Městský íŤad Mariánské Lázně

Komentáře

Transkript

Městský íŤad Mariánské Lázně
Městský íŤadMariánskéLázně
l,ťlt
Stavebníúřad
Lázně
Ruská l55, 35301 Mariánské
MěstskýúřadMariánskéLázně,
adresa:
telefon:354922 |49,fax 354623 l8ó, e-mai|:[email protected]|azne.cz
MariánskéLázně. dne26. 05.2014
Spis.zn.: STAV/14117448K
STAV/1412040/FK
C. j.:
Krejčí
Vyřizuje: Ing.František
Telefon: 354922172
MěstoTeplá,Masarykovonáměstíč'p. 143,36461 Tep|á
n o : š i o2 7 . 0 5 . 2 $ t {
UYZUA
x ÚčnsTI 1|A zÁvĚnečnÉKoilTRoLilÍ PRoHtÍoc=
Město Teplá, rČo oozss050,Masarykovo náměstíč.p. 143,3646| Teplá
souhlasuna část
(dálejen ,'stavebník..)
dne 05. 05. 2014 podalžádosto vydáníkolaudačního
stavby:
Víceúčelovánaučná stezka Město Teplá. Klášter Teplá
ízemíKlášterTeplá, st. p.
(dálejen ,,stavba..)
na pozemcíchparc. ě. 34/9,561 v katastrálním
2836/6,2836l|0,
26IlI, 35Il9, ]99/2,parc.č.1.]6/2,32715,32]lI2, 32]/18,2833lI,2835125,
2g3g/r,2g3gl4,2g3g/5,283916,2839t8,2839110,28401r,284r/r,284r/2,2842,28431r,285
28571r,28591r,2819,289ur,289114,
285616,
285611
295614,
285615,
295212,29561r,
, 285618,
Teplá.
v katastrálním
území
15,
3130,
3194,320I/1,3240
2996lI,299812,2999,3039/2,31
podle $ 40
MěstskýúřadMariánskéLázně, stavebníúřad,jako silničnísprávníúřadpříslušný
předpisů
pozdějších
pozemních
ve
znění
komunikacích,
odst.4 písm.a) zákonač,I3lI997 Sb.,o
podle $ 16
(dá1ejen ,,zákono pozemníchkomunikacích..)
a speciálnístavebníúřadpříslušný
pozemních
1
zákona č.
komunikacích
a
15
odst.
písm.
zákona
o
40
4
a)
odst.
odst. 1 a $
$
(tzemním
piánovánía stavebnímřádu (stavebnízákon), ve zněnípozdějších
183/2006Sb., o
předpisů(dálejen,,stavební
zákon,,),
vyzývá,
podle $ 133 odst.I a4 stavebníhozákona kúčasti na kontrolní prohlídce stavby a stanoví
podle g I22 odst. 2 stavebníhozákona termínjejího konání na
(pátek) v l'0:00 hodin
l.3..června201'4
se schůzkoupozvanýchna místěstavby.
Stavebnft při kontrolníprohlídcepředložítyto doklady:
provedenístavby se zakreslenýmizměnami.
1. Dokumentaciskutečného
provedenístavby.
2. Geodetické zaměŤenískutečného
3. StanoviskadotčenýchorgánůklŽívání stavby.
c.j. sTAv/14lz040tFK
ltq
str. /
Obsah stavby:
Liniová stavba'VíceúčelovánauěnástezkaMěsto Teplá _ Klášter Teplá, v jejímŽrámci probíh{..
rekonstrukce komunikace i přilehlých chodnftů v ulici Klášterní (dříve ulice Fučftova a ulice
Čsa) v úseku,který zaěínáv ulici Klášterníu č.p. 26312a končíu č'p. 35Il4.
o délkaupravovanékomunikaceje cca 0,240 km
.
na prvnícha posledních10-ti m provedenapouzeopravakrytu vozovky v rámci napojenína
vozovku stávající
Poučení:
Při závěrečnékontrolní prohlídce speciální stavební úřad zejména zkoumá, zda byIa stavba
provedena v souladu s ohiášenímspeciálnímu stavebnímuúřadu,podle vydanéhostavebního
povolenía ověřenéprojektovédokumentacea zdajsou dodrženyobecnépožadavkyna výstavbu,
lŽívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno.Dále zkoumá,
včetněbezbariérového
provedení
stavby nebo její lžívánínebudeohroŽovatŽivot a veřejnézdraví,Život a
zda skutečné
bezpečnostaneboživotníprostředí'
zdravízvíŤat,
