V ý ro č n í zpr á va 2006 - České vysoké učení technické v Praze

Komentáře

Transkript

V ý ro č n í zpr á va 2006 - České vysoké učení technické v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Výroční zpráva
2006
1. Obsah
1. Obsah ................................................................................................................................................. 3
2. Úvod ................................................................................................................................................. 6
3. Organizační struktura fakulty .......................................................................................................... 9
4. Složení orgánů fakulty.................................................................................................................... 10
5. Studijní a pedagogická činnost...................................................................................................... 12
5.1
Akreditované studijní programy........................................................................................... 12
5.2
Dislokovaná pracoviště ČVUT FS......................................................................................... 13
5.2.1
Průběh studia v Sezimově Ústí: ............................................................................ 13
5.2.2
Dislokované pracoviště ČVUT FS v Praze v Chomutově ..................................... 14
5.3
Přijímací řízení ....................................................................................................................... 14
5.3.1
Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu
v bakalářském studijním programu „Strojírenství“ ................................................... 14
5.3.2
Navazující magisterský studijní program.............................................................. 14
5.3.3
Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu
v doktorském studijním programu P 2301 ”Strojní inženýrství” ......................... 14
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
Studijní plány ........................................................................................................................ 17
5.4.1
Studijní plány v roce 2006..................................................................................... 17
5.4.2
Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v roce 2006........................ 17
5.4.3
Univerzita 3. věku .................................................................................................. 18
Ediční činnost ........................................................................................................................ 18
Řízení a evidence pedagogické činnosti .............................................................................. 19
5.6.1
Základní postupy kontroly a evidence .................................................................. 19
5.6.2
Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty................................................... 19
První souborná zkouška (PSZ).............................................................................................. 19
Údaje o počtech studentů podle studijních programů........................................................ 19
5.8.1
Počty studentů v roce 2006................................................................................... 20
5.8.2
Počty absolventů v roce 2006 ............................................................................... 21
5.8.3
Počty studentů doktorského studia podle oborů ................................................. 22
5.8.4
Počet studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci ............... 23
5.8.5
Seznam studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci ........... 23
Rozbor úspěšnosti studia na Fakultě strojní ........................................................................ 24
Nabídka studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce ................... 25
Studium v anglickém jazyce ................................................................................................. 25
Studijní programy realizované v rámci mezinárodní spolupráce ....................................... 26
Zpráva o stavu knihovny FS ................................................................................................. 26
6. Informační a komunikační technologie ......................................................................................... 28
6.1
Přehled informačního systému ............................................................................................ 28
6.2
Informační infrastruktury na fakultě ..................................................................................... 29
6.2.1
Počítačová síť fakulty ............................................................................................. 29
6.2.2
Servery na fakultě.................................................................................................. 31
6.2.3
Počítačové učebny................................................................................................. 31
6.2.4
Dostupnost informačních zdrojů na fakultě.......................................................... 32
6.3
Zapojeni do projektu evropských vysokorychlostních sítí .................................................. 32
6.4
Stav výpočetní techniky na fakultě....................................................................................... 32
6.5
Vybrané obslužné počítače................................................................................................... 32
3
Obsah
5.4
6.6
Vybrané programové vybavení ............................................................................................ 34
6.6.1
Programové vybavení pro odbornou práci .......................................................... 34
6.6.2
Standard kancelářského programového vybavení .............................................. 34
7. Výzkum a vývoj ............................................................................................................................... 35
7.1
Zaměření výzkumu a vývoje na fakultě................................................................................ 35
7.2
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji..................................................................... 36
7.3
Spolupráce s AV ČR, resortními výzkumnými ústavy a nevládním sektorem ................... 36
7.4
Přehled vědeckovýzkumné činnosti v číslech ..................................................................... 37
7.5
Zapojení studentů do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti ...................................... 38
7.6
Výzkumná centra účelově podporovaná MŠMT ČR............................................................ 38
7.6.1
Centra, ve kterých je fakulta nositelem projektu .................................................. 38
7.6.2
Centra, ve kterých je fakulta spolunositelem projektu ......................................... 39
7.7
Porovnání s předcházejícím obdobím.................................................................................. 39
8. Akademičtí pracovníci .................................................................................................................... 41
8.1
Přehled personálního rozvoje akademických pracovníků................................................... 41
8.1.1
Habilitační řízení za rok 2006................................................................................. 41
8.1.2
Jmenovací profesorská řízení za rok 2006............................................................ 42
9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání ......................................................................................... 43
9.1
Programy a smlouvy na podporu vzdělávání ...................................................................... 43
9.1.1
Programy a smlouvy na podporu vzdělávání....................................................... 43
9.1.2
Smlouvy a dohody ................................................................................................ 44
9.1.3
Nově uzavřené smlouvy o mezinárodní spolupráci............................................. 44
9.2
Mezinárodní mobilita studentů............................................................................................. 44
9.3
Mezinárodní mobilita akademických pracovníků ................................................................ 47
Obsah
10. Další aktivity fakulty...................................................................................................................... 50
10.1 Přehled konferencí a významných seminářů pořádaných ČVUT FS ................................. 50
10.2 Účast na výstavách a veletrzích ........................................................................................... 50
10.3 Přehled ocenění udělených na fakultě v roce 2006............................................................. 51
10.3.1 Mimořádná ocenění............................................................................................... 51
10.3.2 Medaile................................................................................................................... 51
10.4 Vynálezy a užitné vzory......................................................................................................... 51
10.4.1
Patentové přihlášky (přihlášky vynálezů) ............................................................. 51
10.4.2 Udělené patenty..................................................................................................... 51
10.4.3 Přihlášky užitných vzorů ........................................................................................ 52
10.4.4 Udělené užitné vzory ............................................................................................. 52
10.5 Tělovýchovná a sportovní činnost studentů ....................................................................... 52
10.5.1 Tělovýchovné oddíly ............................................................................................. 53
10.6 Projekty financované ze strukturálních fondů EU ................................................................ 53
10.6.1 Finanční podpora pro projekty zahajované v roce 2006...................................... 53
10.6.2 Přínosy FS z účasti na projektech financovaných ze Strukturálních fondů EU... 54
11. Péče o studenty.............................................................................................................................. 55
11.1 Stipendia vyplacená v roce 2006 ......................................................................................... 55
11.1.1 Stipendia za vynikající studijní výsledky - přehled ............................................... 55
11.1.2 Informace o stipendiích přiznaných za vynikající studijní výsledky dosažené
v akademickém roce 2005/2006............................................................................ 55
11.1.3 Účelová stipendia .................................................................................................. 55
11.2 Vnější vztahy ......................................................................................................................... 56
4
11.2.1
11.2.2
11.2.3
Dny otevřených dveří ............................................................................................ 56
Propagace .............................................................................................................. 56
Přehled dalších akcí organizovaných FS v roce 2006 .......................................... 57
12. Výsledky hospodaření ČVUT FS za rok 2006 .............................................................................. 58
12.1 Výroční zpráva o hospodaření ČVUT FS za rok 2006 .......................................................... 58
12.2 Změna metodiky ................................................................................................................... 58
12.3 Některé výsledky v investiční činnosti ................................................................................. 58
13. Rozbor plnění úkolů na rok 2006 .................................................................................................. 59
14. Hlavní úkoly pro rok 2007 ............................................................................................................. 60
Obsah
15. Schvalovací doložka ...................................................................................................................... 61
5
Úvod
2. Úvod
Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze ve své koncepci pedagogické i vědecké
práce vychází z akreditovaných studijních programů pro studium bakalářské, magisterské a doktorské a z dynamiky rozvoje oboru, z něhož vyplývají i požadavky subjektů strojírenství na absolventy
jednotlivých studijních programů. Důraz je položen na projektově orientovanou výuku, kde studenti
již od třetího ročníku získávají zkušenosti v samostatné i týmové tvořivé práci na projektech ze strojírenských oborů, často na základě konkrétních požadavků technické praxe. Zpráva o činnosti Fakulty
strojní Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2006 shrnuje hlavní aktivity fakulty v tomto
roce. Byla připravena vedením fakulty v souladu s doporučenou osnovou MŠMT a poté projednána
Akademickým senátem ČVUT FS. Do textu jsou zařazeny i stručné informace o dalších součástech FS,
zpracované jejich představiteli podle stanovené osnovy. Ve zprávě je kladen důraz na konkrétní údaje
se současným naznačením vývojových trendů.
Fakulta strojní realizovala v roce 2006 cíle Lisabonské strategie, schválené Evropskou radou v roce
2005. Evropská rada v nich zavázala členské země k propracování národních programů reforem (tzv.
Lisabonských programů), které budou platné až do roku 2010. Výchozím podkladem pro zpracování
programu reforem České republiky byla „Strategie hospodářského růstu České republiky na léta 2006–
2013“ předložená vládou. Z pěti prioritních oblastí této strategie jsou pro další rozvoj ČVUT relevantní
především „Rozvoj lidských zdrojů – vzdělávání a zaměstnanost“ a „Výzkum, vývoj a inovace“. ČVUT
v Praze tyto strategie rozpracovalo a FS z tohoto podkladu vychází jak ve své zprávě, tak ve svém záměru. Přitom se vycházelo z faktu, že FS je součástí technické univerzity výzkumného typu. To znamená, že výzkumné a vývojové práce tvoří a budou i nadále tvořit rovnocennou složku výkonu vzhledem
ke vzdělávacím aktivitám fakulty. ČVUT FS má rozsáhlé vědecko-výzkumné aktivity v oblastech základního i aplikovaného výzkumu, propracovaný systém doktorské výuky s velkým počtem doktorandů a
absolventů doktorského studia a odpovídající publikační výstupy. Vedení fakulty usilovalo o naplňování těchto aktivit v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT a jeho aktualizací pro rok 2006.
Výsledky činnosti fakulty ve všech oblastech Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2006
jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Na fakultě probíhalo v roce 2006 bakalářské studium v rámci
třístupňového systému vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorské), přičemž byl aplikován kreditní
systém kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a bylo uplatněno bezplatné vydávání
dodatků k diplomu v souladu s Berlínským komuniké. Celkem je na Fakultě strojní ČVUT akreditováno
62 studijních programů, z toho devět bakalářských a 13 magisterských. Pro doktorské studium je akreditováno 14 studijních oborů. Na fakultě se akreditované vzdělávání uskutečňuje rovněž v anglickém
jazyce. V nejbližším výhledu budou připravovány další nové studijní programy, zdůrazňující horizontální propojování studijních oborů fakult a posilující integritu školy.
Významným krokem byla akreditace studijního programu „strojní inženýrství“ a „strojírenství“
v angličtině a otevření dvouletého magisterského studia „Automotive Engineering“ (v říjnu 2006) zaměřené na konstrukci a výrobu motorových vozidel, připravované ve spolupráci s francouzskou vysokou školou ENSIETA z Brestu a nizozemskou vysokou školou HAN v Arnhemu.
Fakulta strojní v roce 2006 získala akreditace pro tyto doktorské studijní programy:
• Doktorský studijní program Mechanical Engineering, akreditován nový obor Air Traffic Control and
Service (forma studia je prezenční a kombinovaná, A, 3 roky)
• Doktorský studijní program Strojní inženýrství, akreditován nový obor Provoz a řízení letecké dopravy (forma studia je prezenční a kombinovaná, A, 3 roky)
Byla dokončena akreditace oborů magisterského studijního programu „Strojní inženýrství“ a bakalářského studijního programu „Strojírenství“ v anglickém jazyce.
Přihlášky ke studiu mohli podávat uchazeči do 28. dubna 2006. Ověřování splnění podmínek u jednotlivých uchazečů probíhalo ve dnech od 2. května 2006 do 22. září 2006. Přijatí uchazeči byli písemně
zváni k zápisům, pro které bylo stanoveno celkem 27 termínů (včetně 2 samostatných náhradních).
V souladu s vyhlášenými podmínkami nebyly do přijímacího řízení zařazeny přijímací zkoušky, a to ani
písemné ani ústní. Počet přijatých uchazečů nebyl omezován.
Stanovené podmínky nesplnilo 363 uchazečů, kde u 3 byla přihláška odmítnuta a u 360 bylo přijímací řízení uzavřeno nepřijetím (nepředloženo maturitní vysvědčení).
Uchazeči, kteří splnili předepsané podmínky pro přijetí ke studiu, byli při zápisu, nebo na základě
pozdější žádosti, zařazování do 1. ročníku bakalářského studijního programu s prezenční nebo kombinovanou formou studia. V rámci 1. ročníku prezenčního studia bakalářského studijního programu byli
studenti zařazováni také do studijních skupin s výukou organizovanou ve výukovém středisku Sezimovo Ústí (zařazeno 28 studentů) a výukovém středisku Chomutov (zařazeno 56 studentů).
Na dislokovaném pracovišti ČVUT FS v Sezimově Ústí pokračovala výuka prvního ročníku. Jihočes-
6
7
Úvod
ký kraj podporuje toto pracoviště, jehož provoz je hrazen ve smyslu uzavřené smlouvy. Projekt přispívá
ke zvyšování vzdělanosti v regionu a zlepšení pokrytí potřeb trhu práce, a proto odpovídá požadavkům
a je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT, kde je uvedeno: „ČVUT bude zajišťovat pedagogické, výzkumné a další tvůrčí aktivity i v dalších regionech …, případně založením dalších pracovišť“.
Na dislokovaném pracovišti ČVUT FS v Chomutově proběhl první rok výuky.
Srovnání počtu studentů vstupujících na fakultu a počtu studentů absolvujících některý ze studijních
programů zůstává i nadále velmi sledovaným parametrem vývoje efektivity studia. V roce 2006 se
přihlásilo k bakalářskému studiu na fakultě 2721 uchazečů, přijato bylo 2358 studentů (86,7%), avšak
zapsalo se jich pouze 1406, tedy pouhých 51,6%.
V roce 2006 úspěšně ukončilo studium 21 studentů bakalářského, 285 studentů magisterského a
29 studentů doktorského studia. Z porovnání s minulými lety vyplývá, že počet absolventů klesá.
K této skutečnosti se rozpracovává řada námětů a opatření. Patří k nim i snahy o zavedení nových výukových technologií, např. distančního a e-learning vzdělávání.
Celkem ke dni 31. října 2006 na fakultě studovalo 4188 studentů a doktorandů, z toho 359 cizinců a
samoplátců.
V souladu s Dlouhodobým záměrem je stále větší pozornost věnována rozvoji celoživotního vzdělávání. V rámci akreditovaných studijních programů nabízí fakulta 10 programů celoživotního vzdělávání,
z toho jich v roce 2006 bylo realizováno osm. Celkem se kursů zúčastnilo 178 posluchačů.
Hodnocení efektivity a kvality studia je zajišťováno po několika liniích. Část z nich je řízena ČVUT
(např. analýzy pedagogických aktivit, analýzy zaměstnatelnosti a hodnocení úspěšnosti absolventů na
trhu práce), část z nich je realizována jako nezávislá oponentní iniciativa probíhající ve studentských
anketách. S přechodem na strukturované studium vzrostla důležitost systematického hodnocení a
řízení kvality pedagogického procesu, jehož základem je zajištění zpětné vazby pomocí studentských
anket. ČVUT aplikuje již tradiční anketu (poprvé zavedenou v roce 2004), která je realizována rovněž na
FS. Výsledky a závěry ze všech zdrojů hodnocení efektivity a kvality studia na ČVUT jsou pravidelně a
pozorně sledovány.
Jako součást univerzity výzkumného typu představuje ČVUT FS výkonný vědecký, odborný a kreativní potenciál. Na všech ústavech i výzkumných centrech jsou stabilizovány vědecké a tvůrčí týmy,
zaměřené na úzké speciální oblasti. Management výzkumu je ve většině případů soustředěn na ústavech a výzkumných centrech. Z úrovně univerzity jsou řízeny jen velké celoškolské projekty, grantové
soutěže a týmy s projekty, které přesahují úroveň fakult a ústavů. Vesměs se jedná o řízení metodické.
V oblasti vědy a výzkumu byly v roce 2006 v centru zájmu výzkumné záměry, grantové soutěže, výzkumná centra v rámci programu MŠMT, výzkumná centra MPO, výzkumná centra ČVUT, zahraniční
spolupráce, prestižní publikace a provázání výzkumu s praxí. Významné výsledky výzkumu v roce 2006
jsou zřejmé zejména v oblasti aplikovaného výzkumu. Rok 2006 je atypický tím, že byly zahájeny víceleté projekty nového programu MŠMT výzkumných center a výzkumných záměrů.
Významným nástrojem mezisektorové spolupráce ve vědě a výzkumu je program MŠMT Výzkumných
center (1M). Fakulta strojní se v roce 2006 na tomto programu podílela jako nositel na čtyřech projektech, jako spolunositel na jednom projektu a jako spoluřešitel na jednom projektu. Oborově jsou projekty zaměřeny do tradičních oblastí českého průmyslu – motory a automobilový průmysl, obráběcí
stroje, energetiku a letecký průmysl a dále do obecně významných oblastí jakosti a spolehlivosti výroby a aplikované kybernetiky. Na činnosti všech výzkumných center se v souladu s jejich vyhlášením
významným způsobem podílejí mladí pracovníci - doktorandi. Bližší informace o činnosti výzkumných
center je uvedena v kapitole 7.6.
Důležitou a velmi přínosnou službou, která zajišťuje jak potřeby výzkumu, tak se podílí i na pedagogice, je knihovní služba zajišťovaná Ústřední knihovnou Fakulty strojní.
Fakulta strojní trvale věnuje pozornost a finanční prostředky na rozvoj informačních a komunikačních
technologií. Počítačová síť FS patří k nejrozsáhlejším sítím ČVUT a její rozvíjení a udržování představuje
samostatné téma vysoké složitosti. V průběhu roku 2006 byla provedena řada změn konfigurace sítě
tak, aby byly pokryty zvyšující se požadavky kladené na síť. Současně pokračovaly práce na rozvoji
sítě. Dominantní částí sítě FS je LAN v areálu FS v Dejvicích, kde je situováno 57% registrovaných
stanic a asi 70% uživatelů. K této LAN organizačně a funkčně patří i cca 60 dislokovaných pracovišť
v subsíti na Julisce, administrované z pracoviště CPS v Dejvicích.
V roce 2006 byl prakticky dokončen přechod na strukturovanou kabeláž sítě. Nyní je síť realizována
prakticky výhradně jako hierarchicky členěná strukturovaná metalická kabeláž UTP kategorie 5 s optickými spoji mezi jednotlivými částmi. Na síti je provozován přepínaný Ethernet. Páteřní přepínače
pracují s rychlostí 1000/100 Mbps, připojení stanic je rychlostí 10/100 Mbps. V r. 2005 došlo k realizaci
překryvné bezdrátové subsítě dle IEEE 802.11/ a/ b/ g (WiFi).
V r. 2006 byla fakultní síť doplněna o další rychlé datové přepínače a byly provedeny menší úpravy
rozvodů i přípojných míst s cílem dosáhnout vyšší výkonnosti a propustnosti centrálních datových
přepínačů a zvýšit počet portů 10/100/1000 Mbps.
V rámci FS zajišťuje provoz a rozvoj informačních a komunikačních technologií, tedy zejména fakultní počítačové sítě, serverů a informačních systémů, Centrum počítačových služeb (CPS), které je
