Jizeran 5/2013 - Jablonec nad Jizerou | Krkonoše

Komentáře

Transkript

Jizeran 5/2013 - Jablonec nad Jizerou | Krkonoše
Vydává Městský úřad v Jablonci nad Jizerou - Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice č. j.: PP/1-1890/93 ze dne 7. 6. 1993
ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA JABLONEC NAD JIZEROU
B
ezesporu nejdiskutovanějším tématem začátku letošního podzimu byly předčasné
volby do poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, konané 25. – 26. 10. 2013. Celorepublikové
výsledky již známe, a jak to tedy dopadlo konkrétně v Jablonci nad Jizerou?
Volilo se celkem v pěti okrscích. Ke dnům konání voleb mělo u nás pravomoc volit celkem 1527
místních občanů. Možnost jít k volbám využilo celkem 924 voličů (60,51%). Platných odevzdaných
hlasů bylo 916.
Vítězem v Jablonci n. J. se stalo hnutí ANO
2011 Andreje Babiše se 149 hlasy (16,26%) následované stranou Úsvit přímé demokracie T. Okamury s počtem hlasů 138 (15,06%). Celkovým počtem 131 hlasů (14,30%) jsme v Jbc podpořili ČSSD.
Na čtvrtém místě se 129 hlasy (14,08%) skončila
TOP09. Dále KSČM se 114 hlasy (12,44%), KDU-ČSL
67 hlasů (7,31%), ODS 66 hlasů (7,20%), Česká
pirátská strana 40 hlasů (4,36%), Strana svobodných občanů 25 hlasů (2,72%). Zbylé strany již nedosáhly k 2%.
Další informace naleznete na www.volby.cz.
ROČNÍK XXXVI.
ČÍSLO 5/2013
(Adresa pro předplatitele)
Vybíráme z aktuálního
čísla!
• Podzimní deratizace (str.
12)
• Rozhovor s trenérem
Zdeňkem Bryscejnem
(str. 24 - 25)
• Fotbaloví senioři na výletě
(str. 25 - 26)
CENA 12,- KČ
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
Stránka |2
- Vzala na vědomí informaci místostarosty města o průběhu
a stavu stavební akce „Výměna oken a zateplení budovy
zdravotního střediska“. Stavba je před dokončením, probíhá v souladu s harmonogramem.
Zprávy a informace Městského úřadu Jablonec n. Jizerou
Rada města (zápisy ze zasedání rady v období 09 – 10/2013)
Zápis a usnesení z rady, 9. 9. 2013
- Projednala další postup města ve věci paní Jany Kábrové,
které je město opatrovníkem (soudně částečně zbavena
způsobilosti k právním úkonům). Paní Kábrová je klientem
Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a její příjem
z invalidního důchodu nestačí na pokrytí nákladů pobytu
v DD.
* Usnesení: Rada pověřuje starostu města, aby projednal
s Okresním soudem v Semilech možnosti řešení této situace
a též, aby podal soudu návrh na přivolení k prodeji nemovitosti ve vlastnictví paní Kábrové (RD v k.ú. Buřany), když
paní Kábrtová s prodejem nemovitosti souhlasí.
- Vzala na vědomí žádost manželů Viléma a Zdenky Pokorných z Pardubic o odkoupení pozemkových parcel v majetku města p. č. 3809/16 a 3809/17 v k. ú. Buřany (u řadových
garáží pod nádražím Hradsko) za účelem výstavby dvou
dalších garáží, když žadatelé jsou majiteli nemovitosti čp.
144 v prostoru nad nádražím Hradsko. Žádost bude projednána zastupitelstvem města.
- Shodla se na termínu příštího zasedání zastupitelstva
města. Osmnácté veřejné zasedání Zastupitelstva města
Jablonec nad Jizerou se uskuteční ve čtvrtek 19. 9. 2013 od
18 hodin v prostorách MěÚ.
- Projednala žádost pana Ludvíka Hesse, předsedy Nadačního fondu pro odložené děti Satim, o.s. Praha o finanční
příspěvek na zřízení babyboxu v Nemocnici s poliklinikou
v České Lípě.
* Usnesení: Rada s poskytnutím příspěvku žadateli nesouhlasí. Jakkoli uznává smysluplnost a prospěšnost babyboxů,
domnívá se, že pokrytí nákladů na jejich pořizování a provoz musí plně vyřešit stát například z prostředků MPSV ČR
případně též MZ ČR a neponechávat to na bedrech občanských sdružení - závislých na získávání darů od oslovených
dárců.
- Projednala návrh Smlouvy o poskytnutí podpory
z operačního programu Životní prostředí (akceptační číslo
12123733) na akci „Snížení energetické náročnosti budovy
městského úřadu“, kterou předkládá Státní fond životního
prostředí České republiky. S realizací tohoto projektu se
počítá v roce 2014.
* Usnesení: Rada návrh smlouvy schvaluje a pověřuje starostu města jejím podpisem.
- Vzala na vědomí informaci starosty města o dalším vývoji
a o krocích města při přípravě výstavby nové ČOV.
- Vzala na vědomí další kroky města učiněné k zabezpečení
celkové opravy mostu na Hradsku. Ministerstvo dopravy
ČR potvrdilo (zatím pouze telefonicky) přidělení dotace
městu na projekt stabilizace a opravy mostu z prostředků
uvolněných vládou na sanaci povodňových škod (tzv. „rychlé peníze“), ve výši 2,4 mil. Kč.
- Projednala dotaz Katolické obce v Jablonci nad Jizerou,
zda by město přispělo na náklady spojené se znovu usazením sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Prokopa
(socha byla před několika lety odcizena, následně policií
vypátrána v Rakousku a navrácena zpět). Dále, zda by město
přispělo na náklady spojené s chystanou opravou historických varhan instalovaných v kostele sv. Prokopa.
* Usnesení: Rada především poukazuje na skutečnost, že
město v tomto roce již zajišťuje i hradí nákladnou opravu
věžních hodin na kostele sv. Prokopa (náklady budou částečně kryty i z dotace od KÚ Libereckého kraje). Pro rozhodnutí o případném poskytnutí příspěvku města na obnovu
sochy sv. Jana Nepomuckého rada požaduje předložení
nabídky dodavatele, sdělení, jaké jsou ostatní zdroje financování, sdělení, zda dílo bylo pojištěno, zda došlo
k pojistnému plnění a v jaké výši a sdělení, zda vlastník
neuvažuje o částečném krytí nákladů spojených s obnovou
sochy z dotačních prostředků. Pro rozhodnutí o případném
poskytnutí příspěvku města na opravu varhan rada požaduje předložení nabídky dodavatele, sdělení, jaké jsou ostatní
zdroje financování opravy a sdělení, zda vlastník neuvažuje
o částečném krytí nákladů spojených s opravou varhan
z dotačních prostředků.
- Diskutovala problematiku vlastnictví a budoucí ochrany
renovovaných věžních hodin (jsou historickým majetkem
města) na kostele sv. Prokopa (je majetkem Římskokatolické
farnosti Jablonec nad Jizerou). Zda za tohoto stavu vlastnických poměrů nebude problém s pojistkou věžních hodin,
zda by přicházel v úvahu jejich případný prodej Římskokatolické farnosti Jablonec nad Jizerou – převedení pod jednoho vlastníka.
* Usnesení: Rada ukládá starostovi města vstoupit do jednání s Římskokatolickou farností Jablonec nad Jizerou a
s pojišťovnou, problematiku s nimi projednat a příštímu
zasedání rady města podat zjištěné informace.
- Seznámila se s vyúčtováním kulturních a společenských
akcí pořádaných městem dne 24. 9. 2013.
Krakonošův festival dechových hudeb:
- příjmy ze vstupného 11.460,- Kč (191 návštěvníků)
- výdaje (honoráře + občerstvení účinkujících, honorář zvukaře) 29.050,- Kč
Ztráta 17.590,- Kč
Hard rockový večer se skupinou ADAPTACE:
- příjmy ze vstupného 4.680,- Kč (78 návštěvníků)
- výdaje (honorář + občerstvení kapely) 5.000,- Kč
Ztráta 320,- Kč
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
*Usnesení: Rada souhlasí s úhradou nepokrytých nákladů
těchto kulturně společenských akcí z prostředků města.
- Projednala návrh komise bytové a správy majetku města
pozvat na své příští zasedání k pohovoru nájemníky, kteří si
neplní povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy o nájmu
bytu, neplatí řádně nájemné a na zasílané upomínky nereagují.
* Usnesení: Rada s návrhem komise souhlasí, k pohovoru
budou pozváni paní Božena Ciroková (výše dluhu na nájemném je k 1.8.2013 25.704,- Kč), pan Jiří Škutina (výše dluhu
na nájemném je k 1.8.2013 45.064,- Kč), paní Michaela Kostelecká (výše dluhu na nájemném je k 1.8.2013 21.196,- Kč),
pan Vlastimil Kousal (výše dluhu na nájemném je k 1.8.2013
9.510,- Kč).
Zápis a usnesení z rady, 30. 9. 2013
- Projednala zápis ze zasedání komise bytové a správy majetku města ze dne 25. 9. 2013. Komise pozvala k osobnímu
pohovoru další skupinu občanů dlužících městu vysoké
částky na nájemném za užívání městských bytů. Postupně
s nimi s každým jednotlivě probrala jejich situaci a snažila
se nalézt řešení.
. Paní Božena Ciroková se nedostavila, svou neúčast
na pohovoru řádně omluvila – zdravotní důvody. Bude pozvána na příští termín.
. Paní Michaela Kostelecká se svůj dluh na nájemném, který k 31. 8. 2013 činí 23.312 Kč, zavázala splácet
pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1.000 Kč a k tomu
řádně platit vyměřený nájem za městský byt. Komise navrhuje připravit a podepsat s ní o tomto dohodu.
. Pan Jiří Škutina přislíbil, že bude splácet svůj dluh
na nájemném, který k 31. 8. 2013 činí 46.878,- Kč, pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč, a mimo to řádně
platit vyměřený nájem za městský byt. Komise navrhuje
připravit a podepsat s ním o tomto dohodu. Své dlouhodobé
výpadky při úhradách nájemného omlouval, mj. špatným
zdravotním stavem (vč. pobytu v nemocnici).
. Pan Vlastimil Kousal se k pohovoru nedostavil. Jeho dluh na nájemném k 31. 8. 2013 činí 11.412,- Kč. Na pí-
Auto Belda s. r. o.
Stránka |3
semné upomínky nereaguje. Komise navrhuje tomuto nájemci smlouvu vypovědět.
Komise radě dále doporučuje následující postup:
. Žádost o byt ze dne 5. 8. 2013, č.j. 973/13 pana Tomáše
Kupce vzít do evidence.
. Žádost o byt ze dne 12. 9. 2013, č.j. 1112/13 paní Dany
Náchodské z Poniklé odmítnout, město nemá volné byty.
. Žádost o výměnu bytu na Hradsku paní Josefíny Ježkové
ze dne 26.8.2013, č.j. 1022/13 odmítnout (má byt 2+1).
. Žádost o byt č.1 v čp. 185 na Hradsku ze dne 23.9.2013, č.j.
1167/13 paní Josefíny Ježkové odmítnout (paní Ježková
užívá vyhovující byt).
. Žádost o výměnu bytu na Hradsku za byt v Jablonci nad
Jizerou paní Gabriely Kollárové ze dne 14. 6. 2013,
č.j.775/13 odmítnout (město nemá v Jablonci nad Jizerou
vhodný volný byt pro žadatelku).
. Žádosti o byt na Hradsku paní Nataši Junkové z Jilemnice
ze dne 26.7.2013, č.j. 931/13 vyhovět – nabídnout ji volný
byt v čp. 185.
. Žádosti o byt na Hradsku paní Ivany Kozderkové z Dětenic
ze dne 23.9.2013, č.j. 1155/13
vyhovět – nabídnout ji druhý volný byt v čp. 185, smlouvu
o nájmu bytu sepsat na dobu určitou – 1 rok.
. Žádosti manželů Lenky a Luboše Žuborových ze dne
12.9.2013, č.j. 1113/13 o slevu z dluhu na nájemném nevyhovět. Žuborovi žádost odůvodňují sdělením, že ve svém
bytě provedli v minulosti na své náklady stavební úpravy
(koupelna). Toto se však dělo bez souhlasu a vědomí pronajímatele. Dluh Žuborových je navíc dlouhodobý, slevu lze
proto spatřovat i ve skutečnosti, že město zatím nepožaduje příslušenství dluhu (poplatek z prodlení).
. Volný byt 1+0 v čp. 476 přidělit panu Tomáši Jelínkovi.
. Volný byt 2+1 v čp. 317 nabídnout paní Marcele Sirové se
synem.
. Volný byt 2+1 v čp. 314 nabídnout evidovaným žadatelům
v pořadí pan Jan Švanda, pan Martin Lubík.
. Volný byt 3+1 v čp. 484 nabídnout evidovaným žadatelům
v pořadí manželé Jitka a Petr Janatovi, pan Petr Prokůpek,
pan Martin Škába (výměna bytu).
. Volný byt 3+1 na Hradsku v čp. 191 po paní Andrlové za-
U čerpací stanice AGIP 800, 512 43 Jablonec nad Jizerou
Tel. 481 591 058, e-mail: [email protected], www.autobelda.cz
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
tím neobsazovat, musí být opraven.
* Usnesení: Rada s návrhy komise
bytové a správy majetku města
souhlasí.
JIZERAN 5/2013
Stránka |4
FIRMA S 22 LETOU TRADICÍ nabízí
- Projednala výzvu Odboru regionálního rozvoje KÚ Liberec doruNA VÁNOCE V NOVÉM A LEVNĚ = RENOVACE KUCH. LINKY
čenou prostřednictvím Ing. Ou(VÝMĚNA DESKY, NOVÁ DVÍŘKA, OSVĚTLENÍ ATD).
hrabkové z MěÚ Jielemnice, týkaZVÝHODNĚNÉ CENY, SOLIDNÍ A VSTŘÍCNÉ JEDNÁNÍ.
jící se dodatečných informací o
KONZULTACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ ZDARMA!!
škodách na obecním majetku
Dále nabízím: nábytek moderní, stylový, od masívu přes dýhu
způsobených živelní pohromou
až po lamino - kuchyňská linka, dětský nebo studentský pokoj,
v roce 2013. Účelem tohoto zjišvestavěné skříně, postele včetně matrací atp.
ťování je předpokládané navýšení
Od kusovek po celé sestavy. Okna, dveře, schodiště stylové,
finančních prostředků na odstraklasické nebo moderní konstrukce.
ňování následků škod v rámci
Pro chalupáře repliky oken a dveří v původním řešení a provedení.
Dotačního titulu č. 2 Ministerstva
Možno i řemeslné práce u zákazníka.
pro místní rozvoj – podprogram
Pište na [email protected] nebo volejte tel. 603 848 191
„Obnova krajského a obecního
majetku“.
- Vzala na vědomí další kroky města učiněné k obhajobě a
* Usnesení: město Jablonec nad Jizerou v průběhu roku
prosazení výstavby nové ČOV s optimální technologií a
2013 neutrpělo škody na obecním majetku způsobené žikapacitou.
velní pohromou vyjma škody na mostu přes řeku Jizeru na
Hradsku. Tato událost je však již řešena prostřednictvím
Zápis a usnesení z rady, 14. 10. 2013
dotace z Ministerstva dopravy ČR (dopravní stavba).
- Vzala na vědomí nabídku občanského sdružení CZ BIOM,
České asociace pro biomasu, týkající se možnosti využití
obecních pozemků pro výrobu palivového dřeva.
- Vzala na vědomí výzvu Ministerstva životního prostředí
ČR pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v PO 4 na systémy pro
separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů z nezemědělské činnosti, jakož i na další projekty související
s hospodařením s odpady.
- Projednala nabídku vydavatele magazínu HORY firmy
Mountmedia s.r.o. Hradec Králové k uzavření dohody o
spolupráci, když v rámci této dohody vydavatel poskytuje
municipalitám zvýhodněné balíčky „Předplatné Města /
Obce“ + čerpání inzerce.
* Usnesení: Rada o takto těsnou a závaznou formu spolupráce (písemná dohoda) nemá zájem.
- Projednala žádost pana Vladimíra Šafránka z Kolína o
koupi nemovitosti v majetku města bez čp. na Horní Dušnici. Žádost bude postoupena k rozhodnutí zastupitelstvu
města.
- Vzala na vědomí další kroky města učiněné k zabezpečení
celkové opravy mostu na Hradsku.
- Vzala na vědomí, že město zadalo vypracování výpočtu
zatížitelnosti stávajícího mostu na Blansku (včetně výhledu
po jeho případné opravě) firmě Mosty Hofman – autorizované inženýrství pro mostní stavby Úpice.
- Vzala na vědomí průběžnou informaci starosty města o
nových událostech z období 30.9.2013 – 14.10.2013 ve věci
obhajoby, prosazení a přípravy výstavby nové městské ČOV
s optimální technologií a kapacitou.
- Projednala žádost oddílu Skibobů TJ Sokol Jablonec nad
Jizerou o příspěvek města na šestidenní přípravu dvou
závodníků žákovské kategorie na ledovci Kaprun, když náklady pobytu na jedno dítě bez dopravy činí 4800 Kč.
* Usnesení: Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku žadateli
ve výši 3000 Kč.
- Vzala na vědomí, že městu již byla doručena prostřednictvím KÚ Liberec mimořádná dotace od Ministerstva dopravy ČR na stabilizaci a opravu mostu na Hradsku, který byl
poškozen povodněmi v červnu t.r. Akce probíhá a ukončena
musí být do konce roku 2013.
- Projednala dopis a stanovisko předsedy představenstva
firmy INTERMA, a.s. Liberec pana Jana Plocka, kterým negativně reaguje na opakované výzvy starosty města
Ing.Kubáta ke splnění závazku finanční spoluúčasti na opravě části místní komunikace v městské části Bratrouchov po
té, co zde firma Interma po celou dobu výstavby „Lázeňského resortu Bratrouchov“ v letech 2011 a 2012 využívala
část místní komunikace jako prostor pro skladování materiálu a zařízení staveniště a komunikaci značně poškodila.
Pan Plocek sděluje, že současná situace ve stavebnictví
jeho firmě neumožňuje sanovat závazky investorů.
* Usnesení: Rada pověřuje starostu města, aby ještě jednou
doporučeným dopisem vyzval firmu Interma, a.s. Liberec ke
splnění závazku, který je skutečně závazkem firmy Interma,
a.s. Liberec a nikoli závazkem investora stavby, jak v dopise
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
pan Plocek uvádí. V opačném případě město Jablonec nad
Jizerou vyúčtuje firmě Interma, a.s. Liberec poplatek za
užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhláš2
ky města č. 3/2004, kde je sazba 3,- Kč/m /den.
- Vzala na vědomí výsledek kontroly agendy provozu vodovodu pro veřejnou potřebu v Jablonci nad Jizerou provedené Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje dne
14.10.2013. Kontrola shledala, že agenda je vedena řádně
bez vad a nedostatků.
