Jaro 2004 - Hawle Armatury

Komentáře

Transkript

Jaro 2004 - Hawle Armatury
Informační bulletin jaro 2004
HAWLE
Info
• Vodárenství a
legislativa
• Armatury HAWLE
spolehlivě v
třineckých hutích
• HAWLE na setkání
starostů
• Novinky prvního
pololetí
• Zajímavosti z regionů
• Rakouští novináři v
Jesenici
INFORMACE, AKTUALITY
VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ,
právě jsme se stali řádnými členy
Evropské unie. Každý z nás má
nějaké představy o tom, co toto členství přinese, jaké nastanou změny a
zejména jakým způsobem to ovlivní
náš život. Za společnost HAWLE
rádi konstatujeme, že členství v EU
neovlivní žádným způsobem naši
činnost na tuzemském trhu. Z důvodu členství se zdražovat nebude a
sortiment nabízeného zboží zůstává
ve stejném rozsahu .
Jediné, v čem pocítíme změnu, je
to, že kamiony z členských zemí nebudou
muset čekat na hranicích. Tím se dodávky
stanou plynulejšími, takže pokud aktivisté ve
jménu čehokoliv nezatarasí cesty, nebudou
v dodávkách zboží žádné překážky.
Pokud jde o vodárenský trh jako takový, je
třeba si uvědomit, že vstupem do EU se
skutečně v oblasti vodárenských materiálů
nic dramatického v dohledné době nechystá, protože i nadále zůstávají v platnosti tzv.
Národní normy a předpisy, zejména v oblasti
hygieny a bezpečnosti práce a některé technické předpisy, které dosud nejsou harmonizované.
Změny v obchodní oblasti lze však v brzké
době očekávat, a to v důsledku výrazného
zvýšení cen surového železa a šrotu na
světovém trhu. Za společnost HAWLE Vás
chceme ubezpečit, že naše ceny minimálně
v roce 2004 zůstanou beze změn a že se
po celý rok můžete spolehnout na plynulost
dodávek ve sjednaných cenách.
Přejeme Vám úspěšný letošní rok a těšíme
se na setkání s Vámi při příležitosti různých
odborných i společenských setkání, k nimž
patří zejména letošní jubilejní ročník fotbalového turnaje HAWLE CUP .
Ing. Josef Janský
jednatel
Informační bulletin Jaro 2004
VODÁRENSTVÍ A LEGISLATIVA
Se vstupem naší republiky do
Evropské unie přímo souvisela i
konference pořádaná brněnskou
agenturou MAP Česká republika,
s.r.o., pod záštitou společnosti
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
Konala se pod názvem Výrobky
pro vodárenství a legislativa dne
22. dubna v hotelu Medlov u Žďáru
nad Sázavou.
Již jednotlivá témata přednášek ukázala,
jak je důležité vyjasnit podstatu zákonů
a předpisů týkajících se vodního hospodářství po vstupu do Unie. Závažnost
tématu podtrhl i výběr přednášejících,
kterými byli odborníci jak v právní, tak
ve vodárenské problematice a souvisejících oborech. Přehled legislativy
ve vodním hospodářství podala JUDr.
Ludmila Žaludová, manažerka organizačního útvaru z Pražských vodovodů
a kanalizací, hygienické zákony přednesla MUDr. Libuše Prokopová, specialistka v oboru vody ze Zdravotního
ústavu se sídlem v Brně, a k zákonu o
výběrovém řízení podala výklad JUDr.
Kateřina Černá z Úřadu městské části
Praha 13 jako akreditovaný lektor MV
pro oblast veřejných zakázek. Příspěvek
na téma Technické předpisy, zákony
a harmonizace norem a jejich dopad
v praxi přednesli ing. Jaroslav Rajlich,
vedoucí školicího střediska, a ing. Jaroslav Šrámek, vedoucí zkušebny mechanických zařízení, oba ze Strojírenského
zkušebního úřadu, s. p. Brno.
