31. kongres ČNS

Komentáře

Transkript

31. kongres ČNS
31. K o n g r e s
âESKÉ
NEFROLOGICKÉ
SPOLEâNOSTI
SE ZAHRANIâNÍ ÚâASTÍ
pod zá‰titou
ing. Pavla Bradíka
hejtmana Královéhradeckého kraje
ing. Otakara Diví‰ka
primátora mûsta Hradec Králové
prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.
rektora Univerzity Karlovy v Praze
www.cbttravel.cz/nefrol06
www.nefrol.cz
22. – 24. ãer vna 2006
H R A D E C
K R Á L O V É
p r o g r a m
VYSTAVOVATELÉ – PARTNE¤I âNS
pro rok 2006
Abbott Renal Care
Amgen
Baxter
B. Braun Medical
Boehringer Ingelheim
Fresenius Medical Care
Gambro
Genzyme
Janssen-Cilag
Novartis
Pfizer
Roche
Unicorn Management
Zentiva
VYSTAVOVATELÉ
Arrow International CR
Astellas Pharma
Biomedica âS
BioVendor – Laboratorní medicína
Dade Behring Austria
Fresenius Kabi
GML Health Care
Medicea
Mediform
Medites Pharma
Solvay Pharma
Teva Pharmaceuticals CR
Transmedic Slovakia
MEDIÁLNÍ PARTNE¤I
âasopis lékafiÛ ãesk˘ch
Galén
Grada Publishing
Maxdorf
Medical Tribune
Mladá fronta
Solen
Tigis
Vnitfií lékafiství
PARTNER PRO REGISTR
DIALYZOVAN¯CH PACIENTÒ
ProDos
PARTNER âNS
Národní Muzeum Praha
VáÏené kolegynû, váÏení kolegové, váÏení hosté,
dovolte mi pfiivítat Vás na spoleãném odborném setkání
– 31. Kongresu âeské nefrologické spoleãnosti se zahraniãní
úãastí, kter˘ se koná ve dnech 22. – 24. ãervna 2006.
Nikoliv náhodou jsme pro 31. Kongres âeské nefrologické
spoleãnosti zvolili Hradec Králové. Rozhodovali jsme se pfiibliÏnû
pfied rokem a vycházeli jsme z toho, Ïe zde je nefrologie souãástí lékafiské vûdy, pregraduální i postgraduální v˘uky a klinické
praxe a jsou zde i pfiedpoklady pro setkání nefrologÛ s ostatními
klinick˘mi obory. Souãasnû jsou zde vynikající podmínky pro takovéto spoleãné setkání – Kongresové centrum Aldis.
Jsme poctûni, Ïe zá‰titu nad kongresem pfievzal rektor Karlovy Univerzity, profesor RNDr. Václav Hampl, DrSc., a spolu
s ním i pfiedstavitelé Královéhradeckého kraje a mûsta Hradec
Králové – hejtman Ing. Pavel Bradík, a primátor Ing. Otakar Diví‰ek. V ãestném pfiedsednictvu jsou ãelní pfiedstavitelé fakultních
nemocnic, lékafisk˘ch fakult a dal‰ích vûdeck˘ch a odborn˘ch
institucí spolupracujících s âeskou nefrologickou spoleãností.
Prof. MUDr. Vladimír Paliãka, CSc., dûkan lékafiské fakulty UK
v Hradci Králové a doc. MUDr. Leo‰ Heger, CSc., fieditel FN
v Hradci Králové, pfiivítají spolu s dal‰ími ãleny ãestného pfiedsednictva úãastníky kongresu pfii slavnostním zahájení kongresu
22. ãervna 2006. Bude nám velkou ctí, Ïe slavnostního zahájení kongresu se zúãastní i hejtman Královéhradeckého kraje.
Pfii odborném programu uvítáme hosty ze zahraniãí. Profesor
Fokko van der Woude z lékafiské fakulty v Mannheimu je pfiedním odborníkem v oblasti genetick˘ch aspektÛ nefropatie u diabetes mellitus 2. typu. Profesor Markus Ketteler z lékafiské
fakulty v Aachen je expertem v problematice mimokostních kalcifikací u poruch fosfokalciového metabolismu pfii selhání ledvin
a profesor Peter Gross z lékafiské fakulty v DráÏìanech nás
seznámí s v˘sledky v˘zkumu antagonistÛ vasopresinu u onemocnûní ledvin.
Setkáme se i s kolegy ze Slovenska, se kter˘mi nás tradiãnû
pojí tûsné osobní i pracovní vazby.
Za základní témata kongresu jsme zvolili následující okruhy:
hypertenze, kardiovaskulární komplikace a onemocnûní ledvin;
klinická nefrologie; genetika v nefrologii a hereditární nefropatie; hemodial˘za a mimotûlní hemoeliminaãní metody; peritoneální dial˘za; transplantace ledvin. Bylo moÏné pfiihlásit i sdûlení
mimo tato témata (varia).
3
Je pfiipraven samostatn˘ odborn˘ program sester a technikÛ.
Bude probíhat paralelnû se zasedáním lékafiÛ a garantuje ho
nefrologická sekce âeské asociase sester.
Ke dni tisku programu se k úãasti zaregistrovalo celkem
696 úãastníkÛ (z toho 403 lékafiÛ a 293 sester a technikÛ).
Celkem bylo zasláno 135 abstrakt. Jejich kvalitu posuzovalo
anonymnû v kaÏdé sekci nûkolik ãlenÛ vûdeckého v˘boru a na
základû bodového hodnocení navrhl garant kaÏdého tématického okruhu program jednotliv˘ch sekcí. Garanty sekcí byli
V. Tesafi (hypertenze, kardiovaskulární problematika, I. Rychlík
(genetika v nefrologii), S. Dusilová Sulková (hemodial˘za),
V. Teplan (klinická nefrologie), S. Opatrná (peritoneální dial˘za),
·. Vítko (transplantace) a O. Viklick˘ (varia).
Je potû‰itelné, Ïe pomûrnû velká ãást sdûlení je z více pracovi‰È. To ukazuje na spolupráci na projektech, na vytváfiení pracovních t˘mÛ. Nûkterá sdûlení prezentují i v˘sledky spolupráce
se zahraniãními partnery. Potû‰il nás i zájem kolegÛ ze Slovenska, ktefií pfiihlásili celou fiadu prací.
Kongres byl zafiazen do Centrálního registru akcí celoÏivotního
vzdûlávání lékafiÛ âeské lékafiské komory pod registraãním ãíslem 0084/8893/2006 a je mu pfiidûleno 30 kreditních bodÛ.
Kongres je dále registrován u âeské asociace sester (âAS)
podle vyhlá‰ky MZ âR ã. 423/2004 Sb. paragraf 3. V‰ichni
úãastníci kongresu obdrÏí certifikát.
Abstrakta lékafisk˘ch sdûlení jsou publikována v suplementu
Aktualit v nefrologii, abstrakta prací sester a technikÛ v ãasopise Florence. Texty abstrakt dostávají úãastníci kongresu v kongresov˘ch materiálech. Abstrakta jsou zaslána ãlenÛm âeské
nefrologické spoleãnosti i pokud se kongresu neúãastní.
V prÛbûhu kongresu jsou zafiazena ãtyfii firemní sympozia,
organizována samostatnû platinov˘mi partnery âeské nefrologické spoleãnosti pro rok 2006.
Odborn˘ program zahájíme 22. ãervna dopoledne blokem
vûnovan˘m statistice dialyzaãní, transplantaãní a bioptické aktivity v âeské republice v roce 2005. Letos poprvé budeme prezentovat pilotní zku‰enosti s novou metodikou sbûru dat (projekt
RDP). Poté budou následovat slavnostní pfiedná‰ky vûnované
prof. MUDr. J. Erbenovi, DrSc. a prof. MUDr. O. Schückovi,
DrSc.
Veãerní slavnostní zahájení bude pfiíleÏitostí k pfiedání ãestn˘ch ãlenství âeské nefrologické spoleãnosti. Rozhodli jsme se
4
je udûlit prof. MUDr. Karlovi Opatrnému, DrSc, Jr., in memoriam, prof. MUDr. Viefie Spustové, DrSc. a prof. MUDr. Václavu
Monhartovi, CSc. V‰ichni mimofiádnû v˘znamnû pfiispûli svou
obûtavou prací k rozvoji ãeské nefrologie.
âeská nefrologická spoleãnost pofiádá své kongresy jedenkrát
za dva roky. Souãasnû je kongres i zakonãením funkãního období
ãásti v˘boru âeské nefrologické spoleãnosti. Pfii leto‰ní Valné hromadû âNS v prÛbûhu kongresu budou vyhlá‰eny v˘sledky voleb do
v˘boru âeské nefrologické spoleãnosti a do revizní komise âeské
nefrologické spoleãnosti pro období 2006 – 2010. Novû sestaven˘ v˘bor zvolí i nové pfiedsednictvo v˘boru.
Stávající v˘bor povaÏuje kongres nejen za vyvrcholení svého
