chladném počasí, kdy se hlodavci stahují do farem a vyhledávají potravu a ochranu před nepříznivými podmínkami. Vzhledem k tomu, že se hlodavci soustřeují hlavně na
krmiva a krmné složky, je potřeba skladovat krmiva v čistých a uklizených prostorách. Jedna krysa o hmotnosti 250 g může denně spotřebovat množství krmiva odpovídající její hmotnosti, takže na farmě, kde žije
50 krys, může činit roční ztráta krmiva až několik tun. Hlodavci dávají
přednost čerstvému, nezkaženému krmivu bez plísní. Mohou být významným zdrojem Salmonely enteritidis a produkovat až 10 5 bakterií
v jednotlivých částech trusu (bobkách); mohou působit jako rezerva
infekce ještě dlouho po vyčištění a dezinfekci objektu. Mohou přenášet
i leptospirózu. Leptospira canicola a L. icterohaemorhagia jsou obsaženy v moči a způsobují závažné onemocnění a metabolické poruchy kuřat s vysokou mortalitou a velkými ekonomickými ztrátami.
Postupy likvidace hlodavců:
– pevné konstrukce drůbežáren bezpečné proti hlodavcům,
– pravidelné kosení trávy a plevelů v okolí staveb a odstraňování sutě,
– v místech působení hlodavců používat rodenticidy,
– nalíčit vhodné pasti, které mohou snížit populaci hlodavců o 60-70 %.
P o u l t . i n t . , 4 1, 2 0 0 2 , č . 1 0 , s . 4 0
(Sch)
18
Ultrazvuk v řízení
reprodukce dojnic
Transrektální použití ultrazvuku pro vědecké studium
reprodukce skotu představuje technologický pokrok,
který přinesl převrat v poznání reprodukční biologie
skotu.
Poznatky
ze světa
Nové vědecké informace získané ultrazvukem objasnily komplex reprodukčního procesu u skotu včetně vývoje folikulů, funkce korpus
luteum a vývoje plodu. Aplikace ultrazvuku umožnila rozvoj postupů
jako je transvaginální aspirace folikulů, získávání oocytů a technologie přenosu embryí. Tyto postupy jsou speciální a nebudou podporovat rozsáhlé využití ultrazvuku v odvětí výroby mléka.
V praktických podmínkách se bude využití ultrazvuku týkat časného
stanovení březosti, identifikace krav s dvojčaty, detekce patologie vaječníku a dělohy a určení pohlaví plodu. Všechny tyto postupy mohou
zlepšit účinnost reprodukce na mlékařících farmách. Vývoj integrovaného systému řízení reprodukce, který bude kombinovat ultrazvuk
s novými a současnými reprodukčními technologiemi podpoří praktické využití ultrasonografie. Zásadním krokem k rychlému zavedení ultrazvuku do odvětví výroby mléka je vývoj rozsáhlých edukačních programů pro vyškolení chovatelů skotu jak užívat ultrazvuk pro běžný
průzkum reprodukce.
J. Dai. Sci., 8 5, 2002, č. 8, s. 1 918–1 926
Přenos blastocyst ovcí
Nejrozšířenější postupy kryoprezrevace embryí jsou pomalé zmrazování a vitrifikace.
Kryoprezervace vitrifikací může vyloučit nepříznivý vliv extra a intra
celulárních krystalů. Prevence jejich tvorby spočívá v užití vysoké koncentrace kryoprotektantů a rychlém ochlazování a oteplování. Vysoká
koncentrace kryoprotektantů může poškodit buňky osmotickým stresem a chemickou toxicitou.
Vitrifikace je v současnosti potenciální alternativou tradičního pomalého zmrazování. Jen málo odborníků provedlo srovnání vitrifikace
embryí ovcí produkovaných in vivo a in vitro. Nedávno bylo na modelu skotu ukázáno, že kultivace po oplodnění je nejkritičtějším obdobím preimplantačního vývoje, která ovlivňuje kvalitu blastocyst. Bylo
zjištěno, že blastocysty ovcí produkované in vitro mají významně vyšší
míru přežití po vitrifikaci než embrya skotu produkovaná in vitro
a kultivovaná při stejných podmínkách a stejným postupem kryoprezervace, což dokázalo, že blastocysty ovcí mají vyšší kvalitu. V Irsku
zjišovali, zda se vysoká míra přežití ovčích embryí in vitro projeví po
přenosu ve vysokém procentu březích recipientek. Předmětem studie
bylo srovnání kvality embryí ovcí produkovaných in vitro a in vivo
z hlediska dalšího vývoje po přenosu recipientkám. Embrya se přenášela čerstvá nebo po vitrifikaci. Z výsledků studie vyplývá, že embrya
produkovaná in vitro byla z hlediska březosti recipientek horší než
embrya in vivo. Rozdíly byly ještě větší při užití vitrifikace.
Anim. Reprod. Sci., 7 4, 2002, č. 1,2, s. 35–44
Hygiena ve skladech
obilovin
Již nepatrný počáteční výskyt skladištních škůdců
(hmyzu nebo hlodavců) vede
ke ztrátám a kontaminaci
skladovaných obilovin.
Vliv močoviny na produkci
a kvalitu embr
yí u dojnic
embryí
Krmiva s vysokým obsahem
proteinu, která vyvolávají nadbytečnou tvorbu nebílkovinného dusíku jako je čpavek
a močovina, jsou spojována se
sníženou plodností dojnic.
(Sch)
(Sch)
Při déletrvajícím napadení dochází
v ohniscích napadení k zahřívání,
zvyšování vzdušné vlhkosti a posléze i k tvorbě plísní. Tyto podmínky
jsou příznivé i pro další sekundární
škůdce a roztoče. V konečné fázi
dochází k totální zkáze skladovaného produktu. Již při malém napadení se zhoršuje možnost odbytu na
trhu a tím i rentabilita skladování.
Zejména v teplých ročnících se mohou skladištní škůdci velmi rychle
Nejvýznamnějším škůdcem ve
rozmnožovat. K zásadám správné
skladech obilí je pilous černý
odborné praxe patří: pro skladování obilovin používat pouze vhodné skladovací prostory; sklady a budovy udržovat po stavební stránce v dobrém stavu; skladovací prostory
před uskladněním nové sklizně vyčistit a ošetřit; naskladňovat pouze
suché partie; skladovaný produkt kontrolovat v pravidelných intervalech; při napadení provést včas ochranná opatření.
Getreide Magazin, 2002, č. 4, s. 194
(DK)
Močovina a čpavek vyvolaly již dříve větší pozornost v souvislosti
s nepříznivým vlivem na vývoj embryí savců. Na základě pokusů in vitro a in vivo bylo zjištěno, že čpavek vzniklý z buněčného metabolismu
19
Poznatky
ze světa
a katabolismu aminokyselin při kultivaci nebo in vivo má toxický vliv
na pohlavní buňky myší, ovcí a skotu.
Ve společné studii z Velké Británie a USA ověřovali domněnku o nepříznivém vlivu krmiv s vysokou hladinou rychle rozložitelného dusíku močoviny na vývoj embrya. Pokusné dojnice byly krmeny siláží
a koncentrovaným krmivem 2krát denně; 60 dní po porodu byla u krav
indukovaná synchronizovaná říje, provedená super ovulace a inseminace. Krávy byly rozděleny do tří skupin: kontrolní, s přídavkem močoviny od 10. dne před inseminací a s přídavkem močoviny ode dne
inseminace až po získání embryí. U obou pokusných skupin došlo
k významnému zvýšení koncentrace čpavku a močoviny v plazmě
3 hod po aplikaci. U skupiny krav s kratší dobou zkrmování močoviny
došlo k průkaznému snížení výnosu embryí a nepříznivému ovlivnění
jejich kvality. Studie naznačuje, že výnos a kvalita embryí získávaných
7 dní po připuštění od krav, kterým se aplikoval přídavek močoviny déle,
nebyly ovlivněny, zatímco u krav s aplikovanou močovinou o 10 dní později, v den inseminace, byl zjištěn škodlivý vliv na oba ukazatele. Bylo
dokázáno, že krávy jsou schopné přizpůsobit se během delší aplikace
(10 dní) na toxický vliv nadbytečného množství močoviny.
T h e r i o g e n o l o g y , 5 8, 2 0 0 2 , č . 8 , s . 1 4 4 3 – 1 4 5 5
Systém přechodného
odstavu
Někteří chovatelé prasat ve
Velké Británii zkoušejí nový,
tzv. přechodný odstav selat.
Podle zkušeností chovatelů z V. Británie se přechod od tradičního odstavu prasat na systém přechodného odstavu projevil ve snížení výrobních nákladů o více než 1,60 GBP na prase a ve zvýšení podílu libového
masa na jatečném těle o více než 1 %.
Systém přechodného odstavu vychází z teorie, že prasata mají schopnost ukládat určité množství libového masa každý den a pokud jeden
den z nějakých důvodů (např. při odstavu a násilném přechodu z mléka
na pevné krmivo) nedojde k růstu, není ztráta nahrazena kompenzačním růstem později. Hlavním limitujícím faktorem pro růst prasat
a vývoj svaloviny je odstav. Převod selat z mléčné výživy hned na pevné krmivo se projeví v potlačení růstu a omezení jejich potenciálu pro
ukládání libového masa. Zajištění vývoje selat s maximálním využitím
potenciálu pro růst znamená nalézt systém odstavu, při němž nedochází k potlačení růstu a který umožní zachovat stálou rychlost růstu.
Chovatel z Caxtonu zkouší přechodný systém odstavu a odstavuje selata mezi 21. a 28. dnem (průměr 23 dní); domnívá se, že je možný
odstav i ve věku 14 dní. Selata se přesouvají do kotců, kde jsou krmena
polotekutým krmivem. Krmné zařízení míchá suché krmivo s vodou
a směs je nabízena selatům v hodinových intervalech. Délka krmení
kolísá podle počtu selat na krmné zařízení a podle jejich věku. Cílem je
zajistit, aby na krmné zařízení připadlo maximálně 45 selat. Selata přivyknou na krmivo během několika hodin; tím, že začínají přijímat krmivo v mnohem mladším věku, rostou rychleji a jsou zdravější.
Prasata dosahují porážkové hmotnosti o 14 dní dříve, mají lepší jatečnou výtěžnost, jatečná hmotnost dosahuje u většiny prasat 78 kg a podíl
libového masa je o 1 % vyšší (o 0,78 kg masa na každé prase) ve srovnání s tradičním systémem odstavu. Rychlejší výkrm prasat znamená