Speciální stavebníúřadmůžepodle $ 173 odst. 1 stavebníhozákona uložit pořádkovou pokutu
provedeníkontrolníprohlídkytím,Že..
do 50 000 Kč tomu, kdo závaŽnýmzpůsobemztěžuje
- znemoŽňujeoprávněnéúředníosobě nebo osobě jí piizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu
- nezúčastní
se na výzvu kontrolní prohlídky, ačje k tomu podle tohoto zákona povinen.
Stavebnft je povinen podle Š152 odst. 3 písm.d) stavebního zákona umožnit provedení
kontrolníproh|ídky,a pokud tomu nebráníváŽnédůvody,tétoprohlídkyse zúčastnit.
Stavbyvedoucíje povinen podle $ 153 odst.2 stavebního zákona vytvářet podmínky pro
kontrolní prohlídku stavby.
Vlastník stavby je povinen podle $ 154 odst. 1 písm.c) stavebníhozákona umožnit kontrolní
prohlídkustavby,a pokud tomu nebráníváŽnédůvody,tétoprohlídkyse zúčastnit.
Podle $ 157 odst.2 stavebního zákona je osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby
oprávněnaprovádět záznamy do stavebníhodenftu.
Ing. František Krejčí
referent stavebníhoúřadu
Toto oznámení musí být vyvěšenona úřednídesce a na elektronické úřednídesce
po dobu 15-ti dnů.
n r a s e mutí.
úřadT
Vyvěšenodne:
1l.*.1o*[l,|Íh,,n
Sejmuto dne: .
.rň<rnŠKÝ ÚŘlo
-.O^O
Nt TEPLA
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutíoznámení.
cj. sTAv/l4l20401FK
str.3
obdrží:
Stavebnft (datová schránka)
Město Teplá, IDDS: gpdb7mi
sídlo:Masarykovonáměstíě. p. 143,364 6l Teplá u Toužimě
Účastníciřízení_ vlastníci stavbv (datovéschránky)
Krajská správa aídržbasilnic Karlovarskéhokraje' p. o., IDDS:2kdkk64
sídlo:Chebská č.p. 282, Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov
Karlovarskýktaj, Správa nemovitostíve vlastnictvíkraje, IDDS: siqbxt2
síd|o:Závodní č.p. 353/88'Dvory, 360 2I Karlovy Vary
Účastníciřízení_ vlastníci pozemkůdotčenýchstavbou (veřejnou vyhláškou)
ZdeněkVegricht,Toužimskáč.p. 60, 364 6I Teplá u Toužimě
JanaVegrichtová,Toužimskáč.p. 60, 364 6I Teplá u Toužimě
Diana Rychtařftová, Klášterníč.p. 228,364 61 Teplá u Toužimě
Josef Rychtďft, Klášterč.p. 104,364 61 Teplá u Toužimě
AntonínPešula,ovčíDvůrč.p.66, Klášter,364 61 Teplá u Toužimě
p' 4I1,364 61 Teplá u Toužimě
Miriam Pešulová,Klášterníč,.
NB products.r.o.,IDDS:w}dprnz
sídlo:Václavskénáměstíč.p.799/48,NovéMěsto, 110 00 Praha 1
Michaela Blažejová,Masarykovonáměstíč.p. 145,364 6I Teplá u Toužimě
Účastníciřízení_ vlastníci(správcir sousedníchnemovitostí(veřejnouvyhláškou)
Státnípozemkový úřad,IDDS: z49per3
sídlo:Husineckáč.p.IO24|I1a,130 00 Prahas-Žtzkov
Pozemkový fond ČR, KrajsképracovištěKarlovy Vary, Chebská č.p.48/73,36006 Karlovy
Vary ó
VladimírErps, Pivovarskáč.p. 542,364 61 Teplá u Toužimě
Jiří Váňa, Pivovarskáč.p. 571,364 6I Teplá u Toužimě
VladimírChara,Klášterníč.p. 337,364 61 Teplá u Toužimě
Hana Charová,Klášterníč.p. 337,364 61 Teplá u Toužimě
Lenka Kellerová,Klášterníě' p.325,364 6I Teplá u Toužimě
Lesy Českérepubliky, s. p., IDDS: e8jcfsn
sídlo:Přemyslovač.p. 1106119,50168 Nový Hradec Králové
republiky,s. p., LesnísprávaToužim,IDDS: e8jcfsn
Lesy České
sídlo:Plzeňskáč.p. 580' 364 01 Toužim
