VA Nikiforovskij: Cesta k integrálu HN Jahnke: Historie

Komentáře

Transkript

VA Nikiforovskij: Cesta k integrálu HN Jahnke: Historie
V.A. Nikiforovskij: Cesta k integrálu
Historie určitého integrálu od Archiméda k Riemanna, tedy od antiky do 19. stol. Na životě a díle
předních matematiků. Kniha srovnatelného rozsahu a pojetí v češtině neexistuje. Osudy a dílo
Archiméda, Pascala, Fermata, Keplera, Cavalieriho, Torricelliho, Robervala, Descarta, Barrowa,
Wallise, Newtona, Leibnize, Eulera, Bernoulliů, Cauchy a Riemanna.
Jedna ze základních myšlenek matematiky – myšlenka integrálu – se zrodila v hlubokém
dávnověku a získala počátek v díle Archiméda. Zdokonalovala se v následujících dobách a svým
obsahem obohatila současnou matematiku,. V knize se zkoumá rozvoj pojmu integrálu od
Archiméda k Riemannovi a Cauchymu. Je určena čtenářům, kteří se zajímají o matematiku a její
historii.
cca 200 str. B5, váz. 350 Kč
H.N. Jahnke: Historie matematické analýzy
Historie matematické analýzy od antiky do konce 19. stol. 13 kapitol, 13 předních autorů,
světových historiků matematiky, cca 278 str. A4, drobným písmem. Vyšlo v SRN a USA, nyní v
češtině. Historie matematické analýzy na životě a díle předních světových matematiků. Podobných
knih ve světové literatuře zřejmě mnoho není, v češtině docela určitě ne
Tato kniha popisuje konceptuální rozvoj analýzy od antiky do konce 19. století. Teoretické procesy
jsou uvažovány stejně jako vliv aplikovaných problémů a životopisných a filozofických profilů.
Kniha má 13 kapitol, každá je psána předním odborníkem v historii matematiky. Prvních deset
kapitol vypráví příběh v jeho časové posloupnosti, kdežto poslední tři kapitoly dávají přehledy
historie diferenciálních rovnic, variačního kalkulu a funkcionální analýzy. Zvláštní vlastností knihy
jsou oddělené kapitoly o rozvoji teorie komplexních funkcí v 19. stol. A dvě kapitoly o vlivu fyziky
na analýzu. Jedna je o počátcích analytické mechaniky a druhá zpracovává problémy okrajové
úlohy matematické fyziky (zvláště teorie potenciálů) v 19. stol. Autoři prezentují historii analýzy co
nejblíže k historickým pramenům, jak je to možné z hlediska čtivosti. Kniha zahrnuje obsáhlé
životopisy, poskytuje užitečné seznamy originální literatury. Matematické příklady jsou pečlivě
zvoleny, tak že čtenáři se skromným matematickým profilem je mohou sledovat.
Obsah: Antika, Předchůdci derivování a integrování, Newtonova metoda a Leibnizův kalkul,
Algebraická analýza v 19. stol. Vznik analytické mechaniky v 18. stol. Založení analýzy v 19. stol.
Zpřesňování analýzy v 19. stol. Okrajová úloha matematické fyziky, teorie komplexních funkcí
1780-1900. Teorie míry a integrace od Riemanna k Lebesgueovi, Konec vědy kvantit, základy
analýzy 1860-1910. Diferenciální rovnice: historický přehled asi do roku 1900. Variační počet:
historický přehled. Vznik funkcionální analýzy
Thomas Archibald, Umberto Bottazzini. Craig Fraser, Niccolo Guicciardini, Thomas Hochkirchen,
Hans Niels Jahnke, Jesper Luetzen, Jan van Maanen, Marco Panza, Reinhard Siegmund-Schultze,
Ruediger Thiele
brož. 746 Kč
Geometrie
Descartes, R.
Cena:
pevná vazba
Formát: 130 x 200 mm
Předběžný termín vydání: 20/01/2010, čeká se na grant, už dvakrát odloženo, snad to konečně
vyjde OPĚT ODLOŽENO, NEJSOU PENÍZE, ČEKÁ SE, KDO PŘISPĚJE NA VYDÁNÍ
René Descartes, významný matematik, fyzik, lékař, biolog, filozof se zapsal do dějin matematiky
jako zakladatel analytické geometrie, nyní tato kniha konečně vyjde česky.
Součástí Descartovy Rozpravy o metodě byly tři „eseje“, které ilustrovaly Descartovu metodu.
Jedním z nich je slavná Geometrie,základní dílo novověké matematiky, první revoluce od vzniku
řecké geometrie. Český překlad J. Fialy je pořízen podle původního francouzského znění a
doprovází jej faksimile prvního latinského překladu podle vydání z roku 1683. Přeložil J. Fiala. Asi
270 stran. Cca 280 Kč (?)
Logická zkoumání
Frege, G.
Cena:
Vazba: pevná vazba
Formát: 130 x 200 mm
Předběžný termín vydání: 15/11/2009. , čeká se na grant, již dvakrát odloženo, snad to konečně
vyjde
OPĚT ODLOŽENO, ČEKÁ SE, KDO PŘISPĚJE NA VYDÁNÍ KNIHY
př ipravujeme
G. Frege, významný matematik, logik, filozof byl doceně n až po smrti
Soubor nejdůležitějších Fregeho článků, v nichž byl proveden „obrat k jazyku“ a položeny základy
jak matematické logice, tak analytické filosofii. Přeložil J. Fiala. Asi 180 stran. №
Scott Olsen
Záhadný zlatý ř ez
Doporučená cena: 198 Kč
Překlad Petr Holčák, vázaná, 72 stran, 198 Kč, vydání 1, poprvé vyšlo 03.11.2009.
Za pomoci mnoha ilustrací tato kniha poodhaluje tajemství přírody, které se ukrývá ve zlatém řezu,
jednoduchém, avšak o to záhadnějším poměru, který dokonale zobrazuje nerozpojitelné propojení
částí a celku. Nacházíme jej v podobě takzvaných Fibonacciho nebo Lucasových čísel, popřípadě
logaritmických spirál u nepřeberného počtu věcí a jevů - od živočichů a rostlin, poměrů lidského
těla přes pohyb planet naší sluneční soustavy až po náboženství a umělecká díla. Možná tkví i v
základech lidského vědomí a základních stavebních kamenech hmoty.
Paul Murdin
Tajemství vesmíru
Kolektiv překladatelů, 342 stran, 582 ilustrací, z toho 383 barevných, 998 Kč
Existuje na jiných planetách voda? Kde se v kosmu rodí bílí trpaslíci? Je Měsíc synem, či bratrem
naší Země? Na tyto a bezpočet dalších otázek podává názornou odpověď kniha Tajemství vesmíru,
výpravná publikace s množstvím úchvatných fotografií a názorných nákresů. Autor Paul Murdin,
vědec, jenž proslul objevením černé díry Cygnus X-1 v souhvězdí Labutě, nás v pětašedesáti
kapitolách provází po sluneční soustavě i vzdáleném vesmíru a poutavě vypráví o počátcích
astronomie, slunečním větru, složení komet, dopadech asteroidů, vzniku Měsíce, vodě na Marsu,
sopkách na Io, skleníkovém efektu či o "obyčejných"ročních obdobích.
Navě ky nerozhodnuto
(Úvod do logiky a zábavný průvodce ke Gödelovým objevům)
Raymond Smullyan
Poslední 2 kusy!
Kniha podává prostřednictvím zábavných úkolů o poctivcích a padouších velmi populární úvod do
moderní logiky, do problémů sebereference, Gödelových vět o neúplnosti aritmetiky a tzv. logiky
možných světů. Jako doplňková studijní literatura je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mají
v náplni studia úvod do logiky. Překlad z angličtiny Petr Hromek.
O moderní logice, metamatematice a logice dokazatelnosti
310 str., váz.
a 239,- Kč
Spinoza, Benedikt: René Descarta principy filosofie
250 Kč
První český překlad raného spisu velkého holandského myslitele 17. století B.
Spinozy, který představuje zajímavý a fundovaný výklad v té době nesmírně vlivné
karteziánské filosofie. Autor geometrickou formou podává rozhodující principy Descartova
učení, a to jak jeho ontologických základů, tak i přírodně filosofických a fyzikálních teorií, a
zároveň formuluje svá první filosofická východiska pro budoucí výstavbu etickoontologické
soustavy, kterou podal geometrickou formou ve svém vrcholném díle Etika. Text
dokumentuje způsoby, jakými se formoval historicky významný proud kontinentálního
racionalismu 17. století.
Bilingva - latinský originál s českým překladem.
Osamě lý myslitel Bernard Bolzano
Kateř ina Trlifajová
Poslední dotisk?
Doporučená cena: 210 Kč
Kniha chce předvést Bolzanovo dílo jako důkladné, stále živé a v mnoha ohledech
předbíhající svou dobu. Vedle příspěvků Marty Vlasákové, Pavla Materny, Petra Vopěnky,
Kateřiny Trlifajové, Jiřího Fialy, Heleny Lorenzové a Petra Urbana sborník obsahuje první
český překlad Bolzanova článku o trojrozměrnosti prostoru a překlady tří bolzanovských
rukopisů Jana Patočky.
Publikace vznikla na podkladě mezioborové konference o Bernardu Bolzanovi, kterou
pořádalo Centrum pro teoretická studia 4.-5. března 2005
Blaž ej Pascal: O geometrickém duchu
39 Kč
Poslední 9 výtisků
Spisek Blaise Pascala, jednoho z nejvýznamnějších matematiků, fyziků, myslitelů, spisovatelů 17.
stol., který vysvětluje svoji vědeckou metodu
Popis knihy
1. díl: Matematika - kniha je jedinečnou pomůckou, která má sloužit především středoškolským
studentům při jejich přípravě pro přijímací zkoušky na vysoké školy ekonomického a technického
směru, a to v oblasti matematiky. Neocenitelnou pomůckou je publikace také při přípravě k
maturitě. Publikace nabízí, kromě teoretického vysvětlení dané problematiky a řešených vzorových
příkladů, více jak 600 dalších příkladů z přijímacích zkoušek včetně řešení.
