Stahuj zde - David Beckham

Komentáře

Transkript

Stahuj zde - David Beckham
TŘINÁCTÁ
KAPITOLA:
„MAJITELÉ JSME M Y
A P O D L E T O H O SE T A K Y
B U D E M E CHOVAT."
O
s m ý srpen 2 0 0 8 — 8. 8. 08 — měl být d n e m ze všech nejšťastnějším,
tedy alespoň podle čínského kalendáře, který číslovku o s m považuje
za symbol štěstí. Na o s m ý srpen 2 0 0 8 bylo n a p l á n o v á n o slavnostní
zahájení Letních olympijských her v Pekingu a někdejší o l y m p i o n i k Alexi Lalas
je hodlal večer spolu s m a n ž e l k o u A n n e a dvouletou dcerkou Sophií sledovat
d o m a v M a n h a t t a n Beach. Sophie měla každým d n e m p o r o d i t jejich prvního
synka, zrzka po tátovi. D o k o n c e už mu vybrali i j m é n o : Henry.
R á n o Lalasovi zavolali z Leiwekeho kanceláře. Šéf si přál, aby se spolu ve
čtyři o d p o l e d n e sešli v sídle firmy A E G v c e n t r u Los Angeles. Jakmile Lalas
zavěsil, p ř e s n ě vytušil, co se b u d e dít. Byl pátek. Pakliže Lalas ve světě byzny­
su p o z n a l j e d n o klišé, znělo následovně: Z a m ě s t n a n c i se propouštějí vždycky
v p á t e k o d p o l e d n e . „Věděl jsem, co mě čeká," v z p o m í n a l . „Cekala mě šibeni­
ce." N ě k o l i k h o d i n p ř e d k o n á n í m schůzky nasedl d o svého m o d r o z e l e n é h o
m e r c e d e s u z r o k u 1994 a vydal se na cestu. N i k o m u nevolal ani si nepustil
h u d b u . J a k s e tak o n o h o s l u n e č n é h o kalifornského o d p o l e d n e proplétal cen­
t r e m L.A., H o l l y w o o d e m a korejskou čtvrtí, h o n i l se mu hlavou m i l i ó n myš­
lenek. Mám s sebou ke dnu stáhnout ještě někoho jiného? Mám mu povědět, co si
opravdu myslím? Mám mu říct, že jsem ho před Gullitem varoval? Lalas cítil, jak
mu buší srdce. Došel k závěru, že n e m á c e n u plýtvat d e c h e m . Jen si ke všemu
ř e k n e p á r slov a vezme to jako chlap.
N ě c o p ř e d čtvrtou zaparkoval a u t o na parkovišti v jižní části středu měs­
ta. Prošel k o l e m Staples C e n t r a , patřícího A E G , k o l e m zábavního k o m p l e x u
L.A. Live v h o d n o t ě dvě a p ů l miliardy dolarů, rovněž v l a s t n ě n é h o A E G ,
i o k o l o restaurace Palm, k d e mu Leiweke r o k u 2 0 0 3 nabídl p r v n í manažer­
skou funkci. I Lalas už několik z a m ě s t n a n c ů vyhodil - d o k o n c e dal padáka
m u ž i , který n y n í zastával p o s t trenéra a m e r i c k é h o n á r o d n í h o t ý m u -, a ačkoli
to nebylo n i c p ř í j e m n é h o , věděl, že existují m o ž n o s t i , jak takovou r á n u utlu­
m i t , projevit p o c h o p e n í a soucit s člověkem, který t o u d o b o u zažíval coby
profesionál svůj nejhorší okamžik.
T i m Leiweke t u r á n u však nijak u t l u m o v a t nehodlal.
„MAJITELÉ JSME MY A PODLE T O H O SE TAKY BUDEME CHOVAT."
Společnost A n s c h u t z E n t e r t a i n m e n t G r o u p j e i m p é r i u m v ř á d u m n o h a
miliard dolarů, k o n g l o m e r á t , jenž vlastní sportovní kluby, p o ř á d á k o n c e r t y
a v z e m í c h celého světa staví haly a stadióny. Leiweke neustále cestoval do
L o n d ý n a , D u b a j e či Šanghaje, k d e prosazoval stavbu či propagaci dalšího
velkého p r o j e k t u a s lehkostí cirkusového eskamotéra žongloval se stovkami
m i l i ó n ů dolarů. Přesto si Lalas v d u c h u říkal, že se šéf n e m u s í chovat, jako
by p r o něj vyhazov prezidenta a generálního m a n a ž e r a Los Angeles Galaxy
byl triviální záležitostí, jelikož h n e d od p ř í c h o d u nabyl d o j m u , že je p r o
Leiwekeho p o u z e svízelí v r u š n é m p r a c o v n í m d n i . Ať už je člověk začínající
stážista n e b o generální ředitel, pomyslel si Lalas, t o , co uslyší v o k a m ž i k u ,
k d y dostává vyhazov, b u d e m í t trvalý d o p a d . A Leiweke o n o h o 8. 8. 2 0 0 8
řekl Lalasovi u příležitosti slavnostního u k o n č e n í j e h o pětiletého a n g a ž m á ve
funkci m a n a ž e r a A E G t o t o :
„Nevejdete se ani do desítky nejzávažnějších p r o b l é m ů , které jsem d n e s
řešil."
O s m ý srpen 2 0 0 8 nebyl právě šťastným d n e m ještě p r o několik dalších lidí.
B ě h e m schůzky Leiweke Lalasovi sdělil, že k o n č í i Gullit. N i z o z e m e c se
r o z h o d l sám rezignovat, byť nebylo p o c h y b o t o m , že ho k t o m u Leiweke
přesvědčil. Když Lalas spatřil p r v n í k o n c e p t tiskové zprávy oznamující j e h o
o d c h o d , stálo v n ě m , že i on o d sto u p il ze své funkce v Galaxy d o b r o v o l n ě .
Takové z n ě n í se mu nelíbilo a požadoval je z m ě n i t . „ O d c h á z í m , p r o t o ž e to
chcete vy," pravil. „ C h c i , abyste řekli, jaká je skutečnost, a ta je taková, že jste
mě vyhodili, vyrazili, že jsem dostal padáka, vyberte si slůvko, jaké je v á m
libo." Oficiální z p ů s o b vyjadřování Lalas odjakživa nesnášel, a byť p r o něj
bylo trpké, že ho veřejnost v n í m á jako o b ě t n í h o b e r á n k a r o z h o d n u t í , kte­
rá n e m o h l ovlivnit, p ř i p a d a l o m u , že dostat vyhazov n e n í ž á d n á o s t u d a . Ve
s p o r t u to tak o s t a t n ě c h o d í v j e d n o m kuse.
S p o r n ý m b o d e m do jisté m í r y zůstávalo, proč vlastně byli G u l l i t s Lalasem
p r o p u š t ě n i . D ů v o d byl v zásadě prostý: Galaxy měli bilanci šest výher, pět re­
míz a o s m porážek, v s e d m i u t k á n í c h za sebou a bezmála dva měsíce nezvítě­
zili a p o d l e všeho přestali bojovat za trenéra. Leiweke však o d m í t a l připustit,
