Zápis ZO Police č. 24 ze dne 5.10.1998

Komentáře

Transkript

Zápis ZO Police č. 24 ze dne 5.10.1998
.
;
I.
,_
4
../
J"I'
II~.
.r,
~I'.'
Z Á B>lS:~~,:~'
.
t .t;" ..01\>1
f'.'j~.
-.,. j' -.- ij
~
Zverejného zasedání OZ Police konaného.ean~ 5.10.1998 v zasedací místnosti OÚ.
.. .
Prítomni : Urbášek Kvetoslav
Polák Josef
ing. Kaiet moch
Jan Junghans
HelenaMusilovi
Neprítomen: Bross Oldnch
Omluven: Feit František
Jednání zahájilv 18.15 hod. starosta.obce PJ1I~v~tQs1avUrbášek.
Zapisovatelem byla
zvolena paní.Musilpvá-.Overovatelem záp~hyl!z.volen pan ing. IDoch.
'1
~~.1
I ~~i!::i>I~ .:i:
Protože byla-prítomnanadpoJovicní.v.etšinaclenuOZ, bylo OZ usnášeníschopné.
Program jednání: 1. Úvod
2. Kontrola zápisu.C.21
3. Problematika- školy
4. Ruzné'
5. Záver
'i
-možnost výstavby obecmch bytu
1'!1
'ad.
2 : Zastupitelstvo bylo seznámeno se znelÚmzápisu a usnesem . Nebyla vznesena
pripomínka a.OZ sch.válilo zápis. a.lJ~ne~en1bez. výhrad--
ad. 3 : Obecní úrad se nebude.angažovat s.výbeJ;emškol pro žáky.
...
Starosta ob~ sernámi1cleny.QZ sei7~"1~r~mprebudovat školu na byty.
~ lAo~h, která byla zahrnuta do usne-
K zámeru OU mel pripomínku ing.
sem.
!
"if;'
Starostaohce seznámilclen.yoz semenímná.vrbu Obecne závazné vyhlás"ky
o vytvorem a použití úcelových prostredku Fondu rozvoje bydlem na území
obce.Police: Proj~bezpRpemínek.
ad. 4 : - Schválenalikvidacenebezpecného'odpadu ze skladu Oú.
- Starosta obce semá-mi1cleny OZ.s~ravou
komunállÚchvoleb. Infonnoval
cleny OZ o-tom, že se.funkce.predsedy volební komise vzdal p. ing. Bros
Václav.
- Starosta obce informo.valclen.yOZ o nutnosti zahájit.práce na.registru domu,
bytu a obyvatel.
- Starosta infonnoval OZ o ~ožnosti odprQdejeobecních akcií
:';1
Ir:.
,.:t
dhr~
..
,.
- Starosta -obce,PredložilclenumOZ inforiffi1cio zmene platových pomeru
OU.V ~si
-pracovnice
Starosta (Uv\Ainthrm
~svetleno.
j.
1~1P.nY
07. o.ip1isobu.rešeni
sVmostip- Speváckové.
- Starosta obce. predložil návrh na dovybivení oé _ V diskusi vzneseny pripomínky, které byly zahrnuty do usnesení.
- Starosta obce predložil návrh na zrízení sociálního fondu obce.
- Starosta- obce predložil rozbor~odar~~
obce dle sestavy.
Stav hospodarenLohcek.3
~., '" L5..19~&'
vx
19'~
~A 85.
!..tórf ~.At<,;.
.'
""
Prl}my
i
_
.
00
1~r:I'
~ti:
Výdaje
399.676,97
Kc)
;i:;
Zustatek
142.727,05
Kc
..."
j:~1
Stav hospodarení Qbcek3 1,8)998
Príjmy
626.131~53Kc
Výdaje
709.728,72 Kc
Zustatek
299.678,05 Kc
- OZ projednalo
žádost fotbalového klubu z Úsova.
- OZ projednalo žádost rodiny Vankovy.ohledne rozhodnutí o prodeji
obecních pozemku.
- OZ _projednaložádost p. Pavla Nováka ohledne opravy kaná1uu Nováku.
V diskusi vystoupil ~tupce staro~'P: ~oJi~1ák, který vmesl pripomínky ohledne
hospodaieni obce..Starosta-obce.J:ympripOÍfl;n_~_
ws.vet1i1S.odka7.emna rozbor hospodarení. Pripomínkap. ing. mocha bym o~qd~~th~ ale je treba zduraznit, že
nedošlo k porušení zákona, nebot dodnes n~~racována
smernice pro obeh úcetníchdoldadu.
Dis\a.tsebyla k jednotlivým bodum programu - viz zápis.
UsnesellÍbyla-schváleno k jednotlivýDl-bQdumjednáni
""
ZasedáníOZukoncilstarostaobceve 20~.p'od.
"
I
,!
~... ,\I;.~o.!f~i:
,
...............
~f].uuuu.u
IosefPolák
zástupcestarosty
~
.
..'.
,,_.
,
...Jf".. ~ ..
~J;i..~j: .1'
)
~_.
'r .k,t:~j;rc '
A_..~."
.
...
~~.~......
ing.Karelmoch
overovatelzápisu
..
:1
,!'
UUTib"kK;;ei~~!
starosta obce
-~--;~"
;.,.;
..
USNESENÍ ze zasedání OZ c~24
oz schválilo zápis a usnesení z jednání OZ C. 2J.
OZ bere na vedomí zprávu'starosty o zámeru prebudovat školu na byty. OZ rozhodlo,
že pred konecným rozhodnutím o realizaci a/q:eje nutné zpracovat odborný odhad
stavebníchnákladu.
.j
.
.
'
J 4Ji.
ti
OZ schváJi/o'Obecné závaznou'V)lhlášku'a;:V)lJV,Q;rení:apoužitfúcelovjchpriJstredku
Fondu rozvoje bydleni na územi -obce Police.
OZ schválilo li/Mdaci nebezpecného odpadU~skládu Obecního úradu.
OZ schválilo. dovybavení Obecního, úiadiJ~
OZ schválilo pJi.ltpani Eve &utošDvé~
OZ schválilo vytvoreni sociáFníhoJondU obce ve výšio 2 % z vyplacených mezd
pracovníkum Obecního úradu.
OZ schváli/opronájemobecníhopoze111liu-p;'c..67( výmera 169 m2) za techto
podminek:
,
I
.j.
1. Pozemek nesmí být oplocen.
2. Na pozemku nesmí být vysazovány,drevfuy'8.1~ere;
::
3. Puda nesmí být využívána,kzabrádkár~.ú~l~
prístup' do .obecního lesa.
,musí být umožnen volný
OZ schválilo provedení geometrického zamereni cesty mezi paní Kovárovou, panem
Gronichem apanem Malíckem.
OZ schválilo dotaci ve výši J. 000. - KiproFC
ÚSOv.
OZ trvá na puvodním rozhodnuti o rešení žádo$ti manželu Vankových. Kanalizaci
musí provést manželé Vankovi na svuj náklad.
OZ schválilo opravu kanálu u pana NovákaPavla.
:1: .'
)/:1
~Q
.,
o
1",1
. .. . /í.12-:'::.t:::I
............
Polák Josef
nrlstostarosta obce
~~.....
overovatel zápisu
~..
Urbášek Kvetoslav
starosta obce
/
r
:i '1
,,:.."-
pozvÁNKA
na verejné zasedání obecního zastupitelstva
Místo konání: zasedací místnost Obecního úradu
Datum :
5. 10. 1998
Cas:
18,00 hodin
PROGRAM:
I. "'[ívod
2. Kontrola zápisu c. 23
3. Prohlematika .vkoly - možno.u výstavhy ohecních hytzi
4. Ruzné
5. Záver
Police 23.9./998
Urhá.vek Kvetoslav
starosta obce
l'
i;
!.
"
,
..
..
"
"
PREZENCNI
,
-Iii
LlS!TINA
,
Verejné zasedání OZ konané 5.t O.t 998
Prítomni
Kvetoslav Urbášek
Karel moch ing.
/
lf
Josef Polák
.................
.../1~ .......................
Jan Junghans
~
.
Helena Musilová
.
...~
f.-.'
Oldrich Bross
.................................
František Feit
.f)~.I'!:.~
/
h'J-~..~
Hoslé
...........................................
........................................
...........................................
........................................
't
...........................................
........................................
...........................................
........................................
...........................................
.