funkãního období, ale i za urãitou vizitku své práce, svého pfiispûní k rozvoji nefrologické spoleãnosti i oboru nefrologie u nás,
aÈ jiÏ v pojetí vûdeck˘ch, vzdûlávacích, koncepãních a organizaãních aktivit, ãi v rovinû spoleãenské reprezentace nefrologické vefiejnosti, která pfii minul˘ch volbách tento v˘bor zvolila.
Souãástí kongresu je i spoleãensk˘ program. První den po
slavnostním zahájení uspofiádáme uvítací koktejl. Na druh˘ den
kongresu je pfiipraven spoleãensk˘ veãer s bohat˘m doprovodn˘m programem a pfiekvapením (moderátorkou veãera je Bára
Kodetová). Srdeãnû Vás tedy zveme nejen na odbornou ãást
programu, ale i ke spoleãensk˘m setkáním.
Kongres bychom neuskuteãnili bez podpory na‰ich partnerÛ
z fiad firem. Zúãastní se ho 14 partnerÛ âNS pro rok 2006
a 24 dal‰ích vystavovatelÛ a mediálních partnerÛ. Budeme mít
moÏnost vidût jejich expozice, seznámíme se s novinkami pfii
firemních sympoziích a v˘stavách. Spolupracujeme i s mediálními partnery a nûkolik nakladatelství bude v prÛbûhu kongresu
vystavovat odbornou literaturu. Kongres je tedy místem setkání
v‰ech pracovníkÛ zab˘vajících se nefrologií, byÈ v nejrÛznûj‰ích
funkcích a pracovních rovinách.
Partnerem pro uspofiádání kongresu je Congress Business
Travel, s.r.o.
Pfieji Vám co nejhezãí proÏití kongresu âeské nefrologické spoleãnosti v Hradci Králové v ãervnu 2006!
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
pfiedsedkynû âeské nefrologické spoleãnosti 2004-2006
5
31. Kongr es âNS – âASOV¯ HARMONOGRAM
âTVRTEK
22. 6. 2006
âAS
VELK¯ SÁL
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
Statistiky
Slavnostní pfiedná‰ky
Obûd
Registrace
a informace
(foyer pfiízemí)
Postery
Hypertenze, kardiovaskulární
komplikace a nemoci ledvin
Káva
Symposium AMGEN
Symposium B - BRAUN
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
UVÍTACÍ KOKTEJL
(foyer 1. patro)
PÁTEK
23. 6. 2006
âAS
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
VELK¯ SÁL
MAL¯ SÁL
ELI·âIN SÁL
Hemodial˘za
a mimotûlní eliminaãní
metody
Káva
Postery
Symposium ROCHE
Registrace
a informace
(foyer pfiízemí)
Symposium ABBOTT
Obûd
Genetické aspekty
v nefrologii
Káva
Klinická nefrologie
a varia
Diskuse k posterÛm
Sestry – I. blok:
Organizace
dialyzaãní léãby
Káva
Postery
Sestry – II. blok:
Psychosiciální
aspekty
SLAVNOSTNÍ SPOLEâENSK¯ VEâER
(restaurace a venkovní terasy, pfiízemí)
SOBOTA
24. 6. 2006
âAS
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
ELI·âIN SÁL
VELK¯ SÁL
MAL¯ SÁL
ELI·âIN SÁL
Valná hromada âNS
Registrace
a informace
(foyer pfiízemí)
Peritoneální dial˘za
a varia
Káva
Transplantace ledvin
ZAKONâENÍ KONGRESU
Sestry - III. blok:
Diskuse k posterÛm
Káva
Sestry - IV. blok:
Cévní pfiístupy
a intervenãní zákroky
Postery
âESTNÉ P¤EDSEDNICTVO
doc. MUDr. Leo‰ HEGER, CSc.
fieditel Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Martin HOLCÁT, MBA
fieditel Koordinaãního stfiediska transplantací
MUDr. Pavel HORÁK, CSc., MBA
fieditel V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny
PhDr. Michal LUKE·
generální fieditel Národního muzea v Praze
prof. MUDr. Vladimír PALIâKA, CSc.
dûkan Lékafiské fakulty UK v Hradci Králové
Jitka PANCͤOVÁ, RN
prezidentka EDTNA/ERCA (2006 - 2008)
ing. Rostislav V·ETEâKA
námûstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast
zdravotnictví
prof. MUDr. TomበZIMA, DrSc., MBA
dûkan 1. lékafiské fakulty UK v Praze
ORGANIZAâNÍ V¯BOR
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
– prezidentka kongresu
doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
– vûdeck˘ sekretáfi kongresu
MUDr. Zuzana Bitterová
MUDr. Petr Fixa, CSc.
Jindra Kracíková, RN
doc. ing. Franti‰ek Lopot, CSc.
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
Jindra Pavlicová, RN
doc. MUDr. Romana Ry‰avá, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Tesafi, DrSc., MBA, FASN
MUDr. ·tefan Vítko, CSc.
7
VùDECK¯ V¯BOR
MUDr. Vladimíra Bednáfiová, CSc.
doc. MUDr. Kvûta Bláhová, CSc.
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
MUDr. Petr Fixa, CSc.
MUDr. BoÏena Hájková, CSc.
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
Jindra Kracíková, RN
doc. ing. Franti‰ek Lopot, CSc.
prof. MUDr. Karel Matou‰ovic, DrSc.
prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
doc. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD.
✝ prof. MUDr. Karel Opatrn˘, DrSc., Jr.
Jitka Pancífiová, RN
Jindra Pavlicová, RN
doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
doc. MUDr. Romana Ry‰avá, CSc.
MUDr. Dorota Sobotová, CSc.
prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., FASN
prof. MUDr. Vladimír Tesafi, DrSc., MBA, FASN
doc. MUDr. Ondfiej Viklick˘, CSc.
MUDr. ·tefan Vítko, CSc.
doc. MUDr. Josef ZadraÏil, CSc.
PhDr. Marcela Znojová
Akce byla zafiazena do Centrálního registru akcí
celoÏivotního vzdûlávání lékafiÛ âLK pod registraãním
ãíslem 0084 / 8893 / 2006.
Akce je registrována u âeské asociace sester (âAS)
podle vyhlá‰ky MZ âR ã. 423 / 2004 Sb. § 3.
8
V·EOBECNÉ INFORMACE
MÍSTO KONÁNÍ
Kongresové centrum ALDIS
Eli‰ãino nábfieÏí 375
Hradec Králové
ORGANIZAâNÍ SEKRETARIÁT
Congress Business Travel, s.r.o.
Monika ·enderová
Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
tel.: 224 942 575, 224 942 579; fax: 224 942 550
e-mail: [email protected]
internetové stránky: www.cbttravel.cz/nefrol06, www.nefrol.cz
vûdeck˘ sekretáfi kongresu: [email protected]
REGISTRAâNÍ POPLATKY NA MÍSTù
lékafi
sestra
student v denním studiu, nepracující dÛchodce,
lékafiky a sestry na matefiské dovolené
doprovodná osoba
1 500 Kã
1 000 Kã
Registraãní poplatek zahrnuje:
• vstup na odborná jednání
• vstup na v˘stavu firem
• vstup na firemní symposia
• uvítací koktejl 22. 6. 2006
• ti‰tûné kongresové materiály
• program, sborník abstrakt
• certifikát o úãasti
• obãerstvení bûhem pfiestávek
Registraãní poplatek pro doprovodné osoby zahrnuje:
• vstup na v˘stavu firem
• uvítací koktejl 22. 6. 2006
• obãerstvení bûhem pfiestávek
9
300 Kã
500 Kã
REGISTRAâNÍ HODINY
ãtvrtek
pátek
sobota
22. 6. 2006
23. 6. 2006
24. 6. 2006
08.00 – 18.00
08.00 – 16.00
08.00 – 13.00
SPOLEâENSK¯ PROGRAM
ãtvrtek, 22. 6. 2006
19.10 - 20.30
Uvítací koktejl, Kongresové centrum ALDIS, foyer 1. patro
hraje duo P. Hostinského a L. JeÏka z Hradce Králové
(zahrnuto v registraãním poplatku)
pátek, 23. 6. 2006
20.00 - 24.00
Slavnostní spoleãensk˘ veãer, Kongresové centrum ALDIS
Bude se konat v restauraci a na venkovních terasách ALDISu,
zahrnuje kulturní program a obãerstvení - tepl˘ a studen˘ bufet,
nápoje alko- a nealkoholické.
Moderátorka: Bára Kodetová
Program:
* Blue Star Václava Marka
* Ocenûní vûdeck˘ch prácí
* Pfiehlídka historick˘ch kol
* Laudatio – Ïivotní jubilea
