Dagmar Pecková zazpívá v Praze

Komentáře

Transkript

Dagmar Pecková zazpívá v Praze
ú v o d ní
slovo
Vážení čtenáři,
Dear readers,
přestože rok 2006 dosud neskončil, domnívám se, že jej mohu již nyní
hodnotit jako jeden z nejlepších pro Kongresové centrum Praha (KCP)
od přelomu tisíciletí. Dobrých výsledků jsme letos dosáhli v navýšení
počtu středně velkých akcí konaných v prostorách KCP – akcí s 500 až
800 účastníky. Meziročně v této kategorii akcí došlo k nárůstu o 35 %.
Mezi takové akce patří např. XXXI. Angiologické dny 2006, Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha 2006 nebo Career Days 2006.
although the year 2006 has not finished yet, I suppose it can be assessed as one of the best years for the Prague Congress Centre (PCC)
since the turn of the millennium. We have achieved good results in
raising the number of medium-sized events organized in PCC – events
with 500 to 800 participants. Interannually there has been 35% growth
in this category. Among these events belong for example XXXI. Angiological days 2006, the International TV festival Golden Prague 2006 or
Career Days 2006.
Dalším velmi úspěšným segmentem naší
činnosti jsou „dlouhodobé pronájmy“, kde
jsme dosáhli téměř stoprocentní obsazenosti všech kancelářských ploch. A především vykazujeme velmi nízkou fluktuaci
našich dlouhodobých nájemců.
Lepší hospodaření Kongresového centra
je bezesporu dosaženo především důsledným zaměřením se na spokojenost klientů
s našimi službami a vysokým pracovním
nasazením.
Není však možné usnout na vavřínech. Je
i řada věcí, které nás trápí a které je třeba
řešit. Jedná se především v mezinárodním
měřítku o nedostatečnou podporu kongresové turistiky ze strany veřejných institucí
působících v tomto segmentu. Jde o komplexní podporu a aktivní propagaci
destinace, nikoliv pouze o finanční pomoc. Pokud bych jen namátkově srovnával, tak např. konkurenčním destinacím jako jsou Vídeň, Londýn nebo Edinburgh můžeme v tomto ohledu do značné míry ještě závidět.
I u nás jsme si již vyzkoušeli efektivní model spolupráce v rámci kandidatury na
pořádání kongresu ASTA 2006 (konaný v březnu tohoto roku). Na několikaleté
akviziční činnosti a vyjednávání se společně podílelo několik úrovní – Kongresové centrum a další partnerské firmy, Magistrát hl. m. Prahy a vládní agentura
CzechTourism, která převzala roli lídra kandidatury. Výsledkem vedení kandidatury tímto způsobem bylo konání celosvětově sledovaného, úspěšného a prestižního kongresu v Praze.
Impuls k této víceúrovňové spolupráci dalo KCP již před třemi roky v rámci
tzv. Kampaní kandidatur. Na této činnosti velmi usilovně spolupracujeme s vládní agenturou CzechTourism a s Pražskou asociací kongresové turistiky (PAKT). Systémovými kroky postupně lákáme
velké a významné světové kongresy do České republiky. Je to
však běh na dlouhou trať, a proto nás čeká ještě velice mnoho
práce.
Protože se situace z hlediska zajištěnosti akcí pro příští roky
stále vyvíjí, nemá smysl uvádět nepřesná a neaktuální čísla.
Rostoucí počet akcí konaných v KCP však může sledovat každý na našich webových stránkách. Mohu prozradit, že se v KCP
bude konat např. kongres ESOT 2007 – 13.kongres Evropské
společnosti pro transplantaci orgánů, kongres WTC 2007 „Podzemí – čtvrtá dimenze velkoměst“ – světový tunelářský kongres
nebo kongres ECP 2007 – 10. Evropský kongres psychologů.
CongressMan
Dagmar Pecková zazpívá v Praze
Hlas české mezzosopranistky Dagmar Peckové (45) zazní
začátkem prosince v Kongresovém centru Praha (KCP).
Světově uznávaná operní pěvkyně bude hostem při tradičním Vánočním koncertu.
Kongresový sál, kde se koncert uskuteční, je největším prostorem v KCP. Máte raději menší či větší sály?