účelovým zařízením FS. CPS samozřejmě poskytuje mnoho dalších služeb; nemalou měrou se podílí
na grantových soutěžích a umisťuje se v nich velmi úspěšně. V roce 2006 zde řešili nebo se podíleli
na řešení projektu FRVŠ a čtyř projektů rozvojového programu MŠMT. Tyto projekty byly zaměřené
především na rozvoj fakultní síťové infrastruktury, zvláště pak na zkvalitnění počítačové sítě a zvýšení
výkonu fakultních výpočetních serverů včetně zajištění přístupových pracovišť a potřebného programového vybavení pro náročné výpočty.
V oblasti výstavby byla nadále věnována trvalá pozornost přípravám a provádění rekonstrukcí
objektů v Horské ulici, na Karlově náměstí a v Dejvicích. V roce 2006 tam byly realizovány významné
investice dotované ze státního rozpočtu i z vlastních zdrojů. Tyto akce nezanedbatelného finančního
objemu byly orientovány na obnovu a modernizaci materiálně technické základny.
Předložená zpráva dává ucelený přehled aktivit Fakulty strojní v roce 2006. Z jednotlivých kapitol je
zřejmé, že fakulta udržuje kontinuitu svého vývoje v návaznosti na předchozí léta a dobře se orientuje
ve vnitřním vývoji České republiky i ve vnějších vztazích především k zemím Evropské unie i ke světu.
Zpráva je základem pro další vypracovávané dokumenty ovlivňující rozvoj celého ČVUT v nejbližší
době – především pro „Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na rok 2007“ v návaznosti na „Dlouhodobý záměr
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze pro období
2006–2010“.
Úvod
Prof. Ing. Frantiček Hrdlička, CSc
děkan Fakulty strojní ČVUT
8
3. Organizační struktura fakulty
•
•
•
•
Akademický senát FS ČVUT
Děkan
Vědecká rada FS ČVUT
Disciplinární komise FS ČVUT
Orgány hospodářského řízení:
• Tajemník
Proděkani:
•
•
•
•
Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
Proděkan pro pedagogickou činnost
Proděkan pro zahraniční styky
Proděkan pro racionalizaci a rozvoj
Akademické poradní sbory ČVUT FS:
• Vedení ČVUT FS
(Děkan, proděkani a tajemník)
• Kolegium děkana ČVUT FS
(Děkan, proděkani, tajemník, předseda AS FS)
• Grémium vedoucích pracovníků ČVUT FS
(Děkan, proděkani, tajemník, vedoucí
ústavů a dalších pracovišť ČVUT FS)
Ústavy
• 12101 Ústav technické matematiky
• 12102 Ústav fyziky
• 12103 Ústav tělesné výchovy a sportu
• 12104 Ústav jazyků
• 12105 Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
• 12107 Ústav mechaniky tekutin a energetiky
• 12108 Ústav výrobních strojů a mechanismů
• 12110 Ústav přístrojové a řídící techniky
• 12116 Ústav techniky prostředí
• 12118 Ústav procesní a zpracovatelské techniky
• 12120 Ústav automobilů, spalovacích motorů
a kolejových vozidel
• 12122 Ústav letadlové techniky
• 12123 Ústav strojírenské technologie
• 12132 Ústav materiálového inženýrství
• 12138 Ústav řízení a ekonomiky podniku
Vědecká pracoviště
• 12241 Výzkumné centrum spalovacích
motorů a automobilů Josefa Božka
• 12242 Výzkumné centrum pro strojírenskou
výrobní techniku a technologii
• 12243 Centrum leteckého a kosmického
výzkumu
• 12244 Výzkumné centrum aplikované
kybernetiky
• 12245 Laserové centrum
9
• 12246 Centrum pro jakost a spolehlivost výroby
• 12247 Progresivní technologie a systémy
pro energetiku
Servisní pracoviště
• Výuková a rekreační zařízení
o 12361 Výukové středisko Herbertov
o 12362 Výukové středisko Mariánská
o 12363 Rekreační středisko Skalice
o 12364 Rekreační středisko Slapy - Hrdlička
• Ostatní servisní pracoviště
o 12375 Centrum počítačových služeb
o 12371 Ústřední knihovna FS
Objekty
•
•
•
•
•
•
•
•
12801 Technickoprovozní služby
12802 Budova Dejvice
12803 Budova Karlovo náměstí
12804 Budova Horská
12805 Budova Herbertov
12806 Budova Mariánská
12807 Budova Skalice
12808 Budova Slapy - Hrdlička
Administrativní a hospodářská správa
• Sekretariát ČVUT FS
• Odborné vedení
o 12921 Oddělení pro vědu a výzkum
o 12922 Oddělení studijní
o 12923 Oddělení zahraničních a vnějších vztahů
• Hospodářská správa
o 12931 Oddělení zaměstnanecké
o 12932 Oddělení ekonomické
o 12933 Oddělení finanční účtárny
Organizační struktura fakulty
Akademické samosprávné orgány ČVUT FS:
4. Složení orgánů fakulty v roce 2004
Děkan:
Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Proděkani:
Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. - proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
a statutární zástupce děkana Fakulty strojní
Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. – proděkan pro pedagogickou činnost
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. – proděkan pro zahraniční styky
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. – proděkan pro racionalizaci a rozvoj
Tajemník:
Ing. Jiří Zápotocký
Vedení fakulty:
Kolegium děkana:
Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a
statutární zástupce děkana Fakulty strojní
Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost
Složení orgánů fakulty
Vědecká rada:
Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a
statutární zástupce děkana Fakulty strojní
Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c.
proděkan pro zahraniční styky
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c.
proděkan pro zahraniční styky
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
proděkan pro racionalizaci a rozvoj
Ing. Jiří Zápotocký
tajemník ČVUT FS
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
proděkan pro racionalizaci a rozvoj
Ing. Jiří Zápotocký
tajemník ČVUT FS
Ing. Karel Vítek, CSc.
předseda AS ČVUT FS
Interní členové
Prof.Ing. Fořt Jaroslav CSc.
Prof.Ing. Freiberg František CSc.
Prof.Ing. Hofreiter Milan CSc.
Prof.Ing. Houša Jaromír DrSc.
Prof.Ing. Hrdlička František CSc.
Prof.Ing. Macek Jan DrSc.
Prof.Ing. Mádl Jan CSc.
Prof.Ing. Nožička Jiří CSc.
Prof.Ing. Petr Václav DrSc.
Prof.Ing. Růžička Milan CSc.
Doc.Ing. Slavík Svatomír CSc.
Prof.RNDr. Sopko Bruno DrSc.
Prof.Ing. Steidl Josef CSc.
Prof.Ing. Uhlíř Ivan DrSc.
Prof.Ing. Valášek Michael DrSc.
Doc.Ing. Zicha Josef CSc.
Prof.Ing. Zítek Pavel DrSc.
Prof.Ing. Zuna Petr CSc.D.Eng.h.c.
Externí členové
Prof. Ing. Radomír ADAMOVSKÝ, DrSc.
(TF CZU, Praha 6)
Ing. Ivan DOBIÁŠ, DrSc.
(ÚT AVČR Praha)
Ing. Milan HOLL, CSc.
(VZLÚ Praha)
Prof. Ing. Petr HORYL, CSc.
(FS VŠB-TU Ostrava)
Doc. Ing. Jan HOREJC, Ph.D.
(FS ZČU Plzeň)
Prof. Ing. Václav JANDA, CSc.
(ÚE VŠCHT Praha)
Doc. Ing. Karol JELEMENSKÝ, CSc.
(FS STU Bratislava, SR)
Ing. Zdeněk KAISER, CSc.
(Thermo King Czech Republic, s.r.o.)
Ing. Willibald KOLARČÍK, CSc.
(Hydrosystem Group – Olomouc)
Ing. Petr KŘENEK, CSc.
(MŠMT ČR)
Prof. Ing. Ctirad KRATOCHVÍL, DrSc.
(FSI VUT Brno)
Prof. Ing. Petr LOUDA, CSc.
(FS TU Liberec)
Doc. Ing. Karel ŠPERLINK, CSc.
(Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR)
Prof. Ing. Jiří ŠVEJCAR, CSc.
(FSI VUT Brno)
Prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc.
(FAV ZČU Plzeň)
10
Čestní členové
Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc.
(ČVUT v Praze, FD)
Ing. Zdeněk HOLÝ, CSc.
(SST Praha)
Prof. Ing. Dr. Pavel CHRÁSKA, DrSc.
(AV ČR, Praha, Ústav fyziky plazmatu)
Prof. Ing. Svatava KONVIČKOVÁ, CSc.
(ČVUT v Praze, FS)
Čestní členové - zahraniční
Prof. Dr.-Ing. Vladimír BLAZEK
(RWTH Aachen, SRN)
Dr. Franta J. KRAUS
(ETH Zürich, Švýcarsko)
Ing. Jan LEPIČOVSKÝ, DrSc.
(NASA, USA)
Prof. Ing. Dr. Arne NOVAK
(Linköping Institute of Technology, Švédsko)
Ing. František Tatíček
Ing. Miloslav Grešl
Doc. Ing. Ladislav SMRČEK, PhD.
(University of Glasgow, Velká Britanie)
Prof. Jaromír J. ULBRECHT
(NASA, USA)
Dr. George TRMAL, PhD.
(University of the West of England, Bristol, Velká
Britanie)
Doc. Ing. Zdeněk ZDRÁHAL, CSc.
(The Open University, Milton Keynes,
Velká Britanie).
Ing. Karel Vítek, CSc.
předseda AS FS ČVUT
místopředseda AS FS ČVUT za zaměstnaneckou část
a předseda Legislativní komise AS FS ČVUT
předseda Ekonomické komise AS FS ČVUT
místopředseda AS FS ČVUT za studentskou část
a předseda studijní komise AS FS ČVUT
Členové (zaměstnanci)
Doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc.
Ing. Václav Bauma, CSc.
Ing. Aleš Herman, Ph.D.
Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Ing. Michal Fürbacher
Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.
Prof. Ing. František Černý, DrSc.
Ing. Růžena Petrová, Ph.D.
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.
Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc.
Doc. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
Ing. Radek Šulc, Ph.D.
Ing. František Tatíček
Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Ing. Karel Vítek, CSc.
Členové (studenti)
Ing. Libor Beránek
Jan Dostál
Ing. Miloslav Grešl
Ing. Jan Čížek
Eva Churavá
Ing. Hana Netřebská
David Sýkora
Ing. Martin Nečas MSc.
Ing. Marie Válová
Ing. Jan Zárybnický
Disciplinární komise FS ČVUT:
Doc. Ing. Jiří Březina, CSc – předseda Disciplinární komise FS ČVUT
Doc. Ing. Jiří Bašta, CSc – člen Disciplinární komise FS ČVUT
Ing. Petr Hatschbach, CSc – člen Disciplinární komise FS ČVUT
Ing. Marie Válová – člen Disciplinární komise FS ČVUT
Ing. Jan Zárybnický – člen Disciplinární komise FS ČVUT
David Sýkora – člen Disciplinární komise FS ČVUT
11
Složení orgánů fakulty
Akademický senát:
Předseda AS ČVUT FS:
Předsednictvo:
Ing. Karel Vítek, CSc.
Doc. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
Doc. Ing. Ivo KVASNIČKA, CSc.
(ČVUT v Praze, FS)
Prof. Ing. Jaromír PŘÍHODA, CSc., FEng.
(AV ČR, Praha, Ústav termomechaniky)
Prof. Ing. Oskar SCHMIDT, CSc.
(VŠCHT, Praha, Ústav matematiky)
Prof. Ing. Jiří ŠESTÁK, DrSc.
(ČVUT v Praze, FS).
5. Studijní a pedagogická činnost
5.1 Akreditované studijní programy
Přehled akreditovaných studijních programů na ČVUT FS je uveden v následující tabulce:
Studijní a pedagogická činnost
Název Programu
Typ
Forma St.
Programu studia doba
Bachelor of Mechanical
Engineering
B
P,K
4
Bachelor of Mechanical
Engineering
B
P,K
Bachelor of Mechanical
Engineering
B
Strojírenství
Název oboru
Environmental Engineering, Thermal Power
and Process Engineering
Cizí
Platnost
Kód
jazyk akreditace programu
AKVO
A
27.2.2011
4 Information and Automation Technology
A
27.2.2011
P,K
4 Transportation and Handling Technology
A
27.2.2011
B
P,K
4 Aplikovaná mechanika pro bakaláře
27.2.2011
B2341 3901R005
Strojírenství
B
P,K
4 Dopravní a manipulační technika
27.2.2011
B2341 2301R001
Strojírenství
B
P,K
4 Informační a automatizační technika
27.2.2011
B2341 2612R022
Strojírenství
B
P,K
4 Strojírenská technologie a management
15.11.2011
B2341 2303R009
Strojírenství
B
P,K
4
27.2.2011
B2341 3904R024
Strojírenství
B
P,K
27.2.2011
B2341 2301R033
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Biomedicínské a rehabilitační inženýrství
1.4.2011
M2301 3901T008
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Dopravní a manipulační technika
1.4.2011
M2301 2301T001
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Energetické stroje a zařízení
1.4.2011
M2301 2302T006
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Inženýrská mechanika a mechatronika
1.4.2011
M2301 3901T029
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Letadlová technika
1.4.2011
M2301 2301T004
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Matematické modelování v technice
1.4.2011
M2301 3902T027
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Materiálové inženýrství
1.4.2011
M2301 3911T011
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Procesní inženýrství
1.4.2011
M2301 3909T003
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Přístrojová a řídící technika
1.4.2011
M2301 2301T034
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Řízení a ekonomika podniku
1.4.2011
M2301 2305T003
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Technika životního prostředí
1.4.2011
M2301 2301T026
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Výrobní inženýrství
1.4.2011
M2301 3909T008
Strojní inženýrství
M
P,K
5,5 Výrobní stroje a zařízení
1.4.2011
M2301 2302T039
Mechanical Engineering
N
P,K
2 Biomedical and Rehabilitation Engineering
A
1.4.2013
Mechanical Engineering
N
P,K
2 Engineering Mechanics and Mechatronics
A
1.4.2013
Mechanical Engineering
N
P,K
2 Environmental Engineering
A
1.4.2013
Mechanical Engineering
N
P,K
2 Instrumentation and Control Engineering
A
1.4.2013
Mechanical Engineering
N
P,K
2 Materials Engineering
A
1.4.2013
Mechanical Engineering
N
P,K
2 Mathematical Modelling in Engineering
A
1.4.2013
Mechanical Engineering
N
P,K
2 Power Engineering
A
1.4.2013
Mechanical Engineering
N
P,K
2 Process Engineering
A
1.4.2013
Mechanical Engineering
N
P,K
2 Transportation and Handling Technology
A
1.4.2013
Strojní Inženýrství
N
P,K
2 Biomedicínské a rehabilitační inženýrství
1.4.2013
N2301 3901T008
Strojní Inženýrství
N
P,K
2 Dopravní a manipulační technika
1.4.2013
N2301 2301T001
Strojní Inženýrství
N
P,K
2 Energetické stroje a zařízení
1.4.2013
N2301 2302T006
Strojní Inženýrství
N
P,K
2 Inženýrská mechanika a mechatronika
1.4.2013
N2301 3901T029
Strojní Inženýrství
N
P,K
2 Letadlová technika
1.4.2013
N2301 2301T004
Strojní Inženýrství
N
P,K
2 Matematické modelování v technice
1.4.2013
N2301 3902T027
Strojní Inženýrství
N
P,K
2 Materiálové inženýrství
1.4.2013
N2301 3911T011
Strojní Inženýrství
N
P,K
2 Procesní inženýrství
1.4.2013
N2301 3909T003
Strojní Inženýrství
N
P,K
2 Přístrojová a řídící technika
1.4.2013
N2301 2301T034
Strojní Inženýrství
N
P,K
2 Řízení a ekonomika podniku
1.4.2013
N2301 2305T003
Technika životního prostředí, tepelná a
procesní technika
4 Výrobní technika
12
Strojní Inženýrství
N
P,K
2 Technika životního prostředí
1.4.2013
N2301 2301T026
Strojní Inženýrství
Strojní inženýrství
N
P,K
2 Výrobní stroje a zařízení
1.4.2013
N2301 2302T039
N
P, K
2 Výrobní inženýrství
1.4.2013
N2301 3909T008
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Biomechanics
A
27.2.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Control and Systems Engineering
A
27.2.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Enterprise Management and Economics
A
1.3.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Environmental Engineering
A
27.2.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Machines and Equipment for Transportation
A
27.2.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Manufacturing Technology
A
27.2.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Materials Engineering
A
27.2.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Mathematical and Physical Engineering
A
9.4.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3
A
27.2.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Power Engineering
A
27.2.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Process Engineering
A
27.2.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Production Machines and Equipment
A
27.2.2009
Mechanical Engineering
P
P, K
3 Thermodynamics and Fluid Mechanics
A
27.2.2009
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Biomechanika
27.2.2009
P2301 3901V010
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Dopravní stroje a zařízení
27.2.2009
P2301 2302V004
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Energetické stroje a zařízení
27.2.2009
P2301 2302V006
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Matematické a fyzikální inženýrství
9.4.2009
P2301 3901V020
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Materiálové inženýrství
27.2.2009
P2301 3911V011
Strojní inženýrství
P
P, K
3
Mechanika tuhých a poddajných těles a
prostředí
27.2.2009
P2301 3901V024
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Procesní technika a zpracovatelské systémy
27.2.2009
P2301 3909V004
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Přesná mechanika a optika
27.2.2009
P2301 2301V010
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Řízení a ekonomika podniku
1.3.2009
P2301 2305V003
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Strojírenská technologie
27.2.2009
P2301 2303V002
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Technická kybernetika
27.2.2009
P2301 2612V045
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Technika prostředí
27.2.2009
P2301 2301V024
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Termomechanika a mechanika tekutin
27.2.2009
P2301 3901V028
Strojní inženýrství
P
P, K
3 Výrobní stroje a zařízení
27.2.2009
P2301 2302V039
Mechanics od Solids, Deformable Bodies
and Continua
5.2 Dislokovaná pracoviště ČVUT FS
Dislokované pracoviště Fakulty strojní v Sezimově Ústí je provozováno ve spolupráci s SOŠ a SOU
– COP Sezimovo Ústí od akademického roku 2003/2004.
V akademickém roce 2006/2007 byla zahájena výuka v dislokovaném pracovišti Fakulty strojní v Chomutově. Pracoviště bylo zřízeno na základě smlouvy mezi Fakultou strojní ČVUT a Magistrátem města
Chomutov. Popud ke zřízení pracoviště vzešel z vedení města Chomutova a průmyslových podniků
z Chomutovska, které pociťují silný nedostatek inženýrských pracovníků.
V obou pracovištích je výuka, stejně jako v minulých akademických rocích, plně zabezpečována pedagogy Fakulty strojní, kteří do Sezimova Ústí a Chomutova dojíždějí.
5.2.1 Průběh studia v Sezimově Ústí:
Pro srovnání jsou dále uvedeny oba akademické roky, v nichž výuka probíhala.
13
Akademický rok
Přihlášeno
Nastoupilo
Studuje k 12.1.2007
2005/2006
51
45
16
2006/2007
32
30
25
Studijní a pedagogická činnost
Od akademického roku 2005/06 nejsou studenti přijímáni do magisterského studijního programu se
standardní dobou studia 5,5 akademického roku.
5.2.2 Dislokované pracoviště ČVUT FS v Praze v Chomutově
Představitelé města Chomutov měli veliký zájem o zavedení výuky bakalářského studijního programu.
V roce 2006 byla podepsána příslušná smlouva. Jednání o dalším rozšíření dislokovaného pracoviště
Fakulty strojní ČVUT v Chomutově úspěšně probíhají.
Akademický rok
Přihlášeno
Nastoupilo
Studuje k 12.1.2007
2006/2007
61
57
50
5.3 Přijímací řízení
Přijímací řízení s uchazeči o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze v akademickém roce 2006/2007
v bakalářském studijním programu bylo zahájeno zveřejněním příslušných podmínek dne 18. ledna
2006.
Přihlášky ke studiu mohli podávat uchazeči do 28. dubna 2006. Ověřování splnění podmínek u jednotlivých uchazečů probíhalo ve dnech od 2. května 2006 do 22. září 2006. Přijatí uchazeči byli písemně
zváni k zápisům, pro které bylo stanoveno celkem 27 termínů (včetně 2 samostatných náhradních).
V souladu s vyhlášenými podmínkami nebyly do přijímacího řízení zařazeny přijímací zkoušky a to
ani písemné ani ústní. Uchazeč byl přijat, pokud prokázal úspěšné složení maturitní zkoušky a splnil
další požadavky více méně administrativního charakteru. Počet přijatých uchazečů nebyl omezován.
Stanovené podmínky nesplnilo 363 uchazečů, kde u 3 byla přihláška odmítnuta a u 360 bylo přijímací řízení uzavřeno nepřijetím (nepředloženo maturitní vysvědčení).
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. (§50, odst. 7) mohli nepřijatí uchazeči podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Tuto žádost ku dni vyhotovení této zprávy nevyužil žádný uchazeč.
Uchazeči, kteří splnili předepsané podmínky pro přijetí ke studiu, byli při zápisu, nebo na základě
pozdější žádosti, zařazování do 1. ročníku bakalářského studijního programu s prezenční nebo kombinovanou formou studia. V rámci 1. ročníku prezenčního studia bakalářského studijního programu byli
studenti zařazováni také do vyčleněných studijních skupin č. 57, 58 a 59 s výukou organizovanou ve
výukovém středisku Sezimovo Ústí (zařazeno 28 studentů) a výukovém středisku Chomutov (zařazeno
56 studentů).
5.3.1 Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v bakalářském studijním programu „Strojírenství“
Studijní a pedagogická činnost
Forma studia
Celkem
prezenční
kombinovaná
Podáno přihlášek
2356
365
2721
Přijato přihlášek
2353
365
2718
Přijato uchazečů
2033
325
2358
K zápisu pozváno
2033
325
2358
K zápisu se dostavilo
1154
252
1406
Zapsáno
1154
252
1406
5.3.2
Navazující magisterský studijní program
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu nebylo vypsáno. Byli přijati 2 posluchači, kterým byl stanoven individuální studijní program.
5.3.3
Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v doktorském studijním programu
P 2301 ”Strojní inženýrství”
2001/2002
termín vyhlášení
30.11.2000
vyhl.
počet
stud.
témat
prez.
kom.
Stud. program
Celkem
134
75
47
Počet studentů
Celkový poč.et
studentů
počet podaných přihl.
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
122
119
Počet přijatých studentů
nástup
nástup
10/2001
2/2002
prez. kom. prez. kom.
22
41
48
63
4
52
115
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
10/2001
2/2002
prez. kom. prez. kom.
18
41
44
59
3
47
106
14
počet podaných přihl.
vyhl.
počet
stud.
témat
prez.
kom.
134
20
16
Počet přijatých studentů
nástup
2/2002
dostavili
se
k přij.
zk.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
36
36
-
-
19
16
-
-
17
16
35
Celkový počet studentů
vyhl.
počet
stud.
témat
prez.
kom.
Stud. program
Celkem
120
65
17
počet podaných přihl.
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
82
77
20
35
1
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
10/2002
2/2003
prez. kom. prez. kom.
20
36
10
počet podaných přihl.
vyhl.
počet
stud.
témat
prez.
kom.
120
68
15
29
30
59
Počet přijatých studentů
nástup
2/2003
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
2/2003
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
83
82
-
-
64
14
-
-
60
14
78
74
78
prez.
kom.
Stud. program
Celkem
125
82
25
počet podaných přihl.
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
107
98
74
Počet přijatých studentů
nástup
nástup
10/2003
2/2004
prez. kom. prez. kom.
35
Počet studentů
Celkový poč.et
studentů
25
36
60
1
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
10/2003
2/2004
prez. kom. prez. kom.
31
37
25
počet podaných přihl.
prez.
kom.
125
72
5
32
56
89
Počet přijatých studentů
nástup
2/2004
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
2/2004
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
77
74
-
-
68
5
-
-
64
5
73
69
73
2004/2005
termín vyhlášení
15.1.2004
vyhl.
počet
stud.
témat
prez.
kom.
Stud. program
Celkem
113
68
18
počet podaných přihl.
1
33
97
vyhl.
počet
stud.
témat
0
29
66
vyhl.
počet
stud.
témat
15
10
30
2003/2004
termín vyhlášení
15.1.2003
Počet studentů
Celkový poč.et
studentů
33
Počet přijatých studentů
nástup
nástup
10/2002
2/2003
prez. kom. prez. kom.
Počet studentů
Celkový poč.et
studentů
2003/2004
termín vyhlášení
15.1.2003
pouze pro nástup
2/2004
Stud. program
Celkem
Počet studentů
Celkový počet
studentů
33
35
2002/2003
termín vyhlášení
8.1.2002
2002/2003
termín vyhlášení
8.1.2002
pouze pro nástup
2/2003
Stud. program
Celkem
Počet studentů
Celkový počet
studentů
Počet zapsaných studentů
nástup
2/2002
počet
přij.
přihl.
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
86
78
69
Počet přijatých studentů
nástup
nástup
10/2004
2/2005
prez. kom. prez. kom.
21
18
28
39
0
28
67
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
10/2004
2/2005
prez. kom. prez. kom.
21
18
22
39
0
22
61
Studijní a pedagogická činnost
2001/2002
termín vyhlášení
24.5.2001
pouze pro nástup
2/2002
Stud. program
Celkem
Počet studentů
2004/2005
termín vyhlášení
15.1.2004
pouze pro nástup
2/2005
Stud. program
Celkem
Počet studentů
Celkový počet
studentů
počet podaných přihl.
vyhl.
počet
stud.
témat
prez.
kom.
113
44
22
Počet přijatých studentů
nástup
2/2005
dostavili
se
k přij.
zk.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
66
63
-
-
40
22
-
-
39
22
62
vyhl.
počet
stud.
témat
prez.
kom.
Stud. program
Celkem
113
40
19
počet podaných přihl.
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
59
53
29
19
9
48
0
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
10/2005
2/2006
prez. kom. prez. kom.
22
9
19
počet podaných přihl.
vyhl.
počet
