Nízkoemisní zóna (Low Emission Zone) je nyní v provozu

Komentáře

Transkript

Nízkoemisní zóna (Low Emission Zone) je nyní v provozu
Lepší kvalita ovzduší pro Velký Londýn
”
Nízkoemisní zóna
(Low Emission Zone)
je nyní v provozu
MAYOR OF LONDON
“
Proč dochází ke zřízení londýnské
nízkoemisní zóny?
Obsah
I přes značné zlepšení během posledních let má Londýn nejhorší ovzduší ze
všech měst ve Spojeném království a jeho kvalita je jedna z nejhorších v Evropě.
Hlavní příčinou znečištění londýnského ovzduší jsou výfukové zplodiny.
Nízkoemisní zóna sníží znečištění ovzduší výfukovými plyny tím, že odradí od
jízdy po našem městě naftová nákladní vozidla, autobusy, autokary, mikrobusy
a velké dodávky, jež se nejvíce podílejí na znečištění ovzduší. Snížení množství
výfukových zplodin bude mít kladný vliv na zdravotní stav a kvalitu života lidí, kteří
zde žijí a pracují, i návštěvníků Londýna, zvláště pak těch, jež trpí onemocněními
dýchacích cest a kardiovaskulárního systému, omezujícími je v každodenním životě.
Tento leták vám vysvětlí, jak nízkoemisní zóna funguje, kdy a jakým způsobem se
vás dotkne, pokud na jejím území provozujete nákladní vozidla, autobusy, autokary,
mikrobusy a velké dodávky, i co můžete udělat, aby vaše vozidla splňovala emisní
normy, a tak přispět ke zlepšení kvality londýnského ovzduší.
Ken Livingstone
Starosta Londýna 4. února 2008
Důležité údaje, které potřebujete vědět o nízkoemisní zóně
(Low Emission Zone, LEZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kterých vozidel se LEZ týká? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Přehled vozidel a emisních norem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jaké území LEZ pokrývá?
Mapa londýnské LEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kdy je LEZ v provozu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Jakým způsobem LEZ funguje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Jak zjistit, zda vaše vozidlo splňuje požadované emisní normy? . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dostupná řešení
Pořízení novějšího vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Motory emisní normy Euro I a II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zařízení určená ke snížení emisí pevných částic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Osvobození od denního poplatku a výjimky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Registrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Jaký je denní poplatek za vozidlo, které nesplňuje emisní
normy a jak ho zaplatit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Co se stane, pojedu-li v LEZ ve vypůjčeném nebo pronajatém vozidle? . . . . . . . . 28
Pokuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Více informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
3
Důležité údaje, které potřebujete vědět
o nízkoemisní zóně
1.Nízkoemisní zóna (Low Emission Zone, LEZ) začala fungovat od 4. února 2008.
2. V průběhu času se dotkne různých vozidel a v roce 2012 budou zavedeny
přísnější emisní normy. Viz. strana 8.
LEZ se netýká osobních automobilů a motocyklů.
3. Pokud v rámci Velkého Londýna řídíte naftová nákladní vozidla, autobusy,
autokary, motorizovaná obytná vozidla, motorizovaná vozidla pro přepravu
koní, velké dodávky nebo mikrobusy a další specializovaná vozidla,
LEZ se vás týká.
4. LEZ se vztahuje na všechny silnice a některé dálnice v rámci většiny
Velkého Londýna, NEJEN v centrální zóně Londýna s poplatkem za
přetížení (central London Congestion Charging zone). Viz. strana 10.
5. LEZ je v provozu 24 hodin denně, každý den v roce, což se liší od provozní
doby centrální zóny Londýna s poplatkem za přetížení (central London
Congestion Charging zone).
6.Vaše vozidlo musí splňovat normy Euro III pro emise pevných částic,
abyste mohli vjet do zóny, jinak musíte zaplatit denní poplatek 200 liber.
7.Pokud vaše vozidlo nesplňuje emisní normy, existuje několik dostupných
řešení pro provozovatele. Viz. strana 15.
8.Zkontrolujte, zda vaše vozidlo splňuje emisní normy buď online na
tfl.gov.uk/lezlondon nebo na telefonním čísle 0845 607 0009.
9.Pokud je vaše vozidlo registrováno mimo Velkou Británii, včetně Severního
Irska a zbytku Evropy, budete muset své vozidlo zaregistrovat u londýnské
dopravní organizace Transport for London. Viz. strana 22.
10. Cílem LEZ je řešit špatnou kvalitu ovzduší, ne klimatické změny.
Kterých vozidel se nízkoemisní zóna týká?
Zavedení londýnské nízkoemisní zóny (Low Emission Zone, LEZ) se týká starších
naftových nákladních vozidel, autobusů, autokarů, velkých dodávek (o hmotnosti
prázdného vozidla nad 1,205 t) a mikrobusů (vozidla s více než 8 sedadly
a o hmotnosti do 5 t).
Pravidla LEZ se rovněž vztahují na další specializovaná vozidla odvozená od
nákladních vozů a dodávek, jako např. motorizovaná vozidla určená k přepravě
koní, vyprošťovací a odtahová vozidla, vozidla pro sběr odpadků, sněhové pluhy,
posypová vozidla, úklidová vozidla, míchačky betonu, sklápěče, stěhovací a požární
vozy, malé dodávky (pick-upy) s prodlouženou nákladní kabinou a některé lehké
užitkové vozy. Do této skupiny patří rovněž motorizovaná obytná vozidla, sanitky
a velké pohřební vozy (o hmotnosti nad 2,5 t). LEZ se vztahuje na všechna tato
vozidla bez ohledu na to, zda jsou používána pro komerční či soukromé účely.
Pravidla LEZ se nevztahují na osobní automobily, motocykly a malé dodávky
(o maximální hmotnosti prázdného vozidla do 1,205 t).
Co musím učinit, provozuji-li vozidlo registrované ve Velké Británii?