* ProjíÏìka parníkem Hradec a Eli‰ka po Labi
* Taneãní ukázka charlestonu
* Pfiekvapení v prÛbûhu veãera
* Pfiekvapení na zakonãení veãera
(cena pro registrované úãastníky 100 Kã, pro doprovod 500 Kã)
INTERNETOV¯ KOUTEK
Voln˘ pfiístup na internet zaji‰Èuje pro úãastníky kongresu firma ProDos
a bude k dispozici v místnosti pro centrální pfiedávání prezentací
v 1. patfie. Koutek je otevfien v dobû shodné s registraãními hodinami.
STRAVOVÁNÍ
Bûhem pfiestávek se bude podávat v Eli‰ãinû sále káva/ãaj a malé
obãerstvení. Obûdy pro úãastníky jsou moÏné v restauraci pfiímo
10
v místû konání. Dále mohou hosté obûdvat v blízk˘ch restauracích,
jejichÏ seznam bude vyvû‰en u registrace. Úhrada obûdÛ není
souãástí registraãního poplatku.
P¤EDNÁ·KY
Pro pfiedná‰ející bude zaji‰tûna prezentaãní technika pro projekci
z PC (PC bude k dispozici; upozorÀujeme, Ïe není moÏné pouÏít
vlastní notebook!).
Îádáme pfiedná‰ející, aby pfiedali své prezentace v dostateãném
ãasovém pfiedstihu na CD ãi na „flash disc – USB drive“ technikÛm
v místnosti oznaãené „Centrální pfiedávání prezentací“ v 1. patfie.
Vyhrazen˘ ãas (maximálnû 10 minut pro ústní prezentaci) není
moÏné pfiekroãit. Viz téÏ informace na www.nefrol.cz
POSTERY
Postery lékafiÛ, sester a technikÛ budou umístûny v pfiízemí
Kongresového centra ALDIS v Eli‰ãinû sále.
Rozmûry posterÛ: 120 cm v˘‰ka, 97 cm ‰ífika, kobercov˘ podklad.
Posterová sdûlení budou vystavena po celou dobu kongresu.
Potfieby pro instalaci posterÛ budou k dispozici na místû.
Sdûlení jsou znaãena následovnû:
O = ústní prezentace lékafiÛ
P = posterová prezentace lékafiÛ
SO = ústní prezentace sester a technikÛ
SP = posterová prezentace sester a technikÛ
DISKUSE K POSTERÒM
Îádáme autory posterÛ v sekcích lékafiÛ, aby byli pfiítomni u svého
posteru v Eli‰ãinû sále v pátek 23.6. od 13.00 do 14.00 hodin,
kdy se uskuteãní moderovaná diskuse.
Diskuse k posterÛm sester a technikÛ bude probíhat v Malém
sále v sobotu 22.6. od 8.45 do 9.00 hodin.
11
âtvrtek 22. 6. 2006
VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
ODBORN¯ PROGRAM
ãtvrtek 22. 6. 2006
VELK¯ SÁL
10.00 – 11.30
Statistiky dialyzaãní, transplantaãní a bioptické aktivity
v âeské republice za rok 2005
pfiedsedající: S. Dusilová Sulková (Hradec Králové),
I. Rychlík (Praha)
10.00 – 10.05
Zahájení programu
S. Dusilová Sulková (Hradec Králové)
10.05 – 10.20
Statistika dialyzaãní aktivity v âeské republice v roce 2005
I. Rychlík (Praha)
10.20 – 10.40
Registr dialyzovan˘ch pacientÛ – kde stojí âeská republika?
I. Rychlík, F. Lopot (Praha)
10.40 – 10.55
Transplantace ledvin v âR v roce 2005: V˘sledky a v˘zvy do
budoucna
·. Vítko, S. Dusilová Sulková, E. Pokorná, M. Holcát (Praha)
10.55 – 11.10
âesk˘ registr biopsií nativních ledvin, nová data a perspektivy
R. Ry‰avá, E. Janãová (Praha)
11.10 – 11.30
Diskuse
12
âtvrtek 22. 6. 2006
VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
11.30 – 12.00
Slavnostní pfiedná‰ky
pfiedsedající: S. Dusilová Sulková (Hradec Králové),
I. Rychlík (Praha)
11.30 – 11.45
KYSELINA OXALOVÁ A ASKORBOVÁ V SLINÁCH
PRI CHRONICKEJ RENÁLNEJ INSUFICIENCII (CHRI)
pfiedná‰ka vûnovaná prof. MUDr. J. Erbenovi, DrSc.,
pfii pfiíleÏitosti jeho Ïivotního jubilea
M. Mydlík, K. Derzsiová, A. Jenãa, M. Farka‰, B. Hvozdoviãová,
J. Jenãová, S. Slovinská, P. Mizla, A. Rajniã (Ko‰ice, Trebi‰ov)
11.45 – 12.00
IGA - IGG IMUNITNÍ KOMPLEXY V MOâI PACIENTÒ
S IGA NEFROPATIÍ
pfiedná‰ka vûnovaná prof. MUDr. O. Schückovi, DrSc,
pfii pfiíleÏitosti jeho Ïivotního jubilea
K. Matou‰ovic, K. Koneãn˘, J. Novak, M. Tomana, J. Mestecky
(Praha, PlzeÀ, Olomouc, Birmingham)
12.00 – 13.15
Pfiestávka na obûd
13.15 – 15.15
Hypertenze, kardiovaskulární komplikace a nemoci ledvin
pfiedsedající: V. Tesafi (Praha),
V. Monhart (Praha)
13.15 – 13.30
Slavnostní pfiedná‰ka
- cena Jana Broda za publikaci v oboru nefrologie v roce 2005
HYPERTENZE A LEDVINY
V. Monhart (Praha)
13.30 – 14.00
Pfiedná‰ka zahraniãního hosta
VASOPRESSIN ANTAGONISTS IN HYPONATREMIA AND RENAL
DISEASE
Prof. Peter Gross (DráÏìany)
13
âtvrtek 22. 6. 2006
VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
14.00 – 14.15
O - 01
ÚLOHA ANGIOTENZINU - (1-7) V PATOFYZIOLOGII HYPERTENZE
U „TWO-KIDNEY, ONE-CLIP“ GOLDBLATTOVSK¯CH
HYPERTENZNÍCH POTKANÒ
L. âervenka, M. Bürgelová, M. Thumová, L. Kopkan, V. Teplan,
I. Vanûãková (Praha)
14.15 – 14.30
O - 02
RENÁLNÍ AKTIVITA RHOA U EXPERIMENTÁLNÍHO DIABETES
MELLITUS (DM)
J. Îdychová, A. Lodererová, D. Lecian, J. Veselá, R. Komers
(Praha)
14.30 – 14.45
O - 03
KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO (KVR) DIABETIKÒ 2. TYPU
S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ NA PODKLADù DIABETICKÉ NEFROPATIE
(DN) NEBO VASKULÁRNÍ NEFROSKLERÓZY (VNS)
I. Rychlík, L. Brunerová, M. RomÏová (Praha)
14.45 – 15.00
O - 04
TACROLIMUS NEOVLIV≈UJE CIRKADIÁLNÍ RYTMUS KREVNÍHO
TLAKU U PACIENTÒ PO TRANSPLANTACI LEDVINY
M. Bürgelová, J. Stfiíbrná, V. Teplan (Praha)
15.00 – 15.15
O - 05
KORONÁRNÍ KALCIFIKACE (KK) SOUVISÍ S MINERÁLNÍ KOSTNÍ
DENZITOU (BMD) U CHRONICKY HEMODIALYZOVAN¯CH (HD)
PACIENTÒ
J. Mare‰, K. Ohlídalová, S. Opatrná, J. Ferda, K. Opatrn˘, Jr.,
B. Kreuzberg (PlzeÀ)
15.15 – 15.30
Pfiestávka na kávu
15.30 – 16.25
Firemní symposium – Amgen
Amgen – Vበpartner pro nefrologickou praxi
pfiedsedající: P. Táborsk˘ (Praha)
14
âtvrtek 22. 6. 2006
VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
Clinical Experience of Extended Dosing with Aranesp in HD Patients
F. Carrera (Lisabon)
Nové poznatky o klinickém uÏití cinacalcetu
V. Spústová (Bratislava)
Léãba sekundární hyperparatyreózy v klinické praxi
P. Táborsk˘ (Praha)
16.30 – 17.25
Firemní symposium - B. Braun Medical
Procesní optimalizace provozu dialyzaãních stfiedisek
– dal‰í moÏnost ke zv˘‰ení kvality a efektivity poskytované péãe
pfiedsedající: P. Horal (Praha)
J. Luke‰ (Praha)
Medicínské procesy
M. Alaxinová, R. Kantor, M. Hrub˘ (Bratislava, Tfiinec, Praha)
Program specializací a vzdûlávání sester
L. Hajsk˘ (Praha)
Systém zásobování dialyzaãního stfiediska
P. Hora (Praha)
ISO certifikace
I. Dyba (Slavkov u Brna)
VyuÏití moderních nástrojÛ pro zv˘‰ení efektivity dialyzaãního
stfiediska
P. Macoun (Praha)
18.00 – 19.00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
prof. MUDr. Vladimír Paliãka, CSc., dûkan LF UK v Hradci Králové
doc. MUDr. Leo‰ Heger, CSc., fieditel FN Hradec Králové
ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
prof. MUDr. Rastislav Dzúrik, DrSc.,
Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava
RNDr. Michal Luke‰, generální fieditel Národního muzea v Praze
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
