DK 5000 ECO DK 7100 ECO DK 10000 ECO

Komentáře

Transkript

DK 5000 ECO DK 7100 ECO DK 10000 ECO
Originál návodu k obsluze
1
DK 5000 ECO
H612540
DK 7100 ECO
H612720
DK 10000 ECO
H612105
G875587CZ_001
2010/03/jbrg-08
DK 5000 - 10000 ECO
Obsah
1
2
Všeobecné pokyny .................... 1
Obsah dodávky......................... 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Řádné použití ...........................
Symboly ..................................
Technická data .........................
Bezpečnostní pokyny .................
Stavba ....................................
Uvedení do provozu...................
Provoz.....................................
Údržba ....................................
Vyřazení z provozu....................
Hledání závad...........................
Schéma el.zapojení ...................
Schéma proudění ......................
Náhradní díly............................
Záruční podmínky .....................
REACh.....................................
4
CZ
Uvedené obrázky se nacházejí na začátku
návodu k použití.
1
Všeobecné pokyny
Dbejte bezpečnostních pokynů!
Čtěte návod k obsluze!
Kontroly, seřízení a údržba by měly být
dokumentovány v knize o údržbě. Při
dotazech uvádějte sériové číslo, objednací
číslo a název zařízení.
Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte
si pozorně tento návod k obsluze!
Technické změny vyhrazeny. Zobrazení se
může odlišovat od skutečnosti.
1
1
2
3
3
4
4
5
5
5
7
7
7
7
7
2
Obsah dodávky
– Kondenzační sušička
návodem k obsluze
3
stl.
vzduchu
s
Řádné použití
Kondenzační sušička se používá výhradně k
sušení stl. vzduchu do tlaku max. 16 bar.
Použití jiných látek je zakázáno.
Symboly
Pozor:Těmto symbolům věnujte maximální pozornost!
Symbol
Popis
NEBEZPEČÍ
VAROVÁNÍ
POZOR
UPOZORNĚNÍ
Stupeň nebezpečí
Následky nedodržení
bezprostředně hrozící nebezpečí
možné nebezpečí
může vzniknout nebezpečná situace
může vzniknout nebezpečná situace
smrt, těžká zranění
smrt, těžká zranění
lehká zranění
věcné škody
Symbol Význam
Čtěte návod k obsluze
Následky při nedbání pokynů
zranění nebo smrt obsluhy
věcné škody
špatná manipulace
Symbol Význam
Vstup stl. vzduchu
Výstup stl. vzduchu
Výstup kondenzátu
1
CZ DK 5000 - 10000 ECO
5
Technická data
Všeobecná technická data (DK 5000 ECO až DK 10000 ECO)
Vstupní teplota
Provozní tlak
Okolní teplota
Tlakový rosný bod
Napětí
Frekvence
Elektrické jištění (nosné)
Třída krytí
Chladivo
Provozní tlak (chladivo)
5-50
4-16
5-43
3
230
50
10
IP 21
134a
17
°C
bar
°C
°C
V
Hz
A
bar
Specifická technická data
DK 5000 ECO
Objemový
proud při 3 °C 5000
podle DIN/ISO 7183 při 7 °C 6750
Max. příkon
1
Tlaková ztráta
0,21
Připojení vzduchu
R 1 1/2"i
Odvod kondenzátu
R 1/2"
Plnící množství (chladivo)
2,5
Hmotnost
111
DK 7100 ECO
7100
9585
1,3
0,22
R 2"i
R 3/4"
5
170
DK 10000 ECO
10000
13500
1,8
0,23
R 2"i
R 3/4"
5
195
l
l
kW
bar
kg
kg
kg
Montážní rozměry (v mm) viz obr. 2
DK 5000 ECO
DK 7100 ECO
DK 10000 ECO
H
985
1235
B
670
745
T
550
695
A1
913
1023
A2
A3
100
100
372,5 1155
Složení a potenciál globálního oteplování chladiva