- Projednala závěry komise pro hodnocení nabídek podaných v rámci výzvy města Jablonec nad Jizerou pro veřejnou zakázku malého rozsahu (podlimitní) „Varovný protipovodňový systém pro město Jablonec nad Jizerou a obec
Poniklá“ ze dne 9.10.2013. Zakázka je členěna na dvě dodávky a sice:
„Místní informační systém“ – nejvýhodnější nabídku podala firma Tomáš Mikula, Valašské Meziříčí – Krásno nad
Bečvou (2.711.010 Kč)
„Digitální protipovodňový plán“ – nejvýhodnější nabídku
podala firma VOP Dolní Bousov, s.r.o. (147.000 Kč)
* Usnesení: Rada doporučení komise přijímá a pověřuje
starostu města podpisem dodavatelských smluv s firmami
Tomáš Mikula Valašské Meziříčí na dodávku a instalaci
„Místního informačního systému“ a VOP Dolní Bousov,
s.r.o. na dodávku „Digitálního protipovodňového plánu“.
- Projednala ústně sdělenou žádost pana Vlastimila Kousala
o upuštění od výpovědi smlouvy o nájmu bytu s tím, že
dlužné nájemné doplatí do konce roku 2013.
* Usnesení: Rada trvá na svém usnesení č.j. 14/1/2013 ze
dne 30.9.2013.
- Projednala nabídku Ministerstva obrany ČR k podání žádosti o dotaci na opravu a renovaci válečných hrobů.
*Usnesení: Rada nabídku přijímá, bude zadáno zpracování
žádosti o dotaci na opravu a renovaci pomníků padlým
obětem I. a II. Světové války nacházejících se na území
města.
- Projednala návrh na valorizaci úhrad za hrobové místo
(hřbitov, urnový háj), které doposud činí 16,- Kč/rok
v případě hrobu a 8,- Kč/rok v případě pomníčku v urnovém
háji.
* Usnesení: Vzhledem k péči, kterou město celoročně
městskému hřbitovu věnuje a tomu odpovídajícím výdajům
na správu a údržbu hřbitova (služby) se rada shodla na tom,
že se zvýšením úhrad bude souhlasit. Ukládá starostovi
města připravit pro příští zasedání rady návrh valorizace
úhrad za hrobové místo, když v této úhradě bude promítnut nájem za pozemek hrobového místa + platba za služby
spojené s nájmem hrobového místa (správa a údržba hřbitova). Valorizace vstoupí v platnost od 1.1.2014.
- Posoudila nabídky vyzvaných dodavatelů na výměnu oken
domu v majetku města čp. 311.
* Usnesení: Rada vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku
firmy VEXTA, a.s. Bořanovice – Líbeznice (240.605 Kč, cena
včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem dodavatelské smlouvy s tímto dodavatelem.
Stránka |5
- Projednala způsob konečného dořešení odprodeje truhlářských strojů v majetku města z bývalého provozu truhlárny v areálu Městský dvůr. Stroje se dle posledního inventurního soupisu nyní nacházejí v objektu bývalé továrny
DARRE, kam je z původního místa přemístil pan Breuer,
bývalý nájemce.
* Usnesení: Rada ukládá místostarostovi města provést
mimořádnou inventuru dle inventárního soupisu a stroje
nabídnout k odprodeji.
- Vzala na vědomí informaci místostarosty města o postupu
prací při opravě balkónů na budově čp. 805 (Dům zvláštního
určení).
- Vzala na vědomí informaci místostarosty města o zadání a
přípravě realizace přístavby osobní zdvižné plošiny
k budově zdravotního střediska – bezbariérový přístup do
všech ordinací.
- Projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku územně plánovací činnosti mezi
městem Jablonec nad Jizerou a městem Rokytnice nad
Jizerou (Stavební úřad), spočívající zejména v pořízení změny č. 1 Územního plánu města Jablonec nad Jizerou.
* Usnesení: Rada s návrhem veřejnoprávní smlouvy souhlasí a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Z RUBRIKY VÍTE, ŽE …
• Víte, že … Krkonoše, svazek měst a obcí ve spolupráci
s Libereckým krajem natočili novou poutavou videoprezentaci o Krkonoších? Zdařilý spot, který vznikl v rámci turistického DVD, od svého uvedení zaznamenal velmi vysoký zájem o
jeho zhlédnutí. Odkaz najdete na
webu www.krkonose.eu v sekci
Aktuality nebo na youtube.com
(viz. QR kód). Pokochejte se akčními záběry z nejvyšších českých hor.
Vnímejte krásu přírody i sportovní
a relaxační možnosti vyžití, které
lokalita nabízí.
• Víte, že … Vratislavický Konrad 12° je nejlepší ležák na
světě? Vratislavický pivovar může slavit. Jeho dvanáctistupňový Konrad zvítězil v udílení světové pivní ceny World Beer
Awards pro rok 2013 a odvezl si z Londýna první cenu v kategorii Ležák českého typu. V jedné z nejprestižnějších degustačních soutěží světa se piva testují naslepo, což znamená, že porota neví, jaký vzorek ochutnává. Pivovar Liberec
Vratislavice jen v letošním roce
získal ocenění Stříbrná pivní
pečeť, třetí místo v soutěži Pivo
ČR a Dočesná 2013 v Žatci.
Nejnovější ocenění je zatím
nejvyšší, jaké kdy v historii vratislavický pivovar obdržel.
• Víte, že … památkám v Libereckém kraji ubyla desetina
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
návštěvníků? Památkám v Libereckém kraji ubyli turisté.
Zatímco do konce září loňského roku jich hrady a zámky
přivítaly 361 000, letos jich bylo o 33 000 méně. Největší
propad zaznamenal zámek Lemberk, a to 17,4 procenta. Více
turistů naopak přivítal hrad a zámek Frýdlant. Podle kastelánů letos počasí k návštěvě památek moc nelákalo a navíc lidé
více šetří. Výrazně, oproti minulosti, klesl zájem o výstavy a
doprovodné akce, které se platí zvlášť
• Víte, že … v krajské nemocnici začala výstavba heliportu?
Krajská nemocnice začala s výstavbou heliportu. Z bezpečnostních důvodů tak bude výrazně omezen provoz areálu.
Stavební práce již začaly budováním konstrukce pro heliport,
který bude stát na ocelové trojnožce nad
parčíkem v dolní části areálu nemocnice.
Přistávací plocha vyroste až do výšky pátého patra pavilonu chirurgie, s nímž se propojí spojovací lávkou. Vrtulníky zde budou
moci přistávat celoročně i v noci, a to včetně
těžkých vojenských strojů o hmotnosti 6,5 tuny. Stavba heliportu by měla být dokončena ještě v letošním roce.
Stránka |6
onu je na úrovni celostátního průměru. V rámci celé ČR
stouply mzdy v minulém čtvrtletí také o 1,2 procenta, jsou
ale vyšší - 24 953 Kč. Mzdy v Libereckém kraji tak zaostávají
za celostátním průměrem o 2 176 korun.
• V relativně velmi krátkém čase dokázala firma VEXTA, a.s.
Bořanovice realizovat veřejnou zakázku města s dotační
podporou – „Zateplení zdravotního střediska“, které čítalo
nejen zateplení fasády a půdního prostoru, ale i výměnu
oken budovy. Zdravotníci jsou ve svých modernizovaných
ordinacích spokojeni a věříme, že stejně tak tomu bude i po
nadcházejícím zimním období, které prověří účinnost realizovaného „zateplení“. Doufáme, že nový kabát střediska se
líbí i našim spoluobčanům.
• Víte, že … nová lanovka na Sněžku je před cílovou páskou? Lanovka na Sněžku je již skoro hotová, vedou od ní už i
lana budoucí dráhy na Růžovou horu a v dolním úseku z Pece
pod Sněžkou na Růžovou horu už stojí 19 sloupů a je nainstalováno i lano. V horní části, vedoucí těsně pod vrchol Sněžky,
přibývá 17 stožárů. I ty bude na místo osazovat vrtulník,
který je jedinou možností, jak na nejvyšší českou horu a do
jejího okolí pohodlně dopravit velké kusy potřebné pro stavbu. Čtyřmístná kabinová lanovka společnosti Leitner má v
Česku prvenství a nahradí původní sedačkovou lanovku vyrobenou v roce 1949. Dráha lanovky povede po téměř totožné trase, změní se pouze poloha dolní stanice v Peci pod
Sněžkou, která bude níž. Bude tak i snadněji dostupná hendikepovaným. Z bývalé dolní stanice by mělo vzniknout muzeum lanovky.
Návazně se firma VEXTA ujala i další zakázky, a sice rekonstrukce balkonů na domě čp. 805 – Dům zvláštního určení.
Provedena bude zejména nová izolace balkonů, nová dlažba
a vyměněno bude i zábradlí. Akce se pochopitelně neobešla
bez stavebního rumu a ruchu (rámus zbíječek, prach …).
Proto děkujeme všem obyvatelům domu čp. 805 za trpělivost a toleranci. Jinak se to zkrátka udělat nedá.
V příštím roce je na pořadu další dotovaný zateplovací projekt. Na řadu přichází radnice, nebo chcete-li „obecňák“.
Čeká jej prakticky totéž, co bylo provedeno na zdravotním
středisku – tedy zateplení fasády, půdního prostoru a výměna oken a dveří.
• Víte, že … průměrné mzdy v Libereckém kraji vzrostly?
Průměrná mzda v Libereckém kraji v minulém čtvrtletí stoupla. Podle statistického úřadu se vyšplhala na 22 777 Kč, což je
ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 274 korun
více. Nárůst o 1,2 procenta se zdá být důvodem k radosti,
ovšem reálně jsou mzdy o 0,3 procenta nižší než před rokem.
Důvodem je zvýšení spotřebitelských cen, které v uvedeném
období dosáhlo 1,5 procenta. Růst mezd v Libereckém regi-
• Díky dotaci z Ministerstva dopravy ČR, o kterou město
s úspěchem požádalo, lze pokračovat v stabilizaci, zajištění a
opravě mostu přes řeku Jizeru na Hradsku. Začátkem listopadu zde proto budou zahájeny práce na stabilizaci levého
mostního pilíře dle projektu liberecké firmy VANER. Ty spočívají zejména ve zpevnění pilíře a mostních křídel vrtanými
mikropiloty. Opravena bude i nájezdová deska mezi tělesem
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
mostu a hlavní silnicí. Tyto práce si vyžádají částečnou uzavírku silnice I. tř. číslo 14. Provoz zde bude sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen semafory. Parkování vozidel pro
občany Hradska bude zajištěno v uzavřené části hlavní silnice, zastávka autobusů bude přechodně posunuta směrem
k Jablonci – pod nádraží ČD. V průběhu tohoto stavebního
díla bude pochopitelně na nezbytně nutnou dobu uzavřen
most na Hradsku pro provoz vozidel, zachován bude pouze
průchod pro pěší. SDH Jablonec nad Jizerou přemístí část své
zásahové techniky na Hradsko tak, aby zde byla připravena
k využití pro případ mimořádné události – zásahu. Vyřešen i
případný zásah zdravotníků – posádky doběhnou za pacienty
přes most pěšky, v nutném případě lze na Hradsku přistát
s helikoptérou.
I v tomto případě žádáme občany zde bydlící, živnostníky zde
pracující o pochopení a trpělivost, také o opatrnost. Most se
bez opravy neobejde – vidíte to sami v jakém je stavu a jinak
než výše popsaným způsobem ji zajistit nelze. Děkujeme.
• Město však netrápí jen problém s mostem na Hradsku. Ten
na Blansku též není v dobré kondici a proto je rozsáhlejší
oprava připravována i zde. Prvním krokem byla úplná mostní
prohlídka provedená fundovaným mostařem. Ten odhalil
všechny nedostatky a doporučil další postup. Město proto
zadalo vypracování výpočtu zatížitelnosti stávajícího mostu
na Blansku (včetně výhledu po jeho případné opravě), aby
mělo jistotu, že jeho parametry budou i pro dnešní a budoucí užívání dostatečné. Projektant potom zpracuje projekt
opravy a my již dnes hledáme finanční zdroje na její realizaci.
Až k ní skutečně dojde – musí i občané na Blansku počítat
s výrazným omezením přístupu ke svým domovům, protože
ani zde se oprava neobejde bez úplné uzavírky mostu. To
však ne dříve, než v příštím roce – pokud se podaří zajistit
financování firmy Mosty Hofman – autorizované inženýrství
pro mostní stavby Úpice.
• Všichni občané zajisté vnímají, že se město již delší čas
zabývá prosazením výstavby nové čistírny odpadních vod s
optimální technologií a kapacitou. Hlavní důvod, který jej
k tomu vede, je zajištění této nezbytné služby občanům za
trvale únosnou, chcete-li průměrnou, obvyklou cenu. Problém ještě stále nemáme dořešen, i když pro to již bylo ze
strany vedení města vynaloženo opravdu nemálo úsilí.
Jakmile dojde ke konečnému rozhodnutí ve věci našeho
projektu (odehraje se na půdě Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí a mělo by být
Stránka |7
jasno nejpozději na konci března 2014), poskytneme o něm
veřejnosti podrobnou informaci.
• Rada města schválila návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku územně plánovací činnosti mezi městem Jablonec nad Jizerou a městem Rokytnice
nad Jizerou (Stavební úřad), spočívající zejména v pořízení
změny č. 1 Územního plánu města Jablonec
nad Jizerou. Co to znamená? Žádosti občanů a institucí, vlastníků pozemků
v katastrech města Jablonec nad Jizerou,
budou posouzeny, vyhodnoceny a podrobeny řízení, na jehož konci bude rozhodnutí
o tom, zda je žádaná změna možná, či nikoli. Pro ty, kteří o změně uvažují, ale doposud o ni nepožádali, je zde zásadní informace. Máte možnost
nejpozději do konce listopadu 2013 o zapracování svých
záměrů do územního plánu města požádat. Po tomto datu to
bude možné zas až při pořizování příští změny, případně
nového územního plánu, což však lze očekávat nejdříve za 45 let.
• Krajský úřad Libereckého kraje nepodporuje SDH
v Jablonci nad Jizerou. Vězte, že ani ve druhé výzvě
k podávání žádostí o dotaci z prostředků Krajského úřadu
Libereckého kraje z programu „Podpora rozvoje požární
ochrany v Libereckém kraji“ a podprogramu „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ jsme s naší žádostí neuspěli. Ačkoli byly tyto prostředky krajem v obou
případech avizovány jako fond určený obcím na zvyšování
akceschopnosti jejich jednotek SDH, hodnotící komise, která
žádosti posuzovala, tu naši k podpoře nedoporučila. A to i
přesto, že jsme žádali o příspěvek na financování náhrady
zastaralého výjezdového vozidla CAS 24 RTHP Š 706 novějším a výkonnějším vozidlem CAS 32 T 815 6x6 v bezvadném
technickém stavu.
Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Jablonci
nad Jizerou je v současné době zařazena do kategorie JPO III.
v rámci HZS Semily. Je předurčena k zásahům při požárech a
živelních pohromách. Dojezdová oblast výjezdové jednotky
se nachází v podhorských a horských terénech na katastrech
obcí Jablonec nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, Harrachova, Pasek nad Jizerou, Vysokého nad Jizerou, Poniklé, Jestřabí. Při zásazích v těchto převážně horských terénech většinou chybí dostatečný místní zdroj vody. Je proto žádoucí mít
k dispozici vozidlo, které je schopné v terénech západních
Krkonoš zásobu hasební vody k zásahu rychle a spolehlivě
dopravit. K tomu až doposud bylo využíváno právě zastaralé
vozidlo CAS 24 RTHP Š 706 (rok výroby 1976). Životnost tohoto vozidla při nasazení ve výjezdové jednotce byla však již
u konce a zejména jeho technická způsobilost k provozu byla
při povinných technických prohlídkách stále více problematizována.
Město Jablonec nad Jizerou proto již delší dobu
stálo před nezbytností nahradit své dosluhující a do horského terénu nevhodné vozidlo CAS 24 RTHP Š 706 novějším a
výkonnějším. Při řešení tohoto úkolu jsme se rozhodli pro
nákup zánovního vozidla CAS 32 T 815 6x6, jehož technický
stav je bezvadný (rok výroby 1990, zakoupeno v SRN jako
bývalý požární speciál v koncernu BASF).
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
Domníváme se, že náš
projekt přesně splňoval
účel, který krajská dotace
sledovala – měl zvýšit a
opravdu podstatně zvýšil
akceschopnost výjezdové
jednotky SDH Jablonec nad
Jizerou. Připomeňme, že
naše vozidlo CAS 32 T 815
6x6 nyní disponuje nerezovými nádržemi o objemu 5+2 m3 (celkem 7m3 ) pro vodu
(lze s ním tedy převážet i pitnou vodu pro obyvatelstvo
v krizových situacích). Po dohodě s ředitelem Hasičského
záchranného sboru územního obvodu Semily plk. Ing. Kovalským Ph.D. bude toto vozidlo využíváno a nasazováno i
k speciálním (regionálním) zásahům v rámci Libereckého
kraje - pro hašení hasivem CO2 (6x30 kg), jelikož je k tomuto
již z výroby technicky připraveno, což je v rámci Libereckého
kraje skutečný unikát. Dále bude, dle dohody s Ing. Kovalským, dovybaveno i 420 litrovou nádrží na pěnidlo. Město
Jablonec nad Jizerou opakovaně požádalo Liberecký kraj o
dotaci ve výši pouhých 30% pořizovacích nákladů (tedy o
nějakých 147 tis. Kč) na nákup vozidla. Bohužel – ani
v případě první výzvy, ani v případě druhé výzvy mu nebylo
vyhověno. Celou záležitost do ještě chmurnějšího hávu vrhá
fakt, že kraj naopak z téhož fondu podpořil například i žádost
hasičů z Jablonce nad Nisou o dotaci na projekt „Sociální
zařízení v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky“ – tedy na
stavební rekonstrukci. Nechť si prosím každý sám posoudí,
který z projektů, zda náš, či například ten z Jabloneckých
Pasek opravdu zvyšuje akceschopnost zásahové jednotky
požární ochrany SDH.
Postup libereckého Krajského úřadu vnímáme
s velkou nevolí, nechápeme jej. Tím spíš, když dostupné
dokumenty KÚ Libereckého kraje dokládají i to, že například
obci Studenec byl ze stejného fondu (Fond požární ochrany
LK) v roce 2005 poskytnut na nákup stejného typu zásahového vozidla CAS 32 T 815 hned celý 1 milion Kč.
Záchranářská činnost sborů dobrovolných hasičů je
vskutku dobrovolná, nehonorovaná, při tom velmi potřebná,
často nezastupitelná. Stojí na pilířích občanské uvědomělosti, sounáležitosti, odpovědnosti, ochoty nezištně být připraven kdykoli pomoci bližnímu. Neobejde se bez zájmu o věc,
bez nadšení, chuti a fandovství. Jak nejlépe za tento přístup
dobrovolným hasičům poděkovat? Mnozí by možná řekli –
podporou. Postoj, který k nám Krajský úřad odmítnutím
obou našich žádostí zaujal, je v tomto smyslu tím nejhorším
signálem.