Co musím učinit, provozuji-li vozidlo registrované mimo Velkou Británii?
Všichni provozovatelé nákladních vozidel, autobusů, autokarů, velkých dodávek,
mikrobusů a ostatních specializovaných vozidel odvozených od nákladních vozů
a dodávek, která splňují emisní normy LEZ, ale která nejsou registrovaná ve
Velké Británii (včetně vozidel registrovaných v Severním Irsku), musí svá vozidla
zaregistrovat u TfL poštou nebo emailem, aby mohli zónou projíždět bez placení
denního poplatku. Je to nutné proto, že bez registrace nemůže TfL stanovit, zda
vozidlo splňuje emisní normy či nikoliv.
Stejná osvobození od placení a výjimky se vztahují na vozidla registrovaná mimo
Velkou Británii. Více informací naleznete na straně 22.
Chtějí-li provozovatelé vozidel, na která se LEZ vztahuje a která nesplňují její emisní
normy, projíždět zónou, musí svá vozidla vyměnit za novější či technicky upravit
tak, aby splňovala emisní normy LEZ. V opačném případě budou muset zaplatit
denní poplatek.
Podrobný přehled všech typů vozidel, která musí splňovat příslušné emisní
normy LEZ a termínů, kdy tak musí učinit, je uveden v tabulce na následující
straně tohoto letáku.
Převážná většina provozovatelů vozidel registrovaných ve Velké Británii
(mimo vozidel registrovaných v Severním Irsku) nemusí svá vozidla u TfL
(Transport for London) zaregistrovat, pokud tato vozidla splňují požadované
emisní normy. V případě těchto vozidel využívá TfL ke kontrole toho, zda vozidla
vyhovují či nevyhovují emisním normám, informace shromážděné britskými
organizacemi DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency), VOSA (Vehicle and
Operator Services Agency) a SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders).
Existují však případy, kdy provozovatelé vozidel musí svá vozidla u TfL
zaregistrovat. Týká se to především provozovatelů, kteří chtějí uplatnit nárok
na osvobození od placení denního poplatku.
Bližší informace o tom, kdo se musí zaregistrovat, naleznete na str. 22
tohoto letáku.
Typy a definice vozidel
Těžká nákladní vozidla. Těžká naftová
vozidla o celkové přípustné hmotnosti
nad 12 t, včetně nákladních vozidel,
motorizovaných obytných vozidel,
motorizovaných vozidel určených
k přepravě koní a dalších
specializovaných vozidel.
Datum zahájení
4. února 2008
emisní norma Euro III pro
emise pevných částic
3. ledna 2012
emisní norma Euro IV pro
emise pevných částic
Lehčí nákladní vozidla. Lehčí naftová
vozidla o celkové přípustné hmotnosti
od 3,5 do 12 t, včetně nákladních vozidel,
motorizovaných obytných vozidel,
motorizovaných vozidel určených
k přepravě koní a dalších
specializovaných vozidel.
7. července 2008
emisní norma Euro III
pro emise pevných
částic
Autobusy a autokary. Naftová vozidla
s více než osmi sedadly a sedadlem
pro řidiče, určená k přepravě cestujících
a o celkové přípustné hmotnosti nad 5 t.
3. ledna 2012
emisní norma Euro IV
pro emise pevných
částic
Velké dodávky. Naftová vozidla
o hmotnosti od 1,205 t (hmotnost
prázdného vozidla) do 3,5 t (celková
přípustná hmotnost vozidla) a motorová
obytná vozidla a sanitky o celkové
přípustné hmotnosti od 2,5 do 3,5 t.
Mikrobusy. Naftová vozidla s více
než osmi sedadly a sedadlem pro
řidiče, určená k přepravě cestujících
a o celkové přípustné hmotnosti do 5 t.
Požadované emisní normy
Všechna vozidla s emisní třídou Euro III splňují emisní normy LEZ.
Emisní normou LEZ je od 4. února 2008 emisní norma Euro III pro emise pevných
částic. Všechna vozidla registrovaná jako nová dne 1. října 2001 nebo později jsou
považována za vozidla vyhovující těmto normám v roce 2008.
Vozidla nesplňující emisní normy LEZ je možné technicky upravit tak, aby vyhovovala
limitu Euro III pro emise pevných částic.
Vozidla, která nesplňují emisní normy, budou podléhat dennímu poplatku za vjezd
na území LEZ.
Od 3. ledna 2012 dojde ke zpřísnění limitů LEZ na Euro IV pro emise
pevných částic. Všechna vozidla s emisní třídou Euro IV budou splňovat
emisní normy LEZ v roce 2012.
Vozidla registrovaná jako nová dne 1. října 2006 nebo později jsou považována za
vozidla vyhovující této normě.
Vozidla nesplňující emisní normy je možné technicky upravit tak, aby vyhovovala
limitu Euro IV pro emise pevných částic.
Vozidla, která nesplňují emisní normy, budou podléhat dennímu poplatku za vjezd
na území LEZ.
Od 4. října 2010 bude emisní normou Euro III pro emise pevných částic.
4. října 2010
emisní norma Euro III
pro emise pevných
částic
Všechna vozidla registrovaná jako nová dne 1. ledna 2002 nebo později jsou
považována za vozidla vyhovující této normě.
Vozidla nesplňující emisní normy LEZ je možné technicky upravit tak, aby
vyhovovala limitu Euro III pro emise pevných částic.
Vozidla, která nesplňují emisní normy, budou podléhat dennímu poplatku za
vjezd na území LEZ.
Poznámka: Dobrým ukazatelem toho, kdy se LEZ vašeho vozidla dotkne, je jeho hmotnost. Pokud zde není typ vašeho vozidla uveden, řiďte se prosím hmotnostními kategoriemi pro nákladní vozy a velké dodávky
a/nebo se obraťte se žádostí o radu na výrobce vozidla či na organizaci TfL.
Jaké území nízkoemisní
zóna pokrývá?
Více informací naleznete na internetových
stránkách tfl.gov.uk/lezlondon
Nízkoemisní zóna (Low Emission Zone,
LEZ) zahrnuje většinu území Velkého
Londýna, a to v rozsahu území
v pravomoci londýnské správní
instituce Greater London Authority
(GLA). Na některých místech se LEZ od
této hranice odklání z důvodu vytvoření
vhodných objížděk a otočných bodů.
Emisní normy se vztahují na všechny
