Stáhnout

Komentáře

Transkript

Stáhnout
VÝROČní ZPRÁVA
1.Identifikační a obecné údaje společnosti
2
2.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
5
1.1. Základní údaje
1.2. Charakteristika společnosti
1.3. Orgány společnosti
1.4. Ostatní skutečnosti
2.1. Úvodní slovo 2.2. Informace o výkonech a činnostech
3
3
4
4
6
9
3.Finanční část
27
4.Zpráva o vztazích
73
5.Zpráva auditora
77
3.1. Všeobecné a zákonné informace
3.2. Nekonsolidovaná účetní závěrka
3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce
3.4. Konsolidovaná účetní závěrka
3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce
28
33
36
52
55
1.1.Základní údaje
1.2.Charakteristika
společnosti
1.3.Orgány společnosti
1.4.Ostatní skutečnosti
1. Identifikační
a obecné
údaje společnosti
1.1. Základní údaje
Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Dalkia Česká republika , a. s.
je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní
a administrativní centra. Zároveň je největším nezávislým producentem elektrické energie vyrobené v kogeneraci v České republice a významným poskytovatelem energetických služeb.
Dalkia Česká republika, a.s.
28. října 3123/152, 709 74 Ostrava, Česká republika
akciová společnost
451 93 410
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318.
Datum založení: Základní kapitál: 24. dubna 1992
3 146 446 440 Kč
1.2. Charakteristika společnosti
Dalkia Česká republika, a.s. (dále jen Dalkia Česká republika) je členem skupiny Dalkia v České republice, která patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v zemi. Na českém trhu
působí od roku 1991. Je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města, např. Ostravu,
Olomouc, Frýdek-Místek, Prahu, Havířov, Karvinou, Krnov, Nový Jičín či Přerov. Rovněž se
řadí mezi přední hráče na českém trhu s elektrickou energií.
Výroba elektřiny je realizována převážně v kogeneraci, která je šetrná k životnímu prostředí. V tomto oboru je naše společnost jedničkou na českém trhu. Mimo to je Dalkia
Česká republika jedním z největších poskytovatelů podpůrných služeb pro českou přenosovou soustavu a pomáhá tak zajišťovat rovnováhu mezi spotřebou a výrobou elektřiny v ČR. Vedle výroby a dodávek tepla a elektřiny se Dalkia zabývá také výrobou a dodávkami chladu, stlačeného vzduchu a dalších komodit a poskytuje komplexní
energetické služby.
Do skupiny Dalkia v České republice patří kromě Dalkie Česká republika také společnosti Dalkia Kolín, a.s., Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., Olterm & TD Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s. a Dalkia Industry CZ, a.s. včetně jejích dvou dceřiných společností CZECHKARBON s.r.o. a Dalkia Powerline působící v Polsku. Vlastníkem skupiny Dalkia je světová
jednička v oblasti služeb pro životní prostředí - skupina Veolia Environnement - a společnost EDF.
Mezi klienty Dalkie Česká republika patří města a jejich obyvatelé, průmyslové podniky,
zdravotnická a školská zařízení, veřejné organizace a klienti z terciárního sektoru –
hotely, obchodní a administrativní centra atd.
Dalkia Česká republika 3
1.3 Orgány společnosti
Představenstvo společnosti pracovalo v roce 2010 ve složení:
Ing. Zdeněk Duba
Laurent Barrieux
Renaud Capris Christophe Johany Lanneluc
François Leimgruber
Ing. Jiří Lukeš Ing. Josef Novák
předseda představenstva
místopředseda představenstva a generální ředitel
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
Dozorčí rada společnosti pracovala v roce 2010 ve složení:
Jean-Michel Mazalerat Gérard Millière Philippe Beauté Olivier Barbaroux
Zdeněk Krakovský Ladislav Kugler Ing. Pavel Cyrani, MBA
Jérôme Ladrière
Bernard Thomas
Ing. Vladimír Schmalz
Ing. Jan Myšík Mgr. Eva Tmejová
předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady (od 7. 5. 2010)
člen dozorčí rady (od 28. 4. 2010)
člen dozorčí rady (od 28. 4. 2010)
člen dozorčí rady (od 7. 5. 2010)
člen dozorčí rady (od 18. 6. 2010)
členka dozorčí rady (od 18. 6. 2010)
Výbor pro audit společnosti pracoval v roce 2010 ve složení:
Philippe Beauté
Isabelle Picard
Ing. Miroslav Novák 1.4 Ostatní skutečnosti
Společnost Dalkia Česká republika nemá žádnou organizační složku v zahraničí a nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Ostatní významné skutečnosti a skutečnosti nastalé po rozvahovém dni, které by měly vliv na hospodaření společnosti, jsou
uvedeny v přílohách konsolidované a nekonsolidované účetní uzávěrky. Společnost nemá
k 31. 12. 2010 v držení vlastní akcie.
4 Dalkia Česká republika
předseda výboru
místopředsedkyně výboru
člen výboru
2.1. Úvodní slovo
2.2. Informace o výkonech
a činnostech
2. Zpráva představenstva
o podnikatelské
činnosti společnosti
a stavu jejího majetku
Dalkia Česká republika 5
2.1 Úvodní slovo
Ing. Zdeněk Duba
předseda
představenstva
Vážení klienti, vážení akcionáři, vážení partneři, vážení kolegové, dámy a pánové,
dovolujeme si vám předložit výroční zprávu akciové společnosti Dalkia Česká republika
za rok 2010, která shrnuje výsledky jejího podnikání a hospodaření v tomto období.
I v roce 2010 v České republice přetrvávala ekonomická krize, která se nevyhnula ani energetickému odvětví. Česká vysoce exportně orientovaná a zcela otevřená ekonomika byla
zasažena poklesem objednávek a nezaměstnanost se pohybovala na vysoké úrovni, což
se projevilo mj. poklesem spotřeby elektrické energie na straně domácností i podniků,
6 Dalkia Česká republika
a to přineslo značné tlaky na cenu elektřiny. Dalkia Česká republika na tuto skutečnost
reagovala snižováním kondenzační výroby elektřiny a další optimalizací svých provozů.
Dosažené hospodářské výsledky za rok 2010 ukazují, že navzdory pokračující ekonomické
krizi a vyčlenění Teplárny Trmice dokázala Dalkia Česká republika upevnit své postavení
předního výrobce a dodavatele tepla a elektřiny v zemi. Dařilo se jí naplňovat očekávání
a potřeby svých stávajících zákazníků, ale také získávat klienty nové díky úspěšné obchodní strategii založené na partnerství a důvěře, která vedla k většímu uplatnění kompletních dodávek energetických služeb a vyššímu počtu dlouhodobých smluv. Mezi nejvý-
znamnější nové kontrakty patří smlouva o nájmu s městem Roudnice nad Labem
na dodávky tepla pro město Roudnice nad Labem v objemu 100 TJ ročně nebo smlouva
s Prahou 16, na jejímž základě Dalkia zajišťuje komplexní provozování tepelného hospodářství této městské čtvrti.
Dalkia Česká republika dosáhla v roce 2010 příznivého provozního hospodářského výsledku ve výši přes 5,4 miliard Kč, což je o 80 % více ve srovnání s předchozím rokem.
Důvodem tohoto nárůstu je zejména zahrnutí výsledku z prodeje společnosti Dalkia
Ústí nad Labem. Prodej tepla se v roce 2010 snížil oproti roku 2009 o 1 436 TJ, což bylo
ovlivněno vyčleněním společnosti Dalkia Ústí nad Labem. Ze stejného důvodu se nepodařilo udržet ani výši tržeb za prodej elektřiny, k čemuž přispěly i nízké ceny elektřiny na trhu.
V roce 2010 došlo v rámci Dalkie Česká republika k několika významným událostem.
V květnu 2010 došlo k uzavření strategického partnerství se společností ČEZ, která získala 15 % akcií Dalkie Česká republika a zároveň 85 % akcií dceřiné společnosti Dalkia Ústí
nad Labem. V červnu 2010 byla dokončena akvizice společnosti NWR Energy včetně dvou
dceřiných firem CZECH-KARBON a NWR Energetyka Polska. Dalkia Česká republika se tak
stala dodavatelem médií a energií především pro důlní provozy OKD, ale i řadu dodavatelů a podniků sídlících v areálech OKD a zhruba 40 tisíc bytů zásobovaných dříve z OKD,
resp. NWR Energy. Po převzetí NWR Energy došlo k přejmenování tohoto podniku na Dalkia Industry CZ, a.s. a změnil se i název jeho dceřiné společnosti NWR Energetyka Polska
na Dalkia Powerline. Další 100% dceřiná společnost - obchodník s elektřinou CZECH-KARBON - si název ponechala.
V závěru roku došlo také k podepsání smlouvy mezi majoritním vlastníkem Dalkie Česká
republika a Energetickým a průmyslovým holdingem (EPH) o prodeji 5 % akcií Dalkie Česká republika.
Laurent Barrieux
místopředseda
představenstva
Současně probíhaly práce na přípravě vytvoření nové organizační jednotky - Regionu
Čechy, jenž zahrnuje aktivity dosud prováděné Divizí Praha společnosti Dalkia Česká republika a dceřinými firmami Dalkia Kolín a Dalkia Mariánské Lázně včetně činností zajišťovaných v Roudnici nad Labem.
Dalkia Česká republika 7
Dosažené hospodářské
výsledky za rok 2010 ukazují,
že navzdory pokračující
ekonomické krizi a vyčlenění
Teplárny Trmice dokázala
Dalkia Česká republika upevnit
své postavení předního
výrobce a dodavatele tepla
a elektřiny v zemi.
Důležitým pilířem firemní strategie Dalkie Česká republika nadále zůstává kombinovaná
výroba tepla a elektřiny. V ekologicky šetrné kogeneraci, která produkuje mnohem méně
emisí než oddělená výroba obou komodit, je Dalkia jedničkou v České republice. Zároveň
neustále zvyšujeme podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie, zejména biomasy,
která představuje strategické palivo budoucnosti.
Významným krokem pro naplňování naší Politiky trvale udržitelného rozvoje byla investice do zavedení suchých odběrů popelovin v Elektrárně Třebovice, jakož i realizace investice na snížení NOx a SO2 na tomto zdroji. Toto opatření umožnilo od roku 2010 snížení emisí o více než 10 % oproti zákonným limitům, což přispěje ke zlepšení životního
prostředí v Moravskoslezském kraji a především v Ostravě.
Všechny naše inovační projekty realizované v roce 2010 se vyznačovaly tím, že na jedné
straně přinášejí Dalkii Česká republika i klientům značné úspory a na straně druhé jsou
velmi šetrné vůči životnímu prostředí. Díky tomu jsme byli úspěšní při získávání podpory z fondů Evropské unie na naše ekologické projekty.
I v roce 2010, kdy Česká republika zaznamenala vlivem krize velmi vysokou nezaměstnanost, Dalkia pomáhala vytvářet nová dlouhodobá pracovní místa v regionech, kde působí. Díky Nadačnímu fondu Dalkia Česká republika v tomto roce vzniklo 150 trvalých pracovních pozic prostřednictvím 129 přijatých projektů. Od založení fondu v roce 2000 to
je již celkem zhruba 1 500 míst a více než 840 projektů.
Dalkia Česká republika není pouze dodavatelem komodit, ale je také partnerem občanů,
podnikatelských subjektů, institucí, nemocnic, obcí i regionů, kterým přináší kvalitu a pohodu do života.
Děkujeme všem našim zákazníkům, partnerům, akcionářům a spolupracovníkům za jejich přínos pro plnění našich společných cílů.
Laurent Barrieux místopředseda představenstva
8 Dalkia Česká republika
Ing. Zdeněk Duba
předseda představenstva
2.2 Informace o výkonech a činnostech
Výroba a prodej tepla a elektřiny
Základním předmětem podnikání Dalkie Česká republika byla v roce 2010 především
výroba, rozvod a prodej tepelné energie a výroba a prodej elektrické energie včetně poskytování podpůrných služeb (PpS). Výroba tepla a elektřiny je realizována převážně
v kombinovaném cyklu - kogeneraci, která přináší vedle většího využití energie obsažené
v palivu také vysokou míru ohledu k životnímu prostředí.
Výroba tepla
V roce 2010 zajišťovalo výrobu tepla 1 007 kotlů, z nichž je 67 parních a 940 horkovodních
nebo teplovodních. Jejich celkový instalovaný tepelný výkon je 2 932 MW. Z kotlů bylo pro
výrobu elektřiny a dodávky tepla vyrobeno celkem 30 728,2 TJ tepelné energie, což je
o 5 089,5 TJ méně než v roce 2009. Tento pokles byl zapříčiněn vyčleněním Teplárny Trmice a má vliv na prodej tepla, elektřiny a jiné ukazatele.
Na celkové spotřebě paliva v kotlích se z 86,8 % podílí uhlí (černé uhlí 77,2 %, hnědé uhlí
9,6 %). Plynná paliva se na spotřebě podílela 9,1 %, (koksárenský plyn 5,6 %, zemní plyn
3,3 % a degazační (důlní) plyn 0,2 %). 3,7 % spotřebovaného paliva představují různé druhy biomasy a 0,4 % spotřeby paliva připadá na těžké a lehké topné oleje, používané zejména pro zapalování kotlů.
Délka tepelných sítí činila v roce 2010 663 km, což je o 130 km méně než v roce 2009 a příčinou je opět vyčlenění Teplárny Trmice včetně jejích rozvodů.
Prodej tepla dosáhl v roce 2010 hodnoty 14 904 TJ, což je o 1 436 TJ méně než v roce 2009.
Na dodávce tepla se mimo výroby na vlastních zdrojích ve výši 15 972 TJ podílel i nákup
tepla od cizích dodavatelů v objemu 1 736 TJ, což představuje meziroční navýšení nákupu
od cizích dodavatelů ve výši 180 TJ. Vlastní spotřeba tepla se držela na stejné úrovni a činila 241 TJ. Tepelná energie byla dodávána přímo nebo prostřednictvím distribučních
společností do 236 626 domácností, což představovalo cca 56 % celkového prodeje tepla.
Tržby za teplo, nevrácený kondenzát a doplňovací vodu poklesly oproti roku 2009
o 259 mil. Kč a v roce 2010 činily 5 309 mil. Kč.
Dalkia Česká republika 9
Výroba elektřiny
Elektrická energie byla vyráběna na 14 parních turbínách, jedné spalovací turbíně, osmi
kogeneračních jednotkách a třech točivých redukcích s celkovým elektrickým výkonem
373,127 MW. Odběrateli elektrické energie byli především obchodníci s elektřinou v České
republice. Za rok 2010 bylo prodáno celkem 2 654 GWh elektrické energie.
Tržby za elektřinu a ostatní služby spojené s její výrobou činily v roce 2010 celkem
4 309 mil. Kč, což je oproti roku 2009 pokles o 1 467 mil. Kč. Tržby za elektřinu představují 44,8% podíl na celkových tržbách Dalkie Česká republika za teplo a elektřinu.
Dalkia Česká republika je subjektem zúčtování na českém trhu s elektřinou a také v roce
2010 dále rozšiřovala své aktivity v oblasti podpůrných služeb (PpS), které poskytuje provozovateli přenosové soustavy České republiky, společnosti ČEPS. V roce 2010 úspěšně
proběhla certifikace na novou službu QS15. V roce 2010 se Dalkia účastnila tendru na poskytování služeb PR, SR, TR+, QS15 a doplňujících tendrů dodávek PpS pro rok 2011 až 2014.
Ve srovnání s rokem 2009 byl významně navýšen prodej koncovým zákazníkům.
asy
Spalování biom
blika neustále
pu
re
á
Dalkia Česk
y ve svých
ování biomas
rozšiřuje spal
snaží
otkách, čímž se
kotelních jedn
své
írnění dopadů
přispět ke zm
ve všech
í
ed
tř
otní pros
činnosti na živ
ce 2010 bylo
e působí. V ro
regionech, kd
h elektřiny
beno 110,3 GW
z biomasy vyro
zdrojích
álila na svých
a společnost sp
o 22 512 tun
omasy, což je
114 051 tun bi
polovinu
2009. Víc jak
více než v roce
vá dřevní
stavuje zbytko
spotřeby před
eva.
jící při těžbě dř
hmota vznika
10 Dalkia Česká republika
Obchodní činnost
Dalkia Česká republika již několik let usiluje o rozvoj aktivit v oblasti služeb zákazníkům, které doplňují naši tradiční činnost
související se sítěmi dálkového tepla a výrobou elektřiny. Důkazem jsou smlouvy
o pronájmu teplárenských zařízení podepsané s městy a obcemi doplňující smlouvy na dodávku tepla, a to především v Čechách.
Nicméně rok 2010 jistě vejde do historie
naší firmy jako rok, kdy jsme prostřednictvím naší dceřiné společnosti Dalkia Industry CZ podepsali nejvýznamnější smlouvu
skupiny Dalkia v oblasti prodeje energetických utilit průmyslovému podniku.
Výsledky naší obchodní činnosti odpovídají stanoveným cílům a naše obchodní týmy
Naše sítě dálkového tepla
I nadále podporujeme rozvoj měst,
v nichž připojujeme k našim sítím dálkového tepla nové obchodní, obytné a průmyslové objekty. Podařilo se nám získat
důvěru 33 nových odběratelů, kteří s námi
uzavřeli smlouvy na dobu 5 až 10 let
na dodávku 70 TJ tepla ročně. Naše portfolio se rozšířilo o desetiletou smlouvu
s distribuční společností Distep ve Frýdku-Místku na dodávky 750 TJ a také jsme
připojili nové budovy lékařské fakulty
v Olomouci, což umožní další rozvoj naší
tradiční aktivity.
prokázaly schopnost upravit nabídku našich služeb podle potřeb zákazníků.
Do roku 2011 tak vstupujeme s důvěrou
a optimismem.
Partnerství v oblasti průmyslu – příklad
hodný následování
V roce 2010 jsme úspěšně završili tříletá
jednání s OKD, největší těžební společností v České republice, jejichž výsledkem je
podpis dvacetileté smlouvy o dodávkách
utilit se společností Dalkia Industry CZ, založenou za tímto účelem. Smlouva na roční dodávku 800 GWh tepla, 2 miliard m3
stlačeného vzduchu a 830 GWh elektřiny
tomuto průmyslovému klastru je jedinečnou světovou referencí, která dokládá naši
schopnost plnit velmi vysoké požadavky
průmyslových podniků a umožní nám získat nové zákazníky.
Služby – nabídka splňující potřeby měst
a obcí
Pokračujeme v realizaci našeho cíle, kterým
je rozvoj aktivit v oblasti místních tepelných
hospodářství. Naše úsilí bylo završeno významnými úspěchy především v Čechách,
kde jsme v roce 2010 uzavřeli desetiletou
smlouvu o pronájmu a provozování tepelných zařízení města Roudnice nad Labem.
Dalším významným úspěchem je rozšíření
smlouvy s Radotínem (Městská část Praha
16), kde jsme se ujali provozování dalších
sedmi kotelen a šesti předávacích stanic.
Tyto smlouvy nevyžadují ze strany Dalkie
žádné investice, ale našim zákazníkům poskytují záruku optimálního fungování jejich stávajících zařízení a nepřetržité podpory ze strany našich týmů v oblasti
poradenství a inženýringu.
Výsledky naší obchodní činnosti
odpovídají stanoveným cílům
a naše obchodní týmy prokázaly
schopnost upravit nabídku našich
služeb podle potřeb zákazníků.
Do roku 2011 tak vstupujeme
s důvěrou a optimismem.
Christophe Lanneluc
obchodní ředitel
Dalkia Česká republika 11
Investiční činnost
V roce 2010 bylo v Dalkii Česká republika v souvislosti s investiční činností vydáno celkem 4 094 656 tis. Kč, z toho na pořízení nového hmotného a nehmotného investičního majetku 508 848 tis. Kč a na finanční investice 3 585 808 tis.Kč Předán a dokončen byl hmotný a nehmotný majetek nebo části majetku v hodnotě 444 821 tis. Kč.
Z celkem 140 zahájených nebo rozpracovaných staveb bylo ukončeno a uvedeno do provozu 107 projektů.
Podle charakteru jednotlivých projektů lze celkový objem investičních nákladů vynaložených na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku staveb ve výši 444 821 tis. Kč
rozčlenit takto:
87 177 tis. Kč
Ekologické stavby
124 234 tis. Kč
Stavby pro obnovu
58 626 tis. Kč
Rozvojové stavby
83 741 tis. Kč
Obchodní a teplofikační stavby
87 689 tis. Kč
Komponenty
441 467 tis. Kč
Celkem stavby
3 354 tis. Kč
Ostatní investiční akce
12 Dalkia Česká republika
Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2010 lze v jednotlivých kategoriích dále zařadit:
Ekologické stavby:
Cílem těchto projektů je naplňování závazků plynoucích z přijaté Politiky trvale udržitelného rozvoje skupiny Dalkia v ČR, jejímž základem je dodržování legislativních požadavků a realizace cílů vedoucích ke kontinuálnímu zlepšování životního prostředí. Byly dokončeny významné projekty s celkovými náklady cca 171 mil. Kč, které pozitivně
přispívají ke zlepšení kvality ovzduší v Ostravě:
• snížení emisí NOx a SO2 v Elektrárně Třebovice na kotlích K13 a K14
• instalace technologie suchých odběrů popílku provozu Elektrárny Třebovice Obchodní a teplofikační stavby:
• V oblasti obchodních a teplofikačních staveb bylo dokončeno celkem 51 projektů připojení nových odběratelů tepla v lokalitách Ostrava, Olomouc, Přerov, Frýdek-Místek,
Krnov, Karviná, Havířov a Praha. Nová připojení přinesla v druhé polovině roku 2010
nárůst prodeje tepla o 17,1 TJ/rok.
• Z klíčových akcí je možno jmenovat zejména napojení AVION Sever a Jih v Ostravě
a stadiónu Stovky ve Frýdku-Místku a výstavbu nových plynových kotelen a předávacích
stanic v několika nově budovaných lokalitách v Praze.
• Pokračovala také realizace nejvýznamnějšího projektu, který má za cíl dodávky tepla
a výrobu a dodávky chladu pro nově budované oblasti v lokalitě Nová Karolina v Ostravě.
Z projektů zaměřených zejména na obnovu zařízení lze zmínit například:
• generální opravu části přívodního potrubí horkovodu pro Frýdek-Místek ve výši 21 mil. Kč,
• dokončení výměny transformátoru T-27 v Elektrárně Třebovice ve výši cca 17 mil. Kč,
• obnovu a modernizaci 15 předávacích stanic v Ostravě - z nejrozsáhlejších možno zmínit projekt Modernizace PS-71 a JM Modernizace PS-3 v Ostravě,
• výměnu hlavních plynových hořáků a řídicího systému kotle K4 v Teplárně Přívoz.
Dlouhodobá technická politika společnosti vychází z cílů skupiny Dalkia v oblasti trvale
udržitelného rozvoje. Je zaměřena na zvyšování účinnosti, snižování vlastní spotřeby tepla a elektřiny na našich zařízeních a také snižování dopadů naší činnosti na životní pro-
středí. Priority jsou konkretizovány pro jednotlivé centrální zdroje v lokalitách, kde naše
společnost působí, ve formě dlouhodobých technických koncepcí.
Praktické kroky v případě existujících zařízení spočívají v péči o jeho řádný technický stav
a ve způsobu provozování na úrovni nejlepší technické praxe a dostupných zkušeností.
V tomto směru je důležitý rozvoj mezinárodní spolupráce, který přispívá k výměně zkušeností týkajících se nejlepší provozní praxe a umožňuje zúročit synergický potenciál
mezinárodní skupiny Dalkia. Důležitou oblastí ve vztahu k očekávanému budoucímu
vývoji je využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména několikaleté úsilí o zvyšování
podílu spalované biomasy.
Integrovaný systém řízení
V roce 2010 jsme úspěšně završili etapu intenzivního rozšiřování integrovaného systému
řízení Dalkie Česká republika tím, že tento systém propojující dílčí systémy QMS, EMS
a OHSAS na jednotných základech procesního přístupu byl recertifikován jako celek. Znamená to jediný certifikát za každý ze tří subsystémů pro celou společnost.
Systém bezpečnosti práce OHSAS je implementován na všech organizačních jednotkách,
systém ochrany životního prostředí EMS je zaveden všude kromě Divize Praha a systém
kvality je zatím certifikován pouze na závodech distribuce a služby.
Důležitým prvkem činnosti v rámci integrovaného systému řízení byl postupný přechod
od extenzivního rozvoje systému (recertifikace systému jako celku) k intenzivnímu rozvoji, který se vyznačoval přípravou a postupnou aktualizací jednotlivých prvků s ohledem
na změny v organizační struktuře a v úhlu pohledu na dílčí prvky systému optikou deseti let trvání certifikovaného systému řízení.
Společná vazba jednotlivých částí integrovaného systému řízení Dalkie Česká republika
je dána mimo jiné i společnou Politikou trvale udržitelného rozvoje. Jedná se o dokument, který propojuje dílčí systémy řízení a stanovuje základní zásady, které se zavazujeme v rámci jednotlivých systémů plnit. Týkají se vztahu k zákazníkům, životnímu prostředí a bezpečnosti zaměstnanců.
Jedním z našich nejvýznamnějších
úspěchů roku 2010 bylo snížení emisí
NOx a SO2 v Elektrárně Třebovice
na kotlích K13 a K14. Tímto projektem
pozitivně přispíváme ke zlepšení kvality
ovzduší v Ostravě.
Renaud Capris
výrobní ředitel
Dobrý vztah k zákazníkům je dán nejen řádným zabezpečením dodávek smluveného
produktu, ale i nasloucháním jejich přáním a požadavkům. Ochrana životního prostředí,
striktní dodržování legislativy, minimalizace negativních dopadů naší činnosti a snižování spotřeb prvotních surovin, to je náš cíl vyplývající z Politiky trvale udržitelného rozvoje. Činnosti vlastních i cizích zaměstnanců na našich zařízeních jsou analyzovány a následně se vyhodnocují bezpečnostní rizika. Zjištěná rizika jsou minimalizována změnou
organizace, novým postupem atd., ale vždy stanovením příslušných ochranných osobních pomůcek.
Nová Politika trvale udržitelného rozvoje pro celou skupinu Dalkia v České republice byla
vydána v únoru 2011 a je opět zveřejněna na internetových stránkách www.dalkia.cz s cílem zajistit přístup široké veřejnosti.
Neustálé zlepšování integrovaného systému řízení podporuje mj. i vyhlašování a realizaci specifických cílů, které přispívají k řešení identifikovaných problémů a k postupnému
zdokonalování systému. Na rok 2010 bylo plánováno ukončení 35 cílů, z toho skutečně
ukončených a archivovaných je 11 a ukončených a neodepsaných do archívu je 5. Ostatní
cíle jsou rozpracované nebo nevyhodnocené.
Dalkia Česká republika 13
Spotřeba podzemní vody
Ve Špičkové výtopně Olomouc nebyl v roce 2010 překročen limit zpoplatnění, tj. spotřeba min.
6 tis. m3/rok nebo min. 500 m3/měsíc, a proto nebyly za odběr podzemní vody stanoveny poplatky stejně jako v letech 2007 až 2009. K výraznému snížení spotřeby podzemní vody v roce
2007 došlo zprovozněním vlastní čerpací stanice povrchové vody v Teplárně Frýdek-Místek.
Vývoj spotřeby podzemní vody v tis. m3
28,3
21,1
6,8
2005
2006
2007
5,8
2008
5,7
2009
6,0
2010
Spotřeba povrchové vody
Navýšení spotřeby povrchové vody v roce 2006 a její snížení v letech 2009 a 2010 bylo
způsobeno hlavně začleněním Divize Ústí nad Labem – Teplárny Trmice do společnosti
Vývoj spotřeby povrchové vody v tis. m3
Dalkia Česká republika k 1. 1. 2006 a následným vyčleněním a vytvořením společnosti
Dalkia Ústí nad Labem k 1. 11. 2009 a následně společnosti Teplárna Trmice k 1. 5. 2010.
Dalšími faktory ovlivňujícími další snížení spotřeby povrchové vody v roce 2010 byly úspory při splavování popelovin, vyšší využívání vratného kondenzátu, klimatické podmínky
apod.
Bakterie Legionella
V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 52/2004
Sb., která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, mezi nimiž je také mikrobiologický a biologický ukazatel Legionelly a jeho hygienický limit, měla společnost
Dalkia Česká republika i v roce 2010 uzavřen s některými zákazníky smluvní vztah na řešení prevence výskytu Legionelly. Na základě těchto smluv naše společnost spolupracuje se zákazníky při přípravě a realizaci opatření prevence výskytu této bakterie. Našim
klientům nabízíme jak zpracování krátkodobých a dlouhodobých plánů v oblasti řízení
Legionelly, tak i konzultace při jejich realizacích a komunikaci s Krajskou hygienickou
stanicí.
V Dalkii Česká republika také probíhá školení zaměstnanců zaměřené na Legionellu a její
potencionální výskyt je sledován v jednotlivých provozech společnosti.
Využití popelovin v roce 2010
Ve společnosti Dalkia Česká republika jsou veškeré produkované popeloviny využívány
od roku 2003, a to zejména při zahlazování vlivů důlní činnosti na životní prostředí, při
sanaci vytěžených prostor a rekultivaci pozemků, při výrobě stavebních hmot, jako ná-
Vývoj produkce a nakládání s popelovinami v tis. t
Produkce
660,2
14 358
Využití
582,9
15 498
12 788
11 396
582,4
550,9
Skládkování
551,6 551,5
387,9
387,9
10 514
347,4
347,4
344,5
344,5
6 516
77,3
31,5
0
2005
2006
14 Dalkia Česká republika
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
0,03
2008
0
2009
0
2010
V roce 2010 společnost spálila na výrobnách s tepelným příkonem nad 20 MW celkem
113 997 tun biomasy, což je o 22 459 tun více než v roce předchozím. Velký podíl na tom
měl především celoroční provoz kotle na biomasu K6 v Teplárně Krnov. Díky zvýšenému
podílu biomasy v palivovém mixu se Dalkii Česká republika podařilo v roce 2010 snížit
emise CO2 o 118 076 tun, což je o 14 556 tun více než v roce 2009.
hrada křemičitých písků při otryskávání povrchů apod. Nejvýznamnějšími odběrateli
popelovin z jednotlivých provozoven jsou firmy OKD HBZS, GEMEC UNION, CEMENT Hranice, TRYMAT atd.
Zvýšení produkce popelovin v roce 2006 a její snížení v letech 2009 a 2010 bylo způsobeno začleněním Divize Ústí nad Labem – Teplárny Trmice do společnosti Dalkia Česká
republika k 1. 1. 2006 a následným vyčleněním a vytvořením společnosti Dalkia Ústí nad
Labem k 1. 11. 2009 a následně společnosti Teplárna Trmice k 1. 5. 2010.
Bezpečnost práce
I v roce 2010 jsme věnovali zvýšenou pozornost prevenci úrazů a zlepšování pracovních
podmínek. V průběhu března jsme úspěšně dokončili zavedení systému managementu
bezpečnosti práce dle požadavků normy ČSN OHSAS 18001 na všech organizačních jednotkách Dalkie Česká republika včetně ředitelství společnosti.
REACH
V souladu s požadavky Směrnice ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek (tzv. REACH) má společnost Dalkia Česká republika předregistrovány tyto látky: popílek, struska a popel z fluidního spalování. V roce 2009 a 2010
byla ve spolupráci s firmou ORGREZ zahájena příprava a zpracování nutných podkladů
pro řádnou registraci uvedených chemických látek. V souladu s výše uvedenou směrnicí
ES bylo dokončení procesu řádné registrace všech zmíněných látek provedeno v termínu
do 30. listopadu 2010.
V rámci Mezinárodního týdne bezpečnosti práce organizovaného mateřskou skupinou
Veolia Environnement v listopadu 2010 byli zaměstnanci informováni o výsledcích úrazovosti a hlavních příčinách vzniklých úrazů. V rámci osvěty jsme připravili nové názorné
školící materiály připomínající hlavní zásady bezpečnosti práce a upozorňující na rizika
spojená s prací ve výškách, na žebřících, v jímkách a šachticích či při práci s elektrickým
zařízením.
Vývoj produkovaných emisí a vliv využití biomasy
V roce 2010 došlo k poklesu emisí TZL (tuhých znečišťujících látek), SO2 a NOx vlivem vyčlenění Teplárny Trmice, zvýšením spoluspalování biomasy a u SO2 a NOx navíc vlivem
zahájení odsiřování a denitrifikace v Elektrárně Třebovice.
