Fotoimpuls (3/2013) - Impuls Hradec Králové

Komentáře

Transkript

Fotoimpuls (3/2013) - Impuls Hradec Králové
FOTOIMPULS
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
3/2013
Stanislav Voksa, Nedělní odpoledne
OBSAH
3Pozvánka na Valnou hromadu VSVF
Nový název Impulsu
4 TÉMA
Amatér, Jak to slovo vzniklo?
Amatér od slova krásný...
7 Je slovo amatér pejorativní?
8
9
15
16
SOUTĚŽE
Premiéra 2013
Výstavní kolekce
Porota udělila ceny
Oka-mžiky života 2013
Národní soutěž a výstava amatérské
fotografie Svitavy 2014 - propozice
18OSOBNOSTI
Martin Lukeš
22
KDE FOTÍM JÁ
Slavonice 2013 - víkendový seminář
26VÝSTAVY
4. Salon východočeské fotografie
27 Výstava „Sudety uvnitř“ v Mnichově
28 Den fotografie v Náchodě a Hronově
29 XIV. Labyrint
30 8. ročník Blatenského fotofestivalu
31 Hradecký fotoklub Omega
Vítězové XXIV. ročníku Premiéra 2013
32
33
34
35
36
37
38
39
FOTOKLUBY
Setkání fotografů v Hronově,
Když se fotografové sejdou
153 schodů na Homoli,
Docela malá galerie Alfa
40
41
MAPOVÉ OKRUHY
Zpráva o vyhodnocení 42. ročníku
Ratibořického mapového okruhu
Letošní ročníky mapových okruhů
VZDĚLÁVÁNÍ
Základy fotografování pro každého,
Kurz základních fotografických dovedností
Digitální fotografie
2. ročník Týdne uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby
Nová kniha Jiřího Havla
Knihaření - ruční vazba knih
Historické techniky
A je tu zase konec dalšího roku.
Uzavíráme kapitolu fotografického života
roku 2013. Můžeme hodnotit, co se podařilo
a co nikoli. Je toho hodně, co se v našem
sdružení stalo. Není jiného fotografického
uskupení, které takto soustavně a vytrvale
po několik let nabízí fotografické veřejnosti
zábavu, vzdělání, účast v soutěžích a na
výstavách. Stále nám chodí pozvánky na
to či ono. Stále nás někdo atakuje dotazy,
co chcete dělat, co by Vás zajímalo, co pro
Vás můžeme udělat? Přijde nám to normální, protože tím žijeme, ale úplně normální to
není. Pokud si zjistíte stav v jiných koutech
země, tak se dozvíte o dalších zajímavých
akcích, ale nikde nejsou organizovány
a zaštítěny tak profesionálně, jako v našem
sdružení. Je to zásluha těch, kteří se o naše
sdružení starají. Je to zásluha Vás, kteří
akce navštěvujete. Je to zásluha těch, kteří
zajišťují, aby to takové mohlo být.
Díky jim všem.
A na závěr přeji spolu s kolektivem, který
fotografické akce připravuje a stará se
i o tento časopis: DOBRÝ ROK 2014.
Vladimír Skalický
Lanškroun
Fotoimpuls č. 3/2013
Vydává: Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové ve
spolupráci s Volným sdružením východočeských fotografů
Graficky upravil:
Mario Alfieri
Tisk:
Tiskárna Alkapress Hradec Králové
Náklad 250 ks
Neprodejné
Neprošlo jazykovou úpravou
Uzávěrka příštího čísla 1/2014 - 28. února 2014
Příspěvky do zpravodaje Fotoimpuls zasílejte na adresu:
SAK IMPULS, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 582 621, fax: 495 546 560, 773 133 740
e-mail: [email protected]
http://www.impulshk.cz
Registrováno na MK pod evidenčním číslem: MK ČR E 2153
Vychází za finančního přispění Ministerstva kultury ČR
POZVÁNKA
NA 19. valnOU hromadU
Volného sdružení východočeských fotografů
sobota 22. února 2014 OD 10 HODIN
Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
Program 1. část:
1. Prezentace
2. Zahájení a schválení programu
19. valné hromady VSVF
3. Zpráva o činnosti VSVF za rok 2013
4. Zpráva o hospodaření VSVF za rok 2013
5. Revizní zpráva ke stavu účetnictví VSVF
za rok 2013
6. Plán práce VSVF na rok 2014
7. Volba rady VSVF
8. Volba revizní komise VSVF
Nový název Impulsu
Dne 9. září 2013 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením ZK/8/426/2013
nový název Střediska amatérské kultury Impuls,
a to Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. Pod novým názvem
bude organizace existovat od 1. ledna 2014.
O tom, zda je stávající název, který vznikl v době,
kdy se v roce 1990 organizace transformovala
z Okresního kulturního střediska, vyhovující,
se začalo diskutovat počátkem letošního roku
s nástupem nové ředitelky. Názory se různily jak
uvnitř organizace, tak mezi četnými partnery a
spolupracovníky Impulsu. Na webových stránkách Impulsu byla zveřejněna anketa, aby se
9. Návrh na udělení čestného členství VSVF
a jeho schválení
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Program 2. část - 14.00 hodin
4. Salon východočeské fotografie 2014
Slavnostní vernisáž
Mgr. Vítězslav Krejčí v.r., předseda
k problematice mohla vyjádřit i širší veřejnost.
Ukázalo se, že pod spojením středisko kultury si
lidé skutečně představují kulturní zařízení, které
jim zprostředkuje kulturní zážitky, nikoliv organizaci, která podporuje aktivní umělecký rozvoj.
V názorech se promítly i generační rozdíly a také
rozlišný pohled odborné a širší veřejnosti.
Nakonec se zrodil název, který doporučil ke
schválení výbor pro kulturu a památkovou péči a
následně jej schválila rada kraje i zastupitelstvo.
V novém názvu se promítá mimo jiné sídlo organizace, jako je tomu v případě ostatních příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem, např. Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové, Regionálního muzea v Náchodě či Hvězdárny v Úpici.
Pojem impuls v novém názvu obstál, neboť organizace je skutečně impulsem pro amatérské
umělce a jejich další rozvoj. Věříme, že nový název bude přijatelný pro všechny partnery a spolupracovníky a zároveň děkujeme všem, kteří
přispěli svými názory k jeho vzniku.
Jaroslava Vydarená, ředitelka
3
VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
TÉMA
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
AMATÉR
AMATÉR
JAK TO SLOVO VZNIKLO?
V
oblasti fotografie, stejně
jako v mnoha dalších oblastech výtvarného umění
(ale i sportu) je slovo amatér velmi
hojně užíváno v nejrůznějších podobách a významech: amatérsky
provedeno, amatérský výtvarník,
amatérismus, amatérská soutěž
atp. Velmi často má použití slova
amatér zlehčující, nebo dokonce
hanlivý význam. Posouvá předmět doplněný tvarem slova amatér do nižší kategorie proti profesionální úrovni. Slovníky cizích slov
vykládají význam variant slova
amatér téměř stejně:
Amatér - neprofesionál; znalec
oboru nebo činnosti bez profesionální přípravy; ochotník; sportovec, který neprovádí sportovní
Premiéra 2013
Jiří Kroul, Cestovní deník
4
činnost jako své povolání.
Amatérismus - provozování něčeho ze záliby, nikoliv z povolání.
Amatérství - profesionální
nezpůsobilost k vykonávané
činnosti, neschopnost.
Amatérský - ochotnický
Známe ovšem původní použití tohoto výrazu, vycházejícího
z francouzského slova aimer, což
v překladu znamená milovat?
Abychom se to dověděli, musíme
se vrátit k počátkům moderního
sportu, a to jezdectví. Jezdecké
dostihy v současném pojetí začala provozovat v 18. století anglická šlechta. K tomuto účelu si
u svých sídel zřizovala stáje závodních koní, o které se starali a
současně na nich závodili najatí
zaměstnanci. Ti byli na startov-
ních listinách dostihů uváděni
jako jezdci. Objevovali se však
i případy, že majitel koně byl natolik jezdecky zdatný, že se na svém
koni závodů účastnil osobně. Pro
odlišení od jezdců – zaměstnanců
byl takovýto šlechtic na startovní
listině uveden jako amatér. Nikoli
tedy ve významu, který by jej zařazoval do kategorie méně kvalitních jezdců. Toto označení nevypovídalo ani o žádných výhodách,
které by měl oproti soupeřům. Vyjadřovalo skutečnost, že se jedná
o osobu provádějící zdarma a ze
záliby činnost, kterou miluje.
Jiří Zikmund
Amatér od slova
krásný...
S
tálý spor o slovíčka amatér a profesionál. Mnozí
za těmito slovy vidí rozdíl,
kvůli kterému se řadí do skupin,
ve kterých působí nebo se kterými se alespoň ztotožňují. Vztah
obou skupin se během času měnil
a stále mění a pohledem do minulosti můžeme najít základy současného vzájemného vztahu.
Píši do fotografického plátku,
proto si dovolím sdělit svůj pohled
na amatéry a profesionály přes
fotografii.
V minulosti, kdy byla fotografie ještě v plenkách, nebylo dáno
každému, aby tuto oblast lidské
činnosti pěstoval. Na počátku najdete lidi vzdělané, zručné, na výši
v oblasti existenční a v mnohém
Premiéra 2013
Eva Stanovská, Premiéra pohledem mého kocoura
i na výši estetické. Fotografování bylo nejen zálibou, ale i prací,
která vyžadovala finanční zázemí
toho, kdo ji pěstoval. A zde spatřuji základy toho, čemu se začalo
později říkat profesionál. Byl to
člověk, který to uměl, který na to
měl a který v mnohém případě
náklady s fotografií spojené hradil
jejím prodejem.
Zdokonalováním oboru, a tím
i zjednodušováním vzniku byla
fotografie zpřístupněna stále širšímu okruhu zájemců. Do oboru
se dostává mnoho lidí, kterým
fotografie učarovala, ale kteří se
jí primárně neživí. Na počátku
tohoto období to byli lidé, kteří to
stále museli umět - znát řemeslo,
kterým se fotografování časem
stalo. Vždyť je to doba nedávná,
která pamatuje školy komunálních fotografů, kde se vyučovalo,
jak fotografii technicky zvládnout.
Vedle toho se tehdy stále zvětšovala skupina lidí, kteří se snaží fotografii ovládnout jako náplň
volného času. Pro mnohé to je
náhrada za malování nebo psaní.
Je to zlatá doba amatérismu, je to
doba, kdy se podle mne výrazně
proti sobě obě skupiny vymezují.
Výrazní amatéři nechtěli být spoPremiéra 2013
Petr Jílek, Swing
jováni s nekvalitními komunálními
profesionály, kteří se sice řemeslo
naučili, ale chyběla jim invence,
která je vlastní těm, kteří fotografii
dělají srdcem. Protože to je doba,
kterou mnozí z nás prožili, můžeme mít pocit, že to je spor, který
stále žije.
Výrazný rozvoj techniky v posledních padesáti letech zpřístupnil kvalitní záznam obrazu téměř
každému. Denně vznikají miliony
a miliony obrázků zachycující náš
život. Každým dnem se mnoho
lidí snaží vytvořit krásné obrázky
svého světa. Jsou to obrázky přírody, lidí, zvířat, ale i světů vnitřních. Jejich technická kvalita je
na úrovni, o které se nám dříve
nezdálo. Nástupem digitální fotografie padly diskuze o vývojkách,
o zrnu, o roztocích nebo leštění
hotových fotografií. Řemeslo se
stalo součástí každého obrázku,
který dnešní fotoaparát, ba i telefon vytvoří. Co se ale technikou
moc neposunulo, je osobnost autora. Na první pohled se zdá, že je
fotografie kvalitnější. Bez technických chyb, ostrá, barevná, formálně dokonalá. Ale je lepší?
Při prohlížení vítězných fotografií různých mapových okruhů
si dovolím tvrdit, že nikoli. Dnešní fotografie jsou v duchu kvality
obrazu, kterou dříve zajišťovala
výuka a následně každodenní
chlebíček fotografií se živících fotografů, profesionálnější.
Současná amatérská fotografie podle mne ale zůstala nebo se
možná vrátila na základní stupeň
amatérismu. Obrázky jsou líbivé,
více barevné, z exotických míst,
kam jsme se dříve nedostali. Ale
rozhodně ne obsahově krásnější
a zajímavější.
Samozřejmě není vše černobílé. Ve svém okolí sleduji mnoho
přátel, kteří hledají cestu k dobré
fotografii. Trápí se s tím, jak do
obrazu dostat to, co cítí, co za
sebe chtějí říct. Nechtějí dělat
popisnou fotografii, ale fotografii, která nese jakési poselství.
A mohu potvrdit, že tyto fotografie
AMATÉR5
TÉMA
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
TÉMA
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
sionální fotografie. Dělá je prostě
dobře a kvalitně.
A to poselství? Dělejme fotografii dobře – profesionálně, bez
ohledu na to, zda se jí živíme
nebo ji děláme pro její krásu… To
přeje
Vladimír Skalický, Lanškroun
T
Premiéra 2013
Miloš Buček, Pod bílou peřinou
opravdu vznikají. Jsou zajímavé,
mnohdy tajemné, mnohdy podivuhodně krásné. Hranice mezi
amatérem a profesionálem se
posunula do roviny, kdy o dobré
fotografii říkáme, že ji vytvořil profesionál, bez ohledu na to, jestli si
autor fotografií vydělává či nikoli,
a o špatné řekneme, že je to čirý
Premiéra 2013
Vítězslav Krejčí, Zvířené živly v představách ticha
6
amatérismus s údivem, že se tím
fotograf může uživit.
Co napsat závěrem? Hranice
mezi amatérem a profesionálem
je dnes smazána. Průměrný fotograf živnostník - profesionál čest
fotografii nedělá. Kdežto dobrý
amatér ano. O takovém amatérovi
můžeme prohlásit, že dělá profe-
ak předně, stejně jako nemám rád členění lidí na
amatéry a profesionály, tak
podobně mně vadí přespřílišné
užívání cizích slov. Pejorativní.
Proč ne třeba české hanlivý. Každý by okamžitě věděl, o co jde.
(Nebo že bych přesný význam tohoto slova ve slovníku cizích slov
hledal sám?).
Dovolíte-li, vztáhnu následující úvahu o amaterismu na svoji
osobu. Vrátíme se v čase o více
jak 20 let zpět. Počátkem sladkých devadesátých let, jsem se
rozhodl, že povýším svého již 25
let provozovaného koníčka na povolání. Řeč je pochopitelně o fotografování. Bez jakékoliv úřední
potřeby předložení způsobilosti
jsem si vyřídil živnostenský list
a stal se „profesionálem“. Netahá Vás to za uši? Z ošklivé kukly se najednou vylíhnul krásný
motýl? Představme si to. Večer
jako amatér ulehám a ráno vstávám coby profesionál, kterému
snad chybělo jen to fialové sako
(počátkem devadesátých let skoro uniforma podnikatelů, pozn.).
O co jsem byl chytřejší, zručnější, profesionálnější? Blbost! Kolik
je kolem nás, napříč profesním
spektrem, profesionálů matláků,
trdel, amatérů. A neříkejte, že neznáte ve svém okolí spoustu amatérů – profesionálů. Co chci tímto
říci je zřejmé. Rozdělujme výsledek lidské práce na profesionální
a amatérskou. Nehleďme na to,
zda ji odvedl „amatér“ či „profík“.
Pro mne slovo amatér hanlivé
není!
Zato u fotografů je ve slově
amatérský cosi lehce hanlivého.
Kdo dal tomu slovu obsah a emoci? Zase jen my, co ho používáme.
Definujeme-li si pojem amatérský v onom hanlivém významu,
pak amatérská fotografie je pochopitelně špatná. Protože dobrá
fotografie je profesionální (tohle
slovo jsme si jako synonymum
kvality zvolili také my). Jádro je
v tom, že fotografický „ochotník“ či
milovník fotografie může vytvářet
profesionální (tj. moc dobré) fotografie, zatímco profesionál dnes
a denně produkující v rámci své
profese kýčovaté portréty vytváří
amatérské (tj. špatné) fotografie.
A vůbec, kdo je profesionál?
Co ten, kdo toho moc neumí, ale
má štěstí, že se fotografií uživí?
Je profesionálem ten, kdo se živí
něčím úplně jiným, ale fotografii
studuje na každém kroku a jeho
fotografie lze považovat za umělecké? Snad ano …
Brr, to jsem se do toho zamotala. Jdu si cvaknout amatérský
obrázek pro vzpamatování. Od
teď se budu cítit býti fotografickým