vozovky na území LEZ, včetně silnic na
Heathrow a některých dálnic (M1 a M4).
Dálnice M25 do LEZ nespadá (ani na
úsecích procházejících územím LEZ).
Upozorňujeme, že pokud při své jízdě
vjedete do centrální zóny Londýna s
poplatkem za přetížení (central London
Congestion Charging zone), budete muset
zaplatit jak mýto za vjezd do centra, tak
i případný poplatek za vjezd do LEZ.
Více informací najdete na internetových
stránkách cclondon.com
Hranice nízkoemisní zóny
(Low emission Zone, LEZ)
Území v pravomoci londýnské správní
instituce Greater London Authority (GLA)
Zóna s poplatkem za přetížení
(Congestion Charging zone) (platí zde i LEZ)
Dálnice, na které se LEZ vztahuje
Dálnice, na které se LEZ nevztahuje
Vybrané silnice třídy „A“, na které se LEZ
vztahuje
Vybrané silnice třídy „A“, na které se LEZ
nevztahuje
10
11
Kdy je nízkoemisní zóna LEZ v provozu?
Nízkoemisní zóna (Low Emission Zone, LEZ) je v provozu 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, každý den v roce včetně víkendů a svátků.
Upozorňujeme, že systém plateb za přetížení v centrálním Londýně
(central London Congestion Charging scheme) funguje od pondělí do pátku,
od 07.00 hod do 18.00 hod, s výjimkou víkendů a svátků.
Jak funguje nízkoemisní zóna?
Na vjezd do LEZ upozorňuje řidiče informační tabule
po stranách vozovky.
Británii, která splňují stanovené emisní normy LEZ, musí svá vozidla zaregistrovat u
TfL, aby mohli projíždět územím LEZ, aniž by museli platit denní poplatek nebo se
vystavili pokutě. Bližší informace o registračním procesu naleznete na str.
22 tohoto letáku.
Byla-li SPZ vozidla nalezena v databázi TfL, což znamená, že vozidlo splňuje
emisní normy, nebo že jeho majitel zaplatil denní poplatek za vjezd na území zóny,
případně že poplatek platit nemusí, protože jeho vozidlo má buď výjimku, nebo
má nárok na 100% osvobození od poplatku, dojde k automatickému vymazání
fotografického snímku vozidla.
Všechna vozidla, která nesplňují emisní normy LEZ, nemají výjimku nebo nemají
nárok na 100% osvobození od poplatku, musí zaplatit denní poplatek.
Na hranicích LEZ nebudou žádné závory ani stanice
pro vybírání mýta. Zóna je sledována statickými a
mobilními kamerami, které automaticky snímají SPZ
vozidel projíždějících jejím územím a porovnávají je s
databází vozidel, jež buď splňují emisní normy LEZ,
mají výjimku či u nich byl uplatněn nárok na 100%
osvobození od placení denního poplatku, nebo za
která byl zaplacen denní poplatek.
V případě vozidel registrovaných ve Velké Británii
je tato databáze sestavena z údajů shromážděných
britskými organizacemi DVLA (Driver and Vehicle
Licensing Agency), VOSA (Vehicle and Operator Services Agency) a SMMT
(Society of Motor Manufacturers and Traders), jakož i z informací získaných od
provozovatelů, kteří svá vozidla zaregistrují u TfL (Transport for London).
V případě vozidel registrovaných mimo Velkou Británii (včetně vozidel
registrovaných v Severním Irsku) tato databáze zahrnuje údaje o vozidlech
zaregistrovaných u TfL. Všichni provozovatelé vozidel registrovaných mimo Velkou
12
13
Jak zjistit, zda vaše vozidlo splňuje požadované
emisní normy?
Možnosti pro provozovatele a majitele
vozidel, která nesplňují emisní normy
Emisní třída vašeho vozidla
Majitelům a provozovatelům vozidel, jež nesplňují emisní normy LEZ, se nabízí
řada možností. Řidičům vozidel, kterých se to týká, radíme, aby podnikli potřebná
opatření včas, neboť vyřízení některých možností jako například technická úprava
nebo nahrazení vozidel může trvat delší dobu.
Pokud si nejste jisti, jak se vás zavedení nízkoemisní zóny (Low Emission Zone,
LEZ) týká a jste majitelem vozidla registrovaného ve Velké Británii, můžete si
ověřit, zda vaše vozidlo emisní normy splňuje, a to buď on-line na adrese
tfl.gov.uk/lezlondon nebo na telefonním čísle 0845 607 0009.
Emisní předpisy LEZ vycházejí z evropských emisních tříd Euro. Jedná se
o evropské normy, které stanovují přípustnou hranici výfukových zplodin
u nových vozidel prodávaných v Evropě a kterým musí vozidla vyhovovat.
Emisní třídu svého vozidla zjistíte obvykle podle data, kdy bylo vozidlo poprvé
registrováno a které je uvedeno v registračním dokumentu vozidla známém pod
zkratkou V5C nebo pod ekvivalenty v jiných zemích. Vozidla registrovaná jako
nová před datem zavedení norem Euro, popsaných v tabulce na straně 8,
jsou považována za vozidla vyhovující emisním normám LEZ.
Emisní třídu svého vozidla můžete zlepšit tak, abyste nemuseli platit
denní poplatek. Možnosti zahrnují nainstalování odlučovače či filtru,
jež dostatečným způsobem sníží množství pevných částic obsažených
ve výfukových plynech vozidla.
Zakoupení novějšího vozidla
Jednou z možností je zakoupení nového či novějšího vozidla vyrobeného po datech
uvedených v tabulce na str. 8.
Přeorganizování vozového parku
Můžete svůj vozový park přeorganizovat tak, aby na území LEZ operovala pouze ta
z vašich vozidel, která splňují emisní normy.
Výměna motoru
Možná si zvolíte možnost výměny motoru ve vašem vozidle za novější model.
Pokud tak učiníte, musíte své vozidlo zaregistrovat u organizace TfL (Transport
for London).
Motory emisní normy Euro I a II
Některá vozidla s motory emisní normy Euro I a Euro II byla vyrobena tak,
že jejich emise pevných částic splňují emisní normy LEZ Euro III pro emise
pevných částic pro rok 2008. Proto tato vozidla nemusí vyžadovat žádnou
technickou úpravu. Seznam způsobilých motorů je publikován na internetových
stránkách TfL jako Seznam způsobilých motorů. Co se týče provozovatelů vozidel
