Farní listy září 2016 - Římskokatolická farnost Uherský Brod

Komentáře

Transkript

Farní listy září 2016 - Římskokatolická farnost Uherský Brod
Farní listy září 2016
www.farnostuherskybrod.cz
Farní listy
září 2016
„Moudrému dej a bude ještě
moudřejší, pouč spravedlivého
a přibude mu znalostí.“
(Př 9, 9)
Svatý rok milosrdenství
8.12.2015 – 20.11.2016
ÚVODNÍK
Milí farníci,
Vítám vás po prázdninách a dovolených, doufám, ţe jste si odpočinuli a našli si více času pro sebe i své blízké. Nejen
pro naši Katolickou základní školu začíná nový školní rok. Také aktivity ve farnostech se většinou kryjí právě s tímto
obdobím. Díky Pánu Bohu, podpoře města Uherský Brod, ministerstva i díky vám farníkům, se podařilo dokončit nátěr
fasády věţe farního kostela a opravu věţních hodin, přidalo se více zábran proti holubům a v interiéru pomalu končí
další etapa restaurování bočního oltáře Panny Marie Lurdské. Dále pracujeme na přípravě rekonstrukce hospodářské
budovy ve dvoře fary. Novinkou bude v naší farnosti desetiměsíční pastorační kurz pro zájemce z našeho i okolních
děkanátů, který začne v září. O sobotách budou probíhat přednášky na naší faře pro 35 účastníků, kteří se budou
vzdělávat v základních teologických i pastoračních oborech. Absolventi pak budou připraveni po dohodě se svými faráři
přijmout různé sluţby ve farnostech. Bude to zajímavá práce, na které se podílí kněţí z našeho děkanátu, ale i ochotní
přednášející odjinud. V září se opět setká nová pastorační rada, abychom připravili pastorační plán na další období.
Pomalu bude třeba připravovat Růţencovou pouť. Ve farnosti začínám sedmý rok a s Boţí pomocí doufám, ţe bude
poţehnaný. Jsem rád, ţe o. Tomasz zůstává jako kaplan a nejbliţší kolega. Spolu s o. Zdeňkem Klimešem, s o. Janem
Rajlichem OP a spolupracovníky na faře budeme opět vytvářet náš „farní tým―, který bude zajišťovat vše potřebné pro
provoz naší farnosti (i děkanátu). Těším se na další období spolupráce a prosím o podporu i modlitbu.
o. Josef
MLADÍ Z NAŠEHO DĚKANÁTU SE ZÚČASTNILI SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŢE
Ve druhé polovině července letošního roku se uskutečnily v Krakově Světové dny mládeţe, jejichţ vrcholem bylo setkání
papeţe Františka s mladými lidmi z celého světa. Samotnému setkání předcházely dny v diecézích, kde jsme mohli lépe
poznat polský národ a jejich kulturu. Obou částí programu se zúčastnilo asi 35 mladých z Uherského Brodu a okolí.
Mladí z našeho děkanátu strávili
předprogram ve farnosti Brożec, která
zahrnuje tři vesnice. Na programu se
podílelo asi 45 místních farníků,
mladších i starších. Kaţdý den jsme
se zabývali různými činnostmi. První
dny to bylo zejména seznamování,
hraní her, tancování, výlety do okolí,
ale i kříţová cesta či adorace. Třetí
den jsme jako skutek milosrdenství
navštívili nemocné ve farnosti a staré
lidi v nedalekém domově důchodců.
V sobotu jsme se vydali na pouť na
horu sv. Anny, kde jsme se setkali
s dalšími 7000 lidmi, kteří trávili
předprogram ve stejné diecézi.
Následoval průvod městem Opole,
které je hlavním centrem diecéze,
a poté festival mladých aţ do nočních
hodin.