Konference se zúčastnili pracovníci
technických a zásobovacích útvarů
vodárenských a stavebních firem a
dále představitelé společností vlastníků vodovodních sítí. Hojná účast byla
známkou toho, jakou důležitost přikládají všichni zainteresovaní pracovníci
znalosti a výkladu právních norem, které jsou v oblasti vodárenství platné po
našem vstupu do Evropské unie. Naše
poděkování patří pořádající agentuře,
HAWLE Info
Počátek května je
již tradičně spojen
s rozlosováním regionálních kol turnaje v malé sálové
kopané HAWLE
CUP a se zahájením
prvních zápasů ve
skupinách. V letošním roce se koná
již desátý ročník a
zájem vodárenských
společností je podle
očekávání značný.
všem účastníkům a zejména přednášejícím, kteří všem zúčastněným pomohli
lépe se orientovat ve složité a často i
nejednotné legislativě, jejíž znalost je
pro naši práci nezbytná.
JUBILEJNÍ HAWLE CUP STARTUJE
Do jubilejního ročníku se přihlásilo
celkem …… mužstev. Všem účastníkům
přejeme hodně úspěchů, sportovního
štěstí, zájmu diváků, smyslu pro fair play
a věříme, že jediné, co bude na hracích
plochách chybět, jsou úrazy.
Organizátoři turnaje a představitelé firmy
HAWLE se těší na finalisty, kteří se utkají
o putovní pohár a věcné ceny koncem září
v průhonické hale hotelu Sport.
VAŠE ZKUŠENOSTI
HAWLE Info
Historie
Třinecké železárny, a.s., je podnik s více
než 160letou tradicí, k níž se váže i tradice
energetiky, neboť zajišťuje zásobování
hutního podniku energiemi všeho druhu,
včetně vody. S tím je úzce spojena péče
o čtyři druhy vodovodních sítí sloužících
k dodávce vody pro jednotlivé odběratele
na území cca 620 ha. Tři druhy vod jsou
rozvedeny pod zemí, což reprezentuje asi
600 armaturních dlaždic s dimenzí armatur
od 50 do 1200 mm. V tomto počtu ovšem
nejsou uvedeny armatury a rozdělovací
komplexy čtyř čerpacích stanic. Jednou
ze sítí, jejíž vznik se datuje kolem r. 1926,
je rozvod pitné vody, který byl částečně rekonstruován a rozšířen pro rozvoj podniku
v padesátých letech dvacátého století.
Náročné podmínky hutě
Se vznikem samostatné akciové společnosti Energetika Třinec, as.s., bylo rozhodnuto (vzhledem ke ztrátám a narůstajícím
cenám pitné vody) o komplexní rekonstrukci rozvodu pitné vody v areálu TŽ.
Ty jsou specifické horkými provozy s potřebou průběžného zajišťování ochranných nápojů, nepřetržitým zásobováním
hutníků teplou stravou ze dvou kuchyní
a rozsáhlým areálem s množstvím dopravních cest včetně podzemních vedení
telekomunikací a VN rozvodů.
Problém byl v tom, že celá rekonstrukce
musela proběhnout bezvýkopovou technologií po etapách bez omezování odběratelů, což bylo sice reálné vzhledem ke
konstrukci celé sítě, ale netěsnost starých
armatur neumožňovala suché odstavení
jednotlivých sekcí, které je nutné pro systém releiningu PE potrubí, tj. svařování jak
na tupo, tak pomocí elektrotvarovek. Životnost nových armatur musela odpovídat
jak životnosti PE potrubí, tak tvrdým
podmínkám rozvodů vody v hutním provozu. Dalším
omezujícím faktorem
byla nutnost využití starých,
ne vždy
rozměrných vodovodních šachtic a spojování různých materiálů, které byly v průběhu let používány při výstavbě a rozšiřování
pitného vodovodu (PVC, litina, ocel, PE).
Řešením je HAWLE
Komplexní řešení těchto problémů jsme
před deseti lety našli u firmy HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Těžká protikorozní
ochrana, zdravotní nezávadnost, kompatibilita se všemi druhy používaných potrubí,
to byly důvody, proč jsme se rozhodli pro
tyto výrobky. Další výhodou byla jednoduchost a rychlost, s jakou jsme mohli
provádět náročnou práci v nelehkých
podmínkách.