KarelHermann,Klášterníč.p. 335, 364 61 Teplá u Toužimě
SlavenaHermannová,Klášterníč.p. 335,364 61 Teplá u Toužimě
VladimírŠašek,
Klášterníč.p. 4l 2, 364 61 Teplá u Toužimě
DrahoslavaŠašková,
Klášterníč.p. 4I2,364 61 Teplá u Toužimě
Jaroslav Malý, Lidická č'p. 1329' 363 01 ostrov nad ohří
Klaus Gruchot'Havlíčkovač.p. 299,364 61 Teplá u Toužimě
Ludmila Gruchotová,Havlíčkovač.p. 299, 364 61 Teplá u Toužimě
Ladislav Andrš,Havlíčkovač.p. 59, 364 6| Tep|áu Toužimě
JanaAndršová,Havlíčkovač.p. 59,364 6I Teplá u Toužimě
FrantišekNovotný,Beranov č.p. 33, 364 6I Teplá u Toužimě
Ludmila Štefanská,
Klášterníč.p. 354,364 61 Teplá u Toužimě
Václav Provázek, Masarykovo náměstíč.p. 16, 364 61 Teplá u Toužimě
Blanka Provázková. Masarykovo náměstíč.p. 16' 364 6I Teplá u Toužimě
Huu Thanh Nguyen, Chebská č,p. I34, Luby, 35I 37 Luby u Chebu
Jiřina Vohlídalová,Fučíkovač.p. 155,364 61 Teplá u Toužimě
Masarykovonáměstíč.p..62,36461 Teplá u Toužimě
Ing' Vlastimil Šindelrář,
KristínaHoráková, Klášterníč.p. 360, 364 6| Teplá u Toužimě
Itlrl
Čj. sTAvl14l2040/FK
str.4
Miroslav Novák, Českáč.p.553l6,Úšovice,353 01 MariánskéLázně I
Erika Nováková, Českáč.p.553l6,Úšovice,353 01 MariánskéLázně I
Ema Blasiusová,Klášterníč.p.343,364 61 Teplá u Toužimě
Evald Blasius,Klášterníč.p'343,364 6| Teplá u Toužimě
LibušeKolářová, Klášterníč'p.256,36461 Teplá u Toužimě
lveta HůlkováKoliářová'Klášterníč.p.256,36461 Teplá u Toužimě
Josef Kidala, Klášterníě.p.429,364 61 Tep|áu Toužimě
Marie Kidalová, Klášterníč'p.429,364 61 Teplá u Toužimě
Jana Krejčová'Klášterníč.p.262,364 61 Tep|áu Toužimě
Martin Priškin,Klášterníč.p.262,3646l Teplá u Toužimě
Miroslav Priškin,Klášterníč.p,262,36461 Teplá u Toužimě
Krajskéředitelstvípolicie Karlovarskéhokraje, IDDS: upshp5u
Rybáře' 360 05 Karlovy Vary 5
sídlo:Sokolovskáč.p.764/I08a,
324,364
61 Tep|áu Toužimě
BernardBlasius,Klášterníě.p.
Miroslav Hajný, Klášterníč.p.33 |,364 61 Teplá u TouŽimě
Milan Pytlft, U Trati č.p.33I,364 64 Bečovnad Teplou
Ing. Pavel Pytlík,Nádražníč.p.406, 330 27 Vejprnice
Anna Kolbingerová,Masarykovonáměstíč.p'17,364 6l Teplá u Toužimě
Miloslav Kupec, Klášterníč.p.153,364 6| Teplá u TouŽimě
Milan Matějka,Klášterníč.p.378' 364 61 Teplá u Toužimě
Miroslav Pytlík,Klášterníč.p.423,364 61 Tep|áu Toužimě
Václav Hůlka,Klášterníč.p.342,3646| Tep|áu Toužimě
Vlasta Hůlková,Klášterníě.p.342,364 6I Tep|áu Toužimě
Václav Bláha, Klášterníč.p.4|9,364 61 Teplá u TouŽimě
Jana Bláhová, Klášterníč.p.419,364 61 Teplá u Toužimě
Klášterníč.p.l56, 364 6l Tep|áu Toužimě
Ing.Jan Růžička'
Anna RůŽičková,
Klášterníč.p.l56, 364 61 Tep|áu Toužimě
Ing.Josef Budka, Klášterníč.p.253,36461 Tep|áu Toužimě
MilušeBudková,Klášterní
č.p.253,36461 Teplá u TouŽimě
MarkétaVětrovcová,Lesníč.p.515,364 61 Teplá u TouŽimě
Anna Rajtrová'Konečnáč.p.90IlI7,Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5
Marie Kyjonková, S. K. Neumannač.p.405,273 03 Stochov
Teplá, Klášterč.p.1, 364 61 Teplá u Toužimě
Kanoniepremonstrátů
Alena Vrbská, Masarykovonáměstíč.p.148,364 61 Tep|áu Toužimě
Martina Vrbská, Masarykovonáměstíč.p.148,364 6I Teplá u Toužimě