Neděli
jsme
strávili
s hostitelskými rodinami. V pondělí
nastalo loučení, avšak nemuseli jsme
příliš smutnit, protoţe mnozí z našich
hostitelů jeli společně s námi také na setkání do Krakova. Z předprogramu jsme si odnesli, kromě skvělých záţitků
a vzpomínek, také mnohá přátelství, a proto na podzim plánujeme pozvat naše úţasné hostitele na oplátku k nám na
Slovácko.
Farní listy září 2016
www.farnostuherskybrod.cz
Jedním z nejdůleţitějších míst v Krakově pro nás bylo České národní centrum, které se nacházelo v cisterciáckém
opatství ve čtvrti Mogila. Zde probíhaly kaţdý den mše svaté s našimi biskupy, katecheze a další doprovodný program.
Většina z nás byla ubytována v místních školách a tělocvičnách, menší část bydlela v rodinách. Úterý patřilo prohlídce
města a navečer se konala zahajovací mše svatá s kardinálem Dziwiszem. Ve středu jsme se vydali na pouť do
Lagiewnik, kde jsme mj. navštívili baziliku Boţího milosrdenství, kde se mnozí z vás zúčastnili Národní poutě v květnu
letošního roku. Hlavní čtvrteční událostí bylo přivítání se Svatým otcem Františkem, někteří z nás se také vydali do
centra města, kde probíhaly různé doprovodné akce. Páteční program zahrnoval v podvečer kříţovou cestu s papeţem
v parku Błonia. V sobotu dopoledne jsme se společně se statisíci dalšími poutníky vydali na Campus Misericordiae,
který se nacházel jiţně od Krakova. Zde jsme zůstali aţ do večerní vigilie se Svatým otcem a přespali zde pod širým
nebem. V neděli dopoledne proběhla závěrečná mše svatá, které se zúčastnilo aţ 2,5 milionu poutníků. Z Krakova jsme
odjeli v nočních hodinách a do Olomouce jsme šťastně dorazili po třetí hodině ranní.
Dvanáct dnů strávených v Polsku bylo pro nás nezapomenutelným záţitkem a obrovskou duchovní posilou. Na setkání
se statisíci mladými lidmi, se kterými jsme mohli sdílet naši víru. Na setkání s papeţem Františkem. A zejména na
setkání s Pánem, který byl po celou dobu uprostřed nás všech. Touto cestou chceme poděkovat Vám farníkům nejen za
četné modlitby, ale také za vaše dary do celonárodní sbírky, která se konala v minulém roce.
Matěj Maděra
KALENDÁŘ
2. září – První pátek v měsíci
Výstav Nejsvětější Svátosti k soukromé adoraci bude ve farním kostele od 13:00 do 18:00, v klášterním kostele od 14:00
do 16:00.
3. září – První sobota v měsíci v klášterním kostele
Modlitba rozjímavého růţence v 15:15, mše sv. v 16:00 za Svatého otce a na jeho úmysly.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeţe a učitele církve
8. září – Svátek Narození Panny Marie
Mimořádné Mariino místo a postavení v dějinách spásy vyplývá z toho, ţe je Matkou Spasitele podle přislíbení, o němţ
hovoří jiţ začátek Bible (Gen 3,15) a nejedno proroctví. V Marii se nenarodila pouze nejvýše postavená ţena, ale
i nejpokornější sluţebnice. V tom je obrazem svého Syna, jímţ byla „předem vykoupena― vzhledem k uskutečňování
spásy. Podle plánu nebylo moţné Boţí vtělení do bytosti poznamenané hříchem, proto Maria obdrţela přednostní milost
z přibliţující se Kristovy oběti. A proto je v pravdě nazývaná „Jitřenkou spásy― a od anděla jiţ před početím Jeţíše
milostiplná.
