2/2011 - Hrotovice

Komentáře

Transkript

2/2011 - Hrotovice
ZPRAVODAJ
MĚSTA HROTOVICE
2/2011
Vítězná práce ve III. kategorii výtvarné soutěže Co by na to řekl F. B. Zvěřina
Nádvoří zámku, Pavel Dobrovolný, Hrotovice
Den Země
Dětský den
Noc s Andersenem
2
Zprávy z radnice
Vážení čtenáři,
přinášíme Vám ve zkrácené verzi výpis nejdůležitějších usnesení ze zasedání rady
města, který je upraven tak, aby byl v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Na zasedání RM dne 16. 3. 2011 rada města schválila:
 uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
uzavřené mezi městem Hrotovice a Václavem Hrdým, Nestátní dopravní
zdravotní služba, K Háji 915, Moravské Budějovice na pronájem garáže SDH
Hrotovice pro účely parkování sanitního vozu, kde se doba pronájmu prodlužuje
do 31. 3. 2012.
 výpověď paní M. S., bytem nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice z nájemní
smlouvy na pronájem bytu 2+1 na zámku v Hrotovicích dohodou ke dni 30. 4.
2011.
 ukončení nájemní smlouvy mezi městem Hrotovice a Dětským domovem
Hrotovice na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 377 v Hrotovicích dohodou ke dni
31. 3. 2011.
 přidělení bytu č. 2A v domě č.p. 377 na ul. 1. máje v Hrotovicích paní M. S.,
bytem nám. 8. května 1, Hrotovice od 1. 4. 2011.
 uzavření nájemní smlouvy na pronájem Sportovního areálu města mezi Městem
Hrotovice a TJ Sokol Hrotovice na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012.
 vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Střecha nad ubytovací částí HZS
Hrotovice“ dle vnitřní směrnice města Hrotovice pro zadávání veř. zakázek
 vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Instalace plynového zdroje pro
vytápění MŠ Hrotovice“ dle vnitřní směrnice města Hrotovice pro zadávání veř.
zakázek
 vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba PI Hrotovice – I. etapa“
dle vnitřní směrnice města Hrotovice pro zadávání veř. zakázek
 uzavření smlouvy o dílo na dodání projektu výstavby parkoviště u bytových
domů č.p. 402 a 403 s panem Šarounem z Okříšek.
 v případě nutnosti možnost použití finančních prostředků z hospodářské
činnosti ZŠ Hrotovice k posílení mzdových prostředků na nepedagogické
pracovníky školy.
neschválila:
 žádost ředitele ZŠ Hrotovice PaedDr. Františka Kašpárka o posílení mzdových
prostředků na nepedagogické pracovníky školy v roce 2011 z rozpočtu města.
Na zasedání RM dne 30. 3. 2011 rada města vzala na vědomí:
 informaci starostky o neposkytnutí finanční dotace ve výši 180 119,- Kč městu
Hrotovice na obnovu kulturní památky „Hrotovice, zámek“ z Kraje Vysočina.
 informace starostky města o poskytnutí finanční dotace městu Hrotovice
na zkvalitnění služeb poskytovaných Informačním centrem Mikroregionu
Hrotovicka ve výši 35 500,- Kč.
schválila:
 realizaci stavby – „Zateplení části fasády bytového domu Hrotovice, Mírová
č.p. 402 v k.ú. Hrotovice, p.č. – St. 471“ na žádost investorů
3
 přidělení bytu 1+1 v Domě s pečovatelskou službou Hrotovice.
 uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce vysokozdvižného vozíku DESTA
s panem Vitámvásem, bytem Hrotovice
 pronájem bytu č. 13 v domě č.p. 1 v Hrotovicích panu J. Ch. na dobu určitou
do 8. 7. 2011 za smluvní nájemné 1 500,- Kč měsíčně.
Na zasedání RM dne 13. 4. 2011 rada města schválila:
 věcnou pomoc SDH Hrotovice, Třebíčská 87 na akci „Pálení čarodějnic“ 30. 4.
2011 u Horního rybníka v Hrotovicích, spočívající v zapůjčení traktoru s řidičem
pro svoz dříví, umožnění odběru el. energie ze Sběrného dvora, zajištění
odvozu roští od Horního rybníka, pomoc při zajištění dřeva a finanční příspěvek
ve výši 9 000,- Kč na organizační zajištění této akce. Příspěvek bude podléhat
vyúčtování.
 poskytnutí finančního příspěvku Studentskému klubu Katolického gymnázia,
Sdružení přátel Jaroslava Foglara – pobočka Třebíč „Halahoj“, Otmarova 22
ve výši 4 000,- Kč na organizační zajištění dvou dětských letních táborů
ve dnech 9. – 16. 7. 2011 a 13.– 20. 8. 2011.
 firmu David Pelán, Rouchovany 178 pro realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Střecha nad ubytovací částí HZS Hrotovice“
 firmu Lubomír Kočí, Odunec 1 pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Instalace plynového zdroje pro vytápění MŠ Hrotovice“.
 nákup vysavače VD 440/18 od firmy Laski spol. s r.o., včetně zvedáku vysavače
ZL – 200 v celkové ceně 101 000,- Kč včetně DPH.
doporučila ZM:
 zadání změny ÚP města Hrotovice spočívající ve změně určení pozemků
p.č. 702/1 v obci a k.ú. Hrotovice na bytovou výstavbu, pozemků p.č. 640/17,
640/1, 641/3, 640/27 na průmyslovou výrobu a na ul. Hladov posunout hranici
extravilánu.
 podání žádosti o dotaci z ROP Jihovýchod, oblast podpory 3.3. Stabilizace
a rozvoj venkovských sídel – výzva Brownfield – sociální péče na výkup pozemků a nemovitostí mezi Podnikatelským inkubátorem a správní budovou ZD
Hrotovice a následnou rekonstrukci těchto budov na tzv. chráněné bydlení pro
občany s lehkým mentálním postižením, autismem apod.
Na zasedání RM dne 27. 4. 2011 rada města schválila:
 likvidaci autovraku, který se nachází na ul. F. B. Zvěřiny, na základě žádosti
správce majetku města Petra Votavy. Tomuto souhlasu předcházely všechny
nutné právní úkony na základě zákona č. 13/1997 Sb.
 vypsání veřejné zakázky malého rozsahu – vybudování sítí na ul. Akad. Práta
dle vnitřní směrnice města pro zadávání veřejných zakázek.
Na zasedání RM dne 11. 5. 011 rada města schválila:
 Ing. Bronislava Valu, Valeč 217 jako dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Přístavba a půdní vestavba PI v Hrotovicích – I. etapa“
za nabídkovou cenu 3 096 850,- Kč včetně DPH
 Vítězslava Kabelky, Příčná 405, Hrotovice jako dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava komínu plynové kotelny ZŠ Hrotovice“
 účast města Hrotovice v pilotním projektu firmy ESKO-T, spočívající v ukládání
odpadů na sběrovém dvoře za použití karty s identifikačním kódem, kterou
obdrží každá domácnost v Hrotovicích. Veškeré náklady s tím spojené půjdou
k tíži firmy ESKO-T.
4
 navýšení vlastního podílu města na opravu další části jižní strany střechy
zámku o cca 30 000,- Kč z důvodu dokončení prací na venkovním křídle jižní
strany.
 rozšíření parkovací plochy u hřbitova Církve československé husitské o cca
55 m2.
 poskytnutí p.č. 813 v k.ú. Hrotovice pro účely zřízení dětského stanového tábora skautskému oddílu Protěž pod vedením pana P. M., Praha 2 v termínu od 1. 7. 2011 do 31. 7. 2011, pod podmínkou uklizení pozemku po skončení akce.
 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč TJ SOKOL Hrotovice
na činnost mládeže v I. pololetí roku 2011.
 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč TJ SOKOL Hrotovice,
oddílu volejbalu na činnost.
Na zasedání RM dne 25. 5. 2011 rada města vzala na vědomí:
 informace od ČS a.s. ve věci záměru pronájmu nebytových prostor v domě č.p.
1 v Hrotovicích.
 informaci místostarosty města o zpracování informativní nabídky na vyvedení
tepla z bioplynové stanice Hrotovice do základní školy od firmy TENZA a.s.,
Svatopetrská 7, Brno.
 informace tajemnice ve věci vydávání rybářských lístků od 1. 7. 2011 a o změnách ve výplatě dávek v hmotné nouzi od 1. 1. 2012.
schválila:
 uzavření smlouvy o podmínkách svozu a využití biologicky rozložitelných
odpadů mezi městem Hrotovice a ZD Hrotovice, družstvo.
 uzavření smlouvy o zajištění uměleckého pořadu – vystoupení Moravanky
Jana Slabáka se svými sólisty dne 19. 11. 2011 u příležitosti „Setkání seniorů“.
Na zasedání RM dne 8. 6. 2011 rada města vzala na vědomí:
 informaci ředitelky MŠ Hrotovice, Bc. Vladimíry Dobrovolné o navýšení školného
od školního roku 2011/2012 ze 100,- Kč měsíčně na 150,- Kč měsíčně.
schválila:
 přijetí daru od Kraje Vysočina ve výši 60 000,- Kč na podporu převodů
vzdělávacích činností základních škol vzdělávajících žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování
vzdělávání těchto žáků. Darované finanční prostředky budou převedeny ZŠ
Hrotovice převodem na jejich účet po obdržení dotace.
 zadání odtěžení zeminy na přilehlých pozemcích p.č. 572/12, 572/10 v k.ú.
Hrotovice na stávající nivelitu v délce cca 100 bm na ul. Akad. Práta, jako
přípravu terénu pro budoucí výstavbu IS pro čtyři nové RD v předpokládaných
nákladech do 50 000,- Kč firmě Ing. Bronislav Vala, Valeč 217.
 uspořádání loutkového divadelního představení v rámci „Malého festivalu
loutek 2011“ dne 30. 8. 2011 v 10 hodin v malém sále ZUŠ. Cena divadelního
představení je 1 000,- Kč. Vstupné nebude vybíráno.
 ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v č.p. 1 s paní K. P. k 31. 5. 2011 z důvodu zamezení nárůstu dlužného nájemného. Dále RM
pověřila tajemnici MěÚ, aby ve spolupráci s právním zástupcem města
JUDr. Sochorem přihlásili v insolvenčním rejstříku pohledávky města Hrotovice
vůči paní K. P. a dále pověřila starostku města podat žádost na evidenci
5
obyvatel MěÚ Hrotovice o zrušení trvalého pobytu všem osobám, které mají
v bytě č. 5 na nám. 8. května 1 trvalý pobyt.
 úpravu rozpočtu č. 1/2011 dle návrhu ekonoma města.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 4. 5. 2011 vzalo na vědomí:
 kontrolu usnesení z minulého zasedání ZM
 zprávu o činnosti RM za uplynulé období
 Informaci o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu k.ú. města Hrotovice
za rok 2010
schválilo:
 znění navrhovaného programu, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi.
 Závěrečný účet města Hrotovice za rok 2010 na základě předloženého výkazu
a dále Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 ze dne
16. 3. 2011 bez výhrad.
 uzavření směnné smlouvy mezi městem Hrotovice, zastoupeným starostkou
města Mgr. Hanou Škodovou a panem R. H., Hrotovice. Předmětem bezúplatné
směny pozemků jsou pozemky ve vlastnictví města Hrotovice, a to p.č. 942/5
o výměře 82 m2, p.č. 942/6 o výměře 482 m2, p.č. 947/3 o výměře 233 m2,
p.č. 948/6 o výměře 182 m2, p.č. 948/7 o výměře 300 m2 vše v k.ú. Hrotovice,
zapsané na LV 10001, které město smění za pozemky ve vlastnictví pana
R. H., a to za p.č. 750/4 o výměře 384 m2, p.č. 751/3 o výměře 1 945 m2, p.č.
760/6 o výměře 145 m2 vše v k.ú. Hrotovice dle GP č. 825-108/2010 ze dne
7. 10. 2010, vyhotoveného společností Geodetické práce – PM, s.r.o., IČ:
25326015, se sídlem Jihlavská brána 10, 674 01 Třebíč a pověřuje starostku
města podpisem směnné smlouvy.
 pořízení Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Hrotovice spočívající
ve změně využití pozemku PK 702/2, která je částí p.č. 702/1 v k.ú. Hrotovice
na bytovou výstavbu, změně možnosti využití pozemků p.č. 640/17, 640/28,
641/3, 640/27, 642/1 a 640/1 na průmyslovou výrobu a rozšíření intravilánu
po hranici pozemku p.č. 21/4 v k.ú. Hrotovice a pověřuje starostku města
Mgr. Hanu Škodovou komunikací s oddělením Úřadu územního plánování
Městského úřadu v Třebíči, jako pořizovatelem Změny č. 3 ÚPSÚ Hrotovice.
 zpracovatele Změny č. 3 ÚPSÚ Hrotovice Ing. arch. Ladislava Brožka, Atelier
nad viaduktem, Ondráčkova 101, 628 00 Brno, který zpracovával předcházející
změny ÚPSÚ Hrotovice.
 podání žádosti o dotaci z ROP Jihovýchod, oblast podpory 3.3. - Stabilizace
a rozvoj venkovských sídel, výzva Brownfield – sociální péče. Dále schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Hrotovice a ZD
Hrotovice na výkup pozemků p.č. 3/1 a 9/11 včetně budov, které se na těchto
pozemcích nachází a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy
z důvodu zahájení územního řízení.
 Ing. Lubomíra Krechlera, Masarykova 554, Okříšky jako dodavatele projektu
pro územní řízení - výzva Brownfield a pověřuje starostku města podáním
žádosti o vydání územního řízení na výstavbu chráněného bydlení na pozemku
p.č. 3/1 a 9/11 v k.ú. Hrotovice.
 vyhlášení soutěže „Rozkvetlá ulice 2011“ a pověřuje RM jmenováním
sedmičlenné hodnotící komise z řad MěÚ, ZM, ZŠ, MŠ a jednoho člena z řad
odborné veřejnosti.
6
Společenská kronika
Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané:
Leden 2011
MUDr. Ctirad Kučera
80 let
Březen 2011
Emil Palička
85 let
Duben 2011
Oldřich Svoboda
75 let
Jaroslav André
70 let
Červen 2011
Marie Koudelová
97 let
Novák Vladimír
80 let
Antonín Kárník
70 let
Theodor Kalenda
75 let
Zdenka Floriánová
75 let
Květen 2011
Hejdová Růžena
Ludmila Honsová
Karolina Dvořáková
Helena Komárková
80 let
70 let
70 let
75 let
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší, především pevné zdraví a hodně pohody!
Navždy jsme se rozloučili s těmito našimi občany:
Marie Votavová
Jan Kuchařík
Jiří Vrbka
Josef Dvořák
Pozůstalým v jejich rodinách projevujeme upřímnou soustrast.
Květnové události
V květnu letošního roku, před výročím hrotovické tragédie a konce II. světové
války 8. května, nainstaloval sochař a restauratér pan Oldřich Hejtmánek z Prahy nové
jmenovky padlých občanů hrotovické tragédie z 8. 5. 1945 na společném hrobě Církve
československé husitské.
Původní bronzové tabulky se jmény pohřbených ve společném hrobě odcizili neznámí
pachatelé na podzim loňského roku a patrně skončily po více jak 60 letech ve sběrných
surovinách. Lze to nazvat jinak než hyenismem?
Pan Oldřich Hejtmánek použil při výrobě nových jmenovek stejnou metodu jako
v Památníku v Terezíně, kde v roce 2008 zloději ukradli přes 800 bronzových destiček.
Tehdy se však zloděje podařilo chytit a byli po zásluze odměněni odnětím svobody
na 3,5 a 4,5 roku. V Hrotovicích se to bohužel nepodařilo. Tabulky jsou vyrobeny ze
slitiny plastu s malým množství bronzu. Na první pohled jmenovky vypadají jako kovové,
převažující materiál je však plast a jenom tak mají patrně v dnešní době šanci „přežít“
případné další nájezdy sběračů barevných kovů.
Městskou pokladnu oprava stála 30 tis. Kč a ráda bych touto cestou poděkovala
panu Oldřichu Hejtmánkovi za dobrou spolupráci a ochotu při obnově jmenovek.
7
Instalace nových jmenovek
Ráda bych ještě všem čtenářům přiblížila historii vzniku společného hrobu.
Ve hřbitovní knize pro hřbitov Církve československé husitské se uvádí:
Památník padlým z 8. 5. 1945
Po tragickém neštěstí z 8.5.1945 nabízel čsl. duchovní římskokatolickému panu
faráři Slámkovi, aby se mrtví pohřbili po způsobu vojenských hřbitovů na poli mezi oba
hrotovické hřbitovy a že později se pozemek obezdí a doplní výzdobou. Byl by tak vznikl
hřbitov jeden v celku a bylo by bývalo možno zřídit společný památník všem. Farář
Slámka takovou možnost odmítl. Proto jsme na našem hřbitově pohřbili do společného
hrobu všechny naše mrtvé bratry a sestry (42) a ostatní katolíky (6) už s tím úmyslem,
že později jim upravíme i společný pomník. Za tím účelem ustavilo se v březnu 1946
z pozůstalých tzv. Kuratorium pro postavení památníku padlým na hřbitově c. čsl.
V Hrotovicích!
O věc se zasloužili nejvíce bratr Jan Žalud, Rudolf Chmelka a Stanislav Chládek.
Toto kuratorium zadalo zbudování pomníku ak. sochaři Jaroslavu Šlesingerovi z Jihlavy
(Jemnice). Sochař znázornil dvě ženy (svoji ženu a matku), které jdou ve zlé předtuše
hledat toho, kdo už je vlastně mrtev. Sám si první model této sochy uhnětl z prvního
chleba, který dostal v nacistickém vězení, když jej gestapo odvedlo přímo z atelieru.
Kamenické práce vykonala firma bratří Hurdových
z Jihlavy. Celkový náklad činil asi
150 000 tis. Kč, z toho jen asi polovinu uhradili pozůstalí a ostatek se sešel sbírkou
po celé církvi i od jiných dárců.
Jest přáním všech pozůstalých, aby společný hrob zůstal zachován tak dlouho,
pokud bude hřbitov trvat a aby do těchto hrobů nebylo již dále pochováváno. Památník
byl slavnostně odhalen a posvěcen modlitbami a slovem Božím při slavnosti dne
11. května 1947.
Dana Růžičková, tajemnice MěÚ
8
Změna ve vydávání rybářských lístků od 1. 7. 2011
Od 1. 7. 2011 nabývá účinnosti novela zák. č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů.
Novelou tohoto zákona dochází mimo jiné také ke změně kompetencí ve vydávání
rybářských lístků a od 1. července letošního roku budeme rybářské lístky vydávat
opět na našem úřadě, a to na odboru výstavby a životního prostředí.
Vydání rybářského lístku podléhá následujícím správním poplatkům:
Vydání rybářského lístku na
1 rok
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč
3 roky 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 200,- Kč
10 let
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
500,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
250,- Kč
Dana Růžičková, tajemnice MěÚ
Hrotovicko tančí
Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicko bude v letošním roce pořádat I. ročník
nesoutěžní taneční přehlídky Hrotovicko tančí. Je otevřena pro nejrůznější kolektivy
i jednotlivce, kteří se věnují jakémukoliv druhu tance, všem, kteří rádi tančí.
Přehlídka se uskuteční v sobotu 27. srpna 2011 ve 13.00 hodin ve Sportovním areálu
města Hrotovice. Bude se tančit pod širým nebem ve stylu „tancem se loučíme s létem“.
Do dnešního dne je na přehlídku přihlášeno 16 tanečních souborů z blízkého okolí, ale
i soubory ze Znojma a Jinošova.
V programu přehlídky vystoupí zpěvák, skladatel a textař, rodák z Újezda u Rosic
Petr Bende.
Ve sportovním areálu budou k dispozici stánky
s občerstvením a doprovodný program pro děti.