• Nejen naše školní budovy byly v nedávné době modernizovány. Novotou se blýská i školní jídelna a kuchyně. Město
zde mj. nechalo zrekonstruovat systém pro odsávání par,
kde pochopitelně nechybí rekuperace tepla. Od pololetí
tohoto roku je kuchyně vybavena i moderním konvektomatem. Konvektomat je profesionální kuchyňské zařízení, které
kombinuje vlastnosti horkovzdušné a parní trouby. Tím pádem může produkovat jak suché, tak vlhké teplo nebo jejich
kombinaci, a to při různých teplotách. Je tedy vhodný pro
mnoho způsobů tepelné úpravy jídel, včetně pečení, smažení, grilování, vaření v páře, nebo blanžírování. Mezi výhody
Stránka |8
této technologie se řadí krátké časy vaření a šetrnější způsob
úpravy pokrmů, které obě vedou k vyšší nutriční hodnotě
připravovaných jídel a zachování vyššího množství vitamínů,
v porovnání s běžnými způsoby tepelné úpravy. Hlavními
způsoby provozu jsou pára, horký vzduch, anebo jejich kombinace. Toto vede k možnosti pečení při nastavení úrovně
vlhkosti, díky čemuž je možné pokrmy připravovat šťavnatější a chutnější. Kuchařinky nám potvrdily, že jsou se svým
modernizovaným pracovištěm spokojeny. A jak je tomu s
jejich strávníky? Zeptáme se a v příštím čísle poreferujeme.
• Systém komunitního kompostování na Jilemnicku, byť byl u
nás zahájen až v polovině roku, občany evidentně zaujal.
Zelené kontejnery na rostlinný odpad, které město rozmístilo
(zatím) na tři stanoviště (Letná, Pilišťata, sídliště u zdravotního střediska) byly od srpna až doposud naplněny hned několikrát a kompostárna v sousední Rokytnici nad Jizerou se už
utěšeně zaplnila. Hotový kompost z ní však nabídneme až
v příštím roce. Kontejnery ponecháme občanům na stanovištích k dispozici tak dlouho, jak to klimatické podmínky dovolí.
V zimním období budou samozřejmě „zazimovány“.
V příštím roce získáme ještě jeden kontejner navíc a počítáme s jeho umístěním v blízkosti centra města u staré hasičské zbrojnice. Všechny odpady mají tu vlastnost, že čas od
času vyvolávají u svých původců nerudovskou otázku „kam
s ním?“. Jsme rádi, že se nám i pro tento segment odpadů
podařilo nalézt a do praxe uvést srozumitelnou „odpověď“.
Děkujeme všem občanům, kteří kontejnery řádně využívají a
respektují, pro který druh odpadu jsou určeny.
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
• Hned dvě NEJ se nám
podařilo zachytit jedním
stiskem spouště fotoaparátu. Nedaleko vlakového
nádraží jsme totiž ve čtvrtek 12. 9. 2013 vyfotili
možná NEJhezčí místní
děvče s určitě NEJmenším
pejskem v náručí. A ručíme
vám za to, že je „to“ živé –
žádný plyšák. (čtyřnohá
Vanesa a dvounohá Lada
Bachtíkovy).
• S opravami vodovodu bývají vždy spojeny nepříjemnosti.
Není to totiž žádná kratochvíle pro ty, kteří je provádějí a
spokojeností neskáčou ani ti, kteří pociťují průvodní jevy.
Každý jistě tuší o čem je řeč. Kohoutky rázem vyschnou –
neteče voda, konec s vařením, praním, mytím … Po opravě –
voda sice teče, ale prská a je zkalená, nevábná – problém
s vařením, praním, mytím trvá. Teprve po odpuštění a usazení kalu v potrubí lze zase vodu z vodovodu běžně užívat.
Hold – tak to je, a bude i při příštích opravách. Tak si jen
upřesněme, že tu poslední odstávku dodávky vody si vynutila
výměna požárního hydrantu u benzinové pumpy firmy Belda
a výměna dvou zemních ventilů v prostoru uzavřeného areálu bývalé továrny Hybler.
Stránka |9
vyřešeno za pomoci vysokozdvižné plošiny, kterou město již
druhým rokem vlastní a provozuje. Je to moc dobrý pomocník.
• Doslova zděšení u některých spoluobčanů vyvolala instalace nových ciferníků
a hodinových ručiček na věž kostela
sv. Prokopa, která
probíhala ve čtvrtek
3. 10. 2013. Přicházeli, volali, dotazovali se, zlobili se a
hněvali. I facebook
toho byl plný. Odevšad společně znělo
– není na to vidět,
z větší vzdálenosti
nerozeznáme kolik
je hodin. Vězte
proto, že i radnice
tento problém vnímá. Ale dílo ještě není dokončeno a předáno. Důležité je,
aby po dokončení rekonstrukce věžních hodin bylo všechno
v pořádku. Nebojte se, na tom samozřejmě budeme trvat.
• „Kulturák“ zas po padesáti letech od svého vzniku zeje
novotou. Pracovníci firmy OBIS z Nové Paky dokončili jeho
zateplení a oblékli jej do nové, slušivé fasády. Rekonstrukce
se týkala i systému vytápění. Zmizely staré litinové kotle.
Byly nahrazeny moderními automatickými ekologickými a
především úspornějšími. Tak ještě pořešit co nejintenzivnější
a nejsmysluplnější využití tohoto našeho kulturního stánku.
Jaké jsou tvoje představy – vážený čtenáři?
• Koncem října se osvědčené zednické duo Prokůpek&Nesvadba pustilo do oprav komínů a větracích šachet
na budově 474-476. Už byl nejvyšší čas, zdivo v nadstřešní
části se doslova rozpadá. Zásobování materiálem zde bylo
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
S t r á n k a | 10
• Svoz nebezpečného odpadu se u nás uskutečňuje dvakrát
ročně, vždy na jaře a na podzim. Všichni to znají, z Jablonce
nad Nisou k nám vyrazí konvoj náklaďáků s vybavením a
občany předávaný nebezpečný odpad si pracovníci firmy SKS
hnedle třídí dle druhů. Na místě je připomenout, že neobsluhují pouze naše město, ale od nás zajíždějí postupně i do
Rokytnice nad Jizerou, Harrachova, Kořenova, Desné … atd.
V poslední době se ukazuje, že podzimní svoz by nejspíš bylo
možné zrušit. Tentokrát jej využilo totiž jen minimum občanů
(doslova jen tři). Znamená to, nejspíš, že komory, sklepy,
garáže a kůlny už jsou vyčištěné, zbavené všeho škodlivého a
četnost svozu 2x ročně je evidentně nadbytečná. Ještě však
prověříme, co na to říká legislativa.
USNESENÍ Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC N. JIZEROU,
KONANÉHO 19. 9. 2013 OD 18 HOD.
V PROSTORÁCH MĚÚ
Zastupitelstvo města
• Dílčí adaptace, opravy a údržbu městských bytů lze provádět téměř výhradně v okamžiku, kdy jeden nájemník byt
opouští, a druhý se ještě nenastěhoval. Ne jinak je tomu
v případě suterénního bytu v čp. 403 („Nadační dům“). Pan
František Martinec jej opustil a město zde provádí rekonstrukci včetně výměny oken. Byt má parametry bezbariérového bydlení a bude k přestěhování poskytnut paní Mirce
Hartigové a jejímu druhu Mirkovi Trčálkovi, který, jak známo,
je tělesně postižený (amputace nohy).
• „Tady to je, tak to opravíme“. V případě poruchy na zemním kabelu si tuto větu mohou realizátoři opravy (v našem
případě Z. Drešer, V. Nosek a D. Peterka viz foto) obvykle říci
mnohem dříve, než je tomu v případě poruchy na vodovodu.
Totiž „vypípat“ elektrický kabel a nalézt, kde má problém –
kde je přerušen je pro specialistu s potřebnou technikou
hračka. Jen sleduje trasu kabelu a porucha mu „zazpívá“ do
uší tady, tady, tady jsem. Jó, to s vodovodem to bývá svízelnější. Ale v obou případech platí – nejtěžší je poruchu najít,
nejsnadnější je pak poruchu opravit.
1) V o l í
a/ Mandátovou komisi ve složení paní
Jarmila Hanyková a pan Milan Mečíř.
b/ Návrhovou komisi ve složení pan Jiří
Šťastný a pan Michal Vrána.
c/ Ověřovatele zápisu – pana Bc. Josef Šelepa a paní Miroslavu Hartigovou.
2) B e r e na v ě d o m í
a/ Zprávu mandátové komise potvrzující usnášeníschopnost
dnešního veřejného zasedání zastupitelstva města.
b/ Zprávu starosty města o plnění usnesení ze sedmnáctého
veřejného zasedání ZM, konaného 24. 6. 2013.
c/ Informaci starosty města o průběhu a stavu přípravy
výstavby nové čistírny odpadních vod k dnešnímu dni.
d/ Informaci místostarosty města o průběhu a stavu realizace projektu – „Zateplení a výměna oken budovy zdravotního střediska“ a „Řešení bezbariérového přístupu do
všech ordinací zdravotního střediska, dále o projektu vybudování „Varovného protipovodňového systému“, který
je realizován společně s obcí Poniklá.
e/ Vzala na vědomí informaci správce majetku města pana
Václava Noska o průběhu a stavu realizace projektu „Renovace věžních hodin na kostele sv. Prokopa“, když se
k tomuto účelu podařilo městu získat dotaci z KÚ Libereckého kraje na spolufinancování.
f/ Vzala na vědomí informaci starosty města o tom že KÚ
Libereckého kraje odmítl v 1. Výzvě poskytnout městu
dotaci na nákup speciálního hasičského vozidla Tatra 815
a na Renovaci pomníku padlým v I. A II. Světové válce
v Pilišťatech. Pro získání dotace na nákup hasičského vozidla byla v září 2013 vypsána 2. Výzva, čehož město využilo a projekt s žádostí o dotaci podalo znovu.
g/ Informaci starosty města o dokončení renovace místních
komunikací v Bratrouchově (od Proudu po hasičárnu) a
v Blansku (přední i Zadní Blansko).
h/ Postup starosty města při řešení havarijního stavu mostu
přes řeku Jizeru na Hradsku v návaznostech. Dotaci na
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
i/
j/
k/
l/
JIZERAN 5/2013
stabilizaci a opravu stávajícího mostu z prostředků Ministerstva dopravy ČR se městu podařilo získat. Stabilizace a
oprava musí být provedeny do konce roku 2013.
Dílčí výstup přípravy projekčního zpracování lokality pro
zástavbu rodinnými domy na Tříčsku předložený zpracovatelem Ing. arch. Jaromírem Jiroušem z Poniklé.
Informaci místostarosty města o projektové přípravě
rekonstrukce železničního přejezdu na silnici I. tř. č. 14
(nad náměstím), když zadavatelem a investorem této
stavby jsou České dráhy. Při realizaci projektu dojde
k částečnému záboru pozemků v majetku města, což bude řešeno smlouvou o zřízení věcného břemene.
Vzala na vědomí informaci starosty města o tom, že město uspělo s žádostí o dotaci na projekt opravy části městského vodovodu. Dotaci ve výši 1,2 mil. Kč poskytuje KÚ
Libereckého kraje. Věc zůstává v jednání z důvodu možného překročení kvóty „de minimis“, což by městu nedovolilo dotaci využít. Případně by ji využilo pouze z části.
(De minimis představuje takovou podporu, která nesmí
spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými
jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout
výši odpovídající částce 200 000 EUR. Jedná se o opatření
EU. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel
podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém
období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům.). V režimu „de minimis“ již totiž
byly městu potvrzeny dotace na zateplení objektů zdravotního střediska a městského úřadu.
Nabídku projektové kanceláře VANER s.r.o. Liberec na
zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a tendrové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Nový most
Hradsko“.
3) S ch v a l u j e
a/ Program osmnáctého veřejného zasedání zastupitelstva
města ve znění předneseném starostou města.
b/ Rozpočtovou změnu č. 2/2013 v projednaném znění.
Změna je podrobně rozepsána v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
c/ Zadání statického výpočtu zatížitelnosti ocelového mostu
přes řeku Jizeru na Blansku po jeho předpokládané generální opravě.
d/ Poskytnutí ručení města za úvěr TJ Sokol Jablonec nad
Jizerou ve výši 2 mil. Kč na projekt „Snížení energetické
náročnosti a změna vytápění objektu Kulturní dům“ se
splatností do 11/2019. Zastupitelstvo pověřuje starostu
města podpisem příslušné Smlouvy o úpravě vzájemných
vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/10780/13/LCD
(Česká spořitelna).
e/ Záměr prodat pozemkové parcely v majetku města p.č.
3809/16 a 3809/17 v k.ú. Buřany (u garážové řadovky
pod nádražím na Hradsku).
f/ Záměr prodat pozemkovou parcelu v majetku města p.č.
1305/1 v k.ú. Stromkovice s věcným břemenem ve prospěch firmy O2 a.s. (na pozemku se nachází kabelové vedení a síťový rozvaděč).
g/ Záměr prodat pozemkové parcely v majetku města p.č.
1231, 1230/1, 1230/2 a část parcely p.č. 1440/4 v k.ú.
S t r á n k a | 11
Stromkovice s podmínkou vyřešení přístupu k sousednímu objektu čp. 14.
h/ Uznání vlastnictví, formou notářského zápisu, budovy
trafostanice na pozemku p.č. -447 v k.ú. Jablonec nad Jizerou (trafostanice na sídlišti Letná) ve prospěch ČEZ a.s.
jako právního nástupce Východočeské energetiky a.s.
Firma ČEZ Distribuce tuto trafostanici provozuje.
i/ Prodej pozemků ve vlastnictví města sousedících
s nemovitostmi manželů Špidlenových na Blansku, a sice
parcelu p.č. 1007/6 v k.ú. Jablonec nad Jizerou za cenu
2
100,- Kč/m , po geodetickém zaměření cesty na parcele
p.č. 1485 v k.ú. Jablonec nad Jizerou též parcelu 1007/4
2
v k.ú. Jablonec nad Jizerou za cenu 60,- Kč/ m manželům
Janě a Martinovi Špidlenovým.
j/ Prodej pozemkové parcely v majetku města p.č. 3971/8
2
v k.ú. Buřany za cenu 20,- Kč/m panu Vítězslavu Pohořalému.
k/ Prodej pozemkových parcel v majetku města p.č. 3972
v k.ú. Buřany a p.č. 742 v k.ú. Jablonec nad Jizerou za ce2
nu 20,- Kč/m žadatelům paní Mgr. Janě Horníkové a panu Štěpánu Žižkovi.
l/ Prodej pozemkových parcel v majetku města p.č. 1076,
1077 a 1081/1 všechny v k.ú. Stromkovice za cenu 20,2
Kč/m manželům Václavu a Kateřině Taitlovým.
m/ Prodej pozemkové parcely v majetku města p.č. 247/16
2
v k.ú. Jablonec nad Jizerou za cenu 60,- Kč/m manželům
Romanu a Ludmile Mládkovým.
n/ Prodej pozemkových parcel v majetku města p.č. 1205/1,
1205/3, 1205/4, 1206/3 a sjednanou část parcely
2
p.č.1206/1, vše v k.ú. Stromkovice, za cenu 35,- Kč/m
manželům Ing. Zdeňkovi a Janě Hrzánovým.
o/ Prodej pozemkových parcel v majetku města p.č. 1207,
1206/2 a sjednanou část parcely p.č.1206/1, všechny
2
v k.ú. Stromkovice, za cenu 35,- Kč/m panu Lukáši Svobodovi.
p/ Prodej pozemkových parcel v majetku města p.č. 1151/1
2
2
za 10,- Kč/m a 1150 za 20,- Kč/m , obě v k.ú. Buřany,
manželům Radkovi a Vladimíře Tocháčkovým.
q/ Prodej sjednané části pozemkové parcely v majetku měs2
ta p.č. 44/1 v k.ú. Jablonec nad Jizerou za cenu 60,- Kč/m
paní Haně Vaňkové.
4) O d k l á d á
a/ Pořízení projektové dokumentace na výstavbu nového
mostu přes řeku Jizeru na Hradsku.
Václav Hájek
zástupce starosty
Inzerce
ing. Miroslav Kubát
starosta
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
S t r á n k a | 12
PODZIMNÍ DERATIZACE
Problémem měst a
příměstských částí velmi často bývá přemnožení nejrůznějších hlodavců. Ačkoliv se jedná
o zdánlivě roztomilá a
plachá zvířátka, mohou napáchat škody nemalých
rozměrů a je nutné se na jejich případnou návštěvu
řádně připravit, naše město nevyjímaje.
V první fázi se jedná o preventivní opatření, která jsou určena k celkovému zamezení výskytu synatropních hlodavců (zejména potkanů,
krys a myší, což jsou epidemiologicky nejvýznamnější přenašeči infekčních onemocnění). Mezi tyto
postupy patří například znemožnění přístupu hlodavců k potravě, zamezení průniku do budov a
místností, zabránění zasídlení a hnízdění apod.
Pokud tato opatření selhávají, nebo jsou nedostatečná, přichází na řadu opatření represivní, neboli vlastní hubení hlodavců přímo v ohnisku výskytu, tzv. cílená deratizace. Určení původce nebývá
pro laika vůbec jednoduché, protože vidět jsou
pouze důsledky hlodavcovy přítomnosti, ale odborníkovi k identifikaci většinou stačí troška nalezeného trusu.
Způsoby deratizace
Nejspolehlivějším a nejrozšířenějším způsobem bývá deratizace chemická, využívající účinných, zákonem schválených biocidních přípravků,
které nesmí ohrozit životní prostředí, ani jiné volně žijící živočichy. Tyto rodenticidy musí naopak
způsobit velmi rychlou smrt nežádoucího hlodavce
pomocí vnitřního rozvratu jeho organismu.
Jako doplněk se často využívá také deratizace mechanická, která je založena na přímém
odchytu hlodavců do speciálních pastí. Jedná se o
pérové sklapovací pasti (s dřevěnou, kovovou či
plastovou podložkou v různých velikostech), jenž
hlodavce usmrcují okamžitě, nebo živolovné pasti.
K vidění jsou i pasti lepové a čelisťové, tzv. železa,
které jsou ale zákonem 246/1992 Sb. zakázané,
protože způsobují četná zranění a zdlouhavý úhyn
zvířete. Ačkoliv se jedná o nežádoucí živočichy,
jejich usmrcování po odchytu totiž podléhá výše
zmíněnému zákonu na ochranu zvířat proti týrání.
Povoleno je např. zastřelení ze vzduchovky, předávkování inhalačními narkotiky nebo použití
CO2.
Aby byl výčet způsobů úplný, je nutné
zmínit ještě fyzikální (například vyplavování nor
vodou) a biologické hubení hlodavců (využívající
přirozených predátorů, například koček). Důležité
je zmínit, že ochrannou deratizaci mohou provádět
pouze osoby s odbornou
způsobilostí podle paragrafu
58 zákona 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví v
platném znění.
MěÚ Jablonec nad Jizerou
Při financování výstavby domu hypotékou je velmi
důležité pečlivě vybírat banku, kde budete hypotéku čerpat a
také dobře spočítat její výši. Špatný odhad nákladů na výstavbu vás může dostat do velkých nepříjemností. Úvěrový
rámec vám totiž žádná z bank nenavýší.
S podceněním rozpočtu stavby se přitom hypoteční
specialisté setkávají poměrně často a nalezení řešení, jak
dostavění domu financovat, nebývá v těchto situacích snadné. Majitel hypotéky se totiž za těchto okolností dostává do
„začarovaného kruhu“, kdy mu banka neposkytne další peníze nad rámec smluveného úvěru a zároveň tím, že kvůli nedostatku financí nedokončí a nezkolauduje stavbu v termínu,
k němuž se bance zavázal, poruší podmínky úvěrové
smlouvy.