13. září – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14. září – Svátek Povýšení svatého Kříţe
15. září – Památka Panny Marie Bolestné
16. září – Památka sv. Ludmily, mučednice
20. září – Památka sv. Ondřeje Kim-Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Z výběrčího poplatků ve městě Kafarnau se stal apoštol, který jako očitý svědek napsal první evangelium. Původně je
hlásal Ţidům v Palestině, pak jim zanechal psanou verzi a odešel toto evangelium šířit mezi pohany. Jeho cesty nelze
s jistotou potvrdit, ale starokřesťanská tradice uvádí Persii, Pont u Černého moře a zvláště Etiopii. Východní a západní
křesťané ho uctívají jako mučedníka.
Patron: celníků, bankovních a finančních úředníků; vzýván o pomoc k překonání návyku na alkohol.
Atributy: anděl nebo Syn člověka, kopí, měšec, sekera, úhelník.
27. září – Památka sv. Vincence de Paul, kněze
28. září – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního
chrámu a olomoucké arcidiecéze
Svatý Václav je vzorem křesťanského panovníka a svatosti. Jeho ţivot i smrt svědčí o tom, ţe zdravý ţivot národa
spočívá na vzdělanosti a mravnosti se ţivým vztahem k Bohu.
29. září – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Bible nám představuje tyto tři archanděly jako ty, kteří stojí před Bohem. Povšimněme si jejich jmen a významu slova
v hebrejštině:
Michael – „Kdo je jako Bůh?―
Gabriel – „Bůh ukázal svou sílu― (či „Muţ Boţí―)
Rafael – „Bůh uzdravil―.
Nevystupují jako ti, kdo své činy připisují pouze sobě, ale dávají za ně jméno Boha, neboť věrně stojí před Jeho tváří
a plní svěřené úkoly Jeho jménem.
30. září – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
BLAHOPŘÁNÍ
Ať Pán ţehná všem, kteří slaví v měsíci
září své narozeniny a jmeniny.
Mše svatá za tyto oslavence bude
slouţena ve farním kostele dne
24. 9. 2016
2
Farní listy září 2016
www.farnostuherskybrod.cz
OHLÉDNUTÍ ZA „TOMÁŠOVOU PRIMICÍ“ V UHERSKÉM BRODĚ A V POLSKÉM
PRZYBOROWU
V sobotu 25. června přijal v katedrále sv. Václava
v Olomouci kněţské svěcení náš jáhen Tomáš. Účast
věřících z našich farností, kteří se přijeli za Tomáše
modlit, byla obohacena účastí krojovanými věřících
z rodiště Tomáše.
Na druhý den po svěcení v neděli 26.6. měl Tomáš ve
farním kostele „malou primici― opět za účasti krojovaných,
tentokrát našich místních. Na farním dvoře pak
následovalo malé občerstvení. Vše probíhalo v milé,
přátelské atmosféře (chutné dobroty, které navařil Gusta
Vlk, všem moc chutnaly).
V neděli 3.července jsme se někteří zúčastnili primiční
mše sv. v polském Przyborowu, rodišti Tomáše. Místní
obyvatelé této vesnice byli velmi vděční a šťastní, ţe
z jejich řad asi po 25 letech vzešel kněz. Pro nás Čechy
to byl velmi nezvyklý a úţasný záţitek, jak se místní lidé
chopili příprav a oslav této primice. Ve vesnici nebyl
jediný dům ani plot, který by nebyl ozdobený barevnými
květy a fáborky. Velmi milé aţ dojemné bylo, ţe na
uvítacích slavobránách byl vţdy i český text (např. vítáme
milé hosty z Moravy, Sv. Václave, oroduj za nás apod.).
Tomáš putoval spolu s rodiči a místním farářem v krásně vyzdobeném kočáře s koňským spřeţením a s kapelou, se
všemi krojovanými, od kostela, kde byl pokřtěný, do rodného Przyborowa, kde na hranicích vesnice opět čekali
krojovaní, starosta, a všude Tomáše vítali zpěvem, gratulacemi a také chlebem a solí.
