User`s Manual

Komentáře

Transkript

User`s Manual
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
APPLIANCE MINI INTERFACE
TECHNICKÝ PRŮVODCE
VERZE 1.1
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, Všechna práva vyhrazena
File: AMI Technický průvodce verze1.1.pdf - Date: 31/03/2008
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
OBSAH
1. ÚVOD................................................................................................................................... 3
1.1. HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA ............................................................................... 4
1.2. SLOŽENÁ SLOVA, ZKRATKY A POZNÁMKY .................................................... 5
2. ČÁSTI HLAVNÍ JEDNOTKY .......................................................................................... 6
2.1. KONEKTOR PŘIPOJOVACÍHO KABELU.............................................................. 9
3. INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ ................................................................................. 12
4. KABELY KE SPOTŘEBIČI ........................................................................................... 13
4.1. OSAZENÍ KONTAKTŮ V KONEKTORU MODULU........................................... 13
4.2. OZNAČENÍ KONEKTORŮ ELEKTRONIKY........................................................ 15
4.3. ZAPOJENÍ KABELU PŘÍSTROJE.......................................................................... 16
5. INSTALACE OVLADAČŮ USB .................................................................................... 22
5.1. ÚVOD........................................................................................................................ 22
5.2. ZVEŘEJNĚNÍ PODPISU OVLADAČŮ .................................................................. 22
5.3. INSTALACE OVLADAČŮ ..................................................................................... 23
5.4. OVĚŘENÍ INSTALACE .......................................................................................... 28
5.5. ZMĚNA ČÍSLA COM PORTU ................................................................................ 29
5.6. PŘÍDAVNÉ MOŽNOSTI ......................................................................................... 30
5.7. ODINSTALOVÁNÍ USB OVLADAČŮ .................................................................. 32
6. ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI ....................................................................................... 33
6.1. NAPÁJECÍ NAPĚTÍ ................................................................................................. 33
6.2. TYPICKÉ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ – ABSOLUTNÍ MAXIMÁLNÍ HODNOCENÍ .. 33
6.2.1. AMI proud vstup: ................................................................................................... 33
6.2.2. AMI proud výstup: ................................................................................................. 34
6.3. CHARAKTERISTIKA VZTAHU NAPĚTÍ VS. PROUD ....................................... 35
6.4. CHARAKTERISTIKA PROUDU ............................................................................ 37
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
2
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
1. ÚVOD
Tento dokument je technický průvodce k propojovacímu modulu Appliance Mini Interface
(AMI) a k většině propojovacích kabelů Appliance Cables. AMI je USB propojovací modul, který
byl vyvinut oddělením Cross Technology and Innovation (CTI) pro provoz laboratorních aplikací i
aplikací servisu v praxi. Potřeba mít USB propojovací modul vznikla díky faktu, že u současných
osobních počítačů jsou sériové porty nahrazeny USB porty.
Obr. 1. Jednotka AMI (Varianta se 6-přípojkami)
Obr. 2. Jednotka AMI (Varianta s 8-přípojkami)
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
3
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
1.1. HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA
Hlavní rysy AMI jsou následující:
• Podpora DAAS (Domestic Appliance Acquisition Systém – Systém připojení domácích
spotřebičů) a MACS (Major Appliance Communication Systém – Systém komunikace
velkých spotřebičů) standardních komunikačních protokolů od Electroluxu. DAAS je
protokol point-to-point (bod po bodu), který umožňuje komunikaci mezi elektronickými
spotřebiči a externí jednotkou. MACS je protokol peer-to-peer bus (rovnocenného propojení
sběrnice), který umožňuje komunikaci mezi rozdílnými jednotkami uvnitř a vně domácích
spotřebičů.
• Plná zpětná kompatibilita s předchozími moduly DAAS od Electroluxu.
• Externí napájení (maximální absolutní rozsah): od 7.5VDC do 12VDC neregulovaných.
Doporučené napájení má hodnotu 9VDC neregulovaných.
AMI modul automaticky využívá externí napájení, je-li zapojen odpovídající konektor.
• Výstupní proud: modul AMI je schopen zajistit napájení cílové elektroniky napětím
regulovaných 5VDC. To je z důvodu umožnění konfigurace elektroniky bez nutnosti jejího
připojení k napájecímu napětí. Typická hodnota maximálního proudu, který můžete odebírat
z propojovacího modulu závisí na tom, zda používáte externí napájení nebo ne. Pokud
používáte externí napájení, je modul AMI schopen dodávat až 150mA (s méně než 5%
poklesu na výstupním napětí). Pokud použijete místo toho napájení pouze přes USB kabel,
je modul AMI schopen dodávat nejvýš 80mA (s méně než 5% poklesu na výstupním napětí).
• Možnosti USB napájení: pokud je modul připojen k hostitelskému PC pomocí USB kabelu,
není ve většině případů nutné zajišťovat externí napájení. Externí napájení musíte použít,
pokud, pokud připojená elektronika spotřebovává více než 80mA. To může nastat
v případě, že použijete AMI pro programování elektroniky s více LED kontrolkami a/nebo
LCD displejem, která není připojena k síťovému napájení (230 VAC).
• Modul AMI je konstruován tak, aby zajistil odizolování do úrovně 3750 VDC mezi
primárním a sekundárním stupněm. Primární stupeň je ta část modulu AMI, která je
elektricky spojena s hostitelským počítačem. Sekundární stupeň je ta část modulu AMI,
která je elektricky spojena s programovanou elektronikou.
• Jednotka AMI pro použití v praxi servisních techniků je 100% testována na elektrickou
izolaci až do 2500 VDC.
• LED kontrolka napájení svítí zeleně, když je modul napájen. Pokud použijete externí
napájení, povšimněte si, že zelená barva LED kontrolky je tmavší.
• Sekundární LED kontrolka napájení svítí žlutě, je-li na sekundárním stupni napětí +5VDC.