R134a
Přísady
HFKW 134a
Podíl (%)
100
GWP 1)
1300 2)
1)Potenciál
2)ve
globálního oteplování (Global Warming Potential)
srovnání s hodnotou 1 pro oxid uhličitý za 100 let
Doporučené podmínky podle DIN/ISO 7183
Teplota
Provozní tlak p1
Vstupní teplota stl. vzduchu
Teplota chladícího vzduchu
Tlakový rosný bod
2
20
7
35
25
3
°C
bar
°C
°C
°C
A4
100
645
A5
187
185
A6
300
mm
372,5 mm
DK 5000 - 10000 ECO
CZ
Korekční faktory
Při jiném provozním tlaku p1 se objemový proud V násobí faktorem f1:
p1 (bar) 3
f1
0,75
4
0,85
5
0,90
6
0,95
7
1,00
8
1,04
9
1,07
10
1,10
11
1,12
12
1,14
14
1,18
16
1,20
Při jiné vstupní teplotě stl. vzduchu t1se objemový proud V násobí faktorem f2:
t1 (°C)
f2
30
1,25
35
1,00
40
0,85
45
0,75
50
0,60
Při jiné teplotě chladícího vzduchu tc se objemový proud V násobí faktorem f3:
tc (°C)
f3
25
1,00
30
0,96
35
0,92
40
0,88
45
0,80
Při jiném tlakové rosném bodu tpd se objemový proud V násobí faktorem f4:
tpd (°C)
f4
6
3
1,00
5
1,2
7
1,35
9
1,45
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ
Nebezpečí
úrazu
při
provozu
otevřeným krytem!
X Uzavřete kryt po provedení údržby!
s
• Pracujte odpočatí, koncentrovaní a řádně
poučení.
• Chraňte sebe, jiné osoby, zvířata, věci a
životní prostředí vhodnými preventivními
opatřeními tak, abyste předešli škodám na
zdraví, věcech či životním prostředí a
zamezili nebezpečí úrazu.
• Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný
personál firmy Schneider Bohemia nebo
její servisní partneři.
• Zásah do chladícího oběhu: během záruční
doby je povolen pouze zásah personálu
Schneider Bohemia s.r.o.
• Podle ES-nařízení 842/2006 musí být
nejpozději do měsíce po opravě netěsnosti
v chladícím okruhu provedeno přezkoušení
těsnosti.
• Manipulace
s
chladícím
médiem:
Dodržujte místní platné předpisy!
• Likvidace kondenzátu: Dodržujte předpisy
dle vodohospodářského zákona resp.
místní předpisy!
• Je zakázáno: používání přístroje k jiným
účelům, než ke kterým je určen; provádět
nouzové opravy; používat jiné zdroje
energie; odstraňovat nebo poškozovat
bezpečnostní zařízení; používání při
netěsnostech nebo poruchách provozu;
používat jiné než originální náhradní díly;
zařízení
pod
tlakem
transportovat,
provádět údržbu, opravovat, ponechat bez
dozoru; kouřit; používat v blízkosti
otevřeného ohně; odstraňovat nálepky.
7
01
02
03
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
Stavba
Výstup stl. vzduchu
Vstup stl. vzduchu
Vypínač ZAP/VYP (EIN/AUS)
Výměník tepla
Bypass ventil horkého plynu
Odvaděč
kondenzátu
(plovákový
odvaděč)
Kompresor na chladivo
Odvod kondenzátu
Expanzní ventil
Filtr chladiva
Kondenzátor chladiva
Motor ventilátoru
Ventilátor
Zásobník chladiva
3
CZ DK 5000 - 10000 ECO
8
Uvedení do provozu
Dbejte bezpečnostních pokynů!
8.1
Transport
• Kondenzační sušičku transportujte bez
tlaku a ve svislé poloze.
8.2
Ustavení
Podmínky v provozu
• Prostor: bezprašný, suchý, dobře větraný.
Montáž
• Okolo kondenzační sušičky dodržujte volný
prostor 50 cm, tím zajistíte správný chod,
větrání a možnost přístupu při údržbě.