prezidentka 31. kongresu âNS
15
Pátek 23. 6. 2006
VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
SLAVNOSTNÍ UDùLENÍ âESTN¯CH âLENSTVÍ
âESKÉ NEFROLOGICKÉ SPOLEâNOSTI
prof. MUDr. Karel Opatrn˘, DrSc., Jr. in memoriam
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
pátek 23. 6. 2006
VELK¯ SÁL
8.00 – 10.00
Hemodial˘za a mimotûlní eliminaãní metody
pfiedsedající: D. Sobotová (Brno),
J. Eiselt (PlzeÀ)
8.00 – 8.30
Pfiedná‰ka zahraniãního hosta
Novel developments in the understanding and therapy of bone
and mineral disorders in CKD patients
Prof. Markus Ketteler (Aachen)
08.30 – 08.45
O - 06
HLADINA HLINÍKU U DIALYZOVAN¯CH PACIENTÒ V âR
V LETECH 2001-2005
P. Buãek, K. Lach, M. Goluchová, V. Mrózek (Fr˘dek-Místek, Paskov)
8.45 – 9.00
O - 07
SUPLEMENTACE L-KARNITINEM ZLEP·UJE METABOLISMUS
OSTEOBLASTÒ U HEMODIALYZOVAN¯CH NEMOCN¯CH
E. Veselá, R. Cibulka, L. Malánová, J. Racek, R. Pikner, D. Rajdl,
M. Studenovská, L. Trefil (PlzeÀ, Teplice)
9.00 – 9.15
O – 08
FYZIOLOGICKÁ VARIABILITA PRÒTOKU KRVE CÉVNÍM
P¤ÍSTUPEM PRO HEMODIAL¯ZU
M. Válek, F. Lopot, S., Dusilová Sulková (Praha, Hradec Králové)
16
Pátek 23. 6. 2006
VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
9.15 – 9.30
O – 09
VLIV INTRAVENÓZNÍHO ÎELEZA (FEIV) NA OXIDAâNÍ STRES
U HEMODIALYZOVAN¯CH NEMOCN¯CH (HD) P¤I RÒZN¯CH
HLADINÁCH VITAMINU C
J. Eiselt, J. Racek, K. Opatrn˘, Jr., L. Trefil, P. Stehlík (PlzeÀ)
9.30 – 9.45
O – 10
DISTRIBUâNÍ OBJEM PRO UREU (UDV) OBÉZNÍCH
DIALYZOVAN¯CH PACIENTEK - SROVNÁNÍ ANTROPOMETRICKÉ
FORMULE S V¯POâTEM Z ODPADU UREY V DIALYZÁTU
P. Knetl, J. Toãík, M. Winkler (Jihlava)
9.45 – 10. 00
O – 11
DEHP ZHOR·UJE ANEMII DIALYZOVAN¯CH PACIENTÒ?
L. Svoboda, M. Major (Praha)
10.00 – 10.15
Pfiestávka na kávu
10.15 – 11.10
Firemní symposium - Roche
Léãba renální anémie - prostor pro inovaci
C.E.R.A. Continous Erythropoietin Receptor Activator
– jiná substance, nové moÏnosti
pfiedsedající: D. Sobotová (Brno)
Od guidelines k realitû
M. Havrda (Praha)
C.E.R.A. Inovace v léãbû anémie
S. Dusilová Sulková (Hradec Králové)
C.E.R.A. Klinick˘ v˘zkum a jeho v˘sledky
S. Opatrná (PlzeÀ)
11.15 – 12.10
Firemní symposium - Abbott Renal Care
Role vitaminu D pfii chronickém selhání ledvin
pfiedsedající: B. Hájková (Hradec Králové)
17
Pátek 23. 6. 2006
VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
V˘znam vitaminu D a jeho analog pro nefrologii
S. Dusilová Sulková (Hradec Králové)
Parikalcitol v léãbû sekundární hyperparatyreózy
F. ·vára (Praha)
Imunomodulaãní efekt vitaminu D: teorie a vlastní zku‰enosti
K. Sochorová, J. BartÛÀková, M. Ságová, S. Dusilová Sulková
(Praha, Hradec Králové)
12.10 – 13.00
Pfiestávka na obûd
13.00 – 14.00
Diskuse k posterÛm (viz str. 23)
14.00 – 15.30
Genetické aspekty v nefrologii
pfiedsedající: I. Rychlík (Praha),
M. Merta (Praha)
14.00 – 14.30
Pfiedná‰ka zahraniãního hosta
GENETIC ASPECTS OF NEPHROPATHY IN TYPE 2 DIABETES
MELLITUS
Prof. Fokko van der Woude (Mannheim)
14.30 – 14.45
O – 12
KONGENITÁLNÍ NEFRÓZA, MESANGIÁLNÍ SKLERÓZA
A V¯RAZNÉ OâNÍ ANOMÁLIE U NOVOROZENCE: MOLEKULÁRNù
GENETICKÉ POTVRZENÍ PIERSONOVA SYNDROMU
K. Bláhová, M. Zenker, M. Tesafiová, J. Stejskal, J. Malec,
J. Janda (Praha, Erlangen)
14.45 – 15.00
O – 13
ALTERATIONS OF UROMODULIN BIOLOGY – A COMMON
DENOMINATOR OF THE GENETICALLY HETEROGENEOUS
FJHN/MCKD SYNDROME
P. VyleÈal, M. Kublová, V. Bare‰ová, M. Kalbáãová, K. HodaÀová,
J. Majewski, A. Simmonds, G. Venkat-Raman, M. Elleder,
S. Kmoch (Praha, Montreal, London, Portsmouth)
18
Pátek 23. 6. 2006
VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
15.00 – 15.15
O – 14
GHRELIN JAKO RIZIKOV¯ FAKTOR ROZVOJE MIA SYNDROMU
U HEMODIALYZOVAN¯CH PACIENTÒ
S. Bloudíãková, J. Hubáãek, O. Viklick˘ (Praha)
15.15 – 15.30
O – 15
NUKLEÁRNY FAKTOR KAPPA B A JEHO VZËAH K DIABETICKEJ
NEFROPATII
M. RomÏová, K. Kolo‰tová, D. Hohenadel, M. Fojtíková,
M. âerná, I. Rychlík (Praha, Mannheim)
15.30 – 15.45
Pfiestávka na kávu
15.45 – 18.00
Klinická nefrologie a varia
pfiedsedající: R. Ry‰avá (Praha),
O. Viklick˘ (Praha),
V. Teplan (Praha)
15.45 – 16.00
O – 16
NOVÉ MOÎNOSTI LÉâBY ANCA ASOCIOVAN¯CH VASKULITID
R. Ry‰avá, Z. VaÀková, D. Maixnerová, E. Janãová, M. Merta,
I. Rychlík, V. Tesafi (Praha)
16.00 – 16.15
O – 17
VYUÎITÍ RITUXIMABU V LÉâBù NEFROLOGICK¯CH ONEMOCNùNÍ
– PRVNÍ ZKU·ENOSTI
Z. VaÀková, H. Mareãková, E. Janãová, R. Ry‰avá, M. Merta,
V. Tesafi (Praha)
16.15 – 16.30
O – 18
MEZANGIOPROLIFERATIVNÍ IGA GLOMERULONEFRITIDA
U NEMOCNÉHO S PSORIASIS VULGARIS. EXISTUJE PSORIATICKÁ
NEFROPATIE?
J. ZadraÏil, P. Horák, P. ·trébl, T. Tich˘, I. Nikorjaková, P. Zíma
(Olomouc, Pfierov)
19
Pátek 23. 6. 2006
VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
16.30 – 16.45
O – 19
DùT·TÍ PACIENTI V âESKÉM REGISTRU RENÁLNÍCH BIOPSIÍ
– 10 LET ZKU·ENOSTÍ
A. Kolsk˘, I. Rychlík, E. Janãová, J. Du‰ek, M. Hladík, S. Skálová,
Z. Pellantova, P. Geier, J. Skibová, M. Kolská (Praha)
16.45 – 17.00
O – 20
STUDIUM ZMùN PROTEINÒ U ONEMOCNùNÍ LEDVIN
S NEFROTICK¯M SYNDROMEM
L. Vojtová, T. Zima, V. Tesafi, M. Pazderová (Praha)
17.00 – 17.15
O – 21
FUNKâNÍ ZÁTùÎ TUBULÁRNÍCH BUNùK PROTEINURIÍ A LÉâBA
ACE-I A GLUKOKORTIKOIDY
K. ·evela, V. Pokorná, D. Krusová, J. Svojanovsk˘,
M. Nedbálková, P. Vûzda, J. ·evãík, N. Sedláková (Brno)
17.15 – 17.30
O – 22
STUDIUM CYTOKINÒ A REGULAâNÍCH MOLEKUL
U ANCA-ASOCIOVANÉ VASKULITIDY
Z. VaÀková, Z. ¤íhová, H. Mareãková, E. Janãová, R. Ry‰avá,
J. Závada, M. Merta, V. Tesafi (Praha)
17.30 – 17.45
O – 23
V¯SLEDKY MUTAâNÍ ANAL¯ZY BARTTEROVA A GITELMANOVA
SYNDROMU V âR
R. Ry‰avá, M. Urbanová, J. ·tekrová, J. Reiterová, M. Merta,
V. Tesafi, O. Schück, L. Podracká (Praha, Ko‰ice)
17.45 – 18.00
O – 24
RENÁLNÍ PO·KOZENÍ JAKO NÁSLEDEK INTOXIKACE
ETYLÉNGLYKOLEM
M. Kfienová, D. Pelcová (Praha)
20
Pátek 23. 6. 2006
MAL¯ SÁL
31. Kongres âNS
MAL¯ SÁL
14.00 – 15.55
Sekce sester a technikÛ
I. blok - Organizace dialyzaãní léãby
pfiedsedající: M. Znojová (Praha),
J. Pavlicová (Praha),
J. Kracíková (Praha)
14.05 – 14.25
SO – 01
EVROPSK¯ P¤EHLED KLINICKÉ A ORGANIZAâNÍ PRAXE
V NEFROLOGII
J. Pancífiová (Praha)
14.25 – 14.40
SO – 02
P¤EDPIS DIALYZAâNÍ DÁVKY A JEJÍ MONITOROVÁNÍ NA
ZÁKLADù PRÒTOKU KRVE A CELKOVÉHO PROTEKLÉHO
OBJEMU KRVE - JEDNODUCHÉ A EFEKTIVNÍ!
M. Biãko‰ová, A. Kesziová, V. Richtrová, L. Beãvafiíková (Praha)
14.40 – 14.55
SO – 03
ROLE PRIMÁRNÍ SESTRY P¤I LÉâBù HYPERFOSFATÉMIE
E. Ra‰ka (Praha)
14.55 – 15.10
SO – 04
UPLATNùNÍ SATELITNÍHO DIALYZAâNÍHO ST¤EDISKA
V PREVENCI HEPATITIDY B A C
L. Nechanická, M. Dezortová, A. Kováfiíková, J. Eiselt ( PlzeÀ)
15.10 – 15.25
SO – 05
CO VÍ PACIENT ZA¤AZEN¯ DO âEKACÍ LISTINY
O TRANSPLANTACI LEDVINY?