registrovaných ve Velké Británii, pokud je vaše vozidlo vybaveno jedním z těchto
14
15
motorů, budete potřebovat certifikát od agentury VOSA (Vehicle and Operator
Services Agency), který potvrdí, zda je váš motor na seznamu způsobilých
motorů a provede „kouřový test“, který potvrdí, že motor funguje podle
očekávání. Pokud automobil úspěšně projde VOSA testem, VOSA vám vystaví
buď Certifikát o snížené míře znečištění (Reduced Pollution Certificate, RPC) nebo
Certifikát o nízkých emisích (Low Emission Certificate, LEC). Více informací
o certifikátech naleznete na str. 18.
Upozornění: Prosím zajistěte, aby bylo vaše vozidlo zapsáno na Seznamu
způsobilých motorů ještě před tím, než kontaktujete agenturu VOSA
ohledně testu.
Namontování schváleného zařízení učeného ke snížení emisí
pevných částic
Namontováním schváleného zařízení ke snížení emisí pevných částic lze někdy
zlepšit emisní třídu vozidla natolik, aby vyhovovalo emisním normám LEZ.
Jedná se obvykle o odlučovače nebo filtry pevných částicí.
Odlučovač pevných částic je filtr, který se montuje na výfuk vozidla za účelem
snížení emisí pevných částic. Většinou jsou odlučovače schopné účinně zvýšit
emisní třídu vozidla o dvě třídy (např. zvýšit motor emisní třídy Euro II na Euro IV).
Prachové filtry nezachycují či nefiltrují tolik pevných částic jako odlučovače
a většinou sníží množství emitovaných částic na polovinu. To znamená,
že prachový filtr je schopný zvýšit emisní třídu vozidla Euro II na třídu Euro III
pro emise pevných částic.
Aktuální seznam schválených zařízení (nebo technických úprav) a jejich dodavatelů
je k dispozici na internetových stránkách tfl.gov.uk/lezlondon
Schválené druhy zařízení pro vaše vozidlo by měl být schopen doporučit výrobce
těchto zařízení. Je důležité poznamenat, že vozidla vybavená neschválenými
zařízeními nesplní požadované emisní normy a jejich registrovaný majitel bude
muset zaplatit denní poplatek.
Co se týče vozidel registrovaných ve Velké Británii, pokud u nich bylo
namontováno zařízení pro snížení emisí nebo provedena jakákoliv úprava,
musíte mít certifikát vydaný britskou organizací VOSA. VOSA zkontroluje,
zda bylo namontováno schválené zařízení vhodné pro vaše vozidlo a zda byl
proveden „kouřový test“, který potvrdí, že úprava funguje správným způsobem.
Pokud vozidlo úspěšně projde testem, VOSA vám vystaví buď RPC nebo LEC
certifikát (viz. str. 18).
Přechod na plyn
Můžete si zvolit možnost přestavění svého vozidla pouze na plynový pohon
za použití schválené přestavby. Co se týče provozovatelů ve VB, přestavby na
plynový pohon musí být registrovány u Driver and Vehicle Licencing Agency
(DVLA) a certifikovány u VOSA.
Je nutné poznamenat, že vozidla s technickou úpravou motoru na jiná paliva nebo
na bionaftu nebudou splňovat požadované emisní normy LEZ.
TfL (Transport for London) uznává pouze schválená zařízení pro snížení
emisí pevných částic, u kterých bylo nezávisle potvrzeno, že dostatečně
snižují emise daného vozidla a že vozidlo tak vyhovuje emisním normám.
16
17
Certifikát o sníženém znečišťování a Certifikát o nízkých emisích
Všechna vozidla registrovaná ve Velké Británii, která mají způsobilý motor
a namontované schválené zařízení na snižování emisí či jinou schválenou
technickou úpravu, budou muset podstoupit každoroční prohlídku a test
u Vehicle and Operator Services Agency (VOSA), která potrvdí, že splňují
požadavky nízkoemisní zóny (Low Emission Zone, LEZ).
Provozovatelé, kteří mají více vozidel, mohou s VOSA domluvit, aby provedla
testy na Certifikát o sníženém znečišťování (Reduced Pollution Certificate, RPC)
nebo Certifikát o snížených emisích (Low Emission Certificate, LEC) ve vaší firmě.
Doporučujeme, aby provozovatel kontaktoval nejbližší zkušební stanici
VOSA pro těžká nákladní vozidla (Heavy Goods Vehicle Test station)
a získal další informace od manažera stanice.
Provozovatelé si musí u VOSA zarezervovat buď test na Certifikát o sníženém
znečišťování nebo Certifikát o snížených emisích, které obsahují fyzickou prohlídku
vozidla a test propustnosti kouře. VOSA a TfL (Transport for London) zkoumají
způsoby, jak zvýšit počet možností provozovatelů k provádění certifikace.
Vozidlo musí splnit obě části, aby mohlo získat RPC a LEC. To bude také záviset
na daňové třídě vozidla a vestavěné technické úpravě.
Test prostupnosti kouře jako součást testů pro RPC a LEC má mnohem přísnější
úroveň než obyčejný kouřový test pro způsobilost vozidla k jízdě na silnicích.
Pouhá nízká hodnota prostupnosti kouře nestačí k získání RPC nebo LEC – motor
a každé namontované zařízení musí být na seznamu způsobilých motorů nebo na
seznamu schválených zařízení na snížení emisí na internetových stránkách TfL.
• Tyto certifikáty jsou platné po dobu 12 měsíců a musí tedy být každoročně
obnoveny. Testy pro RPC a LEC si lze zamluvit na stejnou dobu jako každoroční
prohlídku vozidla, např. STK (MOT).
• VOSA automaticky informuje TfL o tom, zda vozidlo úspěšně prošlo testem,
takže se nemusíte u TfL registrovat. Berte prosím na vědomí, že může trvat až
10 dnů, než se databáze TfL aktualizuje a ukáže, že vozidlo úspěšně prošlo
testem a tudíž splňuje požadované emisní normy LEZ. Vyhraďte si na to prosím
dostatek času před plánovanou cestou do zóny. Informaci, zda vaše vozidlo
vyhovuje požadavkům LEZ, najdete na webových stránkách tfl.gov.uk/lezlondon
Pokud vozidlo obdrželo Oznámení o odmítnutí (Notification of Refusal) pro
vystavení RPC nebo LEC, budete muset napravit technické nedostatky uvedené