Nezanedbatelnou výhodou výrobků firmy
HAWLE je možnost několikanásobného
použití u různých spojovacích článků, jako
jsou příruby S 2000 či ISO tvarovky, které
jsme využili při provizorních napojeních
jednotlivých sekcí vodovodu.
Během deseti let spolupráce s firmou
HAWLE se nám vždy podařilo najít takové
řešení, které bylo nejen rychlé, ale hlavně
kvalitní a dokonale těsné, bez nároků na
následnou údržbu. Mohu konstatovat, že
za celou dobu spolupráce jsme využili asi
80 procent všech výrobků firmy, vyjma
zemních souprav a hydrantů, které nás
ovšem čekají při postupné rekonstrukci
další sítě průmyslové vody.
Co dál
Výborné zkušenosti nás vedly i
k tomu, že při investičních akcích, např. „Průmyslová
zóna Baliny“, vyžadujeme od
dodavatelů
rovněž používání výrobků firmy HAWLE,
abychom zvýšili životnost těchto investic a
snížili náklady na běžnou údržbu. Rozdíly
v kvalitě jsou patrné např. při porovnání
redukčních ventilů. I přes těžké podmínky
v jednotlivých provozech se zvýšenou
prašností si armatury HAWLE zachovávají
svoji funkčnost a kvalitu.
Oceňujeme i osobní spolupráci s představiteli firmy ing. Janským, ing. Sobotkou, p.
Augustinem při zajišťování proškolení našich pracovníků jak v Jesenici, tak v Olomouci, i ve výrobním závodě v Rakousku,
kde jsme měli možnost nahlédnout do „kuchyně“ firmy a ve zkušebně si ověřit kvalitu
a jednoduchost výrobků. Závěrem musím
přiznat, že nejošoupanější odbornou knihou je u nás katalog firmy HAWLE.
Vladimír ČARVAŠ
Technolog vodního a vzduchového
hospodářství
Energetika Třince, a.s.
Informační bulletin Jaro 2004
DESET LET SPOLUPRÁCE V TVRDÝCH PODMÍNKÁCH HUTĚ
NOVINKY 2004
V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU PŘEDSTAVUJEME
Informační bulletin Jaro 2004
Naše společnost pravidelně každým rokem uvádí na trh nové
výrobky. Kompletní „rodina“ hydrantů Krammer – DUO byla představena již v loňském roce, v letošním roce je v nabídce již v plném
rozsahu.Tyto a všechny ostatní
hydranty HAWLE zcela spolehlivě
plní svoji funkci, tzn. uzavření i
otevření přívodu vody. Hydranty
jsou však technická zařízení, a
proto je třeba, aby i ty s dvojitým
uzavíráním byly odstavitelné z provozu jako celek. Z tohoto důvodu
je třeba v rozumné vzdálenosti, nikoliv nutně těsně před hydrantem,
instalovat šoupátko.
PRODLOUŽENÉ PATNÍ KOLENO
HYDRANTOVÁ SESTAVA PPL
SE ŠOUPÁTKEM
Tam, kde je umístěno šoupátko těsně
před hydrantem, instaluje se zpravidla
mezi patní koleno a šoupátko 200
mm dlouhý FF kus (TP) pro snadnější
přístup k šoupátkovému uzávěru. Pro
zjednodušení montáže Vám od května
letošního roku nabízí naše společnost jako novinku patní koleno
PPL. Jedná se o prodloužené pat-
obsahuje:
Koleno PPL 5050 PN 80
Šoupě 4000 PN 80
Zemní souprava
teleskopická 9500 PN 80
Šrouby 8810 M16/80 8 ks
Těsnění 3470 PN 80
ní koleno, jehož stavební délka je právě
součtem délky běžného patního kolena
s FF kusem. Tím je eliminován jeden
přírubový spoj, čímž se snižuje riziko
dalšího možného zdroje úniku vody.
Naše společnost dodává prodloužené
patní koleno PPL
pouze jako komplet v kombinaci
se
šoupátkem,
spojovacím
materiálem
a
těsněním. Tento
komplet
Vám
umožní za velmi
výhodnou cenu
získat
vysoce
kvalitní armatury
HAWLE pro montáž hydrantu.
