oBVoDNÍ nÁŇst<Ý ÚŘao

Komentáře

Transkript

oBVoDNÍ nÁŇst<Ý ÚŘao
oBVoDNÍ nÁŇst<Ý ÚŘao
pro území
krajů Moravskoslezského a olomouckého
BoX |O3,7O2 02 ostrava Moravská ostrava
Veleslavínova 18, P.o.
vÁŠoopts / ZE
DNE
sBsl
I
ozn
2zá
NnŠrznnČxn
1
37 97
l2u
qt
osÚ
-os t s t5 l
o
c.
l/Ins.or
wŘlzu.lr
/ L|NKA
Ing. obornýi22 6
ího
{2'-,'a::--/;{
nou
lsu
ve znění
škou
nl ra
OSTRAVA
t6,5. 20t4
le usta
obvodní báňský úřad pro izemí krajů Moravskoslezského a olomouckého
ve smyslu ustanovení
$ 144 odst.2 a ust. $ 25 odst.l zákona č. 5OOl2004 Sb., správní řád, ve zněnipozdějších
předpisů,
(dále jen,,správní řád..) doručuje oznámení
o zahájení správního řízeníčj. SBS/l3797 l2l14loBÚ05l3l51l/Ing.or ve-věci žádosti organizace oKD; u.,.'.,.
sídlem Stonavská 2I7g, Doly, 735 06
Karviná o povolení hornické činnosti spočívajícív dob;ý'vání porubů č.
l4088 a ě, |4O9O ve- 40.
sloji
-. "'
sp. lávce v l. kře na lokalitě ČSA, Závodu oril Karviná,
u. č'.u.-ady;.;. ipsČ z: j 06
veřejnou lyhláškou.
Z podané Žádosti vyp|ývá, Že se jedná o řizení s velkým poětem účastníků
ve smyslu $ l44 správního
řádu a dá|e že uvedenou hornickou činnostídojáe ťovlivnění
nemovitostí v katastrálním izemí
Doubrava u orlové. Zároveň budou ovlivněny nemovitosti
vlastníků jejichŽ pob).t není znám a
nemovitosti jejichŽ spoluvlastníci nejsou známi. V předmětnémřizení,.l"ana
v kat. ú. Doubrava u
orlové o nemovitosti.vlastníků p.č. |O2,261,28g:363,383, 4g4, 495, .eztts,621/6,744lI,
"/4413,
996, 1064,24I8l2, jejichŽ pobyt není znám a nemovitosti p.č.
363,383, 670, 996, 1064, 3507,
5058, jejichŽ spoluvlastníci neisou známi.
Petr
báňský inspektor
oprávněná úřední osoba
Ing.
obvodnÍ báňshý úřad pro území
krajú M oravskosIeukého
obvodní
a
OlomoucMho
Veleslavínova 18
702 00 ostÉVá Mor, ostrava
Pří|oha: Veřej ná lyh láška č
TELEFON
596 100 211
596 100 200
j.
SB S/ l 3 7 9.7 l20
BANKoVNÍ SPoJENi
Čtr|B Praha
č.ú,4021_001l0710
1
4
l
oBÚ
-05lg l 51 l /Ins.or
lČ
00025844
FAX
596 111 805
E- mail
[email protected]
D datové schránky:daSadv2
I
OBVODNI BANTSKY URAD
pro ÚZemí krajů Moravskos|ezského a o|omouckého
Veieslavínova 18' P.o. BoX 103,7a2 00 ostrava Moravská ostrava
VAŠ DoP|S
/
/ LlNKA -. -'zoSTRAVA
lns' obornÝ/226 .,.-,,-l |6.5' 20| 4
,/^a'
VYŘIZUJE
NAŠEZNAČKA
ZE DNE
Tzu545/32llng.Bi
ze dne 30.4.2014
SBS/1 3797120
1
4loBÚ-05 l9l5 l l /lng.or
/'-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
í o zaháiení snráv
na č. 500/2004 S
pozděiších rrředpisů (spnávní řád) a konání ústníhoiednání
Dne 5'5' 2a14 by\a obvodnímu báňskému úřadu pro územíkrajů Moravskoslezského a olomouckého
předloženo podání zn' TFV545 l32llng,Bi ze dne 30.4. 2014 organizace oKD, a.s. se sídlem Stonavská
21,79, Doly' 735 06 Karviná,IC 26863154 podepsané Ing. Miroslavem Konečným' náměstkem pío
bezpečnost, jenžjedná nazákladě plné moci ze ďne2'1' 2014 o povolení hornické činnosti dle
plánu dob1vání porubů č. 14088 a č. 14090 ve 40. sloji sp. lávce v 1. kře na lokalitě ČsA,
ZávoduDůl Karviná, ul. Čs. armádY č.p.1, PsČ 735 06.
obvodní báňský úřad pro uzemí krajů Moravskoslezského a olomouckého oznamuje zahájení
správního Ťízenío Žádosti podie $ 44 zákona č. 50al2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů' vsouladu sust. $ 18 odst' 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, r,ybušninách a o
státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
uvědomuje
účastníkyÍizení,kteříby mohli b1it hornickou činnostídotčeníve sých právech a právem chráněných
záimechv k. ú. Doubrava u orior'é
o
TELEFON
596100211
596 100 200
zahájení íízenío povolení hornické činnosti veřejnou ryhláškou.
BANKoVNÍ SPoJENi
ČNB Praha
Č.Ú. 4021_001l0710
lČ
844
OAO25
596
FAX
'11'1 805
E- mai|
[email protected]
ID datové schránkv: da5advZ
jednání na den
Současně stanoví k projednání Žádosti o povoiení hornické činnosti ústní
n.6.2AM v 8:30 hod
.
v Karviné- Doly, ul.
Ústní jednání proběhne v zasedací místnosti lokaiity ČSA, Závodu Dů1 Karviná
Cs.armády č.p.1'
úřadu
Do spisu vedeného pro předmětnou hornickou činnost, lze nahlédnout na obvodním báňském
ostrava
pro územíkrajů Moravskoslezského a olomouckého, Ve1eslavínova 18, ostrava-Moravská
tel.
vúředních dnech vdobě od 7:00 do 15:00 hodin (nejlépe po předchozí teiefonické domluvě
je
moŽno
Ťízení,
č. 596 100226) a do dokumentace' která je podkiadem pro předmětné správní
technika báňské
nahlédnout naZávodě Důl Karviná v Karviné -Doiy ul' Čs. armády č.p' 1 v kanceláři
nejlépe po
projekce' tel. 596352189 v pracovní dny v době od 6:00 do 14:00 hodin do 16.6.2014,také
předchozí telefonické domiuvě.
formou u obvodního
Úěastníci Ťízeni mohou také svá stanoviska nebo námitky uplatnit písemnou
před konáním ústníhoiednání
báňského úřadu pro územíkrajů Moravskoslezského a olomouckého
nebo stanoviskům nemusí
nebo nejpozději při ústnímjednání. K později podaným námitkám
podle $ i8 odst. 3 zákona
obvodní báňský úřad pro ilzemíkrajůMoravskoslezského a olomouckého
Ťízení
č. 6111988 Sb., u. "ně,,í pozdějších předpisů přihlédnout. Nechá-li se některy z účastníků
není nezby.tně
předloŽí jeho zástupce písemnou plnou moc' Vaše účastpři místním šetření
zastupovat,
hornické činnosti nemáte námitky
nutná v připadc, že ťprojed náiané-žáďosti o povolení výše uvedené
Sb.' správní řád, ve znění
ani připómíni<y' Ústnijeánání je neveřejné ($ 49 odst. 2 zákona ě. 50012004
pozdějších předpisů.
"'f"iťmff'ilEÍf''
a o|onnouckého
18
-^.
^Vďes|avÍnova
/UZ UU
Ustrdvě Mor Ostrava
é
Ing. Petr obomý
obvodní báňský inspektor
oprávněná úředníosoba
Seznam k č.j. SBS/
A)
137 9,7 1201 4/oBU.05/3/5
1 1
/tn
g.
or
účastníciŤízení
oKD,a.s., Stonavská 2179,,735 06 Karviná _ Doly
2' Dopravní podnik města ostravy' Státní podnik, Poděbradova 49412,
i'
702 00 ostrava - Moravská ostrava
Českérepubliky,s.p., Přemyslova 1106119,50l 68 Hradec Králové
Lesy
3.
_
4. Náboženská obec Církve československéhusitské v orlové Doubravě,
735 33 Doubrava
Obec Doubrava ,735 33 Doubrava 599
RPG Byty' s'r.o., Gregorova 258213,1a1 91 ostrava - Moravská ostrava
7' Asental Land,s.r'o., Gregorova 258213,701 91 ostrava - Moravská ostrava
8. Římskokatolická farnost Doubrava' 735 33 Doubrava 346
9' Správa silnic Moravskoslezského kraje' příspěvková organizace, Uprkova ]95l1,
702 23 Ostrava -PYivoz
_ ZiŽkov
10.Státní pozemkový úřad , Husinecká 1 024111a, ] 30 00 Praha
1 1 .T.J. Sokol Doubrava ,'735 33 Doubrava
p.úrad pro zastupování státu ve věcech majetkovýclr, Rašínovo nábřeŽí 390142,
128 00 Praha - Nové Město
n' ČEZ Distribuce,a.s, Teplická 874l8 , 405 00 DěčínIV.Podrnokly
14, Severomoravské vodovody a kanalizace ostrava a.S.' 28. Ríjna 169,]09 45 ostrava
5.
6.
'
15. Adamczyková
Eva
16. Badurová Štěpánka
17. Balko Mario