Pořadatelé přehlídky se těší na všechny tanečnice
a tanečníky a hlavně širokou veřejnost, která si
taneční umění účinkujících určitě nenechá v závěru
léta ujít a přijde je svým potleskem povzbudit do jejich
další umělecké činnosti. Hlavním partnerem taneční
přehlídky Hrotovicko tančí je Skupina ČEZ.
Mgr. Hana Škodová, starostka města
9
Soutěž Rozkvetlá ulice 2011
Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 4.5. 2011 další ročník soutěže
Rozkvetlá ulice.
Odborná porota ve složení: zastupitelé MUDr. Věra Bártová,Mgr. Věra Palátová,
Mgr. Hana Škodová, za odbor životního prostředí MěÚ Ing. Petra Drábková, za městem
zřizované organizace Mgr. Jiří Sigmund, Bc. Vladimíra Dobrovolná, za odbornou
veřejnost paní Vladimíra Votavová, bude hodnotit květinovou výzdobu na oknech,
balkónech, předzahrádkách domů, prostě vše, co je vidět přímo z ulice.
Na tři majitele nejhezčí květinové výzdoby čekají pěkné ceny. Vyhlášení vítězů bude
na zasedání zastupitelstva města v měsíci záři.
Mgr. Hana Škodová, starostka města
Rozloučení z prázdninami
Již tradičně připravujeme v posledním prázdninovém týdnu loutkovou pohádku pro
děti. Představení se uskuteční 30. 8. 2011 v 10,00 hodin v malém sále ZUŠ. Srdečně
zveme nejen děti. Vstup je zdarma. Akce je součástí 5. ročníku „Festivalu loutky“, jehož
pořádání podporuje Skupina ČEZ.
Mgr. Hana Škodová, starostka města
Vyhodnocení výtvarné soutěže na téma CO BY NA TO ŘÍKAL
F. B. ZVĚŘINA… aneb co se mi líbí nebo co bych si přál v Hrotovicích
1. ročník výtvarné soutěže pro děti z MŠ a ZŠ vyhlásilo město v únoru tohoto roku.
Při jejím zrodu stála myšlenka děti vybídnout, aby se porozhlédly po městě ve kterém
žijí a s pomocí štětce, pastelky, pera vyjádřily své názory, nápady zkrátka svůj pohled
na Hrotovice.
Odborná porota měla při výběru vítězných prací nelehký úkol, protože každé dílko,
mělo svou duši, kterou mu vdechlo právě dítě, které je vytvořilo. Myslím si, že kdo si
udělal čas a přišel se na výstavu podívat, nenašel výtvarnou práci, která by ho něčím
neoslovila.
V I. kategorii dětí z MŠ se na 1. místě umístila Eliška Mikysková, na 2. místě Karolína
Boudová a na 3. místě Tomáš Šmahel. Porota udělila i čestné uznání, a to Markétě
Stehlíkové.
V II. kategorii žáků 1. st. ZŠ se na 1. místě umístila Tereza Ambrozová, na 2. místě
Barbora Baštová a na 3. místě Michal Vesecký. Čestné uznání bylo uděleno Pavlu
Trávníčkovi.
Ve III. kategorii žáků 2. st. ZŠ byl 1. místo obsadil Pavel Dobrovolný, 2. místo Anna
Chromá a 3. místo Doubravka Lohnická. Čestné uznání obdržel Luboš Palát.
Vítězové byli odměněni hezkými cenami v podobě školních a sportovních tašek.
Celkem se do soutěže zapojilo 83 dětí z hrotovických škol a já jim tímto za jejich
snahu a zájem moc děkuji. Město na příští rok chystá další ročník této soutěže a už
dnes se těšíme čím nás děti překvapí.
Mgr. Hana Škodová, starostka města
10
„Hrotovická 20“
Tradičního pochodu, který se uskutečnil v neděli dne 8. 5. 2011 se zúčastnilo celkem
234 účastníků, především z Hrotovic a blízkého okolí. Nejmladší účastník pochodu se
narodil v r. 2010, nejstarší pak v r. 1946. Nejvzdálenějšími účastníky pochodu, dle místa
trvalého pobytu, byli účastníci z Říčan u Prahy.
Z nádvoří zámku vedly tři trasy 5 km, 10 km a 20 km. Nejkratší trasy určené především
pro rodiny s dětmi se zúčastnilo 64 účastníků, nejoblíbenější trasou byla jako tradičně
„desítka“, které se zúčastnilo 138 účastníků, nejobtížnější „dvacítky“ 32 účastníků.
Hlavním partnerem akce byla Skupina ČEZ.
Ing. Libor Fiala, vedoucí EIO MěÚ Hrotovice
Městská knihovna
Ráda bych Vám nabídla pár knih z novinek v letošním roce. Bližší informace
o knihovně na www.knihovnahrotovice.cz, kde se dozvíte vše potřebné.
Léblová, Jarmila Krákorčina abeceda: Písmena, slova, básničky, úkoly, obrázky,
slovníček. Krákorka představí dětem všech 34 písmen české abecedy. Každému
písmenu je věnována celá dvoustrana: veselá básnička, úkol a slova k danému
písmenu. Na závěr si děti můžou vyzkoušet psaní všech písmen a všechna nová
slova si zopakovat za pomoci velkého obrázkového slovníku.
Ing. Pauer Václav - Rommel a Patton: Tento román je dosud nejlepší a nejambicióznější
knihou Richarda Rohmera. Věrně popisuje bitvu v Normandii a v roce 1944, které se
sám Rohmer zúčastnil jako mladý stíhací pilot a vypráví dramatický příběh o pokusu
obležené německé armády dojednat se Spojenci na západě příměří.
Fidler, Jiří - Na čele armády: Kniha je věnována čtyřem náčelníkům Hlavního štábu
branné moci, kteří v letech 1919 -1939 stáli v jeho čele, i ostatním štábním funkcionářům. Čtenář má možnost seznámit se podrobně s vývojem organizační struktury
štábu a s osobami, které tuto instituci řídily a náležely tak ve své době k elitě branné
moci
11
Kniha světových prvenství: Encyklopedie světových prvenství zahrnuje nejdůležitější
objevy ve významných oblastech jazyka a literatury, výtvarného umění, vynálezů,
společenských systémů, života lidské společnosti, vojenství, filozofie, vědy
a technicky.
Laurenzi, Laura- Láska je láska: V této knize ožívají zakázané lásky slavných
osobností, jako například Paula Verlaina, Grety Garbo, Eltona Johna a dalších.
Frohlich, Suzanne – Každá ryba je pěkná: když visí na háčku: Jak na to, aby muž
zabral, dal se chytit a nevyklouzl. Ženy, vydejte se na lov, ale pozor! Každá ryba
zabere na jinou návnadu. Milé dámy rybářky, ať už ulovíte kapra nebo štiku, vždy
dávejte pozor na kosti!
Louis L´Amour – Právo silnějšího: Tom Kedrick se nechá najmout společností, která
chce od vlády zakoupit rozsáhlé pozemky vyhrazené pro indiánskou rezervaci. Místo
bandy vyvrhelů, která se zde měla usadit neoprávněně, tu však najde spořádané
farmáře s rodinami. Když si Tom uvědomí, že bojuje na špatné straně, svědomí
mu velí zakročit proti bezpráví. Jeho zaměstnavatel však hodlá dosáhnout svého
za každou cenu a prolití krve mírumilovných osadníků se zdá v jeho plánu být jen
drobnou nepříjemností.
Maxwell, Robin – Srdcová královna: Než se Anna Boleynová stane anglickou
královnou, prožívá radostná léta na francouzském dvoře, kam ji i se sestrou Mary
v útlém věku poslal otec. Svou krásou si Mary získá přízeň všech šlechticů a Anna se
zase stane oblíbenkyní dvou nejvlivnějších žen království: zbožné královny Claude
a ctižádostivé královy sestry Marguerity. Postupně však Anna s Mary zjišťují, že
francouzský dvůr není jen místem vznešeného přepychu, ale především centrem
pokleslé morálky, nekonečné rivality a krutých intrik
Kačírková, Eva – Vraky bez pokladů: Dvě detektivní povídky. V první kriminalista
poručík Petr Bort vyšetřuje vraždu mladého playboye, která se stala v Jizerských
horách. Ve druhé mladý spisovatel Rober Lukáš vyřizuje za svoji matku dědické
záležitosti po svém otci. Zdánlivě jednoduchý úkol se protáhne a zkomplikuje...
Škvorecký, Josef – Vražda se zárukou: V jedné branické vile jsou v létě roku 1938
nalezeny mrtvoly důstojníka a krásné mladé herečky z Barrandova. Zpočátku
připad vyšetřuje inspektor Vodička, který dochází k závěru, že se jednalo o vraždu
a sebevraždu v afektu. Shodou okolností se dostává k případu i doktor Pivoňka,
který nachází spoustu nejasností, které zpochybňují Vodičkovy závěry a snaží se
za každou cenu dopátrat pravdy a odhalit motivy tohoto strašného činu.
Akce, které proběhy a které plánujeme v městské knihovně
Od začátku roku již proběhlo několik akcí, ze kterých Vám v obrázkové části
Zpravodaje přinášíme fotky. Výběrem třeba Malování předškoláčků – s dětmi jsme si
přečetli příběh o vajíčku z Honzíkovy cesty a ty pak podle fantazie malovaly, jak si příběh
představují.
Dále se uskutečnila beseda s Jiřím Márou. Jiří Mára odešel ze svého původního
zaměstnání, aby mohl svému synovi, který trpí svalovou dystrofií, umožnit jeho sen.
Jirka Mára se stal prvním českým vozíčkářem, který procestoval nejvzdálenější zemi
na světě - Nový Zéland, dále Ekvádor, Galapágy a mnoho jiných zajímavých koutů světa.
Beseda byla velice poutavá a na četné žádosti budeme pokračovat a Jirka i s rodiči
se k nám opět podívají na podzim letošního roku. Více informací si můžete pročíst na
www.jirkamara.cz .
12
Letošní největší akcí pro děti byla pořadí již druhá Noc s Andersenem. V letošním
ročníku se zúčastnilo 22 dětí. Stejně jako loni nám dělali společnost pejskové a jejich
panička paní Iva Sieberová z občanského sdružení Sírius Třebíč. Proběhly soutěže,
cesta odvahy po nově opraveném nádvoří ZUŠ, noční čtení, kreslení a malování.