Je zde podrobně popsána problematika čísel a algebraických výrazů, komplexních čísel, funkcí,
rovnic a nerovnic, posloupností a řad, kombinatoriky, analytické geometrie, kuželoseček apod.
Určeno: Vysoká škola ekonomická v Praze, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Obchodněpodnikatelská fakulta SU Karviná, Fakulta managementu UTB ve Zlíně, Fakulta podnikatelská
VUT v Brně, Vysoká škola podnikání a další vysoké školy ekonomického směru.
Jak se dostat na vysokou školu?
Cena: 199 Kč
Popis knihy
PODROBNÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM.
Publikace slouží především středoškolským studentům při jejich přípravě pro přijímací řízení na
vysoké školy. Seznámí studenty s problematikou veřejného, státního a soukromého vysokého
školství a také s jednotlivými studijními programy a obory. Klíčovým se jeví zejména popis všech
stádií přijímacího řízení, včetně strategie vyplňování testů a ukázek z nich. Nedílnou součástí je
popis samotného vysokoškolského studia, včetně možnosti přerušení či studia v zahraničí. Přílohou
je také seznam vysokých škol.
Chcete se dostat na ekonomickou fakultu? Ekonomický přehled
Cena: 199 Kč
Popis knihy
2. díl: Ekonomický přehled - kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na
ekonomických fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky+160 příkladů z minulých
přijímacích zkoušek s řešením; další SLEVA 10% v našem internetovém knihkupectví se
uplatní automaticky!! Je zde popsána problematika základů ekonomie, hospodářské politiky,
financí, účetnictví a daní, stejně jako obchodního práva. Dále pak dějiny ekonomických
teorií, národního hospodářství. Součástí je rozbor postavení mezinárodních organizací
včetně Evropské unie. Určeno: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Obchodněpodnikatelská fakulta SU Karviná, Fakulta managementu UTB ve Zlíně, Fakulta
podnikatelská VUT v Brně, Vysoká škola podnikání a další vysoké školy ekonomického
směru.
Chcete se dostat na vysokou školu? Němčina
Cena: 249 Kč
Popis knihy
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na vysokých školách, kteří si chtějí
zopakovat jednodušší i složitější gramatické či lexikální jevy a tyto zábavnou formou testových
otázek procvičit. Publikace se skládá ze dvou konzistentních celků zahrnujících shrnutí gramatiky,
včetně přehledných tabulek a také 500 testových otázek s řešením; A5, 200 stran.
Testy studijních předpokladů pro střední školy
Cena: 289 Kč
Popis knihy
Kniha je vynikající pomůckou sloužící především potenciálním středoškolským studentům při
jejich přípravě pro přijímací řízení na střední školy.
Lze ji využít jako praktického průvodce přijímacím řízením. Seznámí studenty s problematikou
přijímacích testů z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka, včetně mnoha
praktických příkladů s řešením a komentářem.
Chcete se dostat na filozofickou (pedagogickou) fakultu?
Světové dějiny
Cena: 199 Kč
Popis knihy
2. díl: Světové dějiny - kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na
filozofických nebo pedagogických fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky+214
testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením. Především při přípravě na
Pedagogickou a Filozofickou fakultu MU v Brně je vhodné zkombinovat s přípravou na
testy studijních předpokladů a z logiky, jež jsou také součástí přijímacích zkoušek - viz
knihy Testy studijních předpokladů a základy logiky (1. a 2. díl); A5, 200 stran.
Chcete se dostat na filozofickou (pedagogickou) fakultu?
České dějin y
Cena: 199 Kč
Popis knihy
1. díl: České dějiny - kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na
filozofických nebo pedagogických fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky+166
testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením. Především při přípravě na
Pedagogickou a Filozofickou fakultu MU v Brně je vhodné zkombinovat s přípravou na
testy studijních předpokladů a z logiky, jež jsou také součástí přijímacích zkoušek - viz
knihy Testy studijních předpokladů a základy logiky (1. a 2. díl); A5, 200 stran.
Chcete se dostat na vysokou školu? Angličtina
Cena: 249 Kč
Popis knihy
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na vysokých školách, kteří si chtějí
zopakovat jednodušší i složitější gramatické či lexikální jevy a tyto zábavnou formou testových
otázek procvičit. Publikace se skládá ze dvou konzistentních celků zahrnujících shrnutí gramatiky,
včetně přehledných tabulek a také 500 testových otázek s řešením; A5, 200 stran.
Základy společenských věd
Cena: 249 Kč
AKTUÁLNÍ PRO ROK 2010!
Popis knihy
Kniha slouží především středoškolským studentům při jejich přípravě na vysoké školy (resp.
fakulty právnického, sociálního, ekonomického, pedagogického a filozofického zaměření. Je
vhodnou pomůckou také při přípravě k maturitě. Publikace se skládá z pěti kapitol, z nichž každá
pojednává o jednom z tematických okruhů, které jsou vyžadovány u přijímacích zkoušek ze
základů společenských věd. Je neocenitelnou přípravou na Národní srovnávací zkoušky i na další
typy přijímacích zkoušek, u nichž je vyžadován společenskovědní přehled. Pro komplexní přípravu
na Národní srovnávací zkoušky doporučujeme naše další publikace, zejména Testy obecných
studijních předpokladů a základy logiky. Určeno zejména k přípravě na Fakultu sociálních studií
MU v Brně, Fakultu humanitních studií UK v Praze, Fakultu humanitních studií UTB ve Zlíně,
Právnickou fakultu UK v Praze, Právnickou fakultu UP v Olomouci, Právnickou fakultu ZČU v
Plzni, Přírodovědně-humanitní a pedagogickou fakultu Technické univerzity v Liberci apod.
V. Chmelíková: Zlatý ř ez nejen v matematice
2009, 180 stran, . 230 Kč
Cilem teto knihy je přehledně a srozumitelně podat informace souvisejici
s matematickymi a geometrickymi vlastnostmi zlateho řezu, upozornit na jeho
historicky vyvoj a na dalši obory, ve kterych se vyskytuje nebo se to alespoň
tvrdi. Cely text je členěn na deset kapitol, ktere pak (s vyjimkou druhe
a desate) jsou dale tematicky rozděleny na menši podkapitoly. V zavěru jsou
pak připojeny přilohy (přiloha A – pracovni listy, přiloha B – barevna obrazova
přiloha).
⋆⋆⋆⋆⋆
Prvni kapitola nejprve čtenaře seznami s geometrickou definici zlateho řezu
a vypočtem hodnoty přislušneho poměru – zlateho čisla. Dale jsou zde uvedeny
dalši souvislosti zlateho čisla s matematikou, včetně řetězovych zlomků nebo
definice zlateho čisla pomoci Fibonacciho posloupnosti. Posledni podkapitola
mirně odbočuje od tematu, stručně pojednava o dalšich zajimavych čislech,
a to čislech střibrnych a bronzovych.
Ve druhe kapitole jsou popsany různe konstrukce zlateho řezu usečky. Konstrukce
jsou uvedeny včetně stručnych důkazů jejich spravnosti. V uvodu teto
kapitoly je stručně vysvětlen system, jakym jsou popisovany jednotlive kroky
konstrukci. Tento system je potom použit i v dalšich kapitolach.
Třeti a čtvrta kapitola se věnuji rovinnym a prostorovym objektům, u kterych
lze poměr zlateho řezu najit, a podavaji v teto souvislosti některe zajimave
početni ulohy.
Dalši dvě kapitoly pojednavaji o historii zlateho řezu, přičemž kapitola
pata se zabyva historii jako takovou, zatimco kapitola šesta je zaměřena na
vyvoj zlateho řezu v českych středoškolskych učebnicich matematiky a nastiňuje
i současnou situaci.
Ve zbyvajicich čtyřech kapitolach jsou přiklady vyskytu zlateho řezu mimo
matematiku. Kapitola sedma se zabyva vytvarnym uměnim a architekturou,
v osme kapitole je podan stručny souhrn souvislosti zlateho řezu s přirodou,
v kapitole devate jsou popsany prvni vyzkumy v oblasti vnimani zlateho řezu
jako esteticky dokonaleho poměru a take jsou v teto kapitole přehledně shrnuty
vysledky obdobneho průzkumu provedeneho v roce 2008. Konečně posledni,
desata, kapitola ukazuje některe možnosti využiti zlateho řezu v současne době.
1
Č eské koř eny bulharské matematiky
2009, 482 stran, 335 Kč
Tato monografie je věnovana životu a dilu čtyř českych matematiků, Teodora
Monina (1858–1893), Františka Vitězslava Splitka (1855–1943), Vladislava Šaka
(1860–1941) a Antonina Vaclava Šourka (1857–1926), kteři v osmdesatych
letech 19. stoleti odešli do Bulharska, jež po osvobozeni z turecke nadvlady
proživalo sve obrozeni, a zapojili se tam do budovani bulharske vědy a bulharskeho školstvi.
Po přichodu do Bulharska se naučili bulharsky, začali vytvařet osnovy vyuky
matematiky a deskriptivni geometrie na střednich a vysokych školach, podileli
se na vzniku vědecke prace i na zrodu a životě mistni vědecke komunity.
Napsali prvni bulharske metodiky vyuky matematickych předmětů, sestavili
stručne a nazorne pomocne učebni texty a sbirky uloh. Během několika malo
let přeložili do bulharštiny některe česke učebnice matematiky a deskriptivni
geometrie, ktere se staly vzorovymi učebnicemi pro prvni generaci bulharskych
žaků. Ve druhe fazi „sve misey sepsali podle českych vzorů nove učebnice,
kterym se dostalo celoplošneho rozšiřeni a ktere byly použivany teměř do konce
prvni světove valky. Diky svemu vzdělani, odbornosti a všestrannym aktivitam
se podileli na tvorbě bulharske matematicke terminologie, ktera se až na nevelke
změny uživa do současnosti. Na zakladě svych zkušenosti z Čech vedli mistni
matematicko-fyzikalni komunitu ke sjednoceni a vytvořeni odborneho spolku
a přiměli ji k vydavani odbornych, všeobecně vzdělavacich i popularizačnich
periodik. Zapojili se take do mezinarodni propagace bulharskych odbornych
i pedagogickych vysledků. Ke všem těmto činnostem byli inspirovani aktivitami
rozvijenymi v českych zemich zhruba o dvě desetileti dřive, tj. od šedesatych
let 19. stoleti.