Sekundární stupeň je napájen +5VDC, pokud je zapnut sekundární spínač a pokud je modul
AMI připojen ke spotřebiči připojenému na síťové napájení.
• Modul AMI připojujete k PC pomocí kabelu USB 2.0 se zástrčkou A a zástrčkou B.
Nezapomeňte prosím, že musíte vždy použít plně stíněný vysokorychlostní kabel USB 2.0.
Tento typ USB kabelu poskytuje dobrou úroveň spolehlivosti pro komunikaci mezi PC a
programovanou elektronikou.
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
4
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
• Maximální délka USB kabelu je 5 metrů. Ovšem doporučená délka kabelu je 1,8 metru nebo
méně. Čím delší je USB kabel, tím vyšší je možnost poruchy v komunikaci. To je
skutečností obzvlášť v případě, že používáte komunikační protokol MACS.
• Maximální výstupní výkon, který může modul AMI poskytnout pro připojenou elektroniku
je: nárazově 0.74W (při napájení 9V, 150 mA výstupní proud)
• Maximální vstupní příkon, který modul AMI spotřebovává z externího napájení je: nárazově
2.6W (při napájení 9V, 150 mA výstupní proud)
• Základní rozměry jednotky (šířka - výška - hloubka): 49.9 x 24.1 x 89.4 mm
• Základní váha jednotky: zhruba 200g
1.2. SLOŽENÁ SLOVA, ZKRATKY A POZNÁMKY
AC
ACK
AMI
CTI
DAAS
DC
LCD
LED
MACS
PC
SSE
USB
Alternating Current – střídavý proud
Appliance Connection Kit – sada připojení přístroje
Appliance Mini Interface – propojovací modul
Cross Technology and Innovation
Domestic Appliance Acquisition Systém – systém snímání dat domácích
spotřebičů
Direct Current – stejnosměrný proud
Liquid Crystal Display – displej z tekutých krystalů
Light Emitting Diode – svítivá dioda
Major Appliance Communication Systém – systém spojení s domácími
spotřebiči
Personal Computer – osobní počítač
Service Support Europe – Servisní podpora – Evropa
Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
5
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
2. ČÁSTI HLAVNÍ JEDNOTKY
Následující obrázky zobrazují hlavní mechanické části, které tvoří modul AMI:
USB zásuvka
typ B
Sekundární vypínač
napájení
Hlavní jednotka
LED kontrolka sekundárního
napájení
Konektor připojovacího
kabelu
Electrolux
LED napájení
Připojovací kabel
Konektor externího
napájení
Modul AMI pohled shora
Hlavní
jednotka
Main
Unit
Target Cable
Připoj.kabel
Secondaryvypínač
Power
Sekundární
Switch
Konektor
Target
Cable
připoj.kabelu
Connector
Obr. 3. Části modulu AMI
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
6
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Zásuvka USB
typ B
Konektor externího
napájení
LED napájení
LED
napájení
Power
LED
USB zásuvka
Type B
B
Femaletyp
Connector
Zásuvka
Externalexterního
Power
napájení
Female
Connector
Modul AMI pohled
zpředu
Obr. 4. Modul AMI pohled zpředu na primární část
Připojovací kabel
LED sekundárního
napájení
Připojovací
kabel
Target Cable
LED
sekundárního
Secondary
Power
napájení
LED
Modul AMI
pohled zezadu
Obr. 5. Modul AMI pohled zezadu na sekundární část
Malá plastová krabička je hlavní jednotkou modulu AMI.
USB zásuvka typu B na plášti hlavní jednotky ((Obr.
Obr. 6) pro USB rozhraní na straně PC.
Tabulka 2.1 uvádí osazení kontaktů na USB konektoru:
Obr. 6. USB zásuvka typ B
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
7
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Pin Název
Pozn.
1
VBUS napájení
2
DData 3
D+
Data +
4
GND
zem
Tabulka 2.1 Osazení kontaktů USB zásuvky typu B
Modul AMI připojujte k PC pomocí standardního USB kabelu se zástrčkou A a zástrčkou B.
Maximální přípustná délka USB kabelu je 5 metrů.
Obr. 7. Standardní USB kabel se zástrčkami A a B
Konektor externího napájení je standardní konektor zástrčka typu jack (průměr 2.5 mm):
Neregulovaných
9 – 12 VDC
zem
Obr. 8. Konektor napájení
LED kontrolka napájení má pouze jednu barvu: zelenou, pokud je modul napájen.
LED externího napájení má pouze jednu barvu: žlutou, pokud je na sekundární části napětí
+5VDC. Pro napájení sekundární části napětím +5VDC je nutno zapnout spínač sekundárního
napájení.
Připojovací kabel je stíněný kabel, který propojuje modul AMI s kabelem spotřebiče.
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
8
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
2.1. Konektor připojovacího kabelu
V závislosti na aktuálním provedení modulu AMI může být konektor připojovacího kabelu
buď 6-pólová svorkovnice nebo 8-pólová svorkovnice.