stud.
témat
prez.
kom.
113
36
24
9
Počet přijatých studentů
nástup
2/2006
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
2/2006
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
60
55
-
-
31
24
-
-
28
13
55
-
41
55
vyhl.
počet
stud.
témat
prez.
kom.
Stud. program
Celkem
111
31
18
počet podaných přihl.
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
49
45
41
Počet přijatých studentů
nástup
nástup
10/2006
2/2007
prez. kom. prez. kom.
17
8
10
25
6
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
10/2006
2/2007
prez. kom. prez. kom.
15
16
6
počet podaných přihl.
prez.
kom.
111
46
22
10
21
4
14
41
vyhl.
počet
stud.
témat
0
50
-
2006/2007
termín vyhlášení
30.1.2006
9
41
57
Počet studentů
Celkový poč.et
studentů
Studijní a pedagogická činnost
61
Počet přijatých studentů
nástup
nástup
10/2005
2/2006
prez. kom. prez. kom.
Počet studentů
Celkový poč.et
studentů
2006/2007
termín vyhlášení
30.1.2006
pouze pro nástup
2/2007
Stud. program
Celkem
Počet studentů
Celkový počet
studentů
61
62
2005/2006
termín vyhlášení
18.1.2005
2005/2006
termín vyhlášení
18.1.2005
pouze pro nástup
2/2006
Stud. program
Celkem
Počet studentů
Celkový počet
studentů
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
2/2005
počet
přij.
přihl.
35
Počet přijatých studentů
nástup
2/2007
Počet zapsaných studentů
nástup
nástup
2/2007
počet
přij.
přihl.
dostavili
se
k přij.
zk.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
prez.
kom.
68
65
-
-
43
18
-
-
42
16
61
61
58
58
16
5.4 Studijní plány
5.4.1
Studijní plány v roce 2006
Fakulta strojní zajišťovala v roce 2006 studium v magisterském studijním programu „Strojní inženýrství“ se standardní dobou studia 5,5 akademického roku, v bakalářském studijním programu „Strojírenství“ se standardní dobou studia čtyři akademické roky, navazujícím magisterském studijním programu „Strojní inženýrství“ se standardní dobou studia dva akademické roky a v doktorském studijním
programu „Strojní inženýrství“ se standardní dobou studia tři akademické roky.
V navazujícím magisterském studijním programu měli všichni posluchači stanoveny individuální
studijní plány.
Po dohodě s jednotlivými ústavy, došlo k drobným úpravám v nabídce PVS (povinně volitelných
směrových) předmětů. Tak jako v minulém akademickém roce, je náročnost všech předmětů PVS (se
stejnou hodinovou dotací) hodnocena pěti kredity. Předměty PVS mají umožnit profilaci posluchačů
podle jejich zájmů a schopností tak, aby v další (oborové) etapě studia řešili v rámci projektů a později
diplomové práce úlohy, které svým charakterem budou co nejvíce odpovídat předpokládanému zaměření studentů (např. konstrukce, experiment, výpočty či matematické modelování atp.). Oborová etapa
studia začíná 8. semestrem, avšak tutoři oborů doporučují budoucím posluchačům oborového studia
již také volbu předmětů PVS v 7. semestru a pomáhají jim tak v jejich profilaci.
5.4.2
Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v roce 2006
Fakulta strojní ČVUT v Praze každoročně vyhlašuje kurzy celoživotního vzdělávání ve čtyřech kategoriích – postgraduální, kariérní, rekvalifikační a kurzy Univerzity třetího věku. Přehled všech kurzů je
anoncován na webových stránkách ČVUT, kde zájemci najdou v anotačních kartách kurzů potřebné
informace (téma, garant, doba a délka konání, požadavky, cenu, atd.). Vydavatelství ČVUT za základě podkladů připravených Odborem pedagogiky ČVUT vydává brožury všech kategorií CŽV. Ty jsou
distribuovány podnikům, městským a obvodním úřadům, úřadům práce atd.. Pro úspěšné naplnění a
pořádání kurzu je jednoznačně rozhodující osobní angažovanost pracovníků pořádajícího ústavu, resp.
garanta. Větší propagaci a úspěšnosti by určitě prospěla spolupráce s MPSV, denním tiskem a zástupci
samosprávy mimopražských regionů.
Přehled pořádaných kurzů celoživotního vzdělávání v roce 2006
Tabulka: Počty programů celoživotního vzdělávání na Fakultě strojní (k 31. 12. 2006)
17
Skupiny oborů
Kód skupiny
kmen. oborů
přírodní vědy a nauky
11 až 18
technické vědy a nauky
21 až 39
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
41 až 43
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
51 až 53
společenské vědy, nauky a služby
61,65,67,71-74
Ekonomie
62
právo, právní a veřejnosprávní činnost
68
pedagogika, učitelství a sociál. péče
75
obory z oblasti psychologie
77
Vědy a nauky o kultuře a umění
81,82
Celkem
11 až 82
Programy CŽV v rámci
akreditovaných SP
Bezplatné
Placené
Ostatní
Celkem
3
1
4
3
1
4
Studijní a pedagogická činnost
Ústav mechaniky tekutin a energetiky - 12107
Kurz „ Chladící technika“ – garant prof. Ing. J. Petrák, CSc., kurz placený, 42 účastníků – objednán firmou Embraco, SR
Ústav techniky prostředí - 12116
Kurz „Větrání a klimatizace“ - garant prof. Ing. F. Drkal, CSc., kurz placený, 27 účastníků
Ústav strojírenské technologie - 12123
Kurz „Povrchové úpravy ve strojírenství“ - garant doc. Ing. V. Kreibich, CSc., kurz placený, 17 účastníků
Účastníci všech kurzů získali osvědčení o absolutoriu podepsaná vedením ČVUT a pořádající fakulty.
Tabulka: Počty účastníků programů celoživotního vzdělávání na Fakultě strojní (k 31.12.2006)
Skupiny oborů
Kód skupiny
kmen. oborů
přírodní vědy a nauky
11 až 18
technické vědy a nauky
21 až 39
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
41 až 43
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
51 až 53
společenské vědy, nauky a služby
61,65,67,71-74
Ekonomie
62
právo, právní a veřejnosprávní činnost
68
pedagogika, učitelství a sociál. péče
75
obory z oblasti psychologie
77
Vědy a nauky o kultuře a umění
81,82
Celkem
11 až 82
5.4.3
Programy CŽV v rámci
akreditovaných SP
bezplatné
placené
Ostatní
Celkem
86
92
178
86
92
178
Univerzita 3. věku
Součástí celoživotního vzdělávání jsou i kurzy Univerzity třetího věku. I tyto kurzy pořádané Fakultou
strojní ČVUT jsou propagovány prostřednictvím webových stránek ČVUT. Nabízených témat bylo šest,
ale úspěšné bylo pouze jediné, zmíněné dále. Počet účastníků však byl velmi vysoký a svědčí o angažovanosti a snaze klientů vyššího věku.
Přehled pořádaných kurzů U3V v roce 2006
Ústav přístrojové a řídicí techniky – 12110
Kurz „ Informační a komunikační technologie v našem životě“ – garant prof. Ing. J. Bíla, DrSc., 92 účastníků.
Velmi úspěšný kurz se konal v počítačové laboratoři s 12ti počítači, při výuce postupovali lektoři individuálně a tempem, které bylo specifické pro každý běh. Pokud klienti neměli doma k dispozici počítač, mohli po osobní dohodě získané znalosti procvičovat v počítačové laboratoři Centra informačních
a poradenských služeb ČVUT - CIPS.
Účastníci kurzu získali osvědčení o absolutoriu podepsané vedením ČVUT a pořádající fakulty.
Studijní a pedagogická činnost
5.5 Ediční činnost
a/ Ediční plán Fakulty strojní, sestavený v roce 2005, předpokládal na rok 2006 pouhých 14 titulů. Na
počátku roku 2006 došlo ke změně vedoucího Ediční komise ČVUT FS (dále EK), jímž se stal Doc. Ing.
Zdeněk Kuliš, CSc. Plán byl postupně zvyšován až na konečných 58 položek a naplánováno bylo čerpání 111,62 % limitu. Do plánu edice skript v roce 2006 bylo zařazeno celkem 58 titulů, z toho 1. vydání:
17 titulů, 2. vydání: 10 titulů, 3. a další vydání: 4 titulů, dotisků: 25 titulů. V průběhu roku 2006 byly 2
tituly stornovány. Po schválení byl ediční plán na příslušné období vždy průběžně (s dodatky, dotisky
apod.) zveřejňován na síti FS v R:\INFODEK\EDICE\Ediční plán\2006\
Celkem bylo naplánováno na autorské honoráře 977 735,20,- Kč, přičemž limit z R ČVUT činil 875
970,- Kč. Se souhlasem Ediční rady a prorektorky pro studium byl tedy limit překročen na 111,62%.
b/ Byly sledovány ediční plány skript na 1. a 2. pololetí roku 2006, a to z hlediska podepsání licenčních
nakladatelských smluv v Nakladatelství R ČVUT, dodržování termínů a úrovně odevzdávaných předloh, výše finančních nákladů na autorské honoráře, lektorských posudků a stanovení jejich finančního
ohodnocení.
d) Oddělení podpory výuky při Výpočetním a Informačním centru ČVUT ustavilo v rámci svého rozvojového projektu portál věnovaný coursewaru na ČVUT (http://courseware.cvut.cz), který bude mj.
sloužit k podpoře výuky i k propagačním účelům ČVUT. FS proto navrhla převést do něj stávající AV a
MM programy. Provedením akce byl pověřen Doc. Ing. Heřman Mann, DrSc., z VIC.
e) Vedoucí EK FS se účastnil práce Ediční rady Vydavatelství R ČVUT včetně značně obsáhlého připomínkování „Zásad ediční činnosti na ČVUT „ a nové formy sestavování edičních plánů.
18
f) Byl sestaven plán edice monografií a učebnic. Všechny návrhy FS byly redakční radou schváleny,
vyšla 1 monografie, 1 je rozpracována a 1 navržena, 1 učebnice je rozpracována.
g) V roce 2006 proběhla pravidelná makulace skript v prodejně technické literatury. Náklady na makulaci byly hrazeny již z prostředků ústavů. Ačkoli o tomto způsobu hrazení nákladů makulace byly
ústavy s několikaletým předstihem informovány, stále v PTL zbývá řada titulů FS, které budou muset
být makulovány v roce 2007 (povinně, plyne z materiálu „Zásady ediční činnosti na ČVUT“) a náklady
makulace hrazeny ve stále se zhoršující finanční situaci ústavů.
h) V roce 2006 byl sestaven a schválen ediční plán skript na 1. a 2. pololetí roku 2007. Nyní obsahuje
30 položek, autorské honoráře 98,25 % přidělené částky.
5.6 Řízení a evidence pedagogické činnosti
5.6.1
Základní postupy kontroly a evidence
K evidenci pedagogické činnosti se využívá komponenta informačního systému Studium (pracovní
označení KOS), která je průběžně rozvíjena a inovována. Činnost tohoto systému je v detailech stále
rozvíjena a zdokonalována.
Fakulta podporovala zapojení studentů do vědecké a výzkumné práce a studenti s nejlepšími pracemi se účastnili fakultního kola Studentské tvůrčí činnosti. Studenti, kteří se tak zvýšenou mírou, nad
rámec svých studijních povinností, zapojili do výzkumné či tvůrčí práce na ústavech, byli odměněni
účelovým stipendiem. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat.
Stejně jako v posledních letech, vybrala Fakulta strojní řadu předmětů, přednášených na vysoké
úrovni, které mohou být zajímavé i pro posluchače ostatních fakult ČVUT a nabídla je do celoškolské
nabídky předmětů jako příspěvek Fakulty strojní k celoškolské horizontální prostupnosti. Naši studenti
mohou naopak studovat některé předměty nabízené ostatními fakultami ČVUT.
5.6.2
Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty
Anketa studentů
Po zimním semestru akademického roku 2005/2006 byla na fakultě strojní poprvé spuštěna elektronická anketa. Ankety se zúčastnilo cca 10% posluchačů. Výsledky ankety byly využity zejména k její popularizaci. Byly zveřejněny výsledky hodnocení těch předmětů, které hodnotilo alespoň 10 studentů.
Průzkum názorů studentů středních škol a absolventů
5.7 První souborná zkouška (PSZ)
Studijní výsledky v rámci PSZ jsou vyhodnocovány na základě váženého průměru a počtu získaných
kreditů. Podmínky pro uznání či vykonání PSZ byly stanoveny vyhláškou č.12 „O první souborné
zkoušce v magisterském studijním programu“, vydanou dne 13. ledna 2006.
první souborná zkouška
počet studentů
byla uznána za vykonanou
230
šlo ke zkouškám a
vykonalo
119
nevykonalo
1
C e l ke m
350
5.8 Údaje o počtech studentů podle studijních programů
Počty studentů jsou uvedeny k datu 31. října. V tabulkách nejsou od akademického roku 2000/2001
zahrnuti studenti, kteří mají přerušené studium .
19
Studijní a pedagogická činnost
Názory studentů středních škol jsou zjišťovány v rámci odborných a informativních styků s jednotlivými školami a při dnech otevřených dveří.
S absolventy naší fakulty se pracovníci fakulty setkávají v rámci své odborné činnosti a mají tak možnost zjišťovat jejich názory. Připravuje se databáze absolventů fakulty.
5.8.1
Počty studentů v roce 2006
Celkové počty studentů
Studijní program
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/7
Bak. prezenční
180
348
489
577
1465
1925
Bak. kombinovaný
-
-
-
-
254
330
Mag. prezenční
3957
3830
3361
2910
1832
1508
Mag. kombinovaný
287
326
230
265
105
70
Navaz. prezenční
-
-
-
-
32
34
Navaz.kombinovaný
-
-
-
-
17
9
Dokt. Prezenční
152
212
266
288
282
226
Dokt. kombinovaný
206
216
183
202
201
201
Počty studentů – doktorský studijní program
Dokt. studijní program
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/7
studenti ČR
399
422
462
451
398
zahraniční studenti
29
26
28
32
29
z toho samoplátci
3
1
2
2
2
Celkem
428
449
490
483
427
Počty zahraničních studentů
2001/02
2002/03
2003/04
2004/2005
2005/2006
2006/2007
Bak. prezenční
2
10
15
23
92
129
Mag. prezenční
83
125
117
119
229
152
Mag. kombinovaný
-
7
1
11
4
0
Doktorský
30
29
26
28
32
29
Studijní a pedagogická činnost
Studijní program
20
5.8.2 Počty absolventů v roce 2006
V následující tabulce jsou uvedeny počty absolventů v jednotlivých studijních programech v členění
podle studijních oborů.
Bakalářský
Strojírenství
Celkem BP
Magisterský
Strojní inženýrství
Studijní obor
Kód studijního oboru
Počet absolventů v roce
2006
B 2341
Dopravní a manipulační technika
2301R001
4
Aplikovaná mechanika pro bakaláře
3901R003
0
Informační a automatizační technika
2612R022
6
Technika životního prostředí, tepelná
a procesní technika
3904R024
4
Výrobní technika
2301R033
0
Strojírenská technologie a
management
2303R009
7
21
M(N)2301
Procesní inženýrství
3909T003
9
Inženýrská mechanika a
mechatronika
3901T029
19
Letadlová technika
2301T004
16
Biomedicínské a rehabilitační
inženýrství
3901T008
21
Materiálové inženýrství
3911T011
8
Technika životního prostředí
2301T026
25
Energetické stroje a zařízení
2302T006
17
Přístrojová a řídicí technika
2301T034
17
Dopravní a manipulační technika
2301T001
35
Výrobní stroje a zařízení
2302T039
17
Řízení a ekonomika podniku
2305T003
60
Matematické modelování
3902T008
2
Výrobní inženýrství
3909T008
39
Celkem MP
285
Celkem BP a MP
306
Doktorský program
Strojní inženýrství
Celkem DP
21
Kód studijního
programu
P2301
Materiálové inženýrství
3911V011
1
Dopravní stroje a zařízení
2302V004
3
Výrobní stroje a zařízen
2302V039
2
Energetické stroje a zařízení
2302V006
1
Procesní technika a zpracovatelské
systémy
3909V004
2
Strojírenská technologie
2303V002
2
Technika prostředí
2301V024
0
Přesná mechanika a optika
2301V010
0
Mechanika tuhých a podajných
těles a prostředí
2901V024
5
Biomechanika
3901V010
1
Termomechanika a mechanika
tekutin
3901V028
3
Technická kybernetika
2612V045
3
Matematické a fyzikální inženýrství
3901V020
0
Řízení a ekonomika podniku
2305V003
6
29
Studijní a pedagogická činnost
Studijní program
5.8.3
Počty studentů doktorského studia podle oborů
Doktorský studijní program P 2301 ”Strojní inženýrství”
Akad. rok
2002/2003
2003/2004
2004/05
2005/06
2006/2007
Forma studia
Forma studia
Forma studia
Forma studia
Forma studia
Studijní obor
p
k
c
p
k
c
p
k
c
p
k
c
p
k
c
Materiálové inženýrství
12
9
21
11
7
18
8
13
21
6
11
17
3
9
12
Dopr. stroje a zařízení
42
26
68
43
22
65
37
23
60
35
23
58
24
28
52
Výrob.stroje a zařízení
23
11
34
24
7
31
29
12
41
30
13
43
25
18
43
Energ. stroje a zařízení
10
24
34
18
22
40
15
18
33
15
20
35
6
21
27
Procesní tech. a zprac.syst.
9
2
11
12
2
14
11
6
17
14
6
20
10
5
15
Strojírenská technologie
16
31
47
25
22
47
27
26
53
21
29
50
22
31
53
Technika prostředí
17
11
28
22
11
33
20
12
32
21
14
35
16
7
23
Biomechanika
8
8
16
13
7
20
14
5
19
13
6
19
13
12
25
Technická kybernetika
Přesná mech.
14
20
34
17
10
27
25
10
35
26
17
43
24
17
41
5
8
13
6
1
7
8
3
11
10
0
10
6
3
9
13
12
25
15
18
33
20
19
39
23
15
38
25
16
41
9
3
12
14
7
21
20
9
29
21
9
30
18
7
25
Matem. a fyz. inženýrství
18
19
37
17
15
32
17
16
33
15
10
25
14
10
24
Řízení a ekon. podniku
16
32
48
29
32
61
37
30
67
22
28
50
20
17
37
Celkem
212
216
428
266
183
449
288
202
490
272
201
473
226
201
427
a optika
Mech. tuh. a podd. těles a
prost.
Termomech. a mech.
Tekutin
Studijní a pedagogická činnost
Legenda: p – presenční forma studia, k – kombinovaná forma studia, c – celkem
22
5.8.4
Počet studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci
Tyto údaje se vykazují za kalendářní rok.
počet doktorandů
z toho zahraniční studenti
2002
27
2
2003
27
3
2004
29
2
2005
27
3
2006
29
5
Seznam studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci
Poř.
číslo
Jméno absolventa
Studijní obor
1.
Ing. Radek Sedláček
Dopravní stroje a zařízení
2.
Ing. Jan Kalivoda
Dopravní stroje a zařízení
3.
Ing. Jiří Kratěna
Procesní technika a zpracovatelské systémy
4.
Ing. Jan Papuga
Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
A
5.
Ing. Gunca Garajaỹeva
Technická kybernetika
A
6.
Ing. Tomáš Vlasák
Strojírenská technologie
7.
Ing. Dušan Pavlík
Řízení a ekonomika podniku
8.
Ing. Jana Lastivková
Řízení a ekonomika podniku
9.
Ing. Martin Luxa
Termomechanika a mechanika tekutin
10.
Ing. Tomáš Hyhlík
Termomechanika a mechanika tekutin
11.
Ing. Tomáš Krčka
Řízení a ekonomika podniku
12.
Ing. Israel Zuniga González
Termomechanika a mechanika tekutin
A
13.
Ing. Hadi Sutanto
Strojírenská technologie
A+ obhajoba
14.
Ing. Jan Andreovský
Energetické stroje a zařízení
15.
Ing. Tomáš Goldmann
Biomechanika
16.
Ing. Jan Šimáček
Výrobní stroje a zařízení
17.
Ing. Jaroslav Zahradník
Řízení a ekonomika podniku
18.
Ing. Lukáš Kymla
Technická kybernetika
19.
Ing. Karel Doubrava
Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
20.
Ing. Ctirad Novotný
Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
21.
Ing. Ganwarich Pluphrach
Materiálové inženýrství
22.
Ing. Luong Thi Cam Tu
Procesní technika a zpracovatelské systémy
23.
Ing. Pavel Antoš
Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
A
24.
Ing. Petr Bečka
Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
A
25.
Ing. Oldřich Vítek
Dopravní stroje a zařízení
26.
Ing. Theodor Beran
Řízení a ekonomika podniku
27.
Ing. Tomáš Macák
Řízení a ekonomika podniku
28.
Ing. Willy Weiglhofer
Technická kybernetika
29.
Ing. Zuzana Kerečaninová
Výrobní stroje a zařízení
23
Práce v cizím
jazyce
A
A
A+ obhajoba
Studijní a pedagogická činnost
5.8.5
kalendářní rok
5.9 Rozbor úspěšnosti studia na Fakultě strojní
V období od 1.1.2006 do 31.12.2006 ukončilo studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze celkem 1052 studentů bez řádného zakončení ve smyslu § 45 nebo § 46 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
378 studentů ukončilo studium „z vlastní vůle“. V této skupině jsou jak studenti, kteří studia skutečně zanechali, tak studenti, kteří poté co v průběhu akademického roku zjistili, že nesplní podmínky
pro zápis do dalšího akademického roku v souladu odst.5, písm. a, čl.20, SZŘ ČVUT písemně oznámili
ukončení studia, aby okamžitě mohli znovu podat přihlášku ke studiu v příslušném studijním programu.
Dalším 674 studentům bylo ukončeno studium z moci úřední, a to pro nesplnění studijních povinností. Tito studenti nezískali předepsaný počet kreditů, a to buď pro možnost pokračování ve studiu
v letním semestrů (týká se studentů studujících první rok v daném studijním programu), nebo pro
možnost zápisu do dalšího akademického roku (týká se většinou studentů 2. ročníku). Tyto počty jsou
každoročně silně zkresleny studenty přijatými ke studiu, zapsanými do akademického roku, ale nenavštěvujícími výuku a nestudujícími. Úbytek vzniká jednak po zimním semestru v měsíci březnu (studenti 1. ročníku), jednak v říjnu (studenti 2. a vyšších ročníků).
Zanechání studia vlastním rozhodnutím
Magisterské studium
Ročník
2.
3.
4.
5.
6.
Počet studentů, kteří zanechali studia vlastním
rozhodnutím
38
42
13
5
4
102
Bakalářské studium
Ročník
1.
2.
3.
4.
Počet studentů, kteří zanechali studia vlastním
rozhodnutím
218
37
10
9
274
Vlastním rozhodnutím zanechalo studia celkem 378 studentů
Ukončení studia pro nesplnění studijních povinností
Studijní a pedagogická činnost
Magisterské studium
Ročník
2.
3.
4.
5.
6.
Počet studentů, kterým bylo ukončeno studium pro
nesplnění studijních povinností
0
54
19
11
10
94
Bakalářské studium
Ročník
1.
2.
3.
4.
PPočet studentů, kterým bylo ukončeno studium
pro nesplnění studijních povinností
514
48
8
10
580
Je podnikána řada kroků (viz předchozí kapitoly), aby se počet neúspěšných studentů snížil.
V doktorském studiu končí úspěšně studium mezi 27 až 29 doktorandy ročně od r. 2002, což činí
mezi 5,6 až 6,8% běžného stavu doktorandů. V roce 2006 tento poměrný ukazatel narostl na uvedené
maximum, ovšem hlavním důvodem byl pokles přijatých doktorandů v roce 2005/2006 o cca 1/3 proti
r. 2004/2005. Ani na rok 2006/2007 se počet doktorandů významně nezvýšil.
Teprve další vývoj ukáže, zda v r. 2006 přijatá opatření pro zvýšení relativní úspěšnosti doktorského
studia pomohou udržet počet absolventů při poklesu počtu „virtuálních“ studentů, kteří jsou studenty
jen de iure, zatímco de facto vůbec povinnosti studenta neplní. Studenty studující s malou intenzitou
neumožňuje totiž současný Studijní a zkušební řád dostatečně ke studiu motivovat před ukončením studijního bloku, ač podle průběhu studia bývá zřejmé, zda budou povinnosti studijního bloku splněny.
Úroveň doktorských prací se kontroluje soustavně od r. 2006 v nově jmenovaných oborových radách oborů (ORO), zvyšuje se podíl zahraničních oponentů, reguluje se složení komisí pro obhajoby
24
s výrazným podílem externistů a vývěskové souhrny obhájených prací se presentují na schůzích VR
FS pro možnost sledování úrovně práce ORO.
5.10 Nabídka studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce
Uplatnění svých absolventů Fakulta strojní ČVUT v Praze pravidelně sleduje. Oslovujeme úřady práce
jednotlivých okresů a krajů ČR a informace získáváme z centrální evidence MPSV. Další informace o
stavu v oblasti zaměstnanosti plynou z nabídek jednotlivých velkých i malých firem a podniků z ČR i z
firem zahraničních nebo se zahraniční účastí a ze setkávání se zástupci zaměstnavatelů i z každoročně
pořádaných akcí IAESTE (veletrh pracovních příležitostí aj.). Je možno konstatovat, že nabídky zaměstnání, které jsou vyvěšovány na obvyklých místech na fakultě, a žádosti zástupců průmyslových podniků, jakož i sdělení ÚP, signalizují zájem o absolventy magisterského studijního programu často v míře
vyšší, než je fakulta schopna uspokojit. Přitom je zájem o absolventy ČVUT FS natolik široký, že nelze
většinou přesně specifikovat, o jaký absolvovaný obor studia je převažující zájem. Jsou požadováni
strojní inženýři s odpovídajícími znalostmi v oblasti konstrukce, technologie, provozu a managementu.
Přednostně jsou dále požadovány znalosti v oblasti počítačové gramotnosti a vybavení jazykové. Nabídky jsou po stránce uplatnění, finančního hodnocení i možností dalšího odborného i dalšího rozvoje
pro absolventy velice dobré.
V případě, že zájemci o absolventy FS jsou úzce specializováni, jsou nabízena zaměstnání s ohledem
na absolvovaný obor. V letošním roce uspořádali na naší fakultě informační akci zástupci podnikatelů
Chomutovska. O jejich prezentaci byl veliký zájem. V pořádání takových prezentací bude fakulta pokračovat.
V anglickém jazyce je možné studovat všechny předměty 1-3. ročníku základní etapy studia. Dále
ústavy FS vypisují dalších 33 předmětů oborového studia magisterského studijního programu. Tyto
předměty se v anglickém jazyce vyučují v případě, že je na předmět zapsáno pět a více studentů samoplátců nebo výměnných studentů. K těmto studentům je pak možné podle zájmu přidávat i další
české studenty, kteří mají zájem studovat předmět v angličtině. Každý semestr se takto otevírají 2-4
předměty oborového studia.
Kompletní program oborového studia je zatím možný jen ve specializaci Procesní inženýrství, připravují se ale další ústavy, které zatím průběžně rozšiřují nabídku jednotlivých předmětů oborového
studia. Fakulta připravuje oficiální akreditaci v anglickém jazyce. Několik studentů obhajovalo diplomovou práci v anglickém jazyce.