i snížení výrobních nákladů, v tomto případě o 1,68 GBP na prase.
Far mers W
e e k l y, 1 3 7
We
7,, 2 0 0 2 , č . 1 5 , s . 4 8
Geneticky modifikovaná
kukuřice ve výživě prasat
Existuje řada vědeckých publikací o geneticky modifikovaných plodinách a jejich nutriční hodnotě jako krmiva.
(Sch)
(Sch)
Různé mezinárodní organizace (WHO/FAO, EU, OECD) zvažovaly hodnocení a akceptování těchto krmiv. Zatím zůstává řada nezodpovězených otázek v oblasti bezpečnosti spotřebitele při konzumaci živočišných produktů ze zvířat krmených geneticky upravenými plodinami
a v oblasti nutriční hodnoty těchto plodin. V současné praxi se vychází z předpokladu téměř shodného složení živin u geneticky modifikovaných plodin jako u původních plodin. V současnosti však neexistuje jasné pravidlo pro odhad nutriční hodnoty nových (geneticky modifikovaných) krmiv. Flachowsky a Aurlich doporučují, aby pro hodnocení GM plodin bylo stanoveno kritérium, které by bylo zahrnuto do
jasně definovaného rozhodovacího postupu při zohlednění bezpečnosti. Schéma hodnocení by mělo vycházet z rozsáhlého prozkoumání jednoho z druhů GM plodin, jako je např. kukuřice odolná vůči hmyzu
(Bt kukuřice). Zatím existuje málo údajů o zkrmování této kukuřice.
20
Poznatky
ze světa
Ve Federálním centru pro výzkum v zemědělství v Německu jsou
k dispozici údaje ze srovnání nutriční hodnoty normální kukuřice
a transgenní kukuřice ((NX6262) při pokusném zkrmování prasatům.
Zjistilo se, že chemické složení, stravitelnost živin a obsah energie nebyly významně genetickou modifikací ovlivněny. Z hlediska nutriční
hodnoty může být geneticky modifikovaná kukuřice při aplikaci prasatům považovaná za ekvivalentní obyčejné kukuřici.
A r c h . a n i m . N u t rr.. , 5 6 , 2 0 0 2 , č . 1 , s . 2 3 – 3 1
Následk
mování
Následkyy zákazu zkr
zkrmování
masokostní moučky
Hodnocení následků zákazu
zkrmování masokostní moučky a živočišného tuku
z hlediska výživy hospodářských zvířat, pěstování plodin, ekologie a ekonomiky
v Německu a EU přináší časopis Archiv fűr Animal Nutrition.
Hodnocení je založeno na výpočtech provedených v různých výrobních systémech prasat a drůbeže, na základě statistických údajů o výrobě a trhu s krmivy a na základě požadavků příslušného druhu zvířat
a výrobním systému.
Výrobky pocházející ze suchozemských zvířat nejsou v Německu schváleny jako krmivo pro přežvýkavce od roku 1994 a od prvního případu
BSE v roce 2000 platí v Německu úplný zákaz těchto produktů jako
krmiv pro zvířata a hledají se alternativní krmné složky a alternativní
způsoby využití vedlejších jatečných produktů a živočišných tuků. Zákaz používání masokostní moučky vyvolal potřebu hledání alternativních proteinových zdrojů. Jako alternativy se nabízejí:
– použití sójového šrotu; v případě, že veškeré množství proteinu
z masokostní moučky bude nahrazeno sójovým šrotem, pak bude
Německo a EU potřebovat ročně okolo 0,30 a 2,30 x 106 t této suroviny (doplněk aminokyselin nebyl zvažován),
– zvýšení plochy leguminóz; pro Německo by bylo potřeba zdvojnásobit osevní plochy leguminóz na asi 420 000 ha,
– širší využití fázového krmení s přizpůsobenou koncentrací aminokyselin, které by umožnilo úsporu proteinu rovnající se jeho množství dodávanému v minulých letech masokostní moučkou.
Zákaz masokostní moučky přináší menší problém z hlediska zajištění
dostatečného množství aminokyselin. Větší problém je v dodávce fosforu; alternativní rostlinné složky nemohou vyrovnat nedostatek v dodávce
fosforu vzniklý v důsledku zákazu masokostní moučky. Navýšená poptávka po anorganických krmných fosfátech je okolo 14 000 t v Německu
a 110 000 t ročně v EU. Bylo vypočteno, že aplikace mikrobiální fytázy
do všech krmných dávek by mohla do značné míry vyrovnat nedostatek fosforu. Až do zákazu masokostní moučky dodávala tato surovina
57 % doplňkového fosforu pro prasata a drůbež. Zákaz masokostní
moučky znamená že velké množství fosforu nevratně mizí z potravinového řetězce.Energie z jatečných odpadů a kadáverů může být využita různými technologiemi, např. v cementárnách nebo v pecích.
Problémem je znečištění prostředí emisí plynů CO2 a NOx. Ukazuje se,
že zákaz používání masokostní moučky sice nemá významný vliv na
ceny krmných směsí, ale každý kg masokostní moučky, který není využit v krmivech pro prasata nebo drůbež, znamená ekonomickou ztrátu
okolo 0,14 EUR.
A r c h . a n i m . N u t rr.. , 5 6 , 2 0 0 2 , č . 2 , s . 6 7 – 9 1
Vliv laktózy a sušené
syrovátky na užitkovost
brojlerů
Využití laktózy v krmivech
drůbeže se ověřuje jako možná alternativa antibiotik.
(Sch)
(Sch)
Laktóza není drůbeží ze střeva absorbovaná vzhledem k neschopnosti
produkovat laktázu. Laktóza je fermentovaná na kyselinu mléčnou
a volné mastné kyseliny, které stimulují kolonizaci střevního traktu
laktobacily. Vzrůstá počet zpráv o tom, že zvýšený obsah volných mastných kyselin působí na snížení hodnoty pH ve slepém střevu a na změnu potenciálů pro oxidaci a redukci a může vést ke snížení růstu patogenních bakterií. Podle provedených studií může mít doplněk laktózy
bakteriostatický vliv na Salmonellu typhimurium, ale nemusí zlepšovat
růst brojlerů.
Studie provedená v Turecku ověřovala vliv přídavku čisté laktózy nebo
sušené syrovátky (65 % laktózy) na růst a histologii lymfatického systému v okolí střeva brojlerů. U pokusných brojlerů byla zjištěna velká
proměnlivost v ukazatelích užitkovosti. Kromě tělesné hmotnosti neměnil doplněk laktózy nebo sušené syrovátky další ukazatele užitkovosti. Nebyl zjištěn shodný vliv přídavku laktózy nebo sušené syrovátky na histologii lymfatického systému a střeva.
A r c h . a n i m . N u t rr.. , 5 6 , 2 0 0 2 , č . 2 , s . 1 3 1 – 1 3 9
(Sch)
21
Vitrifikace embr yí sk
otu
skotu
získaných in vitro
Od roku 1973, kdy se narodilo první tele ze zmrazeného embrya, došlo k významnému pokroku v oblasti
konzervace embryí produkovaných in vivo.
V posledních letech se úsilí odborníků zaměřilo na zvýšení míry přežití zmražených embryí produkovaných in vitro. Vývoj kultivačních systémů in vitro se zaměřil jednak na zlepšení prostředí tak, aby embrya
lépe odolávala extremním podmínkám konzervačního procesu a na
vznik konzervačního postupu speciálně upraveného pro embrya získaná in vitro. Jako odpovídající konzervační metoda embryí produkovaných in vitro, s přijatelnou mírou zabřezávání, byla uváděná vitrifikace. V předešlých studiích byly hodnoceny rozdíly mezi roztoky použitými při vitrifikaci z hlediska přežití in vitro a velikostí zabřeznutí.
Předmětem současné studie z Argentiny bylo srovnání vitrifikace in vitro produkovaných embryí v prostředí glykol + glycerol při kombinaci
s různou koncentrací sacharózy. Výsledky dokazují, že vitrifikace může
být úspěšným kryoprezervačním postupem embryí skotu získaných in
vitro a že může být zvažovaná pro aplikaci v komerčních programech.
Anim. Reprod. Sci.,7 3, 2002, č. 1, s. 11–21
Vliv vitaminu E na
zdravotní stav dojnic
Většina infekčních a metabolických nemocí u dojnic
se sleduje na počátku laktace a souvisí s fyziologickými
a chovatelskými změnami
v přechodném období.
Poznatky
ze světa
Jedním z významných faktorů je potlačení imunitní funkce organismu v období okolo porodu. Existují zprávy o tom, že zadržení placenty se alespoň částečně váže k nedostatečné funkci imunitního systému. Potlačení imunity v období okolo porodu je ovlivněné mnoha faktory a je spojeno s endokrinními změnami a sníženým příjmem hlavních živin. Vitamin E, v tuku rozpustný membránový antioxidant, podporuje působení neutrofilů významných v obranné reakci savců.
V několika studiích bylo zjištěno, že doplněk 1000 m. j. vitaminu E na
krávu a den v období stání na sucho zmírnil pokles alfa-tokoferolu
v krvi v období okolo porodu, ale současně neznamenal snížený výskyt nemocí. Pouze injekční aplikace 3 000–5 000 m. j. vitaminu E
v posledním týdnu před telením zvýšila koncentraci alfa-tokoferolu
a funkci neutrofilů v období telení. Nejnovější studie uvádějí 50% snížení výskytu zadržené placenty po intramuskulární injekci 3 000 m. j.
vitaminu E aplikované 8 až 14 dní před porodem; zjišují se rozdíly
v účinku u primiparních a multiparních krav. Zatím zůstávají pochybnosti o prospěšnosti přídavku vitaminu E, nejsou stanoveny optimální
dávky, způsob a nejvhodnější doba aplikace.
Cílem studie na univerzitě v Guelphu bylo zjistit účinnost podkožní aplikace jedné injekce vitaminu E kravám týden před telením z hlediska sníženého výskytu zadržené placenty, zánětu dělohy a mastitidy na počátku
laktace. Pouze u krav s kritickou koncentrací vitaminu E se po aplikaci
3 000 m. j. vitaminu mohlo očekávat snížení rizika zadržené placenty. Pro
praktické podmínky může být vhodné ošetření primiparních krav.
J. Dairy Sci., 8 5, 2002,č. 6, s. 1 416–1 426
Přenos zmrazených
embr yí prasat v A ustrálii
Zpráva z Austrálie o narození několika velkých vrhů