V roce 2010 došlo v rámci Dalkie Česká republika k významnému navýšení celkového počtu zameškaných dní z důvodu pracovních úrazů. Navýšení ovlivnily tři úrazy, které vznikly v prvním čtvrtletí roku v Dalkii Ústí nad Labem a u kterých evidujeme 232 zameškaných
dnů. U jednoho úrazu z února 2010 způsobeného pádem na zledovatělé veřejné komunikaci dosud přetrvává pracovní neschopnost. V důsledku dlouhodobého léčení již u tohoto úrazu registrujeme 318 zameškaných dní.
V souladu se strategií v oblasti snižování emisí CO2 – skleníkových plynů Dalkia Česká
republika neustále usiluje o zvyšování podílu biomasy jako náhrady za uhlí.
Vývoj spotřeby biomasy a snížení emise CO2
biomasou v t
Vývoj emisí
Tuhá znečišťující látka
SO2
Snížení emise CO2 biomasou
NOx
Spotřeba biomasy
CO
17 933,600
17 264,300
9 297,800
16 843,999
10 267,994
9 478,300
8 797,311
10 143,602
8 044,057
103 520,520
91 538,717
8 268,810
7 455,684
6 404,513
4 534,457
4 500,916
308,500
332,600
2005
4 220,841
231,587
287,693
2006
2007
3 509,389
213,392
2008
73 133,750
58 042,331
48 139,910
3 865,341
118 076,485
113 997,336
59 794,691
56 400,300
38 415,698
33 817,000
2 955,568
49 895,000
180,540
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Dalkia Česká republika 15
Lidské zdroje
Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů – nejvýznamnější úspěchy (Investor in People)
Dalkia Česká republika je od roku 2008 držitelem certifikátu Investor in People (IIP), což
je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který sleduje schopnost podniku efektivně využívat a rozvíjet své zaměstnance. Toto osvědčení je
pro společnost zárukou špičkové úrovně řízení lidských zdrojů a důkazem, že rozvoj zaměstnanců je v souladu s rozvojem firmy. O významu certifikátu svědčí i skutečnost,
že projekt IIP získal v prestižní interní mezinárodní soutěži „Vítězství Dalkie 2008“ zvláštní cenu poroty za management.
V květnu 2010 Dalkia Česká republika úspěšně prošla recertifikačním auditem, který potvrdil, že společnost usiluje o trvalé zlepšování v oblasti řízení a rozvoje zaměstnanců
společnosti a i nadále splňuje požadavky standardu Investor in People.
Dalkia Česká republika důsledně dodržuje veškerou pracovně-právní legislativu, platnou
kolektivní smlouvu, pracovní řád a všechny vnitřní předpisy.
Struktura zaměstnanců
V roce 2010 Dalkia Česká republika pokračovala ve změnách svého vnitřního organizačního uspořádání, které byly započaty v předchozím roce s cílem zvýšit efektivitu, pružnost
a přehlednost společnosti v souladu se svými strategickými cíli a rozvojem v ČR.
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve výši 1 721 byl ve srovnání s rokem 2009 nižší
o 422 zaměstnanců z důvodu převodu Divize Ústí nad Labem včetně zaměstnanců a aktivit do samostatné dceřiné společnosti Dalkia Ústí nad Labem. Fyzický stav zaměstnanců činil k 31. 12. 2010 celkem 1 725 osob, z toho 1 422 mužů a 303 žen. Podle druhu podnikatelské činnosti připadá 1 564 zaměstnanců na výrobu, distribuci, nákup a prodej tepla
a elektřiny a 161 zaměstnanců na poskytování technických služeb.
Podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním představuje 15,1 %, tj. 204 mužů a 56 žen,
a zaměstnanců se středoškolským vzděláním s maturitou 38,3 %, tj. 499 mužů a 161 žen.
Průměrný věk v roce 2010 činil 46 let. K 31. 12. 2010 bylo 103 osob ve věku do 30 let,
418 osob do 40 let, 610 osob do 50 let, 532 osob do 60 let a 62 osob nad 60 let.
K 31. 12. 2010 představovala celková doba zaměstnání v Dalkii Česká republika u 264 osob
méně než 5 let, u 142 osob méně než 10 let, u 201 osob méně než 15 let, u 357 osob méně
než 20 let, u 251 osob méně než 25 let a u 510 osob více než 25 let.
Certifikát Investor in People,
Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců
za posledních šest let
2154
který se nám podařilo v roce
2010 obhájit, je pro společnost
2187
2323
2143
1779
1721
zárukou špičkové úrovně řízení
lidských zdrojů a důkazem, že
rozvoj zaměstnanců je v souladu
s rozvojem firmy.
Mgr. Eva Tmejová
ředitelka pro lidské zdroje
16 Dalkia Česká republika
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Struktura zaměstnanců dle věku
Systém motivace zaměstnanců
Zaměstnanci jsou odměňováni smluvní nebo tarifní mzdou. Smluvní mzda je určena
pro manažery, obchodníky a klíčové zaměstnance a její pravidla jsou uvedena ve smlouvě o mzdě. Tarifní mzdou jsou odměňováni ostatní zaměstnanci v technických a dělnických profesích a pravidla upravuje kolektivní smlouva. Dalším motivačním prvkem je tzv.
mzdová zainteresovanost, která je vyplácena po skončení roku v případě vyššího hospodářského výsledku, než byl plánován.
3,6 %
6,0 %
35,4 %
24,2 %
do 50 let
do 60 let
do 40 let
do 30 let
30,8 %
nad 60 let
Ve stejném duchu budeme v přístupu k zaměstnancům pokračovat i v budoucím období, protože naši lidé jsou pro Dalkii nejvyšší hodnotou.
Struktura zaměstnanců dle délky zaměstnání
Systém vzdělávání
Systém firemního vzdělávání zabezpečuje nejen trvalé udržování kvalifikace nutné pro
výkon profese, ale také další prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
8,2 %
11,7 %
Celkové náklady na vzdělávání činily v roce 2010 více než 33,8 milionů Kč a v porovnání
s celkovými mzdovými náklady představovaly 4,4 %. Za celou skupinu Dalkia v České republice to je téměř 40 milionů Kč a 3,9 %.
29,6 %
14,6 %
nad 25 let
do 20 let
15,3 %
do 5 let
do 25 let
do 15 let
do 10 let
20,7 %
Zaměstnancům je poskytována řada výhod vyplývajících z kolektivní smlouvy uzavřené
pro příslušný rok. Jedním z nejvýznamnějších benefitů je tzv. osobní účet, kdy si každý
zaměstnanec může sám zvolit formu příspěvku z několika možností: penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, zdravotnické a vzdělávací služby či kulturní a sportovní
akce. Snahou zaměstnavatele je motivovat zaměstnance, aby svůj osobní účet použili
na účel, který je daňově nejvýhodnější, a využili tak prostředky v maximální možné míře.
V roce 2010 výše osobního účtu činila 27 000 Kč na zaměstnance. Mezi další výhody patří stravování za zvýhodněnou cenu, příspěvek na dětskou rekreaci nebo bezúročné půjčky. Už druhým rokem Dalkia Česká republika hradí zaměstnancům úrazové pojištění
s rozsahem pojištění po dobu 24 hodin denně pokrývající pracovní i nepracovní úrazy.
Dalkia pokračovala ve spolupráci s Institutem environmentálních služeb (IES). V roce
2009 došlo ke změně vlastnické struktury IES tak, že jeho spoluvlastníky se postupně stal
Campus VE Francie a další divize Veolie v ČR – Veolia Voda ČR, Dalkia Česká republika
a Veolia Transport ČR. V návaznosti na tuto strategii podepsaly obě společnosti smlouvu
o spolupráci mezi Dalkií a Institutem environmentálních služeb a v roce 2010 byla v Ostravě otevřena pobočka s názvem IES - Vzdělávací centrum Ostrava. Jeho posláním je
zajišťovat veškeré vzdělávání zaměstnanců Dalkie. V souvislosti s tím byla na útvaru ředitele pro lidské zdroje Dalkie zrušena dvě pracovní místa a příslušní zaměstnanci byli
převedeni do nově otevřené pobočky IES v Ostravě.
Dalkia Česká republika 17
Již v roce 2010 realizovala pobočka IES pro zaměstnance Dalkie celkem 12 914 hodin vzdělávání, což představuje čtyřnásobný nárůst oproti roku 2009. Z mnoha pořádaných kurzů je třeba zmínit cyklus manažerských dovedností pro mistry z provozních pracovišť
spojený s rekondičními a rehabilitačními procedurami, kurzy financování pro nefinančníky, které jsou dlouhodobě velmi dobře hodnoceny, nebo jazykové kurzy francouzštiny
a angličtiny, celkem 72 individuálních a 16 skupinových. S velkým úspěchem se setkal
v pořadí již třetí integrační seminář pro nové zaměstnance společností skupiny Veolia
Environnement v ČR s názvem V.I.P. – Veolia Induction Programme.
Dalkia Česká republika pokračuje v podpoře jazykové vybavenosti zaměstnanců. Každý
může navštěvovat na náklady společnosti kurz jednoho cizího jazyka podle vlastního výběru, a to angličtiny nebo francouzštiny. Pokračovala také spolupráce s jazykovou školou
Canning z Londýna. V roce 2010 se uskutečnil jeden týdenní kurz obchodní angličtiny.
E-learningový vzdělávací portál IES postupně rozšiřuje svou nabídku o další nové kurzy,
z nichž některé jsou k dispozici i v anglické nebo francouzské jazykové mutaci. Pracovníci, kteří nemají k dispozici počítač, mohou využívat počítačovou místnost, která je zavedena na každém regionu, divizi a dceřiné společnosti. V roce 2010 byly do formy e-learningového testu převedeny dva kodexy Dalkie - Kodex bezpečnosti práce a Kodex
přístupu k zákazníkům.
Struktura zaměstnanců dle vzdělání
0,7 %
43,7 %
2,3 %
15,1 %
Stř. bez maturity
38,3 %
Stř. s maturitou
Vysokoškolské
Systém hodnocení
Dalkia důsledně uplatňuje řízení zaměstnanců prostřednictvím stanovených cílů. Pravidelnou součástí práce s lidmi jsou hodnotící rozhovory, které ve společnosti probíhají již
devět let. Rozhovory se svým vedoucím absolvovali všichni zaměstnanci. V jeho průběhu
jsou smluvně odměňovaným zaměstnancům stanoveny roční cíle. Vyvozené závěry jsou
podkladem pro program vzdělávání pro jednotlivé zaměstnance a pro orientaci jejich
další profesní kariéry. Hodnocení managementu je realizováno jednotnou metodou mateřské společnosti Dalkia ve Francii a se shodnými výstupy, včetně bilance manažerských
kompetencí.
V první polovině roku 2010 bylo již počtvrté realizováno hodnocení metodou ECHOS.
Jedná se o skupinové hodnocení vybraných zaměstnanců a pozic vycházející z know-how
Veolie Environnement, kterým prošlo v uplynulém roce 338 zaměstnanců.
Výstupy z ECHOSu poskytují důležitý podklad pro další rozvoj zaměstnanců. Vrcholovému managementu slouží pro personální plánování a nabízejí přehled o rozvojovém potenciálu zaměstnanců. Díky této metodě je v rámci společnosti identifikováno pět skupin
zaměstnanců: kádři s potenciálem, zaměstnanci s mobilitou, specialisté, talenti a nově
od roku 2010 i nástupci na pozice s vyšší odpovědností. Do skupiny kádrů s potenciálem
bylo vrcholovým managementem společnosti zařazeno 94 zaměstnanců, do skupiny zaměstnanců s mobilitou 34 osob, dále bylo určeno 21 specialistů, 16 talentů a 60 nástupců na pozici s vyšší odpovědností.
V roce 2010 vznikla skupina zaměstnanců zahrnutých do plánu nástupnictví (PNA). Byl
vytvořen metodický postup, který určuje pravidla práce s touto skupinou v rámci celé
skupiny Dalkia v České republice. Jedná se o úzkou skupinu zaměstnanců, jejíž členové
jsou pro nás potencionálními nástupci na pozici s vyšší odpovědností. Vybíráni jsou při
hodnocení ECHOS nebo na základě hodnotícího rozhovoru.
Mimořádná pozornost je i nadále věnována skupině talentů. Zaměstnanci, kteří patří
do této skupiny, absolvují rozvojové a vzdělávací akce, které jim byly doporučeny v individuálním plánu osobního rozvoje. V roce 2010 došlo ke změnám v práci s talenty, a to
na základě vzniku skupiny zaměstnanců zahrnutých do plánu nástupnictví. Byl vytvořen
metodický postup, který upravil pravidla práce s touto skupinou, a následně došlo k významným změnám v jejím složení. Zaměstnanci, kteří jsou ve skupině talentů a zároveň
jsou navrženi do skupiny zaměstnanců zahrnutých do plánu nástupnictví, přecházejí
s jejich souhlasem do PNA.
Základní
Vyšší odborné
18 Dalkia Česká republika
Spolupráce se školami
Trvale rozvíjíme naše kontakty se středními a vysokými školami. V průběhu roku 2010
jsme navázali spolupráci s největší technickou univerzitou v České republice - ČVUT v Praze, což je pro nás vzhledem ke vzniku Regionu Čechy velmi významný krok.
V průběhu roku 2010 u nás zpracovalo svůj studentský projekt, diplomovou či bakalářskou práci dvacet dva studentů vysokých škol. Do hlavního pracovního poměru jsme
přijali 7 absolventů vysokých škol. Účastnili jsme se studentského veletrhu Kariéra 2010+
na VŠB-TU v Ostravě. Zajišťujeme exkurze a odborný výcvik pro studenty středních škol.
V průběhu roku 2010 pokračovala spolupráce se Střední průmyslovou školou strojní
v Olomouci, Střední průmyslovou školou stavební v Ostravě – Zábřehu, Střední školou
technickou a obchodní v Olomouci, Střední průmyslovou školou v Karviné a Střední školou elektrotechnickou v Ostravě.
Základní organizační struktura
Generální ředitel
Úsek finančního
a administrativního ředitele
Úsek
obchodního ředitele
Úsek
výrobního ředitele
Úsek
ředitelky pro lidské zdroje
Region
Severní Morava
Region
Střední Morava
Region Čechy
Divize Karviná
Úsek ředitele
pro právní vztahy
Dalkia Česká republika 19
Vztahy s veřejností
Informace o působení společnosti v nadačních fondech
Dalkia Česká republika dokazuje svou společenskou odpovědnost vůči potřebám občanů
v regionech, kde působí, prostřednictvím tří nadačních fondů: Nadační fond Dalkia Česká republika přispívá ke snižování nezaměstnanosti tím, že podporuje vznik nových pracovních míst, Nadační fond Dalkia Humain pomáhá zaměstnancům v obtížných životních situacích a Nadační fond Dalkia pro životní prostředí podporuje projekty, které mají
pozitivní dopad na životní prostředí.
Nadační fond Dalkia Česká republika
Společenská odpovědnost Dalkie Česká republika se promítá již deset let do velmi úspěšné činnosti Nadačního fondu Dalkia Česká republika (dále Nadační fond), který od roku
2000 pomáhá při řešení velmi vážného společenského problému – vysoké nezaměstnanosti v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Od roku 2004 Nadační fond působil také
v Ústeckém kraji, kde v důsledku prodeje 85 % akcií dceřiné společnosti Dalkia Ústí nad
Labem ukončil svou činnost k 30. 6. 2010. Následně se činnost fondu přesunula do měst
Karlovarského kraje, ve kterých působí skupina Dalkia.
Rok 2010, kdy byly schváleny
nadační příspěvky 129 projektům
se 150 novými pracovními místy,
se zařadil mezi velmi úspěšné
v historii Nadačního fondu.
Ing. Helena Gižová
ředitelka Nadačního fondu
Dalkia Česká republika
Nadační fond účinně pomáhá ke vzniku nových dlouhodobých pracovních míst ekonomicky životaschopným podnikatelským záměrům fyzických i právnických osob a zaměřuje se především na začínající malé a drobné podnikatele, pro které je pomoc v těžkých
začátcích velmi potřebná.
Pomoc Nadačního fondu je zaměřena na podporu veřejně prospěšných projektů v následujících oblastech:
• poskytování služeb pro domácnosti
• infrastrukturní služby
• sociální služby pro nemocné, handicapované občany a seniory
• aktivity pro volný čas
• péče o životní prostředí
• tradiční i netradiční řemesla a výroby
V roce 2010 byla činnost Nadačního fondu podpořena finančními prostředky Dalkie Česká republika ročním podílem z finančního daru 30 mil. Kč z roku 2005 (cca 6 mil. Kč)
a z finančního daru 20 mil. Kč z roku 2007. K dlouholetým a každoročním významným
donátorům Nadačního fondu patří dceřiná společnost OLTERM&TD Olomouc, která poskytla finanční dar ve výši 150 tis. Kč.
Nadační fond poskytuje vedle finanční pomoci i podstatnou pomoc v oblasti poradenské
a konzultační činnosti. Nejvýznamnější je pomoc při zpracovávání podnikatelských záměrů.
20 Dalkia Česká republika
Správní rada Nadačního fondu poskytuje nadační příspěvky po posouzení projektů předložených žadateli na základě zhodnocení řady kritérií, mezi něž patří společenská prospěšnost podnikatelského záměru, počet a zaměření nových pracovních míst, finanční
zdroje žadatele na realizaci projektu, lokalita realizace projektu, vliv na životní prostředí,
orientace v konkurenčním prostředí apod. Zásadním hlediskem je vedle vytvoření nových
trvalých pracovních míst ekonomická životaschopnost podnikatelského záměru. Nadační příspěvek je možné poskytnout až do výše 500 tis. Kč na jeden projekt.
V návaznosti na Politiku trvale udržitelného rozvoje skupiny Dalkia v České republice se
promítají aspekty tohoto procesu do činnosti Nadačního fondu a následně do podnikatelských projektů fyzických a právnických osob spolupracujících s Nadačním fondem.
V roce 2010 byla pro Nadační fond potvrzena platnost certifikátu BVC dle normy ČSN EN
ISO 14001 a úspěšně splněny požadavky na získání certifikátů dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN
OHSAS 18001.
Nenahraditelnými spolupracovníky Nadačního fondu jsou zaměstnanci Dalkie Česká
republika a dceřiných společností – kmotři projektů, kteří svou nezištnou mimopracovní činností pomáhají při úvodním vyhodnocení a průběžných kontrolách projektů a jsou
pro své svěřence důležitou oporou v těžkých úvodních letech jejich samostatné podnikatelské činnosti.
Rok 2010 přinesl Dalkii Česká republika a Nadačnímu fondu významné ocenění v rámci
celostátní soutěže „TOP Firemní Filantrop 2010“. V listopadu 2010 projekt Nadačního fondu „Pomáháme na svět dobrým nápadům“ získal ocenění v rámci Evropské ceny za firemní dobrovolnictví v kategorii velkých firem.
Rok 2010, kdy byly schváleny nadační příspěvky 129 projektům se 150 novými pracovními
místy, se zařadil mezi velmi úspěšné v historii Nadačního fondu. Od počátku jeho činnosti byly schváleny nadační příspěvky 846 projektům, které pomohly vytvořit podmínky pro vznik 1 509 nových trvalých pracovních příležitostí, z nichž je 231 pro občany se
zdravotním či tělesným postižením.
Nadační fond Dalkia Humain
Dalším nadačním fondem, jehož zřizovatelem je Dalkia Česká republika, je Nadační fond
Dalkia Humain založený v roce 2005 za účelem pomáhat současným i bývalým zaměstnancům v tíživých životních situacích.
Obecný účel Nadačního fondu Dalkia Humain je konkrétně naplňován:
• poskytováním výpomoci zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v tíživých
osobních situacích
• poskytováním výpomoci při péči o tělesně nebo mentálně postižené dítě
• poskytováním výpomoci při narození dítěte
Nadační fond Dalkia Humain obdržel v roce 2010 nadační dary od všech společností skupiny Dalkia v České republice a od zaměstnanců a poskytl v tomto roce příspěvky v celkové výši 3 768 986 Kč.
Nadační fond Dalkia pro životní prostředí
Nadační fond Dalkia pro životní prostředí vznikl v roce 2006 s cílem přispět k financování projektů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí.
Nadační příspěvek lze poskytnout právnickým osobám na projekty realizované na území
České republiky, které splňují tato kritéria: kvalita, vhodnost, garance realizace, návratnost, podpora projektu.
Fond podporuje následující projekty:
• Projekty zajišťující snížení poškozování životního prostředí z energetické výroby
• Projekty pro využívání obnovitelných zdrojů při výrobě energií
• Projekty zajišťující rekultivaci a sanaci pozemků postižených energetickou výrobou
• Projekty na zajištění dodávek tepla, zejména formou rozšiřování dálkového vytápění
z centrálních zdrojů tepla
• Projekty naplňující cíl a obecný účel Nadačního fondu
• Dodavatele obnovitelných zdrojů
Dalkia Česká republika 21
Nadační fond Veolia – Minigranty
Dalkia Česká republika se v roce 2010 poprvé zapojila do projektu Minigranty, který vyhlašuje Nadační fond Veolia, jehož zřizovatelem je mateřská skupina Veolia Environnement v ČR. Tento projekt je určen pro všechny zaměstnance, kteří se ve svém volném čase
věnují nějaké veřejně prospěšné aktivitě a mohou v její prospěch získat příspěvek
až ve výši 50 tisíc korun. V prvním ročníku se o Minigrant přihlásilo prostřednictvím
63 projektů 54 zaměstnanců skupiny Dalkia v ČR a příspěvky na dobrovolnickou činnost
v celkovém objemu přes půl milionu korun získalo 26 z nich. Nejčastěji se jednalo o projekty zaměřené na péči o zdravotně postižené občany, práci s dětmi a seniory, vedení
nejrůznějších zájmových kroužků nebo ekologicky zaměřené aktivity.
Informace o zajímavých sponzorských aktivitách
Dalkia Česká republika si silně uvědomuje svou společenskou odpovědnost. Je partnerem
a sponzorem řady společenských, kulturních a sportovních aktivit, finančními a věcnými
dary se podílí na mnoha akcích pro širokou veřejnost v městech a krajích, kde působí.
Po celý rok 2010 byla Dalkia Česká republika významným partnerem Projektu sociální
odpovědnosti, jehož účelem je spolupráce ekonomických subjektů, veřejné správy a zájmových sdružení Moravskoslezského kraje v oblasti společenské odpovědnosti. V rámci
tohoto projektu naše společnost podpořila několik prestižních kulturních a společenských událostí, jako např. 3. Novoroční koncert nebo představení World Ballet in Ostrava.
ovice
Elektrárna Třeb
ská republika
jna Dalkia Če
Na začátku ří
zu zařízení
edla do provo
slavnostně uv
v Elektrárně
denitrifikaci
a í
en
íř
ds
o
na
ní snížení
vě, které umož
ra
st
O
v e
ic
ov
Třeb
roje o 10 %
O z tohoto zd
emisí SO 2 a N x
.
eným limitům
oproti stanov
22 Dalkia Česká republika
Z nejvýznamnějších sponzorských aktivit v roce 2010 lze jmenovat podporu extraligového klubu HC Vítkovice Steel, v nižších soutěžích pak např. atletického oddílu TJ Jäkl Karviná a dalších sportovních klubů .
Dalkia Česká republika v roce 2010 přispěla do Fondu pro děti ohrožené znečištěným
ovzduším, který založilo Statutární město Ostrava. Díky tomuto fondu mohou děti z nejznečištěnějších ostravských obvodů jezdit na ozdravné pobyty do hor.
Dalkia nezapomíná ani na zdravotně postižené spoluobčany, ať se jedná o děti nebo dospělé s tělesným či mentálním handicapem. V Moravskoslezském kraji se již tradičně
významně angažovala v podpoře frankofonních aktivit.
Informace o nejvýznamnějších reklamních aktivitách
Dalkia Česká republika i v roce 2010 pokračovala v reklamní kampani s názvem „Dalkia
– energie v dobrých rukou.“ Jejím cílem je představit skupinu Dalkia v ČR a její klíčové
hodnoty ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům, životnímu prostředí i regionům, kde
působí, pod hesly: Dalkia spolehlivě, šetrně, bezpečně, úsporně, zodpovědně, perspektivně. Motiv kampaně se objevuje v propagačním filmu skupiny Dalkia v České republice
a pravidelně je využíván pro externí i interní prezentaci.
Dalkia Česká republika každoročně pořádá výchovně-vzdělávací akce pro děti základních
škol. V roce 2010 zorganizovala ve spolupráci s mateřskou skupinou Veolia Environnement hned dvě soutěže – Dárek pro Zemi a SOS Biodiverzita. Zároveň jsme vyhlásili soutěž pro děti zaměstnanců skupiny Dalkia v ČR s názvem „Co se mi líbí na místě, kde bydlím“. Z obrázků pak vznikly nástěnné a stolní kalendáře pro rok 2011 a speciální pexeso,
které slouží také k propagačním účelům.
Již tradičně se Dalkia Česká republika prezentovala na Teplárenských dnech pořádaných
Teplárenským sdružením České republiky, které se v roce 2010 konaly v Plzni. Tradiční
součástí této akce je vyhlašování nejúspěšnějších projektů roku, kde Dalkia získala čtyři
ocenění „Projekt roku“. Kromě toho se její zástupci v průběhu celého roku účastnili řady
odborných tematických konferencí a veletrhů.
Hospodářské výsledky
Dalkia Česká republika vytvořila za rok 2010 hospodářský výsledek před zdaněním ve výši
5 566 785 tis. Kč, který je ve srovnání s výsledkem předešlého roku vyšší o 80,7 %. Důvodem
navýšení jsou výnosy z prodeje dceřiné společnosti.
Náklady bez daně z příjmů dosáhly výše 9 914 612 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2009
představuje zvýšení o 4,9 %. Celkové výnosy činily 15 481 397 tis. Kč a ve srovnání s rokem
2009 se zvýšily o 23,5 %. Důvodem je zejména prodej dceřiné společnosti.
Provozní hospodářský výsledek dosáhl výše 5 412 580 tis. Kč a ve srovnání s předchozím
rokem se zvýšil o 80,3 %.
Pro své klienty, obchodní partnery, akcionáře a zástupce měst a krajů, kde Dalkia působí, jsme v roce 2010 uspořádali několik akcí. V únoru byl slavnostně zprovozněn biokotel v Krnově spalující 100% biomasu, který byl v době svého spuštění největším biokotlem svého druhu v oblasti energetiky v ČR. V témže měsíci byla oficiálně
zprovozněna turbína TG4 v Teplárně Olomouc, která umožnila zvýšení kogenerační
výroby tepla a elektřiny. Na začátku října Dalkia Česká republika slavnostně uvedla
do provozu zařízení na odsíření a denitrifikaci v Elektrárně Třebovice v Ostravě, které
umožní snížení emisí SO2 a NOx z tohoto zdroje o 10 % oproti stanoveným limitům.
Dceřiná společnost Dalkia Kolín na začátku listopadu veřejnosti představila novou vykládku a sklad paliva i nový motiv komína s barevnými motýly, který vzešel z projektu
pro děti kolínských základních škol. Významnou událostí byla rovněž oslava 10. výročí
založení Nadačního fondu Dalkia Česká republika, která se konala v září za přítomnosti představitelů měst a krajů, kde fond působí, i zástupců úřadů práce, hospodářských
komor a dalších partnerských organizací.
Hospodářský výsledek z finančních operací představoval v roce 2010 zisk ve výši
154 205 tis. Kč, který vyplývá z přijatých dividend od dceřiných společností a z nižších nákladových úroků proti roku 2009.
Daň z příjmu včetně odložené daňové povinnosti činila 446 154 tis. Kč a hospodářský výsledek za účetní období dosáhl výše 5 120 631 tis. Kč.
Finanční situace Dalkie Česká republika byla po celý rok stabilní a vyrovnaná. Financování
společnosti bylo založeno na využití vlastních zdrojů vytvořených provozní a investiční činností ve výši 7 482 mil. Kč. Tyto zdroje byly použity k pořízení dlouhodobého majetku ve výši
509 mil. Kč a finančních investic ve výši 3 586 mil. Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady vyplatila společnost v roce 2010 dividendy v celkové výši 2 250 mil. Kč.
Dalkia Česká republika 23
Oběžná aktiva dosáhla ke konci roku 2010 výše 3 751 mil.Kč a podílí se na celkových aktivech společnosti 23,6 %. Hodnota oběžných aktiv se oproti předchozímu roku snížila
o 4 005 mil. Kč. Důvodem je zejména prodej majoritního podílu dceřiné společnosti Dalkia Ústí nad Labem a snížení pohledávek z cash poolingu.
Vlastní kapitál dosáhl ke konci roku 2010 výše 12 313 mil. Kč, což představuje 77,6 % celkové hodnoty pasiv společnosti. Vlastní kapitál zaznamenal oproti stavu k 1. 1. 2010 zvýšení
o 2 906 mil. Kč, tj. o 30,9 %.
Rok 2010 byl ovlivněn významnou
změnou v naší působnosti díky
prodeji akcií společnosti Dalkia
Celková hodnota cizích zdrojů ke konci roku 2010 činila 3 558 mil. Kč a ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala snížení o 3 734 mil. Kč, tj. o 51,2 %. Ke snížení cizích zdrojů
došlo především z důvodu splacení půjček.
Ústí nad Labem a akvizici NWR
Energy. Nicméně i s touto
změnou se nám podařilo
zachovat finanční situaci Dalkie
Česká republika stabilní.
François Leimgruber
finanční a administrativní ředitel
Stav finančního majetku činil ke konci roku 128 mil. Kč a zahrnoval finanční hotovost
v pokladně, na běžných účtech a krátkodobé cenné papíry. Po zahrnutí pohledávek z cash
poolingu je stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů ve výši 808 mil. Kč.
Celková aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2010 hodnoty 15 871 mil. Kč, což je pokles
o 5,0 % ve srovnání s rokem 2009. Snížení celkových aktiv je zapříčiněno snížením pohledávek z cash poolingu.
Dlouhodobý majetek dosáhl ke konci roku 2010 výše 12 120 mil. Kč a na celkových aktivech
se podílí 76,4 %. Oproti minulému roku zaznamenal zvýšení o 3 178 mil. Kč, tj. o 35,5 %.
Důvodem je zejména pořízení dceřiné společnosti Dalkia Industry CZ.
24 Dalkia Česká republika
Podnikatelský plán
Dalkii Česká republika se i v roce 2010 dařilo plnit stanovený podnikatelský plán a cíle
schválené akcionáři.
Ve společnosti došlo v roce 2010 ke dvěma změnám v akcionářské struktuře: v květnu
2010 se minoritním akcionářem stala společnost ČEZ, která získala 15 % akcií Dalkie Česká republika a zároveň 85 % akcií dceřiné společnosti Dalkia Ústí nad Labem. Dalším
menšinovým akcionářem Dalkie Česká republika je od prosince 2010 Energetický a průmyslový holding (EPH), který odkoupil 5 % akcií společnosti.
Významnou událostí pro Dalkii Česká republika byla v červnu 2010 akvizice společnosti
NWR Energy, která se následně přejmenovala na Dalkia Industry CZ, včetně dvou dceřiných firem CZECH-KARBON a NWR Energetyka Polska (změnila název na Dalkia Powerline). Díky získání NWR Energy Dalkia výrazně upevnila svou pozici na průmyslovém trhu
s energetickými komoditami. Tato akvizice pro nás představuje světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu a napomůže nám získat i další významné průmyslové zákazníky, kteří hledají kvalitního a spolehlivého partnera pro své energetické činnosti.
Společnosti se dařilo plnit závazky vyplývající z Politiky trvale udržitelného rozvoje
skupiny Dalkia v ČR. Jedním z nejdůležitějších cílů je neustále zvyšovat podíl biomasy při výrobě energií, k čemuž jsme velkou měrou přispěli instalací nového biokotle
spalujícího 100% biomasu v Krnově. Tento cíl, stejně jako zvyšování kogenerační výroby tepla a elektřiny, na němž se významně podílí také nová turbína TG4 v Olomouci, zůstává platný i pro nadcházející období. Chceme rovněž rozvíjet náš potenciál
v oblasti obchodu s elektřinou. Nadále budeme usilovat o to, abychom stávajícím
klientům poskytovali co nejkvalitnější služby, a zároveň se soustředíme na získávání
zákazníků nových.
lečnosti mají sídlo v České republice kromě Dalkie Powerline, která má sídlo v Polsku.
Sídla a hlavní předmět podnikání dceřiných společností jsou uvedeny v konsolidované
účetní závěrce Dalkie Česká republika.
