Rakovnicko (2008)

Komentáře

Transkript

Rakovnicko (2008)
SLAVNÉ OSOBNOSTI RAKO VNICK A
S Rakovnickem je svým životem a dílem spojena řada vynikajících osobností nejrůznějších
oborů lidské činnosti. Vydat se sem můžete
R A B A S O VA
KRUŠOVICKÁ
například za malířem Václavem Rabasem (stáKO PA N I N A
lá expozice jeho obrazů včetně slavných pláten
Krušovická kopanina, Vzpomínka na maminku
nebo Včelařské zátiší je k vidění v Rabasově
galerii v Rakovníku), grafikem Jiřím Anderlem
(stálou expozici jeho tvorby najdete v budově
obecního úřadu v Anderleho rodném Pavlíkově), spisovateli Otou Pavlem (pamětní síň v
Luhu pod Branovem), Zikmundem Wintrem
(expozice v Muzeu TGM v Rakovníku, busta
na nádvoří muzea, divadelní festival Wintrův
KAREL BURIAN
Rakovník), operními pěvci Karlem a Emilem
V R O L I T R I S TA N A
Burianovými (monumentální pomník bratří
Burianů v urnovém háji v Rakovníku, hudební
festival Rakovník bratří Burianů), paleontologem
Joachimem Barrande (muzeum ve Skryjích),
VILA V RAKOVNÍKU
továrníkem Františkem Ottou, výrobcem
O D A R C H I T E K TA
O. NOVOTNÉHO
proslaveného bílého mýdla („Ať jsi černý jako
bota, umyje tě mýdlo Otta!“) a mnoha dalšími:
matkou Jana Nerudy Barborou, malíři
Pravoslavem Kotíkem a Antonínem Pelcem,
B U S TA
spisovateli V. B. Třebízským, Jaroslavem
KARLA EGONA II.
FÜRSTENBERKA
Mariou, T. A. Pánkem, alchymistou Edwardem Kelleym, legendárním rytířem Janem
Žehrovským – českým Achillem, architekty J. Mockerem,
F. A. Librou a O. Novotným, nebo šlechtickým rodem
Fürstenberků, jejichž slavnou éru panování na Křivoklátsku
tu dodnes připomíná řada pamětihodností v čele s hradem
Křivoklátem, který pozdvihli z trosek do dnešní krásy.
ověsti
leží u
soudí,
l úzkou
Kounova.
KO S T E L Z OPUKY
ÚDOLÍ JAVORNICE
Kostel svaté Markéty v
Kroučové patří k nejpůsobivějším stavbám z tradičního
stavebního kamene vesnic
Džbánu - opuky.
Malebné údolí Javornice, říčky pramenící poblíž letohrádku
Svatý Hubert na Jesenicku a vlévající se o třicet kilometrů dál
do řeky Berounky, je oblíbenou výletní cestou, kterou kromě
přírodních krás lemují i zajímavé památky - železniční most u
Strachovic nebo pozůstatky těžby břidlice na Polánci.
GREENWAY BER OUNK A-STŘELA
Osmdesát kilometrů napěchovaných až po okraj atraktivní
krajinou, historickým bohatstvím a zajímavým průvodním
kulturním, společenským a sportovním programem – taková
je nová cyklistická zelená stezka (greenway) Berounka-Střela, která od roku 2008 spojuje dvě známé řeky středních a
západních Čech – Berounku a Střelu. Trasa, značená logem
osvěžující modré vlny, vede z Roztok u Křivoklátu ke hradu
Křivoklátu, přes historické město Rakovník, kolem „Jezera“
– oblíbeného přírodního koupaliště Velkého rybníka v letovisku Jesenice ke známým obřím žulovým balvanům Dědek
a Bába u Žihle, do nejmenšího městečka v Evropě Rabštejna
(městská památková rezervace) a odtud do barokní perly
západních Čech – města Manětína. Převážná část stezky vede
územím CHKO Křivoklátsko a přírodních parků Jesenicko a
Horní Střela. Během roku můžete na trase greenway Berounka-Střela navštívit i zajímavé kulturní, společenské a sportovní
akce. Jejich aktuální přehled a další informace k zelené stezce
Berounka-Střela najdete na adrese
www.berounka-strela.cz
KŘIVOKLÁTSKO A BEROUNKA,
JESENICKO, RAKOVNÍK, DŽBÁN, KRAJ CHMELE
RAKOVNICKO
W W W. R A KO V N I C KO. I N F O
TIPY
NA VÝL
ETY,
MUZEA
, OSOBN
OSTI,
ZELENÁ
STEZKA
BEROU
NKA
-STŘELA
ATD.
Berounka - Střela
osvěžující greenway
Informační prospekt „Rakovnicko“ vydal v roce 2007 Svazek měst a obcí
Rakovnicka se sídlem v Rakovníku ([email protected]). Grafická úprava:
Roman Hartl, fotografie: R. Hartl, R. Dvořák a archiv kanceláře Svazku měst
a obcí Rakovnicka. Vydání prospektu finančně podpořil Středočeský kraj.
SVAZEK MĚST A OBCÍ RAKOVNICKA
TÉMATICKÉ VÝLE T Y
MUZEA NA RAKO VNICKU
Poznejte Rakovnicko ve společnosti tištěných průvodců tématickými výlety a vydejte se s nimi za místními pamětihodnostmi, pověstmi, přírodními krásami, technickými památkami,