zdravých selat ze zmrazených embryí zvětšuje naději, že brzy bude k dispozici
komerční postup pro přenos
zmrazených embryí prasat.
(Sch)
(Sch)
Na novou technologii byla již udělena práva; provádí se ověřování výsledků na úrovni podniků. Proces přenosu embryí začíná konzervací
embryí ne starších než 4 dny. Možnost zmrazovat embrya v tak raném
stadiu, popisovaná ve zdravotním protokolu jako 4denní embrya
s neporušenou zónou pellucidou, která chrání embrya proti vniknutí
infekce, otevírá možnosti pro mezinárodní transfer s nejnižším rizikem
přenosu nemocí a při účinných nákladech. Až dosud neexistují jiné zprávy
o zmrazování tak raných embryí.
Při konzervaci embryí se využívá rychlé ochlazování – vitrifikace a uložení v tekutém. dusíku při teplotě – 196 °C. Podle posledních výsledků
se po přenosu vitrifikovaných embryí, skladovaných několik měsíců
v tekutém dusíku, dosahovalo 86% zabřeznutí a průměrné velikosti vrhu
7,3 selat (narozených nebo posuzovaných jako normálně se vyvíjející
plody v děloze při zabití prasnic ve 40 dnech březosti).
Až dosud provedli na univerzitě v Queenslandu 14 transferů minimálně
se 70% zabřeznutím a velikostí vrhů 2–12 selat. Všechna selata měla
normální porodní hmotnost, byla zdravá a odstavená při odstavové hmotnosti dosažené v příslušném věku. V současnosti se provádí ověřování
postupu v komerčních podmínkách. Dále pracují na zvýšení produkce
embryí; zatím získávají 30–35 embryí na donorku; uvádějí, že prasnice
může produkovat až 70 embryí dobré kvality, vhodných pro zmrazení.
Odborníci uvádějí, že již velmi brzy lze očekávat využití zmrazených embryí prasat k přenosu genetického materiálu na komerční bázi.
P i g I n t e rr.. , 3 2
2,, 2 0 0 2 , č . 8 , s . 2 6 – 2 8
(Sch)
22
Nový vakcinační systém
u prasat
Nový systém vakcinace prasat bez použití jehel byl
představen na výstavě World
Pork Expo, která se konala
v Des Maines, stát Iowa
(USA).
Poznatky
ze světa
Tento nový „bezjehelný“ systém vakcinace se nazývá Pulse 200 a byl již
úspěšně otestován v komerčních podmínkách. Jeho hlavní předností je
schopnost eliminovat nebo alespoň redukovat celou škálu problémů
spojených s tradičním způsobem vakcinace.
Pulse 200 dokáže aplikovat 2ml dávku preparátu kůží prasete do svalové
tkáně pomocí pneumatického tlaku, čímž dochází k omezení lokální
reakce organismu na aplikaci injekce a následnému poškození tkáně,
ke kterému zákonitě při použití jehel dochází. Zlepšuje rovněž pracovní
a potravinovou bezpečnost, biologickou bezpečnost a rentabilitu.
V první řadě však Pulse 200 redukuje náklady na vakcinaci.
V pokusech bylo zjištěno, že došlo ke snížení nákladů z 10–19 USD
v případě klasického způsobu oproti 8 USD u této nové metody.
Pulse 200 může redukovat riziko přenosu viru PRRS (reprodukční
a respirační syndrom prasat) a ostatních onemocnění přenášených krví,
které se mohou přenést kontaminovanými jehlami. Cook a Kruse citovali závěry studií z univerzity v Missouri, které prokázaly, že přenosem PRRS z infikovaných na senzitivní prasata a náklady na potlačení
této virové infekce, která snižuje plodnost prasnic a dramaticky zvyšuje počet mrtvě narozených selat, dosahují do výše 225 USD na jednu
prasnici za rok. Tento systém také může napomoci zlepšit bezpečnost
potravin, prasata jsou vakcinována od narození do vyskladnění i více
než 10krát. Riziko, že se jehly mohou zlomit a úlomky mohou zůstat ve
svalu – to je problém, který často znepokojuje producenty, pracovníky
zpracovatelských firem a maloobchodníky, ne už spotřebitele. Podniky
jsou sice vybaveny detektory kovů, které detekují kousky kovu
v masných výrobcích, ale ani vzdáleně se jejich účinnost nepřibližuje
100% jistotě, uvádí se ve studiích Národního výboru pro propagaci
a výzkum v chovu prasat.
Tento systém vakcinace může rovněž zlepšit bezpečnost veterinárních
techniků, pracovní nástroje splňují všechny ergonomické požadavky
a významně omezí únavu a stále se opakující monotónní pohyby rukou.
Feedstuffs, 74, 2002, č. 35, s. 8 a 22
R ostlinné kr mné aditivum
Apex je krmné aditivum obsahující výhradně rostlinné
komponenty; vyvinula jej
americká firma BFI (Braes
Feed Ingredients). Tento
nový výrobek zlepšuje příjem krmiva.
Obsahuje rostlinné ingredience, které zlepšují sekreci enzymů a umožňují „prospěšným“ bakteriím kolonizovat střevo, na rozdíl od růstových stimulátorů obsahujících antibiotika, která zabíjejí bakterie jak
škodlivé, tak i ty pro organismus zvířete prospěšné. Pomocí tohoto
mechanismu mohou některé rostlinné účinné látky redukovat schopnost škodlivých patogenů konkurovat užitečným bakteriím a probiotikům ve střevě. Apex obsahuje složku Alinex – unikátní derivát česneku, skořice, anýzu, tymiánu, rozmarýnu a dalších rostlinných složek
v podobě standardizovaných extraktů. Apex dokáže zlepšit užitkovost
drůbeže (pokud nejsou použita antibiotika), pozitivně ovlivnit přírůstek živé hmotnosti, pomáhá snížit konverzi krmiva, omezit mortalitu
u prasat, zvýšit příjem krmiva a přírůstek živé hmotnosti u telat.
F e e d TTe
ech, 2002, č. 6, s. 32
Rychlá kontrola kvality
k r miva
Malí výrobci krmiv a zemědělci, kteří si sami připravují krmiva, nemají vlastní
kontrolní laboratoře a udržují dobrou kvalitu krmiv
aplikací několika jednoduchých rychlých postupů.
(Ne)
(Ne)
Rychlé polní testy kvality pomáhají při nakupování surovin a při rozhodování zda je potřebné provést laboratorní testy. Polní testování spočívá
v realizaci organoleptických testů při hodnocení surovin (podle dotyku, zjištění čerstvosti podle chuti, vizuálně, podle čichu, podle zvuku při
pohybu zrní v rukou, aplikací rychlého testu pro stanovení kvality sójového šrotu, hodnocení barvy a konzistence, sledování cizích příměsí).
Přednosti těchto testů jsou:
– rychlost a jednoduchost,
– pomoc při nakupování nebo odmítání krmiv,
– neznamenají další náklady,
– dobré stanovení příměsí, žluknutí, invaze hmyzu, spékavosti, růstu plísní,
– mohou být vyloučeny časově a nákladově náročné laboratorní testy,
– jsou vhodné pro všechny výrobce krmiv, včetně výroby krmiv na farmách,
– doplňují laboratorní testy.
Nedostatky:
– vyžadují více zkušeností pro přesné hodnocení kvality,
– organoleptické a další polní testy nejsou využitelné při právních sporech,
– kvantifikace výsledků není možná.
F e e d TTe
ech, 6, 2002, č 6, s. 23–25
(Sch)
23
CCM pro nosnice
Prospěšnost zařazování CCM
do krmných dávek pro nosnice je již po mnoho let vědecky doložena.
Poznatky
ze světa
Celkový podíl obilovin v krmné dávce může být nahrazen z 65 až 70 %
aniž by došlo k negativnímu ovlivnění užitkovosti nebo kvality výsledného produktu. Dosud však úspěšné zařazení do krmných dávek ztroskotalo na problémech souvisejících s technikou krmení. Nebyla
k dispozici potřebná technika vhodná pro zpracování a dopravu tohoto druhu krmiva v oblasti jednotlivého dávkování do krmných zařízení. Problémy se vyskytovaly hlavně s konzistencí vlhkého krmiva související s namáháním materiálu krmné techniky a krmítek kyselým CCM.
V poslední době se objevily informace o dobrých zkušenostech, v praxi
dostatečně prověřených, s tzv. kuželovým mísičem, ve kterém je možné vlhké a kyselé CCM inkrustovat suchým doplňkovým krmivem.
V tomto případě se hovoří o efektu „obalování“. Výsledkem je zřetelné
snížení výskytu koroze na zařízení.
Pokud někdo nově investuje do hal pro nosnice, měl by rozhodně zvážit alternativu zařazení CCM do plánu výživy. Při současné úrovni cen
je možno dosáhnout snížení krmných nákladů o 3 EUR/q krmiva, na
jednu ustájenou nosnici je možno ročně ušetřit asi 1,30 EUR. Investice na pořízení kuželového mísiče je přitom zohledněna, dodatkové pracovní náklady a vyšší materiálové namáhání ne.
DGS, 2002, č. 40, s. 66
Směsi esenciálních olejů
v kr mení drůbeže
Směsi esenciálních olejů
jsou jedním z nástrojů, který odborníci na výživu mohou využít při sestavování
krmných dávek pro drůbež.
Další výzkum by měl rozvinout pochopení jejich skutečného potenciálu. Esenciální oleje jsou těkavé oleje získávané z rostlin. Nejenže mohou působit individuálně, ale jejich vlivy mohou být také zvýšeny
prostřednictvím synergického efektu jak mezi jednotlivými esenciálními oleji, tak v kombinaci s jinými krmnými aditivy. Jejich hlavní potenciál se ukazuje ve dvou oblastech: stimulace endogenních enzymů
extrakty z koření a regulace střevní mikrobiální flóry – obě pomáhají
udržet zdraví a užitkovost zvířat. Např. zvýšením koncentrace amylázy
a dalších endogenních enzymů mohou být změněny charakteristiky
potravních substrátů ve střevě – např. může být snížena viskozita strávené potravy. To bylo demonstrováno v pokusech s brojlery – začlenění směsi esenciálních olejů nejen zlepšilo účinnost krmiva, ale také
mělo značný vliv na snížení viskozity strávené potravy a podílu ptáků
s viskózním trusem. Od takových změn v intestinálním substrátu lze
