rules of small football final

Komentáře

Transkript

rules of small football final
.A.S.A. SPORT GAMES
The rules of a small football 5 +1
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
IV.
Rule 1
Number of players
Games will participate in two teams, each playing surface has a maximum of six players, one of whom must
be the goalkeeper.
The team match must take at least five players (four and a goalkeeper). During the game can drop the
number to four (three and a goalkeeper). If the number falls below four players (three and a goalkeeper), the
referee stops the match and STDK decide the outcome.
A player may change places with the goalkeeper, only if the ball out of play and if it is announced pre-judge,
who gives consent to it (whistle, word, waved).
Number of players mentioned in the minutes of the game is at least five (four and a goalkeeper), the maximum
number is limited.
Number of alternation is not limited.
A team that entered the with a smaller number of players, their number has the right at any time in broken play
and with the consent of the supplement and at the same time to finish the match.
Rule 6
Game Time
The game time is 20 minutes without intermission (time gross).
The waiting time for an opponent is 10 minutes from the official start of the game.
In matches played K.O. system is in a tie immediately made penalty kicks. Match in any way extended. Each
team made five penalty kicks alternately (every other player). Five players will be determined after the match
of all the players mentioned in the minutes of the game, hence the players, who at the time of the end of the
game were not on the playing field (except the excluded players). If no decision, teams continue to implement
the alternate penalty kicks until they played the same number of penalty kicks, one team reaches the goal
more. Kicks performed again five players originally intended and in the same order. Changing goalies is
unlimited. If a team can no longer stand because of injury or exclusion of five players, other players flirting
kicks over and play some kick again, but in turn notified the referee ahead.
Rule 7
Starting and stoppage
A draw before the match captains made so that the winner chooses the lot half board, which will be in 1st half
to defend, the other team starts the game kick-off.
At the start of the game (after the goal, at half-time) kick started the game from center field (the ball must
move forward). The excavation of the center of the field can be directly, without flow, to achieve goals. At each
subsequent interruption is established according to the game because of an interruption.
Minimum distance team player who does not kick, is 5 meters from the ball.
The ball is in play when the kick after the move. The player taking the hit must not play the ball again before it
touches another player. For kicks goal own territory must leave the goal area the ball into the pitch, otherwise
the kick again.
V.
I.
II.
III.
The ball is in play when the volume goes through the goal line or side out of bounds
Rule 8
Achieving goals
The goal is achieved, if the ball goes through the volume of their goal line between the goal posts and
underneath the crossbar and the goal but the attacking team had not broken any rule
The goal has been scored shall be the sole judge and his decision is final (see Rule 5, Article II.). To
recognize the goal keeper position is not critical, but the ball position.
Judges recognize the goal, if receives the ball directly, ie without flowing into:
1) the opponent's goals:
a) from an indirect free kick
b) from the goalkeeper throwing hand
c) throw out
In these cases the judge orders the kick from the goal.
2) own goals:
a) throw out
b) from all free kicks
In these cases the judge orders the corner. When executed free kick from his own goal territory, so the free
kick repeats
c) from the goal kick
In this case, the kick again.
IV.
Rule 9
Offsides
MF has no off-sides.
Rule 10
Free kicks
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
IV.
V.
I.
Free kicks are divided into:
1) Direct free kick from which they can directly, ie without flow, achieve goals, ordering, if the player:
a) kicks or attempts to kick an opponent
b) trips or attempts to trip an opponent
c) jumps at an opponent
d) charge into an opponent
e) strikes or attempts to strike an opponent
f) pushes an opponent
g) at slip with an opponent before the ball touches or hits an opponent, even though touched the ball
before
h) holds an opponent
i) spits at an opponent
j) intentionally plays the ball by hand (except the goalkeeper in his own goal area
Interpretation: Punishment will only play hands intentional, the referee is not interrupt the game or
when you kick a player in sighting the ball at their own hand. In this context, also note that excluding
the goalkeeper, who plays out of the hands of his penalty area, it can only frustrate the goalkeeper by
an opponent outright intervention opportunity (eg a goal, players pass the empty goal).
2) An indirect free kick from which can not be directly reached goal ordering for:
a) impeding
b) a dangerous game against an opponent or your own person
c) Misconduct
d) technical violations goalkeeper (the ball touches the hands of a small intentional home, first touches
the ball after a throw teammates hands, hands touches the ball after it got rid of the ball, meanwhile,
touched another player , wastes time, etc.)
Players of the team does not free kick must be at least 5 meters from the ball (in the case of tinkering on his
own goal. Territory must be opponents outside this area - see Rule 12, Article III.) Until the ball gets into the
game. In violation of the judge distances have to repeat the kick and the player who failed distance,
admonishes a yellow card.
If an indirect free kick offense directed at the opponent's goal. areas, performs from the border gate. area
parallel to the goal line and the nearest offense.
The player who performs a kick, can touch the ball again, only when it played by another player. Failure to do
so, judge orders an indirect free kick against the offending team.
Rule 11
Penalty kick
It is ordered a penalty kick for the offenses for which orders the kick and generally occurred in his own goal
area. For whistle hand in his own goal area must always be a penalty kick.
A penalty kick is performed from a distance of 7 meters from the goal.
In carrying out the penalty kick, all players must be on the board outside goal area and at least 5 m from the
penalty kick sign.
Rule 12
Kick from the goal
Go to the goal line the ball outside the goal area due to the attacking team, performs a kick from the goal.
The ball kick from anywhere goal area.
When performing a kick from the goal must be all opponent players outside the goal area and at least 5
meters from the place kick.
The ball comes into play only when they leave the goal area.
From the kick from the goal can be directly, ie without flow, to achieve goals.
Rule 13
Small houses
The judge ordered an indirect free kick against the team whose goalkeeper touches the ball with the hands
