2011/12 - AG Štěpánská

Komentáře

Transkript

2011/12 - AG Štěpánská
AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM
ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2011–2012
2
Obsah:
Základní údaje o škole, školském zařízení .................................................................................................................. 4
Pracovníci právnické osoby ............................................................................................................................................ 8
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání ..................................................................................................................... 11
Aktivity právnické osoby, prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti ...................................................... 15
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol ............................................................................. 22
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 .................................................................................. 22
Další informace .............................................................................................................................................................. 26
3
I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.
Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2012:
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22
IZO
IČO
IZOŘ
Tel.:
Fax:
e-mail:
2.
110 001 630
708 72 503
600 004 708
221 421 931
221 421 957
[email protected]
Ředitel a statutární zástupce ředitele:
Ředitel:
PaedDr. Milan Štěrba, tel.: 221 421 933
[email protected]
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Raja, Ph.D.,
tel.: 221 421 936
[email protected]
3.
Webové stránky právnické osoby: http://www.agstepanska.cz
4.
Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita:
Učební dokumenty pro gymnázia - 20594/99-22 s platností od 1.9.2007.
Obor: Gymnázium všeobecné čtyřleté 79-41-K/401, 79-41-K/41.
Kapacita školy: 450 žáků.
5. Obory vzdělání: Gymnázium všeobecné čtyřleté 79-41-K/401, 79-41-K/41.
škola
AG
6.
kód
název oboru / vzdělávacího programu
79-41-K/401 Gymnázium všeobecné čtyřleté
79-41-K/41 Gymnázium všeobecné čtyřleté
cílová kapacita oboru /
programu
250
450
poznámka
(uveďte, pokud obor nebyl
vyučován, je dobíhající atd.)
Dobíhající pro 4. roč.
V 1., 2. a 3. roč.
Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009:
V tomto školním roce pokračujeme v zavádění nového školského programu Akademického
gymnázia oboru 79-41-K/41.
7.
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Praha 1, Štěpánská 22/614 (ve vlastnictví hl. m. Prahy).
8.
Stručná charakteristika materiálně technického vybavení Akademického gymnázia:
Pro žáky naší školy vytváříme podmínky ke všeobecnému vzdělání.
Nabízíme tři varianty studia:
• posílení výuky matematiky a přírodovědných předmětů;
• posílení výuky francouzštiny, v návaznosti na francouzštinu je součástí výuky i latina;
• posílení společensko – vědních předmětů, kde také učíme latinu;
Rozřazovacími testy zařadíme žáka do příslušné skupiny výuky cizích jazyků (Aj, Fj, Nj, Rj, latina, čínština, starořečtina apod.)
4
Od třetího ročníku se naši žáci navíc mohou profilovat formou volitelných předmětů, které otevíráme dle zájmu žáků. Nepovinné předměty nabízejí možnost dalšího vzdělávání, kulturního a sportovního vyžití.
Zkvalitňujeme školské služby vytvářením lepších podmínek pro studium a práci. Zvyšujeme
odbornou kapacitu pedagogů a jejich iniciativu pro
neustálé zlepšování kvality a efektivity výuky. Zvyšující se náklady na provoz, údržbu, energie, služby, nové maturity a další vzdělávání pedagogických pracovníků značně odčerpávají klesající rozpočet školy. Stále méně finančních prostředků
zbývá na zajištění moderních učebních pomůcek.
Nedaří se realizovat naše představy v oblasti využívání nových technologií, počítačů, didaktické
techniky, výukových programů, internetu, moderních učebnic, pomůcek a sdělovacích prostředků.
Učebny se snažíme vybavit základní didaktickou technikou dle požadavků vyučujících (interaktivní tabule, počítače, dataprojektory, přehrávače a další audiovizuální technika). Problémem je
udržování provozu této techniky. Není rozumné neustále využívat k tomuto účelu iniciativu učitelů. Ti
mají využívat svoji kvalifikaci v pedagogickém procesu. Nová pracovní pozice technika by mohla
účelněji zvládnout narůstající objem práce.