Po většinu aktivniho života udržovali těsne kontakty s českymi matematiky.
Byli dopisujicimi či zakladajicimi členy Jednoty českych mathematiků, sledovali
veškere děni v Čechach, v odbornych časopisech pravidelně informovali bulharskou komunitu o činnosti Jednoty, o českych učebnicich, monografiich a ča-
sopisech, psali recenze na česke prace apod. Přispivali take do Časopisu pro
pěstovani mathematiky a fysiky a do Zprav Kralovske česke společnosti nauk.
⋆⋆⋆⋆⋆
Prvni čast monografie stručně popisuje komplikovanou historii Bulharska
a česko-bulharske politicke, kulturni a hospodařske styky a vztahy. Naznačuje
take přičiny a motivy, ktere v posledni třetině 19. stoleti vedly k odchodu
některych našich vzdělanců na Balkan.
Druha čast monografie podrobně popisuje ve čtyřech samostatnych kapitolach osudy, pedagogickou a vědeckou praci, matematicke i nematematicke
1
2
aktivity vyše uvedenych matematiků, o nichž v naši matematicke komunitě
neni teměř nic znamo. Tim přispiva i k podrobnějšimu pohledu na rozvoj česke
matematicke společnosti mimo naše uzemi. Tyto partie byly sepsany na zakladě
archivniho badani, studia knižni i časopisecke literatury, odbornych časopiseckych praci a novinovych zprav. Dale jsou otištěny dvě Šourkovy vzpominky,
jež dokresluji atmosferu na českych školach v sedmdesatych letech 19. stoleti
a ukazuji životni a pracovni podminky v Bulharsku tak, jak je vnimali v osmdesatych letech 19. stoleti Češi, kteři vyslyšeli vyzvu noveho bulharskeho statu
a přišli mu pomahat.
Ve třeti časti monografie jsou uvedeny bibliograficke přilohy. Jedna se o seznamy publikaci T. Monina, F. V. Splitka, V. Šaka a A. V. Šourka.
Čtvrtou časti monografie je obrazova přiloha obsahujici reprodukce některych dokumentů a fotografii. Praci uzavira kratke anglicke resume.
Sborník 29. mezinárodní konference Historie matematiky,
Velké Meziř íč í, 22.-26.8. 2008, 191 stran
185 Kč
Sborník 30. mezinárodní konference Historie matematiky,
Jevíč ko, 21.-25.8. 2009,
220 Kč
Sborník 28. mezinárodní konference Historie matematiky,
2007, Jevíč ko,
165 Kč
David Bodanis
Neviditelná síla
Svě t elektř iny
298 Kč
Překlad Dana Slámová, vázaná s přebalem, 256 stran, 298 Kč,
Přestože náš život do značné míry závisí na elektřině, mnozí z nás vlastně pořádně nevědí, na
jakém principu funguje. Spoléháme zkrátka na to, že elektřina proudí dráty a napájí naše spotřebiče.
David Bodanis ve své knize zábavnou formou shrnuje, co dosud o podstatě elektřiny víme. Vypráví
příběhy jednotlivých vynálezců od objevu telegrafu přes životní osudy Alexandra Grahama Bella,
Thomase Edisona, Michaela Faradaye až po Alana Turinga. Představuje jejich úspěchy i prohry a
ukazuje, jak experimentování ovlivnilo jejich a následně i naše životy. Neviditelná síla je vynikající
knihou i proto, že autor, jeden z nejuznávanějších popularizátorů vědy, mistrně vyvažuje technický
výklad a přístupnost.
O autorovi: David Bodanis vystudoval matematiku, fyziku a ekonomii na University of Chicago.
Patří mezi současné nejuznávanější popularizátory vědy, je autorem řady knih, z nichž nejznámější
jsou The Secret House (1986), The Secret Family (1997, česky Tajemství lidského těla, 2000), a
naposledy Passionate Minds: The Great Enlightenment Love Affair (2006). Jako ekonomický
poradce, vědec a autor se věnuje mnoha rozdílným činnostem, všechny jeho aktivity ale spojuje
snaha poznávat svět novým způsobem. Je otcem dvou dětí, žije a pracuje v Londýně.
Dále než Einstein
Hledání teorie vesmíru
Doporučená cena: 298 Kč
Překlad Jiří Langer, vázaná s přebalem, 256 stran, 298 Kč, ISBN
Příběh fyziky je komplikovaný a dobrodružný. Po staletí se fyzikové noří stále hloub do tajemství
přírody, vyvíjejí nové přístroje, které pomáhají některá tajemství rozluštit a jindy zas vedou k
objevení nových záhad. Ve dvacátém století se tento příběh nesmírně zrychlil. Vědci pronikli do
hlubin vesmíru i k subatomárním stavebním prvkům hmoty. Definovali, jaké síly vládnou
mikrokosmu i makrokosmu, a ukázali, jak se jedna odvozuje z druhé. Pak ale narazili na záhadu,
která až dosud všem pokusům o objasnění vzdoruje: jak sjednotit gravitační sílu s jadernými
interakcemi a elektromagnetismem? Fyzikové už dlouho rozpracovávají tzv. teorii strun, která by
snad mohla být cestou k definitivnímu sjednocení. Vznik, vývoj, půvab i úskalí této teorie
srozumitelně vysvětluje Michio Kaku, známý fyzik a popularizátor vědy, ve spolupráci s
novinářkou Jennifer Thompsonovou.
O autorovi: Michio Kaku je profesorem teoretické fyziky v Centru postgraduálních studií City
College of New York. Kromě knihy Dále než Einstein (Beyond Einstein) publikoval řadu dalších
titulů, jako Physics of the Impossible (Fyzika nemožného), Hyperspace , Parallel Words , Einstein?s
Universe a Visions: How Science Will Revolutionize the 21st Century (Vize: Jak věda revolučně
promění 21. století) i řadu vysokoškolských učebnic. Jeho pravidelné týdenní rozhlasové pořady
Science Fantastic a Explorations in Science vysílají rozhlasové stanice po celých Spojených státech
a Kaku často vystupuje v televizních debatách a populárně naučných pořadech BBC a dalšíc
televizních stanic.
Ď áblů v doktor
Paracelsus a svě t renesanč ní magie a vě dy
Philip Ball
Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493–1541), známý jako Paracelsus, žil a působil na
hranici mezi středověkem a moderní dobou. Byl současníkem Lutherovým a nepřítelem tradičního
lékařství, postrachem univerzit („na všech německých školách se nelze naučit více než na trhu ve
Frankfurtu“), vojenským ranhojičem a alchymistou. Mýty o něm – počínaje jeho léčením ze
záhrobí v Salcburku 19. století až po jeho faustovský obchod s ďáblem s cílem nabýt ztracené mládí
– přetrvaly mnohem déle než jeho skutečný příběh. Kdo však byl Paracelsus opravdu, čemu
skutečně věřil a co praktikoval?
Doporučená prodejní cena: 465 Kč
Rok vydání
2009
Počet stran 488
Vazba vázaná s přebalem
Planimetrie
Molnár, Josef
125 Kč
1. vydání, 2001, 128 stran, A5, měkká vazba,
Učební text je určen především k výuce planimetrie na středních školách, ale uplatnění
najde i na fakultách připravujících jak učitele matematiky, tak učitele 1. stupně základních
škol.
Rozvíjení prostorové př edstavivosti (nejen) ve stereometrii
Molnár, Josef
Cena s DPH: 149 Kč
1. vydání, 2004, 88 stran, A5, měkká vazba,
Publikace je určena jednak zájemcům o přehledné seznámení se s problematikou prostorové
představivosti jako součásti lidských schopností, jednak těm, které zajímají metody zkoumání
prostorové představivosti a závěry provedených výzkumů.
Rozvíjení prostorové př edstavivosti (nejen) ve stereometrii
Molnár, Josef
Cena s DPH: 376 Kč
2. vydání, 2009, 144 stran, B5, pevná vazba,
Publikace podává reprezentativní přehled o názorech a pracích věnovaných pojmu prostorová
představivost v několika posledních desetiletích, o prověrkách, výzkumech, experimentech a jejich
výsledcích, a to především na území České a Slovenské republiky, o možnostech rozvíjení
prostorové představivosti a o obecných a konkrétních námětech na její rozvíjení ve škole i mimo ni.
Práce je určena zájemcům o přehledné seznámení se s problematikou prostorové představivosti jako
součásti lidských schopností a také těm, které zajímají metody zkoumání prostorové představivosti
a závěry provedených výzkumů.
Hovorová č ínština v př íkladech (CD)
Švarný, Oldř ich
Cena s DPH: 626 Kč
1. vydání, 1998, 0 stran, -, CD, ,
Č ítanka staroč ínských textů
Dong, Yuan
Cena s DPH: 161 Kč
1. vydání, 2005, 186 stran, A5, měkká vazba,
Studenti sinologie mají k dispozici čítanku vhodnou pro použití v počátečních fázích výuky starého
čínského jazyka. Za vlastní text autor zařadil kromě poznámek, komentáře a vysvětlivek také jeho
přibližný obsah v současné čínštině s jeho překladem do češtiny a jeho fonetický přepis.
Č ína ve XX. století, díl 3: Období 1989-2005
Fürst, Rudolf
Cena s DPH: 286 Kč
1. vydání, 2006, 190 stran, A5, měkká vazba,
Historie Čínské lidové republiky po roce 1989, určeno především pro studenty sinologie.
Li Po - ž ivot v básních
Stoč es, Ferdinand
Cena s DPH: 325 Kč
1. vydání, 2003, 328 stran, A5, měkká vazba,
Zprávy o Li Poovi (701-762) jako legendární osobnosti výrazně zastiňují skromné zdroje, z nichž
lze čerpat věrohodná fakta o jeho životě. Nástiny jeho životopisu, psané čínskými historiky, jsou
příliš kusé a nelze se na ně plně spolehnout již proto,že nerozlišují legendy od historicky
doložených skutečností. Kniha, která se vám dostává do ruky, se pokouší šířeji se zamyslet nad
životem slavného básníka. V knize bylo podle možností přihlédnuto k dílům západních sinologů i
některých čínských odborníků, pojednávajících o životě Li Poa a jeho poezii.