osudy významných osobností nebo zajímavostmi jednotlivých
vesnic, měst a oblastí. Ústřední tématický text vždy doplňují
vlastivědné informace o dalších zajímavostech, které cestou
potkáte. Dosud mimo jiné vyšlo:
Kamenné řady u Kounova - fakta, mýty, nejdůležitější místa
největší záhady Česka; Džbán pověstí a tajemství - pověsti,
historie, zajímavosti hradu Džbánu a jeho okolí; Křivoklátskem
Oty Pavla - podél Berounky místy života a díla spisovatele Oty
Pavla; Krajem mládí Jaroslava Vrchlického - z Čisté na
Krakovec místy života a díla velkého básníka; Křivoklátem
Jaroslava Vrchlického - po stopách Vrchlického návštěv na
hradě Křivoklátě; Čas přišel, česat chmel - historická exkurze
do časů ručního česání chmele; Chmel jsem česal já! aneb
Jak to bylo se Starci na chmelu doopravdy?; Rakovnické hlavy
- busty a portrétní reliéfy významných osobností v Rakovníku.
OBLÍBENÉ VÝLETNÍ CÍLE
Průvodce v podobě praktických skládanek o šesti
stranách získáte zdarma a bez
povinnosti registrovat se na
internetových stranách
www.Rakovnicko.info
a v informačních centrech. Každoročně
vychází kolem
pěti nových
průvodců.
Roku 1961 našli pionýři z Jesenice ve spáleništi bývalé tvrze v
Tleskách poklad - hliněnou konvici plnou drobných skleněných kroužků z tmavého skla, které lidé na přelomu 13. a 14.
století používali zřejmě místo mincí. Byl to unikátní nález,
neboť do té doby archeologové paběrkovali při vykopávkách
pouze jednotlivé kroužky. Zato z konvice v Tleskách jich
vysypali čtyři sta. Slavný Tleský poklad je vystaven v historické
expozici Vlastivědného muzea v Jesenici. Poklady, ať ty
skutečné či pomyslné, můžete vidět i v dalších muzeích a muzejních expozicích na
Rakovnicku. Navštívit můžete mimo jiné:
Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka - největší muzeum s železniční
tématikou v ČR; Kamenné řady u Kounova – nová expozice v hostinci U tří lip
v Kounově (otevřena od května 2008),
věnovaná záhadné pravěké stavbě na
stolovém vrchu Rovina a dalším zajímavostem Kounova a jeho okolí (památky,
osobnosti, dobývání uhlí atd.); Pamětní
síň spisovatele Oty Pavla v domě
převozníka Proška v Luhu pod Branovem;
Muzeum TGM Rakovník – v prostorách barokního paláce cisterciáků z Plas
je k vidění expozice o historii a přírodě
Rakovnicka, sbírka cechovních památek,
expozice o historii výroby keramiky RAKO
a na nádvoří paláce lapidárium drobných
kamenných památek; Pražská brána v
Rakovníku – expozice v gotické bráně,
zvané pro svůj rozložitý tvar „Selka“, je
věnována historii spolku rakovnických
ostrostřelců; Vysoká brána v Rakov-
níku – v šestačtyřicet metrů vysoké věži z první poloviny 16.
století je umístěna expozice fotografií starého Rakovníka a
gotických deskových oltářních obrazů, z ochozu věže je jedinečný výhled na město a okolí; Muzeum krojů v Kněževsi
– expozice v místní škole představuje cca 100 lidových krojů
z Čech, Moravy a Slezska z unikátní sbírky paní Věry Čurdové;
Městské muzeum Nové Strašecí – nová expozice Keltové
na Novostrašecku (otevřena koncem roku 2007) je mimo jiné
věnována světoznámé opukové plastice
hlavy druida, nalezené u Mšeckých
Žehrovic; Památník Joachima Barrande ve Skryjích – kromě expozice
věnované paleontologii a francouzskému badateli Joachimu Barrande, který
Skryje proslavil svým vědeckým dílem
o trilobitech (k vidění jsou tu kromě
krásným exemplářů trilobitů také
některé technické přístroje Joachima
Barrande) najdete v muzeu Světnici
našich prababiček a expozici o lidové
architektuře na Křivoklátsku; Muzeum
Čistecka v Čisté – obsáhlá vlastivědná expozice je mimo jiné věnována
básníkovi Jaroslavu Vrchlickému,
který v Čisté prožil část svého mládí,
nebo zdejší slavné průmyslové tradici
– výrobě hoblíků, svého času jediné v
Československu.
Podrobnosti o muzeích a muzejních expozicích na Rakovnicku,
včetně otevíracích dob a dalších
užitečných informací, najdete na
www.Rakovnicko.info.
Z N A K M Ě S TA R A K O V N Í K A
V LAPIDÁRIU MUZEA TGM