ochotníkem (nebo nadšencem),
protože to slovo nevyjadřuje kvalitu mých prací, ale můj vztah
k fotografii. Mám ji moc ráda.
Premiéra 2013
Stanislav Voksa, Jaro v Pardubicích
Dobré světlo všem „amatérům a profesionálům“ přeje Ctibor
Košťál, toho času profesionální
amatér, jehož fotografie živí, ale
práci dělá jako koníčka.
„Je slovo amatér
pejorativní?“
aneb definice slova AMATÉR
v dnešní době a úroveň
amatérské fotografie
M
usím, Vladimíre, říci, že
toto téma se mi moc nezamlouvá, právě tak jako
rozdělení na amatérství a profesionalismus, a to v jakémkoliv
oboru. Hranice je tenká, subjektivní, nedefinovatelná a poplatná
módnosti názoru. No ale dobrá.
Googlím si přesný význam slova
amatér a pejorativní a následuje
drobná úvaha. Spíše jazyková.
Pejorativnost pojmu je relativní. Nadšení divadelníci si kdysi říkali ochotníci. Slovo časem
získalo lehce pejorativní nádech
a tak ho honem vyměnili za slovo
amatérský. Amatérské divadlo, to
už je jen krůček před profesionály.
To zní!
Premiéra 2013
Jarmila Kacarová, Tichá místa
TÉMA
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
Eva Stanovská
Premiéra 2013
Miroslav Suchánek, Hranice stínů
AMATÉR7
SOUTĚŽE
PREMIÉRA 2013
PremiEra 2013
XXIV. ročník fotografické soutěže
Porota
předseda: doc. MgA. Jaroslav Prokop
- vedoucí ateliéru reklamní fotografie Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
členové:MgA. Josef Ptáček - profesionální fotograf, Praha
MgA. Ivo Gil - profesionální fotograf, Praha
Ivan Prokop - profesionální fotograf, Praha
Letošní 24. ročník fotografické soutěže Premiéra byl obeslaný 68 autory v kategoriích jednotlivá fotografie a fotografický soubor. Práce poroty byla stejně jako v minulých letech náročná. Probrat se 581 snímky a vybrat ty nejlepší
není v relativně krátké době, která je pro práci poroty vyměřena, snadné. Nicméně zkušenosti členů poroty z vlastní
profesionální praxe a u většiny i praxe pedagogické byly pro náročné definitivní rozhodování významnou pomocí. Jako
zřejmě vždy v podobných soutěžích byly nejprve vyřazeny fotografie, které nesplňovaly základní požadavky na kvalitu
estetickou, obsahovou, fotografie popisné, nesplňující technické požadavky apod.
Poté ovšem nastala nejtěžší práce porotců. Během hodnocení se samozřejmě projevila individuální preference
a názor na konkrétní soubory či jednotlivé fotografie.
Po často i bouřlivější diskusi se ale nakonec všichni na výběru vítězných fotografií shodli.
Oříškem bylo porovnávat jednotlivou předloženou fotografii se souborem. Jednotlivý předložený a třeba i kvalitní
snímek může být často výsledkem náhody. V jistém smyslu je již statisticky dáno, že z velkého počtu náhodných snímků
lze téměř vždy vybrat nějakou kvalitní fotografii. Tím nechci snižovat hodnocení jednotlivých zde oceněných snímků.
Soubor, a tím spíše kvalitní soubor však je vždy výsledkem usilovné koncepční práce, kdy autor musí mít jasné téma –
vyprávění a volí formu – způsob vyprávění, v našem případě použitou techniku a technologii výroby konečného souboru
snímků. Porota ocenila, že se v předložených souborech a jednotlivých snímcích stále poměrně často objevují fotografie vyrobené klasickou analogovou technikou. Nakonec je poměrně hodně oceněných souborů a fotografií a na tomto
místě není dostatek prostorou věnovat se každému dílu podrobněji. Porota ocenila často vysokou míru kvality fotografií,
schopnost jednotlivých autorů vystihnout myšlenku, zvolit správnou formu jejího zpracování i konečné prezentace.
Na druhé straně se bohužel stále objevují fotografie, kde chybějící myšlenka je nahrazena jistou zručností v ovládání
Photoshopu. Fotografie jsou zmáčknutím příslušného tlačítka různě doplněné jednoduchými efekty, záměrné, ale někdy
málo pochopitelné úpravy barevnosti, jinde kompiláty několika více či méně povedených snímků, použití digitálních
náhražek za klasické speciální techniky atd. Tyto „záchrany“ špatných fotografií by se ovšem na takto významných
soutěžích objevovat neměly.
V této souvislosti je však třeba si uvědomit a porota to často ve svých diskusích vyzdvihovala: na této a podobných
soutěžích se jedná o autory – amatéry v tom nejlepším slova smyslu: milovníky média fotografie. Ti pak mají nárok na
různé pokusy, někdy i nepovedené a nakonec dle mého názoru je možná důležitější láska k médiu fotografie a potřeba
tvořit, než jen výsledek. Snad je to v některých případech pouze složitá cesta k uvědomění si, že v každé tvorbě je důležitější vědět, co chci sdělit, mít zřetelný cíl, než pouhé využívání různých dostupných pomůcek k prvoplánovým efektům
bez myšlenky. V této době rychlých a často povrchních, ale bohužel v různých médiích oceňovaných výstupů, je však
náročné uvědomit si, co je smyslem tvorby.
Na konci tohoto textu bych rád poblahopřál všem oceněným fotografům. Jim i všem dalším, kteří už tak úspěšní
nebyli, přeji hodně sil a radosti ze svého náročného, ale krásného koníčka.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat kolegům v porotě, J. Ptáčkovi, I. Gilovi a I. Prokopovi za spolupráci a diskuse na vysoké odborné úrovni. V neposlední řadě pak paní Janě Neugebauerové a dalším jejím spolupracovnicím
a spolupracovníkům ze Střediska amatérské kultury IMPULS Hradec Králové, kteří organizovali soutěž, zasedání
poroty a další následné akce – vyhlášení výsledků a výstavu prací. Bez jejich náročné a vyčerpávající činnosti by se
takto rozsáhlá soutěž nemohla konat.
Díky Vám všem za další možnost seznámit se se současnou amatérskou fotografií.
Jaroslav Prokop, předseda poroty
8
Premiéra je fotografická soutěž každoročně vyhlašovaná Střediskem amatérské kultury IMPULS Hradec Králové
ve spolupráci s Volným sdružením východočeských fotografů. Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou
Ministerstva kultury České republiky, Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové. Dále Premiéru podpořili FOMA Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové, FOMEI a. s. Hradec Králové a redakce časopisu
FotoVideo. Je určena pro všechny zájemce o fotografii a není omezena věkově ani žánrově. Jedinou podmínkou
je, aby soutěžící fotografie nebyly dosud nikde vystaveny ani publikovány. V letošním XXIV. ročníku fotografické
soutěže PREMIÉRA 2013 bylo porotě předloženo 581 fotografií od 68 autorů.
Slavnostní vyhodnocení XXIV. ročníku fotografické soutěže Premiéra a předání cen vítězům proběhlo v sobotu 7. prosince 2013 od 10 hodin za přítomnosti členů poroty v Galerii moderního umění, Velké náměstí 139,
Hradec Králové. Součástí setkání byl rozborový seminář fotografií, které byly do soutěže zaslány a beseda
s předsedou poroty doc. MgA. Jaroslavem Prokopem.
VÝSTAVNÍ KOLEKCE
2. část
1. část
Galerie Na Hradě
20. listopadu 2013 - 13. ledna 2014
(budova lékařské knihovny UK)
Na Hradě 91/3, Hradec Králové
Otevřeno:
pondělí - pátek: 8 - 18 hodin
INFORMAČNÍ CENTRUM
1. - 30. listopadu 2013
Gočárova třída 1225
Hradec Králové
Otevřeno:
pondělí - pátek: 8 - 18 hodin
POROTA UDĚLILA:
Cena VSVF Hradec Králové:
(Volné Sdružení Východočeských Fotografů)
Milan Křiček, Pardubice
za seriál Tenisový svět 1, 2, 3, 4, 7
Martin Lukeš, Praha
za seriál Yellow Cab
Martin Lukeš, Praha
za snímek Flatiron s přihlédnutím
na snímky Směr Brounx, V Brugách
a Whiski bar
Kamila Olševičová, Hradec Králové
za seriál Porto
Jitka Rjašková, Horní Žďár
za seriál Na pláži v Caorle 1, 2, 3, 4
Pavel Snoha, Svitavy
za snímek Kolodiový portrét I
s přihlédnutím na snímky
Kolodiový portrét II a III
Eva Stanovská, Dřenice
za seriál Míjení 1, 3, 4, 5, 6
Kateřina Šušlíková, Mohelnice
za seriál Proměna poznání
Cena FOMA spol. s r. o.
Hradec Králové
Cena časopisu FotoVideo
Miloš Buček, Tišnov
za snímek Loděnice v zimním spánku
Miloš Fic, Pardubice
za snímky Dostihy - Oranice, Pád,
V cíli a Po doběhu
Peter Maděránek, Prievidza
za snímky Auschwitz I-I, I-III, II- I, II-II
Cena FOMEI a. s.
Hradec Králové
Kateřina Göttlichová, Praha
za seriál Druhá strana ulice
Marie Vojkovská, Krnov
za seriál Estaminet 3, 4, 5
Stanislav Voksa, Pardubice
za snímek Stínohra
Čestné uznání
Dagmar Dušánková, Broumov
za snímky Tváře Indie 4 a 5
Petr Háp, Hradec Králové
za snímek Hvězda
Peter Maděránek, Prievidza
za seriál Auschwitz-Birkenau 2, 3, 6
Vladimír Skalický, Lanškroun
za snímek Les II
Miloš Fic, Pardubice
za seriál U Pavouka
Jan Odehnal, Moravská Třebová
za seriál Krajina jiná
Barbora Pejšková, Hradec Králové
za seriál Cesty
9
SOUTĚŽE
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
SOUTĚŽE
PREMIÉRA 2013
CENA VSVF
Jitka Rjašková
Na pláží v Caorle 1, 2, 3, 4
Milan Křiček
Tenisový svět 1, 2, 3, 4, 7
KATEŘINA ŠUŠLÍKOVÁ
Proměna poznání
10
Martin Lukeš
Yellow Cab
Martin Lukeš
Flatiron, Whiski bar, Směr Bronx, V Brugách
Kamila Olševičová
Porto
Pavel Snoha
Kolodiový portrét I, II, III
EVA STANOVSKÁ
Míjení 1, 3, 4, 5, 6
11
SOUTĚŽE
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
SOUTĚŽE
PREMIÉRA 2013
CENA FOMA
Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové
Miloš fic
U Pavouka
barbora pejšková, Cesty
jan odehnal
Krajina jiná
12
CENA FOMEI a.s.
Hradec Králové
kateřina göttlichová
Druhá strana ulice
stanislav voksa
Stínohra
SOUTĚŽE
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
marie vojkovská
Estaminet 3, 4, 5
časopisu
CENA FOTOVIDEO
miloš fic
Dostihy - Oranice, Pád, V cíli, Po doběhu
miloš buček
Loděnice v zimním spánku
13
SOUTĚŽE
PREMIÉRA 2013
časopisu
CENA FOTOVIDEO
peter maděránek
Auschwitz
ČESTNÉ UZNÁNÍ
DAGMAR DUŠÁNKOVÁ
Tváře Indie
vladimír skalický
Les
petr háp
Hvězda
peter maděránek
Auschwitz - Birkenau
14
Oka-mžiky života 2013
věnované Jiřímu Platenkovi
Krajská knihovna v Pardubicích vyhodnotila výsledky
v jubilejním desátém ročníku
amatérské fotografické soutěže Oka-mžiky života věnované Jiřímu Platenkovi. Soutěž
nese jméno známého rodáka
z Holic, který patřil mezi nejlepší fotografy - krajináře. Řadu let
působil jako lektor pro fotografii
při fotoklubu v Pardubicích, byl
jedním z duchovních zakladatelů fotografických soutěží.
Zaslané fotografie hodnotila odborná porota ve složení:
amatérský fotograf Martin Komár, nezávislý fotoreportér Petr
Lindner a pardubický galerista a
fotograf Petr Moško (zleva doprava).
Velmi nás potěšil zájem fotografů z celé republiky, kteří
do soutěže poslali snímky. Letošní ročník měl tyto kategorie: Tak trochu jiná krajina, Rok
v krajině a Krajina lásky. V první
i třetí kategorii se stal vítězem
Jiří Durdík (na snímku druhý zleva) se seriálem fotografií Bunkr
v krajině. Tímto seriálem získal
i zvláštní cenu Jiřího Platenky.
První místo v druhé kategorii
obsadila Šárka Svobodová s
fotografií Zasněný rybník (druhá
zprava). Vítězům blahopřejeme.
Soutěž Oka-mžiky bude pokračovat za dva roky.
Vyhlášení výsledků
fotografické soutěže
I. kategorie:
Tak trochu jiná krajina
1. místo: Jiří Durdík
seriál Krajina s bunkrem
porota
2. místo: Jan Smekal
Mezi nebem a zemí
3. místo: Karolina Granja
seriál Hledání kořenů v zemi
mých prarodičů
Zvláštní cena Jiřího Platenky:
Jiří Durdík - seriál Krajina
s bunkrem
Odborná porota hodnotila dne
17. 10. 2013 ve složení:
Martin Komár, amatérský fotograf
Petr Moško, pardubický galerista a fotograf
Petr Lindner, nezávislý fotoreportér
II. kategorie: Rok v krajině
1. místo: Šárka Svobodová
Zasněný rybník
2. místo: Šárka Svobodová
Poklid na slati 2
3. místo: Jiří Durdík
Dobré ráno
Čestné uznání za nekonvenční
přístup při zpracování
fotografie: Bc. Aleš Kolomazník
- Pozdní odpoledne
Iveta Komárová
Koordinátor kulturních aktivit
Krajská knihovna v Pardubicích
www.kkpce.cz
vernisáž
III. kategorie: Krajina lásky
1.místo: Jiří Durdík
Srdce 2
2. místo: Jarmila Kacarová
První krůčky
3.místo - nevyhodnoceno
15
SOUTĚŽE
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
SOUTĚŽE
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie
SVITAVY 2014
34. ročník
Z pověření a za finančního
přispění Ministerstva kultury
ČR pořádají NIPOS-ARTAMA
a Středisko kulturních služeb
města Svitavy za spolupráce
Městského muzea a galerie ve
Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské
kultury Impuls Hradec Králové
a Společnosti přátel fotografie.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ
SOUTĚŽE
Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž
a následné výstavy mají za úkol nejen
představit to nejlepší, co se v posledním
období zrodilo na celostátní úrovni, ale
také na základě porovnání jednotlivých
snímků a hodnocení poroty napomoci
k dalšímu uměleckému růstu amatérské
fotografie.
II. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající
povolení k pobytu, který se považuje za
fotografa amatéra.
2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně
neadjustované a nepaspartované (to
znamená nepodlepené, nerámované,
nezalaminované). Fotografie nemají být
starší než 2 roky.
3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce
(kategorie A) a kolektivy (kategorie B).
Kategorie A:
A01: pro autory do 21 let – volné
téma – přímá fotografie zachycující
realitu (bez ohledu na techniku
záznamu)
A02: pro autory do 21 let – téma experiment – fotografie jako fikce (bez
16
Premiéra 2013
Kateřina Göttlichová, Za záclonou
ohledu na to, jestli bylo k montáži
použito postupu digitálního nebo analogového či obou těchto technologií)
A1: pro autory bez rozdílu věku –
volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku
záznamu)
A2: pro autory bez rozdílu věku –
téma experiment – fotografie jako
fikce (bez ohledu na to, jestli bylo
k montáži použito postupu digitálního
nebo analogového či obou těchto
technologií)
Kategorie B: kolektivy
Kategorie C: Téma pro rok 2014:
„100. výročí narození Tomáše Bati“ –
pro jednotlivce i kolektivy
Pro rok 2015 je jednotné téma určeno
pouze pro soutěž kolektivů: „Česká
krajina…“
4. Autor může soutěž i postupové soutěže obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti
snímků se počítá jako jedna fotografie.
Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků,
z toho od jednoho autora maximálně tři
práce. Každý autor může soutěžit jako
jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv
však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí
k obeslání soutěže jednotnou velikost
fotografií. Do soutěže jsou přijímány fo-
Premiéra 2013
Pavel Pernet, Něco mi zní v hlavě
tografie od formátu 20 x 30 cm do formátu 40 x 50 cm.
5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole
názvem snímku (u seriálu i pořadovým
číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním
rohu uvedením kategorie, u kolektivů
plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně
je třeba uvést u kategorie A datum (rok
vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní
fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.
6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1,
A2, mimořádnou soutěžní kategorii a
kategorii B musí obsahovat přihlášku a
účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez
účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.
Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu:
Středisko kulturních služeb Svitavy,
Dagmar Schulzová, Wolkerova alej
92/18, 568 02 Svitavy.
Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za
poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.
7. Fotografie nesplňující podmínky
v bodech 4–6 nebudou do soutěže přijaty.
8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které
budou spolu s oceněnými vystaveny
u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže
ve Svitavách. O této skutečnosti budou
autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie
z výstavní kolekce (mimo oceněných)
budou autorům vráceny po skončení
těchto výstav, nejpozději v květnu 2015.
9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo
seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je
jako samostatné snímky.
10. Oceněné fotografie budou předány
do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro
propagaci akce, a to i v budoucnu bez
nároků na honorář, při zachování autorských práv.
Premiéra 2013
Václav Sedláček, Světla a stíny
III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS
-ARTAMA. Předsedou poroty bude MgA.
Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je
výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
V každé kategorii porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.
Dále může udělit maximálně dvě čestná
uznání v každé kategorii.
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.
Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu
na kategorie udělována další ocenění:
Cena nakladatelství Zoner Press,
Cena starosty města Svitavy,
Cena ředitele SKS Svitavy,
Cena FOMA Bohemia za nejlepší
černobílou fotografii,
Cena SČF
- vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
Cena Impuls Hradec Králové,
Cena časopisu FOTO.
Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu,
popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.
IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Jmenování poroty: do 1. března 2014
Příjem fotografií: do 19. března 2014
Zasedání poroty: do 6. dubna 2014
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 10. května 2014
Trvání výstavy v Městském muzeu
a galerii ve Svitavách: 10. května
až 7. června 2014
Obeslání soutěže je výrazem souhlasu
s jejími podmínkami.
Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček,
tel. 736 704 228,
e-mail: [email protected],
www.nipos-mk.cz
Středisko kulturních služeb Svitavy,
Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18,
568 02 Svitavy, tel. 461 535 220,
e-mail: [email protected]
Svaz českých fotografů,
e-mail [email protected] , www.scf.cz
www.fotonarodni.cz
Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, září 2013
17
SOUTĚŽE
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
OSOBNOSTI
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
Martin Lukeš
Martine, v letošním roce jste se
podruhé zúčastnil fotografické
soutěže Premiéra a podruhé
si půjdete pro cenu. Dokonce
letos hned dvakrát, pro cenu
VSVF jak za soubor, tak i za jednotlivé fotografie. Jaký je to pro
Vás pocit?
Samozřejmě to byl úžasný pocit. V podstatě jsem to ani nečekal. Zvláště vzhledem k tomu, že
vím, jak přísní jsou někteří porotci
v posuzování jednotlivých fotografií a souborů. Navíc fotografický soubor je něco, s čím se peru
několik let a co mi nikdy nešlo.
Trošku jsem se do toho dostal
právě až v Impulsu, což mě dle
mého názoru celkem posunulo.
V loňském roce jste také obdržel cenu za soubor fotografií
z tetovacího salonu. Letos je to
za soubor Yellow Cab z městského prostředí. V jednotlivých
snímcích je na fotografiích zachycen život v baru i v metru,
městská ulice žijící si svým
všedním životem i nalezená
zátiší. Takže opravdu široký záběr. Který z těch fotografických
žánrů je Vám nejbližší a který
naopak?
Přiznám se, že nejsem zaměřen
18
Dvojnásobný vítěz
XXIV. ročníku
fotografické soutěže
Premiéra 2013
na nějaký konkrétní
žánr. Hodně fotografuji motocyklové
sporty, krajinu, architekturu, ale nejvíc
mě asi baví fotografovat právě život kolem sebe. Bohužel
k tomu nemám moc
příležitostí. Street
fotografie je poměrně těžký žánr, který
vyžaduje nejenom
dobré oko, ale především pohotovost, a právě v tomhle bych se
chtěl zlepšovat. Jinak pro mě je v
podstatě výzva každý žánr, který
neumím nebo který jsem nikdy
nefotil. Snažím se být ve fotografii co nejvšestrannější, takže nyní
například experimentuji i s ateliérovými portréty.
dokážou diváka přenést do děje
nebo do atmosféry, kterou jsem
z té scény cítil, když jsem ji fotografoval. Nevím, jestli je to správný postup, ale celkem mi to pomáhá právě při výběru. Mnohdy
objevím silné snímky, které bych
třeba přešel, kdybych je prohlížel
hned po vyfocení.
Takže vlastně nejste vyhraněný. Uspět s fotografií je mimo
jiné umění vybrat z mnoha dobrých tu správnou a nejlepší. Jak
to děláte? Dlouze přemýšlíte,
nebo se rychle rozhodnete?
Určitě přemýšlím. Některé snímky kolikrát ani neotevřu několik
měsíců po vyfocení, abych získal
určitý odstup. Tím získávám jakýsi nadhled a lépe poznám, jestli
Ptala jsem se jenom na úspěch
v posledních dvou ročnících
Premiéry. Byly nějaké fotografické úspěchy ještě předtím,
nebo je to opravdu Vaše Premiéra?
Obešlu občas nějakou soutěž, ale
větších úspěchů bylo poměrně
málo. Pár mých snímků bylo letos vystaveno například na pražské Staroměstské radnici v rámci
soutěže Praha fotografická. Sice
jsem se neumístil, ale i tak mě to
potěšilo.
Martine, mé otázky se stále točí
kolem posledních dvou let Vašeho fotografování, ale jaké
byly Vaše fotografické začátky?
Pamatujete se na své první fotografie?
Pamatuji. Focení mě bavilo od
malička, ale aktivně jsem začal fotit teprve před deseti lety s nástupem digitální techniky. Pamatuji si
většinu fotografií, které jsem kdy
pořídil, i situace, za kterých vznikaly. Je úsměvné se dívat na ty
první fotky s odstupem času. Tehdy jsem si myslel, jak jsou dobré,
ale teď už vím, že dobrých snímků
udělá fotograf jen pár za život.
S předchozí otázkou souvisí
další, na kterou asi odpovídal
každý, kdo má nějakého koníčka a věnuje mu spoustu volného času. Měl jste a máte nějaké
vzory?
V podstatě nemám. Tím, že nejsem fotograficky vyhraněn, je
spoustu fotografů různých žánrů,
kteří mě oslovují. Určitě je to třeba Helmut Newton, Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado,
Andreas H. Bitesnich, ale třeba
i Josef Sudek, Alfons Mucha nebo
Jaromír Funke. Pak je nepřeberné
množství dokumentárních fotografů, jejichž tvorbu také obdivuji.
Martine, jste fotograf samotář nebo při své tvorbě dáváte
přednost společnosti?
Občas fotím sám, ale nebráním
se ani společnosti. Zvláště když
fotím někde v zahraničí, tak je nás
většinou víc a je pak zajímavé porovnávat, jak rozdílné mohou být
fotografie několika lidí ze stejného
místa. Ale je to většinou tak, že se
na dané lokaci stejně každý rozuteče za tím svým záběrem a pak
se zase někde sejdeme.
19
OSOBNOSTI
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
OSOBNOSTI
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
Kde Vás můžeme s fotoaparátem v ruce nejčastěji potkat?
Letos jsem objížděl seriál závodu
plochodrážních motocyklů, dále
seriál Free Style Motocrossu FMX
a pak fotím docela často koncerty a hudební vystoupení. Bohužel
času mám na focení poslední dobou méně, než bych chtěl.
Fotografujete s plánem a rozmyslem a jdete na konkrétní
místa s konkrétní představou,
že právě toto a takto chci vyfotografovat, tudíž máte fotografii
předem vymyšlenou? Nebo se
jen tak touláte a podléháte pocitům, náladě?
Spíš podléhám pocitům. Samozřejmě u reportáží, dokumentů
nebo krajiny musím mít trošku
představu, o čem to bude, ale
když cestuji a neznám předem
lokaci ani její atmosféru, tak se
na to ani připravit nejde. Vždycky
se tedy nejdřív snažím proniknout
pod povrch toho místa a pak zachytit vnitřní pocity.
Nevím, jestli se mohu ptát na
techniku, kterou fotografujete,
protože vím, že právě fotoaparáty prodáváte (tedy alespoň to
tuším). Přesto, čím vlastně fotografujete a pokud máte fotoaparátů více, který Vám nejvíce
přirostl k srdci?
Ano, pracuji pro firmu Megapixel,
která patří k největším prodejcům
fotografické techniky v ČR, ale už
nejsem přímo u prodeje. Mám na
starosti věci kolem našich webových stránek, komentuji veřejnou
fotografickou Galerii a přednáším
na fotografických kurzech pro začátečníky. Posledních deset let
fotografuji na digitální zrcadlovku.
Dříve Canon, v současné době
Nikon, konkrétně model D800.
Poslední čtyři roky to jsou zrcadlovky Full Frame, tedy se snímačem velikosti kinofilmového pole.
Tyto přístroje mají velmi dobrý
odstup od šumu při vyšších citli-
20
vostech, což je nezbytné při focení reportáží a dokumentů. Navíc
umožňují maximálně kontrolovat
hloubku ostrosti, což je při tvůrčí
fotografii také velmi důležité.
Jste absolventem Hradecké
fotografické konzervatoře. Myslíte si, že vás toto studium někam ve fotografování posunulo, nebo naopak?
Posunulo mě, a to strašně moc.
Dříve jsem přemýšlel nad fotografií jak nad jedním bodem, nyní se
daleko víc snažím do svých snímků dostat nějaký koncept a myšlenku. Navíc jsem poznal spoustu
skvělých spolužáků. Nebyli jsme
sice nějaký elitní ročník a páni
lektoři to s námi měli opravdu těžké, ale i tak jsme byli myslím velmi dobrá parta. Co vnímám také
jako ohromný zážitek, bylo poznat
osobně pana Josefa Ptáčka a Ivo
Gila, tedy fotografy z té staré školy. Dnes už jsou jiné trendy, jiné
styly i jiná technika a podobných
pánů už bohužel člověk moc nepotká a já jsem velmi vděčný za
to, že mně se to v životě poštěstilo
a že jsem pod nimi mohl tvořit a
něco se od nich naučit.
Jste poměrně mladý a začínající fotograf, měl jste už někde
svoji výstavu a nebo nějakou
připravujete?
Autorskou výstavu jsem zatím neměl. Nějaké fotografie jsem měl
například na výstavě, která probíhala v rámci fotofestivalu Moravská Třebová, dále před lety v Bratislavě v rámci soutěže Nordfest,
což byl festival severské kultury, a
pak zmiňovaná Praha fotografická
letos v Praze. Autorskou výstavu
zatím ani nepřipravuji. Myslím, že
na to ještě není ten správný čas.
Máte nějaký fotografický sen?
Co byste nejraději fotografoval,
kdybyste se nemusel ohlížet na
čas a finanční prostředky?
Pokud bych nebyl omezen časem
a financemi, tak bych chtěl určitě
procestovat co nejvíc zemí. Láká
mě vrátit se na Island, do Norska,
do New Yorku, ale samozřejmě
jsou i další místa, kam bych se
rád podíval. Například Thajsko,
Rusko, Austrálie, Nový Zéland…
Je toho určitě hodně.
A teď nějaké reálné přání?
Přál bych si umístit se v některém
z ročníků soutěže CZECH PRESS
PHOTO, kterou už několik let obesílám. A možná udělat nějakou zajímavou autorskou výstavu, ale jak jsem
říkal, až to ve mně uzraje.
Chtěl byste, Martine, něco říci
na závěr? Něco vzkázat?
Chtěl bych moc poděkovat porotě,
že ocenila mé fotografie, čehož
si strašně vážím, a samozřejmě
také zmiňovaným pánům Ptáčkovi a Gilovi za to, že se mnou měli
ve škole trpělivost, a v neposlední
řadě také Vám. A to nejen za možnost poskytnout tento rozhovor,
ale také za skvělou organizaci
Impulsu a také této soutěže, která
dává prostor i méně známým autorům.
21
OSOBNOSTI
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
KDE FOTÍM JÁ
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
Slavonice
Je den D, kdy vyrážíme…
snad máme zabaleno vše potřebné. Fotoaparát a stativ máme a
nic jiného vlastně ani nepotřebujeme, je to jen pro naše blaho!
Poslední kontrola kufru auta, zda
něco nezůstalo doma - snad ne,
uvidíme až na místě. Počasí nám
zatím přeje a cesta ubíhá v ruchu
pátečního odpoledne.
Jsme na náměstí ve Slavonicích. Tady již čeká jedna skupinka
spolužáků, kteří nám sdělují, že
v hotelu, kde máme být ubytováni, prasklo topení! Ale není to nic,
co by nás vyvedlo z rovnováhy,
vždyť je teprve konec října a sníh
ještě nezačal padat! Ale v duchu
si říkám, že ty spacáky, teplé ponožky a něco dobrého na zahřátí
v podobě domácí pálenky nevezu
asi zbytečně. A mnu si tiše ruce,
že nezmrzneme. Mám totiž sebou
velkou oporu, přítele! Postupně
přijíždějí další a další spolužáci
i profesoři s paní Janou, hlavou
a patou všeho dění a zařizování.
Ubytováni jsme nakonec
v útulné ubytovně se spoustou
starých hliněných hrnců, bábovek
a jiných krásných starých věcí! Ty
věci mají svůj čas již za sebou,
ale každá má svou duši. Jako my
všichni! Nechceme zůstat osamoceni v koutě, ale své vědomosti předávat dál, dokud síly budou
18.- 20. 10. 2013
na to stačit. Po ubytování a večeři
máme přednášku, která nás sice
zajímá, ale po tak dlouhém dnu
mají všichni co dělat, aby udrželi oči otevřené. Ještě dostáváme nezbytné informace na ráno
a všichni už se těšíme se do postele.
Den nás vítá mlhou a jen doufáme, že brzy neopadne! Rychlá snídaně, nabalit fotoaparáty
a vyrážíme. Pan profesor Ptáček,
„guru“ celé akce, zde zná kdejaký kámen, cestičku či zapadlou
vesničku. Má to tu prochozené
a hodně ví. Vede nás do Uherčic, Rancířova, Písečné, Hluboké
a vypráví nám, co je zde dobré vi-
víkendový seminář /IKONOGRAFIE krajinY
22
foto Josef Ptáček
dět, co se zde v dobách dávných
dělo…
Odpoledne se rozejdeme každý po svém a vracíme se tam,
kde se nám líbilo. Vytahujeme
fotoaparáty a každý po svém se
snaží udělat dobrou fotografii.
A jak již jednou bylo řečeno naším
guru, je lepší „poprděná“ fotka,
než žádná!
Scházíme se u večeře ofoukaní chladným větrem, plni nových
zážitků a pocitů. Netušíme, že
některé z nás čeká test a později vystoupení na téma „rozepře“,
které máme za úkol nacvičit.
Jsme rozděleni do dvou skupinek. Naše skupinka představila
rozepři v rodině, druhá skupinka
rozepři v parlamentu. Dle tekoucích slzí naší poroty a jejich širokých úsměvů a všeobecné dobré
nálady soudím, že se nám všem
vystoupení povedlo!
