Vzorová smlouva o užívání Systému PaySec a akceptaci platebních

Komentáře

Transkript

Vzorová smlouva o užívání Systému PaySec a akceptaci platebních
Smlouva o užívání Systému PaySec a akceptaci platebních karet
Smluvní strany:
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ/DIČ: 00001350/CZ699000761
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46
(dále jen „Provozovatel“ nebo „Banka“)
Zastoupená:
Michalem Jarešem, manažerem útvaru Akceptace karet pro korporátní a firemní klientelu,
Jaroslavou Zárubovou – pracovníkem útvaru Obchodní podpora akceptace karet
a
Obchodní firma/název/příjmení, jméno, titul, rodné číslo:
Sídlo/místo podnikání (vč. PSČ):
IČ/DIČ:
/CZ
Zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném
oddíl
vložka
identifikace evidence/oprávnění k podnikání
(dále jen „Obchodník“)
vydané dne:
Zastoupená:
uzavírají v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění (dále jen „ZoPS“) a v
rozsahu neupraveném ZoPS dále v souladu s ustanovením § 1746, odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění tuto
Smlouvu o užívání Systému PaySec a akceptaci platebních karet (dále jen „Smlouva“):
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
A. Obchodník prodává zboží a/nebo služby v Internetovém obchodě;
B. Provozovatel provozuje Systém PaySec;
C. Smluvní strany mají v úmyslu upravit své vzájemné vztahy v oblasti úhrady zboží a/nebo služeb
prodávaných Obchodníkem v Internetovém obchodě prostřednictvím Systému PaySec a dále pak
vzájemná práva a povinnosti týkající se akceptace platebních karet MasterCard International, VISA
International a Diners Club International v prostředí veřejné datové sítě Internet;
DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
Čl. I
Preambule
Smluvní strany sjednávají, že součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky, které
jsou připojeny jako Příloha č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Podmínky pro Konto pro obchodníky“) a
Podmínky akceptace platebních karet asociací MasterCard International, VISA International a Diners Club
International v prostředí veřejné datové sítě internet, které jsou připojeny jako Příloha č. 3 k této Smlouvě
(dále jen „Podmínky akceptace platebních karet“, Podmínky pro Konto pro obchodníky a Podmínky
akceptace platebních karet dále společně jen „Podmínky“). Obchodník si je vědom toho, že vzhledem k
tomuto ujednání jsou smluvní strany vázány nejen Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažené
VER 03 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 1 z 4
v uvedených obchodních podmínkách a že nesplnění povinnosti vyplývající z uvedených obchodních
podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ke které jsou připojeny
jako příloha. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním uvedených obchodních podmínek.
V případě rozporu mezi ustanoveními uvedených obchodních podmínek mají přednost vždy ty obchodní
podmínky, které jsou v tomto článku uvedeny dříve. Není-li v této Smlouvě (včetně úvodních ustanovení a
příloh) definováno jinak, budou mít výrazy s velkým počátečním písmenem významy stejné jako pojmy
definované v Podmínkách.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
Čl. II
Podmínky užití Systému
Obchodníkovi je zřízeno Konto pro obchodníky za podmínky odsouhlasení Podmínek ve znění
předloženém Provozovatelem. Před odsouhlasením Podmínek se Obchodník seznámí s jejich
zněním. Souhlas se Smlouvou a Podmínkami vyjádří Obchodník podpisem Smlouvy na Obchodním
místě, resp. v přítomnosti Pověřeného pracovníka administrace Provozovatele. Po obdržení sms o
zřízení Konta pro obchodníky a dočasného hesla do Systému je Konto pro obchodníky zřízeno a po
jeho aktivaci Obchodníkem je ho možné užít k Transakcím.
Obchodník se zavazuje, že po implementaci Systému bude na Internetových stránkách Obchodníka
(například v sekci „platební metody“ a v nákupním košíku) u jednotlivých platebních metod
nabízených mu Systémem vždy uveden vhodný a dostatečný popis každé platební metody a pokud
to software e-shopu umožní, tak i logo každé platební metody. Loga jednotlivých platebních metod je
možné nahradit grafickým prvkem obsahujícím loga všech platebních metod. Tento grafický prvek
s logy všech platebních metod je vždy aktuálně ke stažení na www.paysec.cz, odkud ho Obchodník
použije.
Obchodník se zavazuje, že na Internetových stránkách Obchodníka bude Zákazníkům nabízet
všechny platební metody, které mu Systém poskytne.
Obchodník souhlasí s uveřejněním názvu svého Internetového obchodu v seznamu Internetových
obchodů, který Provozovatel uveřejňuje na Internetových stránkách Systému.
Obchodník je povinen dodržovat pravidla užití Systému uvedená v Manuálu.
Obchodník nesmí kopírovat, napodobovat ani užívat způsobem nedovoleným Smlouvou či
Podmínkami bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele logo PaySec a všechna
související loga, produkty, služby a materiály poskytnuté Obchodníkovi, jež jsou duševním
vlastnictvím Provozovatele nebo subjektů, které k jejich užití poskytly Provozovateli licenci.
Obchodník může užívat loga a materiály Systému poskytnutá Provozovatelem pouze způsoby
stanovenými jejich dohodou, další použití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem
Provozovatele.
Obchodník se zavazuje oznamovat Bance písemně/e-mailem v dostatečném předstihu všechny
změny, které mohou mít vliv na řádné plnění povinností Obchodníka z této Smlouvy, zejména změny
právní formy Obchodníka, změny názvu Obchodníka, změnu sídla Obchodníka, změnu bankovního
spojení, změny v poskytovaném druhu zboží/služeb a zrušení obchodního místa. Dále je Obchodník
povinen informovat Banku bezodkladně o zahájení insolvenčního řízení, resp. o podání návrhu na
zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek Obchodníka a
způsob jeho řešení. Pokud tak Obchodník neučiní, vystavuje se možnosti nezaúčtování transakcí. V
případě, že v souvislosti s porušením uvedené informační povinnosti ze strany Obchodníka vznikne
Bance škoda, zavazuje se Obchodník tuto škodu na písemnou výzvu Banky nahradit v plné výši. O
změně kontaktní osoby je Obchodník povinen Banku informovat i po ukončení účinnosti Přílohy č. 3
Smlouvy po dobu 6 měsíců od poslední transakce.
Čl. III
Smluvní poplatky
Obchodník se zavazuje hradit Provozovateli smluvní poplatky za transakce v Systému PaySec pro
každé Konto uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy a další poplatky uvedené v Sazebníku. Jakékoli
poplatky budou Obchodníkovi strženy automaticky prostřednictvím Systému.
Poplatky spojené s akceptací platebních karet MasterCard International, VISA International a Diners
Club International v prostředí veřejné datové sítě Internet, které je Obchodník povinen plnit
Provozovateli, jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy; pro odstranění všech pochybností
Obchodník a Banka tímto prohlašují, že v případě realizace akceptace platebních karet MasterCard
International, VISA International a Diners Club International v prostředí veřejné datové sítě internet,
jak předpokládá Příloha č. 3 Smlouvy, se poplatky za příchozí Transakce na Konto pro Obchodníky,
uvedené v záhlaví této Smlouvy neuplatní.
Příchozí Transakcí na Konto pro obchodníka se rozumí Transakce z Konta na Konto a on-line platba
z bankovních účtů. On-line platba z bankovních účtů je buď prostřednictvím Platebního tlačítka z
VER 03 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 2 z 4
účtů u Banky (včetně ERA či Poštovní spořitelny) nebo prostřednictvím obdobných Platebních
tlačítek z jiných účtů.
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.1
6.2
7.1
7.2
Čl. IV
Smluvní pokuta
V případě porušení Smlouvy Obchodníkem je Provozovatel oprávněn po Obchodníkovi požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
Smluvní pokuta spojená s porušením povinností Obchodníka v rámci akceptace platebních karet
MasterCard International, VISA International a Diners Club International v prostředí veřejné datové
sítě internet je uvedena v Příloze č. 3 Smlouvy.
Ujednáním smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.
Čl. V
Ukončení závazku ze Smlouvy
Obchodník může zrušit Konto pro obchodníky nejdříve po uplynutí 12 měsíců od zřízení Konta pro
obchodníky. Obchodník může zrušit Konto pro obchodníky, pokud je zůstatek na Kontu pro
obchodníky nulový a pokud právě neprobíhají Operace, které není možné dle technických podmínek
Systému stornovat.
Pro zrušení Konta pro obchodníky musí Obchodník písemně požádat o zrušení Konta pro
obchodníky Pověřeného pracovníka administrace a Provozovatel Konto pro obchodníky do jednoho
měsíce ode dne doručení takové žádosti Konto pro obchodníky zruší.
Konto může být s okamžitou platností zrušeno Provozovatelem, pokud se Obchodník na Konto pro
obchodníky nepřihlásí minimálně 2 roky, nebo za dalších podmínek uvedených v Podmínkách.
Provozovatel může kdykoliv zrušit Konto pro obchodníky s účinností ke 24:00 hod. dne, ve kterém
uplyne 2. měsíc od doručení oznámení o zrušení Konta pro obchodníky Obchodníkovi.
Po zrušení Konta pro obchodníky ze strany Provozovatele bude peněžní zůstatek na Kontu pro
obchodníky převeden na Účet, na který bylo prováděno Vybití Konta a který je uveden v Příloze č. 2.
V případě, že již neexistuje Účet, na který bylo Konto pro obchodníky vybito, je Obchodník o
peněžním zůstatku informován emailem. Obchodník sdělí Provozovateli náhradní číslo Účtu, na který
má být peněžní zůstatek vyplacen, do 1 měsíce od obdržení informace o peněžním zůstatku.
Zrušením všech Kont pro obchodníky zaniká závazek ze Smlouvy.
Obchodník se zavazuje, že ke dni ukončení závazku ze Smlouvy odstraní všechna loga Systému a
všechna další vizuální označení související se Systémem z Internetových stránek Obchodníka a vrátí
Provozovateli všechna vyhotovení materiálů Systému, které mu Provozovatel poskytl.
Dnem zániku závazku ze Smlouvy zanikají všechny práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy
s výjimkou ustanovení, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení závazku ze Smlouvy.
Ukončením závazku ze Smlouvy však nezaniká zejména povinnost Smluvních stran k plnění a
vypořádání do té doby vzniklých smluvních povinností.
Čl. VI
Zvláštní ustanovení
Obchodník se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o veškerých informacích uvedených ve
Smlouvě či jakkoli s ní souvisejících, a to i po ukončení závazku ze Smlouvy. Tyto informace není
Obchodník oprávněn poskytnout bez písemného souhlasu Banky třetí osobě s výjimkou případů
stanovených platnými právními předpisy ČR. Obchodník je povinen Banku o každém takovém
poskytnutí uvedených informací bez souhlasu Banky bezodkladně informovat.
V případě porušení ustanovení čl. 6.1. této Smlouvy se Obchodník zavazuje zaplatit Bance smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). Ujednáním smluvní pokuty není
dotčeno právo Banky na náhradu škody.
Čl. VII
Závěrečná ustanovení
Podmínkou platnosti Smlouvy je její podpis ze strany obou Smluvních stran. Odkládací podmínkou
účinnosti této Smlouvy je odeslání SMS Provozovatelem Obchodníkovi s požadavkem na aktivaci
Konta pro obchodníky.
Smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě. Výjimkou z
uvedeného jsou (i) Podmínky pro Konto pro obchodníky a Sazebník, které lze měnit způsobem
uvedeným v Podmínkách, a (ii) Příloha č. 2 - Formulář pro založení Konta pro obchodníky, kterou je