RO M A N TICKÉ RYBNÍKY
NE JMENŠÍ KR ÁLOVSKÝ HR AD
ZÁHADNÉ KAMENNÉ KŘÍŽE
PÁ M ÁT N Í K C Í S A Ř S K É H O LOV U
V YH L Í D K A PAR A P L Í Č KO
ČERTŮV KÁMEN
Mají různá jména i výměru, jedno však rybníky
na Jesenicku spojuje - jsou krásné po celý rok.
Nejmenší rybníky mají sotva pár desítek metrů
čtverečních, zato ten největší - Velký u Jesenice
- téměř padesát hektarů.
Pouhopouhé dvě místnosti k obývání a čtverhrannou
věž měl nejmenší královský hrad v Čechách Jinčov,
jehož trosky na skalnatém ostrohu blízko Sýkořice
obklopuje nádherná přírodní scenérie Národní
přírodní rezervace Vůznice.
Možná až ze středověku pochází nejstarší z více než
tuctu kamenných, takzvaných „smírčích“ křížů v krajině
Rakovnicka. Stáří a účel většiny z nich je záhadou, jsou
tu jen pověsti a domněnky. Kříže najdete v Jesenici, u
Václav, Podbořánek, v Senomatech a dalších místech.
Působivá barokní socha sv. J. Nepomuckého
na lesní křižovatce u Nového Domu připomíná
velký lov zvěře, kterého se v těchto místech
zúčastnila v roce 1721 na pozvání hraběte
Valdštejna císařovna Alžběta Kristýna.
Jeden z nejpůsobivějších výhledů do údolí
řeky Berounky a na obec Roztoky je z vyhlídky
Paraplíčko blízko Křivoklátu. Na přelomu 19. a
20. století sem tato podívaná přilákala i básníka
J. Vrchlického při jeho návštěvě Křivoklátu.
Na chrám svatého Petra v Římě chtěl podle po
svrhnout čert obří křemencový balvan, který l
chmelnice blízko Mutějovic. Někteří badatelé
že balvan s nápadnou prohlubní navrchu měl
spojitost se záhadnými kamennými řadami u
R A KOV N I C KO
OBLÍBENÉ VÝLETNÍ CÍLE
KDE NEBUDE TE VĚDĚ T, K AM DŘÍV
P O H L E D N A H R A D K Ř I V O K L Á T Z B E D N Á Ř S K É S T E Z K Y,
J E D N O H O Z E Č T YŘ N OV ÝC H V YC H Á Z KOV ÝC H O K RU H Ů
K O L E M H R A D U K Ř I V O K L ÁT U . P R Ů V O D C E O K R U H Y Z Í S K ÁT E
N A W W W. R A KO V N I C KO. I N F O, V I N F O R M A Č N Í C H C E N T R E C H A P O K L A D N Ě H R A D U
Pověst vypráví, že husitskému vojevůdci Janu Žižkovi
ani švédským hordám za třicetileté války se hrad Křivoklát nepodařilo dobýt - protože ho nenašli. Výletníky
dnes podobný neúspěch strašit nemusí. Křivoklát leží
na křižovatce turistických cest, které člověka pohodlně
dovedou až před bránu této gotické „perly v koruně českých památek“, proslavené svou architekturou i historií,
začínající už ve 12. století u přemyslovských knížat,
která Křivoklát založila jako své lovecké sídlo.
Křivoklát je nejznámějším a nejnavštěvovanějším turistickým cílem Rakovnicka, oblasti o rozloze necelých tisíc
kilometrů čtverečních na pomezí středních, západních
a severních Čech, vzdálené sotva hodinu cesty na západ
od Prahy po rychlostní silnici spojující hlavní město s
Karlovými Vary.
H R A D K ŘIVOKL ÁT
KR ÁLOVSKÝ R AKOVNÍK
H R A D K R A KOV E C
Ž E L E Z N I Č N Í M U Z E U M LU Ž N Á
K A M E N N É Ř A DY U KO U N OVA
H A M O U S Ů V S TAT E K Z B E Č N O
Hrad jako z pohádky! Jak jinak popsat Křivoklát, perlu
v koruně českých památek, jeden z nejvýznamnějších
hradů českých knížat a králů, ostrov pokladů v moři
nekonečných křivoklátských lesů, klenot gotické architektury i jeviště slavných historických příběhů?
Pýchou Rakovníka, města proslaveného skvělým pivem, bílým mýdlem, keramikou RAKO
a historickými povídkami Z. Wintra, jsou jeho
památky, kterým vévodí dvě středověké brány
- Pražská a Vysoká, tyčící se do výšky 46 m.
Poslední hrad v Čechách, který svou jedinečnou
architekturou završil éru nedobytných hradů a načal
epochu pohodlných zámků. Do hradu, kde se natáčel
film Ať žijí duchové!, vede unikátní most zhotovený
středověkou technologií a nástroji.
Největší železniční muzeum v Česku nabízí
návštěvníkům kromě prohlídky početné sbírky
parních lokomotiv a dalších zajímavostí také
unikátní exkurzi do správkárenské haly, kde se
starým lokomotivám a vozům vrací zašlá krása.
Říká se jim „největší záhada Česka“. Pravěká stavba
v podobě stovky metrů dlouhých řad kamenů
dosud nevydala tajemství svého účelu ani přesného stáří, přestože se ho odborníci i laici pokouší