Jaroslav Vrbský, Masarykovo náměstíč.p.148, 364 61 Teplá u Toužimě
Kamila Gabriková,Klášterníč.p.41l,364 6l Teplá u Toužimě
Kamila Gabriková,Lidická č'p'69' 364 61 Teplá u Toužimě
FrantišekPípal,Masarykovonáměstíč.p.13, 364 61 Teplá u Toužimě
Luděk Mezera,U Hřištěč.p.48 1, 364 61 Teplá u Toužimě
NaděždaMezerová,Masarykovonáměstíč.p.|2,364 61 Teplá u Toužimě
Marta Jelínková,Klášterníč.p.l54, 364 61 Tep|á u Toužimě
Józef Jelinek,Klášterníč.p.l54, 364 61 Teplá u Toužimě
Josef Špinler,Klášterníč.p'.229,36461 Teplá u Toužimě
AlexandraŠpinlerová,
Klášterníč.p.229,36461 Teplá u Toužimě
StanislavLajda, Klášterníč.p.234,364 61 Teplá u Toužimě
DášaLajdová, Klášterníč.p.234,364 61 Teplá u Toužimě
Monika Gregušová,Školníč.p.450, 364 61 Tep|áu Toužimě
Eva Saliová,Pivovarskáč.p.334,364 61 Teplá u Toužimě
Jiří Horáček'U Hřištěč.p.483' 364 61 Teplá u TouŽimě
Petr Horáček,Klášterníč.p.303, 364 6I Teplá u Toužimě
Alfred Satke,Máchova č.p,357,364 6I Teplá u.Toužimě
Ing. Vlastimil Bláha, Pivovarskáč.p.559, 364 61 Teplá u Toužimě
44q
cj. sTAv/14l2u0tFK
4,í|t
str.5
Ing. ZdeřkaBláhová, Pivovarská č.p.559, 364 61 Teplá u Toužimě
Jan Hovorka,Klášterníč.p.401,364 61 Teplá u Toužimě
Radek Jankuliak,Úterý č.p,I44,330 4I Bezvěrov
olga Jankuliaková,Uterý č.p.I44,330 4I Bezvěrov
Dana Pytlíková,Klášterníč.p.423,364 61 Teplá u Toužimě
Anna Pavlů,Klášterníč.p.50, 364 6l Teplá u Toužimě
KateřinaHovorková,Klášterníč.p.401,364 61 Teplá u Toužimě
Alexandr Tomi, Klášterníč.p.369,3646I Teplá u TouŽimě
Jiřina Vilingrová, Klášterníě.p. 552,364 61 Teplá u Toužimě
HelenaKuchařová,Klášterníč.p.361,364 61 Teplá u Toužimě
Jiří Pelikán, Klášterníč.p.365, 364 6I Teplá u Toužimě
Marta Pelikánová,Klášterníč.p.365, 364 61 Teplá u Toužimě
Pavel Gabrik, Klášterníč.p.318, 364 61 Tep|áu Toužimě
KvětoslavaGabriková,Klášterníč.p.318,364 61 Tep|áu Toužimě
Pavel Vlček,Klášterníč.p.368, 364 61 Teplá u Toužimě
Zemědělská vodohospodářskáspráva,Hlinky č.p.60/144,Pisárky, 603 00 Brno 3
Bohumil Dvořáček,Toužimskáč.p.57,364 61 Teplá u Toužimě
JaroslavaDvořáčková,Toužimskáč.p.57,364 6l Teplá u Toužimě
FrantišekŠulc,Tylova č.p.123,3646I Teplá u Toužimě
IvanaŠulcová'Tylova č.p.|23,364 61 Teplá u Toužimě
Mgr. AntonínLorenc,Klášterníč.p.230,3646I Teplá u Toužimě
Milena Lorencová, Klášterníč.p.230,364 61 Teplá u Toužimě
Miloslav Matějka,Klášterníč.p.555, 364 61 Teplá u Toužimě
Marie Matějková,Klášterníč.p.555, 364 61 Tep|áu Toužimě
Mgr. Anna Sejkorová,Radimova č'p.I992l23'Břevnov, 169 00 Praha69
MUDr. KarelValečka,Pivovarskáč.p.578, 364 61 Teplá u Toužimě
Dana Valečková,Pivovarskáč.p.5,78,36461 Teplá u Toužimě
Mlád ežnickáč.p.87714,Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5
Eva Šeratovská,
MládeŽnická'č.p.87714,Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5
Jiří Šeratovský,
Moskevská č,.p,II5/29,43401 Most 1
Jana Šeratovská,
Marek Šeratovský,
Velebudiceě,p.I72,434 0L Most 1
Milada Valentová, Na Sídlištič.p.260,349 53 Bezdružice
Daniel Matys, Klášterníč.p,235,3646l Teplá u Toužimě
Jan Vasylišín,Klášterníč.p.178,364 6I Teplá u Toužimě