že angažování Gullita a svěření ú k o l u najít k o u č e do r u k o u Terryho Byrna
bylo š p a t n ý m k r o k e m . „Chyba, které jsme se dopustili, nespočívala v t o m ,
k o h o j s m e si zvolili ani jak j s m e si ho zvolili," a r g u m e n t o v a l . „Naše chyba
spočívala v t o m , že j s m e nebyli dost prozíraví na to — a to je moje vina —, aby­
c h o m dokázali následný konflikt p a t ř i č n ě předvídat. A to je špatné. Je R u u d
d o b r ý trenér n e b o ne? Podle mě je to d o b r ý člověk. Je Alexi skvělý prezident
213
EXPERIMENT BECKHAM
a generální manažer? I Alexi je p o d l e mě d o b r ý člověk a své vlasti i r ý m u
byl prospěšný všude, k d e působil. O b a prokázali své s c h o p n o s t i , p o k u d jde
o p o c h o p e n í d ě n í na hřišti. To ovšem n e z n a m e n á , že jsou všichni na téže vlně.
A naší c h y b o u bylo, že jsme všechny na tu stejnou v l n u nenaladili."
L e i w e k e m u k o n e č n ě došlo, že hráči nevědí, k d o rozhoduje, a okamžik,
k d y se hráči začnou víc zaobírat nefunkčností mužstva než p l n ě n í m vlastních
ú k o l ů na trávníku, bývá už nebezpečný. P o k u d šlo o Lalasův vyhazov, argu­
m e n t o v a l Leiweke, že mu n i k d o nevyčítá Gullitova selhání (jelikož si Lalas
t o h o t o k o u č e nepřivedl), ale spíše výběr h r á č ů v p ř e d c h o z í c h třech sezónách,
t o , ž e vyměnil veterány t ý m u jako Chrise Albrighta n e b o Kevina H a r t m a n n a .
„Vybírali jsme d o b ř e , p o k u d jde o kádr? E v i d e n t n ě nikoliv," d o d a l Leiweke.
„ N a p o s l e d y j s m e vyhráli zápas p ř e d d v ě m a měsíci. M ů ž e m e t a d y sedět a p r o ­
bírat t o , jak c h c e m e . Taková jsou ale fakta."
Leiweke však prý Lalasovi rovněž řekl, že má jeho vyhazov ještě jeden roz­
měr, který dalece překračuje fotbalové mužstvo Galaxy: p r o p u š t ě n í Lalase bylo
údajně j e d i n o u možností, jak zachránit vztah mezi A E G a 19 E n t e r t a i n m e n t ,
partnerství produkující v h u d e b n í branži desítky m i l i ó n ů dolarů ročně. Gullita
si osobně vybrali lidé z 19, a pakliže se musel Gullit pakovat, p a k se zkrátka chtě
nechtě musel p o r o u č e t i Lalas - Nemesis R u u d a Gullita i 19 E n t e r t a i n m e n t ,
muž, jehož S i m o n Fuller vinil z Gullitovy rezignace. „ N a p o d z i m se v hale N o ­
kia Theater a dalších sálech, které A E G vlastní, uskuteční t u r n é soutěže Ame­
rican Idol a to je daleko důležitější než tenhle
člověk!
prohlásil Lalas a ukázal
na sebe. „ T i m věděl, že p o k u d chce vztah s E n t e r t a i n m e n t zachránit, m u s í mě
propustit. Takže je to o k o za oko. V lásce, válce a byznysu je všechno dovoleno!"
V m n o h a směrech byl Lalasův názor pravdivý: Leiweke přiznával, že kvůli
r o z h o d n u t í ukázat Gullitovi dveře má s 19 E n t e r t a i n m e n t napjaté vztahy. Ale
i když teorie o k a za o k o , tedy Lalase za Gullita, zněla zcela logicky — aspoň
v z h l e d e m k t o m u , že Lalas dostal vyhazov právě 8. srpna -, nebyl d ů v o d se
d o m n í v a t , že by si Lalas svou práci udržel i po vypršení smlouvy na k o n c i se­
zóny 2 0 0 8 . O b d o b í e x p e r i m e n t u B e c k h a m z n a m e n a l o p r o Galaxy p o m ě r n ě
z n a č n ý debakl a ten, k d o za vše zodpovídal, potřeboval m í t n a d m u ž s t v e m
plnou kontrolu.
Ta sobota a neděle byla p r o Galaxy o d p o č i n k o v ý m v í k e n d e m , což bývalo
v M L S b ě h e m sezóny neobvyklé. N e h r á l o se žádné ligové, a d o k o n c e ani luk­
rativní exhibiční u t k á n í , jak zněl p ů v o d n í plán, d o k u d jej Gullit n e z a t r h n u l .
Lalas si tak alespoň vyklidil kancelář na s t a d i ó n u : výsledkové grafy se zele­
n ý m i , žlutými a červenými sloupci, n á d o b y se sladkými p e n d r e k y i kytaru
s l o g e m Galaxy. H r á č i ovšem o této Leiwekeho krvavé lázni nic netušili. Když
C h r i s Klein přijel v p o n d ě l í v p ů l deváté na trénink, prohlásil, že další z m ě n a
214
„MAJITELÉ JSME MY A PODLE T O H O SE TAKY BUDEME CHOVAT."
na trenérské židli - d r u h á b ě h e m devíti měsíců - je přesně t í m , co Galaxy ne­
potřebují. „Klub si m u s í u v ě d o m i t , že v téhle lize přináší vítězství systematická
práce," pokračoval. „ P o k u d se něco p o ř á d bourá, n i č e m u to neprospěje."
B ě h e m necelé h o d i n y Klein zjistil, že Galaxy o p ě t začali b o u r a t .
Když hráči v p o n d ě l í r á n o dorazili do šatny, uvítal je vzkaz na nástěnce, že
se mají v 9.45 dostavit do společenské místnosti. Schůzka netrvala d l o u h o ,
ani ne p ě t m i n u t . Fotbalisté se usadili, vešel Leiweke a oznámil jim, že G u l l i t
o d s t o u p i l a Lalas byl p r o p u š t ě n . P r o z a t í m n í m k o u č e m se stal C o b i Jones, p r o ­
to bylo n y n í právě na n ě m a na hráčích, aby klub dovedli do ligového play-off
- h n e d ve čtvrtek se měli v p ř í m é m p ř e n o s u E S P N 2 u t k a t s Chivas USA. „ U ž
žádné výmluvy," sdělil Leiweke m u ž s t v u a p ř i p o m n ě l mu (nikoli poprvé), že
f i n á l e M L S s e b u d e h r á t právě n a H o m e D e p o t C e n t r u . „ N i k d o u ž n e b u d e
svádět v i n u na k o u č e ani generálního manažera. Teď je to na vás."'
Bylo by p ř e h n a n é tvrdit, že to pro hráče bylo překvapení. Leiweke už j i m
k o n e c k o n c ů nedávno dal d v o u t ý d e n n í u l t i m á t u m . A i když někteří z nich G u l litova (a vlastně i Lalasova) o d c h o d u jen sotva želeli, styděli se za vlastní výkony,