Následovalo zklidnění v podobě retuše s ukázkami, jaké mají
profesoři na retuš vychytávky,
a později beseda, která byla
ukončena pozváním na Měsíc fotografie v Bratislavě. Zase dlouhý,
předlouhý den. Někteří šli zalehnout na kutě, jiným se moc nechtělo a skočili si na vesnický bál
pročistit hlavu od starostí.
Ranní snídaně prozrazuje,
kdo ponocoval. Venku je opět
mlha, že by se dala krájet!
Tentokrát vyrážíme na druhou
stranu od Slavonic. Maříž, Český
Rudolec, prostě nádhera! Vracíme se ještě do Slavonic udělat
úkoly, které nám byly zadány:
libovolnou fotografii sklípkové
klenby ve Slavonicích, loubí včetně kostela a jakoukoliv fotografii
Slavonic, která je vystihuje, a také
nejzdařilejší fotografii z víkendového semináře.
Uvidíme, zda uspějeme před
KDE FOTÍM JÁ
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
Jan Odehnal
naší porotou. Jak tuším, opět to
budou jen „poprděné“ fotografie.
Ale pocit z příjemného pobytu a
nových zážitků nám nikdo nevezme. Zase jsme o krůček či krok
dál a máme lepší pohled skrz fotoaparát.
S tímto pocitem necháváme
Slavonice za zády a doufáme,
že se tam někdy opět vrátíme. Je
tam totiž nádherně! Nevěříte? Zajeďte se tam podívat. Mně (nám)
se tam moc líbilo!
Kateřina Šušlíková
23
KDE FOTÍM JÁ
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
slavonice 2013
Naskytla se mi možnost zúčastnit se víkendového semináře
Hradecké fotografické konzervatoře ve Slavonicích. Jako partner jedné ze studentek jsem tuto
možnost přijal. Pracovní název
víkendové akce zněl „Artefakt
v krajině“. Páni profesoři z HFK
tuto oblast prý dobře znají, a tak to
slibovalo nevšední zážitek a skvělé fotografování. Je pátek 18. října
kolem 17. hodiny a my stojíme na
náměstí ve Slavonicích, kde se
postupně setkáváme se spolužáky mojí partnerky a se spoustou
pro mě nových zajímavých tváří a
také stejně postižených fotografií
jako jsem já. Zároveň se dozvídá-
Eliška Rafajová
24
Eliška Rafajová
me, že v hotelu, kde máme složit
své mladé a neklidné kosti, prasklo topení. My však neztrácíme
hlavu, neboť v kufru našeho vozu
se kromě fotoaparátů, spousty
dobrého jídla, pití a teplého oble-
čení také skrývají dva spací pytle
snad až do -25OC.
Vzápětí k nám přichází pan
profesor Gil a kazí nám radost
informací, že naše náhradní ubytování je mnohem příjemnější než
v hotelu. Po ubytování a večeři
se scházíme v největším prostoru naší ubikace a pan profesor
Ptáček zahajuje přednášku svých
nevyčerpatelných znalostí o krajině spojenou s projekcí fotografií.
Udržet oči a mysl v bdělosti je po
celodenním shonu, brzkém vstávání a dlouhé cestě takřka nadlidský úkol. Je kolem půlnoci, když
uleháme do postelí nabiti vědomostmi o okolí. Ráno po snídani
stojíme nad automapou a pan
Ptáček určuje směr, kterým se
naše kolona aut vydá. Nasedáme
a jedeme vstříc dobrodružství.
První zastávkou je obec Uherčice,
kde parkujeme u státního zámku.
Pár slov pana Ptáčka a jde se do
parku zámku, který lemují aleje
stromů, jejichž koruny jsou tvarovány tak, aby v letních měsících
poskytovaly dostatek stínu původním obyvatelům zámku při projížďkách na koni či v kočáře. Dále
dostáváme tip na nedaleký letohrádek v lese, na malé vyvýšenině stojící obelisk, který v době
vzniku býval dominantou širokého
okolí. Dnes se choulí mezi stromy, které ho za ta léta přerostly.
Další zastávka je na státní hranici
s Rakouskem. Dostáváme volno
a jedeme fotografovat to, co nás
zaujalo, a scházíme se opět až
u večeře. Po večeři někteří odcházejí splnit si povinnosti v podobě testu. Potom se shromažďujeme v sále hotelu, kde páni
profesoři pro své žáky připravili
malou zkoušku. Rozdělujeme se
do dvou skupin a hlavní zápletkou ochotnického vystoupení je
představit konflikt. Obě skupiny
se úkolu zhostily s nadšením, vymyšlení scénky pro osm lidí během deseti minut by mohl ocenit
leckterý režisér. Potom ještě pár
slov o akci Měsíc fotografie v Bratislavě a pádíme do hajan. Druhý
den naše kolona aut vyráží opačným směrem. První zastávka je
v obci Maříž, kde obdivujeme
torzo zámku s velkou kruhovou
kašnou a lavičku z žuly. Vedle
zámku je alej vysázená z modřínů. Počasí opět stálo na naší straně, je nádherná lehká mlha. Další
zastávka je v obci Český Rudolec. Zastavujeme u zámku, na
němž se opět podepsal zub času
a pravděpodobně i minulý režim.
Po prohlídce, která je samozřejmě
na vlastní nebezpečí, se všichni
rozjíždíme do svých domovů. Musím říci, že to byl báječný víkend
a jsem rád, že jsem měl tu možnost se zúčastnit. Chci poděkovat organizačnímu týmu, že jsem
mohl být přítomen, a pánům profesorům za jejich nevyčerpatelné
vědomosti, o jejichž zlomek jsem
i já bohatší.
Jan Odehnal
KDE FOTÍM JÁ
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
Eliška Rafajová
Jan Odehnal
25
VÝSTAVY
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
4. Salon východočeské
fotografie
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
22. února - 6. dubna 2014
Ve středu 16. 10. 2013 proběhl ve Středisku amatérské kultury
Impuls konečný výběr účastníků
4. Salonu východočeské fotografie 2014.
Výběrová komise: doc. MgA. Jaroslav Prokop
- vedoucí atelieru reklamní
fotografie, Fakulty Multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně
Ivan Prokop - profesionální fotograf Praha
Doc. MgA. Josef Ptáček
- profesionální fotograf, Praha
MgA. Ivo Gil
- profesionální fotograf, Praha
Komise neměla vůbec lehkou
úlohu, protože vybírala z téměř
600 převážně kvalitních fotografií, které do výběrového kola zaslalo 30 fotografů, kteří měli zájem vystavovat své fotografie na
4. Salonu východočeské fotografie. Nakonec bylo osloveno
k účasti 22 fotografů a i těm komise doporučila vystavit pouze
některé práce ze svých zaslaných
souborů. Fotografie na výstavu
byly pečlivě vybrány s ohledem
na celek výstavy.
Na 4. Salon východočeské
fotografie 2014 se se svými fotografiemi představí Jana Bauerová
- Hradec Králové, Jan Čížková Náchod, Jindřich Beneš - Svitavy,
Miroslav Dušánek - Nový Hrádek,
Dagmar Dušánková - Broumov,
Miloš Fic - Pardubice, Kateřina
Göttlichová - Praha - člen VSVF,
26
Radek Homola - Vrbová Lhota člen VSVF, Miroslava Kinclerová
- Opatovice n/L., Miroslav Kodrle
- Havlíčkův Brod, Ctibor Košťál
- Trutnov, Vítězslav Krejčí - Hradec Králové, Jiří Kroul - Slavětín
n/M., Jaroslav Mareš - Polička,
Stanislav Odvářka - Polička, Kamila Olševičová - Hradec Králové, Barbora Pejšková - Hradec
Králové, Otmar Petyniak - Nový
Bydžov, Vladimír Skalický - Lanškroun, Eva Stanovská - Dřenice,
Jaroslav Tichý - Letohrad, Marcela Zuchová - Třebechovice p/O.
K účasti na 4. Salonu byli přímo pozváni Petr Moško - Pardubice, Karel Hník - Vrchlabí, Radek
Lepka - Lanškroun.
Slavnostní vernisáž
4. Salonu východočeské
fotografie proběhne
po skončení
Valné hromady
v sobotu 22. února 2014
v Muzeu východních
Čech v Hradci Králové.
Slavnostní vernisáže se zúčastní členové výběrové komise.
Hudební vystoupení zajistí mužská část Českého chlapeckého
sboru z Hradce Králové.
Premiéra 2013
Jiří Kroul, Rodinné album
Výstava
„Sudety uvnitř“ v Mnichově
Vrcholná prezentace výstavní
kolekce lanškrounských fotografů
„Sudety uvnitř“ proběhla koncem
září v Sudetendeutschen Haus
v Mnichově. Místní organizací
jsme byli pozváni k uspořádání
výstavy, která byla prezentována
na mnoha místech České republiky. Pozvání přijalo osm fotografů
z fotoklubu Lanškroun, kteří svoji
práci představili i na panelové diskuzi a současně zodpověděli zvídavé otázky návštěvníků besedy.
Příjemnou atmosféru vernisáže výstavy, bez jakékoli známky
nepřátelství nebo výčitek, prožila
více než stovka účastníků, kteří
viděli po letech fotografie svého
domova.
Návštěvu Mnichova jsme využili i k poznání města a jeho památek. Velice působivou byla noční návštěva showroomu luxusní
automobilky BMW Velt. Dvouhodinové noční fotografování jsme
si užili více, než návštěvu druhý
den. Navštívili jsme i sousední
olympijský areál, kde v roce 1972
proběhlo sportovní zápolení celého světa.
Na zpáteční cestě jsme se za-
stavili v Klarubech u Plzně, které
jsou proslulé svým krásným benediktinským klášterem. Další
zastávka byla v Plasích na fotografických výstavách Plaská Lípa
a Fotoplátno 2013. Krátké setkání
s hlavním organizátorem tamního fotografického života Ivem
Kornatovským bylo vyvrcholením
příjemného víkendu. Třešničkou
na dortu byla návštěva výstavy
Aleny Vikulilové v Galerii Čerťák
v Tmani.
Nyní nás čeká rozhodnutí, co
s výstavní kolekcí dál. Nejlepším
nápadem se zdá uložit ji celou
do depozitáře lanškrounského
muzea. Co bude po Sudetech, to
ukáže čas.
Vladimír Skalický
Lanškroun
27
VÝSTAVY
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
VÝSTAVY
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
Den fotografie
v Náchodě a Hronově
V první zářijový den, který připadl na neděli, se lidem naskytla
možnost prožít volný den s fotografií. Ve výstavních prostorách
Regionálního muzea v Náchodě
byla slavnostní vernisáží otevřena výstava fotografií FOTOGRAFIE 2013.
Odborná jury vedená Boguslawem Michnikem, významným
polským fotografem, vybrala žánrově pestrou kolekci snímků autorů z celé České republiky, a tak si
na výstavě každý z diváků našel
jemu blízké fotografie. Pořadatelé, Sekce fotografů regionu Náchod, již tradičně vyhlásili při přehlídce fotografické tvorby anketu
– ceny diváků. Je na divácích,
aby vybrali jednu až tři fotografie,
Premiéra 2013
Miloš Buček, Za černou horou
Premiéra 2013
Milan Báča, Kamilu Lhotákovi podruhé
vyplnili a odevzdali anketní lístek.
Po ukončení výstavy a po sečte-
ní pořadí nominovaných fotografií
získali tři autoři za svá díla ceny
sponzorů.
V letošním roce se umístil na
prvním místě Michal Sedláček
se snímkem „Divadlo“, na druhém Petr Moško s cyklem „Cirkus
a jeho lidé“ a na třetím místě Luděk Klíž se snímkem „Podzim“.
Nedílnou součástí fotografických akcí je i vzdělávání. Tentokrát se v prostorách divadla
Aloise Jiráska v Hronově setkali
fotografové i veřejnost s tvorbou
přední české fotografky Ivany
Lukavské. Pod jejím vedením
v rámci workshopu měl pak každý
možnost fotografovat portrét a figurální kompozice.
Rudolf Němeček
28
XIV. Labyrint
Festival nového umění / Slubice, Polsko
/ Frankfurt nad Odrou, SRN
Zanedlouho uzavřeme brány
XIV. Labyrintu. V čem je smysl
Labyrintu a jaký byl ten letošní? Prof. Jerzy Olek, kurátor
a zakladatel festivalu, mi řekl:
„Pokaždé, když se vracím zpět
domů, si říkám, že je to můj poslední Labyrint, že již tuto aktivitu
musím předat svému nástupci. Až
dosud proběhlo čtrnáct ročníků
a já vždy vymýšlel téma a zval na
festival hosty. Chtěl bych, aby novým kurátorem byla Anna Panek
Kusz a já jen pomáhal, a proto
jsem ji při našem společném jednání požádal, aby navrhla téma
pro XV. Labyrint v roce 2015.
Základní myšlenkou je nejen
„vyburcovat“ autory k tvorbě, ale
hlavně se s nimi setkat, povídat,
rozmlouvat o tvorbě, o umění, dovědět se, jaký mají nápad, co si
myslí, jak myslí.
Čisté umění je možné vidět na
internetu, stejně tak jako mnoho
výstav, obrazů, textů. V dávných
dobách lidé věděli co je dobré
a co zlé, co je pravda a co lež.
Nyní v postmodernismu se vytvořil chaos. Já jsem došel k poznání, že nemohu vidět vše, nemohu ani všude být, tak si vybírám,
a ten výběr nabízí i festival moderního umění Labyrint.“
sentimentální. Zabýval jsem se
linií, teorií linií, filozofií linií a došel jsem k tomu, že kdyby všichni lidé, kteří žili a žijí na Zemi,
nakreslili linii svého žití, vznikla by
spleť linií. Návštěvníci z kosmu,
kteří by přilétli na planetu Zemi,
by našli prosté linie od lidí žijících
prostým životem, nepokřivené
linie dětí a svatých a linie velmi
zakřivené, protože život některých lidí je propletený. Letos jsem
oslavil sedmdesátiny. Proto jsem
chtěl, aby účastníci mé výstavy
si odnesli domů kousek linie jako
symbolu mého života.“
Prof. Jerzy Olek nakreslil na
bílé umělohmotné pásky linii
svého života, tyto položil nerovnoměrně (neboť dosavadní život
neměl lineární) na zem v kostele
a při rozsvícených svíčkách a za
doprovodu duchovní hudby znějící z flétny proběhla velmi sugestivní vernisáž.*
Osmatřicet vernisáží a výstav
včetně odborných přednášek takový byl XIV. Labyrint na téma
„Hra s geometrií“. Mimo autorů
z Polska, SRN a Francie vystavovali i autoři z České republiky Jiřina Hankeová, Vladimír Klofáč,
Petr Moško, Rudolf Němeček,
Pavel Rejtar, Zdeněk Stuchlík
a Josef Thér v Collegium Polonicum ve Slubici kolekci fotografií
nazvanou „Elipsoidy a jiné hry
s geometrií“.
Milý Jerzy, jménem svým
i široké fotografické obce Ti
přejeme hodně zdraví, elánu,
nápadů a myšlenek. Ať jednou
můžeš říci - Labyrint žije.
Rudolf Němeček
Petr Moško
Tvoje letošní kolekce se vymykala dosud prezentovaným fotografiím – proč?
„Ano, měl jsem i trému, když
jsem připravoval novou prezentaci. Chtěl jsem ji mít na zemi
v kostele, aby výstava nebyla
29
VÝSTAVY
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
VÝSTAVY
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
8. ročník
Blatenského fotofestivalu
Blatenský fotofestival je milá
jistota, která se v Blatné odehrává každoročně v září. Oblíbený
je nejen proto, že se lidé sejdou
a čas tráví společně, ale také proto, že nezůstává jen u fotografie,
ale oběma dny se prolínají i další
prvky z různých oblastí umění.
Každý ročník má své téma –
to letošní znělo BARIÉRY. Je na
každém, v čem bariéry spatří. Zda
ve fyzické zábraně či v bariéře
v přeneseném slova smyslu. Výstavy ukázaly, že fotografický výklad pojmu byl opravdu pestrý.
Sedm výstav profesionálních fotografů oslovených pořadateli, šestnáct výstav na otevřené scéně,
kam může každý zaslat k výběru
svůj soubor na dané téma. Podmínkou je, že autoři všech výstav
představí své dílo osobně.
Hojní návštěvníci se sešli v sobotu ráno a celá sobota a neděle
byly věnovány postupně vernisážím jednotlivých výstav a doprovodným přednáškám či promítání.
Každý autor byl představen a měl
možnost o svém záměru promluvit. Každá vernisáž byla doprovázena zpěvem – letos nám zpívala
zpěvačka a skladatelka Beata Boček, střídající nejrůznější hudební
nástroje a jazyky, zejména češtinu
a polštinu. Od vernisáže k vernisáži nás za jejího zpěvu provázely
tři taneční páry stylizované do prvorepublikových let. Návštěvníci
byli „ozdobeni“ červenobílými igelitovými páskami (těmi, co běžně
vidíme jako označení např. výkopu na ulici), symbolizující bariéry.
30
Výstavy jsou umístěny v prostorách opravdu luxusních: městské muzeum, dva sály Starého