Po primiční mši sv. byla uspořádaná hostina v kulturním domě, které se zúčastnilo kolem 250 lidí, po obědě přichystali
Tomášovi mládeţ, ministranti a děti ze schóly hudebně- dramatické vystoupení, které bylo pojaté váţně i s humorem.
Pak následovalo taneční odpoledne, proloţené dobrým jídlem a pitím, aţ do pozdních večerních hodin.
Polští přátelé k nám byli velmi přívětiví a pohostinní a věříme, ţe se nám brzy podaří jim jejich pohostinnost oplatit.
Také děkujeme Bohu i Tomášovým rodičům, ţe vychovali tak milého a hodného kněze.
A.M.
AKTUALITY Z KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zahájení nového školního roku 2016/2017
Nový školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 v 9 hodin mší svatou ve farním kostele v Uherském Brodě. Na mši
svatou také srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, farníky a příznivce naší školy, aby spolu s námi vyprošovali
dětem i celé škole Boţí pomoc a ochranu do nového školního roku.
Sraz ţáků je v 8.45 hodin před kostelem. Prváčci si vezmou s sebou aktovky, které jim budou poţehnány.
Předškolička 2016/2017
Opět nabízíme předškolákům a jejich rodičům moţnost podívat se a vyzkoušet si školní prostředí
nanečisto. I v novém školním roce se uskuteční několik setkání v tzv. Předškoličce. Ty probíhají
v určených termínech vţdy v 16.00 hodin v budově I. stupně Katolické ZŠ na Jirchářské ulici.
Termíny: 19. října 2016, 16. listopadu 2016, 14. prosince 2016, 8. února 2017, 15. března 2017
Na společná setkání se těší ředitel školy Ivo Ertl a paní učitelky
3
Farní listy září 2016
www.farnostuherskybrod.cz
CENTRUM PRO RODINU
Zveme maminky na rodičovské dovolené do Křesťanského klubu maminek s dětmi SVATOJÁNEK, který bude od 7. září
probíhat kaţdý týden vţdy od 9:00 do 11:30 v Centru pro rodinu na klášteře. Je připraven program pro děti, zpívání,
povídání a jednoduché tvoření. Maminky se mohou pomodlit, vzájemně se sdílet o radostech i strastech rodičovství,
inspirovat se a načerpat klid a pohodu. Přezůvky s sebou, občerstvení je zajištěno. Příspěvek za jedno setkání 20,- Kč.
Zveme maminky k modlitbám v duchu hnutí MODLITBY MATEK, a to vţdy ve středu od 8:30 na faře. Info
V. Hermanová tel.: 734491294 .
Nově také v pátek od 17:30 na faře. Info H. Balgová tel.: 603302167.
NABÍDKA RODIČŮM - Máte malé děti a chcete jít ve čtvrtek dopoledne nebo v pátek odpoledne ke zpovědi do
klášterního kostela, nebo si potřebujete zařídit něco na úřadech či jít k lékaři? Zavolejte nám a my vám je v Centru pro
rodinu na klášteře pohlídáme. Příspěvek za hlídání je 20,- Kč za půl hod. a za kaţdou další půl hod 10,- Kč.
Hlídání nabízíme i ve svátky, kdy je dopoledne mše sv. Stačí předem zavolat a domluvit se.
BURZA PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO DĚTSKÉHO OBLEČENÍ v přízemí kláštera, 19.9.2016 příjem označeného
a oceněného oblečení, 20.9.—21.9.2016 prodej oblečení. Vţdy od 9:00 do 17:00. Manipulační poplatek 1Kč za 5 ks
přijatých do prodeje a 10% z ceny prodaného oblečení. Bliţší informace na plakátcích a v CPR.
Kurzy angličtiny nejen pro maminky na rodičovské dovolené – i v tomto školním roce opět nabízíme kurzy angličtiny
různé pokročilosti. Kurzy budou probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. V době dopoledních kurzů s moţností
hlídání dětí. Termíny najdete na našich webových stránkách.