Informace o dceřiných společnostech
Pro účely konsolidované účetní závěrky byly hospodářské výsledky dceřiných společností upraveny na Mezinárodní účetní standardy a upraveny o vzájemné vazby. Výsledky
společností Dalkia Industry CZ, a.s, CZECH-KARBON s.r.o. a Dalkia Powerline Sp. z.o.o. jsou
zahrnuty od data akvizice, tj. od 21. 6. 2010 do 31. 12. 2010. Výsledky společnosti Dalkia Ústí
nad Labem, a.s. byly zahrnuty do konsolidace za období leden-duben 2010 do doby ztráty kontrolního vlivu.
Ke konci roku 2010 měla Dalkia Česká republika majetkové podíly v pěti společnostech
s rozhodujícím vlivem: OLTERM & TD Olomouc, a.s. - podíl ve výši 66 %, AmpluServis, a.s.
- podíl ve výši 100 %, Dalkia Kolín, a.s. - podíl 100 %, Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. - podíl
ve výši 100 %, Dalkia Industry CZ, a.s. - podíl ve výši 100 %. Dalkia Industry CZ, a.s. má podíl 100 % ve společnostech CZECH-KARBON s.r.o. a Dalkia Powerline Sp. z.o.o. Všechny spo-
Dalkia Česká republika 25
Tržby za prodej a předprodej elektřiny a podpůrné služby
Výnosy
v tis. Kč
2010
2009
2010
2009
Dalkia Česká republika, a.s.
9 881 001
11 688 495
Dalkia Česká republika, a.s.
4 309 078
5 776 418
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
424 683
385 637
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
--
--
AmpluServis, a.s.
234 368
250 882
AmpluServis, a.s.
--
--
Dalkia Kolín, a.s.
480 325
481 019
Dalkia Kolín, a.s.
131 705
163 455
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.
159 607
155 197
387
--
1 135 910
--
Dalkia Industry CZ, a.s.
366 211
--
2 293 979
--
CZECH-KARBON s.r.o
2 293 958
--
Dalkia Powerline Sp. z.o.o.
314 256
--
Dalkia Ústí nad Labem, a.s.
147 137
166 834
Dakia Industry CZ, a.s.
CZECH-KARBON s.r.o
Dalkia Powerline Sp. z.o.o.
314 256
--
Dalkia Ústí nad Labem, a.s.
590 081
378 464
Zisk za účetní období
v tis. Kč
v tis. Kč
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.
Aktiva celkem v tis. Kč
2010
2009
2010
2009
Dalkia Česká republika, a.s.
5 120 631
2 498 764
Dalkia Česká republika, a.s.
15 870 775
16 698 873
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
22 352
16 261
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
509 994
469 268
AmpluServis, a.s.
94 762
81 289
Dalkia Kolín, a.s.
975 449
910 349
AmpluServis, a.s.
v tis. Kč
5 264
6 782
106 888
101 349
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.
15 730
13 942
106 533
114 246
Dalkia Industry CZ, a.s.
34 674
--
Dalkia Industry CZ, a.s.
3 727 607
--
CZECH-KARBON s.r.o
55 937
--
CZECH-KARBON s.r.o
1 046 026
--
Dalkia Powerline Sp. z.o.o.
31 474
--
Dalkia Powerline Sp. z.o.o.
279 497
--
145 842
98 747
--
4 552 116
Dalkia Kolín, a.s.
Dalkia Ústí nad Labem, a.s.
Tržby za prodej tepla a související produkty
v tis. Kč
2010
2009
5 416 479
5 684 698
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
398 240
361 449
--
--
Dalkia Kolín, a.s.
346 170
315 757
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.
155 336
142 478
Dalkia Industry CZ, a.s.
456 211
--
--
--
CZECH-KARBON s.r.o
Dalkia Powerline Sp. z.o.o.
Dalkia Ústí nad Labem, a.s.
26 Dalkia Česká republika
Dalkia Ústí nad Labem, a.s.
Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2010 dosáhl výše
5 159 177 tis. Kč, za rok 2009 byl 2 415 419 tis.Kč.
Dalkia Česká republika, a.s.
AmpluServis, a.s.
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.
--
--
441 239
208 542
Úplné znění výročních zpráv jednotlivých společností je zveřejněno na webových stránkách skupiny www.dalkia.cz.
3.1.Všeobecné a zákonné informace
3.2.Nekonsolidovaná účetní závěrka
3.3.Příloha k nekonsolidované účetní
závěrce
3.4.Konsolidovaná účetní závěrka
3.5.Příloha ke konsolidované účetní
závěrce
3. Finanční část
Dalkia Česká republika 27
3.1. Všeobecné a zákonné informace
Vybraná finanční data z nekonsolidované účetní závěrky za poslední dva roky (v tis. Kč)
V souladu s § 19 odst. 9 zákona o účetnictví byla účetní závěrka za rok 2010 a srovnatelné
ukazatele předcházejícího období zpracovány podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS). V souladu s Mezinárodním účetním standardem IAS 27 zpracovala společnost taktéž konsolidovanou účetní závěrku.
Konsolidační celek tvoří v roce 2010 Dalkia Česká republika, Olterm&TD Olomouc, AmpluServis, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně, Dalkia Industry CZ, CZECH-KARBON, Dalkia Powerline, Nadační fond Dalkia pro životní prostředí a Teplárna Trmice za období
1-4/2010.
V roce 2009 tvoří konsolidační celek Dalkia Česká republika, Olterm&TD Olomouc, AmpluServis, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně, Dalkia Ústí nad Labem a Nadační fond
Dalkia pro životní prostředí.
Konsolidovaná účetní závěrka je zveřejněna v této výroční zprávě současně s nekonsolidovanou účetní závěrkou.
Vybraná finanční data
2010
Celková zadluženost, %
22,42
43,67
Rentabilita aktiv, %
32,26
14,96
1,49
1,43
Běžná likvidita
Hlavní činností SPID 2 podle výpisu z obchodního rejstříku jsou veškeré investice charakteru movitého i nemovitého, správa movitého i nemovitého majetku, veškeré finanční
a ostatní studie, všechny operace finanční, operace s movitým i nemovitým majetkem,
které jsou přímo nebo nepřímo spojeny s předcházejícím. SPID 2 je holdingová společnost založená podle francouzského práva se sídlem v Paříži, 33 PCE RONDE 92800 PUTEAUX PARIS LA DEFENSE. Je 100% dceřinou společností Dalkia International (člen nadnárodní skupiny Veolia Environnement). Základní kapitál SPID 2 činí 13 237 500 EUR.
Dalkia International je obchodní společnost založená podle francouzského práva se sídlem v Saint-Andre, 37 Avenue Du Maréchal De Lattre De Tassigny. Hlavní činností Dalkia
International podle výpisu z obchodního rejstříku jsou všechny účasti a podílnictví, nákupy, přebírání, fúze společností všech právních forem, jejichž sídlo je mimo území Francie. Základní kapitál Dalkia International činí 1 760 126 700 EUR.
2009
Údaje o základním kapitálu
Základní kapitál společnosti činí 3 146 447 tis. Kč a je rozdělen na 78 661 161 ks kmenových
akcií na jméno o nominální hodnotě 40 Kč,-, zaknihované, ISIN CZ0009105904, akcie
nejsou kótovány na regulovaném trhu.
Práva a povinnosti spojené s akciemi emitovanými společností jsou podrobně specifikovány v stanovách společnosti (zejména kap. II, čl. 9 a 10).
Údaje o mateřské společnosti a začlenění do skupiny
Osobou podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti k 31. prosinci 2010 je společnost Société de Participations et d´Investissements Diversifiés 2 (SPID
28 Dalkia Česká republika
2), která byla k 31. prosinci 2010 držitelem 68,056 % akcií společnosti. Jednáním ve shodě jsou SPID 2 a Dalkia International majoritním vlastníkem s 78,056% účastí ve společnosti.
Dceřiné společnosti Dalkia International v České republice jsou: Dalkia Česká republika,
a.s, Dalkia Projekt, s.r.o., JVCD, a.s a Dalkia s.r.o. Dceřiné společnosti Dalkia International
se zabývají výrobou a rozvodem tepla a elektřiny, správou energetických zařízení, kogenerací, službami průmyslovým zákazníkům a službami „facilities management”, tj. komplexní zabezpečení provozu budov. Dalkia působí v Argentině, Belgii, Brazílii, Bulharsku,
Chile, České republice, Estonsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Irsku, Litvě, Luxemburgu, Malajsii, Holandsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Singapuru, na Slovensku,
Jižní Korei, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a v Británii.
Mateřskou společností Dalkie International je společnost Dalkia, která je součástí nadnárodní společnosti Veolia Environnement.
Dceřinými společnostmi Dalkie Česká republika, a.s. jsou Olterm&TD Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Kolín, a.s., Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. a Dalkia Industry CZ, a.s.
Společnost Dalkia Česká republika, a.s. není závislá na jiných subjektech ve skupině
Dalkia.
Společnost přijala opatření pro zajištění, aby nebylo zneužito kontroly ze strany hlavního
akcionáře, a to zapojením do principů vnitřního kontrolního systému skupiny Veolia Sarbanes Oxley (SOX). Tento kontrolní systém je pravidelně vyhodnocován a je předmětem kontroly auditora a výboru pro audit.
dě v jiné zákonem stanovené evidenci vlastníků zaknihovaných cenných papírů v České
republice, která by evidenci v SCP nahradila, nebo v evidenci jiné osoby oprávněné nebo
pověřené vedením evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. „Rozhodným dnem“ se rozumí den, který o jeden kalendářní měsíc předchází příslušný den výplaty úroku nebo datum konečné splatnosti dluhopisů.
Údaje o cenných papírech
1. července roku 2010 převzal Centrální depozitář cenných papírů, a.s. evidenci cenných
papírů do té doby vedenou Střediskem cenných papírů.
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 7. 10. 2008 vydat emisi kótovaných dluhopisů
s pevným úrokovým výnosem v objemu do 1 000 000 000 Kč se splatností v roce 2015.
K 7. 11. 2008 vydala společnost dluhopisy tvořící emisi v celkové jmenovité hodnotě
10 000 000 Kč.
Dluhopisy 4,24 %, splatné v roce 2015
ISIN: CZ0003501603
Forma: na doručitele
Podoba: zaknihovaná
Počet kusů: 1 000
Kotace: Oficiální volný trh BCPP od 7. 11. 2008.
Kupón: pevná úroková sazba 4,24 % p.a.
Úrok splatný ročně k 7. listopadu
Objem emise: 10 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč
Převod: K převodu dluhopisů dochází registrací převodu ve Středisku cenných papírů v souladu s platnými předpisy Střediska. Převoditelnost dluhopisů není omezena, avšak v souladu s článkem 7.3 Emisních podmínek mohou být převody dluhopisů ve Středisku cenných
papírů pozastaveny v souvislosti se splacením nebo předčasným splacením dluhopisů.
Sídlo administrátora: Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
Den emise dluhopisů: 7. listopadu 2008, splatnost 7 let
Platby z dluhopisů budou prováděny bezhotovostním převodem na účet vedený příjemcem platby v Kč u banky v České republice sdělený písemně administrátorovi příjemcem
platby nejméně 5 pracovních dní přede dnem výplaty úroků nebo splatnosti dluhopisů.
Platby z dluhopisů budou prováděny výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné
měně České republiky, která by českou korunu nahradila v souladu s obecně závaznými
právními předpisy v České republice účinnými k datu provedení takových plateb.
Práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být
uplatněna poprvé.
Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky
emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné jak mezi sebou
navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům emitenta, s výjimkou těch závazků emitenta, u nichž
stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet
za stejných podmínek se všemi vlastníky dluhopisů stejně.
Emisní podmínky byly spolu s prospektem schváleny rozhodnutím České národní banky
č.j. 2008/12899/570 Sp/2008/311/572, ze dne 31. 10. 2008, které nabylo právní moci dne
31. 10. 2008.
Financování
Úrok ve výši 4,24 % je splatný ročně, za uplynulé období, vždy k 7. listopadu každého roku.
První výplata byla provedena dne 7. listopadu 2009. Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů nebo k odkoupení dluhopisů emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá
hodnota dluhopisů splacena jednorázově k 7. listopadu 2015.
Finanční situace společnosti byla po celý rok stabilní a vyrovnaná. Financování společnosti bylo založeno na využití vlastních zdrojů vytvořených provozní a investiční činností ve výši 7 482 295 tis. Kč. Tyto zdroje byly použity k pořízení dlouhodobého majetku
ve výši 508 848 tis. Kč a finančních investic ve výši 3 585 808 tis. Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady vyplatila společnost v roce 2010 dividendy v celkové výši
2 249 709 tis. Kč.
Platby jmenovité hodnoty dluhopisů nebo úroků z dluhopisů budou provedeny osobě,
která byla zaregistrována jako vlastník dluhopisu ve Středisku cenných papírů, popřípa-
Stav finančního majetku činil ke konci roku 807 603 tis. Kč a zahrnoval finanční hotovost
v pokladně, na běžných účtech a cash-poolingu.
Dalkia Česká republika 29
Očekávaná hospodářská a finanční situace
Výhled na rok 2011 předpokládá hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 2 000 mil.
Kč. Celkové výnosy předpokládáme ve výši 8 200 mil. Kč. V roce 2011 společnost očekává
stabilní finanční situaci bez problémů v oblasti splácení závazků.
Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních
Mezi významné soudní, správní či rozhodčí řízení vedené proti emitentovi počítáme
soudní žalobu Statutárního města Ostrava - Nová Ves. Žalobce tvrdí, že společnost je
jednou ze stran částečně odpovědných za škody způsobené povodněmi v roce 1997. Žalovaná náhrada škody je ve výši 48 mil. Kč.
Základní údaje o společnosti
Akciová společnost Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 3123/152,
PSČ:709 74 (dále jen „společnost») byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen „zakladatel») jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele
ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst.1 zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 24. 4. 1992 ve formě notářského zápisu pod obchodní firmou Moravskoslezské
teplárny a.s. Ke dni 7. 1. 2002 se mění obchodní firma společnosti na Dalkia Morava, a.s.
a ke dni 1. 1. 2004 se dále mění na současnou obchodní firmu. Společnost vznikla dne
1. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku ze dne 27. dubna 1992 a je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti výroba a rozvod tepla, výroba a distribuce elektřiny. Internetová adresa společnosti je www.dalkia.cz, telefonní číslo
statutárního sídla je +420 596 609 111.
společnosti NWR Energy, a.s. a stává se jediným akcionářem této společnosti. Zároveň
touto transakcí přechází účast v dceřiných společnostech NWR Energy, a.s., a to CZECH-KARBON s.r.o. a NWR ENERGETYKA PL Sp.z o.o. (dnes Dalkia Powerline Sp.z o.o. ). Dne
24. 6. 2010 dochází ke změně obchodní firmy společnosti NWR Energy, a.s. na obchodní
firmu Dalkia Industry CZ, a.s.
Údaje o statutárních a dozorčích orgánech
Předseda představenstva: Ing. Zdeněk Duba, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
Místopředseda představenstva, generální ředitel: Laurent Barrieux, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
Člen představenstva, výrobní ředitel: Renaud Capris, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava,
28. října 3123/152, PSČ 709 74
Člen představenstva, administrativní a finanční ředitel: François Leimgruber, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
Člen představenstva, obchodní ředitel: Christophe Johany Lanneluc, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
Člen představenstva, náměstek generálního ředitele: Ing. Jiří Lukeš, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
Člen představenstva, ředitel Regionu Čechy: Ing. Josef Novák, Dalkia Česká republika, a.s.,
Region Čechy, Americká 415/36, Praha 2, PSČ 102 00
Změny ve struktuře společnosti a v obchodním rejstříku
v průběhu roku 2010
Valná hromada společnosti dne 28. 4. 2010 rozhodla mimo jiné o zvýšení počtu členů dozorčí rady na 12 a novými členy dozorčí rady zvolila pana Ing. Pavla Cyraniho,
MBA, pana Jerôme Ladrière, pana Ing. Vladimíra Schmalze a pana Bernard Thomas;
následně byli členy dozorčí rady zaměstnanci zvoleni pan Ing. Jan Myšík a paní
Mgr. Eva Tmejová a opětovně byl zvolen zaměstnanci dosavadní člen dozorčí rady
pan Ladislav Kugler. Dále pak mimořádná valná hromada konaná dne 13. 9. 2010
rozhodla o změně formy akcií, a to z dosavadní formy akcie na majitele na formu
akcie na jméno.
Předseda dozorčí rady: Jean-Michel Mazalerat, DALKIA INTERNATIONAL, 36-38 Avenue
Kléber, 750 16 Paris, Francie
Dne 7. 5. 2010 odprodává společnost Dalkia Česká republika, a.s. majoritní podíl ve společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s. Dne 21. 6. 2010 odkupuje společnost 100% podíl akcií
Člen dozorčí rady: od 4. 2. 2009 Olivier Barbaroux, DALKIA INTERNATIONAL, 36-38 Avenue
Kléber, 750 16 Paris, Francie
30 Dalkia Česká republika
Místopředseda dozorčí rady: Gérard Millière, DALKIA FRANCE, Dalkia Centre-Méditerranée „Le Laser“, 184 Cours Lafayette, 694 41 Lyon Cedex 03, Francie
Člen dozorčí rady: Philippe Beauté, DALKIA INTERNATIONAL, 36-38 Avenue Kléber, 750 16
Paris, Francie
Člen dozorčí rady: Zdeněk Krakovský, Dalkia Česká republika, a.s., Region Severní Morava,
Elektrárenská 5562/17, 709 74 Ostrava-Třebovice
Ing. Josef Novák – předseda představenstva Dalkia Kolín, a.s., jednatel společnosti Dalkia
Mariánské Lázně, s.r.o.
Člen dozorčí rady: Ladislav Kugler, Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná, ul. Svobody 5, 709 74 Karviná-Doly
U členů představenstva nebo dozorčí rady nedošlo ke střetu zájmů.
Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Cyrani, MBA, ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Člen dozorčí rady: Jerôme Ladrière, DALKIA, 36-38 Avenue Kléber, 750 16 Paris, Francie
Člen dozorčí rady: Ing. Vladimír Schmalz, ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Člen dozorčí rady: Bernard Thomas, DALKIA, 36-38 Avenue Kléber, 750 16 Paris, Francie
Člen dozorčí rady: Ing. Jan Myšík, Dalkia Česká republika, a.s., Region Střední Morava,
Okružní 19, 779 00 Olomouc
Člen dozorčí rady: Mgr. Eva Tmejová, Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, 709 74
Ostrava
Činnost členů představenstva v jiných společnostech v ČR
Ing. Zdeněk Duba – předseda správní rady Nadačního fondu Dalkia Česká republika,
místopředseda představenstva AmpluServis, a.s.
Laurent Barrieux – místopředseda představenstva Olterm&TD Olomouc a.s, předseda
dozorčí rady Nadačního fondu Dalkia Česká republika, člen dozorčí rady Teplárna Trmice,
a.s., předseda dozorčí rady Dalkia Industry CZ, a.s.
Renaud Capris – předseda dozorčí rady AmpluServis, a.s., předseda dozorčí rady Dalkia
Kolín, a.s., předseda představenstva Dalkia Industry CZ, a.s.
François Leimgruber – předseda dozorčí rady Nadačního fond DALKIA HUMAIN, místopředseda dozorčí rady AmpluServis, a.s., člen dozorčí rady Nadačního fondu Dalkia Česká republika, místopředseda dozorčí rady Dalkia Industry CZ, a.s.
Christophe Johany Lanneluc – člen dozorčí rady Olterm&TD Olomouc a.s, člen představenstva Dalkia Kolín, a.s.
Ing. Jiří Lukeš – člen představenstva AmpluServis, a.s., člen představenstva Olterm&TD
Olomouc a.s.
Členové představenstva a generální ředitel (vedoucí osoba) za účetní období roku 2010
přijali od společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ze zaměstnaneckého poměru finanční
příjmy ve výši 7 566 tis. Kč a naturální příjmy ve výši 501 tis. Kč a dále příjmy z členství
ve statutárním orgánu ve výši 2 228 tis. Kč. Od osob ovládaných společností přijali za členství ve statutárních a ostatních orgánech těchto společností příjmy ve výši 1 449 tis. Kč
a ostatní příjmy ve výši 952 tis. Kč.
Členové dozorčí rady za účetní období roku 2010 přijali od společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ze zaměstnaneckého poměru finanční příjmy ve výši 5 364 tis. Kč a naturální příjmy ve výši 435 tis. Kč a dále příjmy z členství v dozorčím orgánu ve výši 3 172 tis. Kč.
Od osob ovládaných společností přijali za členství ve statutárních a ostatních orgánech
těchto společností příjmy ve výši 96 tis. Kč, ostatní příjmy od osob ovládaných společností neměli.
Generální ředitel a ostatní členové vedoucí osoby, kteří nejsou zaměstnanci emitenta,
vykonávají pracovní funkci na základě Smlouvy o poskytnutí pracovníků, uzavřené se
společností DALKIA INTERNATIONAL. Tyto osoby jsou odměňovány mzdou, která je jim
vyplácena přímo jejich zaměstnavatelem, společností DALKIA se sídlem ve Francouzské
republice na základě vnitřních mzdových předpisů a principů odměňování této společnosti. Zmíněná smlouva o poskytnutí pracovníků neuvádí principy, na základě kterých
jsou svým zaměstnavatelem ve Francii odměňováni, a společnosti nejsou tyto principy
známy. Společnost vyplácí odměnu těmto osobám z titulu jejich funkce jako členů představenstva společnosti.
Členové představenstva a dozorčí rady jsou odměňováni dle rozhodnutí valné hromady,
které stanovuje maximální odměnu pro jednotlivé funkce (představenstvo: předseda
maximálně 50 000 Kč měsíčně, místopředseda maximálně 40 000 Kč měsíčně, člen maximálně 30 000 Kč měsíčně; dozorčí rada: předseda maximálně 50 000 Kč měsíčně, místopředseda maximálně 40 000 Kč měsíčně a člen maximálně 30 000 Kč měsíčně) s tím,
že předseda dozorčí rady je zmocněn schválit konkrétní částku odměny jednotlivému
členu představenstva a dozorčí rady. Dále je předseda dozorčí rady zmocněn rozhodnout
o poskytnutí členu představenstva a dozorčí rady služební automobil, mobilní telefon
a osobní počítač ke služebním a soukromým účelům včetně úhrady provozních nákladů
za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy.
Osoby s řídící pravomocí, kteří jsou zaměstnanci Dalkia Česká republika, a.s., jsou ze zaměstnaneckého poměru odměňováni smluvní mzdou na základě manažerské smlouvy
Dalkia Česká republika 31
o individuální mzdě dle vnitřních předpisů společnosti. Smluvní mzda se skládá z pevné
a variabilní složky mzdy, variabilní složka činí 50 % pevné složky mzdy a je závislá na plnění hospodářského výsledku a individuálních cílů. Výše smluvní mzdy, pevné i variabilní části, schvaluje generální ředitel.
V účetním období roku 2010 bylo v držení členů dozorčí rady 750 ks akcií společnosti, a to
u jedné osoby. V tomto účetním období žádný z členů představenstva nebo vedoucí osoby společnosti ani osoby blízké členům představenstva, vedoucí osoby nebo členů dozorčí rady nevlastnili akcie společnosti. Žádný člen dozorčí rady, představenstva nebo ostatní osoba s řídící pravomocí nebo osoby jim blízké nebyly smluvní stranou ani v jejich
prospěch nebyla uzavřena opce nebo srovnatelný investiční nástroj, jejichž hodnota se
vztahuje k akciím společnosti.
Výbor pro audit
Ve společnosti je ustaven výbor pro audit, jehož členy jsou Philippe Beauté, Miroslav Novák a Isabelle Picard.
Ve společnosti není ustaven kontrolní výbor a výbor pro odměny.
Řízení a správa společnosti – informace emitenta kótovaných
cenných papírů
Společnost má zaveden a uplatňuje kontrolní systém a systém řízení rizik. Rizika, která
se vztahují k procesu účetního výkaznictví, eliminuje vnitřní kontrola. Hlavními součástmi této vnitřní kontroly je softwarová kontrola vykazovaných údajů v rámci konsolidačního nástroje Vector a dále řízené ověřování kontrolních činností, oddělení funkcí
a oprávněnosti schvalujících osob v rámci skupinových kontrol SOA404. V organizační
struktuře společnosti je zařazen útvar s působností řízení rizik. Společnost zpracovala
kartografii rizik s cílem zvýšení transparentnosti přijímaných rizik vzhledem k investorům a zajištění cíleného řízení rizik v rámci přijímaných akčních plánů managementu
společnosti.
Postup rozhodování představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit je upraven v plném
rozsahu stanovami společnosti a odpovídá platným právním předpisům. Představenstvo
rozhoduje nadpoloviční většinou členů, k přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny všech jejích členů. Návrhy na volbu a odvolání členů představenstva,
dozorčí rady a výboru pro audit s výjimkou člena dozorčí rady voleného podle ust. § 200
obchodního zákoníku podává představenstvo, v případě členů výboru pro audit na návrh
dozorčí rady; přitom není omezena možnost akcionářů k uplatnění jejich práv podávat
návrhy při jednání valné hromady.
32 Dalkia Česká republika
Postup rozhodování valné hromady je upraven v plném rozsahu stanovami společnosti
a odpovídá platným právním předpisům. Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo;
s každou akcií je spojen jeden hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných
akcionářů, pokud stanovy ve vyjmenovaných záležitostech nebo zákon nestanoví většinu
jinou. Působnost valné hromady je dána stanovami a rozsahem odpovídá působnosti
dané obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy (např. zákon o nabídkách převzetí, zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, zákon o auditorech ap.).
Společnost se řídí zásadami kodexu řízení a správy společnosti, uplatňované skupinou
Veolia Environnement, které jsou součástí programu „VEOLIA ENVIRONNEMENT –
Ethique, conviction et responsabilité“ (viz http://portail.veolia.net/C1/Ethique/default.
aspx). Aplikace zásad společnost dále formuluje a uplatňuje pro české právní prostředí
ve stanovách společnosti, vnitřních předpisech a souhrnné politice a dílčích kodexech
společnosti. Společnost dodržuje režim řízení a správy společnosti platný v České republice.
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
Ing. Zdeněk Duba, předseda představenstva, r.č. 550118/0168, Praha 4 - Písnice, Ke Kurtům
374/21. Čestně prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti
a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny.
Ing. Zdeněk Duba
Předseda představenstva
Údaje o osobách odpovědných za ověření účetní závěrky
Za poslední dva roky ověřovali účetní závěrku emitenta auditoři z firmy KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, číslo osvědčení 71.
Odměna za provedení auditu společnosti za rok 2010 byla dohodnuta ve výši 4 207 tis.
Kč vč. auditu konsolidované účetní závěrky, za konsolidační celek byla odměna dohodnuta ve výši 7 915 tis. Kč vč. konsolidované účetní závěrky.
Uložení dokumentů a materiálů obsažených ve výroční zprávě
Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle emitenta v Ostravě, ul. 28. října 3123/152, PSČ 709 74.
3.2. NekoNsolidovaná Účetní závěrka
Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát
za rok končící 31. prosincem
Nekonsolidovaný výkaz finanční pozice
k 31. prosinci
v tis. Kč
Bod
2010
2009
Výnosy
6
9 881 001
11 688 495
Aktiva
Náklady na prodej
7
(6 685 371)
(7 549 631)
Pozemky, budovy a zařízení
3 195 630
4 138 864
Hrubý zisk
Odbytové náklady
8
(204 596)
(135 093)
Správní náklady
9
(823 740)
(1 001 783)
Ostatní výnosy a náklady
14
3 245 286
--
5 412 580
3 001 988
235 997
195 270
Provozní hospodářský výsledek
Finanční výnosy
10
Finanční náklady
10
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
11
Zisk za účetní období
(81 792)
(116 865)
5 566 785
3 080 393
(446 154)
(581 629)
5 120 631
2 498 764
v tis. Kč
Bod
2010
2009
12
7 208 190
7 595 289
Nehmotný majetek
13
59 944
75 773
Podíly ve společnostech
14
4 808 527
1 222 719
Ostatní finanční investice
15
Dlouhodobá aktiva celkem
v tis. Kč
Zisk za účetní období
Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické zisky
Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů
Ostatní úplný výsledek
Úplný výsledek za účetní období
48 616
8 942 397
Zásoby
17
640 495
690 451
Podíly ve společnostech
14
855 000
2 454 714
Ostatní finanční investice
15
9 770
9 298
Deriváty
15
5 369
112
Krátkodobé daňové pohledávky
18
60 230
--
Pohledávky z obchodního styku a ostatní
pohledávky
19
1 372 794
1 296 762
Peníze a peněžní ekvivalenty
20
Oběžná aktiva celkem
Aktiva celkem
Nekonsolidovaný výkaz o úplném výsledku
za rok končící 31. prosincem
42 853
12 119 514
807 603
3 305 139
3 751 261
7 756 476
15 870 775
16 698 873
3 146 447
3 146 447
Vlastní kapitál
Základní kapitál
2010
2009
5 120 631
2 498 764
Fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy
2 350 631
2 346 212
Nerozdělený zisk
6 815 845
3 914 450
Vlastní kapitál celkem
12 312 923
9 407 109
30 473
26 356
4 419
(68 406)
34 892
(42 050)
Závazky
5 155 523
2 456 714
Úvěry a půjčky
22
10 000
775 000
Zaměstnanecké požitky
23
326 848
335 452
Rezervy
24
388 608
374 025
Odložené daňové závazky
16
317 034
374 017
1 042 490
1 858 494
Dlouhodobé závazky celkem
Dalkia Česká republika 33
v tis. Kč
Bod
2010
2009
Úvěry a půjčky
22
422 254
3 283 375
Závazky z obchodního styku a ostatní závazky
25
1 937 196
1 939 666
Zaměstnanecké požitky
23
42 947
39 767
Krátkodobé daňové závazky
11
--
51 759
24
112 581
118 703
384
--
Krátkodobé závazky celkem
2 515 362
5 433 270
Závazky celkem
3 557 852
7 291 764
15 870 775
16 698 873
Rezervy
Deriváty
Vlastní kapitál a závazky celkem
Nekonsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu
Základní kapitál
Rezervní fond
Ostatní
kapitálové fondy
Zajištění
peněžních toků
3 146 447
629 289
1 716 832
68 497
3 355 859
8 916 924
--
--
--
--
2 498 764
2 498 764
Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické zisky (ztráty)
--
--
--
--
26 356
26 356
Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů
--
--
--
(68 406)
--
(68 406)
v tis. Kč
Zůstatek k 1. lednu 2009
Zisk za účetní období
Nerozdělený zisk
Celkem
Ostatní úplný výsledek
Ostatní úplný výsledek celkem
--
--
--
(68 406)
26 356
(42 050)
3 146 447
629 289
1 716 832
91
2 525 120
2 456 714
--
--
--
--
(1 966 529)
(1 966 529)
3 146 447
629 289
1 716 832
91
3 914 450
9 407 109
--
--
--
--
5 120 631
5 120 631
Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické zisky (ztráty)
--
--
--
--
30 473
30 473
Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů
--
--
--
4 419
--
4 419
Ostatní úplný výsledek celkem
--
--
--
4 419
30 473
34 892
3 146 447
629 289
1 716 832
4 510
5 151 104
5 155 523
Úplný výsledek
Transakce s vlastníky vykázané přímo ve vlastním kapitálu
Dividendy vyplacené akcionářům
Zůstatek k 31. prosinci 2009
Zisk za účetní období
Ostatní úplný výsledek
Úplný výsledek
Transakce s vlastníky vykázané přímo ve vlastním kapitálu
Dividendy vyplacené akcionářům
Zůstatek k 31. prosinci 2010
34 Dalkia Česká republika
--
--
--
--
(2 249 709)
(2 249 709)
3 146 447
629 289
1 716 832
4 510
6 815 845
12 312 923
Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem
v tis. Kč
Bod
2010
2009
Peněžní toky z provozní činnosti
12, 13
Změna stavu rezerv
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv
Zisk z prodeje investice
5 566 785
3 080 393
792 677
1 015 535
42 497
(15 244)
(94 426)
(4 686)
(3 245 186)
--
Výnosy z dividend
10
(216 133)
(141 935)
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
10
9 345
26 782
--
--
(73 650)
(143 119)
Změna stavu krátkodobých závazků
61 780
296 160
Změna stavu zásob
49 956
(5 541)
Zaplacená daň z příjmů a doměrky za minulá
období
(627 532)
(656 955)
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
2 266 113
3 451 390
(508 848)
(978 586)
155 049
60 681
(3 585 808)
--
Úpravy o ostatní nepeněžní operace
Změna stavu pohledávek
Peněžní toky z investiční činnost
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Pořízení dceřiné společnosti a minoritního
podílu
Bod
Příjmy z prodeje investice
Zisk před zdaněním za účetní období
Odpisy stálých aktiv
v tis. Kč
Vklad peněz a peněžních ekvivalentů
do dceřiné společnosti
Přijaté dividendy
10
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
2010
2009
4 845 000
--
--
(45 225)
216 133
141 935
1 121 526
(821 195)
Peněžní tok z finanční činnosti
Přijaté úvěry a půjčky
22
--
2 600 000
Nevyplacené dividendy
22
13 171
--
Nezaplacené úroky z úvěrů
484
14 351
(4 000 000)
--
(33 218)
(61 693)
9 522
34 911
Vyplacené dividendy
(2 249 709)
(1 966 529)
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
(6 259 750)
621 040
(2 872 111)
3 251 235
Splátky úvěrů a půjček
Vyplacené úroky
Přijaté úroky
10
Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů
Peněžní prostředky k 1. lednu
Peněžní prostředky k 31. prosinci
20
3 271 115
19 880
399 004
3 271 115
Dalkia Česká republika 35
3.3. Příloha k NekoNsolidované účetní
závěrCE
k 31. prosinci 2010 sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
1.Všeobecné informace
Dalkia Česká republika, a.s. („společnost“) je společnost se sídlem v České republice.