např. očekávat, že povedou přímo nejen ke zlepšení absorpce krmiva
a jeho využití, ale také ke změnám mikrobiální kolonizace tenkého střeva. V jisté studii byl zkoumán vliv specifické směsi esenciálních olejů
na intestinální kolonizaci bakterií Clostridium perfringens u brojlerů.
U jedné ze dvou skupin byl zinkbacitracin v krmné dávce nahrazen
50 ppm směsí esenciálních olejů. Doplněk se směsí esenciálních olejů
snížil koncentraci Clostridium perfringens ve střevě a v 32. dni věku
byl počet infikovaných ptáků o 70 % nižší. Ptáci měli také vyšší denní
přírůstky než ptáci kontrolní. Zvýšení denních přírůstků hmotnosti je
pravděpodobně spojeno s následujícím zvýšením obsahu přirozených
antagonistů bakterie C. perfringens ve střevě. To se děje zčásti díky
přímé inhibici, ale zčásti také díky substrátu změněného zřejmě působením zvýšeného obsahu endogenního enzymu. Praxe ukazuje, že specifické směsi esenciálních olejů jsou schopny přinášet výhody pro udržení zdraví a užitkovosti ptáků. Ve srovnání s kontrolními ptáky chovanými bez jakýchkoli stimulátorů růstu mohou být očekávány zisky
v rozmezí 2–6 %.
Feed Mix, 1 0, 2002, č. 3, s. 8
Sušárenská technika
fir my Stela
Firma Stela Laxhuber GmbH
nabízí do svých sušáren obilí a kukuřice ohřívač s přímým a nepřímým ohřevem.
(Ne)
(V
o)
Vo
Při připojení na plyn se doporučuje přímý ohřev vzduchu, který dosahuje stupně účinnosti ohřevu 100 %. Kdo je odkázán na topný olej
jako nosiče energie, musí vzhledem ke zplodinám hoření v proudu
vzduchu počítat u ohřívače s přímým ohřevem se snížením kvality.
V těchto případech je poptávka po nepřímém ohřevu vzduchu. Stupeň
účinnosti je ale podle údajů výrobce 80 až 90 %.
Funkce ohřívačů s nepřímým ohřevem vzduchu
Spalovací komora a kouřovody jsou jako výměník tepla prostorově
konstrukčně odděleny od prostor, ve kterých proudí vzduch se spalinami. Ty sestávají z uzavřené spalovací komory a kouřovodů. Na přání se dodávají ohřívače s nepřímým ohřevem vzduchu, které lze pře-
24
Poznatky
ze světa
stavět na přímé spalování. Podle druhu systému má stupeň účinnosti ohřevu velký ekonomický dopad. Pokud se např. v sezoně suší 5 000 tun kukuřice (z 35 na 15 % vlhkosti) a odhaduje se spotřeba topného oleje
25 l . t–1 vlhké kukuřice, znamená zhoršení stupně účinnosti o 2 %
u ohřívače s nepřímým ohřevem vzduchu zvýšení spotřeby o 0,5 l . t–1
vlhké kukuřice a celkem za sezonu 2 500 litrů. Ohřívače s nepřímým ohřevem vzduchu dosahují podle zkoušek TÜV stupně účinnosti 90 % a více.
Funkce ohřívačů s přímým ohřevem vzduchu
Nové modely sklízecích
mlátiček C A SE
Teplo spalovaných plynů se přímo směšuje s ohřátým procesním vzduchem. Tak stupeň účinnosti ohřevu dosahuje až ke 100 %. Poměr směšování topného plynu a čerstvého vzduchu může být až 1 : 60, ale topné plyny se ředí čerstvým vzduchem v daleko větším poměru.
DLZ Agrarmagazin, 2002, č. 9, s. 173
(mi)
Řada rotačních sklízecích
mlátiček CASE byla rozšířena o další modely – 2366
X-Clusive a 2388 X-Clusive.
Byly provedeny konstrukční změny, které vedly ke zvýšení výkonnosti.
Byly použity motory o vyšším výkonu, byla zavedena elektrická regulace vstřikování paliva u větších modelů 2388 a byl instalován nový buben i jeho hnací mechanismus. Oba modely jsou vybaveny přeplňovanými motory CASE o objemu 8,3 litru. Motor pro sklízecí
mlátičku CASE 2388X-Clusive má výkon 240 kW. To je proti
dřívějším modelům zvýšení o 33 kW, zatímco model
2366 X-Clusive má nyní výkon 186 kW, což je zvýšení o téměř
10 kW. Aby se zlepšilo chlazení motoru, byla přemístěna
rotující mřížka zezadu na bok. Současně se zlepšením průtoku vzduchu se dosáhlo i lepšího přístupu. Byl rovněž změněn způsob vkládání rostlinné hmoty, který snižuje opotřebení a spotřebu energie a rovněž omezuje citlivost mlátičky na vlhké podmínky. Hnací řemenice má u modelu
2388 X-Clusive o 17 % větší průměr než u předcházejících
modelů. Tím se dosáhlo lepší povrchové plochy pro kontakt
s řemenem a tím i menšího prokluzu řemene.
Rovněž bylo zlepšeno provedení snímací jednotky točivého
momentu, která nyní udržuje optimální počet otáček mláticího bubnu i při náhlé změně jeho zatížení. Oba modely respektují provedení dřívějších modelů. Šířka žacího stolu je
Model 2388 s výkonností vyšší o 20 %
4,9 až 6,7 m.
Far mers W
e e k l y, 1 3 7
We
7,, 2 0 0 2 , č . 1 1 , s . 6 9
Pásový traktor pro
největší far my
V řadě traktorů AGCO je nyní
nejvýkonnějším modelem pásový MT 865 Challenger, který nemá méně než 386 kW.
Pásový traktor MT865
(Š)
Byl poprvé předveden v Německu v koncem roku 2002. Je to stroj, který uspokojuje i ty nejnáročnější požadavky na výkon i na těch největších
farmách. Pohon obstarává šestiválcový motor CAT o objemu 15,8 litrů
s elektronickou regulací a hydraulickou aktivací a s vysokotlakým vstřikovacím systémem paliva. Mezi převodovkou a elektronikou motoru je
vzájemný interakční vztah umožňující řidiči zvolit konstantní počet otáček motoru, konstantní rychlost stroje nebo maximální výkon. Převodovka samotná nabízí elektrohydraulicky ovládané řazení 16 x 4 převodových stupňů s maximální rychlostí 40 km . h–1
a bezpočet nabídek řazení a automatickou kontrolu. Dalším novým rysem řady 800 je elektronická
regulace hydraulického diferenciálního řídícího systému. S větší délkou pásů vyvstala potřeba instalovat další opěrné kolo mezi hnací a napínací kolo.
U tohoto modelu jsou nyní čtyři kola místo tří jako
na modelu MT700. Aby se mohl plně využít vysoký
výkon motoru, je traktor vybaven konzolou na balastní závaží. Celková hmotnost může dosáhnout
až 25 tun. Vzadu na traktoru je hydraulicky stavitelný závěs a volitelně i tříbodový hydraulický závěs, který unese až 8,8 tun. Kabina je pohodlná
a prostorná a nabízí optimálně rozmístěné ovládací prvky, odpružené sedadlo s možností vychýlení
o 25 stupňů a klimatizaci. Cena nového traktoru je
Challenger
197 000 GBP.
Far mers W
e e k l yy,, 1 3 7 , 2 0 0 2 , č . 1 1 , s . 7 0 – 7 1
We
(Š)
25
Převodovky Fendt
v nové řadě V
ario
Vario
Pouze rok po předvedení řady traktorů 800 společnost nabízí další
modely 950 Vario. V řadě 800 jsou traktory o výkonech vyšších než
222 kW. Patří sem i model 930 Vario o výkonu 228 kW.
Fendt pokračuje ve vývoji
Modely Fendt 815, 817 a 818 Vario TMS se dodávají s motory o výkosvého potenciálu převodonech od 124 do 144 kW. Systém TMS (Tractor Management System)
vek Vario.
umožňuje elektronickou komunikaci mezi plynulou převodovkou CVT
a motorem. Ovládací systém pomocí joysticku lze využívat ke zrychlení
nebo zpomalení traktoru (systém TMS zaručuje vždy nejúčinnější převod). Všechny tři modely jsou poháněny šestiválcovými motory o objemu 5,7 litru. U traktorů řady 800 je zabudován rovněž HMS systém
(Headline Management System) – systém ovládání při
otáčení na souvratích. Předem nastavené pohyby a hydraulicky ovládané operace jsou aktivovány dotykem na
jedno z tlačítek. Tím se dosáhne úspory času a zvýšení
výkonnosti soupravy. Hmotnost nových traktorů 6,8 tun
je ideální pro kompaktní vysoce výkonné stroje.
Na druhé straně výkonové řady je model Fendt 930 Vario TMS s přeplňovaným šestiválcovým motorem o objemu 7 litrů a o výkonu 228 kW, s hmotností 8,95 tun,
který je určen pro podniky služeb a na velké farmy. Aby
bylo zajištěno dostatečné chlazení u modelu 930, Fendt
zkonstruoval nový systém s většími vstupními plochami, s písty chlazenými olejem a novou chladicí soustavou vzduchu. Vzduchový filtr motoru byl přemístěn pod
kapotu, kde se může akumulovat pouze minimální množství vzduchu. Podobně jako nová řada 800 také model
Vario 930 TMS je vybaven systémem Track Management
System a Headland Management System. Palubní počítač se rovněž používá mezi jinými funkcemi i k ovládání
strojů (Variotronic), když umožňuje jejich přesnější seřízení. Tento traktor bude k dispozici v březnu 2003
Nový traktor Fendt 930 Vario TMS
a jeho cena dosud nebyla stanovena.
Parametry traktorů Fendt 800 Vario TMS
Model
Výkon, kW
Převodovka
815
124
Vario
817
132
Vario
818
144
Vario
Far mers W
e e k l yy,, 1 3 7 , 2 0 0 2 , č . 1 1 , s . 7 4 – 7 5
We
Trendy ve výstavbě stájí
V chovu skotu se osvědčily
jednoduché, cenově výhodné stájové systémy jako stáje s venkovním klimatem.
Poznatky
ze světa
(Š)
Jedná se o velkoprostorové stavby s minimálně jednou nebo více otevřenými stěnami. Boční stěny tvoří jednoduchý stěnový pláš, většinou z dřevěných fošen s přestavitelnými prvky pro přívod vzduchu nebo
z mechanicky přestavitelných bočních dílů řešených jako navíjecí větrací rolety nebo síové mříže.
Při celoročním ustájení zvířat ve stáji je účelné provedení střechy
z tepelně izolačních střešních desek, aby se minimalizovalo pronikání
tepla slunečním zářením. V zimě dojnice snášejí chlad v takovýchto
stájích velmi dobře, v horkém létě s bezvětřím dochází neustále
k poklesu dojivosti, protože zvířata nemohou v dostatečné míře vydávat teplo a vodní páru. V těchto situacích je možné pomocí ventilátoru