a tři patra Rejtova paláce na zámku Blatná, Kaplanka Blatná, ambit
u kaple sv. Michala v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Nosnou výstavou byl projekt
Kamily Berndorffové Můj nový život, který vznikl na dětské onkologii v Motole a který je plný optimismu a víry v nový život těchto dětí.
Podívejte se na www.projektmujnovyzivot.cz.
Barbora Bálková se soubory
Moje babičky, Volební prostitutky
a Denní a noční přízraky ukazuje fotografie vytvořené s krásnou
fantazií. I její obrázky stojí za to si
„vygooglit“.
Vrcholem festivalu byl výběr
z díla Jaroslava Kučery, který
jsme měli možnost zhlédnout letos
v létě na Pražském hradě. Černobílé fotografie syrovým a zároveň
vtipným způsobem mapují náš
život za socialismu i dnes. Autor
jednotlivé fotografie na výstavě
i v nedělní přednášce doprovodil
příběhem jejich vzniku či příběhem hlavních aktérů.
Jaromír Santler uvedl cyklus
Praha multikulturní, ve kterém
jsme viděli jihoamerické indiány
v pražských ulicích. Skutečnost
nebo fikce? Kdyby nám to autor
neprozradil, tápali bychom dodnes. Dalšími vystavujícími byli
Eliška Šárková a zahraniční host
Thomas Brenner.
Fotoklub Lanškroun reprezentoval v Blatné náš region krásným
souborem, který si dal za cíl zprostředkovat fotografii nevidomé
kamarádce – vznikly fotografie
plastické, překonávající bariéru
chybějícího zraku. I pro nás vidoucí byly zajímavé.
Na otevřené scéně vystavila
své soubory řada autorů: Xiahuin
Shan, Martin Sekal, Petr Lorenc,
Lenka Komínková, Lenka Pužmanová, Yvona Kovářová, Martina
Fučíková, Eva Stanovská, Ditta
Jiřičková, Kateřina Götlichová,
Jan Žbánek, Filip Györe, Zděněk
Vajner, Štěpán Mertl, Robin Závodný a Petra Hajdůchová.
Celým festivalem se neslo očekávání, že „…možná přijde i…“
Jan Saudek. Jeho výstava raných
fotografií se otevírala jako poslední, ale nepřišel. Důstojnou náhradou byla filmová projekce „Jan
Saudek v pekle svých vášní, ráj
v nedohlednu“ od Adolfa Ziky.
Na téma „Bariéry v umění“ hovořil speciální host Blatenského
fotofestivalu, výtvarník Jiří David
(známe ho zejména jako autora
instalace Srdce na Hradě). Zajímavé povídání pro někoho možná
kontroverzního umělce, ale rozhodně zajímavého člověka, jehož
stojí za to vyslechnout.
Většina zúčastněných se shodla, že festival byl pěkná akce, že
tento ročník se opravdu povedl
a že návštěvníků utěšeně přibývá.
Děkujeme pořadatelům.
Další informace o festivalu najdete na www.fotofestival.cz.
Eva Stanovská
Hradecký fotoklub
OMEGA
Zveme vás na výstavu
Hradeckého fotoklubu Omega
Město, ve kterém žijeme
8. - 31. ledna 2014
Knihovna města Hradec Králové,
Wonkova 1262, galerie v přízemí,
otevřeno pondělí, středa, čtvrtek,
pátek 8 - 18 hodin. Sobota 8 - 12.
Vernisáž: 8. ledna 2014 v 18 h.
Vystavují: Karel Bauer, Jiří Cvrkal,
Monika Ficková, Miroslava Kinclerová, Kamil Klembera, Tomáš
Kubelka, Zuzana Ortová, Pavel
Režný, Petr Soukeník, Petr Svoboda, Marcela Zuchová, Martin
Žatečka.
Vítězové XXIV. ročníku
Premiéra 2013 se členy poroty
Zleva sedící: členové poroty doc. Josef Ptáček, Ivan Prokop, doc. Jaroslav Prokop a MgA. Ivo Gil
Zleva stojící: Martin Lukeš, Bc. Jaroslava Vydarená (ředitelka Impulsu Hradec Králové), Marie Vojkovská,
Vladimír Skalický, Kamila Olševičová, Miloš Fic, Kateřina Göttlichová, Eva Stanovská, Jan Odehnal,
Milan Křiček, Kateřina Šušlíková a Pavel Snoha
31
VÝSTAVY
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
FOTOKLUBY
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
Setkání
fotografů
v Hronově
Už se psalo, že hronovskému
fotoklubu je devadesát let. Bilance roků je růžová i šedivá. Byla
to dlouhá štreka, během té doby
se v Čechách vystřídalo jedenáct prezidentů a nepochybně se
společenské poměry odrážely do
myšlení lidí. A co teprve technika!
Před devadesáti lety byla technologie materiálů na prahu rozvoje.
Nejdůležitější ale bylo nadšení
nenahraditelné
nejdokonalejší
technikou.
Hronovský fotoklub oslovil
dvacítku fotografů z regionu s výzvou k posezení a k rozhovorům.
Třicet lidí přes tři hodiny hovořilo
o historii, ale především o současném životě fotoklubů, jejich
náplni, o RMO, o „tom, co bude
potom“. Je řada schůzí a setkání,
kde je program daný, ale hronovské setkání bylo jakousi osvěžující akcí bez receptů a závěrů.
A podle mnoha ohlasů zůstal
dobrý dojem a vyvstala řada podnětů a ozývá se: „Opakujme to,
je potřeba takto diskutovat.“ Uvažujeme tedy, že FOTOPOKEC
v Hronově napřesrok opět uspořádáme. A jak se u nás říká: „Přijďte
pobejt.“ A v pohodě si popovídat
o fotografii, o nápadech …
Tečkou za devadesátkou byla
výstava v hradecké jídelně Bazalka. Nabízí se otázka: „Dotáhne to
fotoklub do stovky?“ Sám za sebe
bych si to moc přál. Je ale potřeba
mít dobrého provozovatele, finance, střechu nad hlavou, organizační a aktivní osobnosti, ale především lidi s tvůrčí empatií… Jak
ukázala debata, je to záležitost
k řešení nejen jednoho fotoklubu.
PS. Hronov má dostupné prameny své historie. Vždy tomu tak
není. Jsou pamětníci, co pamatují
půlku minulého století…Celý hronovský „posez“ byl zaznamenán
pro historii jako ilustrace, jak to
běželo na začátku tohoto století
v našem regionu.
Pavel Rejtar, Hronov
Když se
fotografové
sejdou
Hronovský fotoklub slaví významné výročí - je to již devadesát let, kdy se fotografičtí nadšenci sešli nad společným koníčkem,
fotografií. Současní členové fo-
toklubu si toto výročí připomínají
mnoha akcemi. Jednou z vrcholných akcí bylo setkání fotografů
v hronovském divadle v září 2013.
Pohotový moderátor Pavel Rejtar
vedl setkání jako živou kroniku
fotografického hnutí posledních
padesáti let. Přítomní pamětníci
vzpomínali na doby, kdy se amatérské hnutí stalo významnou
součástí kulturního života fotografů.
Společenská situace předchozího režimu posilovala zakládání
fotografických klubů a jejich pestrou činnost. Lidé se scházeli nad
svými fotografiemi, o kterých se
na schůzkách diskutovalo, a fotografie se hodnotily. Tato „úrodná
půda“ vytvořila dobré podmínky
pro růst mnoha významných fotografů amatérů, ze kterých se
v „nové“ době stali první profesionálové.
Pamětníci zavzpomínali na
vznik a průběh prvních ročníků
soutěže klubových kolekcí, která
je dodnes známa pod názvem
Ratibořický mapový okruh. V letošním roce se této soutěžní přehlídky účastní více než dvacet fotoklubů z celé republiky.
Vzpomínalo se na doby dobré
i horší. Nezapomnělo se na významné autory, kteří tvořili a stále
utváří tvůrčí atmosféru ve fotoklubech. Významnou částí besedy
Výstava fotografií Fotoklubu Hronov v restauraci Bazalka
32
byla i diskuze o budoucnosti amatérské fotografie. Ze všech stran
je slyšet nářky, že současná doba
nepřeje spolčování. Možnost prezentace ve veřejné síti internetu je
pro dnešní mladé fotografy dostačující. Nemají potřebu se scházet
a nad fotografiemi hovořit. Věříme, že se to změní, až tito autoři
zjistí výhody setkávání a společných diskuzí, které třídí názory
a učí sebekritice, která dnešní fotografii, především té amatérské,
chybí.
Zástupce fotoklubu z Lanškrouna ukázal, jaké jsou možné
formy práce ve fotoklubech. Jejich společná práce na projektech,
jako například „Sudety v nás“, navádí k zamyšlení, jestli to nemůže
být cesta, jak ve fotoklubech nadále pracovat.
Závěrem setkání bylo společné přání fotoklubu v Hronově, aby
se dočkal zasloužené stovky.
Vladimír Skalický, Lanškroun
153 schodů
na Homoli
Je týden po dušičkách a počasí zkraje nepřátelské se během víkendu vykouzlilo do krásného, leč studeného podzimu.
Docela malá
galerie ALFA
Na faře v Sudslavi u Chocně se
schází dvanáct fotografů, kteří
se znají z předchozích projektů
lanškrounského fotografa Vladimíra Skalického. Setkání nese
název 153 schodů na Homoli
a jakoby předznamenalo náplň víkendového snažení o zachycení
krásy mimořádného místa nedaleko Chocně.
Úkol dne zní: „Nafoťte reklamní fotografii na kuželky.“ Ty dostávají náhodně sestavené týmy od
organizátora setkání. Kromě fotografie kuželek si každý našel své
téma v okolí kostela na Homoli
nebo přilehlém opuštěném statku.
Odpolední návštěva zvěřinových hodů byla příjemným zpestřením sobotního dne. Večer byl
věnován úpravám vzniklých fotografií, besedě mezi autory a nočnímu fotografování na zahradě
fary.
V neděli byly prezentovány
„reklamní“ fotografie kuželek jednotlivých týmů.
Co napsat závěrem? Jsem
přesvědčen, že lze jít i jinou
cestou než jen setkávat se na
oficiálních výstavách a různých
„workshopech“ za veliké peníze.
Setkání přátel nic nenahradí a je
za všechny peníze. Je na nás, jak
této možnosti využijeme.
Fotograf občas zatouží se
s výsledky svého snažení alespoň
malinko pochlubit. Pardubický fotoklub ALFA si své přání splnil a
po dohodě s majitelkou pardubické cukrárny Libuše vznikla v jejích
prostorách malá galerie. Stěna
za kavárenskými stolky posloužila jako výstavní místo pro zhruba
deset fotografií.
Prostor je malý, zato návštěvnost velká. Cukrárna je oblíbená,
a tak tam denně zavítá mnoho
lidí, kteří při čekání na zabalení
vybraných pochutin nebo při pití
kafíčka prohlížejí obrázky.
„Galerie“ (raději dávám do
uvozovek) je v provozu od června letošního roku. Po fotografiích
z Indie je nyní vystaven soubor
Libora Němce s názvem Benátské inspirace a na vystavení čeká
soubor Katky Göttlichové. Fotografie budou nadále v měsíčních
až dvouměsíčních intervalech
obměňované - postupně bychom
chtěli oslovovat další fotografy
i mimo náš fotoklub.
Přijďte se podívat, v cukrárně
Libuše na Dukelském náměstí
v Pardubicích (Lexova 2164) budete vítáni.
Vladimír Skalický, Lanškroun
Eva Stanovská, ALFA Pardubice
Malá galerie Alfa
33
FOTOKLUBY
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
VZDĚLÁVÁNÍ
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
F
34
Impuls Hradec Králové
a Volné sdružení východočeských fotografů
Vás zvou na fotografický kurz
ZÁKLADY
FOTOGRAFOVÁNÍ
PRO KAŽDÉHO
Kurz je určen především těm, kteří s fotografováním teprve začínají nebo těm, kteří si
chtějí lépe poradit s tvorbou hezkých a technicky kvalitních fotografií.
Cílem kurzu je pochopení principu fotografování, výběr vhodné techniky a její znalost.
Dobrý fotoaparát je jedna věc, ale abyste dokázali udělat krásné fotografie, potřebujete také
znalosti, které si osvojíte v tomto kurzu. Zkušený
lektor vás naučí to, co by Vás jinak stálo mnoho
úsilí, času a zklamání nad Vašimi snímky.
Kurz je rozdělen do několika lekcí a budete
v něm potřebovat svůj digitální či analogový
fotoaparát. Dozvíte se, jak fotoaparát vlastně
funguje, k čemu jsou jednotlivé funkce, režimy
nastavení, a vše si samozřejmě i vyzkoušíte
v praxi. Součástí kurzu bude práce s obrazem,
jeho vznik, kompozice, světlo atd.
Dozvíte se také něco o historii fotografie a různých způsobech fotografování. Seznámíte se
s procesem digitální fotografie a následným
zpracováním dat.
Nedílnou součástí kurzu budou konzultace fotografií vlastní tvorby.
Kurz je naplánován na sedm lekcí po třech
hodinách s možností návaznosti pokračovacího kurzu.
Historie:
• Stručná historie jako výchozí téma k pochopení fotografie a jejího vývoje technického i
tematického
• Problematika současné fotografie a fotografické techniky
Technika:
• Fotoaparát – druhy a jejich možnosti
• Nastavení fotoaparátu
• Digitální úprava a zpracování snímku
- druhy software, jejich možnosti a využití
• Výstupní formáty fotografie, tisk a jeho
možnosti, skenování negativů či pozitivů
Příprava a tvorba fotografie:
• Výběr tématu: důvod a očekávání
• Měření světla a jeho zhodnocení
(co chci, aby bylo na snímku, co bude stín a
co případně světlo…)
• Hloubka ostrosti (co chci, aby bylo ostré
a co naopak neostré, až rozmazané)
• Nastavení expozice jako výsledek
předchozích rozhodnutí – závislost času,
clony a nastavení citlivosti
Lektor: MgA. Otmar Petyniak,
absolvent Institutu tvůrčí fotografie Opava
Termín:
čtvrtky únor–duben 2014
první lekce 20. února 2014 od 16 hodin
Místo konání:
Impuls Hradec Králové
Účastnický poplatek: 1200,- Kč
Termín přihlášek: do 9. února 2014
Podrobnosti obdržíte v pozvánce, která Vám
bude zaslána na základě přihlášky.
Informace:
Jana Neugebauerová, Impuls Hradec Králové
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 621, 773 133 740
e-mail: [email protected]
Kurz
základních
fotografických
dovedností
pro příležitostné uživatele
nejjednodušších fotoaparátů
Impuls Hradec Králové
a Volné sdružení východočeských fotografů
pro vás připravili fotografický kurz
fotoaparát / fotografování /
fotografie
Kurz základních fotografických dovedností je
určen pro příležitostné uživatele nejjednodušších fotoaparátů užívaných pro dokumentaci
svých aktivit a rodinného života.
Cíl:
Seznámit absolventa (seniora a další zájemce) se
základní problematikou fotografie v rozsahu potřeb
„spotřební“ fotografie.
Forma kurzu:
Kurz je naplánován na 9 lekcí po dvou hodinách
vždy jedenkrát za 2 týdny ve všední den odpoledne
– pravděpodobně úterý. (Po domluvě a dostatečném
počtu zájemců je možno vytvořit studijní skupinu
i v dopoledních hodinách). Účastník bude plnit zadané úkoly na základě provedeného teoretického
výkladu. Následné hodnocení úkolů vedoucím lektorem. Fotografie se budou předkládat elektronicky
- na kartě z fotoaparátu, flash disku, CD. Ne fotografování mobilním telefonem. Počet účastníků maximálně 10 ve skupině.
Lektor: Mgr. Jiří Zikmund
Místo konání:
Impuls Hradec Králové
Termín lekcí:
vždy v úterý 1x za 14 dní od 17 hod.
1. lekce 4. 2. 2014
Účastnický poplatek: 1 100,- Kč
Termín přihlášek: do 10. ledna 2014
Podrobnosti obdržíte v pozvánce, která vám bude
zaslána na základě přihlášky.
Obsah kurzu:
• Co je fotografie - jak vznikla a jak se vyvíjela.
Technické minimum fotografie (nejzákladnější přehled), k čemu jsou všechna tlačítka na fotoaparátu? Co se s nimi při fotografování ovlivňuje?
• Fotografie plošné předlohy
Proč doma ukládat všechny listiny, účty, návody…. Ofotografujte si je.
• Fotografie statického předmětu.
Potřebujete si zdokumentovat předměty v bytě
pro pojišťovnu, potřebujete fotografii k inzerátu?
Jak to provést i bez fotoateliéru?
• Portrét
Chcete se naučit udělat hezkou fotografii vnoučete? Chcete si vyfotografovat autoportrét?
• Krajina (turistická fotografie)
Jaké jsou zásady při fotografování krajiny třeba
na dovolené?
• Architektura (deníček z dovolené)
Zaujala vás architektonická nebo jiná památka?
Jak si ji vyfotografovat co nejlépe.
• Makro, detail
Fotografujete rádi květiny, motýly nebo brouky?