Francouzská sémantika
Holeš, Jan
Cena s DPH: 275 Kč
1. vydání, 2002, 206 stran, A5, měkká vazba,
Sémantika je dnes dynamicky se rozvíjející věda. Ve světě je jí věnována patřičná pozornost a
můžeme být pyšni na to, že i česká sémantika se stala světově uznávanou.
Francouzština na americkém kontinentě
Kadlec, Jaromír - Holeš, Jan
Cena s DPH: 386 Kč
1. vydání, 2006, 246 stran, A5, měkká vazba,
Monografie věnovaná zámořským variantám francouzštiny podle zeměpisných území (Québec,
Louisiana, Haiti, Martinik atd.).
Francouzština v Evropě
Holeš, Jan - Kadlec, Jaromír
Cena s DPH: 373 Kč
1. vydání, 2005, 206 stran, A5, měkká vazba,
Kniha vznikla jako výsledek několikaletého studia evropských variant francouzštiny. Materiál
obsažený v knize může být studijním podkladem pro kurzy frankofonie a lze jím také doplňovat
znalosti z reálií, fonetiky, lexikologie, morfologie, syntaxe i vývoje francouzského jazyka.
Francouzština v Kanadě
Kadlec, Jaromír
Cena s DPH: 423 Kč
1. vydání, 2005, 386 stran, A5, měkká vazba,
Monografie o současném postavení francouzského jazyka a frankofonní populace v Kanadské
konfederaci a o podobě québecké a akadské francouzštiny, dvou variant francouzského jazyka
užívaných v Kanadě.
Ně které významné osobnosti oboru somatopedie v č eských
zemích - př átelé tě lesně postiž ených
Renotiérová, Marie
Cena s DPH: 179 Kč
1. vydání, 2007, 134 stran, A5, měkká vazba,
Obsahem této publikace je nástin vývoje péče o jedince s tělesným postižením a dále přínos
některých významných osobností v této oblasti. Součástí je i bohatá obrazová dokumentace
Školská integrace ž áků s postiž ením na základních školách v
Č eské republice
Michalík, Jan
Cena s DPH: 329 Kč
1. vydání, 2005, 298 stran, B5, měkká vazba,
Tato práce má ambici přinést přehled o současných podmínkách pro integrované vzdělávání,
nahlížených úhlem pohledu tří rozhodujících účastníků systému: rodin, škol a speciálně
pedagogických center jako rozhodujících poradenských pracovišť.
Didaktika matematiky 1 (pro distanč ní studium)
Rů ž ič ková, Bronislava
Cena s DPH: 151 Kč
1. vydání, 2002, 121 stran, A4, měkká vazba,
Informace určené především pro začínající učitele matematiky.
Didaktika matematiky 2 (1. č ást)
Rů ž ič ková, Bronislava
Cena s DPH: 120 Kč
1. vydání, 2004, 50 stran, A4, měkká vazba,
Informace určené především pro začínající učitele matematiky.
Didaktika sociální práce
Skarupská, Helena
Cena s DPH: 100 Kč
2. vydání, 2006, 60 stran, A4, měkká vazba,
Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia.
Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky 2
Novák, Bohumil
Cena s DPH: 159 Kč
2. vydání, 2005, 68 stran, A4, měkká vazba
Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia.
Diferenciální poč et funkcí více promě nných
Rachů nek, Lukáš - Rachů nková, Irena
Cena s DPH: 273 Kč
1. vydání, 2004, 134 stran, A4, měkká vazba,
Skriptum je učebním textem k přednášce z matematické analýzy pro studenty 2. ročníku
matematických oborů.
TEX a plain
Rachů nek, Lukáš
Cena s DPH: 101 Kč
1. vydání, 2003, 64 stran, A5, měkká vazba,
Skriptum je určeno pro studentya další zájemce o typografický sázecí systém TEX a první z jeho
formátů označovaný jako plain, případně plain TEX.
Základy statistiky pro studenty psychologie
Reiterová, Eva
Cena s DPH: 183 Kč
3. vydání, 2009, 88 stran, A4, měkká vazba,
Každý student psychologie by měl mít alespoň základní přehled a znalosti statistických metod,
které jsou obsaženy v těchto skriptech. Zopakujete si základní matematické poučky a pojmy. Na
kombinatoriku navazuje kapitola o počtu pravděpodobnosti, která tvoří základnu celé statistiky. V
textu jsou zahrnuty nejdůležitější statistické testy, parametrické i neparametrické, je ukázán i
praktický postup při použití těchto testů.
Tajné dě jiny svě ta
Autor: Black Jonathan
Formát: 452 stran, vázaná
448,- Kč
Poprvé dostáváme do ruky úplné dějiny světa od začátku času po dnešní den v té podobě,
jak je viděly a vidí tajné společnosti. Vše je jinak, vzhůru nohama, naruby. Úhelným kamenem
těchto dějin je víra, že můžeme dosáhnout změněného stavu vědomí, díky němuž odhalíme, co za
běžných okolností zůstává skryto – jako se to díky tajným technikám podařilo takovým
osobnostem, jako jsou Leonardo da Vinci, Isaac Newton nebo George Washington.
Bez poč átku a konce
Nová historie kosmu
Autor: Steinhardt Paul J - Turok Neil G.
299,00 Kč
Dva renomovaní vědci prezentují ve své knize odvážnou vizi kosmu, jež bere vítr z plachet
tradiční teorii velkého třesku. Podle jejich smělé kosmologie je zrod vesmíru jen jednou fází z
nekonečného cyklu kolizí mezi naším vesmírem a paralelním světem. Tuto svou teorii – teorii
cyklického vesmíru – dokládají novými poznatky z astronomie, částicové fyziky a teorie superstrun.
Podle nich nezačal ve velkém třesku čas, velký třesk je jen jakýmsi mostem v nekonečném
opakování cyklů evoluce, jež doprovázel vznik nové hmoty a zrod nových galaxií, hvězd a planet.
Teorie cyklického vesmíru může vyřešit záhady kosmu.
Datum vydání: 28.4.2009
Formát: 130 x 200
Počet stran: 268
Vazba: vázaná
Č tvrtý zákon
Cesty k obecné biologii
Autor: Kauffman Stuart
389,00 Kč
Vědecké knihy obvykle pojednávají o světě, v němž vládnou přísné logické a neměnné
zákonitosti. Kniha Stuarta Kauffmana – jakýsi protipól knih Dawkinsových – vypráví o vědě
poněkud jiné. Vypráví o životě, který buduje biosféry a vesmír. O životě, který má péči o sebe. O
životě, který buduje, přestavuje, hledá zdroje energie, doslova nese kůži na trh. O katastrofách
spojených s výbuchy tvořivosti i s vymíráním. O zákonitostech tam, kde cílem není rovnovážný
stav. Je to kniha o nové vědě, vědě o chování a evoluci složitých systémů, autonomních agentů,
jejichž hlavními představiteli jsou živé bytosti,. Systémů, kde přestává platit dělítko mezi přírodou
a kulturou, protože jsou obojím.
Formát: 170x240
Počet stran: 264
Vazba: vázaná
Walters Patrick, Hey Tony
Nový kvantový vesmír Doporučená cena: 499 Kč
váz. s přebalem, 430 stran, 499 Kč,
Poutavý a zasvěcený úvod do asi nejvlivnější fyzikální teorie 20. století i současnosti je určen
zejména laikům a je založen na příkladech z každodenního života. Kniha dokáže na základě
středoškolských znalostí a prakticky bez matematiky zprostředkovat vhled do základních principů,
jimiž se řídí kvantový svět. Nejzajímavější na knize jsou nikoliv úvahy o kosmologii, reflexi
kvantové teorie ve sci-fi literatuře či o Schroedingerově kočce takových textů existuje celá řada ale
důraz na faktické aplikace a výklad fungování určitých jevů. Publikace se přitom neomezuje na
právě populární témata typu nanotechnologií či kvantových počítačů, ale solidně vysvětluje i
atomové pasti, lasery, masery, supravodivost či Boseho kondenzáty... Důraz je kladen spíše na to,
jak věci fungují, než na vyvolání okouzlení z různých paradoxů či elegance vesmíru.
Srozumitelný a živý výklad je doprovázen četnými pečlivě zvolenými barevnými fotografiemi a
přehlednými diagramy.
Tato působivá a propracovaná kniha je nepochybně čtivým dárkem pro všechny zájemce o
tajemnou a lákavou kvantovou teorii.
Paul Davies
Kosmický jackpot
Proč je náš vesmír př esně to pravé místo pro ž ivot?
Doporučená cena: 399 Kč
váz. s přebalem, 304 stran, 399 Kč,
Klíčovým tématem této knihy je vhodnost vesmíru pro život. Nejprve autor vyloží základní
pojmy moderní fyziky a kosmologie a poté popíše teorii multiverza včetně argumentů pro a proti.
Ke konci knihy rozebírá různé odpovědi na problém přesného vyladění vesmíru. Pokládá si také
otázku, zda mají vědci skutečně už už na dosah ruky teorii všeho - úplné a logicky uzavřené
vysvětlení celého fyzikálního vesmíru - nebo zda podstata existence zůstane navždy zahalena
tajemstvím. Davies od sebe jasně oddělil nesporná fakta, rozumné teoretické úvahy a divoké
domněnky. Hlavním cílem této knihy je používat při hledání odpovědí na zásadní otázky týkající se
existence vědecké metody bádání a zdravý rozum.
Lee Smolin
Fyzika v potíž ích
Vzestup teorie strun, úpadek vě decké metody a co bude dál
Doporučená cena: 498 Kč
vázaná s přebalem, 384 stran, 498 Kč,
Po více než dvě staletí, až do doby zcela nedávné, se poznání fyzikálních zákonů
prohlubovalo a rozšiřovalo závratným tempem. Avšak dnes, i přes enormní úsilí toho o základních
zákonech přírody s jistotou nevíme o mnoho více, než bylo známo v 70. letech minulého století.