Kláštemíč.p.|78,364 61 Teplá u Toužimě
JaroslavaVasylišínová,
Jana Kodýmová, Sokolovskáč.p.536,364 61 Teplá u Toužimě
KvětoslavUl1rich'Klášterníč.p.257,364 6I Teplá u Toužimě
č.p.2|5,36461 Teplá u TouŽimě
Alena Stránská,Klášterní
JaroslavSůva,Havlíčkovaě.p' 44I,364 6I Teplá u Toužimě
TomášSůva,Klášterníč,p.296,3646I Teplá u Toužimě
Milan Káva, Kiášterníč.p.364,3646I Teplá u Toužimě
Marie Kávová, Klášterníě.p.364,364 61 Teplá u TouŽimě
Eva Kuzmová, Masarykovo náměstíč.p.64, 364 61 Teplá u Toužimě
Vlastimil Gregora,Políkno č.p.9, 364 0I Toužim
Jaroslav Kuncl, Na Sídlištič.p.247,349 53 BezdruŽice
NOVAK - sedacísystémya.s.' IDDS: 8i9fe5q
sídlo:Klášterníč.p.330, 364 61 Teplá u Toužimě
Miroslav Ráztočný,Masarykovo náměstíč.p.8, 364 61 Teplá u TouŽimě
Miloš Jíra,Haviíčkovač.p.25,364 6l Teplá u Toužimě
Anna lírová,Masarykovonáměstíč.p.8, 364 61 Tep|áu Toužimě
Lesní společnostTeplá, a. s., IDDS,. pzyexrv
sídlo:Máchova č'p.442,364 61 Teplá
Jan Marek, Klášterníč.p'533, 364 61 Teplá u TouŽimě
cj. sTAv/14l20401FK
str.6
Zdeřka Marková, Klášterníč.p.533, 364 61 Teplá u Toužimě
Josef Vyskočil,Klášterníč.p.274,364 61 Teplá u Toužimě
JaroslavKehrt, Klášterníě.p. 177,364 61 Teplá u Toužimě
Jan Matys, Škohíč.p.549,36461 Teplá u TouŽimě
DrahomíraMatysová,Škohíč.p.549,36461 Tep|áu Toužimě
Jaroslav Pitra, Klášterníč.p.395,364 61 Teplá u Toužimě
Roman Michálek, Škotní
č.p.46l ,364 61 Teplá u Toužimě
Klášterníě.p' I52,364 6I Teplá u TouŽimě
PavlínaPospíšilová,
Růženaobručová,Klášterníč.p.188,364 61 Teplá u Toužimě
Miroslav Šourek,Kubelíkovač'p.8O4l24'Úšovice, 353 01 MariánskéLázně 1
FrantišekSekáč,Kosmová č.p.20,36401 Toužim
6l Teplá u Toužimě
VítězslavŠtětka,
Klášterníč,.p.297,364
Marie Štětková,
Klášterníč.p.297,3646I Teplá u Toužimě
Lucie Uhliariková,Pivovarskáč.p.452,364 61 Teplá u TouŽimě
AntonínHamary, Klášterníč.p.4o4,364 6I Teplá u Toužimě
Anna Hamaryová,Klášterníč.p.404,364 61 Teplá u Toužimě
Alojz Axamský, Klášterníč.p.415,36461 Teplá u Toužimě
FrantišekPsohlavec,Klášterníč.p.268,364 6I Teplá u Toužimě
Marcela Psohlavcová,Klášterníč.p.268,364 61 Teplá u Toužimě
Vladimír Burghart,Školníč.p.846,35] 31 Horní Slavkov
Jana Burghartová,Skolní č.p'846' 351 3I Horní Slavkov
Jiří Bartovanec,Klášterníč.p.552,364 61 Teplá u Toužimě
Jan Bečvář,Klášterníč.p.552,364 61 Teplá u TouŽimě
Jiřina Vilingrová, Klášterníě.p. 552,364 6I Teplá u Toužimě
Vladislav Kociotek,Klášterníě.p. 552,364 6I Teplá u Toužimě
BoŽenaKociotková,Klášterníč.p.552,364 6I Teplá u Toužimě
PavlínaDvorská,Pivovarskáč.p.560, 364 61 Tep|áu Toužimě
oldřich Tesař,Klášterníč.p.552,364 6l Teplá u Toužimě
Mgr. Pavla Tesařová,Klášterníč.p.552,364 61 Teplá u Toužimě
Monika Hermannová,Klášterníč,.p.552,364 61 Tep|á u Toužimě
Radek Výborný,Klášterníč.p.552,364 61 Teplá u Toužimě
Petr Tobořík,Klášterníč.p.249,364 6| Teplá u Toužimě
JaroslavaToboříková,Klášterníč.p.249,36461 Teplá u Toužimě
Anna Procházková, Chodov č.p.58' 364 64 Bečovnad Teplou
Jan Houska, K]ášterníč.p.430, 364 6I Teplá
Marie Housková, Klášterníč.p.430, 364 6I Teplá
PeterTomi, Klášterníě.p.247,364 6I Teplá u Toužimě