vyvolat ve stáji umělé proudění vzduchu, aby se zvířatům vydávání tepla usnadnilo.
Zásadním způsobem by se ale mělo pohlížet na umístění stáje v terénu.
Nejlepšího provětrávání se dosáhne při situování budovy napříč ke
směru převládajícího větru. Umístění v údolích, porostech, mezi dalšími budovami atd. mohou ovlivnit stupeň provětrávání stáje a tím i pohodu zvířat. Můžete dojít ke zjištění, že v chovu skotu k uvedeným
systémům ustájení není jiná alternativa.
Zejména u větších stád dojnic s vysokou užitkovostí se bude
v budoucnosti zavedení podpůrného větrání do stájí podporovat a bude
se tak zvyšovat dobrý zdravotní stav zvířat.
DLG – Mitteilungen, 2002, č. 11, s. 62
(mi)
26
Rychle vyměnitelné hřeby
kypřičů a bran
Při použití nejnovější konstrukce trvá pouze několik
sekund nahradit zlomené
nebo opotřebené hřeby kypřičů s aktivními pracovními
orgány.
Výměna radlic rotačního kypřiče
Amazone
Lisy fir
my C A SE
firmy
Firma CASE má ucelenou
řadu lisů včetně nového
modelu s pevnou lisovací
komorou.
Poznatky
ze světa
Životní
prostředí
Mechanicko-biologické
zpracování odpadu
V Horním Rakousku se firma MUT zabývá vývojem
zpracovávání zbytkového
odpadu.
Tato konstrukce se velmi rychle rozšířila a tak
Reco nyní tyto hřeby dodává jako standardní
výbavu na rotační brány Maschio DM Rapido. Hřeby, které jsou o 2 cm delší a o 3 mm
tlustší než dosud montované standardní, zaručují delší životnost a větší pevnost. Mohou
být rovněž instalovány na starší brány řady
DM. Náhrada hřebů hřeby DM na poli trvá 5
nebo 6 minut, ale stejná práce zabere pouze
několik sekund u výměny hřebů Reco nové
konstrukce. Osazení na třímetrové brány stojí
395 GBP. Také firma Amazone používá na
svých rotačních branách systém rychle vyměVýměna radlic u Rapido
nitelných radlic.
Rovněž stačí 5 až 6 sekund na jejich výměnu, bez použití nářadí, i když
výrobce v některých případech pro ulehčení doporučuje šroubovák.
Na nejnovějších rotačních branách Kuhn Farm Machinery se již rovněž používají tyto radlice.
Systém Twin-Fit rovněž nevyžaduje použití speciálního nářadí a umožňuje výměnu provádět na poli.
Far mers W
e e k l y, 1 3 7
We
7,, 2 0 0 2 , č . 1 3 , s . 8 0
Nové modely nesou označení RBX452 a RBX462. Jsou vhodné pro práci
se siláží, senem i slámou. Menší model RBX 452 produkuje balíky
o průměru 1,2 m, větší o průměru od 1,2 do 1,8 m. Šířka standardního
sběracího zařízení je 2 m a volitelně i 2,3 m pro sběr slámy od širokozáběrových sklízecích mlátiček. Volitelně lze stroj vybavit různými typy
vkládacího mechanismu včetně předřezávacích typů, které mají 15 hydraulicky ovládaných nožů. Lisovací komora má pět válců, z nichž spodní
dva jsou poháněné a šest pásů s chevronovým povrchem. Zhotovený
balík může být zabalen bu do sítě nebo do provázku. Sí je předsazená
přes okraje válcového balíku.
Nový model RBX341 je lehčí konstrukce a dobře ovladatelný. Vytváří
balíky o průměru 1,25 m a nabízí rovněž obě možnosti vázání. Sběrací
zařízení je 2 m široké. Z něho je rostlinná hmota přiváděna do lisu
rotorovým vkládacím mechanismem podobně jako u modelů s variabilní
vkládací komorou. Lze rovněž instalovat i předřezávací mechanismus
osazený třemi, sedmi nebo 15 noži v závislosti na požadované délce
řezanky. Lis lze rovněž používat v kombinaci s baličkou v jedné jednotce – Rotor/Cutter Silage-Pack, která umí slisovat a zabalit balík
v jednom procesu. Tato jednotka je na tandemovém podvozku se dvěma satelitními rameny aplikujícími fólii.
Far mers W
e e k l y, 1 3 7
We
7,, 2 0 0 2 , č . 1 5 , s . 6 3
V Zistersdorfu byla uvedena
do zkušebního provozu nová
rafinerie na bionaftu, která
je svou kapacitou 40 000 tun
ročně největší v Rakousku.
(Š)
K tomu navrhla zařízení na mechanicko-biologické zpracování, kde se
odpad podrobuje selektivnímu drcení a několikanásobnému třídění.
Odděluje se organická část od anorganické. Organický podíl odpadu
se zpracovává klasickým způsobem, to je vyhníváním a dále dohníváním v nově vyvinutém systému MUT Kyberferm. Technologie je řízena
počítačem, takže je proces vyhnívání neustále řízen a současně je pod
kontrolou i odbourávání materiálu. Tím, že se zjišuje množství tepla
vytvořeného v průběhu procesu, lze řídit proces a regulovat jej případně i chlazením.
Po zpracování zbývá v uvedeném zařízení asi 40 % zpracovaného paliva a asi 30 % materiálu určeného na skládky. Palivový podíl má vysokou výhřevnost a mohou jím být nahrazována fosilní paliva.
Umweltschutz, 2001, č. 10, s. 15
Bionaf ta ze starého
pokr mového oleje
(Š)
(Š)
Firma DonauWind, která tuto rafinerii zprovoznila, oznamuje, že tento závod bude zpracovávat převážně starý pokrmový olej, který bude
esterifikován úplně novou technologií. Postup esterifikace, vyvinutý
společností Energea, umožňuje plně automatickou výrobu bionafty během několika sekund. Výchozí surovinou je řepkový olej a starý pokrmový olej. Starého pokrmového oleje je dostatek, protože soukromé
firmy jej sbírají za 0,18 až 0,33 EUR. V současné době je zakázáno
zpracovávat starý pokrmový olej na krmivo pro zvířata a proto nejsou
27
jiní odběratelé tohoto oleje. Technologie vzbudila zájem na celém světě. Bionaftu lze využívat v každém automobilu vyrobeném po roce 1993,
nebo jako čistou, nemíchanou s obvyklými pohonnými látkami.
Odpadové fórum, 2002, č. 10, s. 6
Recyklace zelené
organické hmoty
Další příjem z recyklované zelené odpadní organické hmoty a kompostování na farmě?
Životní
prostředí
Farmář Mark Lea ze Shropshire věří, že učinil dobré rozhodnutí, když
si začal s recyklací zelené organické odpadní hmoty a kompostováním
na své farmě v dubnu 2001. Má dostatek zelené hmoty a také příležitost rozhazovat kompost na plochu 90 hektarů polí. Zatím rozmetá
1 500 tun kompostu ročně a v budoucnu plánuje toto množství ještě
zvýšit. Než začal s touto činností, musel požádat o povolení Agenturu
pro životní prostředí, která uznala tuto farmu za vhodné místo mimo
jiné také proto, že nemá žádnou povrchovou vodu, drenáže a propustnou písčitou zem. Také musel získat souhlas od místní obecní rady,
zaplatit 1000 GBP za jistá zlepšení na komunikacích, 3 000 GBP za
vyštětování a izolaci složiště zelené hmoty o rozloze 500 m2. Po získání
dalších povolení pan Lea si pronajal italský přívěsný drtič Seko o kapacitě 12 m3, s kterým zpracovával až 50 t . d–1. Materiálem byly větve
stromů, keře a tráva v tříměsíčním intervalu.
Kromě drtiče Seko farmář rovněž používá drtič Menart P100 o výkonnosti 8 t . h–1. Z drtiče se materiál hromadí na hromadách 3 m širokých, 50 až 100 m dlouhých a 1,5 m vysokých. Po dobu 4 měsíců se
kompost promíchává a přehazuje, a to několikrát měsíčně pomocí překopávače Morawetz, aby se udržela aerobní činnost. Teplota kompostu
dosahuje 65 až 70 °C. Pak následuje šestiměsíční stabilizace a rozmetání po poli v dávce 25 až 30 t . ha –1.
Far mers W
e e k l y, 1 3 7
We
7,, 2 0 0 2 , č . 1 6 , s . 7 0
Obnovitelné zdroje
energie
Rakousko je s podílem obnovitelných zdrojů energie
24,3 % na jednom z předních míst v Evropě. V Evropské unii činí průměr 5,3 %.
Produkce biomasy pro energetické účely je kromě výroby potravin jednou z perspektivních činností zemědělství. Malý příklad ze sousedního Německa to dosvědčuje.
(Š)
V rámci celé Evropy se v Rakousku spaluje nejvíce rostlinné biomasy.
Přesto Rakousko navrhuje ještě v roce 2002 začít s programem získávání tepla a elektrického proudu z biomasy v hodnotě 60 mil. EUR.
Na druhé straně vzhledem k úsporám byly škrtnuty finanční prostředky na podporu zařízení k výrobě bioplynu. Do roku 2005 má
v Rakousku 5,5 % roční spotřeby pohonných hmot pokrývat bionafta.
Nyní je v této zemi 253 zařízení na bioplyn, avšak využitelný potenciál
by mohl být daleko vyšší.
Umweltschutz, 2002, č. 1/2, s. 12
Jeden balík slámy ze
svinovacího lisu nahradí
110 litrů topného oleje
(Š)
(Š)
Místo 44 000 litrů topného oleje se o příjemné teplo v hotelu na statku
Groß Breesen v Meklenburgsku nyní stará 400 balíků slámy ze svinovacího lisu. Umožňuje to celosvětově nejnovější zplyňovač slámy, který
„polyká“ celé balíky. Balík o hmotnosti 250 kg hoří ca 7 hodin při výkonu 150 kW. To odpovídá množství 110 l topného oleje v ceně
38,50 EUR (při ceně 0,35 EUR/l). Z každého balíku zůstane ca 13 kg
popele, který se může použít jako hnojivo. Majitel venkovského hotelu
Uwe Weiß chce „zplyňovač celých balíků slámy“ také prodávat. Možnosti použití vidí kromě vytápění rodinných domků
pro více rodin také v zemědělství, například pro
vytápění loží pro selata,
přípravu teplé vody pro
telata a sušení obilí. Zplynovač slámy o výkonu
200 kW stojí ca 60 tis.
EUR. Mnoho spolkových
zemí si vyžádalo informace. Pěstování slámy
pro vlastní zplynovač
v podniku se může provozovat jako produkce
biomasy pro energetické
V novém zplynovači slámy hoří balík slámy
účely i na dočasně neobze svinovacího lisu o hmotnosti ca 250 kg po