Starší varianta modulu AMI je vybavena 6-pólovým konektorem a používá svorkovnici typu
Tyco 172339-1:
Obr. 9. Tyco 172339-1 6-pólová svorkovnice
Obr. 10. Rozměry 6-pólové svorkovnice Tyco 172339-1
6-Way zástrčka
Plug – Male
Contacts
6-pólová
– konektory
(Tyco172339-1
172339 -1svorkovnice)
plug housing)
(Tyco
(pohled
konektorů)
(Frontzpředu
View –od
Contacts
Side)
3
2
1
6
5
4
1 Target
Device
RxD
(TxD
Host)
1: cílové
zařízení
RxD
(TxD
host)
2: Target
Device
TxD
(RxD
Host)
2: cílové
zařízení
TxD
(RxD
host)
3: MACS
vybraný
kabel
3: MACS
Cable
Select
4: zem
4: GND
5: MACS
signál
(jednotlivě
ukončený)
5: MACS
Signal
(single
--ended)
6: +5VDC
(regulovaných)
6: +5VDC
(regulated)
Obr. 11. Osazení kontaktů na 6-pólové svorkovnici Tyco 172339-1
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
9
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Poslední verze modulu AMI, speciálně upravené pro servisní techniky, jsou vybaveny 8pólovou zástrčkou s pozlacenými kontakty a používají svorkovnici typu Bulgin Buccaneer
PX041008P:
Obr. 12. Zástrčka typu Bulgin Buccaneer PX041008P
Obr. 13. Rozměry zástrčky Bulgin Buccaneer PX041008P (mm) pohled zezadu
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
10
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
8-pólová zástrčka má následující osazení kontaktů:
8-pólová
zástrčka s kontakty
– Male Contacts
(Bulgin Buccaneer kód PX041008P)
(Pohled
zpředuSide)
ze strany kontaktů)
– Contacts
4
3
5
6
8
2
1: MACS
Cable
Select
1: MACS
vybraný
kabel
2: Target
Device
TxD (RxD
2: cílové
zařízení
TxD (RxD
host) Host)
3: Target
Device
RxD host)
(TxD Host)
3: cílové
zařízení
RxD (TxD
4: +5VDC
(regulated)
4: +5VDC
(regulovaných)
5: MACS
signálSignal
(jednotlivě
ukončený)
5: MACS
(single
-ended)
6: zem
6: GND
7: neosazeno
7: not used
8: neosazeno
8: not used
7
1
Pozn: barvy kontaktů odpovídají vnitřnímu zapojeni modulu AMI
Obr. 14. Osazení kontaktů zástrčky Bulgin Buccaneer PX041008P
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
11
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
3. INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
Pro objednání kompletní sady pro připojení spotřebiče (ACK), nebo samostatného modulu AMI
a příslušenství se obraťte na následující oddělení Electrolux:
• Pro aplikace pro servisní techniky:
Service Support Europe (SSE)
Muggenhofer Straße, 135
D90429 - Nürnberg - Germany
Attn. Mr. Wihelm Nießen
Tel: +49-911-3231876
Mail: [email protected]
• Pro laboratorní použití:
Cross Technology and Innovation (CTI)
Corso Lino Zanussi, 30
33080 Porcia (PN) - Italy
Attn. Mr. Giovanni Dal Bello
Tel: +39-0434-394977
Mail: [email protected]
•
V rámci České republiky:
Electrolux Domácí spotřebiče s.r.o.
Budějovická 5
140 21 Praha 4 – ČR
p. Miroslav Vácha
Tel: +420-2-6112-2364
Mail: [email protected]
nebo
Electrolux Domácí spotřebiče s.r.o.
Odd.náhradních dílů
Budějovická 5
140 21 Praha 4 – ČR
p. Ladislav Kettner
Tel: +420-2-6112-2612
Mail: [email protected]
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
12
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
4. KABELY KE SPOTŘEBIČI
Pro dokončení propojení k vybrané elektronice potřebujete propojovací kabel přístroje.
Propojovací kabel přístroje spojuje konektor připojovacího kabelu s vybranou elektronikou:
Appliance Mini Interface v3
Propojovací kabel přístroje
APPLIANCEPŘÍSTROJE
BOARD
ELEKTRONIKA
Electrolux
Konektor připojovacího
kabelu
Konektor
modulu
Konektor
elektroniky
Obr. 15. AMI, kabel modulu a elektroniky
Propojovací kabel má dvě koncovky – konektor modulu a konektor elektroniky.
Konektor modulu se připojuje na konektor připojovacího kabelu, zatímco konektor elektroniky
se připojuje na elektroniku přístroje.
4.1. Osazení kontaktů v konektoru modulu
Následující obrázek ukazuje osazení kontaktů pro standardní 6-pólový konektor AMI varianta
(Tyco):
6-pólová zásuvka
– Female
6-Way
Cap172331-1
Contacts
(Tyco
plášťová
(Tyco 172331
cap
housing)
(pohled
zpředu –-1ze
strany
kontaktů)
(Front View – Contacts Side)
1
2
3
4
5
6
1 Target
Device
RxDRxD
(TxD
Host)
1: cílové
zařízení
(TxD
host)
Device
TxDTxD
(RxD
Host)
2: Target
2: cílové
zařízení
(RxD
host)
3: MACS
vybraný
Cable
Selectkabel
3: MACS
4: zem
4: GND
5: MACS
signál
(jednotlivě
ukončený)
Signal
(single
-ended)
5: MACS
6: +5VDC
(regulovaných)
(regulated)
6: +5VDC
Obr. 16. Tyco 172331-1 konektor modulu; osazení kontaktů
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
13
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Následující obrázek zobrazuje osazení kontaktů u 8-kolíkové zástrčky AMI (krytka pláště
Buccaneer):
Konektor
s8
zásuvky
– otvory
8-H
Holes
oles
Socket
Female- Contacts
(Buccaneer
Bulgin
code
PX041108S)
(B
Bulgin
ulgin Buccaneer
code
PX041108S)
(Pohled
zpředu
– stranaInsertion
zasunutíSide)
kontaktů)
(Front View
– Contacts
5
6
4
3
8
7
1: MACS vybraný kabel
1: MACS Cable Select
2: cílové zařízení TxD (RxD host)
2: Target Device TxD (RxD Host)
3: Cílové zařízení RxD (TxD host)
3: Target
Device RxD (TxD Host)
4: +5VDC
(regulovaných)
4: +5VDC
5: MACS
signál(regulated)
(jednotlivě ukončený)
5: MACS Signal (single -ended)
6: Zem
6: GND
7: nepoužito
7: not used
8: nepoužito
8: not used
2
1
Obr. 17. Osazení kontaktů zásuvky Bulgin Buccaneer PX041008S
Aktuální kontakty, které jsou použity v závislosti na komunikačním protokolu:
o kabely přístroje pro protokol DAAS nepoužívají kontakty pro zajištění MACS
komunikace (pin #1 a pin #5);
o kabely přístroje pro MACS nepoužívají kontakty pro zajištění komunikace DAAS (pin
#2 a pin #3).