Proč má fyzika najednou problémy? A co s tím můžeme dělat? To jsou základní otázky knihy Lee
Smolina. Autor představuje pět klíčových problémů současné fyziky a líčí, jakých pokroků vědci
dosáhli i do jakých slepých uliček se dostali. Kriticky zkoumá teorii strun a ještě kritičtěji hodnotí
situaci na předních univerzitách. Proč tato teorie naprosto ovládla akademické bádání, když dosud
nevíme, zdali je správná?
Michio Kaku
Hyperprostor
Vědecká odysea paralelními vesmíry, zakřiveným prostorem a desátým rozměrem
Doporučená cena: 399 Kč
vázaná s přebalem, 328 stran, 40 ilustrací, 399 Kč,
Snad nejpevněji zakořeněnou představou o světě kolem nás je, že má tři rozměry. Vědecké
revoluce však jdou vždy proti zdravému rozumu, říká Michio Kaku a připomíná, že většina lidí - a
většina vědců - kdysi pokládala za naprostý nesmysl i teorii relativity a kvantovou fyziku. Zatím
není v lidských silách existenci vyšších dimenzí empiricky prokázat, dá se však zkoumat, co by z
jejich existence vyplývalo. Teorie hyperprostoru se podle autora může stát "teorií všeho", po níž
dlouhá léta neúspěšně pátral Einstein a která by sjednotila všechny známé přírodní zákony.
Hyperprostor nás seznamuje s historií čtvrtého rozměru, přibližuje strunovou teorii, předkládá
nejnovější vědecké poznatky a klade si i otázky o možnostech života v paralelních vesmírech.
Kaku je proslulý vědec, poutavý vypravěč a vynikající popularizátor schopný jasně vyložit i ty
nejobtížnější fyzikální modely.
Scott McNulty: WordPress - efektivní
publikování na webu
256 str., 168x230 mm, brož. , 2009, celobarevná
289 Kč
První kniha na českém knižním trhu k nejoblíbenějšímu publikačnímu systému WordPress!
Mít svou vlastní webovou stránku nebo blog už dlouho není pouze výsadou grafomanů. Dnes se
zdá, že na webu publikují opravdu všichni – od mezinárodních korporací až po tu hezkou slečnu, co
bydlí hned vedle vás. Pokud plánujete, že se k nim připojíte, nepochybně brzy zjistíte, že máte na
výběr z mnoha publikačních systémů, kdy každý nabízí něco jiného. Některé z nich jsou například
snadno použitelné, jiné od svých uživatelů vyžadují, aby se zabývali všelijakými technickými
záležitostmi. Jak už jste asi z názvu postřehli, tato kniha se zaměřuje na publikační systém
WordPress, který nepochybně patří do skupiny publikačních systému, které jsou snadno použitelné
a celosvětově patří mezi nejvíce oblíbené.
V knize WordPress – efektivní publikování na webu, kterou napsal mimořádně zdatný blogger
Scotta McNultyho, se naučíte spoustu následujících věcí:
* Nainstalovat a uvést do chodu webové stránky postavené na WordPressu.
* Zvládnout problematiku uživatelských účtů.
* Pracovat s Nástěnkou WordPressu, která poskytuje spoustu užitečných informací na jednom
místě
* Vytěžit co nejvíc z obrázků.
* Pracovat se stránkami, šablonami a s odkazy.
* Publikovat příspěvky.
* Rozšiřovat schopnosti WordPressu pomocí pluginů.
* Zacházet s komentáři (pokud tedy chcete, aby návštěvníci něco komentovali).
* Najít zajímavý motiv vzhledu, nebo si vybudovat svůj vlastní.
* Udržovat web v provozu a řešit běžně se vyskytující potíže.
O autorovi:
Scott McNulty je obyčejný počítačový odborník žijící ve Filadelfii. Již přes devět let bloguje o
všem možném, co přitahuje jeho pozornost. Provozuje víc blogů na WordPressu než je zdrávo a
dokonce má i několik dalších blogů založených na jiných redakčních systémech.
Tycho a Kepler
Tycho a Kepler je kombinovaný životopis dvou velikánů, kteří nejenže stáli u zrodu novověkého
pohledu na vesmír, ale úrovní tvůrčího myšlení i nároky na kvalitu a přesnost vlastní práce
spoluutvářeli sama měřítka moderní vědy. Jejich směřování nebylo přímočaré – před svým
setkáním oba rozvíjeli kosmologické teorie, které se dnes zdají beznadějně mylné. Nakonec se
jejich životní cesty a zájmy ale téměř zázračně protnuly a z krátké, konfliktní spolupráce
náladového dánského velmože se skromným štýrskohradeckým učitelem se zrodil převratně nový
popis nebeských jevů.
Formát: 424 stran, 20,7x14cm, česky, vázaná vazba
395 Kč
Fyzika v kulturních dě jinách Evropy. 4. díl, Romantici a
klasikové
Kraus
Cena: 338,-
Čtvrtý díl Fyziky v kulturních dějinách Evropy je věnován životním osudům a vědeckým
zásluhám především těch fyziků vychovaných klasickou fenomenologickou školou, je-jichž dílo se
stalo základem moderní atomové teorie. Příběhy jsou řazeny podle letopočtů narození hlavních
hrdinů, děj vyprávění probíhá v kulisách téměř dvou století evropských dějin - od Velké
francouzské revoluce až do druhé světové války. Fyzika s podtitulem Romantici a klasikové zve
čtenáře na schůzky s takovými hvězdami fyzikálního nebe novověku, jako byli Antoine Lovoisier,
John Dalton, Amedeo Avogadro, Lord Kelvin, Johannes Diderik van der Waals, Hermann
Helmholtz, Joseph John Thomson se synem Georgem Pagetem, Hendrik Antoon Lorentz, Ernst
Mach, Wilhelm Conrad Röntgen, Henri Becquerel, rodina Curieových, Lise Meitnerová, Otto Hahn
a desítky dalších.
Fyzika v kulturních dě jinách Evropy. Století elektř iny
Kraus
Devatenácté století bývá nazýváno věkem páry a elektřiny, jindy zase léty, na jejichž konci
byla bohatá úroda základních zákonů termodynamiky a teorie elektromagnetického pole. Jak se
technika s fyzikou tehdy navzájem ovlivňovaly a jak podobné byly osudy jejích hrdinů, o tom je 22
kapitol třetího svazku Fyziky v kulturních dějinách Evropy nazvaného Století elektřiny. Kniha má
dvě části - Příběh o žabích stehýnkách a jeho patnáct pokračování a Ve službách revoluce. Pro
přátele exaktních věd to jsou místa setkání s učenci, jejichž jména se stala součástí slovní zásoby
jazyků celého světa, např. Ampér, Coulomb, Oersted, Gauss, Ohm, Faraday, Maxwell, Hertz, Tesla,
Watt, Young, Joule, i s desítkami dalších géniů, kteří připravovali a uskutečnili průmyslovou
revoluci. Chronologicky uspořádaná vyprávění o životě, vítězstvích i prohrách proslulých
evropských inženýrů a přírodovědců autor uvádí stejně jako v obou předcházejících dílech do
širších kulturně historických souvislostí.
Cena: 320 Kč
Fyzika v kulturních dě jinách Evropy I starově k a stř edově k
Kraus
Cena: 432 Kč
Publikace obsahuje eseje a medailony o významných objevech, vynálezech, fyzikálních
teoriích a životních osudech filozofů a přírodovědců (od antiky až do konce 20. stol.), kteří svými
myšlenkami a činy ovlivnili rozhodujícím způsobem vývoj evropské civilizace. Čtenář se zde
seznámí s cestami poznávání ve fyzice, s tím co užitečného přinesla fyzika ostatním vědám, jak
přispěli do této oblasti kulturní historie intelektuálové z různých evropských národů nebo jaké
místo v dějinách evropské fyziky a matematiky mají. Neméně zajímavý je i autorův pohled na to,
jak se učení antických filozofů o přírodě postupně měnilo na vědu tvořenou desítkami oborů.
Milovníci světa techniky se dozvědí více o vývoji názorů na stavbu mikrosvěta i kosmu od
starověku do současnosti a o fyzikálních zákonech jako teoretickém základu technických oborů. Na
tento svazek "Starověk a středověk," budou navazovat v příštích letech další díly. V roce 2007 to
bude díl s názvem "Od Leonarda k Goethovi
Fyzika v kulturních dě jinách Evropy 2.díl
Kraus
Cena: 360 Kč
Kniha je druhou částí zamýšleného čtyřsvazkového díla Fyzika v kulturních dějinách
Evropy. Smyslem celého projektu je přiblížit čtenářům význam fyziky a její místo v kontextu
kulturních dějin Evropy. První díl Starověk a středověk byl vydán v roce 2006. Významným
osobnostem období renesance, které posunuly naše základní znalosti fyziky a příbuzných oborů a
přispěly tak i k chápání světa jako celku je věnováno 31 kapitol. Uvedené osobnosti vykazují
širokou oblast aktivit, od filozofie, matematiky a fyziky přes ostatní přírodní vědy až k právům ,
ekonomii, popřípadě hudbě a výtvarnému umění. Pozornost čtenáře jistě zaujme i soubor
charakteristických výroků a myšlenek uvedený u každé osobnosti, které mají často platnost i pro
naši dobu.
J. Steinhardt, Neil Turok
Bez poč átku a konce
Nová historie vesmíru
Dva renomovaní vědci prezentují ve své knize odvážnou vizi kosmu, jež bere vítr z plachet tradiční
teorii velkého třesku. Podle jejich smělé kosmologie je zrod vesmíru jen jednou fází z nekonečného
cyklu kolizí mezi naším vesmírem a paralelním světem. Tuto svou teorii – teorii cyklického
vesmíru – dokládají novými poznatky z astronomie, částicové fyziky a teorie superstrun. Podle nich
je velký třesk jen jakýmsi mostem v nekonečném opakování cyklů evoluce, jejž doprovázel vznik
nové hmoty a zrod nových galaxií, hvězd a planet. Teorie cyklického vesmíru může vyřešit mnohé
záhady kosmu.
Z angličtiny přeložil Jiří Langer
130x200 mm, váz., 268 stran, cena 299 Kč
Krajinou pochybností
Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc v letech 2005 a 2006
Michal Bartoš, ed.