V Kongresovém sále KCP jsem nikdy nezpívala a bude to tedy
zde má pražská premiéra. Zpívala jsem v různě velkých koncertních síních a na divadelních jevištích, ale nemohu říci, jaký prostor
je mi příjemnější. Každé prostředí „unese“ určitý repertoár. Program, který se
bude hrát 2. prosince v KCP a je postavený na sborových scénách, se dobře
hodí do velkého prostoru Kongresového sálu.
Je atmosféra, kterou během představení vytvoří české publikum, jiná než
v zahraničí?
Pokud se práce podaří a výkony interpretů, dirigenta či orchestru jsou kvalitní,
publikum to dokáže ocenit všude na světě. Přece jen ale jeden rozdíl vnímám.
České publikum mě zná a mnohdy je přijetí více než vřelé.
Má pro Vás vánoční Praha specifické kouzlo? Je místo, které vždy navštívíte?
Praha má pro mě kouzlo v kteroukoliv roční dobu a neustále mě něčím překvapuje. Trávila jsem s rodinou v Praze poslední vánoce a bylo to moc příjemné.
Letos budeme přes vánoční svátky v Německu. Prahou se rádi touláme. Nemám
místo, které bych navštěvovala pravidelně. Procházky plánujeme podle toho,
kde ještě děti nebyly, co neviděl můj muž atd. Pravdou zůstává, že se celá rodina
do Prahy vždy velmi těší.
The following very successful segments of our activities are “long-term” rents
where we have reached almost 100% occupancy rate of all office spaces. And
above all we show very low fluctuation of our long-term leaseholders. Better
economic activity of the Prague Congress Centre was sure achieved through
consistent focusing on our clients’ satisfaction with our services and thanks
to our professionalism.
But we can not rest on our laurels.
There are also many things that we
are bothered about and that need to be
solved. First it is, on the international
level, the insufficient assistance provided to congress tourism from public
institutions operating in this segment. It
is about a complex support and active
promotion of the destination, not only
about financial assistance. Compared
randomly, to a considerable extent, we can only envy our competitive destinations, such as Vienna, London and Edinburgh.
We have already tried the effective model of cooperation when standing for organizing the ASTA Congress in 2006 (took place in March this year). Several
levels took part in canvassing and negotiating – the Prague Congress Centre
and other partnerships, Municipal Government of Prague and the Czech Tourist Authority – CzechTourism which took the role of the candidacy leader. The
result of such cooperation was that we managed to organize the internationally
observed, successful and prestigious congress in Prague.
The impulse for this multi-level cooperation came at suggestion of PCC three
years ago within the so called Campaigns of candidacies. We have been
cooperating intensively with the Czech Tourist Authority – CzechTourism
and with the Prague Convention Bureau (PAKT). Step by step we have
been systematically inviting big and important world congresses to
the Czech Republic. But it is a long-distance run and a lot of work
is to be done.
As the situation of securing the events for the next years is still in
progress, there is no point in presenting inaccurate and irrelevant
stats. However, the raising number of events organized in PCC can
be seen on our web pages. I can say that in PCC we will hold for
example the Congress ESOT 2007 – The 13th congress of European Society for Organ Transplantations, WTC 2007 “Underground
– the fourth dimension of cities” – the world tunnel congress or
ECP 2007 – The 10th European Congress of Psychologists.
Dagmar Pecková is going to sing in
Prague
The voice of Czech mezzo-soprano singer Dagmar Pecková (45) is going to resound the Prague Congress Centre (PCC) early in December.
The world famous opera singer is going to be a guest during the traditional Christmas concert.
The Congress Hall, where the concert is going to be held, is the biggest
hall in PCC. Do you prefer larger or smaller concert halls?
I have never sung in the Congress Hall so it’s going to be my Prague premiere
in there. I have sung in various concert halls and stages, but I can’t say which
place is my favourite. Every place “can bear” a specific repertoire. Program, that
is going to be performed in December 2 in PCC and is based on choral scenes,
suits well in the large space of the Congress Hall.
Is the atmosphere made by Czech audience during the performance different from the one abroad?
If the work is done well and the performance of interprets, conductor and orchestra is good quality, the audience is appreciative wherever in the world. After all
there is one difference I can feel. The Czech audience knows me and often there
is more than a warm welcome.