dělávaných plochách.
dobu přibližně sedmi hodin
T o p A g r a rr,, 2 0 0 2 , č . 1 0 , s . 1 1
(mi)
28
Zelenina s obsahem
draslíku proti osteoporóze
Zvýšený přísun draslíku
může snížit riziko onemocnění osteoporózou.
K tomuto závěru dospěli vědečtí pracovníci kalifornské univerzity v San
Franciscu na základě výzkumu, jehož se zúčastnily starší ženy.
Bylo zjištěno, že draslík může snižovat jak ztrátu vápníku, k níž dochází
i při konzumaci normální stravy, tak i enzym NTX podílející se na odbourávání kostí. Vědečtí pracovníci proto doporučují zvláště ženám konzumovat stravu bohatou na draslík jako je zelenina, ovoce a brambory.
Díky obsahu 350–650 mg ve 100 g konzumovaného podílu se následující druhy zeleniny řadí mezi potraviny bohaté na draslík: špenát (650),
řeřicha (550), fenykl (500), zelí bílé (500), pastinák (470), polní salát
(420), žampióny (420), zelí červené (390), dýně (380), mangold (380),
brokolice (370), kedluben (370), celer (350), artyčok (350).
Gemüse, 3 8, 2002, č. 9, s. 4
Jezte vše, co si srdce
žádá
Vyvážená strava má pozitivní vliv na zdravotní stav.
Lidská
výživa
Ale jak taková strana vypadá? Neustále se uvádí, že obyvatelé konzumují příliš mnoho tuku, cukru a příliš mnoho bílkovin – především
živočišného původu. Zvýšená spotřeba masa, mléka a mléčných výrobků se označuje jako rizikový faktor. Vědecké výzkumy ale dokazují, že
dříve publikovaná doporučení byla založena spíše než na medicínsky
podložených faktech na zbožném přání, vysvětluje švýcarský vědec
Nicolai Worm. Rozsáhlý dlouhodobý pokus neprokázal mezi optimálně
a špatně živenými lidmi žádný rozdílný vliv na jejich zdravotní stav.
Vědci z toho vyvozují, že doporučovaná potravní pyramida možná nefunguje. Pohled do minulosti ukazuje, že i když se lidské chování
v průběhu vývoje člověka velmi silně změnilo, genetická výbava zůstala po celých 40 000 let stejná.
Proto se Worm domnívá, že došlo ke změnám ve výživě člověka ve směru zvýšení příjmu bílkovin a tuků, jak je dnes obvyklé, ale s podstatně
vyšším podílem jednoduchých nenasycených mastných kyselin a významně zvýšeným příjmem omega-3 mastných kyselin a naopak k minimalizaci příjmu omega-6 mastných kyselin. Pozitivní vliv omega-3 kyselin na
naši výživu je sice vědecky doložen, ale tyto informace nejsou bohužel
ještě příliš rozšířeny na veřejnosti.
Před deseti lety začala bretaňská firma Valorex zařazovat lněné semeno jako pevnou součást krmných dávek hospodářských zvířat. Na začátku byla idea získat krmivo s odpovídajícím složením a zastoupením
jednotlivých mastných kyselin na základě známého pozitivního vlivu
jarních trav na zdravotní stav a užitkovost krav. Výběr padl na lněné
semeno. Studie ukázala, že je možné, aby bylo dosaženo dobré hodnoty krevních tuků, aniž by bylo nutno měnit obvyklé nutriční zvyklosti,
vysvětlil Pierre Weill, iniciátor tohoto projektu. Na základě těchto zkušeností bylo v roce 2000 založeno Sdružení modrobílého srdce, které
si vytklo za cíl zajistit celý potravní řetězec od pěstování lnu až na
talíř. Produkty vyrobené tímto sdružením přesvědčily také Monoprix,
nejdůležitější specializovaný obchodní řetězec ve Francii, aby zařadil
tyto produkty do svého sortimentu.
Analogicky k tomuto francouzskému Sdružení bylo v květnu 2002
založeno ve Švýcarsku sdružení TradiLin.
Schweiz. Milchztg, 128, č. 37, s. 10
Přehled požadavků na
značení potravin v USA
Federální zákon o správném
balení a značení nařizuje výrobcům, balírnám či distributorům řídit se při označování potravin následujícími povinnostmi.
(DK)
(Ne)
Výrobci, balírny či dovozci potravin odpovídají za označení potravin.
Obal výrobku musí obsahovat „hlavní zobrazovací panel“, který je na
přední straně výrobku či na horní boční straně, protože těchto míst si
spotřebitel při nákupu potravin nejpravděpodobněji všimne. Musí tam
být uveden název výrobku vyhotovený tučným písmem a alespoň poloviční velkostí největšího písma na etiketě a dále informace o množství
potraviny v balení, a to jak v metrických, tak v USA běžných jednotkách. Informace o množství potraviny musí být uvedena ve spodní
třetině hlavního zobrazovacího panelu.
Součástí obalu musí také být informační panel, ze kterého se zákazník
musí dozvědět název a adresu výrobce, balírny či distributora, zemi
původu, tabulku s nutričním zastoupením v potravině a seznam přísad.
Nutriční zastoupení se nemusí uvádět v tabulce v případě, že obal je
malý či tvar neumožňuje jejich umístění do sloupce.
Výjimku v označování mají potraviny ve velkém balení, které jsou určeny pro další výrobu, syrové ovoce, zelenina a mořské plody, na ob-
29
jednávku zpracované ryby a zvěřina, malá balení (méně než 12 čtverečních palců) a potraviny prodávané z velkých nádob.
w w w. f o o d n e t . c z
V EU platí nová směr nice
o genetických modifikacích
Uvádění výrobků z geneticky modifikovaných organismů na trh Evropské unie podléhá přísnějším pravidlům.
Lidská
výživa
Podle nové směrnice podléhá zavádění geneticky modifikovaných organismů schvální. Společnost, která o něj žádá, musí nechat posoudit
rizika působení takového výrobku. Debaty se má zúčastnit i veřejnost.
Povolení uvést na trh geneticky modifikovaný výrobek budou udělovat
úřady členského státu, kde má být geneticky modifikovaný výrobek
poprvé uveden na trh.
Společnost, která chce výrobek na trh uvést, ale musí nechat posoudit
jeho rizika. Tedy vyloučit možnosti, že výrobek bude nepříznivě působit, a zjistit potenciální následky takového působení.
Stát vydávající oprávnění musí prostřednictvím Evropské komise informovat ostatní členské země. Nevznesou-li námitky, je možné uvést
výrobek na jednotný trh Unie, přičemž odpovědná je země, kde obchodník požádal o vyjádření. Vznesou-li země námitky, nastává rozhodovací procedura, v níž se budou vyjadřovat orgány Unie i zástupci
členských zemí. Poslední rozhodovací instancí je rada ministrů. Kromě toho musí Komise informovat veřejnost.
Existuje webová stránka, kde bude EK informovat o žadatelích usilujících o povolení uvést výrobek na trh a umožní návštěvníkům stránek
přidávat komentáře. Její internetová adresa je http://gmoinfo.jrc.it.
Výrobek bude sledován i po uvedení na trh, to má prokázat, že je neškodný, budou se rovněž sledovat jeho potenciální dlouhodobé efekty.
w w w. e k o l i s t . c z
Kvalita ovoce a zeleniny
se zhoršuje
Díky modernímu zemědělství
jsou ovoce a zelenina na pohled stále lákavější a svádějí ke koupi. Jablka jedno
jako druhé, brambory a pomeranče balené podle velikosti, čerstvý špenát svítící
zelení. Jednoduše pokrok,
pokud porovnáme dnešní
nabídku s nabídkou, kterou
měli k dispozici naši prarodiče.
Černý čaj obsahuje velké
množství flavonolů, což je
podskupina antioxidačně
působících flavonoidů, které úspěšně bojují se škodlivými volnými radikály.
Antioxidanty v banánech
Banány patří na trhu mezi
oblíbené ovoce.
(lep)
Tento pokrok má však i své nevýhody. Jak prokázali angličtí odborníci
na výživu, kvalita ovoce a zeleniny se již zhruba 50 let snižuje. Přání
zákazníků kupovat pouze to, co lahodí oku, vedlo k dramatickému
poklesu minerálních látek a stopových prvků v plodech.
Vědci ze Sussexu zkoumali různé druhy ovoce a zeleniny z hlediska
obsahu těchto látek a porovnávali výsledky s údaji získanými
v posledních 40 letech. Podíl životně důležitých minerálů poklesl
v tomto období u některých druhů o více než 50 %. Tak např. obsah
sodíku v tyčkovém fazolu poklesl téměř na nulu. Sodík je důležitý pro
funkci nervové soustavy a tvorbu svalů. Brokolice ztratila během padesáti let okolo 75 % draslíku, který posiluje zuby a kosti. Stejné výše
dosáhl i úbytek hořčíku u mrkve. Hořčík chrání tělo před srdečními
chorobami, astmatem a ledvinovými kameny. U špenátu se snížil obsah
železa v průměru o 60 %. Odborníci na výživu spatřují příčiny snížené
kvality ovoce a zeleniny v moderním zemědělství. Stále více se na pole
aplikují průmyslová hnojiva, která podporují růst užitkových rostlin.
Avšak některé minerály se spolu s hnojivy nedodávají. Půda je proto
už dávno vyčerpaná. Navíc snahy šlechtitelů jsou směrovány na vývoj
produktů, které krásně vypadají, jsou rezistentní vůči chorobám a lze
je dlouho skladovat. Výzkumy potvrdily výsledky studie publikované
v časopise British Food Journal v roce 1997.
N a t ü rr.. G t n . , 2 0 0 2 , č . 6 , s . 7
Pijte čaj s mlékem
(Lep)
(DK)
Protože obecně platí domněnka, že mléko v čaji zhoršuje využitelnost
flavonolů v organismu, zatímco proteiny mohou flavonoidy efektivně
vázat, byla tato domněnka podrobena výzkumu, kterého se zúčastnilo
18 probandů. Ti pili denně 8 šálků černého čaje s mlékem nebo bez
něj. Přídavek 15 ml mléka v jednom šálku čaje nevedlo k žádným změnám v množství naměřených flavonolů v krvi. Kdo tedy má v oblibě
pít čaj s mlékem, může ho i nadále konzumovat bez obav.
Schweiz. Milchztg, 128, 2002, č. 51, s. 7
(Ne)
