VNÍMÁNÍ - POZNÁVÁNÍ

Komentáře

Transkript

VNÍMÁNÍ - POZNÁVÁNÍ
VNÍMÁNÍ - POZNÁVÁNÍ - KOMUNIKACE
Název klinického pracoviště:
Iniciály klienta:
Pohlaví:
muž
žena
Lékařská/é diagnóza/y:
Den hospitalizace:
Poruchy komunikace verbální
poruchy hlasu:
fonasthenie
změny hlasu:
tichý
jiné:
poruchy tvorby a rozumění řeči:
dysartrie
agramatismy
afázie:
senzorická
jiné:
poruchy projevu verbální komunikace:
koprolalie
hostilita
Oslovení klienta:
Věk:
Pooperační den:
afonie
drsný
nazolálie
hluboký
chrapot
vysoký
bradylalie
balbuties
motorická
polylalie
dyslalie
tumultus
mutismus
amnestická smíšená
agrese
neologismy
jiné:
projevy neadaptivního chování ve verbální komunikaci:
bagatelizace
agravace
generalizace
stereotypie
egocentrismus
negativismus
regrese
rezignace
nadměrné teoretizování
projekce
identifikace
racionalizace
hypochondrie
výmluvy/únik
agrese
jiné:
poruchy komunikace neverbální:
chybění neverbálních projevů
zvýraznění neverbálních projevů
neadekvátní projevy:
hostilita
agrese
únik
izolace
identifikace
opačné reagování
kompenzace
nerespektování proxemiky
nepatřičná haptika
nepatřičná kinetika
nepatřičný postoj
používání agresivních gest
používání vulgárních gest
hypomimika
hypermimika
nadměrné délky pohledů
nadměrná hlasitost
poruchy intonace řeči
bizarnost vzhledu
neupravenost:
vzhledu
oblečení
účesu
jiné:
Související problémy
dezorientace
deficit:
zraku
sluchu
změny:
myšlení
paměti
pozornosti
nálad
jednání
dušnost
bolest
dyskomfort
jiné:
Faktory ovlivňující úroveň komunikace
nízký věk
vysoký věk
nedostatečná tělesná kondice
stres
životní změny
nedostatek informací
onemocnění:
chronické:
ischémie mozku
nádor mozku
poruchy:
sluchu
zraku
mluvidel
bolest
dyskomfort
porucha vědomí
CMP
paréza nervu
endokrinní porucha
metabolická porucha
trauma
operace:
hlavy
obličeje
krku
jiné:
psychiatrická onemocnění:
psychóza
neuróza
deprivace
jiné:
tělesná překážka:
tracheostomická kanyla
endotracheální kanyla
sonda gastrická/entrální
nevhodná zubní protéza
ortodontické pomůcky
defekty:
rtů
patra
čelisti
jiné:
vliv léků:
abusus drog
intoxikace
dlouhodobá hospitalizace
Vliv specifických potřeb v době nemoci
vliv potřeby navrácení zdraví
vliv potřeby odstranit /zmírnit bolest
vliv potřeby obnovit sociální funkce
vliv potřeby připravit se na nové sociální funkce
vliv potřeby tvořivé aktivity
vliv potřeby pochopení situace nemoci
vliv potřeby sociálních styků
vliv nových sociálních kontaktů
vliv potřeb kulturních