Adresa společnosti: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, IČO 451 93 410
Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektřiny.
Společnost je ovládaná nadnárodní společností Dalkia International SA a konečným
vlastníkem je Veolia Environnement – VE SA.
V průběhu roku 2010 došlo ke změně akcionářské struktury. V první polovině roku se
stala novým akcionářem společnost ČEZ, a.s. s podílem 15 %. Ke konci roku bylo prodáno
dalších 5 % podílu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Podíl společnosti
SPID 2 činí k 31. prosinci 2010 68,056 %.
2. Pravidla pro sestavení účetní závěrky
a) Prohlášení o shodě
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) ve znění přijatém EU a v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy platnými v České republice k 31. prosinci 2010.
Společnost jako emitent kótovaných dluhopisů obchodovaných na veřejném trhu cenných papírů aplikuje v souladu s §19 odst. (9) zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro sestavení nekonsolidované účetní závěrky Mezinárodní standardy finančního výkaznictví
upravené právem Evropských Společenství.
b) Pravidla pro sestavení účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavená v českých korunách, které jsou funkční měnou, a zůstatky
jsou zaokrouhleny na nejbližší tisíce. Účetní závěrka byla sestavena na základě historických cen s výjimkou finančních derivátů a rezervy na zaměstnanecké požitky, které jsou
oceněny v reálné hodnotě.
Způsob stanovení reálné hodnoty je popsán v bodě 4.
36 Dalkia Česká republika
c) Použití odhadů a předpokladů
Při přípravě účetní závěrky v souladu s IFRS provádí vedení společnosti odhady a určuje
předpoklady, které k datu účetní závěrky mají vliv na aplikaci účetních postupů a na vykazovanou výši aktiv a pasiv, výnosů a nákladů. Tyto odhady a předpoklady jsou založeny
na bázi historických zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou považovány za přiměřené za podmínek, na jejichž základě se odhady o zůstatkových hodnotách aktiv a pasiv provádí a které nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů. Skutečné výsledky se od odhadu mohou lišit.
Tyto odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Opravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se tato revize týká
pouze tohoto období, nebo v budoucích obdobích, kterých se revize týká.
Zejména informace o významných odhadech, nejistotách a kritických úsudcích při použití účetních postupů, které mají nejvýznamnější dopad na částky vykázané v účetní
závěrce jsou popsány v účetních postupech 3 g), 3 h) a bodech 23 a 24.
d) Změny v účetních postupech
(i) Souhrn
Od 1. ledna 2010 společnost uplatňuje metody v souladu s novelizovanými pravidly v následujících oblastech:
• účetnictví podnikových kombinací
• účetnictví akvizic
Tyto změny v postupech výkaznictví neznamenají žádné dopady na hodnotu a strukturu
aktiv a závazků a položek úplného výsledku hospodaření.
3. Účetní postupy
Dále popsané účetní postupy byly použity konsistentně ve všech účetních obdobích vykázaných v této účetní závěrce.
a) Cizí měny
Transakce v cizích měnách
Transakce v cizí měně se přepočítávají pevným kurzem, který je stanoven podle kurzu
České národní banky, platným první den měsíce uskutečnění transakce. Peněžní aktiva
a pasiva v cizí měně jsou k rozvahovému dni přepočtena na koruny směnným kurzem
České národní banky platným v tento den. Kurzové rozdíly z přepočtu aktiv a pasiv v cizí
měně jsou účtovány ve výkazu zisků a ztrát.
b) Finanční nástroje
(i) Nederivátové finanční nástroje
Nederivátové finanční nástroje představují finanční investice v dceřiných a přidružených
společnostech, investice držené za účelem obchodování, obchodní a ostatní pohledávky,
hotovost a peněžní ekvivalenty, úvěry a půjčky, obchodní a ostatní závazky.
Peněžní prostředky zahrnující peněžní hotovost, bankovní vklady a prostředky zapojené
do cash poolu jsou součástí peněz a peněžních ekvivalentů v rámci přehledu o peněžních
tocích. Na základě smluvních podmínek, společnost prezentuje ve výkazu finanční pozice aktivní zůstatek cash poolu v rámci peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.
V případě, že vznikne závazek z cash poolu, je vykázán v položce úvěry a půjčky. Pro účely výkazu přehledu o peněžních tocích je jak aktivní tak pasivní zůstatek na cash poolových účtech součástí peněžních prostředků.
Deriváty se prvotně oceňují reálnou hodnotou; související transakční náklady jsou účtovány do nákladů, resp. výnosů v okamžiku, kdy jsou vynaloženy. Po prvotním ocenění jsou
deriváty oceňovány reálnou hodnotou a její změna je účtována následovně.
Zajištění peněžních toků
Změny reálné hodnoty derivátového zajišťovacího nástroje, který je klasifikován jako zajištění peněžních toků, se účtují přímo do vlastního kapitálu v rozsahu, v jakém je zajištění efektivní. V rozsahu, v jakém je zajištění neefektivní, se změny reálné hodnoty účtují do nákladů, resp. výnosů.
V případě, že zajišťovací nástroj již nesplňuje kritéria zajišťovacího účetnictví, zanikne
nebo je prodán, ukončen nebo uplatněn, zajišťovací účetnictví je podle předpokladu
ukončeno. Kumulovaný zisk nebo ztráta, které byly dříve účtovány do vlastního kapitálu,
tam zůstávají do doby, kdy dojde k očekávané transakci.
Pokud je zajišťovaná položka nefinančním aktivem, částka vykázaná ve vlastním kapitálu vstupuje do účetní hodnoty aktiva v okamžiku jeho účtování. V ostatních případech
je částka účtovaná do vlastního kapitálu zaúčtována do nákladů, resp. výnosů ve stejném
období, v němž zajišťovaná položka ovlivňuje náklady, resp. výnosy.
Investice v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceňovány pořizovací cenou.
Pohledávky, závazky, půjčky a úvěry jsou oceňovány na úrovni jejich současné/zůstatkové hodnoty s využitím efektivní úrokové sazby, a to při respektování principu významnosti. Hotovost a peněžní ekvivalenty jsou oceňovány jmenovitými hodnotami.
Ostatní deriváty
Pokud derivátový finanční nástroj není derivátem k obchodování a není klasifikován jako
zajišťovací, veškeré změny jeho reálné hodnoty jsou okamžitě účtovány do nákladů, resp.
výnosů.
Pohledávky jsou finančními aktivy nederivátové povahy s fixními či předem stanovenými
platbami, které nejsou obchodovány na aktivním trhu. Pohledávky jsou prvotně oceněny
a následně vykazovány v hodnotě snížené o opravné položky (viz bod 3 f).
(iii) Vlastní kapitál
Základní kapitál je tvořen plně splacenými vklady akcionářů. Dividendy jsou vykázány
jako závazek v období, ve kterém bylo o jejich výplatě rozhodnuto.
Ostatní nederivátové finanční nástroje jsou prvotně oceněny reálnou hodnotou včetně
vedlejších pořizovacích nákladů, pokud se nejedná o ty, které se přeceňují na reálnou
hodnotu prostřednictvím výkazů zisků a ztrát. Pokud reálná hodnota nemůže být spolehlivě určena, použije se pořizovací cena. Ocenění těchto aktiv je případně následně
upravováno o ztráty ze snížení hodnoty (viz bod 3 f) nebo prostřednictvím opravných
položek, a to v závislosti na typu finančního nástroje.
Rezervní fond je tvořen ve výši 5 % ze zisku společnosti až do dosažení výše rezervního
fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního kapitálu. Použití rezervního fondu je omezeno na úhradu případných ztrát.
(ii) Derivátové finanční nástroje
Společnost používá měnové kontrakty pro zajištění rizik spojených s pohybem měnových
kurzů.
c) Pozemky, budovy a zařízení
(i) Vlastní majetek
Složky pozemků, budov a zařízení jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o oprávky (viz
dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz bod 3 f). Ocenění majetku vlastní výroby zahrnuje
cenu materiálu, práce a proporcionální část režijních výrobních nákladů.
Dalkia Česká republika 37
Pokud se některý z pozemků, budov nebo zařízení skládá z významných složek s různou
dobou životnosti, jsou tyto složky odepisovány samostatně.
(ii) Najatý majetek
Nájemní dohody, kterými se na společnost přenáší veškerá rizika a výhody spojené
s vlastnictvím, jsou klasifikovány jako finanční leasingy. Budovy a zařízení nabyté pomocí finančního leasingu jsou vykazovány jako finanční aktivum v menší z hodnot, jež je
výsledkem porovnání reálné hodnoty tohoto aktiva a současné hodnoty minimálních
leasingových splátek v době zahájení leasingu. Ocenění se následně snižuje o oprávky
(viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz bod 3 f). Splátky operativního leasingu jsou vykazovány v souladu s účetním postupem 3 j).
(iii) Následné výdaje
Výdaje na výměnu části položky zařízení, která je vykazována samostatně, včetně výdajů
na nezbytné kontroly a generální opravy jsou aktivovány do pořizovací ceny pouze pokud
zvyšují budoucí ekonomické užitky generované danou položkou pozemků, budov a zařízení a tyto výdaje lze objektivně ocenit. Výdaje související s každodenní údržbou pozemků, budov a zařízení jsou vykázány přímo v nákladech běžného období.
(iv) Odpisy
Odpisy se účtují do výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po očekávanou dobu použitelnosti
budov a zařízení. Pozemky se neodpisují. Očekávaná doba použitelnosti majetku je následující:
Budovy, haly a stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Ostatní aktiva
30–40 let
4–20 let
4 roky
d) Nehmotná aktiva
Nehmotná aktiva nabytá společností jsou oceněna pořizovací cenou sníženou o oprávky
(viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz bod 3 f). Zakoupený software, který nedílně souvisí s funkčností příslušného zařízení, se kapitalizuje jako součást daného zařízení.
Odpisy
Odpisy se účtují do výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po očekávanou dobu použitelnosti
nehmotného majetku od data jejich uvedení do užívání. Očekávaná doba použitelnosti
nehmotného majetku je následující:
Software
4–5 let
Ostatní
4–5 let
38 Dalkia Česká republika
e) Zásoby
Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou nebo čistou realizovatelnou hodnotou, a to vždy
tou, která je nižší. Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném
podnikání snížená o odhadnuté náklady na dokončení a předpokládané náklady spojené
s prodejem aktiva. Cena zásob je stanovena použitím metody průměrných cen a zahrnuje kupní cenu a ostatní náklady spojené s nákupem jako dopravné, skladné apod.
K datu sestavení účetní závěrky prověřuje společnost účetní hodnoty zásob. Snížení hodnoty zásob na úroveň čisté realizovatelné hodnoty oproti pořizovací ceně je vykazováno
ve výkazu zisků a ztrát v období, kdy bylo snížení ocenění zjištěno.
Emisní povolenky
Povolenka na emise skleníkových plynů (dále „emisní povolenka“ nebo EUA), kterou společnost vykazuje jako zásobu, představuje právo provozovatele zařízení, které svým provozem vytváří emise skleníkových plynů, vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny oxidu uhličitého. V účetních výkazech jsou přidělené emisní povolenky
oceněny pořizovací cenou, tj. nulovou hodnotou. Nakoupené povolenky jsou oceňovány
pořizovací cenou či v tržní ceně v případě, že nákup zahrnuje finanční derivát. Spotřeba
emisních povolenek je účtována metodou váženého aritmetického průměru. K rozvahovému dni společnost dále posuzuje, zda neexistují indikátory možného snížení hodnoty
emisních povolenek. Pokud takové indikátory existují, společnost ověřuje, zda zpětně získatelná hodnota emisních povolenek je nižší než jejich zůstatková hodnota. Případné snížení hodnoty emisních povolenek je zúčtováno do výkazu zisků a ztrát. Pokud je spotřeba
emisních povolenek v daném účetním období vyšší než počet povolenek, které má společnost k dispozici k rozvahovému dni, je vykázána rezerva ve výši hodnoty povolenek, které
společnost bude muset nakoupit na veřejném trhu v následujícím účetním období. Tato
rezerva je oceněna tržní hodnotou chybějících emisních povolenek k rozvahovému dni.
Společnost uzavírá smlouvy na dodání EUA povolenek třetím stranám a zároveň se protistrany ve smlouvě zavazují vrátit EUA povolenky k datu stanovenému ve smlouvě.
Za tuto službu společnosti náleží finanční odměna. Vzhledem k tomu, že významná rizika a odměny z vlastnictví EUA povolenek nejsou přeneseny na protistranu, není o těchto obchodech účtováno jako o prodeji a nákupu povolenek. Společnost proto tyto povolenky posuzuje tak, že je má de facto k dispozici a zohledňuje tuto skutečnost při tvorbě
rezervy k rozvahovému dni. Finanční odměna, kterou společnost obdrží je časově rozlišena po dobu trvání smlouvy a účtována rovnoměrně do výkazu zisků a ztrát.
Společnost dále nakupovala v roce 2010 jednotky získané investicí do projektových mechanismů dle Kjótského protokolu (CER) za účelem jejich předpokládaného využití
po roce 2012, což je rok, kdy končí druhé alokační období (2008 až 2012). Povolenky na emise skleníkových plynů (EUA), které společnost nepředpokládá využít na pokrytí emisí,
jsou prodávány.
Spotřeba emisních povolenek a taktéž výnosy z jejich prodeje jsou vykazovány v rámci
„nákladů na prodej“.
f) Snížení hodnoty
(i) Finanční aktiva
U finančního aktiva dochází ke snížení hodnoty tehdy, pokud existují objektivní náznaky,
že nastala skutečnost či skutečnosti s negativním dopadem na budoucí peněžní toky
z tohoto aktiva.
Ztráta ze snížení hodnoty u finančního aktiva oceněného zůstatkovou hodnotou je vypočtena pomocí efektivní úrokové sazby jako rozdíl mezi jeho účetní hodnotou a současnou hodnotou odhadovaných budoucích peněžních toků diskontovaných původní
efektivní úrokovou sazbou. Jednotlivá významná finanční aktiva jsou testována na snížení hodnoty individuálně. Ostatní finanční aktiva jsou posuzována souhrnně ve skupinách, které sdílí podobné rysy úvěrového rizika. Veškeré ztráty ze snížení hodnoty jsou
účtovány do výkazu zisků a ztrát. Ztráta ze snížení hodnoty je zrušena tehdy, pokud lze
zrušení objektivně vztáhnout ke skutečnosti, která nastala po zaúčtování ztráty ze snížení hodnoty. Zrušení ztráty ze snížení hodnoty je účtováno do výkazu zisků a ztrát.
(ii) Nefinanční aktiva
K datu sestavení účetní závěrky prověřuje společnost účetní hodnoty nefinančních aktiv,
s výjimkou zásob (viz bod 3 e) a odložených daňových pohledávek (viz bod 3 k), aby zjistila, zda neexistují indikace, že mohlo dojít ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové indikace, je odhadnuta zpětně získatelná hodnota majetku.
Ztráta ze snížení hodnoty je zaúčtována, pokud je účetní hodnota aktiva vyšší než jeho
zpětně získatelná hodnota. Penězotvorná jednotka je nejmenší identifikovatelná skupina aktiv, která generuje peněžní toky, které jsou nezávislé na jiných aktivech a skupinách
aktiv. U aktiva, které negeneruje nezávislé peněžní toky, se zpětně získatelná hodnota
stanovuje pro penězotvornou jednotku, ke které dané aktivum patří. Ztráty ze snížení
hodnoty zaúčtované v souvislosti s penězotvornými jednotkami snižují účetní hodnotu
aktiv poměrným způsobem.
Výpočet zpětně získatelné hodnoty
Zpětně získatelná hodnota aktiva nebo penězotvorné jednotky je určena reálnou hodnotou sníženou o náklady na prodej nebo jejich užitnou hodnotou podle toho, která je
vyšší. Pro zjištění užitné hodnoty jsou odhadované budoucí toky diskontovány na jejich
současnou hodnotu s použitím diskontní sazby před zdaněním, která odráží aktuální
tržní ocenění časové hodnoty peněžních prostředků a rizik specifických pro dané aktivum. U aktiva, které negeneruje nezávislé peněžní toky, se zpětně získatelná hodnota
stanovuje pro penězotvornou jednotku, ke které dané aktivum patří.
g) Zaměstnanecké požitky
Závazek společnosti z titulu zaměstnaneckých požitků je částka budoucích požitků,
na které mají zaměstnanci nárok výměnou za své služby v běžném a minulých obdobích.
Je vypočten za použití metody plánovaného ročního zhodnocení požitků. Diskontní sazba se stanoví jako výnos z dlouhodobých státních dluhopisů v České republice. Veškeré
pojistně-matematické zisky a ztráty jsou účtovány do výkazu zisků a ztrát v období, kdy
nastanou, s výjimkou zisků a ztrát u požitků po skončení pracovního poměru, které jsou
účtovány do vlastního kapitálu.
Závazky z titulu příspěvků na plány definovaných příspěvků jsou účtovány jako náklad
do výkazu zisků a ztrát v období, kdy jsou splatné. Změny plánu definovaných příspěvků
týkajících se odměn při odchodu do důchodu, klasifikovaných jako požitky po ukončení
pracovního poměru, jsou amortizovány rovnoměrně do výkazu zisků a ztrát do doby, kdy
zaměstnanci nastal nárok na výplatu tohoto požitku.
h) Rezervy
Rezerva se vykáže v rozvaze, pokud má společnost smluvní nebo mimosmluvní závazek,
který je důsledkem minulé události, a je pravděpodobné, že vypořádání tohoto závazku
povede k odtoku prostředků. Pokud je dopad diskontování významný, rezervy se stanovují diskontováním očekávaných budoucích peněžních toků sazbou před zdaněním, která odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty peněz a specifická rizika daného
závazku.
(i) Obnova pozemku
V souladu se zveřejněnou politikou ochrany životního prostředí a relevantními právními
ustanoveními se rezerva na obnovu pozemku a dekontaminaci půdy vykazuje v okamžiku, kdy dojde ke kontaminaci půdy. Částka zaúčtovaná jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů potřebných k vyrovnání současného závazku k rozvahovému dni. Změny
ve výši závazku, které vyplývají ze změn nejlepšího odhadu peněžních toků potřebných
k vyrovnání závazku nebo ze změn diskontní sazby, zvyšují (respektive snižují) částku
zaúčtovanou jako související aktivum. Pokud by však takový postup vedl k záporné výši
aktiva, pak je dopad této změny v tomto rozsahu zaúčtován do výkazu zisků a ztrát.
(ii) Soudní spory
Rezerva na soudní spory se vykáže jakmile je pravděpodobné, že vypořádání právních
závazků proti společnosti povede k odtoku prostředků.
i)Výnosy
Prodej tepla, elektřiny a zboží
Výnosy z prodeje tepla, elektřiny a zboží jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát, jakmile
dojde k převodu významných rizik a výhod spojených s vlastnictvím na kupujícího.
Dalkia Česká republika 39
j)Náklady
(i) Splátky operativního leasingu
Splátky operativního leasingu jsou vykazovány ve výkazu zisků a ztrát rovnoměrně
po dobu trvání leasingového vztahu.
Výjimkou je standard IFRS 9 Finanční nástroje, který vstoupí v platnost v roce 2013, který
by mohl změnit klasifikaci a ocenění finančního majetku. Společnost neplánuje přijmout
tento standard dříve a rozsah dopadu nebyl zatím určený.
(ii) Finanční náklady a výnosy
Finanční náklady a výnosy zahrnují úroky z půjček stanovené metodou efektivní úrokové sazby, úroky z investovaných prostředků, příjem z dividend a diskontování rezerv.
4.Odhad reálné hodnoty
k) Daň z příjmů
Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odloženou daň. Daň z příjmů je vykázána ve výkazu
zisků a ztrát s výjimkou daně, která se vztahuje k položkám vykázaným přímo ve vlastním
kapitálu.
Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený ze zdanitelných příjmů běžného roku s použitím daňových sazeb platných k rozvahovému dni a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň se vypočte s použitím rozvahové metody a vychází z dočasných rozdílů
mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím daňové sazby platné pro období, ve kterém se předpokládá, že daňová pohledávka či závazek budou uplatněny.
K datu sestavení účetní závěrky prověřuje společnost účetní hodnotu odložené daňové
pohledávky. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné,
že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.
l) Podnikové kombinace zahrnující společnosti plně ovládané stejnou společností
Podnikové kombinace zahrnují společnosti nebo podniky plně ovládané stejnou společností, přičemž všechny společnosti či podniky účastnící se kombinace jsou ovládány stejnou osobou či osobami před či po podnikové kombinaci a toto ovládání není přechodné.
Při neexistenci specifičtějších postupů použila skupina konzistentně metodu ocenění
účetní hodnotou pro všechny transakce se společnostmi plně ovládanými stejnou společností.
Některá účetní pravidla společnosti vyžadují stanovení reálné hodnoty jak pro finanční
tak pro nefinanční položky aktiv a pasiv. Reálné hodnoty jsou stanoveny buď měřením,
nebo popisem podle následujících metod.
(i) Obchodní a ostatní pohledávky
Reálná hodnota obchodních a ostatních pohledávek je stanovena na základě současné hodnoty budoucích peněžních toků diskontovaných tržní úrokovou mírou k rozvahovému dni.
(ii) Deriváty
Reálná hodnota termínovaných smluv s emisními povolenkami a certifikáty a forwardových smluv zajišťujících kurzové riziko je stanovena jako diskontovaný rozdíl mezi smluvními cenami a tržní forwardovou cenou.
(iii) Nederivátové finanční závazky
Reálná hodnota je pro účely vykázání v příloze kalkulována jako současná hodnota budoucí platby nominální hodnoty a plateb úroků diskontovaných tržní úrokovou mírou
k rozvahovému dni.
(iv) Zaměstnanecké požitky
Reálná hodnota zaměstnaneckých požitků je kalkulována jako současná hodnota budoucích požitků, na které mají zaměstnanci nárok výměnou za své služby v běžném a minulých obdobích. Diskontní sazba se stanoví jako výnos z dlouhodobých státních dluhopisů
v České republice.
5.Řízení finančních rizik
m) Nové standardy IFRS a interpretace IFRIC, jež dosud nevstoupily v platnost
Pro rok končící 31. prosincem 2010 nejsou ještě účinné jiné nové standardy IFRS a interpretace IFRIC než ty, které jsou zmíněny v bodě 2 d).
Společnost je vystavena následujícím finančním rizikům:
• kreditní riziko,
• riziko likvidity,
• tržní riziko,
• provozní riziko.
Společnost v současné době zvažuje možné dopady nových a alternativních standardů,
jež nevstoupily v platnost v roce končícím 31. prosincem 2010 a které nebyly použity při
přípravě této účetní závěrky. Společnost předpokládá, že žádný z těchto standardů nebude mít významný vliv na účetní závěrku.
Za ustavení a kontrolu pravidel pro řízení rizik ve společnosti celkově odpovídá představenstvo. Představenstvo kontroluje a schvaluje pravidla pro řízení rizik, jenž jsou popsána níže.
Oddělení řízení rizik je odpovědné za mapování jednotlivých rizik a jejich dopad na společnost.
40 Dalkia Česká republika
Výbor pro audit sleduje zejména postup sestavování nekonsolidované účetní závěrky
a konsolidované účetní závěrky, hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního
auditu a případně systémů řízení rizik.
Kreditní riziko
Kreditní riziko je riziko finanční ztráty pro společnost v případě, že zákazník nebo protistrana v transakci s finančním nástrojem nedodrží smluvní závazky.
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky
Ohrožení kreditním rizikem je ovlivněno především individuálními charakteristikami
každého zákazníka a společnost se je snaží řídit a omezovat. Společnost má vytvořena
pravidla, podle kterých platí, že než jsou významnému zákazníkovi nabídnuty standardní platební a dodací podmínky, projde zákazník individuálním hodnocením úvěrové schopnosti. Při tomto hodnocení se přihlíží k externím ratingům a v některých
případech k referencím od specializované firmy. Pro zákazníky jsou stanoveny kreditní
limity. Vyhodnocení zákazníků a plnění kreditních limitů provádí útvar vymáhání pohledávek. Zákazníci, kteří nedodržují kreditní limit, mohou mít ukončenu dodávku
na základě individuálního posouzení. Více než 80 % zákazníků společnosti se společností obchoduje více než 4 roky a ztráty se přitom vyskytují velmi zřídka. Pro sledování
úvěrového rizika ve vztahu k zákazníkům jsou zákazníci rozděleni podle jejich rizikových charakteristik. Rozlišuje se, zda jde o právnickou nebo fyzickou osobu, podle odvětví a případně dřívější platební historie. Dodávky jsou realizovány proti zálohovým
platbám, které se pravidelně vyhodnocují. Zákazníci označeni jako vysoce rizikoví jsou
zvlášť sledováni a v některých případech je nabídnut splátkový kalendář na zajištění
pohledávek. Kreditní riziko vyplývající z pohledávek je zohledněno prostřednictvím
opravných položek, které se vytvářejí jednak k pohledávkám, které představují specifické riziko ztráty, a dále na ztrátu ke skupině pohledávek, které představují podobné
riziko. Dále viz bod 26.
Investice
Společnost se omezuje na investice do cenných papírů ve společnostech, které jsou likvidní. Vedení společnosti neočekává ztráty z těchto investic.
Společnost drží k 31. prosinci 2010 peníze a peněžní ekvivalenty ve výši 807 603 tis. Kč
(k 31. prosinci 2009 ve výši 3 305 139 tis.Kč). Peníze a peněžní prostředky jsou drženy
u bank s vysokým ratingem a v rámci cash poolu s mateřskou společností.
Záruky
Společnost uplatňuje zásadu, že záruky poskytuje pouze ve výjimečných případech
vyplývajících z výběrových řízení a povinností daných legislativou. Ke dni 31. prosince 2010 existovaly poskytnuté záruky ve výši 5,5 mil. Kč (k 31. prosinci 2009 ve výši
6 mil. Kč).
Riziko likvidity
Riziko likvidity znamená možnost, že společnost nebude schopna dostát svým finančním
závazkům k termínům splatnosti. Přístup společnosti k řízení likvidity je zajistit dostatečnou likviditu k plnění závazků podle splatnosti a nedopustit poškození dobrého jména společnosti.
K řízení nákladů na svoje výrobky a služby používá společnost metodu členění nákladů
podle činností, která umožňuje sledovat požadavky na peněžní toky a optimalizovat návratnost vložených prostředků. Společnost má běžně zajištěn dostatek finančních prostředků ke krytí očekávaných provozních nákladů, který je zajištěn zapojením do cash
poolu v rámci skupiny Veolia. V rámci cash poolu může společnost čerpat hotovostní úvěr
až do výše 300 mil. Kč. Tímto přístupem společnost vylučuje potenciální dopad případných nenadálých okolností. Kromě toho společnost využívá financování prostřednictvím
emitovaných dluhopisů (viz bod 22) a rovněž má možnost čerpání půjčky od mateřské
společnosti Dalkia International SA s úrokovou sazbou PRIBOR + 0,525 %. Emise dluhopisů 2008 je splatná v roce 2015.
Tržní riziko
Tržní riziko znamená potencionální možnost, že v tržních cenách, směnných kurzech,
úrokových sazbách, cenách akcií či cenách povolenek na emise skleníkových plynů nastanou změny, které negativně ovlivní příjmy společnosti nebo hodnotu finančních nástrojů, které má společnost v držení.
Měnové riziko
V oblasti nákupu, prodeje a financování není společnost vystavena významnému měnovému riziku, protože rozhodující část nákupu, prodeje a financování jsou sjednány v domácí měně. Pro případy plateb elektřiny a paliva v cizích měnách (EUR, USD) uzavírá
společnost forwardové smlouvy na zajištění kurzového rizika.
Úrokové riziko
Společnost pokrývá částečně úrokové riziko vyplývající z pohybu úrokových sazeb tím,
že financování je zajištěno především prostřednictvím poskytnutého financování mateřskou společností. Toto financování je vystaveno tržnímu riziku z titulu pohybu úrokových sazeb.
Jiná rizika spojená s tržními cenami
Společnost uzavřela v roce 2008 termínové kupní smlouvy se společností Veetra, společnost v rámci skupiny Veolia Environnement - VE SA, na nákup a prodej emisních povolenek a certifikátů za smluvní cenu.
Dalkia Česká republika 41
Provozní riziko
Společnost řídí výrobní riziko s cílem vyhnout se finančním ztrátám a škodám. Jedná se
především o postupné opotřebení vybavení a komponent elektráren společnosti, rizika
spojená s odstávkami provozů, a rizika spojená s pojištěním.
Postupné opotřebení vybavení a komponent
Vliv provozu, jakož i přírodních procesů (např. eroze a koroze) na technický stav některého vybavení a určitých komponent výrobního zařízení, se neustále v průběhu času zvyšuje. Zároveň společnost pokračuje ve významném projektu obnovy výrobního portfolia
svých provozů za účelem jeho modernizace tak, aby byla naplněna obchodní vize skupiny Veolia. Společnost má vypracovaný plán obnovy svých zdrojů, jehož cílem je snížení
spotřeby energie. Kromě přípravy obnovy svých provozů na fosilní palivo vytváří společnost podmínky pro spalování biomasy. Společnost se snaží dodržovat své postupy ohledně preventivní kontroly a údržby vybavení a komponent svých provozů, včetně oprav
a výměn, s cílem předcházet poruchovosti a ztrátám.
6.Výnosy
v tis. Kč
Tržby za prodej tepla a související produkty
Tržby za prodej a přeprodej elektřiny a podpůrné
služby
Ostatní provozní výnosy
Celkem
Pojištění rizik
Společnost má uzavřeny pojistné programy (např. pojištění majetku a strojního vybavení, pojištění odpovědnosti za škodu) svých nejdůležitějších aktiv k pokrytí rizik hlavních
pojistných událostí.
Řízení kapitálu
Představenstvo řídí politiku kapitálové struktury společnosti v souladu s požadavky investora se zaměřením na vhodné zadlužení a sledování dividendové politiky.
v tis. Kč
Osobní náklady
Odpisy
v tis. Kč
2009
3 557 852
7 291 764
Peníze a peněžní ekvivalenty
(807 603)
(3 305 139)
Čistý dluh
2 750 249
3 986 625
Celkový vlastní kapitál
12 312 923
9 407 109
(4 510)
(91)
12 308 413
9 407 018
0,22
0,42
Závazky celkem
Finanční toky ze zajištění
Upravený vlastní kapitál
Dluh na upravený kapitál
42 Dalkia Česká republika
5 776 418
155 444
227 379
9 881 001
11 688 495
2010
2009
(808 666)
(869 115)
(736 256)
(925 701)
(419 264)
(384 826)
(1 258 606)
(1 273 954)
Spotřeba paliva
(2 882 548)
(3 254 325)
(711 808)
(1 044 431)
(16 410)
(38 639)
(104 486)
7 582
252 673
233 778
(6 685 371)
(7 549 631)
Spotřeba materiálu, energie a služeb
Změna stavu rezerv
Spotřeba emisních povolenek a změna stavu rezerv
na emisní povolenky
Zisk z prodeje emisních povolenek
Celkem
8.Odbytové náklady
2010
2009
(46 222)
(49 210)
Odpisy
(224)
(1 085)
Změna stavu rezerv a opravných položek
(620)
126
(157 530)
(84 924)
(204 596)
(135 093)
Osobní náklady
2010
4 309 078
Náklady na nakoupenou elektřinu
v tis. Kč
Dluh společnosti na vlastní kapitál na konci účetního období byl následující:
2009
5 684 698
7.Náklady na prodej
Náklady na prodané zboží bez elektřiny
Rizika spojená s odstávkami provozů
Přes složitosti výrobních provozů se společnost snaží odstranit riziko neplánovaných odstávek nebo s přesností předvídat jejich načasování či dopad zejména prováděním preventivních kontrol a oprav.