Sborník textů “Krajinou pochybností” zachycuje úvahy hostů z programu festivalu Ekologické dny
Olomouc z roků 2005 a 2006. Lidé se tak mohou seznámit s texty mnoha autorů, kteří přijeli do
Olomouce ke společné poradě mezi sebou i diváky. Mezi autory příspěvků jsou například biolog
Jan Zrzavý, duchovní Ivan O. Stampach, matematik Ivan M. Havel, geolog Václav Cílek, novinář
Tomáš Feřtek, sociolog Jan Keller, Václav Bělohradský a další. Přílohou je DVD se záznamem
vystoupení některých autorů. Tato ojedinělá kniha je pojednáním a zároveň ukázkou kritického
myšlení, které je založeno na pochybování. Tento přístup je předveden v tématu dnes obzvláště
aktuálním: myšlení o ekologii v nejširším smyslu tohoto slova. Hledáme východiska vztahu k
přírodě (i k její ochraně), příčiny a důsledky našeho jednání a roli současného vzdělání. Stejnou
lásku a péči, kterou autoři věnovali obsahu, věnují její tvůrci formě; a tak vznikla první česká
kniha s šitou otevřenou vazbou. Publikace je navíc dodávána čtenáři za dotovanou cenu a to spolu s
příbuzným filmem T. Škrdlanta: Hledání ekologického myšlení, poznámkovým sešítkem a to celé v
autentické krabičce.
308 stran, 22X16,5cm, česky, vázaná vazba , 333 Kč
Eutanázie, nebo paliativní péč e, Marta Munzarová
Otázky života a smrti se pro současného člověka vůbec nestaly lehčími nebo méně významnými,
než byly pro všechny generace před námi. Nejen pro umírání a smrt naši vlastní a také pro naše
nejbližší se nově nabízí schůdné „technické řešení“. Je medicínské, odborné, aseptické. Je krátké,
účinné, dostupné a definitivní. Tato možnost, právo či milosrdenství však vyvolává diskuse, klidné
– i ty ostré a emocionální. Kniha prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., přednostky Ústavu lékařské
etiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně však není jen knihou o smrti a umírání, je
spíše knihou o životě člověka a jeho důstojnosti. Je výjimečným příspěvkem do současné diskuse
o eutanazii a také o postavení a významu paliativní léčby i životní závěrečné péče. Autorka se
nevyhýbá žádné těžké otázce, odpovídá s osobní statečností, srozumitelně, poctivě a pravdivě.
Knihu recenzoval doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., z Bratislavy, je určena nejen lékařům a
pracovníkům všech zdravotnických oborů, ale také nejš irší veřejnosti.
14×21 cm | 108 stran , 169 Kč
Paliativní péč e, Pro sestry všech oborů
Margaret Oď Connor, Sanchia Aranda
Formát:
16×23 cm, 324 stran
První publikace v oblasti paliativní péč e na č eském trhu, která je psaná sestrami pro
sestry. Kniha je urč ena sestrám všech oblastí ošetř ovatelské péč e, ale i studentů m a
pedagogů m.Vzhledem k tomu, ž e velké procento pacientů umírá v nemocnici, netýká se
paliativní péč e pouze pacientů s onkologickým onemocně ním, ale všech, kteř í se ocitají v
terminální fázi svého ž ivota. Kniha zkušených autorů z celého svě ta poskytuje sestrám
teoretické, ale př edevším praktické poznatky, které jim pomohou lépe se orientovat ve
specifikách péč e o nemocné v terminálním stadiu nemoci. Sestry a studenti budou po jejím
př eč tení lépe znát tě lesné a psychické symptomy, které terminální onemocně ní provázejí,
budou lépe komunikovat s pacienty, jejich blízkými i ostatními zdravotnickými pracovníky,
budou se lépe orientovat v problematice truchlení, stresu zdravotníků i rodinných
př íslušníků . Nové znalosti umož ní sestrám lépe poznat potř eby umírajících pacientů a jejich
rodin a plánovat ošetř ovatelskou péč i. Kromě péč e o onkologického pacienta autoř i zař adili
také paliativní péč i v pediatrii, urgentní medicíně a u pacientů s demencí a chronickým
onemocně ním.
1. Vymezení paliativní péč e
2. Praxe založ ená na dů kazech v paliativní péč i
3. Komunikač ní dovednosti v paliativní péč i
4. Psychická zátě ž v paliativní péč i
5. Etické otázky
6. Duchovní péč e
7. Hodnocení symptomů
8. Léč ba bolesti
9. Dušnost
10. Únava
11. Zácpa
12. Nevolnost a zvracení
13. Výž iva a tekutiny
14. Maligní rány
15. Zmatenost a neklid
16. Psychická a existenciální tíseň
17. Alternativní terapie
18. Práce s př íbuznými
19. Truchlení
20. Paliativní péč e o pacienty s chronickým onemocně ním
21. Stárnutí, demence a paliativní péč e
22. Péč e o pacienty umírající na jednotkách intenzivní péč e
23. Paliativní péč e v pediatrii
Ž ivot pro planetu Zemi
Saugout Noelle, Ichbiah Daniel
Cena: 269 Kč
365 tipů pro každodenní ekologický život
Knížka Život pro planetu zemi není pouze knihou „populárně naučnou“, ale spíše knihou
„populárně praktickou“. Přináší totiž vedle zajímavých informací zejména přehled toho základního,
co každý z nás může v oblasti ekologie snadno učinit.
Nečekejte zde žádné velké a velkorysé koncepce; ty každého spíše odrazují, protože málokdo se cítí
být povolán je realizovat. Zato však v knize najdete 365 srozumitelně psaných podnětů k
ekologickému chování, které jistě zvládnete. Jsou jednoduché a přitom účinné, jsou samozřejmé,
ale často nás právě proto nemusejí ani napadnout. Jsou pro nás snadné, ale přesto mohou pomoci,
aby naše planeta byla krásnější a zdravější a aby život všech, kteří na ní žijí, byl příjemnější.
Kniha je určena všem, kteří se nad životním prostředím nejen zamýšlejí, ale chtějí pro ně i něco
udělat.
Atraktivní půlkruhový tvar, 440 stran, více než 100 černobílých ilustrací, MC 269,-Kč,
Záštita Ministerstva životního prostředí ČR
Vychází ke Dni Země
I. Štoll: Dě jiny fyziky
Cena: 980 Kč, Vazba: V8, Počet stran: 584 + 16 BP, Formát: B5
Vydání: 1.
Vývoj fyziky od Archimedovy páky až po největší moderní urychlovače představuje dlouhý
historický proces poznávání přírody, odhalování jejích zákonů a vnitřních souvislostí a jejich využití
k usnadnění práce a života lidí. Vede od prvních praktických zkušeností a údivu i obav před
přírodními jevy v dávných dobách až po moderní fyziku založenou na přesných experimentech a
matematické teorii.
Kniha seznámí čtenáře s nejvýznamnějšími událostmi a objevy i s osudy jejich tvůrců. Neméně
zajímavé jsou omyly a zákruty této dlouhé cesty, spory o prvenství, objevy zapomenuté a
znovuobjevované. Součástí publikace je přehled hlavních dat, rejstřík objevitelů a 16 stran barevné
obrazové přílohy. Je určena širšímu okruhu zájemců o fyziku a její historické souvislosti.
Panoramatická fotografie, Tomáš Dolejší
brožovaná vazba, formát knihy: 210 mm x 235 mm, 168 str. plnobarevných
397 Kč
Součástí je 20 vyklápěcích panoramatických stránek.
Láká vás výjimečnost panoramatického formátu fotografií? Snad proto, že je tolik podobná
lidskému pohledu, je panoramatická fotografie tak oblíbená. Naučte se fotografovat a skládat
snímky, které nebudou omezovány zúženým pohledem fotografického objektivu!
Zkušený fotograf a autor několika fotografických knih vám ukáže, jaké jsou výhody i rizika tohoto
formátu, i to, jak se s riziky vypořádat a výhod naopak využít pro dokonalejší a působivější snímky.
Kniha se věnuje kompletnímu postupu tvorby panoramat: od pořizování podkladových snímků za
různých situací a v různých prostředích přes jejich následné úpravy v počítači až po tisk. Skládání
snímků autor probírá krok za krokem a doprovází množstvím triků z praxe, díky kterým se
vyvarujete častých chyb.
S touto knihou se dále naučíte:
* Fotografovat krajinu či město za nočního osvětlení
* Zachytit interiéry, a to pod úhlem až 360°
* Pracovat s panoramatickou hlavou a stativem
* Fotografovat panorama i se sluncem v záběru
* Vyrovnat se s pohybem mořských vln na snímcích
* Skládat snímky tak, aby švy nebyly znatelné
* Vytvářet HDR panoramata
* Používat při fotografování panoramat filtry
Používejte výjimečný formát pro své výjimečné snímky,
využijte působivosti panoramatického rozhledu!
Jak porazit depresi, Rybolt, Richard
Cena: 199Kč
75 rad, které přinášejí řešení
Vraťte se k životu bez strachu, úzkosti a pocitů viny. 75 rozumných, snadno použitelných
užitečných rad z této knihy dává tisícům lidí po celém světě novou naději. Proč je to kniha tak
čtivá a přesvědčivá? Asi proto, že její autor sám vybojoval úspěšný boj s depresí. Předmluvu k
českému vydání napsal Jeronym Klimeš.
264 stran formátu 145x180, brož, grafický papír na obálce
Adobe Photoshop LIGHTROOM 2
Cena: 699 Kč
Kniha bude v prodeji v první polovině května 2009. Již nyní si ji můžete předobjednat.
Digitální fotografie se stala běžnou záležitostí jak pro profesionální fotografy, tak i pro
obrovské množství amatérů. Společně s vývojem digitálních fotoaparátů se zdokonalují i nástroje
pro úpravu, správu i archivaci fotografií, pro práci se snímky uloženými jako raw soubory, rozšiřují
se možnosti tisku a jiných forem publikace, od prezentace snímků na webu nebo tvorbu
nejrůznějších prezentací.
Standardem a široce používanou aplikací pro profesionální úpravy digitálních fotografií se
bezesporu stal Adobe Photoshop. Mnoho fotografů však požadovalo nástroj, který by se více
zaměřoval na celý komplex jejich potřeb. A to byl důvod, proč přišel Adobe Photoshop Lightroom
– od začátku pro digitální fotografy navržený program se silnými editačními schopnostmi a
současně sledující přirozený postup práce od importu fotografie přes doplnění údajů, úpravy,
snadné a velmi komplexní vyhledávání, třídění, řazení, hodnocení až po tisk, přípravu prezentací
nebo webových galerií.