oprávněn, po předchozí dohodě s Bankou, měnit Obchodník s tím, že jím aktuálně vyplněnou Přílohu
č. 2 zašle na adresu Banky, uvedenou v záhlaví této Smlouvy (útvar Akceptace platebních karet).
Příloha č. 2 musí být řádně podepsána oprávněnou osobou a opatřena razítkem Obchodníka. Banka
VER 03 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 3 z 4
7.3
7.4
si dále vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb ve smyslu této Smlouvy ve vztahu k jednotlivým,
popř. i všem Internetovým stránkám Obchodníka specifikovaným Přílohou č. 2, a to za situace kdy
Obchodník prostřednictvím dotčené Internetové stránky Obchodníka splní jednu nebo více těchto
situací a) Obchodník nabízí zboží jiné než je uvedené v aktuální Příloze č. 2, b) Obchodník nedodrží
očekávaný objem a/nebo průměrnou částku plateb přijatých prostřednictvím Akceptace platebních
karet, c) Provozoval vyhodnotí transakce přijaté prostřednictvím Akceptace platebních karet jako
podvodné, a to s okamžitou účinností dnem doručení oznámení o této skutečnosti na doručovací
adresu Obchodníka; čl. V odst. 5 se v těchto případech užije obdobně.
Součást Smlouvy tvoří Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky, Příloha č. 2 Formulář pro založení Konta pro obchodníky a Příloha č. 3 - Podmínky akceptace platebních karet
MasterCard International, VISA International a Diners Club International v prostředí veřejné datové
sítě Internet.
Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden
stejnopis.
Smluvní strany prohlašují, že přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým ve Smlouvě včetně
jejích příloh. Na důkaz jejich svobodné a vážné vůle přijmout povinnosti vznikající na základě této
Smlouvy připojují své podpisy.
Přílohy:
1/
2/
3/
Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky
Formulář pro založení Konta pro obchodníky
Podmínky akceptace platebních karet asociací MasterCard International, VISA
International a Diners Club International v prostředí veřejné datové sítě Internet
V
dne
Za Obchodníka
V Praze dne
Za Provozovatele
............................................................
............................................................
Michal Jareš
............................................................
Jaroslava Zárubová
VER 03 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 4 z 4
PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY
Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky
Úvodní ustanovení
1.
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen „Provozovatel“)
vydává Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky (dále jen „Podmínky“) v souladu se zákonem č. 284/2009
Sb., o platebním styku v platném znění (dále jen „ZOPS“) a v rozsahu neupraveném ZOPS dále zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Právní vztahy ze Smlouvy mezi
Provozovatelem a Obchodníkem se řídí právem České republiky a vzájemná komunikace se uskutečňuje
v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak. Provozovatel je osobou, která provozuje Systém a umožňuje
Obchodníkům provádět a přijímat platby prostřednictvím Systému. Obchodník je povinen se podrobně seznámit
s těmito Podmínkami, návody a příručkami a dodržovat je.
2.
Provozovatel je povinen identifikovat Obchodníka nebo osobu zastupující Obchodníka a v případě právnické
osoby identifikovat ovládající osobu a skutečného majitele této právnické osoby. Identifikaci v souladu s právními
předpisy a jimi stanoveném rozsahu Provozovatel provádí zejména u obchodů, jejichž hodnota převyšuje částku
stanovenou právními předpisy. V případě, že Obchodník (nebo osoba zastupující Obchodníka) odmítne vyhovět
požadovanému rozsahu identifikace, nebude požadovaná Operace v Systému provedena. Provedení Operace
při zachování anonymity Obchodníka je Provozovatel povinen odmítnout. Podle právních předpisů o opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je Provozovatel kdykoliv v průběhu trvání
smluvního vztahu s Obchodníkem oprávněn vyžadovat doplnění identifikačních údajů Obchodníka, osob
zastupujících Obchodníka a v případě právnické osoby i ovládající osoby a skutečného majitele této osoby,
předložení jím požadovaných dokladů nebo informací ze strany Obchodníka, zejména důkazu původu peněžních
prostředků poukázaných na Konto pro obchodníky a Obchodník je povinen toto zabezpečit. Provozovatel je
oprávněn pořídit si pro vlastní potřebu fotokopie všech dokladů předložených Obchodníkem. Provozovatel je
oprávněn neprovést obchod Obchodníka, se kterým je spojeno riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo
financování terorismu či existuje podezření, že obchod Obchodníka je předmětem mezinárodních sankcí ve
smyslu právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, resp. neprovést obchod Obchodníka, o kterém se
odůvodněně domnívá, že není v souladu s právními předpisy.
3.
Platí, že,
a)
tyto Podmínky jsou vydány elektronickými prostředky a jsou dostupné na Internetových stránkách Systému,
b)
za užívání Systému je Obchodník povinen Provozovateli hradit poplatky, které jsou uvedeny v Sazebníku,
jehož aktuální znění je k dispozici na Internetových stránkách Systému,
c)
pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, Provozovatel poskytuje Obchodníkovi veškerá oznámení
jejich umístěním na Internetových stránkách Systému, elektronickou poštou na emailovou adresu
uvedenou Obchodníkem nebo jejich zasláním na doručovací adresu uvedenou Obchodníkem,
d)
Provozovatel ani jeho zaměstnanci ani dodavatelé nejsou v žádném případě odpovědní za ušlý zisk ani za
jinou škodu Obchodníka ani jiné osoby, která vznikne v souvislosti se Systémem, Internetovými stránkami
Systému nebo Smlouvou; toto ustanovení se neuplatní v rozsahu, ve kterém je právními předpisy
odpovědnost Provozovatele vyžadována a není ji možné smluvně vyloučit či omezit.
Definice a pojmy
4.
V Podmínkách budou mít níže uvedené výrazy následující významy, pokud nebude výslovně uvedeno jinak:
„Asociace“ - karetní asociace MasterCard International, Visa International a Diners Club International;
„Autentifikace“ - je proces, během kterého je ověřován držitel karty u vydavatele Platební karty;
„Autorizace“ - znamená proces, během kterého je ověřena platnost karty a finanční krytí platby Platební kartou;
„Autorizační limit“ - je maximální finanční částka jedné transakce, kterou je Obchodník oprávněn provést bez
autorizace;
„Banka“ - Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
„Číslo Konta“ - jedinečné číslo, kterým se Obchodník může přihlásit do Systému.
„Finanční centrum - se ve smyslu těchto Podmínek rozumí pobočka Provozovatele, označená logem Poštovní
spořitelny/Ery.
„Heslo“ - ochranný prvek pro manuální vstup Obchodníka do Systému, který si určuje Obchodník. Heslo musí
mít nejméně 9 alfanumerických znaků včetně malých a velkých písmen. Nesmí být použito
Internetovým obchodem pro komunikaci se Systémem.
„Heslo pro MAPI“ - heslo pro Merchant API. Ochranný prvek pro automatizovaný vstup Obchodníka
do Systému, který si určuje Obchodník. Heslo musí mít nejméně 9 alfanumerických znaků včetně
malých a velkých písmen. Pouze toto heslo používá Internetový obchod pro komunikaci se
Systémem. Toto heslo má pouze omezenou sadu oprávnění.
„Identifikační formulář Obchodníka“ - formulář, pomocí něhož je identifikován Obchodník za podmínek
uvedených v Podmínkách. Vyplnění všech povinných políček Identifikačního formuláře Obchodníka je
podmínkou uzavření Smlouvy.
„Internet“ - veřejná počítačová síť zvaná internet.
„Internetové stránky Systému“ - jsou stránky Systému na Internetu, www.paysec.cz.
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 1 z 8
„Internetové stránky Obchodníka“ - jsou stránky Obchodníka na Internetu, jejichž prostřednictvím Obchodník
uskutečňuje prodej zboží a/nebo služeb, popř. jiné úkony.
„Kontaktní adresa Provozovatele“ - tj. adresa: PaySec, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
„Konto pro obchodníky“ - Konto určené k platbám a přijímání plateb Obchodníky v rámci Systému.
„Konto PaySec“ - osobní Konto určené k platbám a přijímání plateb, které používají někteří ze Zákazníků. Konto
PaySec je vedeno v rámci Systému.
„Konto“ - platební nástroj Systému v elektronické podobě, který slouží k držení záznamu o peněžních
prostředcích Obchodníka v Systému. Peněžní prostředky Konta jsou vedeny jako elektronické peníze
a nejsou úročeny. Každé Konto je identifikovatelné jedinečným desetimístným číslem. Kontem je
myšleno Konto pro obchodníky a/nebo Konto PaySec.
„Linka PaySec“ - telefonní linka určená k řešení potíží se Systémem a zodpovídání dotazů o Systému.
„Nabití Konta“ - přesun peněžních prostředků z Účtu nebo Červeného konta nebo prostřednictvím Platební karty
na Konto pro obchodníky.
„Obchodní místo“ - kterákoliv Pobočka ČSOB nebo Finanční centrum.
„Obchodník“ resp. „Majitel Konta pro obchodníky“ - právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel
poskytující zboží a/nebo služby, popř. realizující jiné úkony prostřednictvím Internetových stránek
Obchodníka, kterému bylo vydáno Konto pro obchodníky.
„On-line nabití“ - zpřístupnění okamžitého převodu prostředků na Konto pro obchodníky Obchodníkům –
klientům vybraných bank prostřednictvím elektronického bankovnictví, případně smartbankingu
příslušných bank
„Opakovaná platba“ - typ transakce provedené Platební kartou, při které držitel platební karty na základě
prokazatelného svolení souhlasí s odpisy peněžních prostředků z účtu, ke kterému je Platební karta
vydaná (použitím údajů o Platební kartě, které v rámci svolení zadá držitel platební karty
prostřednictvím Platebního systému) bankou na základě žádosti Obchodníka v souladu s tímto
souhlasem držitele platební karty za opakovaně prodávané zboží nebo služby po dohodnutou dobu
nebo v dohodnuté frekvenci, přičemž toto svolení je platné po dobu minimálně jednoho roku, resp.
dobu platnosti Platební karty ode dne vystavení takového svolení. Při Opakovaných platbách se
nemusí vyžadovat další součinnost držitele platební karty. V případě že má dojít k opakování plateb i
po dobu delší než jeden rok nebo dobu Platnosti karty, je Obchodník povinen uzavřít se Zákazníkem
nové prokazatelné svolení.
„Operace“ - jednotlivý úkon provedený v rámci Systému, např. Nabití Konta, Vybití Konta, zaúčtování poplatku,
platba na požádání, storno platby na požádání, platbu, vrácení peněžních prostředků. Měnou
Operace je pouze česká koruna, nebo měna, kterou je česká koruna nahrazena.
„Osobní údaj“ - jakákoliv informace o fyzické osobě, kterou lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat,
zejména jméno a příjmení, emailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo a finanční
informace.
„Osoby propojené s Provozovatelem“:
osoby, které Provozovatel ovládá,
osoby ovládající Provozovatele a dále
osoby ovládané některou z osob, které ovládají Provozovatele
přičemž pojmy ovládat, osoba ovládající, osoba ovládaná mají význam vymezený v § 74 a násl.
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
„Ověřený“ - stupeň ověření majitele Konta pro obchodníky.
„Ověřovací kód“ - kód generovaný Systémem odeslaný Obchodníkovi prostřednictvím emailu nebo SMS.
„Ověřovací SMS“ - SMS doručená Obchodníkovi, která obsahuje Ověřovací kód a slouží k ověření plateb či
jiných úkonů v Systému.
„PaySec bonus“ - bonusový kód, který slouží k jednorázovému dodatečnému Nabití Konta PaySec.