rozluštit už přes tři čtvrtě století.
Usedlost, jejíž historie sahá až na přelom 16
století, patří k nejcennějším venkovským do
ve středních Čechách. Pár kroků od statku s
kaplička, která ukazuje místo, kde byl podle
zákeřně zavražděn roku 1100 kníže Břetislav
Rakovnicko křižuje více než osm set kilometrů značených tras pro pěší, cyklisty i jezdce na koních, což představuje nepřeberné množství variant, jakou cestou a za
čím se vydat. Zůstává jen zapeklitá otázka: Kam dřív?
Ke gotickému hradu Krakovci, kde mistr Jan Hus předpověděl v roce 1414 svou mučednickou smrt? Nebo na
6. a 17.
omům
stojí
e pověsti
v II.
Nebo snad bude nejlepší začít prohlídkou města Rakovníka – vystoupit na více než čtyřicetimetrovou gotickou
Vysokou bránu, zkusit přesnou mušku na historické
ostrostřelecké střelnici v Pražské bráně, postát před
nejlepšími plátny malíře Václava Rabase v Rabasově galerii, zajít k monumentálnímu pomníku operních pěvců
bratří Burianů, prohlédnout si historické a přírodovědné sbírky muzea TGM v barokním paláci cisterciáků z
Plas či s knihou v ruce navštívit místa, kde se odehrává
příběh Nezbedný bakalář a další povídky spisovatele
Zikmunda Wintra z renesančního Rakovníka?
Nebo postupně poznat krásy a zajímavosti všech tématických turistických oblastí Rakovnicka - Křivoklátska s
řekou Berounkou, tajemného Džbánu, Jesenicka, města
Rakovníka a Kraje chmele?
Zalistujte v turistických internetových stránkách
www.Rakovnicko.info a vybírejte: Rakovnicko má co
nabídnout.
S TA R O BY L Á Z V O N I C E
U KO S T E L A S V. B A R T O LO M Ě J E
V RAKOVNÍKU
BUKOVÝ LES
NA DŽBÁNĚ
kamenné řady u Kounova, záhadnou pravěkou stavbu,
kterou tvoří stovky metrů dlouhé řady kamenů těžkých
až několik set kilogramů? Nebo za trilobity do Skryj, do
skanzenu Hamousův statek ve Zbečně na pravý domácí
chleba a koláče, k tajemnému Božímu kameni u Sosně,
do železničního muzea v Lužné, za krásami Chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko a přírodních parků Jesenicko a Džbán, k troskám hradů Týřov a Jinčov, na vrch
Louštín s úchvatnou vyhlídkou do moře křivoklátských
lesů, k překrásnému památnému buku u Mšeckých Žehrovic, na projížďku mezi lány chmelnic, na Berounku
- „tak krásnou a milovanou“ řeku spisovatele Oty Pavla?
www.Rakovnicko.info
turistický průvodce Rakovnickem
Tipy na výlety, průvodce zdarma, služby pro turisty,
informace pro pěší výletníky, cyklisty, vodáky, jezdce
na koních, kalendář akcí a další užitečné informace...
H R A D T ÝŘOV
BEROUNK A OT Y PAVL A
N E J K R Á S N Ě J Š Í Č E S KÝ B U K
TA J E M NÝ B O Ž Í K Á M E N
T R I LO B I T I A S K RYJ E
C H M E L - Z E L E N É Z L ATO
V troskách středověkého hradu střeží podle
pověsti 12 zakletých panen poklad. Víc než zlaté
mámení sem však turisty láká sám romantický
půvab hradu, postaveného podle vzoru francouzských kastelů, a také nádherný výhled do kraje.
„Tak krásná a milovaná“ byla pro spisovatele Otu
Pavla řeka Berounka, kterou proslavil ve svých
vzpomínkových povídkách vydaných ve sbírkách
Smrt krásných srnců a Zlatí úhoři. Místa, o kterých
psal, jsou stejně krásná, jako v jeho knížkách.
„Většina odborníků ho považuje za vůbec nejkrásnější buk u nás,“ prohlásil o památném buku u
Mšeckých Žehrovic herec Luděk Munzar, průvodce
televizním seriálem Paměť stromů. Asi 400 let starý
velikán patří k symbolům Přírodního parku Džbán.
Hluboké prohlubně na nejpodivnějším z
podivných kamenů v krajině Rakovnicka jsou
podle pověsti otisky těl Pána Boha a jeho andělů,
kteří na obřím žulovém bochníku v lese u Sosně
odpočívali při cestě světem.
Svým dílem o místních zkamenělinách
trilobitů proslavil Joachim Barrande Skryje
v celém světě. Po návštěvě Památníku
Joachima Barrande objevte krásu místních
roubených chalup nebo romantické Jezírko.
Rakovnicko je tradiční chmelařskou
oblastí. Zelené zlato se tu pěstuje
na ploše přes 1400 hektarů. Lány až
7 metrů vysokých chmelnic nelze v
krajině Rakovnicka přehlédnout.