Snahou Magistrátu hlavního města Prahy
a Odboru školství, mládeže a tělovýchovy je udržovat stávající prostory a provoz. Probíhá rekonstrukce kotelny, sklepů a kanalizace. Četné pronájmy vylepšují rozpočet školy. Granty využíváme ke
zlepšení školních i mimoškolních aktivit. Sponzoři
pomáhají dovybavit učebny didaktickou technikou.
Ke zkvalitnění výuky cizích jazyků využíváme „Metropolitní program“. Rodiče a příznivci sdružení ve
Společnosti akademického gymnázia zajišťují maturitní ples v Lucerně, pomoc sociálně slabším
studentům, různé mimoškolní a zahraniční aktivity,
propagaci školy apod. Zkvalitňujeme školské služby v oblasti informovanosti rodičů o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků. Na škole pracuje odborová organizace a studentský parlament.
K účelnému využívání se snažíme dovybavit knihovnu a studovnu, laboratoře, odborné a jazykové učebny. Vznikla nová multimediální učebna. Ke zlepšení propagace aktivit školy vylepšujeme
internetové stránky a vlastní projekty (šoty, záznamy, fotodokumentace apod.). Výzdobu interiéru zajišťujeme žákovskou produkcí výtvarných prací.
Lektorům cizích jazyků vytváříme potřebné zázemí. Na škole působí školní psycholog a probíhají zde přípravné kurzy zájemců o studium na gymnáziích. Kvalitně zajišťujeme pedagogické praxe studentů vysokých škol (Fakultní škola PřF UK). Vyhovujeme zájmu žáků i veřejnosti využívat vybavení školy na další smysluplné aktivity. Mimo zavedených výměnných zájezdů do zahraničí navazujeme i další mezinárodní kontakty (účast žáků na konferencích Evropského parlamentu mládeže,
spolupráce nejstarších gymnázií Vyšegrádské čtyřky apod.). Zajímavou se jeví spolupráce s Čínskou
základní školou, kterou máme v pronájmu. Přijímáme exkurze pedagogů a žáků ze zahraničí (J. Korea, Čína, Chorvatsko apod.).
Vyžití žáků v oblasti kulturní a společenské je zde už tradiční. Škola si připomněla 455. výročí
od svého založení. Koncerty sboru a orchestru, výstavy výtvarných prací žáků, vystoupení divadelního kroužku, večery poezie, maturitní ples v Lucerně, festival AG, slavnostní předávání maturitních
vysvědčení na Staroměstské radnici a další akce mají vysokou úroveň a zůstávají v povědomí
účastníků. K těmto a dalším školním a společenským aktivitám je potřebné vybudovat plánované
5
kulturně-společenské atrium. Tím by se alespoň z části podařilo odstranit problém s absencí auly či
jiné společenské místnosti tolik potřebné pro společenský život školy.
V moderním sportovním areálu (dvě tělocvičny, posilovna, venkovní hřiště s umělým povrchem) probíhají tradiční sportovní aktivity (fotbal, florbal, basketbal, volejbal, házená, aerobic, posilování apod.) Vytváříme podmínky i pro další sporty: cyklistiku, lyžování, lední hokej, bruslení, plavání, šachy a další podle zájmů žáků. Různé turnaje, utkání a soutěže jsou velice populární.
O studium na naší škole je neustále velký zájem. Průměrná naplněnost 14 tříd je 30 žáků.
Přetrvává nejistota a napětí v oblasti rozpočtování a organizování koncepčního řízení kvalitního školství. Státní maturita je organizačně, časově, finančně, právně i ekonomicky náročná a
pracná bez slibovaného efektu. Omezuje výuku ostatních ročníků, nereaguje na připomínky odborné
veřejnosti, většinu nákladů si hradí školy ze svých rozpočtů, není dostatečně oceněna práce škol
apod. Zbytečně přeplácíme hodiny nad stanovený úvazek dvojnásobkem průměrného hodinového
výdělku. O další vzdělávání pedagogických pracovníků je značný zájem, ale neustále je finančně i
časově náročnější. Administrativní zátěž omezuje patřičnou péči v oblasti kontroly a hodnocení práce, přípravu nových koncepcí a projektů. Tyto přetrvávající problémy nepřispívají k potřebnému soustředění na práci a neustále vytváří zbytečné napětí ve škole i společnosti.