NataliyaMiďanka, Klášterníč.p.247,364 6I Teplá u Toužimě
JanaFtirychová,Uterý č.p.I75,330 4I Bezvěrov
Jiřina Jandová,Na Kavčískále č.p.1695116,25Iu Říčanyu Prahy
Veronika KŤíŽová,
Klášterníč.p.247,364 61 Teplá u Toužimě
Michaela Pálková, Klášterníč.p.247,3646I Teplá u Toužimě
David Poláček,Klášterníč.p.259,364 6I Teplá u Toužimě
Miroslava Poláčková,Klášterníě.p.259,364 61 Tep|áu TouŽimě
PetraBrabcová,Klášterníč'p.409,364 61 Teplá u Toužimě
ZdeněkPoláček,Pivovarskáč,.p.579,364
61 Teplá u Toužimě
Eva Poláčková,Pivovarskáč.p.579,364 61 Teplá u Toužimě
Václav Vlček,Útvina č.p.85, 36401 Toužim
Miluše Vlčková,Útvina č.p.85' 364 O| Toužim
JaroslavaDenková,Klášterníč.p.189,364 6| Teplá u Toužimě
Jan Koutecki,Tylova č.p.130,364 61 Teplá u Toužimě
Alena Stretzová,Masarykovonáměstíč.p.61, 364 61 Teplá u TouŽimě
Ladislav Cimbanič,Lesníč.p.497,364 61 Teplá u Toužimě
ilq,
Č1.sravll+l2O4OlFK
str.7
PROBITAS spol. s r.o., IDDS: hjruuxy
síďo: Šafářské
domky č.p.500, Klášter,364 61 Teplá u Toužimě
Věra Kavková, Klášterníč.p.250,364 61 Teplá u Toužimě
Ladislav Vlk, Klášterníč.p.355,364 61 Teplá u Toužimě
Jiří Horní,Jílovskáě,p. I153l47,Braník,142 00 Praha411
Radek Chmela, Klimentov ě.p. 168,Velká Hleďsebe, 353 01 MariánskéLázně I
Vlasta Schneiderová,ovesnéKladruby č.p.61, 353 01 MariánskéLázně |
Jiff Podhrázský,Klášterníč.p.489, 364 61 Teplá u Toužimě
Zdeňka Podhrázská,Klášterníč.p.489, 364 6| Teplá u Toužimě
ZdeněkPurkyt, Klášterníč.p.489, 364 61 Teplá u Toužimě
Dana Purkytová, Klášterníč.p.489, 364 61 Teplá u Toužimě
Rudolf Pekiárek,Klášterníč.p.489,36461 Teplá u Toužimě
Magdalena Pekiírková,Klášterníč.p.489, 364 61 Tep|á u Toužimě
Valter Hovorka,Klášterníč.p.490,364 6| Teplá u Toužimě
Dana Hovorková,Klášterníč,p.49o,364 6I Teplá u Toužimě
Mgr. Jaroslav Borka' Stará Kysibelská č.p.597l29,Drahovice' 360 01 Karlovy Vary 1
Jana Gajdošová,Klášterníč.p.489,364 61 Teplá u Toužimě
Luděk Pospíšil,Sokolovskáč.p.341,36461 Teplá u Toužimě
Klášterníč.p.490, 364 61 Teplá u Toužimě
JanaPospíšilová,
Jitka Hovorková,Pivovarskáč.p.538, 364 6l Teplá u Toužimě
Eva Kašubová,Klášterníč.p.490,364 61 Teplá u Toužimě
Jan Panák,Klášterníě.p.49o,364 61 Teplá u Toužimě
Julius Šištát,Mrázov č.p.74,364 61 Teplá u Toužimě
peterŠišlák,
Klášterníč.p.490,364 61 Teplá u Toužimě
Jan Mandák, Kladruby č.p.6, 364 6I Teplá u Toužimě
Eliška Mandáková, Kladruby č.p.6, 364 6| Teplá u Toužimě
Věra Kovářová Koutecká,Palackéhoč.p.|75,364 61 Teplá u Toužimě
Jiří obermajer,Palackéhoč.p.1]5,364 61 Teplá u TouŽimě
BlaŽenaobermajerová,Palackého
č.p.1]5,364 61 Teplá u Toužimě
Josef Bílek,Klášterč.p.109' 364 61 Teplá u TouŽimě
Žofia Džubaková,Nová farmač.p.53 I, 364 61 Teplá u Toužimě
Karel Hermann,Klášterníč.p.308, 364 61 Teplá u Toužimě
Martina Hermannová,Klášterníč.p.308, 364 61 Teplá u Toužimě
FrantišekSklenář, Klášterníč.p'533, 364 6I Teplá u Toužimě
Alena Čápová,Klášterníč.p.533, 364 6I Teplá u Toužimě
RostislavMatyáš,Klášterníč.p.533, 364 61 Teplá u Toužimě
Anna Hudáková,Klášterníč.p.533, 364 61 Teplá u Toužimě