Sestava je dodávána
v rozmontovaném stavu.
PATNÍ KOLENO WAGA
V případě, že šoupátko není bezprostředně před hydrantem, doporučujeme použít
k instalaci hydrantu patní koleno WAGA.
Tato další novinka Vám umožní jedním
výrobkem propojit libovolné potrubí na
patní koleno bez nutnosti montáže dalšího
prvku. Dokonalé zajištění tahových sil,
jaké umožňuje systém WAGA – Multi/
Joint 3000, odstraňuje nutnost použití tzv.
dvojitého patního kolena, nebo jiné složité
zajišťování tahových sil.
Pro skutečně stoprocentní zajištění kvality
pitné vody v odbočkách na hydrant nabízíme možnost dodávky tohoto patního
kolena se závitovým
výstupem, kterého lze
výhodně využít pro napojení domovní přípojky. Tímto způsobem se
zajistí proudění vody
v odbočce a odstraní
její případné zahnívání.
KOLENO 90° WAGA
„Rodinu“ WAGA – Multi/Joint 3000 doplňuje i poslední představovaná novinka,
jíž je koleno 90° s hrdly WAGA na obou
koncích. Takovéto spojení výhod systému
WAGA s obloukem Vám pomůže odstranit
nejeden problém nejen při poruchách, ale
i při přeložkách nebo při budování nových
vodovodních řadů.
Odborně připravil ing. Josef Janský
HAWLE Info
AKTUÁLNĚ
HAWLE Info
Již devátý rok, přesně od r. 1996, pořádá českobudějovická firma Agentura Zavřelová ve spolupráci dříve
s okresními, nyní s krajskými úřady
různých regionů naší republiky sePo stručném úvodním slovu vedení krajského úřadu i hostitelského města či obce
se jednotlivé zúčastněné firmy krátce
představí a pak již probíhají neformální
kontakty se starosty i představiteli kraje.
Za 9 let se uskutečnilo již 193 takovýchto akcí ve zhruba dvou třetinách okresů
České republiky. Společnost HAWLE
patří k těm firmám, které si uvědomují důležitost takovýchto setkání, a tak
pravidelně, reprezentativním a zcela
neformálním způsobem pěstují kontakty
s představiteli obcí a měst, seznamují je s
novými programy a výrobky určenými pro
municipality a současně svým podílem na
finančním zajištění těchto akcí každoročně
děkují představitelům obcí za dosavadní
spolupráci i za důvěru projevenou jejich
výrobkům.
PhDr. Marta Zavřelová,
Agentura Zavřelová
České Budějovice
Jedno z takovýchto setkání se uskutečnilo i 17. října loňského roku v obci Borová
Lada na Šumavě. Bylo svým způsobem
netradiční, a to tím, že se ho za samosprávu zúčastnily pouze ženy, starostky,
případně místostarostky obcí jihočeského
kraje. Pro nás jako zástupce firmy HAWLE
bylo velmi příjemné zjištění, jak se ženy
tkání starostů spojených s rautem a
prezentací firem. Tato setkání bezprostředně navazují na odborné porady
starostů obcí a měst, které svolávají
krajské úřady a po jejichž ukončení
se tito představitelé samosprávy
setkávají se zástupci firem z různých
oborů, dotýkajících se zájmů komunální sféry, a to jak s regionální, tak i
celostátní působností.
v těchto funkcích velmi dobře orientují i
v problematice výstavby vodovodních sítí,
přestože tato oblast spadá spíš do sféry
zájmu mužů. Dobře si totiž uvědomují
nejen jako starostky, ale i jako ženy důle-
no zaručují právě armatury HAWLE.
To, že se toto setkání uskutečnilo v půvabné šumavské obci Borová Lada, bylo pro
naši firmu rovněž dobrým doporučením,
neboť právě tady byl v roce 2000 vybu-
žitost bezporuchového zásobování obcí
a domácností pitnou vodou. Spolehlivost,
kvalitu, dlouhodobou životnost – to všech-
dován s přispěním prostředků z programu PHARE vodovod, kde se armatury
HAWLE úspěšně uplatnily. Důkazem toho
je zejména 12 nadzemních hydrantů EXPO,
které jsou v obci nepřehlédnutelné.