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
14
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
4.2. Označení konektorů elektroniky
Následující obrázek ukazuje osazení konektorů pro kabely DAAS s konektorem RAST2.5:
4-pólová
zástrčka- 4
RAST2,5
EDGE RAST2.5
way
(Lumberg3521
352104)
04)
(Lumberg
(Pohled
zpředu
– strana kontaktů)
(Front View
– Contacts
Side)
cílové
zařízení
RxD
(TxD
host)
1: 1:
Target
Target
Device
RxD
(TxD
Host)
cílové
zařízení
(RxD
host)
Target
Device
TxDTxD
(RxD
Host)
2: 2:
+5VDC
(regulovaných)
+5VDC
(regulated)
3: 3:
zem
GND
4: 4:
Obr. 18. Označení kontaktů zástrčky RAST2.5
Obr. 19 ukazuje označení kontaktů pro kabely DAAS s konektorem RAST5:
EDGE
RAST5
- 4 way
4-pólová
zástrčka
RAST5
(Lumberg
3636
(Lumberg
3636
04)04)
(Pohled
zpředu
– stranaSide)
kontaktů)
(Front View
– Contacts
1 Target
Device
RxDRxD
(TxD(TxD
Host)
1: cílové
zařízení
host)
(RxD
Host)
2: Target
Device
TxDTxD
2: cílové
zařízení
(RxD
host)
3: +5VDC
(regulovaných)
3: +5VDC
(regulated)
4: zem
4: GND
Obr. 19. Označení kontaktů zástrčky RAST5
Následující obrázek zobrazuje naopak označení kabelu DAAS s konektorem JST NVR-04 ve
stylu zamačkávacího konektoru (pro přístroje řady ENV06 – péče o tkaniny):
Disconnectable
Connector
– Female
Contacts
Odpojitelný
konektor
– zásuvky
(JST
NVR-04
female
crimp
(JST
NVR-04
zásuvky
vestyle)
stylu
(Front
View – Contacts
Side)
zamačkávacího
konektoru)
cílovéDevice
zařízení
RxD
(TxD
host)
1 1:Target
RxD
(TxD
Host)
cílovéDevice
zařízení
TxD
(RxD
host)
2:2:Target
TxD
(RxD
Host)
+5VDC(regulated)
(regulovaných)
3:3:+5VDC
zem
4:4:GND
Obr. 20. Označení kontaktů konektoru JST NVR-04
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
15
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
4.3. Zapojení kabelu přístroje
Tato sekce udává schéma zapojení kabelu přístroje, který můžete použít ve spojení s AMI.
Svorkovnice
RAST2,5
– 4-pólová
EDGE RAST2.5
- 4 way
(Lumberg
3521
(Lumberg 3521 04)04)
(Pohled
zpředu
– strana
kontaktů)
(Front View
– Contacts
Side)
5
4
6
2
1
3
6-pólová
svorkovnice
- zásuvky
6-Way Cap
– Female Contacts
(Tyco
172331-1
plášť)
(Tyco 172331-1 cap housing)
(Pohled
– strana Side)
kontaktů)
(Front zpředu
View – Contacts
1: cílové
zařízení
1 Target
Device
RxD RxD
((TxD
TxD(TxD
Host)host)
2: cílové
zařízení
2: Target
Device
TxD TxD
(RxD(RxD
Host)host)
3: +5VDC
(regulovaných)
3: +5VDC
(regulated)
4: zem
4: GND
1: cílové
zařízení
1 Target
Device
RxD RxD
(TxD (TxD
Host) host)
2: cílové
zařízení
2: Target
Device
TxD TxD
Host) host)
(RxD(RxD
3:
neosazeno
3: not used
4: zem
4: GND
5: neosazeno
5: not
used
6: +5VDC
(regulovaných)
6: +5VDC
(regulated)
Obr. 21. DAAS kabel RAST2.5 – 6-pólová zástrčka
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
16
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
5
4
6
2
1
3
6-pólová
- zásuvky
6-Way
Capsvorkovnice
– Female Contacts
(Tyco 172331-1
plášť)
(Tyco 172331-1
cap housing)
(Pohled
zpředu
– strana
kontaktů)
(Front View
– Contacts
Side)
1: cílové zařízení RxD (TxD host)
1 Target
Device
RxD TxD
(TxD
(TxD(RxD
Host)host)
2: cílové
zařízení
2: Target
Device
TxD (RxD Host)
3: +5VDC
(regulovaných)
3: +5VDC
4: zem (regulated)
4: GND
cílovéDevice
zařízení
RxD
(TxD
host)
11:Target
RxD
(TxD
Host)
2:Target
cílovéDevice
zařízení
TxD
(RxD
host)
2:
TxD
(RxD
Host)
3:
neosazeno
3: not used
4:GND
zem
4:
5:not
neosazeno
5:
used
6:+5VDC
+5VDC(regulated)
(regulovaných)
6:
Obr. 22. DAAS kabel RAST5– 6-pólová zástrčka
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
17
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
(Pohled(Front
zpředu
– strana
kontaktů)
View
– Contacts
Side)
5
4
6
2
1
3
6-pólová
- zásuvky
6-Way
Capsvorkovnice
– Female Contacts
172331-1
plášť)
(Tyco (Tyco
172331-1
cap housing)
(Front View
– Contacts
Side)
(Pohled
zpředu
– strana
kontaktů)
Odpojitelný konektor
Disconnectable
D
isconnectable
Connector––zásuvky
Female
Female Contacts
ve
stylu
zamačkávacího
(JST NVR-04 zásu(Jvky
ST NVR-04 female
crimp style) konektoru)
1: cílové
zařízení
1 Target
Device
RxD RxD
(TxD (TxD
Host) host)
2: cílové
zařízení
TxD (RxD
2: Target
Device
TxD (RxD
Host) host)
3: +5VDC
(regulovaných)
3: +5VDC
(regulated)
4: zem
4: GND
1: cílové zařízení RxD (TxD host)