Pokud vyčerpáte úvěr, který vám banka schválila,
neumožňuje žádná z českých bank jeho navýšení. Řešením v
této situaci může být buď zřízení druhého úvěru, nebo refinancování stávajícího. Refinancování čerstvě vyčerpaného
úvěru se v mnoha případech nevyplatí, proto schůdnější
variantou je vzít si úvěr druhý. Většinou se při přečerpání
jedná o částky kolem 200-300 tis. Kč, proto je v mnoha podobných případech vhodné použití překlenovacího nebo
řádného úvěru ze stavebního spoření. Další možností je obrátit se s žádostí o druhý úvěru u stejné banky, jako je původní úvěr s tím, že pokud na to banka přistoupí, bude možné později sloučit tyto dva úvěry v jeden. Tento postup však
není u všech bank standardní a ne každá banka vám ho
umožní. A pokud ano, pak je třeba počítat se zpoplatněním
této služby.
Zdroj Internet
Inzerce
PROVOZNÍ DOBA:
PO-PÁ: 8:30 – 17:00
SO: 8:00 – 11:30
TEL.: 775268622
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Jablonec nad Jizerou vytrvale motivuje své občany i
návštěvníky k pečlivému třídění odpadů. Platí u nás doslova
- směsný odpad, který vyprodukuješ – ZAPLATÍŠ. Hospodaříš-li správně, zejména pak třídíš-li odpad a odevzdáváš-li
všechny recyklovatelné materiály k dalšímu využití - hodně,
opravdu hodně moc UŠETŘÍŠ. Za likvidaci vytříděného odpadu v Jablonci nad Jizerou totiž občané neplatí vůbec nic mají to ZADARMO. Finanční efekt pro občana je opravdu
velký a okamžitý. Každý musí uznat, že jsou u nás náklady
domácností na likvidaci odpadů v porovnání s "poplatkovými" obcemi i řádově nižší. Samozřejmě, město ze svého rozpočtu nemalou částkou občanům na fungování tohoto systému přispívá. Nikoho jistě nepřekvapí informace, že svoz
nebezpečných odpadů, pořizování pytlů na tříděný odpad,
odvoz vytříděného odpadu a podobně - stojí také spoustu
peněz. Za občany to zkrátka hradí město a většina zastupitelů města se shoduje na tom, že je to smysluplná investice.
Zopakujme si tedy, že směsný (dále netříditelný) komunální odpad odkládáme v Jablonci nad Jizerou do k tomu
určených plastových pytlů o objemu 110 litrů s logem firmy
Marius Pedersen, které lze zakoupit za 66,- Kč (malý 60 litrový za 35,- Kč) - v prodejně tabáku (p. Červinka), v prodejně
pracovních pomůcek T. A. S. (paní Bauerová), v prodejně
Potraviny (p. Novák), v prodejně MINOR – praktické zboží
paní Jitky Janatové a v prodejně DROGERIE paní Věrky Kašťákové. Stejně tak zde lze za stejnou částku zakoupit samolepicí kupony určené na plechové či plastové popelnice o
objemu 110 litrů s již dále netříditelným komunálním odpadem. Velkoobjemového komunálního odpadu se občané
mohou (za úplatu) zbavit ve Sběrném místě každou sobotu v
čase od 9 do 11 hodin a každou středu v čase od 14 do 16
hodin. Podobně funguje o sobotách i režim u velkokapacitních obsluhovaných kontejnerů na Končinách, na Blansku, ve
Vojtěšicích, v Dol. Dušnici, v Hor. Dušnici a ve Stromkovicích.
Tedy: Opakování – matka moudrosti:
Pro třídění využitelných složek odpadu využíváme k
tomu určených barevně odlišených plastových pytlů, a sice:
 žlutých pytlů - určených pro všechny plasty
z domácností (žlutý pytel s přetiskem PLASTY
Z DOMÁCNOSTI)
 žlutých pytlů - určených pro PET lahve (žlutý pytel s přetiskem PLASTOVÉ LAHVE OD NÁPOJŮ)
 oranžových pytlů - určených pro nápojové kartony (oranžový pytel s přetiskem NÁPOJOVÉ
KARTONY)
 modrých pytlů - určených pro papír (modrý pytel s přetiskem NOVINY, ČASOPISY, KARTON)
 šedých pytlů - určených pro kovy a kovové obaly z domácností (šedý pytel s přetiskem KOVOVÉ OBALY). Je nezbytné, aby do tohoto pytle
byly vkládány jen ty kovové předměty, pro které je určen. Těžké kusy kovu tam prosím nestrkejte. Kovové obaly (plechovky) VYMÝVEJTE,
jejich víčka ohýbejte zpět do dózy, aby se plastový pytel při manipulaci s ním neprořízl. Počínejte si prosím tak, jako byste s těmi pytli měli
dále při odvozu a zpracovávání manipulovat
S t r á n k a | 13
sami.
Pytle jsou k dostání na známých (výše uvedených) distribučních
místech VŠECHNY ZDARMA. Město
tyto plastové pytle pravidelně 1x týdně sváží. Dnem svozu tříděného odpadu je každé pondělí – pytle proto na stanoviště odkládejte
nejdříve o víkendu. Moc prosíme všechny občany, aby toto
respektovali. Pytle přece nemusí „strašit“ na stanovištích po
obci již od úterka a celý týden tu čekat na odvoz.
Žádáme občany naléhavě!!!
Do pytlů určených pro třídění znovu zpracovatelného odpadu dávejte skutečně jen to, co tam patří. Nechcete-li
třídit - nemusíte. V tom případě však používejte výhradně
popelnici s kupónem, případně placený pytel na směsný
odpad. Vytříděný odpad v barevných pytlích přistavujte na
stanoviště k odvozu skutečně až těsně přede dnem svozu.
Pro třídění PET-lahví občanům i nadále slouží také
velké kontejnery (žluté) na Letné a před nádražím ČD.
Sklo třídíme na čiré - do bílých zvonových kontejnerů
a na barevné - do zelených zvonových kontejnerů. Tyto
kontejnery jsou rozmístěny téměř do všech částí města,
kontejner je i v osadě Rezek.
SBĚRNÉ MÍSTO KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Nachází se v prostoru za hasičskou zbrojnicí naproti
nádraží ČD. Slouží občanům v našem městě k odkládání
objemného komunálního odpadu, lze zde odložit i železný
šrot, bílou elektroniku (dosloužilé ledničky, mrazničky),
ostatní elektroniku (televizory, počítače, rádia apod.), světelné zdroje (výbojky, zářivky), baterie, akumulátory, monočlánky a podobně. Tyto komodity zde jsou obsluhou přijímány k likvidaci zdarma, podmínkou však je, aby vyřazované
přístroje a aparáty byly kompletní. Za likvidaci torza bude
vždy požadována úhrada (toto vyplývá z podmínek nového
zákona o odpadech a následně ze smluv s firmami pověřenými přejímáním těchto nebezpečných odpadů k dalšímu
zpracování – jde o firmy ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP).
Inzerce
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
NABÍDKA PRÁCE
Výrobce ozubených kol, firma
ELITEX OK s. r. o. Jablonec n. Jiz.
přijme zaměstnance na pozici
NÁSTROJAŘ
OBRÁBĚČ KOVŮ
Požadavky: Vyučen ve SO, orientace v
technické dokumentaci, samostatnost
Mzda: dohodou
Bližší informace:
Ing. Pácal, tel. 605558954
Inzerce
S t r á n k a | 14
Říjen
Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od
jelení říje. Latinský název October znamená osmý měsíc a je
odvozen z římského kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. Teplý říjen - studený listopad a únor. Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné
vinobraní. Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Teplé září - říjen se mračí. Září víno vaří, a co nedovaří, říjen
dopeče. Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají. Divoké husy na odletu - konec i
babímu létu. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu. Je-li říjen velmi zelený, bude zato
leden hodně studený. Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to
zima stálá.
Nabízíme lesní služby
- výkup dřeva za bezkonkurenční ceny!!!
- těžba a přibližování dřeva
- doprava dřeva
- pěstební činnost
- výkup lesů (popřípadě i s pozemky)
Filip Drbohlav
KOŠŤÁLOV
Mob.: 777 081 080
Email: [email protected]
a
Tomáš Housa
Horní Tříč
Mob.: 728 419 676
Inzerce
MVDr. Karolína Stehlíková
Veterinární lékař
Poskytuji preventivní péči (vakcinaci, antiparazitární program), interní medicínu, poradenství, základní chirurgii, odstranění zubního kamene, prodej klinických diet …
Jablonec nad Jizerou 329
(v budově Zverimaxu)
Tel.: 731 104 290
Ordinační hodiny:
pondělí 9 - 11
středa 16 - 18
Po domluvě je návštěva možná i mimo ordinační hodiny případně přímo u chovatele.
V přítomnosti je jistá
jen naše minulost,
a v budoucnosti je jistá
jen naše smrt!
Náš život je cesta. Má začátek a má i konec, obojí k cestě patří a do velké míry ji určuje. Když máme hodně sil a
svižně kráčíme životem, umíme být stateční a veselí. Vždycky
však, když na svět přicházíme a když z něj odcházíme, mnoho
sil nemáme a jsme křehcí. Potřebujeme mít nablízku ty, kteří
nám rozumějí. Nic v našem vesmíru není izolované, všechno
existuje ve vztazích. I obraz našeho života se skládá z mozaiky vztahů a jedním z jeho dílů je smrt. Také ona má své vztahy - k naší víře, svobodě, lásce, jistotě, životu, naději a pravdě. Celou dobu
své
pozemské
existence
tyto
hodnoty hledáme
a na samém konci
hledání nás samotné
nalezne
ona - smrt.
V okamžiku
smrti má člověk
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
největší míru svobody. Jde o to, že člověk v pravý čas, když
sám byl ještě dostatečně svobodný, přijal život se vším krásným i těžkým pod zorným úhlem smrti a života věčného,
přijal jej v důvěře, že smrt je branou k poslední a věčné svobodě. Pregnantně to vyjadřuje Karl Rahner, když říká, že
neumíráme až na konci, ale během celého života. Naše umírání má vztah i k lásce. Je totiž naším vznešeným posláním,
abychom si mezi sebou navzájem pomáhali objevovat nejen
smysl života, ale i smysl smrti - v lásce.
Dietrich Bonhoeffer, který položil za věc svobody
svůj život, napsal tváří v tvář blížící se popravě: „Osvobození
z utrpení spočívá v tom, že člověk smí svou věc zcela pustit
ze svých rukou a vložit ji do rukou Božích. V tomto smyslu je
smrt korunou lidské svobody. Na cestě ke svobodě je smrt
největším svátkem.“
Svátky na počátku listopadu - Všech svatých a následně Všech věrných zemřelých, nám dávají mnoho příležitostí se zastavit a přemýšlet o smyslu našeho života, o tom,
co s námi bude po smrti? Při návštěvě hřbitovů a hrobů
svých blízkých můžeme přemýšlet o úctě k nim i o životě
věčném. Zároveň je to příležitost srovnat si svůj životní směr
s hodnotami a životním stylem, které obstojí i před smrtí a
životem věčným.
První listopad je svátkem všech známých i neznámých svatých – živých. Rád vzpomínám vždycky především
na ty neznámé. Chovám nejhlubší úctu ke všem zejména
chudým, bezejmenným, a všelijak tělesně i duševně postiženým svatým lidem, k těm, kteří se nedali přemoci svým postižením nebo chudobou a žili před Boží tváří i před tváří
světa pokojně a pravdivě.
Navzdory rozšířené a ničím nepodložené rádoby
tradici o konci života, mi projde hlavou zkušenost Sv. Lukáše
„On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před
ním jsou všichni živí“.
Je tedy potřeba brát život jako jeden, bez rozdělování na život zde a nějaké jiné pokračování po smrti?
Je pro nás přínosnější vědět, že věčný život žijeme
právě teď … a to v jistotě apoštola Pavla: „Jsem si jist, že ani
smrt ani život (...) ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže
nás odloučit od lásky Boží“.
Dále mi na hřbitově „dojde“ že naši zesnulí byli
„konečně“ pozváni, aby „měli život a měli ho v hojnosti ...“
(J 10,10).
Zahřívá to moji duši, když mi srdcem dojde odvěká
pravda. Vezme-li něco člověk do rukou, často to končí smrtí.
Promlouvá li Bůh k člověku, probouzí ho k životu v plnosti.
Dokonce to nemusím ani vztahovat výlučně na mrtvé v hrobech, ale i na „mrtvé“ lidi, kteří podle starého vousatého
vtipu „umřeli ve třiceti a byli pohřbení v osmdesáti“. Jde o ty,
kteří se od svých třiceti let vůbec nezměnili. Už ve třiceti
všechno znali, všemu rozuměli, všechno jim bylo jasné,
všechno nové a neznámé jim bylo lhostejné. Přitom nic kladného neudělali, nerozvíjeli se, nepřemýšleli o svém životě.
Vždyť jak všichni víme: Lidská pýcha umírá půl hodiny po
smrti těla.
A pak už mi jen běží před očima důvody, zda a proč
zůstávat zde na zemi, nebo zda nepřišel čas kráčet dál
k věčnosti. Věčnosti – životu věčnému, kde mám mnoho
přátel mezi svatými a také mnoho přátel z blízkosti svého
S t r á n k a | 15
života. Přátel, na které se těším, až s nimi pozvednu pohár
vína na život.
My Evropané s pohárem vína připíjíme na zdraví.
Židé s pohárem v ruce říkají Le chaim – Na život, myslí se
plnohodnotný život jak fyzický tak duchovní, časný i věčný.
Se všemi, kteří tedy chtějí žít, pozvedám v tomto čase svatých a věčně živých pohár na život – ať stojí za to.
To nám Všem přeji pro čas dušičkový, podzimní, adventní, vánoční i celoživotní.
P. Ivo
Pozvánka
ADVENTNÍ VARHANNÍ
KONCERT
**************************
Všichni přátelé krásné hudby
jsou srdečně zváni do kostela
sv. Prokopa v Jablonci n. Jizerou
v sobotu 21. 12. 2013 od 16 hodin
**************************
V podání Jany Havlíčkové zazní populární
melodie např. Schubertova a Gounodova
AVE MARIA, Bachova TOCCATA a AIR,
Handelova LARGA a SLAVNOSTNÍ POCHOD, Schneiderovy PÍSNĚ a mnohá další
díla, která potěší Vaši duši v adventním čase
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Inzerce
Dolní stanice vleku v Jablonci n. J.
OTEVŘENO
St: 15 – 22 hod.
Čt: 15 – 22 hod.
Pá: 15 – 24 hod.
So: 15 – 24 hod.
Ne: 15 – 22 hod.
PIZZA a ZELENINOVÉ SALÁTY
VELMI PŘÍZNIVÉ CENY
Tel.: 737 006 102
NAJDETE NÁS NA
Poděkování
PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom co nejsrdečněji chtěli poděkovat
pečovatelkám místní Terénní pečovatelské služby.
V Domě zvláštního určení v Jablonci n. Jizerou pak zvláště paní Gitě Janákové a paní Janě Bartoníčkové. Jejich
obětavá péče, pracovní nasazení a pomoc potřebným je
příkladná. Děkujeme.
Obyvatelé „Pečovateláku“
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
KLUB ŽEN
XX.TĎT - dešifruji zkratku: Dvacátá výstava řemeslné a zájmové činnosti s názvem TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS ...,
kterou už desátým rokem pořádá náš dobrovolný Klub žen,
se konala v sobotu 19. října 2013 a setkal se s poměrně velkým ohlasem. A to nejen z řad vystavovatelů, ale zejména, a
to je pro nás aktéry velice důležité, z řad široké veřejnosti.
Máme mezi nimi svoje stálé a věrné příznivce, ale přišli i
mnozí poprvé, a to nás hodně potěšilo. Přiznávám, že to
pořádáme rády a s chutí, ale nejen samy pro sebe, ale hlavně
proto, aby se v našem městečku konalo něco jiného, než
všude v okolí. Dětský den, koncerty country nebo dechovky,
vánoční akce, ty se konají na mnoha místech. (Výjimkou je
Vysoké nad Jizerou se svým KDP - letos byl už 44., a my máme jarní a podzimní TĎT - letos 19. a 20.).
Naše veliké poděkování je pro (oni už budou vědět,
za co je): MěÚ Jablonec nad Jizerou, vedení TJ Sokol + volejbalový oddíl, obchody a služby v našem městě, vystavovatelé
- stálí i noví, členky Klubu žen a jejich rodinní příslušníci a
hlavně DIVÁCI = návštěvníci - ať platící dobrovolné vstupné
nebo i ti, co se tváří, že kasičku nevidí. (Výtěžek ze vstupného
a z "košíčku štěstí" věnujeme tradičně Dětskému centru
v Jilemnici.) Děkujeme vám všem. Pokud jsem na někoho
zapomněla, a on se cítí ukřivděný, omlouvám se, a ať se mi
připomene, já mu poděkuji osobně.
Musím se přiznat, že toho bylo na mne v posledních
dnech před TĎT příliš. Řízením osudu jsem se stala součástí
tradice divadelní ve Vysokém nad Jizerou a bylo mi dopřáno
účastnit se 44. KDP - dešifruji zkratku: Čtyřicátý čtvrtý Krakonošův divadelní podzim. Jako divák - bylo to příjemné, i jako (téměř bezvýznamná) héérečka - to byly nervy! Nejpříjemnější bylo poznání, že nedaleko od nás žijí lidé, kteří
dokáží při svých každodenních starostech a povinnostech
vytvořit dílo nevýslovného výkonu a hlavně obsahu. Ochotnické divadlo má zde dlouholetou tradici, to všichni víme, že
tím žije po celý rok hodně lidí, to většinou tušíme, ale být s
nimi při celostátní přehlídce, slyšet na ně upřímná a od srdce
S t r á n k a | 16
jdoucí slova chvály z úst velkých divadelních kapacit, to jsem
měla možnost zažít úplně poprvé. Děkuji VÁM. Závěrečný
tradiční Sejkorák jsem měla sice bez sejkor, ale zato se šumivým přípitkem a mnohohlasým "ŽIVIJÓ".
Tak ať ŽIVIJÓ ve Vysokém, v Jablonci, v celé naší
vlasti a všude, kde jsou lidé, kteří nemyslí jen na sebe ...
A jen tak mimochodem - na 20. TĎT jsem měla řízky dva
 ale už bez salátu .
Děvčata moje zlatá, děkuji vám za práci, pomoc, pochopení a buďte zdravá, šťastná a pořád tak spolehlivá, vždyť
ta námaha a starosti přece stojí za tu radost, kterou rozdáváme druhým a zdobíme jim všední dny, jako chudobky zkrášlí obyčejnou trávu, než zapadlou sněhem.
Ne, nekončím skepticky, jistě víte, že pod tajícím
sněhem hned zjara mají sedmikrásky už nová poupata.
---------------------------------------------------------------------------------
Sejdeme se na schůzi 15. 11. v klubovně ČČK od
19 hod. a rozmyslete si, jakou chcete odměnu za celoroční
práci: Poukaz na kosmetiku, pedikúru nebo masáž. Letos
jsme žádný výlet nestihly - moc práce v práci, apod. tak se
odměníme jinak.
--------------------------------------------------------------------------------Na závěr tradiční přání čtenářům Jizeranu, ať prožijete bez problémů letošní podzim a těšíme se s vámi na
shledání ve zdraví a pohodě na jarní výstavě TĎT. Zatím
uvažujeme o sobotě 5. dubna 2014. Více oznámíme v příštím
čísle našeho zpravodaje.