• Reportáž
Jak jednoduše fotograficky zobrazit rodinné události – narozeniny, vánoce atp.
• Komponovaný soubor fotografií
Výběr fotografií a je jak umístit vedle sebe?
Kdy fotografie nejlépe působí na diváka?
• Praktické uplatnění fotografie
Jak fotografii umístit na zeď, do rámečku, jak ji
archivovat atp.
To vše se můžete dovědět a prakticky vyzkoušet
v našem kurzu. Individuální přístup lektora s ohledem na vaše zkušenosti s fotografií a fotografováním.
Informace:
Jana Neugebauerová, Impuls Hradec Králové
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 621, 773 133 740
e-mail: [email protected]
Digitální
fotografie
(výuka Photoshopu)
Impuls Hradec Králové
a Volné sdružení východočeských fotografů
Vás zvou na praktický seminář
Termín:leden - únor 2014
Lektor: ing. Jiří Petera
Místo konání: SŠAK Hradec Králové
Poplatek: 2 500,- Kč digitální fotografie 500,- Kč barevná správa
Termín přihlášení: do 5. ledna 2014
Začátek kurzu: sobota 11. ledna 2014
(další termíny 18. a 25. ledna, 1., 8. a 15. února)
Termín kurzu barevné správy bude včas upřesněn.
Informace: Jana Neugebauerová
Impuls Hradec Králové, Pospíšilova 365
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 621
e-mail: [email protected]; www.impulshk.cz
Digitální fotografie
(šest sobot po šesti hodinách)
Jednotlivé lekce jsou rozděleny na dvě části: část
teoretická (kapitola 1 až 5) a část praktická (kapitola
6). Kurz je zaměřen na základní i pokročilejší úpravy
35
VZDĚLÁVÁNÍ
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
VZDĚLÁVÁNÍ
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
obrazu ve Photoshopu, není zaměřen na praktické
fotografování.
1 Úvod – digitální obraz
2 Světlo a barva
2.1 Fyzikální podstata světla a barvy
2.2 Barevné modely
3 Způsoby komprese obrazových souborů
3.1 Komprese bezztrátové
3.2 Komprese ztrátové
4 Grafické formáty
4.1 Základní grafické formáty obrazových souborů
4.2 Ukládání obrazových souborů v grafických
aplikacích
5 Stručný přehled zařízení používaných
v procesu digitální fotografie
5.1 Digitální fotoaparát
5.2 Skener
5.3 Monitor/LCD
5.4 Inkjetová tiskárna
6 Editace obrazových souborů
6.1 Barevné úpravy v Adobe Photoshopu
6.2 Ukládání souborů v různých obrazových
formátech
6.3 Retuš
6.4 Výběr
6.5 Masky a jejich použití
6.6 Cesty
6.7 Zostřování
6.8 Ořez
6.9 Vrstvy
6.10 Převod barevných obrazů na černobílé
(škála šedé)
6.11.1 Kolorování černobílých obrazů
6.11.2Převzorkování obrazu
6.13 Písmo ve Photoshopu
1 Pokročilejší práce s maskami
1.1 Alfa-kanály
1.2 Maska z jasového kanálu
2 Koláže
2.1 Jednoduché koláže/montáže
2.2 Koláže/montáže s pomocí masek
3 Portrét
3.1 Lokální úpravy pleti
3.2 Celkové úpravy pleti
3.3 Úpravy očí
3.4 Úpravy rtů a zubů
3.5 Úpravy tvaru obličeje
Barevná správa
(osm hodin, sobota)
Navazuje na předchozí kurz.
Kurz je určen především pro pokročilé účastníky, vysvětluje princip, cíle a aplikaci správy barev v digitálním workflow.
36
1 Cíle a struktura barevné správy
2 Barvové modely (model CIE a CIE L*a*b)
3 Pracovní barvové prostory
4 ICC profily, CMM
5 Kalibrace a profilace monitoru/LCD
(teorie a ukázka)
6 Profilace stolní inkjetové tiskárny (teorie a ukázka)
7 Použití ICC profilů ve Photoshopu.
2. ročník Týdne
uměleckého
vzdělávání
a amatérské
tvorby
Vážení přátelé,
k prvnímu ročníku Týdne uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby se přihlásilo 254 akcí z celé České republiky. Tento výsledek je pro nás zavazující
a ukazuje, že témata uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby jsou pro naši společnost důležitá. Přihlaste se do druhého ročníku a podpořte tím kulturní
i vzdělávací akce u nás.
Hrajete divadlo? Zpíváte? Tančíte? Tvoříte nebo
učíte? Hrajete (si)? Malujete? Fotíte a filmujete? Navštěvujete základní uměleckou školu? Chcete udělat
něco proto, aby si česká společnost uvědomila význam těchto aktivit pro kulturní rozvoj a pro kvalitu
života? Chcete propagovat unikátní systém základního uměleckého školství?
Připojte se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!
Je nás hodně, dejme tedy o sobě vědět prostřednictvím druhého ročníku celostátní kampaně ve dnech
17.–25. května 2014. Jejím cílem je zviditelnění
všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem
uměleckého vzdělávání.
Připojte se koncerty, divadelními představeními, výstavami, pouličními performancemi, semináři, dny
otevřených dveří a dalšími událostmi kulturního života. Společně naplňme česká města svými aktivitami.
Stejně jako v prvním ročníku budeme usilovat o záštitu a podporu České komise pro UNESCO, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a dalších významných institucí.
Pokud Vás zajímá průběh prvního ročníku, najdete
úplné informace na www.amaterskatvorba.cz, kde se
budete moci po novém roce přihlásit se svými aktivitami ke druhému ročníku.
Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS
Podrobný popis projektu
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující nový projekt UNESCO
Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt
Týden amatérského umění, které již oba samostatně fungují v několika evropských i mimoevropských
státech. V obou případech jde především o týden
občanské angažovanosti v regionech a místech, během kterého se nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní síně, kulturní domy,
školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky…),
neziskové organizace (občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti…) a další občanské iniciativy mohou představit široké veřejnosti. Všechny tyto
aktivity byly inspirovány příklady ze zahraničí. První
Týden amatérského umění se uskutečnil v roce 1996
v Belgii, následně v Nizozemí a ve Velké Británii
a Skotsku. Spojení amatérské tvorby s uměleckým
vzděláváním je přitom českým přínosem. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
(NIPOS), které působí v obou oblastech, zorganizovalo v ČR v roce 2013 pilotní ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který si kladl
za cíl upozornit na zajímavé dění v kultuře, umění
a vzdělávání po celé České republice. Vytvořil tím
několik nových impulsů a širokou kontaktní síť pro
lepší spolupráci mezi vzdělávacími a kulturními institucemi.
V roce 2014 se bude konat druhý ročník, jehož
termín byl stanoven na 17. - 25. května 2014.
Strategickým informačním nástrojem bude stejně
jako v prvním ročníku unikátní mapa, která bude
všechny aktivity sdružovat na jednom místě a nabídne zájemcům možnost zviditelnit svoji činnost a dát
v jednom týdnu najevo i za hranice svých sídel, že
umělecké vzdělávání a amatérská tvorba oslovuje
podstatnou část české společnosti. Přihlašování na
www.amaterskatvorba.cz bude otevřeno od poloviny
ledna 2014.
Nová Kniha
Jiřího Havla
Trutnov - Zpozornět by teď
měli hlavně příznivci Krkonoš
a krajinářské fotografie. Uznávaný trutnovský fotograf Jiří
Havel totiž právě vydal novou
knihu - výběr 120 nejlepších
snímků, které pořídil v letech
1952 až 2013. Publikace je přehlídkou těch nej … záběrů z našich nejznámějších hor, a také jakousi ukázkou
vývoje Havlovy tvorby.
Jiří Havel, foto Ctibor Košťál
Kniha má čtyři kapitoly, které výstižně zachycují autorovy fotografické proměny. První ukazuje Krkonoše černobílé, druhá kolorované, třetí barevné
a čtvrtá digitální. „Každá kapitola je uvedená předmluvou, ve které vysvětluju, proč a jak jsem Krkonoše fotil a uvádím k tomu i nějaké zajímavosti,“ popisuje Jiří Havel. Pro něj je nově vydaná publikace už
třiadvacátou v pořadí, se zaměřením na Krkonoše je
osmou.
Na 160 stran se vešlo 120 snímků. „Spousta starších fotek byla v knihách a na výstavách, takže jsem
neměl pochyb o tom, které jsou nejlepší. Vybíral
jsem hlavně podle výtvarného působení, nikoliv podle dokumentární nebo přírodovědné hodnoty. Pokud
i přesto jsou v knize nějaké botanické zajímavosti,
tak jen proto, že jsou krásné, nikoliv proto, že jsou
zajímavé nebo výjimečné,“ vysvětluje autor. A ukazuje přitom na slavný černobílý snímek Kleč na Zlatém návrší, který pořídil v roce 1958, s kterým vyhrál
mnoho soutěží a který byl více než dvacetkrát reprodukovaný. „Tehdy jsem poprvé intuitivně použil zajímavé popředí kombinované s atraktivním pozadím.
Ten způsobem focení mi sedí, uplatnil jsem ho už
mnohokrát a stal se mým osobitým stylem. Někteří
dokonce takovým záběrům všeobecně říkají Havlovinky,“ směje se Jiří Havel.
Kniha má rovněž obsáhlý úvod od Jana Štursy
z Krkonošského národního parku. „Popisuje v něm
dobře přírodu Krkonoš a zmiňuje se také o našem
seznámení právě při focení Krkonoš,“ tvrdí autor.
On sám navíc knihu obohatil závěrečným doslovem
a v něm vlastními poznatky o fotografování. Vždyť
za šedesát let mačkal spoušť u celé řady fotoaparátů. „Doslov je vlastně ilustrovaný fotkami, které jsem
pořídil například z Flexarety, Praktisicu, Moskvy, Lihnhofky nebo ty úplně nejnovější z digitálního Nikonu
D5000. S ním fotím poslední tři roky a jsme z něj
úplně nadšený,“ přiznává Havel.
Pavel Cajthaml, Trutnovinky
37
VZDĚLÁVÁNÍ
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
VZDĚLÁVÁNÍ
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
Slavnostní křest knihy nestora krkonošské fotografie Jiřího Havla proběhl v pátek 22. listopadu
v prostorách Krkonošského muzea v Jilemnici. Součástí bohatě navštívené podvečerní akce byla i fotografova autogramiáda. Osobně si myslím, že dílo
patří k tomu nejlepšímu, co kdy Jiří vydal. Knížce
přejme, aby se dobře prodávala a své nové vlastníky příjemně pohladila. A jejímu autorovi mi za nás
za všechny dovolte pogratulovat k dobrému počinu
a popřát mu i nadále spoustu tvůrčí invence a hlavně
tolik potřebného zdraví.
Dobré světlo Jiří.
Ctibor Košťál
Knihaření
ruční vazba knih
Také se často rozhlížíte po svých fotografiích
a přemýšlíte, co s nimi dále bude a nebo ta krabice
od bot je pro ně opravdu konečná stanice?
Jednu z mnoha odpovědí, a to nejen na tuto otáz-
38
ku, nám dala paní Darina Lepišová, kterou na slovo
poslouchá papír. Ano, čtete dobře, jakýkoliv papír.
No a jedním z nejkrásnějších využití papíru, je kniha.
Kniha, toto magické slovo bylo náplní dvou setkání
právě s Darinou Lepišovou, která nás zasvětila do
tajemství její výroby.
Ve dnech 16. a 24. listopadu proběhl ve Středisku amatérské kultury Impuls kurz „knihaření“ – ruční
vazby knih. Myslela jsem si, že v době digitální fotografie, kdy každý uchovává své fotografické úlovky
buď v počítači, na externím disku, či jiném médiu
a při výpadku proud, se k fotografiím prostě nedostanete, o kurz nebude zájem. Opak se stal pravdou
a mnoho uchazečů jsem musela odmítnout. Dokonce 10 šťastlivců, kteří se kurzu posléze zúčastnili,
neodradila ani pozvánka, ve které stálo: jednosložková vazba - šitá; leporelo - nelepená nešitá vazba,
tvrdé desky; japonská vazba - šitá a mezi pomůckami byla rybí kost, šídlo a podobné věci ne zrovna
denní potřeby.
Věřte, vše se zdá složité do té doby, pokud si to
nevyzkoušíte sami na vlastní kůži.
Za perfektního vedení lektorky se nejprve začaly
na stolech kupit rozstříhané papíry, které postupným
skládáním nabývaly nejen na objemu, ale i na zajímavých, téměř abstraktních tvarech.
Výsledek ale stál za to. Nikdo na začátku netušil, že si domů odnese nejen makety různých knih,
leporel, bloků, či notesů, ale po druhém setkání i ho-
tovou, sešitou knihu, kterou může použít třeba jako
dárek k Vánocům.
Paní lektorka přislíbila, že pokud bude o kurz zájem, můžeme toto téma příští rok zopakovat. Takže
pokud vás téma zaujalo, neváhejte a už teď se můžete hlásit, i když ještě nemáme stanovený termín.
Grafická designérka Darina Lepišová (http://
www.darinalepisova.cz/), která se zabývá autorskou
knihou a ruční knižní vazbou vás seznámí s možností knižní tvorby, naučí, jak si udělat vlastní knihu
a poradí, jak dát knize šmrnc.
Přijďte se svými nápady, materiálem a odnesete
si domů knihu. Počet účastníků: min. 8 a max. 10.
V případě většího zájmu bude rozhodovat datum přihlášky
Informace a přihlášky:
Jana Neugebauerová, Impuls Hradec Králové
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 621, 773 133 740
e-mail:[email protected]; www.impulshk.cz
Historické
techniky
Člověk je tvor zvídavý možnost objevit něco neznámého vždy láká. Mezi neznámé pro nás fotografy
určitě patří staré technologie zpracování fotografií.
Čím dokonalejší digitální techniku máme k dispozici,
tím více nás okouzluje nedokonalost ručního zpracování fotografického obrazu.
Na konci listopadu proběhl již třetí kurz. Pan lektor Ivan Nehera měl pro nás připravené tři techniky:
Kyanotypie, jinak řečeno modrotisk, Van Dyke - sépiový tisk, a Platino - palládiový tisk.
Výhodou těchto technik je, že citlivá vrstva reaguje na ultrafialové světlo, ale není citlivá na světlo
běžné. Fotografie lze tedy dělat pod běžnou žárovkou. Vyvolání probíhá třeba pod lampou horského
sluníčka. Máme-li dostatek času, pak i za slunečního
svitu, který též obsahuje ultrafialové záření.
Povedly se modrotiskové obrázky, trochu méně
vycházeli sepiové fotografie. Je třeba si postup vyzkoušet na několika vzorcích. Platino – paladiový tisk
vychází nejvěrněji. Touto metodou zpracoval svůj
velký výstavní soubor i Robert Vano.
Hezky jsme si pohráli, odnesli si domů několik
nadějných výtvorů a předsevzetí, že v těchto technikách budeme pokračovat i doma.
Díky Janě za organizaci a panu lektorvi za trpělivost. Hezká sobota.
Pro velký zájem o tyto tři historické techniky jsme
se s lektorem domluvili ještě na jednom opakování
kurzu HISTORICKÉ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY
jednodenní kurz alternativních tisků fotografií.
Kyanotypie - modrotisk
Van Dyke - sépiový tisk
Platino - palládiový tisk
Cíl kurzu: Provést zájemce o historické techniky počátečními nástrahami a záludnostmi procesů. Každý
z absolventů by měl po absolvování kurzu v domácích podmínkách a s minimem speciálních pomůcek
tyto techniky zvládnout.
Lektor: Ivan Nehera
Termín konání: 25. 1. 2014
Místo konání: Fotokomora Impulsu,
Pospíšilova 365, Hradec Králové
Cena: 1000,- Kč
Cena obsahuje: Přístup do fotokomory. Materiálové
zajištění prováděných technik (médium pro tisk negativů, lučebniny, papír a ostatní pomůcky). Odbornou pomoc lektora a výuku v kurzu. Práce zhotovené
během kurzu zůstávají majetkem účastníka kurzu.
Program:
8:00 - 9:00 seznámení s technikami, historie vzniku,
použití a využití dnes
9:00 - 12:00 bezpečnost použitých chemikálií,