1 Target Device RxD (TxD Host)
2: cílové zařízení TxD (RxD host)
2: Target Device TxD (RxD Host)
3: neosazeno
3: not
used
4: zem
4: GND
5:
neosazeno
5: not used
6: +5VDC
(regulovaných)
6: +5VDC
(regulated)
Obr. 23. DAAS kabel JST– 6-póloví zástrčka
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
18
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Konektor
s 8–otvory
zásuvky
8-Holes
Socket
Female- Contacts
(Buccaneer
Bulgin
code
PX041108S)
(Bulgin
Buccaneer
code
PX041108S)
(Pohled
zpředu
– strana Insertion
zasunutíSide)
kontaktů)
(Front View
– Contacts
5
Svorkovnice RAST2,5 – 4-pólová
EDGE RAST2.5 - 4 way
(Lumberg 3521 04)
(Lumberg 3521 04)
(Pohled zpředu – strana kontaktů)
(Front View – Contacts Side)
4
6
3
8
7
2
1
1: neosazeno
1: not used
2: cílové zařízení TxD (RxD host)
2: Target Device TxD (RxD Host)
3: Cílové zařízení RxD (TxD host)
3: Target Device RxD (TxD Host)
4: +5VDC (regulovaných)
4: +5VDC (regulated)
5: neosazeno
5: not used
6: Zem
6: GND
7: nepoužito
7: not used
8: nepoužito
8: not used
1: cílové
Targetzařízení
Device RxD
1:
RxD(TxD
(TxDHost)
host)
2: cílové
Targetzařízení
Device TxD
2:
TxD(RxD
(RxDHost)
host)
3: +5VDC
+5VDC (regulovaných)
(regulated)
3:
4: zem
GND
4:
Obr. 24. DAAS kabel RAST2.5 – 8-pólová zástrčka
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
19
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Konektor s 8 otvory - zásuvky
8-Holes
SocketBulgin
– Female
Contacts
(Buccaneer
code
PX041108S)
ulgin Buccaneer
code
PX041108S)
(B(Pohled
zpředu – strana zasunutí kontaktů)
(Front View – Contacts Insertion Side)
5
Svorkovnice
EDGE RAST5
RAST5
- 4– way
4-pólová
(Lumberg
04)
(Lumberg 3636 04)
(Pohled
strana kontaktů)
(Frontzpředu
View ––Contacts
Side)
4
6
3
8
7
2
1
1: 1:
notneosazeno
used
zem
2: 2:
GND
3:
3: notneosazeno
used
4: 4:
notneosazeno
used
5:
cílové
zařízení
(RxD
host)
5: Target Device
TxDTxD
(RxD
Host)
cílové
zařízení
(TxD
host)
6: 6:
Target
Device
RxDRxD
(TxD
Host)
7:
+5VDC
(regulovaných)
7: +5VDC (regulated)
8:
nepoužito
8: not used
1 Target
Device
RxDRxD
(TxD(TxD
Host)host)
1: cílové
zařízení
((RxD
2: Target
Device
TxD TxD
RxD(RxD
Host)host)
2: cílové
zařízení
3: +5VDC
(regulated)
3: +5VDC (regulovaných)
4: GND
4: zem
Obr. 25. DAAS kabel RAST5 – 8-pólová zástrčka
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
20
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Konektor s 8 otvory - zásuvky
8-Holes Socket – Female Contacts
(Buccaneer Bulgin code PX041108S)
(Bulgin Buccaneer code PX041108S)
(Pohled zpředu – strana zasunutí kontaktů)
(Front View – Contacts Insertion Side)
5
Odpojitelný
konektor
– zásuvky
Disconnectable
Di
sconnectable
Connector
– Female
Contacts
Contact
s
(JST NVR-04 zásuvky ve stylu zamačkávacího konektoru)
(JST NVR-04 female crimp style)
(Pohled zpředu – strana kontaktů)
(Front View – Contacts Side)
4
6
3
8
7
2
1
1: neosazeno
1: not used
2: zem
2: GND
3: neosazeno
3: not used
4: neosazeno
4: not used
5: cílové zařízení TxD (RxD host)
5: Target Device TxD (RxD Host)
cílové
zařízení
Target
Device
RxDRxD
(TxD(TxD
Host)host)
6: 6:
+5VDC
(regulovaných)
+5VDC
(regul
ated)
7: 7:
8:
nepoužito
8: not used
cílovéDevice
zařízení
host)
1 1:
Target
RxDRxD
(TxD(TxD
Host)
cílovéDevice
zařízení
(RxD
host)
Target
TxDTxD
(RxD
Host)
2:2:
+5VDC
(regulated)
3:3:
+5VDC
(regulovaných)
4:4:
GND
zem
Obr. 26. DAAS kabel JST – 8-pólová zástrčka
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
21
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
5. INSTALACE OVLADAČŮ USB
5.1. Úvod
Tento odstavec poskytuje informace o tom jak správně instalovat ovladače Universal Serial
Bus (USB) pro AMI interface module.
USB rozhraní můžete použít na standardních PC vybavených některou z posledních verzí
operačního systému Microsoft Windows se schopností plug-and-play a s podporou pro
Universal Serial Bus: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003,
atd. Tyto ovladače pracují pouze v 32-bitové verzi operačního systému.
Nezapomínejte prosím, že nemůžete instalovat ovladače pro AMI v prostředí Windows
98/Me.
Kromě toho prosím nezapomeňte, že musíte být přihlášen jako administrátor s plným
oprávněním abyste mohli instalovat ovladače USB.