Za Klub žen Jarmila Hanyková
KLUB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
V tomto období jsme uskutečnili několik pěkných
výletů do míst, kde jsme ještě nebyli. Cestu z Jilemnice po
silnici směrem na Martinice nám sice znepříjemňovala auta,
ale pak jsme odbočili na lesní cestu, a to už bylo velice příjemné. Došli jsme na nám známé místo k rybníkům ale brzo
jsme odbočili, posbírali něco hub, odpočinuli a lesem došli na
silničku od Zálesní Lhoty, a mohli obdivovat krásný velký
rybník, přešli jsme po jeho hrázi a vystoupali příjemnou cestou na Martinické nádraží. Toto nádraží je možná historicky
zajímavé, ale co se týče nastupování do vlaků, je to jedno z
nejhorších nástupišť u nás co znám. Do vlaků se nedá takřka
vylézt.
Návštěva majáku a muzea Járy Cimrmana v Příchovicích byla nezapomenutelná. První oficiální muzeum českého génia bylo zde otevřeno v červnu letošního roku v areálu
u Čápa. Je v něm umístěna značná část pozůstalosti Járy
Cimrmana. Historické stavení u Čápa se kdysi stalo základem
obci Příchovice, která podle řady znalců byla předobrazem
bájného Liptákova, místem pobytu jednoho z největších
Čechů. Expozice muzea je složena ze sbírek dosud schraňovaných v depozitářích divadla Járy Cimrmana, ale též pamětníků Pojizeří, kteří darovali množství autentických památek
na pobyt génia na Liptákovsku. Podle výpovědí pamětníků
během svých toulek přemýšlel o vztyčení věže, což se mu
dodatečně splnilo.
Dalším krásným výletem byla návštěva muzea "Klenotnice" v Nové Pace a Suchardova domu. V Klenotnici jsme
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
obdivovali drahokamy a drahé kovy, které se nacházely v
okolí. První zmínky o sběru a zpracování těchto vzácných
kamenů sahají až do 14tého století. Postupem času začali
lidé zjišťovat, co se zde nachází za drahokamy a začali je
postupně schraňovat. Základ expozice "Klenotnice" tvoří
školní a soukromé sbírky, které pocházejí z poloviny 19.
století. Muzeum vzniklo teprve v roce 1908. Nová budova "Klenotnice", speciálně postavená pro uchování sbírek,
byla otevřena na jaře roku 1996. V přízemí se nacházejí polodrahokamy a drahé kovy v krásně uspořádaných vitrínách i
okolním prostředí, v 1. patře jsou geologické nálezy a pozůstatky v kamenech různých přesliček, plavuní a zkamenělých
stromů a v 2. patře je expozice spiritizmu v Podkrkonoší.
Venku jsme obdivovali obrovský zkamenělý strom delší jak 8
metrů a zamířili do Suchardova domu.
Suchardův dům byl dostavěn v novorenezančním
slohu v roce 1896. Na výzdobě domu i přilehlé dílny se podíleli členové známého sochařského rodu Suchardů. Zakladatelem rodu byl Jan Sucharda starší narozen v roce 1710. Od té
doby trvá výtvarná rodinná tradice. Suchardové tvořili
nejdříve pomníky, náhrobky, sochy, betlémy i loutky. Nejstarším známým ze Suchardů je Stanislav (1884 – 1910),
autor pomníku Fr. Palackého v Praze. Jeho mladší bratr
(1885 -1968) je autorem apoštolů pro Staroměstský orloj v
Praze. Vytvořil 250 hlavic pilířů v chrámu sv. Víta v Praze.
Jejich sestra Anna Boudová byla matkou známého ilustrátora
Cyrila Boudy. Suchardova dílna ovlivnila spoustu velkých
umělců. Zde jsme také obdivovali betlém, jehož jesličky prý
poprvé postavili v roce 1223 svatý František z Assisi. Je to
Novopacký Mádlův betlém. Plni dojmů a zážitků jsme se
vydali na cestu domů. Zážitky z dalších výletů příště.
Za KZP Mečířová K.
Inzerce
S t r á n k a | 17
Inzerce
Kosmetický sallon Nelly
Jablonec nad Jizerou 361
(naproti železářství)
Rozkveťte
v salonu NELLY
KOSMETIKA, tel.:721 140 079
PÉČE O PLEŤ: čištění, masky, masáže, peeling
PÉČE O RUCE: přírodní zpevnění nehtů P-shine
parafínové zábaly
DEPILACE
DENNÍ A SLAVNOSTNÍ LÍČENÍ
MASÁŽE LÁVOVÝMI KAMENY
SOLÁRIUM
PRODEJ KOSMETIKY
ZÁBALY: zeštíhlující a proti celulitidě
LASEROVÁ LÉČBA: akné, hojení jizev, omlazení
pleti
NEHTOVÁ MODELÁŽ, tel.: 739 659 211
MANIKÚRA
ZDOBENÍ NEHTŮ
MODELÁŽ GELOVÝCH A AKRYGELOVÝCH
NEHTŮ: na typy a vlastní nehty
MODELÁŽ NEHTŮ NA NOHYPEELING,
MASKY NA RUCE
MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ.
OBLASTNÍ SPOLEK ČERVENÉHO KŘÍŽE
Příspěvek čtenáře
PODĚKOVÁNÍ
TOUTO CESTOU BYCH CHTĚLA PODĚKOVAT VŠEM,
KTEŘÍ SE TADY V JABLONEČKU VĚNUJÍ MLADÝM
HASIČŮM A ZEJMÉNA JITCE MLÁDKOVÉ. VŠICHNI
MAJÍ MŮJ VELKÝ OBDIV A DĚKUJI JIM, ŽE MOJE
DĚTI MŮŽOU CHODIT DO TAK BEZVA KROUŽKU. I
KDYŽ TO S DĚTMI NĚKDY NENÍ LEHKÉ, PŘESTO DO
DALŠÍCH LET PŘEJI HODNĚ ZDARU, ÚSPĚCHŮ A
PEVNÉ NERVY.
DANA KOBRLOVÁ
Je 8. září a na náměstí se
už pomalu sjíždějí rodiče se svými
dětmi, které se zúčastní 6ti
denního oblastního studijního
střediska mládeže v poskytování
první pomoci. Zdena Javůrková
společně s paní Harcubovou z
Poniklé všechny srdečně vítá.
Když už je všech 15 dětí pohromadě, tak společně odjíždějí na hotel Stráž, kde se
studijní středisko bude konat. Rodiče mají možnost si
prohlédnout místo, kde jejich děti budou po dobu 6ti dnů
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
ubytované a kde se budou učit první pomoc a také se
společně bavit. Po rozloučení rodiče odjíždějí a děti se
začínají ubytovávat a seznamovat se s prostředím.
Po obědě a po vyřízení všech nutných formalit se
pak všichni společně vydávají na obhlídku a seznámení s
okolím. Nejprve je čeká návštěva kravína, kde si děti
prohlédly expozici starých časů (věcí, které tam lidé věnovali,
a které by jinak zapadly v zapomnění). Po prohlídce pak
pokračovaly pomalou procházkou na Háskov, kde si mohly
dát něco k pití, nebo i zmrzlinu na občerstvení a po krátkém
odpočinku se pak vydaly zpět do hotelu, kde je čekala večeře.
Po ní pak bylo seznámení s programem na další den.
V dopoledních hodinách probíhala výuka první
pomoci. Děti se po celý týden učily jak poskytnout první
pomoc. Dále pak měly spoustu přednášek, jako například
péče o zuby, práce Policie ČR, práce Horské služby a u všeho
se objevovalo jedno téma a to první pomoc. Jeden den je pak
čekal celodenní výlet, a to do jeskyní v Bozkově a dále pak
prohlídka výroby vánočních ozdob ve firmě Rautis v Poniklé.
Nejvíce se dětem líbilo, když si mohly osobně jednu vánoční
ozdobu vyrobit. Jinak je čekalo spousta her, kvízů, ale i
znalostních testů. A jako každý rok, tak i letos je čekala
diskotéka. To je pro ně vždy na závěr odměna za jejich
získané znalosti z první pomoci. V sobotu po snídani pak
začalo velké balení, úklid a loučení. Postupně jak si pro ně
rodiče přijížděli, tak odjížděly domů. Všem se pobyt velice
líbil a rádi by příští rok zase přijeli, ale to je dlouhá doba.
Důležité je, že se dětem pobyt líbil, a že se alespoň něco
málo naučily a že si ověřily, že opravdu umět poskytnout
první pomoc je velice důležité.
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Harcubové
a slečně Lucii Ditzové za pomoc při této náročné akci. Věřte,
že to není žádná legrace starat se 24 hodin denně po celých 6
dní o 15 dětí a zároveň jim vymýšlet program a hlavně být
neustále ve střehu, aby se nikomu nic nestalo.
Ve čtvrtek 19. září zahájili senioři své pravidelné
dýchánky. Na začátek jsme ani nepočítali s velkou účastí, ale
to byl velký omyl. Sešlo se jich víc než dost. Už byli natěšení,
že zase budou moci ty své pravidelné dýchánky navštěvovat.
Všichni už měli dlouhou chvíli a hlavně si potřebovali
popovídat a sdělit své zážitky a dojmy z 3 měsíční pauzy. Už
byli natěšeni, jak zase budou společně slavit narozeniny nebo
svátky a hlavně je zajímalo, co jsme si pro ně připravili. Něco
jsme vymysleli, ale to bude pro ně překvapení. Ale alespoň
něco - 31. října mezi ně přijde pan doktor Puskarčík, a
protože v těchto sychravých dnech budou určitě řádit
chřipky, tak jim bude mít co povídat. Zajisté je bude nabádat,
aby se hodně a teple oblékali, pili čaj a moc nechodili venku
a nedýchali chladný vzduch. Možná jim dokonce doporučí, že
nebude škodit ani teplý čaj, a to s rumem. To abychom
udělali řádnou zásobu. Musíme přece myslet na jejich zdraví
– jinak bychom si to pak vyčítali. No a co je bude čekat dál, to
si zatím necháme pro sebe, protože jinak by to nebylo
překvapení.
Dne 12. a 19. října proběhlo školení první pomoci v
délce 16ti hodin pro dobrovolné hasiče, kterého se zúčastnili
hasiči z Lomnice, Turnova a Harrachova. Školení ukončili
písemným testem. Všichni přítomní si školení velice
pochvalovali. Paní Renáta Sodomková je zkušenou školitelkou
S t r á n k a | 18
a umí velice dobře vyprávět, a tak výukovou látku podat co
nejzajímavěji a zároveň povídání prokládá svými zkušenostmi
sestry ze záchranky. Snad právě proto má její školení takovou
dobrou odezvu.
Na konec listopadu plánujeme, jako každý rok,
odměňování dárců krve v jilemnickém Eurestu. Ale o tom až
zase příště.
Javůrková Zdeňka
Inzerce
SDH JABLONEC NAD JIZEROU
ZPRÁVA O DĚNÍ VE VÝJEZDOVÉ JEDNOTCE SDH
JABLONEC N. JIZEROU (ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2013)
• 2. 9. 2013 v 21:36 hod vyjela
naše jednotka k požáru trafostanice do Jablonce nad Jizerou, Letná u č. p. 468. Po příjezdu na místo události bylo
průzkumem zjištěno, že dochází k elektrickým výbojům v
budově trafostanice č. SM
0452 (35KW- 0,4 KW). Nebyly
zjištěny viditelné příznaky hoření, a proto jednotka zajistila
místo události a vyčkala příjezdu pracovníka ČEZ. Bylo provedeno odpojení od přívodu elektrické energie a průzkum
trafostanice. Po dohodě s pracovníkem ČEZ a velitelem zásahu z HZS LK požární stanice Jilemnice se jednotka vrátila na
základnu.
Na požádání pana starosty obce jsme osekali, ořezali a omyli
most vedoucí na Blansko a navozili do Blanského vodojemu
vodu.
A co dělalo celé SDH?
• 7. 9. jsme navštívili oslavy 130 let od založení SDH v Harrachově
• 14. 9. slavili 120 let od založení SDH v Levínské Olešnici
•28. 9. jsme pekli sejkory v Kořenově na železničním nádraží
při pořádání bramborové soboty. Výletníky z Tanvaldu vozili
historické vlaky.
• 16. 10. jsme při Divadelním podzimu ve Vysokém nad Jizerou zhlédli představení „Blbec k večeři“.
Začíná čas, kdy se více topí v kamnech, sporácích či krbových
kamnech. Proto pouze připomínám, že komíny je potřeba
před topnou sezónou nechat vymést a zkontrolovat odborníky. Dále pod svíčky a podobná osvětlení patří nehořlavá
podložka a nepatří do blízkosti hořlavin. Nekažme si nadcházející měsíce zbytečnými starostmi způsobené požárem.
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
Za SDH velitel jednotky Arnošt Šulc
Inzerce
S t r á n k a | 19
habrů, které mu nabízejí potravu po celý rok. Hustý porost
poskytuje úkryt. Jeřábek lesní má postavu jako trpasličí slepice, zavalité a podsadité tělo, křídla má krátká a zaoblená.
Barva peří je jako suché listí a je bíle kropenaté, hlavně na
břiše. Jeho tatrč je zdoben černým pruhem, který se dá při
letu poznat díky šedému rýdovacímu peří. Váha: 315 – 500g,
velikost: 39 – 41,5 cm (samec), 38 – 39,5 cm (samička), rozpětí křídel 54-58 cm (samec), 54-57 cm (samička).
Za Myslivecké sdružení Hořec přítel Klimenta
Hubertská zábava
9. listopadu 2013
Inzerce
ING. MICHAL JANÁČEK
REGENERAČNÍ SLUŽBY
Cílem služeb je:
MS HOŘEC
Vážení přátelé,
v měsíci září a říjnu v honitbě
dokončujeme přípravu na zimní
období. Bylo třeba doplnit krmelce jadrným krmivem (oves,
kaštany), letninou (maliník, kopřiva, topinambur listy). Dále se
věnujeme lovu, hlavně škodné a letos i lovu zvěře černé –
divokých prasat, ale to se moc zatím nedaří, protože tato
zvěř je převážně zvěří noční, ale to je v létě problém. Jako
každý rok v listopadu nám začíná i hlavní sezona společných
honů na drobnou zvěř (zajíc, bažant). Dále Vás jménem MS
Hořec zvu na naši Hubertskou zábavu, která se bude konat v
sobotu 9. 11. 2013 v Kulturním domě v Jablonci nad Jizerou.
Začátek ve 20.00, zvěřinová kuchyně a bohatá tombola zajištěna. Tak se přijďte pobavit.
• odstranění bolesti zad
• odstranění bolesti končetin
• odstranění bolesti bederní páteře
• odstranění bolesti hlavy, krční páteře a šíje
• odstranění celkové únavy
• zlepšení krevního oběhu
• celková harmonizace
Používané metody a znalosti:
• tradiční čínská medicína
• zen-shiatsu
• tlaková masáž
• olejová klasická masáž
• moxa, baňky, tygra, reiki
• zdravotní cvičení (jóga, čchi-kung)
• poradenství
Objednání na telefonu 777690303
Další informace naleznete na:
www.regeneracni-masaze-krkonose.cz
Adresa:
Ing. Michal Janáček – Regenerační služby
512 43 Jablonec n. Jizerou 277 – náměstí
(bezbariérový přístup, hned vedle pošty)
Něco málo o zvěři:
Jeřábek lesní
U nás hnízdí hlavně v Novohradských horách, Šumavě, v
Blanském lese, v Hrubém
Jeseníku, včetně podhůří
Beskyd. Na mnoha místech
úplně zmizel. V současné
době žije na území České republiky 100-200 párů. Vyhledávají jak listnaté tak smíšené lesy. Potřebuje různorodý křovinatý porost složený z lískových keřů, hlohů, jeřábů, bříz, olší,
DĚJINY BRATROUCHOVA A OKOLÍ
Dům č. 7
Dům byl číslován na cestě: Vojtěšice – Hejlov – Dvoračky. V té době zde byly pouze pole a pastviny, blízké skaloví Spálensko a panský les Trejborec. Grunt byl nejvýše položený v obci Bratrouchov a podle dodávek a daní byl na výši.
První obyvatelé – někdy v 15. století. Poslední obyvatelé –
manželé Karel a Anna Škodovi, dům opuštěn roku 1954,
spadl a již nebyl obnoven.
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
Dům č. 7 je uváděn v gruntovní knize v roce 1721,
jehož držitelem byl Kober Daniel a koupil jej za 60 zl. Léta
Páně 1763 ujali dva bratrové Jakub a Josef Kobrovi tuto chalupu se vším příslušenstvím za 171 zl. 30 kr. Dluhů zde bylo
139 zl.26 kr., zbytek se rozdělil: hospodářům Jakubovi a
Josefovi, dcerám svobodným Anně a Rozině a vdané Kateřině. Přitom matka odkázala za svého živobytí dcerám Anně a
Rozině 1 krávu za: 15 zl.15 kr. V r. 1787 Jakub Kober pouští
svoji polovici chalupy spolu s 10 strychy polí svému synu
Matějovi za: 100 zl., kterážto bude rozdělena: po 18 zl. synu
Josefovi, dcerám Marii, Kateřině, Barboře a Rozálii a prodávající si ponechává 10 zl. Povinnosti na tej živnosti jsou následovné: - ouroku jirského a havelského 8 kr., činže z role 30
kr., roční roboty 1 zl.13 kr., na dělání a plavení dříví 50 kr., na
pana faráře 9 kr., důchodenské sbírky 42 ½ kr., na daně
obecné bude tolik, co jiní jemu podobní platí. Vejměnek jest
každoroční prodávajícímu: 1 věrtel žita, 1 korec ovsa, 2
čtverce lněného semena sejti s hospodářovým svolením.
Dále teplem a světlem zaopatřen býti má až do smrti.
R. 1829 grunt nemá majitele - Kober Matěj je vojákem daně platí obec. R. 1930 prodává Matěj Kober – invalida, svou mající chalupu č. 7 i s gruntama za 300 zl.cm, svému
synu Václavovi. Přídavkové jsou následující: 5 haku, 3 sekery,
3 motyky, 2 brány, 1 trakař, 1 kortouč, 1 hakoviště, 1 pila, 1
kůsa ovesná, 1 kůsa travná, 2 kladiva, 1 nůž, ostatní vše co
hřebem přibito a hlínou přimazáno jest.
Dělá sobě se svou manželkou následovný vejměnek:
společný svobodný a teplý byt, též dětinskou službu až do
obou smrti, ½ korce žita, ¾ korce ovsa moci obrat, 1 čtvrtec
lněného semena moci sejt, 1 soudek bramboru do připravené země sázet a zelí dokud hospodář mít bude dostat každý
den má, 20 liber másla a 4 libry sejra, a od velikonočních
svátků až do vánočních každý den 1 máz mléka, pakliže jeden
...
R. 1834 prodává Václav Kober svoji chalupu se stodolou a k ní připatřícíma gruntama Ignáci Bímanovi za sumu:
880 zl.cm s tím, že k domu patří ještě 7 korců polí nezakoupených. Dále zůstávají veškeré povinnosti placení daní, ouroků a činží ve výši 4 zl. 33 kr., včetně 5 dnů pěší roboty ve
žních.