Děkujeme městu Hrotovice za finanční příspěvek na občerstvení a odměny i za účast
paní starostky, která dětem přinesla drobné dárky na památku. V neposlední řadě
děkujeme panu řediteli PhDr. Františku Malému za darovaní barelu vody a zapůjčení
přístroje na vodu a vůbec všem, co se na přípravě akce podíleli.
A jak hodnotili Noc její účatníci? „Noc s Andersenem trvala dva dny a přes noc jsme
spali v městské knihovně. Přijeli nás navštívit pejsci spolu s majitelkou z Třebíče. Hodně
nás zaujaly informace o canisterapii, kterou poskytují, a měli jsme možnost něco nového
se přiučit. Dále nás byla navštívit paní starostka Hrotovic a obdarovala nás dárečky.
Večer jsme si užili stezku odvahy, kterou pro nás paní učitelka Palátová společně s paní
knihovnicí připravily. Pak nám za statečnost rozdaly odměny a měli jsme i velmi chutné
občerstvení. Hodně se nám to líbilo a těšíme se na další „Noc s Andersenem,“ popisuje
akci Petra Mezírková.
V rámci Dne Země děti 3. třídy ZŠ Hrotovice pomalovaly celé parkoviště u autobusového nádraží a opravdu se vyřádily. Malovaly své představy, jak bychom se měli
starat o naši planetu, aby nám ještě dlouho sloužila.
Květnové dny nás s dětmi vylákaly ven a tak jsme si vyzdobili i okolí knihovny –
Literární stromy nám krášlily bok budovy ZUŠ. Třetáčci si namalovali titulní stránku své
oblíbené knihy, ty jsme zalaminovali a ozdobili s nimi stromy.
V červnu proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Prvňáčci se důkladně
seznámili s chodem knihovny, prohlédli si knihy a naučili se je třídit a rozeznávat.
Na památku si odnesli knihu.
Přes tzv. okurkovou sezónu (červenec – srpen) plánuji výstavu drobných ručních
prací v knihovně, na pouť výstavu historických hraček v malém sále ZUŠ a v září
literárně uměleckou výstavu MUDr. Jiřího Kucharského – chirurga z dlouholetou praxí,
homeopata, náměstka pro léčebnou péči v třebíčské nemocnici a zároveň básníka
a ilustrátora.
Srdečně Vás zveme na všechny plánované akce, které Vás jistě nezklamou.
Čtení pomáhá
V současné době funguje již měsíc projekt – Čtení pomáhá. Cílem je spojit příjemné
s užitečným. Na internetových stránkách najdete krásné tituly knih, rozdělené do tří
kategorii, po jejich přečtení zodpovíte pár otázek a získáte tak 50 Kč, které věnujete
na charitativní činnost.
Jsem moc ráda, že se do akce „Přečti knihu a získej 50 kč pro někoho, kdo potřebuje
pomoc, zapojily i děti z Hrotovic, konkrétně Martin Franěk, který neváhal obrátit knihovnu
naruby, aby našel požadovanou knihu, dále pak Petra Chaloupková a Jiří Denemarek.
Pokud se i Vy budete chtít zapojit, jdete na www.ctenipomaha.cz, nebo si přijďte pro
pomoc k nám do knihovny.
Eva Lorencová, městská knihovna
13
Pozvánka
Městská knihovna Hrotovice Vás srdečně zve
na výstavu perokreseb a básní na téma Hrotovicko
s názvem
Pozdrav z Hrotovic
Vystavovat bude MUDr. Jiří Kucharský – chirurg
s dlouholetou praxí, homeopat a náměstek pro léčebnou
péči v třebíčské nemocnici a zároveň básník a ilustrátor
Vernisáž proběhne 22. 9. 2011 v 18.00 hod.
v malém sále Základní umělecké školy Hrotovice
Čistá Vysočina 2011
Ve dnech 8. – 15. dubna 2011 se město Hrotovice zapojilo do krajské akce nazvané
„Čistá Vysočina 2011“. Akce se zúčastnil Městský úřad a Základní škola v Hrotovicích,
zapojilo se i několik dobrovolníků. V celém kraji Vysočina se akce zúčastnilo přes šest
tisíc lidí a bylo nasbíráno více než 30 tun separovaného odpadu.
Cílem žáků základní školy byl úklid okolí rybníků, Sokolovny a samozřejmě také
okolí školy. Pracovníci městského úřadu spolu s dobrovolníky pak měli za úkol vyčistit
příjezdové komunikace k Hrotovicím, skládku u Dalešického mostu, koupaliště včetně
naučné stezky a lokalitu U Obory.
Právě v současné době, kdy je možné legálně likvidovat odpad například v popelnicích,
na sběrném dvoře, nebo na místech zpětného odběru, bylo možné nalézt v příkopech
i větší kusy jako jsou pneumatiky nebo zbytky koberců, nalezena byla i jedna uhynulá
slepice. Je s podivem, kolik odpadků můžeme nalézt v přírodě, i když máme možnost
odpad třídit a nejen tak přispět k čistotě přírody, ale také k výrobě dalších výrobků a tak
k využití odpadů tou nejlepší cestou.
Výsledkem sběru bylo značné množství pytlů s odpadky, ale především čistší okolí,
což bylo samozřejmě hlavním cílem této akce. Třídit odpad a správně s ním nakládat
bychom měli nejen při takových akcích, ale i v domácnostech v průběhu celého roku.
Městský úřad Hrotovice děkuje všem, kterým není lhostejná kvalita přírody ani čistota
jejich okolí a zapojili se do této akce. Věříme, že takových účastníků bude v dalších
ročnících jen přibývat.
Ing. Petra Drábková, životní prostředí
14
Hrotovická pouť 2011 připravuje bohatý program
Hrotovická pouť začíná v pátek 5. 8. v 16.00 slavnostní vernisáží výstavy „Pohledy
z Hrotovic“, která se uskuteční v Zámecké chodbě. Jedná se o vyhodnocení velké
fotografické soutěže o nejoriginálnější zachycení tohoto malebného městečka a jeho
okolí. Výstava fotografií bude doplněna květinovou výzdobou pěstitelů z Českého
zahrádkářského svazu ve Vladislavi. Následuje výstava historických hraček, kterou
mohou návštěvníci shlédnout v malém sále Základní umělecké školy. Výstava hraček
potrvá celý víkend i nadcházející měsíc.
V pátek večer se v rámci pouťové zábavy představí hudební skupina Reflexy s hity,
jako Všichni půjdeme do ráje, Neříkej, Nové touhy, Sluneční, Tím pádem a dalšími.
Vystoupení skupiny Reflexy bude pod širým nebem na hřišti pod sokolovnou.
V sobotu již v 8.00 hod. je připraven na Náměstí 8. května a na nádvoří zámku pouťový
jarmark. K vidění budou mimo jiné i ukázky tradičních řemesel v podání skutečných
mistrů. Bohaté barvy a tajemný zpěv exotického ptactva představí Český svaz chovatelů
ptactva Hrotovice od 8.00 do 17.00 v ulici Bratří Lohniských. Výstava bude otevřena
i v neděli. „O pohár starostky města“ se utkají v hasičské soutěži sdružení dobrovolných
hasičů nejen z našeho okrsku. Hasičská soutěž proběhne u Dolního rybníka. Krátce
na hasičskou soutěž bude navazovat fotbalové utkání ve Sportovním areálu.
Večer od 19.30 na hřišti pod sokolovnou začíná velký sobotní koncert, na kterém
vystoupí Ivan Mládek se svým Banjo Bendem. Těšit se můžeme vedle energického
Ivana Mládka na Milana Potkána a Lenku Plačkovou. Ivan Mládek představí své
legendární hity, jako Brno je zlatá loď, Jožin z bažin, Lulu z Honolulu nebo Znojmo, vidím
Tě dvojmo, trampské, vodácké, kavárenské, politické a jiné povalečské písně, anekdoty,
scénky a další parodie. Krátce po vystoupení Ivana Mládka a Banjo Bandu zábavu dál
rozproudí vítěz folkového festivalu Zahrada 2007, Pavel Helan se svojí kapelou, který
bude zároveň i celý večer moderovat. Jeho osobité až komediální pojetí hudby, napříč
všemi hudebními žánry od 70. let až po současnost jistě okouzlí všechny přítomné.
Návštěvníci budou moci využít příjemného posezení v prostorném pivovarském stanu
a vedle zajímavého hudebního programu je pro ně připraveno bohaté občerstvení
od výborného vychlazeného plzeňského piva a vynikajících grilovaných specialit až
po vinotéku s vybranými jihomoravskými víny. Ve 21.30 je navíc připraven i velkolepý
ohňostroj na hrázi rybníka.
Tradiční pouťové zavádění začne v neděli 7. 8. od 8.00 hod. Hrotovická mládež
bude chodit po domech v doprovodu dechové hudby Venkovanka z Jamolic a bude zvát
všechny přítomné na večerní pouťový taneční koncert. Navíc bude nabízet i tradiční
přípitek s rozmarýnem. Po mši svaté v kostele sv. Vavřince si Zemanovo divadlo
připravilo velký písničkový pořad pro ty nejmenší – „Hrajeme si s písničkou“, který se
uskuteční ve 14.00 hod. na nádvoří zámku. Sportovci připravili i na neděli další fotbalové
utkání, a sice od 16.30 opět ve Sportovním areálu města. Celé veselí bude ukončeno
večer asi tříhodinovým pouťovým tanečním koncertem s dechovou hudbou Horanka
na nádvoří zámku.
Předprodej vstupenek na koncert Ivana Mládka a Banjo Bandu a Pavla Helana
s kapelou: Městská knihovna Hrotovice, F. B. Zvěřiny 212, 675 55 Hrotovice, Tel.:
568 860 126, e-mail: [email protected] Jednotná cena: 100,- Kč. Hlavním
partnerem koncertu Ivana Mládka je Skupina ČEZ.
Záštitu nad tradiční Hrotovickou poutí 2011 převzala starostka města Hrotovice,
Mgr. Hana Škodová.