Od srpna 2016 jsme získali do nájmu od města Uherský Brod prostory na Masarykově nám 105. (Regio) - bývalá
drogerie Jasmín a prodejna prádla HELENA - vchod z ulice Soukenická. V současné době vyřizujeme administrativní
náleţitosti týkající se změny uţívání budovy a nutné úpravy prostor k našim potřebám.
Prosíme všechny o modlitbu, aby vše zdárně proběhlo a my zde mohli naši činnost co nejdříve zahájit.
Pokud by nás chtěl někdo podpořit i finančně, budeme rádi, protoţe všechny opravy v těchto prostorách si budeme
financovat sami.
O těchto a dalších chystaných aktivitách a termínech se více dozvíte na nástěnce Centra pro rodinu ve farním kostele
a na našich webových stránkách www.cprub.webnode.cz
Kontakt na nás: mobil: 731 402 169, e-mail: [email protected]
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
1. Aby kaţdý člověk přispíval k obecnému dobru
a povznesení společnosti, v níţ lidská osoba bude
středem pozornosti.
2. Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají
o Písmu svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit
evangelium.
3. Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům,
učitelům, kněţím a katechetům v jejich evangelizačním
poslání a povolání.
Ve farnosti jsme se rozloučili
Věra Ţmolíková
Marie Daňková
Josef Kolek
Bohumil Vrága
Helena Buráňová
Jan Janíček
*05.02.1924
*25.03.1928
*28.03.1938
*19.08.1948
*17.09.1947
*24.12.1925
+21.06.2016
+05.07.2016
+14.07.2016
+14.07.2016
+06.07.2016
+18.07.2016
HNUTÍ MODLITBY MATEK A OTCŮ
zvou všechny farníky na modlitební triduum v pátek 23.9.
po večerní mši sv. ve farním kostele, v sobotu 24.9. po
ranní mši sv. v klášterním kostele a v neděli 25.9. po
ranní mši sv. ve farním kostele.
Přijďte se s námi modlit za naše děti a rodiny.
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V rámci Dne evropského kulturního dědictví 11. září
budou jako kaţdoročně zpřístupněny veřejnosti
k prohlídce farní sály a také farní a klášterní kostel od
13:00 do 17:00.
POKLADNIČKA V GLORII
Do pokladničky v Glorii jste během prázdnin věnovali
1 022 Kč a jeden osobní dar na konto LL 7 000 Kč. Na
konto LL posíláme celkem 7 500 Kč a P. Krenickému
550 Kč. Všem upřimné Pán Bůh zaplať.
Svátost manţelství uzavřeli
Libor Šimon
Jana Uhrová
Zlín
Uh. Brod-Těšov
David Mikulinec
Veronika Šobáňová
Uh. Brod
Uh. Brod
Do společenství církve jsme přijali
Dominik Staňa
Klaudie Kafková
Sophie Velebová
Adéla Karásková
Michael Švorčík
Sofie Anna Horáková
*13.04.2016
*29.04.2016
*17.02.2016
*05.04.2015
*19.08.2015
*14.07.2007
DĚKOVNÁ MŠE SV. ZA ÚRODU
bude ve farním kostele v neděli 11. září v 10:15.
SVÁTEK SV. VÁCLAVA
V den svátku sv. Václava 28. září budou mše sv. ve
farním i klášterním kostele jako v neděli. Odpoledne
v 15:00 bude u kapličky sv. Václava krátká poboţnost.
SVÁTEK SV. JUSTÝNY
Mše svatá ke cti patronky města sv. Justýny bude
v klášterním kostele v neděli 25. září v 8:45. Mši svatou
bude slouţit novokněz P. Justýn Dvorský OP a bude
udělovat novokněţské poţehnání.
4

Podobné dokumenty