2010
5 416 479
Ostatní náklady
Celkem
V roce 2010 tvořily největší část „ostatních nákladů“ transakční náklady na pořízení finanční investice v částce 139 mil. Kč (2009 – 75 mil. Kč).
9.Správní náklady
v tis. Kč
Odložená daň (v tis. Kč)
2010
2009
(253 332)
(399 915)
(56 197)
(88 749)
(2 674)
20 088
(157 518)
(149 604)
Náklady na materiál, služby, ostatní náklady
(354 019)
(383 603)
Celkem
(823 740)
(1 001 783)
Osobní náklady
Odpisy
Změna stavu rezerv a opravných položek
Náklady na řízení
Dopad změny v dočasných rozdílech a snížení daňové
sazby
Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát celkem
69 389
22 299
(446 154)
(581 629)
2010
2009
5 566 785
3 080 393
(1 057 689)
(616 079)
(356 108)
(44 463)
969 777
120 610
--
(843)
894
973
(3 028)
(41 827)
(446 154)
(581 629)
Odsouhlasení efektivní daňové sazby (v tis. Kč)
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů vypočtená pomocí domácí sazby daně
z příjmů právnických osob
Vliv daňově neodpočitatelných nákladů
Vliv výnosů vyňatých/osvobozených od daně
Vliv změny sazby odložené daně
Vliv slev na dani
10.Finanční náklady a výnosy
v tis. Kč
2010
2009
Úrokový výnos
9 522
34 911
216 133
141 935
7 700
16 507
Příjem z dividend
Kurzový zisk
Ostatní finanční výnosy
2 642
1 917
Finanční výnosy celkem
235 997
195 270
Úrokový náklad
(18 867)
(61 693)
Kurzová ztráta
(15 132)
(26 554)
Diskont rezerv
(42 706)
(26 888)
Ostatní finanční náklady
(5 087)
(1 730)
Finanční náklady celkem
(81 792)
(116 865)
Upřesnění daně vztahující se k předcházejícím
obdobím
Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát celkem
Přeplatek na dani ve výši 60 mil. Kč (2009 – splatná daň 52 mil. Kč) představuje odhad
daně z příjmů právnických osob ve výši 513 mil. Kč (2009 – 562 mil. Kč) snížený o zálohy
na daň ve výši 573 mil. Kč (2009 – 510 mil. Kč).
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou
aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané
daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka
uplatněny.
12. Pozemky, budovy a zařízení
Příjem z dividend zahrnuje zejména dividendy z Dalkie Kolín, a.s. ve výši 103 mil. Kč
(2009 – 94,5 mil. Kč).
Pořizovací cena (v tis. Kč)
Pozemky
Budovy
a stavby
Zůstatek k 1. lednu 2009
514 552
10 087 457
Přírůstky/přeúčtování
11.Daň z příjmů
Vklad části podniku
Vykázaná ve výkazu zisků a ztrát
Úbytky
Splatná daň (v tis. Kč)
Běžný rok
Upřesnění daně vztahující se k předcházejícím
obdobím
2010
2009
(512 515)
(562 101)
(3 028)
(41 827)
(515 543)
(603 928)
Stroje Nedokončené
a zařízení
investice
15 250 331
948 824
Celkem
26 801 164
1 719
336 708
882 497
(326 293)
894 631
(64 776)
(2 037 453)
(4 322 624)
(146 483)
(6 571 336)
(1 178)
(21 197)
(171 179)
(128)
(193 682)
Zůstatek k 31. prosinci 2009
450 317
8 365 515
11 639 025
475 920
20 930 777
Zůstatek k 1. lednu 2010
450 317
8 365 515
11 639 025
475 920
20 930 777
Přírůstky/přeúčtování
1 046
176 836
342 439
(99 307)
421 014
Úbytky
(6 639)
(85 835)
(83 165)
(23 091)
(198 730)
Zůstatek k 31. prosinci 2010
444 724
8 456 516
11 898 299
353 522
21 153 061
Dalkia Česká republika 43
Odpisy a ztráty ze snížení
hodnoty (v tis. Kč)
Pozemky
Budovy
a stavby
Stroje Nedokončené
a zařízení
investice
Zůstatek k 1. lednu 2009
--
5 762 441
10 593 326
--
16 355 767
Odpisy běžného roku
--
288 468
686 156
--
974 624
Vklad části podniku
--
(1 174 374)
(2 672 212)
--
(3 846 586)
Úbytky
--
(20 291)
(128 026)
--
(148 317)
Zůstatek k 31. prosinci 2009
--
4 856 244
8 479 244
--
13 335 488
Zůstatek k 1. lednu 2010
--
4 856 244
8 479 244
--
13 335 488
Odpisy běžného roku
--
231 239
527 670
--
758 909
Úbytky
--
(52 255)
(97 271)
--
(149 526)
Zůstatek k 31. prosinci 2010
--
5 035 228
8 909 643
--
13 944 871
Stroje Nedokončené
a zařízení
investice
Zůstatková hodnota
(v tis. Kč)
Celkem
Pozemky
Budovy
a stavby
K 1. lednu 2009
514 552
4 325 016
4 657 005
948 824
10 445 397
K 31. prosinci 2009
450 317
3 509 271
3 159 781
475 920
7 595 289
K 31. prosinci 2010
444 724
3 421 288
2 988 656
353 522
7 208 190
Celkem
Najaté budovy a stroje
Společnost si pronajímá výrobní zařízení formou finančních leasingů. Zůstatková hodnota najatých strojů k 31. prosinci 2010 činila 46 mil. Kč (2009 - 56 mil. Kč).
Zajištění
K 31. prosinci 2010 společnost neeviduje majetek zatížen zástavním právem.
Opravné položky
Společnost identifikovala teplárenský závod, ke kterému byla vytvořena opravná položka
na ztrátu ze snížení hodnoty ve výši 35 mil. Kč (2009 – 35 mil. Kč), která se týká příslušného nemovitého majetku a strojů.
13.Nehmotný majetek
Pořizovací cena (v tis. Kč)
Software
Ostatní
Celkem
Zůstatek k 1. lednu 2009
311 066
53 088
364 154
Přírůstky
41 689
(23 908)
17 781
Vklad části podniku
(9 767)
(100)
(9 867)
Úbytky
Zůstatek k 31. prosinci 2009
44 Dalkia Česká republika
--
--
--
342 988
29 080
372 068
Pořizovací cena (v tis. Kč)
Software
Ostatní
Celkem
Zůstatek k 1. lednu 2010
342 988
29 080
372 068
12 433
17 939
30 372
Přírůstky
Úbytky
--
(12 433)
(12 433)
355 421
34 568
390 007
Software
Ostatní
Celkem
Zůstatek k 1. lednu 2009
250 190
14 499
264 689
Odpisy běžného roku
40 003
908
40 911
Vklad části podniku
(9 305)
--
(9 305)
--
--
--
Zůstatek k 31. prosinci 2009
280 888
15 407
296 295
Zůstatek k 1. lednu 2010
280 888
15 407
296 295
32 934
834
33 768
--
--
--
313 822
16 241
330 063
Zůstatek k 31. prosinci 2010
Odpisy (v tis. Kč)
Úbytky
Odpisy běžného roku
Úbytky
Zůstatek k 31. prosinci 2010
Zůstatková hodnota (v tis. Kč)
Software
Ostatní
Celkem
K 1. lednu 2009
60 876
38 589
99 465
K 31. prosinci 2009
62 100
13 673
75 773
K 31. prosinci 2010
41 599
18 345
59 944
14. Podíly ve společnostech
Společnost drží podíly v následujících společnostech:
v tis. Kč
Země
Podíl
AmpluServis, a.s.
Česká republika
100 %
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Česká republika
66 %
Dalkia Kolín, a.s.
Česká republika
100 %
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.
Česká republika
100 %
Dalkia Ústí nad Labem, a.s.
Česká republika
15 %
Dalkia Industry CZ, a.s.
Česká republika
100 %
Institut Environmentálních služeb, a.s.
Česká republika
100 %
v tis. Kč
AmpluServis, a.s.
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
2010
2009
18 988
18 988
64 040
64 040
--
100
980 737
980 737
87 962
87 962
3 583 739
--
OZT Ústí nad Labem, s.r.o. – v likvidaci *
Dalkia Kolín, a.s.
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.
Dalkia Industry CZ, a.s.
Institut Environmentálních služeb, a.s.
2 069
--
--
(100)
4 737 535
1 151 727
70 992
70 992
4 808 527
1 222 719
Dalkia Ústí nad Labem, a.s.
855 000
2 454 714
Celkem krátkodobé finanční investice
855 000
2 454 714
Opravné položky k investicím
Celkem ve společnostech pod rozhodujícím vlivem
Ostatní finanční investice k obchodování
Celkem dlouhodobé podíly ve společnostech
* Společnost vymazána z Obchodního rejstříku 19. prosince 2009
15.Ostatní finanční investice a deriváty
Dlouhodobé finanční investice (v tis. Kč)
2010
2009
583
--
Ostatní finanční investice
42 270
48 616
Celkem
42 853
48 616
Krátkodobé finanční investice a deriváty (v tis. Kč)
2010
2009
Finanční deriváty
5 369
112
Ostatní finanční investice
9 770
9 298
Finanční deriváty
Finanční deriváty představují reálnou hodnotu forwardových smluv na zajištění kursového rizika v hodnotě 5 952 tis. Kč (2009 – 112 tis. Kč).
16.Odložená daň
Odložené daňové pohledávky a závazky se vztahují k následujícím položkám:
Dne 8. listopadu 2009 došlo k podpisu smlouvy o koupi akcií, na základě které odprodává společnost Dalkia Česká republika, a.s. akcie dceřiné společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s. společnosti ČEZ, a.s. Dalkia Česká republika, a.s. prvotně odprodává 85 % akcií
a následně zbytek 15 % akcií Dalkie Ústí nad Labem, a.s. Společnost Dalkia Ústí nad Labem
byla přejmenována v květnu 2010 na nový název Teplárna Trmice, a.s. Prodej 85 % akcií
byl realizován dne 7. května 2010 po splnění odkládací podmínky, mezi něž patřilo schválení transakce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jelikož prodej zbytku 15 % akcií
není k rozvahovému datu ani k datu účetní závěrky ukončen, tato prodejní transakce
neměla dopad na účetní závěrku. Hodnota finanční investice v Teplárně Trmice byla přeceněna na reálnou hodnotu. Výnosy ve výši 4 845 mil. Kč a náklady spojené s tímto prodejem ve výši 2 086 mil. Kč a přecenění zbývajícího podílu o 486 mil. Kč na reálnou hodnotu jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát v řádku Ostatní výnosy a náklady.
V lednu 2010 podepsala Dalkia Česká republika, a.s. se společností New World Resources
N.V. kupní smlouvu, kterou získala 100% podíl ve společnosti NWR Energy a.s. a v jejích
dceřiných firmách. Prodej byl podmíněn splněním několika odkládacích podmínek
a k jeho dokončení došlo dne 21. června 2010, kdy bylo předáno 100 % akcií společnosti.
Společnost NWR Energy, a.s byla dne 24. června 2010 přejmenována na Dalkia Industry CZ, a.s. Dne 19. června 2010 došlo k podpisu smlouvy o koupi 20 % akcií Institutu environmentálních služeb, a.s.
v tis. Kč
Pozemky, budovy
a zařízení
Ostatní investice
2010
Pohledávky
2009
2010
Závazky
2009
2010
Rozdíl
2009
(6 657)
(6 657)
558 112
554 946
551 455
548 289
--
(19)
--
--
--
(19)
Zásoby
(16 523)
(18 358)
--
--
(16 523)
(18 358)
Zásoby emisních
povolenek včetně
rezervy
(93 723)
(71 020)
--
--
(93 723)
(71 020)
(152 942)
(135 491)
34 628
60 935
(118 314)
(74 556)
(5 861)
(10 319)
--
--
(5 861)
(10 319)
(275 706)
(241 864)
592 740
615 881
317 034
374 017
Rezervy
Ostatní položky
Odložené daňové
(pohledávky)/závazky
Pohyby v odložených daňových pohledávkách a závazcích v průběhu účetního období
v tis. Kč
Pozemky, budovy a zařízení
Vykázáno
Zůstatek v hospodářském
k 1. 1. 2010
výsledku
Vykázáno
ve vlastním
kapitálu
Zůstatek
k 31. 12. 2010
548 289
2 129
1 037
551 455
(19)
19
--
--
Zásoby
(18 358)
1 835
--
(16 523)
Zásoby emisních povolenek
včetně rezervy
(71 020)
(22 703)
--
(93 723)
Ostatní investice
Dalkia Česká republika 45
Vykázáno
Zůstatek v hospodářském
k 1. 1. 2010
výsledku
v tis. Kč
Rezervy
(74 556)
(55 127)
Ostatní položky
(10 319)
4 458
Celkem
374 017
(69 389)
v tis. Kč
Pozemky, budovy
a zařízení
Vykázáno
ve vlastním
kapitálu
Zůstatek
k 31. 12. 2010
11 369
(118 314)
(5 861)
12 406
317 034
Vykázáno Vykázáno
Zůstatek v hospodářském ve vlastním
Vliv vkladu
Zůstatek
k 1. 1. 2009
výsledku
kapitálu části podniku k 31. 12. 2009
779 551
Ostatní investice
Zásoby
28 892
--
(260 154)
548 289
(19)
--
--
--
(19)
(26 157)
(1 646)
--
9 445
(18 358)
Zásoby emisních
povolenek včetně
rezervy
(55 585)
Rezervy
(74 577)
(24 042)
Ostatní položky
(10 834)
(10 068)
Celkem
612 379
(22 299)
(15 435)
--
--
6 309
(71 020)
17 754
(74 556)
--
10 583
(10 319)
6 309
(222 372)
374 017
17.Zásoby
v tis. Kč
Materiál a pohonné hmoty
Nedokončená výroba
Emisní povolenky
Celkem
Množství
Oprava spotřeby emisních povolenek v roce 2008
36
Emisní povolenky alokované v roce 2009
4 590
Emisní povolenky prodané v roce 2009
(432)
Emisní povolenky vložené v rámci vkladu části podniku
(794)
Emisní povolenky nakoupené v roce 2009
-(2 900)
Emisní povolenky využité v roce 2009 oproti emisím CO2
Emisní povolenky k dispozici 31. prosinci 2009
1 692
Oprava spotřeby emisních povolenek v roce 2009
17
Emisní povolenky alokované v roce 2010
3 465
Emisní povolenky prodané v roce 2010
(681)
Emisní povolenky nakoupené v roce 2010
515
(2 919)
Emisní povolenky využité v roce 2010 oproti emisím CO2
Emisní povolenky k dispozici 31. prosinci 2010
2 089
Skutečné emise v letech 2010 a 2009 byly nižší než emisní povolenky alokované dle Národního alokačního plánu k datu účetní závěrky. Z alokovaných povolenek společnost
poskytla dispoziční právo k povolenkám v objemu 2 032 tisíc povolenek do roku 2012 (viz
bod 3 e).
Společnost realizovala zisk z operací s emisními povolenkami ve výši 253 mil. Kč (2009
– 234 mil. Kč), který byl vykázán ve výkaze zisků a ztrát v řádku náklady na prodej.
2010
2009
526 614
612 410
137
11
113 744
78 030
640 495
690 451
V roce 2010 materiál a pohonné hmoty zaúčtované v nákladech na prodej činily
3 047 mil. Kč (2009 –3 558 mil. Kč). K 31. prosinci 2010 byla zaúčtována opravná položka
snižující hodnotu zásob o 87 mil. Kč (2009 – 97 mil. Kč).
Emisní povolenky
V roce 2005 byl v Evropské unii zaveden systém obchodování s emisními povolenkami.
V následující tabulce je uveden přehled pohybů množství v tisících jednotek. Emisní povolenky představují EUA a CER. Jak je popsáno v bodu 3 e), povolenky alokované dle Národního alokačního plánu a nakoupené povolenky jsou vykázány v aktivech společnosti
v rámci zásob.
46 Dalkia Česká republika
v tis. tun
18.Krátkodobé daňové pohledávky
v tis. Kč
2010
2009
Daň z příjmů
60 230
--
Celkem
60 230
--
19. Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky
v tis. Kč
Pohledávky z obchodního styku vůči podnikům
ve skupině
Pohledávky z obchodního styku – třetí strany
Ostatní pohledávky
Celkem
2010
2009
88 459
43 373
1 159 932
1 176 223
124 403
77 166
1 372 794
1 296 762
K 31. prosinci 2010 jsou pohledávky z obchodního styku vykázány ve výši snížené o opravnou položku na pochybné pohledávky v částce 168 mil. Kč (2009 – 140 mil. Kč) vycházející z pravděpodobného snížení hodnoty pohledávek vůči jednotlivým dlužníkům.
22. Úvěry a půjčky
20.Peníze a peněžní prostředky
Dlouhodobé závazky
v tis. Kč
Běžné bankovní účty
Bankovní depozita
Pokladní hotovost
2010
2009
127 006
54 776
--
--
1 258
1 588
Peněžní prostředky celkem
128 264
56 364
Cash pool s Dalkia International SA
620 357
3 178 429
Pohledávky z cash poolu s dceřinými společnostmi
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Závazky v rámci cash poolu
Celkem peněžní prostředky dle přehledu
o peněžních tocích
58 982
70 346
807 603
3 305 139
(408 599)
(34 024)
399 004
3 271 115
Tento bod přílohy uvádí přehled smluvních podmínek, jež se vztahují na úročené úvěry
a půjčky společnosti. Podrobnější informace o úvěrovém a úrokovém riziku, jemuž je
společnost vystavena, jsou uvedeny v bodě 26.
v tis. Kč
2010
Nezajištěné dluhopisy
21.Kapitál a ostatní fondy
Odsouhlasení pohybu kapitálu a ostatních fondů
Základní kapitál k 31. prosinci 2010 tvoří 78 661 161 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 40 Kč (2009 - 78 661 161 ks kmenových akcií na majitele o nominální hodnotě 40 Kč).
10 000
--
765 000
10 000
775 000
Krátkodobé závazky
v tis. Kč
2010
2009
--
3 235 000
484
14 351
Krátkodobá část půjčky od Dalkia International SA
Nezaplacené úroky z úvěru od Dalkia
International SA
Nevyplacené dividendy
Cash pool s dceřinými společnostmi
Společnost je od roku 2007 zapojena do cash poolu mezi skupinou Veolia a Société Générale prostřednictvím smlouvy s Komerční bankou. A také je společnost zapojena
do cash poolu s dceřinými společnostmi. Čistý stav cash poolu s dceřinými společnostmi
k 31. prosinci 2010 je závazek 350 mil. Kč (2009 – pohledávka 36 mil. Kč).
10 000
Dlouhodobá půjčka od Dalkia International SA
Dlouhodobé závazky celkem
2009
Krátkodobé závazky celkem
13 171
--
408 599
34 024
422 254
3 283 375
K 31. prosinci 2010 měla společnost z titulu cash poolu s Dalkia International SA a s dceřinými společnostmi čistou pohledávku ve výši 271 mil. Kč (2009 – 3 215 mil. Kč), která byla
vykázaná v rámci peněžních prostředků (viz bod 20).
Podmínky a splátkový kalendář
Zajištěné bankovní úvěry
Dalkia Česká republika, a.s. neměla žádné zajištěné bankovní úvěry k 31. prosinci 2010
(2009 – 0 Kč).
Nezajištěné emise dluhopisů
Držitelé kmenových akcií mají právo na výplatu dividend, pokud jsou tyto schváleny valnou hromadou. Každá kmenová akcie nese jeden hlas při hlasování na valných hromadách společnosti. Všechny akcie nesou shodná práva ve vztahu k likvidačnímu zůstatku
společnosti.
Ostatní kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny zejména efekty z fúzí v letech 2001 až 2007 se společnostmi, plně ovládanými stejnou společností, TEPLÁRNY Karviná, a.s., EKOTERM ČESKÁ
REPUBLIKA a.s., Teplárna Ústí nad Labem, a.s., PPC Trmice a.s. a Dalkia Ostrava, a.s.
v tis. Kč
Celkem
Do 1 roku
Do 1-2 let
Do 2-5 let
Nad 5 let
Emise 2008 - pevná 4,24 %
10 000
--
--
10 000
--
Celkem
10 000
--
--
10 000
--
23.Zaměstnanecké požitky
Z kolektivní smlouvy vyplývá závazek společnosti vyplácet zaměstnancům, kteří ve společnosti pracují po pevně stanovenou dobu, finanční částku, a dále se společnost zavázala poskytovat svým bývalým zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, příspěvek
na osobní spotřebu elektřiny.
Dalkia Česká republika 47
Pohyby závazku z titulu plánu definovaných požitků
v tis. Kč
Závazek z titulu plánu definovaných požitků
k 1. lednu
2010
2009
375 219
440 508
--
(50 653)
(15 889)
(14 634)
21 367
24 074
Vklad části podniku
Vyplacené požitky
Náklady na běžné služby
Soudní spory
Rezerva ve výši 48 mil. Kč v souvislosti s vývojem soudního sporu s obcí Nová Ves zůstává
v nezměněné výši z důvodu nezahájení soudního řízení. Nová Ves tvrdí, že společnost je
jednou ze stran částečně odpovědných za škody způsobené povodněmi v roce 1997.
Ostatní rezervy
Ostatní rezervy zahrnují rezervu na likvidaci majetku a ostatní rezervy, které jsou tvořeny na rizika plynoucí z hlavní činnosti společnosti.
Odpisy nákladů na minulé služby
9 962
9 963
Úroky
21 997
20 973
(41 841)
(32 665)
(1 020)
(1 376)
Snížení závazku z titulu organizačních změn
--
(20 971)
Závazek z titulu plánu definovaných požitků
k 31. prosinci
369 795
375 219
Závazky z obchodního styku – třetí strany
Ostatní závazky
Pojistně-matematické (zisky) ztráty zaúčtované
do vlastního kapitálu
Pojistně-matematické (zisky) ztráty zaúčtované
do výkazu zisků a ztrát
Dlouhodobé
326 848
335 452
Krátkodobé
42 947
39 767
Pojistně matematické předpoklady
Diskontní sazba k 31. prosinci
2010
2009
3,95 %
4,79 %
2 %
4 %
Zvýšení platů
Předpokládaná fluktuace zaměstnanců
v průměru 3,23 % v průměru 3,67 % p.a.
Náklady na sociální a zdravotní pojištění ve výkazu zisků a ztrát dosahují v roce 2010 výše
260 mil. Kč (2009 – 299 mil. Kč).
Zůstatek k 1. lednu 2010
Rezervy vytvořené v průběhu roku
Rezervy využité v průběhu roku
Rezervy nevyužité v průběhu roku
Diskontování
Zůstatek k 31. prosinci 2010
Dlouhodobé
Krátkodobé
48 Dalkia Česká republika
v tis. Kč
Závazky z obchodního styku vůči podnikům
ve skupině
Celkem
2010
2009
145 687
147 975
1 579 426
1 592 552
212 083
199 139
1 937 196
1 939 666
Mezi ostatními závazky je vykázaný i závazek z titulu daně z přidané hodnoty ve výši
63 mil. Kč (2009 – 33 mil. Kč).
V rámci závazků z obchodního styku vůči podnikům ve skupině je vykázána časově rozlišená finanční odměna z titulu „prodeje a zpětné koupě“ emisních povolenek (EUA)
ve výši 30 mil. Kč (2009 – 45 mil. Kč) (viz bod 3 e).
26. Finanční nástroje
Kreditní riziko
Maximální vystavení kreditnímu riziku k datu závěrky bylo následující:
24. Rezervy
v tis. Kč
25.Závazky z obchodního styku a ostatní závazky
Obnova
pozemku
Soudní
spory
Ostatní
rezervy
Celkem
v tis. Kč
239 688
49 884
203 156
492 728
--
--
7 359
7 359
(8 795)
--
(5 659)
(14 454)
--
(1 884)
(3 270)
(5 154)
9 319
--
11 391
20 710
240 212
48 000
212 977
501 189
239 996
--
148 612
388 608
216
48 000
64 365
112 581
Bod
Zůstatková
hodnota 2010
Zůstatková
hodnota 2009
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky
19
1 372 794
1 296 762
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
20
807 603
3 305 139
2 180 397
4 601 901
Celkem
Ztráty ze snížení hodnoty
Reálná hodnota pohledávek z obchodního styku, krátkodobých daňových pohledávek
a ostatních pohledávek k rozvahovému dni činila:
Nominální
hodnota
2010
Snížení
hodnoty
2010
Nominální
hodnota
2009
1 344 362
--
1 240 019
--
30 052
7 057
68 420
13 499
90 – 180 dnů po datu splatnosti
4 027
1 844
9 541
8 653
180 – 360 dnů po datu splatnosti
43 354
40 100
10 862
10 496
Více než 1 rok po datu splatnosti
118 620
118 620
108 131
107 563
1 540 415
167 621
1 436 973
140 211
v tis. Kč
Do data splatnosti
0 – 90 dnů po datu splatnosti
Celkem
Snížení
hodnoty
2009
v tis. Kč
Půjčka od Dalkia
International SA
Cash pool
s dceřinými
společnostmi
Závazky
z obchodního
styku, daňové
a ostatní závazky
Celkem
Pohyb v opravných položkách na snížení hodnoty vzhledem k pohledávkám z obchodního styku v průběhu roku byl následující:
v tis. Kč
Zůstatek k 1. lednu
Vliv vkladu části podniku
Zúčtování a čerpání
Zůstatek k 31. prosinci
2010
2009
(140 211)
(162 116)
--
73 816
(27 410)
(51 911)
(167 621)
(140 211)
Účetní
hodnota
Smluvní
peněžní
toky
Do 6
měsíců
6-12
měsíců
1-2 roky
2 600 000 2 615 093 2 615 093
--
--
--
--
34 039
--
--
--
--
1 939 666 1 939 666 1 939 666
--
--
--
--
645 336 409 968
375 988
10 424
34 024
34 039
5 983 690 6 048 733 4 607 017
2-5 let Nad 5 let
Dle smlouvy byl úvěr od Dalkia International SA ve výši 2 600 mil. Kč splatný nejpozději
do 30. září 2014. Společnost tento úvěr splatila k 5. lednu 2010. Půjčka od Dalkia International SA ve výši 1 400 mil. Kč s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,525% p.a. byla splacena
31. května 2010.
Měnové riziko
Pro zajištění nákupů a prodejů elektřiny a nákupů paliva v cizích měnách (EUR, USD) byly
uzavřeny forwardové kontrakty s mateřskou společností Dalkia International SA (viz
bod 5).
Riziko likvidity
Níže jsou uvedeny platby jednotlivých závazků společnosti dle jejich splatností včetně
odhadovaných plateb úroků.
Úrokové riziko
K 31. prosinci 2010 společnost vykazuje následující úročené finanční nástroje:
K 31. prosinci 2010
(i) Finanční nástroje s fixní úrokovou sazbou
Smluvní
Účetní peněžní
hodnota
toky
v tis. Kč
Nezajištěné dluhopisy
10 000
12 120
Do 6
měsíců
6-12
měsíců
1-2 roky
--
424
424
11 272
--
--
--
--
--
--
--
--
--
424
424
11 272
--
Cash pool s dceřinými
408 599 408 599 408 599
společnostmi
Závazky z obchodního
styku, daňové
1 937 196 1 937 196 1 937 196
a ostatní závazky
Celkem
2 355 795 2 357 915 2 345 795
Zůstatek k 31. prosinci (v tis. Kč)
2-5 let Nad 5 let
Finanční závazky
2010
2009
(10 000)
(10 000)
(ii) Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou
Zůstatek k 31. prosinci (v tis. Kč)
Finanční závazky
2010
2009
(422 254)
(4 048 375)
K 31. prosinci 2009
v tis. Kč
Nezajištěné
dluhopisy
Půjčka od Dalkia
International SA
Účetní
hodnota
Smluvní
peněžní
toky
Do 6
měsíců
6-12
měsíců
1-2 roky
10 000
12 544
--
424
424
1 272
10 424
1 400 000
1 447 391
18 219
644 912
409 544
374 716
--
2-5 let Nad 5 let
Analýza citlivosti finančních nástrojů s pevnou úrokovou sazbou
Společnost neúčtuje o finančních nástrojích s pevnou úrokovou sazbou a jejich reálné
hodnotě prostřednictvím výkazu zisků a ztrát. Společnost neuzavřela úrokové swapy jako
zajišťovací nástroje.
Dalkia Česká republika 49
Analýza citlivosti finančních nástrojů s pohyblivou úrokovou sazbou
Změna o 100 bazických bodů v úrokové sazbě by zvýšila, respektive snížila zisk o níže
uvedené částky. K 31. prosinci 2010 společnost neeviduje žádné finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou.
31. prosinec 2009
Zvýšení o 100 b.b.
Snížení o 100 b.b.
Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou
(17 806)
17 806
Citlivost na peněžní tok
(17 806)
17 806
Pozn.: b.b. – bazický bod
v tis. Kč
Nezaplacené úroky
z úvěru od Dalkia
International SA
Nevyplacené
dividendy
Cash pool s dceřinými
společnostmi
Obchodní a ostatní
závazky a daňové
závazky
Bod
Zůstatková
hodnota
2010
Reálná
hodnota
2010
Zůstatková
hodnota
2009
Reálná
hodnota
2009
22
(484)
(484)
(14 351)
(14 351)
22
(13 171)
(13 171)
--
--
20, 22
(408 599)
(408 599)
(34 024)
(34 024)
11, 25
(1 937 196)
(1 937 196)
(1 991 425)
(1 991 425)
(128 823)
(128 823)
(1 447 899)
(1 447 899)
Celkem
Efektivní úroková sazba a analýza přecenění
V tabulce jsou uvedeny efektivní úrokové sazby finančních aktiv a finančních závazků
nesoucích úrok k rozvahovému dni a období, ve kterých jsou přeceněny.
v tis. Kč
Průměrná
úroková sazba
Výše závazku
2010 (%) k 31. prosinci 2010
Dluhopisy
4,240
10 000
Celkem
10 000
v tis. Kč
Průměrná
úroková sazba Výše závazku k 31.
2009 (%)
prosinci 2009
Dluhopisy
Úvěr od Dalkia
International SA
Úvěr od Dalkia
International SA
Příští změna
úrokové sazby Datum splatnosti
Fixní sazba
11/2015
Příští změna
úrokové sazby Datum splatnosti
4,240
10 000
Fixní sazba
11/2015
2,756
1 400 000
5/2010
6/2012
3,870
2 600 000
--
1/2010
Celkem
4 010 000
Pozn.: Výše uvedená data neobsahují údaje o derivátech.
Způsob výpočtu reálných hodnot je uveden v bodě 4.
Úrokové sazby použité pro výpočet reálných hodnot
Úrokové sazby použité pro diskontaci peněžních toků, kde je to možné, vychází z úrokové sazby vládních dluhopisů k rozvahovému dni pro výpočet hodnoty derivátů a tržní
úrokové míry pro dluhopisy a jsou následující:
v tis. Kč
2010
2009
Deriváty
2,50%
2,50%
Dluhopisy
4,24%
4,24%
27.Operativní leasing
Společnost má uzavřenu smlouvu na operativní leasing s městem Krnov do roku 2026,
se společností Setuza do roku 2026, nájemní smlouvu na tepelné hospodářství města
Nový Jičín do roku 2017 a podnájemní smlouvu s Teplo-byty, s.r.o. do roku 2021. Nájemné
je splatné v níže uvedených časových horizontech.
Reálné hodnoty
v tis. Kč
Pohledávky
z obchodního styku
a ostatní pohledávky
Reálná
hodnota
2010
Zůstatková
hodnota
2009
Reálná
hodnota
2009
v tis. Kč
Celkem
Do 1 roku
Během 1-5 let
Bod
Zůstatková
hodnota
2010
Nájemné – město Nový Jičín
130 218
18 603
74 410
37 205
Nájemné – město Krnov
44 277
3 444
12 771
28 062
19
1 372 794
1 372 794
1 296 762
1 296 762
Nájemné – Setuza
34 560
2 160
8 640
23 760
Podnájem – Teplo-byty
Roudnice
16 500
1 500
6 000
9 000
Celkem
225 555
25 707
101 821
98 027
Daňové pohledávky
18
60 230
60 230
--
--
Peněžní prostředky
a peněžní ekvivalenty
20
807 603
807 603
3 305 139
3 305 139
Dluhopisy
22
(10 000)
(10 000)
(10 000)
(10 000)
Úvěr od Dalkia
International SA
22
--
--
(4 000 000)
(4 000 000)
50 Dalkia Česká republika
Nad 5 let
28.Spřízněné osoby
Transakce se spřízněnými osobami
Skupina je ovládaná nadnárodní společností Dalkia International SA a konečným vlastníkem Veolia Environnement – VE SA. Společnost se účastní transakcí se svými dceřinými
společnostmi (viz bod 29).