protože trenér obvykle nedostává vyhazov, p o k u d mužstvo n e m á vážné potíže.
Z hlediska hráče se dalo na z m ě n y nahlížet dvěma způsoby. Na j e d n u stranu
s sebou příchod nového kouče přinášel nejistotu a n u t n o s t náležitě se dalšímu
šéfovi předvést. Na d r u h o u stranu ale představoval příležitost zlepšit atmosféru
v t ý m u , která byla p o d Gullitem doslova toxická. Z d a se t í m v kabině vyřeší
i nejasnosti ohledně t o h o pravého t a h o u n a , zůstávalo i nadále otázkou.
P o k u d šlo o D o n o v a n a , ten měl za to, že už byl nejvyšší čas, aby Leiweke
nějak zakročil. Podle jeho m í n ě n í Galaxy p o d G u l l i t e m a Lalasem zkrátka
n e m o h l i uspět a teprve n y n í učinil Leiweke kroky správným s m ě r e m . „Alexi
je bezva chlap, ale to ještě n e z n a m e n á , že se h o d í p r o t u h l e práci," prohlásil
D o n o v a n d e n po o z n á m e n í čistky v k l u b u . „To mužstvo má být jakousi vlaj­
kovou lodí M L S , jenže on byl postaven do role, v níž nevěděl, co dělá. Pak
přišel nový trenér, který neznal ligu a ani o hráčích nic nevěděl. M ů ž e to snad
n ě k o m u p o m o c t vyhrávat?" V z h l e d e m k m r a č n u , jež se n a d t ý m e m poslední
dva měsíce vznášelo, neviděl D o n o v a n t é m ě ř nic, co by jej m o h l o přesvědčit,
že se ročník 2 0 0 8 o b r á t í k lepšímu, ať už s n o v ý m k o u č e m n e b o bez něj.
Co si myslel B e c k h a m , zůstalo p r o všechny j e h o spoluhráče z á h a d o u . Měli
za t o , že se nejspíš do b u d o u c n a připravuje na kariéru pokerového hráče v Las
Vegas, protože b ě h e m schůzky s Leiwekem na sobě nedal vůbec nic znát,
a navíc bylo jasné, že B e c k h a m sám od sebe žádné týmové setkání, na k t e r é m
by nejdůležitější událost sezóny společně probrali, nesvolá. „Podle mě je mu
215
EXPERIMENT BECKHAM
n a p r o s t o u k r a d e n é , k d o je t r e n é r e m n e b o g e n e r á l n í m m a n a ž e r e m , " vyjádřil
se jeden z Beckhamových kolegů, „ j e n o m mu prostě vadí, že se nevyhrá­
vá." M o ž n á . O v š e m B e c k h a m ů v nejlepší přítel Terry Byrne angažoval Gullita
prakticky s B e c k h a m o v ý m p o ž e h n á n í m , a už po p o u h o p o u h ý c h devíti m ě ­
sících byl t e n t o k r o k považován za omyl. To B e c k h a m o v i radost r o z h o d n ě
dělat n e m o h l o . „ R u u d byl jejich k ů ň , " řekl Leiweke listu Los Angeles Times
a vyznělo t o , jako by na ně ukazoval p r s t e m , „ p r o t o p r o ně R u u d o v a rezignace
ani t o , že jsme ji přijali, n e n í zrovna d ů v o d e m k oslavě."
G r e g Vanney tolik hořel zvědavostí, že B e c k h a m a po schůzce s Leiwekem
zastavil. „ C o si o t o m všem myslí Terry?" zeptal se h o .
„ O n i už se vlastně nebaví ani s n í m , " odvětil B e c k h a m . Leiweke se k Byrnovi zachoval stejně jako k Gullitovi a Lalasovi.
S k u t e č n ě t o m u tak bylo. Z p r á v o u d n e totiž nebyl jen G u l l i t ů v a Lalasův
o d c h o d z Galaxy, přestože v oficiálním tiskovém prohlášení figurovala p o u z e
jejich j m é n a . F u n k c i p l a c e n é h o p o r a d c e k l u b u musel o p u s t i t i Terry Byrne.
A jestliže Beckhamovi na Gullitovi ani Lalasovi nijak zvlášť nezáleželo, na
nejlepším k a m a r á d o v i a o s o b n í m manažerovi bezpochyby a n o . T i m Leiweke
s h l e d á n í m n o v é h o trenéra nijak neotálel a na rozdíl od r o z h o d n u t í angažo­
vat G u l l i t a p ř e d tři čtvrtě r o k e m se t e n t o k r á t 19 E n t e r t a i n m e n t ani D a v i d
B e c k h a m n a j m e n o v á n í k o u č e nijak nepodíleli. N e d l o u h o p ř e d čtvrtečním
u t k á n í m s Chivas zahlédl Leiweke na c h o d b ě p ř e d š a t n o u D o n o v a n a . „ C h c i ,
abys věděl," řekl mu Leiweke, „že jsme angažovali Bruce A r e n u . "
T o h o večera přihlížel Leiweke u t k á n í z klubových prostor s t a d i ó n u H D C
právě s A r e n o u , nejúspěšnějším t r e n é r e m americké historie, m u ž e m , který ve
Virginii pětkrát vyhrál univerzitní fotbalovou soutěž, dva tituly v M L S s D . C .
U n i t e d a s a m e r i c k o u reprezentací se r o k u 2 0 0 2 probojoval na mistrovství
světa až do čtvrtfinále. Bylo zřejmé, že čím dřív se Arena mužstva ujme, t í m
lip. Galaxy se p r o t i Chivas trápili a díky gólu Alana G o r d o n a v nastavení jen
t a k t a k zachránili remízu 2:2. Byl to jejich o s m ý zápas bez výhry v řadě a na
t o , aby t u t o sérii zlomili a při bilanci 6-6-8 si zajistili p o s t u p do play-off, už
j i m zbývalo p o u z e deset u t k á n í . B e c k h a m s D o n o v a n e m ještě ke v š e m u násle­
dující dva duely ze tří zmeškají kvůli reprezentačním p o v i n n o s t e m . Leiweke
však byl n e o b l o m n ý . „Galaxy se už několik let do vyřazovacích bojů n e p r o b o ­
jovali," nechal se slyšet. „ Z a h o d i t i t u t o sezónu je nepřijatelné."
M u ž , který do Los Angeles Galaxy přivedl D a v i d a Beckhama, si z h l u b o k a
povzdechl a napil se z láhve coly bez c u k r u . Před devatenácti měsíci T i m
Leiweke předpovídal, že „David B e c k h a m b u d e m í t na fotbal v Am er i c e vět-
216
„MAJITELÉ JSME MY A PODLE T O H O SE TAKY BUDEME CHOVAT."
ší vliv než jakýkoli jiný sportovec na sport v globálním m ě ř í t k u " . P o d o b n ě
smělými tvrzeními už se Leiweke n e o h á n ě l . S r u k a m a sepjatýma za hlavou se
v sídle A E G v c e n t r u Los Angeles opřel o o p ě r a d l o p o h o v k y a j e d n u n o h u