„Platební tlačítko“ – je ve smyslu těchto Podmínek instrument, který poskytuje ČSOB, Era/Poštovní spořitelna
nebo jiná banka nebo jiná instituce svým zákazníkům možnost on-line platby z Účtu přes elektronické
bankovnictví, především internetové bankovnictví nebo smartbanking.
„Platební tlačítko (PaySec)“ - ve smyslu těchto Podmínek znamená Platební tlačítko, které si Obchodník
generuje v Systému a které umožní příjem plateb na Konto pro obchodníky. Platební tlačítko
(PaySec) smí být použito pouze pro příjem darů a podobných plateb. Není určeno pro e-shopy, které
expedují zboží nebo službu.
„Platební karta“ - platební karta vydaná bankou ve spolupráci s Asociacemi, která umožňuje platby v prostředí
Internetu.
„Platební systém“ - znamená internetovou platební bránu umožňující Obchodníkovi přijímání Platebních karet
ve veřejné datové síti Internet zabezpečeným protokolem 3–D Secure, a to v implementacích
MasterCard SecureCode, Verified by Visa a Diners Club ProtectBuy. Dále znamená aplikaci pro
chytré telefony MasterCard Mobile nebo podobnou aplikaci, pomocí které Zákazník potvrzuje platbu
vůči Obchodníkovi příjímající Platební karty;
„Pobočka ČSOB“ - se ve smyslu těchto podmínek rozumí pobočka Provozovatele, označená logem ČSOB.
„Podmínky“ - Obchodní podmínky pro Konto pro Obchodníky
„Poštovní spořitelna“ nebo „PS“ - distribuční síť Provozovatele provozující svou činnost pod obchodním
označením Poštovní spořitelna.
„Pověřený pracovník administrace“ - zaměstnanec Provozovatele nebo pracovníka pověřeného
Provozovatelem na základě zplnomocnění, podílející se na administraci Operací.
„Provozovatel“ - Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ:
00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI,
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 2 z 8
vložka 46. Provozovatel je osobou, která provozuje Systém a umožňuje Obchodníkům a Zákazníkům
provádět a přijímat platby prostřednictvím Systému.
„Přihlašovací jméno“ - jedinečné jméno, které si Obchodník sám určuje a kterým se přihlašuje do Systému.
Přihlašovací jméno má alespoň 3 znaky, maximálně 20 znaků.
„Sazebník“ - Sazebníkem se rozumí aktuální znění sazebníku poplatků pro Konto pro obchodníky za užívání
Systému. Sazebník je k dispozici na Obchodních místech a na Internetových stránkách Systému.
„Smlouva“ - ve smyslu těchto Podmínek znamená smlouvu o užívání Systému PaySec a akceptaci platebních
karet uzavřenou mezi Obchodníkem a Provozovatelem, jejíž součástí jsou i Podmínky, které jsou
k dispozici mj. na www.paysec.cz.
„Systém“ - samostatný distribuovaný systém Provozovatele využívající pro svůj provoz, provádění Operací a
komunikaci s Obchodníky pomocí SMS a e-mailu služby externích systémů a aplikací, který
umožňuje úhradu zboží a/nebo služeb nabízených a/nebo poskytovaných prostřednictvím Internetu.
„Transakce“ - soustava Operací, jejímž cílem je převést peněžní prostředky z Konta na jiné Konto nebo nabít
peněžní prostředky na Konto nebo je z Konta vybít. Za transakci je také považováno připsání platby
na Konto pro obchodníky provedené prostřednictvím Platebního tlačítka. Transakce může být
prováděna z podnětu Obchodníka či Zákazníka nebo jiné osoby, pokud tak stanoví Podmínky,
Smlouva Obchodníka nebo právní předpis.
„Uživatelská podpora“ - emailová adresa Provozovatele určená k řešení potíží se Systémem a zodpovídání
dotazů o Systému.
„Účet“ - účet ve smyslu § 2662 a násl. Občanského zákoníku.
„Vybití Konta“ - přesunutí peněžních prostředků z Konta na Účet.
„Vydavatel platební karty“ - banka nebo jiná finanční instituce, která je oprávněna vydávat Platební karty a
která je členem Asociace.
„Zákazník“ - fyzická osoba nebo právnická osoby, která zboží a/nebo služby nakupuje a hradí z Účtu, Platební
karty, Konta PaySec, příp. jiným způsobem, kterým to Systém umožní.
Charakteristika Systému
5.
Systém je elektronickým uzavřeným systémem provozovaným Provozovatelem, který umožňuje platit v prostředí
Internetu prostřednictvím Konta, a ve kterém jsou veškeré Operace prováděné bezhotovostní formou v měně
platné na území ČR.
Zřízení Konta pro obchodníky
6.
Obchodníkovi je zřízeno Konto pro obchodníky uzavřením Smlouvy za podmínky fyzické identifikace Obchodníka
dle postupu uvedeného dále. Návrh Smlouvy, Identifikační formulář Obchodníka, Formulář pro založení Konta
pro obchodníky a Podmínky, které tvoří součást Smlouvy, jsou k dispozici na Internetu v Systému. Před
odsouhlasením Podmínek se Obchodník seznámí s jejich zněním. Na Obchodním místě, resp. v přítomnosti
Pověřeného pracovníka administrace Provozovatele, Obchodník podepíše před pracovníkem Obchodního místa,
resp. Pověřeným pracovníkem administrace, vyplněný Identifikační formulář Obchodníka, návrh Smlouvy,
Formulář pro založení Konta pro obchodníky a vyjádří svým podpisem souhlas s Podmínkami. Ustanovení §
1740 odst. 3 první věta Občanského zákoníku se nepoužije. V případě, že Obchodník k nabídce Provozovatele
na uzavření Smlouvy (tedy k návrhu Smlouvy, Identifikačnímu formuláři Obchodníka, Formuláři pro založení
Konta pro obchodníky či těmto Podmínkám), učiní jakékoli dodatky či odchylky (s výjimkou vyplnění návrhu
Smlouvy a všech povinných políček Identifikačního formuláře Obchodníka a Formuláře pro založení Konta pro
obchodníky), které podstatně či nepodstatně mění podmínky nabídky Provozovatele na uzavření Smlouvy,
dochází k uzavření Smlouvy teprve na základě výslovného souhlasu Provozovatele s pozměněnou nabídkou
(Smlouva není uzavřena na základě neodmítnutí takového přijetí Provozovatelem bez zbytečného odkladu).
Po obdržení SMS o vydání Konta pro obchodníky a dočasného hesla do Systému je Konto vydáno a je ho po
jeho aktivaci Obchodníkem možné užít k Transakcím.
V případě požadavku Obchodníka na zřízení druhého a dalšího Konta pro obchodníky stačí k jeho zřízení
podepsat Formulář pro založení Konta pro obchodníky.
Obchodník se manuálně přihlašuje do Systému Přihlašovacím jménem a Heslem. Internetový obchod
komunikuje automatizovaně prostřednictvím čísla Konta pro obchodníky, a/nebo Přihlašovacího jména a Hesla
pro MAPI.
7.
Při uzavírání smluvního vztahu předkládá Obchodník zpravidla následující doklady:
a) fyzická osoba tuzemec – občanský průkaz,
b) fyzická osoba cizozemec – průkaz totožnosti, popřípadě další doklady dle požadavku Provozovatele,
c) fyzická osob podnikatel – doklad o oprávnění k podnikání a občanský průkaz (popř. průkaz totožnosti
v případě cizozemce),
d) právnická osoba – originál nebo ověřenou kopii dokladů osvědčujících vznik, resp. existenci
právnické osoby, doložení ovládající osoby a skutečného majitele právnické osoby nebo vyplněné
Prohlášení o skutečném majiteli právnické osoby (uvedené na www.csob.cz) v případě, že skutečný
majitel právnické osoby není zřejmý z dokladů osvědčujících vznik, resp. existenci právnické osoby,
aktuální doklad o způsobu jednání statutárního orgánu a další doklad (doklady) dle požadavku
Provozovatele; fyzická osoba jednající za právnickou osobu je povinna předložit doklady podle bodu
8a) nebo 8b),
8. Při uzavírání smluvního vztahu sděluje Obchodník Provozovateli zejména následující údaje:
a) fyzická osoba podnikatel – jméno a příjmení, rodné číslo, příp. datum narození, místo narození, státní
občanství, trvalý pobyt a dále též sídlo a identifikační číslo,
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 3 z 8
právnická osoba – obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, údaje o statutárním orgánu
s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje a údaje o ovládající osobě a
skutečném majiteli této právnické osoby
Obchodník odpovídá za aktuálnost, správnost a úplnost všech svých údajů sdělných Provozovateli a je povinen
bez zbytečného odkladu písemně oznámit Provozovateli všechny změny údajů, umožňuje-li to jejich povaha.
b)
9.
Nabití Konta
10. Nabití Konta ze strany Obchodníka je možné po zřízení Konta v souladu s body 6 až 9 těchto Podmínek.
11. Nabití Konta lze provést prostřednictvím Platební karty a/nebo Účtu, se kterým je svázáno. Konto pro obchodníky
může být svázáno pouze s jedním Účtem a to tím, který je uvedený na aktuální verzi Formuláře pro založení
Konta pro obchodníky.
12. Konto lze nabít z Účtu minimální částkou 1,- Kč. Konto lze nabít prostřednictvím Platební karty minimální částkou
200,- Kč.
On-line nabití Konta z Účtu
13. Pro on-line nabití z Účtu je v Systému použit produkt Platební tlačítko.
14. On-line nabití umožňuje Obchodníkovi okamžité nabití Konta požadovanou částkou z Účtu vedeného u
Provozovatele nebo u jiné banky, jejíž platební tlačítko Systém nabízí, a to pouze v případě, že je Účet, svázán
s jeho Kontem.
15. Konto lze on-line nabitím pouze nabít.
16. Podmínkou pro možnost vystavení platebního příkazu ve formě on-line platby je dostatečný disponibilní zůstatek
na Účtu Obchodníka v okamžiku autorizace platby.
17. Generované datum realizace platebního příkazu je aktuální datum zadání platby Obchodníkem.
18. Systém generuje email pro Obchodníka o úspěšném či neúspěšném nabití.
19. Transakce je bezpoplatková, pokud není v Sazebníku uvedeno jinak.
Vybití Konta pro obchodníky
20. Vybití Konta pro obchodníky je možné částečně nebo úplně.
21. Vybití Konta pro obchodníky je možné pouze na Účet, se kterým je svázáno.
22. Vybití Konta pro obchodníky není možné na Platební kartu.
23. Vybití Konta pro obchodníky si Obchodník může nastavit po přihlášení do Systému jako pravidelné podle
časového intervalu, výše částky a/nebo jednorázovým zadáním pokynu k Vybití Konta.
Blokace Konta, blokace Konta při nabití Platební kartou nebo PaySec bonusem
24. Pokud:
a)
Obchodník při přihlášení zadá bezprostředně pětkrát po sobě nesprávné Heslo, dojde k blokaci Konta.
Při blokaci nemá Obchodník ke Kontu přístup, ale Operace na Kontu probíhají. Konto se odblokuje
automaticky po 30 minutách od okamžiku, kdy proběhla blokace nebo nastavením nového Hesla. Pro
nastavení nového Hesla je Obchodník Systémem ověřen kontrolní otázkou. Po správné odpovědi na
kontrolní otázku Obchodník obdrží emailem Ověřovací kód. Konto je odblokováno, pokud Obchodník zadá
do Systému Ověřovací kód a nové Heslo.
b)
se Obchodník neúspěšně pokusil o Nabití Konta Platební kartou, může mu být Provozovatelem možnost
Nabití Konta Platební kartou pozastavena na následujících 24 hodin, přičemž běh této lhůty se počítá od
okamžiku zobrazení upozornění Systémem.
25. Provozovatel může Konto zablokovat za podmínek stanových těmito Podmínkami nebo v případě, kdy je k tomu
povinen na základě právních předpisů a rovněž i na základě vlastního vyhodnocení jednotlivých kroků či
transakcí Obchodníka.
26. Pokud Obchodník při zadávání PaySec bonusu zadá bezprostředně pětkrát po sobě nesprávný kód PaySec
bonusu, dojde k blokaci funkce nabíjení Konta pomocí PaySec bonusu. Při blokaci nemá Obchodník možnost
nabíjet Konto pomocí PaySec bonusu, zbývající funkce Konta nejsou ovlivněny. Možnost nabití pomocí PaySec
bonusu se odblokuje automaticky po 24 hodinách od okamžiku, kdy proběhla blokace.
Zrušení Konta
27. Obchodník může zrušit Konto, pokud je zůstatek na Kontu nulový a pokud právě neprobíhají Operace, které není
možné dle technických podmínek Systému stornovat.
28. O zrušení Konta pro obchodníky musí Obchodník požádat písemně.
29. Konto může být s okamžitou platností zrušeno Provozovatelem, pokud se Obchodník na Konto nepřihlásí