Každý semestr zajišťuje fakulta pro „výměnné studenty“ 4-6 projektů (předdiplomních prací) podle
požadavků zahraničních univerzit. Některé z těchto prací byly také prezentovány v rámci studentské
odborné činnosti, kde získaly také ocenění.
Další spolupráce se zahraničními univerzitami se týká zajištění a průběžné kontroly odborné praxe
v českých průmyslových závodech či výzkumných pracovištích – často bývá zakončena „obhajobou“
v příslušném závodě. Zahraniční student zároveň navštěvuje vybrané předměty na fakultě, které jsou
mu doporučeny.
Údaje o výuce v angličtině, zahraničních studentech magisterského studijního programu a bakalářského studijního
programu jsou v následující tabulce:
25
Ostatní zahraniční
Akademický rok
Čeští studenti
Samoplátci
1995/1996
12
-
studenti
6
Celkem
1996/1997
25
1
12
38
1997/1998
30
2
25
57
1998/1999
30
8
30
68
1999/2000
30
7
30
67
2000/2001
20
7
30
57
2001/2002
20
10
30
60
2002/2003
18
12
30
60
2003/2004
14
15
52
81
2004/2005
25
10
174
209
2005/2006
20
6
109
135
2006/2007
3
8
138
149
18
Studijní a pedagogická činnost
5.11 Studium v anglickém jazyce
Poznámky týkající se počtu studentů uváděných v tabulce:
Počet studentů uvedených v tabulce je pouze orientační z následujících důvodů:
• čeští studenti: uvedený počet není konstantní, navíc řada českých studentů požádala o možnost
studia jednotlivých předmětů, nikoli celého akademického roku. Počet studentů se mění zejména po
absolvování 1. semestru, tedy v letním semestru jejich počet vždy stoupá. Počty studentů v tabulce
odpovídají datu 31. 12. 2005.
• výměnní studenti: řada studentů je zde pouze na jeden semestr, někteří jsou zde semestry dva (v
letošním školním roce zde na dva semestry je 12 výměnných studentů). Přesné údaje týkající se letního
semestru jsou k dispozici vždy až začátkem března, kdy se dostaví k zápisu jednotlivých předmětů i studenti, kteří jsou registrováni na jiné fakultě.V průměru se počet studentů každý semestr zvýší asi o 15.
• samoplátci: na FS jsou samoplátci, kteří studují celý studijní program, a pak také samoplátci, kteří
jsou zapsáni na některé zahraniční univerzitě a jsou zde jen 1-2 semestry, předměty jsou jim předem
odsouhlaseny domovskou univerzitou i námi.
• “ostatní zahraniční studenti“ v akademickém roce 2005/6 je v tomto údaji zahrnut i počet studentů
ze Slovenska (42) a studentů studujících v rámci mezivládních dohod (24).
Poznámka: počet zahraničních studentů ve školním roce 2005/06 je přibližně 6,5 % celkového počtu
studentů na ČVUT FS v Praze.
5.12 Studijní programy realizované v rámci mezinárodní spolupráce
Dne 29.9.2005 bylo zahájeno dvouleté magisterské studium „European Master in Automotive Engineering“ zaměřené na konstrukci a výrobu motorových vozidel, připravované ve spolupráci s francouzskou vysokou školou ENSIETA v Brestu a nizozemskou vysokou školou HAN v Arnhemu. První rok
studia probíhá na ČVUT v angličtině paralelně s intenzivní výukou francouzštiny rodilými mluvčími,
zajišťovanou kulturním střediskem francouzské ambasády v Praze (IFP). Druhý rok (třetí semestr) budou mít studenti na výběr, buď pokračovat ve studiu ve francouzštině v Brestu (možnost výběru dvou
specializací – konstrukce vozidel + FEM výpočty), nebo v angličtině v Arnhemu (jedna specializace
– dynamika vozidel a transportní systémy budoucnosti). Čtvrtý semestr bude věnován odborné stáži
v průmyslovém podniku, resp. na univerzitě a zpracování diplomové práce. Kurs má 9 nových posluchačů v 1. ročníku navazujícího magisterského studia (5 z ČR, 4 ze západní Evropy) a 8 ve 2. ročníku,
2 studenti dokončují na druhé zapsání 1. ročník.
Předpoklad udělených diplomů:
ČVUT (strojní inženýr) + ENSIETA (Master professionnel)
ČVUT (strojní inženýr) + HAN (Master)
Záleží na vybrané specializaci ve druhém roce.
5.13 Zpráva o stavu knihovny FS
Studijní a pedagogická činnost
Knihovního fond a jeho financování
Ústřední knihovna fakulty strojní, evidovaná jako základní knihovna se specializovaným fondem, poskytuje služby v souladu s potřebami a zaměřením výuky a výzkumu na fakultě. Fond je rozdělen na
fakultní a ústavní. Následující tabulky obsahují základní statistické údaje o fondu a jeho financování
k 31.12.2006:
Knihovní jednotky celkem
roční přírůstek
roční úbytek
KJ volný výběr
tituly časopisů
107.535
1.743
1.694
29.754
157
Financování literatury v roce 2006 v Kč
z rozpočtu knihovny
z jiných zdrojů (granty, VZ)
celkem
1.247.360
646.916
1.894.276
Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou přístupné pro všechny uživatele ČVUT přes bránu EIZ na
webových stránkách Knihoven ČVUT <http://knihovny.cvut.cz/infzdroje/e-zdroje.html>. V roce 2006
bylo zpřístupněno 20 bibliografických i plnotextových databází a 1 databáze elektronických knih. Podle
statistik za poslední roky využívání EIZ trvale stoupá – bližší informace o využívání jednotlivých databází zveřejňuje Výroční zpráva knihoven ČVUT za rok 2006 na webové stránce <http://knihovny.cvut.cz/
info/zpravy.html>.
26
Služby poskytuje knihovna studentům a pedagogům fakulty, ale i externím uživatelům. Knihovna má
3 provozy: půjčovnu a 2 dislokované studovny. Základní informace o službách v roce 2006 obsahuje
následující tabulka:
Základní informace o službách v roce 2006
absenční výpůjčky
uživatelé
studijní místa
návštěvy prostor FK
meziknihovní služby
21.148
5.257
126
37.567
1.626
Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby
Přírůstek knihovního fondu za rok
1743
Knihovní fond celkem
Počet odebíraných titulů periodik:
107535
- fyzicky
157
- elektronicky (odhad)4
Otevírací doba za týden1 (fyzicky)
15
50
Počet absenčních výpůjček2
21148
Počet uživatelů3
5257
Počet studijních míst
126
Počet svazků umístěných ve volném výběru
29754
1) Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu. Otevírací
doby jednotlivých provozů se nesčítají!
Termínem „fyzicky“ se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická komunikace.
2) Včetně prolongace.
3) Uvádějí se zaregistrovaní uživatelé k 31.12.2006, tj fyzické nebo právnické osoby zaregistrované v knihovně, které jsou oprávněné půjčovat si dokumenty z jejího fondu (domů nebo prezenčně) a které během vykazovaného období byly nově zaregistrovány nebo jejich registrace byla obnovena.
4) Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické
verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje
27
Studijní a pedagogická činnost
Výpůjční služby usnadňuje souborný elektronický katalog knihoven ČVUT provozovaný v knihovním
systému ALEPH, který byl implementován v roce 2004. Během roku 2005 byly registrovaným uživatelům zpřístupněny další služby, které přináší komfort prodlužování a rezervace knih prostřednictvím
Internetu. V roce 2006 přibyl katalog vysokoškolských kvalifikačních prací.
Meziknihovní služby vyřizují požadavky na literaturu, kterou knihovna nemá ve fondu. Jde o výpůjčky
knih i dodávání kopií článků z časopisů a sborníků z konferencí. Účast na projektu Virtuální polytechnická knihovna <http://www.vpk.cz/> umožňuje k těmto účelům využívat souborný katalog časopisů
zúčastněných knihoven a zasílání souborů mezi knihovnami elektronicky, což výrazně zkracuje dobu
dodání, a to i ze zahraničí.
Elektronické služby se poskytují především prostřednictvím systému EDD Elektronické dodávání
dokumentů <https://edd.cvut.cz/edd/>. Zaregistrovaní uživatelé z ČVUT si zde objednávají kopie časopiseckých článků, které jim jsou doručeny na jejich tiskárnu. Systém rutinně funguje od roku 2001
jako standardní služba. Elektronické dodávání plných textů článků zprostředkovávají také bibliografické
databáze propojením služeb poskytovatelů databází a dodavatelů předplacených časopisů. Plnotextové časopisecké databáze umožňují uživatelům přímo tisknout, nebo stahovat plné texty článků, nebo
jejich bibliografické záznamy s abstrakty.
Vzdělávání uživatelů sloužící ke zvyšování informační gramotnosti zabezpečuje knihovna formou
přednášek, seminářů a školení propagujících nové EIZ a nové způsoby vyhledávání. Zahrnuje i téma
citování, normy a patenty a právní a etické aspekty využívání informací. Knihovna zajišťuje také
předměty v učebních osnovách Fakulty strojní a pořádá školení pro studenty na Fakultě jaderné. V
roce 2006 proškolila celkem 326 lidí. Podporou výuky jsou webové stránky <http://knihovny.cvut.cz/
vychova/vyuka.html> a online kurz Informační výchova, který je prostředkem k samostudiu i navigaci na zajímavé stránky na Internetu <http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm>. K propagaci
vzdělávacích akcí slouží stránka <http://knihovny.cvut.cz/vychova/seminare.html>, kde si je mohou
pedagogové i studenti sami objednat.
Technické vybavení a prostory pro studenty a další uživatele knihovny představuje 21 počítačů připojených k Internetu a 126 studijních míst ve studovnách a půjčovně.
Personál knihovny zajišťuje jednak dozory a služby u pultů ve studovnách a půjčovně (7 lidí), jednak
odborné knihovnické činnosti a služby (6 lidí). Průměrný přepočtený stav pracovních úvazků je 8,9.
Podrobné statistiky a zprávy o činnosti zveřejňuje knihovna v tištěné formě ve svých studovnách.
6. Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
V rámci FS zajišťuje provoz a rozvoj informačních a komunikačních technologií (IT, ICT), tedy oblasti s
vysokou dynamikou vývoje a růstu a s velmi krátkým inovačním cyklem, Centrum počítačových služeb
(CPS, 12375), které je účelovým zařízením FS. CPS především zajišťuje
• provoz a rozvoj fakultní počítačové sítě, pokrývající a spojující všechna pracoviště FS v Dejvicích, na
Karlově nám., v Horské ul. (Albertov) a na Julisce.
• provoz a rozvoj fakultních serverů, z nichž je řada klíčových pro činnost FS i pro výuku.
• provoz a rozvoj fakultního informačního systému (IS), ze kterého komponentu Studium (KOS) a
mnoho služeb na WWW zabezpečuje plně, na dalších částech (FIS, VaV, MIS atd.) spolupracuje,
• provoz a rozvoj univerzálních počítačových učeben, soustředěných do dvou přibližně stejně velkých
komplexů v Dejvicích a na Karlově nám., kde v celkem 11-ti učebnách je studentům k dispozici 240
pracovišť pro výuku i pro samostatnou práci.
Kromě těchto hlavních aktivit (v dalších kapitolách podrobněji popsaných) CPS poskytuje mnoho dalších služeb; do oblasti jeho činnosti patří např. také
• technická podpora pro uživatele v rámci FS - CPS zabezpečuje (v rozsahu personálních možností)
technickou podporu uživatelů v rámci FS v oblasti technického i programového vybavené.
• provoz a rozvoj kamerového systému, který pokrývá nejen počítačové učebny a síťové zázemí CPS,
ale také děkanát a kongresový sál FS.
• podpora uživatelů při nákupu technického a programového vybavení - V oblasti technického i programového vybavení v případě zájmu některého útvaru CPS zajistí konzultace s cílem optimalizovat
vybavení podle plánovaného použití, případně zajistí i koordinaci a realizaci dodávky pro využítí
výhod větší dodávky nebo sjednocení vybavení. V oblasti produktů Microsoft CPS standardně
zajišťuje nákup licencí v rámci programu Microsoft SELECT, a dále multilicence některých produktů
s celofakultní působností.
• DTP - CPS zajišťuje základní služby (zejména černobílé i barevné tisky dokumentů i výkresů do formátu A0) studentům přímo v komplexu počítačových učeben. Dále ve spolupráci s Informačním
střediskem poskytuje všem uživatelům z FS obdobné tiskové služby, doplněné i o digitalizaci
předloh, zpracování obrazu atd. Rozsah těchto služeb má stále rostoucí trend.
• grantová činnost - CPS se nemalou měrou podílí na grantových soutěžích a umisťuje se v nich
velmi úspěšně – v r. 2006 byly v CPS řešeny tři rozvojové projekty (z FRVŠ a z MŠMT) s celkovým
dotačním přínosem pro FS 3,58 mil. Kč. Tyto projekty byly zaměřené zvláště na modernizaci technického vybavení počítačových učeben vč. zajištění akademických licencí programového vybavení
pro náročné výpočty, a dále na rozvoj fakultní síťové infrastruktury, zvláště na zkvalitnění počítačové
sítě, zvýšení výkonu fakultních výpočetních serverů, zlepšení technického zázemí počítačových
učeben apod. Mezi významné aktivity s podporou FRVŠ a MŠMT patřilo v r. 2006 zejména
vybavení univerzální otevřené počítačové učebny s implementací OS Linux,
průběžná dílčí modernizace vybavení počítačových učeben CPS,
zajištění akademických licencí produktů pro výuku výpočetně náročných aplikací,
rozšíření implementace standardu IEEE 802.11/ a/ b/ g pro bezdrátový přístup k síti FS,
obnova a modernizace hlavních serverů.
• technická kooperace na udržování dveřního přístupového systému K4 (radami, nastavováním) ve
všech lokalitách FS.
6.1
Přehled informačního systému
Práce studentů i pracovníků je v současnosti již nemyslitelná bez podpory fakultního informačního systému, bez informačního systému ČVUT a bez informací dostupných on-line na Internetu. Informační systém FS i celého ČVUT je řešen jako distribuovaný; činnost jeho jednotlivých komponent je zčásti zabezpečována pracovníky a technikou FS a částečně na úrovni celého ČVUT příslušným pracovištěm VIC.
CPS plně technicky zabezpečuje provoz komponentu Studium (KOS), která podporuje práci studijního oddělení, ústavů a studentů, a spolupracuje při jeho dalším vývoji. KOS se zabývá sběrem výsledků
z předmětů studia studentů, jejich evidencí a vyhodnocováním. Součástí komponenty jsou mimo jiné
i nástroje na správu předmětů, studijních plánů a směrů, včetně podpory tiskových výstupů (WWW,
„bílá kniha“ atd.). Počet uživatelů komponenty KOS přesahuje 5 000. CPS dále plně zabezpečuje provoz
mnoha služeb na WWW fakultních server.
Další komponenty informačního systému FS (resp. ČVUT) jsou provozovány centrálně na serverech
28
VIC. U těchto komponent CPS na FS zajišťuje podporu uživatelů a spolupracuje při dalším vývoji. Jedná se zejména o
FIS
- finanční účtárna,
VaV
- věda a výzkum,
PMSV
- personalistika a mzdy,
MIS
- manažerský informační systém, apod.
Pro snazší a pružnější výměnu informací mezi vedením fakulty, ústavy a pracovníky byl zřízen zvláštní
adresář na serveru FSINET (\\fsinet\sys\infodek), který nyní jíž obsahuje více než 800 MB dat. Členění
informací je zde provedeno do podadresářů podle tématu.
6.2 Informační infrastruktury na fakultě
Základem informační infrastruktury FS je fakultní počítačová síť a fakultní servery, zajišťující hlavní síťové služby, dostupnost komponent IS, podporu výuky, podporu administrativy FS apod.
6.2.1 Počítačová síť fakulty
Fakultní počítačová síť pokrývá a spojuje všechny budovy ve všech areálech FS, tedy v Dejvicích, na
Karlově nám. v Horské ul. a na Julisce. V každé lokalitě (s výjimkou Julisky) je pracoviště CPS, zabezpečující provoz místní sítě a serverů. Pro detašované pracoviště FS na Julisce jsou veškeré služby zajištěny z Dejvic. Místní lokální sítě (LAN) v jednotlivých lokalitách fakulty jsou propojeny rychlými spoji
nadřazené sítě DAMIS a PASNET do jednoho celku.
Základy fakultní sítě byly položeny v roce 1993 a od té doby je síť průběžně zdokonalována a rozšiřována. Nyní je síť realizována prakticky výhradně jako hierarchicky členěná strukturovaná metalická
kabeláž UTP kategorie 5 s optickými spoji mezi jednotlivými částmi. Na síti je provozován přepínaný
Ethernet. Páteřní přepínače pracují s rychlostí 1000/100 Mbps, připojení stanic je rychlostí 10/100
Mbps. V r. 2005 došlo k realizaci překryvné bezdrátové subsítě dle IEEE 802.11/ a/ b/ g (WiFi).
I v r. 2006 byla fakultní síť doplněna o další rychlé datové přepínače a byly provedeny menší úpravy
rozvodů i přípojných míst s cílem dosáhnout vyšší výkonnosti a propustnosti centrálních datových
přepínačů a zvýšit počet portů 10/100/1000 Mbps.
Dominantní částí sítě FS je LAN v areálu FS v Dejvicích, kde je situováno 57% registrovaných stanic a
asi 70% uživatelů. K této LAN organizačně a funkčně patří i cca 60 dislokovaných pracovišť v subsíti na
Julisce, administrované z pracoviště CPS v Dejvicích.
Informační a komunikační technologie
Schéma sítě FS v lokalitě Dejvice v infrastruktuře ČVUT ukazuje následující obrázek.
29
Stav sítě FS v Horské ul., kde je soustředěno 18% registrovaných stanic, ukazuje následující obrázek.
Informační a komunikační technologie
LAN v areálu FS na Karlově nám. soustřeďuje asi 25% registrovaných stanic ve fakultní síti. Stav sítě v této lokalitě
ukazuje následující obrázek.
30
Celkový počet všech registrovaných stanic v síti na FS (včetně serverů, pracovních stanic a síťových tiskáren),
počet datových přepínačů, počet serverů apod. pro jednotlivé lokality FS ukazuje následující tabulka.
Síť a servery FS
Dejvice
Karlovo n.
Horská
počet přípojných míst v síti (zásuvek RJ):
1650
1 130
542
počet registrovaných stanic v síti:
1200
550
397
počet datových přepínačů (switchů) v síti FS
25
26
12
počet serverů s celofakultní působností
35
8
5
Síť WiFi – průměrný počet připojení týdně
675
- průměrný přenos dat týdně
14,09 GB
5
6.2.2 Servery na fakultě
V počítačové síti FS pracují desítky serverů, od velkých a velmi výkonných, které zajišťují služby všem
zaměstnancům a studentům FS, až po malé, často určené jen pro několik uživatelů např. v rámci odboru. Klíčové pro činnost FS jsou servery, které zabezpečují provoz systémových síťových služeb (DNS,
MX, DHCP) a základních síťových služeb (e-mail, WWW, print-servery apod.). Dále je nezbytný stálý
a spolehlivý provoz serverů pro jednotnou databáze uživatelů a centrální správu kont, serverů pro
provoz informačního systému FS (např. komponenty KOS), serverů pro podporu výuky v počítačových učebnách CPS a pro jejích provoz, serverů pro vědeckotechnické výpočty a serverů pro přístup
k vybraným aplikacím. Servery provozované CPS, stejně jako fakultní počítačová síť, jsou v provozu
nepřetržitě; celoročně po 24 hod. denně a po sedm dnů v týdnu (s výjimkou vypnutí dodávky el. energie v některé z budov apod.). ,
Servery provozované CPS lze podle významu rozdělit do tří kategorií:
• Kategorie A1 - server pro provoz FS klíčový, vysoce zatížený, s velmi proměnlivou strukturou
a nároky uživatelů, u kterého i krátký výpadek má vážný dopad na výuku a/nebo provoz FS.
• Kategorie A2 - server pro provoz FS klíčový, vysoce zatížený, se spíše rutinním provozem s nepříliš
proměnlivou strukturou a nároky uživatelů, i krátký výpadek má vážný dopad na výuku a/nebo provoz FS.
• Kategorie B - server méně zatížený, krátký výpadek nemá vážný dopad na výuku a/nebo provoz FS.
Kategorie serveru
Dejvice
Karlovo nám.
Horská ul.
CPS celkem
A1
19
4
1
24
A2
13
4
2
19
B
3
1
2
6
Celkem
35
9
5
49
6.2.3 Počítačové učebny
Pro výuku i pro samostatnou práci studentů s využitím síťových služeb a IT na FS slouží počítačové
učebny, studovny a laboratoře.
Specializované počítačové učebny ústavů zpravidla slouží především pro odbornou výuku a pro
individuální práci vybraného okruhu studentů příslušné specializace.
Ve správě CPS jsou univerzální počítačové učebny FS, které slouží pro výuku obecných počítačově
zaměřených předmětů či předmětů s podporou IT a především pro individuální práci všech studentů.
V těchto učebnách je soustředěno asi 50% všech počítačových pracovišť v učebnách FS.
Učebny CPS jsou situovány do dvou komplexů; v Dejvicích ve 4. patře budovy A1 a na Karlově
nám. ve 4. patře v budově A. Do těchto učeben se soustřeďuje nápor velmi početně silných nižších
ročníků.
V Dejvicích jsou uživatelům k dispozici dvě učebny po 16 počítačových pracovištích, dvě malé
učebny po 10 pracovištích, jedna velká učebna s 28 pracovišti a jedna studovna se 45 pracovišti dedikovanými výhradně pro individuální práci studentů. Ve většině učeben jsou navíc instalována lektorská
pracoviště s pevně zabudovanou prezentační technikou.
Na Karlově nám. jsou k dispozici čtyři učebny, každá s kapacitou 18 počítačových pracovišť, a jedna
velká učebna/ studovna se 40 pracovišti určenými prioritně pro individuální práci studentů.
31
Informační a komunikační technologie
Přehled hlavních serverů provozovaných CPS podle zmíněných kategorií je v následující tabulce:
V r. 2006 byla část učebnových pracovišť nově vybavena a u části dalších došlo k náhradě starších
CRT monitorů novými monitory LCD 19“.
Učebny CPS v Dejvicích jsou vybaveny elektronickým systémem pro identifikaci, autentifikaci a kontrolu přístupu studentů pomocí snímání kódu ze studentského průkazu ČVUT. Tento systém v hodnotě
několika set tisíc Kč vznikl vlastním vývojem v CPS. Podle údajů tohoto systému učebny v Dejvicích
denně pro individuální práci využije průměrně 800 studentů a každý zde setrvá průměrně 3⁄4 hodiny.
Dalších asi 300 studentů projde denně učebnami v rámci výuky.
Učebnový komplex v Dejvicích je doplněn o tiskové centrum pro studenty, umožňující provádět
černobílé i barevné tisky až do formátu A0.
6.2.4
Dostupnost informačních zdrojů na fakultě
V souladu s celosvětovým trendem se i na FS stal jedním ze základních informačních zdrojů Internet,
na který mají prakticky neomezený přístup všichni studenti a pracovníci FS ze všech počítačů ve fakultní síti. V elektronické formě je on-line dostupných stále více informací i z oblastí tradičně ”papírových”,
např. z knihovny FS.
6.3 Zapojeni do projektu evropských vysokorychlostních sítí
FS jako součást ČVUT v Praze je zapojena do projektu evropských vysokorychlostních sítí. I v r. 2006
se pracovníci CPS mj. podíleli na řešení problematiky rozvoje gigabitové sítě FS.
6.4 Stav výpočetní techniky na fakultě
Úroveň vybavení FS výpočetní technikou se v průběhu posledních roků výrazně zlepšila a stále se
zlepšuje. V současnosti je v síti FS registrováno více než 2 100 pracovišť, především osobních počítačů, pracovních stanic, serverů a dalších síťových zařízení. Z tohoto počtu tvoří asi 3⁄4 počítače v počítačových učebnách.
6.5 Vybrané obslužné počítače
Informační a komunikační technologie
Obslužné a podpůrné servery a serverové clustery kromě poskytování síťových služeb, zajišťování
provozu IS, WWW apod., slouží jako aplikační servery, servery dedikované pro výpočetně náročné
aplikace, souborové servery, servery pro podporu činnosti učeben a poslucháren atd.
32
V r. 2006 (mj. i v rámci řešení rozvojových projektů) došlo zejména ke zvýšení dostupného výkonu
výpočetního clusteru, a to instalací nového čtyřprocesorového DualCore serveru a dalšího dvouprocesorového serveru. Byl také instalován nový úložný server s velkou diskovou kapacitou ve funkci
úložiště „home“ adresářů studentů. Dále došlo k doplnění stávajících serverů o další paměťové moduly, pevné disky apod. a tím ke zvýšení jejich výkonnosti. Celý rozšířený distribuovaný výpočetní
systém –cluster- pracuje pod OS Linux a je prioritně dedikován pro zabezpečení provozu výpočetně
náročných aplikací a podporu výuky i samostatné studentské práce v učebnách CPS v Dejvicích a na
Karlově nám. a ostatních uživatelů z FS.
S podporou grantů FRVŠ a dalších celoškolských projektů MŠMT byla v r. 2005 obnovena i řada klíčových serverů především pro podporu provozu počítačových učeben. Byly rovněž instalovány nové
servery, zvláště pro řízení provozu subsítě 802.11 a/b/g.
U dalších serverů byly průběžně zlepšovány jejich výkonové parametry, především zvyšován počet
CPU a zvyšována kapacita paměti. Odpovídajícím způsobem byla navýšena i disková kapacita polí
RAID.
Následující tabulky ukazují aktuální přehled pro činnost FS významných serverů CPS po jednotlivých lokalitách. Kromě uvedených serverů CPS provozuje řadu dalších, podpůrných serverů, např.
licenčních atd.
Servery v Dejvicích - popis
ks
Server
Net OS
3
FSINET
NetWare
FSICD2
NetWare
FSH
Linux
DCA
Win 2003
DCB
Server
TS1, TS2
Citrix MF
Servery s domovskými adresáři zaměstnanců a studentů fakulty.
8
Aplikační servery zajišťující provoz vyučovaných programů. Především
podporují provoz učeben na platformě Windows a Linux
TS3, TS4
4
DEC
DEC UNIX
KOS64
Části IS, zejména WWW stranky
