Evoluce člověka: ach, tak jasné?

Komentáře

Transkript

Evoluce člověka: ach, tak jasné?
Evoluce člověka: ach, tak jasné?
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://www.kreacionismus.cz)
Evoluce člověka: ach, tak jasné?
Vložil/a Pavel Kábrt [1], Čt, 07/28/2011 - 10:01 Don Batten [2]
(Z http://creation.com/human-evolution-stories [3] přeložil M. T. - 7/2011)
© iStockphoto/Haze64
Někteří evolucionisté tvrdí, že našimi nejbližšími příbuznými jsou orangutani, nikoli
šimpanzi.
Všichni „vědí“, že lidé a šimpanzi měli společné předky. Dokazují to podobnosti DNA, že
Domů
E-mail
Strana 1 z 5
Evoluce člověka: ach, tak jasné?
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://www.kreacionismus.cz)
ano?
DNA o ničem takovém nesvědčí (1). Podobnosti by spíše mohly svědčit o tom, že máme
společného Stvořitele, nikoli společné předky. Náš Stvořitel mohl stvořit ony podobnosti
proto, aby nám ukázal, že za plánem všech živých organizmů stojí jediná mysl. Naše
podobnost s lidoopy nás spojuje se všemi ostatními tvory, což svědčí o jediném Stvořiteli,
nikoli o mnoha (2). Je to jeden z důvodů, proč nás nic neomlouvá, když nevěříme v jednoho
Stvořitele-Boha (Římanům 1:20), když buďto nevěříme v žádného Stvořitele (ateizmus či
panteizmus) nebo věříme ve více stvořitelů (polyteizmus). Pochopitelně že musíme mít
stejnou základní biochemii jako ostatní stvořené živé organizmy, abychom se mohli najíst!
Údajné důkazy evoluce člověka se vykládají neobyčejně různorodým způsobem, takže
zdaleka neposkytují (na rozdíl od toho, co tvrdí propaganda) jasný obrázek o skutečnosti.
Někteří poukazují na blízkou podobnost určitých segmentů DNA, které podle jejich názoru
nemají žádnou funkci („odpadní“ DNA). A tvrdí, že takové podobnosti musejí vznikat
evolucí, protože Bůh by nestvořil paralely v „odpadu“. Necháme stranou otázku, jak vědí, co
by Bůh dělal či nedělal. Ukazuje se totiž, že znalosti o zmíněných sekvencích jako „odpadu“
se postupně vynořují. Každým dnem přibývá vědeckých důkazů o tom, že tyhle úseky DNA,
které jsou podobné, vůbec nejsou odpadem, nýbrž že mají své funkce. Je-li tomu tak, pak
vyplývají uvedené podobnosti z funkce; musí si být podobné proto, aby řádně fungovaly.
Navíc svědčí podrobná srovnání dalších podobných sekvencí DNA, které by mohly být
opravdu nefunkční, o tom, že jejich podobnost je důsledkem silné tendence mutací
vyskytovat se na týchž místech v DNA, nikoli o evoluci (vývoji ze společného předka) (3).
Mezi různými „tábory“ v evolucionistických názorech na původ člověka najdeme takové dva
malé, z jejichž samotné existence vyplývá, že ani data DNA ani fosilie nedokazují, že našimi
nejbližšími příbuznými jsou šimpanzi.
1. Tábor „orangutan“
V kontroverzním článku zveřejněném roku 2009 se tvrdí, že našimi nejbližšími příbuznými
nejsou šimpanzi, nýbrž orangutani (4). Článek vyvolal bouři nevole (5). Jeho autoři
shromáždili sérii dat o podobnostech a rozdílech mezi nejrůznějšími žijícími lidoopy (jako
třeba šimpanzi, orangutany a gorilami), fosilními lidoopy a lidmi. Vycházejíce z evoluční
teorie, sestavili pak rodokmen, který zmíněným datům nejlépe odpovídal. A na tomhle
„nejlepším“ rodokmenu byli lidem nejblíže orangutani, nikoli šimpanzi. Ale pozor: to, že jde
o nejlepší rodokmen, ještě neznamená, že odpovídá skutečnosti; sbírku předmětů
vyrobených člověkem, jako jsou kolová vozidla nebo čajové lžičky, můžete rovněž za použití
podobných technik uspořádat do rodokmenu.
Myšlenka, že orangutani jsou nám ze všech lidoopů nejbližší, není nová; Schwarzová, jedna
z autorek nedávného článku, to tvrdí již od 80. let 20. století (6).
Autoři článku odmítají data DNA „dokazující“ údajně blízké vztahy lidí a šimpanzů s
poukazem na to, že: „ Závěry molekulárních analýz ovlivňují fenetické procedury jako je
přiřazování podle vnějškové podobnosti a jsou patrně založeny na primitivních
stereotypech.“ Jinými slovy, tihle autoři tvrdí, že z dat DNA nelze činit závěry, protože
všechny podobné studie pracují s předem danými předpoklady, a podobnosti lze vysvětlit i
jiným způsobem než tak, že lidé a šimpanzi jsou blízce vývojově příbuzní. Toto skutečně
sedí!
Zajímavé je, že úvodník v New Scientist schvalující jinak zveřejnění článku varoval zároveň
Domů
E-mail
Strana 2 z 5
Evoluce člověka: ach, tak jasné?
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://www.kreacionismus.cz)
před rizikem s ním spojeným: kreacionisté by ho mohli použít jako argument proti evoluci
se slovy, že „tohle je důkazem, že evoluční teorie se hroutí“. Ne, já bych řekl, že článek
svědčí o tom, že údajné důkazy o evoluci člověka lze chápat z diametrálně odlišných
stanovisek, takže nejsou zřejmě tak jednoznačné, jak tvrdí permanentní evolucionistická
propaganda.
2. Tábor „vodní lidoop“
Jiní evolucionisté jsou toho názoru, že lidstvo mělo vodního předka (7). Hlavní zastánkyní
této myšlenky je Elaine Morganová /8/, ale rozhodně není s tímhle názorem osamocena.
Lidé mají mnoho znaků, které chybí oněm lidoopům, o kterých se běžně tvrdí, že jsou
našimi příbuznými či předky. Zastánci teorie vodního lidoopa z těchto rozdílů vyvozují, že
náš rodokmen není odvozen z „klasických“ lidoopů. Mají za to, že naším předkem musel být
nějaký blíže neupřesněný vodní primát se zmíněnými znaky společnými s lidmi. Tvrdí, že z
něho se pak snad vyvinul Homo habilis či Homo erectus (9).
Znaky vyskytující se pouze u lidí a chybějící u našich údajných lidoopích příbuzných
zahrnují: vzpřímenou chůzi, omezené potní žlázy s velmi slaným potem, slzy, schopnost
zadržet dech, podkožní tuk, schopnost plavat hned po narození, pokleslý hrtan, měkké
patro schopné otevírat průdušnici (bránící vniknutí vody do plic) a lásku k vodě.