V. Homolková, M. Koláfiová (Praha)
15.25 – 15.40
SO – 06
PRIMÁRNÍ PÉâE - SPOKOJENOST PACIENTÒ
M. Du‰ek, L. Muziková (Praha)
21
Pátek 23. 6. 2006
MAL¯ SÁL
31. Kongres âNS
15.40 – 15.55
SO – 07
ZAJI·TùNÍ KOMPLEXNÍ PÉâE O NEFROLOGICKÉ PACIENTY
Z. Pojezná, J. Bártová, D. Ráblová ( Praha)
16.00 – 16.40
Pfiestávka na kávu
16.45 – 18.25
II. blok – Psychosociální aspekty dialyzaãní léãby
pfiedsedající: A. Kovafiíková (PlzeÀ),
R. Scharmová (Hradec Králové),
L. Nermutová (Praha)
16.45 – 17.10
SO – 08
KVALITA ÎIVOTA DIALYZOVAN¯CH PACIENTÒ
– JAK JI HODNOTÍME A âÍM K NÍ P¤ISPÍVÁME
M. Znojová (Praha)
17.10 – 17.25
SO – 09
ZMùNA ÎIVOTNÍHO STYLU A PSYCHOLOGICKÉ PROBLÉMY
DIALYZOVAN¯CH PACIENTÒ
B. Halabrinová (Ostrava)
17.25 – 17.40
SO – 10
USPOKOJOVÁNÍ KOMUNIKAâNÍCH POT¤EB PACIENTA
J. Pavlicová, J. Kracíková, M. Znojová (Praha)
17.40 – 17.55
SO – 11
SENIOR V DLOUHODOBÉM DIALYZAâNÍM PROGRAMU
J. Bencalíková, V. S˘korová, M. Kulveitová (Ostrava)
17.55 – 18.10
SO – 12
ZKU·ENOSTI ZE SETKÁNÍ PRACOVNÍKÒ FMC DS MOTOL
S PACIENTY A JEJICH RODINAMI
M. Kotalíková, M. Znojová, M. Ságová (Praha)
22
Pátek 23. 6. 2006
MAL¯ SÁL / ELI·âIN SÁL
31. Kongres âNS
18.10 – 18.25
SO – 13
JAK SE DA¤Í NOV¯M PACIENTÒM NA NA·EM ST¤EDISKU?
D. Macková, H. Vlková, P. Táborsk˘ (Praha)
ELI·âIN SÁL
13.00 – 14.00
Posterová sekce (autofii pfiítomni u posterÛ)
Moderátofii:
– Hypertenze, kardiovaskulární komplikace a nemoci ledvin:
L. âervinka (Praha)
– Hemodial˘za a mimotûlní eliminaãní metody:
Z. Bitterová (Ústí nad Labem)
– Genetické aspekty v nefrologii: R. Ry‰avá (Praha)
– Klinická nefrologie: K. Matou‰ovic (Praha)
– Peritoneální dial˘za: V. Bednáfiová (Praha)
– Transplantace ledvin: P. Fixa (Hradec Králové)
– Varia: K. Bláhová (Praha)
Hypertenze, kardiovaskulární komplikace a nemoci ledvin
P – 01
AMBULANTNÍ MONITORACE KREVNÍHO TLAKU ZLEP·UJE
DIAGNOSTIKU HYPERTENZE U DIALYZOVAN¯CH NEMOCN¯CH
J. Lálová, P. Táborsk˘ (Praha)
P – 02
PREDIALYZAâNÍ PÉâE – PROBLÉM POZDNÍHO ODESLÁNÍ
K NEFROLOGOVI
J. SmrÏová, S. ·urel, J. ¤ehofiová (Brno)
P - 03
SCREENING RENOVASKULÁRNÍ HYPERTENZE METODOU
KAPTOPRILOVÉ SCINTIGRAFIE LEDVIN - MOÎNOSTI A REALITA
N. Holub, I. Bradáãková (Jihlava)
P – 04
ZLEP·ENÍ KONTROLY HYPERTENZE U DùTÍ PO TRANSPLANTACI
LEDVINY
T. Seeman, E. ·imková, J. Kreisinger, K. Vondrák, J. Du‰ek,
P. Dvofiák, J. Janda (Praha)
23
Pátek 23. 6. 2006
ELI·âIN SÁL
31. Kongres âNS
P – 05
NEOBVYKL¯ P¤ÍPAD NEPOZNANÉ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE
P¤I STENÓZE ARTERIA SUBCLAVIA
M. Válek, J. Malík, E. Sedláãková, F. ·vára, V. Polakoviã (Praha)
P – 06
KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY U PACIENTÒ
S CHRONICK¯M SELHÁNÍM LEDVIN V HEMODIALYZAâNÍ LÉâBù
I. Valkovsk˘, R. Ol‰anská, A. Kormaníková (Ostrava)
P – 07
AKTIVITA A EXPRESE MITOGENY AKTIVOVANÉ PROTEINOVÉ
KINÁZY (MAPK) P38 V âASN¯CH A POKROâIL¯CH FÁZÍCH
DIABETICKÉ NEFROPATIE (DN)
R. Komers, J. Lindsley, T. Oyama, S. Anderson (Praha, Portland)
P – 08
ÚâINEK SELEKTIVNÍHO OVLIVNùNÍ METABOLITÒ CYTOCHROMU
P-450 NA ROZVOJ HYPERTENZE A HYPERTENZNÍHO
PO·KOZENÍ ORGÁNÒ U REN-2 TRANSGENNÍCH POTKANÒ
V. âertíková Chábová, I. Vanûãková, P. ·karoupková, V. Tesafi,
L. âervenka (Praha)
P – 09
KARDIORENÁLNÍ SYNDROM
M. Havrda, F. Málek, J. Îabka, Z. Frühaufová, J. Vránová (Praha)
Hemodial˘za a mimotûlní eliminaãní metody
P – 10
TROMBOGENITA POLYAKRYLONITRILOVÉ DIALYZAâNÍ
MEMBRÁNY AN69ST
P. Richtrová, K. Opatrn˘, Jr., F. ·efrna, L. Vít, R. Perlík (PlzeÀ)
P - 11
RELATIVNÍ ÚMRTNOST NEMOCN¯CH (KOD) V NÁRODNÍCH
DIALYZAâNÍCH PROGRAMECH A STANDARDNÍ ÚMRTNOST
OBYVATEL (SMR)
J. Jirka, J. Skibová, J. Lachmanová, T. Jirka (Kladno, Praha)
P – 13
BYLA KANYLACE P¤I ZAHÁJENÍ DIAL¯ZY NEVYHNUTELNÁ?
J. Kubát (Praha)
24
Pátek 23. 6. 2006
ELI·âIN SÁL
31. Kongres âNS
P – 14
VERIFIKACE KREVNÍHO PRÒTOKU TUNELOVAN¯M CENTRÁLNÍM
ÎILNÍM KATÉTREM S MANÎETOU P¤I PRVNÍ HEMODIAL¯ZE PO
ZAVEDENÍ – JSOU SPLNùNA DOPORUâENÍ K/DOQI?
V. Polakoviã, M. Dvofiáková, F. Lopot, F. ·vára, O. Zakiyanov (Praha)
P – 15
NA·E ZKU·ENOSTI S PODÁVÁNÍM MIMPARY
M. Mokrej‰ová, J. Lachmanová, V. Tesafi (Praha)
P – 16
GENETICKÁ PODSTATA KOMPLIKACE HEMODIALYZAâNÍ LÉâBY SYNDROMU MIA (POPIS PROJEKTU)
J. Hubáãek, S. Bloudíãková, O. Viklick˘ a MIA skupina (Praha)
P – 17
CELOTùLOVÁ TKÁ≈OVÁ KVANTIFIKACE P¤ISPÍVÁ V¯ZNAMNù
K UP¤ESNùNÍ RIZIKA CHRONICKÉHO ZÁNùTU U PACIENTÒ
V PRAVIDELNÉM DIALYZAâNÍM LÉâENÍ (PDL)
J. Zahálková, R. Stupka, Z. Kosatíková, J. Zapletalová (Olomouc)
P – 18
SROVNÁNÍ BOLUSOVÉHO A KONTINUÁLNÍHO PODÁNÍ ÎELEZA
BùHEM HEMODIAL¯ZY.
P. Knetl, J. Toãík, M. Winkler (Jihlava)
P – 19
MORTALITA DIALYZOVAN¯CH NEMOCN¯CH VE VZTAHU
K PREDIALYZAâNÍ PÉâI
J. SmrÏová, J. ¤ehofiová, S. ·urel (Brno)
P - 20
MNOHOâETNÁ OSTEOMYELITICKÁ LOÎISKA JAKO KOMPLIKACE
PERMANENTNÍHO CENTRÁLNÍHO VENOSNÍHO KATETRU PRO
HEMODIAL¯ZU
E. Sedláãková, D. OlÏbut, V. Polakoviã, D. Fischlová, O. âermák,
J. Mácha, G. Marcinek (Praha, Kladno, Slan˘)
P - 21
ULTRASONOGRAFIE V DIAGNOSTICE KOMPLIKACÍ PTFE ZKRATÒ
J. Malík, J. Svobodová, V. Tuka, M. Slavíková (Praha)
25
Pátek 23. 6. 2006
ELI·âIN SÁL
31. Kongres âNS
P – 22
MECHANICKÉ PO·KOZENÍ INFÚZNÍHO SETU INFÚZNÍ PUMPOU
A V¯LUHY ESTERÒ KYSELINY FTALOVÉ
K. ·evela (Brno)
P – 23
DLOUHODOBÁ REMODELACE P¤ÍVODNÉ TEPNY CÉVNÍCH
P¤ÍSTUPÒ PRO HEMODIAL¯ZU
V. Tuka, J. Malík (Praha)
P – 24
DÉLKA HEMODIALYZAâNÍ LÉâBY OVLIV≈UJE HMOTNOST
PACIENTÒ ANEBO NAOPAK?
J. Lachmanová, M. Mokrej‰ová, V. Tesafi, P. Koupilková (Praha)
P – 25
EMPYÉM PRAVÉHO HEMITHORAXU JAKO KOMPLIKACE
PERMANENTNÍHO DIALYZAâNÍHO KATETRU
R. ·tilec (Hradec Králové)
Genetické aspekty v nefrologii
P – 26
RENÁLNÍ TUBULÁRNÍ ACIDÓZA S TùÎKOU HYPOKALÉMII
STIMULUJÍCÍ NÁHLOU P¤ÍHODU B¤I·NÍ A NEUROLOGICKOU LÉZI
A. Zharfbin (Brno)
P – 27
VLIV POLYMORFIZMU ET-A RECEPTORU PRO ENDOTELIN NA PROGRESI
POLYCYSTICKÉ CHOROBY LEDVIN AUTOZOMÁLNù DOMINANTNÍHO TYPU
J. Reiterová, M. Merta, D. Maixnerová, H. Obeidová, J. ·tekrová,
V. Tesafi (Praha)
P – 28
THE INFLUENCE OF TWO MEGSIN POLYMORPHISMS ON THE
PROGRESSION OF IGA NEPHROPATHY
D. Maixnerová, J. Reiterová, J. ·tekrová, M. Merta, R. Ry‰avá,
O. Viklick˘, V. Tesafi (Praha)
P - 29
MUTATIONS IN THE NON-DUPLICATED REGION OF THE PKD1
GENE IN FAMILIES WITH AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC
KIDNEY DISEASE (ADPKD)
J. ·tekrová, J. Reiterová, S. Svobodová, M. Merta, M. Kohoutová (Praha)
26
Pátek 23. 6. 2006
ELI·âIN SÁL
31. Kongres âNS
Klinická nefrologie
P – 30
LÉâBA PACIENTÒ S ANCA ASOCIOVANOU VASKULITIDOU (AAV)
A SYSTÉMOV¯M LUPUS ERYTEMATODES (SLE) MYKOFENOLÁT
MOFETILEM (MMF) – RETROSPEKTIVNÍ STUDIE
M. Kazderová, R. Ry‰avá, E. Janãová, M. Merta, V. Tesafi (Praha)
P – 31
