reality boulevard

Komentáře

Transkript

reality boulevard
měnila. Beze
studu a v ýčitek
zcela
převzala tvář
západního
konzumního
„Česk á spo lečnost se po
naší
„malé
sametové“
r e v o l u c i
značně pro světa, rezignovala na tradice a hlub ší
hodnoty,
určující
do
značné mír y
hvězdy, jež
třímají otě že dnešního
televizního
showbyznysu, kter ý se
a plytkost zábav y, v y v yšující na pr vní místo ve
společnosti
už i porno lik
definicí
vystihující
onen sociálně -duchovní
stav dnešk a.
Vše staré je
stává
předo b r a z e m
a
ideálem
dospívající
mládeže - to
je jen něko -
Ú č i n k u j e :
Company ProART
- Lenka Kolářová,
Mirka Prokešová,
Mar tin
Dvořák,
Petr Kolář a další
mediální hvězdy ★
Citově labilBen Frost
ní jedinci se
Martin Dvořák hroutí pod tíR E A L I T Y hou depresí
nez vládB O U L E VA R D a
nutí
běhu
na nic, r ychle
najeďme
do
nov ých
kolejí, i když
nevíme, k am
p o ve d o u .
ních periodik
a televize, re k lama ovlivňuje
naše
m y š l e n í ,
názor y jsou
Den co den
jsme zasypáváni lživ ými
informacemi
a polopravdami bulvárnegativně
formovány
pod
vlivem
všech médií.
Osobnost
a
produkti-
ce, politick á
nestabilita,
přehnaná se xualizace, ko merce, bezd u c h o s t
i
celkovou
image
naší
společnosti ve světě.
Amerikanizace, korup -
vita jedince
je
napro gramována
na co možná nejv yšší
výkonnost.
"Pravdivé a smyšlené příběhy ze života
českých hrdinů, obětí režimu a mediálních hvězd minulosti
i dneška. (Rudé hvězdy padaj vzhůru)"★
života.
Ne zbý vá
čas
na zastavení
a uvědomě ní si sebe
sama. Proč?“
Nerozhoduje
jak , pro koho
a proč, ale kolik , za ko lik , co, kde,
kdo s k ým.
www.proart-festival.cz
Divadlo REDUTA (sklepní scéna)
Zelný trh 4, tel.: 542 424 560
e-mail: [email protected]
4. a 5. 12 . 2007 ve 20:00
premiéra
Dům umění města Brna
Malinovského náměstí 2
tel.: 542 211 808, 542 213 883
e-mail: [email protected]
30. 11. a 1. 12 . 2007 ve 20:00
předpremiéra
Městská knihovna, Mariánské náměstí 1
tel.: 222 113 377, 222 113 425, http://lu.mlp.cz/
7. 12. 2007 ve 20.00
premiéra
28. 11. 2007 ve 20:00
předpremiéra
Poděkování: Aleně Pajasové, Petru Štědroňovi, Lence Dřímalové, Barboře
Antoňové, Rostislavu Koryčánkovi, Filipu Šamalíkovi, Danielu Dvořákovi, Ireně
a Šimonu Hugovi Bauerovým, manželům Kolářovým a rodině Bilíkové, DDM
Praha 6 Pod Juliskou, ND Brno, Domu umění města Brna, Městské knihovně
v Praze, mateřské školce Modré nebe a dalším příznivcům a podporovatelům.
Projekt vznikl za finanční podpory MKČR, hlavního města Prahy a města Brna.
Autor projektu, choreografie, režie: Martin Dvořák
Hudba: Ben Frost, Martin Dvořák a další
Kostýmy: Jindra Rychlá
B
R
N
O PRAHA
★★★★★★★★★★★★★★
REALITY BOULEVARD
Ben Frost / Martin Dvořák
Divadelně-taneční projekt ze života rudých a mediálních hvězd minulosti i dneška.