5.2. Zveřejnění podpisu ovladačů
V současné době nejsou USB ovladače pro AMI interface digitálně podepsány. Aby bylo
možno provést instalaci ovladačů, doporučuje CTI nastavení Možností Podpisu Ovladačů buď
na ignorovat nebo upozornit v operačním systému Windows 2000, XP a Vista.
Pro spuštění dialogového okna Možnosti Podpisu Ovladačů klikněte pravým tlačítkem myši
na Můj Počítač a pak vyberte Vlastnosti (Properties) >> Hardware >> Podpisy Ovladačů (Driver
Signing):
Obr. 27. Možnosti Podpisu Ovladačů
Pokud jste nastavili možnosti na Upozornit (viz Obr. 27 pro odkaz), CTI-Software
Development Group ověřil, že momentálně pouze XP skutečně vydají upozornění uživateli
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
22
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
kdykoliv spustí instalaci ovladačů. U verze XP se při instalaci objeví dvakrát následující
dialogové okno:
Obr. 28. Upozornění na Podpis ovladačů v XP
V tomto případě stačí zvolit Continue Anyway (Pokračovat dále) a ignorovat správu
umístěnou výše.
Na rozdíl od toho se u systému Vista objeví dialogové okno, které zobrazí následující zprávu:
“Windows can’t verify the publisher of this driver software” (Windows nemůže ověřit
vydavatele softwaru pro tento ovladač). V tomto případě můžete bezpečně použít příkaz “Install
this driver software anyway” (Instalovat přesto software tohoto ovladače).
V současné době ještě CTI-Software Development Group nemá rozhodnuto, zda
v budoucnosti bude certifikovat USB ovladače pro tento adaptér nebo nikoliv.
5.3. Instalace ovladačů
Pokyny, které jsou uvedeny dále v tomto odstavci se vztahují k Windows XP Professional
Service Pack 2 – English Version. Ostatní verze tohoto operačního softwaru mohou vyžadovat
trochu odlišné pokyny. Přestože systém Windows 2000 a Vista vyžadují odlišné kroky, obecný
koncept zůstává stejný. Z tohoto důvodu tedy můžete vyhledat informace v této sekci i když
používáte systém Windows 2000 nebo Vista.
Pokud používáte AMI poprvé, potřebujete soubory z instalačního disku ELECTROLUX
CDM. Pro jejich instalaci stačí postupovat podle následujících jednoduchých kroků (pokud se
vám vyskytne problém, podívejte se prosím do následující kapitoly na odstavec “podepsání
ovladače”):
• Připojte AMI do počítače pomocí USB kabelu typu A-B (male/male).
• Počkejte na spuštění plug-and-play (PnP) managera, který detekuje nový hardware. Měla
by se vám zobrazit následující zpráva:
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
23
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Obr. 29. Nalezen nový hardware – krok 1
•
Když se objeví úvodní dialog Found New Hardware Wizard (Průvodce instalací nově
nalezeného hardwaru), vyberte “No, not this time” (Ne, nyní ne) a klikněte na Next.
Obr. 30. Nalezen nový hardware – krok 2
•
Vyberte “Install from a list or specific location (Advanced)” (Instalovat ze seznamu
nebo určeného adresáře (pokročilé)) a klikněte na Next.
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
24
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Obr. 31. Instalovat z vybraného adresáře (Pokročilé)
•
Vyberte v průvodci místo, kde jsou uloženy ovladače. Pokud jsou soubory s ovladači
z instalačního disku ELECTROLUX CDM na disketě nebo na CD-ROM, stačí kliknout
na “Search removable media (floppy, CD-ROM…)” (Hledej na přenosných médiích
(disketa, CD-ROM…). V jiné případě vyhledejte adresář obsahující soubory ovladače.
Obr. 32. Určení souboru s ovladači
•
Systém nalezne odpovídající ovladač pro AMI interface modul a zobrazí následující
zprávy:
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
25
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Obr. 33. Výsledek hledání souboru ovladačů pro Appliance Mini Interface Adapter
•
Po chvíli systém zobrazí další dialogové okno. Klikněte jen na Finish pro dokončení
instalace USB ovladačů.
Obr. 34. Konec instalace
•
•
•
Systém nyní detekuje další část hardwaru (USB Serial Port). Když se objeví úvodní
okno Průvodce instalací nově nalezeného hardwaru (Found New Hardware Wizard),
zvolte “No, not this time” (Ne, nyní ne) a klikněte na Next.
Zvolte “Install from a list or specific location (Advanced)” (Instalovat ze seznamu nebo
určeného adresáře (pokročilé)) a klikněte na Next.
Zvolte “Search for a suitable driver for my device (recommended)” (Vyhledat vhodný
ovladač pro mé zařízení (doporučeno)) a klikněte na Next.
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
26
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
•
•
Vyberte v průvodci místo, kde jsou uloženy ovladače. Pokud jsou soubory s ovladači
z instalačního disku ELECTROLUX CDM na disketě nebo na CD-ROM, stačí kliknout
na “Search removable media (floppy, CD-ROM…)” (Hledej na přenosných médiích
(disketa, CD-ROM…). V jiné případě vyhledejte adresář obsahující soubory ovladače.
Systém nalezne odpovídající ovladač pro USB sériový port a zobrazí následující zprávy:
Obr. 35. Výsledek hledání souboru ovladačů pro USB sériový port
•
Po chvíli systém zobrazí další dialogové okno. Klikněte jen na Finish pro dokončení
instalace ovladač virtuálního portu COM.
Obr. 36. Konec instalace
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
27
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
5.4. Ověření instalace
Pro ověření instalace USB ovladačů a správné činnosti zařízení plug-and-play klikněte
pravým tlačítkem myši na Můj počítač (My Computer) a pak zvolte Vlastnosti (Properties) >>
Hardware >> Správce zařízení (Device Manager).