Has Prague during Christmas got a specific charm for you? Is there a place
that you always visit?
Prague has its charms in all seasons and there are still some surprises for me.
I spent last Christmas with my family in Prague and it was very nice. We’ll be
in Germany this year. We like walking round Prague. There isn’t a place I visit
regularly. We plan our walks according to what my children haven’t seen, where
my husband hasn’t been and so. The truth is that all my family always looks
forward to Prague.
Michal Ambrož
Commercial Director of PCC
Ing. Michal Ambrož
obchodní ředitel KCP, a. s.
2
rozhovor / interview
f oreword
L I STOPAD
N O VEMBER 2 0 06
www.kcp.cz
CongressMan
3
4
CongressMan
Vánoce v KCP
Holiday Inn Prague Congress Centre
− place for all your wishes
This modern four-star superior hotel is suitable for both business and tourist
clientele. It is located next to the oldest historic monument in Prague and is only
5 minutes by underground from the city centre. The hotel interior has lots of
interesting design elements which were created by world top designers. That is
also why in the year it was opened the hotel was declared the Best Hotel Project
of 2001 and hotel is called The first design hotel in Prague.
The hotel conference premises covering a total
area of 281 m2, up to 230 persons are
especially suitable for fairly large or smaller
conferences, seminars and training. All
4 meeting rooms are air-conditioned, 2 of them
are with daylight. Close to the conference
rooms, there is a foyer suitable for coffeebreaks, registration, small exhibitions, etc.
All rooms are well-appointed, featuring every
modern convenience: Internet access, both
the traditional dialling connection as well as the high-speed access through
Ethernet LAN, wireless Wi-Fi system, and ISDN lines for videoconferences. Any
technical equipment and services may be deliveredupon client’s request.
In case of large events exceeding the hotel
capacity, our employees will be pleased to
find suitable premises in the adjoining Prague
Congress Centre, the largest congress venue in
the Czech Republic. The client communicates
his requirements to our employee and the hotel
will arrange the rest, including catering and
technical equipment. The hotel can therefore
meet the demands of both attendees at small
private meetings as well as the participants
of international congresses.
Nejlepší místo pro vaše setkání
a konference v jedinečném prostředí
Na Pankráci 15/1684,140 21 Praha 4
Tel.: +420 296 895 000 / Fax: +420 296 895 010
www.holidayinn.cz / Email: [email protected]
Advent in PCC colourful
and musical again
Po velkém úspěchu loňské předvánoční akce „Advent v KCP“ se Kongresové centrum Praha (KCP) rozhodlo připravit její druhý ročník. Program projektu nabídne nejen tradiční Vánoční koncert, ale také zhruba
dvoutýdenní výstavu dětských obrazů a výtvarných děl s dílnami.
After the very successful last year the Prague Congress Centre (PCC)
decided to organize the second year of “Advent in PCC”. The program
will offer not only the traditional Christmas concert, but also a biweekly
exhibition of children paintings and art works with workshops.
„Také letos bude výstava
v přízemí KCP spojena
s charitativní aukcí dětských
obrázků, které stejně jako
v loňském roce věnuje Muzeum dětské kresby Praha ze
svého Archivu. Výtěžek tentokrát pomůže Kočičímu útulku
Podbrdsko. Celá výstava proto ponese název Obrázky pro
kočku,“ sdělil generální ředitel
KCP Michal Kárník.
Výstava nabídne soubor zajímavých výtvarných prací dětí
za rok 2006, část bude prodejní. Muzeum dětské kresby se letos rozhodlo oslovit nové talenty především
z pražských škol a vyhledat zajímavé výtvarné projekty. „Návštěvníci uvidí kromě
obrazů také výtvory z keramiky, ukázky textilních řemesel a další. Kromě výstavy
připravujeme na víkend 16. a 17. prosince adventní dílny ve znamení kočičích
tlapek a vánočního zastavení s výrobou drobných dárečků a ozdob na vánoční
stromeček. I s tím koresponduje náš záměr věnovat získané finanční prostředky
ve prospěch uvedeného útulku pro kočky,“ prozradila Lucie Písaříková z Muzea
dětské kresby.