Věčně proměnlivý příběh lidské evoluce
Zdá se, že skoro každý paleontolog, který najde nějakou fosilii primáta, tvrdí, že je třeba
zásadním způsobem přepsat příběh lidské evoluce. Tento fakt jen podtrhuje skutečnost, že
onen příběh není nic jiného než snůška dohadů. Příkladem může být kolotoč kolem fosilie
primáta známého jako „Ida“ v „Darwinově výročním roce 2009“ (10), a ještě později kolem
„Ardi“ (11). Jak poznamenal v souvislosti s evolucí člověka ironicky před několika lety jeden
evolucionista:
„Každý ví, že fosilie jsou nevypočitatelné; kosti budou vždy tancovat tak, jak budete
pískat.“ (12)
Nikdy se nenajdou žádní opravdoví opolidé, protože nikdy neexistovali. Jediný svědek
vzniku člověka, Bůh, inspiroval pisatele knihy Genesis, aby nás informoval, že Bůh vzal
prach a učinil člověka…
„Fakta“ o lidské evoluci sdělovaná před 40 lety v muzeích a populárněvědeckých
časopisech jako je National Geographic nemají téměř nic společného s evolučními příběhy
vyprávěnými dnes. Dávní „opo-lidé“ vypadli z lidského rodokmenu. Týká se to například
Ramapitheka, Eoanthropa (piltdownského člověka, prohlášeného za podvod od samého
začátku), Hesperopitheka (člověka z Nebrasky, opírajícího se o nález jediného zubu
podobného prasečímu), Pithecanthropa (člověka jávského), Sinanthropa (člověka
pekingského) (13), i druhů Paranthropus robustus, Paranthropus boisei a Paranthropus
aethiopicus. A mohli bychom sem též zařadit tvory, o kterých se kdysi tvrdilo, že jsou
přímými předky člověka, ale dnes přeřazené do postranní větve údajného rodokmenu, jako
je třeba Australopithecus africanus. Troufám si tvrdit, že po dalších zhruba 40 letech bude
příběh znít opět značně odlišně, ale muzea, učebnice i Time ho budou stále vydávat za
„skutečnost lidské evoluce“.
A tak právem přistupujeme ke všem podobným tvrzením o svých dějinách se zdravou
dávkou skepse. Žádný očitý svědek lidské evoluce neexistuje a důkazy o ní, které máme
dnes k dispozici, lze očividně vykládat velmi odlišně, dokonce i tehdy, pocházejí-li tyhle
Domů
E-mail
Strana 3 z 5
Evoluce člověka: ach, tak jasné?
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://www.kreacionismus.cz)
výklady z téhož evolucionistického tábora. Nikdy nenajdeme žádné opolidi, protože nikdy
neexistovali. Jediný svědek vzniku lidstva, Bůh, inspiroval pisatele knihy Genesis k tomu,
aby nás informoval, že „Bůh vzal prach a učinil člověka…(Genesis 2:7).
Podobné články (anglicky):
• Is there really evidence that man descended from the apes? [4]
Pro další čtení (anglicky):
• Anthropology and Apemen Questions and Answers [5]
Odkazy a poznámky:
1. What about the similarities between ape and human DNA? [6]
creation.com/genetics#dna.
2. U mnohých kultur takovýto vzor podobnosti přinese čest svému Tvůrci a jen dosvědčí
jeho mistrovskou dovednost. Viz Holding, J., Not to be used again: homologous structures
and the presumption of originality as a critical value [7], Journal of Creation 21(1):13–14,
2007; creation.com/homologous.
3. Carter, R., The slow, painful death of junk DNA [8], creation.com/junk-dna-slow-death.
4. Grehan, J. and Schwartz, J., Evolution of the second orangutan: phylogeny and
biogeography of hominid origins, Journal of Biogeography 36(10):1823–1844, 2009.
5. Lawton, G., Are orangs our nearest relatives? New Scientist 202(2713):6–7, plus editorial,
p. 3, 2009.
6. Schwartz, J., The evolutionary relationships of man and orang-utans, Nature
308(5959):501–505, 1984.
7. Bergman, J., The Aquatic Ape Theory: challenge to the orthodox theory of human
evolution [9], Journal of Creation 21(1):111–118, 2007.
8. Morgan, E., The Aquatic Ape Hypothesis: The Most Critical Theory of Human Evolution,
Souvenir Press, London, 1999.
9. Někteří evoluční paleontologové považují Homo habilis za „neplatný taxon“; tvrdí, že
tento tvor nikdy neexistoval, ale vznikl jako takový odpadní koš, ve kterém se smíchaly
různé fosilie odlišných tvorů. Homo erectus je plně lidský. Viz Line, P., Fossil evidence for
alleged apemen Part 1: the genus Homo [10], Journal of Creation 19(1):22–32, 2005;
creation.com/apemen1.
10. Batten, D., Ida: Darwin fossil hyper-hype [11], Creation 32(1):44–46, 2009;
creation.com/darwin-fossil-ida-hype.
11. Wieland, C., Ardipithecus again: a recycled ape man [12],
creation.com/ardipithecus-again, 5 October 2009.
12. Shreeve, J., Argument over a woman, Discover 11/8/:58, 1990.
13. Úlomky fosilií Pithecanthropa a Sinanthropa byly přiřazeny Homo erectovi (který není
opočlověk, ale lidský druh).
Příloha
Velikost
Evoluce člověka - ach, tak jasné.doc [13]
130.5 KB
Průměr: 3.7 (3 votes)
Rate Štítky:
Původ člověka [14]
Domů
E-mail
Strana 4 z 5
Evoluce člověka: ach, tak jasné?
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://www.kreacionismus.cz)
URL zdroje (přijato 10/12/2016 - 22:20): http://www.kreacionismus.cz/node/649
Odkazy:
[1] http://www.kreacionismus.cz/users/pavel-kabrt
[2] http://creation.com/dr-don-batten
[3] http://creation.com/human-evolution-stories
[4] http://creation.com/is-there-really-evidence-that-man-descended-from-the-apes
[5] http://creation.com/anthropology-and-apemen-questions-and-answers
[6] http://creation.com/genetics#dna
[7] http://creation.com/homologous
[8] http://creation.com/junk-dna-slow-death
[9] http://creation.com/images/pdfs/tj/j21_1/j21_1_111-118.pdf
[10] http://kreacionismus.cz/node/67
[11] http://creation.com/darwin-fossil-ida-hype
[12] http://creation.com/ardipithecus-again
[13] http://www.kreacionismus.cz/sites/default/files/evoluce_cloveka_-_ach_tak_jasne.doc
[14] http://www.kreacionismus.cz/rubrika/puvod-cloveka
Domů
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
E-mail
Strana 5 z 5