Cluster výpočetních serverů pro náročné vědeckotechnické výpočty
Linux
IS, WEB
9
7
Linux
GIN
IRIX
EL
Linux
NS, NSS
Linux
IO, LIN
Servery zajišťující síťový provoz, tedy web, příjem, odesílání a kontrolu
mailů, poštovní schránky, bootování učeben, řízení provozu metalické a
bezdrátové sítě, autentizaci uživatelů a další.
MBOX WIFI
CWLSE
BACKUP
Provozní servery CPS zajišťující zálohování a servisní zásahy
4
BCK
Linux
RAS
Windows
FTP
Servery na Karlově nám. - popis
Aplikační server, i-net aplikace, data a pošta pro KN; výukové aplikace
Provoz učeben CPS, X-Window, X-terminály atd.
Systémové síťové služby (DNS, MX, DHCP ...) Servisní server, Backup
server
ks
Server
Net OS
2
KAREL
NetWare
MAIL
2
LTS1,LTS2
Linux
4
NS, NSS
Linux
AHOJ
BACKUP
33
Informační a komunikační technologie
Komponenta studium fakultního informačního systému (KOS).
LTS1, 2
Servery v Horské ul. - popis
ks
Server
Net OS
Servery pro Konta a User Home pro uživatele z H
1
FSICH1
NetWare
4
NS, MBOX, SERVICE,
TOOL
Linux
8
ODULA,
GANDALF, KARNET,
ALFA až OMEGA
Linux, Irix, NetWare,
Win 2K, Win 2003
Servery pro hlavní síťové služby
(DNS, DHCP, MAIL, WWW, MAIL, KONTA, LDAP, SCAN)
Servery ústavu výrobních strojů, ústavu ekonomiky a výzkumného centra.
(lokální USERS_HOME, APPS, WWW, MAIL, BACKUP, výpočtový srv. DELL
+ SGI)
6.6 Vybrané programové vybavení
Pro činnost studentů a pracovníků FS jsou významné tři okruhy programových produktů:
• produkty pro podporu práce s odbornými, zvláště strojírensky orientovanými aplikacemi
• komponenty informačního systému FS
• programové vybavení pro kancelářskou práci
Problematice informačního systému FS je věnován samostatný odstavec 6.1, proto se v následujícím
zaměříme jen na další dvě oblasti.
Informační a komunikační technologie
6.6.1 Programové vybavení pro odbornou práci
Produkty pro podporu odborné práce, především práce se strojírensky orientovanými aplikacemi, jsou
zaměřeny zvláště na oblast počítačového konstruování a počítačové mechaniky. Tyto produkty jsou na
FS široce podporovány. Na mnoha počítačích, pracovních stanicích a serverech jednotlivých ústavů
a na výpočetních serverech CPS (především výpočetní cluster Linux) je provozováno množství aplikací
této kategorie.
Oblast CAD/CAM je v současné době na serverech CPS zastoupena zejména systémem Pro/
Engineer, a produkty Autodesk. Z oblasti aplikačních programů pro počítačovou mechaniku jsou
instalovány universitní licence programů ANSYS (řešení problematiky analýzy a simulace obecných
prostorových mechanických soustav), COSMOS (pevnostní analýza, výpočty přestupu tepla, prouděni
apod.), systém ABAQUS (pevnostní analýza metodou konečných elementů), program FLUENT (řešení
numerické simulace problémů proudění, sdílení tepla a hmoty a průběhu chemických reakcí) spolu
s pre- a post- procesory GAMBIT a PATRAN. Používány jsou dále např. produkty.HTRI (pro výpočty
výměníků), FEMLAB Class kit apod.
Za zmínku dále stojí simulační programy, např. MATLAB + SIMULINK (integrované prostředky pro
numerické výpočty a simulaci spolu s grafickou vizualizací dat), MAPLE (řešení úloh z oblasti symbolické či numerické matematiky) apod. Samozřejmě jsou k dispozici i vývojové nástroje, např. Visual
Studio, C/C++ atd.
Na dalších serverech ve správě ústavů jsou dostupné další významné aplikace, např. CATIA, SimPack (systém pro modelování mechaniky soustav těles), PAM-CRASH (simulace bariérových testů,
bočních nárazů a převracení vozidel, průniky cizích těles kabinou a pády dopravních prostředků)
apod.
6.6.2 Standard kancelářského programového vybavení
Programové vybavení pro kancelářskou práci patří k rutinně používaným programům. Dominantní postavení v této oblasti zaujímají a mezi nejrozšířenější patří (mj. i díky kampusové multilicenci) produkty
Microsoft Office, zejména verze XP a 2003. Další obdobné produkty (např. StarOffice, OpenOffice atd.)
jsou využívány jen okrajově.
Problémy při práci s těmito produkty často působí neúplná vzájemná kompatibilita; určité potíže
vznikají nejen při migraci mezi produkty různých výrobců, ale někdy i mezi různými verzemi produktu
téhož výrobce.
34
7. Výzkum a vývoj
Vědecká a tvůrčí technická aktivita se stala základním právem a povinností akademických pracovníků fakulty. Tato aktivita zajišťuje jejich odborný růst, umožňuje integraci vědy a výzkumu s výukou a
prezentuje fakultu na veřejnosti. Fakulta pak prostřednictvím akreditace získává oprávnění vzdělávat
doktorandy a garantovat habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem.
Vědecká a výzkumná činnost byla realizována v rámci specifického výzkumu, řešením výzkumných
záměrů, řešením projektů financovaných z resortních zdrojů, ze zdrojů grantových agentur, mezinárodních programů nebo řešením úkolů přímé spolupráce s AV ČR, výzkumnými ústavy a s průmyslem.
Významné posílení úlohy výzkumu a vývoje na fakultě a získaných účelových prostředků představuje
zapojení do programu MŠMT „Výzkumná centra“ a dále zejména v posledním roce rostoucí zapojení
do programů MPO.
S ohledem na strukturu akademických pracovníků a vybavení pracovišť je výzkum a vývoj na fakultě
zaměřen více do oblasti aplikovaného výzkumu, v menší míře pak do oblasti badatelské. Ostrá hranice
mezi oběma oblastmi neexistuje.
Páteří institucionálního financování výzkumu na vysokých školách je program výzkumných záměrů.
Pro období 2005 – 2010 získala fakulta jako nositel finanční podporu pro tři záměry, jejichž získaná
dotace na řešení v roce 2006 je uvedena v následujícím přehledu:
• Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách – MSM684077010 – řešitel Prof. RNDr.
Karel Kozel, DrSc. – ústav 12101 – institucionální podpora 4 167 tis. Kč
• Technika životního prostředí – MSM684077011 – řešitel Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. – ústav 12116
– institucionální podpora 14 114 tis. Kč
• Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II – MSM684077012 – řešitelka Prof.
Ing. Svatava Konvičková, CSc. – ústav 12105 – institucionální podpora 17 979 tis. Kč
Na dalších pěti výzkumných záměrech ČVUT se podílí 8 ústavů fakulty (12101, 12102, 12105, 12107,
12110, 12118, 12123, 12132) a jejich pracovníci jako spoluřešitelé:
• Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace – dílčí dotace 2 628 tis. Kč
• Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb – dílčí dotace 250 tis. Kč
• Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat – dílčí dotace
1 684 tis. Kč
• Bezpečnost jaderných zařízení – dílčí dotace 1 606 tis. Kč
• Diagnostika materiálů – dílčí dotace 1 508 tis. Kč
Na činnosti výzkumných záměrů se významným způsobem podílejí doktorandi a mladí pracovníci.
Významným nástrojem mezisektorové spolupráce ve vědě a výzkumu je program MŠMT Výzkumných center (1M). Fakulta strojní se v roce 2006 na tomto programu podílela jako nositel na čtyřech
projektech, jako spolunositel na jednom projektu a jako spoluřešitel na jednom projektu. Oborově jsou
projekty zaměřeny do tradičních oblastí českého průmyslu – motory a automobilový průmysl, obráběcí stroje, energetiku a letecký průmysl a dále do obecně významných oblastí jakosti a spolehlivosti výroby a aplikované kybernetiky. Na činnosti všech výzkumných center se v souladu s jejich vyhlášením
významným způsobem podílejí mladí pracovníci - doktorandi. Bližší informace o činnosti výzkumných
center je uvedena v kapitole 7.6.
Transfer technologií a rozvoj inovací je praktickou realizací výsledků výzkumu a je realizován zejména konstrukcí netradičních zařízení, vývojem nových materiálů a technologických řešení, vývojem
přístrojové techniky a měřicích metodik. O aktivitách fakulty v této oblasti svědčí skutečnost, že v roce
2006 byly podány 2 přihlášky vynálezů a 6 přihlášek užitných vzorů a v témže období byla původcům
z fakulty udělena 2 patentová osvědčení a zapsány 4 užitné vzory (viz kap. 10.4).
Jako velmi úspěšné je možno hodnotit zapojení fakulty do projektů MPO v rámci tradičních programů Tandem, Impuls a Pokrok, zaměřených na spolupráci vysokých škol s průmyslovými podniky ve
výzkumu a vývoji, a v rámci nového programu Trvalá prosperita (TP1). V roce 2006 fakulta spolupracovala na 32 projektech. Hlavní spolupracující firmy: Škoda Power, Walter Medica, Medin Orthopaedics,
VARIEL, VZLÚ Letňany, VÚHŽ Dobrá, Sigma Group, TL - Ultralight, AERO Vodochody, TOS Svitavy,
TAJMAC ZPS Zlín, INTOS Žebrák, Kovosvit Sezimovo Ústí, ÚJV Řež, Strojírny Podzimek, I & C Energo,
Kovolit, Škoda Kovárny, HVM Plazma, Jihostroj Velešín.
V rámci doplňkové činnosti v oblasti spolupráce fakulty s průmyslem na řešení různých vědeckých,
výzkumných a vývojových úkolů bylo v roce 2006 uzavřeno více než 30 významných hospodářských
35
Výzkum a vývoj
7.1 Zaměření výzkumu a vývoje na fakultě
smluv (s finančním objemem vyšším než 100 000,- Kč). Spolupráce se týká např. firem: Škoda Auto,
JAWA Divišov, První brněnská strojírna, VZLÚ Letňany, ÚJV Řež, TOS Kuřim, Škoda POWER, Sigma
Group, ZVVZ Milevsko, CompoTech Plus Sušice.
7.2 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji byla v roce 2006 realizována zapojením do celkem 31
projektů – nejvíce do zahraničních projektů 6. Rámcového programu EU (celkem 14 projektů), dále do
projektů mezinárodní spolupráce v rámci programů MŠMT (celkem 15 projektů) a do 2 projektů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA). U některých projektů vystupují pracoviště fakulty jako
řešitelská pracoviště, u některých jako spoluřešitelé.
Přehled mezinárodní spolupráce na grantových projektech uvádí následující tabulka:
Název programu
Ústav
Jméno řešitele nebo
spoluřešitele
Řešitel
Spoluřešitel
6.RP EU
Ú 12241
Ú 12242
Ú 12132
Ú 12102
Ú 12118
Ú 12116
Ú 12110
Ú 12102
Ú 12105
Prof. Macek
Prof. Houša
Prof. Steidl
Prof. Černý
Prof. Ditl
Doc. Brož
Prof. Zítek
Dr. Solar
Prof. Valášek
Ř - 3x
Ř - 2x
Ř - 2x
Ř
Ř-2x
Ř
Ř
Ř
Ř
EUREKA
Ú 12241
Ú 12123
Ú 12123
Ú 12102
Prof. Macek
Prof. Suchánek
Prof. Mádl
Doc. Novák
S
S
S
S
COST
Ú 12123
Ú 12138
Prof. Suchánek
Prof. Molnár
S
S
Ú 12102
Ú 12123
Ú 12118
Doc. Novák
Prof. Suchánek
Doc. Fořt I.
S-2x
S
Ř
Ú 12102
Ú 12102
Prof. Sopko
Doc. Vacek
S - 3x
S - 2x
Ú 12118
Ú 12118
Prof. Žitný
Ing. Thýn
Ř
Ř
KONTAKT - mezinár. spolupráce (ME)
- mezinár. spolupráce (LA)
NPV - mezinár. spolupráce CERN (LA)
Výzkum a vývoj
IAEA
Do této oblasti je možno zahrnout i pokračující spolupráci Ú 12102 (Prof. Sopko, Doc. Novák) se SÚJV
Dubna (Rusko).
Významná je zahraniční spolupráce na základě přímých kontaktů jednotlivých pracovišť FS a zahraničních technických univerzit. Příkladem úspěšné spolupráce jsou Politechnika Krakow, Politechnika
Lodž, Politechnika Swietokrzyska Kielce, TU Chemnitz, TU Dresden, TU Stuttgart, TU Wien, TU of Denmark, University of Strathclyde, University of Glasgow, TU Delft, TU Eindhoven, RWTH Aachen, ETH
Zürich, Université Toulon, STU Bratislava. S řadou univerzit je podepsána smlouva o spolupráci.
Za významné posílení mezinárodní prestiže Fakulty strojní ČVUT v oblasti výzkumu a vývoje je možno považovat spolupráci s firmou PORSCHE AG Stuttgart, na základě které od roku 2001 na fakultě
úspěšně funguje specializované pracoviště pro technické výpočty a simulace Porsche Engineering
Services, Prague, s.r.o. Významná je i spolupráce fakulty s firmou Zeiss. Smlouva o spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou a není vázána místně.
7.3 Spolupráce s AV ČR, resortními výzkumnými ústavy a nevládním sektorem
Na základě rámcové dohody mezi AV ČR a ČVUT v Praze o vzájemné spolupráci při uskutečňování
doktorských studijních programů bylo v r. 1999 uzavřeno celkem pět prováděcích smluv o spolupráci
při výchově doktorandů mezi ČVUT FS v Praze a jednotlivými Ústavy AV ČR:
• Ústav termomechaniky AV ČR
• Ústav chemických procesů AV ČR
• Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
36
• Fyzikální ústav AV ČR
• Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Z oblasti spolupráce s resortními výzkumnými ústavy lze jmenovat spolupráci mezi ČVUT FS a ÚJV
Řež, a.s. v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oboru jaderné energetiky a smlouvu o zájmovém sdružení právnických osob mezi ČVUT FS, VÚ potravinářským Praha a VŠCHT - Centrum potravinářské techniky a technologií (CPTT), jehož cílem je vzájemná spolupráce při výzkumu a transferu
poznatků progresivních potravinářských technologií a techniky do průmyslové praxe.
Ústav materiálového inženýrství úzce spolupracuje se Společností pro nové materiály a technologie, je zastoupen v Centru výzkumu materiálů této společnosti.
ČVUT FS je členem Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) a v rámci činnosti této nevládní organizace se v roce 2006 aktivně podílela na její činnosti, zejména účastí ve vedení AIP a na programu
akce „Inovace 2006“.
Akademičtí pracovníci fakulty jsou členy vědeckých rad, hodnotitelských grémií, redakčních rad a
dalších orgánů výzkumu a vývoje. Proděkan Prof. Zuna je členem Rady pro výzkum a vývoj a prezidentem Inženýrské akademie ČR. Řada špičkových pracovníků fakulty je jejími členy.
Významná je i spolupráce fakulty se společnostmi a svazy při organizaci různých seminářů a konferencí, zaměřených na prezentaci výsledků výzkumu a vývoje.
7.4 Přehled vědeckovýzkumné činnosti v číslech
Přehled řešených vědeckovýzkumných projektů a pro ně získaných finančních prostředků v roce 2006
– ze zdrojů ČVUT (IGS), grantových programů, institucionální podpory v rámci výzkumných záměrů
a programu výzkumných center – je uveden v následující tabulce. Údaje jsou srovnány se stavem
v předcházejících dvou letech 2004 a 2005, na rozdíl od výročních zpráv z těchto roků jsou však z tabulky vypuštěny granty FRVŠ, protože ty už v posledních třech letech dotují výhradně projekty vzdělávací
(nikoliv vědecko-výzkumné).
37
Typ akce
Počet
projektů v r.
2004
Objem fin.
prostředků v
tis. Kč
Počet
projektů v r.
2005
Objem fin.
prostředků v
tis. Kč
Počet
projektů v r.
2006
Objem fin.
prostředků v
tis. Kč
Granty IGS ČVUT
24
1529
19
1427
17
977
Grantová agentura ČR
37
13307
38
15460
41
17189
Grantová agentura AV ČR
6
1222
9
3059
9
3778
FRVŠ
22
4807
11
7312
11
4762
MŠMT – NPV II
0
0
0
0
1
1803
MŠMT – mezinárodní spolupráce
1
90
3
221
4
624
MŠMT – spolupráce CERN
5
1307
5
1559
5
1445
MŠMT – EUREKA
1
150
2
423
4
616
MŠMT – COST
0
0
0
0
2
552
MPO – Tandem, Impuls, Pokrok
12
3952
19
11706
30
19757
MPO – Trvalá prosperita
0
0
0
0
2
368
MPO – ostatní programy
7
1718
4
830
0
0
Ministerstvo životního prostředí
1
1040
1
852
0
0
Ministerstvo zemědělství
1
120
1
100
1
120
Ministerstvo zdravotnictví
1
180
1
348
0
0
Ministerstvo obrany
0
0
1
1573
1
1603
5. rámcový program EU
2
1652
1
0
0
0
6. rámcový program EU
2
3197
8
9886
14
15740
Ostatní zahraniční granty (IAEA)
3
255
2
0
2
81
Výzkumná centra MŠMT
4
55466
4
44834
6
79227
Výzkumné záměry
5
50549
8
42515
8
43936
Výzkumné záměry - dodat.podpora
0
0
3
8859
0
0
Celkem
112
135734
129
143652
147
187816
Výzkum a vývoj
Grantové projekty řešené na ČVUT FS v Praze v letech 2004, 2005 a 2006
7.5 Zapojení studentů do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti
Studenti Fakulty strojní magisterského i doktorského studijního programu se aktivně zapojují do vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých ústavů v rámci specifického výzkumu i účelově orientované výzkumné a vývojové činnosti. Jedná se zejména o zapojení do projektů v rámci programu výzkumných
záměrů a výzkumných center MŠMT, projektů GA ČR, grantových projektů MPO, ale i zahraničních
projektů podporovaných EU. Např. na činnosti výzkumných center se v roce 2006 podílelo na 50 doktorandů a 25 studentů magisterského studia.
O aktivním zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti fakulty svědčí i průběh konference Studentské tvůrčí činnosti (STČ), která se v minulém roce na fakultě konala dne 20. 4. 2006. Konference
se zúčastnilo celkem 17 studentů bakalářského a magisterského studia a 51 doktorandů. Studenti bakalářského a magisterského programu byli zařazeni do dvou sekcí (celkem 12 prezentací a 5 posterů) a
studenti doktorského programu podle příbuzných oborů do tří sekcí s prezentací ve formě přednášky
(celkem 37 účastníků) a jedné sekce posterové (14 účastníků). Kvalitu předložených studentských prací
sledují předsedové hodnotitelských komisí. Ti ji, zejména u oceněných prací, hodnotí jako vysokou.
Do studentské sekce byl zapojen i jeden zahraniční student, studující na fakultě v rámci výměnného
programu ERASMUS.
7.6 Výzkumná centra účelově podporovaná MŠMT ČR
7.6.1 Centra, ve kterých je fakulta nositelem projektu
V rámci programu MŠMT Výzkumná centra vznikla v období 2000 – 2004 na fakultě dvě výzkumná
centra, která byla úspěšná i v soutěži na podporu projektů výzkumu a vývoje pro další období let 2005
až 2009 a pokračovala tedy v roce 2006 ve své činnosti:
1M0568 ”Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka”
Činnost centra se zaměřuje na koncepci pohonových i nosných částí vozidel a spalovacích motorů, a
to včetně systémů řízení a využití elektrických pohonů i jejich podrobnou optimalizaci, nutnou k posouzení inovačního potenciálu vybrané koncepce; dále na prostředky simulace na základě kalibrovaných
modelů (algoritmy, databáze), na prostředky experimentálního výzkumu a vyhodnocení jeho výsledků
inverzními algoritmy; konečně na algoritmy, procesy a elektronický hardware automatického řízení vozidel jako celku i jejich subsystémů – motorů, pohonových řetězců a podvozků, založené na prediktivní
regulaci a na optimalizaci, a to včetně distribuovaných systémů automobilové elektroniky.
Pro toto centrum získala Fakulta strojní v roce 2006 prostředky v celkové výši 24 871 tis. Kč, z toho
investiční prostředky ve výši 5 692 tis. Kč.
1M0507 ”Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii”
Výzkumné centrum pokračovalo v roce 2006 v řešení projektu ve 3 plánovaných tématických okruzích
a v nich celkem v 15 tématech:
1. Výzkum vysoce výkonných, přesných, spolehlivých a ekologických strojů a jejich komponentů
2. Výzkum vlastností obráběcích strojů, jejich měření,monitorování a hodnocení
3. Výzkum perspektivních, výkonných a ekologických výrobních procesů (zejména obráběcích)
Z celkové dotace získala v roce 2006 Fakulta strojní jako nositel projektu 36 300 tis. Kč, z toho investiční prostředky činily 5 456 tis. Kč.
Na základě úspěchu ve veřejné soutěži MŠMT na projekty programu výzkumu a vývoje Výzkumná
centra (1M) na roky 2006 až 2009 začala 1. 3. 2006 pracovat dvě další výzkumná centra, kde je Fakulta
strojní nositelem projektu:
Výzkum a vývoj
1M06059 ”Progresivní technologie a systémy pro energetiku”
Centrum soustřeďuje kapacity výzkumných pracovišť několika technických vysokých škol na výzkumnou činnost v oblasti energetiky a energetických zařízení tak, aby byl zajištěn účinný přenos výsledků
bádání v rámci základního a aplikovaného výzkumu k vybraným partnerům energetického strojírenství
a energetiky a aby se nové technologie dostaly bezprostředně po provedeném průmyslovém výzkumu a vývoji do výroby. Cílem projektu je vytvoření výzkumného týmu, který bude řešit aktuální otázky
rozvoje energetiky v ČR s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a jeho propojení na uživatelskou
sféru.
Pro toto centrum získala Fakulta strojní v roce 2006 dotaci ze státního rozpočtu ve výši 4 412 tis. Kč.
38
1M06047 ”Centrum pro jakost a spolehlivost výroby”
Výzkumné centrum sdružuje přední výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku jakosti a spolehlivosti výroby. Cílem projektu je vývoj metod pro zlepšování jakosti, diagnostiku a zvyšování spolehlivosti výroby, výrobků a technologických postupů, zejména se zřetelem na jejich aplikaci. Dalším
cílem je pak rozvoj komplexních analytických metod, vedoucích ke zvyšování konkurenceschopnosti
podniků.
Pro toto centrum získala Fakulta strojní v roce 2006 dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 627 tis. Kč.
7.6.2 Centra, ve kterých je fakulta spolunositelem projektu
1M0501 ”Centrum leteckého a kosmického výzkumu”
Nositelem je Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, druhým spolunositelem Výzkumný a zkušební
letecký ústav a.s. Letňany.
Výzkumná činnost centra je zaměřena do dvou hlavních oblastí. První oblastí je zlepšování užitné
hodnoty a provozních vlastností malých sportovních letadel a letadlových pohonných jednotek se
zaměřením na zlepšování aerodynamických charakteristik letadel a zvyšování účinnosti, životnosti,
spolehlivosti a bezpečnosti pohonných jednotek. Druhá oblast je orientována na technickou podporu
výrobců malých sportovních letounů se zaměřením na efektivní využívání kompozitních materiálů a na
zvýšení celkové bezpečnosti a konkurenceschopnosti této trvale se rozvíjející kategorie letounů v České republice.
Jako spolunositel projektu získala v r. 2006 fakulta účelové dotační prostředky ve výši 9 790 tis. Kč,
z toho investice v objemu 280 tis. Kč.
1M0567 ”Centrum aplikované kybernetiky”
Nositelem projektu je Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, spolunositeli VUT v Brně, ZČU v Plzni,
UTIA AV ČR, UI AV ČR a pět subjektů z průmyslové sféry. Součástí pracoviště na Fakultě strojní je Laboratoř výzkumu automatického řízení CAK.
Pracoviště CAK na Fakultě strojní získalo v roce 2006 účelové dotační prostředky v celkové výši 2
227 tis.Kč.
Porovnáme-li (na základě tabulkového přehledu v kap. 7.4) úspěšnost fakulty v oblasti vědy a výzkumu
- z hlediska celkových získaných finančních prostředků - s údaji z předcházejících roků 2004 a 2005
(mezi nimiž suma získaných dotačních prostředků vzrostla o necelých 6 %), potom proti roku 2004
bylo dosaženo růstu o 52,082 mil. Kč (38,4 %) a v porovnání s rokem 2005 došlo k navýšení o 44,164
mil. Kč (tj. o 30,7 %).
Tato výrazná pozitivní tendence a významný úspěch v získávání finančních prostředků z vnějších
zdrojů je výsledkem důsledné orientace na širokou účast ve veřejných soutěžích v rámci různých programů výzkumu a vývoje, což je umožněno aktivním a zodpovědným zapojením řady akademických
pracovníků jako navrhovatelů a řešitelů projektů.
Programy výzkumných center MŠMT a výzkumných záměrů se v posledních letech staly páteří financování vědy a výzkumu na fakultě a v roce 2004 tvořily zhruba 80 % získaných finančních prostředků na vědeckou a výzkumnou činnost. V roce 2005 se tento podíl snížil na 67 %. V roce 2006 po zahájení činnosti dvou nových výzkumných center, jichž je fakulta nositelem, vzrostl celkový objem získané
dotace na centra téměř dvojnásobně proti roku 2005, objem prostředků z výzkumných záměrů pak
zůstal přibližně na stejné úrovni jako v roce 2005. Prostředky z dalších zdrojů však také mírně vzrostly,
takže podíl získaných prostředků na výzkumné záměry a výzkumná centra činil vloni něco málo přes 65
% z celkového objemu získaných prostředků, což je srovnatelné se stavem v předchozím roce 2005.
V oblasti badatelského výzkumu (GA ČR a GA AV) je úspěšnost fakulty v posledních třech letech
stabilizovaná a dobrá. Počet udělených grantů i objem získaných dotací v roce 2006 mírně vzrostl
- v porovnání s předcházejícím rokem došlo k celkovému navýšení finančních prostředků přibližně
o 3 mil. Kč na téměř 21 mil. Kč, což činí přes 11 % celkově získaných prostředků.
Fakulta si vedla v roce 2006 úspěšně i v projektech MŠMT – v tradičních programech mezinárodní
spolupráce (viz též kap. 7.2) se počet grantových projektů i získaných dotací již druhým rokem opět
zvýšil a navíc jsme získali i první grant v rámci nového Národního programu výzkumu II (NPV II).
Velmi pozitivně je možno hodnotit zvláště zapojení pracovišť fakulty do projektů MPO v rámci tradičních programů Tandem, Pokrok, a Impuls i nového programu Trvalá prosperita. V roce 2006 výrazně
narostl nejenom počet projektů, ale zvýšily se významně i získané finanční prostředky, takže podíl pro-
39