si položil na stolek před sebou. Pitvat se v neúspěšné volbě trenéra, n e m l u v ě
už o p r u d c e c h ř a d n o u c í m e x p e r i m e n t u B e c k h a m , p r o něj nebyla představa
ideálně stráveného v o l n é h o času.
„Trápí m ě , když se n á m nedaří," posteskl si Leiweke a z n o v u se napil.
„Trápí m ě , když n e d o k á ž e m e dostát potenciálu. Trápí m ě , když zažíváme p o ­
d o b n é potíže. Utěšuje mě jedině to, že vůbec p o p r v é déle než po roce m ů ž u
při p o m y š l e n í na Galaxy lépe spát. J s e m totiž s t o p r o c e n t n ě přesvědčený, že
p o k u d existuje člověk, který dokáže vytvořit správné prostředí k t o m u , aby
D a v i d uspěl, tak je to Bruce. To n e n í nic p r o t i R u u d o v i ani Frankovi n e b o
k o m u k o l i j i n é m u . Prostě si j e n o m myslím, že p r o j e d i n e č n o u situaci, v níž se
nacházíme, je právě Bruce nejvhodnějším k a n d i d á t e m . "
Už p o d r u h é v řadě představovala Leiwekeho trenérská volba s n a h u na­
pravit selhání p ř e d c h o z í h o režimu. V osobě R u u d a Gullita si Leiweke vybral
k o u č e se slavným j m é n e m a t í m t y p e m d o m i n a n t n í osobnosti, k t e r o u F r a n k
Yallop postrádal. V osobě Bruce Areny si Leiweke zvolil trenéra, který znal
všechny fotbalisty v lize i složitá pravidla M L S , jako jsou platový strop, o m e ­
zení k á d r u či další speciality - j i n ý m i slovy všechny detaily, které se G u l l i t
t é m ě ř ani n e n a m á h a l poznat. A co víc: j m e n o v á n í m A r e n y h l a v n í m k o u č e m
a zároveň g e n e r á l n í m m a n a ž e r e m Leiweke rozptýlil veškeré p o c h y b y o t o m ,
k d o Galaxy vede. Musel kvůli t o m u rozmetat celou nefunkční řídicí struktu­
ru k l u b u , do níž patřili Gullit, Lalas a v neposlední řadě i Terry Byrne. „Terry
je fajn chlap, j e h o n á z o r u si vážím a m á m ho m o c rád," vysvětloval Leiweke,
„ovšem k o u č e m a generálním m a n a ž e r e m je Bruce, čímž jsme uťali veškeré
spekulace či p ř í p a d n é konflikty, které by m o h l y p r a m e n i t z rozdílnosti ná­
zorů. V současné chvíli n e m á m e v k l u b u žádné názorové n e s h o d y o h l e d n ě
t o h o , k a m m á t e n t o t ý m směřovat."
Sdělení, které Leiweke vysílal společnosti 19 E n t e r t a i n m e n t , se dalo tlu­
m o č i t prostě: Dostali jste šanci, ale zpackali jste to.
Teď si svoje mužstvo zase
přebírám já. Č í m déle Leiweke hovořil, t í m více odkrýval nejen skutečnost, že
si za r o z h o d n u t í m svěřit Galaxy do r u k o u 19 E n t e r t a i n m e n t stojí, ale i p r v n í
z n á m k y rozladění z D a v i d a B e c k h a m a - fotbalisty, k n ě m u ž se vždy choval
s takovou podřízeností, až si člověk říkal, jestli si Leiweke nemyslí, že snad
B e c k h a m dokáže c h o d i t po vodě. „Je mi n a p r o s t o jasné, že se n ě k d o d o m n í ­
vá, že díky Davidovi d o s u d řídili t ý m lidé z 19 E n t e r t a i n m e n t , " zvýšil Leiwe­
ke hlas. „David však o z m ě n á c h na trenérském p o s t u v ů b e c nevěděl. O pří­
c h o d u n o v é h o k o u č e nic netušil. S D a v i d e m jsem o t o m v ů b e c nemluvil.
217
EXPERIMENT BECKHAM
A n i s Terrym. A nemluvil jsem ani se S i m o n e m Fullerem. Tohle bylo čistě
naše r o z h o d n u t í . Kdyby měli takové k o m p e t e n c e , jak si m o ž n á n ě k d o myslí,
tak jak b y c h o m k n ě č e m u t a k o v é m u m o h l i p ř i s t o u p i t ? "
Leiweke už se na pohovce začal ošívat, seděl v p ř e d k l o n u a při řeči ťukal do
stolku. I v obličeji pozvolna r u d n u l . A n i jedinkrát se však nepokusil povolit si
černobíle p r u h o v a n o u kravatu uvázanou k o l e m n a š k r o b e n é h o bílého límeč­
k u . E x p e r i m e n t B e c k h a m byl k o n e c k o n c ů j e h o n á p a d a on se nerad ocital
v rozpacích. Bylo lhostejné, zda S i m o n a Fullera či k o h o k o l i z 19 E n t e r t a i n ­
m e n t o d c h o d R u u d a Gullita a Terryho Byrna rozezlil či urazil. T i m Leiweke
musel j e d n a t . Jejich p ř í n o s už nebyl p o t ř e b n ý ani žádoucí. „David a j e h o
lidé v á m nejspíš ř e k n o u , že mé volbě Bruce Areny příliš n a k l o n ě n i nejsou,"
pokračoval Leiweke. „Neptal jsem se jich. Ale jestli tušili, že b u d e m e m u s e t
něco udělat, že R u u d n a k o n e c p o d á rezignaci a vrátí se do Evropy a že ani
Alexi už n e b u d e pokračovat? A n o . Jestli to p r o ně byl d o b r ý den? N e . Jestli
jsou s m ý m r o z h o d n u t í m spokojeni? N e . Se S i m o n e m Fullerem nás pojí silný
o s o b n í vztah. S T e r r y m B y r n e m jsme byli přátelé. A myslím, že jimi jsme
p o ř á d , ale že bych si u n i c h coby zástupce majitele t ý m u t ě m i p o s l e d n í m i roz­
h o d n u t í m i získal p o p u l a r i t u , to r o z h o d n ě n e . Přesto jsem za D a v i d e m nešel,
abych se ho ptal na j e h o názor. To Davidovi nepřísluší."
P o k u d šlo o t é m a B e c k h a m , nasadil zde Leiweke zcela nový t ó n a nečeka­
ně obrátil o sto osmdesát s t u p ň ů . T y t a m byly doby, k d y prohlašoval: „Když
mluvil D a v i d n e b o j e h o lidé, tak jsme j i m prostě naslouchali." Popravdě ře­
čeno n y n í Leiweke hovořil jako zhrzený milenec, který bagatelizuje i d o b r é
chvíle, které ve v z t a h u zažil. Na otázku, do jaké m í r y h o d n o t a Galaxy jakožto
k l u b u stojí na Beckhamovi, překvapivě odpověděl: „ D o určité a n o , ale ne zase