• Pro potrubí v bezprostřední blízkosti
kondenzační sušičky pamatujte alespoň na
jeden uchycovací kotevní bod.
• Potrubí v žádném případě nepodepírejte na
kondenzační sušičce.
• Dbejte na to, aby kondenzační sušička byla
s potrubím propojena tak, aby na ní nebyly
přenášeny žádné vibrace.
• Pro údržbu bez přerušení provozu
doporučujeme instalovat obchozí potrubí.
• Při montáži vstupního a výstupního vedení
musí být připojení na kondenzační sušičku
přidržováno
odpovídajícím
nářadím,
kterým zabráníte překroucení připojení!
• Nesmí být použity žádné kónické závity
nebo připojení.
• Závity připojovacího potrubí nerozšiřovat
ani neměnit.
• Závity připojovacího potrubí musí být
odborně utěsněny: do 3/4" pomocí Loctite
243, větší závity pomocí teflonové pásky.
Elektrické připojení
• Napětí v síti musí odpovídat údajům na
štítku kompresoru.
• El. zabezpečení viz Technická data.
•
L Při použití prodlužovacího kabelu: průřez
vedení: min. 2,5 mm˛; max. délka
kabelu:3 m.
Před uvedením do provozu
1. Proveďte vizuální prohlídku.
2. Zkontrolujte elektrické připojení.
9
Provoz
Dbejte bezpečnostních pokynů!
4
9.1
Použití
1. Kondenzační sušičku připojte k el. síti.
2. Kondenzační sušičku uveďte do provozu
pomocí tlačítka ZAP/VYP. Aktivuje se
odvod kondenzátu a předehřívání
kompresoru (jen u DK 10000 ECO).
Upozornění pro DK 10000 ECO:
Po delším odpojení sušičky je kompresor
na chladivo studený a proto potřebuje 4
hodiny předehřívat. Během této doby
nesmí být přiváděn ŽÁDNÝ stlačený
vzduch.
3. Poté
do
sušičky
pomalu
pusťte
stl.vzduch.
9.2
Řízení teploty
Ilustrace viz obr. 5a
Na
ukazateli
se
zobrazuje
teplota
ochlazeného stl.vzduchu.
Chování sušičky dle teploty
Dokud je naměřená teplota v rozsahu
normálních hodnot, svítí ECO-ukazatel F a
relé RL 1 je vypnuté.
Klesne-li teplota na +2° C a je takto stabilní
po 10 min., pak řízení vypne sušičku.
Dosáhne-li teplota +9° C, pak řízení sušičku
znovu zapne.
Dostane-li se naměřená teplota mimo
nastavené mezní hodnoty, zhasne ECOukazatel F a sepne se relé RL 1.
V případě poplachu
Dostane-li
se
naměřená
teplota
za
nastavenou hranici alarmu, rozsvítí se
červený ALM-ukazatel E a sepne se relé
RL 2.
Dostane-li se naměřená teplote zpět pod
hranici alarmu, zhasne ALM-ukazatel E a relé
RL 2 se rozpojí.
9.3
Po použití
1. Obchozí potrubí (v případě, že je k
dispozici): pomalu nastavte do pozice
"obchvat" (viz návod k obsluze
obchozího potrubí).
2. Když je přívod vzduchu uzavřený z obou
stran, vypněte sušičku vypínačem ZAP/
VYP.
Sušička typu DK 10000 ECO by měla
zůstat neustále zapnutá, aby byla
kdykoli připravena k provozu.
DK 5000 - 10000 ECO
10
CZ
Údržba
Dbejte bezpečnostních pokynů!
Interval
měsíčně
ročně
10.1
Činnost údržby
viz kapitola
Vyčistit zkapalňovač chladiva (kondenzátor) a celý 10.2
přístroj
Údržba odvaděče kondenzátu
10.3
Před prováděním údržby
1. Uzavřete přívod stl.vzduchu.
2. Odstraňte levý boční plech.
3. Zmáčkněte tlačítko "TEST" na odvaděči
kondenzátu. Tím se odvede kondenzát,
otestuje funkce odvaděče a odvzdušní
kondenzační sušička.