Pokud je interface modul připojen k PC pomocí USB kabelu, Správce zařízení by měl zobrazit
dvě položky zobrazující název interface modulu: jeden ve složce “Ports (COM & LPT)” (Porty
(COM & LPT)) a druhý ve složce “Universal Serial Bus controllers” (Univerzální sériové
sběrnice). Příklad zobrazení, když je “Appliance Universal Adapter” připojen:
Obr. 37. Správce zařízení
Poté si ověřte, zda tyto položky zmizí, když odpojíte interface modul. Závěrem se přesvědčte,
že tyto položky se objeví, když zapnete modul nebo jej opět připojíte.
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
28
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
5.5. Změna čísla COM portu
Pokud chcete, můžete po úvodní instalaci přepsat číslo COM portu pro USB sériový port,
který mu byl automaticky přiřazen při instalaci.
Otevřete Device Manager (Správce zařízení) kliknutím na pravé tlačítko myši na My
Computer (Můj počítač), poté zvolte Properties (Vlastnosti) >> Hardware >> Device Manager
(Správce zařízení).
V Správci zařízení rozklikněte položku Ports (COM & LPT) a vyberte název interface modulu
(Appliance Universal Adapter). Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte Properties
(Vlastnosti). Vyberte tabulku Port Settings (Nastavení portu) a pak klikněte na Advanced
(Pokročilé). Vyberte požadované číslo COM portu ze seznamu a klikněte na OK.
Obr. 38. Výběr čísla portu COM
Je doporučeno neměnit žádné jiné nastavení v tomto dialogovém okně.
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
29
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
5.6. Přídavné možnosti
Ovladač zajišťuje přídavné možnosti, které byste mohli chtít změnit.
Spusťte Device Manager (Správce zařízení) kliknutím pravého tlačítka myši na My Computer,
poté zvolte Properties (Vlastnosti) >> Hardware >> Device Manager (Správce zařízení).
Ve Správci zařízení rozklikněte položku “Universal Serial Bus controllers” a vyberte název
interface modulu (např. Appliance Mini Interface). Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a
vyberte Properties (Vlastnosti). Pak klikněte na Advanced (Pokročilé):
Obr. 39. Možnosti Load VCP
Možnost Load VCP vám umožňuje aktivovat nebo deaktivovat vytvoření virtuálního COM
portu (VCP) když připojíte zařízení do počítače. Standardně je vytvoření virtuálního COM portu
aktivováno.
Nezapomeňte prosím, že podpora VCP je nezbytná, když používáte Electrolux DAAS
protokol. Z tohoto důvodu CTI doporučuje nechat tuto možnost aktivní.
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
30
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Když zvolíte záložku Power Management (Řízení napájení), můžete přepsat instalační
standardy:
Obr. 40. Možnosti Power Management
Standardní nastavení pro Power Management jsou odpovídající. Z tohoto vám důvodu CTI
doporučuje ponechat tyto možnosti v jejich původním nastavení.
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
31
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
5.7. Odinstalování USB ovladačů
Před odinstalováním USB ovladačů pro AMI odpojte interface z PC a pak spusťte Control
Panel (Ovládací panel) a vyberte nabídku Add/Remove Programs (Přidat/odstranit programy).
Poté vyberte položku “FTDI USB Serial Converter Drivers” a odstraňte odpovídající software:
Obr. 41. Odstraňování USB ovladačů
Někdy se může stát, že funkce “Add/Remove Programs” (Přidat/odstranit programy)
nepracuje správně a ovladače nejsou odstraněny ze systému. Pro vyřešení tohoto problému
můžete použít utilitu FTClean poskytovanou společností FTDI. company. Poslední verzi
programu
FTClean
si
můžete
stáhnout
ze
tohoto
odkazu:
http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm.
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
32
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
6. ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
Tato kapitola uvádí detailní informace o typických elektrických vlastnostech modulu AMI. CTI
stanovila elektrickou charakteristiku modulu AMI verze 3 s 8-cestnou zástrčkou. Nezapomeňte
prosím, že skutečná charakteristika se může mírně změnit v závislosti na rozdílných provedeních.
6.1. NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Maximální absolutní rozsah externího napájecího napětí je od 7.5VDC do 12VDC
neregulovaných.
Doporučená hodnota napájecího napětí je 9VDC neregulovaných.
AMI modul používá externí napájení automaticky, když připojíte odpovídající konektor.
6.2. TYPICKÉ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ – Absolutní maximální hodnocení
AMI modul je schopen napájet cílovou elektroniku napájecím napětím +5VDC regulovaných.
Maximální proud, který je možno získat z AMI modulu je dán vnitřním obvodem AMI a
režimem napájení:
ƒ
Externí napájení: MAX253 maximální spotřeba výkonu, LM340MP-5 a LE50ABZ
výstupní limity proudu jak je vysvětleno dále.