15
PROGRAM HROTOVICKÉ POUTI
AKCE
MÍSTO
pátek 5. 8. 2011
Vyhodnocení fotografické Zámecká chodba
soutěže „Pohledy z Hrotovic“ Výstava květin ČZS Vladislav
Zámecká chodba
Výstava historických hraček
Malý sál ZUŠ
Pouťová zábava se skupinou
Hřiště pod sokolovnou Reflexy
ČAS
16.00
Vernisáž výstavy
pá-ne, celý následující
měsíc
20.00
sobota 6. 8. 2011
Pouťový jarmark
Nám. 8. května a nádvoří 8.00
(ukázky uměleckých řemesel)
zámku
Výstava okrasného ptactva
Ul. Bratří Lohniských
8.00-17.00, probíhá
i v neděli
„O pohár starostky města“
U Dolního rybníka
13.00
hasičská soutěž
Fotbalové utkání
Sportovní areál
16.30
Ivan Mládek a Banjo band
Hřiště pod sokolovnou
19.30
Taneční zábava - Pavel Helan s kapelou
Ohňostroj
U Dolního rybníka
21.30
neděle 7. 8. 2011
Tradiční pouťové zavádění
Mše svatá
Bohoslužba
Pouťová pohádka pro děti
Zemanovo divadlo
Fotbalové utkání
Pouťový taneční koncert
Horanka
Město Hrotovice
8.00
Kostel sv. Vavřince
9.30
Kaple 8.30
Církve československé husitské
Nádvoří zámku
14.00
Sportovní areál
Nádvoří zámku
16
16.30
19.00
Od našich dopisovatelů
Základní škola Hrotovice 2010/11
V soutěžích jsme dosáhli nejlepšího výsledku za posledních 21 let. Největší podíl
na tom mají úspěchy v atletice.
Odborné soutěže: V okresním kole matematické soutěže Klokan zvítězil David Pečta
ze 3.B, , v republikovém kole obsadil rovněž 1. místo, v okresním kole Pythágoriády
obsadil Pavel Slavík 8.A 4. místo a Emil Pokorný 8.B 6. místo. V okresním kole literární
soutěže Atlantida 2011 byla za svou práci Adéla a Lýdie řeší problém oceněna Kamila
Dvořáková 9.B, Kamila obsadila také 10. místo v okresním kole olympiády v českém
jazyce. V okresním kole soutěže v komunikaci Mladý Demosthenes vyhrály Kamila
Dvořáková s monologem Rodiče a my a Michaela Fialová 7.B s prací na téma Vánoce
jedna báseň. V okresním kole fyzikální olympiády se stal úspěšným řešitelem a obsadil
5. místo Lukáš Remer 8.B a Lenka Pelánová 9.A, která obsadila 9. místo. V okresním
kole zeměpisné olympiády obsadila Michaela Fialová z 7.B 7. místo. V okresním kole
soutěže Sapere - vědět jak žít družstvo ve složení Ondřej Janda 8.A, Pavel Slavík
8.A a Monika Urbánková 7.B vyhrálo, v krajském kole obsadilo 4. místo. V celostátní
výtvarné soutěži pořádané Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny ČR na téma
Ideální kocourkovský starosta obsadila Eliška Kurtinová 3.A 2. místo a Michal Vesecký
3.A 3. místo. V okresní výtvarné soutěži Policie ČR na téma bezpečnost silničního
provozu byli oceněni žáci 2. B třídy.
Tradičně úspěšní byli i naši letečtí modeláři v kategorii H-házedla. V mladších
žácích Matyáš Loucký ze 4. ročníku okresní soutěž v Jihlavě vyhrál, Pavel Hadraba
z 5. ročníku obsadil 3. místo, ve starších žácích obsadil Vojtěch Veleba ze 6. ročníku
2. místo. Po několikaletém tréninku se poprvé prosadili naši žáci na republikovém poli
v soutěžích rádiem řízených automobilových modelů. Kategorický průlom předvedli naši
žáci v nové disciplíně. V kategorii RC autíčka - Mini Z se výborně dařilo sourozencům
Vítámvásovým. Na volném mistrovství ČR v Polné vyhrála Martkéta před Michalem,
na mistrovství Slovenska v Púchově si pořadí vyměnili, Moravsko-Slovenský pohár
v Zubří vyhrála opět Markéta před Michalem.
Sportovní soutěže: Mladší přípravka oddílu kopané obsadila na okresním finále
Mc Donald´s Cupu 3. místo a na halovém turnaji škol v rámci soutěže Kluci, holky,
pojďte hrát fotbal obsadila rovněž 3. místo. Starší přípravka oddílu kopané obsadila
na okresním halovém turnaji OFS Třebíč 2. místo. Starší žáci oddílu kopané obsadili
na okresní halové kopané 2. místo a I. třídu krajské soutěže vyhráli. Klub SPV obsadil
v halové kopané 4. místo v republikovém finále.
V krajském přeboru starších žáků ve volejbalu obsadili chlapci 5. místo. Na krajském
kole v přehazované chlapci 4. a 5. ročníku vyhráli, dívky obsadily 2. místo, v kategorii
6.-7. ročník chlapci i děvčata obsadili 2. místa.
Na okresním přeboru škol ve stolním tenisu mladší žákyně Iva Dobrovolná
a Doubravka Lohniská obsadily 3. místo, starší žákyně Lucie Dobrovolná a Veronika
Přepechalová obsadily 2. místo, starší žáci ve složení Josef Dvorský, Roman Novák,
Emil Pokorný a Tomáš Vyletěl obsadili na okresním kole 3. místo.
Nejvíce ocenění získali naši žáci jako tradičně v atletice. V okresním kole Poháru
rozhlasu v atletice Jiří Pelán vyhrál hod kriketovým míčkem výkonem 70,80 m.
Na okresním kole v přespolním běhu Matyáše Žďárského v kategorii přípravky obsadil
Matěj Lohniský 3. místo, v kategorii předžactvo obsadil Adam Bělík 2. místo a Dominik
17
Hájek 3. místo, v kategorii mladší žactvo Jan Virgl 2. místo, v kategorii starší žactvo Lukáš
Polida 1. místo a Josef Dvorský 2. místo. Na župním přeboru v přespolním běhu mladších
žáků II. v Kněžicích obsadil Matěj Vala 3. místo, na téže soutěži v Dalešicích v kategorii
mladší žáci I. obsadil Jiří Hlouch 5. místo, v kategorii mladší žáci II. Adam Bělík 2. místo,
Matěj Vala 4. místo, Pavel Padělek 5. místo, v kategorii starší žákyně III. Iva Dobrovolná
6. místo, v kategorii starší žáci III. Jan Virgl 6. místo, v kategorii starší žákyně IV. Lucie
Dobrovolná 2. místo, Nikola Kúřilová 5. místo, v kategorii starší žáci IV. Josef Dvorský
1. místo, Jiří Čtvrtníček 2. místo, Lukáš Polida 3. místo, Tomáš Hadraba 5. místo, Pavel
Procházka 6. místo, v kategorii dorostenky Veronika Přepechalová 2. místo.
Na okresním přeboru v atletickém čtyřboji obsadila v mladších žákyních I. 2. místo
Ivana Pokorná, v mladších žácích II. Pavel Padělek vyhrál, Simon Melko obsadil 2. místo,
ve starších žácích IV. Emil Pokorný vyhrál, Josef Dvorský obsadil 2. místo a Filip Horkel
3. místo, v dorostenecké kategorii Veronika Přepechalová a Lukáš Havelka obsadili 2.
místa. Na přeboru Moravy byla Ivana Pokorná 1. v družstvech, Daniela Padělková 3.
v jednotlivcích a 1. v družstvech, Pavel Padělek 3. v jednotlivcích a 1. v družstvech,
Lukáš Havelka 3. v jednotlivcích a 1. v družstvech. Na župním přeboru v atletickém
čtyřboji obsadili 3. místa Daniela Padělková, Veronika Přepechalová a Jiří Čtvrtníček.
V zimním atletickém čtyřboji obsadil na kraji Libor Šabata 6. místo, Pavel Padělek
3. místo na okrese a 6. místo na kraji, Jiří Plaček 4. místo na kraji, Emil Pokorný vyhrál
okres i kraj, Jiří Čtvrtníček byl 3. na kraji, Klaudie Mejzlíková byla 3. na okrese, Lukáš
Havelka 3. na okrese a 4. na kraji. V prvním ročníku Náměšťské laťky ve skoku vysokém
vyhrála Veronika Jasinecká a Jiří Loucký, 2. místa obsadili Veronika Přepechalová a Filip
Horkel, 3. místa Klaudie Mejzlíková a Jiří Plaček.
Na krajském kole atletické soutěže Kinderiáda pro 1. stupeň se nám podařil výborný
výsledek. Vybojovali jsme 3. místo a postoupili podruhé na přebory republiky do Prahy.
Štafeta na 4x60 m ve složení Daniela Padělková, Pavel Padělek, Dominik Hájek a Pavel
Hrobař kraj vyhrála, na republice obsadila 6. místo, ve sprintu na kraji obsadil Martin
Eyer 6. místo, Claudie Melková 5. místo, Daniela Padělková 3. místo a Dominik Hájek 1.
místo, v hodu plným míčem Claudie Melková a Pavel Hrobař 4.místa, v hodu kriketovým
míčkem Simon Melko 2. místo a ve skoku dalekém Pavel Padělek 4. místo. Na přeboru
republiky hod plným míčem Pavel Hrobař vyhrál, Claudie Melková obsadila 11. místo,
v běhu na 60m byla Daniela Padělková 8., Pavel Hrobař 9. a Dominik Hájek 12. Hod
kriketovým míčkem Simon Melko ze 4. třídy vyhrál výkonem 48,82 m.
Cenu ředitele školy získal a nejlepším reprezentantem školy za školní rok 2010/11 se
stal žák 5. ročníku Pavel Padělek.
PaedDr. František Kašpárek, ředitel školy
Oceněná práce Kamily Dvořákové
Adéla a Lýdie řeší problém
Po mořském dně chodím už dvanáct let a každý den je pro mne něčím novým. Ale
nejzajímavějším pro mě byl den mých dvanáctých narozenin.