Martin Evening, mezinárodně uznávaný fotograf a autor řady publikací, představuje ve své knize
celkový a detailní pohled na možnosti Lightroomu. Jeho přístup se nezabývá pouze jednoduchým
využitím skvělých editačních možností Lightroomu, kam často sklouzávají jiní, ale vychází ze
zkušeností a postupů, které sám ve své praxi profesionálního fotografa používá. Nabízí ucelený
pracovní postup, dokumentovaný jak na praktických ukázkách, tak na postupném a detailním
procházení jednotlivých možností Lightroomu. Čtenář má tak možnost důkladně se seznámit se
všemi moduly Lightroomu, s množstvím jeho nástrojů a naučí se je efektivně používat. Lightroom
je možné využívat okrajově, neefektivně nebo se v něm zcela utopit, ale publikace Martina
Eveninga představuje způsob, jak rozsáhlé možnosti tohoto produktu efektivně zvládnout.
Kniha je připravena pro prodávanou anglickou verzi Lightroomu,
Daniel Kehlmann, Vyměř ování svě ta
překlad: Tomáš Dimter
Koncem 18. století se dva mladí Němci vydávají prozkoumat svět. Každý po svém. První z nich,
Alexander von Humboldt podniká odvážnou výpravu po americkém kontinentu, prodírá se
pralesem, plaví po řekách i oceánech, vzdoruje nepřízni přírody, počítá indiánům vši, prolézá
jeskyněmi, zdolává vulkány, setkává se s kanibaly. Ale přitom stále myslí na svou vlast. Druhým
cestovatelem je matematik a astronom Carl Friedrich Gauss, který nedokáže prožít život bez ženy,
přesto však o svatební noci vyskočí z postele, aby si rychle zapsal rovnici, díky níž hodlá doložit
teorii o zakřivenosti prostoru. A přestože se nejraději zdržuje doma, v mysli putuje nedozírnými
prostory v touze objasnit podstatu světa. V roce 1828 se tito dva, již zestárlí, slavní a poněkud
podivínští muži setkávají na vědeckém kongresu v Berlíně.
Vyměřování světa je čtivý příběh o posedlosti, vášni a touze po dobrodružství na hranici šílenství.
Rafinovaná hra s fakty a fikcí, filozoficky laděný dobrodužný román, brilantní, silný, s výjimečnou
fantazií a svébytným humorem. Jeho dosavadní úspěch svědčí o mimořádné čtenářské přitažlivosti.
224 stran | 15×20,6 cm | vázaná | 249 Kč |
Milena Fucimanová: Jak správně psát velká poč áteč ní
písmena v č eštině
Publikace je dílem dlouholeté pedagožky a zkušené autorky jazykových učebnic i beletristických
knih. Příručka vychází z Pravidel českého pravopisu a je určena pro gymnázia, střední odborné
školy, střední odborná učiliště i pro širší veřejnost. Všichni zájemci se v ní dozvědí, jak správně
psát velká počáteční písmena
• v ustálených zkratkách a značkách;
• ve jménech osob a zvířat;
• ve jménech zeměpisných a hvězdářských;
• v názvech institucí, provozoven, dokumentů a děl;
• v názvech výrobků, plodů a rostlin;
• v názvech událostí, období, vyznamenání a cen.
To vše prostřednictvím výkladů, názorných textů a užitečných cvičení.
120 stran | 14,8×21 cm | brožovaná | 138 Kč
STÉPHANE AUDOIN-ROUZEAU: VELKÉ BITVY
HISTORIE
Marathón, Hastings, Agincourt, Lépante, Austerlitz, Sedan, Verdun, vylodění v Normandii, Dien
Bien Phu… a mnoho dalších velkých bitev od antiky po obsazení Iráku přibližuje kniha profesora
historie Stéphane Audoin-Rouzeau. Zasazení bitev do historie, popis bojujících stran, přiblížení
taktických záměrů velitelů a jejich realizace na bitevním poli a celou řadu s bitvami souvisejících
událostí autor doplnil velkým množstvím barevných a černobílých ilustrací, fotografií a map. Tato
reprezentativní kniha určitě potěší všechny zájemce o historii a vojenství. Text je bohatě doplněn
ilustracemi, černobílými i barevnými fotografiemi a mapami.
Cena včetně DPH:
899,00 Kč
BOJOVÉ TECHNIKY RANÉHO NOVOVĚ KU 1500 n. l. 1763 n. l.
CHRISTER JÖRGENSEN, MICHAEL F. PAVKOVIC, A
KOL.
Váz., 195x256 mm, 256 str.
ISBN: 978-80-87087-06-0
Kniha volně navazuje na dvě předchozí úspěšné publikace. Přibližuje taktiku, bojovou techniku,
zbraně a vybavení armád od roku 1500 do roku 1763, a to prostřednictvím barevných a černobílých
uměleckých kreseb.
Cena včetně DPH:
549,00 Kč
BOJOVÉ TECHNIKY STŘ EDOVĚ KÉHO SVĚ TA - 500 n.l. 1500 n.l.
M. Bennett, J.Bradbury, K. DeVries, I. Dickie, P.
Jedná se o další ze série knih popisujících vybavení, zbraně a taktiku středověkých armád.
Text doplňuje mnoho barevných a černobílých uměleckých kreseb a dvacet barevných taktických
map klíčových bitev tohoto období.
Kniha poskytuje detailní a bohatě ilustrovaný pohled na boj ve středověku.
Předchozí díl byl čtenáři velmi dobře přijat a titul dosáhl velmi dobrých prodejů.
Cena včetně DPH:
499,00 Kč
Vzestup a pád Alexandrie
Justin Pollard, Howard Reid
Většina z nás má za to, že starověkému světu vévodila dvě města, Athény a Řím, která zároveň
položila základy současné západní kultury. Ale existovalo ještě město třetí, jež svým významem,
vědeckými a uměleckými úspěchy převyšovalo jak Athény, tak i Řím. Tím městem byla
Alexandrie v Egyptě. Zatímco vliv Athén a Říma se šířil prostřednictvím obchodu a válek,
Alexandrie excelovala v myšlenkové oblasti. Stala se kolébkou poznání a pokroku. Díky knihovně,
ve které bylo soustředěno veškeré vědění antického světa, Alexandrie přitahovala nejlepší světové
učence, filozofy, básníky a vynálezce. Tato poutavá a čtivá kniha seznámí čtenáře se vznikem,
zánikem i odkazem Alexandrie.
Cena včetně DPH:
349,00 Kč
Vzestup a pád velkých ř íší
Andrew Taylor
V této výpravné knize je uvedena historie pětadvaceti říší, které nějakým způsobem výrazně
zasáhly do chodu světových dějin. U některých se nejedná o říše v pravém slova smyslu, nýbrž o
státní útvary, které trvaly různě dlouhou dobu. Nejsou uvedeny v přesném chronologickém pořadí a
některé se navzájem prolínají, což je ovšem odrazem skutečného historického vývoje. Výběr se
neomezuje na jeden kontinent, nýbrž zahrnuje říše celého světa, počínaje vznikem nejstaršího
osídlení v úrodné oblasti Mezopotámie, přes vyspělé civilizace starověku, válečné výboje a
náboženské spory ve středověku, rozmach koloniálních panství po objevení nových kontinentů
Ameriky a Austrálie až po imperiální velmoci současné doby.
Cena včetně DPH:
699,00 Kč
BOJOVÉ TECHNIKY STAROVĚ KÉHO SVĚ TA
S. Anglim, P.G.Jestice, R.S.Rice, Rusch, Serrati
Taktiky, bojové techniky, zbraně a vybaveni starověkých armád vysvětlené pomocí barevných a
černobílých kreseb. Obsahuje 24 barevných taktických map a vysvětlení klíčových bitev jako
Cannae, Alesia, Syrakusy, Actium a mnoho dalších. Kniha je podrobným, názorně ilustrovaným
průvodcem bitvami klasického starověku.
Cena včetně DPH:
499,00 Kč
REVIEL NETZ, WILLIAM NOEL
ARCHIMEDŮ V KODEX
Váz., 162x232 mm, cca 280 str.
V aukční síni Christies v Londýně je v říjnu 1998 za dva miliony dolarů prodán anonymnímu
dražiteli ošuntělý středověký rukopis. Nový majitel jej posléze nechá důkladně prozkoumat a
odborníci objevují na pozadí textu ze 13. století o mnoho století starší rukopis, jenž by mohl
obsahovat text psaný matematickým géniem Archimédem. Pokud by se to potvrdilo, jednalo by se o
nejstarší zachovalý text tohoto génia. Kniha je částečně archeologicko-detektivním, částečně
historickým a částečně vědeckým příběhem, který popisuje historii tohoto pozoruhodného
rukopisu od jeho vzniku v Konstantinopoli až po jeho prodej v aukční síni a následné rozluštění
původního textu za použití nejnovější zobrazovací technologie.
299,00 Kč
Cyril Höschl: Eseje o mechanice
Publikace univerzitního profesora Cyrila Höschla je souborem inspirativních úvah o aplikované
mechanice a jejím historickém vývoji. Autor v ní také podává řešení neobvyklých úloh z teorie i
praxe a upozorňuje na jejich možná úskalí. Pojednává i o metodických otázkách a o postavení
oboru v soustavě učebních plánů vysokých škol.
250 Kč
Lee Smolin
Fyzika v potíž ích
Vzestup teorie strun, úpadek vě decké metody a co bude dál
Cena: 498 Kč
Do košíku
Překlad Jiří Podolský a Jiří Langer, vázaná s přebalem, 384 stran, 498 Kč.
Po více než dvě staletí, až do doby zcela nedávné, se poznání fyzikálních zákonů
prohlubovalo a rozšiřovalo závratným tempem. Avšak dnes, i přes enormní úsilí toho o základních
zákonech přírody s jistotou nevíme o mnoho více, než bylo známo v 70. letech minulého století.