do takové, jak se někteří d o m n í v a j í . . . D a v i d n á m p o m o h l , n e n í však hlavní
h n a c í silou h o d n o t y našeho t ý m u . " A když měl vyjádřit názor na B e c k h a m o vy v ý k o n y v dresu Galaxy v sezóně 2 0 0 8 , o d m í t l je Leiweke h o d n o t i t . „To
mi nepřísluší," n a m í t l . „ N a to se zeptejte Bruce. Když v á m o d p o v í m jako
fanoušek, myslí si lidé, že prezentuju názor vlastníka." N e t ř e b a dodávat, že
by to sotva p ř i p o m í n a l o n a d š e n á slova chvály.
Nejvíce na Leiwekeho vyjádřeních zaráželo t o t o : Leiweke si velice d o b ř e
uvědomoval, že je v Galaxy j e d i n ý m člověkem, jehož názory B e c k h a m a zají­
mají. Pakliže by vztah mezi B e c k h a m e m a Leiwekem ochabl, B e c k h a m a už
by v Galaxy nic nedrželo, p o u z e smlouva, z níž by ho nějaký evropský k l u b
za p a t ř i č n o u c e n u vykoupil, p o k u d by se fotbalista r o z h o d l M L S opustit.
O zájemce by určitě n o u z i n e m ě l . N e o d m í t l snad B e c k h a m s a m o t n ý AC M i ­
lán jen p r o t o , aby m o h l p ř e s t o u p i t d o Galaxy? N e n a p a d l o n ě k d y Leiwekeho,
že by se B e c k h a m m o h l j e d n o h o d n e p r o b u d i t a usoudit, že je e x p e r i m e n t
218
„MAJITELÉ JSME MY A PODLE T O H O SE TAKY BUDEME CHOVAT."
B e c k h a m neúspěšný? Nepřemýšlel n a d t í m , že by se B e c k h a m m o ž n á chtěl
vrátit do Evropy? Leiweke si znovu usrkl coly bez c u k r u . „Ptáte se, jestli mě
netrápí, že se třeba D a v i d j e d n o h o d n e p r o b u d í a zjistí, že už ho to nebaví?"
zeptal se. „Trápí. A h o d n ě . "
Z á r o v e ň chtěl ovšem Leiweke zdůraznit, že v k l u b u n e r o z h o d u j e B e c k h a m ,
nýbrž o n . Až příliš m n o h o lidí se d o m n í v a l o , že Leiweke B e c k h a m o v i a j e h o
p o r a d c ů m předal klíče od Galaxy, p r o t o bylo načase vše uvést na p r a v o u m í r u .
„Funguje e x p e r i m e n t j m é n e m D a v i d Beckham? Myslím, že o p r a v d u důležitý
p r o nás b u d e příští rok," pokračoval. „ O p r a v d u důležitý. Protože p o k u d zaži­
j e m e i třetí sezónu p o d o b n o u t ě m p r v n í m dvěma, nabízí se zásadnější otázka:
Jestlipak i D a v i d přemítá, zda se třeba T i m j e d n o h o d n e n e p r o b u d í a neřekne
si, že takhle už to prostě dál nejde? No a jelikož jsme majitelé, asi bylo p o ­
třeba, a b y c h o m se podle t o h o i zachovali. N y n í už se tak c h o v á m e , a p o k u d
jsem se tady d o p u s t i l nějaké chyby, tak zřejmě té, že jsem na to z a p o m n ě l .
Ale od nynějška už na to b u d e m e pamatovat. Majitelé jsme my a podle toho se
taky
budeme
chovat.11
Ve d n e c h a t ý d n e c h po o n o m m a s a k r u z 8. 8. 2 0 0 8 začaly všechny strany
podílející se na e x p e r i m e n t u B e c k h a m h r á t velmi živou (a zábavnou) h r u
spočívající v t o m , k d o na k o h o svalí vinu. A jelikož h e r c ů účinkovalo povíce­
ro a n i k d o se vlastně n i k d y přesně nedozvěděl, k d o třímal p r a v o m o c i , n i k d o
také přirozeně nechtěl p ř i j m o u t za o n o fiasko p l n o u z o d p o v ě d n o s t . Bylo da­
leko j e d n o d u š š í ukazovat p r s t e m na d r u h é a přesně to se i dělo. O v š e m d á t
si práci a oddělit fakta od fikce za to úsilí (a svým z p ů s o b e m i zábavu) stálo.
K d o tedy v t é t o h ř e zvítězil? K d o prohrál? Byl snad v i n í k e m . . .
Alexi Lalas? Z a t í m c o si ve svém d o m ě v M a n h a t t a n Beach lízal rány
z boje a vstával u p r o s t ř e d noci, aby se postaral o plačícího novoroze­
n é h o synka, pustil se do bilancování d v o u a p ů l l e t é h o o b d o b í ve funk­
ci prezidenta a generálního m a n a ž e r a Galaxy. „ C h t ě l bych, aby lidé
pochopili, že d ě n í v zákulisí bylo daleko složitější, ale zároveň nechci
k ň o u r a t a stýskat si, jak se m n o u zametli," sdělil. „ D o s t a l o se mi úžasné
příležitosti a já to do jisté m í r y zpackal." Pouze tedy do určité míry, d o ­
mníval se. Poté, co Galaxy ovládli lidé z 19 E n t e r t a i n m e n t a angažovali
jako k o u č e Gullita, Lalas prohlašoval, že devadesát p r o c e n t své energie
věnuje o b c h o d n í m záležitostem k l u b u . S o b l i b o u hovořil o finančních
úspěších Galaxy, jež byly n e z p o c h y b n i t e l n é , a nejvíce ho mrzelo (tedy
k r o m ě t o h o , že n e p o d a l rezignaci, když v listopadu 2 0 0 7 přišel o většinu
219
EXPERIMENT BECKHAM
k o m p e t e n c í ) , že ani o n , ani T i m Leiweke n i k d y veřejně nevymezili
j e h o o s l a b e n o u roli v Galaxy r o k u 2 0 0 8 . „ D í k y m i n u l o s t i a j m é n u mě
neustále spojují s fotbalem," dodal Lalas, „jenže já se z valné části vě­
noval především byznysu."
Jelikož měla veřejnost od p o č á t k u za t o , že G u l l i t a přivedl právě
Lalas — byť od t o h o k r o k u Leiwekeho s T e r r y m B y r n e m n a o p a k o d ­
razoval -, padl na Lalase až příliš velký podíl viny za debakl Galaxy
v sezóně 2 0 0 8 . V letech 2 0 0 6 a 2 0 0 7 však k l u b skutečně řídil - v té
d o b ě rozmetal k á d r mužstva a zodpovídal i za š p a t n é hráčské výměny,
nekvalitní posily a potíže s platovým s t r o p e m , jež nabyly až epických
r o z m ě r ů . „Příkladem špatné práce s k á d r e m a p l a t o v ý m s t r o p e m by
byli N e w York Knicks v N B A , " prohlásil Bruce A r e n a a n e p ř í m o t a k
Lalase porovnával s Isiahem T h o m a s e m . „ N e ř í k á m , že jsme na t o m