4. Sušičku vypněte na vypínači ZAP/VYP,
vytáhněte zástrčku z el. sítě.
5. Proveďte údržbové práce.
6. Namontujte zpět boční plech.
10.2
Čištění zkapalňovače
chladiva (kondenzátoru)
1. Kondenzátor (děrovaný plech na krytu)
vyčistěte měkkým kartáčkem.
2. V případě potřeby odstraňte kryt sušičky
a kondenzátor vyčistěte přímo měkkým
kartáčkem.
3. Namontujte zpět boční plech a kryt
sušičky.
10.3
Údržba odvaděče
kondenzátu
Viz obr. 6a.
Ovaděč kondenzátu Bekomat
Servisní jednotku odvaděče kondenzátu je
potřeba ročně měnit.
1. Zmáčkněte západku (poz. 02) a vyjměte
řídící jednotku (poz. 01).
2. Servisní jednotku odpojte od přívodu a
odvodu kondenzátu (poz. 04 + 03).
Demontujte kryt (poz. 06).
3. Namontujte k řídící jednotce odpovídající
servisní jednotku (poz. 05), dbejte
přitom na označení typu a barvu
západky.
4. V provozu vyzkoušejte těsnost připojení.
11
Vyřazení z provozu
Dbejte bezpečnostních pokynů!
Postupujte jako v kapitole 10.1.
11.1
Likvidace
Přístroj a obaly likvidujte podle platných
předpisů.
12
Hledání závad
Dbejte bezpečnostních pokynů!
Závada
Příčina
Odstranění
Ukazatel
provozu Vypadl přetlakový
svítí, ale kompresor spínač pro chladivo.
neběží.
Okolní tepota je příliš vysoká.
Spínač se zeleným tlačítkem
vraťte do původní polohy.
Teplotu
snižte
důkladným
vyvětráním místnosti, kde je
sušička provozována.
Udržujte teplotu pod hranicí
maxima.
Kondenzátor je ucpaný prachem. Kondenzátor vyčistěte.
Chyba v elektřině.
Zkontrolujte komponenty / kabely.
Vypadly pojistky.
Pojistky vyměňte. Při opakovaném
výskytu této závady volejte servis
firmy Schneider Bohemia.
5
CZ DK 5000 - 10000 ECO
Závada
Příčina
Odstranění
Ukazatel
provozu
svítí, ale ventilátor
neběží.
Voda v zařízení
Ventilátor musí běžet, když je
dosaženo horní hranice tlaku
chladiva.
Odvod kondenzátu
je ucpaný / poškozený.
Zajistěte
průchod
vzduchu.
Ventilátor se musí volně otáčet.
Dejte odvod kondenzátu do
pořádku, zkontrolujte výkonnost
sušičky.
Obchozí potrubí je otevřené.
Zkontrolujte uzavírací kohouty.
Příliš vysoká vlhkost.
Zkontrolujte odlučovač vody.
Kondenzátor je ucpaný prachem. Kondenzátor vyčistěte.
Chladící systém
Zjistěte, zda běží kompresor a
nefunguje.
ventilátor. Pokud ne, volejte servis
firmy Schneider Bohemia.
Vysoká ztráta tlaku
Vstupní vzduchový filtr
Filtr vyměňte.
je zanesený.
Zamrzlá vedení.
Teplota v místnosti musí být vyšší
než 5°C.
Nechte zkontrolovat nastavení
sušičky
servisním
technikem
Schneider Bohemia.
Sušička neběží popř. Není napětí v síti.
Připojte napětí.
se cyklicky zapíná a
Zapněte přístroj.
vypíná.
Překontrolujte pojistky a hlavní
spínač.
Vypadly pojistky / jistič.
Vyměňte pojistky / vraťte jistič do
původní polohy.
Spálené
pojistky
nikdy
nenahrazujte silnějšími.