Výzkum a vývoj
7.7 Porovnání s předcházejícím obdobím
Výzkum a vývoj
středků z projektů MPO činil již více než 10 % celkových získaných finančních prostředků (v roce 2005
podíl 8,7 %, v roce 2004 pouze 4,2 %).
Řešení vědeckovýzkumných projektů ostatních resortů je na fakultě tradičně méně časté a vyskytuje
se každoročně v řádu jednotek grantů – zřejmě proto, že zadání příslušných veřejných soutěží neposkytují širší možnost uplatnění témat našich navrhovatelů. V roce 2006 byl řešen 1 grant Ministerstva
zemědělství a 1 grant Ministerstva obrany.
Zapojení pracovišť fakulty do zahraničních projektů v rámci 6. Rámcového programu EU má výrazně
stoupající tendenci a co do úspěšnosti se na ČVUT naše fakulta řadí hned za FEL. V roce 2006 se téměř
zdvojnásobil počet získaných grantů (14 projektů), jejichž finanční prostředky byly již téměř 16 mil. Kč
a tvořily tak nezanedbatelných více než 8 % celkových získaných finančních prostředků.
Velmi kriticky je naopak nutno z oblasti vědeckovýzkumné činnosti hodnotit zapojení fakulty do Interní grantové soutěže (IGS) ČVUT. Nejen, že je naše úspěšnost v porovnání s ostatními srovnatelnými
fakultami ČVUT (jak z hlediska počtu úspěšných projektů, tak podle získaných finančních prostředků)
podstatně nižší, ale navíc má v posledních třech letech jednoznačně klesající tendenci. Tato soutěž
není sice významná z pohledu možného objemu získaných prostředků, ale – dokud bude v současné
podobě na ČVUT existovat – je třeba se snažit ji maximálně využívat pro doktorandské projekty:
- jednak jako zdroj pro financování práce na disertaci včetně účasti na konferencích a prezentaci práce;
- ale zejména jako trénink doktorandů v samostatné přípravě grantových projektů.
Zlepšení situace v oblasti IGS je jedním z hlavních úkolů oddělení pro vědu a výzkum, které bude
usilovat o iniciaci projektové aktivity v soutěži oslovením: doktorandů přímo, jejich školitelů i vedoucích ústavů s informacemi o významu účasti a podporou při zpracování projektu a přihlášky.
40
8. Akademičtí pracovníci
8.1 Přehled personálního rozvoje akademických pracovníků
Na zasedáních Vědecké rady Fakulty strojní v roce 2006 úspěšně proběhlo úspěšně šest habilitačních
řízení:
Ing. Vladimír Andrlík, CSc.
Ing. Pavel Bach, CSc.
Ing. Václav Cyrus, DrSc.
Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
Dr. Ing. Tomáš Vampola
RNDr. René Hudec, CSc. (Astronomický ústav AV ČR)
a dvě profesorská jmenovací řízení:
Doc. Ing. Jan Suchánek, CSc.
Doc. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. (VŠB – TU Ostrava)
Kromě toho jedno profesorské jmenovací řízení pro naši fakultu proběhlo na FJFI ČVUT (Doc. RNDr.
Pavel Burda, CSc.). Jmenovací řízení Doc. Suchánka pak proběhlo úspěšně i před Vědeckou radou
ČVUT v Praze dne 7. 11. 2006.
Počet úspěšných habilitačních řízení v roce 2006 proti roku předchozímu mírně poklesl. Jedno habilitační řízení bylo pozastaveno na vlastní žádost uchazečky. Během roku 2006 bylo podáno sedm
nových žádostí o zahájení habilitačního řízení z řad akademických pracovníků fakulty:
Ing. Tomáš Svěrák, CSc., Ing. Karel Vítek, CSc., Ing. Václav Uruba, CSc., Ing. Miroslav Španiel, CSc.,
Ing. Vít Zelený, CSc., Ing. Josef Kolář, CSc. a Ing. Václav Bauma, CSc.
Na přípravu jmenovacích řízení mělo příznivý vliv i udělení rozvojového grantu MŠMT pro uchazeče
o habilitační řízení, který získali pro rok 2006 dva posledně jmenovaní pracovníci.
Osoba
41
Datum podání
Postup řízení
Ing. Pavel Bach, CSc.
6.12.2004
16. 2. 2005 řízení pozastaveno na vlastní žádost
uchazeče
13.10.2005 řízení obnoveno
Na VR FS 11. 5. 2006
Jmenován k 1. 7. 2006
Ing. Marie Martinásková, Ph.D.
17.1.2005
3.2.2005 - Na vlastní žádost řízení pozastaveno.
Dr. Ing. Peter Jurči
16.2.2005
Na VR FS 1. 12. 2005
Jmenován k 1. 2. 2006
Ing. Václav Cyrus, DrSc.
3.5.2005
Na VR FS 11. 5. 2006
Jmenován k 1. 7. 2006
RNDr. František Hnilica, CSc.
9.6.2005
Na VR FS 1. 12. 2005
Jmenován k 1. 2. 2006
Ing. Jan Řezníček, CSc.
16.9.2005
Na VR FS 1. 12. 2005
Jmenován k 1. 2. 2006
Dr. Ing. Mgr. Jaroslav Hlava
(TU Liberec)
6.9.2005
RNDr. René Hudec, CSc.
(Astronomický ústav AV ČR)
26.10.2005
Ing. Vladimír Andrlík, CSc.
(Nové podání)
31.10.2005
Dr. Ing. Gabriela Achtenová
27.12.2005
Řízení pokračuje v roce 2007
Dr. Ing. Tomáš Vampola
27.12.2005
Na VR FS 15. 6. 2006
Jmenován k 1. 11. 2006
Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
22.12.2005
Na VR FS 15. 6. 2006
Jmenován k 1. 11. 2006
Dr. Ing. Čestmír Drašar
(Universita Pardubice)
24. 3. 2006
Řízení pokračuje v roce 2007
Na VR FS 12. 1. 2006
Jmenován k 1. 2. 2006
Na VR FS 30. 11. 2006
VR schválila návrh na jmenování docentem
– materiály předány
Na VR FS 12. 1. 2006
Jmenován k 1. 2. 2006
Akademičtí pracovníci
8.1.1 Habilitační řízení za rok 2006
Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
18. 5. 2006
Řízení pokračuje v roce 2007
Ing. Karel Vítek, CSc.
30. 6. 2006
Řízení pokračuje v roce 2007
Ing. Václav Uruba, CSc.
(ÚT AV ČR)
4. 10. 2006
Řízení pokračuje v roce 2007
Ing. Miroslav Španiel, CSc.
13. 10. 2006
Řízení pokračuje v roce 2007
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
(FSv ČVUT)
16. 10. 2006
Řízení pokračuje v roce 2007
Ing. Vít Zelený, CSc.
22. 11. 2006
Řízení pokračuje v roce 2007
Ing. Josef Kolář, CSc.
22. 12. 2006
Řízení pokračuje v roce 2007
Ing. Václav Bauma, CSc.
29. 12. 2006
Řízení pokračuje v roce 2007
Řízení proběhlo na FJFI
ČVUT
Jmenován 2. 5. 2006
8.1.2 Jmenovací profesorská řízení za rok 2006
Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc.
Doc. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
(VŠB - TU Ostrava)
26.9.2005
Na VR FS 11. 5. 2006 - přednáška Na VR ČVUT
schválen 13. 6. 2006
Jmenován 6. 11. 2006
Na VR FS 19. 10. 2006 - přednáška Na VR
ČVUT schválen 7. 11. 2006 - materiály zaslány
na MŠMT
Akademičtí pracovníci
Doc. Ing. Jan Suchánek, CSc.
30.6.2005
42
9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
9.1 Programy a smlouvy na podporu vzdělávání
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání je organickou a nedílnou součástí aktivit fakulty. Odehrává se
v několika směrech. V posledních letech se u výjezdů i příjezdů projevuje rostoucí spolupráce v rámci
projektů EU – 6.RP, programů Erasmus, ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network)
nebo výměnného programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).
Rozvíjí se také spolupráce s mimoevropskými subjekty. U příjezdů studentů je to navíc oblast mezivládních dohod, resp. usnesení vlády o pomoci rozvojovým zemím (viz přehled 9.2.1). Vedle toho se
realizují bilaterální smlouvy mezi ČVUT, resp. ČVUT FS a zahraničními univerzitami. Přehled poskytují
níže uvedené subkapitoly a tabulky. Zahraniční styky se soustavně a kontinuálně prohlubují jak po kvalitativní tak kvantitativní stránce.
Tabulka 9.1.1 Počet studujících na ČVUT FS v Praze (k 31.12.2006)
bak.st.
mag.st.
navazující
dokt.st.
Celkem
Občané ČR
2061
1418
35
398
3912
Občané SR
43
28
0
9
80
Cizinci bez občanů SR
98
18
6
20
142
1464
41
427
4178
Celkem
2202
Tabulka 9.1.2 Počet zahraničních studentů na ČVUT FS v Praze
ak.rok
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
počet
49
50
43
49
59
83
103
124
159
175
233
211
222
Z hledisky mobility studentů a zčásti i pedagogů je v oblasti výjezdů a příjezdů nejobsáhlejší program
Evropské unie Socrates. Jeho první etapa trvala do roku 1999, druhá skončila r. 2006/07. Cílem programu je především zkvalitnění a dosažení vyšší efektivnosti v oblasti vzdělávání dětí, mladých lidí a
dospělých, a to zvýšením evropské spolupráce a usnadněním přístupu ke vzdělávání vůbec. Socrates
je komplexním programem, který zahrnuje přesně definované a konkrétně vymezené podprogramy.
Kapitolu I. tvoří program Erasmus, což je program určený pro vysoké školy. Zahrnuje státy EU a EHP.
Studenti vyjíždějí na semestr nebo na dva, pedagogové zpravidla na týden, během kterého mají
povinnost „odučit“ minimálně osm hodin. Hlavní zájem se koncentruje na anglicky a německy mluvící
teritoria.
Program CEEPUS (Central European Exchange Program For University Studies) – smlouva byla
podepsána v prosinci 1993, program vstoupil v platnost dne 1.1. 1995.
Členské země: od r. 1994
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko
od r. 1995
Chorvatsko
od r. 1996
Česká republika
Později přistoupily Rumunsko, Srbsko a Černá Hora.
Jedná se o středoevropský výměnný univerzitní program, zaměřený na multilaterální regionální spolupráci:
• zaměřuje se na komplexní programy a sítě univerzit
• zabezpečuje nezbytnou infrastrukturu
• zaměřuje se na to, co je pro středoevropský region specifické
• přispívá k evropské integraci
• je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a
pedagogy vysokých škol
• do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).
Program ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network) byl zahájen v roce 1997 za pomoci Evropské komise. Spojuje přes 20 významných technických evropských univerzit. Je to především ParisTech (sdružení 11 nejvýznamnějších pařížských Grandes Ecoles d´Ingénieurs), dále TU Delft,
KU Leuven, IST Lisboa, UP Madrid, NTNU Trondheim, TU Wien, Politecnico di Milano, TU München
etc. Uvedené univerzity poskytují v rámci programu ATHENS studentům vyšších ročníků partnerských
43
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
9.1.1 Programy a smlouvy na podporu vzdělávání
technických univerzit týdenní kurzy v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni.
Kurzy jsou pořádány dvakrát ročně (březen, listopad). Odborná část kurzů probíhá v angličtině,
francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin. Je doplněna kulturním programem v rozsahu 1015 hodin, ve kterém mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Je
obvyklé, že po absolvování takových kurzů se řada studentů přihlásí na danou školu k dalšímu studiu.
ČVUT se od r. 2003 stalo plnoprávným členem programu ATHENS.
9.1.2 Smlouvy a dohody
Dohody, resp. smlouvy o vědecko-pedagogické spolupráci či dohody s obdobným obsahem má FS
uzavřeny s následujícími zahraničními školami:
Tabulka 9.1.3 Seznam smluv FS se zahraničními VŠ
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Smlouva
VŠ
Podpis
Platnost
Institut Technology Bandung
2002
5 let
Trisakti University
2002
5 let
Univerzitas Katolik Indonesia
2002
5 let
RWTH Aachen
1997
Aut. prodluž.
Politechnika Krakowska
2003
5 let
TU Warszawa
2002
Na dobu neurčitou
Politechnika Swietokrzyska
2004
Neuvedeno
STU v Bratislave
2002
5 let
TU v Košiciach
1997
5+5 let
Fakulta strojní má podepsanou celou řadu smluv o spolupráci se zahraničními výrobními podniky či
jejich vědeckovýzkumnými pracovišti, zejména ze SRN (např. Porsche). V r. 2006 se úspěšně pokračovalo v naplňování obsahu těchto smluv.
Na bázi individuálních smluv studují na Fakultě strojní zahraniční studenti - samoplátci z Evropy,
Asie a Afriky. V letním semestru na FS studovalo 6 samoplátců, z toho dva doktorandi, v zimním semestru 2006/07 pak na FS studovalo 10 samoplátců, včetně dvou doktorandů (viz Přehled 9.2.2).
Celá řada styků se zahraničím se realizovala rovněž na neformálním základě bez uzavřené dohody
či smlouvy. Jejich výsledkem jsou zejména krátkodobé výměny a stáže, a to hlavně s partnerskými
pracovišti v sousedních zemích.
9.1.3 Nově uzavřené smlouvy o mezinárodní spolupráci
Fakulta strojní iniciovala a připravila k podpisu 2 smlouvy na celouniverzitní úrovni – s ITB Bandung
v Indonézii a Hosei University v Tokiu, na jejichž naplňování se aktivně podílí.
V rámci programu Erasmus bylo ze strany fakulty v průběhu r. 2006 prodlouženo nebo nově uzavřeno celkem 32 smluv s vysokými školami v EU na akademický rok 2007/2008. Mezi nové patří např.
BTU Cottbus, univerzity ve Stuttgartu, Eindhovenu, vysoké školy ve Francii a Itálii etc.
9.2 Mezinárodní mobilita studentů
Tabulka 9.2.1 Vládní stipendisté na FS
LS
ZS
LS
ZS
Země
2004/2005
2005/2006
2005/2006
2006/2007
Kolumbie
1
0
0
0
Uganda
2
1
1
1
Kostarika
0
0
0
2
Korea
6
7
7
9
Guatemala
0
0
0
2
44
Keňa
1
0
0
0
Benin
1
1
0
0
Mongolsko
1
0
0
0
Palestina
2
1
0
0
Libanon
1
1
0
0
Ecuador
3
3
3
3
Vietnam
0
0
0
1
Paraguay
0
0
0
2
Nikaragua
1
1
1
1
Bulharsko
1
0
0
0
Rusko
1
0
0
0
Bělorusko
0
0
0
1
Moldavsko
0
0
0
1
Rumunsko
0
0
0
1
Makedonie
0
0
0
1
Pákistán
1
0
0
0
Celkem
22
15
12
25
Tabulka 9.2.2 Počet samoplátců na FS
Akademický rok
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
Bak. a mag. studium
8
8
10
6
8
Doktorské studium
2
1
2
2
2
CELKEM
10
9
12
8
10
Tabulka 9.2.3 Výjezdy studentů FS v rámci smluv na úrovni ČVUT v r.2006
45
Země
Počet studentů
Počet studentoměsíců
USA
8
38,5
Rusko
2
8
Dánsko
1
6
Nizozemí
1
2
Argentina
1
5,5
Mexiko
2
7
Tchajwan
3
13
Indonézie
5
22,5
Kanada
1
4,5
Celkem
24
107
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Všechny níže uvedené studijní pobyty (Přehledy 9.2.3, 9.2.4) zastřešovaly platné dohody o mezinárodní spolupráci, uzavřené na úrovni ČVUT. Jednalo se o výjezdy v rámci Programu na podporu rozvoje
internacionalizace MŠMT ČR, které se stále více teritoriálně diverzifikují.
Tabulka 9.2.4 Příjezdy studentů na FS v rámci smluv na úrovni ČVUT v r.2006
Země
Počet studentů
Počet studentoměsíců
USA
19
100,5
Rusko
3
13
Tchajwan
1
5
Kanada
8
29
Argentina
2
10
Kostarika
2
10
Celkem
39
167,5
Tabulka 9.2.5 Počty studentů FS na zahraničních VŠ v programu Socrates/Erasmus
stát
D
GB
S
DK
NL
IR
SF
E
F
I
PT
B
A
TR
Celkem
ak.r.2003/04
24
5
4
5
3
0
2
5
7
0
0
0
2
0
57
ak.r.2004/05
28
14
5
3
5
2
5
7
5
1
2
0
0
0
77
ak.r.2005/06
12
15
5
4
2
0
0
2
4
0
0
1
1
1
47
Tabulka 9.2.6 Celková délka studia studentů FS v zahraničí v programu Socrates/Erasmus ve studentoměsících
stát
D
GB
S
DK
NL
IR
SF
E
F
I
PT
B
A
TR
Celkem
ak.r.2003/04
171
33
35
35
20
0
19
45
63
0
0
0
10
0
431
ak.r.2004/05
257
99,5
40
30
20
22
24
39
40
5
20
0
0
0
596,5
ak.r.2005/06
120
114
35
36
9,5
0
0
15
38
0
0
5
10
10
392,5
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Tabulka 9.2.7 Počty studentů ČVUT FS v Praze v programu Socrates/Erasmus
akademický rok
2003/04
2004/05
2005/06
výjezdy
57
77
47
příjezdy
49
56
67
Prostřednictvím programu Erasmus vycestovalo v akademickém roce 2005/2006 úhrnem 47 studentů
v celkové délce pobytu 392,5 měsíce. Nejvýrazněji byly zastoupeny školy ve Velké Británii (15 osob),
následované SRN. V předchozím akademickém roce bylo pořadí prvních zemí obrácené. Přijelo 67
studentů, nejvíc ze Španělska - 15, následovaném Francií.
Tabulka 9.2.8a Délka pobytu studentů FS ve studentoměsících v programu Socrates/Erasmus v akad. roce
Akademický rok
2003/2004
2004/2005
2005/2006
Výjezdy
431
596,5
392,5
Příjezdy
239
360
580
Tabulka 9.2.8b Počet studentů/studentoměsíců FS v rámci programu Socrates/Erasmus v kalendářním roce
2004
2005
2006
Výjezdy
počet st./stm.
132/809,5
počet st./stm.
95/475
počet st./stm.
90/420,5
Příjezdy
82/302
79/397
108/540
Kalendářní rok
V rámci programu ATHENS se zúčastnilo jarního běhu 14 posluchačů Fakulty strojní, na podzimním
běhu participovalo devět studentů. Jde vždy o pobyt v délce jednoho týdne.
46
Tabulka 9.2.9a Výjezdy studentů do zahraničí v rámci programu ATHENS v roce 2005 a 2006
Výjezdy 2005
Březen
Výjezdy 2006
Francie
6
1 týden
Španělsko
3
Maďarsko
Nizozemí
Listopad
Francie
7
1 týden
1 týden
Španělsko
1
1 týden
1
1 týden
Itálie
3
1 týden
1
1 týden
Nizozemí
1
1 týden
Portugalsko
2
1 týden
Francie
5
1 týden
Portugalsko
2
1 týden
Itálie
1
1 týden
Rakousko
1
1 týden
Francie
4
1 týden
Španělsko
5
1 týden
CELKEM
20
Březen
Listopad
CELKEM
23
Tabulka 9.2.9b Příjezdy studentů v rámci programu ATHENS v roce 2005 a 2006 (v r.2005 byl pořádán kurz na FS,
2x na Ú 12107 po 20 posluchačích a 1x na Ú12138 – 29)
Příjezdy 2006
Francie
10
1 týden
Na FS
Španělsko
7
1 týden
nebyl
Nizozemí
2
1 týden
žádný kurz
Portugalsko
1
1 týden
pořádán
Francie
28
1 týden
Španělsko
4
1 týden
Nizozemí
8
1 týden
Portugalsko
1
1 týden
Belgie
3
1 týden
Itálie
4
1 týden
Rakousko
1
1 týden
Březen
Listopad
CELKEM
69
CELKEM
9.3 Mezinárodní mobilita akademických pracovníků
Během celého roku 2006 Fakulta strojní kromě studentů vysílala své akademické pracovníky a přijímala
hosty ze zahraničí v rámci pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, zejména na základě dvoustranných smluv.
Těžiště mezinárodní spolupráce tvořily účasti na zahraničních vědeckých akcích, cesty v rámci
programů Evropské unie (6. Rámcový program, SOCRATES/ERASMUS) nebo CEEPUS, přednáškové
pobyty, příprava společných publikací, nových spoluprací, účast na výstavách, veletrzích či workshopech, stejně jako krátkodobé i dlouhodobé studijní a přednáškové pobyty apod. V roce 2006 bylo do
zahraničí vysláno celkem 555 osob, včetně 17 doktorandů a 8 studentů – viz níže uvedené tabulky.
Z hlediska teritoriálního v oblasti konferencí a spolupráce v roce 2006 tradičně převládalo Slovensko, následované Německem dále to bylo Polsko, Maďarsko a Francie. Mimo státy EU to byly zejména
USA, Čína, Japonsko, Brazílie, Taiwan či Jižní Korea.
Z větších akcí to byla konference GAMM v Německu-březen a 5th European Symposium on Biomedical Engineering v Řecku – červenec, kterých se zúčastnilo vždy cca 5-7 pracovníků FS, kteří vystoupili
s referáty a přednáškami.
V roce 2006 bylo přijato ze zahraničí celkem 250 osob. Podíl přijetí hostů v rámci přednáškových
pobytů, konferencí, studijních pobytů a vzájemné spolupráce zůstává hlavní položkou.
Celkový přehled o počtech a kategoriích výjezdů zaměstnanců fakulty uvádí následující tabulka. Je
v ní zřetelná převaha krátkodobých výjezdů nad dlouhodobými.
47
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Příjezdy 2005
9.3.1 Přehled vyslání akademických pracovníků v roce 2006
Země
konference, kongresy, semináře,
sympozia
spolupráce
stud.a přednášk.pobyty
dlouhod.pobyty a stáže
zahraniční projekty
Socrates,Ceepus aj.
výstavy, veletrhy, workshop a
jiné
obhejoby, oponent., habilit.
6.a7. RP + Evropské projekty
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Přehled vyslání pracovníků FS do zahraničí v roce 2006
Argentina
1
0
0
0
0
0
0
0
Austrálie
2
0
0
0
0
0
0
0
Belgie
6
16
0
2
0
1
0
0
Brazílie
0
1
0
0
0
0
0
0
Bulharsko
4
0
0
0
1
0
0
0
Čína
3
1
0
0
0
0
0
0
Dánsko
0
4
0
0
0
0
0
0
Egypt
2
0
0
0
0
0
0
0
Finsko
1
0
0
0
0
0
0
0
Francie
14
12
1
3
4
0
3
0
Chorvatsko
3
0
0
0
0
0
0
0
Indonézie
0
2
0
0
0
0
0
0
Irsko
1
0
0
0
0
0
0
0
Itálie
8
13
0
0
0
1
0
0
Japonsko
7
1
0
0
0
1
0
0
Jižní Korea
1
1
0
0
0
0
0
0
Kanada
4
1
0
0
0
0
0
0
Maďarsko
12
0
0
0
0
0
0
0
Nizozemí
5
5
0
1
1
0
0
0
Norsko
0
1
0
0
0
0
0
0
Polsko
20
3
0
0
2
1
0
1
Portugalsko
8
3
0
0
0
1
0
2
Rakousko
8
5
1
0
2
1
0
0
Rusko
3
3
0
0
0
0
0
0
Řecko
12
0
0
0
0
0
0
0
Slovensko
94
20
5
0
2
0
3
0
Slovinsko
2
1
0
0
1
0
0
0
SRN
50
58
0
0
0
10
0
0
Španělsko
11
0
0
0
0
2
0
0
Švédsko
0
2
0
0
0
0
0
0
Švýcarsko
5
25
0
4
0
2
0
0
Taiwan
1
0
0
0
0
0
0
0
USA
14
0
0
0
0
0
0
0
V.Británie
10
4
0
0
0
0
0
2
CELKEM
312
182
7
10
13
20
6
5
48
9.3.2 Přehled přijetí zahraničních hostů na FS v roce 2006
Přehled přijetí zahraničních hostů na FS v roce 2006
Země
předn.pobyty,
stud. pobyty,
stáže
zahranič.
jiné
akce se
konference
spolupráce
Belgie
1
0
0
projekty
0
0
studenty
0
Dánsko
0
0
0
0
0
5
Francie
30
5
0
0
0
0
Itálie
10
10
0
0
0
0
Japonsko
0
3
0
0
0
0
Maďarsko
2
0
0
0
0
0
Nizozemí
2
0
0
1
0
5
Polsko
18
10
0
4
0
0
Portugalsko
1
0
0
0
0
0
Rakousko
5
1
0
1
0
0
Rumunsko
0
2
0
2
0
0
Slovinsko
0
3
0
1
0
0
Slovensko
40
10
0
4
0
0
SRN
39
0
0
0
0
10
Švédsko
0
1
0
0
0
5
Španělsko
8
0
0
0
0
0
USA
5
1
0
0
0
0
V.Británie
3
2
0
0
0
0
CELKEM
164
48
0
13
0
25
Vyslání
2003
2004
2005
2006
Kongresy, konference, symposia, semináře
247
303
257
312
Spolupráce
90
89
119
182
Studijní a přednáškové pobyty
9
8
11
7
Dlouhodobé studijní pobyty a stáže
4
9
5
10
Obhajoby, habilitace, oponentury
5
5
8
6
Zahr. projekty - SOCRATES,CEEPUS
31
20
19
13
Výstavy, veletrhy, workshopy
22
21
22
20
5.,6. a 7.RP EU+Evropské projekty
21
2
19
5
CELKEM
429
457
460
555
Přijetí
2003
2004
2005
2006
Přednáškové pobyty, konference
76
110
100
164
Studijní pobyty, spolupráce
42
99
90
48
Stáže
19
1
1
0
Zahraniční projekty
27
20
15
13
Jiné
26
7
12
0
Studenti
67
28
45
25
CELKEM
257
265
263
250
Přehled 9.3.3b Přijetí zahraničních hostů v letech 2003 - 2006
49
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
9.3.3a Přehled vyslání pracovníků do zahraničí v letech 2003 – 2006
10. Další aktivity fakulty
10.1 Přehled konferencí a významných seminářů pořádaných ČVUT FS
V roce 2006 ČVUT FS organizovala nebo se podílela na organizaci těchto seminářů, konferencí a
workshopů :
• Semináře k teorii a aplikacím FROTORU, leden-březen 2006, Ústav mechaniky tekutin a energetiky,
Praha
• 3rd Mission “Building the Entrepreneurial University”, 27.3.2006, Projekt TRIPOD, Praha
• Seminář “Slévání”, 25.4.2006, Ústav strojírenské technologie, Praha
• Seminář “Oceňování a transfer technologii”, 27.4.2006, Ústav mechaniky tekutin a energetiky,
Praha
• Přednáška prof. J. Šmída z USA, 30.5.2006, Ústav přístrojové a řídící techniky, Praha
• 8th RD 50 Workshop, 25.-28.6.2006, Ústav fyziky, Praha
• Seminář Výzkumného centra “Progresivní technologie a systémy pro energetiku”, 14.9.2006, Praha
• 18 Month Meeting projektu GREEN, 5.-6.10.2006 Ústav automobil, kolejových vozidel a letadlové
techniky, Praha
• Summer Worshop of Applied Mechanics, 6.10.2006, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Praha
• SIMVIA2 – 2nd Meeting, 27.10.2006, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Praha
• Konference CLKV, 2.-3. 11. 2006, Centrum leteckého a kosmického výzkumu, Praha
• Konference “Simulace budov a techniky prostředí”, 7.11.2006, Ústav techniky prostředí, Praha
• Konference SG Nanostrand, 16.-17.11.2006, Ústav fyziky, Praha
• Seminář “70 let tenzometrů”, 29.11.2006, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Praha
• Seminář Výzkumného centra “Progresivní technologie a systémy pro energetiku”, 12.12.2006,
Praha
Další aktivity fakulty
10.2 Účast na výstavách a veletrzích
ČVUT FS se v roce 2006 aktivně (s exponáty, případně v hodnotících grémiích) účastnila na následujících výstavách a veletrzích:
• „INOVACE 2006“ – Týden vědy, výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 13. ročník mezinárodního veletrhu
invencí a inovací, 12. mezinárodní sympozium, 11. ročník soutěže o cenu INOVACE 2006, 5. - 8.
12.2006, Praha.
• Veletrh “MACH 2006” – květen 2006 . Účast zajištěna formou exponátů a posterů v samostatném
stánku. Ústav výrobních strojů a mechanizmů vystavoval manipulátor s paralelní kinematickou
strukturou. Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobu a technologii vystavovalo termokameru a
příklady laserových technologií a víceosého obrábění.
• Akce “Věda v ulicích” pořádána Českou hlavou, s.r.o. – červen 2006. Vystaven manipulátor s paralelní kinematickou strukturou.
• Veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT uskutečněný souběžně s 48. ročníkem Mezinárodního
strojírenský veletrh Brno MSV 2006, 18-22.9.2006, a to v plakátové soutěži strojnických fakult technických univerzit o nejlepší vědeckou a výzkumnou práci studentů a doktorandů. V soutěži sponzorované časopisem “MM-Průmyslové spektrum” získal 1. cenu doktorand z Ústavu mechaniky,
biomechaniky a mechatroniky Ing. Jan Zavřel za práci : “Nová návrhová metodika obráběcích strojů
“.
• 48. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno MSV 2006, 18-22.9.2006. V samostatném
stánku Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky byla vystavena redundantně poháněná
paralelní kinematická struktura jako funkční model konceptu obráběcího stroje s novými vlastnostmi nazvaná “Sliding Star”.
• Akce “Den plný her” 4.10.2006 organizovaná Rektorátem ČVUT v Praze. Vystaven byl “Plantograf”,
přístroj, který slouží k monitorování vlivu držení těla na styk chodidla s podložkou.. Přednášky : Prof.
