HG 2000 E STEINEL

Komentáře

Transkript

HG 2000 E STEINEL
HG 2000 E
STEINEL
Elektronicky řízená horkovzdušná pistole
Návod k obsluze
Bezpečnostní upozornění
Pozor! Při práci s elektrickým nářadím dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste vyloučili možnost
zásahu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Před použitím přístroje si přečtěte a dodržujte tyto pokyny:
• Pokud se s přístrojem nezachází opatrně, existuje nebezpečí vzniku požáru.
• Mějte na zřeteli i vlivy okolního prostředí:
- nevystavujte elektrické nářadí dešti,
- nepoužívejte elektrické nářadí pokud je vlhké, nebo pokud je vlhké nebo mokré okolní prostředí,
- pozor na práci s přístrojem v blízkosti hořlavých materiálů; delší dobu nemiřte na jedno místo,
- nepoužívejte ve výbušném prostředí,
- teplo může být vedeno i k zakrytým hořlavým materiálům.
• Chraňte se před zásahem elektrickým proudem:
- nedotýkejte se svým tělem uzemněných těles, např. potrubí, topných těles, sporáků, ledniček a pod.
• Pokud je přístroj zapnut, nenechávejte jej bez dozoru.
• Přístroj ukládejte na bezpečné místo:
- po použití nechejte přístroj vychladnout a až potom jej uložte,
- přístroj by měl být uložen na suchém, uzavřeném místě mimo dosah dětí.
• Přístroje nepřetěžujte:
- lépe a jistěji se Vám bude pracovat uvnitř udávaného rozsahu výkonu.
• Pozor na jedovaté plyny a nebezpečí vznícení:
- při práci s umělými hmotami, laky a podobnými materiály mohou vznikat jedovaté plyny,
- pozor na nebezpečí vznícení nebo požáru.
• Přístroj nevytahujte ze zásuvky tahem za kabel:
- nepřenášejte přístroj za kabel a neodpojujte jej za zásuvky tahem za kabel,
- chraňte přístroj před teplem, olejem a ostrými hranami.
• Pozor:
- v zájmu ochrany Vašeho zdraví používejte pouze příslušenství a doplňkové přístroje, které jsou
uvedeny v návodu k obsluze nebo jsou doporučeny výrobcem. Používání jiného, než v návodu k
obsluze uvedeného nebo v katalogu doporučeného příslušenství může vést až ke zranění.
• Opravy smí provádět pouze odborník - elektrikář:
- tento přístroj splňuje všechny příslušné bezpečnostní podmínky a jeho opravu smí provést pouze
odborník- elektrikář; v opačném případě může použití přístroje způsobit zranění.
• V případě nedodržení pokynů tohoto návodu k obsluze se přístroj může stát zdrojem nebezpečí.
Tyto bezpečnostní pokyny dobře uschovejte.
Úvod
Elektronicky řízená horkovzdušná pistole.
Různé materiály se opracovávají při různých teplotách. Touto horkovzdušnou pistolí si plynule volíte teplotu
v rozmezí od 100° do 600°C, teplota zůstává při výkonu 300 l a 550 l za minutu konstantní. Nastavená teplota
je automaticky regulována dvěma vestavěnými teplotními čidly, a to i při použití zúžených trysek pro svařování
nebo letování.
Horkovzdušná pistole HG 2000 E electronic je ideálním pomocníkem pro malíře, elektrikáře, stolaře,
automechaniky, pokrývače, instalatéry a při zpracovávání umělých hmot. Tato horkovzdušná pistole se vám
díky plynule nastavitelné teplotě, nízké hmotnosti, bohaté nabídce příslušenství a širokému okruhu
opracovatelných materiálů zakrátko stane nepostradatelným pomocníkem.
Provoz
Zapnutí horkovzdušné pistole HG 2000 E electronic je velmi jednoduché:
Síťovou zástrčku zasunete do zásuvky 220-230 V – přepínačem stupňů přístroj zapnete a zvolíte si požadované
množství vzduchu:
1. stupeň = 300 l/min.
2. stupeň = 550 l/min.
Teplotu v rozmezí od 100° do 600°C volíte pomocí plynule nastavitelného stavěcího kolečka.
Pomocí dodatečně nasazených trysek můžete proud horkého vzduchu přesně nasměrovat na určitou plochu nebo
bod, trysky se na výfukovou trubici jednoduše nasunou. Jelikož se s tryskami částečně i přímo pracuje, musí být
nástavce dokonale přizpůsobeny. Ochranná tepelná pasta (např. Molycote) zabrání připečení trysek a umožní
jejich snadnou výměnu.
Pozor: Trysky nechejte vychladnout, nebezpečí popálení!