Teplota v místnosti je příliš Teplotu
snižte
důkladným
vysoká.
vyvětráním místnosti, kde je
sušička provozována.
Udržujte teplotu pod hranicí
maxima.
Kondenzátor je ucpaný prachem. Kondenzátor vyčistěte.
Ukazuje se <Err> .
Rosný bod je příliš nízký / vysoký. Volejte servis firmy Schneider
Bohemia.
V případě potřeby se obracejte na naše servisní místa, viz poslední strana.
6
DK 5000 - 10000 ECO
13
Schéma el.zapojení
viz obr. 3
S1
S11
M1
K1
C
M2
S10
K20
A20
Vypínač ZAP/VYP
Přetlakový spínač chladiva
Motor pro kompresor chladiva
Rozběhové relé
Ochrana motoru
Kompresor chladiva
Startovací kondenzátor
Provozní kondenzátor
Pomocné vinutí
Provozní vinutí
Zahřívání kompresoru chladiva
(jen u DK 10000 ECO)
Motor pro ventilátor
Tlakový spínač ventilátoru
Odvaděč kopndenzátu
Ventil pro odvod kondenzátu
14
Schéma proudění
A40-1
A40-2
b
a
A30
viz obr. 4
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
6
7
8
Kompresor chladiva
Kondenzátor
Vedení kapaliny se sběračem
Sušící filtr
Expanzní ventil
Výměník tepla
Odvaděč kondenzátu
ESA-termostat
Horký plyn-Bypass ventil
Sací vedení
Zahřívání kompresoru chladiva
Tepelný spínač
Přetlakový spínač chladiva
Manometr
Vstup stl.vzduchu
Výstup stl.vzduchu
Mikrofiltr přívodu stl.vzduchu
15
CZ
Náhradní díly
Aktuální expluatační výkresy a kusovníky
náhradních dílů jsou k dispozici na
internetových stránkách www.schneiderairsystems.com/td/. Se speciálními dotazy
se, prosím, obracejte přímo na servisní
oddělení firmy Schneider Bohemia nebo
kontaktujte Vašeho prodejce.
16
Záruční podmínky
Podklad pro uplatnění reklamace:
kompletní přístroj v původním stavu a doklad
o koupi.
Schneider Bohemia poskytuje podle
zákona záruku na chyby materiálu a
výrobní chyby:
dle údaje uvedeného v záručním listě
Ze záruky jsou vyloučeny: Spotřební
(opotřebitelné)
díly;
škody
vzniklé
nesprávným používáním; škody způsobené
přetížením zařízení; škody vzniklé špatnou
manipulací; škody vzniklé nedostatečnou /
špatnou / žádnou údržbou; škody vyvolané
velkou
prašností;
škody
způsobené
nevhodným zacházením; škody způsobené
nedbáním návodu k obsluze; škody
způsobené chybným elektrickým připojením;
škody vzniklé nevhodnou instalací.
V záruční době: Zásah do chladícího oběhu
pouze odborným personálem společnosti
Schneider Bohemia
17
REACh
REACh je nařízení o chemických látkách,
platné od roku 2007 v celé Evropě. Jako
následný uživatel, tedy jako výrobce výrobků
jsme si vědomi své informační povinnosti
vůči zákazníkům. Abychom vás mohli vždy
informovat
o nejnovějším
vývoji
a o možných látkách ze seznamu látek
v našich výrobcích, vytvořili jsme pro vás
následující webovou stránku:
www.schneider-airsystems.com/reach
7
Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Str. 43
D-72770 Reutlingen
DE
EG-Konformitätserklärung
Druckluft-Kältetrockner:
Serien-Nr.:
Wir erklären in alleiniger Verantwortung,
DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar
T870036
dass dieses Produkt mit folgenden
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar
T870037
Richtlinien übereinstimmt: 2006/42/EG
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar
T870039
Maschinenrichtlinie in Verbindung mit
Jahr der CE-Kennzeichnung:
2010
97/23/EG Druckgeräte-Richtlinie und
Der Unterzeichner ist Leiter Forschung und Entwicklung; Dokumentationsbeauftragter
2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie;
2004/108/EG EMV-Richtlinie.