jako N e w York Knicks, ale r o z h o d n ě k n i m n e m á m e daleko." D á l e zde
panovalo n a p ě t í mezi Lalasem na j e d n é straně a G u l l i t e m a 19 E n t e r ­
t a i n m e n t na straně d r u h é . D a l o se s jistotou tvrdit, že D a v i d B e c k h a m
ani S i m o n Fuller na Vánoce 2 0 0 8 Lalasovi p ř á n í nepošlou. „Enter­
t a i n m e n t m ě v n í m á tak, ž e jsem p r o t i R u u d o v i stál o d s a m é h o p o ­
čátku a t í m se podílel na j e h o p á d u , " dodával Lalas. „Skutečnost je
ovšem taková, že měl R u u d díky Galaxy a n a k o n e c i díky m n ě veškeré
p ř e d p o k l a d y k ú s p ě c h u . Dělali jsme p r o něj, co jsme m o h l i . D o k o n c e
jsme kvůli t o m u t o trenérovi změnili i o b c h o d n í filozofii." To sice m o ž ­
ná a n o , jenže t o , co Lalas v n í m a l jako o c h r a n u Galaxy - d o h l e d n a d
tréninky, stížnosti předávané Leiwekemu, kritika Gullita v m é d i í c h -,
p ůsob ilo spíše d o j m e m , že p r o t i Gullitovi kuje pikle, bez o h l e d u na
všechny Nizozemcovy nedostatky.
Vše lze s h r n o u t následovně: Lalas měl tříletou s m l o u v u , ale ani jed­
n o u za tyto tři roky se Galaxy neprobojovali do play-off.
R u u d Gullit? D e n p o o z n á m e n í své „rezignace" G u l l i t krátce p o h o v o ­
řil k fotbalistům Galaxy, poděkoval j i m a n e p ř í m o si postěžoval, že se
mu od vedení nedostalo p a t ř i č n é p o d p o r y . S novináři píšícími o situaci
v t ý m u po j e h o o d c h o d u si nepromluvil, ale dva měsíce n a t o se na
H D C vrátil v rámci r e k l a m n í k a m p a n ě p r o jistou a u t o m o b i l k u . „Pra­
vidla a všechno ostatní se zde velice liší od p o m ě r ů v Evropě," svěřil se
a g e n t u ř e Reuters a v i n u za své p r o b l é m y tak svalil na s t r u k t u r u M L S .
„Všechno, co se zdá logické, t a d y dělají ú p l n ě jinak." Za devět měsíců
strávených v Galaxy se Gullit p o d o b n ě jako všichni p ř e d c h o z í zahra­
n i č n í trenéři slavného j m é n a nedokázal s p r o s t ř e d í m v M L S sžít, až na
220
„MAJITELÉ JSME MY A PODLE T O H O SE TAKY BUDEME CHOVAT."
t o , že vydělával m n o h e m víc než kterýkoli z nich. Gullit se n e n a m á h a l
osvojovat si to, co bylo třeba, a když význam t o h o t o p ř í s t u p u k o n e č n ě
p o c h o p i l , bylo pozdě. N a v í c ztratil přízeň hráčů, což F r a n k a Yallopa
před n í m n i k d y n e p o t k a l o . Gullitovy p r o b l é m y s hráči i se s t r u k t u r o u
ligy se ovšem daly předvídat (a také se tak stalo) už v o k a m ž i k u , k d y
mužstvo přebíral. Lze mu t e d y skutečně přičítat vinu za n e d o m y š l e n é
r o z h o d n u t í k l u b u jej angažovat?
Terry B y r n e a 19 E n t e r t a i n m e n t ? T ě ž k o říct, co si nejlepší k a m a r á d
a o s o b n í m a n a ž e r D a v i d a B e c k h a m a o své zkušenosti s pozicí place­
n é h o p o r a d c e v Galaxy myslel, p r o t o ž e B y r n e o d m í t a l veškeré žádosti
o r o z h o v o r p ř e d t í m i p o t é , co mu Leiweke o z n á m i l , že už j e h o služby
n a d á l e n e p o t ř e b u j e . Z d r o j e z B e c k h a m o v y strany však prohlašovaly,
že Leiweke zaprvé vložil na Byrnova b e d r a příliš velké b ř í m ě , když ho
požádal, aby m u našel t r e n é r a p r o ligu, k t e r o u neznal, z a d r u h é o d v o ­
lal G u l l i t a příliš b r z o a zatřetí sváděl v m é d i í c h na 19 E n t e r t a i n m e n t
v i n u za t o , že to p o d G u l l i t e m nefunguje. A jak dodávaly, G u l l i t
f i g u r o v a l a ž n a s a m é m k o n c i Byrnova s e z n a m u d o p o r u č e n ý c h k a n ­
d i d á t ů a Galaxy by se vedlo daleko lépe, k d y b y k l u b rozbil p r a s á t k o
a angažoval t ř e b a J o s é h o M o u r i n h a n e b o Fabia Capella. V p o s l e d k u
je to právě Leiweke, tvrdily, k d o by měl z o d p o v í d a t za v ý s l e d n o u p o ­
d o b u klíčových r o z h o d n u t í k l u b u , a bylo c h y b o u Galaxy (především
Lalase), že nevybudovali lepší m u ž s t v o , které m o h l o být B e c k h a m o v i
po jeho příchodu oporou.
Popravdě řečeno bylo zcela vyloučeno, aby M o u r i n h o n e b o Capello
takové a n g a ž m á přijali, a přestože Lalas nesl na celé situaci skutečně
velký podíl viny, bylo od 19 E n t e r t a i n m e n t pokrytecké prohlašovat, že
t ý m poškodil právě o n , když nejdůležitější k r o k p r o ročník 2 0 0 8 (na­
lezení n o v é h o trenéra) měl ve svých r u k o u Byrne, a přesto jej n a p r o s t o
pokazil. Navíc se Byrne n i k d y z v ý k o n u své placené funkce v Galaxy
nezodpovídal, p r o t o ž e ani klub, ani 19 o ní n i k d y veřejně nehovořily.
Přisvojit si p r a v o m o c i bez jakékoli z o d p o v ě d n o s t i chce velikou d á v k u
nestydatosti, jenže firma 19 E n t e r t a i n m e n t , patřící S i m o n u Fullerovi,
p r o m ě n i l a zákulisní m o c e n s k é h r á t k y doslova v umělecký směr. „To,
že se do takové m í r y podíleli na fungování k l u b u , je o s t u d a , " nebral
si servítky Lalas. „V zásadě j i m to nevyčítám, protože když n ě k o m u
p o d á t e prst, u t r h n e v á m celou ruku. Jejich ú k o l e m je získat co m o ž n á
největší k o m p e t e n c e a my j i m je dali. C o ž je zklamání, na n ě m ž do
jisté m í r y rovněž nesu v i n u . "
221
EXPERIMENT BECKHAM
D a v i d Beckham? B e c k h a m o v o h o d n o c e n í bylo stále na vážkách, jeli­