v tomto oznámení a teprve pak si domluvit další test pro RPC nebo LEC u VOSA.
Pokud majitel vozidla obdržel Oznámení o odmítnutí a vozidlo projíždělo zónou
LEZ, bude muset zaplatit denní poplatek, jinak registrovaný majitel vozidla obdrží
Platební výměr na zaplacení pokuty (Penalty Charge Notice, PCN).
Informace o tom, jak získat RPC nebo LEC obdržíte na www.transportoffice.gov.uk
nebo na telefonním čísle 0845 607 0009.
Vozidla, která mají v současné době certifikát RPC o sníženém znečišťování
Veškerá vozidla, která mají platný certifikát RPC vydaný agenturou VOSA ve
Velké Británii, budou splňovat emisní normy LEZ v roce 2008 a budou moci
zónou LEZ projíždět bez potřeby platit denní poplatek. VOSA podala TfL detailní
informace o těchto certifikátech, nemusíte se tedy registrovat.
• RPC se vztahuje pouze na některé typy vozidel a zařízení a může opravňovat
vozidlo ke snížené sazbě silniční daně (Vehicle Excise Duty, VED). LEC je
dostupný pro větší množství zařízení a vozidel, ale nenabízí slevu z VED.
18
19
Až se v roce 2012 zpřísní emisní normy nízkoemisní zóny (Low Emission Zone,
LEZ) na Euro IV pro emise pevných částic, některá starší vozidla nebudou splňovat
požadované emisní normy i přesto, že budou mít platný Certifikát o sníženém
znečišťování (Reduced Pollution Certificate, RPC). Budou to ta vozidla,
která mají mnohem starší typ motoru (před Euro a Euro I) nebo vozidla na
seznamu způsobilých motorů (viz. str. 15), která v té době splňují normy pro
Euro III pro emise pevných částic.
Osvobození od placení denního poplatku
a výjimky
Vozidla s emisní třídou nižší než Euro IV budou muset podstoupit technickou
úpravu, aby mohla pokračovat v jízdách v LEZ bez poplatku, dokonce i když budou
nadále mít platnou RPC pro účely silniční daně (Vehicle Excise Duty, VED).
Výjimky
Upozorňujeme, že pokud jste si koupili vozidlo s vyšší než požadovanou třídou
Euro a výrobce vozidla tuto informaci nepředal organizaci TfL (Transport for
London), musíte si prohlídku domluvit u TfL, namísto u agentury Vehicle and
Operator Services Agency (VOSA).
Vozidla, která mají v současné době certifikát o sníženém znečišťování
(RPC) vydaný v Severním Irsku
Malá skupina vozidel má nárok na výjimku nebo osvobození od placení denního
poplatku v LEZ na základě technických důvodů, ze kterých nemohou splnit
emisní normy.
Níže uvedená vozidla registrovaná ve Velké Británii budou automaticky
vyňata z omezení vjezdu do LEZ. Tato vozidla není nutné registrovat u TfL.
• Vozidla určená a vyrobená pro použití v mimosilničním terénu, která na vozovku
vjíždějí jen v omezeném rozsahu. Mezi tato vozidla patří zemědělské a lesnické
traktory, sekačky, zemědělské či polní stroje a technika, pojízdné jeřáby a silniční
či stavební stroje.
• Historická vozidla vyrobená před datem 1. ledna 1973.
Veškerá vozidla, která mají v současnosti platný certifikát RPC vydaný organizací
Driver and Vehicle Agency Testing budou moci v roce 2008 zónou LEZ projíždět.
Nicméně, jejich majitelé je budou muset zaregistrovat u TfL a předložit kopii výše
uvedeného certifikátu.
• Vojenská vozidla.
Vozidla registrovaná mimo Velkou Británii
Vozidla s nárokem na 100% osvobození od denního poplatku
Všichni provozovatelé vozidel registrovaných mimo Velkou Británii (včetně vozidel
registrovaných v Severním Irsku) musí předložit doklad o provedených technických
úpravách vozidla, vydaný uznávanou organizací země, v níž je vozidlo registrováno.
Další informace naleznete na internetových stránkách tfl.gov.uk/lezlondon
Estrádní vozidla (tzv. Showman’s vehicles)
Nárok na osvobození od placení denního poplatku se vztahuje pouze na taková
estrádní vozidla, která byla vyrobena za specifickým účelem a jsou trvale
vybavena zařízením tvořícím součást představení.
Upozornění: Stejná vozidla spadající do této kategorie, která nejsou registrovaná ve
Velké Británii (včetně vozidel registrovaných v Severním Irsku), musí jejich majitelé
zaregistrovat u TfL, aby mohl být nárok na výjimku přiznán.
Aby mohl být nárok na 100% osvobození od poplatku za tato vozidla přiznán, musí
je jejich provozovatelé registrovat u TfL. Více informací o tom, jak tuto registraci
provést, naleznete na str. 22 tohoto letáku.
20
21
Registrace
Většina provozovatelů vozidel registrovaných ve Velké Británii, včetně majitelů
vozidel, která jsou z omezení zóny vyňata, nemusí nahlásit své vozy u TfL
(Transport for London), neboť TfL sestavila databázi vozidel, které vyhovují
emisním normám a které nevyhovují. Pracovníci vycházeli z informací
shromážděných britskými organizacemi DVLA (Driver and Vehicle Licensing
Agency), VOSA (Vehicle and Operator Services Agency) a SMMT (Society of Motor
Manufacturers and Traders). Údaje o vozidlech, které má TfL k dispozici, lze ověřit
na adrese tfl.gov.uk/lezlondon nebo na telefonním čísle 0845 607 0009.
Následující vozidla se musí registrovat u TfL:
1. Vozidla registrovaná ve Velké Británii:
• Estrádní vozidla, jejichž majitelé chtějí uplatnit nárok na osvobození od
povinnosti placení denního poplatku v nízkoemisní zóně (Low Emission
zone, LEZ) - podrobné informace viz str. 21 tohoto letáku.
2. Vozidla registrovaná v Severním Irsku:
• Všechna vozidla registrovaná v Severním Irsku (včetně těch, která jsou vyňata
nebo osvobozena od placení denního poplatku), kterých se LEZ týká, se musí
registrovat u TfL, pokud splňují emisní normy LEZ a chystají se vjet do zóny LEZ.
To se vztahuje rovněž na vozidla, která mají certifikát o sníženém znečišťování