Proč má fyzika najednou problémy? A co s tím můžeme dělat? To jsou základní otázky knihy Lee
Smolina. Autor představuje pět klíčových problémů současné fyziky a líčí, jakých pokroků vědci
dosáhli i do jakých slepých uliček se dostali. Kriticky zkoumá teorii strun a ještě kritičtěji hodnotí
situaci na předních univerzitách. Proč tato teorie naprosto ovládla akademické bádání, když dosud
nevíme, zdali je správná?
Soudní psychiatrie a psychologie, Pavel Pavlovský a kolektiv
Formát:
17×24 cm, 232 stran
Anotace
Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec rozsáhlého lékařského oboru klinické psychiatrie
a hraničí s oblastmi somatické medicíny, právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií
a viktimologií. Další vydání úspěšné knihy kolektivu autorů v čele s doc. MUDr. Pavlem
Pavlovským, CSc., se pokouší zachytit rozsáhlou problematiku soudní psychiatrie z hlediska
klinické psychiatrie dospělých, pedopsychiatrie, sexuologie a klinické psychologie. Jednotlivé
oblasti zpracovávají znalci pracující ve zmíněných oblastech dlouhou řadu let a své bohaté
zkušenosti se snaží předávat formou srozumitelnou jak pro kolegy psychiatry a psychology, tak pro
právníky a vyšetřovatele policie, kteří se o danou problematiku zajímají. Seznamují čtenáře s novou
psychiatrickou nomenklaturou, sjednocují co možná nejvíce názory znalců na obtížné problémy
oboru, a vše doplňují zajímavými kazuistickými sděleními.
Cena 329 Kč
Jeho Svatost dalajlama: Vesmír v jediném atomu,
Cena 249,00 Kč
Kniha Vesmír v jediném atomu, kterou napsal Jeho Svatost, 14. dalajlama, je jedinečným
srovnáním moderní vědy a techniky s buddhistickou tradicí. Dalajlama žije již mnoho let v exilu v
indickém městě Dharamsala, vyhnán z Tibetu čínskou nadvládou, ale cestuje po celém světě a
setkává se s vědci, učenci a filozofy i na setkáních Mysl a život, které pořádá ve svém paláci. V
knížce, kterou se chystáte číst, se zamýšlí nad přínosem vědy Buddhovu učení, ale i naopak: Totiž
jak by mohlo náboženství (tedy lépe řečeno tradice) obohatit tolik pragmatickou vědu.
Samozřejmě dospívá k závěru, že vědci by měli sami nést odpovědnost za své objevy, že hluboce
lidské vlastnosti jako soucit, láska, empatie nejdou zvážit ani změřit a přece existují…
A hlavně: Věda by měla především přispívat ke zmírnění lidského utrpení a k tomu, aby lidé
dospěli k všeobecnému blahu. Kniha je navíc velice poutavě napsaná, skrz na skrz „člověčí“, nutí
nás sice k přemýšlení a hloubání, ale zároveň je i vtipná (ti, kdo o dalajlamovi něco vědí, vědí také,
že má obrovský smysl pro humor).
Vřele doporučujeme všem, komu není lhostejná budoucnost lidstva!
Z historie lineární algebry,
STRUČNÁ ANOTACE
Tato monografie je věnována vzniku a vývoji nejdůležitějších oblastí lineární
algebry.
V první kapitole jsou připomenuty počátky matematiky ve starém Egyptě
a v Mezopotámii, kde se již před více než čtyřmi tisíci lety zrodilo chápání
přímé úměrnosti, resp. lineární závislosti dvou veličin. Pochopení tohoto vztahu
sehrálo důležitou roli při řešení úloh vedoucích na jednu lineární rovnici.
Druhá kapitola je věnována komplikovanějším příkladům, které lze matematicky vyjádřit soustavami několika lineárních rovnic. Jednoduché úlohy tohoto
typu byly řešeny ve starém Egyptě, složitější v Mezopotámii, obecný algorit-
mus pro řešení takových problémů byl nalezen před dvěma tisíci lety ve staré
Číně. V antickém světě nebyla této problematice věnována větší pozornost, ve
středověké Evropě o více než tisíc let později řešil úlohy vedoucí na poměrně
komplikované soustavy lineárních rovnic zejména Leonardo Pisánský.
V dalších kapitolách jsou zpracována modernější témata. Vznik a vývoj
teorie determinantů, resp. teorie matic je předmětem třetí, resp. čtvrté kapitoly, pátá kapitola přibližuje historii výsledků týkajících se kanonických tvarů.
V šesté kapitole je podán výklad o zrodu a rozvoji teorie hyperkomplexních
čísel. Postupuje od komplexních a hyperkomplexních čísel až k lineárním asociativním algebrám a připomíná i souvislosti s úvahami o možnostech rozšiřování číselných oborů a některé otázky teorie čísel.
Sedmá kapitola se vrací k tématu započatému v kapitole druhé; tj. k výsledkům týkajícím se řešení a řešitelnosti soustav lineárních rovnic. Je v ní ukázáno, jak na přelomu devatenáctého a dvacátého století byla tato problematika
výrazně modernizována a efektivně vyložena pomocí nových pojmů.
V následujících třech kapitolách je podrobně pojednáno o výsledcích, kterými přispěli k rozvoji lineární algebry Hermann G¨unther Grassmann, Giuseppe
Peano a Salvatore Pincherle. Závěrečná kapitola se zabývá otázkami všeobecného uznání a rozšíření pojmu vektorový prostor a konstituování lineární algebry jako matematické discipliny ve dvacátém století.
V knize je uvedena řada kratších i delších ukázek z časopiseckých prací,
učebnic a monografií matematiků, kteří ke vzniku a vývoji lineární algebry
podstatněji přispěli.
335 Kč
Ladislav Svante Rieger (1916–1963),
OBSAH
Obsah : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7
1. Ladislav Svante Rieger : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :11
1.1 Úvod : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 11
1.2 Rodina otce : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 13
1.3 Rodina matky : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :15
1.4 Stručný běh Riegrova života : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 18
1.5 Charakteristika Riegrova matematického díla : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 19
1.6 Životní osudy Ladislava Svante Riegra : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 22
1.7 Dodatky : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 55
2. Teorie grup : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 75
2.1 Uspořádané a cyklicky uspořádané grupy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 75
2.2 Knížka o grupách a svazech : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 91
3. Teorie svazù a matematická logika : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :99
3.1 Základní matematické pojmy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 99
3.2 Práce z teorie svazù a Booleových algeber : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 103
3.3 Práce na rozhraní algebry a logiky : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :120
3.4 Citace v monogra
ích : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 133
3.5 Vznik a vývoj teorie svazù : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 134
4. Axiomatická teorie mno¾in : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 143
4.1 Základní (meta)matematické pojmy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 143
4.2 Práce z axiomatické teorie mno¾in : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 150
4.3 Citace v monogra
ích : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 173
4.4 Vznik a vývoj teorie mno¾in : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :173
5. Ostatní vìdecké práce : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 187
5.1 Práce na okraji matematické logiky : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :187
5.2 Monogra
e Algebraické metody matematické logiky : : : : : : : : : : : : : : : : : :201
5.3 Vznik a vývoj logiky : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 211
6. Další práce : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :225
6.1 Práce Ladislava Svante Riegra : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :225
6.2 Matematická literatura v Èeskoslovensku v 50. letech : : : : : : : : : : : : : : : : 242
7. Závěr : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 257
8. Resumé : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 259
8.1 Life of Ladislav Svante Rieger : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 260
2
8.2 Characteristics of Rieger's scienti
c work : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 262
8.3 Group theory : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 264
8.4 Lattice theory and mathematical logic : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 265
8.5 Axiomatic set theory : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 268
8.6 Other scienti
c works : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 270
8.7 Conclusion : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 272
A. Faktogra
cké pøílohy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 273
A.1 Seznam publikací Ladislava Svante Riegra : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 273
A.2 Referáty v èasopise Mathematical Reviews : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 280
A.3 Pøehled pedagogické èinnosti : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :282
A.4 Pøedná¹ky pro ¹ir¹í veøejnost : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 285
B. Obrazové pøílohy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 291
265 Kč
Matematika v devíti kapitolách. Př eklad, vysvě tlivky a úvod
OBSAH
Předmluva .....................................................................................4
Úvod..............................................................................................5
Doba vzniku „Devíti kapitol“ ....................................................................... 5
Čínská společnost za dynastie Han ............................................................... 7
Obsah a forma Devíti kapitol ....................................................................... 9
Manipulace s čísly....................................................................................... 10
Kanonické komentáře.................................................................................. 12
Další vývoj tradice Devíti kapitol ............................................................... 14
Přehled vývoje starší čínské matematiky..................................................... 15
Jazyk díla a překladu .................................................................. 24
Formulační schémata klasického textu........................................................ 24
Jazyk číselných operacн............................................................................... 27
Technické matematické pojmy .................................................................... 37
Komentátorské pojmy a formulace ............................................................. 38
Souhrnný slovnníček ..................................................................................... 43
Překlad........................................................................................ 45
Liu Huiova předmluva................................................................................. 47
1 Pravoúhlé pole ....................................................................................51
2 Obilí a zrno ......................................................................................... 80
3 Odstupňovaní rozdělení ......................................................................94
4 Menší šířka ........................................................................................ 104
5 Posouzení prací ................................................................................. 124
6 Rovnoměrná dodávka........................................................................ 146
7 Přebytek a nedostatek....................................................................... 169
8 Paralelní ohodnocení......................................................................... 186
9 Kratší a delší odvěsna ....................................................................... 210
Matematická klasika mořského ostrova ..................................... 230
Ediční poznámka ....................................................................... 242
Literatura .................................................................................. 243
215 Kč

Podobné dokumenty

Nabidka knih

Nabidka knih češtině. Historie matematické analýzy na životě a díle předních světových matematiků. Podobných knih ve světové literatuře zřejmě mnoho není, v češtině docela určitě ne Tato kniha popisuje konceptu...

Více

Digitálně řízená architektura

Digitálně řízená architektura možné adaptovat nastavitelné faktory materiálů prostřednictvím vzájemné zpětné vazby s vznikající strukturální morfologií jako celkem. Výstupy, architektonické projekty zpracované digitálním projek...

Více