Transakce s vedením společnosti
Vedení společnosti ani jejich přímí rodinní příslušníci nevlastní žádná hlasovací práva
společnosti. Vedle platů poskytuje společnost vedoucím pracovníkům osobní automobily a mobilní telefony ke služebním a soukromým účelům.
Osobní náklady vedoucích pracovníků
Nákupní transakce:
• Technické služby včetně analýzy využití paliv a výrobního zařízení
• Generální a běžné opravy a údržba dlouhodobých aktiv
• Asistence při montáži dlouhodobých aktiv a technické revize
• Nájem kancelářských prostor
• Dodávky tepla a elektřiny
v tis. Kč
Nákupy
2010
Prodeje
Nákupy
2009
Prodeje
Veetra
159 547
254 964
463
240 016
Dalkia International SA
160 794
28 942
150 910
23 052
4 030
70
1 979
--
Dalkia France
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.
v tis. Kč
Odměna zaměstnancům
Dlouhodobá plnění
Odměna zaměstnancům celkem
2010
2009
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
48 248
53 152
AmpluServis, a.s.
2 787
3 005
Dalkia Kolín, a.s.
51 035
56 157
Teplárna Trmice, a.s.
SPID 2
29.Podniky ve skupině
Obraty nákupů a prodejů společností ve skupině
Běžné transakce mezi společností a její mateřskou společností a dalšími společnostmi
ovládanými mateřskou společností jsou následující:
Prodejní transakce:
• Technické audity jménem Dalkia International
• Přefakturování nákladů souvisejících s pobytem zahraničních pracovníků na území
České republiky
• Transakce s emisními povolenkami a certifikáty
Nákupní transakce:
• Poradenské služby poskytnuté společnosti
• Fakturování nákladů na platy zahraničních pracovníků společnosti
• Transakce s emisními povolenkami a certifikáty
Běžné transakce mezi společností a jejími dceřinými společnostmi jsou následující:
Prodejní transakce:
• Výnosy z dodávky tepla a elektřiny
• Výnosy z dodávky materiálů
• Výnosy z prodeje dlouhodobých aktiv
• Výnosy z poskytnutých služeb
Dalkia Industry CZ, a.s.
CZECH-KARBON s.r.o.
Celkem
--
3 126
--
3 340
204
238 676
592
208 675
176 372
7 416
179 864
5 567
64 214
8 869
4 990
31 621
68 433
10 442
125 365
18 967
--
107
--
9 927
--
232 915
--
--
5 967
354 903
--
--
633 594
552 505
464 163
541 165
Společnost je zapojena do cash poolu s Dalkia International SA a také s dceřinými společnostmi (viz bod 20 a 22).
30.Kapitálové závazky
Společnost uzavírá smlouvy na pronájem a provozování topných systémů ve školách,
nemocnicích, rezidenčních budovách, obecních a průmyslových objektech. V souladu
s těmito leasingovými smlouvami má společnost závazek poskytnout financování na modernizaci těchto pronajatých aktiv.
31.Následné události
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem,
které by měly vliv na účetní závěrku roku 2010 a které by v ní měly být zohledněny.
Dalkia Česká republika 51
3.4. koNsolidovaná Účetní závěrka
v tis. Kč
konsolidovaný výkaz zisků a ztrát
za rok končící 31. prosincem
v tis. Kč
Bod
Ostatní úplný výsledek
2010
2009
Výnosy
7
13 824 011
12 761 179
Náklady na prodej
8
(9 939 130)
(8 382 480)
3 884 881
4 378 699
9
(212 251)
(139 704)
10
(990 910)
(1 131 283)
6
3 084 355
--
5 766 075
3 107 712
Hrubý zisk
Odbytové náklady
Správní náklady
Ostatní výnosy a náklady
Provozní hospodářský výsledek
Finanční výnosy
11
174 076
73 146
Finanční náklady
11
(246 420)
(122 169)
(72 344)
(49 023)
5 693 731
3 058 689
Čisté finanční náklady
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
12
Zisk za účetní období
(534 554)
(643 270)
5 159 177
2 415 419
5 151 577
2 409 890
7 600
5 529
5 159 177
2 415 419
Připadající na:
Podíly akcionářů mateřského podniku
Podíly nezakládající ovládání
Zisk za účetní období
konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
za rok končící 31. prosincem
v tis. Kč
2009
2 415 419
Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické zisky
30 832
20 260
Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů
(3 715)
(68 406)
Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních subjektů
(2 351)
--
52 Dalkia Česká republika
Podíly akcionářů mateřského podniku
Podíly nezakládající ovládání
Úplný výsledek za účetní období
5 183 943
2 367 273
5 176 135
2 361 378
7 808
5 895
5 183 943
2 367 273
2010
2009
konsolidovaný výkaz finanční pozice
k 31. prosinci
v tis. Kč
Bod
Aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
13
9 259 217
8 786 510
Nehmotný majetek
14
2 595 006
440 299
Podíly ve společnostech
15
73 061
70 992
Ostatní finanční investice
15
690 712
51 543
Deriváty
15
Dlouhodobá aktiva celkem
583
--
12 618 579
9 349 344
Zásoby
17
670 047
721 430
Ostatní finanční investice
15
26 074
9 836
Deriváty
15
5 369
112
Krátkodobé daňové pohledávky
18
95 903
--
Pohledávky z obchodního styku a ostatní
pohledávky
19
2 398 016
1 464 497
6
855 000
3 058 135
Peníze a peněžní ekvivalenty
2010
2009
(48 146)
Připadající na:
Aktiva držená k prodeji
5 159 177
Zisk za účetní období
Úplný výsledek za účetní období
2010
24 766
1 078 331
3 321 129
Oběžná aktiva celkem
20
5 128 740
8 575 139
Aktiva celkem
17 747 319
17 924 483
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy
3 146 447
3 146 447
2 069 089
2 063 344
v tis. Kč
Bod
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál bez menšinových podílů
2010
2009
7 378 631
4 457 951
12 594 167
9 667 742
70 393
67 576
12 664 560
9 735 318
Podíly nezakládající ovládání
Vlastní kapitál celkem
Závazky
Úvěry a půjčky
v tis. Kč
Bod
Dlouhodobé závazky celkem
2009
2 151 675
Úvěry a půjčky
22
14 147
3 249 351
Závazky z obchodního styku a ostatní závazky
25
3 147 668
2 022 015
2 552
59 787
Krátkodobé daňové závazky
22
2010
1 740 419
10 000
775 000
Zaměstnanecké požitky
23
48 506
42 212
24
117 182
120 108
12 285
--
Zaměstnanecké požitky
23
378 017
352 302
Rezervy
Rezervy
24
389 084
374 712
Deriváty
975
--
--
544 017
Odložené daňové závazky
16
802 568
493 516
Krátkodobé závazky celkem
3 342 340
6 037 490
Ostatní závazky
25
159 775
156 145
Vlastní kapitál a závazky celkem
17 747 319
17 924 483
Deriváty
Závazky držené k prodeji
6
konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu
Přiřaditelné většinovému vlastníku
Základní kapitál
Rezervní fond
Ostatní
kapitálové
fondy
Celkem
Podíly
nezakládající
ovládání
3 146 447
637 833
1 419 565
68 497
4 000 550
9 272 892
65 081
9 337 973
--
--
--
--
2 409 890
2 409 890
5 529
2 415 419
Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické
zisky (ztráty)
--
--
--
--
19 894
19 894
366
20 260
Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů
--
--
--
(68 406)
--
(68 406)
--
(68 406)
Ostatní úplný výsledek
--
--
--
(68 406)
19 894
(48 512)
366
(48 146)
Úplný výsledek
--
--
--
(68 406)
2 429 784
2 361 378
5 895
2 367 273
Příděly
--
5 855
--
--
(5 855)
--
--
--
Dividendy vyplacené akcionářům
--
--
--
--
(1 966 528)
(1 966 528)
(3 400)
(1 969 928)
3 146 447
643 688
1 419 565
91
4 457 951
9 667 742
67 576
9 735 318
--
--
--
--
5 151 577
5 151 577
7 600
5 159 177
--
--
--
--
30 624
30 624
208
30 832
v tis. Kč
Zůstatek k 1. lednu 2009
Zisk za účetní období
Zajištění
peněžních toků
Nerozdělený
zisk
Celkem
Ostatní úplný výsledek
Transakce s vlastníky vykázané přímo ve vlastním
kapitálu
Zůstatek k 31. prosinci 2009
Zisk za účetní období
Ostatní úplný výsledek
Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické
zisky (ztráty)
Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů
--
--
--
(3 715)
--
(3 715)
--
(3 715)
Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních subjektů
--
--
--
(2 296)
(55)
(2 351)
--
(2 351)
Ostatní úplný výsledek
--
--
--
(6 011)
30 569
24 558
208
24 766
Úplný výsledek
--
--
--
(6 011)
5 182 146
5 176 135
7 808
5 183 943
Dalkia Česká republika 53
Základní kapitál
Rezervní fond
Ostatní
kapitálové
fondy
Příděly do fondů
--
5 816
5 940
--
(11 756)
--
--
--
Dividendy vyplacené akcionářům
--
--
--
--
(2 249 710)
(2 249 710)
(4 991)
(2 254 701)
3 146 447
649 504
1 425 505
(5 920)
7 378 631
12 594 167
70 393
12 664 560
v tis. Kč
Transakce s vlastníky vykázané přímo ve vlastním
kapitálu
Zůstatek k 31. prosinci 2010
Zajištění
peněžních toků
Nerozdělený
zisk
Celkem
Podíly
nezakládající
ovládání
Celkem
konsolidovaný přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem
v tis. Kč
Bod
2010
2009
Zisk před zdaněním
12
5 693 731
3 058 689
Odpisy stálých aktiv
13,14
1 030 393
1 154 938
51 539
(35 712)
Peněžní toky z provozní činnosti
Změna stavu rezerv
(96 951)
(3 395)
Zisk/ztráta z prodeje finančních investic
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv
6
(3 084 355)
--
Výnosy z dividend a podílů na zisku
11
(16 094)
(18 157)
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
11
9 133
24 758
Úpravy o ostatní nepeněžní operace
Změna stavu pohledávek
Změna stavu krátkodobých závazků
Změna stavu zásob
Zaplacená daň z příjmů a doměrky za minulá
období
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
(13 325)
--
(287 922)
(213 155)
249 506
183 969
67 477
(9 285)
(734 519)
(699 096)
2 868 613
3 443 554
Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
(664 896)
(1 064 166)
166 878
61 889
Příjmy z prodeje investic
4 845 000
--
Pořízení dceřiné společnosti a minoritního
podílu
(3 301 637)
--
Příjmy z prodeje stálých aktiv
54 Dalkia Česká republika
v tis. Kč
Změna stavu pohledávek a ostatních
finančních aktiv
Přijaté dividendy
Bod
11
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
2010
2009
257 791
--
16 094
18 157
1 319 230
(984 120)
--
2 600 000
13 171
--
Peněžní toky z finanční činnosti
Přijaté úvěry a půjčky
22
Nevyplacené dividendy
Splátky úvěrů a půjček
(4 000 813)
(744)
11
14 297
36 409
Vyplacené úroky
11
(37 730)
(61 167)
Nesplacené úroky z půjček
22
541
14 351
(165 406)
--
(2 254 701)
(1 969 928)
--
(51 979)
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
(6 430 641)
566 942
Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů
(2 242 798)
3 026 376
Přijaté úroky
Převod peněžních prostředků – prodej aktiv
a závazků
Vyplacené dividendy
Převod na aktiva držená k prodeji
6
Peněžní prostředky k 1. lednu
Peněžní prostředky k 31. prosinci
20
3 321 129
294 753
1 078 331
3 321 129
3.5. Příloha kE koNsolidované účetní
závěrCE
k 31. prosinci 2010 sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
1.Všeobecné informace
Dalkia Česká republika, a.s. („společnost“) je společnost se sídlem v České republice.
Nadační fond Dalkia pro životní prostředí, Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 709 74. Fond
byl zřízen za účelem podpory projektů na zlepšování životního prostředí.
Adresa společnosti: Ostrava, 28. října 3123/152 PSČ: 709 74, IČO 451 93 410. Konsolidovaná
účetní závěrka společnosti za rok končící 31. prosincem 2010 zahrnuje společnost a její
dceřiné společnosti (společně dále nazývány „skupina“).
Dalkia Industry CZ, a.s. Ostrava, Gregorova 2582/3 PSČ: 728 37. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba a distribuce elektřiny (původní název
NWR Energy, a.s. změněn 24. června 2010).
V průběhu roku 2010 došlo ke změně akcionářské struktury společnosti Dalkia Česká republika, a.s. V první polovině roku se stala novým akcionářem společnost ČEZ, a.s. s podílem 15 %. Ke konci roku bylo prodáno dalších 5 % podílu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Podíl společnosti SPID 2 činí k 31. prosinci 2010 68,056 %.
CZECH-KARBON s.r.o., Ostrava, Smetanovo náměstí 2/979 PSČ: 702 00. Hlavním předmětem podnikání společnosti je obchod s elektřinou.
Skupina je ovládaná nadnárodní společností Dalkia International SA a konečným vlastníkem je Veolia Environnement – VE SA.
Všechny společnosti skupiny mají sídlo podnikání v České republice kromě společnosti
Dalkia Powerline Sp. z o.o. Hlavním předmětem činnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektřiny. Společnosti patřící do skupiny jsou následující:
OLTERM & TD Olomouc, a.s., Olomouc, Janského 469/8, PSČ: 779 00. Hlavním předmětem
podnikání společnosti je rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody.
AmpluServis, a.s., Ostrava, ul. Elektrárenská 5558, PSČ: 709 74. Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou opravy, výroba a údržba zejména energetických zařízení.
Dalkia Kolín, a.s., Kolín, Tovární 21, PSČ: 280 63. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektřiny.
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., Mariánské Lázně, Nádražní náměstí 294, PSČ: 353 01. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla.
Dalkia Powerline Sp. z o.o., 43-417 Kaczyce, ul. Morcinka 17, Polsko. Hlavním předmětem
podnikání společnosti je obchod s elektřinou (původní název NWR Energetyka PL).
2. Pravidla pro sestavení účetní závěrky
a) Prohlášení o shodě
Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) ve znění přijatém EU
a v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy platnými v České republice k 31. prosinci
2010. Mateřská společnost Dalkia Česká republika jako emitent kótovaných dluhopisů obchodovaných na veřejném trhu cenných papírů aplikuje v souladu s §19 odst. (g) zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, pro sestavení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Mezinárodní standardy finančního výkaznictví upravené právem Evropských Společenství.
b) Pravidla pro sestavení účetní závěrky
Konsolidovaná účetní závěrka je sestavená v českých korunách, které jsou funkční měnou, a zůstatky jsou zaokrouhleny na nejbližší tisíce. Konsolidovaná účetní závěrka byla
sestavena na základě historických cen s výjimkou finančních derivátů a rezervy na zaměstnanecké požitky, které jsou oceněny v reálné hodnotě.
Způsob stanovení reálné hodnoty je popsán v bodě 4.
Dalkia Česká republika 55
c) Použití odhadů a předpokladů
Při přípravě konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS provádí vedení skupiny odhady a určuje předpoklady, které k datu účetní závěrky mají vliv na aplikaci účetních postupů a na vykazovanou výši aktiv a pasiv, výnosů a nákladů. Tyto odhady a předpoklady jsou
založeny na bázi historických zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou považovány za přiměřené za podmínek, na jejichž základě se odhady o zůstatkových hodnotách
aktiv a pasiv provádí a které nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů. Skutečné výsledky se
od odhadu mohou lišit.
Tyto odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Opravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se tato revize týká
pouze tohoto období, nebo v budoucích obdobích, kterých se revize týká.
Zejména informace o významných odhadech, nejistotách a kritických úsudcích při použití účetních postupů, které mají nejvýznamnější dopad na částky vykázané v účetní
závěrce, jsou popsány v bodech 3 h), 3 i), 23 a 24.
d) Změny v účetních postupech
(i) Souhrn
Od 1. ledna 2010 skupina aplikovala IFRS 3 účetnictví podnikových kombinací. Změna
v postupech výkaznictví byla provedena prospektivně a neměla významný dopad na hodnotu výnosu na akcii.
Podnikové kombinace jsou účtovány na základě metody akvizice k datu akvizice, což je
den, ke kterému kontrola nad společností přechází na skupinu. Za ovládanou se pokládá
taková společnost, u které skupina může přímo či nepřímo ovládat finanční a provozní
politiky tak, aby z její činnosti měla užitek. Pro stanovení, zda je společnost ovládaná, se
berou v úvahu i potenciální hlasovací práva, která jsou uplatnitelná.
Pro akvizice uskutečněné od 1. ledna 2010 včetně společnost vykazuje hodnotu goodwillu
ke dni akvizice následujícím způsobem:
• Pořizovací cena; plus
• zjištěný minoritní podíl v nakupované společnosti; plus je-li podniková kombinace
prováděna postupně, reálná hodnota stávajícího podílu na vlastním kapitálu nakupované společnosti; snížená o
• čistou hodnotu (odpovídající reálné hodnotě) nabývaných aktiv a předpokládaných
závazků.
Záporný goodwill vznikající při akvizici je ihned vykázán ve výkazu zisků a ztrát.
Tyto změny v postupech výkaznictví neznamenají žádné dopady na hodnotu a strukturu
aktiv a závazků a položek úplného výsledku hospodaření.
56 Dalkia Česká republika
3. Účetní postupy
Dále popsané účetní postupy byly použity konsistentně ve všech účetních obdobích vykázaných v této účetní závěrce.
a) Způsob konsolidace
(i) Dceřiné společnosti
Dceřiné společnosti jsou společnosti, které skupina ovládá. Za ovládanou se pokládá taková společnost, u které skupina může přímo či nepřímo ovládat finanční a provozní
politiky tak, aby z její činnosti měla užitek. Pro stanovení, zda je společnost ovládaná, se
berou v úvahu i potenciální hlasovací práva, která jsou uplatnitelná. Účetní závěrky dceřiných společností jsou do konsolidované účetní závěrky začleněny od data, kdy vznikne
vztah ovládaného a ovládajícího, až do data, kdy tento vztah zanikne.
ii) Podnikové kombinace zahrnující společnosti plně ovládané stejnou společností
Podnikové kombinace zahrnují společnosti nebo podniky plně ovládané stejnou společností, přičemž všechny společnosti či podniky účastnící se kombinace jsou ovládány stejnou osobou či osobami před či po podnikové kombinaci a toto ovládání není přechodné.
Při neexistenci specifičtějších postupů použila skupina konzistentně metodu ocenění
účetní hodnotou pro všechny transakce se společnostmi plně ovládanými stejnou společností.
(iii) Ztráta kontroly
V případě pozbytí kontrolního vlivu v dceřiné společnosti skupina odúčtuje aktiva a závazky náležející této dceřiné společnosti z konsolidovaného výkazu finanční pozice včetně odúčtování podílu na vlastním kapitálu připadajícího na ostatní vlastníky a dalších
složek vlastního kapitálu, které se vztahují k dané dceřiné společnosti. Rozdíl vyplývající z pozbytí kontroly v porovnání s protihodnotou získanou za předání kontrolního
vlivu je vykazován v konsolidovaném výkazu zisků a ztrát. Pokud si skupina ponechává
nějaký podíl ve společnosti, která byla dříve dceřinou společností, i po datu pozbytí
kontroly, potom je takový podíl oceňován na úrovni reálné hodnoty, a to k datu pozbytí kontroly.
(iv) Transakce vyloučené při konsolidaci
Vnitroskupinové zůstatky a vnitroskupinové transakce a z nich vyplývající nerealizované
zisky se při sestavování konsolidované účetní závěrky vylučují. Nerealizované zisky
z transakcí s přidruženými společnostmi a spoluovládanými subjekty jsou vyloučeny
do výše podílu skupiny v těchto společnostech. Nerealizované zisky z transakcí s přidruženými společnostmi jsou eliminovány oproti investicím v těchto společnostech do výše
podílu skupiny v těchto společnostech. Nerealizované ztráty jsou vyloučeny stejným způsobem jako nerealizované zisky, ovšem pouze do té výše, aby nebyla překročena zpětně
získatelná hodnota majetku.
b) Cizí měny
(i) Transakce v cizích měnách
Transakce v cizí měně se přepočítávají pevným kurzem, který je stanoven podle kurzu
České národní banky platným první den měsíce uskutečnění transakce. Peněžní aktiva
a pasiva v cizí měně jsou k rozvahovému dni přepočtena na koruny směnným kurzem
České národní banky platným v tento den. Kurzové rozdíly z přepočtu aktiv a pasiv v cizí
měně jsou účtovány ve výkazu zisků a ztrát.
(ii) Subjekty v zahraničí
Aktiva a závazky subjektů v zahraničí včetně goodwillu a úprav ocenění na reálnou hodnotu v rámci akvizice jsou převáděny na Kč směnným kurzem platným k rozvahovému
dni. Výnosy a náklady vyplývající z činnosti těchto zahraničních subjektů jsou převáděny
na Kč s využitím směnných kurzů platných k datu transakce. Z praktických důvodů je jako
směnný kurz k datu transakce uplatňován průměrný kurz vyhlášený mateřskou společností pro období, ve kterých předmětné náklady a výnosy vznikly. Výsledné rozdíly z přepočtu cizí měny na Kč jsou vykazovány v ostatním úplném výsledku.
c) Finanční nástroje
(i) Nederivátové finanční nástroje
Nederivátové finanční nástroje představují finanční investice držené za účelem obchodování, obchodní a ostatní pohledávky, hotovost a peněžní ekvivalenty, úvěry a půjčky,
obchodní a ostatní závazky.
Nederivátové finanční nástroje jsou prvotně oceněny reálnou hodnotou včetně vedlejších
pořizovacích nákladů, pokud se nejedná o ty, které se přeceňují na reálnou hodnotu prostřednictvím výkazu zisků a ztrát. Pokud jejich reálná hodnota nemůže být spolehlivě
stanovena, je použita pořizovací cena. Ostatní investice zahrnují nekótované majetkové
a dluhové cenné papíry, které jsou v okamžiku vzniku oceněny reálnou hodnotou včetně
nákladů na transakce, které se přímo vztahují k akvizici. Posléze jsou oceněny pořizovací
cenou sníženou o ztráty ze snížení hodnoty (viz bod 3 g).
Pohledávky jsou finančními aktivy nederivátové povahy s fixními či předem stanovenými
platbami, které nejsou vedeny na aktivním trhu. Pohledávky jsou prvnotně oceněny a následně vykazovány v hodnotě snížené o opravné položky (viz účetní postupy popsané v 3 g).
Peněžní prostředky zahrnující peněžní hotovost, bankovní vklady a prostředky zapojené
do cash poolu jsou součástí peněz a peněžních ekvivalentů v rámci přehledu o peněžních
tocích. Na základě smluvních podmínek, skupina prezentuje ve výkazu finanční pozice
v případě aktivního zůstatku cash poolu v rámci peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. V případě, že vznikne závazek z cash poolu, je vykázán v položce úvěry a půjčky.
Pro účely výkazu přehledu o peněžních tocích je jak aktivní tak pasivní zůstatek na cash
poolových účtech součástí peněžních prostředků.
(ii) Derivátové finanční nástroje
Skupina používá finanční deriváty k zajištění rizika souvisejícího s nákupem a prodejem
povolenek na emise oxidu uhličitého (viz bod 3 f). Skupina dále používá měnové kontrakty pro zajištění rizik spojených s pohybem měnových kurzů.
Deriváty se prvotně oceňují reálnou hodnotou; související transakční náklady jsou účtovány do nákladů resp. výnosů v okamžiku, kdy jsou vynaloženy. Po prvotním ocenění jsou
deriváty oceněny reálnou hodnotou a její změna je účtována následovně.
Zajištění peněžních toků
Změny reálné hodnoty derivátového zajišťovacího nástroje, který je klasifikován jako zajištění peněžních toků, se účtují přímo do vlastního kapitálu v rozsahu, v jakém je zajištění efektivní. V rozsahu, v jakém je zajištění neefektivní, se změny reálné hodnoty účtují do nákladů, resp. výnosů.
V případě, že zajišťovací nástroj již nesplňuje kritéria zajišťovacího účetnictví, zanikne
nebo je prodán, ukončen nebo uplatněn, zajišťovací účetnictví je podle předpokladu
ukončeno. Kumulovaný zisk nebo ztráta, které byly dříve účtovány do vlastního kapitálu,
tam zůstávají do doby, kdy dojde k očekávané transakci.
Pokud je zajišťovaná položka nefinančním aktivem, částka účtovaná do vlastního kapitálu je převedena do účetní hodnoty aktiva v okamžiku jeho účtování. V ostatních případech je částka účtovaná do vlastního kapitálu převedena do nákladů, resp. výnosů ve stejném období, v němž zajišťovaná položka ovlivňuje náklady, resp. výnosy.
Ostatní deriváty
Pokud derivátový finanční nástroj není derivátem k obchodování a není klasifikován jako
zajišťovací, veškeré změny jeho reálné hodnoty jsou okamžitě účtovány do nákladů, resp.
výnosů.
(iii) Vlastní kapitál
Základní kapitál je tvořen plně splacenými vklady akcionářů. Dividendy jsou vykázány
jako závazek v období, ve kterém bylo o jejich výplatě rozhodnuto.
Rezervní fond je tvořen ve výši 5 % ze zisku na úrovni jednotlivých společností dle zákonných požadavků. Použití rezervního fondu je omezeno na úhradu případných ztrát.
d) Pozemky, budovy a zařízení
(i) Vlastní majetek
Složky pozemků, budov a zařízení jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o oprávky (viz
dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz bod 3 g). Ocenění majetku vlastní výroby zahrnuje
cenu materiálu, práce a proporcionální část režijních výrobních nákladů.
Dalkia Česká republika 57
Pokud se některý z pozemků, budov nebo zařízení skládá z významných složek s různou
dobou životnosti, jsou tyto složky odepisovány samostatně.
Následné ocenění
Goodwill je oceněn v pořizovací ceně po odečtení kumulovaných ztrát ze snížení hodnoty.
(ii) Najatý majetek
Nájemní dohody, kterými se na skupinu přenáší veškerá rizika a výhody spojené s vlastnictvím, jsou klasifikovány jako finanční leasingy. Budovy a zařízení nabyté pomocí finančního leasingu jsou vykazovány jako finanční aktivum v menší z hodnot, jež je výsledkem porovnání reálné hodnoty tohoto aktiva a současné hodnoty minimálních
leasingových splátek v době zahájení leasingu. Ocenění se následně snižuje o oprávky
(viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz bod 3 g). Splátky operativního leasingu jsou vykazovány v souladu s bodem 3 k).
(ii) Ostatní nehmotná aktiva
Nehmotná aktiva nabytá skupinou jsou oceněna pořizovací cenou sníženou o oprávky
(viz dále) a ztráty ze snížené hodnoty (viz bod 3 g). Zakoupený software, který nedílně
souvisí s funkčností příslušného zařízení, se kapitalizuje jako součást daného zařízení.
(iii) Následné výdaje
Výdaje na výměnu části položky zařízení, která je vykazována samostatně, včetně výdajů
na její nezbytné kontroly a generální opravy jsou aktivovány do pořizovací ceny pouze
pokud zvyšují budoucí ekonomické užitky generované danou položkou pozemků, budov
a zařízení a tyto výdaje lze objektivně ocenit. Výdaje související s každodenní údržbou
pozemků, budov a zařízení jsou vykázány přímo v nákladech běžného období.
(iv) Odpisy
Odpisy se účtují do výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po očekávanou dobu použitelnosti
budov a zařízení. Pozemky se neodpisují. Očekávaná doba použitelnosti majetku je následující:
Budovy, haly a stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Ostatní aktiva
30–40 let
4–20 let
4 roky
e) Nehmotná aktiva
(i) Kladný a záporný goodwill
Goodwill (kladný a záporný) představuje částku vznikající při akvizici dceřiných společností, přidružených podniků a společných (spoluovládaných) podniků (joint ventures).
Goodwill (kladný a záporný) vznikající při akvizici je vykázán a oceněn jako rozdíl mezi
pořizovací cenou a reálnou hodnotou identifikovaných aktiv a pasiv včetně podmíněných
závazků dceřiné společnosti či přidruženého podniku. Záporný goodwill vznikající při
akvizici je ihned vykázán ve výkazu zisků a ztrát.
Akvizice minoritních podílů
Goodwill vznikající při pořízení minoritních podílů v dceřiné společnosti představuje
kladný rozdíl mezi pořizovací cenou dodatečné investice a hodnotou čistých aktiv pořízených k datu akvizice.
58 Dalkia Česká republika
(iii) Odpisy
Odpisy se účtují do výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po očekávanou dobu použitelnosti
nehmotného majetku. Goodwill a nehmotná aktiva s neurčitou dobou použitelnosti jsou
systematicky testovány na ztrátu ze snížení hodnoty k datu účetní závěrky. Ostatní nehmotná aktiva jsou amortizována od data jejich uvedení do užívání. Očekávaná doba
použitelnosti nehmotného majetku je následující:
Software
4–5 let
Ostatní
3–5 let
Smlouva se společností OKK Koksovny, a.s. na nákup koksárenského plynu
10 let
Rámcová smlouva se společností OKD, a.s. na dodávku energií pro doly
20 let
f) Zásoby
Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou či čistou realizovatelnou hodnotou, a to vždy tou,
která je nižší. Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném podnikání snížená o odhadnuté náklady na dokončení a předpokládané náklady s prodejem
aktiva. Cena zásob je stanovena použitím metody průměrných cen a zahrnuje kupní cenu
a ostatní náklady spojené s nákupem jako dopravné, skladné apod.
K datu sestavení účetní závěrky prověřuje skupina účetní hodnoty zásob. Snížení hodnoty zásob na úroveň čisté realizovatelné hodnoty oproti pořizovací ceně je vykazováno
ve výkazu zisků a ztrát v období, kdy bylo snížení ocenění zjištěno.
Emisní povolenky
Povolenka na emise skleníkových plynů (dále „emisní povolenka“ nebo EUA), kterou
skupina vykazuje jako zásobu, představuje právo provozovatele zařízení, které svým
provozem vytváří emise skleníkových plynů, vypustit do ovzduší v daném kalendářním
roce ekvivalent tuny oxidu uhličitého. V účetních výkazech jsou přidělené emisní povolenky oceněny pořizovací cenou, tj. nulovou hodnotou. Nakoupené povolenky jsou
oceňovány pořizovací cenou či v tržní ceně v případě, že nákup zahrnuje finanční derivát. Spotřeba emisních povolenek je účtována metodou váženého aritmetického průměru. K rozvahovému dni skupina dále posuzuje, zda neexistují indikátory možného
snížení hodnoty emisních povolenek. Pokud takové indikátory existují, skupina ověřu-
je, zda zpětně získatelná hodnota emisních povolenek je nižší než jejich zůstatková
hodnota. Případné snížení hodnoty emisních povolenek je zúčtováno do výkazu zisků
a ztrát. Pokud je spotřeba emisních povolenek v daném účetním období vyšší než počet
povolenek, které má skupina k dispozici k rozvahovému dni, je vykázána rezerva ve výši
hodnoty povolenek, které skupina bude muset nakoupit na veřejném trhu v následujícím účetním období. Tato rezerva je oceněna tržní hodnotou chybějících emisních
povolenek k rozvahovému dni.
Skupina uzavírá smlouvy na dodání EUA povolenek třetím stranám a zároveň se protistrany ve smlouvě zavazují vrátit EUA povolenky k datu stanovenému ve smlouvě. Za tuto
službu skupině náleží finanční odměna. Vzhledem k tomu, že významná rizika a odměny
z vlastnictví EUA povolenek nejsou přeneseny na protistranu, není o těchto obchodech
účtováno jako o prodeji a nákupu povolenek. Skupina proto tyto povolenky posuzuje tak,
že je má de facto k dispozici a zohledňuje tuto skutečnost při tvorbě rezervy k rozvahovému dni. Finanční odměna, kterou skupina obdrží je časově rozlišena po dobu trvání
smlouvy a účtována rovnoměrně do výkazu zisků a ztrát.