Od počátku zjištění zde bydlely rodiny: Kobrových,
Bímanových, Vrkoslavových, Votočkových, Fišerových a
manželé Škodovi. V podnájmu zde dále bydleli: Pohořalí,
Bělonožníková, Markovi, sukař Stříbrný, Jónovi, Hofmanová
Anna a Votočková Pavlína – obecní chudé, Kučerová Anežka
– žebračka, Hnykovi, Tesařová Marie – svobodná matka,
S t r á n k a | 20
Kasper Josef – tkadlec, Šírová Anna – svobodná matka,
Kloučková Františka – svobodná matka, Richter Václav –
vdovec zedník, Hnyková Anna – svobodná matka sukařka,
Martínkovi, Zlámalovi, Palmová Marie – vdova.
Zaměstnání neb pracovní zařazení zde bydlících
osob: hokynář, honák, obecní slouha, kočí u dvora, tkadlec,
pláteník, sukař, přádnice, obecní chudá, žebračka, zedník,
tovární bělič. K domu č. 7 přísluší: 7 stránek psaných, 7 dokladů a 19 foto.
Jaroslav Trýzna
Inzerce
Kosmetika Romana
Romana Illichová
Tel.: 602 873 453 objednávky denně
- kompletní péče o pleť
- péče o ruce, manikúra parafín P-shine
- zdravotní masáž Dornova metoda
- lávové kameny, atd.
Novinka: Speciální míchání krémů přesně podle typu pleti
MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Na začátek školního roku už jenom vzpomínáme.
Děti, u kterých se občas objevily slzičky, se už do školky těší,
protože se tady pořád něco děje a je to tady prima. Mají tu
nové kamarády, se kterými se báječně hraje. Společně cvičíme, zpíváme, kreslíme, povídáme si, chodíme na procházky
nebo do divadla. První divadelní představení jsme navštívili
už 24. září. Byla to pohádka Princezna Konvalinka a královské
hádání. Děti byly nadšené z princezny, pana krále i šaška.
Začátek října přinesl krásné počasí. Využili jsme ho
ke sbírání přírodních materiálů, které jsme využili v různých
výtvarných činnostech. Na vycházkách jsme pozorovali zrající
jablíčka. Šestého října jsme si jablíčka dokonce na zahradě
mateřské školy opekli. Byla to velká dobrota, jablíčka krásně
voněla a všem moc chutnala.
Pečeme jablíčka
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
Sedmého října navštívila mateřskou školu paní
Žváčková s výchovně vzdělávacím programem Interhaf. Děti
se dozvěděly mnoho zajímavého o životě pejsků a také o
tom, jak se k cizím pejskům mají chovat. Názorné ukázky
předvedla paní Žváčková na svých dvou psech, které přivezla
do školky s sebou.
17. října jsme ve školce uspořádaly barevný podzimní červeno oranžový den. Všechny děti i paní učitelky
přišly oblečené do červeného a oranžového oblečení. Společně jsme vymýšleli, co všechno kolem nás je takto barevné.
Potom jsme si zacvičili s červenými míčky. Hned po svačince
si děti vyrobily podzimního ježečka z barevných červeno
oranžových listů. Aby byl náš barevný den dokonalý, připravila nám paní kuchařka oranžový oběd – dušenou mrkvičku.
To jsme si pochutnali a krásný den jsme si užili.
S t r á n k a | 21
Jizerou. Pro zkvalitnění závodu a porovnání konkurence
využila pozvání i ZŠ Harrachov.
První kategorie startovala v 9:30 hod. Hromadným
startem se vyběhlo na tratě dlouhé 200m, 400m, 600m,
800m, 1000m a 1500m. Délka jednotlivých tratí se odvíjela
od deseti předem určených kategorií. Celkem na start nastoupilo 279 žáků ze všech tří škol.
Jablonečáci dokázali, že jim tato disciplína není cizí a
stejně jako v loňském roce dosáhli slušných výsledků (viz.
níže - vybrané úspěchy).
Velkou práci opět zastali organizátoři a učitelé. Těm
všem patří velký dík. Děkujeme ale také za značnou podporu
příchozích rodičů a ostatních diváků, kterých nebylo málo.
Navíc vše bylo podpořeno ideálním počasím a perfektně
připravenou tratí.
Z pohledu pořádajících se závod vyvedl a již se počítá s uspořádáním dalšího ročníku. Na této akci je prostě
vidět, že má smysl.
Vybrané úspěchy žáků ZŠ Jablonec n. J.:
1. místa:
Křížová Valerie (1. + 2. tř. dívky)
Kopřivová Tereza (5. + 6. tř. dívky)
2. místa:
Sadílková Nela (1. + 2. tř. dívky)
Petrovický Daniel (1. + 2. tř. chlapci)
Kubát Adam
(3. + 4. tř. chlapci)
Slavík Martin
(7. + 8. tř. chlapci)
Černá Eva
(3. tř. dívky)
3. místo:
Janoušková Adéla (1. + 2. tř. dívky)
Cvičíme s míčky
Vyrobili jsme si krásné ježečky
Za MŠ Jablonec n. Jiz. Vlasta Švandoová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Školní závody v přespolním běhu
Stejně jako v loňském roce se i letos uspořádal školní závod v přespolním běhu. Akce se konala dne 10. října
v areálu běžeckých tratí „ U kapličky“ v Rokytnici nad Jizerou. V pořadí se jednalo o pomyslný 2. ročník závodu, při
němž je cílem především zapojit do pohybu co nejvíce dětí
ze sousedních škol Jablonce nad Jizerou a Rokytnice nad
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
S t r á n k a | 22
Beseda pro žáky ZŠ
Trestná činnost, práce na místě činu
Dne 27. 9. se dostalo naší škole příležitosti uspořádat besedu na téma Trestná činnost, práce na místě činu.
Setkání vedl pan Ing. Martina Pačes - učitel na Vyšší policejní
škole MV v Praze. Beseda byla určena pro žáky od 3. do 9.
třídy.
Cílem této akce bylo krátce seznámit žáky se základními pojmy z oblasti trestního zákoníku, trestního řádu,
zákona o přestupcích, zákona o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Dále se
hovořilo o nejčastějších trestných činech, které páchá mládež a způsobech zajišťování stop pro trestní řízení s praktickou ukázkou daktyloskopování osoby.
Beseda byla velice zajímavá a přínosná nejen pro
žáky, ale i přihlížející učitele. V jedné vyučovací hodině tak
bylo možné získat základní informace z okruhu trestné činnosti a zároveň nahlédnout do procesu zajišťování stop na
místě činu např. metodou daktyloskopie. V závěru měli žáci
možnost si vyzkoušet nebo prohlédnout základní výstroj a
výzbroj policisty.
Ukázky daktyloskopie
Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat panu
Ing. Pačesovi, že si na naši školu udělal čas a těšíme se na
případnou další spolupráci.
Mgr. Milan Javůrek
Dopravní výchova
Prvňáci na výletě
V úterý 1. října jsme se v plném počtu sešli na jabloneckém náměstí, vybaveni jídlem, pitím, cyklistickou helmou
a dalšími věcmi. Výlet, na který jsme se velmi těšili, byl součástí důležitého projektu Děti, pozor silnice!, který má přispět k větší bezpečnosti dětí v silničním provozu a je připravován ve spolupráci s Policií ČR.
Po nezbytném rozloučení s rodiči jsme nastoupili do
pěkného autobusu, kde nás přivítala usměvavá paní řidička a
už jsme ujížděli do Jilemnice, kde nás už netrpělivě očekávali
další stejně vybavení výletníci pod vedením paní učitelky
Sedláčkové. Plni očekávání jsme se vydali do Semil. Před
budovou Policie na nás už čekal vysoký pan policista, který
nás přivítal a odvedl nás přes celou budovu do učebny.
V učebně na nás přivítala paní Veronika, která dala všem
dětem jmenovky, a poté jsme si všichni oblékli zářivě žlutá
trička, takže jsme připomínali louku plnou pampelišek.
V první části výuky se děti seznamovaly s dopravními předpisy a dopravními značkami, kreslily semafory a velmi aktivně
spolupracovaly s panem policistou. O následující přestávce
děti víc než svačina zajímal krásný velký koberec
s dopravními motivy a s autíčky. V druhé části byly děti seznámeny s konkrétními úskalími v dopravě a povinným vybavením kola. Po výuce si děti prohlédly tělocvičnu, kde si
pořádně zařádily. Po přestávce se děti vydaly nabyté vědomosti uplatnit v praxi.
Po příjezdu do Košťálova si všechny děti nandaly
cyklistické helmy a hurá na dopravní hřiště, kde už čekaly
připravené koloběžky. S odhodlaným výrazem byly děti vrženy do hustého silničního provozu a mnoho z nich si po pirátsku vyzkoušelo např. jízdu v protisměru, prosvištění stopky,
ale netrvalo dlouho a stali se z nich ohleduplní a slušní řidiči.
Čas ubíhal, sluníčko krásně svítilo a už jsme museli jet domů.
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
V Jilemnici jsme se rozloučili s jilemnickými kamarády a uháněli domů, kde nás čekal výborný oběd. Tímto bych chtěla
poděkovat paním kuchařkám, které na nás dlouho trpělivě
čekaly.
Chtěla bych pochválit všechny děti za slušné, milé,
kamarádské a odvážné chování. Myslím si, že celá skupina
dětí ve složení Kubík Šrámek, Kubík Hnyk, Ondra Grosman,
Maruška Hnyková, Maruška Štefanová, Nikolka Votrubcová,
Danielka Ciróková a Hanka Černá obstála na výbornou a také
jsem byla na všechny moc pyšná a samozřejmě šťastná, že se
výlet vydařil.
Marie Červinková
Čtvrťáci na kolách
Děti ze 4. třídy se i v letošním roce na dopravním
hřišti v Košťálově učily základům dopravní výchovy. Počasí
nám na rozdíl od minulých let přálo, a tak holínky a pláštěnky
tentokrát maminky do batůžků balit nemusely.
Cesta přes Jesenný, kde se k nám přidalo dalších
pět čtvrťáků s paní učitelkou, byla sice trochu delší, ale pak
už všechno běželo jako po másle. Nejprve v učebně děti
prokázaly svoje teoretické znalosti získané v praxi v běžném
dopravním provozu i v hodinách vlastivědy, a pak už se nemohly dočkat, až nasednou na kola. Jejich elán musela paní
lektorka trochu přibrzdit, aby nedocházelo ke kolizím. Musely prokázat, že zvládají způsob jízdy na kole, zastavení, odbočení, objíždění, předjíždění a křižovatky.
Nakonec děti všechno úspěšně absolvovaly a mohou se těšit na pokračování, které bude na jaře.
Mgr. Zuzana Křížová
S t r á n k a | 23
srdečně zváni.
A pak již začne naplno příprava na dobu adventní,
kdy se jedno vystoupení střídá s druhým. Nebudeme chybět
na Slavnostních rozsvíceních vánočních stromů v Jablonci
nad Jizerou, ale i v okolních obcích, na Vánočních trzích
vystoupí naši zpěváčci i v Jablonci nad Nisou. Tradičně se v
Kulturním domě v Jablonci nad Jizerou uskuteční Vánoční
vystoupení hudebního a tanečního oboru. Nebude chybět
ani Vánoční koncert sborů – tentokrát se chystá společné
vystoupení PS Mládí a Satori, který bude nejen v Jablonci nad
Jizerou, ale i v Poniklé.
Přesné termíny všech akcí se včas dozvíte z plakátů
a na webových stránkách naší školy. Jste všichni srdečně
zváni.
Za ZUŠ Jablonec nad Jizerou Petra Šimůnková
Inzerce
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Školní rok 2013/2014 je již v plném proudu a mohu
s potěšením konstatovat, že máme „opět koho učit“. Jsem
moc ráda, že se letos v září přišla přihlásit řada nových dětí,
zájem byl velký, dokonce máme i „čekatele“ na výuku
hudebního nástroje, které jsme nemohli přijmout. Kapacitu
300 žáků máme tedy zcela zaplněnou a nezbývá než doufat,
že počáteční zájem a nadšení dětí vydrží co nejdéle.
Počáteční shon s přijímáním nových žáků,
sestavováním rozvrhu a vyplňováním potřebných výkazů
máme úspěšně za sebou a můžeme se tedy plně věnovat
výuce a přípravě našich žáků na různé akce, které nás v brzké
době čekají.
Ještě neuplynuly ani dva měsíce od začátku roku a
už naši žáci stihli vystoupit na Vítání občánků na MÚ v
Jablonci nad Jizerou, flétnový soubor na Oslavě 1. narozenin
Krámku u školy v Poniklé. Zpěváčci se zase pilně chystali na
soutěž Lípa Cantates 2013 do České Lípy, která proběhla v
pátek 25. října.
V listopadu nás určitě čeká Žákovský koncert.
Stejnou roli jako jejich žáci si vyzkouší i vyučující, protože se
po letech zase odhodlali k uspořádání Učitelského koncertu,
který se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2013 v
Koncertním sále ZUŠ od 18.00. Nejen naši žáci, ale i ostatní
diváci budou mít možnost vidět vyučující naší „zušky“
tentokrát na pódiu a ne v zákulisí. Jako host koncertu
vystoupí vynikající kytarista Filip Moravec. Jste všichni
TJ SOKOL JABLONEC NAD JIZEROU
účastníků
34
340 km
22
352 km
11
275 km
15
495 km
4
216 km
5
270 km
Cyklo trasy:
91
1948
Celkem:
Děkujeme účastníkům, kteří nás podpořili svou účastí.
Příští XXXV. Ročník pochodu se koná 20. 09. 2014
Pěší trasy:
km
10
16
25
33
54
54
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
Rozpis jednotlivých lekcí:
4. lekce
sobota 02. 11. 2013
5. lekce
pátek 08. 11. 2013
6. lekce
sobota 16. 11. 2013
Závěreční večírek sobota 23. 11. 2013
Inzerce
S t r á n k a | 24
nejlepší hráč. Do konce podzimní části chceme překročit
dvacetibodovou hranici, pro větší klid pro zimní přípravu.
Další odehrané zápasy:
JBC - Letohrad 2 : 1 góly - Rudolf, Crnkič
Svitavy - JBC 0 : 3 góly - 3 Crnkič
JBC - Náchod 2 : 1 góly - Povr, Rudolf
Kutná Hora - JBC 2 : 1 gól – Paldus
JBC - Dobrovice 1 : 1 gól - Vodička
Pardubice B - JBC 2 : 0
JBC - Trutnov 2 : 0 góly - Barcuch, Krystan
Rapid - JBC 2 : 2 góly - Krystan, Povr
Poslední domácí zápas hrajeme v sobotu 9. listopadu od 14:00 kdy přivítáme Sokol Živanice. Tento celek z blízkosti Pardubic trénuje Martin Půlpit (bývalý trenér Baníku,
Plzně) a v jeho dresu hrají Herzán (Sparta), Paprčiak (Slavia),
přijďte povzbudit naše hráče.
David Holman
Rozhovor
Bryscejn: Divize je o
parník kvalitnější než
krajský přebor
Dvanácté kolo divizní skupiny C se fotbalistům Jablonce nad
Jizerou nepovedlo zrovna ideálně. Prohra s vedoucí Novou
Pakou 0:4 však nemění nic na faktu, že nováček soutěže
předvádí slušné výkony, za které mu patří osmé místo
v tabulce. Trenér Zdeněk Bryscejn zhodnotil první třetinu
sezony a rozpovídal se také o rivalovi z Pěnčína.
Divize C se přehoupla do druhé třetiny. Vládne zatím
v Jablonci nad Jizerou spokojenost s výsledky a umístěním?
Po dnešním zápase to nebude znít možná ideálně, ale my
spokojení jsme. Dali jsme si bodový cíl pro podzimní část a
myslím, že ho splníme. Samozřejmě ještě potřebujeme nějaké
body do konce podzimu přidat. Před sezonou jsme si řekli, že
chceme hrát do desátého místa, což se nám zatím daří. Vůbec ale nevím, co si myslí funkcionáři, s nimi se často rozcházíme v názorech.
FOTBAL
Podzimní sezona se pomalu chýlí ke konci a náš tým
si v divizi nevede špatně. Po 11ti odehraných kolech je se
ziskem 16 bodů na osmém místě. Odehráli jsme dobré i
horší zápasy. Lépe se nám daří v domácím prostředí. V něm
se nám podařilo porazit Letohrad, Náchod a Trutnov. Nejhodnotnější byl remízový zápas s Dobrovicemi. Z venkovních
zápasů se nám nejlépe dařilo ve Svitavách, kde jsme domácím uštědřili lekci z produktivity a zvítězili 3 : 0. Naopak nejméně se nám dařilo v Pardubicích, kde jsme nestačili. V poháru České pošty, kam jsme se dostali do druhého kola, jsme
v domácím prostředí podlehli brankou v poslední minutě 0 :
1 Pardubicím (2. liga). Přišli jsme tak o zápas se Slováckem. V
našem týmu se dobře prezentoval Nermin Crnkič z Baumitu
a po zápase ve Svitavách, které rozhodl hattrickem, získal
angažmá v prvoligovém FC Znojmo - přejeme hodně zdaru.
Vynikající výkony zatím podává Robert Farský, jednoznačně
Je divize z vašeho pohledu kvalitnější než krajský přebor?
V čem nejvíc?
Je kvalitnější o parník. A je to tak ve všech směrech - zázemím divizních klubů, rozhodčími, kvalitou soupeřů. Já říkám,
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
že to je úplně jiný sport. Když si vezmeme rozdíly mezi jednotlivými soutěžemi, tak mezi krajským přeborem a divizí je
největší.
Váš tým je farmou ligového Jablonce. Jak hodnotíte spolupráci s tímto klubem? Probíhá podle vašich představ?
Já jsem naprosto spokojený. To, co jsme si domluvili, tak
platí. Jdeme trochu jinou cestou než Turnov, kde hrají hotoví
ligoví hráči z Liberce. My máme v kádru mladé kluky z juniorky, kteří sem chodí s chutí. Pokud bychom byli v nějaké svízelné situaci, tak by nás posílili ještě lepší hráči. Zatím necháváme hrát mladé, tak to má být. Nechceme jít cestou, aby
sem chodili uražení hráči z ligy, kteří nebudou bojovat.
Který soupeř byl podle vás nejkvalitnější?
Nejlépe složený mančaft mají Dobrovice. Nová Paka má také
dobrý tým. Není náhoda, když je někdo po dvanácti kolech
první. Tyto dva týmy a Turnov patří k nejlepším.
Do konce podzimu zbývají odehrát tři kola. Kolik byste ještě
chtěli získat bodů?
Je nepsané pravidlo, že pokud se chcete zachránit, tak byste
po podzimu měli mít dvacet bodů. Aby byl v zimní přestávce
klid na přípravu a nestrachovali jste se, co bude na jaře. První
náš postupný cíl je dvacet bodů, teď jsme na šestnácti a čekají nás ještě tři kola. Každý bodík nad dvacet bude zlatý,
určitě potřebujeme alespoň jednou vyhrát.
Regionálním rivalem je tým Pěnčín-Turnov. Myslíte, že
tento ambiciózní klub může letos divizní skupinu C vyhrát?
Myslím, že ji nevyhrají, ale klidně můžou. U nich záleží, kolik
je bude posilovat hráčů z libereckého A-týmu. Teď jich chodí
hodně a jsou to zajímavá jména. Pokud za ně bude hrát pokaždé čtyři pět hráčů z Liberce, tak budou silní a mohou
uspět.