Ovoce je obecně zdrojem různých antioxidantů, např. vitaminu C, vitaminu E, beta-karotenu a řady fenolových sloučenin s antioxidačním
účinkem, např. flavonoidů.
Vzhledem k nedostatku informací o antioxidační aktivitě komerčních
banánů (Musa cavendish), zaměřili se vědci v Japonsku na vyšetřování fenolových antioxidantů v banánech. Zjistili, že celkové fenoly jsou
30
Lidská
výživa
více zastoupeny ve slupce (907 mg/100 g sušiny) než ve dřeni (232 mg/
100 g sušiny). Tomuto zjištění odpovídala i antioxidační aktivita. Extrakt ze slupek vykazoval 2,2krát silnější antioxidační účinek než extrakt ze dřeně. Vyšší antioxidační aktivitu slupek lze přisuzovat vyššímu
obsahu fenolových látek ve slupce, zvláště pak obsahu gallokatechinu.
Z literatury je známo, že katechiny vykazují silné antioxidační účinky
proti peroxidaci lipidů a chrání před řadou nemocí, např. rakovinou
a onemocněním srdce.
F o o d C h e m i s t r y , 7 9, 2 0 0 2 , č . 3 , s . 3 5 1 – 3 5 4
Zinek proti stár nutí
V rámci nedávno zahájeného projektu EU budou evropští výzkumníci sledovat
rozdíly v příjmu zinku prostřednictvím denní stravy
mezi staršími obyvateli
v různých evropských zemích a dále pak i výsledky
obohacování stravy zinkem.
Příjem zinku u starších osob v Evropě je všeobecně nízký, přičemž zinek zřejmě hraje podstatnou úlohu v prevenci chronických a degenerativních onemocnění spojovaných se stárnutím. Účastníci výzkumu
budou dostávat po dobu šesti měsíců placebo, resp. suplementy se dvěma různými koncentracemi zinku. Na počátku experimentu, po třech
a šesti měsících bude hodnocen vliv suplementace na nutriční stav
a intestinální absorpci zinku. Výzkumný tým se domnívá, že během
tohoto experimentu získá věrohodné údaje o příznivých účincích optimálního množství zinku na zdravotní stav starších osob. Zinek je důležitý pro obranný mechanismus organismu proti zánětlivým onemocněním. Obohacování stravy touto esenciální živinou může být pro zdraví
velmi prospěšné, na druhé straně ale přebytek zinku může negativně
ovlivňovat metabolismus jiných minerálních látek. Nejlepší způsob zajištění adekvátního přívodu zinku je vyvážená strava. Hlavním zdrojem
zinku jsou cereálie, mléčné a masné výrobky. Praktickým výsledkem
projektu by měla být formulace doporučení pro optimální příjem zinku
u straších osob v Evropě a vývoj výrobků obohacených zinkem, určených speciálně pro muže a ženy středního a vyššího věku. Další informace o projektu č. QLK1-2001-00168 je možno získat na adrese
Dr.Charles Coudray, INRA, Saint-Genes-Champanelle, France.
h t t p : / / w w w. i n r a . f r /
Toxik
ologové var ují před
oxikologové
nebezpečím
energetických nápojů
Prodej energetických nápojů, které obsahují vysoké
množství kofeinu, by měl být
regulován stejným způsobem jako tabákové výrobky.
Olše – strom roku 2003
Za strom roku 2003 byla pověřeným Kuratoriem vybrána olše lepkavá (Alnus glutinosa).
Zahradnictví
Rez hrušňová, jejíž výskyt se
v posledních letech zvyšuje, patří mezi rzi, které pro svůj vývoj
potřebují změnu hostitele.
(kop)
S referátem na toto téma vystoupila na toxikologické konferenci v Irsku, která se uskutečnila v prvním prosincovém týdnu, irská lékařka
M. Fitzgerald. Současný marketing těchto nápojů je podle jejího názoru scestný. Spotřebitel musí být mnohem více informován o škodlivých účincích konzumace vysokých dávek kofeinu, zejména pokud jsou
kombinovány navíc s alkoholem.
Varuje před riziky povzbuzujících nápojů pro sportovce, stejně jako
pro děti a těhotné ženy. Značení energetických nápojů musí být mnohem výstižnější a serióznější.
h t t p : / / w w w . i r i s h . e x a m i n e rr.. c o m /
(kop)
Je to strom, který si nejlépe poradí s povodněmi. Nyní je však silně
ohrožen. V r. 1993 se objevilo odumírání olší, které může během několika let způsobit úhyn celých porostů. Prvními symptomy jsou řídké,
silně kvetoucí a později odumírající koruny. Na krčku kořene a bazální
části kmene se zároveň objevují černohnědé skvrny. Původcem tohoto
nebezpečného onemocnění je Phytophthora, jejíž spory se pomocí bičíkovitých vlásků aktivně pohybují ve vodě a vnikají do dřeva olší. Nejdříve odumírá kůra u báze kmenu a nakonec celý strom. Je velmi důležité, aby všichni, kdo olše rozmnožují, tedy lesní závody, správy zelených ploch, zahradnické a krajinářské podniky přistupovaly k tomuto
nebezpečí zodpovědně a nepřipustily, aby se fytoftorou infikované rostliny šířily. To je nejdůležitější poselství Kuratoria „Strom roku“. Spolehlivou jistotu infekce může přitom dát pouze laboratorní test. Bažinaté olšové lesy jsou již uvedeny na Červené listině ohrožených biotopů. Cenu olší připomíná i skutečnost, že Benátky jsou vystavěny nejenom na dubovém, ale z poloviny právě na olšovém dřevě.
Gärner + Florist, 2002, č. 23, s. 5
Hostitelé rrzi
zi hr ušňové
(kva)
(EP)
Hlavním jejím hostitelem je jalovec ( Juniperus ), hrušeň je hostitelem
vedlejším. Jalovec zůstává napaden celoživotně, funguje tudíž na jaře
jako stálý zdroj infekce pro hrušně. Po určité době u hrušní dochází
k odumírání napadených větví nebo dokonce celých stromů, zejména
mladých. Rez musí ovšem každý rok hrušeň znovu infikovat, protože
31
Zahradnictví
na hrušni není schopná přezimovat. Není-li přítomen zdroj infekce na
jalovci, k napadení hrušně nedochází. Jalovců je však více druhů
a odrůd a ne každá z nich se může stát zdrojem infekce. Rozdíly mezi
nimi uvádí Spolkový výzkumný ústav ve švýcarském Wädenswill na
internetu (www.sar.admin.ch/faw/docu/service/merkbl.gitterrost.pdf).
Existují také rozdíly v náchylnosti jednotlivých odrůd hrušní, ovšem
jsou méně výrazné. Infikované listí se vzhledem k biologii rzi může
bez obav kompostovat nebo i nechat ležet na místě. Pro zahrádky není
zatím k dispozici žádný chemický přípravek proti této rzi. Použít se
však dá přípravek Baycor-Spitzpulver s účinnou látkou bitertanol, který
má dobrý vedlejší účinek na rez hrušňovou.
Praktikové se sice domnívají, že přetrvávání rzi na hrušni je možné,
vědecký důkaz o tom však neexistuje. Jejich názor vyplývá z poznatku,
že se napadení rzí objevuje na hrušních, které rostou od jalovců velice
daleko.Údaje o potenciální vzdálenosti přenosu spor rzi ovšem také
zatím neexistují. Je možné, že rádius jejich přenosu je za určitých podmínek větší, než se předpokládalo.
TA S P O
O,, 2 0 0 2 , č . 4 3 , s . 2
Mulčovací fólie
z kukuřičného škrobu
Na univerzitě ve Weihenstephan studovali vlastnosti biologicky odbouratelných mulčovacích fólií.
Ukazuje se, že škrobový materiál mulčovací fólie musí svou trvanlivostí
odpovídat trvání pěstované kultury. Biologické odbourávání fólie
z kukuřičného škrobu závisí také na vlhkostních a tepelných podmínkách. UV záření však fólii neovlivňuje. Mulčovací fólie ze škrobu, biologicky odboutatelných syntetických látek a změkčovadel je koncem pěstitelského období natolik křehká, že se snadno zaorává a během několika
týdnů se v půdě rozloží. Zvýšené materiálové výdaje na fólii se vyrovnají
tím, že odstranění fólie po sklizni se omezuje na minimum a odpadají
náklady na transport a likvidaci fólie. Mulčovací fólie z odbouratelných
surovin ohřívá půdu na obdobné úrovni jako zemědělská fólie z PE. Její
vliv na potlačení plevelů a udržení půdní vlhkosti je rovněž obdobný. Bez
problémů se také mechanizovaně pokládá.
Fólie z kukuřičného škrobu pod názvem Mater-bi se dodávají v tloušce
12–50 mikrometrů. Pro krátkodobé kultury, např. osmitýdenní salát, se doporučuje fólie v tloušce 12 mikrometrů. Asi 15 týdnů vydrží fólie 15 mikrometrů silná, vhodná třeba pro okurky. Pokud má fólie vydržet po celou vegetaci, např. u jahodníku, je vhodná fólie s tlouškou 20–25 mikrometrů.
TA S P O
O,, 2 0 0 2 , č . 4 7 , s . 8
Genová technologie na
postupu
Světový obchod s chemic kými přípravky na ochranu
rostlin klesl o 7 % v důsledku využívání genové technologie ve šlechtění.
zemědělské aktuality
ze světa
(EP)
(EP)
Transgenní odrůdy reprezentují dnes na světovém trhu 3 mld. USD.
Uvádí se, že hlavní podíl na snížení prodeje chemických přípravků mají
USA, kde se transgenní odrůdy nejvíce rozšířily. V posledních dvou
letech se jejich plochy zdvojnásobily na 53 mil. hektarů. K velkému
rozšíření došlo také v Indii a v Číně. Vzhledem k evropským konceptům se tedy konkurence v mezinárodním obchodu s rostlinnými produkty zostří. Německo by mělo tuto perspektivu vzít v úvahu. Ochrana
rostlin bude v budoucnosti čím dál více směřovat k integrované ochraně promyšleně kombinující biologické, chemické, mechanické a gentechnologické i šlechtitelské možnosti.
TA S P O
O,, 2 0 0 2 , č . 2 5 , s . 8
(EP)
Řídí redakční rada:
PhDr. J. Rydlo – ředitel
Ing. V. Pokorný, CSc.
Redaktoři:
Dr. J. Javůrková, CSc.
Prof. Ing. P. Kic, DrSc.
Mgr. D. Koubová
Ing. S. Mihulka, CSc.
Ing. P. Michal
Ing. D. Nehasilová
Ing. P. Schneiderová
Ing. M. Šastný
Ing. Š. Vondrášková
Ing. I. Fantyšová (tech.redakce)
tel.: 2/27 01 03 15
32