]
8. Balková Yvonne
19' Baroš Jan, lng.
20. Baroš Václav
21. Barošová Svatoslava
22.Bárta Váciav
23. Bartoš Josef
24' Bartošová Eva
25. Bartulec Vladisiav
26. Bernatíková BoŽena
2T.Bialoirczyk Rudolf
28. Bijoková Helena
29. Bílek Jaroslav
30. Boguszová Svatava
31. Bohdalová Hana
32. Botur Martin
33. Buglová Jana
34. Buchta David
35. Buchta Jaroslav
36. Burdová Hana
37. CoufalTomáš
38. Coufalová Jarmila
39. Cuberek Jiří
40' Cuberková Irena
41. Cviertka Antonín
42, Czajová Dagmar
43. Cech Jiří
44' ČechováJana
ČernýJiří
Exekutorský úřad Karviná, Komorní 5B3l4,,n,7 a|Ceský Těšín
Dadok Radomil
Dadoková Eliška
45.
46.
47.
48.
49.
DalFrantišek
50. Dubová Marie
51. Durčák Vladimír
52. Dušková Pavla
53. Fialová ivana
54. Fojtíková Věra
55. Foltyn Milan
56. Folýn Mirosiav
57' Fořt Jiří
58. Fořtová Lili
59. Fousek Petr
60. Fousková Jiřina
6I.FranekJarosiav
62. Franek Jaroslav
63, Fránek Ladislav
64. Fránková Jarmila
65. Franková Lucyna
ó6. Franková Verorrika
ó7. Fujalová Helena
68. Gabzdylová Emiiie
69. Gadovský Bronislav
70. Galušková AneŽka
?
1
.
Giercuszkiewicz Vlastimil
72' Giessmannová RegiIta
73. Gilová Viktorie
74. GincelPetr
,7
5. Glinz František
76. Golas Jiří
77' Golasová Eva
78' Górecká Marie
79' Grohmanová Dana
80' Gřiva František
Gřivová Jiřina
82' Harrková Anna
83. Havránková Marte
84. Hofferová lveta
81 .
85.
86.
87.
88.
HojdYsz Milan
Holušová Mirosiava
Hovorka Lukáš, lng'
ChalouPka HYnek
90. Cholevíková Karia
90. Chourová Anna
9l . Chyliňská EvŽenie
92. Ichnovský Jaromír
93. Jachiměák Jan
94. janků oidřich
95. Janoš Zdenék
96. Jenczmionková Anna
9,7,Kaizar František
98. Kaizar Josef
99. Kalinová Hedvika
100. Kania Petr
101 . Kaňok Tomáš
102. Kazár|ková Anna
103. Klanica Stanislav
i 04. Klanicová Marie
105' Klepková BoŽena
106.
107.
10B.
109.
Klepková Karla
KněžíkLadislar,
KněŽíková Růžena
Kobár Jiří
10' Kobielová Miroslava
1
lll.KocirJaroslav
112. Kocli Viadimír
l l3. Koclrová Anna
i 14. Kochová Margita
I15. Koch Vladislav
1 16' Koláček oldřich
1 ] 7. Kolář Zdeněk
1 1B. Koiářová Lerrka
119. Kolářová Danuška
120. KolasováZdenka
121' KonečnáHana
122. Konečná Marie
123. Konečný Karel
124. Konečná Vlasta
125' Konečný Karel
KonečnáZofie
l27. Koneěný Vilém
128. Koreň Roman
129. Koreňová Anna
130. Koudělka Bohumíl
131. Koudělková Marie
] 32' Kouřil Jaromír
133. Kovář Pavel
1 34' Kovaříková Michaela
135. Kovařík Michal
13ó. Kozubek Lubomír
137. Kozubková Anna
138. Kraina František
139. Kraina Karel
] 40. Krainová Bronislava
141 . Kremiecová lrena
i42. Kubančík Filip
143. Kubiena Miroslav
44. Kub ínk ov á Zdeť"tka, MUDr.
145. Kulhavá Libuše
146. Kulich Jan
147. Kurková Dáša
148. Kursová Anna
] 49. Kursa Břetislav
150' Kuzník Jaroslav
1 5l . Kuzníková Jana
152.Kuzník V1astimil
126.
1
l53. Kvasnicová Helena
154.
155.
Kytlica Ladislav
Kytlicová Erika
Lankoč Erich
Latiok Jaromír
LazarováJana
15ó.
157.
158.
159, Lazar Antonín
ló0. Ličmann Rudo|f
1ó 1. Loubalová Anna
i62' Loubal Jiří
i63, Macurová Alice
i 64. Macháčková Margita
1ó5. Maclráček Zdenek
Malecki Jiří
167. Maiik Jan
168. Malík Jan, Ing'
l69. MíčkováAntonie
l 70. Michejdová Marianna
l71. Murtinová Aurelia
Kristina
1 72' Niemiecová
173. Nociarová iveta' Bc.
174. Noga Martin
175. Nogová Anděla
176. Nováková Jitka
l77. olšar Bedřich
178. olšovský Miroslav
179. Pilch Jan
1 80. Pindurová Viktorie