PRVNÍ LÉâEBNÉ POUÎITÍ ANTI CD 20 PROTILÁTKY V âESKÉ
REPUBLICE U NEMOCNÉHO S KRYOGLOBULINEMICKOU
GLOMERULONEFRITIDOU P¤I HCV INFEKCI
E. Janãová, P. Urbánek, H. Mareãková, Z. VaÀková, R. Ry‰avá,
M. Merta, V. Tesafi (Praha)
P – 32
TINU SYNDROM JAKO P¤ÍâINA AKUTNÍHO SELHÁNÍ LEDVIN
M. Nedbálková, I. Svobodová, J. Svojanovsk˘, K. Trnavsk˘,
D. Sobotová (Brno)
P – 33
POâET CIRKULUJÍCÍCH ENDOTELOV¯CH PROGENITOROV¯CH
BUNùK U PACIENTÒ S ANCA-ASOCIOVANOU VASKULITIDOU
JE SIGNIFIKANTNù NIÎ·Í NEÎ U ZDRAV¯CH DOBROVOLNÍKÒ
J. Závada, R. Pytlík, L. Kideryová, Z. VaÀková, Z. ¤íhová,
V. Tesafi (Praha)
P – 34
AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN NA PODKLADù INFEKâNÍ
ENDOKARDITIDY U INTRAVENÓZNÍHO TOXIKOMANA
J. Svojanovsk˘, I. Svobodová, M. Nedbálková, D. Sobotová (Brno)
P – 35
BIOPSIE LEDVIN U DùTÍ S KORTIKODEPENDENTNÍM
NEFROTICK¯M SYNDROMEM
S. Skálová, P. Geier (Hradec Králové, Olomouc)
P – 36
SYSTEMOV¯ LUPUS ERYTEMATODES - CYCLOFA - LUNE
2002 – 2004
S. Pefiinová, R. Ry‰avá, C. Dostál, V. Tesafi, P. Horák, Z. Hrnãífi,
I. Rychlík, J. Vítová, J. Hána, J. Rovensk˘ (Praha, Olomouc,
Hradec Králové, âeské Budûjovice, Pie‰Èany)
27
Pátek 23. 6. 2006
ELI·âIN SÁL
31. Kongres âNS
P – 37
KONTRASTNÍ LÁTKOU INDUKOVANÁ NEFROPATIE - ROLE
RIZIKOVÉ MEDIKACE A HYDRATACE
D. Krusová, K. ·evela (Brno)
P – 38
PARAINFEKâNÍ GLOMERULONEFRITIDA V KLINICKÉ PRAXI
M. Havrda, J. Îabka, I. Rychlík, Z. Vernerová, M. Ullrych,
A. Oplu‰tilová, P. Tû‰ínsk˘ (Praha, Dûãín, Jilemnice)
P – 39
SLEDOVÁNÍ EFEKTU SELEKTIVNÍ INHIBICE CYKLOOXYGENÁZY 2
NA GLOMERULÁRNÍ HEMODYNAMIKU S VYUÎITÍM METOD
NUKLEÁRNÍ MEDICINY U NEMOCN¯CH S PORUCHOU GFR
M. Horáãková, O. Schück, O. Lang, V. Teplan, M. Kvapil (Praha)
P – 40
VLIV SELEKTIVNÍ INHIBICE CYKLOOXYGENÁZY 2 (COX-2)
NA RENÁLNÍ VYLUâOVÁNÍ SODÍKU A VODY U STAR·ÍCH
NEMOCN¯CH SE ST¤EDNù ZÁVAÎNOU PORUCHOU GFR
M. Horáãková, O. Schück, R. Komers, V. Teplan, M. Stollová,
J. Charvát, M. Kvapil (Praha)
P – 41
DIAGNOSTIKA PORUCHY GLOMERULÁRNÍ FILTRACE U
PACIENTÒ P¤ED PLÁNOVANOU ORTOPEDICKOU OPERACÍ
J. Forejt, M. Horáãková, M. Hra‰ková, D. Jahoda, M. Kvapil
(Praha)
P – 42
NEKROTIZUJÍCÍ VASKULITIDA KOMPLIKOVANÁ SPONTÁNNÍ
RUPTUROU LEDVINY A SLEZINY
J. Pafãugová, M. Horáãková, K. Matou‰ovic, J. Charvát,
K. Bartoníãková, I. Kawaciuk, J. Stejskal, V. Janík, M. Kvapil (Praha)
Peritoneální dial˘za
P – 43
PD LINK - POâÍTAâOV¯ PROGRAM PRO APD, KAZUISTIKA
J. âervinková (PlzeÀ)
P – 44
PREDIALYZAâNÍ EDUKAâNÍ PÉâE
R. Ëulpová, M. MuÏíková, K. ·ídlová (·umperk, Praha)
28
Pátek 23. 6. 2006
ELI·âIN SÁL
31. Kongres âNS
P – 45
PROBLEMATIKA O·ET¤OVÁNÍ DIABETIKÒ V PERITONEÁLNÍ
DIAL¯ZE
H. Suchá, K. ·ídlová (Olomouc, Praha)
P – 46
EDUKACE KOMPLIKOVANÉ PACIENTKY
J. Teislerová, J. Stolarová, L. Nermutová (Praha)
P – 47
SYNDROM NEKLIDN¯CH NOHOU U PACIENTÒ V CHRONICKÉM
DIALYZAâNÍM PROGRAMU
M. Nedbálková, D. Sobotová, J. Svojanovsk˘, K. Trnavsk˘,
K. ·evela (Brno)
P – 48
KLINICKÉ SLEDOVÁNÍ PERITONEÁLNù DIALYZOVAN¯CH
PACIENTÒ LÉâEN¯CH PHYSIONEALEM
V. Bednáfiová, J. Mertová, M. Znojová, S. Dusilová Sulková,
J. Teisslerová, V. Tesafi (Praha, Hradec Králové)
P – 49
DYSLIPIDÉMIE U PACIENTÒ LÉâEN¯CH PERITONEÁLNÍ
DIAL¯ZOU A JEJÍ POROVNÁNÍ U PACIENTÒ NA HEMODIAL¯ZE
A PREDIAL¯ZE
A. Zharfbin (Brno)
P – 50
MÉNù OBVYKLÉ POSTUPY P¤I PERITONEÁLNÍ DIAL¯ZE
M. Havrda, L. Novák, Z. Frühaufová, T. Kmentová, I. Rychlík (Praha)
Transplantace ledvin
P – 51
VLIV IL-10 –1082A/G POLYMORFISMU NA FUNKCI RENÁLNÍHO
·TùPU VE 12. MùSÍCI PO TRANSPLANTACI
I. Brabcová, P. Hfiibová, K. Hyklová, K. Barto‰ová, I. Matl,
O. Viklick˘ (Praha)
P – 52
LÉâBA AKUTNÍ HUMORÁLNÍ REJEKCE U NEMOCN¯CH PO
TRANSPLANTACI LEDVINY
J. Slatinská, E. Honsová, L. Lyerová, V. Teplan, ·. Vítko,
O. Viklick˘ (Praha)
29
Pátek 23. 6. 2006
ELI·âIN SÁL
31. Kongres âNS
P – 53
PTA ZÚÎENÍ TEPNY TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY DLOUHODOBÉ V¯SLEDKY
J. Peregrin, J. Stfiíbrná (Praha)
P – 54
DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ PACIENTÒ PO TRANSPLANTACI
LEDVINY S VYSAZENÍM KORTIKOIDÒ
I. Matl, M. Bürgelová, O. Viklick˘, V. Teplan, ·. Vítko (Praha)
P – 55
RIZIKA TRANSPLANTACE LEDVINY U PACIENTA S ADULTNÍ
POLYCYSTÓZOU LEDVIN
J. Pacovsk˘, P. Navrátil, P. Fixa, M. Broìák (Hradec Králové)
P – 56
SOUVISÍ âASNÉ CÉVNÍ ZMùNY V TRANSPLANTOVANÉ LEDVINù
S VYBRAN¯MI PARAMETRY CÉVNÍHO PO·KOZENÍ?
M. Kalousová, K. Barto‰ová, T. Zima, J. Skibová, V. Teplan,
O. Viklick˘ (Praha)
P – 57
IMUNOADSORPCE U DùTÍ S REKURENCÍ FSGS
V TRANSPLANTOVANÉ LEDVINù
E. ·imková, K. Vondrák, J. Vavfiinec, F. Fencl, J. Du‰ek,
P. Dvofiák, T. Seeman, J. Kreisinger, J. Janda (Praha)
P – 58
KORONÁRNÍ KALCIFIKAâNÍ SKÓRE U P¤ÍJEMCÒ
TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY
P. Bubeníãek, D. Kautznerová, V. Teplan, I. Sotorník, M. Adamec,
·. Vítko (Praha)
P – 59
TRANSPLANTACE LEDVINY U DLOUHODOBù NEFUNKâNÍHO
MùCH¯¤E
M. Broìák, P. Navrátil, J. Pacovsk˘ (Hradec Králové)
P – 60
VLIV TRANSPLANTACE LEDVINY NA SÉROVÉ HLADINY
PRODUKTÒ POKROâILÉ GLYKACE
A MATRIX-METALOPROTEINÁZY-9
O. Mareãková, V. Teplan, M. Kalousová, K. ·ebeková, O. Schück,
D. Lecián, O. Viklick˘, ·. Vítko, T. Zima (Praha, Bratislava)
30
Pátek 23. 6. 2006
ELI·âIN SÁL
31. Kongres âNS
P – 61
METABOLICK¯ SYNDROM PO TRANSPLANTACI LEDVINY:
ASYMETRICK¯ DIMETHYLARGININ A ADIPOCYTOKINY V TUKOVÉ
TKÁNI
V. Teplan, J. Racek, R. ·iroká, M. Kudla, M. Haluzík,
M. ·tollová, ·. Vítko (Praha, PlzeÀ)
P – 62
ENTEROCOCCUS FAECIUM JAKO PÒVODCE PLICNÍCH ABSCESÒ
U NEMOCNÉHO PO TRANSPLANTACI LEDVINY. KASUISTIKA
J. Levora, O. Viklick˘, V. Teplan (Praha)
Varia
P – 63
VLIV POZDNÍHO ODESLÁNÍ PACIENTA DO NEFROLOGICKÉ PÉâE
NA JEHO P¤EÎÍVÁNÍ
J. Kopenec (Bene‰ov)
P – 64
POHYBOVÁ AKTIVITA V PRÒBùHU HEMODIAL¯ZY - JEDNA
Z MOÎNOSTÍ ZLEP·ENÍ KVALITY ÎIVOTA PACIENTÒ
S CHRONICK¯M SELHÁNÍM LEDVIN
A. Mahrová, V. Bunc, H. Fischerová (Praha)
P – 65
PO·KODENIE OBLIâIEK U NARKOMANOV
A. Goãalová, P. Mizla, P. Hrabãáková (Ko‰ice)
P – 66
IATROGENNÍ ARTERIOVENÓZNÍ FISTULE MEZI ARTERIA CAROTIS
COMMUNIS L.DX. A VENA JUGULARIS INTERNA L.DX
PO KANYLACI CENTRÁLNÍ ÎÍLY
J. ·evãík, K. ·evela (Brno)
P – 67
ANTI-C1Q PROTILÁTKY A JEJICH V¯ZNAM PRO SLEDOVÁNÍ
LUPUSOVÉ NEFRITIDY
H. Ciferská, P. Horák, Z. Hefimanová, M. Ordeltová, J. ZadraÏil,
T. Tich˘, V. ·ãudla (Olomouc)
31
Sobota 24. 6. 2006
ELI·âIN SÁL / VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
P – 68
OTRAVA PAVUâINCOM PLY·OV¯M (CORTINARIUS ORELLANUS)
– NA·E SKÚSENOSTI
M. Toperczerová, P. Mizla, A. Goãalová, J. Cáp, P. Vrbjar,
A. Boor (Ko‰ice)
P – 70
CVIâENÍ P¤I DIAL¯ZE - PRVÉ ZKU·ENOSTI
L. Svoboda, P. Táborsk˘, H. ·palek (Praha)
P – 71
NEFROLOGIC – EXPERIMENTÁLNÍ FORMA V¯UKY NEFROLOGIE