kož sezóna d o s u d neskončila a k a p i t á n Galaxy na n i k o h o p r s t e m ne­
ukázal, alespoň ne veřejně. (Navíc to za něj dělali poradci.) N a k o l i k se
však ocitli Galaxy v kritické situaci B e c k h a m o v o u vinou? Jako mužstvo
měli Galaxy m n o h o n e d o s t a t k ů už p ř e d B e c k h a m o v ý m p ř í c h o d e m i po
n ě m , ovšem převzetí m o c i lidmi z 19 E n t e r t a i n m e n t přineslo nezdar
a tito lidé pracovali p r o B e c k h a m a . Na trávníku hrál B e c k h a m skvěle
v p r v n í c h čtyřiceti p r o c e n t e c h ligového ročníku, ovšem s p r u d k ý m pá­
d e m k l u b u šly d r a m a t i c k y d o l ů i j e h o výkony. A jak se stalo pravidlem
ve všech j e h o t ý m e c h - M a n c h e s t e r u U n i t e d , Realu M a d r i d , anglické
reprezentaci
nebyl ani v Galaxy nejlepším h r á č e m .
„ O n ať je k a p i t á n e m , hvězdou b u ď ty," řekl v roce 2 0 0 7 Lalas D o novanovi. A D o n o v a n se podle t o h o zařídil. Stále byl nejlepším střel­
c e m ligy a doufal, že se z B e c k h a m a stane d o b r ý k a p i t á n . Ale stejně
jako o s t a t n í fotbalisty Galaxy i j e h o zaskočilo, jak se B e c k h a m ze své
v ů d č í role b ě h e m š ň ů r y mužstva bez vítězství vyvlékl a ani j e d i n k r á t
nesvolal t ý m o v o u p o r a d u , n a t o ž aby o s t a t n í m objasnil ú l o h u Terryho
Byrna v Galaxy. „ U p ř í m n ě řečeno je to p r o mě zklamání, p r o t o ž e člo­
věk chce vidět alespoň nějakou s n a h u , zájem," posteskl si D o n o v a n .
„ N e že by mu všechno bylo j e d n o , ale je to těžké, když to o s t a t n í m
nedává d e n n o d e n n ě najevo." D o n o v a n tvrdil, že celou d o b u uvažoval,
že by schůzku svolal sám, t o t o však p r ý byl B e c k h a m ů v úkol jakožto
k a p i t á n a a navíc měl za t o , že tři čtvrtiny h r á č ů — nováčci, cizinci i ve­
teráni, kteří neměli chuť mu naslouchat - by beztak nestrávily, co by
j i m řekl.
D o n o v a n r o z h o d n ě nebyl jediný, k d o si lámal hlavu n a d t í m , p r o č
k a p i t á n Galaxy n e p l n í své úlohy. Pohled fotbalistů Galaxy na Beckha­
ma se dal s h r n o u t slovy: dobrý spoluhráč, špatný kapitán. „ H r á č ů m p r o ­
stě připadá, že n e n í až takovým v ů d č í m t a h o u n e m , za j a k é h o se m o ž n á
prohlašuje," p o z n a m e n a l G r e g Vanney. „ R a d a z nás má pocit, že by
m o h l udělat víc."
T i m Leiweke? D a l o se s j i s t o t o u k o n s t a t o v a t , že o c e n ě n í časopisu
Sports Business Journal p r o a m e r i c k é h o s p o r t o v n í h o f u n k c i o n á ř e r o k u
p o d r u h é za s e b o u nezíská. Podle t o h o , k d y jste s n í m mluvili, v á m
m o h l o p ř i p a d a t , že Leiweke h o v o ř í kajícně a přiznává za p r o b l é m y
Galaxy p o d í l z o d p o v ě d n o s t i , a n e b o že nejaktivněji ze všech ukazuje
p r s t e m n a o s t a t n í . „ D o p u s t i l i j s m e s e c h y b , " řekl j e d n í m d e c h e m ,
222
„MAJITELÉ JSME MY A PODLE T O H O SE TAKY BUDEME CHOVAT."
„ a jistou ú t ě c h o u n á m m ů ž e být a s p o ň t o , ž e s i t o u m í m e p ř i z n a t ,
a t a k v š e c h n o n a p r a v í m e . " Pak však dalším d e c h e m h o d i l Leiweke
v i n u n a f o t b a l i s t y Galaxy („Dvaadvacet h r á č ů b o h u ž e l v y h o d i t n e ­
lze."), na Alexiho Lalase ( „ P o k u d se p o d í v á t e na naši p ř e s t u p o v o u
p o l i t i k u , m ů ž e t e n ě c o vyčítat A E G ? " ) , n a R u u d a G u l l i t a („V R u u dově p ř í p a d ě zažíval n á r o č n ý p ř e c h o d on i m y . " ) , na 19 E n t e r t a i n ­
m e n t za t o , že v ů b e c G u l l i t a d o p o r u č i l i („Jestli na t o m měli nějaký
podíl? A n o , s t o p r o c e n t n ě , měli na t o m velký p o d í l . " ) , i na omezující
pravidla M L S a platový s t r o p („Jestli j s m e trestáni za t o , že j s m e se
v D a v i d o v ě p ř í p a d ě r o z h o d l i zariskovat? Podle mě a n o . " ) .
V jistém smyslu bylo těžké Leiwekeho kritizovat. C h t ě l z M L S vy­
b u d o v a t j e d n u z nejlepších lig světa a víc než kterýkoli jiný majitel
byl o c h o t n ý do t o h o také investovat. Kdyby si Leiweke prosadil svou,
nacházel by se platový strop v M L S p o d s t a t n ě výš, hvězdný lesk by byl
m n o h e m blyštivější a fotbal by měl všeobecně daleko vyšší úroveň. Byl
to snílek, který neváhal přispěchat s tvrzením, že U S A j e d n o u vyhrají
mistrovství světa. P o k u d byl člověk a m e r i c k ý m fotbalovým fanouš­
k e m , byly to p r o něj d ů v o d y k obdivu, ne k ostouzení. Leiweke byl
ale zároveň příliš svéhlavý, než aby připustil, že v rámci s t r u k t u r y M L S
nelze vybudovat globální velkoklub a že přiblížit se špičkové evropské
k o p a n é v lize o m e z e n é přísným platovým s t r o p e m z a t í m zkrátka n e n í
možné.
P o k u d šlo o zákulisní boje uvnitř Galaxy, byl to právě Leiweke, k d o
vytvořil dysfunkční řídící s t r u k t u r u , jejíž v i n o u p a k hráči ani funk­
cionáři netušili, k d o vlastně klub vede. A o p ě t to byl Leiweke, k d o
navzdory o b e z n á m e n o s t i s nevalnými výsledky slavných zahraničních
trenérů v M L S svěřil do r u k o u D a v i d a B e c k h a m a a Terryho Byrna
úkol najít slavného evropského trenéra.
K o n e č n ě se zdálo, že p ř i n e j m e n š í m v j e d n o m s m ě r u se Leiweke p o ­
učil. Angažoval Bruce A r e n u . Preference D a v i d a B e c k h a m a už nebral
v potaz a vložil d ů v ě r u do Američana.
223