Ing. F. Hrdlička, CSc. na téma rozvoje energetiky a využití obnovitelných zdrojů energie a Ing. Ivan
Šiman, CSc. na téma analýzy příčin vzniku poruch strojních částí.
50
10.3 Přehled ocenění udělených na fakultě v roce 2006
10.3.1 Mimořádná ocenění
Z fondu rektora byla v roce 2006 přiznána mimořádná podpora pro výzkumné týmy, vedené:
• Doc. Ing. Jiřím Baštou, Ph.D.
• Prof. Ing. Františkem Riegerem, DrSc.
• Prof. Ing. Pavlem Šafaříkem, CSc.
• Prof. Ing. Svatavou Konvičkovou, CSc.
• Prof. Ing. Janem Mackem, DrSc.
• Doc. Ing. Vladimírem Andrlíkem,CSc.
Cenu rektora za vynikající výsledky ve výzkumu v roce 2006 získali tito pracovníci a doktorandi fakulty:
• Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
• Ing. Matej Daniel, Ph.D.
• Doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc.
• Ing. Antonín Bubák, Ph.D.
• Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
10.3.2 Medaile
V roce 2006 byly uděleny následující medaile ČVUT FS:
Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (FSI VUT Brno)
Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. (FS TU Liberec)
Ing. Ivan Dobiáš, DrSc. (ÚT AV ČR)
Prof. Ing. Oskar Schmidt, CSc. (VŠCHT Praha)
Doc. Ing. Miroslav Grégr
Prof. Ing. Václav Petr, DrSc. (ČVUT FS)
Prof. Ing. Karel Macík, CSc. (ČVUT FS)
PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. (ČVUT FS)
Ing. Jiří Doubrava (ČVUT FS)
Marcela Strouhalová (ČVUT FS)
10.4 Vynálezy a užitné vzory
O aktivitách fakulty v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví svědčí skutečnost, že v roce 2006 bylo
podáno sedm přihlášek vynálezů a deset přihlášek užitných vzorů a byly uděleny dva patenty a zaregistrovány čtyři užitné vzory.
Přehled podaných přihlášek vynálezů, užitných vzorů a udělených ochranných dokumentů v r. 2006
na FS ČVUT v Praze je uveden v následujících kapitolách.
• Valášek, M. – Petrů, F. – Šika, Z. – Bauma, V. – Šmíd, R.: Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci
polohy tělesa v prostoru. Patentová přihláška, PV 2006-9, 2006-01-04.
• Kruliš, Z. – Starý, Z. – Horák, Z. – Petrtýl, M.: Termoplastická polymerní kompozice pro skeletální
náhrady a způsob její výroby. Patentová přihláška, PV 2006-70, 2006-01-31.
• Vítek, K. – Doubrava, K. – Mareš, T. – Hrubant, L. – Holý, S.: Polovodičová tenzometrická odvrtávací
růžice. Patentová přihláška, PV 2006-733, 2006-11-23.
• Vítek, K.: Multiaxiální variabilní silový snímač. Patentová přihláška, PV 2006-768, 2006-12-04.
• Horák, Z. – Šindelářová, J. – Tichý, P.: Náhrada meziobratlového disku. Patentová přihláška, PV 2006
– 303, 2006-05-11.
• Andrlík, V. – Jurda, P.: Teleskopická jednotka (šroub). Patentová přihláška, PV 2006-437, 2006-0703.
• Andrlík, V. – Jurda, P.: Teleskopická jednotka (řemen). Patentová přihláška, PV 2006-438, 2006-0703.
10.4.2 Udělené patenty
• Volf, J. – Petrtýl, M. – Bezouška, V. – Holý, S. – Vítek, K. – Bláhová M.: Proporcionální snímač napětí,
51
Další aktivity fakulty
10.4.1 Patentové přihlášky (přihlášky vynálezů)
zejména napětí v kosti. Úřad průmyslového vlastnictví, 296843. 2006-05-22.
• Bezouška, V. – Volf, J. – Petrtýl, M.: Zařízení pro sledování stavu a změn materiálu, zejména kosti.
Úřad průmyslového vlastnictví, 296844. 2006-05-22.
10.4.3 Přihlášky užitných vzorů
• Zelený, J. – Sedláček, P.: Zařízení pro automatickou kompenzaci vertikálního poklesu a úhlového
sklonu předního, vysouvaného konce horizontálně výsuvné části výrobního, zejména obráběcího
stroje. Přihláška užitného vzoru, PUV 2006 - 18122, 2006-08-22.
• Horák, Z. – Roudnický J.: Mechanický expansní systém obratlových těl. Přihláška užitného vzoru,
PUV 2006 - 18229, 2006-11-02.
• Horák, Z. – Šůmová, D.: Fixační systém plastiky předního zkříženého vazu. Přihláška užitného vzoru,
PUV 2006 - 18230, 2006-11-02.
• Franta, L.: Umělé kloubní pouzdro simulátoru kloubních náhrad. Přihláška užitného vzoru, PUV 2006
- 18288, 2006-11-22.
• Vítek, K. – Doubrava, K. – Mareš, T. – Hrubant, L. – Holý, S.: Polovodičová tenzometrická odvrtávací
růžice. Přihláška užitného vzoru, PUV 2006 - 18298. 2006-11-23.
• Vítek, K.: Multiaxiální variabilní silový snímač. Přihláška užitného vzoru, PUV 2006 - 18339, 2006-1204.
• Sýkora, J. – Konvičková, S. – Daniel, M.: Hlavice totální náhrady kyčelního kloubu optimalizující
rozložení kontaktního tlaku. Přihláška užitného vzoru, PUV 2006-18258, 2006-11-10.
• Černý, F. – Štefec, R. – Konvičková, S. – Červenka, J.: Manipulátor pro povrchové úpravy se speciálními fyzikálními postupy. Přihláška užitného vzoru, PUV 2006-18390, 2006-12-19.
• Černý, F. – Štefec, R. – Červenka, J. – Konvičková, S.: Univerzální implantační manipulátor. Přihláška
užitného vzoru, PUV 2006-18402, 2006-12-20.
• Černý, F. – Štefec, R. – Červenka, J. – Konvičková, S.: Manipulátor pro povrchové úpravy sférických
povrchů speciálními postupy. Přihláška užitného vzoru, PUV 2006-18403, 2006-12-20.
10.4.4 Udělené užitné vzory
• Vítek,K. – Růžička,M.: Přípravek pro kombinované namáhání zkušebních vzorků, zejména krutem a
ohybem. Užitný vzor - Úřad průmyslového vlastnictví, 16107. 2006-01-02.
• Horák, Z. – Sedláček, R. – Michalec, J. – Řezníček, J. – Vondrová, J.: Dotykové měřidlo tuhosti
kloubní chrupavky. Užitný vzor - Úřad průmyslového vlastnictví, 16327. 2006-03-06.
• Řezníček, J.: Přípravek pro upevnění měřeného vzorku. Užitný vzor - Úřad průmyslového vlastnictví,
16336. 2006-03-06.
• Hornych, J. – Bach, P.: Čidlo pro měření podpovrchových teplot statických a/nebo pohyblivých částí
strojních zařízení. Užitný vzor - Úřad průmyslového vlastnictví, 16378. 2006-03-27.
Další aktivity fakulty
10.5 Tělovýchovná a sportovní činnost studentů
Tělesná výchova na ČVUT má nezastupitelné místo v denním režimu vysokoškoláků. Studenti se věnují tělesné výchově ve třech formách - povinné, doporučené a zájmové. Povinnou a doporučenou formu
v roce 2006 ještě zajišťoval Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT FS. Od roku 2007 bude zajišťován
celouniverzitním ústavem. Zájmovou tělesnou výchovu zajišťuje VŠTJ Technika Praha strojní.
Povinná tělesná výchova je zařazena ve studijním programu 1. a 2. ročníku řádného studia v rozsahu
dvou hodin týdně. Povinná účast je stanovena pro studenty také na letním výcvikovém kurzu v rozsahu
jednoho týdne. Letní kurzy probíhají ve výukovém centru Fakulty strojní na Herbertově pod přehradou
Lipno, v menší míře na Slapské přehradě na Živohošti. Pro milovníky volné přírody jsou organizovány
stanové tábory na rybníku Dvořišti.
V rámci semestrální výuky mají studenti k dispozici výběr z následujících tělovýchovných aktivit:
plavání, fotbal, basketbal, volejbal, lukostřelba, nohejbal, softbal, floorbal, kendo, sjezdové lyžování,
kanoistiku, cyklistiku, horská kola, tenis, stolní tenis, aerobik, horolezectví, spinning, squash.
Rozšiřující nabídka sportovního vyžití pro studenty druhého až pátého ročníku je součástí doporučené tělesné výchovy sportovních zimních i letních kurzů. S velkým zájmem se setkává semestrální kombinovaný program / tenis, squash,golf/ vyučovaný v rámci tělesné výchovy pro budoucí managery.
ÚTV se setkává se stále vzrůstajícím zájmem studentů o účast ve sportovních akcích. Proto kromě výuky
v semestrálních hodinách organizuje jednorázové turnaje , dlouhodobé soutěže a víkendové zájezdy do
přírody ve volném čase studentů a zaměstnanců školy. V rámci oslav 300. výročí se uskutečnila řada sportovních akcí, například sjíždění řek (rafting), cyklistické a kombinované zájezdy včetně zahraničních a další.
52
VŠTJ Technika Praha strojní má 15 oddílů. Z jejich širokého sportovního spektra a diferencované
výkonnostní úrovně si každý zájemce může vybrat svůj oblíbený druh sportu na přiměřené úrovni. Výkonní sportovci mají možnost během studia na fakultě pokračovat v závodní činnosti s účastí v pravidelných mistrovských soutěžích, nesoutěžní oddíly a družstva poskytují řadu příležitostí k rekreačnímu
sportování a turistice. Oddíly VŠTJ mají k dispozici vlastní horskou chatu v Novém Městě v Krušných
horách, prostory v loděnici ČVUT v Praze –Chuchli.
Rok 2006 byl charakteristický přípravou na nové organizační uspořádání. Příkazem rektora ČVUT
č.1/2007 byl ke dni 1.1.2007 zřízen Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT, a to sloučením Katedry tělesné výchovy FSv ČVUT, Katedry tělesné výchovy FEL ČVUT a Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT
FS. K této změně byly směrovány četné aktivity v roce 2006.
1.5.1 Tělovýchovné oddíly
V současné době pracují ve VŠTJ tyto oddíly:
• basketbal – v soutěžích / Přebor Prahy až II.třída/ dvě družstva mužů, jedno družstvo žen,
• karate - nezávodní oddíl,
• kendo - pravidelně se umisťují na předních místech na mistrovství Evropy,
• lyže běh – závodní i nezávodní činnost, správa chaty v Krušných horách,
• lyže sjezd – závodní oddíl, skialpinismus,
• sporty v přírodě- horská kola, orientační závody, přírodní aktivity, lyžování, vodáctví,
• turistika - letní i zimní turistika,
• vodní slalom- závodní oddíl s výbornou úrovní, vlastní lodě,
• kondiční cvičení-cvičí v prostorách tělocvičny Al,
• volejbal - závodní oddíl, jedno družstvo mužů- Přebor Prahy,
• kulturistika - nezávodní oddíl,
• aikido - nezávodní oddíl,
• aerobik - nezávodní oddíl,
• kopaná a studentský sportovní oddíl - nově založené oddíly.
Oddělení zahraničních a vnějších vztahů (OZVV) seznamovalo v roce 2006 potenciální řešitele s možnostmi a podmínkami financování projektů ze strukturálních fondů EU (dále SF), a to zejména z Evropského sociálního fondu (ESF) a Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ).
Podmínky čerpání finanční podpory z ESF v regionu Praha byly závazně stanoveny Jednotným
programovým dokumentem (zkráceně JPD3, regionu NUTS 2, hl.m. Praha) a jeho Programovým dodatkem.
Specifické cíle a typy činností v nichž je uvažováno se zapojením vysokých škol a tudíž i naší fakulty
byly zejména v těchto prioritách:
Priorita 3 - Rozvoj celoživotního učení
• Opatření 3.1. - Rozvoj počátečního vzdělávání jako základ celoživotního učení a z hlediska potřeb
trhu práce a ekonomiky znalostí
• Opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání
Priorita 4 - Adaptibilita a podnikání
• Opatření 4.1. – Zvýšení adaptibility zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti
• Opatření 4.2. - Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora
inovací.
OZVV je na Fakultě strojní v oblasti SF poradenským a evidenčním centrem, které úzce spolupracuje
jednak s příslušným útvarem na RČVUT jednak s Řídícím orgánem (v případě ESF a OP RLZ – MPSV)
a pověřenými vyhlašovateli grantových schémat – NVF, Magistrátem hl.m. Prahy a MŠMT.
1.6.1 Finanční podpora pro projekty zahajované v roce 2006
Finanční podpora byla schválena pro tyto projekty z ČVUT FS zahajované v roce 2006 :
• Informační a vzdělávací centrum kompozitních materiálů (Opatření 4.2)
Podpora ve výši 7 052 000 Kč
• Zvýšení adaptibility pracovníků Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
53
Další aktivity fakulty
10.6 Projekty financované ze strukturálních fondů EU
na změnu technologických podmínek (Opatření 4.1)
Podpora ve výši 4 373 068 Kč
• Spolupráce učitelů středních a vysokých škol v technicko-manažersko-ekonomické oblasti (Opatření 3.1)
Podpora ve výši 1 952 000 Kč
Spolupráce vysoké školy a podniků při aplikaci současných technologií v podnikovém řízení
(Opatření 3.2)
Podpora ve výši 2 800 000 Kč
• Inovace a realizace studijního oboru “Dopravní a manipulační technika” pro strategické požadavky
průmyslu (OPRLZ, Opatření 3.2)
Podpora ve výši 5 640 000
1.6.2 Přínosy FS z účasti na projektech financovaných ze Strukturálních fondů EU
Další aktivity fakulty
Celková výše podpor ze SF získaných FS v létech 2005 a 2006 je 51,278 mil. Kč, což je vzrůst oproti
roku 2005 o 40,4 %.
ČVUT FS je rovněž zapojena do již schváleného projektu v rámci Opatření 4.2. - „Zavedení výchovy
k inovačnímu podnikání a transferu technologií na ČVUT v Praze“ známého pod zkratkou „TRIPOD“, a
to zastoupením v řídící radě projektu a významnou účastí řešitelského kolektivu Ústavu 12138 na etapě
- „Manažerské a prezentační techniky“.
54
11. Péče o studenty
11.1 Stipendia vyplacená v roce 2006
11.1.1 Stipendia za vynikající studijní výsledky - přehled
Byla dokončena výplata stipendií za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2004/
2005(leden – červen 2006) …………………………………1 060 400 Kč
Byla zahájena výplata stipendií za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2005/2006
(září – prosinec 2006) ………………………………………904 400 Kč
V roce 2006 bylo vyplaceno v této kategorii stipendií celkem ………… 1 964 800 Kč.
11.1.2 Informace o stipendiích přiznaných za vynikající studijní výsledky dosažené
v akademickém roce 2005/2006
Žádost o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2005/2006
podalo celkem .............................................................…………………………………335 žadatelů
Stipendiu nebylo přiznáno ..........................................................………………. 12 žadatelům
(3 horší vážený průměr, 1 málo kreditů, 7 delší než standardní doba studia, 1 přerušené studium)
Pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky doporučeno celkem ….. 323 žádostí
Studijní program
Ročník v ak. roce
2005/2006
CELKEM
v ročníku
CELKEM
v programu
1
3
3
18
17
41
2
13
23
41
3
14
39
38
94
5.
7
10
37
39
93
1.
2
12
17
12
43
2.
---
1
2
3
6
3.
---
1
---
1
2
1.
2
12
19
13
46
2.
---
7
20
20
47
3.
3
3
13
24
43
4.
3
14
39
38
94
5.
7
10
37
39
93
15
46
128
134
1,00
1,01 – 1,20
1,21 – 1,50
1,51 – 1,80
1 500
1 000
700
500
1.
---
---
2
2.
---
6
3.
3
4.
Stipendium Kč/měsíc
NAVAZUJÍCÍ
MAGISTERSKÝ
MAGISTERSKÝ
BAKALÁŘSKÝ
CELKEM
CELKEM
Studentům studujícím v 11. semestru je v souladu se Stipendijním řádem stipendium
po dobu pěti měsíců.
269
51
323
323
vypláceno jen
V roce 2006 byla děkanem v souladu s článkem 4 Stipendijního řádu Fakulty strojní ČVUT v Praze
přiznána tato účelová stipendia:
- odstavec 2, písm. a) - vědecko výzkumná činnost na pracovišti
jedno stipendium ve výši 1000 Kč,
- odstavec 2, písm. b) – za zcela výjimečné studijní výsledky
dvě stipendia v celkové výši 15 000 Kč,
- odstavec 2, písm. c) – jako sociální příspěvek
dvě stipendia v celkové výši 10 500 Kč
55
Péče o studenty
11.1.3 Účelová stipendia
- odstavec 2, písm. d) – na podporu studia studentů ČVUT v zahraničí
99 stipendií v celkové výši 343 100 Kč
- odstavec 2, písm. e) – na podporu studia cizinců v České republice
dvě stipendia v celkové výši 25 000 Kč
- odstavec 2, písm. f(2) – na podporu odborných praxí a exkurzí studentů
deset stipendií v celkové výši 2 336 Kč
- odstavec 2, písm. f(3) – za úspěšnou reprezentaci ČVUT
třináct stipendií v celkové výši 35 700 Kč
- odstavec 2, písm. f(4) – za sportovní reprezentaci ČVUT
devět stipendií v celkové výši 27 000 Kč
- odstavec 2, písm. g) – mimořádná cena, podmínky pro její přiznání stanovil poskytovatel Ústav jaderného výzkumu v Řeži. Oceněny byly tři diplomové práce z oblasti jaderné energetiky
tři stipendia v celkové výši 30 000 Kč Celkem bylo na účelová stipendia vynaloženo 489 636 Kč
11.2 Vnější vztahy
Náplň informačního střediska s výjimkou ediční činnosti přešla včetně personálního obsazení do Oddělení zahraničních a vnějších vztahů.
11.2.1 Dny otevřených dveří
Náplní Oddělení zahraničních a vnějších vztahů se, mimo jiné, stalo i pořádání Dnů otevřených dveří,
jako významná forma propagace fakulty.
V roce 2006 byla na ČVUT FS pořádána dvě kola Dnů otevřených dveří (dále DOD), a to 25. a 26.1.
pro zájemce o studium v akademickém roce 2006/2007 (2. kolo) a 22.11 a 23.11.2006 pro zájemce o
studium v akademickém roce 2007/2008 (1. kolo).
Účast na 2. kole DOD (pro akademickém rok 2005/2006) - 580 osob
Účast na 1. kole DOD (pro akademickém rok 2006/2007) - 608 osob
V první části Dnů otevřených dveří byli zájemci informováni o tom, proč studovat právě na naší
fakultě a o perspektivách uplatnění absolventů této fakulty v praxi. Zájemci byli seznámeni s formami
studia, se studijními programy a podmínkami přijetí ke studiu. Přednášející odpovídali na dotazy z pléna.
V druhé části programu byli zájemci rozděleni podle své plánované studijní orientace do menších
skupin, které navštívily vybrané laboratoře, kde je studenti doktorského studia seznámili se zaměřením
příslušné laboratoře, poskytli jim odborný výklad a odpověděli na dotazy.
Jak ukázaly výsledky zjištění jsou DOD uchazeči o studium přijímány pozitivně a přispívají k zvyšování
zájmu o studium na naší fakultě.
Péče o studenty
11.2.2 Propagace
Oddělení zahraničních a vnějších vztahů (dále OZVV) spolupracovalo se studijním oddělením fakulty
na aktualizaci databáze odpovědí na často kladené otázky (FAQ) dále při zveřejňováním aktuálních
přijímacích podmínek a vyhlášek studijního oddělení na webových stránkách fakulty. OZVV se rovněž
podílela na podávání informací zájemcům o studium , ať již pomocí elektronické pošty či telefonicky.
OZVV svým útvarem DTP vydávala nejen propagační materiály jejichž je samo autorem, ale i materiály (poutače, postery, přání, diplomy a jiné publikace) pro ostatní útvary fakulty. V roce 2006 byly
inovovány propagační skládané prospekty pro zájemce o studium na FS jak v české tak anglické verzi
a byl vydán reprezentativnější publikace o ČVUT FS umožňující připojení Video-CD nebo DVD. OZVV
rovněž zajišťovalo propagaci DOD v řadě medií formou inzerce ( Mladá fronta DNES, METRO,).
OZVV se podílelo na tvorbě fotodokumentace z významných jak odborných tak kulturních akcí FS
(imatrikulace, promoce, koncerty, konference atp.)
OZVV provozovalo světelné noviny, a to synchronně jak na dvou tabulích v objektu Dejvice tak na
Karlově náměstí. Na světelné noviny se umisťovaly aktuální a zvlášť významné informace jak o studijních a organizačních záležitostech tak kulturních akcích.
OZVV zajistilo informování veřejnosti o cyklech přednášek v rámci Univerzity třetího věku (U3V)
prostřednictvím webových stránek fakulty.
OZVV při propagaci Fakulty strojní úzce spolupracuje s Oddělením vnějších vztahů RČVUT.
56
12.3 Přehled dalších akcí organizovaných FS v roce 2006
Komorní koncert Fakulty strojní v Betlémské kapli
Seminář „Přínos evropských norem pro realizaci požární ochrany“ (pro FSv)
Ples Fakulty strojní
Steel Dissemination Workshop, Masarykova kolej (pro SCI UK)
Konference 15th Radiochemical Conference, Casino Mariánské Lázně (pro FJFI)
6th Symposium Steel Bridges, (pro FSv, ČAOK)
Konference MESAQUIN 2006, Hotel Holiday Inn, (pro FEL)19.9.
Konference „ELEN 2006“, Masarykova kolej, (pro FEL)
Seminář „Ocelové a dřevěné konstrukce-Navrhování podle evropských norem“, (pro FSv)
Slavnostní komorní koncert IA ČR pod záštitou děkana ČVUT FS v Betlémské kapli
Vánoční koncert „Půjdem spolu do Betléma“ , Betlémská kaple.
Péče o studenty
16.2.
22.2.
17.3
2.3 – 3.3.
23.4. – 28.4.
31.5. - 3.6.
5.6. – 6.6.
18.9. – 19.9.
19.9.
22.11.
21.12.
57
12. Výsledky hospodaření ČVUT FS za rok 2006
12.1 Výroční zpráva o hospodaření ČVUT FS za rok 2006
Výroční zpráva o hospodaření ČVUT FS za rok 2006 je schválena a publikována jako samostatná publikace. Veřejnosti je dostupná na stránkách http://www3.fs.cvut.cz/web/uploads/media/VZ_o_hosp._
2006_schvalena_070509.pdf .
Zpráva byla schválena AS FS dne 9. května 2007.
12.2 Změna metodiky
Pro rok 2006 byla upravena stávající metodika rozdělování finančních prostředků na FS s cílem dosáhnou větší transparentnosti. Tohoto cíle bylo dosaženo. Zároveň byla otevřena diskuse nad změnou
okrajových podmínek a jejich dopadu do metodiky rozdělování finančních prostředků na FS. Zásadní
změny v této metodice nenastaly.
12.3 Některé výsledky v investiční činnosti
Výroční zpráva o hospodaření
V roce 2006 byly připraveny za spolupráce ústavů a vyprojektovány dvě etapy rekonstrukce objektu
Horská, bylo vyřízeno stavební povolení platné do roku 09/2009. Bohužel, vzhledem k finanční situaci
ČVUT se stavba pravděpodobně bude redukovat a posouvat.
Příprava rekonstrukce areálu Karlovo náměstí vzhledem k neujasněnosti generelu bohužel zatím
neproběhla, z důvodu krácení investičních prostředků.
Opakovaným projektem dle FEL proběhla příprava a zpracování projektové dokumentace do stupně
Zadání pro výběrové řízení pro modernizaci a rekonstrukci poslucháren 266, 366 v areálu Dejvice. Je
též vyřízeno stavební povolení. Tato akce je prioritou vedení fakulty. Financování je zařazeno do plánu
R-ČVUT na rok 2008.
V roce 2006 byla zahájena příprava rekonstrukce fasády II, připravena a dokončena rekonstrukce paternosteru v budově B1 areálu Dejvice. Ve spolupráci s UVIČ rektorátu byla připravena a zrealizována
rekonstrukce sociálních zařízení v 5ti patrech budovy A2 areálu Dejvice.
58
13. Rozbor plnění úkolů na rok 2006
Vedení fakulty se v roce 2006 průběžně zabývalo plněním úkolů, které vyplývají z Výroční zprávy fakulty strojní za rok 2005. Stav a forma splnění úkolů je podrobně popsána v této zprávě. Pro přehlednost
jsou odkazy shrnuty v následující tabulce.
Úkol
kapitola
1
příprava na akreditace a příprava nových bakalářských studijních programů
5.1
2
příprava nových metodik pro rozdělování finančních prostředků na fakultě
viz ZOH 1, kap. 3 a 4
3
plánované dvě etapy rekonstrukce budovy v Horské ulici
projekt připraven,
realizace naplánována
4
příprava a zahájení rekonstrukce na Karlově náměstí
projekt připraven,
realizace naplánována
5
příprava rekonstrukce a modernizace dvou velkých poslucháren fakulty a vchodové haly
projekt připraven,
realizace naplánována
6
příprava a zahájení rekonstrukce fasády, paternosteru a sociálního zařízení v budově Dejvice
splněno
7
další vylepšování informačního systému fakulty
6.1
8
průběžné zlepšování přenosu informací z informačního systému na www stránky fakulty
5.4.2, 5.13,6.5
9
zahájení vědeckovýzkumných aktivit v nově přijatých výzkumných záměrech
7.4
10
usilovat, aby co největší počet pedagogických pracovníků fakulty i studentů absolvoval zahraniční
stáž
5.12
11
iniciovat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ve snaze zlepšit věkovou strukturu
docentů a profesorů
8.1.2
12
plná implementace a využití elektronické ankety
5.6
13
posilovat katedry kvalitními pracovníky z technické praxe a z výzkumných pracovišť
průběžně sledováno
Výroční zpráva o hospodaření ČVUT FS za rok 2006, schválená AS FS dne 9. 5. 2007
Rozbor plnění úkolů na rok 2006
1)
č.
59
14. Hlavní úkoly pro rok 2007
Hlavní úkoly FS v roce 2007
Hlavní úkoly pro rok 2007 lze shrnout následovně:
• příprava nové koncepce studia tak, aby bylo umožněno čtyřleté bakalářské studium včetně profesního bakaláře, při zachování možnosti studovat hluboký vědní základ a pokračovat v magisterském či doktorském studiu vysoké úrovně,
• příprava na s tím spojené akreditace a příprava nových bakalářských studijních programů,
• příprava plánované rekonstrukce budovy v Horské ulici,
• projektová příprava rekonstrukce na Karlově náměstí,
• příprava rekonstrukce a modernizace dvou velkých poslucháren fakulty a vchodové haly,
• dokončení rekonstrukce fasády v budově Dejvice,
• další vylepšování informačního systému fakulty,
• průběžné zlepšování přenosu informací z informačního systému na www stránky fakulty,
• zahájení vědeckovýzkumných aktivit v nově přijatých výzkumných záměrech,
• usilovat, aby co největší počet pedagogických pracovníků fakulty i studentů absolvoval zahraniční
stáž,
• iniciovat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ve snaze zlepšit věkovou strukturu
docentů a profesorů,
• posilovat katedry kvalitními pracovníky z technické praxe a z výzkumných pracovišť.
60
15. Schvalovací doložka
Výroční zpráva o činnosti Fakulty strojní ČVUT v Praze za rok 2006 byla projednána a schválena Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze na 30. zasedání dne 5. prosince 2007.
Schvalovací doložka
Ing. Karel Vítek, CSc. v.r.
předseda AS FS ČVUT v Praze
61