FrantišekHanzlk, Klášterníč.p.533, 364 6I Teplá u Toužimě
JanaKoppová, otročíně.p. 99,364 01 Toužim
Monika Horváthová,Masarykovo náměstíč.p.63, 364 61 Teplá u Toužimě
AntonínViíradi'Masarykovo náměstíč.p.63, 364 6| Teplá u Toužimě
JaroslavJersákst.,Masarykovonáměstíč.p.63,364 61 Tep|áu Toužimě
Věra Jersáková,Masarykovo náměstíč.p.63, 364 61 Teplá u Toužimě
Jaroslav Jersák m1.,Masarykovo náměstíč,p.63,364 61 Teplá u TouŽimě
Ladislav Bureš,Klášterníč,'p'275,364 61 Teplá u Toužimě
Josef Šimurda,
Klášterníč.p.2] 5, 364 61 Teplá u TouŽimě
A|žbětaHlavová,Klášterní
č.p.275,36461 Teplá u Toužimě
VladimírRess' Klášterníč.p.263,364 61 Teplá u Toužimě
č.p.263,36461 Teplá u Toužimě
JosefRepaň,Klášterní
VladislavaRepaňová,Klášterníč.p.263,36461 Tep|áu Toužimě
Jan Formánek'Klášterníč.p.263,364 61 Teplá u TouŽimě
Ing. Jana Sloupová, Májová č.p.560146,35002 Cheb 2
Karel Kolář, Beranovč.p.,I,3646I Teplá u Toužimě
44rt
I'T
Cj. STAV/14/20401FK
,
,Íl1Ll
str.8
Aleš Pelikán, Klášterníě.p. 332,364 61 Teplá u Toužimě
Karel Rak, Klášterníč.p.314,364 6l Teplá u TouŽimě
Martina Raková, Klášterníě.p.3|4,364 61 Tep|áu Toužimě
oldřich Koliírik,Masarykovonáměstíč.p.l8, 364 6l Teplá u TouŽimě
VladimírJurdík,Klášterníě.p.248,364 61 Teplá u Toužimě
Dotčené
orgány (datovéschránky,doporučeně)
Městský úřad,stavebníaúzemněplánovacíúřad- památkovápéče,
Ruská č'p.155/3,35301
MariánskéLázně
prostředí,Ruská ě,p' 155/3,35301 MariánskéLázně I
Městský úřad'odborživotního
Městský úřad,odbor dopravy a vnitřníchvěcí,Ruská č.p.155, 353 01 MariánskéLázně 1
Krajská hygienická StaniceKarlovarskéhokraje, se sídlemv Karlových Varech, IDDS: t3ja132
síd|o:Závodní č.p.94,360 21 Karlovy Vary
Krajskéředitelstvípolicie Karlovarskéhokraje, Uzemní odbor vnějšísluŽby,Dopravní
inspektorát'IDDS: upshp5u
sídlo:Závodníč.p.386/100'Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
Městský úřadTeplá, místníhospodářstzví,IDDS: gpdb7mi
sídlo:Lidická č.p.358,364 61 Teplá u Toužimě
Hasiěský zác|uannýsbor Karlovarskéhokraje, IDDS: xknaa7s
síd|o:Závodníč.p.205, 360 06 Karlovy Vary 6
Ministerstvo zdravotnictví'Českýinspektorát|áznía zřide|,IDDS: pvSaaxd
sídlo:Palackéhonám. č,p,4,128 01 Praha2
Správa CHKO Slavkovský les, IDDS: w9kdyqm
sídlo:Hlavníč.p.504l4I,353 01 MariánskéLázně I
ostatní(datovéschránky,doporučeně)
ČEZ Distribucea'S.,IDDS: v95uqfy
sídlo:Tepiická č.p.8]4l8,405 02 Děčín4 - Podmokly
RWE GasNet, s.r.o.,IDDS: rdxzhzt
s í d l oK
: l í š s k á č . p . 9 4 0 , 4 01|7 Ú s t í n a dL a b e m
Telefónica Czech Republic, a's., IDDS : dl 9 ch2h
sídlo:Za Brumlovkou č.p.266/2,Michle, I40 22 Praha
Vodárny akana|izaceKarlovy Vary, a.s.,IDDS: kwtgxs4
sídlo:Studentskáě'p.328164'Doubí' 360 01 Karlovy Yary 7
Agentura hospodařenís nemovitýmmajetkem,odbor územnísprávy majetku,IDDS: hjyaavk
sídlo:Hradebníč.p.I2/]]2, P.o.Box.45, 110 05 Praha 1 - StaréMěsto
LIGNETA autobusys.r.o.,P.O.Box 1, IDDS: 92uijnp
sídlo:ProvozovnaMírová č.p.I44,36001 Karlovy Vary 1
Povodí ohře, s. p., závod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm
sídlo:Horova č.p.12,360 01 Karlovy Vary 1
j.