minimálně 2 roky, nebo za dalších podmínek uvedených v Podmínkách.
30. Provozovatel může kdykoliv zrušit Konto s účinností ke 24:00 hod. dne, ve kterém uplynou 2 měsíce od doručení
oznámení o zrušení Konta Obchodníkovi.
31. Po zrušení Konta ze strany Provozovatele nebo na základě výpovědi Smlouvy Obchodníkem z důvodu
nesouhlasu se změněnou verzí Podmínek ve smyslu bodu 84 Podmínek, bude peněžní zůstatek na Kontu
převeden na Účet svázaný s Kontem.
32. Zrušením všech Kont Obchodníka zaniká závazek ze Smlouvy.
Platby
33. Obchodník může v rámci Systému zadat pokyn k převodu peněžních prostředků z Konta na Konto jiného
Obchodníka či Zákazníka, pokud je tato možnost povolena na Formuláři pro založení Konta pro obchodníky.
34. Obchodník může v rámci Systému požádat jiného Obchodníka či Zákazníka o převod peněžních prostředků
z jeho Konta na Konto žádajícího Obchodníka.
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 4 z 8
35.
36.
Obchodník může provést storno požadavku na platbu.
Obchodník jako příjemce platby může provést úplné i částečné storno přijaté platby.
Limity
37. Horní limit na jednotlivou Transakci Obchodníka je uveden v Sazebníku.
38. Horní limit peněžního zůstatku Obchodníka je uveden v Sazebníku.
39. Týdenní limit pro nabíjení Platební kartou je uveden v Sazebníku.
Autorizace plateb
40. Systém vyžaduje od Obchodníka - plátce přihlášení do Systému a ověření před realizací platby v Systému.
41. Systém vyžaduje od Obchodníka - plátce ověření prostřednictvím Ověřovací SMS při platbě nad 2.000,- Kč.
Obchodník může v Systému nastavit ověření prostřednictvím Ověřovací SMS i pro platby v intervalu 50,- Kč 2.000,- Kč.
42. Internetový obchod Obchodníka se vůči Systému ověřuje/autorizuje pomocí Hesla pro MAPI. Heslo pro MAPI
může autorizovat pouze Transakci typu storno (vratka) přijaté platby a to plné částce nebo částečnou.
Poplatky a provize
43. Provozovatel je oprávněn účtovat poplatky uvedené v Sazebníku a Obchodník se zavazuje je hradit. Obchodník
rozumí, že vedle poplatků stanovených Sazebníkem ve vztahu k hlavnímu smluvnímu závazku založenému
Smlouvou je povinen hradit i poplatky uvedené v Sazebníku, které s hlavním smluvním závazkem nesouvisí, a
potvrzuje, že s těmito poplatky byl seznámen a výslovně souhlasí s tím, že je povinen je hradit ve výši stanovené
Sazebníkem.
Práva, povinnosti a odpovědnost Obchodníka
44. Obchodníkovi může být zřízeno více Kont pro obchodníky. Smlouva je platná pro všechna Konta pro
obchodníky. Ke každému Kontu musí být řádně vyhotovena (tj. včetně podpisů oprávněných zástupců obou
smluvních stran) samostatná příloha Smlouvy – Formulář pro založení Konta pro obchodníky.
45. Konto pro obchodníky musí být svázáno s číslem mobilního telefonu a emailem Majitele. Jedno číslo mobilního
telefonu a jeden email lze svázat s více Konty pro obchodníky.
46. Obchodník se zavazuje využívat Systém pouze v rozsahu schváleném Provozovatelem, dodržovat pokyny
zobrazené Systémem, zejména pokud Systém odmítne provedení Operace.
47. Obchodník je povinen
e)
užívat Konto v souladu s Podmínkami, zejména dodržovat všechny sjednané zásady k zajištění
bezpečnosti Konta a prostředků, které umožňují jeho užívání (např. Hesla nebo jiných kódů),
f)
mít Přihlašovací jméno,
g)
mít Heslo, chránit ho a nesvěřovat ho třetím osobám ani ho nepoužívat pro komunikaci Internetového
obchodu se Systémem,
h)
nastavit si Heslo pro MAPI a používat ho pro komunikaci Internetového obchodu se Systémem
i)
neprodleně oznámit Provozovateli všechny skutečnosti související s užitím Systému, které mohou vést k
Obchodníkově bezdůvodnému obohacení nebo ke vzniku škody Provozovatele,
j)
bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli všechny změny údajů poskytnutých Provozovateli a změnu
doložit příslušným platným dokladem či jiným dokumentem, ze kterého je změna zřejmá v souladu s
právními předpisy.; a
k)
poskytnout Provozovateli pravdivé informace a Osobní údaje dle Podmínek a zaručit se za pravdivost jím
uvedených údajů.
48. Obchodník nesmí
a)
zaznamenávat své Heslo nebo jiný kód ve snadno rozeznatelné podobě,
b)
užívat Systém způsobem, který představuje porušení právních předpisů,
c)
posílat nebo přijímat platby prostřednictvím Systému, o kterých lze důvodně předpokládat, že jsou výnosy
z trestné činnosti,
d)
poskytovat Provozovateli nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace,
e)
provozovat svou činnost nebo užívat Systém způsobem, který vede nebo může vést ke stížnostem,
sporům, nárokům, zpětným platbám, poplatkům, pokutám a jiným povinnostem k tíži Provozovatele,
f)
odmítnout spolupracovat na prověření či poskytnutí potvrzení identifikace jiného Obchodníka či Zákazníka
nebo jakékoliv informace, která byla Obchodníkem poskytnuta Provozovateli,
g)
umožňovat rozšíření virů a jiných počítačových programů, které mohou poškodit, jakkoli negativně ovlivnit
nebo odstranit Systém nebo jakýkoliv jeho podsystém nebo data nebo informace o ostatních Obchodnících
či Zákaznících,
h)
užívat automatická zařízení nebo manuální procesy k monitorování nebo kopírování Internetových stránek
Systému bez předchozího souhlasu Provozovatele ani
i)
vyvíjet jakoukoliv činnost, která může způsobit ztrátu jakékoliv služby Systému.
49. Obchodník se zavazuje
a)
dodržovat právní normy upravující Internetové stránky Obchodníka,
b)
akceptovat jakoukoliv úhradu za zboží a/nebo služby, či jiné úkony realizovanou Zákazníkem či jiným
Obchodníkem prostřednictvím Systému, a to minimálně za stejných podmínek jako u jiných způsobů
úhrady,
c)
poskytnout Provozovateli součinnost při vytváření technického propojení Internetových stránek Obchodníka
se Systémem,
d)
uchovávat záznamy a doklady o provedených Transakcích (zejména následující údaje - datum Transakce,
číslo objednávky, částka Transakce, údaje o druhu zboží/služeb či jiných úkonů hrazených prostřednictvím
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 5 z 8
50.
51.
52.
53.
54.
Systému, doklady a údaje související s doručením zboží/služby) po dobu 10 let, zajistit jejich maximální
ochranu a na požádání poskytnout Provozovateli jejich kopie nejrychlejším možným způsobem, nejpozději
však do 2 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o zaslání dokladu a
e)
oznámit Provozovateli písemně bez zbytečného odkladu změny, které mohou mít vliv na řádné plnění
Smlouvy, zejména změny v právní formě Obchodníka, změny názvu Obchodníka, změnu v osobách členů
statutárního orgánu Obchodníka, změnu jeho bankovního spojení, změny v poskytovaném druhu zboží
a/nebo služeb a zrušení Internetových stránek Obchodníka.
Jestliže jsou uplatňovány nároky z vad zboží nebo služeb uhrazených prostřednictvím Systému, Obchodník
nesmí uplatnění takových nároků odmítnout z důvodu, že se platba za zboží nebo služby uskutečnila
prostřednictvím Systému. Při odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a Zákazníkem je Obchodník
povinen vrátit peněžní prostředky, které má vrátit Zákazníkovi, prostřednictvím Systému.
V případě, že Obchodník pověří provozováním Internetových stránek Obchodníka třetí osobu, je povinen
smluvně zajistit podmínky tohoto provozování tak, aby byly splněny ustanovení těchto Podmínek a dalších
souvisejících smluv. Vůči Provozovateli Obchodník odpovídá tak, jakoby Internetové stránky Obchodníka
provozoval sám.
Obchodník dále nesmí:
jednat v souvislosti s Podmínkami a Smlouvou způsobem, který je protiprávní, zejména užít Systém k přijetí
plateb
a)
za sexuální či obscénní služby,
b)
za drogy a léky na předpis,
c)
za sázky a hry, k jejichž provozování není právním řádem ČR aprobovaným způsobem oprávněný, nebo
d)
za alkoholické nápoje a tabákové výrobky v případě, nemá-li dostatečným způsobem zajištěno předání
předmětného zboží osobě starší 18 let,
které představují porušení právních předpisů.
Pokud Obchodník poruší některou z povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto Podmínek, nebo zákona v
souvislosti s užitím Systému, je Provozovatel oprávněn
a)
zablokovat Obchodníkovi provádění veškerých Operací prováděných prostřednictvím Systému do doby
nápravy,
b)
zadržet peněžní prostředky Konta do doby nápravy,
c)
zrušit Konto s okamžitou platností,
Obchodník odškodní Provozovatele a/nebo členy jeho orgánů a/nebo zaměstnance v případě, že na nich budou
uplatňovány nároky ze strany ostatních Obchodníků či Zákazníků či třetích osob kvůli nebo v souvislosti
porušením Podmínek pro Konto pro obchodníky ze strany Obchodníka nebo z důvodu užití Systému ze strany
Obchodníka.
Práva, povinnosti a odpovědnost Provozovatele
55. Provozovatel nesděluje Heslo nebo jiný kód Obchodníka jiné osobě než Obchodníkovi.
56. Provozovatel nezřizuje nevyžádané Konto pro obchodníky, pokud se nejedná o náhradu za Konto pro
obchodníky, které má Obchodník k dispozici.
57. Provozovatel po dostatečnou dobu uchovává vnitřní záznamy Systému umožňující zpětné vyhledání Operace a
opravu chyb.
58. Provozovatel podává Obchodníkovi v Systému v sekci Přehledy informace týkající se Operací provedených
prostřednictvím Konta v rozsahu:
a)
typ Operace,
b)
údaj o Obchodníkovi či Zákazníkovi, u něhož nebo s nímž Operace proběhla,
c)
výši částky účtované k tíži nebo ve prospěch Obchodníka
d)
výši cen účtovaných za jednotlivé druhy Operací.
59. Provozovatel umožní Obchodníkovi ověřit minimálně Operace uskutečněné v rámci jeho Konta za současný a
minulý kalendářní rok a zůstatek peněžní hodnoty uchovávané na Kontu.
60. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vyplývající ze vztahu mezi Zákazníkem a Obchodníkem navzájem,
zejména nenese odpovědnost za zboží a služby, které jsou hrazeny prostřednictvím Systému. Provozovatel
nezaručuje identitu žádného ze Zákazníků, který má zájem o zboží a/nebo služby nabízené Obchodníkem, a
nezaručuje, že obchod, popř. jiný úkon mezi Obchodníkem a jiným Obchodníkem či Zákazníkem bude
uskutečněn a dokončen.
61. Provozovatel ani jeho zaměstnanci ani dodavatelé neposkytují žádné záruky ani rady Obchodníkům či
Zákazníkům týkající se právních nároků, provozu, vhodnosti k určitému účelu a neporušitelnost v souvislosti se
Systémem. Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad zbožím ani službami, které jsou hrazeny prostřednictvím
Systému, a Provozovatel není schopen zaručit, že Transakce bude dokončena. Provozovatel nezaručuje
nepřetržitý ani nepřerušený přístup do Systému. Provozovatel upozorňuje, že provoz Internetových stránek
Systému může být narušen četnými vlivy mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel vyvine úsilí, které od něj lze
spravedlivě vyžadovat, k tomu, aby Transakce byly provedeny včas. Provozovatel však nedává žádnou záruku
týkající se času potřebného k dokončení Transakcí.
62. Provozovatel má právo kontrolovat nabízené zboží a/nebo služby, popř. jiné nabízené prostřednictvím
Internetových stránek Obchodníka.
63. Provozovatel ani jeho zaměstnanci ani dodavatelé nejsou v žádném případě odpovědní za ušlý zisk ani za jinou
škodu Obchodníka či Zákazníka ani jiné osoby, která vznikne v souvislosti se Systémem, Internetovými
stránkami Systému nebo Smlouvou. Toto ustanovení se neuplatní v rozsahu, ve kterém je právními předpisy
odpovědnost Provozovatele vyžadována a není ji možné smluvně vyloučit či omezit.
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 6 z 8
64.
65.
66.
67.
68.