9.
Školská rada: Zřízena dne 7.3.2006.
Složení školské rady:
- Mgr. Albert Kubišta - člen rady - člen Zastupitelstva Hlavního města Prahy
-
Ing. Mgr. Lucie Svobodová – členka rady (zapisovatelka) – zástupkyně starosty městské
části Praha 14
Zástupci pedagogů
-
PhDr. Petr Churan – předseda rady, vyučující D-ZSV na AG, předseda PK spol. vědy na
AG
-
Mgr. Vladimír Skolil, člen školské rady, vyučující Z-TV na AG
Zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů
-
Anna Marková – místopředsedkyně rady – absolventka AG 2007, studentka PF UK
-
Ondřej Novák – člen školské rady, absolvent AG 2006, student PF UK
Od 26.6. 2012 pracuje školské rada v novém složení:
Zástupci zřizovatele
-
Mgr. Albert Kubišta - člen rady - člen Zastupitelstva Hlavního města Prahy
-
Mgr.Petr Bříza - člen rady –člen Zastupitelstva Hlavního města Prahy /jmenován od
1.7.2012/
6
Zástupci pedagogů
-
RNDr. Kamila Janská - členka rady (zapisovatelka), vyučující Bi-Che na AG
-
Mgr. Jiří Brada, místopředseda školské rady, vyučující Bi-Ma na AG
Zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů
-
Ing. Oldřich Bronec, CSc - předseda rady - zákonný zástupce studenta AG, ředitel
divize poradenské firmy
-
Robin Semrád - člen rady, student AG
7
II.
Pracovníci právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci:
b.
pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem
0
pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem
0
42 + (5
36,38
na MD)
42 + (5
36,38
na MD)
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola
počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
AG
c.
externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
3
externí učitelé
fyzické osoby celkem
3
interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
AG
interní učitelé
fyzické osoby celkem
ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané
Počty osob
ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem
a.
škola
1.
42 + 5 na MD
0
celkem % z celkového
počtu pedagogických
pracovníků
100
0
Věková struktura pedagogických pracovníků
v tom podle věkových kategorií
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31.12.2011
42 + (5
na MD)
c.
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 a více let
0
7+1 na MD
8+4 na MD
13
7
7
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání bylo zaměřeno na získávání poznatků o nových formách, metodách a prostředcích studia, vzdělávání a výchovy. K tomu je nutné účelně využívat moderní techniku a postupy při výuce a práci. Další informace jsme získávali v oblasti reforem a novinek ve školství (nové maturity, zpracování školských vzdělávacích programů, změny v legislativě
apod.). Využívaly se nabídky fakult vysokých škol, národních institutů, kulturních center,
MHMP, pedagogického centra, zahraničních institucí apod. Zájem pedagogů o další vzdělávání byl značný, avšak finanční prostředky přidělené škole tyto aktivity nepokrývají.
8
Semináře
počet
zaměření
1
1
1
1
6
Didakticko - historický
X. seminář z historie matematiky
32. mezinárodní konference hist. matematiky
Seminář asociací jazyků
Rozvoj produktivních dovedností Nj
Motivace ve výuce Nj
Seminář Šj
Seminář o anorexii
Máte rádi biologická praktika
Pozorování a pokus
Biologie čtená podruhé
Mýty a omyly v organické chemii
Jak udělat výuku chemie zajímavější
Cultural Competence
Computer Recources for Teachers and
Administrations
Express way of Learning
Moderní česká literatura
Kultura, ekonomika, společnost
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
6
1
1
1
1
1
počet
účast
vzdělávací instituce
níků
1
MFF UK
1
MFF UK
1
JČU
8
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
GI, ŠI, FI
HVEBR
ACJ
FF UK
SZÚ
VUP
PřF UK
PřF UK
Decartes
MŠMT
OUP
OUP
1
1
2
CH
AV
CEP, LI
Studium zadavatelů k MZ - PUP
Školení ŠMK
Hodnotitel ústní zkoušky MZ
Instruktor snowboardingu
Kurz ŠMK
2
2
2
1
2
CERMAT
CERMAT
CERMAT
BP SPORT s.r.o.