6.2.1. AMI proud vstup:
LM340MP-5 (polovodič) regulátor napětí: balíček SOT-223. Datové parametry:
•
•
•
•
•
TJ rozsah: 0 ÷125 °C
TA rozsah : 0 ÷125 °C
Termické vypnutí nastane pokud TDIE > 150°C
Vstupní napětí vyžaduje regulaci fáze: minimum 7.5V (@TJ = 25°C, IO <1A) pro
VOUT=+5V a VIN=+10V (nominální). Z toho plyne, že tato hodnota nemůže být
generelně zaručená hodnota, ale může se měnit v závislosti na situaci při testu nebo
testovaném vzorku
Maximální povolená odchylka výkonu při jakékoliv teplotě okolí je funkcí maximální
teploty přechodu pro práci (zde TJMAX = 125°C), tepelný odpor přenosu na okolí (θJA)
a teploty okolí (TA) podle vzorce:
( T -T )
PDMAX = JMAX A
θ JA
Pokud je tato odchylka překročena, limitní teplota překročí hranici TJMAX a elektrická
specifikace není platná
•
Pokud je použit SOT-223, tepelný odpor přenosu na okolí θJA je 174°C/W
•
Je doporučena standardní TA = 25°C
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
33
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
Maximální odchylka výkonu pro tento komponent tedy může být vypočtena za výše
uvedených podmínek jako PDMAX=0.574W. Potom maximální výstupní proud pro různé
hodnoty VIN může být uveden za podmínky, že faktor zisku je g=0.8:
VIN
7.5V
9V
12V
ΔV do 5V
2.5V
4V
7V
Tabulka 6.1
PDMAX
g ⋅ ΔV
287mA
179mA
102mA
IOUT_MAX =
MAX253CSA+ (Maxim) ovladač výkonu je navržen pro zajištění izolovaného příkonu do
okruhu. Tabulkové hodnoty:
•
•
•
TJ max : 150 °C
TA rozsah : 0 ÷70 °C
Maximální přípustná odchylka příkonu je 1W
6.2.2. AMI proud výstup:
LE50ABZ (STM) pevný pozitivní regulátor napětí. Tabulkové hodnoty:
•
•
•
•
Mezní výstupní proud : 150mA min
TJ rozsah : -40 ÷125 °C
TA rozsah : -40 ÷125 °C
Ztráta napětí (@IO = 100 mA): typ. 0.2V
Stručně vyjádřeno, limit výstupního proudu je stanoven na 150mA zajištěných LE50ABZ.
Nad tuto hodnotu a obzvláště při externím napájení +12V, spotřeba proudu LM340MP-5
stoupá nad PDMAX s následným nárůstem přechodové teploty nad TJMAX, což způsobí
tepelné odpojení; například pokud je Iout=200mA a VIN=12V, PD=1.12W, 546mW nad
vypočtený limit.
ƒ
PC laptop/notebook napájený baterií (+5V [VCC] tolerance je ±5%) jako nejhorší
příklad pro napájení USB AMI.
Stejně jako v situaci vysvětlení výše, omezuje polovodič LE50ABZ hodnotu výstupního
proudu na 150mA. Nad tuto výstupní hodnotu napětí prudce klesá jako je zobrazeno v tabulce
Table 6.2 a grafu na obrázku 32 z důvodu “nestabilizovaného” napětí +5V dodávaného baterií
laptopu/notebooku.
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
34
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
6.3. CHARAKTERISTIKA VZTAHU NAPĚTÍ vs. PROUD
Graf na Obr. 42 zobrazuje jak se výstupní napětí (Vout) mění za různých podmínek spotřeby
proudu (Iout). Druhá křivka indikuje podmínky napájecího napětí (Vin).
Příklad 1: externí napájecí napětí 7.5V
Iout [mA]
Vout [V]
Iin [mA]
Vin
Příklad 2: externí napájecí napětí 9V
Vin
Iout [mA]
Vout [V] Iin [mA]
7.36V
9V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
170
180
190
200
5.02
5.01
4.99
4.987
4.977
4.968
4.955
4.94
4.93
4.92
4.9
4.88
4.85
4.84
4.7
4.69
4.52
4.47
4.31
79.4
95.8
110
124
139
152
165
178
192
206
219
246
276
289
302
316
331
343
357
Příklad 3: externí napájecí napětí 12V
Vin
Iout [mA]
11.9V
Vout
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
170
180
190
200
5.02
5.01
5
4.99
4.98
4.97
4.96
4.95
4.94
4.93
4.92
4.89
4.87
4.91
4.9
4.81
4.57
4.4
4.16
86.8
100
113
127
141
155
169
181
195
209
222
249
276
288
300
316
332
345
360
Iin [mA]
Příklad 4: USB napájení 5V (laptop napájený
baterií)
Vin
Iout [mA]
Vout
Iin [mA]
5.11V
0
5.02
88
0
5.016
101
10
5.01
100
10
5.007
113
20
5
114
20
4.996
126
30
4.99
127
30
4.986
139
40
4.98
141
40
4.97
151
50
4.96
154
50
4.96
165
60
4.96
168
60
4.95
177
70
4.946
182
70
4.94
190
80
4.93
195
80
4.86
203
90
4.92
210
90
4.71
216
100
4.91
223
100
4.52
229
120
4.88
250
120
4.127
253
140
4.86
277
140
3.706
285
150
4.85
289
150
3.47
298
160
4.7
305
160
3.21
309
170
4.4
318
170
2.9
322
180
4.45
332
180
2.52
333
190
4.2
346
190
1.96
343
200
4.05
359
200
0.5
343
Table 6.2 Měřené hodnoty Vout a Iin @ rozdílné hodnoty výstupního (napájení) proudu
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
35
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
AMI v3 výstupní hodnoty
6
5
Vout [V]
4
3
2
1
0
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 150 160 170 180 190 200
Iout [mA]
Vin:7.5V
Vin:9V
Vin:12V
Vin z USB:5V
Obr. 42. Vývoj Vout pro různé hodnoty Iout a pro různé hodnoty Vin – nezapomeňte, že
pro stabilní Vout může být Iout maximum 150mA v souladu s parametry LE50ABZ
pokud je zajišťováno externí napájení proudem, okolo 100mA při napájení přes USB
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
36
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
6.4. CHARAKTERISTIKA PROUDU
Graf v Obr. 43 ukazuje jak se mění napájecí proud (Iin) spotřebovávaný AMI modulem za
různých podmínek zatížení (Iout).
AMI v3 vstupní proud vs výstupní proud
400
350
Iin [V]
300
250
200
150
100
50
0
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 150 160 170 180 190 200
Iout [mA]
Vin:7.5V
Vin:9V
Vin:12V
Vin z USB:5V
Obr. 43. Skoro lineární poměr mezi Iout a Iin za různých podmínek napájení proudem
© 2008 Electrolux Major Appliances Europe, všechna práva vyhrazena
File: AMI technický průvodce verze 1.1.pdf - Date: 31/03/2008
37

Podobné dokumenty