(Reduced Pollution Certificate, RPC) vystavený organizací Driver and Vehicle
Agency Testing.
4. Vozidla registrovaná mimo Velkou Británii:
• Všechna vozidla registrovaná mimo Velkou Birtánii, na která se LEZ vztahuje,
musí být registrována u TfL, pokud splňují emisní normy LEZ a chystají se vjet
do zóny LEZ.
• Vozidla registrovaná mimo Velkou Británii, která mají nárok na výjimku nebo na
osvobození od povinnosti platit denní poplatek, t.j. historická vozidla registrovaná
před 1. lednem 1973 nebo estrádní vozidla, je nutné zaregistrovat u TfL.
Jak se zaregistrovat?
Při registraci u TfL je nutné vyplnit pro každé vozidlo zvláštní registrační formulář
a předložit doklady potvrzující emisní třídu vozidla.
Registrace je zdarma a doporučujeme zaregistrovat vaše auto co nejdříve,
neboť tento proces může trvat až dva týdny.
Registrační formuláře jsou k dispozici ve většině evropských jazyků na internetových
stránkách tfl.gov.uk/lezlondon nebo na telefonní čísle 0845 607 0009 nebo,
voláte-li ze zahraničí, na čísle (+44) 20 7310 8998. Vyplněné formuláře posílejte
poštou nebo emailem na: [email protected]
Po obdržení vyplněného formuláře vám zašleme písemné vyrozumění o tom, zda
byla registrace úspěšná či nikoliv. Pokud byste zónou LEZ projížděli ještě dříve,
než obdržíte potvrzení o úspěšné registraci příslušného vozidla u TfL, měli byste
zaplatit denní poplatek, jinak se vystavujete nebezpečí pokuty (Penalty Charge
Notice, PCN).
3. Vozidla, která byla TfL nesprávně klasifikována:
• Pokud je vaše vozidlo uvedeno v databázi TfL jako nesplňující emisní normy LEZ,
ale můžete předložit doklady, které potvrzují, že vaše vozidlo normy splňuje,
musíte vozidlo zaregistrovat u TfL. Důvodem může být fakt, že TfL obdrželo
nekompletní informace – např. když jste si zakoupili vozidlo vyšší než požadované
emisní třídy Euro a výrobce vozidla tyto informace nepředal TfL.
22
23
Jaký je denní poplatek za vozidlo, které
nesplňuje emisní normy a jak ho zaplatit?
Musíte zaplatit denní poplatek za každý den, kdy vozidlo projíždí zónou a nesplňuje
požadované emisní normy. Denní platby platí od půlnoci do půlnoci. Poplatky se
platí každý den v roce včetně víkendů a svátků.
Denní
poplatek
Datum zahájení Vozidlo
4 února 2008
£200
7 července 2008
£100
24
4 října 2010
Hmotnost
Nákladní vozidla
Motorizovaná
obytná vozidla
Vozidla pro přepravu koní
Nad 12 tun
Autobusy
Autokary
Nad 5 tun
Nákladní vozidla
Motorizovaná
obytná vozidla
Vozidla pro přepravu koní
Mezi 3,5
a 12 tun
Velké dodávky
Vozidla pro
přepravu koní
Mezi 1,205
t prázdného
vozidla a
3,5 tuny
Motorizovaná
obytná vozidla
Mezi 2,5
a 3,5 tuny
Mikrobusy
Pod 5 tun
25
Platbu lze provést až 64 pracovních dní před plánovanou jízdou, v den
jízdy nebo nejpozději do půlnoci v první pracovní den po dni, kdy byla jízda
zónou uskutečněna. Výše poplatku je stejná, ať platíte předem, v den jízdy nebo
nejpozději do půlnoci v první pracovní den po uskutečnění jízdy.
Poplatek za vjezd do zóny lze zaplatit za více vozidel najednou, pokud předem víte,
která vozidla budou zónou projíždět a kdy.
Poplatek lze zaplatit pouze šekem nebo debetní či kreditní kartou.
• Upozornění: Je důležité, abyste při placení uvedli správné znění SPZ* (Vehicle
Registration Mark, VRM) daného vozidla a rovněž správné datum, kdy bude vůz
zónou projíždět.
• Pokud zadáte nesprávnou SPZ (VRM) nebo datum jízdy, bude registrovanému
majiteli vozidla doručen Platební výměr na zaplacení pokuty (Penalty Charge
Notice, PCN).
*SPZ (VRM) vozidla tvoří všechny číslice a písmena uvedená na tabulce státní
poznávací značky vozidla.
Placení on-line
Platbu lze provést on-line kreditní nebo debetní kartou prostřednictvím
internetových stránek tfl.gov.uk/lezlondon
On-line platbu lze provádět 24 hodin denně. Nezapomeňte si prosím poznamenat
číslo své účtenky. Lze rovněž požádat o zaslání potvrzení o zaplacení poštou
nebo e-mailem.
Placení poštou
Šeky lze zasílat poštou pouze s vyplněným formulářem „Paying the Low
Emission Zone Charge Form”. Tento formulář si lze vyžádat písemně na adrese
Low Emission Zone, PO Box 4544, Coventry CV6 9DW, United Kingdom,
na telefonním čísle 0845 607 0009 nebo si jej můžete stáhnout na internetových
stránkách tfl.gov.uk/lezlondon
Při zasílání šeku poštou je nutné, aby byl šek doručen TfL nejméně 10 dní před
datem plánované jízdy zónou (aby byla zajištěna dostatečná lhůta pro zpracování
šeku a převod peněz z vašeho účtu) a abyste uvedli přesné datum jízdy, za kterou
šekem platíte.
Platíte-li po telefonu nebo zasíláte-li šek poštou, zkontrolujte si prosím správnost
zadané SPZ (VRM) vozidla a data jízd(y). Šek je nutné zaslat s dostatečným
časovým předstihem, aby mohl být včas doručen a patřičný obnos převeden
na účet úřadu TfL. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že vám bude
vystavena pokuta (PCN).
Bližší informace týkající se refundace, převodu plateb a zákaznických účtů jsou
k dispozici na internetových stránkách tfl.gov.uk/lezlondon nebo na telefonním
čísle 0845 607 0009.
Organizace TfL dává přednost tomu, aby provozovatelé vyhověli stanoveným
emisním normám, než aby platili denní poplatek a očekává, že finanční zisk
z prostředků vybraných na poplatcích za vjezd do LEZ bude minimální.
Placení po telefonu
Stačí zavolat na telefonní číslo 0845 607 0009, a to ve všední den
a v neděli od 6.00 do 00.30 hodin nebo v sobotu od 6.00 do 22.00 hodin.
Mějte prosím připravenou SPZ (VRM) vozidla a správné datum dne, kdy bude dané
vozidlo zónou projíždět.
Voláte-li ze zahraničí, vytočte prosím telefonní číslo (+44) 20 7310 8998.