“Also this year the exhibition held on the
ground floor of PCC will be followed by
the auction of children’s paintings which,
as last year, will be donated by the Museum of children’s drawings from its Archive.
The proceeds will help the cats’ pound
Podbrdsko. That is why the whole exhibition is called Pictures for a cat,” said general
manager of PCC Michal Kárník.
The exhibition will offer a collection of
children’s works for year 2006, part of it for
sale. Museum of children’s drawings decided to turn to new talents primarily from Prague schools to look for interesting
new art projects. “In addition to the paintings the visitors will also see some ceramic works, examples of textile works and
more. Besides this exhibition we prepare
the advent workshops for the weekend 16th
and 17th December, held in the sign of cats’
paws, and Christmas relax with making of
small Christmas presents and decorations.
This is also connected with our intention to
donate the proceeds to the cats’ pound,”
said Lucie Písaříková from the Museum of
children’s drawings.
Již tradičně zazní v předvánočním čase v největším sále KCP klasická hudba. Na letošním Vánočním koncertu zazpívají sólisté Dagmar Pecková, Ivan
Kusnjer, Alexandra Spurná
a Jaroslav Březina spolu
s Pražským komorním sborem. Doprovázet je bude
Pražský komorní orchestr
pod taktovkou dirigenta
Vojtěcha Spurného. Milovníci klasické hudby se
mohou těšit na komponované koncertní představení
věnované jednomu z největších světových skladatelů – Wolfgangu Amadeu
Mozartovi. Během velké
pěvecké, sborové a vizuální show se na jednom pódiu setkají postavy z jeho
oper Únos ze Serailu, Figarova svatba, La clemenza di Tito, Don Giovanni, Lucio
Silla, Kouzelná flétna, Cosi fan tutte a Thamos, král egyptský.
HOLIDAY INN PRAGUE CONGRESS CENTRE
LISTOPAD
NOVEM BER 2006
www.kcp.cz
Advent v KCP opět barevný
a melodický
Vánoční koncert v KCP
Hotelové konferenční prostory o celkové rozloze 281 m2 jsou vhodné zejména
pro středně velké či menší konference, semináře nebo školení. Místnosti jsou
doplněny o foyer, vhodné pro coffee-break či registraci. Všechny místnosti jsou
moderně zařízeny, disponují připojením na internet, a to jak klasickým vytáčeným,
tak i vysokorychlostním přes Ethernet LAN, bezdrátovým Wi-Fi systémem a ISDN
linkami pro videokonference. Hotel je propojen s Kongresovým centrem Praha,
největším kongresovým areálem v České republice, jež nabízí kapacitu až
pro 9000 účastníků. Velmi zajímavým produktem je společný 24-hodinový
konferenční package, jež má mnoho pozitiv. Výhodou je zcela jistě komplexní
a přehledná nabídka. Po celou dobu akce se o vás stará jedna kontaktní osoba,
která zařídí kompletní zajištění akce. Dle vašich požadavků zpracuje ucelenou
nabídku na ubytovací kapacity, konferenční prostory, catering a technické
vybavení. Tato osoba vám bude po celou dobu kongresu plně k dispozici a zajistí
splnění veškerých vašich přání k plné spokojenosti. Jednotná smlouva s platebními
a storno podmínkami ušetří nejen váš čas, ale také peníze. S výhodami tohoto
balíčku bylo spokojeno již mnoho klientů.
6
Christmas in PCC
CongressMan
L I S TO PA D
N O V E M B E R 2006
www.kcp.cz
Christmas concert in PCC
As usual there will be a concert of classical music in the largest hall of PCC in the
time before Christmas. Together with the Prague Chamber Orchestra soloists
Dagmar Pecková, Ivan Kusnjer, Alexandra Spurná and Jaroslav Březina will
sing at this year’s Christmas concert. The Prague Chamber Orchestra will be
conducted by Vojtěch Spurný.
The classical music admirers
can look forward to a performance dedicated to one of the
greatest composers – Wolfgang
Amadeus Mozart. Characters of
his operas A Kidnap from Serail,
Figaro’s wedding, La clemenza
di Tito, Don Giovanni, Lucio
Silla, Magic flute, Cosi fan tutte
and Thamos, the king of Egypt
will meet on one stage during
a solo, choir and visual show.