GB
EC Declaration of Conformity
Compressed air cold dryer:
Serial no.:
We declare under our sole responsibility
DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0.21 bar
T870036
that this product complies with the
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0.22 bar
T870037
following guidelines: 2006/42/EC
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0.23 bar
T870039
machinery directive in conjunction with
Year of CE mark:
2010
97/23/EC pressure equipment directive and
Undersigned is Head of research and development; Documentation representative
2006/95/EC low voltage directive;
2004/108/EG EMC-directive.
F
Déclaration de conformité CE
Sécheur frigorifique à air comprimé
N° de série :
Nous déclarons, sous notre seule
DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar
T870036
responsabilité, que ce produit est conforme
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar
T870037
aux directives suivantes : directive machine
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar
T870039
2006/42/CE associée à la directive
Year of CE mark:
2010
97/23/CE équipements sous pressions et la
Signataire est Directeur de recherche et développement; Responsable de
directive 2006/95/CE basse tension ;
documentation
directive CEM.
E
Declaración de conformidad CE
Secador frigorífico de aire comprimido
N.º serie:
Por la presente declaramos bajo nuestra
DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar
T870036
exclusiva responsabilidad que este producto
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar
T870037
cumple con las siguientes directivas:
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar
T870039
2006/42/EC Directiva de máquinas en
Año del marcado "CE" de conformidad:
2010
combinación con 97/23/EC Directiva de
El firmante es Director de investigación y desarrollo; Responsable de documentación
equipos de presión y 2006/95/EC Directiva
de baja tensión; 2004/108/EC sobre
compatibilidad electromagnética.
NL
EG-conformiteitsverklaring
Perslucht-koeldroger
Serienr.:
Wij verklaren in uitsluitende
DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar
T870036
verantwoording dat dit product
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar
T870037
overeenkomt met de volgende richtlijnen:
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar
T870039
2006/42/EG machinerichtlijn in combinatie
Jaar van de CE-markering:
2010
met 97/23/EG drukapparatuur-richtlijn en
Ondertekend: Hoofd Onderzoek en ontwikkeling; Documentatieverantwoordelijke
2006/95/EG laagspanningsrichtlijn;
2004/108/EG EMV-richtlijn.
PL
Deklaracja zgodności WE
Osuszacz chłodniczy:
Nr seryjny:
Niniejszym oświadczamy na własną
DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar
T870036
odpowiedzialność, iż produkt ten jest
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar
T870037
zgodny z następującymi wytycznymi oraz
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar
T870039
normami: 2006/42/WE Dyrektywa
Rok oznakowania CE:
2010
maszynowa w połączeniu z 97/23/WE
Podpis: Kierownik Działu Badań i Rozwoju; Rzeczoznawca
dyrektywą dot. urządzeń pneumatycznych i
2006/95/WE dyrektywą niskonapięciową;
2004/108/WE dyrektywą dot.
kompatybilności elektromagnetycznej.
H
EG-konformitásnyilatkozat
Sűrített-levegő hűtveszárítóhoz:
Sorozatszám:
Kizárólagos felelõsségünk tudatában
DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar
T870036
kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar
T870037
következõ irányelveknek: 2006/42/EK
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar
T870039
Gépek-irányelv összefügésben a 97/23/EK
A CE-bejegyzés éve:
2010
Nyomáselőállító készülékek-irányelvvel és
Aláíró: Fejlesztés/Kísérlet vezetõje; A dokumentálás felelõse
2006/95/EK Alacsony feszültségű
irányelvek; 2004/108/EK EMV-irányelvek.
CZ
ES-Prohlášení o shodě
Kondenzační sušičky:
Sériové č.:
Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že
DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar
T870036
tento výrobek je ve shodě s následujícími
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar
T870037
směrnicemi: 2006/42/ES Směrnice pro
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar
T870039
strojní zařízení s 97/23/ES Směrnice pro
Rok označení CE:
2010
tlaková zařízení a 2006/95/ES Směrnice pro Podepsaná osoba je vedoucí vývoje a výzkumu; Zodpovědný za dokumentaci
elektrická zařízení nízkého napětí;
2004/108/EG Směrnice o EMC.