Provozovatelé, kteří si u TfL (Transport for London) zřídí zákaznický účet pro
nízkoemisní zónu (Low Emission Zone, LEZ), budou moci k placení využívat
24‑hodinový automatizovaný telefonní systém.
26
27
Co se stane, pojedu-li v nízkoemisní zóně ve
vypůjčeném nebo pronajatém vozidle?
PCN
Pokud chcete územím nízkoemisní zóny (Low Emission Zone, LEZ) projíždět ve
vozidle z půjčovny, musí si osoba, která si vozidlo půjčuje, u půjčovny ověřit,
že tento vůz splňuje emisní normy LEZ. V opačném případě musí osoba,
která si vozidlo vypůjčí, zaplatit denní poplatek za průjezd zónou, jinak se
vystavuje nebezpečí uvalení pokuty (Penalty Charge Notice, PCN).
Pokuty
Pokud zaplatíte Datum
do 14 dnů, sníží zahájení
se pokuta na
4. února
2008
£1000
£500
• vaše vozidlo nesplňuje emisní normy LEZ ani není vyňato nebo nemá nárok na
100% osvobození od denního poplatku.
• nezaregistrovali jste své vozidlo u organizace TfL (Transport for London)
(viz seznam provozovatelů, kteří se musí u TfL zaregistrovat, na str. 22
tohoto letáku).
• při placení denního poplatku za průjezd zónou jste uvedli nesprávné znění SPZ
(Vehicle Registration Mark, VRM) vozidla nebo nesprávné datum plánovaného
průjezdu zónou.
Za každý den, kdy vozidlo nesplňující emisní normy LEZ projíždí jejím územím
bez zaplacení denního poplatku, může být vystaven Platební výměr na zaplacení
pokuty (PCN). Výši pokuty (PCN) naleznete v tabulce na následující straně.
£500
£250
4. října
2010
Hmotnost
Nákladní vozidla
Motorizovaná
obytná vozidla
Vozidla pro přepravu koní
Nad 12 tun
Autobusy
Autokary
Nad 5 tun
7. července
Nákladní vozidla
2008
Motorizovaná
obytná vozidla
Vozidla pro přepravu koní
Platební výměr na zaplacení pokuty (PCN) může být vydán z mnoha důvodů, z nichž
některé jsou uvedeny níže. Může se tak stát například projíždíte-li zónou a:
• splatný denní poplatek nebyl zaplacen do půlnoci prvního pracovního dne po
prvním dni průjezdu zónou.
Vozidlo
Mezi 3,5 a
12 tun
Velké dodávky
Vozidla pro
přepravu koní
Mezi 1,205
t prázdného
vozidla a
3,5 tuny
Motorizovaná
obytná vozidla
Mezi 2,5
a 3,5 tuny
Mikrobusy
Pod 5 tun
Pokud nezaplatíte pokutu (PCN) během 28 kalendářních dnů, její výše se zvýší na
1 500 nebo 750 liber (podle velikosti vozidla). Nezaplacení této částky bude mít
za následek oznámení dluhu okresnímu soudu (County Court) a částka se zvedne
na 1 505 nebo 755 liber. Pokud není ani poté pokuta zaplacena, může být zažádáno
o vydání nařízení k vymožení dlužné částky exekutorem. To může znamenat
i konfiskaci zboží, včetně opatření vašeho vozidla tzv. botičkou a jeho odtažení.
Oznámení dluhu u okresního soudu nevede k rozsudku okresního soudu a neovlivní
vaši třídu úvěruschopnosti.
28
29
Registrovanému vlastníkovi vozidla budou v každé fázi tohoto procesu zasílány
upomínky k zaplacení.
Více informací
Kromě soudního rozhodnutí o vymáhání dlužné částky exekutorem mohou být
navíc vozidla s třemi nebo více nezaplacenými výměry na uhrazení pokuty (Penalty
Charge Notices, PCNs), jejíž výše dosáhla 1 500 nebo 750 liber (podle velikosti
vozidla) a proti které nebyl podán žádný protest nebo odvolání, opatřena tzv.
botičkou a odtažena, pokud budou nalezena kdekoliv na území Velkého Londýna.
Máte-li po přečtení tohoto letáku jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na
internetové stránky tfl.gov.uk/lezlondon nebo zavolejte na telefonní číslo
0845 607 0009*.
Vozidlo bude vydáno pouze po zaplacení všech nevyrovnaných pokut a nákladů
souvisejících s jejich vymáháním.
Kopii tohoto letáku tištěného velkým písmem a audio verzi na CD lze objednat na
telefonním čísle 0845 607 0009.
Vymáháním nezaplacených pokut vystavených na vozidla registrovaná mimo
Velkou Británii je pověřena agentura pro inkaso evropských pohledávek.
Můžete se na nás obrátit také písemně na adrese: Low Emission Zone,
PO Box 4544, Coventry CV6 9DW, United Kingdom.
Nejjednodušším způsobem, jak pokuty (PCNs) zaplatit, je platba on-line
prostřednictvím internetových stránek tfl.gov.uk/lezlondon, kde se rovněž
dozvíte více informací o procesu vymáhání nezaplacených pokut. Platit lze rovněž
po telefonu na čísle 0845 607 0009 nebo poštou.
Protesty a odvolání
Obdržíte-li platební výměr na zaplacení pokuty (PCN), máte právo napadnout jeho
platnost. Lze tak učinit prostřednictvím protestního
a odvolacího procesu. Podrobné informace o tom, jak můžete napadnout platnost
vystavené pokuty (PCN), budou uvedeny na všech vystavených platebních
výměrech (PCN). Pokud je váš protest zamítnut, můžete se odvolat k nezávislé
organizaci Parking and Traffic Appeals Service (PATAS)
Voláte-li ze zahraničí, můžete zavolat na telefonní číslo (+44) 20 7310 8998**.
Tento leták je k dispozici rovněž v arabštině, bengálštině, čínštině, francouzštině,
řečtině, jazyku Gujarati, hindštině, paňdžábštině, španělštině, tamilštině, turečtině,
urdštině, vietnamštině, belgické francouzštině, angličtině, dánštině, holandštině,
vlámštině, němčině, italštině a polštině. Kopii letáku si lze stáhnout na internetu
na tfl.gov.uk/lezlondon nebo objednat na telefonním čísle 0845 607 0009.
Výtisky v ostatních jazycích jsou k dispozici na požádání.
*Maximální cena volání z pevné linky BT (British Telecom) je 4 pence za minutu. Cena volání z jiných sítí se může lišit.
**Platí sazby pro mezinárodní hovory.
Neignorujte prosím platební výměr na zaplacení pokuty (PCN).
30
31
tfl.gov.uk/lezlondon
Změny vyhrazeny po uzávěrce pro tisk. Tento leták byl vytištěn na recyklovaném papíře.
LEZ GEN CZ 02/08