M. Havrda, Z. Vernerová, ·. Kukura, O. Reme‰ (Praha, Litomûfiice)
P – 72
INTRACELULÁRNÍ LOKALIZACE WILMS’ TUMOR
SUPRESOROVÉHO GENU (WT-1) VE VZTAHU K PROLIFERACI
IN VITRO DIFERENCUJÍCÍCH PODOCYTÒ
J. Krtil, M. Kazderová, J. Pláteník, V. Tesafi, T. Zima (Praha)
sobota 24. 6. 2006
VELK¯ SÁL
8.00 – 9.00
Valná hromada âeské nefrologické spoleãnosti
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ voleb do v˘boru âNS a do revizní komise âNS
na funkãní období 2006 – 2010
9.30 – 11.00
Peritoneální dial˘za a varia
pfiedsedající: S. Opatrná (PlzeÀ),
B. Hájková (Hradec Králové)
09.30 – 09.45
O – 25
PERITONEÁLNÍ TRANSPORT PROKALCITONINU (PCT) A JEHO
ELIMINACE U PERITONEÁLNù DIALYZOVAN¯CH (PD) PACIENTÒ
S. Opatrná, J. Klaboch, H. ·lajsová, L. Holubec, F. ·efrna,
O. Topolãan, K. Opatrn˘ Jr. (PlzeÀ)
32
Sobota 24. 6. 2006
VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
09.45 – 10.00
O – 26
KLINICK¯ V¯ZNAM KONCENTRACE CA 125 V DIALYZÁTU
U PACIENTÒ LÉâEN¯CH PERITONEÁLNÍ DIAL¯ZOU
V. Bednáfiová, J. Mertová, J. Teisslerová, V. Tesafi, V. Polakoviã (Praha)
10.00 – 10.15
O – 27
FLUID TRANSPORT PATHWAYS AND THEIR DETERMINANTS IN
PD PATIENTS WITH ULTRAFILTRATION FAILURE
A. Pafiíková, W. Smit, D. Struijk, R. Krediet (Praha, Amsterdam)
10.15 – 10.30
O – 28
KLIDOV¯ ENERGETICK¯ V¯DEJ P¤I PERITONEÁLNÍ DIAL¯ZE
B. Hájková, J. Horáãek, S. Dusilová Sulková, J. Chaloupka,
J. Klenková (Hradec Králové)
10.30 – 10.45
O – 29
SOLUBILNÍ RECEPTOR PRO PRODUKTY POKROâILÉ GLYKACE
U PACIENTÒ SE SNÍÎENOU FUNKCÍ LEDVIN
M. Kalousová, M. Hodková, M. Kazderová, J. Fialová, V. Tesafi,
S. Dusilová Sulková, T. Zima (Praha, Hradec Králové)
10.45 – 11.00
O – 30
ACIDOBÁZICKÁ ROVNOVÁHA PRI CHRONICKOM ZLYHANÍ
OBLIâIEK
P. Hrabãáková, M. Mydlík, K. Derzsiová (Ko‰ice)
11.00 – 11.15
Pfiestávka na kávu
11.15 – 12.45
Transplantace ledvin
pfiedsedající: O. Viklick˘ (Praha),
P. Navrátil (Hradec Králové),
P. Fixa (Hradec Králové)
33
Sobota 24. 6. 2006
VELK¯ SÁL
31. Kongres âNS
11.15 – 11.30
O – 31
EKONOMICKÁ ANAL¯ZA PROFYLAXE CYTOMEGALOVIROVÉ
NEMOCI PO TRANSPLANTACI LEDVINY GANCICLOVIREM
A VALACYCLOVIREM
T. Reischig, K. Opatrn˘ Jr., P. Jindra, M. ·vecová, V. Tfie‰ka (PlzeÀ)
11.30 – 11.45
O – 32
IMUNOSUPRESE TROJKOMBINACÍ S TACROLIMEM S NEBO BEZ
INDUKCE MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU: MULTICENTRICKÁ
RANDOMIZOVANÁ STUDIE U DùTÍ PO TX LEDVINY
K. Vondrák, R. Grenda, A. Watson, J. Janda, E. ·imková,
T. Seeman, J. Du‰ek, J. Kreisinger, P. Dvofiák (Praha, Var‰ava,
Nottingham)
11.45 – 11.30
O – 33
VY··Í INTRARENÁLNÍ EXPRESE TGF-β 1 P¤I âASNÉ AKUTNÍ
HUMORÁLNÍ REJEKCI LEDVINNÉHO ·TùPU
P. Hfiibová, K. Barto‰ová, J. Slatinská, K. Hyklová, I. Brabcová,
H. Volk, O. Viklick˘ (Praha, Berlín)
11.45 – 12.00
O – 34
POLYMORFISMUS T(-413)A GENU PRO HEMOXYGENÁZU –1
OVLIV≈UJE V¯SKYT AKUTNÍCH REJEKCÍ A P¤EÎITÍ
TRANSPLANTOVAN¯CH LEDVIN
O. Viklick˘, J. Hubáãek, I. Brabcová, P. Hfiibová, K. Barto‰ová,
·. Vítko, H. Volk (Praha, Berlín)
12.00 – 12.15
O – 35
PROFYLAXE CIPROFLOXACINEM JE SPOJENA S âASTùJ·ÍM
V¯SKYTEM PRÒJMÒ U NEMOCN¯CH PO TRANSPLANTACI
LEDVINY
L. Lyerová, V. Lánská, V. Teplan, ·. Vítko, O. Viklick˘ (Praha)
12.15 – 12.30
O – 36
ZÁSADY P¤ÍPRAVY PACIENTÒ S ANOMÁLIEMI DOLNÍCH
MOâOV¯CH CEST K TRANSPLANTACI LEDVINY
P. Navrátil, J. Pacovsk˘, P. Fixa, M. Broìák, K. Baker (Hradec
Králové)
34
Sobota 24. 6. 2006
VELK¯ SÁL / MAL¯ SÁL
31. Kongres âNS
12.45 – 13.00
VYHLÁ·ENÍ NEJLEP·ÍCH PREZENTACÍ 31.KONGRESU
âESKÉ NEFROLOGICKÉ SPOLEâNOSTI A P¤EDÁNÍ CEN
13.00
SLAVNOSTNÍ ZAKONâENÍ KONGRESU
MAL¯ SÁL
8.45 - 12.45
Sekce sester a technikÛ
III. blok – Diskuse k posterÛm a varia
pfiedsedající: J. Kracíková (Praha),
J. Pavlicová (Praha),
K. ·auer (Hradec Králové)
Diskuse k posterÛm
08.45 – 08.48
SP – 01
HODNOCENÍ GLOMERULÁRNÍ FILTRACE (GFR) NA PODKLADù
VZORCE COCKCROFTA - GAULTA (CG) A ZKRÁCENÉHO VZORCE
MDRD (ZKR. MDRD) U OBÉZNÍCH JEDINCÒ
M. ·tollová, O. Schück, O. Mareãková, J. Skibová, I. Látová,
V. Teplan (Praha)
08.48 – 08.51
SP – 02
V¯ZNAM SPOLUPRÁCE DIALYZOVANÉHO PACIENTA P¤I LÉâBù
HYPERFOSFATEMIE
M. Vo‰terová, J. ·rámek (Liberec)
08.51 – 08.54
SP – 03
SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORÒ KVALITY LÉâBY NA NEFROLOGICKÉM
PRACOVI·TI NNH PRAHA
L. Habadová, D. Otevfielová, M. Major (Praha)
08.54 – 08.57
SP – 04
âINNOST KOORDINAâNÍHO ST¤EDISKA TRANSPLANTACÍ
PRAHA
P. Marhounová, D. Lhotová, M. ·ar‰aÀová, M. Holcát (Praha)
35
Sobota 24. 6. 2006
MAL¯ SÁL
31. Kongres âNS
08.57 – 09.00
SP – 05
ÚRAZY A JEJICH KOMPLIKACE U PACIENTÒ V CHRONICKÉM
HD PROGRAMU
H. Malãánková, I. Tomanová, P. Koupilková (Praha)
09.00 – 09.03
SP – 06
POSTUP P¤I ZAVÁDùNÍ PERMANENTNÍHO VENÓZNÍHO KATETRU
PRO ÚâELY HD Z POHLEDU LÉKA¤E A ZDRAVOTNÍ SESTRY
R. Scharmová, R. ·tilec, K. ·auer (Hradec Králové)
Ústní sdûlení – varia
09.05 – 09.25
SO – 14
LÉâBA RENÁLNÍ ANÉMIE Z POHLEDU SESTERSKÉHO
KOORDINÁTORA ANÉMIE
J. Pancífiová (Praha)
09.25 – 09.40
SO – 15
JE KONTINUÁLNÍ PODÁVÁNÍ ÎELEZA BùHEM DIAL¯ZY EFEKTIVNÍ?
M. Dubová, K. Radochová, E. Zimolová, M. Îáková (Jihlava)
09.40 – 09.55
SO – 16
ZKU·ENOSTI A PROVÁDùNÍM OâI·ËOVACÍCH METOD KRVE
MIMO HEMODIALYZAâNÍ ODDùLENÍ - EXTRAMURÁLNÍ V¯KONY
L. Francová, H. Kuhnová, E. Rybáfiová (Hradec Králové)
09.55 – 10.10
SO – 17
PLASMAFERÉZA – KAZUISTIKA
L. Hammerschmiedtová, M. Ptáãková (Hradec Králové)
10.10 – 10.25
SO – 18
ORGANIZACE PROGRAMU PERITONEÁLNÍ DIAL¯ZY S VYUÎITÍM
NOVÉHO SOFTWARE „PATIENTONLINE“
T. Kmentová, M. Havrda, I. Rychlík (Praha)
36
Sobota 24. 6. 2006
MAL¯ SÁL
31. Kongres âNS
10.25 – 10.40
SO – 19
EDUKACE KOMPLIKOVANÉ PACIENTKY
J. Teislerová, J. Stolárová, L. Nermutová (Praha)
10.40 – 10.55
SO – 20
PD LINK - POâÍTAâOV¯ PROGRAM PRO APD, KAZUISTIKA
J. âervinková (PlzeÀ)
11.00 – 11.30
Pfiestávka na kávu
11.30 – 12.45
IV. blok – Cévní pfiístupy a intervenãní zákroky
pfiedsedající: J. Kracíková (Praha),
J. Pavlicová (Praha),
L. Vítovcová (Brno)
11.30 – 11.45
SO – 21
ÚSKALÍ CÉVNÍCH P¤ÍSTUPÒ POUÎÍVAN¯CH P¤I HEMODIAL¯ZE
E. Veselá, M. Bartková, L. Hru‰ová (Praha)
11.45 – 12.00
SO – 22
KOMPLIKACE CÉVNÍHO P¤ÍSTUPU U DIALYZOVANÉHO
DIABETIKA (KASUISTIKA)
L. Melmerová, M. Portová, P. Ronová, I. Rychlík (Praha)
12.00 – 12.15
SO – 23
PRÁCE S PERMCATHY U DIALYZOVAN¯CH PACIENTÒ NA HDS STRAHOV
E. Jaro‰ová, F. Diallo, G. Novotná, J. Olivová (Praha)
12.15 – 12.30
SO – 24
ÚLOHA SESTRY P¤I RENÁLNÍ BIOPSII V POJETÍ MODERNÍHO
O·ET¤OVATELSTVÍ
L. Teplá, E. Franãíková (Praha)
12.30 – 12.45
SO – 25
MODERNÍ A ÚâINNÁ LÉâBA CHRONICK¯CH RAN
K. Beãanová, R. Procházková (Praha)
37
POZNÁMKY
38
âeská nefrologická spoleãnost dûkuje za podporu
sv˘m partnerÛm v roce 2006:
PLATINOVÍ SPONZO¤I:
ZLATÍ SPONZO¤I:
ST¤ÍBRNÍ SPONZO¤I:

Podobné dokumenty

Fulltext

Fulltext GF z koncentrace cystatinu C není rozdíl mezi pohlavími, ale je naopak významný rozdíl mezi muži a ženami při použití výpočtu MDRD (tab. 1). Z tohoto hlediska se zdá, že faktor 0,762 v rovnici MDRD...

Více

navigator - CowParade Prague Prague

navigator - CowParade Prague Prague Becherovka / Daniel ·paãek Embryo(MARK BBDO)/Technical Design / Staromûstské nám. 462/27 Becherovka / Daniel ·paãek Embryo(MARK BBDO)/Phase / nám. Republiky, Celnice Becherovka / Daniel ·paãek Embr...

Více

stáhnout

stáhnout v‰ak mezi nû nepatfií. Certifikace souvisí s definicí IFC jako souãástí norem ISO. Formát IFC tedy není závisl˘ na v˘robci software, ale je transparentnû dokumentován. Graphisoft, v˘robce ArchiCADu,...

Více

ZAHRADNICTVÍ Tomáš Petro

ZAHRADNICTVÍ Tomáš Petro vyšlechtěných z osvědčené řady Jollies. Jsou velmi nenáročné na pěstování a proto vhodné zejména pro začátečníky. Pro jejich bohaté kvetení si s nimi rádi obohatí svou sbírku i zkušení pěstitelé. D...

Více

aukční katalog auction catalogue

aukční katalog auction catalogue h) 50 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniωího podání alespoÀ 400 000,- Kã, ale ménû neÏ 1 000 000,- Kã; i) 100 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniωího podání alespoÀ 1 000 000,- Kã; j) jakákoliv vy‰‰í ãástka n...

Více

Sestava 1 - Kramerius 5

Sestava 1 - Kramerius 5 Koukolik F.: Basics of social cognitive and affective neuroscience. XVIII. Interoception and emotional background - 251 Sovova E., Sovova M., Sova M., Pastucha D.: Does chocolate eating decrease ri...

Více

TV Star - Pressdata

TV Star - Pressdata (1954) 7.45 Legenda o ztraceném. Dobr. film It./USA (1957) 9.30 Na Vûtrné hÛrce. Drama VB (1970). Hrají: A. CalderMarshall, T. Dalton, H. Andrews. ReÏie R. Fuest 13.20 âin lásky Drama Fr./USA (1954...

Více

V˘roăní zpráva 2005 - Nemocnice Na Homolce

V˘roăní zpráva 2005 - Nemocnice Na Homolce v rámci zákona o vefiejn˘ch nemocnicích, kter˘ do urãité míry zmûní dosavadní vztahy mezi nemocnicí a zfiizovatelem, tedy Ministerstvem zdravotnictví âR. Zákon poskytne nemocnici vût‰í prostor ve str...

Více

Tisková verze článku

Tisková verze článku dÛsledku vést aÏ k pfiedãasnému vysazení doporuãené terapie [11]. Jak ukazují studie kvality Ïivota, i v tomto ukazateli pfiiná‰ejí pegylované interferony v˘hodu oproti klasick˘m interferonÛm. V mult...

Více