Podobné dokumenty

vznuxÍ nozHoDNUTÍ

vznuxÍ nozHoDNUTÍ vyh|ášceě. 50312006Sb., byla podána |zickou osobou,Jiřím Jilemnickým.nar" l 3.6'1962.v závitu č.p' 96312.Braník,|47 00 Praha47 (dálejen stavebník). ÚčastníciÍízeni- dalšídotčené osoby: CEZ Distribu...

Více

ilililil ilililtil ililtil tilil1ilil ilil ilil 1iltililililrililril

ilililil ilililtil ililtil tilil1ilil ilil ilil 1iltililililrililril předpisů(dále jen,,zákon,,),a jako speciiílnístavebníúřadpro stavby drah astavby na zněnípozdějších dráze pod\e $ 7 odst. I zákona a podle $ 15 odst. 1 písm. b) zákona č' 18312006Sb., o územním plá...

Více

Veřejná vyhláška Víceúčelová naučná stezka Město Teplá

Veřejná vyhláška Víceúčelová naučná stezka Město Teplá Městský úřadMariánskéLázně, stavebníúřad,jako silničnísprávníúřadpffslušnýpodle $ 40 odst. 1 zákona č' I3lI991 Sb., o pozemníchkomunikacích,ve zněnípozdějšíchpředpisů(dále jen ,,Zákon o pozemníchko...

Více

Středověk a lázeňská noblesa

Středověk a lázeňská noblesa Jižně od Karlových Varů se na skalnatém ostrohu v hlubokém údolí středního toku řeky Teplé zvedá mohutná silueta hradu Bečova, 5 který se skládá z gotického horního hradu (14. stol.) a nového barok...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovIcE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovIcE Správnípoplatekpodlezákonač.63412004Sb., o správníchpoplatcíchpoloŽky 17 odst. l písm.d) ve výši 300 Kč byl zap|acen, Íízení ffzeníjsou shodní,doručuje se veřejnouvyhláškoua na obdrží: účastníci úz...

Více