2016-8944

Komentáře

Transkript

2016-8944
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek
_________________________________________________________________________
*MMFMX00SK2JF
SP.ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL.:
DATUM:
MMFM_S 8944/2016/ODaSH/IvSch
MMFM 82169/2016
Bc. Iveta Schejbalová
558 609 207
[email protected]
27.6.2016
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Magistrát města Frýdku-Místku, úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy a silničního
hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, jako příslušný silniční správní
úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost týkající se omezení
obecného užívání křižovatky silnice č. III/48411 Frýdek-Místek-Paskov, ul. Ostravská v obci
Sviadnov se silnicí č. III/4845 a místní komunikací ul. Nádražní v obci Sviadnov, a to částečnou
i úplnou uzavírkou silničního provozu z důvodu realizace stavby nazvané: „Silnice III/48411 –
Sviadnov, okružní křižovatka s III/4845 s MK“, kterou dne 3.6.2016 podala společnost
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, Úprkova
795, 702 00 Ostrava, (dále jen "žadatel"),
a na základě tohoto přezkoumání, podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a
§ 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
povoluje
žadateli
uzavírku (částečnou i úplnou) křižovatky silnice č. III/48411 Frýdek-Místek-Paskov,
katastrální území Sviadnov, ul. Ostravská se silnicí č. III/4845 a místní komunikací ul.
Nádražní v obci Sviadnov,
z důvodu realizace stavby nazvané: „Silnice III/48411 – Sviadnov, okružní křižovatka
s III/4845 s MK“, kdy dojde k přestavbě průsečné křižovatky.
Termín uzavírky:
částečná do 30.6.2016
úplná od 1.7.2016 do 30.8.2016
částečná od 31.8.2016 do 20.9.2016
Č.j. MMFM 82169/2016
str. 2
Objížďka je stanovena po této trase:
Silniční provoz bude veden po vyznačené objízdné trase pomocí dopravního značení takto:
Doprava bude převedena na dálnici D/56 v úseku Frýdek-Místek – Paskov.
Objížďka bude vedena po těchto pozemních komunikacích: D/56, sil. č. II//473, sil. č.
III/4841, sil. č. III/48411, sil. č. III/4845, místní komunikace a účelová komunikace dle
přílohy.
Veřejná autobusová doprava:
V době úplné uzavírky nebudou dočasně obsluhovány autobusové zastávky linek veřejné linkové
osobní dopravy: Sviadnov, restaurace Pod Šimlem; Sviadnov, Hutní montáže a Sviadnov, ČSAD
Budou přemístěny zastávky: Sviadnov, Důl Staříč 1 a Sviadnov, Husinec.
Jako náhradu za neobsloužené zastávky Sviadnov, Husinec a Sviadnov, Důl Staříč 1 budou moci
cestující pro nástup a výstup v tomto směru využít provizorně zřízenou zastávku na ul. Staříčské
u křižovatky k obecnímu úřadu.
Uzavírka se dotkne spojů veřejné linkové osobní dopravy, těchto linek:
ČSAD Frýdek-Místek a.s.
860351 Ostrava – Frýdek-Místek – Dobrá – Raškovice – Morávka
860354 Ostrava – Vratimov – Řepiště – Paskov – Frýdek-Místek
860360 Ostrava – Frýdek-Místek – Palkovice – Metylovice – Lhotka – Kozlovice
860361 Ostrava – Frýdek-Místek – Palkovice – Kozlovice
860363 Frýdek-Místek – Janovice – Pržno – Raškovice
ARRIVA MORAVA a.s.
910127 Ostrava – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm – Rožnov pod Radhoštěm – Velké
Karlovice
910380 Ostrava – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm – Rožnov pod Radhoštěm – Horní
Bečva
910381 Ostrava – Frýdek-Místek – Kozlovice – Tichá – Frenštát pod Radhoštěm
910382 Ostrava – Paskov – Staříč, Důl Staříč 3
Objízdná trasa pro linky 910127, 910380 a 910381 bude následující:
Ve směru OVA – FM ze silnice III/48411 na UK k areálu fy ABEX, III/4845, MK Staříčská,
III/48411. Ve směru FM - OVA dtto.
Přemístění zastávek:
Sviadnov, Důl Staříč 1 se přemísťuje na UK k areálu fy. ABEX (za křižovatku s III/48411).
Sviadnov, rest. Pod Šimlem se přemísťuje na MK Staříčskou (za křižovatku s III/4845).
Sviadnov, Husinec se přemísťuje na MK Staříčskou (před křižovatku s III/48411).
Pro linku 910382 bude objízdná trasa následující:
Ve směru OVA – FM (resp. Staříč) ze silnice III/48411 UK k areálu fy. ABEX, sil. III/4845.
Ve směru FM - OVA dtto.
Přemístění zastávek:
Sviadnov, Důl Staříč 1 se přemísťuje na UK k areálu fy ABEX.
Sviadnov, rozc. Staříč nebude obsluhována.
ČSAD Vsetín a.s.
940096 Horní Bečva – Rožnov pod Radhoštěm – Frenštát pod Radhoštěm – Frýdek-Místek –
Ostrava
940097 Rožnov pod Radhoštěm – Frenštát pod Radhoštěm – Frýdek-Místek – Ostrava
Č.j. MMFM 82169/2016
str. 3
Vedení objízdné trasy MHD
- doprava bude vedena po silnici III/48411, III/4845, A71 a MK ulice Staříčská a Na Závodí
- doprava bude vedena po silnici II/477 a MK ul. Míru
Jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce:
EUROVIA CS a.s.: Ing. Miroslav Plaskura, tel. č. 602 764 857
Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Při provádění prací musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu. Podle § 77 odst. 1
písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, byla dne 16.3.2016 pod č.j. MMFM 38397/2016 zdejším správním
orgánem stanovena opatřením obecné povahy přechodná úprava provozu na silnicích a
místních komunikacích v místě uzavírky a na trase objížďky. Žadatel zajistí umístění
dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu a odpovídá
za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky. Přenosné dopravní značení musí být
osazeno tak, aby byla vyloučena možnost vyvrácení značení v důsledku poryvu větru a
provozu na dotčených komunikacích.
Po skončení doby platnosti uzavírky a objížďky provede žadatel o uzavírku dopravní
značení a dotčený prostor do původního stavu, tj. jako před zahájením uzavírky a objížďky.
Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem a zajištěn bezpečný pohyb chodců.
Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí (její název,
objednatele, projektanta, stavbyvedoucího apod. - viz. § 39 odst. 4 vyhl. č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích). Text bude proveden normalizovaným
písmem pro dopravní značení (odpovídá DIN 1451) a to v min. výši písma 70 mm.
Na dotčených pozemních komunikacích bude vždy zajištěn průjezd vozidel IZS –
Integrovaného záchranného systému.
Žadatel zajistí čištění mechanismů a vozidel stavby před výjezdem ze staveniště na
komunikace.
Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a SH zůstává vyhrazeno právo kontroly
dopravního značení uzavírky. Případné další pokyny tohoto orgánu, upřesňující nebo
doplňující podmínky tohoto rozhodnutí je nutno respektovat.
Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, ÚO Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu ze dne 15.2.2016
pod č.j. KRPT-10583-2/ČJ-2016-070206.
Žadatel je povinen v případě, že omezení provozu na komunikaci bude zahájeno nebo
ukončeno v jiných, než v rozhodnutí stanovených, termínech tuto informaci bezodkladně
sdělit Národnímu informačnímu centru (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz.
Kontakt: tel.: 596 663 556 nebo 596 663 550-3, email: [email protected]
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795, 702 00 Ostrava
Odůvodnění:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 3.6.2016
žádost, podanou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795, 702 00
Ostrava, ve věci omezení obecného užívání pozemní komunikace částečnou a úplnou uzavírkou
Č.j. MMFM 82169/2016
str. 4
křižovatky silnice č. III/48411 Frýdek-Místek-Paskov, ul. Ostravská v obci Sviadnov se silnicí č.
III/4845 a místní komunikací ul. Nádražní v obci Sviadnov z důvodu realizace stavby nazvané:
„Silnice III/48411 – Sviadnov, okružní křižovatka s III/4845 s MK“ a stanovení objížďky.
Podkladem pro vedení správního řízení byly náležitosti stanovené § 39 vyhl.č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, tzn. přesné určení uzavírky vč. zdůvodnění,
návrh trasy objížďky vč. grafické přílohy, jméno a příjmení odpovědného pracovníka, návrh
doby trvání uzavírky, harmonogram prací a souhlasy dotčených dopravních úřadů.
Silniční správní úřad opatřením ze dne 10.6.2016, č.j. MMFM 80740/2016 oznámil podle ust.
§ 47 odst. 1 zákona č. 500/2006, správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům tohoto řízení. Současně stanovil, že ve lhůtě do
8 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a
dotčené správní úřady svá stanoviska. Následující 2 dny po ukončení stanovené lhůty se
účastníci mohli dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Součástí výše uvedeného opatření byla příloha s označením místa uzavírky a se zakreslenou
objízdnou trasou.
Možnosti podat námitky nebo stanoviska před vydáním tohoto daného rozhodnutí žádný
z účastníků řízení ani dotčený orgán ve stanovené lhůtě nevyužili.
V souladu s ust. § 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal dne 9.6.2016 odbor dopravy KÚ
MSK a dne 9.6.2016 pod č.j. DaSH/2016/Bo odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu
města Frýdku-Místku jako příslušné dotčené dopravní úřady souhlasy k úplné uzavírce a vedení
objízdné trasy. Silniční správní úřad žádost podle ust. § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a
v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. a) až d) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 odst. 4
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění,