Provozovatel zablokuje peněžní prostředky Konta na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu
a realizuje exekuci či jiné zákonné řízení v souladu s právními předpisy. Pro tyto účely je Provozovatel oprávněn
zablokovat veškeré peněžní prostředky Konta bez ohledu na vymáhanou hodnotu.
Provozovatel je oprávněný ve svůj prospěch vybít Konto pro obchodníky v rozsahu odpovídajícím výši testovací
transakce realizované zpravidla při implementaci systému PaySec mezi Obchodníkem a Provozovatelem
prostřednictvím konta PaySec_test atp., popř. v rozsahu odpovídajícím částce Nabití Konta Obchodníkem
prostřednictvím transakce iniciované Provozovatelem bez právního důvodu.“
Provozovatel má právo zajišťovat činnosti související s provozem Systému prostřednictvím třetích osob.
Jestliže Operace nebyla správně zaznamenána a zaúčtována z důvodu na straně Provozovatele nebo z důvodu
technické poruchy nebo jiné závady Systému, je Provozovatel oprávněn provést opravu bez souhlasu Účastníků,
jichž se Operace týká. O provedené opravě informuje Účastníky, jichž se Operace týká.
V případě porušení smluvní povinnosti odpovídá Provozovatel pouze vůči Obchodníkovi (nikoli vůči osobě,
jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti sloužit).
Reklamace a oznamování chyb
69. Pokud Obchodník zjistí nesrovnalosti v souvislosti s užitím Systému, je povinen oznámit závady a uplatnit
požadavky na jejich odstranění bez zbytečného odkladu poté, kdy se dozvěděl o vzniku závady, nejpozději ve
lhůtě, vyplývající z příslušných právních předpisů.
70. Řešení problémů vzniklých v souvislosti s používáním Systému může Obchodník uplatnit prostřednictvím Linky
PaySec nebo vyplněním a odesláním reklamačního formuláře Uživatelské podpoře systému, který je k dispozici
na Internetových stránkách Systému, na emailovou adresu Uživatelské podpory Systému uvedenou v
reklamačním formuláři.
71. V případě sporu s Obchodníkem Provozovatel prokazuje, že Operace, jíž se spor týká, byla správně
zaznamenána a zaúčtována, a že nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou.
72. Jestliže Obchodník nesouhlasí se způsobem vyřízení reklamace ze strany Provozovatele, má právo se obrátit na
příslušný soud či finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi vydavateli a držiteli při vydávání elektronických
platebních prostředků. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na formuláři dostupném na
www.finarbitr.cz. Na uvedené adrese jsou taktéž dostupné veškeré související informace.
73. Provozovatel přijímá a vyřizuje reklamace a stížnosti Obchodníka v souladu s Reklamačním řádem
Provozovatele, který je zpřístupněn v pobočkách Provozovatele a na www.csob.cz
Duševní vlastnictví
74. Obchodník nesmí kopírovat, napodobovat ani jinak užívat způsobem nedovoleným těmito Podmínkami bez
předchozího písemného souhlasu Provozovatele logo PaySec ani jakákoliv související loga, produkty a služby
užité na Internetových stránkách Systému, jež jsou duševním vlastnictvím Provozovatele nebo subjektů, které k
jejich užití poskytly Provozovateli licenci. Obchodník nesmí kopírovat, napodobovat ani jinak užívat záhlaví
Internetových stránek Systému, grafickou podobu Internetových stránek Systému, ikony tlačítek, skripty ani
HTML zdrojový kód. Obchodník může užívat loga Systému poskytnutá Provozovatelem pouze k nasměrování
webové cesty do Systému, další použití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele.
Obchodník nesmí loga Systému ani HTML zdrojový kód žádným způsobem měnit, užívat je způsobem
nerespektujícím Provozovatele nebo Systém ani je zobrazovat způsobem, který implikuje sponzorství
Provozovatele nebo jeho podporu.
Bankovní tajemství a ochrana osobních údajů
75. Provozovatel zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, na které se vztahuje bankovní tajemství v souladu s
právními předpisy. Provozovatel zachovává důvěrnost těchto informací i po ukončení smluvního vztahu s
Obchodníkem. Provozovatel poskytuje informace, které jsou předmětem bankovního tajemství, pouze
oprávněným osobám a institucím v souladu s právními předpisy a v rámci smluvních ujednání s Obchodníkem.
76. V rámci smluvního vztahu s Obchodníkem Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Bližší informace naleznete v dokumentu „Informace o
zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na stránkách www.csob.cz nebo na našich obchodních místech.
Vzájemná komunikace
77. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, bude Provozovatel poskytovat Obchodníkovi veškerá oznámení
jejich umístěním na Internetových stránkách Systému, elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou
Obchodníkem nebo jejich zasláním na doručovací adresu uvedenou Obchodníkem. Volba způsobu poskytnutí je
na Provozovateli Systému. Oznámení bude považované za doručené uplynutím 48 hodin od jejich umístnění na
Internetové stránky Systému, resp. odeslání na emailovou adresu Obchodníka, pokud Provozovatel neobdrží
oznámení, že email nebyl doručen. Pokud je oznámení zasláno na doručovací adresu jako obyčejná zásilka,
považuje se za doručenou 3. pracovní den po odeslání v rámci České republiky, 15. pracovní den do ciziny.
Pokud svým jednáním nebo opomenutím Obchodník zmařil doručení písemnosti na doručovací adresu a
písemnost bude osobou poskytující poštovní služby vrácena jako nedoručitelná, účinky doručení nastávají v den,
kdy bude zásilka vrácena Provozovateli. Účinky doručení nastávají i v případě, jestliže převzetí písemnosti
Obchodník odmítne.
78. Pokud není jinde v těchto Podmínkách stanoveno jinak, oznámení Obchodníka musí být Provozovateli odesláno
na Kontaktní adresu Provozovatele.
79. U dokumentů předkládaných v jiném než v českém a slovenském jazyce je Provozovatel oprávněn požadovat na
Obchodníkovi úřední překlad předložených dokumentů, provedený na náklady Obchodníka. Provozovatel
neodpovídá za opožděné provedení Operace v důsledku nutnosti překladu dokumentu.
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 7 z 8
Závěrečná ustanovení
80. Technické podmínky užití Systému, včetně údajů o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání
dat před uzavřením Smlouvy jsou vymezeny v Uživatelské příručce Systému, která je uveřejněna na
Internetových stránkách Systému.
81. Smlouva je Provozovatelem archivována. Smlouva, mimo Podmínek pro Konto pro obchodníky, které jsou
veřejně přístupné, není přístupná třetím osobám kromě osob, které pro Provozovatele zajišťují archivaci dat nebo
jiné činnosti spojené s provozování Systému.
82. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
83. Informace o kodexech chování, které jsou pro Provozovatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje, jsou
uvedeny na Internetu, www.csob.cz.
84. K platnosti dohody mezi Obchodníkem a Provozovatelem o změně Smlouvy a/nebo Podmínek se vyžaduje
písemná forma. Provozovatel je navíc oprávněn navrhnout změnu Podmínek/Podmínek pro akceptaci platebních
karet/Sazebníku. Provozovatel seznamuje Obchodníka s návrhem změny Podmínek/Podmínek pro akceptaci
platebních karet/Sazebníku na Internetových stránkách Systému nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má
změna nabýt účinnosti. Pokud Obchodník návrh na změnu neodmítl, platí, že návrh na změnu přijal. Jestliže
Obchodník návrh na změnu odmítne přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, má právo vypovědět
s okamžitou účinností Smlouvu, která je návrhem na změnu dotčena.
85. Obchodník a Provozovatel berou na vědomí a souhlasí, že:
a) z povahy těchto Podmínek/Podmínek pro akceptaci platebních karet/Sazebníku vyplývá rozumná
potřeba pozdější změny těchto Podmínek/Podmínek pro akceptaci platebních karet/Sazebníku
b) provozovatel může ustanovení těchto Podmínek/Podmínek pro akceptaci platebních karet/Sazebníku
měnit v souladu s obvyklou obchodní praxí bank a poboček zahraničních bank působících na českém
trhu či s ohledem na změny legislativy ovlivňující podnikání Provozovatele a Osob propojených
s Provozovatelem
c) jakékoli změny uvedené v odst. b) výše se považují za přiměřené.
86. Dnem zániku závazku ze Smlouvy zanikají všechny práva a povinnosti Obchodníka a Provozovatele ze Smlouvy
s výjimkou těch, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení závazku ze Smlouvy.
87. Obchodník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele postoupit, převést, měnit,
zastavit či jinak zatížit ani jakkoli jinak disponovat se Smlouvou, její částí či jednotlivými právy z ní vyplývajícími,
či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího ze Smlouvy.
88. Ze Smlouvy nenabývají třetí osoby přímá práva, a to ani má-li být plnění hlavně k prospěchu třetí osoby. Třetí
osobou dle tohoto ustanovení se rozumí jakákoli osoba, která není smluvní stranou Smlouvy.
89. Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek či Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným nebo se
takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Podmínek/Smlouvy, lze-li toto
ustanovení oddělit od těchto Podmínek/Smlouvy jako celku a lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo
i bez neplatné části, rozpoznal-li by Provozovatel neplatnost včas. Provozovatel a Obchodník vyvinou veškeré
úsilí nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému,
odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
90. Obchodník a Provozovatel se odchylují od ustanovení příslušných právních předpisů o smlouvách uzavíraných
adhezním způsobem. Tímto je vyloučena případná neplatnost ustanovení těchto Podmínek nebo Smlouvy pro
rozpor s uvedenými ustanoveními o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem, zejména neplatnost:
a) Doložek, které odkazují na podmínky mimo vlastní text příslušné smlouvy či dohody, s jejichž
významem nebyl Obchodník seznámen, a ani nebude prokázána znalost Obchodníka o jejich
významu;
b) Doložek, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložek, které jsou pro osobu průměrného
rozumu nesrozumitelné, a to i když působí Obchodníkovi újmu a Obchodníkovi nebyl její význam
dostatečně vysvětlen; a
c) Doložek, které jsou pro Obchodníka zvláště nevýhodné, aniž je pro to rozumný důvod, zejména
odchyluje-li se příslušná smlouva či dohoda závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých
podmínek ujednávaných v obdobných případech.
91. Pokud jsou tyto Podmínky přeloženy do cizích jazyků, je rozhodný jazyk český.
92. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014. Tímto dnem zároveň pozbývají platnosti Obchodní podmínky
po poskytování služeb v Systému PaySec ze dne 1. 5. 2012.
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 8 z 8
PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY
Formulář pro založení Konta pro obchodníky
Uživatelské jméno (login)*
Název obchodníka / e-shopu
URL adresa (web)
(Zobrazeno na platební bráně, nelze změnit)
(Zobrazeno na platební bráně)
(Zobrazeno na platební bráně)
(3 – 20 znaků, bez mezer a diakritiky)
(max. 40 znaků, včetně mezer a diakritiky)
(maximálně 40 znaků)
* Login nesmí začínat číslicí, obsahovat mezery a nesmí být použita diakritika. Doporučujeme zvolit login stejný nebo podobný názvu obchodníka / e-shopu.
Specifikace nabízeného zboží / služeb
Číslo CZ mobilního telefonu
Komunikační e-mail
(pro aktivaci a autorizaci plateb)
Akceptace platebních karet MC, VISA a DC
Opakovaná platba platební kartou
Umožnit platby z Konta (ve prospěch jiných Kont)
ANO
ANO
ANO