Skupina dále nakupovala v roce 2010 jednotky získané investicí do projektových mechanismů dle Kjótského protokolu (CER) za účelem jejich předpokládaného využití po roce 2012,
což je rok, kdy končí druhé alokační období (2008 až 2012). Povolenky na emise skleníkových
plynů (EUA), které skupina nepředpokládá využít na pokrytí emisí, jsou prodávány.
Spotřeba emisních povolenek a taktéž výnosy z jejich prodeje jsou vykazovány v rámci
„nákladů na prodej“.
g) Snížení hodnoty
(i) Finanční aktiva
U finančního aktiva dochází ke snížení hodnoty tehdy, pokud existují objektivní náznaky,
že nastala skutečnost či skutečnosti s negativním dopadem na budoucí peněžní toky
z tohoto aktiva.
Ztráta ze snížení hodnoty u finančního aktiva oceněného zůstatkovou hodnotou je vypočtena pomocí efektivní úrokové sazby jako rozdíl mezi jeho účetní hodnotou a současnou hodnotou odhadovaných budoucích peněžních toků diskontovaných původní
efektivní úrokovou sazbou. Jednotlivá významná finanční aktiva jsou testována na snížení hodnoty individuálně. Ostatní finanční aktiva jsou posuzována souhrnně ve skupinách, které sdílí podobné rysy úvěrového rizika. Veškeré ztráty ze snížení hodnoty
jsou účtovány do výkazu zisků a ztrát. Ztráta ze snížení hodnoty je zrušena tehdy, pokud
lze zrušení objektivně vztáhnout ke skutečnosti, která nastala po zaúčtování ztráty
ze snížení hodnoty. Zrušení ztráty ze snížení hodnoty je účtováno do výkazu zisků
a ztrát.
(ii) Nefinanční aktiva
K datu sestavení účetní závěrky prověřuje skupina účetní hodnoty nefinančních aktiv
s výjimkou zásob (viz bod 3 f) a odložených daňových pohledávek (viz bod 3 l), aby zjistila,
zda neexistují indikace, že mohlo dojít ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li
takové indikace, je odhadnuta zpětně získatelná hodnota majetku.
U goodwillu, aktiv s neurčitou dobou použitelnosti a nehmotných aktiv, která nejsou
uvedena do užívání, je zpětně získatelná hodnota odhadována k datu účetní závěrky.
Ztráta ze snížení hodnoty je zaúčtována, pokud je účetní hodnota aktiva vyšší než jeho
zpětně získatelná hodnota. Penězotvorná jednotka je nejmenší identifikovatelná skupina aktiv, která generuje peněžní toky, které jsou nezávislé na jiných aktivech a skupinách
aktiv. U aktiva, které negeneruje nezávislé peněžní toky, se zpětně získatelná hodnota
stanovuje pro penězotvornou jednotku, ke které dané aktivum patří. Ztráty ze snížení
hodnoty zaúčtované v souvislosti s penězotvornými jednotkami jsou nejprve alokovány
za účelem snížení účetní hodnoty goodwillu alokovaného jednotkám a poté za účelem
snížení účetní hodnoty jiných aktiv v rámci jednotky (skupiny jednotek) proporcionálně.
Ztráta ze snížení hodnoty goodwillu se nezruší. U ostatních aktiv jsou ztráty ze snížení
hodnoty vykázané v uplynulých obdobích posuzovány k datu účetní závěrky, zdali neexistují signály, že se ztráta snížila či přestala existovat. Ztráta ze snížení hodnoty se zruší, pokud se změnily odhady, které byly použity pro stanovení zpětně získatelné hodnoty.
Ztráta ze snížení hodnoty se zruší pouze do té výše, aby účetní hodnota aktiva nebyla
vyšší než hodnota, která by byla stanovena, očištěná o odpisy, pokud by nebyla vykázána
žádná ztráta ze snížení hodnoty.
Výpočet zpětně získatelné hodnoty
Zpětně získatelná hodnota aktiva nebo penězotvorné jednotky je určena reálnou hodnotou sníženou o náklady na prodej nebo jejich užitnou hodnotou podle toho, která je
vyšší. Pro zjištění užitné hodnoty jsou odhadované budoucí toky diskontovány na jejich
současnou hodnotu s použitím diskontní sazby před zdaněním, která odráží aktuální
tržní ocenění časové hodnoty peněžních prostředků a rizik specifických pro dané aktivum. U aktiva, které negeneruje nezávislé peněžní toky, se zpětně získatelná hodnota
stanovuje pro penězotvornou jednotku, ke které dané aktivum patří.
h) Zaměstnanecké požitky
Závazek skupiny z titulu zaměstnaneckých požitků je částka budoucích požitků, na které mají
zaměstnanci nárok výměnou za své služby v běžném a minulých obdobích. Je vypočten za použití metody plánovaného ročního zhodnocení požitků. Diskontní sazba se stanoví jako výnos
z dlouhodobých státních dluhopisů v České republice. Veškeré pojistně-matematické zisky
a ztráty jsou účtovány do výkazu zisků a ztrát v období, kdy nastanou, s výjimkou zisků a ztrát
u požitků po skončení pracovního poměru, které jsou účtovány do vlastního kapitálu.
Dalkia Česká republika 59
Závazky z titulu příspěvků na plány definovaných příspěvků jsou účtovány jako náklad
do výkazu zisků a ztrát v období, kdy jsou splatné. Změny plánu definovaných příspěvků
týkajících se odměn při odchodu do důchodu, klasifikovaných jako požitky po ukončení
pracovního poměru, jsou amortizovány rovnoměrně do výkazu zisků a ztrát do doby, kdy
zaměstnanci nastal nárok na výplatu tohoto požitku.
i)Rezervy
Rezerva se vykáže v rozvaze, pokud má skupina smluvní nebo mimosmluvní závazek,
který je důsledkem minulé události, a je pravděpodobné, že vypořádání závazku povede
k odtoku prostředků. Pokud je dopad diskontování významný, rezervy se stanovují diskontováním očekávaných budoucích peněžních toků sazbou před zdaněním, která odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty peněz a specifická rizika daného závazku.
(i) Obnova pozemku
V souladu se zveřejněnou politikou ochrany životní prostředí a relevantními právními
ustanoveními se rezerva na obnovu pozemku a dekontaminaci půdy vykazuje v okamžiku, kdy dojde ke kontaminaci půdy. Částka zaúčtovaná jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů potřebných k vyrovnání současného závazku k rozvahovému dni. Změny
ve výši závazku, které vyplývají ze změn nejlepšího odhadu peněžních toků potřebných
k vyrovnání závazku nebo ze změn diskontní sazby, zvyšují (respektive snižují) částku
zaúčtovanou jako související aktivum. Pokud by však takový postup vedl k záporné výši
aktiva, pak je dopad této změny v tomto rozsahu zaúčtován do výkazu zisků a ztrát.
(ii) Soudní spory
Rezerva na soudní spory se vykáže, jakmile je pravděpodobné, že vypořádání právních
závazků proti skupině povede k odtoku prostředků.
j) Výnosy
Prodej tepla, elektřiny a zboží
Výnosy z prodeje tepla, elektřiny a zboží jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát, jakmile
dojde k převodu významných rizik a výhod spojených s vlastnictvím na kupujícího.
Aktiva pořízená akvizicí spojená s distribucí tepla a stlačeného vzduchu jsou klasifikována v souladu s IFRIC 4 jako pohledávka z pronájmu a účtována jako jedna položka, a to
zvýšení úroku na straně jedné a snížení pevných plateb zákazníkům na straně druhé.
k) Náklady
(i) Splátky operativního leasingu
Splátky operativního leasingu jsou vykazovány ve výkazu zisků a ztrát rovnoměrně
po dobu trvání leasingového vztahu.
(ii) Finanční náklady a výnosy
Finanční náklady a výnosy zahrnují úroky z půjček stanovené metodou efektivní úrokové sazby, úroky z investovaných prostředků, příjem z dividend a diskontování rezerv.
l) Daň z příjmů
Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odloženou daň. Daň z příjmů je vykázána ve výkazu
zisků a ztrát s výjimkou daně, která se vztahuje k položkám vykázaným přímo ve vlastním
kapitálu.
Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený ze zdanitelných příjmů běžného roku s použitím daňových sazeb platných k rozvahovému dni a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň se vypočte s použitím rozvahové metody a vychází z dočasných rozdílů
mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím daňové sazby platné pro období, ve kterém se předpokládá, že daňová pohledávka či závazek budou uplatněny.
K datu sestavení účetní závěrky prověřuje skupina účetní hodnotu odložené daňové pohledávky. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné,
že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.
m) Nové standardy IFRS a interpretace IFRIC, jenž dosud nevstoupily v platnost
Pro rok končící 31. prosincem 2010 nejsou ještě účinné jiné nové standardy IFRS a interpretace IFRIC než ty, které jsou zmíněny v bodě 2 d).
Skupina v současné době zvažuje možné dopady nových a alternativních standardů, jež
nevstoupily v platnost v roce končícím 31. prosincem 2010 a které nebyly použity při přípravě této účetní závěrky. Skupina předpokládá, že žádný z těchto standardů nebude mít
významný vliv na účetní závěrku.
Výjimkou je standard IFRS 9 Finanční nástroje, který vstoupí v platnost v roce 2013, který
by mohl změnit klasifikaci a ocenění finančního majetku. Skupina neplánuje přijmout
tento standard dříve a rozsah dopadu nebyl zatím určený.
4.Odhad reálné hodnoty
Některá účetní pravidla skupiny vyžadují stanovení reálné hodnoty jak pro finanční tak
pro nefinanční položky aktiv a pasiv. Reálné hodnoty jsou stanoveny buď měřením, nebo
popisem podle následujících metod.
(i) Obchodní a ostatní pohledávky
Reálná hodnota obchodních a ostatních pohledávek je stanovena na základě současné
60 Dalkia Česká republika
hodnoty budoucích peněžních toků diskontovaných tržní úrokovou mírou k rozvahovému dni.
(ii) Deriváty
Reálná hodnota termínovaných smluv s emisními povolenkami a certifikáty a forwardových smluv zajišťujících kurzové riziko je stanovena jako diskontovaný rozdíl mezi smluvními cenami a tržní forwardovou cenou.
(iii) Nederivátové finanční závazky
Reálná hodnota je pro účely vykázání v příloze kalkulována jako současná hodnota budoucí platby nominální hodnoty a plateb úroků diskontovaných tržní úrokovou mírou
k rozvahovému dni.
(iv) Zaměstnanecké požitky
Reálná hodnota zaměstnaneckých požitků je kalkulována jako současná hodnota budoucích požitků, na které mají zaměstnanci nárok výměnou za své služby v běžném a minulých obdobích. Diskontní sazba se stanoví jako výnos z dlouhodobých státních dluhopisů
v České republice.
5.Řízení finančních rizik
Skupina je vystavena následujícím finančním rizikům:
• kreditní riziko,
• riziko likvidity,
• tržní riziko,
• provozní riziko.
Za ustavení a kontrolu pravidel pro řízení rizik ve skupině celkově odpovídá představenstvo mateřské společnosti. Představenstvo kontroluje a schvaluje pravidla pro řízení rizik,
jež jsou popsána níže. Oddělení řízení rizik je odpovědné za mapování jednotlivých rizik
a jejich dopad na skupinu.
Výbor pro audit sleduje zejména postup sestavování nekonsolidované účetní závěrky
a konsolidované účetní závěrky, hodnotí účinnost vnitřní kontroly skupiny, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik.
Kreditní riziko
Kreditní riziko je riziko finanční ztráty pro skupinu v případě, že zákazník nebo protistrana v transakci s finančním nástrojem nedodrží smluvní závazky.
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky
Ohrožení kreditním rizikem je ovlivněno především individuálními charakteristikami
každého zákazníka a skupina se je snaží řídit a omezovat. Skupina má vytvořena pravidla,
podle kterých platí, že než jsou významnému zákazníkovi nabídnuty standardní platební a dodací podmínky, projde zákazník individuálním hodnocením úvěrové schopnosti.
Při tomto hodnocení se přihlíží k externím ratingům a v některých případech k referencím od specializované firmy. Pro zákazníky jsou stanoveny kreditní limity. Vyhodnocení
zákazníků a plnění kreditních limitů provádí útvar vymáhání pohledávek. Zákazníci, kteří nedodržují kreditní limit, mohou mít ukončenu dodávku na základě individuálního
posouzení. Více než 80 % zákazníků se skupinou obchoduje více než 4 roky a ztráty se
přitom vyskytují velmi zřídka. Pro sledování úvěrového rizika ve vztahu k zákazníkům
jsou zákazníci rozděleni podle jejich rizikových charakteristik. Rozlišuje se, zda jde o právnickou nebo fyzickou osobu, podle odvětví a případně dřívější platební historie. Dodávky
jsou realizovány proti zálohovým platbám, které se pravidelně vyhodnocují. Zákazníci
označeni jako vysoce rizikoví jsou zvlášť sledováni a v některých případech je nabídnut
splátkový kalendář na zajištění pohledávek. Kreditní riziko vyplývající z pohledávek je
zohledněno prostřednictvím opravných položek, které se vytvářejí jednak k pohledávkám,
které představují specifické riziko ztráty, a dále na ztrátu ke skupině pohledávek, které
představují podobné riziko. Dále viz bod 26.
Investice
Skupina se omezuje na investice do cenných papírů ve společnostech, které jsou likvidní.
Vedení skupiny neočekává ztráty z těchto investic.
Skupina drží k 31. prosinci 2010 peníze a peněžní ekvivalenty ve výši 1 078 331 tis. Kč
(k 31. prosinci 2009 ve výši 3 321 129 tis.Kč). Peníze a peněžní prostředky jsou drženy u bank
s vysokým ratingem a v rámci cash poolu s mateřskou společností.
Záruky
Skupina uplatňuje zásadu, že záruky poskytuje pouze ve výjimečných případech vyplývajících z výběrových řízení a povinností daných legislativou. Ke dni 31. prosince 2010
existovaly poskytnuté záruky ve výši 5,5 mil. Kč (k 31. prosinci 2009 ve výši 6 mil. Kč).
Riziko likvidity
Riziko likvidity znamená možnost, že skupina nebude schopna dostát svým finančním
závazkům k termínům splatnosti. Přístup skupiny k řízení likvidity je zajistit dostatečnou
likviditu k plnění závazků podle splatnosti a nedopustit poškození dobrého jména skupiny.
K řízení nákladů na své výrobky a služby používá skupina metodu členění nákladů podle
činností, která umožňuje sledovat požadavky na peněžní toky a optimalizovat návratnost
vložených prostředků. Skupina má běžně zajištěn dostatek finančních prostředků ke krytí očekávaných provozních nákladů, který je zajištěn zapojením do cash poolu v rámci
skupiny Veolia. V rámci cash poolu může skupina čerpat hotovostní úvěr až do výše
Dalkia Česká republika 61
300 mil. Kč. Tímto přístupem skupina vylučuje potenciální dopad případných nenadálých
okolností. Kromě toho skupina využívá financování prostřednictvím emitovaných dluhopisů (viz bod 22) a rovněž má možnost čerpání půjčky od mateřské společnosti Dalkia
International SA s úrokovou sazbou PRIBOR + 0,525 %. Emise dluhopisů 2008 je splatná
v roce 2015.
Tržní riziko
Tržní riziko znamená potencionální možnost, že v tržních cenách, směnných kurzech,
úrokových sazbách, cenách akcií či cenách povolenek na emise skleníkových plynů nastanou změny, které negativně ovlivní příjmy skupiny nebo hodnotu finančních nástrojů, které má skupina v držení.
Měnové riziko
V oblasti nákupu, prodeje a financování není skupina vystavena významnému měnovému riziku, protože rozhodující část nákupu, prodeje a financování jsou sjednány v domácí měně. Pro případy plateb elektřiny a paliva v cizích měnách (EUR, USD) uzavírá
skupina forwardové smlouvy na zajištění kurzového rizika.
Úrokové riziko
Skupina pokrývá částečně úrokové riziko vyplývající z pohybu úrokových sazeb tím, že financování je zajištěno především prostřednictvím poskytnutého financování mateřskou
společností. Toto financování je vystaveno tržnímu riziku z titulu pohybu úrokových sazeb.
ventivní kontroly a údržby vybavení a komponent svých provozů včetně oprav a výměn
s cílem předcházet poruchovosti a ztrátám.
Rizika spojená s odstávkami provozů
Přes složitosti výrobních provozů se skupina snaží odstranit riziko neplánovaných odstávek nebo s přesností předvídat jejich načasování či dopad zejména prováděním preventivních kontrol a oprav.
Pojištění rizik
Skupina má uzavřeny mezinárodní pojistné programy (např. pojištění majetku a strojního vybavení, pojištění odpovědnosti za škodu) svých nejdůležitějších aktiv a věří, že má
pokryta rizika všech hlavních pojistných událostí.
Řízení kapitálu
Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s. řídí politiku kapitálové struktury
společnosti v souladu s požadavky investora se zaměřením na vhodné zadlužení a sledování dividendové politiky.
Dluh skupiny na vlastní kapitál na konci účetního období byl následující.
2010
2009
Závazky celkem
v tis. Kč
5 082 759
8 189 165
Peníze a peněžní ekvivalenty
(1 078 331)
(3 321 129)
4 004 428
4 868 036
12 664 560
9 735 318
Čistý dluh
Jiná rizika spojená s tržními cenami
Skupina uzavřela v roce 2008 termínové kupní smlouvy se společností Veetra, společnost
v rámci skupiny Veolia Environnement - VE SA, na nákup a prodej emisních povolenek
a certifikátů za smluvní cenu.
Provozní riziko
Skupina řídí výrobní riziko s cílem vyhnout se finančním ztrátám a škodám. Jedná se
především o postupné opotřebení vybavení a komponent elektráren skupiny, rizika spojená s odstávkami provozů a rizika spojená s pojištěním.
Postupné opotřebení vybavení a komponent
Vliv provozu jakož i přírodních procesů (např. eroze a koroze) na technický stav některého vybavení a určitých komponent výrobního zařízení se neustále v průběhu času zvyšuje. Zároveň skupina pokračuje ve významném projektu obnovy výrobního portfolia
svých provozů za účelem jeho modernizace tak, aby byla naplněna obchodní vize skupiny Veolia. Skupina má vypracovaný plán obnovy svých zdrojů, jehož cílem je snížení spotřeby energie. Kromě přípravy obnovy svých provozů na fosilní palivo vytváří skupina
podmínky pro spalování biomasy. Skupina se snaží dodržovat své postupy ohledně pre-
62 Dalkia Česká republika
Celkový vlastní kapitál
Finanční toky ze zajištění
Upravený vlastní kapitál
Dluh na upravený kapitál
5 920
(91)
12 670 480
9 735 227
0,32
0,50
6.Akvizice dceřiných společností a majetek určený k prodeji
V roce 2010 proběhla akvizice dceřiné společností NWR Energy, a.s. a jejich dvou dceřiných
firem CZECH-KARBON s.r.o. a NWR Energetkyka PL. V lednu 2010 podepsala Dalkia Česká
republika, a.s. se společností New World Resources N.V. kupní smlouvu, kterou získala
stoprocentní podíl ve společnosti NWR Energy, a.s. a v jejích dceřiných firmách. Prodej
byl podmíněn splněním několika odkládacích podmínek a k jeho dokončení došlo dne
21. června 2010, kdy bylo předáno 100 % akcií společnosti. Dne 19. června 2010 došlo k podpisu smlouvy o koupi 20 % akcií Institutu environmentálních služeb, a.s.
Akvizice společnosti NWR Energy, a.s. a jejich dceřiných firem CZECH-KARBON s.r.o. a NWR
Energetyka PL (100% podíl NWR Energy v obou dceřiných firmách) měla následující vliv
na aktiva a pasiva skupiny k datu akvizice:
v tis. Kč
Hodnota k datu akvizice
Aktiva
Pozemky, budova a zařízení
Nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní finanční majetek
Dlouhodobá aktiva celkem
Zásoby
760 170
1 387 982
510 166
417 020
3 075 338
264
Obchodní a ostatní pohledávky
593 639
Peníze a peněžní ekvivalenty
267 308
Oběžná aktiva celkem
Aktiva celkem
861 211
3 936 549
Závazky
Rezerva na zaměstnanecké požitky
Ostatní závazky
Odložené daňové závazky
Dlouhodobé závazky celkem
V roce 2010 došlo k předpokládanému prodeji 85 % akcií dceřiné společnosti Dalkia Ústí
nad Labem, a.s. Dne 8. listopadu 2009 došlo k podpisu smlouvy o koupi akcií, na základě
které odprodává společnost Dalkia Česká republika, a.s. 85 % akcií dceřiné společnosti
Dalkia Ústí nad Labem, a.s. Realizace prodeje akcií byla vázána na odkládací podmínky,
mezi něž patří schválení transakce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Kupujícím
85% podílu ve společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s. je společnost ČEZ, a.s.
36 031
Majetek určený k prodeji představoval k 31. prosinci 2009 aktiva v celkové hodnotě
3 058 mil. Kč po odečtení závazků v celkové hodnotě 544 mil. Kč. Prodej byl uskutečněn 7. května 2010. Zbývajících 15 % akcií společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s. je k 31. prosinci 2010
přeceněno na reálnou hodnotu 855 mil. Kč a vykázáno v pozici Aktiva držená k prodeji.
Výnosy z prodeje ve výši 4 845 mil. Kč, náklady spojené s tímto prodejem ve výši
2 136 mil. Kč (ze kterých 50 mil. Kč představuje odhad daně z převodu nemovitostí) a přecenění zbývajícího podílu o 486 mil. Kč na reálnou hodnotu jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát a tvoří podstatnou část zůstatku Ostatních výnosů a nákladů.
2 834
353 921
392 786
7.Výnosy
v tis. Kč
Rezervy
35 373
2010
2009
Tržby za prodej tepla a související produkty
6 756 041
6 511 931
6 550 026
5 938 887
Obchodní a ostatní závazky
762 491
Tržby za prodej a přeprodej elektřiny a podpůrné služby
Krátkodobé závazky celkem
797 864
Tržby za prodej stlačeného vzduchu
275 484
--
Ostatní provozní výnosy
242 460
310 361
13 824 011
12 761 179
Čistá hodnota identifikovaných aktiv a pasiv celkem
2 745 899
Celkem
Goodwill
819 612
Celková částka zaplacená za pořízení dceřiné společnosti a minoritního podílu
3,566 mil. Kč.
8.Náklady na prodej
v tis. Kč
2010
2009
(1 090 877)
(1 022 482)
(957 685)
(1 054 912)
(231 783)
(407 903)
Náklady na nakoupenou elektřinu
(2 758 298)
(1 309 896)
Spotřeba paliva
(3 665 515)
(3 806 416)
Spotřeba materiálu, energie a služeb
(1 360 713)
(993 034)
(22 446)
(39 288)
(104 486)
17 673
Společnost NWR Energy, a.s. změnila k 24. červnu 2010 název na Dalkia Industry CZ, a.s.
Osobní náklady
Goodwill vzniklý při akvizici pochází především z dovedností a technických znalostí lidských zdrojů pořízené společnosti a očekávaného synergického efektu ze zahrnutí pořízené společnosti do stávající struktury skupiny.
Náklady na prodané zboží bez elektřiny
Odpisy
Celkové tržby a zisk generované společností Dalkia Industry CZ, a.s. a dceřinými společnostmi od data akvizice činí 2 632 mil. Kč a 122 mil. Kč. Informace o tržbách a zisku konsolidovaného celku předpokládající, že by akvizice byla provedena již na počátku roku,
nelze přesně odhadnout.
Změna stavu rezerv
Spotřeba emisních povolenek a změna stavu rezerv
na emisní povolenky
Zisk z prodeje emisních povolenek
Celkem
252 673
233 778
(9 939 130)
(8 382 480)
Dalkia Česká republika 63
9.Odbytové náklady
v tis. Kč
Osobní náklady
Odpisy
12.Daň z příjmů
2010
2009
(52 675)
(53 388)
(224)
(1 085)
Ostatní náklady
(159 352)
(85 231)
Celkem
(212 251)
(139 704)
Splatná daň (v tis. Kč)
Běžný rok
2010
2009
(594 226)
(597 614)
2 490
(41 860)
(591 736)
(639 474)
Upřesnění daně vztahující se k předcházejícím
obdobím
Odložená daň
Dopad změny v dočasných rozdílech
Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát celkem
57 182
(3 796)
(534 554)
(643 270)
10.Správní náklady
Odsouhlasení efektivní daňové sazby (v tis. Kč)
v tis. Kč
2010
2009
(331 464)
(466 213)
(72 483)
(98 941)
(7 301)
19 184
Náklady na řízení
(157 518)
(149 604)
Náklady na materiál, služby, ostatní náklady
(422 144)
(435 709)
(990 910)
(1 131 283)
Osobní náklady
Odpisy
Změna stavu rezerv
Celkem
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů vypočtená pomocí domácí sazby daně
z příjmů právnických osob
Vliv daňově neodpočitatelných nákladů
Vliv výnosů vyňatých/osvobozených od daně
2010
2009
5 693 731
3 058 689
(1 081 809)
(611 737)
(395 445)
(88 716)
938 839
97 499
Vliv sazby odložené daně
--
531
1 371
1 013
2 490
(41 860)
(534 554)
(643 270)
Vliv slevy na dani
Upřesnění daně vztahující se k předcházejícím
obdobím
Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát celkem
11.Finanční náklady a výnosy
2010
2009
Úrokový výnos
v tis. Kč
14 246
36 409
Příjem z dividend
16 094
18 157
Kurzový zisk
123 092
16 637
Ostatní finanční výnosy
20 644
1 943
Finanční výnosy celkem
174 076
73 146
Úrokový náklad
(23 379)
(61 167)
Kurzová ztráta
(172 462)
Diskont rezerv
Skupina vykazuje přeplatek na dani z příjmu právnických osob ve výši 93 mil. Kč (2009
– splatná daň 60 mil. Kč). Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta),
s použitím jednotné daňové sazby 19 %.
13. Pozemky, budovy a zařízení
(26 881)
Pořizovací cena (v tis. Kč)
Pozemky
Budovy
a stavby
Zůstatek k 1. lednu 2009
537 750
10 873 246
15 861 055
1 006 812
28 278 863
Přírůstky/přeúčtování
1 719
386 898
950 887
(359 005)
980 499
(43 782)
(30 753)
Ostatní finanční náklady
(6 797)
(3 368)
Finanční náklady celkem
(246 420)
(122 169)
Úbytky
Celkem
(1 178)
(39 651)
(199 958)
(3 422)
(244 209)
(64 776)
(2 044 358)
(4 344 277)
(108 775)
(6 562 186)
Zůstatek k 31. prosinci 2009
473 515
9 176 135
12 267 707
535 610
22 452 967
Zůstatek k 1. lednu 2010
473 515
9 176 135
12 267 707
535 610
22 452 967
3 449
452 633
278 550
41 312
775 944
Aktiva držená k prodeji
Přírůstky v důsledku akvizice
64 Dalkia Česká republika
Stroje Nedokončené
a zařízení
investice
Pozemky
Budovy
a stavby
1 128
210 196
450 571
(25 567)
636 328
Úbytky
(6 639)
(87 573)
(92 174)
(23 091)
(209 477)
Zůstatek k 31. prosinci 2010
471 453
9 751 391
12 904 654
528 264
23 655 762
Pořizovací cena (v tis. Kč)
Přírůstky/přeúčtování
Odpisy a ztráty ze snížení
hodnoty (v tis. Kč)
Pozemky
Budovy
a stavby
Zůstatek k 1. lednu 2009
--
5 882 448
Odpisy běžného roku
--
Úbytky
--
Aktiva držená k prodeji
--
Zůstatek k 31. prosinci 2009
--
Stroje Nedokončené
a zařízení
investice
Stroje Nedokončené
a zařízení
investice
Celkem
Pořizovací cena (v tis. Kč)
Software
Ostatní
Goodwill
Celkem
Zůstatek k 1. lednu 2009
321 213
53 216
363 474
737 903
Přírůstky
41 987
(22 243)
--
19 744
(573)
(100)
--
(673)
Úbytky
Celkem
10 739 762
--
16 622 210
341 835
770 788
86
1 112 709
(38 745)
(156 107)
--
(194 852)
(1 182 390)
(2 691 220)
--
(3 873 610)
5 003 148
8 663 223
86
13 666 457
Zůstatek k 1. lednu 2010
--
5 003 148
8 663 223
86
13 666 457
Přírůstky v důsledku
akvizice
77
849
14 849
--
15 775
Odpisy běžného roku
6
274 467
598 160
1 372
874 005
Úbytky
--
(53 993)
(105 699)
--
(159 692)
83
5 224 471
9 170 533
1 458
14 396 545
Zůstatek k 31. prosinci 2010
14.Nehmotný majetek
(9 867)
(1 665)
--
(11 532)
Zůstatek k 31. prosinci 2009
Aktiva držená k prodeji
352 760
29 208
363 474
745 442
Zůstatek k 1. lednu 2010
352 760
29 208
363 474
745 442
2 325
1 386 646
819 612
2 208 583
13 295
18 081
--
31 376
Přírůstky v důsledku akvizice
Přírůstky
Úbytky
Zůstatek k 31. prosinci 2010
Odpisy (v tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu 2009
Odpisy běžného roku
Úbytky
Pozemky
Budovy
a stavby
Stroje Nedokončené
a zařízení
investice
K 1. lednu 2009
537 750
4 990 798
5 121 293
1 006 812
11 656 653
K 31. prosinci 2009
473 515
4 172 987
3 604 484
535 524
8 786 510
K 31. prosinci 2010
471 370
4 526 920
3 734 121
526 806
9 259 217
Celkem
Najaté budovy a stroje
Skupina si pronajímá výrobní zařízení formou finančních leasingů. Zůstatková hodnota
najatých strojů, teplárenského zařízení a staveb k 31. prosinci 2010 činila 62 mil. Kč (2009
– 73 mil. Kč)
Opravné položky
Skupina identifikovala teplárenské zařízení, ke kterému byla vytvořena opravná položka
na ztrátu ze snížení hodnoty ve výši 40 mil. Kč (2009 – 35 mil. Kč), která se týká příslušného nemovitého majetku a strojů.
--
(13 266)
1 183 086
2 972 135
Software
Ostatní *
Goodwill
Celkem
258 207
14 628
--
272 835
41 321
908
--
42 229
(573)
--
--
(573)
--
--
(9 348)
Zůstatek k 31. prosinci 2009
289 607
15 536
--
305 143
Zůstatek k 1. lednu 2010
289 607
15 536
--
305 143
--
989
--
989
34 223
37 547
--
71 770
(773)
--
--
(773)
323 057
54 072
--
377 129
Software
Ostatní
Goodwill
Celkem
63 006
38 588
363 474
465 068
Přírůstky v důsledku akvizice
Odpisy běžného roku
Úbytky
Zůstatek k 31. prosinci 2010
Zůstatková hodnota (v tis. Kč)
K 1. lednu 2009
Zajištění
Skupina k datu závěrky neeviduje majetek zatížen zástavním právem.
(12 493)
1 421 442
(9 348)
Aktiva držená k prodeji
Zůstatková hodnota
(v tis. Kč)
(773)
367 607
K 31. prosinci 2009
63 153
13 672
363 474
440 299
K 31. prosinci 2010
44 550
1 367 370
1 183 086
2 595 006
*Zůstatek sestává zejména z nehmotných aktiv nabytých při akvizici NWR Energy, a.s.
(Dalkia Industry CZ, a.s.). Především se jedná o ocenění smlouvy s OKK Koksovny, a.s.
na nákup koksárenského plynu a smlouvy s OKD, a.s. na dodávky energií, např. stlačeného vzduchu a tepla, a další smlouvy na prodej elektřiny.