1 81. Pipek Čestmír
1óó.
1
82. Popek Ferdinand
83 ' Potyš Mirosiav
l84. PoýŠová Libuše
185. Přibylová Marcela
186. Ptoszková Jarmila
1 87. Recmanová Kristina
188. Recová Mafta
189. Remiašová Jana
190. Románek Antonín
191' Románková Ester
1
192. Sábelová Hana
193. Saran
Martin
194. SaranováJ1řina
195. Sediáček Ján
1 96. Sedláčková Jarmila
197' Sedláěek Pavel
l98' Sedláěková Lýdie
199' Sediáček Radim
200. Sedláčková Hermína
201. SembolMartin
202. Schenková He]ena
203. Schwarz Rostislav
204. SchwarzováDarina
205. Slávik Pavel
206' SlíŽková Marcela
20,/. Staňa
Vladimír
208.
209.
210.
211'
Staňová Anna
Starostka Bruno
Stencel Rudolf
Sternade|Evžen
Sternadelová Zdenka
213. Stoly František
2 12.
2
l4. Stoly Jindřich
215. Stolyová Ludmila
2ió' Suchanková Marta
21] ' Szczech Ludvík
2I8. Szczechová Hildegarda
2 l 9. Szkrobiszová Eliška
220. Szkutová Bohuslava
221. Szyrzina Josef
222' Safránek Karel
223. Sebek Denis
224. Sebestová Bohuslava
aar
á
Lj).
Selrgova v laotslava
226. Šimordová Liběna, lng.
221, široký Iiří
228' Siroký Radomír
229. Škutová Marie
230. Sollerová Dana
231 ' ŠollerMiroslav
232, ŠutaJiÍí
x
^^^
l'JJ. Ďutova Jana
234' Sveda Jiří
235. Tokár Ján
236.Tokárová Pavia
231 , Urbanč,ik
Jiří
238. Urbančíková Miloslava
239 \] rbanč,íkLadisiav
240, IJ rbanč,íková Marcel a
24 |, U rbaněíková Alfréda
242.Ya|ová Lydie
Vašicová Bronislava
Večerek Jan
Veličková Marie
Yese|á Ludmila
247.Yiochna Antonín
248. Viochna Vladimír
243.
244.
245.
246.
249. Y |achopulosová Jana,
250. Vonderka Josef
251. VonderkováZdenka
252.Yrátná Jana
253. Waniová Joanna, Mgr.
254. ZávadaEmi|
255. ZbubnaPavel
256, Zemb|ová Marie
^.-t. é
/.)
LUTKOVa r,ma
258. Bóhmová Marie
259. Borská Zuzana
260. Borski Pavel
MUDr.
261 Burová Viktorie
262. Cabzdyl Emanuel
263. Galuszka Karel
264. Hanusiak Stanislav
265' Hanusiaková Anna
266. Hanusiaková Marie
26.I .
268.
269.
270.
271.
2]2,
C|lo|evík František
Cho|evík Rudolf
jurčíkováHedvika
Koch Josef
Koclrová Emílie
Ku|ic|l František
273. Kulich Karel
274.Kuzník Bedřich
2]5.Kuzníková Helena
276 Molinková Marie
277. Navráti|ová Žofie
278. Nováková Libuše
2,I 9, P ar cbanská Arnošta
280. Pipreková Marie
281. Pupková Marie
282. Stronček Emil
283. Swarz Rudolf
284. SwarzováŽofie
285. Szelková lrena
.,
^^. ĎalraneK
^
/čo'
Josel
287' Šafránek Karel
288. Safránková Garbiela
289'Tokarzová Terezie
290. Viochna Adolf
291. Viochna Jan
292.Yiochna Josef
293. Viochna Roben
294, Y iochnová Karolina
295. Wewiora Věslav
296. Wioclrna Stěpán
297 . Ze|borová Božena
298. Kulpová Vlasta
299' Nowaková Hermina
300. Exekutorský úřad Praha 6, Bělohradská 2.70l17
169 00 Praha 6
B)
spolky
301 ,,občanéKarviné protitěžbě uhlípod měStem, o.s'..
Lešetínská 220121
.733
01 Karviná
-
Staré Město
302.,,orlovák, o.S...
Y Zimném dole 933
735 11orlová.Město
303 ,,občanské sdružení ,,Karlítrsko
- Libeňské kaskády..
Livornská 429
i09 00 Praha i0
C)
dotčenéorgány státní správy
304' odbor ŽPaZ, Moravskos|ezský
:
kraj - Krajský
úřad,
28.Ííjna 117,702 00 ostrava,
305,
MzP oVSS IX, Čs. Legií č. 5,
7020a ostrava-Mor. ostrava, tČo: t64 80]
306. odbor ŽP _ Mcstský úřad orlová, Radnice,
Staré náměstí 76,,]35 1 1 orlová - Město
D)
ostatnÍ
:
Miroslav Konečný, náměstek pro bezpečnost oKD, a's.,
Závod Důl Karviná' ul. Čs. armády, č.p.1 ,
3a7 . Ir'g,
735
06 Karviná-Dolv. ICo: 268 63 154