Podobné dokumenty

1. strana - Svazek měst a obcí Rakovnicka

1. strana  - Svazek měst a obcí Rakovnicka O. NOVOTNÉHO proslaveného bílého mýdla („Ať jsi černý jako bota, umyje tě mýdlo Otta!“) a mnoha dalšími: matkou Jana Nerudy Barborou, malíři Pravoslavem Kotíkem a Antonínem Pelcem, B U S TA spisova...

Více

Rakovnickem za památkami - Místní akční skupina Rakovnicko

Rakovnickem za památkami - Místní akční skupina Rakovnicko dopisu jsem náhodou objevil v rakovnickém archivu. Hned mi bylo jasné, že držím v ruce důležitý dokument. Zpráv o nasazení belgických, francouzských a dalších zajatců za druhé světové války na Jese...

Více

KŘIVOKLÁTSKO A BEROUNKA

KŘIVOKLÁTSKO A BEROUNKA Rakovnicko, oblast o rozloze necelých tisíc kilometrů čtverečních na pomezí středních, západních a severních Čech, vzdálená sotva hodinu cesty na západ od Prahy a dobře dostupná ze všech světových ...

Více

Greenway Berounka

Greenway Berounka okolí, mj. středověký Tleský poklad skleněných kroužků – náhrady mincí), před muzeem dva smírčí kříže, další u Velkého rybníka. V okolí města soustava malebných rybníků, největší Velký s rozlohou t...

Více