Dalkia Česká republika 65
15.Ostatní finanční investice a deriváty
Pohyby v odložených daňových pohledávkách a závazcích v průběhu účetního období
Dlouhodobé finanční investice a deriváty (v tis. Kč)
2010
2009
Podíly ve společnostech
73 111
71 142
Opravné položky k investicím
(50)
(150)
73 061
70 992
690 712
51 543
583
--
Celkem
Ostatní finanční investice
Finanční deriváty
Krátkodobé finanční investice a deriváty (v tis. Kč)
2010
2009
Finanční deriváty
5 369
112
26 074
9 836
Ostatní finanční investice
Skupina nevlastní finanční investice určené k obchodování. Finanční deriváty představují reálnou hodnotu forwardových smluv na zajištění kursového rizika v hodnotě
5 952 tis. Kč (2009 – 112 tis. Kč).
v tis. Kč
Pozemky, budovy
a zařízení
Vykázáno Vykázáno
Zůstatek v hospodářském ve vlastním
k 1. 1. 2009
výsledku
kapitálu
Převod
do závazků
určených
Zůstatek
k prodeji k 31. 12. 2009
906 830
(24 942)
--
(289 103)
592 785
(19)
--
--
--
(19)
Ostatní investice
Zásoby
(27 407)
(2 300)
--
9 911
(19 796)
Zásoby emisních
povolenek včetně
rezervy
(57 502)
(13 518)
--
--
(71 020)
Rezervy
(78 293)
55 353
5 377
21 317
(3 754)
Ostatní položky
(13 436)
(10 797)
--
12 045
(12 188)
Celkem
730 173
3 796
5 377
(245 830)
493 516
Vykázáno Vykázáno
Zůstatek v hospodářském ve vlastním
k 1. 1. 2010
výsledku
kapitálu
Vliv
akvizice
Zůstatek
k 31. 12. 2010
v tis. Kč
Pozemky, budovy
a zařízení
592 785
1 657
1 037
338 588
934 067
(19)
19
--
37 339
37 339
16.Odložené daňové pohledávky a závazky
Ostatní investice
Odložené daňové pohledávky a závazky se vztahují k následujícím položkám:
Zásoby
(19 796)
1 898
--
--
(17 898)
Zásoby emisních
povolenek včetně
rezervy
(71 020)
(22 703)
--
--
(93 723)
v tis. Kč
Pozemky, budovy
a zařízení
Pohledávky
2010
2009
(333 446)
Ostatní investice
2010
Závazky
2009
2010
Rozdíl
2009
(14 009)
1 267 513
606 794
934 067
592 785
3 754
(55 442)
11 454
(6 846)
(47 080)
Ostatní položky
Rezervy
(12 188)
19 119
(1 908)
(15 160)
(10 137)
Celkem
493 516
(55 452)
10 583
353 921
802 568
--
(19)
37 339
--
37 339
(19)
Zásoby
(17 898)
(19 796)
--
--
(17 898)
(19 796)
Zásoby emisních
povolenek včetně
rezervy
(93 723)
(71 020)
--
--
(93 723)
(71 020)
(165 202)
(140 192)
118 122
143 946
(47 080)
3 754
(10 179)
(12 188)
42
--
(10 137)
(12 188)
v tis. Kč
493 516
Materiál a pohonné hmoty
Rezervy
Ostatní položky
Odložené daňové
(pohledávky)/závazek
(620 448)
(257 224)
1 423 016
750 740
802 568
17.Zásoby
Nedokončená výroba
Výrobky
Emisní povolenky
Celkem
2010
2009
555 197
643 389
137
11
969
--
113 744
78 030
670 047
721 430
Materiál a pohonné hmoty zaúčtované v nákladech na prodej činily 3 855 mil. Kč (2009
– 4 190 mil. Kč). K 31. prosinci 2010 byla opravná položka snižující hodnotu zásob 94 mil.
Kč (2009 – 156 mil. Kč).
66 Dalkia Česká republika
Emisní povolenky
V roce 2005 byl v Evropské unii zaveden systém obchodování s emisními povolenkami.
V následující tabulce je uveden přehled pohybů množství v tisících jednotek. Emisní povolenky představují EUA a CER. Jak je popsáno v účetním postupu 3 f, povolenky alokované dle Národního alokačního plánu jsou vykázány v aktivech skupiny v rámci zásob.
19. Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky
v tis. Kč
Pohledávky z obchodního styku vůči podnikům
ve skupině
Pohledávky z obchodního styku
Ostatní pohledávky
v tis. tun
Množství
Oprava spotřeby emisních povolenek v roce 2008
2009
11 163
14 940
2 166 579
1 355 989
220 274
93 568
2 398 016
1 464 497
36
Emisní povolenky alokované v roce 2009
4 841
Emisní povolenky prodané v roce 2009
(432)
Emisní povolenky nakoupené v roce 2009
--
K 31. prosinci 2010 jsou pohledávky z obchodního styku vykázány ve výši snížené o opravnou položku na pochybné pohledávky ve výši 201 mil. Kč (2009 – 161 mil. Kč) vycházející
z pravděpodobného snížení hodnoty pohledávek vůči jednotlivým dlužníkům.
(3 908)
Emisní povolenky využité v roce 2009 oproti emisím CO2
Emisní povolenky k dispozici 31. prosinci 2009
1 710
Oprava spotřeby emisních povolenek v roce 2009
17
Emisní povolenky alokované v roce 2010
4 841
Přírůstek vlivem akvizice
(711)
Emisní povolenky prodané v roce 2010
(681)
Emisní povolenky nakoupené v roce 2010
515
(3 527)
Emisní povolenky využité v roce 2010 oproti emisím CO2
Emisní povolenky k dispozici 31. prosinci 2010
2 164
Skutečné emise v letech 2009 a 2010 byly nižší než emisní povolenky alokované dle Národního alokačního plánu k datu účetní závěrky. Z alokovaných povolenek za rok 2008
skupina poskytla dispoziční právo k povolenkám v objemu 2 032 tisíc povolenek do roku
2012.
Skupina realizovala zisk z operaci s emisními povolenkami ve výši 253 mil. Kč (2009 –
234 mil. Kč), který byl vykázán ve výkaze zisků a ztrát v řádku náklady na prodej.
20.Peníze a peněžní prostředky
v tis. Kč
Běžné bankovní účty
Bankovní depozita
Pokladní hotovost
Peněžní prostředky celkem
Cash pool s Dalkia International SA
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem
Cash pool s Dalkia International SA – závazek
Celkem peněžní prostředky dle přehledu
o peněžních tocích
2010
2009
456 117
140 708
--
--
1 857
1 992
457 974
142 700
620 357
3 178 429
1 078 331
3 321 129
--
--
1 078 331
3 321 129
Skupina je od roku 2007 zapojena do cash poolu mezi skupinou Veolia a Société Générale prostřednictvím smlouvy s Komerční bankou.
21.Kapitál a ostatní fondy
Základní kapitál k 31. prosinci 2010 tvoří 78 661 161 ks kmenových akcií na jméno o nominální hodnotě 40 Kč (2009 – 78 661 161 ks kmenových akcií na majitele o nominální hodnotě 40 Kč).
18.Krátkodobé daňové pohledávky
v tis. Kč
Celkem
2010
2010
2009
Daň z příjmů
95 903
--
Celkem
95 903
--
Rezervní fond je tvořen ve výši 5 % ze zisku společnosti až do dosažení výše rezervního
fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního kapitálu. Použití rezervního fondu je omezeno na úhradu případných budoucích ztrát.
Držitelé kmenových akcií mají právo na výplatu dividend, pokud jsou tyto schváleny valnou hromadou. Každá kmenová akcie nese jeden hlas při hlasování na valných hromaDalkia Česká republika 67
dách společnosti. Všechny akcie nesou shodná práva ve vztahu k likvidačnímu zůstatku
společnosti.
Zajištění peněžních toků
Změny reálné hodnoty derivátového zajišťovacího nástroje, který je klasifikován jako zajištění peněžních toků, se účtují přímo do vlastního kapitálu v rozsahu, v jakém je zajištění efektivní. V rozsahu, v jakém je zajištění neefektivní, se změny reálné hodnoty účtují do nákladů, resp. výnosů.
Ostatní kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny zejména zaúčtovanými efekty v letech 2001 až 2007
se společnostmi plně ovládanými stejnou společností TEPLÁRNY Karviná, a.s., EKOTERM
ČESKÁ REPUBLIKA a.s., Teplárna Ústí nad Labem, a.s., PPC Trmice a.s. a Dalkia Ostrava, a.s.
Nezajištěné emise dluhopisů
v tis. Kč
Celkem
Do 1 roku
Do 1-2 let
Do 2-5 let
Nad 5 let
Emise 2008 – pevná 4,24 %
10 000
--
--
10 000
--
Celkem
10 000
--
--
10 000
--
Nezajištěné ostatní úvěry
Skupina vykazovala k 31. prosinci 2009 dva střednědobé úvěry od Dalkia International
SA, které byly v průběhu roku 2010 plně splaceny. Dle smlouvy byl úvěr od Dalkia International SA ve výši 2 600 mil. Kč splatný nejpozději do 30. září 2014. Společnost tento
úvěr splatila k 5. lednu 2010. Půjčka od Dalkia International SA ve výši 1 400 mil. Kč s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,525% p.a. byla splacena dne 31. května 2010.
23.Zaměstnanecké požitky
22. Úvěry a půjčky
Tento bod přílohy uvádí přehled smluvních podmínek, jež se vztahují na úročené úvěry
a půjčky skupiny. Podrobnější informace o úvěrovém a úrokovém riziku, jemuž je skupina vystavena, jsou uvedeny v bodě 26.
Z kolektivní smlouvy vyplývá významný závazek skupiny vyplácet zaměstnancům, kteří
ve skupině pracují po pevně stanovenou dobu, finanční částku, a dále se skupina zavázala poskytovat svým bývalým zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, příspěvek
na osobní spotřebu elektřiny.
Dlouhodobé závazky
Pohyby závazku z titulu plánu definovaných požitků
v tis. Kč
Nezajištěné dluhopisy
Dlouhodobá půjčka od Dalkia International SA
Dlouhodobé závazky celkem
2010
2009
10 000
10 000
2010
2009
Závazek z titulu plánu definovaných požitků k 1. lednu
-10 000
394 514
460 134
765 000
Vyplacené požitky
(17 706)
(22 749)
775 000
Náklady na běžné služby
22 888
29 988
Odpisy nákladů na minulé služby
10 299
11 661
Úroky
23 072
24 838
(42 286)
(25 637)
(289)
(1 368)
Krátkodobé závazky
v tis. Kč
Krátkodobá část půjčky od Dalkia International SA
Nezaplacené úroky z úvěru od Dalkia
International SA
2010
2009
--
3 235 000
484
14 351
Ostatní finanční závazky
13 663
--
Krátkodobé závazky celkem
14 147
3 249 351
Podmínky a splátkový kalendář
Zajištěné bankovní úvěry
Skupina nemá žádné zajištěné bankovní úvěry k 31. prosinci 2010 (2009 – 0 mil. Kč).
68 Dalkia Česká republika
v tis. Kč
Pojistně matematické (zisky) ztráty zaúčtované
do vlastního kapitálu
Pojistně matematické (zisky) ztráty zaúčtované
do výkazu zisků a ztrát
Úprava závazku z titulu organizačních změn
Převod na závazky držené k prodeji
Závazek z titulu plánu definovaných požitků
k 31. prosinci
Krátkodobá část závazku z titulu plánu definovaných
požitků
Dlouhodobá část závazku z titulu plánu definovaných
požitků
36 031
(23 973)
--
(58 380)
426 523
394 514
48 506
42 212
378 017
352 302
Pojistně matematické předpoklady
Diskontní sazba k 31. prosinci
Zvýšení platů
Předpokládaná fluktuace zaměstnanců
2010
2009
3,95%
4,79%
2%
4,00%
25.Závazky z obchodního styku a ostatní závazky –
krátkodobé i dlouhodobé
Dlouhodobé závazky
v průměru 3,23 % p.a. v průměru 3,67 % p.a.
v tis. Kč
Náklady na sociální a zdravotní pojištění vykázané ve výkazu zisků a ztrát dosáhly v roce
2010 výše 346 mil. Kč (2009 – 351 mil. Kč).
Závazky z obchodního styku
Ostatní závazky z obchodního styku
2010
2009
141 937
127 599
17 838
28 546
159 775
156 145
2010
2009
103 395
39 478
2 759 747
1 755 563
Celkem
24.Rezervy
Krátkodobé závazky
Obnova
pozemku
Soudní
spory
Ostatní
rezervy
Celkem
351 866
49 884
234 791
636 541
1 399
198
11 016
12 613
Rezervy využité v průběhu roku
(12 821)
--
(30 326)
(43 147)
Závazky z obchodního styku – třetí strany
Rezervy nevyužité v průběhu roku
(17 311)
--
(11 964)
(29 275)
Ostatní závazky
v tis. Kč
Zůstatek k 1. lednu 2009
Rezervy vytvořené v průběhu roku
(4 059)
--
9 759
5 700
Převod na závazky držené k prodeji
Diskontování
(79 386)
--
(8 226)
(87 612)
Zůstatek k 31. prosinci 2009
239 688
50 082
205 050
494 820
231 087
2 082
141 543
374 712
8 601
48 000
63 507
120 108
239 688
50 082
205 050
494 820
Dlouhodobé
Krátkodobé
Zůstatek k 1. lednu 2010
Přírůstek v důsledku akvizice
--
2
27
29
Rezervy vytvořené v průběhu roku
--
--
10 679
10 679
(8 795)
(2)
(5 810)
(14 607)
--
(2 082)
(3 283)
(5 365)
Rezervy využité v průběhu roku
Rezervy nevyužité v průběhu roku
Diskontování
Zůstatek k 31. prosinci 2010
Dlouhodobé
Krátkodobé
9 319
--
11 391
20 710
240 212
48 000
218 054
506 266
239 996
--
149 088
389 084
216
48 000
68 966
117 182
v tis. Kč
Závazky z obchodního styku vůči podnikům
ve skupině
Celkem
226 974
2 022 015
Mezi ostatními závazky je vykázaný i závazek z titulu DPH ve výši 83 mil. Kč (2009 –
47 mil. Kč). V rámci závazků z obchodního styku vůči spřízněným společnostem je vykázána časově rozlišená finanční odměna z titulu „prodeje a zpětné koupě“ emisních povolenek (EUA) ve výši 30 mil. Kč (2009 – 45 mil. Kč) (viz bod 3 f).
26.Finanční nástroje
Kreditní riziko
Maximální vystavení kreditnímu riziku k datu závěrky bylo:
Bod
Zůstatková
hodnota 2010
Zůstatková
hodnota 2009
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky 18, 19
2 493 919
1 464 497
1 078 331
3 321 129
3 572 250
4 785 626
v tis. Kč
Peněžní prostředky
Soudní spory
Rezerva ve výši 48 mil. Kč v souvislosti s vývojem soudního sporu s obcí Nová Ves zůstává
v nezměněné výši z důvodu nezahájení soudního řízení. Nová Ves tvrdí, že společnost je
jednou ze stran částečně odpovědných za škody způsobené povodněmi v roce 1997.
284 526
3 147 668
Celkem
20
Ostatní rezervy
Ostatní rezervy zahrnují rezervu na likvidaci majetku, na náhrady škod z exhalací a další rezervy na rizika plynoucí z hlavní činnosti skupiny.
Dalkia Česká republika 69
K 31. prosinci 2010
Ztráty ze snížení hodnoty
Reálná hodnota pohledávek z obchodního styku a ostatních pohledávek činila:
v tis. Kč
Nominální
hodnota
2010
Snížení
hodnoty
2010
Nominální
hodnota
2009
Snížení
hodnoty
2009
2 447 088
--
1 398 026
108
44 886
7 373
77 185
10 673
Do data splatnosti
0 – 90 dnů po datu splatnosti
90 – 180 dnů po datu splatnosti
6 827
1 946
11 672
18 479
180 – 360 dnů po datu splatnosti
46 747
42 644
19 290
13 912
Více než 1 rok po datu splatnosti
Celkem
149 680
149 346
119 882
118 386
2 695 228
201 309
1 626 055
161 558
Pohyb v opravných položkách na snížení hodnoty vzhledem k pohledávkám z obchodního styku v průběhu roku byl následující:
v tis. Kč
Zůstatek k 1. lednu
Vliv akvizice
Vykázaná ztráta ze snížení hodnoty
Zůstatek k 31. prosinci
2010
2009
(161 558)
(176 901)
(11 518)
--
(28 233)
15 343
(201 309)
(161 558)
Riziko likvidity
Níže jsou uvedeny platby jednotlivých závazků skupiny dle jejich splatností včetně odhadovaných plateb úroků:
v tis. Kč
Nezajištěné
dluhopisy
Závazky
z obchodního
styku a ostatní
závazky
Celkem
Účetní
hodnota
Smluvní
peněžní
toky
Do 6
měsíců
6-12
měsíců
1-2 roky
10 000
12 120
--
424
424
11 272
--
3 307 443 3 307 443
3 138 305
--
2 048
6 143
160 947
3 317 443
3 138 305
424
2 472
17 415
160 947
3 319 563
2-5 let Nad 5 let
Měnové riziko
Pro zajištění nákupů a prodejů elektřiny v EUR a paliva v USD byly uzavřeny forwardové
kontrakty s mateřskou společností Dalkia International SA na nákup a prodej EUR a USD
(viz bod 5).
Úrokové riziko
Skupina vykazuje k datu závěrky následující úročené finanční nástroje:
(i) Finanční nástroje s fixní úrokovou sazbou
Zůstatek k 31. prosinci (v tis. Kč)
Finanční závazky
2010
2009
(10 000)
(10 000)
(ii) Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou
Zůstatek k 31. prosinci (v tis. Kč)
Finanční závazky
2010
2009
(14 147)
(4 014 351)
K 31. prosinci 2009
v tis. Kč
Nezajištěné dluhopisy
Účetní
hodnota
Smluvní
peněžní
toky
Do 6
měsíců
6-12
měsíců
1-2 roky
10 000
12 544
--
424
424
1 272
10 424
644 912
409 544
374 716
--
--
--
--
--
3 551
2 048
6 143
158 782
648 887
412 016
382 131
169 206
Půjčka od Dalkia
1 400 000 1 447 391
18 219
International SA
Půjčka od Dalkia
2 600 000 2 615 093 2 615 093
International SA
Závazky z obchodního
styku a ostatní
2 237 947 2 248 775 2 078 251
závazky
Celkem
6 247 947 6 323 803 4 711 563
2-5 let Nad 5 let
Analýza citlivosti finančních nástrojů s pevnou úrokovou sazbou
Skupina neúčtuje o finančních nástrojích s pevnou úrokovou sazbou a jejich reálné hodnotě prostřednictvím výkazu zisků a ztrát. Skupina neuzavřela úrokové swapy jako zajišťovací nástroje.
Analýza citlivosti finančních nástrojů s pohyblivou úrokovou sazbou
Změna o 100 bazických bodů v úrokové sazbě by zvýšila, respektive snížila zisk o níže
uvedené částky. K 31. prosinci 2010 společnost neeviduje žádné významné finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou.
31. prosinec 2009
70 Dalkia Česká republika
Zvýšení o 100 b.b.
Snížení o 100 b.b.
Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou
(17 806)
(17 806)
Citlivost na peněžní tok
(17 806)
(17 806)
Pozn.: b.b. – bazický bod
Efektivní úroková sazba a analýza přecenění
V tabulce jsou uvedeny efektivní úrokové sazby finančních aktiv a finančních závazků
nesoucích úrok k rozvahovému dni a období, ve kterých jsou přeceněny.
v tis. Kč
Průměrná
úroková sazba Výše závazku k 31.
2009 (%)
prosinci 2009
Dluhopisy
Úvěr od Dalkia
International SA
Úvěr od Dalkia
International SA
4,240
10 000
Fixní sazba
11/2015
2,756
1 400 000
5/2010
6/2012
3,870
2 600 000
--
1/2010
Celkem
4 010 000
v tis. Kč
Průměrná
úroková sazba
Výše závazku
2010 (%) k 31. prosinci 2010
Dluhopisy
Příští změna
úrokové sazby Datum splatnosti
4,240
Celkem
Příští změna
úrokové sazby Datum splatnosti
10 000
Fixní sazba
11/2015
10 000
Reálné hodnoty
Bod
Zůstatková
hodnota
2010
Reálná
hodnota
2010
Zůstatková
hodnota
2009
Reálná
hodnota
2009
19
2 398 016
2 398 016
1 464 497
1 464 497
Daňové pohledávky
18
93 351
93 351
--
--
Peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty
20
1 078 331
1 078 331
3 321 129
3 321 129
Dluhopisy
22
(10 000)
(10 000)
(10 000)
(10 000)
v tis. Kč
Pohledávky z obchodního
styku a ostatní pohledávky
Úvěr od Dalkia International SA
22
--
--
(4 000 000)
(4 000 000)
Nezaplacené úroky z úvěru
od Dalkia International SA
22
(484)
(484)
(14 351)
(14 351)
Ostatní finanční závazky
22
(13 663)
(13 663)
--
--
25,12
(3 307 443)
(3 307 443)
(2 237 947)
(2 237 947)
238 108
238 108
(1 476 672)
(1 476 672)
Obchodní, daňové a ostatní
závazky
Celkem
Pozn.: Výše uvedená data neobsahují údaje o derivátech.
Způsob výpočtu reálných hodnot je uveden v bodě 4.
míry pro dluhopisy a jsou následující:
v tis. Kč
2010
2009
Deriváty
2,50 %
2,50 %
Dluhopisy
4,24 %
4,24 %
27.Operativní leasing
Skupina má uzavřenu smlouvu na operativní leasing s městem Krnov do roku 2026, se
společností Setuza do roku 2026, s Tepelným hospodářstvím města Ústí nad Labem
do roku 2020, s městem Mariánské Lázně do roku 2024 a na tepelné hospodářství města
Nový Jičín do roku 2017. Nájemné je splatné v níže uvedených časových horizontech.
v tis. Kč
Celkem
Do 1 roku
Během 1-5 let
Nad 5 let
Nájemné – město Nový Jičín
130 218
18 603
74 410
37 205
Nájemné – město Krnov
44 277
3 444
12 771
28 062
Nájemné – Setuza
34 560
2 160
8 640
23 760
Podnájem – Teplo-byty
Roudnice
16 500
1 500
6 000
9 000
Nájemné – město Olomouc
32 414
4 209
16 381
11 824
Nájemné – město Mariánské
Lázně
37 718
1 952
7 810
27 956
295 687
31 868
126 012
137 807
Celkem
28.Spřízněné osoby
Transakce se spřízněnými osobami
Skupina je ovládaná nadnárodní společností Dalkia International SA a konečným vlastníkem Veolia Environnement SA.
Transakce s vedením skupiny
Vedení společností skupiny ani jejich přímí rodinní příslušníci nevlastní žádná hlasovací práva společností ve skupině.
Osobní náklady vedoucích pracovníků
Vedle platů poskytuje skupina vedoucím pracovníkům osobní automobily a mobilní telefony ke služebním a soukromým účelům.
v tis. Kč
Odměna zaměstnancům
Úrokové sazby použité pro výpočet reálných hodnot
Úrokové sazby použité pro diskontaci peněžních toků, kde je to možné, vychází z úrokové sazby vládních dluhopisů k rozvahovému dni pro výpočet hodnoty derivátů a úrokové
Dlouhodobá plnění
Odměna zaměstnancům celkem
2010
2009
83 199
77 381
5 840
8 215
89 039
85 596
Dalkia Česká republika 71
29.Podniky ve skupině
Obraty nákupů a prodejů společností ve skupině
Běžné transakce mezi skupinou a její mateřskou společností
Prodejní transakce:
• Technické audity jménem Dalkia International
• Přefakturování nákladů souvisejících s pobytem zahraničních pracovníků na území
České republiky
• Transakce s emisními povolenkami
Nákupní transakce:
• Poradenské služby poskytnuté skupině
• Fakturování nákladů na platy zahraničních pracovníků skupiny
Nákupy
2010
Prodeje
Veetra
159 547
Dalkia International SA
160 794
v tis. Kč
Dalkia France
SPID 2
Celkem
Nákupy
2009
Prodeje
254 964
463
240 016
28 942
150 910
23 052
4 030
70
1 979
--
--
107
--
9 927
324 371
284 083
153 352
272 995
Společnost obdržela úvěr od Dalkia International SA a rovněž je s touto společností zapojena do cash poolu (viz bod 20, 22).
30.Kapitálové závazky
Skupina uzavírá smlouvy na pronájem a provozování topných systémů ve školách, nemocnicích, rezidenčních budovách, obecních a průmyslových objektech. V souladu s těmito leasingovými smlouvami má skupina závazek poskytnout financování na modernizaci těchto pronajatých aktiv.
31.Následné události
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly vliv na účetní závěrku roku 2010 a které by v ní měly být zohledněny.
72 Dalkia Česká republika
4. Zpráva o vztazích
Dalkia Česká republika 73
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby).
zpracovaná
podle ust. odst. 9 § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,
představenstvem společnosti Dalkia Česká republika, a.s.
se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, IČ: 451 93 410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318.
I. Preambule
Zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti v souladu s ust. odst.
10 § 66a ObZ a s jejím stanoviskem bude seznámena valná hromada společnosti, rozhodující o schválení řádné účetní závěrky, o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a o stanovení tantiém.
Správnost údajů uvedených ve zprávě byla předána k ověření auditoru KPMG Česká republika Audit, s.r.o. podle ust. odst. 11 § 66a ObZ.
Zpráva je zpracována za účetní období roku 2010.
Zpráva je zpracována představenstvem společnosti v souladu s ust. odst. 9 § 66a zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (ObZ), při dodržení ust. § 194 odst.
5 první věta tohoto zákona.
II. Určení a charakteristika propojených osob
Schéma ovládacích vztahů
Zpráva byla projednána na jednání představenstva dne 15. 3. 2011.
VEOLIA ENVIRONNEMENT
66 %
DALKIA
76 %
DALKIA INTERNATIONAL
100 %
SPID 2
68 %
10 %
Dalkia Česká republika, a.s.
74 Dalkia Česká republika
100 %
JVCD, a.s.
100 %
Dalkia s.r.o.
100 %
Dalkia Projekt s.r.o.
Ovládaná společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Spisová značka:
Dalkia Česká republika, a.s.
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
oddíl B, vložka 318, obchodní rejstřík Krajského soudu
v Ostravě
Identifikační číslo:451 93 410
Právní forma:
Akciová společnost
Dále jen Dalkia Česká republika, popř. ovládaná společnost nebo jen DČR.
Ovládající společnosti a osoby ovládající ovládající společnosti
Obchodní firma:
SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D´INVESTISSEMENTS
DIVERSIFIES 2 (zkratka: SPID 2)
Sídlo:
33 RONDE 92800 PUTEAUX PARIS LA DEFENSE
Identifikační číslo:
399 345 206 R.C.S. NANTERRE (1998 B 00471)
Právní forma:
Akciová společnost
Dále jen SPID 2.
Obchodní firma:
Sídlo:
DALKIA INTERNATIONAL
37 Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny, 59350 SAINT
ANDRE LEZ LILLE
Identifikační číslo:
433 539 566 RCS LILLE (2000B01375)
Právní forma:
Akciová společnost se správní radou
Dále jen Dalkia International.
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Dále jen DALKIA.
DALKIA
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59350 SAINT
ANDRE LEZ LILLE
403 211 295 RCS LILLE (1997B01362)
Akciová společnost zjednodušená
Obchodní firma:
VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE
Sídlo:
36/38 AV KLEBER, 75016 PARIS
Identifikační číslo:
403 210 032 R.C.S. PARIS (1995 B 16223)
Právní forma:
Akciová společnost
Dále jen VEOLIA ENVIRONNEMENT.
Jiné osoby ovládané ovládající společností
Obchodní firma:
Dalkia Projekt s.r.o.
Sídlo:
Praha 1, Národní třída 17
Identifikační číslo:629 06 747
Spisová značka:
oddíl C, vložka 34450 obchodního rejstříku u Městského
soudu v Praze
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Dále jen Dalkia Projekt.
Obchodní firma:
Dalkia s.r.o.
Sídlo:
Praha 2, Americká č. p. 415
Identifikační číslo:257 06 969
Spisová značka:
oddíl C, vložka 62955 obchodního rejstříku u Městského
soudu v Praze
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Dále jen Dalkia s.r.o.
Obchodní firma:
JVCD, a.s.
Sídlo:
Praha 2, Americká 36/415, PSČ: 120 00
Identifikační číslo:601 93 204
Spisová značka:
oddíl B, vložka 2321 obchodního rejstříku u Městského soudu
v Praze
Právní forma:
Akciová společnost
Dále jen JVCD.
III. Popis uzavřených a plněných smluv, jiných právních úkonů
a opatření přijatých či uskutečněných ovládanou osobou
v zájmu nebo na popud propojených osob, přehled protiplnění a prohlášení o újmě
A. Vztahy k ovládajícím společnostem a k osobám ovládajícím ovládající společnosti
A1. Společnost SPID 2
Nebyly uzavřeny či plněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření
k této společnosti a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi ovládanou a ovládající společností. Byly provedeny refakturace za zprostředkované služby (náklady SCP; resp.
CDCP), provedené refakturace odpovídaly skutečným zprostředkovaným výdajům.
Společnosti DČR nevznikla tímto vztahem žádná újma.
Dalkia Česká republika 75
A2. Společnost Dalkia International
1. Smluvní vztahy
Mezi společností Dalkia International a společností Dalkia Česká republika je uzavřena
Smlouva o poskytování služeb, Smlouva o poskytnutí pracovníků a Smlouva o poskytnutí SW, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé. Byly provedeny refakturace nákladů zahraničních pracovníků, za zprostředkované služby a pojištění zaměstnanců. Mezi společnostmi Dalkia International a Dalkia Česká republika je uzavřena
smlouva o nakládání s finančními prostředky v rámci skupiny, a to za podmínek v obchodním styku obvyklých.
2. Jiné právní úkony a opatření
K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo.
2. Jiné právní úkony a opatření
K jiným právním úkonům a opatřením mezi společností Dalkia International a ovládanou společností nedošlo.
Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem žádná újma.
3. Protiplnění a prohlášení o újmě
Protiplnění bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém; provedené refakturace odpovídaly zprostředkovaným skutečným výdajům.
3. Protiplnění a prohlášení o újmě
Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem žádná újma.
B2. Společnost Dalkia Projekt
Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu ke společnosti Dalkia Česká republika a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění.
B3. Společnost JVCD
1. Smluvní vztahy
Mezi společností Dalkia Česká republika a společností JVCD je uzavřena Smlouva o poskytování služeb, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé, plnění nebylo
realizováno. Byly provedeny refakturace nákladů za služby SCP, provedené refakturace
odpovídaly zprostředkovaným fakturovaným výdajům. Žádné další smluvní vztahy mezi
společností JVCD a společností Dalkia Česká republika nebyly uzavřeny nebo realizovány.
Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem žádná újma.
A3. Společnost DALKIA
Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu ke společnosti Dalkia Česká republika a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění. Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem žádná újma.
A4. Společnost VEOLIA ENVIRONNEMENT
Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu ke společnosti Dalkia Česká republika a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění.
Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem žádná újma.
B. Vztahy k ostatním osobám ovládaným ovládající společností
B1. Společnost Dalkia s.r.o.
1. Smluvní vztahy
Mezi společností Dalkia s.r.o. a společností Dalkia Česká republika je uzavřena Smlouva
o poskytování služeb, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé, plnění nebylo realizováno.
Žádné další smluvní vztahy mezi společností Dalkia s.r.o. a společností Dalkia Česká republika nebyly uzavřeny nebo realizovány.
76 Dalkia Česká republika
2. Jiné právní úkony a opatření
K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo.
3. Protiplnění a prohlášení o újmě
Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem žádná újma.
IV. Závěr
Na základě informací představenstva a jeho jednotlivých členů a z výše uváděných údajů představenstvo konstatuje, že v rozhodném období nevznikla ovládané společnosti
újma ze vztahů s ovládající osobou nebo ze vztahů mezi propojenými osobami. Představenstvo dále konstatuje, že zpráva je úplná a že zveřejnění dalších informací, zejména
pokud se týká rozšíření rozsahu nebo hloubky údajů, podléhá režimu obchodního tajemství dle § 17 ObZ, resp. mlčenlivosti dle § 194 ObZ.
V Ostravě dne 31. 3. 2011
…………………………….
Ing. Zdeněk Duba
předseda představenstva
……………………………
Laurent Barrieux
místopředseda představenstva
5. Zpráva AUDItORA
Dalkia Česká republika 77
78 Dalkia Česká republika
Dalkia Česká republika 79
Tato výroční zpráva byla realizována Útvarem pro komunikaci společnosti Dalkia Česká republika.
Maketa: Dalkia, Veolia Environnement.
Fotografie pořízené v České republice: archiv skupiny Dalkia v České republice, Christophe Majani d´Inguimbert.
Koncepce a realizace výroční zprávy: útvar pro komunikaci společnosti Dalkia Česká republika ve spolupráci s Agenturou API.
80 Dalkia Česká republika
Dalkia Česká republika, a.s.
28. října 3123/152
709 74 Ostrava
Tel.: +420 596 609 111
Fax: +420 596 609 300
www.dalkia.cz

Podobné dokumenty