Podobné dokumenty

Oleje a maziva pro zemědělské stroje - hrdlicka

Oleje a maziva pro zemědělské stroje - hrdlicka pevné mazivostní složky (molyky - sulfidu molybdeničitého) umožňuje nasazení maziva Retinax HDX 2 v  místech s  nejvyšším zatížením, v  aplikacích s rázovým zatížením atd.

Více

Popis protokolu AX.25 Předmluva Tento materiál popisuje protokol

Popis protokolu AX.25 Předmluva Tento materiál popisuje protokol V materiálech [1] i [2] jsou skupiny osmi bitů označeny jako oktet (octet), aby se zdůraznilo, že HDLC není závislé na bytové struktuře. V tomto smyslu bylo uvedeno označení 'byt', protože AX.25 je...

Více

Článek Systém výběru mýtného v centrální oblasti Londýna

Článek Systém výběru mýtného v centrální oblasti Londýna skupinou ke změně dopravního prostředku byli rodiče vozící své děti do škol. Pouze 2 % z nich uvažovalo o jiné alternativě dopravy. Toto zjištění dává argument pro zavedení systému školních autobus...

Více

Petro-Canada pro nákladní automobily

Petro-Canada pro nákladní automobily speciálně vytvořený olej pro nejnovější evropské motory nákladních vozů specifikace EURO IV a EURO V. Kompletní produktová řada olejů DURON je vytvořena na ultra čirém 99,9% čistém základovém oleji...

Více

KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ

KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ Registrační dokument (vydávaný DVLA, ve kterém je třeba nahlásit změnu majitele vozu. Doklady není třeba nosit při sobě, ale pokud Vás policista o ně požádá a nemáte je u sebe, máte 7 dní během kte...

Více

Průvodce Velkou Británií

Průvodce Velkou Británií  Registrační dokument tzv.LOGBOOK který vydává DVLA když např.prodáte vozidlo si raději nechte u sebe a sami zařiďte převod,vyhnete se možným komplikacím  Doklady není třeba nosit při sobě ale po...

Více

Finanční toky ve veřejných a soukromých rozpočet v dlouhodobé péči

Finanční toky ve veřejných a soukromých rozpočet v dlouhodobé péči Tabulka 14 Výdaje zdravotních pojišťoven na LTC ................................................................................ 37 Tabulka 15 Struktura výnosů jednotlivých služeb sociální péče v Č...

Více

Kouřimský zpravodaj 6/2011

Kouřimský zpravodaj 6/2011 UHONO\8h68:;<7m678tŽ4/7 -7j<7o:8:

Více