Sedm hodin ráno, taková hříšná hodina pro vstávání v den narozenin, ale spát
se stejně nedalo. Tento den jsem si měla maximálně užít, a proto mě brzké vstávání
nerozhodilo. Od mojí mámy jsem měla na dnešek naslibováno spoustu věcí. Ale nejvíc
jsem se těšila na to, jak mě budou všichni obskakovat.
Bydlím v podmořském městě, ve kterém bydlí 10 000 lidí, a já znám akorát naši čtvrť.
Řekla jsem si, že dnes si celé město projdu a poznám jeho krásy i jeho stinné stránky.
18
Tak jsem začala. Nejprve jsem si myslela, že jsem se ocitla někde jinde a že tohle není
možné. Celé naše podmořské lesy, louky a pole jsou zahrnuty odpadky a nečistotami.
Tak tohle jsem opravdu nečekala. Takhle to má dál pokračovat? A jak to bude vypadat
za desítky a stovky let? S tím se prostě musím něco udělat a to tak, že hned, a prohlídka
zbytku našeho města musí počkat.
Na souši bydlí moje kamarádka Lýdie, kterou jsem se rozhodla ještě dnes navštívit
a poradit se s ní o tomto problému a zjistit situaci u nich. Nasedla jsem do našeho
speciálního vozíku pro přepravu na souš a vydala jsem se na cestu. Lýdie byla
překvapená z toho, že mě vidí, ale zároveň byla ráda. Pozvala mě dál a začaly jsme si
povídat o problému, se kterým jsem přišla. Jen kývla hlavou a já jsem to nechápala, až
potom se mi svěřila, že oni jsou na tom stejně a ještě hůř. A proč se teda nespojit? Proč
proti tomuto nezačít bojovat? Je to nutné? Kladly jsme si spousty otázek, na které se dá
odpovědět.
S kamarádkou žijeme ve dvou úplně odlišných světech, ale situace je v obou stejná,
stejně špatná.
Abych pravdu řekla, tak mi to celkem zkazilo narozeniny, ale chtěla bych pro naše
světy a lidi v nich něco udělat, i když vím, že tohle všechno udělali oni a můžou si za to
sami. Moje kamarádka Lýdie za souše a já Adéla, dvě úplně obyčejné dvanáctileté holky,
toho moc neuděláme. Potřebovali bychom v tomto podpořit.
Tímto oslovujeme vás. Je tohle ničení naší Země nutné, vám se tento život líbí, nebo
na to máte stejný názor a potáhnete s námi za jeden provaz, když se snažíme osvobodit
všechny části naší planety od nánosů odpadků?
Tohle je sice povídka, ale nepřipomíná vám to skutečnost a realitu?
Kamila Dvořáková, 15 let, IX. B, ZŠ Hrotovice
Paříž
Letos v dubnu se naši žáci z 8. a 9. tříd zúčastnili školního poznávacího zájezdu
do Paříže. Za více než přijatelnou cenu od cestovní kanceláře Voma Třebíč jsme
navštívili takřka všechny zajímavé a významné památky Paříže, jako např. Eiffelovu
věž, Invalidovnu, Sorbonu, Vítězný oblouk, Notre Dame, La Defense, náměstí Vendome,
Louvre, Montmartre, Sacré Coeur, kvetoucí zahrady ve Versailles budou jedním z mnoha
nezapomenutelných zážitků.
19
Naši žáci se v nádherném počasí měli možnost pokochat výhledem z Eiffelovy věže,
ale také hodinovou plavbou po řece Seině na otevřené lodi.
Ve Francii si žáci mohli zkusit využít svoje znalosti anglického jazyka, kterému se učí.
Po celou dobu nás provázela velmi příjemná a ochotná paní průvodkyně Hana Kalábová
a také organizačně jim nelze nic vytknout.
Myslím si, podle ohlasu rodičů, že žáci a jejich rodiče byli velice spokojeni s celým
zájezdem. Doufám, že jim vzpomínky vydrží po celý život.
Jitka Matějková, ZŠ Hrotovice
Finále 13. ročníku Kinderiády
V úterý 7. června se skupinka
10
žáků
ze
ZŠ
Hrotovice
zúčastnila finále 13. ročníku
Kinderiády na stadionu v Praze
na Slavii. Do Prahy jsme postoupili
z regionálního kola v Třebíči, kde
jsme skončili na třetím místě jen
jeden jediný bod za vítěznou ZŠ
Seifertova Jihlava. Po urputném
sportovním boji se z celkového
vítězství v 13. ročníku Kinderiády
mohla radovat ZŠ Pod Vinohrady
z Uherského Brodu. ZŠ Hrotovice
obsadila 16. místo z celkového počtu 43 základních škol z celé naší republiky. Kinderiáda
jsou atletické závody pro děti druhých až pátých tříd základních škol z ČR. Dětem nabízí
možnost seznámit se s atletikou a ochutnat atmosféru opravdových závodů v atletických
disciplínách: běh na 60 m, skok do dálky, skok z místa, hod plným míčem, hod kriketovým
míčkem a štafetový závod. Nad 13. ročníkem ve školním roce 2010/2011 drželi již
tradičně patronát dvojnásobná mistryně světa v běhu na 800 m Ludmila Formanová
a trojnásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák. Naši žáci se ve finále neztratili
a hned dva naši chlapci vystoupili na stupně nejvyšší. Pavel Hrobař (3.A) zvítězil v hodu
plným míčem a Simon Melko (4.A) v hodu kriketovým míčkem.
Mgr. Jiří Slatinský
Mateřská škola Hrotovice
Konec školního roku je tu a s ním i veliké těšení na prázdniny. Ale ani letos jsme
v naší školce nezaháleli. Již tradičně se předškoláci zúčastnili předplaveckého výcviku
v Třebíči, ve školce proběhlo bezpočet divadelních i hudebních vystoupení. Velice
dobře také funguje spolupráce s ostatními organizacemi, jako je MC Andílci (společné
malování křídami před školkou v rámci Dne Země), knihovna (malování pro předškoláky),
ZUŠ (výchovný koncert), ZŠ (školní akademie), hasiči (den otevřených dveří), Policie
ČR (den otevřených dveří). Letos si poprvé všechny děti vyzkoušely vystupovat před
širší veřejností a to v rámci oslav Dne matek, kde všechny tři třídy předvedly, co se
za celý rok naučily ve velkém sále ZUŠ. Jednou z největších akcí byly oslavy Dne dětí
na zahradě MŠ, počasí nám přálo, Milan a klaun Hugo děti bavili bez přestání dvě
hodiny, fronta na skákací hrad a malování na obličej vydržela také až do konce celé
akce. Vedle Městského úřadu Hrotovice byla dalším hlavním partnerem Skupina ČEZ,
20
za což oběma velice děkujeme, protože si děti svoji oslavu určitě vychutnaly s velkou
radostí a se vším všudy. Ty nejstarší děti se také podívaly do divadla Pasáž v Třebíči
na představení Strašidelný mlýn. Všem dětem z celé školky se pak velice líbil výlet
na kozí farmu do Ratibořic. No a úplný konec školního roku se nesl ve znamení loučení
s předškoláky, kteří nastupují po prázdninách do ZŠ, děti byly slavnostně stužkovány,
opekly si špekáčky při večerním táboráku, prošly se po osvětleném zámeckém nádvoří,
a kdo ví, možná, že zahlédly i bílou paní.
Na závěr chci jménem svým i zaměstnanců MŠ Hrotovice, všem popřát krásné
a pohodové prázdniny a dovolené.
Bc. Vladimíra Dobrovolná, ředitelka MŠ Hrotovice.
Základní umělecká škola Hrotovice
Na letošních Hudebních slavnostech v Hrotovicích 21. dubna jsme přivítali zpěvačku
Věru Martinovou. Spolu s ní a její doprovodnou skupinou se představil posluchačům
i náš jazzový soubor a dívčí pěvecký sbor.
Tradiční výchovný koncert pro Základní školu, který jsme připravili na 27. dubna
a v němž jsme předvedli zejména dechové nástroje, sklidil opět mezi mladými posluchači
velmi slušný ohlas.
Jazzový soubor vystoupil 8. května při vzpomínkové akci před hrotovickým zámkem
s krátkým pořadem populárních melodií.
Letošní absolventský koncert se konal ve velkém sále ZUŠ 20. května.
Smíšený pěvecký sbor spolu s dudáckým souborem ZUŠ účinkoval 27. května
podobně jako loni na historickém poutním místě v Hlubokých Mašůvkách se svým
pořadem na Noci kostelů.
Vernisáž vítězných prací výtvarné soutěže Co by na to řekl F. B. Zvěřina, která se
konala 1. června na zámku, zpestřilo vystoupení našeho dudáckého souboru. Představil
se poprvé v nově ušitých horáckých krojích.
5.června velmi úspěšně reprezentoval Smíšený pěvecký sbor ZUŠ naše město
na mezinárodní přehlídce pěveckých sborů v rakouském Gerasu.
Vernisáž závěrečné výstavy výtvarného oboru se konala 16. června v malém sále
a na nádvoří ZUŠ.
Závěrečný koncert Základní umělecké školy proběhl ve velkém sále 17. června
za hojné účasti posluchačů.
21
Velkému zajmu se těšil i hodnotný klavírní
koncert, který připravili na 22.června naši
absolventi Zuzana Palátová a Tomáš Vala.
Spoluúčinkoval Smíšený pěvecký sbor ZUŠ.
Nově vybudovaný parčík v centru Jaroměřic
nad Rokytnou se při svém slavnostním otevření
dne 28.června rovněž neobešel bez hudebního
doprovodu naší školy. Jazzový soubor zde
vystoupil s půlhodinovým programem.
Také slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Starého zámku v Jevišovicích 30. června
doprovodil koncert Smíšeného pěveckého sboru
ZUŠ Hrotovice.
PhDr. František Malý, ředitel ZUŠ Hrotovice
22
Sbor dobrovolných hasičů Hrotovice
Součástí SDH Hrotovice je mimo jiné také kroužek mladých hasičů, s jehož činností
bychom Vás nyní rádi seznámili.