S t r á n k a | 25
VZPOMÍNKOVÝ VÝLET FOTBALOVÝCH SENIORŮ
Díky pochopení našeho MěÚ, který nám
poskytl dopravu, jsme se v počtu 7 členů Klubu
fotbalových seniorů v JnJ podívali okolo poloviny
září t.r. do míst, kde v roce 1950 hrálo – poprvé ve
své historii v krajské soutěži - jablonecké mužstvo:
do Hubálova poblíž Mnichova Hradiště a do Dolního Bousova na Sobotecku. Naše návštěva byla
v obou klubech předem sjednána, byli jsme očekáváni.
Hubálov je dnes místní částí obce Loukovec. Obec má okolo 280 obyvatel a je v povědomí
veřejnosti převážně díky střednímu odbornému
učilišti se zaměřením na opravu zemědělských
strojů.
Naše výprava byla přivítána čtyřmi seniory
klubu a starostou obce. V útulné místnosti se nad
starými fotografiemi a dokumenty včetně fotbalových tabulek rozběhla čilá debata. Za naši skupinu
byl přítomen i jeden účastník památného vzájemného utkání dne 2. 4. 1950, ve kterém Jablonec na
hubálovském hřišti překvapivě vyhrál 6:3, a to
Jaroslav Vraštil, který se v tomto utkání zapsal
jedním gólem do listiny střelců. Přítomen byl i jeho
tehdejší protihráč -hubálovský J. Buriánek, roč.
nar. 1929, který nezapomněl zdůraznit, že
v podzimní odvetě Hubálov vyhrál v Jablonci 6:l.
To už po vojně mohl za jablonecké nastoupit náš
současný fotbalový prezident M. Kirchschläger,
s roč. nar. 1926 nejstarší účastník setkání.
Co říkáte na návštěvy na vašem hřišti? Nečekal jste je vyšší
s přihlédnutím na kvalitu soutěže? Nebo je možné, že fanouškům schází více odchovanců v kádru?
Já myslím, že máme srovnatelné návštěvy se Svitavami nebo
Kutnou Horou, tedy s městy, která mají velkou fotbalovou
tradici. Dnes tu bylo taky skoro tři sta lidí, to je taková normální návštěva na divizi. Lidi fandí, ještě je baví chodit, takže
vůbec nejsem zklamaný. Já jsem se osobně nesetkal
s názorem, že by někomu vadili cizí hráči. Fanoušci chtějí
vidět dobrý fotbal. Nelze dělit hráče na místní a cizí, všichni ti
kluci bojují za „Jabloneček“.
-LuJuPřed obecním úřadem v Hubálově
Místní klub SK Hubálov vznikl v r. 1940.
Každoročně postupoval o třídu výš a v r. 1944 hrál
dokonce (neúspěšně) kvalifikaci o postup do divize. Po skončení války se hráči postupně rozutekli
do světa a klub v r. 1948 zanikl. Zájemci o kopanou
přecházeli do blízkého Jizeranu Doubrava, Kláštera, nebo do nedávno třetiligové Hlavice, kterou
jsme shodou okolností v loňském roce přivítali
v rámci poháru ČP v Jablonci a po penaltách vyřadili. Původní hubálovské hřiště už dnes neexistuje.
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
Na jeho místě jsou tenisové kurty, zástavba a zahrady. Nové hřiště bylo v 70. letech vybudováno u
Jizery poblíž učiliště a na jeho úpravách se podílel i
náš bývalý hráč, tehdy učeň, Jarda Nejedlo.
Návštěvu v tomto klubu jsme za velmi přátelské atmosféry zakončili u hubálovského jezu prý nejhezčího na Jizeře. S místními pohlednicemi
a regionální mapou jsme odjížděli směr D. Bousov.
S t r á n k a | 26
z místních obyvatel, tak z okolí. Spojení s oběma
městy, kde jsou pracovní příležitosti, je dostatečné.
Perlička na závěr: kroniku z počátků klubu (vznikl
v r. 1919) našli nedávno při bourání starého domku
ve slámě pod střechou.
Celý zájezd se vydařil, pro naše účastníky (a doufejme, že i pro hostitele) byl zajímavý a společensky úspěšný a snad nebyl poslední.
Na fotografiích jsou účastníci před obecním úřadem v Hubálově, u hubálovského jezu na Jizeře a
na střídačce v dolnobousovském sportovním areálu.
Za KFS JnJ bš
Karel Pičman osmdesátiletý
Toto, na první pohled sympatické městečko
s asi 2.600 obyvateli, má moderní sportovní zařízení včetně kabin se 24 lůžky pro případná sportovní soustředění, víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, atletický ovál měřící 200m, doskočiště,
tělocvičnu i koupaliště. Známé je také motoristickým fandům.
Se starostou města Miroslavem Bočkem,
který je zároveň sekretářem místního Dolnobousovského SK, bojujícího v současnosti v l.b třídě,
jsme se sešli při obědě v jedné z místních restaurací. Doprovázel ho jeho fotbalový předchůdce,
šestašedesátiletý JV. Fotbaloví senioři se v DB bohužel neorganizují a pamětníky vzájemných utkání
místního a jabloneckého klubu se nepodařilo objevit. Utkání, ve kterém tehdy Sokol Jablonec prohrál, se hrálo ještě na starém hřišti u rybníka. Nový
sportovní areál si město a klub vybudovaly v r.
1952. Město jej klubu dnes pronajímá za symbolickou l Kč. Obec ani klub nemají problém s mládeží,
v ročníku mají zpravidla přes 30 dětí. Při výhodné
poloze mezi Jičínem a Mladou Boleslaví přibývá
každoročně stavebníků rodinných domů jak
Ve sportovní rubrice Jizeranu nemůžeme
opomenout, že první prezident Klubu fotbalových
seniorů v Jablonci n. Jiz., výše zmíněný KP, postoupil do vyšší věkové kategorie. Hráč našeho
klubu od žákovských let trávil dorostenecká léta
v Kraslicích na Karlovarsku. Tady se vyučil
v učilišti na výrobu a opravy hudebních nástrojů,
za místní dorost také kopal – až s ním vyhrál přebor karlovarského kraje. Za jablonecké „A“ nastoupil po vyučení v létě 1952 v památném utkání
v Pilišťatech proti prvoligové liberecké Koloře, aby
se za rok – jako dvacetiletý - stal pro své fotbalové i
společenské kvality kapitánem starším spoluhráčům. Rok nato se stal také naším prvním kvalifikovaným trenérem. Fotbalovou kariéru v našem klubu ukončil jako „Vrchlabák“ v r. 1967, ale spojení
s fotbalovými i hudebními kamarády nepřerušil.
Pořád se účastní našich akcí, pomáhá vybírat
vstupné při utkáních, baví své společníky při fotbalových „rokováních“, na která se v případě přijatelného počasí dostaví sem i zpět do Vrchlabí na kole!
Jeho přátelé přejí jemu i jeho nejbližším upřímné
SKOL - BUĎ FIT!
Za KFS JnJ bš
SKIBOBY - Světový pohár 2014
V nastávající sezóně 2014 bude hostit Jablonec nad
Jizerou „Finále Světového poháru skibobistů“. Tento
vrcholový podnik bude v našem městě na základě žádosti
Mezinárodní federace skibobistů FISB. Jablonec nad Jizerou
byl vybrán na základě kvalitních uspořádání několika SP v
minulých letech.
Ihned po přidělení tohoto závodu na kongresu v
Salzburku v červnu tohoto roku, kde náš svaz zastupovali V.
Maťátko a P. Hlaváč st., začaly přípravy. Výbor oddílu
skibobistů velmi úzce spolupracuje s vedením podniku
Snowhill, zastoupenými panem Svčkem a panem Kopeckým.
Firma Snowhill převzala i hlavní finanční závazky a stala se
generálním sponzorem tohoto závodu, bude se podílet
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
hlavně na propagaci a zajištění podmínek na vleku Kamenec.
Závody budou pořádány ve dvou dnech 14. - 15.
března (pátek, sobota). Na pořadu bude Super G a obří
slalom. V sobotu pak proběhne i závěrečné vyhlašování
celkových vítězů Světového poháru 2014. Seriál závodů SP
bude letos probíhat v Rakousku, Itálii, Německu a České
republice. V uplynulé sezóně jsme měli mezi vítězi hned tři
závodníky. Alena Housová zvítězila, na druhém místě byla
Klára Hofmanová a v mužích obsadil třetí místo Aleš Housa.
Přípravy jsou tedy v současné době hlavní náplní
práce výboru oddílu. Závodníci se budou připravovat na
ledovci v Kaprunu v Rakousku. Generálkou na tyto vrcholové
závody bude pořádání Mistrovství republiky v OSL a SG, které
proběhnou 25. - 26. ledna 2014.
Věříme, že závody bude podporovat i počasí a
proběhnou bez problémů.
Pavel Hlaváč
S t r á n k a | 27
který byl pro nesjízdnou trať zrušen byl tento závod
v Ohrazenicích 21. 9. 2013. Bozkovské počasí opět nahradil
déšť, a tak se vše vrátilo do starých kolejí. Celou sobotní noc
a dopoledne propršelo. Rozbahněná trať, která vedla po
motokrosové trati a jejím okolí, se postupně stala extrémně
těžkou, a tak byl závod ukončen místo po stodvaceti
minutách o třicet minut dříve. I tak si každý hrábnul na dno
svých sil a na cíl se vyloženě těšil. Za těchto podmínek
startovala také jedna dívka a na této náročné trati dokázala
odjet tři kola. Vítěz sedm. Celkový počet startujících
nepřesáhl osmdesát. Jelikož byla velmi slabá konkurence, tak
se z našich borců závodu nikdo nezúčastnil.
Vysoké nad Jizerou
Ilustrační obrázek
MOTOSPORTKLUB
Bozkov
Na konci prázdnin 31. 8.
- 1. 9. 2013 se bojovalo
v Bozkově o další body do seriálu
KTM enduro cross country. Na
start se postavila necelá stovka
závodníků, což je poměrně slabá účast. Pamatujeme
v Bozkově více než dvě stovky startujících. Letos poprvé
všechny překvapilo počasí. Místo tradičního deště a bláta
bylo teplo a slunečno. Bohužel, až moc pěkné počasí mělo
jednu vadu, na trati se prášilo a to hodně. V mračnách
prachu se jezdci téměř neviděli a jezdili po paměti. Díky velmi
dlouhým rovinkám na plný plyn, došlo i k několika ošklivým
úrazům. Naštěstí ne našich borců. Tak jako už tradičně,
z našich startovali Tomáš Tocl, který dojel na 24. místě a
Honza Janoušek, který dojel na 35. místě. V kategorii
veteránů Petr Sadílek obsadil pěkné 9. místo.
Nedělní závod, jak už je zvykem naši borci
vynechávají a pilně se začínají připravovat na další
pokračování seriálu
Ohrazenice
Náhradou za druhý den závodu v polské Olszyně,
Honza Janoušek projíždí cílem ve Vysokém n. Jizerou
Letošní největší účast, více než stoosmdesát
závodníků a krásné, i když studené ráno, takový byl státní
svátek a zároveň den konání závodů 28. 9. 2013 ve Vysokém.
Nikomu nevadilo ranních -2C, když byla obloha jako
vymetená a rýsoval se nádherný den. Opět perfektně
připravená trať v délce více než osmi kilometrů s rychlými
úseky, ale také koupací jámou a v dolní části s dostatkem
bláta slibovala napínavou podívanou. Velký počet diváků
viděl zajímavou bitvu, ve které se velmi dařilo domácím
jezdcům, kteří byli několikrát na stupních vítězů. Náš klub
může jen závidět vysočákům, co do počtu jezdců, tak do
výsledků. Jediný náš pravidelně startující, Honza Janoušek ve
třídě E2 po slušném výkonu dojel na 19. místě. Péťa Petříček
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
v E3 zajel ještě lépe a obsadil pěkné 7. místo. V kategorii
veteránů nás zastupoval Petr Sadílek na 12. místě. Výsledky
to jsou pěkné, ale kde jsou ty časy, co náš klub měl deset
závodníků, deset doprovodů, svůj autobus a každé závody
minimálně dva naši byli na bedně.
Při této příležitosti, kdy se od 30. 9. - 5. 10. 2013
jede na Sardinii již jubilejní 100. ročník Šestidenní, musím
vzpomenout na roky 1991 a 2002 kdy náš Motosportklub
postavil družstvo do soutěže klubů. Na 66. ročníku v Povážské
Bystrici, nás zastupovali Jirka Pohořalý, Roman Rydval a
Vladimír Lacina. Roman nedokončil, přesto skončilo družstvo
na 37. místě z 68 týmů. O jedenáct let později se konal 77.
ročník v nedalekém Jablonci nad Nisou a tam opět závodil
Jirka Pohořalý, ale tentokrát za družstvo ze Dvora Králové.
Nás reprezentoval Roman Rydval a nově Tomáš Pohořalý a
Míra Hanč. Roman opět nedokončil, ale stejně družstvo
skončilo na 39. místě. Tolik z historie.
Naše výprava na 66. ročníku legendární "Šestidenní" v Povážské
Bystrici
S t r á n k a | 28
STOLNÍ TENIS Jablonec n. Jizerou
Stolním
tenistům se minulý
rok stejně jako
oddílu kopané podařilo dostat do
divize a tak výsledky
v letošním
roce
nebudou tak oslnivé jako v letech předchozích.
Nicméně se nám podařilo posílit tým o jednoho
hráče, který již má s divizní soutěží zkušenosti a je nám oporou nejen po herní stránce. Je jím p. Bělonožník Antonín
z Desné, který k nám přestoupil z Tanvaldského oddílu, kde
museli bohužel také řešit personální problémy.
Sezónu jsme tedy odstartovali 27. 9. v Semilech, a
to jasnou výhrou 10:1. Družstvo Semil ovšem nenastoupilo
pro zranění v plné sestavě, ale doplněno o 2 okresní hráče a
tudíž by se dalo říci, že jsme splnily povinnost a dovezli si
domů první body.
Po tomto vítězství jsme si ze srandy říkali že si užijeme prvního místa tabulky, ale ani takové skóre nám nestačilo a museli jsme se o 1. místo dělit s dosud neporaženou
Raspenavou A. Celé první soutěžní kolo nám naznačilo, že
krajská divize nebude tak vyrovnanou soutěží, jako byl krajský pohár I., když nejvyrovnanějším výsledkem bylo 10:5. To
potvrzují i naše výsledky, 10:1; 2:10; 4:10; 10:2 a 7:10.
Divize nás ale prostě baví a dává nám impuls do dalšího tréninku a zlepšování se. Musím vyzdvihnout výkon
Milana Š., který ač s námi slavil narození nové občanky Jablonečku (do brzkých hodin), tak si dokázal v prvních domácích zápasech udržet 100% bilanci a má tak úspěšnost slušných 73,33%.
Na závěr bych rád
poděkoval našim stálým fanouškům
za
podporu
v prvních domácích zápasech
a je jen škoda, že naše herna
má velice omezenou kapacitu,
a tak oněch přibližně 7 fanoušků pro nás znamená
natřískanou halu.
Tabulka po 5. kole:
1. TJ Jiskra Raspenava A
5 5 0 0 0 50:11:00 15
2. Loko Depo Liberec A
5 5 0 0 0 50:20:00 15
3. TJ Jiskra Nový Bor B
5 4 0 1 0 42:27:00 13
… a 71. ročníku v Jablonci nad Nisou
4. SKST Liberec E
5 3 0 2 0 39:29:00 11
Závody v Jilemnici se uskuteční místo 12. -13. 10.
2013 až poslední říjnový víkend 26. - 27. 10. 2013. (Důvodem
je pomalé zrání kukuřice na polích, kde se obvykle závody
jedou.) To je až po uzávěrce vydání Jizeranu. Proto vás
s konečnými výsledky seriálu seznámím v letošním
posledním vydání Jizeranu.
Za motosportklub Petr Rydval st.
5. TJ Bižuterie Jablonec n. N. B
5 3 0 2 0 35:30:00 11
6. SKST Liberec F
5 2 1 2 0 33:39:00 10
7. TJ Sokol Jablonec n. J. A
5 2 0 3 0 33:33:00
9
8. TJ Bižuterie Jablonec n. N. C
5 2 0 3 0 31:35:00
9
9. TJ Lokomotiva Č. Lípa A
5 2 0 3 0 31:35:00
9
10. TJ Spartak Chrastava A
5 1 0 4 0 26:43:00
7
11. TJ Sokol Semily A
5 0 1 4 0
16:49
6
12. SKST Cvikov A
5 0 0 5 0
15:50
5
Za stolní tenisty Popek Ivo
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
S t r á n k a | 29
Sňatky
V měsíci září a říjnu nebyl uzavřen žádný sňatek.
Do svazku občanů města Jablonce nad Jizerou byly dne 12.
října 2013 na Městském úřadě slavnostně uvítány a zapsány
tyto děti: Viktor Řehořek, Jakub Vrána, Nelly Bainhofnerová,
Oliver Breuer, Denis Hrubý, Lucie Bušáková, Adriana Vlková,
Filip Novák, Jáchym Prisching a Marie Anna Scholz. Rodičům
ještě jednou srdečně blahopřejeme a přejeme všem hodně
zdraví, štěstí a vzájemné lásky.
Noví občánci města
Marie Anna Scholz
Ema Holubcová
Rozálie Nadějová
01. 09. 2013
25. 09. 2013
19. 10. 2013
→ NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Literatura pro dospělé:
Ema Holubcová
Všem rodičům srdečně blahopřejeme.
Významná jubilea (září, říjen 2013)
Karel Kašťák
Jaroslava Kobrová
Zdenka Erlebachová
Karel Metelka
Anna Šírová
Jiřina Doubková
Marie Machačková
Marie Kašťáková
Jan Zuzánek
Ludmila Stříbrná
Vlasta Kvardová
Jarmila Paloušová
Helena Pavlatová
Danuše Jirásková
Josef Pavlíček
Marie Stříbrná
Alena Jandourková
Věra Jiroušová
Věra Kotrbáčková
Jindřich Patočka
Božena Šírová
Jaroslava Hnyková
Jiří Koptík
Helena Pacholíková
81let
81let
80let
89let
82let
84let
75let
85let
75let
81let
85let
81let
82let
84let
82let
82let
75let
82let
81let
86let
80let
87let
80let
90 let Paní Pacholíkové k jubilejnímu 90. výročí blahopřejeme.
Jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a optimismu.
Sněhurka musí zemřít
V plamenech
Maska
Dům na vřesovišti
Doktorka v Boloně
Dopisy Kafkovi
Inferno
Jednou za život
Letopisy královské komory I.
Msta písecké panny
Příběh kriminálního rady
Róziny dcery
Tajemství obří číše
Padesát odstínů svobody 3.díl
Sirény z Dunkerque
Literatura pro mládež:
Adornetto A.
Adornetto A.
Adornetto A.
Skalná M.J.
Disney – Pixar
Čtvrtek V.
Patterson J.
Mead R.
Awdry W. a Ch.
Ježíšek
Busquets J.
Marešová J.
Zář 1.
Zásvětí 2.
Zaslíbení 3.
Nora
Burák toreadorem
Kočičiny kocourka Damiána
Oheň 3.
Pokrevní pouta 3. Indigové kouzlo
O mašince Tomášovi 11
Ježíšek zpívá vánoční koledy
Vodní zvířata – čtu a vím
Bajky
Naučná literatura:
Maléřová Z.
Šťastná hodina
Jilemnicko
Jilemnicko drobné kulturní památky
Pawlowská H. Zeptej se mámy, aneb, 100 jak se dožít 100 let
MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC NAD JIZEROU
Otevírací doba:
Úmrtí
07. 09. 2013
22. 10. 2013
29. 10. 2013
30. 10. 2013
Neuhaus N.