LI S TOPAD
N O V E M B E R 2006
w w w. kcp. cz
CongressMan
7
akcí
Různorodé akce v KCP – umíme vše
V Kongresovém centru Praha (KCP) se přepisovaly dějiny astronomie,
rozhodovalo se o vítězích prestižní architektonické soutěže. Slavná
tenistka Martina Navrátilová si prostory KCP vybrala pro výstavu svých
obrazů. Kongresové centrum je se svým profesionálním přístupem
a komplexností služeb připraveno vyhovět pořadatelům skutečně různorodých akcí.
V druhé polovině srpna KCP
hostilo největší akci v astronomii
za posledních 39 let. Během
čtrnáctidenního jednání Mezinárodní astronomické unie s účastí
3 tisíc odborníků se v Praze
měnily dějiny astronomie – vědci
vyřadili Pluto ze seznamu planet
Sluneční soustavy.
Světové astronomy vystřídali
v sále Panorama vysokoškoláci.
Koncem září tu na 300 studentů
Vysoké školy finanční a správní,
o.p.s., (VŠFS) skládalo svůj slib při imatrikulačním ceremoniálu. „KCP nabízí
moderní prostory s vynikajícím servisem. Právě proto jsme se rozhodli pořádat důležitý ceremoniál školního života již potřetí v jeho prostorách,“ uvedla
Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka VŠFS.
Kongresové centrum si v říjnu pro výstavu svých obrazů, které vytváří společně
se slovenským výtvarníkem Jurajem Králíkem, vybrala i světoznámá a úspěšná
tenistka Martina Navrátilová. Soubor děl „Art Grand Slam“ tvořilo přibližně sto
obrazů vytvořených z různých materiálů – antuka, umělý trávník, plátno, papír.
Odborná porota udělovala začátkem listopadu na slavnostním galavečeru v KCP
respektované tituly vítězům již 8. ročníku prestižní architektonické soutěže Nejlepší z realit. „Prostory ZOOM Kongresového centra jsme si vybrali zejména
proto, že nabízejí překrásný panoramatický výhled na pražské architektonické
skvosty – umění našich předků. Zároveň jsou odsud jako na dlani vidět mnohé
současné developerské projekty. Prostory KCP jsou reprezentativní a nabízejí
potřebný komfort, včetně gastronomického zázemí,“ podotkla ředitelka soutěže
Best of Realty – Nejlepší z realit Jana Hrabětová.
Brněnská Galerie Vaňkovka, vítěz soutěže Nejlepší z realit 2005 v kategorii Nákupní centra
Brno Art Gallery Vařkovka, winner of the competition Best of Realty 2005 in category Shopping Centres
11
CongressMan
L I STOPA D
N O VEMBER 2 0 06
www.kcp.cz
various
event s
sights of Prague
World of
Congress
Equipment
Various events in PCC – we can do
anything
In the Prague Congress Centre the history of astronomy was rewritten,
winners of prestigious architectonic competition were awarded. Famous
tennis player Martina Navrátilová chose PCC premises for exhibition of
her paintings. With its professional approach and complexity of services
the Prague Congress Centre is ready to meet the requirements of organizers of various events.
L IS TOPA D
NO V E MB E R 2 0 0 6
www.kcp.cz
CongressMan
Pražské památky přístupné i v zimě
Praha, která patří mezi nejvyhledávanější evropské metropole, nabízí
svým návštěvníkům příjemné zážitky i v zimním období. Vedle široké
nabídky kulturních událostí je zde množství celoročně přístupných
památek, např. Pražský hrad, Vyšehrad, Loreta, Židovské Město, Staroměstská radnice s orlojem a řada dalších.
PROMOPRO s.r.o.
In the second part of August PCC hosted
the biggest astronomical event in the last
39 years. During a fortnight’s talks of the
International Astronomy Union 3 000 experts changed the history of astronomy.
The scientists excluded Pluto from the list
of planets of the solar system.
The astronomers were followed by university students. By the end of September
300 students of the Institute of Finance
and Administration (VŠFS) were matriculated in Panorama Hall. ”PCC offers modern premises with excellent service. That
is why we decided to organize such an
important ceremony of school life in this
place for the 3rd time,” said Dr. Bohuslava Šenkýřová, VŠFS rector.