Ing. Eva Karpianusová
Informační bulletin Jaro 2004
SETKÁNÍ STAROSTŮ
Z REGIONŮ
ARMATURY HAWLE NA CHEBSKU
V letech 2002 a 2003 probíhala v obci
Libá u Chebu výstavba kanalizace a
čistírny odpadních vod. Při té příležitosti
byl na žádost provozovatele CHEVAku
Cheb, a.s., připojen vodovodní řad
v místech, kde ještě v obci chyběl.
Celkem se jednalo o
cca 1,5 km vodovodu
z PE 90 svařovaného
pomocí elektrotvarovek a cca 30 přípojek. Celou akci prováděla firma ALGON
plus a. s. Cheb. Na
řad byly osazeny plnoprůtokové hydranty
přímo na T-kusy (viz
foto). Z vodárenského hlediska je velmi
zajímavá fotografie
se čtyřmi navrtávací-
mi pasy a domovními šoupátky těsně
vedle sebe. Jednalo se o krátkou uličku
se čtyřmi domky, kam se nevedl samostatný řad, ale již z hlavního řadu jsou
vedeny přímo domovní přípojky.
Zároveň došlo i k výměně několika
starých domovních uzávěrů – kulových
ventilů, které naše firma ALGON osazovala zhruba
před osmi
lety a nyní
byly již úplně
nefunkční.
Na všechny
zemní soupravy byly
umístěny
poklopy s logem provozovatelské
organizace.
Informační bulletin Jaro 2004
HAWLE NA STRATEGICKÝCH POZICÍCH
V posledních letech probíhá na Ústecko – Orlicku rekonstrukce areálu,
který díky svému vojenskému určení
spadá do strategických zájmů nejen
našeho státu. V roce 2003 realizovala
firma VENCL Servis Vodovody a kanalizace s.r.o. ze Žamberka rekonstrukci
vodovodního řadu DN 80. Mimo jiné
provedla kompletní nové vystrojení
hlavní regulační šachty. Vzhledem
k požadavkům provozovatele (naprostá spolehlivost, vysoká přesnost
regulace) byly do této šachtě zvoleny
regulační ventily HAWIDO. Tyto ventily jsou ve vodárenství známy svými
vysokými technickými parametry.
Vlastní technické řešení šachty bylo
nutno, s ohledem na požadavky investora a provozní podmínky, řešit
paralelním zapojením dvou regulačních ventilů. I ostatní materiál pro tuto
šachtu (a nejen pro ni) byl použit ze
sortimentu firmy HAWLE. Již po několika měsících se potvrdila výhodnost
VÝMĚNA ARMATURNÍHO UZLU NA PANKRÁCI
V loňském roce byly zjištěny netěsnosti v armaturním uzlu vodovodních
řadů DN 300 a DN 200 na nároží
ulic Táborská a Lounských v Praze 4
– Pankráci. Uzel se nachází v komunikaci s vysokým dopravním zatížením a tak staré litinové armatury musely být vyměněny za nové, kvalitní,
z tvárné litiny, které toto značné zatížení dlouhodobě vydrží. Současně
se v tomto místě stýkají dvě tlaková
HAWLE Info
pásma s rozdílem 0,5 Mpa a šoupata
DN 200 musí být trvale uzavřena.
V případě potřeby mohou být využita
ke krátkodobému doplnění nižšího
tlakového pásma.
Provozovatel se rozhodl namontovat
do armaturního uzle šoupata firmy
HAWLE. Byla vyměněna dvě šoupata DN 300, dvě šoupata DN 200 a
dále jeden kus DN 125 a přírubové
tvarovky.
Monika Štádlerová
ALGON plus a.s.
tohoto řešení, které umožňuje provozovateli využít pro daný specifický
provoz širokou škálu možností regulačních ventilů HAWIDO.