Kroužek zahájil svou činnost v roce 2008
a tvoří jej aktuálně 20 členů – 12 mladších
žáků, 7 starších žáků a 1 dorostenec.
Schůzky kroužku probíhají v zimě 1x týdně
v pátek, a v létě pak 2x týdně ve středu
a v pátek. Schůzky se konají v klubovně sboru
a v případě příznivého počasí u Dolního
rybníka. Hlavním vedoucím je Pavel Veselý,
vedoucími starších žáků jsou Kateřina Veselá
a Vlastimil Košťálek, u mladších žáků Jitka
Veselá.
Mladí hasiči se na svých schůzkách
připravují na Okresní ligu mladých hasičů
v požárním útoku a celostátní hru Plamen.
V loňském roce se zúčastnili 12 soutěží
z celkového počtu 14 soutěží.
Ve vyhodnocení Okresní ligy mladých
hasičů v požárním útoku se družstvo mladších
žáků umístilo na 15. místě z celkového počtu
35 soutěžících družstev, starší žákyně pak
na 22. místě z celkového počtu 34 družstev.
V okresní soutěži celostátní hry Plamen
v Petrovicích 25. května se mladší žáci umístili na 7. místě z celkového počtu 15 družstev,
starší žákyně na 10. místě z 25 družstev.
Dne 9. listopadu se mladí hasiči zúčastnili zahájení okresního kola hry Plamen
ve Vladislavi branným závodem. Mladší žáci skončili na 8. místě, starší žákyně na 21.
místě, dorostenec v soutěži jednotlivců na 12. místě.
11. 9. 2010 se uskutečnila v Hrotovicích pohárová soutěž zařazená do Okresní
ligy mladých hasičů v požárním útoku „O pohár starosty města Hrotovice“. Soutěže
se zúčastnilo celkem 37 družstev mladých hasičů, z toho 18 družstev mladších hasičů
a 19 družstev starších hasičů.
Zatímco v Okresní lize mladých hasičů žáci soutěží v požárním útoku, v rámci
celostátní hry Plamen jsou kromě požárního útoku připraveny ještě následující disciplíny
– branný závod, štafeta 4x60 metrů, štafeta dvojic a útok CTIF. Branný závod se koná
vždy na podzim a zahrnuje střelbu, určování topografických značek, šplhání po laně,
určování hasebních prostředků, zdravotní přípravu a vázání uzlů. Útok CTIF je běh přes
překážky – vodní příkop, 80 cm bariéra, lávka, tunel, na konci dráhy pak vázaní uzlů
a určování technických prostředků.
V letošním roce je pro mladé hasiče připraveno 19 soutěží, z nichž je 14 zařazeno
do Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku. Dne 10. 9. stejně jako v loňském roce
můžete mladé hasiče vidět v Hrotovicích při soutěži „O pohár města Hrotovice“, a i letos
je soutěž zařazena do okresní ligy.
Pokud by i Vaše děti rády trávily čas tímto způsobem, noví členi jsou vždy vítáni.
Ing. Marie Havlíková, členka SDH Hrotovice
23
„MATEŘSKÉ CENTRUM ANDÍLCI“, O. S., HROTOVICE
Mateřské centrum Andílci přeje všem dětem, rodičům, prarodičům i široké veřejnosti,
aby prožili klidné léto, načerpali hodně sil a hlavně společně strávili co nejvíce milých
a klidných chvil. I my bychom rády přispěly k Vaší dobré pohodě, a proto jsme připravily
program pro velké i malé v duchu aktivního odpočinku.
Pro maminky a babičky jsou připraveny:
„Prázdninové břišní tance s Evou Slatinskou“ – ve čtvrtek 7. 7. a ve středu 13. 7.
od 18.30 do 20.00, další červencové a srpnové termíny budou včas oznámeny.
„Zážitková aromaterapie aneb prožitkový seminář s vůněmi“ – v úterý 26. 7.
od 18.00.
Pro rodiče s dětmi:
„Intenzivní plavání pro děti od 1 roku do 6 let s Dittou Fabíkovou“ – v týdnu
od 18. 7. do 22. 7. v bazénu Sport-V-hotelu
„Výtvarné tvoření v přírodě aneb arteterapie pro děti od 2-3 let s rodiči“ –
v sobotu 23. 7. od 13.00 do 18.00. Kurz povede Mgr. Lucie Poláková.
A pro všechny:
„Astropsychologická
poradna,
duchovní a karmický horoskop“ –
v pátek 22. 7. odpoledne, kde Mgr. Lucie
Poláková nahlédne na příčinu Vašich
současných obtíží a na období, jímž
právě procházíte…..
V srpnu Vás opět čekají „Břišní
a relaxační tance s Evou“.
Děti budou malovat hřejivé polštářky
naplněné pohankou – ve čtvrtek 25. 8.
od 17.00, které se jistě uplatní při léčení
podzimních a zimních bolestí.
A jedna ještě jedna beseda v září
na téma: Výběr zájmový kroužků pro Venkovní hra s Loupežníkem Lotrandem:
děti na I. stupni ZŠ – ve středu 7. 9. 10. 6. 2011 - „Kam zmizela perníková
chaloupka“
od 16.00 s Renátou Holíkovou.
Veškeré podrobnější informace najdete na www.andilci-hrotovice.cz.
Za MC Andílci:
Mgr. Zdeňka Šmahelová
Obnovená stezka k sv. Floriánovi
Jak je možno spatřit na fotografii, dávná stezka, která vedla od hrotovického kostela
ke kostelu v Krhově a celá zanikla asi někdy v polovině 20. století (ne-li dříve), se
před několika lety dočkala jisté obnovy. Posunuta proti dřívějšku k hranici pozemků
a započata až ze silnice vedoucí ke Znojmu končí už u sochy sv. Floriána ve skupině
stromů. Před dávnými lety stával tu kostelíček zdaleka viditelný.
Pečliví Hrotovčané založili v poslední době podél obnovené cestičky novou alej. Ta
časem zmohutní a ještě více zdůrazní obnovenou stezku. Tato skutečnost asi vyzve více
občanů k procházkám na vrchol kopce. Jako odměna se jim nabídne mimo jiné výhled
do daleka.
24
Pro starší i mladší
by bylo příjemné, kdyby
se tam objevila nabídka
k posezení. Lavička
k odpočinutí by se stala
vítaným
obohacením
místa.
Snad se v Hrotovicích objeví podpora
myšlenky, jejíž uskutečnění by určitě přivítali
zvláště starší chodci.
Stezka ke sv. Floriánovi s nově založenou alejí.
Radan Květ
Víte, že…
• ve středu 6. července (státní svátek) bude pro občany otevřen sběrný dvůr v době
od 13.00 do 17.00 hod.
• s účinností od 1. července 2011 končí zápisy občanů (dětí do 10 let) do cestovních
dokladů rodičů. Od tohoto data bude nutné vyhotovit dětem vlastní cestovní doklad.
Dítě, které bylo do cestovního dokladu rodiče zapsáno přede dnem 1. 7. 2011, může
překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu ještě do 26. června 2012.
Ze sportu
SOKOL HROTOVICE – ODDÍL KOPANÉ, SEZONA 2010-2011
Mladší přípravka neudržela 4. příčku po podzimu a musela se spokojit s boji
v nadstavbové skupině o konečné 9. - 14. místo. Tam získala 30 bodů za 9 vítězství, 3
remízy a 8 proher, skóre 85:59, což jí zajistilo konečné 11. místo. Na jaře převzali vůdčí
roli v družstvu především mladší chlapci - Gunár, Hlouch, Šúterik. Hráči: Fiala Michal,
Janeček Pavel, Pelan Vojtěch, Horklová Beáta, Dobrovolná Nikola, Gunár Robert, Diviš
Tomáš, Bělovský Matěj, Hlouch Jiří, Albert Štěpán, Šúterik Filip, Halás Václav. Nejlepší
střelci: Gunár Robert 29, Janeček Pavel 17, Šúterik Filip 15, Fiala Michal 10, Hlouch Jiří
8, Diviš Tomáš 7. Trenéři: Mgr. Petr Popelka a Mgr. Pavel Vítámvás.
Starší přípravka: Od roku 2005, kdy starší přípravka naposledy vyhrála okresní ligu,
skončila v letošním ročníku stejně jako loni na 5. místě v okrese. Je to nejlepší umístění
za posledních 5 sezón. Chlapci však měli na víc. Jediné utkání s Mohelnem, které jsme
prohráli, rozhodlo, že jsme se neprobojovali do skupiny o 1. až 4. místo. Skupinu o 5.
místo jsme jednoznačně vyhráli. Bilance za sezónu je 7 vítězství, 1 remíza, 8 porážek,
zisk 22 bodů, skóre aktivní 57:45. Hráči: Vít Kučerňák, Pavel Hrobař, Pavel Buksa, Matěj
Vala, Šimon Svoboda, Matěj Žalmánek, Dominik Hájek, Matěj Kocan, Simon Melko,
Michal Cabejšek, Pavel Padělek, Lukáš Pelikán, Daniel Fiala, Vilém Obršlík, Libor
Šabata. Střelci: Pavel Hrobař 13, Dominik Hájek 11, Pavel Padělek 11, Matěj Vala 6,
Simon Melko 6, Lukáš Pelikán 3, Vít Kučerňák 2, Matěj Kocan 2. Výborným úspěchem
25
bylo 4. místo (z 12 účastníků) na silně obsazeném turnaji Eon Junior Cup ve Znojmě.
Trenéři: PaedDr. František Kašpárek, Mgr. Jiří Sigmund.
Mladší žáci hrají se 7 hráči v poli + brankář na šířku hřiště, 2 x 30 minut, neplatí
pravidlo o ofsajdu. Kluci vyhráli jedno utkání, dvakrát remizovali, v ostatních zápasech
odešli poraženi. Získali 5 bodů při pasivním skóre 17:80, v tabulce skončili na 10. místě.