Podobné dokumenty

ÚŘao - Český báňský úřad

ÚŘao - Český báňský úřad Balko Mario i 8' Balková Yvonne 19. Baroš Jan, Ing. 20. Baroš Václav 21. Barošová Svatoslava 22.Bárta Václav 23. Bartoš Josef 24. Bartošová Eva 25. Bartuiec Vladislav 26.Bernatíková Božena 27.Bialo...

Více

cz ,cz ,cz ,cz - Základní kynologická organizace Karlovy Vary

cz ,cz ,cz ,cz - Základní kynologická organizace Karlovy Vary N!'dlov:i Zuzana , K Zdtlii 282, 360 01 , Jeni NyvltovS Danu5e , DiinovskS 4743, 430 04 QbornS NatSlie , Zglend 52, 43L 02 , [/5lkov, OtevielovS Vdra , Ujezd 18, 267 6L, Ujezd, ( Pakosta Jan , NSb....

Více

gÁŇsrÝ URAD - Český báňský úřad

gÁŇsrÝ URAD - Český báňský úřad činnosti, te}. 59 626 2326 v pracovní dny v době od 6:00 do l4:00 hodin do 27,5.2a15,také nejlépe po předchozí telefonické domlrrvě'

Více

obvodnii ba\tsky urad

obvodnii ba\tsky urad dokazování a moŽnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve věci Žádosti organizace oKD, a.S.' se v dobývání síd|em Stonavská 2179,Doly,73506, Karviná o povolení hornické činnosti spočívající poru...

Více

obvodni bansky ijrad

obvodni bansky ijrad je moŽrro rrahlédnoútna Důinjm závodě 3, se sídlent 739 43 Staříč,č. p. 528, r' kanceláři vedoucího po oddělení důlních škod v pracovních dnech l,době od 6:00 do 14:00lrodin do 13. 10.2015, také ne...

Více