Podobné dokumenty

Stahuj zde - David Beckham

Stahuj zde - David Beckham a o s o b n o s t jako k d o k o l i jiný v kabině. Terry [Byrne] měl lepší představu, k d o ze světové scény by byl p r o t u t o funkci nejvhodnější. Když jsme se rozhodli p o o h l é d n o u t s...

Více

Stahuj zde - David Beckham

Stahuj zde - David Beckham Yorku během dlouhého a u p ř í m n é h o rozhovoru krátce před Beckhamovým přestupem z Manchesteru U n i t e d do Reálu M a d r i d , což byla největší sportovní událost roku 2003. A nyní Real přij...

Více

Stahuj zde - David Beckham

Stahuj zde - David Beckham znovuzrozením. Lalas se vrátil k fotbalu a přestoupil do Galaxy, mužstva, které už třikrát sahalo po ligovém p r i m á t u , n i k d y jej však nezískalo. Peter Vanegas, jenž se zařadil k Lalasovým...

Více

Stahuj zde - David Beckham

Stahuj zde - David Beckham p o s u n u . A v noci na dnešek jsem t o h o m o c nenaspal. Nijak se to na m n ě sice nepodepsalo, ale na d r u h o u stranu mi to v d n e š n í m zápase ani neprospělo." B e c k h a m si o sobě ...

Více

Stahuj zde - David Beckham

Stahuj zde - David Beckham ať už to m a n č a f t u prospěje n e b o uškodí n e b o ho to nijak neovlivní. N ě c o ta­ k o v é h o by se stávat n e m ě l o . P o k u d mi na vlastním t ý m u záleží, tak se m u s í m ptát, c ...

Více

Stahuj zde

Stahuj zde t u t o n e p ř í j e m n o u informaci samozřejmě p o d l e očekávání p a t ř i č n ě přikrášlo­ vali. „ Z k r á t k a si přejí, aby D a v i d přišel a udělal na všechny d o j e m , " vykládal D o...

Více

Stahuj zde

Stahuj zde hučí jako v úle. A já vím, že se na mě u p ř o u oči všech p ř í t o m n ý c h . " A t e n t o k r á t je n a p ě t í ještě vyšší než obvykle. J d e o B e c k h a m ů v p r v n í start za Galaxy v ...

Více

Stahuj zde

Stahuj zde daří vstřelit vítězný gól ve finále mistrovství světa. T o h o d n e večer tak před manželkou Angelou žasl, že s B e c k h a m o v ý m p ř í c h o d e m dochází ke střetu dvou světů. „Zvou nás na m...

Více

Stahuj zde - David Beckham

Stahuj zde - David Beckham Yorku během dlouhého a u p ř í m n é h o rozhovoru krátce před Beckhamovým přestupem z Manchesteru U n i t e d do Reálu M a d r i d , což byla největší sportovní událost roku 2003. A nyní Real přij...

Více