Podobné dokumenty

Zápis ZO Police č.19 ze dne 27.7.2001

Zápis ZO Police č.19 ze dne 27.7.2001 J. pazdera. Jednání zahájil starosta obce J. Polák v 19,00 hod; a rídiljednání dle programu. Zapisovatelembyl zvolen ing. K. moch, overovatelé R. Langer, L. Kopp. Na zasedání byli prítomni všichni ...

Více

Liste de départ - Championnant d`Europe 2014

Liste de départ - Championnant d`Europe 2014 Liste de départ - Championnant d'Europe 2014 / Startliste zur EM 2014 / Kdyne/Korab CZ Start Nr

Více

obecně závazná whláška obce Rvbníček č,.Il2004 ze

obecně závazná whláška obce Rvbníček č,.Il2004 ze měsícůnebo započaim drženipsa staršího. 2) Povinnost oznámit drženipsamá i osoba, | Více

Ceník Imperial Tobacco Cena British American

Ceník Imperial Tobacco Cena British American HB 100 BOX Classic blend S 79.00kč

Více

INTERVIEW S MORIHEIEM UESHIBA O SENSEI A

INTERVIEW S MORIHEIEM UESHIBA O SENSEI A Sensei. Já si myslím, ze se mu muze ríkat pravé bojové umení. Duvodem proto je, ze je to bojové umení, zalozené na vesmírné pravde. Tento vesmír je slozen z mnoha odlišných cástí a ješte je vesmír,...

Více

ZO č. 5 ze dne 23. července 2003

ZO č. 5 ze dne 23. července 2003 ZdenaRambousková. Miros|av Zíma

Více

Mesto Mimon

Mesto Mimon MimoD a souhlasí s podáním žádostí Mesta MimoD o dotaci z Regionálního operacního programu NUTS II Severovýchod na realizaci projektu Revitalizace Zámeckého parku, Centrum trávení volného casu , Ma...

Více