Předčíslí účtu
NE
NE
NE - pouze vybití na účet
/
Kód banky
Číslo účtu (pro na/vybíjení)
Údaje o obchodníkovi
Obchodní firma
IČ / DIČ
Sídlo společnosti/Místo podnikání
Číslo popisné
Ulice
PSČ
Město/Obec
Stát
Korespondenční adresa
Číslo popisné
Ulice
PSČ
Město/Obec
Stát
Smluvní poplatek za transakce v Systému PaySec:
Smluvní poplatek
Příchozí Transakce na Konto pro Obchodníky: 1 Kč +
% z hodnoty
takové příchozí Transakce.
Poplatek za každé jednotlivé Vybití Konta pro Obchodníky dle Sazebníku.
Smluvní poplatek (provize) za transakce platebními kartami asociací:
Smluvní poplatek (provize)
MasterCard/Maestro debit:
%, credit:
VISA
debit:
%, credit:
Diners Club / Discover
%
Smluvní poplatek za aktivaci Akceptace platebních karet:
Další poplatky:
%, commercial:
%, commercial:
%
%
Kč
Banka je oprávněna účtovat jakékoli další poplatky dle Sazebníku a
Obchodník se zavazuje je hradit.
Poplatky budou Obchodníkovi strženy automaticky Systémem.
Vyplňuje ČSOB
Číslo obchodníka
MCC kód
Číslo terminálu
E 3
V
dne
Obchodník
V
C B
dne
Michal Jareš
Manažer útvaru Akceptace karet pro korporátní a SME klientelu
Jaroslava Zárubová
Pracovník útvaru Obchodní podpora akceptace karet
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 1 z 1
PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY
Podmínky akceptace platebních karet asociací MasterCard International,
International a Diners Club International v prostředí veřejné datové sítě Internet
VISA
1.
1.1
Výklad pojmů
Pokud není v této Příloze Smlouvy stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z kontextu jinak, budou pojmy, které jsou uvedeny
velkými počátečními písmeny, význam uvedený v Obchodních podmínkách pro Konto pro obchodníky, které tvoří přílohu
č.1 Smlouvy.
2.
2.1
Předmět
Předmětem této Přílohy Smlouvy je vymezení podmínek, za kterých bude Obchodník přijímat v prostředí veřejné datové
sítě Internet Platební karty Asociací MasterCard International, Visa International a Diners Club International za
podmínek, za kterých bude Banka tyto úhrady zpracovávat.
3.
3.1
Místo plnění
Místem plnění se v případě plnění ze strany Banky rozumí ústředí Banky uvedené v záhlaví Smlouvy. Místem plnění se
v případě plnení ze strany Obchodníka rozumí Konto pro obchodníky, jehož prostřednictvím se transakce provádí.
4.
Povinnosti a práva smluvních stran v rámci akceptace platebních karet MasterCard International, VISA
International a Diners Club International v prostředí veřejné datové sítě Internet
Banka se zavazuje:
4.1
(a) provádět autorizaci transakce, tzn. ověřit, zda je Platební karta v okamžiku transakce platná a není blokovaná nebo na
seznamu Platebních karet určených k zadržení a zda má držitel karty dostatek peněžních prostředků na úhradu
transakce;
(b) provádět zúčtování provedených transakcí snížených o částku smluvního poplatku podle čl. 5 této Přílohy Smlouvy na
Konto/a pro obchodníky za předpokladu dodržení všech podmínek a postupů ze strany Obchodníka stanovených v této
Příloze Smlouvy;
(c) Banka je oprávněna rozhodnout po projednání s Obchodníkem o oprávněnosti reklamace vznesené držitelem Platební
karty, Vydavatelem platební karty, případně Asociacemi.
(d) V případě, že platba proběhla za podmínek, které nesplňují či přímo porušují ustanovení této Přílohy Smlouvy, dále
v případě, že držitel Platební karty, Vydavatel platební karty nebo Asociace vznesou námitku vůči uvedené transakci a
Banka námitku shledá, po předchozím projednání s Obchodníkem, za oprávněnou či v případě, že Obchodník poruší
jakoukoli povinnost plynoucí z této Přílohy Smlouvy, zejména neuhradí řádně a včas veškeré dlužné částky, je Banka
oprávněna:
i. odmítnout Obchodníkovi proplatit transakci
ii. započítat si své pohledávky vůči pohledávkám Obchodníka za Bankou a zatížit, a to i opakovaně, jeho Konto/a
pro obchodníky případně účty, které Banka Obchodníkovi vede
iii. zablokovat Obchodníkovi provádění veškerých transakcí prováděných na základě této Smlouvy prostřednictvím
Platebního systému
iv. požadovat po Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět_tisíc_korun_českých) za každý případ
porušení smluvní povinnosti uvedený výše v tomto bodě 4.1 (d). Tímto není dotčeno právo Banky na náhradu
škody.
(e) Pokud nebude zůstatek na Kontu pro obchodníky dosahovat potřebné výše nezbytné k úhradě částky plynoucí z
oprávněné reklamace transakce provedené Platební kartou, jež byla uplatněna třetí osobou a zároveň Banka nevede
Obchodníkovi žádné účty, které by mohly být touto částkou zatíženy, má Banka právo Obchodníka vyzvat, aby
Obchodník v Bankou požadované době a výši Konto pro obchodníky dobil. Následně je Banka bez dalšího oprávněna
použít prostředky na takto dobitém Kontu pro obchodníky na úhradu částky plynoucí z oprávněné reklamace, popř.
opakovaně strhávat dílčí částky až do výše transakce provedené Platební kartou, která je předmětem oprávněné
reklamace.
4.2
Obchodník se zavazuje:
(a) akceptovat platby Platebními kartami za jím poskytnuté zboží/služby v souladu s touto Přílohou Smlouvy;
(b) přijímat ve svém Internetovém obchodě Platební karty k úhradám za zboží či poskytované služby za stejných podmínek
jako u jiných způsobů úhrady s výjimkou, že při vracení zboží či reklamaci sjednaných služeb ze strany držitele Platební
karty není Obchodník oprávněn vrátit hotovost, ale vrací předmětné peněžní prostředky bezhotovostně držiteli Platební
karty nebo na Platební kartu, kterou byla transakce uskutečněna (tzv. vratka platby Platební kartou, kterou může
Obchodník provést po přihlášení do Konta pro obchodníky nebo pomocí Systému. Pokud bude Obchodník za transakce
provedené Platebními kartami, na rozdíl od plateb v hotovosti, požadovat poplatek nebo naopak umožní čerpat slevu,
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 1 z 4
zavazuje se o této skutečnosti informovat prokazatelným způsobem držitele Platebních karet a Banku (písemně/emailem na adresu [email protected]). Banku se zavazuje Obchodník bezodkladně informovat výše uvedeným
způsobem i v případě jakékoli následné změny výše poplatku. V souvislosti se stanovením výše poplatku bere
Obchodník na vědomí, že tato výše poplatku odpovídá maximální výši nákladů za zpracování transakce, které
Obchodník nese. Za předpokladu, že dojde k oprávněné reklamaci ze strany držitele Platební karty je Obchodník
povinen vrátit peněžní prostředky držiteli Platební karty bezhotovostně (včetně předmětného poplatku).
(c) uchovávat záznamy a doklady o provedených transakcích (zejména následující údaje – jméno a příjmení držitele
Platební karty, datum transakce, číslo objednávky, částka transakce, údaje o druhu zboží/služeb hrazených Platební
kartou, doklady a údaje související s prodejem a doručením zboží/služby – zejména doklad o odeslání zásilky, převzetí
zásilky, faktura, doklad o rezervaci či objednávce) po dobu 10 let, zajistit jejich maximální ochranu a na požádání
poskytnout Bance jejich kopie nejrychlejším možným způsobem, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne
obdržení e-mailové případně písemné žádosti o zaslání dokladů. V případě, že požadované doklady nebudou Bance
včas poskytnuty, je Banka oprávněna transakce stornovat. V případě, že v souvislosti s porušením uvedené povinnosti
Obchodníka poskytnout Bance kopie dokladů o provedených transakcích vznikne Bance škoda, zavazuje se Obchodník
tuto škodu na písemnou výzvu Banky nahradit v plné výši.
(d) bezodkladně kontaktovat Banku a postupovat dle jejích instrukcí, zejm. vrátit nekrácenou peněžní částku předmětné
transakce v případě, že Obchodník nebude schopen z jakéhokoli důvodu objednané zboží doručit a na základě
uvedeného ani následně doložit Bance doklad o převzetí zboží, který bude přesně korespondovat s objednávkou;
(e) viditelně umístit loga přijímaných Platebních karet na stránkách svého Internetového obchodu, a to včetně loga Verified
by Visa a MasterCard SecureCode;
(f)
umístit na stránkách svého Internetového obchodu všechny následující informace:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
úplný popis nabízeného zboží nebo služeb,
politiku týkající se vracení zboží/peněžních prostředků,
kontakt na službu zákazníkům, včetně adresy elektronické pošty nebo čísla telefonu,
adresu stálé provozovny Obchodníka (případně sídlo Obchodníka),
měnu transakce,
omezení exportu (pokud je známo),
dodací podmínky,
údaj o zemi Obchodníkovy provozovny v době, kdy jsou držiteli Platební karty k výběru předloženy způsoby platby,
politiku týkající se ochrany osobních údajů Zákazníka,
schopnost zabezpečení údajů Platební karty a politiku týkající se jejich přenosu;
(g) v případě ukončení závazku ze Smlouvy bez vyzvání odstranit všechna vizuální označení související s ujednáními v této
Příloze Smlouvy ze svého Internetového obchodu;
(h) neumožnit třetím osobám přijímání Platebních karet prostřednictvím Platebního systému bez předchozího souhlasu
Banky;
(i)
provést uzavření transakce a předání Bance k zúčtování nejdéle do 7-mi dnů od data autorizace dané transakce.
V opačném případě Banka není povinna přijmout danou transakci k zaúčtování;
(j)
uhradit na výzvu Banky řádně a včas veškeré dlužné částky plynoucí zejména z oprávněných reklamací držitelů či
Vydavatelů Platebních karet, příp. Asociací a dále i veškerá případná penále, sankce, smluvní pokuty etc., které budou
ze strany Asociací vyúčtovány Bance v důsledku porušení smluvních povinností plynoucích z této Přílohy Smlouvy ze
strany Obchodníka.
(k) Pokud nebude zůstatek na Kontu pro obchodníky dosahovat potřebné výše nezbytné k úhradě částky plynoucí z
oprávněné reklamace transakce provedené Platební kartou, jež byla uplatněna třetí osobou a zároveň Banka nevede
Obchodníkovi žádné účty, které by mohly být touto částkou zatíženy, zavazuje se Obchodník na výzvu Banky toto Konto
pro obchodníky v Bankou požadované době a výši dobít. Nestane- li se tak, náleží Bance smluvní pokuta ve výši 5.000,Kč. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok Banky na náhradu škody.
(l)
5.
5.1
V případě Opakovaných plateb, které poskytuje Banka Obchodníkovi na jeho výslovnou žádost, a riziko bere Obchodník
na vědomí, že k přijímání Platebních karet zabezpečeným protokolem 3–D Secure dochází pouze v případě, v pořadí
první transakce provedené Platební kartou. S ohledem na výše uvedené se Obchodník zavazuje neumožnit provádění
transakcí Platebními kartami ze strany anonymních držitelů platebních karet. V souvislosti s tím se Obchodník zavazuje
provádět při druhé a další Opakované platbě, důsledné do registrace držitelů Platebních karet (může být rozporován
chybějící aktuální souhlas držitele platební karty s provedením následné transakce) a zajišťovat vždy provázanost
jednoho držitele platební karty s jedním číslem Platební karty. Pokud se tak nestane, bere Obchodník na vědomí a