The world famous and successful tennis player Martina Navrátilová chose the
Congress Centre for exhibiting
her paintings in October. The
paintings have been created
together with Slovak artist Juraj
Králík. The collection of works
called “Art Grand Slam” consisted
of almost one hundred paintings
made of various materials – clay,
artificial grass, canvas, paper.
By the beginning of November,
during a gala evening party, the
winners of the 8th year of prestigious architectonic competition
Best of Realty were announced by the jury. “We chose the Congress Centre
premises because they offer beautiful panoramatic view over Prague architectural treasures – the art
of our ancestors. At the
same time it is also possible to see contemporary
building projects. PCC
premises are representative and provide necessary comfort, including
gastronomic background,”
said the director of the
competition Best of Realty
Jana Hrabětová.
IAU XXVIth General Assembly
2006, PCC
• is a company providing technical
eguipment for congresses, conferences, seminars, press conferences, concerts and exhibitions
• we support servis and rental
of equipment for your next event
in the Czech republic and whole
of Europe
• we are a member of Congress
Rental Network
• we are a partner of Prague
Congress Centre
IBM 2005, PCC
WE
UEGW 2004, PCC
RENT E .G.:
mobile projection wall BARCO B-10
projection wall BARCO ILite 6
DLP data projectors BARCO
(5000 – 24000 ANSI Lumen)
plasma screens PANASONIC 65"
Encore Presentation System Folsom
graphic switchers EXTRON
audio mixer ALLEN and HEATH
(32 inputs, 8+3 ouputs)
voting system IVS
digital interpreting equipment
INTEGRUS
Summit NATO 2002, PCC
12
PROMOPRO s.r.o., Rubeška 1/215, 190 00 Praha 9, Czech Republic
Tel.: +420 283 891 660–1; Fax: +420 283 892 757
e-mail: [email protected]; www.promopro.cz
Panorama Prahy
– Severní sál a Terasy I, II
Účastníci kongresů v Praze stále častěji vyhledávají zajímavé kulturní
zážitky. Jedním z nich je například velmi ceněné umění tradiční české
loutky. Nejúspěšnější loutkovou produkcí je marionetová verze klasické
opery W. A. Mozarta Don Giovanni v podání špiček české loutkářské
školy Národního divadla marionet v centru metropole. Představení má
za sebou neuvěřitelných cca 3 500 repríz.
Krásný výhled na panorama Prahy s dominantou Pražského hradu
nabízí propojené prostory Severního
sálu a Teras I, II ve 2. patře Kongresového centra Praha (KCP). Klidné,
reprezentativní prostředí a oddělený
vstup výtahem vybízí k pořádání
výstav a posterových sekcí, firemních jednání, briefingů atd.
Veletrhy, kongresy, konference a semináře
Doprovodné výstavy k mezinárodním kongresům
Incentivní turistika
Společenské akce na klíč
The marionette version of the opera Don Giovanni has fascinated audience in many countries in the world, for example in
Spain, France, Scandinavia, Iceland and South Korea. Every year the performance is seen by 40 thousand people. “It is an extremely impressive Czech originality. I don’t know any other puppet show in the world with a similar number of
performances. Besides its indisputable quality it is because we are able to bring
the show to other non-theatre spaces, for example directly to the congressmen,”
said Petr Vodička, Manager of National Theatre of Marionettes. It arose in 1991
in the unique art deco building in Žatecká Street in Prague. It counts among the
best puppet shows in the world. Hand made, 80 cm tall marionettes are pulled
by the best Czech marionetteers. The performance has been appreciated by
the world famous conductor Sir Charles Mackerras, illusionist David Copperfield
with model Claudia Schiffer and by popular hollywood actor Nicolas Cage. See
the information on www.mozart.cz
The view over winter Prague from the towers, many of them are open in this season, is very tempting. The Old Town tower-bridge is the entrance gate to the
Charles Bridge. It is considered to be the most beautiful gate of gothic Europe.
And there is a wonderful view over Hradčany.
A very interesting view is also from The Old Town Hall tower where there is the
famous horologe and, in the bottom part, the zodiac calendar by Josef Mánes.
The most modern and the highest tower in Prague is the Petřín out look tower.
