Zápis z jednání 99. schůze RMČ Brno

Komentáře

Transkript

Zápis z jednání 99. schůze RMČ Brno
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO
ZÁPIS
z 99/VI. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 4. 6. 2014
Přítomni dle prezenční listiny:
Bc. Ivana Telecká, starostka
Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka
Martin Prokeš, člen Rady
Mgr. Jitka Růžičková, členka Rady
Mgr. Aleš Zbořil, člen Rady
Mgr. Renata Jelínková, tajemnice
Program schůze Rady
Rada projednala předložený návrh programu 99/VI. schůze Rady.
Usnesení:
Rada schvaluje program 99/VI. schůze Rady takto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Kontrola plnění usnesení
Žádost o udělení výjimky při pořádání kulturní akce Chrlické hody 2014
Žádost o udělení výjimky při pořádání diskotéky
Dotace z rozpočtu městské části Brno-Chrlice
Dodatek ke smlouvám s Komerční bankou
Účetní závěrka městské části Brno-Chrlice za rok 2013
Závěrečný účet městské části Brno-Chrlice za rok 2013
Rozpočtové opatření č. 4/2014
Vyjádření k prodeji částí pozemku p.č. 790/1 a pozemku p.č. 790/61 k.ú. Chrlice
Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1801 k.ú. Chrlice
Smlouva o dodávce elektřiny
Ukončení smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů
Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice
Program 27/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice
Různé
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
1) Kontrola plnění usnesení
Rada projednala zprávu tajemnice o plnění usnesení přijatých na předchozích schůzích Rady.
Všechny úkoly jsou splněny.
2) Žádost o udělení výjimky při pořádání kulturní akce Chrlické hody 2014
Rada projednala žádost Spolku pro zachování kulturních tradic, o.s. o udělení výjimky z čl. 1
odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání taneční a hodové zábavy,
která se uskuteční ve dnech 20. 6. - 22. 6. 2014 v areálu fotbalového hřiště SK Chrlice spočívající v
prodloužení následujících akcí: v pátek 20. 6. 2014 taneční zábava od 20:00 do 01:30 hod, v sobotu
21. 6. 2014 hodová zábava od 20:00 do 02:00 hod, v neděli 22. 6. 2014 hodová zábava od 20:00 do
01:00 hod.
Usnesení:
Rada uděluje výjimku z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání
podniků v rámci kulturní akce Chrlické hody 2014, spočívající v prodloužení akcí pořádaných v
1/5
areálu fotbalového hřiště SK Chrlice takto: prodloužení taneční zábavy pořádané dne 20. 6. 2014 do
01:30 hod dne 21. 6. 2014, prodloužení hodové zábavy pořádané dne 21. 6. 2014 do 02:00 hod dne
22. 6. 2014 a prodloužení hodové zábavy pořádané dne 22. 6. 2014 do 24:00 hod. Odůvodnění
tohoto rozhodnutí je uvedeno v příloze č. 1 zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: OFS
termín: příští RMČ
3) Žádost o udělení výjimky při pořádání diskotéky
Rada projednala žádost pana Petra Křesťana o udělení výjimky z čl. 1 odstavce 1) písm. a) obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku,
v platném znění, při pořádání diskoték, které se uskuteční ve dnech 1. 8. 2014 a 22. 8. 2014 v areálu
fotbalového hřiště SK Chrlice spočívající v prodloužení akcí do 03:00 hodin následujícího dne.
Usnesení:
Rada uděluje výjimku z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání
diskoték v areálu fotbalového hřiště SK Chrlice pořádaných ve dnech 1. 8. a 22. 8. 2014, spočívající
v prodloužení diskoték do 02:00 hod následujícího dne. Odůvodnění tohoto rozhodnutí je uvedeno
v příloze č. 2 zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: OFS
termín: příští RMČ
4) Dotace z rozpočtu městské části Brno-Chrlice
Rada projednala žádosti o dotace z rozpočtu městské části Brno-Chrlice na rok 2014 a vyjádření
Komise kultury a školství a Komise sportu k této věci.
Usnesení:
Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 75.000,- Kč Sportovnímu klubu
Chrlice, občanské sdružení na zabezpečení sportovní činnosti a schválit text smlouvy uvedený
v příloze č. 3 zápisu.
Rada odkládá rozhodnutí o ostatních žádostech na schůzi Rady následující po nejbližším zasedání
Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: OFS
termín: ZMČ
5) Dodatek ke smlouvám s Komerční bankou
Rada projednala návrh dodatku ke smlouvám o zřízení a vedení účtů vedených u Komerční banky.
Usnesení:
Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvám o zřízení a vedení účtů č. 6984790267/0100, 1916323621/0100, 122-16323621/0100, 6015-16323621/0100 a 9005-17123621/0100 vedených u
Komerční banky. Rada schvaluje text dodatku uvedený v příloze č. 4 zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: OFS
termín: příští RMČ
6) Účetní závěrka městské části Brno-Chrlice za rok 2013
Rada projednala účetní závěrku městské části Brno-Chrlice za účetní období roku 2013.
Usnesení:
Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit účetní závěrku městské části Brno-Chrlice za účetní období
roku 2013 uvedenou v příloze č. 5 zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: OFS
termín: ZMČ
7) Závěrečný účet městské části Brno-Chrlice za rok 2013
Rada projednala návrh závěrečného účtu městské části Brno-Chrlice za účetní období roku 2013.
2/5
Usnesení:
Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním
městské části Brno-Chrlice za rok 2013, a to bez výhrad, a schválit závěrečný účet městské části
Brno-Chrlice za rok 2013 uvedený v příloze č. 6 zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: OFS
termín: ZMČ
8) Rozpočtové opatření č. 4/2014
Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 4/2014.
Usnesení:
Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4/2014 uvedené v příloze č. 7 zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: OFS
termín: ZMČ
9) Vyjádření k prodeji částí pozemku p.č. 790/1 a pozemku p.č. 790/61 k.ú. Chrlice
Rada projednala žádost Majetkového odboru Magistrátu města Brna o vyjádření k prodeji nebo
pronájmu částí pozemku p.č. 790/1 a pozemku p.č. 790/61 v k.ú. Chrlice.
Usnesení:
Rada doporučuje prodej části pozemku p.č. 790/1 a pozemku 790/61 k.ú. Chrlice užívaných jako
předzahrádky rodinných domů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: RM
termín: příští RMČ
10) Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1801 k.ú. Chrlice
Rada projednala žádost paní Marcely Šwajdarové a pana Martina Šúrka o vyjádření k prodeji
pozemku p.č. 1801 v k.ú. Chrlice.
Usnesení:
Rada doporučuje prodej pozemku p.č. 1801 k.ú. Chrlice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: RM
termín: příští RMČ
11) Smlouva o dodávce elektřiny
Rada projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností
CENTROPOL ENERGY, a.s., jejíž nabídku vybrala Rada města Brna jako nejvhodnější v rámci
centrálního nákupu elektrické energie.
Usnesení:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny se společností CENTROPOL
ENERGY, a.s. a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 8 zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0
Zajistí: RM
termín: příští RMČ
12) Ukončení smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
Rada projednala návrh na ukončení smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb se
společností LIVE TELECOM a.s. (dříve Option One a.s.) z důvodu zajištění komplexního řešení
poskytování telekomunikačních služeb na pevných linkách.
Usnesení:
Rada schvaluje podání výpovědi smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené se
společností LIVE TELECOM a.s.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: RM
termín: příští RMČ
13) Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů
Rada projednala žádost Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna o provedení revize přílohy č.
2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro volný pohyb psů
na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve
znění pozdějších obecně závazných vyhlášek.
3/5
Usnesení:
Rada doporučuje Zastupitelstvu změnit usnesení bodu 10. z 26/VI. zasedání takto:
Zastupitelstvo navrhuje změnu přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek tak, že v městské
části Brno-Chrlice budou vymezeny prostory, kam je vstup se psy zakázán, takto:
dětská hřiště a veřejně přístupná sportoviště při ulicích:
- Jánošíkova (sídliště)
- Šromova (sídliště)
- V rejích
- K Lázinkám
- Nad Topoly
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: OHT
termín: ZMČ
14) Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice
Rada projednala návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice pro
volební období 2014 – 2018 na 15 členů.
Usnesení:
Rada doporučuje Zastupitelstvu stanovit počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice pro
volební období 2014 – 2018 na 15 členů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: OHT
termín: ZMČ
15) Program 27/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice
Rada projednala návrh programu 27/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice.
Usnesení:
Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit tento program 26/VI. zasedání:
1. Schválení programu 27/VI. zasedání Zastupitelstva
2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu)
3. Zpráva o plnění úkolů uložených Zastupitelstvem
4. Dotazy a připomínky k zápisům ze schůzí Rady
5. Zpráva z výborů
6. Dotace z rozpočtu městské části Brno-Chrlice
7. Účetní závěrka městské části Brno-Chrlice za rok 2013
8. Závěrečný účet městské části Brno-Chrlice za rok 2013
9. Informace o čerpání rozpočtu městské části Brno-Chrlice za 1. čtvrtletí 2014
10. Rozpočtové opatření č. 4/2014
11. Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů
12. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice
13. Poučení o ochraně osobních údajů
14. Informace, dotazy, připomínky, náměty
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zajistí: OHT
termín: 17. 6. 2014
16) Různé
Paní tajemnice informovala
- o hospodaření Sociálního fondu za rok 2013
- o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2014.
Paní Mgr. Jitka Růžičková se dotázala na možnost zakročení proti bezdomovcům.
Pan Martin Prokeš se dotázal na pokračování úprav na hřišti na sídlišti a upozornil na uschlý strom
v této lokalitě. Dále se dotázal na výsadbu kolem cesty k biotopu.
4/5
Zapsala: Mgr. Renata Jelínková
___________________________
Bc. Ivana Telecká
starostka MČ Brno-Chrlice
__________________________
Mgr. Monika Sklenářová
místostarostka MČ Brno-Chrlice
5/5

Podobné dokumenty