Hráči: Dominik Denemarek, Fiala Dominik, Fiala Marcel, Hutař Vojtěch, Buchtela Martin,
Virgl Jan, Plaček Jiří, Henzl Marek, Škoda Jan, Jakob Tomáš, Pachr Petr, Dvořák Libor,
Vejvoda Pavel. Střelci: Denemarek Dominik 5, Hadraba Pavel 4, Pachr Petr 2, Buchtela
Martin 1, Dvořák Libor 1, Fiala Dominik 1, Nováček Patrik 1, Škoda Jan 1, Virgl Jan 1.
Trenér: Milan Svoboda.
Starší žáci hráli krajskou soutěž I. třídu, skupinu A, KFS Vysočina. Sezona klukům
vyšla výborně, skupinu vyhráli o šest bodů před Velkou Bíteší. V 18 zápasech jsme 14x
vyhráli, 1x remizovali a jen 3x odešli poraženi. Vysoce aktivní skóre 78:18 a zisk 43
bodů. Po základní části následovala baráž o celkového vítěze I. třídy, kdy spolu hrála
mužstva se stejným umístěním z obou skupin. Utkali jsme se s prvním týmem skupiny B
a to Třešťí. První domácí zápas jsme vyhráli 4-1, odvetu v Třešťi jsme vyhráli 2-3 a stali
se celkovými vítězi I. třídy KFS Vysočina. Starší žáci dosáhli jednoho z nejvýraznějších
úspěchů v historii oddílu kopané. Hráči: Vyletěl Tomáš, Svoboda Martin, Hadraba Tomáš,
Horkel Filip, Pelán Jiří, Pokorný Emil, Čtvrtníček Jiří, Melko Nicolas, Novák Roman,
Rosický Ondřej, Macháček Aleš, Polášek Dominik, Dlouhý Josef, Kalina René, Svoboda
Jiří. Střelci: Polášek Dominik 32, Kalina René 19, Macháček Aleš 16, Horkel Filip 7,
Polida Lukáš 2, Pokorný Emil 2, Rosický Ondřej 2, Melko Nicolas 1, Hadraba Tomáš 1.
Trenéři: Radek Ondráček, DiS., Bohuslav Seitl.
Starší žáci – vítěz I. třídy KFS Vysočina
– na fotografii chybí Josef Dlouhý, Jiří Svoboda, Jiří Pelán.
26
Dorost hrál také I. třídu KFS Vysočina. Skončil na 7. místě ze 14 mužstev. 11
vítězství, 4 remízy a 11 proher, skóre 63:63 a zisk 37 bodů. Hráči: Škoda Vítězslav,
Pekárek Filip, Furiš Patrik, Hrobař Robin, Blatný Michal, Jakub Petřek, Stanislav Hutař,
Daniel Kunčík, Libor Jeřábek, Macháček Lubomír, Bárta Jiří, Florián David, Kočí Jan.
Střelci: Furiš Patrik 12, Hrobař Robin 9, Blatný Michal 9, Petřek Jakub 8, Polášek
Dominik 8, Kočí Jan 6, Škoda Vítězslav 3, Bárta Jiří 2, Florián David 1, Macháček Aleš
1, Pekárek Filip 1, Jeřábek Libor 1, Macháček Lubomír 1, Harant Martin 1. Trenéři: Jan
Votava, Roman Gross.
Muži v okresním přeboru OFS Třebíč obsadili celkové 1. místo a vybojovali si
postup do I. B třídy. 16 vítězství, 7 remíz a 3 prohry při celkovém zisku 55 bodů, 4 body
před druhou Starčí, skóre 80:32. Hráči: Slatinský Jiří, Růžička Matěj, Růžička Pavel,
Přepechal Bohumil, Škoda Michal, Virgl Martin, Votava Libor, Škoda Luboš, Holoubek
Tomáš, David Martin, Fiala Radek, Salák Miloslav, Fukal Petr, Hrobař Robin, Furiš Patrik,
Pekárek Filip, Hutař Stanislav, Škoda Vítězslav, Blatný Michal, Hrůza Marek. Pochvalu
zaslouží celé mužstvo, za zmínku stojí 28 branek Saláka Miloslava a 19 branek Fialy
Radka. Příkladný je přístup srdcaře Jiřího Slatinského v brance. Velkou perspektivou
do budoucna je Robin Hrobař, který věkem ještě dorostenec nastupuje v každém zápase
a má nastřílených 7 branek. Trenéři: Jan Dobrovolný, František Fukal.
Před novou sezonou došlo k několika změnám jak na trenérských postech, tak
i v samotném oddílu kopané. Na pozici sekretáře ukončil svoji činnost ke dni 30. 6. 2011
Ing. Jiří Smíšek, kterému oddíl kopané touto cestou děkuje za odvedenou činnost pro
hrotovický fotbal.
Ke dni 30. 6. 2011 ukončil svoji funkci předsedy oddílu Bohuslav Seitl. Novým
předsedou byl zvolen Radek Ondráček. U mladších žáků ukončil trenérskou činnost
Milan Svoboda, u starších žáků Bohuslav Seitl a Radek Ondráček, u dorostu Jan Votava
a Roman Gross.
Od sezony 2011-2012 nebyla mladší přípravka do soutěže přihlášena. Starší
přípravka bude dále hrát II. třídu OFS Třebíč, jejími trenéry zůstávají Mgr. Jiří Sigmund
a PaedDr. František Kašpárek.
U žáků se musel řešit nedostatek hráčů, proto byli přihlášeni jen mladší žáci a to
do II. třídy OFS Třebíč, kde hrají v počtu 7+1, trenéry se stali Radek Fiala, Libor Votava
a Martin Horák. Starší žáci nebyli přihlášeni do žádné soutěže. Hráči přešli do dorostu,
který zůstává v I. třídě KFS Vysočina, trenérem se stal Milan Svoboda.
Muži postoupili do I. B třídy KFS Vysočina, trenéry zůstavají Jan Dobrovolný
a František Fukal.
Oddíl kopané děkuje fanouškům a příznivcům za podporu a budeme se těšit na Vaši
podporu i v sezoně 2011-2012. Dále děkujeme sponzorům za vydatnou pomoc.
WEB ODDÍLU KOPANÉ: WWW.HROTOVICE-FOTBAL.WZ.CZ
DiS. Radek Ondráček,oddíl kopané
27
Od vysoké sítě:
Hrotovický volejbal v sezóně 2010-2011
Žáci: - hráli krajský přebor Vysočiny. Žáci měli v závěru sezóny velké problémy se
sestavou a sezónu dohrávají s minimem hráčů.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
družstvo
TJ Slavoj Pacov A
VK Havlíčkův Brod A
TJ OA Třebíč A
ŠSK Demlova Jihlava A
TJ Sokol Hrotovice A
TJ Spartak Vel. Meziříčí A
utkání
20
20
20
20
20
20
V P K
17 3 0
15 5 0
14 6 0
7 13 0
6 14 0
1 19 0
sety
54:18
51:20
45:29
38:42
20:49
8:58
míče
1682:1263
1639:1290
1640:1555
1754:1669
1250:1612
1003:1579
body
37
35
34
27
26
21
Školní žákovské družstvo: - v okresním kole nastoupilo družstvo žáků bez několika
hráčů základní sestavy a přestože ještě v posledním utkání hráli o medaile, nakonec
skončili na pátém – posledním místě.
V krajském kole minivolejbalu trojic 6. a 7. ročníků obsadili Tomáš Hadraba, Tomáš
Loucký a Lukáš Ondráček 5. místo a Petra Mezírková, Jiří Pelán, Vojtěch Podhrázský
a Walter Jakob 7. místo z 15 družstev.
Na velikonočním turnaji dvojic obsadili Jiří Čtvrtníček a Jaromír Dufek 4. místo
a Josef Dvorský a Lucie Dobrovolná 6. místo z devíti účastníků.
Muži: - hráli druhým rokem 2NL skupinu „B“. Od prvních kol se pohybovali neustále
na 2 ÷ 3 místě tabulky, a nakonec obsadili velice pěkné druhé místo. Za prvními Střelicemi
skončili díky horšímu poměru setů – rozhodoval jediný set.
p. družstvo
1. TJ Sokol Bonver Střelice
2. Sokol Sport V hotel Hrotovice
3. Volejbalový klub Choceň
4. VK Sokol Česká Třebová II.
5. VK Pegas Znojmo
6. TJ Sokol Dřevěnice
7. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
8. VK Hronov
9. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
utkání
36 36
36
36
36
36
36
36
36
10. TJ Sokol Malšovice
36
V
27
27
24
17
17
16
15
15
13
P K sety
9 091:43
9 088:42
12 082:59
19 066:68
19 067:72
20 067:76
21 065:80
21 061:78
23 059:77
míče
3121:2740
3041:2745
3158:2984
2928:2891
3052:3040
3028:3169
3087:3228
2951:3103
2944:3063
body
63
63
60
53
53
52
51
51
49
9 27 041:92
2728:3075
45
Antuková liga vysočiny: V antukové lize Vysočiny jsme obsadili 1. místo.
Více informací najdete na: www.hrotky.estranky.cz
Hlavním sponzorem našeho oddílu je: Sport-V-hotel Hrotovice a město Hrotovice.
28
inzerce
Nově otevřená prodejna
ČTYŘLÍSTEK
Nabízí:
l
l
l
l
l
l
Sušené i kandované ovoce, oříšky všech druhů
Chlebové směsi ( i do domácích pekáren)
Potraviny pro celiatiky
Čaje, kávu
dárkové předměty (Patchwork)
produkty z kozí farmy Ratibořice
KDE? HROTOVICE, Nám. 8.května 632 – budova „Podnikatelského inkubátoru“
29
30
Výtvarná výstava
„Co by na to řekl
F. B. Zvěřina
Výstava
„Hasičská fotografie“
Závěrečná výstava
výtvarného oboru
ZUŠ Hrotovice
31
Hrotovická „20“
Literární stromy
Malování v knihovně
Zpravodaj města Hrotovice 2/2011
Čtvrtletník, vydává Město Hrotovice, nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, IČ 00289426.
Místo a datum vydání: Hrotovice, 30. června 2011, reg. MK ČR E 11639, náklad 750 ks.
Redakce: Eva Lorencová, tel.: 568 860 126, [email protected]
Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice, [email protected]

Podobné dokumenty