Lupton R.
Wilson F. P.
Cookson C.
Serno W.
Obermanová I.
Brown D.
Monyová S.
Vondruška V.
Vondruška V.
Fuks L.
Becker Z.
Prošková H.
James E. L.
Kessler L.
pan Petr Říha
pan Miloslav Votoček
paní Luďka Jónová
pan Zdeněk Kobr
60 let
84 let
57 let
85 let
Čest jejich památce a upřímnou soustrast pozůstalým.
PO:
12:00 - 15:30
ÚT:
8:30 - 11:00
12:00 - 15:30
ST:
ZAVŘENO
ČT:
12:00 - 17:00
PÁ:
8:30 - 11:00
12:00 - 15:00
Kontakt: tel.: 481 591 101, E-mail: [email protected]
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
→ KULTURNÍ AKCE - Městská knihovna
KD Jablonec n. Jizerou
S t r á n k a | 30
KD Jablonec n. Jizerou
20. listopadu 2013
20. listopadu 2013
pro II. stupeň ZŠ
pro MŠ a I. stupeň ZŠ
SVOBODNÝ VĚZEŇ
Od čerta k Ježíškovi
Osobní zpověď Pavla Nováka ml.
Závislost rovná se slabá vůle? Kdepak, NEMOC!
Pořad seznamuje děti s předvánočním obdobím.
Snadný pád na dno. Ale jak obtížná cesta zpět?
Jak závislost ovlivňuje životy blízkých? Kdo další trpí?
Pavel vám odpoví na otázky naprosto otevřeně, bez přetvářky. S touto nemocí sice můžeme bojovat a žít plnohodnotný
život. Ale už nikdy ne úplně svobodný. Jsme totiž až do konce
života zavřeni ve vězení jménem ZÁVISLOST.
Začátek v 10.30 hod., vstupné 50 Kč
•••
KD Jablonec n. Jizerou
1. prosince 2013
Začátek v 9:00 hod., vstupné 50 Kč
•••
ZÁJEZD
Hudební divadlo Karlín
neděle 24. 11. 2013, začátek 15.00 hod.
Včera tě zabiju!
Komedie o souboji tří žen se šíleným vrahem
Účinkují:Václav Vydra, Miroslav Vladyka, Marek
Vašut, Filip Blažek, Nela Boudová, Miroslava Pleštilová, Jana Bernášková, Alžbeta Stanková, Veronika
Freimanová, Ilona Svobodová, Mojmír Maděrič,
Martin Sobotka, Autor:Alan Ayckbourn, Režie:
Jana Kališová, Délka: 140 min., Komedie o souboji
tří žen se šíleným vrahem za pomoci stroje času.
Cena zájezdu: 610 Kč
začátek v 18:00 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD s
MIROSLAVEM DONUTILEM
CESTOU NECESTOU
historky z cest, vyprávění o rybaření, kamarádství
+ písničky, které má rád.
Předprodej vstupenek v Městské knihovně.
Cena 300 Kč, balkón 250 Kč
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
S t r á n k a | 31
Připravujeme pro děti
Připravujeme
KD Jablonec n. Jizerou
ZÁJEZD
Hudební divadlo Karlín
23. ledna 2014
Pohádka pro MŠ a ZŠ
KRISTINA HERZINOVÁ:
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Začátek v 10:00 hod., vstupné 50 Kč
•••
KD Jablonec n. Jizerou
únor nebo březen
Větší než malé
množství lásky
Hudba a texty: David Koller, Robert Kodm, Michal Dvořák, P.B.Ch.
PREMIÉRA 31. 10. A 1. 11. 2013 V HD KARLÍN!!!
26. února 2014
Pohádka pro MŠ a ZŠ
TROJLÍSTEK POHÁDEK
na motivy klasických pohádek napsali: Yvonna Kršková a Jan
Prokeš režie: Jan Prokeš.
Začátek v 10:00 hod., vstupné 50 Kč
Připravujeme
KD Jablonec n. Jizerou
12. dubna 2014
Koncert
•••
Připravujeme
Zájezd do Divadla F. X. Šaldy
OPERETA, OPERA
•••
PETRA SPÁLENÉHO
A SKUPINY APOLLO
→ NABÍDKA KULTURY V OKOLÍ
• KULTURNÍ DŮM JILM JILEMNICE
• 4. 11. 2013 v 19.30 hod.
OneManShow Vladimíra Hrona
Stále nové fóry, stále nové příhody, stále nové hlasy, pokaždé
s vtipem a naplno. Tak by se dal
charakterizovat pořad, ve kterém
Vláďa Hron předvádí ty nejlepší
kousky ze svého repertoáru.
Vstupné 200 Kč
Vstupenka -> vhodný dárek pod stromeček.
Vstupné 300,- a 250,- Kč. Předprodej již
od 9.12.2013 v Městské knihovně
Jablonec nad Jizerou, tel. 481 591 101.
• Středa 13. 11. 2013 v 19.30 hod.
Poslední romance – Divadlo Ungelt Praha
Americká hra o lásce, na kterou není nikdy pozdě. Úsměvný i
bolavý příběh tří starších lidí. Jeden z největších hitů současné evropské divadelní scény nabízí tři výjimečné příležitosti
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
třem hereckým osobnostem. Alena Vránová jako stále atraktivní sedmdesátnice Carol, Petr Kostka jako vitální osmdesátník Ralph, Carmen Mayerová jako jeho ustaraná sestra
Rose a Jan Bochňák v roli Mladého muže. Režie Petr Slavík.
Repertoár divadla Ungelt je složen ze samých kvalitních divadelních inscenací.Minulý rok jste u nás mohli shlédnout
hru Na útěku se skvělou Zlatou Adamovskou a Janou Štěpánkovou. 350,- 330,- Kč
• 18. 11. 2013 v 19.30 hod.
Módní přehlídka TS Paul Dance Jilemnice 100,- Kč
• Čtvrtek 28. 11. 2013 v 19.00 hod.
Travesti revue Techtle Mechtle s pořadem „Změna je život“
Bývalí členové známé travesti skupiny, kterou jste znali z
předchozích vystoupení v našem městě, Dolores a Alex se po
vzájemné dohodě rozhodli vydat na vlastní dráhu a přivážejí
zcela nový projekt v České republice – travesti revue Techtle
Mechtle! K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu
nová posila a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey,
která je nejlepší imitátorkou Cher u nás. Ve dvouhodinovém
zábavném pořadu se zcela novou koncepcí a provázaností
najdete velkou řadu komických scének, které znáte z oblíbených zábavných pořadů 90. let a zároveň se jednotliví účinkující předvedou coby hvězdy české i zahraniční hudební
scény. Stolová úprava s možností občerstvení.
240,- Kč v předprodeji, 260,- Kč na místě.
Připravujeme:
• Neděle 1. 12. 2013 v 15.00 hod.
Tři pohádky na vánoce - Divadlo Pohádka Praha
Pohádkové vyprávění pod vánoční stromečky složené z pohádek - O chytré princezně a Kterak líná Karolína ke štěstí
přišla - čerpajících z motivů klasických pohádkových námětů
a vánočního příběhu „Půjdem spolu do Betléma“ s celou
řadou koled. Následuje Mikulášská nadílka s Divadlem Pohádka. Balíčky pro děti označené jménem zanechte prosím
v šatně. 50,- Kč
• Úterý 3. 12. 2013 v 18.00 hod.
ALPY – hrdé a krásné
Krása největších evropských velehor. Jezera, rozkvetlé louky,
vodopády, jeskyně, hrdé štíty i alpské vesničky. Souhrn z
deseti cest do této, velmi oblíbené, destinace vám přiblíží
PaedDr. Libor Turek. Čekají nás mimo jiné: Italské Dolomity
– nejkrásnější evropské hory, vápencový rakouský Dachstein, francouzské Alpy – výstup na Mt. Blanc, přechod
Tottes Gebirge se zdoláním nejvyššího vrcholu, švýcarští obři
–Jungfrau, Munch, Eiger i trek kolem nejznámější hory Alp –
Matterhornu… www.prednaska.kvalitne.cz
• Úterý 10. 12. 2013 v 19.30 hod.
Vánoční koncert Věry Martinové
• Úterý 17. 12. 2013 v 19.30 hod.
Podivná paní Savageová – premiéra Divadla V Roztocké Jilemnice
S t r á n k a | 32
Vánoční dárky SD JILM:
• 16. 1. 2014 v 19.30 hod. Otevřené manželství - Studio Dva
Praha
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden, Marian Roden.
• 17. 1. 2014 v 18.00 hod. Eva a Vašek - nový koncertní pořad plný písniček a vyprávění doplněný video projekcí.
• 25. 1. 2014 v 15 hod. O dvanácti měsíčkách - Výpravná
pohádka Mladé scény Ústí nad Labem
• 13. 2. 2014 v 19.30 hod. Moje hra - Divadlo Kalich Praha
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml.,
Nina Divíšková, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla
Koutná, Martin Kubačák. Režie:Jan Kačer
• 16. 2. 2014 od 15.00 hod. Pat a Mat jedou na dovolenou Představení skvěle spojuje animovaný loutkový film a živé
herce.
• Pátek 28. 2. 2013 v 19.30 hod. 4TET - koncert vokálního
kvarteta, které tvoří zpěváci Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan
Kollár, David Uličník.
•••
• KULTURNÍ DŮM STŘELNICE VRCHLABÍ
• 5. 11. úterý
Scapinova šibalství (Městské divadlo Mladá Boleslav) sk.DK Moliérova komedie o Scapinovi v podání
držitele Ceny Thálie Matouše Rumla. KD Střelnice – velký sál
/19:00/. Vstupné: 240 – 320,-Kč. Vernisáž obrazů Zbyňka
Suka od 18hod. /předsálí/
• 7. 11. čtvrtek Rudy Linka Trio (USA) – turné: Re:connect
Jeden z nejlepších jazzových kytaristů představí své nové
album v rámci Jazzového vrchlabského listopadu / Jazz the
November. Rudy Linka – guitar, Dan Fabricatore – bass,
Norman Edwards – drums. KD Střelnice – velký sál /19:00/.
Vstupné: 150,-Kč.
• 10. 11. neděle Omer Klein (IZR) – klavír. Druhý koncert
Jazzového listopadu obstará geniální klavírní virtuóz izraelského původu žijící v New Yorku. KD Střelnice – zmenšené
hlediště /19:00/ Vstupné: 120,-Kč. Pozor, se vstupenkou
z koncertu Rudy Linka Trio 25% sleva!
• 16. 11. sobota Táboranka - dechová hudba k tanci. Další
taneční příležitost pro všechny milovníky dechové hudby. KD
Střelnice – velký sál /17- 20hod./ Vstupné: senioři 50,-Kč,
ostatní 80,-Kč.
• 17. 11. neděle Práskni do bot / Divadlo na Jezerce/ sk. DX
Komedie o řemeslu, které má zlaté dno! Hrají: Jan Hrušínský,
Radek Holub, Václav Liška, Martin Sitta. KD Střelnice – velký
sál /19:00/ Vstupné: 240 – 320,-Kč.
• 23. 11. sobota Six or Three – jazzové uskupení Káji
Pičmana. Vrchlabský trumpetista zakončí trojici jazzových
koncertů Jazzového listopadu. 50% sleva se vstupenkami
z koncertů Rudy Linka Trio a Omer Klein. KD Střelnice – hudební klub Kotelna /19:30/ Vstupné: 100,-Kč.
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
S t r á n k a | 33
• 30. 11. Sobota Růžové brýle /Divadlo Ungelt/ sk. DK. Dva
• úterý 26. listopadu
ženské osudy, židovská a irská mentalita, vynikající Hana
Maciuchová a Zuzana Bydžovská. Dále hraje Sabina Rojková.
KD Střelnice – velký sál /19:00/ Vstupné: 240 – 320,-Kč.
HOUSLOVÝ RECITÁL
Třetí koncert 57. abonentní sezóny koncertů klasické hudby
představí houslistku Lucii Kopsovou s klavírním doprovodem
Renaty Ardaševové. V sále KC Golf Semily od 19.00 hod.
Vstupné: 100,- Kč
Inzerce
• úterý 26. listopadu
Antonín Dvořák: RUSALKA
Zájezd do Divadla F. X. Šaldy v Liberci pro držitele legitimace
O. Pátým představením na předplatné je „lyrická pohádka“
Rusalka. K působivosti i silné dramatické výmluvnosti přispívá také neobyčejná zvuková barevnost Dvořákovy partitury.
Rusalka náleží k vrcholným dílům Dvořákova genia a je
opravdovou chloubou české operní tvorby. Odjezd ze Semil v
17.30 hod. z Riegrova náměstí. V Divadle F. X. Šaldy Liberec
od 19 hod. Vstupné: na abonentní průkazku
Připravujeme na prosinec:
• Pondělí 16. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE A JEHO
HOSTŮ
Hlavními hosty letošního „Vánočního koncertu 2013“ jsou
spoluzakladatelé divadla SEMAFOR, úspěšní zpěváci naší
populární scény Pavlína FILIPOVSKÁ a Karel ŠTĚDRÝ. Jejich
vystoupení doplní zcela noví zpěváci z řad mladé generace –
Lucie Zemanová, Václav Dufek a Štěpán Růžička.
• středa 25. prosince
SVR Rocková taneční zábava s oblíbeným SVR
Inzerce
• KULTURNÍ DŮM GOLF SEMILY
• neděle 10. listopadu
PŘEHLÍDKA DECHOVEK
Na letošním 21. ročníku dechovek zahraje Javorka z Lázní
Bělohrad, Semilská 11 pod vedením D. Bismilera a Podnikový
dechový orchestr ŠKODA Auto Ml.Boleslav. V sále KC Golf
Semily od 15 hod. Vstupné: 100,- Kč
• čtvrtek 14. listopadu
Divadlo Sklep: VÝBĚR Z BEDÍDEK
Třetím představením podzimní divadelní sezóny je legendární pražské Divadlo Sklep. Představení s podtitulem sklizeň
nejlepších plodů posledních let- což je pásmo scének, skečů,
písní a tanců, čerpající z nasazení interpretů a jejich svérázného smyslu pro humor. Vejdou se do něj jak největší skvosty sklepovské tvorby, tak nejpadlejší momenty divadelnictví
vůbec. V sále KC Golf Semily od 19.00 hod. Vstupné: 250,Kč
• neděle 17. listopadu
KONCERT DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
Podkrkonošský symfonický orchestr koncertuje nově u příležitosti svátku 17. listopadu. První část večera se ponese ve
slavnostním duchu, kdy zazní tematické skladby k oslavě
svobody, demokracie a akademické obce. Ve druhé, kontrastní části programu, orchestr přednese "perly" z ruské
klasiky. Poprvé zde zazní skladba semilského rodáka, studenta a nadějného komponisty Petra Matouška s názvem ProPsum..." V sále KC Golf Semily od 17 hod.
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
POZVÁNKA
S t r á n k a | 34
Taneční cvičení
S PRVKY ORIENTU, ZUMBY A
SDH BUŘANY
MODERNÍHO TANCE
ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST
NA
Chcete se zapotit a přitom
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
si i parádně zatančit ve
HASIČÁRNA BUŘANY
V SOBOTU 7. PROSINCE
ZAČÁTEK V 16:00, ROZSVÍCENÍ V 18:00
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO:
BUŘANSKÉ SEJKORY, KLOBÁSKY,
PIVO A JINÉ NÁPOJE
PŘIJĎTE POBEJT!
svižném tempu? Tak se
přijďte podívat …
Choreografie na písničku Láska
v housce.
KDY: neděle 16.00 - 17.30,
čtvrtek 16.30 – 18.00
KDE: ZUŠ Jablonec nad Jizerou (taneční
sál se zrcadlem)
CENA: 80Kč/ 1,5hod výuky, studenti
50Kč, žáci ZŠ 30Kč
(první hodina zdarma)
Rozpis stomatologické pohotovosti – listopad a prosinec
ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTI
Ordinační hodiny: SO, NE, svátky od 7:30 – 11:30 hod.
Listopad a prosinec 2013
• sobota – neděle 2. – 3. 11. MUDr. Petr Hnátek
Příšovice 185, Příšovice, tel. 482 728 390
• sobota – neděle 9. – 10. 11. MUDr. Marta Jagiellová
5. května 483, Turnov, tel. 481 324 833
• sobota – neděle 16. – 17. 11. MUDr. Miloš Dědek
Nádražní 1296, Turnov, tel. 481 324 282
• sobota – neděle 23. – 24. 11. MUDr. Eva Pavelčíková
5. května 483, Turnov, tel. 481 324 833
• sobota - neděle 30. 11. – 1. 12. MUDr. Sylva Wolfová
5. května 521, Turnov, tel. 481 312 146
• sobota – neděle 7. – 8. 12. MUDr. Jaroslav Hošek
Rovensko pod Tr. 219, tel. 481 382 372
• sobota – neděle 14. – 15. 12. MUDr. Miloš Dědek
Nádražní 1296, Turnov, tel. 481 324 282
• sobota – neděle 21. – 22. 12. MUDr. Petr Hnátek
Příšovice 185, Příšovice, tel. 482 728 390
• úterý 24.12. MUDr. Luděk Šubert
5. května 57, Turnov, tel. 481 325 566
• středa 25.12. MUDr. Eva Preislerová
5. května 64, Turnov, tel. 481 324 429
• čtvrtek 26.12. MUDr. Marie Štejfová
Přepeřská 120, Turnov, tel. 481 324 956
• sobota – neděle 28. – 29.12. MUDr. Marta Jagiellová
5. května 64, Turnov, tel. 481 324 833
DOPRAVA: jezdíme společně autem z
Rokytnice nad Jizerou, doprava je v
ceně výuky. :-)
KONTAKT: Lucie 739 047
393
Těším se na Vás. :-)
Inzerce
CENÍK INZERCE V JIZERANU
Formáty:
A4: 297 x 210mm:
A5: 210 x 148mm:
A6: 118 x 105mm:
A7: 105 x 74mm:
A8: 74 x 52mm:
1x
400,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
30,- Kč
2x
600,- Kč
300,- Kč
150,- Kč
75,- Kč
50,- Kč
3x
800,- Kč
400,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
70,- Kč
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
Inzerce
Inzerce
v Jablonci nad Jizerou na Letné. Cena dohodou.
Volejte na tel.: 605561007
S t r á n k a | 35
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JIZERAN 5/2013
S t r á n k a | 36
Dvouměsíčník JIZERAN vydává MěÚ Jablonec n. Jizerou, Náměstí 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou. Náklad 650 výtisků.
Tisk MěÚ Jablonec nad Jizerou. Příspěvky, informace a inzerce na tel. č. 481591437, 604274911, 732735799
E-mail: [email protected], [email protected]
Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 15. 12. 2013.

Podobné dokumenty

jizeran 1/2011 - Jablonec nad Jizerou | Krkonoše

jizeran 1/2011 - Jablonec nad Jizerou | Krkonoše - Vzala na vědomí žádost paní Lenky Bartoškové o umožnění odpracovat si svůj dluh na nájemném za byt u města formou veřejně prospěšné práce. Rada se tomuto postupu nebrání, nejprve si však ověří, z...

Více

Divadelní hromada (podzim 2015)

Divadelní hromada (podzim 2015) VSVD, Brněnská 375, 500 12 Hradec Králové Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Hradec Králové

Více