Reutlingen, 29.03.2010
i.V./pp/ p.p./bij volmacht/ z up./ v zastoupení
Christian Kneip
Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Str. 43
D-72770 Reutlingen
SK
EG-Osvedčenie konformity
Prehlasujeme na našu zodpovednosť, že
daný produkt zodpovedá nasledovným
smerniciam: : 2006/42/ES Smernica
o strojoch spolu so 97/23/ES Smernicou
o tlakových zariadeniach, a 2006/95/ES
Smernicou o nízkonapäťových zariadeniach;
2004/108/ES Smernica
o elektromagnetickej kompatibilite (EMV).
RUS
Декларация о соответствии ЕС
Мы заявляем со всей ответственностью,
что данное изделие соответствует
следующим стандартам: 2006/42/EG
директива по машинному оборудованию,
а также 97/23/EG директива по
оборудованию под давлением, и
2006/95/EG директива по низковольтному
оборудованию; 2004/108/EG директива
по ЭМС
Kondenzačná sušička:
DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar
Rok označenia CE:
Podpísaný je vedúci vývoja/skúšky; zodpovedný za dokumentáciu
Осушитель сжатого воздуха:
DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar
Год маркировки CE:
Sériové č.:
T870036
T870037
T870039
2010
Серийный №:
T870036
T870037
T870039
2010
Нижеподписавшийся: Руководитель отдела исследования и
развития; ответственный за документацию
Reutlingen, 29.03.2010
v.z./Во исполнение Christian Kneip
Anhang zur Konformitätserklärung vom 29.03.2010 für Druckluft-Kältetrockner
DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min,
Annex to Declaration of Conformity dated 29.03.2010 for compressed air cold dryer
pmax = 16 bar (бар), p=0,21 bar (бар)
Annexe sur la déclaration de conformité du 29/03/2010 pour sécheur frigorifique à air
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min,
comprimé
pmax = 16 bar (бар), p=0,22 bar (бар)
Apéndice de la Declaración de conformidad de 29.03.2010 para el secador frigorífico
DK 10000 EC, qv1 = 10000 l/min,
de aire comprimido
pmax = 16 bar (бар), p=0,23 bar (бар)
Bijlage voor de conformiteitsverklaring van 29.03.2010 voor perslucht-koeldroger
Załącznik do deklaracji zgodności z dnia 29.03.2010 dotyczący osuszacza
chłodniczeg
Melléklet a Konformitásnyilatkozathoz 2010.03.29-án a sűrített-levegő
hűtveszárítóhoz
Dodatek k Prohlášení o shodě z 29.03.2010 pro šroubové kompresor
Príloha Vyhlásenia o zhode zo 29.03.2010 pre kondenzačné sušička
Приложение к Декларации о соответствии от 29.03.2010 для Осушитель сжатого
воздуха
Die Fertigung erfolgte unter Beachtung der folgenden Normen:
Production was carried out in compliance with the following standards:
La fabrication a été effectuée dans le respect des normes suivantes :
Este equipo se fabricó de conformidad con las siguientes normas:
De fabricage vond plaats onder naleving van de volgende normen:
Urządzenie wyprodukowano z zachowaniem wymienionych poniżej norm:
A gyártás a következő normatívák figyelembevételével történik:
Výroba probíhá v souladu s uvedenými normami:
Výroba prebehla v súlade s nasledujúcimi normami:
При изготовлении были соблюдены следующие стандарты:
Maschine/Machine/Machine /Máquina/Machine/Maszyna/ Elektrik/Electrical system/ Électrique /Sistema eléctrico/
Gépek/ Strojní zařízení /Zariadenie/Агрегат:
Elektrotechniek/Elektryka/Elektromosság/elektrická
zařízení/Elektrická výbava/Электрооборудование:
EN 60335-2-34:2002; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-4:2007
EN ISO 12100-1:2003; EN ISO 12100-2:2003; EN 983:1996
+A1:2008; EN 378-1:2008; EN 378-2:2008+A1:2009; EN 3783:2008; EN 378-3:2008
Die ausführlichen Bezeichnungen der Normen können in den Amtsblättern der EU auf http://www.newapproach.org/ nachgesehen
werden.