povolil částečnou i úplnou uzavírku silničního provozu křižovatky silnice č. III/48411 FrýdekMístek-Paskov, ul. Ostravská se silnicí č. III/4845 a místní komunikací ul. Nádražní v obci
Sviadnov, z důvodu realizace stavby nazvané: „Silnice III/48411 – Sviadnov, okružní křižovatka
s III/4845 s MK“ a určil objízdnou trasu za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Obec Sviadnov, Obec Žabeň, Statutární město FrýdekMístek, ABEX Substráty a.s., Obec Staříč, Město Paskov
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86, odst. 1 správního
řádu podat odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, ul. 28, října 117, 702 18 Ostravě, prostřednictvím
Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, Radniční 1148, 738
01 Frýdek-Místek.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
Č.j. MMFM 82169/2016
str. 5
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník, který podal odvolání,
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.
„otisk úředního razítka“
Bc. Iveta Schejbalová, v.r.
referentka odboru dopravy
a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
Příloha: - situace objízdné trasy, objízdné trasy linky BUS
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci řízení:
1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr
sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, IDDS:
jytk8nr
sídlo: Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek
3. Obec Sviadnov, IDDS: sy5b39q
sídlo: Na drahách č.p. 119, 739 25 Sviadnov
4. Obec Žabeň, IDDS: h3nbvg3
sídlo: Žabeň č.p. 62, 739 25 Sviadnov
5. Statutární město Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční č.p. 10, Frýdek, 738 01
Frýdek-Místek 1
6. ABEX Substráty a.s., IDDS: y6cvv66
sídlo: Žabeň č.p. 203, 739 25 Sviadnov
7. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, dopravní
inspektorát, IDDS: n5hai7v
sídlo: Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
8. Obec Staříč, IDDS: 4qdbbbc
sídlo: Chlebovická č.p. 201, 739 43 Staříč
9. Město Paskov, IDDS: dd9bb58
sídlo: Nádražní č.p. 700, 739 21 Paskov
Dotčené orgány:
10. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle
11. Magistrát města Frýdek-Místek, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148, Frýdek,
738 01 Frýdek-Místek 1, p. Vrbica, Bc. Boráňová – zde, předáno osobně
12. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
13. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
14. Obecní úřad Sviadnov, IDDS: sy5b39q
sídlo: Na drahách č.p. 119, 739 25 Sviadnov
15. Obecní úřad Žabeň, IDDS: h3nbvg3
sídlo: Žabeň č.p. 62, 739 25 Sviadnov
Č.j. MMFM 82169/2016
str. 6
Na vědomí:
16. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
17. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, územní odbor
Frýdek-Místek, IDDS: muamahn
sídlo: El. Krásnohorské č.p. 322, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
18. Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
19. ČSAD Frýdek - Místek a.s., IDDS: p5rdmki
sídlo: Politických obětí č.p. 2238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
20. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx
sídlo: Vítkovická č.p. 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
21. ČSAD Vsetín a.s., IDDS: 62ucdux
sídlo: Ohrada č.p. 791, 755 01 Vsetín 1

Podobné dokumenty

rozhodnutí - Obec Dolany

rozhodnutí - Obec Dolany Oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odbor stavební Magistrátu města Olomouce jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních kom...

Více

M stský ú ad Orlová

M stský ú ad Orlová učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv. Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení dle...

Více

5/2015 - Doubrava

5/2015 - Doubrava úřední dny pondělí a středa 7:30 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hodin). Mimo úřední dny lze do podkladů rozhodnutí nahlížet po telefonické domluvě, kontakt viz záhlaví. Ve lhůtě od 16. dne do 20. dne od d...

Více

stavební povolení

stavební povolení 6. Před zahájením stavebních úprav bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn přiložený štítek „Stavba povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povole...

Více

2014-18661

2014-18661 *MMFMX00QHTR3 MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek SP.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL.: DATUM:

Více

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ CART, spol. s r. o., K Prádlu č.p. 857/5, 735 35 Horní Suchá Koloman Nemeškürty, Odborů č.p. 1187, 735 41 Petřvald u Karviné Změna pro život z.s., Na Vyhlídce č.p. 1556/1, Město, 736 01 Havířov 1 J...

Více