Podobné dokumenty

ROČENKA 2008 Annual Report 2008

ROČENKA 2008 Annual Report 2008 bych chtěl poděkovat svým spolupracovníkům, kteří museli zvládat nelehké úkoly související s integrací dvou příspěvkových organizací do jedné instituce. Je zřejmé, že období jednoho roku, po které ...

Více

rydlo vzor konec

rydlo vzor konec provádìli dojení tøikrát dennì a aplikovali prodlouženou dobu osvìtlení a pøitom zjišovali ztráty dusíku v hnoji. Zjistili, že užití bovinního somatotropinu, dojení tøikrát dennì a dodatkové pøisv...

Více

Stáhnout materiál

Stáhnout materiál Lze již od 6 měsíce věku jalovice (tzn. její potomstvo z IVF rychleji na světě než její tele) Na rozdíl od ET efektivní i v kombinaci se sexovaným semenem (1 ID na více donorek). Při jednom IVF lze...

Více

Bovinní mastitida z pohledu koaguláza-negativ

Bovinní mastitida z pohledu koaguláza-negativ lézí způsobených bodavým hmyzem, a tím zabránit přenosu bakteriální infekce St. aurea a CNS - zajistit čistotu prostředí odchovu zvířat Vakcinační harmonogram Nemůžeme zabránit odpovídající prevenc...

Více

výroční zpráva jihočeského muzea v českých budějovicích za rok 2015

výroční zpráva jihočeského muzea v českých budějovicích za rok 2015 ve spolupráci se specializovanou českobudějovickou základní organizací Českého zahrádkářského svazu „Orchidea“ a velmi nás potěšilo, že v průběhu 10 dnů zavítalo do Jihočeského muzea více než 4000 ...

Více