Podobné dokumenty

V ý ro č n í zpr á va 2005 - České vysoké učení technické v Praze

V ý ro č n í zpr á va 2005 - České vysoké učení technické v Praze Na dislokovaném pracovišti FS ČVUT v Sezimově Ústí pokračovala výuka prvního ročníku. Jihočeský kraj podporuje toto pracoviště, jehož provoz je hrazen ve smyslu uzavřené smlouvy. Projekt přispívá k...

Více

Vědecká výchova - České vysoké učení technické v Praze

Vědecká výchova - České vysoké učení technické v Praze Andertová, J., Jirout, T., Rieger, F., Havrda, J., Sticha, T.: Effect of Mixing on the Character of Ceramic Suspension and Properties of Ceramic Bodies Prepared by Slip Casting Method. In: Proceedi...

Více

V ý ro č n í zpr á va 2004 - České vysoké učení technické v Praze

V ý ro č n í zpr á va 2004 - České vysoké učení technické v Praze Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v doktorském studijním programu P 2301 „Strojní inženýrství“ ................................................................. 16

Více

Svět strojírenské techniky číslo 2/2008

Svět strojírenské techniky číslo 2/2008 strojů. Česká republika je prostřednictvím Svazu strojírenské technologie členem této prestižní organizace od roku 1996, jako jediná země z bývalého východního bloku. Tisková zpráva potvrzuje a kom...

Více

Zobrazit článek ve formátu PDF

Zobrazit článek ve formátu PDF rostou do různých směrů. Takováto “chaotická“ struktura má příznivé mechanické vlastnosti. Vyznačuje se vysokou pevností a houževnatostí. Při šíření trhliny se při každém střetu čela trhliny s hran...

Více

kombinovaného studia

kombinovaného studia Historie polymerních materiálů, jejich postavení a aplikace v technickém průmyslu. Klasifikace polymerních materiálů, jejich příprava a složení. Struktura plastů a její vliv na vlastnosti plastů. V...

Více

Struktura údajů pro výroční zprávu kateder - KMD

Struktura údajů pro výroční zprávu kateder - KMD - předměty Matematika 1A Matematika 1B, Konstruktivní geometrie M2301 Strojní inţenýrství (prezenční i kombinovaná forma), všechny st. obory - předměty Matematika 1A Matematika 1B, Konstruktivní ge...

Více

Výroční zpráva o činnosti FS TUL za rok 2012 - Fakulta strojní

Výroční zpráva o činnosti FS TUL za rok 2012 - Fakulta strojní laboratorních kapacit. Spolupráce řešitelských týmů bude jednou z podmínek pro další rozvoj a dosažení relevantních výsledků. Oblasti činností by měly být v dalším období rozvíjeny se zaměřením na ...

Více