příprava velkoformátových negativů, nanesení
citlivých vrstev na podložku
12:00 - 13:00 sušení papír, oběd
13:00 - 19:00 kopírování, vyvolávání, praní, sušení,
dokončení kopií
Program vzhledem k počtu účastníků a kapacitě fotokomory může být po domluvě upraven.
Pomůcky:
Fotografie v digitální podobě převedené na negativ (nejlépe několik fotografií, vybereme ty nejvhodnější). Kdo má vekoformátové negativy rozměru
13x18 nebo větší, může je použít.
Základní sadu pro techniku kyanotypie a Van
Dyke, si můžete zakoupit a okamžitě doma pokračovat v práci. Cena sady 800,- Kč
Počet účastníků: 6
Zájemci, hlaste se nejpozději do 15. prosince 2013
Informace a přihlášky na adresu:
Jana Neugebauerová, Impuls Hradec Králové,
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 773 133 740, e-mail: [email protected],
www.impulshk.cz
Eva Stanovská
39
VZDĚLÁVÁNÍ
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
MAPOVÉ OK R UH Y
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
Zpráva o
vyhodnocení
42. ročníku
Ratibořického mapového
okruhu
14. září 2013
Mapy mapových okruhů kolují
celý školní rok všemi zúčastněnými fotokluby, aby se na závěr
všechny fotografie shromáždily
spolu se svými autory ke slavnostnímu zakončení ročníku
a k vyhodnocení fotografií i fotoklubů.
Pořadatelem
Ratibořického
mapového okruhu je trvale Sekce
fotografů regionu Náchod. Okruhu se v již 42. ročníku zúčastnilo 19 fotoklubů (dosud největší
počet fotoklubů v historii RMO),
jeden z nich z Polska. Účastníci
v průběhu hodnotili 380 fotografií.
Ratibořický mapový okruh
ukončil ročník 2012–2013 vyhodnocením, které se tentokrát
odehrálo v Pardubicích. Akci spolupořádal fotoklub Alfa Pardubice
a okresní úřad poskytl velmi příjemné prostory ve své nově rekonstruované budově bývalé reálky.
Sál je vybavený dataprojektorem
a plátnem, což jsou pro fotografy velmi vhodné rekvizity. Město
Pardubice přispělo finančně na
pozvání zahraničních hostů. Přijel
mezi nás klodský fotograf Boguslaw Michnik. Město Pardubice se
přátelí s polským městem Belchatow, odkud mezi nás zavítali Tomek Miksa a Krzysztof Ciszewski,
fotografové z fotoklubu, jehož zřizovatelem je gigantická elektrárna města Belchatow.
Celý den byl věnován fotografii. Na účastníky čekala výstava
nejúspěšnějších a nejlepších fotografií z map, takže bylo co pro-
40
hlížet. Samostatnou výstavu zde
měl i polský fotograf Tomek Miksa.
Součástí dne byla i společná návštěva výstavy pardubického fotografa Stanislava Voksy, která byla
uspořádána k jeho životnímu jubileu. Boguslaw Michnik vystavoval
v galerii GM. Odpolední program
sestával z prezentací fotografů
východočeského regionu (Petr
Beran, Dagmar Dušánková, Miloš
Fic, Jiří Flégr, Kateřina Göttlichová, Miroslav Kolátor, Kamila Olševičová, Barbora Pejšková, Eva
Stanovská, Roman Ungr). Každý
měl možnost představit svou volnou tvorbu a doprovodit ji povídáním.
Pořadatel jako vždy držel
výsledky až do poslední chvíle
v tajnosti, vyhodnocení těch nejlepších bylo překvapením.
Ctibor Košťál, Jednou ráno
Vítězní autoři
a oceněné fotografie
Cenu Antonína Kratochvíla za
nejlepší dokumentární fotografii získal Jan Kovář z Fotoklubu
Rychnov nad Kněžnou za snímek
„Bezmoc“. Na dalších místech,
sponzorsky dotovaných věcnými
cenami, se umístili za snímky:
1. Ctibor Košťál „Jednou ráno“ Fotoklub KDÚ Trutnov
2. Eva Stanovská „Podvečer ve
městě“ Fotoklub ALFA
Pardubice
3. Petr Líbal „Impala“
Fotoklub KDÚ Trutnov
4. Vladimír Homolka „Tak poleť“
Fotoklub Rychnov n/Kněžnou
5. Jiři Flegr „Prostor a čas“
Fotoklub Broumov
Patrik Marek „B. B. King“
Fotoklub Rychnov n/Kněžnou
7. Pavel Smékal „Most zlatníků“
Fotoklub Tišnov
8. Pavel Snoha „Staré silo“
Fotoklub Svitavy
9. Jiří Flegr „Konec starých časů“
Fotoklub Broumov
Zbyněk Šanc „Podzimní ráno
u Hajnice“
Fotoklub KDÚ Trutnov
Radovan Kremlička „Podloubí“
Petr Líbal, Impala
Zbyněk Šanc,
Podzimní ráno u Hajnic
Fotoklub NADRAKA Trutnov
12. Josef Šimeček „Ranní mlha“
Fotoklub FOS Sokolov
Výsledné pořadí
fotoklubů
1. Fotoklub KDÚ Trutnov
- získává putovní pohár RMO
2. Fotoklub Rychnov n/Kněžnou
3. Fotoklub NADRAKA Trutnov
4. Fotoklub ALFA Pardubice
5. Fotoklub Tišnov
6. Fotoklub FOS Sokolov
7. Fotoklub Jaroměř
8. Fotoklub Broumov
9. Fotoklub Svitavy
10. Fotoklub KIS Hronov
11. Fotoklub Police n/Metují
12. Fotoklub OMEGA Hr. Králové
13. Fotoklub BAF Brandýs n/Orlicí
14. Fotoklub FOPA Pardubice
15. Fotoklub Kostelec n/Orlicí
16. Fotoklub Klodzky
Klub Fotograficzny
17. Fotoklub Nové Město n/Metují,
o. s. Poznávání
18. Fotoklub FOKUS Sopotnice
19. Fotoklub OKO Ústí n/Orlicí
Výstava fotografií 42. ročníku
RMO byla až do konce října přístupna veřejnosti. S nadsázkou
musím konstatovat, že o ni byl
tak velký zájem, že po ukončení
výstavy jsme zjistili, že nám dvě
fotografie chybí.
Na konci září odstartoval další, již 43. ročník RMO. My zúčastněné fotokluby se budeme muset
trochu polepšit, protože mapy
se nekontrolovatelně potulovaly, některé dokonce bloudily, což
pořadatelům způsobilo nesnáze
v závěru mapového roku. Vyústilo
to v přitvrzení herního řádu, což
doufejme povede k hladšímu průletu fotografií jednotlivými fotokluby. Na druhou stranu bychom byli
rádi, aby hlavním cílem RMO byla
fotografie a administrativa s nimi
spojená byla jen podpůrným prostředkem pro radost z fotografií.
Eva Stanovská, ALFA Pardubice
a Rudolf Němeček
Letošní
ročníky
mapových
okruhů
V letošním roce proběhlo
v naší republice a na Slovensku
celkem deset mapových okruhů.
O Mapovém okruhu Český ráj,
Ratibořickém mapovém okruhu
a Turnovském mapovém okruhu
se nebudu zmiňovat, protože jsou
popsány v samostatných příspěvcích pořadatelů těchto okruhů.
Takže se soustředím na sedm
zbývajících.
MSMO, 1. místo J. Bosák,
Vzpomínky
Moravskoslezský
mapový okruh /MSMO/
Tento mapový okruh, který jak
již je patrno z jeho názvu, je určen
pro fotokluby z Moravy a Slezska.
Svým 11.ročníkem vstoupil do
druhé desítky. Pořadatelem byl
letos Fotoklub Kuřim. Závěrečné setkání proběhlo 29. června
v Kulturním domě v Kuřimi a na
odpoledne připravil pořadatel pro
zájemce fotovýlet na Babí lom.
Letošního ročníku se zúčastnilo
12 fotoklubů. Ani letos se nezúčastnil suverén předchozích ročníků Fotoklub Andromeda Brumov-Bylnice. Zajímavostí je, že
ani převaha jednotlivců z Rožnova na předních místech nepřinesla i výraznější úspěch v soutěži
klubů. Pořadatelem příštího ročníku bude Fotoklub Ivančice.
Pořadí klubů:
1. Fotoklub Okamžiky - S Zlín
2. Horácký fotoklub Jihlava
3. Fotoklub Kuřim
4. Fotoklub Ivančice
5. Fotoklub R9 Rožnov p/Radhoštěm
Pořadí jednotlivců:
1. J. Bosák - Rožnov
- Vzpomínky
2. M. Tihleka - Rožnov - Trnky
MO BR, 1. místo P. Majorenko,
Respekt
2. M. Tihleka - Rožnov
- Bez názvu 1,2
4. R. Bojko - Jablunkov
- Hřebeny
4. J. Bosák - Rožnov
- Hodina zpěvu
MO Blatenská růže
/MO BR/
Vyhodnocení již 31. ročníku
se uskutečnilo 16.června v Blatné. Tento mapový okruh je vedle
Ratibořického MO jediný, kde pořadatel zůstává stejný. U tohoto
mapového okruhu platí - přišel, viděl a zvítězil. Mluvím o Fotoklubu
Balvan Jablonec nad Nisou, který
se do něj zapojil před třemi lety
a od té doby suveréně vítězí
a jeho členové obsazují přední
místa v jednotlivcích. Snad se příští rok najde přemožitel. Zúčastnilo se 11 klubů.
Pořadí klubů:
1. Fotoklub Balvan Jablonec n/N.
2. Fotoklub MKS Domažlice
3. Fotoklub Znojmo
41
MAPOVÉ OK R UH Y
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
MAPOVÉ OK R UH Y
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ
4. Foto Pecha Havlíčkův Brod
5. Fotoklub MěKS Klatovy
Pořadí jednotlivců:
1. P. Majorenko - TJ Sokol Písek
- Respekt
2. D. Lühringová - Jablonec
- Pampelišky
3. V. Novotný - Jablonec
- Tsunami
4. J. Unverdorbenová - Domažlice
- Zátiší s jablky
M. Babčický - Jablonec
- Opatrně se podívám
Z našeho regionu se zúčastnil
Fotoklub ART FOTO Vysoké Mýto
a vůbec se mu nedařilo.
Mapový okruh
Nekázanka /MON/
Zmíněný mapový okruh patří
k těm nejstarším a letos proběhl
již 52.ročník, kterého se zúčastnilo 14 fotoklubů a z toho dva ze
Slovenska. Právě slovenské fotokluby se postupně vracejí zpět.
Před rozdělením republiky byly
nezbytnou součástí a po rozdělení si vytvořily vlastní Petzvalův
mapový okruh. Nyní se úspěšně
MON, 1. místo J. Veber,
Rozhodný okamžik
MON, 1. místo PM. Fara, Bolero
42
vracejí. Pořadatelem byl letos Fotoklub FOS Sokolov a vyhodnocení proběhlo 12.října. Se získáním
výsledků byly trochu problémy
a hlavně úspěšné fotografie jsem
si musel zajistit sám přímo od autorů. Jedna mi však bohužel do
dnešního dne chybí a mám zatím
jen málo kvalitní kopii z katalogu.
Jejím autorem je předseda Zväzu
slovenských fotografov. Pořadatelem příštího ročníku bude fotoklub 1840 Litomyšl.
Pořadí klubů:
1. Fotoklub Domažlice
2. Fotoklub 1. ČKFA
Nekázanka Praha
3. Fotoklub FOS Sokolov
4. Fotoklub K-91 Košice
5. Fotoklub Ružomberok
Pořadí jednotlivců:
1. M. Fara - KFA Praha - Bolero
1. J. Veber - Domažlice
- Rozhodný okamžik
3. L. Schmida - Ružomberok
- Ranné lúče
3. M. Čech - Třeboň
- Dej nám kousek...
5. M. Čech - Třeboň
- Konfrontace
Českobudějovický
mapový okruh /ČBMO/
I tento mapový okruh se řadí
mezi nejstarší. Letošního 51.ročníku se zúčastnilo celkem 15 fotoklubů a z toho 4 ze Slovenska. Na
rozdíl od MO Nekázanka zde nedošlo k přerušení jejich účasti po
rozdělení republiky. Pořadatelem
byl Fotoklub NEKRAS Jablonec
nad Nisou a vyhodnocení proběhlo ve dnech 7. - 8. září ve Ktové
v Českém ráji. Z našeho regionu
se ho zúčastnily dva fotokluby a to
z Litomyšle a Chrudimi. Pořadatelem příštího ročníku budou Fotokluby Okamžiky a Reflex Zlín.
Pořadí klubů:
1. Fotoklub GAMA Žilina
2. Fotoklub NOVA Košice
3. Fotoklub DK Kroměříž
4. Fotoklub FOTOS Č. Budějovice
ČBMO 1. místo Jiří Klaváček,
Zamlžená krajina
5. Fotoklub Karola Plicku Martin
Pořadí jednotlivců:
1. J. Klváček - Kroměříž
- Zamlžená krajina
2. V. Revťák - Humenné
- Jazero v spánku 1,2,3
3. - 5. M. Tic - Děčín
- Cestou k Východu
M. Slatkovský - Žilina
- Po daždi ožívajů
J. Kufa Kičeřok - Jablunkov
- Leonardo da Vinci
Mapový okruh
Vysočina /MOV/
Pořadatelem nejstaršího mapového okruhu a jeho 55. ročníku
byl Fotoklub BLAFO Blatná dne
14. 9. Tento mapový okruh funguje již od roku 1957. O rok starší
MOV, 1. místo J. Melicharová,
Tanečnice
byl pouze Sudkův MO, který však
skončil v roce 1994 a stejně starý
byl pak MO Jizerských hor, který
se však dočkal pouze čtyř ročníků.
Řadu let byl za nejstarší uváděn
MO Nekázanka, který však začal
o rok déle a navíc nefungoval nepřetržitě. Letošního ročníku se zúčastnilo 19 fotoklubů a z toho se
střídavými úspěchy šest z našeho
regionu - KDÚ Trutnov, Hlinečan
Hlinsko, Nadraka Trutnov, Chrudim, Vysoké Mýto a Brandýs nad
Orlicí. Vím, že je těžké stanovit
přesně hranice našeho regionu,
ale snad jsem se nespletl. Pořadatelem příštího ročníku bude Fotoklub KFA Brumov-Bylnice.
Pořadí klubů:
1. Horácký fotoklub Jihlava
2. Fotostředisko Havlíčkův Brod
3. Fotoklub Okamžiky S Zlín
4. Fotoklub KDÚ Trutnov
5. Fotoklub Příbor
Pořadí jednotlivců:
1. J. Melicharová - Jihlava
- Tanečnice
2. P. Beran - Chrudim - Přítel
3. J. Melicharová - Jihlava
- Stříbrná poezie
4. Ing. J. Kadlec - Havlíčkův Brod
- Babiččina lžíce
5. M. Galia - Příbor - Osvícená
Petzvalův mapový
okruh /PMOF/
Jak jsem již uvedl, tak po rozdělení republiky vznikl na Slovensku nový mapový okruh, který
nese jméno význačné slovenské
osobnosti Josefa Maxmiliána
Petzvala, který se zabýval mimo
jiného výpočtem a konstrukcí objektivů. Pořadatelem již 19.ročníku byl Piešťanský fotoklub
a zúčastnilo se 16 fotoklubů. Již
potřetí za sebou zvítězil Fotoklub
GAMA Žilina. Pořadatelem příštího ročníku bude Fotoklub AMFO
Zvolen.
Pořadí klubů:
1. Fotoklub GAMA Žilina
2. Fotoklub GRANUS Brezno
-Podbrezová
3. Fotoklub OBZOR Žilina
4. Fotoklub Nitra pri KOS Nitra
5. Fotoklub Karola Plicku Martin
Pořadí jednotlivců:
1. M. Brojo - Považská Bystrica
- Ballerina (E)motion
2. H. Poláček - Martin
- Dúha v olivovom háji
3. M. Pfliegel - GAMA Žilina
- Mystifikácia
4. - 6. L. Čačko - Bánovce n/Bebr.
- Súboj
J. Sučanský - Martin
- Bez názvu
M. Brojo - Považská Bystrica
- Neskrotná Veronika
Elektronický mapový
okruh /eMO/
Tento nový druh mapových
okruhů jsem si nechal naposledy. Pro ty, kteří ještě nemají informace, tak se jedná o mapový
okruh, kde fotografie nekolují
v papírové podobě, ale posílají se
prostřednictvím internetu. Zatím
proběhly pouze dva ročníky a oba
se potýkaly trochu s organizačními problémy. Proto řeba i letos
se vyhodnocení neuskutečnilo
v původním plánovaném termínu.
Zúčastnilo se jej devět fotoklubů
- z našeho regionu žádný.
Pořadí klubů:
1. Horácký fotoklub Jihlava
2. Fotoklub KD Kroměříž
2. Fotoklub Litovel
3. Fotoklub Štětí
4. Fotoklub Fotopixla Turnov
Pořadí jednotlivců:
1. P. Klaban - Turnov
- Šidélková party
2. J. Kejdana - Štětí
- Toskánsko 1,2
3. P. Klaban - Turnov - Královna
3. M. Korbelová - Kroměříž
- Vlaštovky
4. P. Letko - Kroměříž
- Maková královna
4. V. Markvart - Štětí - Toskánsko
Jak si asi pozorní čtenáři všimli, tak u různých mapovývh okruhů
se používá různé stanovení po-
EMO, 1. místo P. Klaban,
Šidélková párty
řadí. V loňském roce jsem se pokoušel to převést do jednotného
systému, ale ne každému se to líbilo a tak jsem to ponechal tak, jak
to uvádí pořadatel. A ještě dodatek k letošním ročníkům. V řadě
mapových okruhů se již zavedla
povinnost účastníků dodat pořadateli fotografie z mapy v elektronické podobě, aby mohlo být na
závěr vydáno CD se všemi fotografiemi v patřičné kvalitě.
Z hlediska historie jednotlivých
mapových okruhů to je zajisté
dobře. Také to usnadňuje archivaci a umožňuje rychlé zpracování
informací včetně ukázek nejlepších fotografií. I letos se však
opakovala situace, že v některých
případech jsem musel nejlepší
fotografie shánět přímo od autorů a to někdy také trvá dost dlouho. Na druhou stranu ale většina
takto oslovených autorů reaguje okamžitě a fotografie mailem
ihned pošle. Ale vyjímky potvrzují
pravidlo. Až na jeden případ byla
i spolupráce s pořadateli výborná a někdy mi materiály posílali
i přímo další účastníci. Všem za to
dík. Bez nich by tento příspěvek
nemohl vzniknout.
Více výsledků a hlavně prvních 5 fotografií u každého mapového okruhu i v barvě /Fotoimpuls
je jen černobílý/ najdou zájemci
na www.fotokluby.cz nebo na
webových stránkách časopisu
FotoVideo.
Ing. Josef Podvalský
43
MAPOVÉ OK R UH Y
ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ

Podobné dokumenty

Fotoimpuls (1/2013) - Impuls Hradec Králové

Fotoimpuls (1/2013) - Impuls Hradec Králové Pokud budete mít osobní zájem se této akce účastnit, přihlaste se u Jany Neugebauerové v Impulsu na e-mailové adrese: [email protected] Podle počtu zájemců se dohodneme na dalších krocích. Vladimír...

Více

Fotoimpuls (1-2/2015) - Impuls Hradec Králové

Fotoimpuls (1-2/2015) - Impuls Hradec Králové IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit ve spolupráci s Volným sdružením východočeských fotografů Graficky upravil: Mario Alfieri Redakce: Jana Neugebauerová a Rada pro fotografii...

Více

Zpravodaj č. 1-2009

Zpravodaj č. 1-2009 městem, ale přinese to celkový nárůst cestovního ruchu, což je oblast, kde máme slušné šance výdělku pro naše občany. A v neposlední řadě získáme možnost sejít se třeba v opraveném přírodním divadl...

Více

Zpravodaj Florián květen-červen 2014

Zpravodaj Florián květen-červen 2014 Zprávy z rady a usnesení ze zastupitelstva Vážení občané, rada městyse se od posledního vydání Floriána sešla dvakrát a zde Vám nabízíme stručný přehled toho, co rada na svých jednáních řešila či v...

Více