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Anotace – metodický návod k použití Sada vzdělávacích materiálů Zoologie zahrnuje přehled vybraných zástupců strunatců. Seznamuje žáky se základními znaky jednotlivých skupin živočichů a je zaměřen...

Více

Yuval Noah HARARI, Sapiens. Od zvířete k

Yuval Noah HARARI, Sapiens. Od zvířete k životě, ale ke křesťanskému kreativismu má ještě daleko. „Dějiny kráčí od jedné křižovatky ke druhé a z neznámých příčin se někdy vydají jednou cestou a jindy jinou.“ (s. 297) Je to přiznání, že ry...

Více

Aposematismus

Aposematismus že odpor k určitému typu kořisti není vrozený, ale je výsledkem generalizace podle předchozích zkušeností, a pokud ne, vyhýbání se určité kořisti je velmi všeobecné povahy a není založeno pouze na ...

Více

stAnley kubrick

stAnley kubrick z nichž si Kubrick nakonec vybral povídku Hlídka (The Sentinel). Tato povídka se stala základem pro další společnou práci obou umělců, kteří nakonec strávili dva roky přetvářením povídky do románov...

Více

Dobrovolná certifikace dětské obuvi

Dobrovolná certifikace dětské obuvi malých dětí a v neposlední řadě celostátní výukové kursy prodavačů obuvi, kterými ČOKA po celou dobu aktivně zvyšovala znalosti o správném prodeji a nákupu zdravotně nezávadné dětské obuvi. Mnohdy ...

Více