souhlasí s tím, že z tohoto důvodu vznesené reklamace budou rozhodnuty v Obchodníkův neprospěch a budou
zúčtovány k jeho tíži. Dále se Obchodník zavazuje nahradit Bance případně vzniklou škodu v plné výši.
Smluvní poplatek
Smluvní strany se dohodly na stanovení smluvního poplatku následovně:
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 2 z 4
(a) jednorázový poplatek za zřízení akceptace Platebních karet Asociací v prostředí veřejné datové sítě Internet za každé
jednotlivé Konto pro obchodníky ve výši uvedené na Formuláři pro založení Konta pro obchodníky splatný na základě
faktury se splatností 14 kalendářních dní od data vystavení faktury.
a dále
(b) poplatek z hodnoty každé transakce uskutečněné Platební kartou prostřednictvím datové sítě Internet (viz Formulář pro
založení Konta pro obchodníky - Smluvní poplatek (provize) za Platební karty asociací).
Smluvní poplatek z hodnoty transakce je splatný vždy při zúčtování každé uskutečněné transakce. Poplatek bude
Obchodníkovi stržen automaticky Systémem spolu s každou Transakcí.
5.2
6.
V případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke změně okolností, které Banka nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit,
v důsledku které se stane původní smluvní poplatek uvedený v bodě 5.1 písm. (b) výše neúměrně nízkým, je Banka
oprávněna domáhat se vůči Obchodníkovi obnovení jednání o Smlouvě ohledně výše smluvního poplatku, na základě
kterého bude po oboustranné dohodě smluvní poplatek navýšen. Obchodní bere na vědomí, že nedohodne-li se s Bankou
v přiměřené lhůtě, je Banka oprávněna navrhnout soudu, aby závazek ze Smlouvy změnil obnovením rovnováhy práv a
povinností stran, anebo jej zrušil ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí.
Další ujednání
6.1
Obchodníkovi se stanovuje nulový autorizační limit pro elektronické transakce plateb uskutečněných Platebními kartami
v Platebním systému.
6.2
Obchodník je povinen respektovat výsledek autentifikace a autorizace transakce.
6.3
Obchodník se zavazuje využívat Platební systém pouze v rozsahu, který umožňuje Systém a dodržovat pokyny
zobrazené Systémem, zejména pokud Systém transakci odmítne. V opačném případě Banka neodpovídá za provedení
platby. V případě jakékoliv závady Platebního systému bude Obchodník neprodleně informovat Banku tak, aby závada
mohla být urychleně odstraněna.
6.4
Obchodník je povinen kontrolovat si Bankou zaplacené transakce na jeho Konto pro obchodníky (ze zúčtování Platebních
karet) minimálně jednou za měsíc. Nezaúčtované transakce obchodního místa doručené Bance po uplynutí lhůty 30
kalendářních dnů po jejich uskutečnění budou proplaceny s výhradou storna. V případě nesouhlasu Obchodníka s Bankou
provedeným zaúčtováním platebních transakcí, je Obchodník oprávněn podat reklamaci či stížnost písemně, e-mailem,
případně faxem směřovanou útvaru Akceptace karet na kontaktní adresu: Československá obchodní banka, a. s.,
Akceptace karet, Radlická 333/150, 15057 Praha 5, na e-mailovou adresu: [email protected] nebo na faxové
číslo: 224 119 607. Lhůta pro vyřízení reklamace či stížnosti je 30 dnů od doručení reklamace či stížnosti útvaru
Akceptace karet. Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty nezapočítává. Není-li možné reklamaci či
stížnost v této lhůtě vyřídit, útvar Akceptace karet Obchodníka písemně informuje o odpovídajícím předpokládaném
termínu vyřízení reklamace či stížnosti.
6.5
Jestliže držitel Platební karty zakoupené zboží nebo provedené služby reklamuje, Obchodník reklamaci nesmí odmítnout
z důvodu, že se platba za zboží nebo služby uskutečnila prostřednictvím Platební karty. Při vrácení zboží anebo reklamaci
sjednaných služeb Obchodník nevrací hotovost.
6.6
V případě, že Obchodník pověří provozováním Platebního systému třetí osobu, je povinen smluvně zajistit podmínky
tohoto provozování tak, aby byly splněny ustanovení této Přílohy Smlouvy. Vůči Provozovateli Obchodník odpovídá tak,
jakoby Internetové stránky Obchodníka provozoval sám.
6.7
Peněžní prostředky za transakce provedené Platební kartou budou připsány na Konto pro obchodníky ihned po provedení
dané transakce Systémem.
7.
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard
Obchodník se zavazuje, že provede opatření k zabránění úniku nebo zneužití veškerých dat o zákaznících – držitelích
Platebních karet vyplývající z pravidel Payment Card Industry Data Security Standardu, dále jen „PCI-DSS“, které jsou k
dispozici na internetových stránkách https://www.pcisecuritystandards.org/ - originální text a www.pcistandard.cz - český
překlad. Obchodník je povinen se s uvedenými PCI-DSS podrobně seznámit a zavazuje se je dodržovat. Obchodník nese
veškeré náklady vzniklé implementací systému opatření.
7.1
V souvislosti s výše uvedeným se Obchodník zavazuje zejména:
splňovat požadavky dle úrovně, do které byl na základě kritérií zařazen. Při podpisu Smlouvy je Obchodník zařazen
do úrovně 4. Zařazení do jiné úrovně bude Obchodníkovi oznámeno písemně Bankou.
spolupracovat s Bankou tak, aby v plné míře zajistil, že poskytovatelé služeb, kteří pro Obchodníka zpracovávají,
ukládají nebo přenáší data o držitelích Platebních karet, budou v souladu s PCI-DSS. Před uzavřením smlouvy
Obchodníka s novým poskytovatelem služeb Banka provede posouzení na základě vyplnění PCI-DSS SelfAssessment Questionare dotazníku, dále jen „SAQ dotazník“. Poskytovatel služeb musí vyhovovat všem bodům
SAQ dotazníku,
umožnit Bance, případně Asociacím, kontrolovat plnění souladu s PCI DSS.
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 3 z 4
7.2
Obchodník si je vědom, že v případě jím nezajištěného souladu s pravidly PCI-DSS nebo v případě úniku dat o
zákaznících ze systému Obchodníka nebo ze systému jeho obchodních partnerů, může dojít ke vzniku škody na straně
Banky. Obchodník se zavazuje Bance uhradit veškerou takto vzniklou škodu, včetně souvisejících nákladů Banky
spojených s vyšetřením incidentu, v plné výši do stanoveného terminu Bankou.
7.3
V případě, že Obchodník zjistí únik nebo zneužití dat o držitelích Platebních karet musí neprodleně informovat Banku.
Banka je oprávněna takovou informaci dále sdílet s Asociacemi, příslušnými státními orgány a s dalšími dotčenými
stranami. Za případné škody, které Obchodník, Banka či třetí osoba utrpí v důsledku pozdního oznámení o zneužití dat ze
strany Obchodníka, odpovídá v plné výši Obchodník.
7.4
Obchodník si je vědom, že nese v plné výši odpovědnost za případné zneužití dat o držitelích Platebních karet, za které
jsou považovány zejm. jméno, adresa, rodné číslo nebo jejich platební nástroje. Obchodník v žádném případě nesmí
ukládat číslo Platební karty, datum expirace karty a PIN držitele Platební karty, CVV2, CVC2, data z magnetického
proužku.
7.5
Obchodník není oprávněn požadovat po Bance poskytnutí takových služeb nebo produktů, které jsou v rozporu s PCIDSS.
8.
8.1
Ujednání o náhradě škod
V případě platby proběhlé za podmínek nesplňujících či porušujících tuto Smlouvu a nebo pokud na základě oprávněné
reklamace transakce ze strany Vydavatele Platební karty, držitele Platební karty či Asociace vznikne Bance škoda, je
Obchodník povinen ji uhradit nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy.
9.
Závěrečná ustanovení - Ukončení platnosti této části Smlouvy týkající se akceptace Platebních karet MasterCard
International, VISA International a Diners Club International v prostředí veřejné datové sítě Internet
Platnost závazku z této části Smlouvy (Příloha č. 3) může být ukončena dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí
smluvních stran či odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran.
9.1
9.2
Závazek vyplývající z této části Smlouvy (Příloha č. 3) lze vypovědět pouze písemnou výpovědí jedné či druhé smluvní
strany, a to i bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je v případě, že je tato podána ze strany Obchodníka 1 kalendářní
měsíc a v případě, že je tato podána ze strany Banky 2 kalendářní měsíce a počíná běžet prvním pracovním dnem
následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9.3
Banka je oprávněna závazek z této části Smlouvy (Příloha č. 3) vypovědět s okamžitou účinností na pokyn jedné
z Asociací, nebo pokud Obchodník neprovádí po dobu více než 6 kalendářních měsíců žádné transakce či v případě
zahájení insolvenčního řízení vůči Obchodníkovi (nedohodnou-li se Banka a Obchodník jinak). Účinky výpovědi od této
části Smlouvy (Příloha č. 3) nabývá účinnosti dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
9.4
Ukončením platnosti závazku z této části Smlouvy (Příloha č. 3) nezaniká povinnost stran k plnění a vypořádání do té doby
vzniklých smluvních povinností.
9.5
Závazek z této části Smlouvy (Příloha č. 3) lze také vypovědět s okamžitou účinností, počínaje dnem doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně, a to v případě podstatného porušení Smlouvy a v případě prokazatelného podezření
z protiprávního jednání Obchodníka. Podstatným porušením Smlouvy na straně Obchodníka je porušení jakékoli jeho
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, výskyt oprávněné opakované reklamace vůči Obchodníkovi ze strany držitelů
Platebních karet, Vydavatelů Platebních karet nebo ze strany Asociace. Podstatným porušením Smlouvy na straně Banky
je porušení jakékoli její povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
9.6
Výpověď či vyrozumění o odstoupení od této části Smlouvy (Příloha č. 3) se považují za doručené 3. pracovní den po
odeslání v rámci České republiky a 15. pracovní den po odeslání do ciziny.
9.7
Orgánem dohledu nad činností Banky v oblasti poskytování platebních služeb je Česká národní banka se sídlem Na
Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
9.8
Obchodník je oprávněn podat stížnost orgánu dohledu.
9.9
Se spory, které vzniknou mezi bankou a obchodníkem při provádění platebních transakcí, se obchodník může obrátit na
finančního arbitra. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na formuláři dostupném na www.finarbitr.cz. Na
uvedené adrese jsou taktéž dostupné veškeré související informace.
9.10
Banka neodpovídá ve smyslu právních předpisů za škody způsobené okolnostmi, které nastaly nezávisle na vůli Banky
v důsledku působení vyšší moci, mezinárodních sankcí ve smyslu právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí,
přírodních katastrof, hardwarových závad, počítačových virů nebo v důsledku jiných událostí, které nemůže odvrátit nebo
překonat a které jí brání ve splnění její povinnosti.
9.11
Tyto Podmínky akceptace platebních karet asociací MasterCard International, VISA International a Diners Club
International v prostředí veřejné datové sítě Internet nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.
VER 01 01 2014
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
strana 4 z 4