(hands) after the player's team made it intentionally throw or pass the ball (!!!) leg from the knee down. Knee
is a small home allowed.
Final provisions
In all other cases, the rules of football.
Pravidla malého fotbalu 5 + 1
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
IV.
V.
Pravidlo 1
Počet hráčů
Hry se zúčastní dvě družstva, každé má na hrací ploše nejvýše šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář.
K utkání musí družstvo nastoupit nejméně s pěti hráči (čtyři a brankář). V průběhu utkání může jejich počet
klesnout na čtyři (tři a brankář). Klesne-li počet hráčů pod čtyři (tři a brankář), rozhodčí utkání ukončí a STDK
rozhodne o výsledku.
Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li to předem ohlášeno rozhodčímu, který k
němu dá souhlas (píšťalkou, slovem, pokynem ruky).
Počet hráčů uvedených v Zápise o utkání je minimálně pět (čtyři a brankář), maximální počet není omezen.
Počet střídání není omezen.
Družstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv v přerušené hře a se
souhlasem rozhodčího doplnit a zároveň dopsat do Zápisu o utkání.
Pravidlo 6
Doba hry
Hraje se 20 minut hrubého času bez přestávky
Čekací doba na soupeře je 10 minut od úředního začátku utkání.
V utkáních hraný K.O. systémem se při nerozhodném výsledku ihned provádějí pokutové kopy. Utkání se v
žádném případě neprodlužuje. Každé družstvo provádí střídavě pět pokutových kopů (vždy jiný hráč). Pětice
hráčů se určí po utkání ze všech hráčů uvedených v Zápise o utkání, tedy i z hráčů, kteří v době skončení
utkání nebyli na hrací ploše (vyjma vyloučených hráčů). Nedojde-li k rozhodnutí, pokračují družstva střídavě v
provádění pokutových kopů, dokud při stejném počtu zahraných pokutových kopů nedosáhne jedno z
družstev o branku více. Kopy provádějí opět hráči původně určené pětice a ve stejném pořadí. Střídání
brankářů je neomezené. Pokud družstvo již nemůže postavit z důvodu zranění nebo vyloučení pětici hráčů,
zahrávají zbylí hráči kopy dokola tak, že někteří kop zahrají podruhé, ovšem v pořadí dopředu oznámeném
rozhodčímu.
Pravidlo 7
Zahájení a přerušení hry
Losování před zahájením utkání provádí kapitáni tak, že vítěz losu volí polovinu hrací plochy, kterou bude v
1.poločase bránit, druhé družstvo zahajuje hru výkopem.
Na začátku utkání (po brance, v poločase) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí pohnout
směrem dopředu). Z výkopu ze středu hřiště lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky. Při každém dalším
přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.
Minimální vzdálenost hráčů družstva, jež kop neprovádí, je 5 metrů od míče.
Míč je ve hře tehdy, když se po provedení kopu pohne. Hráč provádějící rozehrání nesmí hrát míčem znovu
dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Při kopech z vlastního brankového území musí míč opustit brankové území do
hřiště, jinak se kop opakuje.
Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru mimo hřiště
I.
II.
III.
Pravidlo 8
Dosažení branky
Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod
brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo
O dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné (viz Pravidlo 5, čl. II.). Pro
uznání branky není rozhodující postavení brankáře, ale poloha míče.
Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:
1) soupeřovy branky:
a) z nepřímého volného kopu
b) z vyhazování brankáře rukou
c) z autového vhazování
V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.
2) vlastní branky:
a) z autového vhazování
b) ze všech volných kopů
V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop. Když byl volný kop prováděn z vlastního brankového
území, tak se volný kop opakuje
c) z kopu od branky
V tomto případě se kop opakuje.
Pravidlo 9
Postavení mimo hru
V MF neexistuje postavení mimo hru.
Pravidlo 10
Volné kopy
I.
Volné kopy se dělí na:
1) Přímý volný kop, z něhož lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky, se nařizuje,
pokud hráč:
a) kopne nebo se pokusí kopnout soupeře
b) podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře
c) skočí na soupeře
d) vrazí do soupeře
e) udeří nebo se pokusí udeřit soupeře
f) strčí do soupeře
g) při skluzu se soupeře dotkne dříve než míče nebo zasáhne soupeře, přestože
se dotkl míče dříve
h) drží soupeře
i) plivne na soupeře
j) úmyslně hraje míč rukou (vyjma brankáře ve vlastním brankovém území)
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
IV.
V.
Výklad: Trestána bude pouze úmyslná hra rukou, rozhodčí tedy nepřeruší hru ani v případě, kdy si hráč při
odkopu nastřelí míč na vlastní ruku. V této souvislosti též upozorňujeme, že vyloučení brankáře, který zahraje
rukou mimo své pokutové území, je možné pouze tehdy, zmaří-li brankář tímto zákrokem soupeři vyloženou
příležitost (např. dosažení branky, přihrávku hráči před prázdnou branku).
2) Nepřímý volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky,
se nařizuje za:
a) bránění ve hře
b) nebezpečnou hru vůči soupeři nebo vlastní osobě
c) nesportovní chování
d) technické přestupky brankáře (dotkne se míče rukou po úmyslné malé domů, jako první se dotkne
míče rukou po vhazování spoluhráče, rukama se míče dotkne poté, co se jej zbavil a míče se mezitím
nedotkl jiný hráč, promarňuje čas, atd.)
Hráči družstva, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 5 metrů od míče (v případě zahrávání z vlastního
brank. území, musí být hráči soupeře mimo toto území – viz Pravidlo 12, čl. III.) dokud se míč nedostane do hry.
Při porušení vzdálenosti může rozhodčí nechat kop opakovat a hráče, který nedodržel vzdálenost, napomene
žlutou kartou.
Pokud je nepřímý volný kop nařízen za přestupek v soupeřově brank. území, provádí se z hranice brank. území
rovnoběžně s brankovou čarou a to nejblíže místu přestupku.
Hráč, který kop provádí, se může míče znovu dotknout, až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí
rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se týmu.
Pravidlo 11
Pokutový kop
Pokutový kop se nařizuje za přestupky, za které se nařizuje přímý kop a došlo k nim ve vlastním brankovém
území. Za odpískanou ruku ve vlastním brankovém území musí být vždy nařízen pokutový kop.
Pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky.
Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo brank.území a nejméně 5 m od
značky pok.kopu.
Pravidlo 12
Kop od branky
Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího družstva, provádí se kop od branky.
Míč se vykopává z kteréhokoliv místa brankového území.
Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo brankové území a nejméně 5 metrů od
místa kopu.
Míč se dostává do hry teprve když opustí brankové území.
Z kopu od branky lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky.
Pravidlo 13
Malá domů
IHlavní rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti družstvu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč
jeho týmu provedl vhazování nebo mu úmyslně (!!!) přihrál míč nohou od kolena dolů. Kolenem je malá domů
povolena.
Závěrečné ustanovení
Ve všech ostatních případech platí Pravidla fotbalu.