It was built in 1891 as a copy of the Eiffel tower with 299 steps. In Petřín tourists
can also visit the glass labyrinth, pavilion built for the Jubilee exhibition in 1891,
later brought to Petřín.
www.prague-info.cz, tel. 12 444
14
15
CongressMan
L I S TO PA D
N O V E M B E R 2006
www.kcp.cz
events
Benefit Concert „Children to Children“
These middle-size halls are situated on the northern side of PCC. Their attractions are supported by the view over Prague skyline from Terrace I and II. All
these three premises can be interconnected as well as separated by glass partitions and jalousies. The capacity of each hall in theatre-like set is from 120 to 220
people. The overall area is almost 650 sq. meters. These parameters together
with adjacent Congress and Forum Hall foyers and with separate entrances with
lifts provide a full spectrum of use. The premises can be hired separately and so
ideal for smaller company events. They become parts of conference sections,
exhibition spaces or catering background during big congresses. Using these
halls for representative social events or as a quiet area during balls in the Forum
Hall is also very popular.
Exhibitions and trade fairs
Congress and incentive tourism
Social events
Real estates
Travel industry investments
17
CongressMan
2007
3. 2.
Benefiční koncert „Děti dětem“
Connection of the North
Hall and Terrace I, II on
the 2nd floor in the Prague
Congress Centre (PCC)
offers a beautiful view
over Prague panorama
with Prague castle as
a dominant. Quiet, representative environment
and separate entrance
with a lift invites for organizing exhibitions and poster events, company
meetings, briefings etc.
Triumf Expo, s. r. o.
Nad Primaskou 31, 100 00 Prague 10, Czech Republic
Tel.: +420/274 818 065 • Fax: +420/274 772 406
www.triumf-expo.cz
/
16. – 20. 4.
SPIE Europe – Mezinárodní
kongres optiky a optoelektroniky
SPIE Europe – International
Congress on Optics and Optoelectronics
29. 4. – 2. 5.
ICNC8 – Mezinárodní konference
nukleární kardiologie
ICNC8 – International Conference
of Nuclear Cardiology
Prague panorama
– North Hall and Terrace I, II
Reality a investice v cestovním ruchu
The participants in congresses in Prague more and
more often search for interesting cultural experiences.
Highly valued art of traditional Czech puppet is one of
them. The most successful puppet show is marionette
version of classical opera Don Giovanni by W. A. Mozart presented by the top Czech puppet school of the
National Theatre of marionette in the centre of Prague.
There have been about 3500 performances already.
Prague, which is one of the most popular European cities, offers pleasurable experience during whole year. In addition to a large number of
cultural events there are many year-long open sights. For example the
Prague Castle, Vyšehrad, Loreta, the Jewish Town, the Old Town Hall
with the horologe and many more.
akce
Plánované akce v KCP v roce 2007
Planned events in PCC, 2007
Tyto středně velké sály se nacházejí na
severní straně KCP. Jejich atraktivnost
umocňuje výhled na panorama Prahy po celé délce Terasy I a II. Všechny tři
prostory lze vzájemně propojit nebo nechat rozdělené skleněnými přepážkami
a žaluziemi. Kapacita jednotlivých sálů se v divadelním uspořádání pohybuje od
120 do 220 účastníků. Celková plocha se blíží 650-ti m2. Uvedené parametry
spolu s přilehlými foyery Kongresového a Společenského sálu a oddělenými
vstupy s výtahem umožňují nejširší spektrum využití. Prostory se pronajímají
samostatně, kdy ideálně vyhovují menším firemním akcím. Při velkých kongresech se stávají součástí jednacích sekcí, výstavních ploch nebo cateringového
zázemí. Oblíbené je využití těchto sálů na reprezentativní společenské akce či
jako klidová zóna při plesech probíhajících ve Společenském sále.