Horkovzdušnou pistoli HG 2000 E electronic lze používat jako ruční nebo stolní přístroj.
Při použití jako stolní přístroj dbejte na to, aby byla podložka čistá a nezaprášená, jinak by znečištěný vzduch
mohl poškodit motor a my bychom nemohli uznat nárok na záruku.
Vzdálenost od zpracovávaného předmětu závisí na materiálu a požadovaném stupni opracování.
Při prvním použití nejprve množství vzduchu a teplotu vyzkoušejte.
Technická data
Napětí:
220 - 230 V střídavé
Výkon:
2000 W (max)
Teplota:
100 – 600°C, plynule nastavitelná (5 mm od výfukové trubice)
Množství vzduchu:
1. stupeň = cca 300 l/min
2. stupeň = cca 550 l/min
Hmotnost:
620 g (kompletně s kabelem a zástrčkou 770 g)
A takhle se s horkovzdušnou pistolí pracuje
Smršťování
V elektrotechnice a elektronice se často smršťují koncovky kabelů, svazky kabelů, letovaná místa nebo lustrové
svorky. Přes příslušné místo se přetáhne polyolefinová smršťovací bužírka a horkým vzduchem (asi 250 300°C) a za použití odrazové trysky se smrští. Bužírka se přitom smrští až o 50 % svého průměru. Letovací
návlačky mají v bužírce letovací kroužek, který při smrštění zajistí zároveň i spolehlivé sletování.
Bužírky mohou obsahovat i přítlačné spojky, s pomocí kterých mohou být konce kabelů zalisovány a následně
smrštěny.
Stejným způsobem lze bužírky z PVC přetáhnout i přes různá držadla, stativy, zahradní sloupky atd. a dle
stejného principu je smrštit.
Odstraňování barvy
Téměř všechny barvy a laky, obsahující rozpouštědla, lze ze dřeva beze zbytku odstranit horkým vzduchem
(400-525°C). Barva se ze vzdálenosti 2 cm horkým vzduchem nahřeje a špachtlí ihned seškrábne. U velkých
ploch lze dobře postupovat s pomocí široké trysky. U materiálů citlivých na teplo, např. okenní skleněné tabule,
se doporučuje použít odrazovou trysku s možností směrování horkého vzduchu. Zbytky barvy v rozích se
odstraní drátěným, mosazným kartáčem. Před další úpravou je nutno dřevo jemně obrousit. Před
odpadávajícími zbytky barvy se chraňte pracovními rukavicemi a ochrannými brýlemi.
Letování
Horký vzduch se hodí i pro měkké letování.
Nejprve se letované místo očistí a potom se plným výkonem (650°C) nahřeje. Toho dosáhneme podle materiálu,
tloušťky a velikosti během 50 - 120 sekund. V okamžiku, kdy součástka dosáhne teploty asi 300°C, se přiloží
pájka. Pájka se musí tavit díky teplotě součástky, nikoli díky horkému vzduchu.
Při letování bez tavidla se před nahřátím na letované místo nanese letovací pasta nebo voda. Tato tavidla je
nutno po ochlazení letovaného místa odstranit teplou vodou (nebezpečí koroze). Pro bodové letování se
doporučuje použít redukční trysku, pro letování potrubí a tyčí trysku reflektorovou.
Odletování
Horkým vzduchem lze sletovaná místa opět rozletovat, např. měděné potrubí při teplotě 600°C. S nasazenou
reflektorovou tryskou se letované místo nahřeje a po asi 90 sekundách se měděné potrubí kleštěmi uvolní.
Nedotýkat se potrubí - nebezpečí popálení! Rovněž elektronické součástky z poškozených desek lze odletovat
horkým vzduchem (asi 400°C). Letované místo se nahřeje a v okamžiku roztavení pájky se součástka
speciálními kleštěmi vyjme.
Několik příkladů použití: Letování
• Letování cínem (60 % Sn / 40 % Pb) a speciální stříbrnou pájkou s tavným bodem při teplotě 400°C, např.
měděné vodovodní potrubí, stojany pro stínítka lamp atd.
• Rozletování integrovaných obvodů a jiných součástek.
• Rozletování nejrůznějších sletovaných spojů.
• Sletování kabelových návleků.
Tvarování
• Tvarování výrobků z PVC nebo polystyrolu při teplotě asi 300°C.
• Tvarování akrylového skla a plexiskla při teplotě asi 500°C, např. při výrobě plexisklových stolů, stínítek,
displejových krytů atd.
• Tvarování HT-potrubí, PU-potrubí, tyčí.
• Tvarování dřeva, tzn. důkladně namočit, vytvarovat a horkým vzduchem vysušit.
Odlakování
• Odstraňování starých, i vícevrstvých, olejových a lakových nátěrů z nábytku, panelů, konstrukcí, střešních