Podobné dokumenty

pravidla malé kopané

pravidla malé kopané rozhodčímu auty, rohy, kopy od brány, fauly, nesrovnalosti ve střídání apod. Hlavní rozhodčí má pravomoc danou pravidly. Jeho pravomoc začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a vztahuje se i na přes...

Více

Pravidla malého fotbalu

Pravidla malého fotbalu 2. Dodržování času je sledováno rozhodčím, čas se odměřuje na světelné tabuli. Světelnou tabuli obsluhuje asistent rozhodčího. 3. Délka každého poločasu v případě zahrávání pokutového kopu musí být...

Více

Match Report

Match Report Markus SUTTNER (AUT) 3' , Daniel GRAMANN (AUT) 7' , Marek SUCHY (CZE) 21' , Petr JANDA (CZE) 37' , Tomas PEKHART (CZE) 84' Expulsions: Additional Time: First half: 2 min., second half: 3 min.

Více

str.1. pub - Město Litovel

str.1. pub - Město Litovel Litovelský INFOkanál mohou přijímat všichni TV účastníci napojení na kabelovou TV firmy UPC ČR, a.s. na kanále S9 (CC 09), v rámci informačního kanálu UPC EXPRESS. Jde o televizní program určený pr...

Více

Checklist OFS plus 2009 - 2010 OFS plus 09-10 OFS

Checklist OFS plus 2009 - 2010 OFS plus 09-10 OFS Kvapil Marek Prusek Martin (G) Ševc Martin Straka Martin Frolík Michael Barinka Michal Gulaši Michal Mikeska Michal Vondrka Michal Blaťák Miroslav Kopřiva Miroslav (G) Němec Ondřej Kašpařík Pavel J...

Více

Pravidla futsalu FIFA

Pravidla futsalu FIFA 1. V případě porušení ustanovení o střídání hráčů náhradníkem družstva rozhodčí přeruší hru, náhradníka napomene a vykáže z hrací plochy s tím, že hráč, který má být vystřídán, se vrátí zpět na hra...

Více

Pravidla futsalu 2010 _27.8.10_ r4 _black

Pravidla futsalu 2010 _27.8.10_ r4 _black 2) Pokud není branka napevno zabudována a v průběhu hry dojde k jejímu neúmyslnému posunutí, rozhodčí přeruší hru ihned, jakmile to zjistí. Po vrácení branky na původní místo naváže hru míčem rozho...

Více