The detailed designations of the standards can be viewed in the EU gazettes under http://www.newapproach.org/
Les désignations détaillées des normes sont disponibles dans les journaux officiels de l'UE sur http://www.newapproach.org.
Para conocer la denominación completa de las normas, consulte los boletines oficiales de la UE (http://www.newapproach.org/)Een
uitvoerige beschrijving van de normen kan in de publikatiebladen van de EU op http://www.newapproach.org/ bekeken
wordenSzczegółowe oznaczenia norm podane są w odpowiednich dokmentacjach UE dostępnych na stronie
http://www.newapproach.org/A normatívák teljes szövege megtalálható a http://www.newapproach.org/ oldalon.
Úplná znění norem můžete nahlédnout na úředních stránkách EU http://www.newapproach.org/.
Podrobné označenia noriem možno nájsť v úradných vestníkoch EÚ na http://www.newapproach.org/Подробные обозначения
стандартов см. в официальных бюллетенях ЕС на http://www.newapproach.org.
Service
Service
Deutschland
Schweiz
Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Str. 43
D-72770 Reutlingen
Tooltechnic Systems (Schweiz) AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
+49 (0) 71 21 9 59-2 44
+49 (0) 71 21 9 59-2 69
E-Mail: [email protected]
+41 - 44 744 27 27
+41 - 44 744 27 28
E-Mail: [email protected]
Österreich
Slowakei / Slovensko
Tooltechnic Systems GmbH
Lützowgasse 14
A-1140 Wien
Schneider Slovensko
Novozamocka 165
SK-94905 Nitra
+49 (0) 7121 959-156
+49 (0) 7121 959-151
E-Mail: [email protected]
00421 / 37 / 6 522 775
00421 / 37 / 6 522 776
E-Mail: [email protected]
Tschechien/ Česká Republika
Ungarn / Magyaroszág
Schneider Bohemia, spol. s.r.o.
Sulkov 555
CZ-33021 Líně
Schneider Légtechnika Kft.
Rákóczi u. 138
HU-7100 Szekszárd
+420 377 911 314
+420 377 911 005
E-Mail: [email protected]
0036 / 74 / 41 21 62
0036 / 74 / 31 92 14
E-Mail: [email protected]
Frankreich / France
Niederlande / Nederland
Tooltechnic Systems E.U.R.L
Marque Festool
47 Grande Allée du 12 Février 1934
Noisiel
77448 Marne La vallée Cedex 2
Tooltechnic Systems BV
Coenecoop 715
2741 PW Waddinxveen
Postbus 39
2740 AA Waddinxveen
(+33) -1- 60 06 64 30
(+33) -1- 60 06 62 26
E-Mail: [email protected]
(0031) 182 -621 9 40
(0031) 182 -621 9 49
E-Mail: [email protected]
Polen / Polska
Spanien / España
Tooltechnic Systems (Polska) Sp.z.o.o.
ul. Mszczonowska 7
05-090 RASZYN, Janki k. W-wy
TTS Tooltechnic Systems, S.L.U.
Paseo de la Zona Franca 69-73
E-08038 Barcelona
+48 – 22 711 41 61
+48 – 22 720 11 00
E-Mail: [email protected]
+34 93 264 3032
+34 93 264 3033
E-Mail: [email protected]
Россия / Rossija
Tooltechnic Systems
ул. Красноказарменная, 13
111250, Москва
(007) -495- 72195 85
(007) -495- 361 22 09
E-Mail: [email protected]
http://www.schneider-airsystems.com

Podobné dokumenty