Podobné dokumenty

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky zrušit Smlouvu předáním písemné výpovědi Dodavateli. V takovém případě může LINDE požadovat vrácení kupní ceny, pokud již byla zaplacena, a požadovat náhradu za veškeré náklady, výdaje, škody a jin...

Více

Šéf Citibank: Cílíme na firmy, které chtějí jít přes hranice

Šéf Citibank: Cílíme na firmy, které chtějí jít přes hranice odměna je složena i ze složky pohyblivé, měla by vám být známa i kritéria pro její uplatnění. Pohyblivými složkami mohu být prémie, odměny, osobní ohodnocení a považují se za ně i různé příplatky, ...

Více

produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet bude mít trvale a na viditelných místech vystaveny emblémy VISA, MasterCard a Diners Club, informující držitele platebních karet VISA, MasterCard a Diners Club o možnosti úhrady plateb těmito plate...

Více

Manuál pro obchodníky ke stažení

Manuál pro obchodníky ke stažení PRŮKAZ TOTOŽNOSTI – Občanský průkaz nebo pas u občanů ČR. Průkaz totožnosti u občanů států EU. U občanů ostatních států musí být předložen pas, povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu. Průkaz ...

Více

Obchodní podmínky pro běžné účty právnických osob

Obchodní podmínky pro běžné účty právnických osob Bez ohledu na to, zda jsou Údaje zpracovávány v České republice nebo v zahraničí dle právních předpisů na ochranu důvěrných údajů, budou Údaje chráněny přísnými pravidly důvěrnosti a ochrany, které...

Více

Všeobecné pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky doklady, listinami a jinými důkazy pro pojistitele rozumně uspokojivými veškeré skutečnosti rozhodné pro vznik a výši jeho nároku na výplatu pojistného plnění, zejména vznik pojistné události a dův...

Více