okapů, zábradlí a oken. Vrstva barvy se horkým vzduchem nahřeje až se začnou tvořit puchýřky a poté se
odstraní špachtlí, škrabkou nebo drátěným kartáčem. Sklo u okenních rámů se před přehřátím chrání např.
páskem plechu.
• Odstraňování umělých omítek horkým vzduchem a špachtlí.
Sušení
• Rychlé vysušení naneseného tmele nebo lepidla.
• Sušení vzorků barev.
• Sušení stavebních spár před vstříknutím izolačního nebo těsnícího materiálu.
• Sušení spár obkládaček.
• Rychlé sušení s tvorbou trhlin u selských maleb.
• Sušení spár a trhlin při stavbě a opravách lodí.
• Sušení polyesterového tmelu.
• Sušení štukatérských prací.
Smršťování
• Smršťování bužírky při spojování kabelů.
• Spojování a smršťování PVC potrubí.
• Smršťování obalů a poštovních balíčků.
• Sušení květin (gerber).
• Smršťování a letování v jenom kroku s použitím letovací návlačky.
• Smršťování bužírky na držadlech nářadí, na kůlech, sloupcích atd.
• Smršťování kondenzátorů, baterií, lustrových svorek.
Rozmrazování
• Rozmrazování potrubí a motorů.
• Odmrazování chladniček a mrazniček (Pozor, nezahřívat umělohmotné stěny. Nebezpečí deformace).
• Rozmrazování namrzlých schodů.
• Rozmrazování dveřních zámků, zámků zavazadlového prostoru nebo dveří u automobilů.
Svařování
• Svařování dílů z umělé hmoty pomocí svařovacího drátu, např.u automobilů, opravy skluznic lyží,
umělohmotných lodí, surfových prken atd.
• Svařování pletiva, plachet a fólií z PVC překrytím a přitlačením zahřátého místa přítlačným válečkem.
• Svařování nejrůznějších výrobků pro domácnost nebo spár v linoleu pomocí svařovacího drátu.
• Svařování živičné střešní lepenky a roztavování živičných úlomků pro opravy střech.
Dezinfikování
• Pomocí horkého vzduchu (asi 600°C) lze zbavit baktérií a obtížného hmyzu např. králíkárny nebo
holubníky.
• Pomocí horkého vzduchu (asi 600°C) lze úspěšně bojovat proti mravencům.
• Hubení červotočů atd. Pozor, aby se povrch dřeva příliš nezahřál.
Lepení
• U velkoplošného lepení se zahřátím prodlouží doba tuhnutí kontaktních lepidel.
• Aktivování přilnavosti lepidel.
• Urychlení lepení zkrácením doby tuhnutí dvousložkových lepidel.
• Uvolňování šroubových spojů, jištěných kapkou lepidla.
• Odstraňování samolepek z PVC z automobilů, výkladních skříní. Pozor, aby příliš vysoká teplota
nezpůsobila prasknutí skla, nebo narušení laku automobilu!
• Klížení nebo rozklížení.
CE Prohlášení o shodě
Výrobek splňuje normy pro el.bezpečnost ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-45 a normu EMC ČSN EN 55
014
Záruční list
Výrobkům firmy STEINEL je při výrobě věnována zvýšená pozornost, v souladu s platnými předpisy byla
vyzkoušena jeho funkčnost a bezpečnost a výrobek se rovněž podrobil namátkové výstupní kontrole. Firma
STEINEL ručí za bezchybnou jakost a funkčnost.
Záruční lhůta je 12 měsíců, resp. 500 provozních hodin a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstraněny
Vám budou výrobní vady a závady, zapříčiněné vadným materiálem. Záruka spočívá v opravě nebo výměně
výrobku dle volby servisu..
Záruka se nevztahuje na závady a škody na dílech, podléhajících opotřebení, a na škody vzniklé nesprávným
zacházením nebo údržbou anebo rozbitím pádem.
Následky škod na cizích předmětech jsou ze záruky vyloučeny.
Záruka bude uznána pouze v tom případě, že bude přístroj, v nerozebraném stavu, s řádně vyplněným záručním
listem (s datem prodeje a razítkem prodejny), dobře zabalen, zaslán příslušnému servisu nebo během prvních 6
měsíců předán prodejně.
Záruční a pozáruční servis provádí:
ELNAS s.r.o
Oblekovice 394
671 81 ZNOJMO
tel. 515 220 126, fax 515 244 347
e-mail: [email protected] www.elnas.cz

Podobné dokumenty

STEINEL HL1400S

STEINEL HL1400S Tvarování Tvarování výrobků z PVC nebo polystyrolu při teplotě asi 300°C. Tvarování akrylového skla a plexiskla při teplotě cca 500°C, např. výroba stolků z plexiskla, stínítek lamp, displejových k...

Více