Ing. Petr Richter
Z REGIONŮ
HAWLE Info
Během mnohaleté existence divadelního
souboru PROFÝZ došlo k přirozenému
propojení mezi společností HAWLE AR-
MATURY, s.r.o., a představiteli divadelního
souboru. Předešlé kontakty se odehrávaly
především na profesní bázi, neboť řada
herců souboru pracovala nebo ještě stále
pracuje ve vodním hospodářství, jako
např. ing. Jaroslav Stavinoha, emeritní náměstek VAS a.s.divize Brno-venkov, ing.
Miroslav Smola, dříve AQUATIS a.s. Brno,
dnes PASS Brno, který ve svých projektech navrhuje použití špičkových výrobků
HAWLE. A tak došlo k onomu přirozenému
spojení nejlepších herců se špičkovým výrobcem vodohospodářské techniky. Nyní
však tyto společné zájmy přešly z oblasti
výhradně technické a materiální do oblasti
umění a duchovna.
Vhodnou záminkou pro zintensivnění vztahu bylo letošní zařazení hry „RUSSALKA,
aneb Konec ukrajinských vodníků na
Šumavě“, do repertoáru skupiny PROFÝZ. Postavy vodníků Ivana a Michala se
HAWLE, VODA A UMĚNÍ
prostě nemohly obejít bez superkvalitních
vodárenských zařízení a osobní značkové výstroje. Proto divadelní skupina
na základě interního výběrového řízení
jednohlasně nařídila spolupráci s firmou
HAWLE, která je tak presentována jako
tichý společník souboru v pozvánkách,
programu i na samotných prknech, která
znamenají svět, s pevnou vírou, že se
stane společníkem hlasitým.
Divadlo přečkává všechny režimy, vlády i
ministry kultury bez státních, krajských a
obecních dotací a bez grantů. Herce drží
při životě jen zářný vzor Josefa Kajetána
Tyla, který dokázal žít a hrát divadlo i bez
jídla a sponsora. Proto děkujeme firmě
HAWLE za spolupráci, která se odehrává
pod heslem „Svůj k svému, nejlepší k nejlepšímu“.
Premiéra a zároveň derniéra divadelního
kusu Russalka se odehrála dne 17. 4.
2004 v sále restaurace Hvězda v Brně-Bystrci.
Ing. Miroslav Smola
projektant vodohospodářských staveb
a člen divadelní skupiny PROFÝZ
Informační bulletin Jaro 2004
Stav vodovodní sítě před výměnou
armatur a po jejich výměně je zřejmý
z přiložených fotografií. Spolupráce
mezi dodavatelem armatur a provozovatelem vodárenské sítě byla
příkladná.
Ing. Jaroslav Nevole
Informační bulletin Jaro 2004
RAKOUŠTÍ NOVINÁŘI V JESENICI
24. února 2004 zavítala
do naší firmy HAWLE
ARMATURY, spol. s r.o.,
v Jesenici u Prahy dvacítka rakouských novinářů v doprovodu prezidenta Hornorakouské
obchodní komory Dr.
Rudolfa Trauna.
Cílem cesty žurnalistů
bylo zjistit, jaké jsou
zkušenosti rakouských
firem na českém trhu.
Prohlídka jesenického
závodu spolu se setkáním s vedoucími představiteli naší společnosti
je přesvědčila, že v oblasti vodárenských armatur je značka HAWLE
v tuzemsku vnímána
jako spolehlivá, kvalitní
a současné postavení
na českém trhu i budoucí prognózy jsou více
než uspokojivé. A tak
se nedlouho po jejich
návratu objevily v řadě
rakouských novin články o českém průmyslu,
vodárenství a aktivitách
firmy HAWLE.
www.hawle.cz
Vydává:
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.,
Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: +420 241 003 111*,
Fax: +420 241 003 333
E-mail: [email protected],
www: http://www.hawle.cz
Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová
Tiskne: AK Service
duben 2004

Podobné dokumenty

sovak ČR vás zvE na vod-kU! - Výstava VODOVODY

sovak ČR vás zvE na vod-kU! - Výstava VODOVODY Firma IBOS byla založena v roce 1999 se záměrem výroby čisticí techniky pro potrubí. V roce 2003 se k sortimentu čisticí techniky přiřadila výroba monitorovací techniky a v dalších letech i výroba ...

Více