Prague offers the tradition of puppet
show to the congressmen
The sights of Prague open in winter
CongressMan
Praha nabízí kongresmanům tradici
české loutky
Loutková verze opery Don Giovanni nadchla
diváky v mnoha zemích světa, například ve
Španělsku, Francii, Skandinávských zemích,
na Islandu či v Jižní Korei. Představení navštíví ročně cca 40 tisíc diváků. „Jde o nesmírně
působivou českou originalitu. Neznám ve světě
jiné loutkové představení s takovým počtem
repríz. Kromě nesporné kvality produkce je to
také tím, že jsme schopni scénu přenést i do
jiných než divadelních prostor, například přímo za kongresmany,“ podotkl Petr Vodička,
manažer Národního divadla marionet. Vzniklo v roce 1991 v budově vystavěné
v unikátním stylu art deco v Žatecké ulici v Praze. Patří mezi nejvýznamnější
světová loutková divadla. Ručně vyráběné, 80 cm vysoké marionety vodí nejlepší čeští loutkáři. Představení ocenili i významný světový dirigent Sir Charles
Mackerras, iluzionista David Copperfield s modelkou Claudií Schiffer či populární holywoodský herec Nicholas Cage. Informace na www.mozart.cz
Lákavý je pohled na zimní Prahu z pražských věží, z nichž některé jsou přístupné i v tomto období. Staroměstská mostecká věž je vstupní branou na Karlův
most. Je považována za nejkrásnější bránu gotické Evropy. Z jejího ochozu se
nabízí nezapomenutelný pohled na Hradčany.
Zajímavá vyhlídka čeká návštěvníky věže Staroměstské radnice, na níž je
umístěn slavný orloj a v dolní části kalendářní deska se znameními zvěrokruhu
od Josefa Mánesa.
Nejmladší, ale zato nejvyšší věží v Praze je Petřínská rozhledna. Byla postavena v r. 1891 jako volná kopie Eiffelovy věže s 299 schody. Na Petříně mohou
turisté navštívit i zrcadlové Bludiště, pavilon postavený pro Jubilejní výstavu
r. 1891, později přenesený na Petřín.
www.prague-info.cz, tel. 12 444
LISTOPA D
NOVEM BER 2006
www.kcp.cz
prostory / premises
Don Giovanni
CongressMan
rů z n o r odost
L I S TO PA D
N O V E M B E R 2006
www.kcp.cz
4. – 6. 6.
ECMS 2007 – 21. Evropská konference
ECMS 2007 – 21st European
Conference on Modelling and
Simulation
3. – 6. 7.
10. Evropský psychologický kongres
5. – 10. 5.
ITA – AITES Světový kongres
tunelářů “Podzemí – čtvrtá
dimenze velkoměst”
ITA – AITES World Tunnel Congress 2007 „Underground Space
– the 4th Dimension of Metropolises“
Xth European Congress of Psychology
11. – 14. 10.
ECTRIMS – 23. kongres Evropské komise pro léčbu a výzkum
roztroušené sklerózy
ECTRIMS – 23rd European Congress for Treatment and Research
in Multiple Sclerosis
CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s.
CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre
Datum vydání / Publication: listopad 2006 / november 2006 • Registrační číslo: MKČR E
16004 • Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: 63080249,
adresa: 5. května 65, 140 21 Praha 4, www.kcp.cz • Rezervace akcí / Booking of events:
Tel.: +420 261 172 222, E-mail: [email protected] • Redakce: Eva Havelková, MediaClar,
s.r.o., Tel.: +420 224 931 631, E-mail: [email protected], Ondřej Špaček, marketing KCP, Tel.: +420 261 172 111, E-mail: [email protected] • Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., www.machart.cz • Náklad: 10 000 ks
LI S TOPAD
N O V E M B E R 200 6
w w w. kcp. c z
CongressMan
N O V I N K Y
P R A G U E
Z
K O N G R E S O V É H O
C O N G R E S S
L I S TOPA D
18
/
C E N T R A
C E N T R E
N O V E M B E R
N E W S
2 0 0 6

Podobné dokumenty

CongressMan CongressMan CongressMan CongressMan

CongressMan CongressMan CongressMan CongressMan doplněny o foyer, vhodné pro coffee-break či registraci. Všechny místnosti jsou moderně zařízeny, disponují připojením na internet, a to jak klasickým vytáčeným, tak i vysokorychlostním přes Ethern...

Více

CongressMan CongressMan CongressMan CongressMan

CongressMan CongressMan CongressMan CongressMan Centre (PCC) in the time before Christmas. Together with the Prague Chamber Orchestra soloists Dagmar Pecková, Ivan Kusnjer, Alexandra Spurná and Jaroslav Březina will sing at this year’s Christmas...

Více