NIVD
Doktorské studium
Rigorózní řízení – RNDr.
Studium výchovného poradenství
Koordinátor autoevaluace
Obhajoba práce „Suroviny budoucnosti“
Studium právní angličtiny
Prevence sociálně patologických jevů
2
1
1
1
1
1
1
JČMF, FF UK
MFF UK
Ped. F UK
NIVD
Př F UK
PF UK
PPP
Kurzy
Doplňkové
pedagogické
studium
1
1
Průb.
Průb.
1
1
Průb.
Školský
management
9
1
Vyhláška 50
2
VOŠ a SPŠ
1
Studijní pobyt pro učitele Aj
1
Comenius
Překladatelství AJ
Studium NJ
Studium AJ
1
1
1
SJŠ
SJŠ
MHMP
Panel diskuse MZ
Exkurze do interaktivní fyz. lab.
Škola jako místo setkávání – Schola ludus
Evrposký kongres učitelů Fj
110. výročí JUDr. M. Horákové, Holocaust
1
1
1
1
1
JČM
MFF UK
ACJ
ACJ
PC
Rozšiřování
aprobace
Průb.
Průb.
Průb.
Jiné: konference
1
1
1
1
1
d.
Jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací
celkem (fyzické osoby)
20
(dle zákona o ped. prac.)
z toho
bez odborné kvalifikace
0
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí
2.
3
Nepedagogičtí pracovníci školy
a.
b.
Počty osob:
fyzické osoby celkem
přepočtení na plně zaměstnané
13
15,30
Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
1
Změny ve mzdové agendě
10
1
ANAG Olomouc
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1.
Počty tříd/studijních skupin a počty žáků
a.
Denní vzdělávání
počet
tříd / skupin
počet
žáků
14
413
AG
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku
-
z toho nebylo povoleno opakování: 2
Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele
a.
Denní vzdělávání
průměrný počet
žáků na třídu / skupinu
29,50
AG
8,79
CELKEM
1
92
1
101
z toho nově přijatí
1
1
0
0
1
35
0
38
11
Ústecký
1
Středočeský
2
Plzeňský
1
Pardubický
Zlínský
Moravskoslezský
Karlovarský
3
Liberecký
Jihomoravský
počet žáků
celkem
Vysočina
Jihočeský
AG
Královéhradecký
Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji
kraj
3.
průměrný počet
žáků na učitele
Olomoucký
2.
přerušili vzdělávání: 6
nastoupili po přerušení vzdělávání: 7
sami ukončili vzdělávání: 5
vyloučeni ze školy: 0
nepostoupili do vyššího ročníku: 8
přestoupili z jiné školy: 9
přestoupili na jinou školu: 2
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a. Denní vzdělávání
z celkového
počtu žáků:
AG
4.
30
prospělo s vyznamenáním
neprospělo
8
opakovalo ročník
0
počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.
394
95,40%
tj. z celkového počtu žáků
56,93
z toho neomluvených
0,002
Výsledky maturitních zkoušek
AG
vzdělávání
při zaměstnání
maturitní zkoušky
denní
vzdělávání
5.
průměrný počet zameškaných hodin na
žáka
počet žáků, kteří konali zkoušku
90
-
z toho konali zkoušku opakovaně
8
-
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v řádném termínu
0
-
21
-
79
-
0
-
prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli
Prospěl
hodnoceni :
neprospěl
12
Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2011/2012
4
roky
6 let
8 let
délka
vzdělávání
6.
225
-
-
počet kol přijímacího řízení celkem
1
-
-
počet přijatých celkem
94
-
-
z toho v 1. kole
94
-
-
z toho ve 2. kole
-
-
-
z toho v dalších kolech
-
-
-
z toho na odvolání
1
-
-
184
-
-
-
-
přijímací řízení pro školní rok 2010/2011
(denní vzdělávání)
počet přihlášek celkem
počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení
(obor, počet míst)
obor: 79-41-K/41
0
počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.
rok 2010/2011
0
Arménie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Maďarsko
Moldavsko
Rusko
Srbsko
Slovensko
Sýrie
Vietnam
Ukrajina
CELKEM
AG
Stát
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
počet cizinců
1
1
1
1
2
1
7
3
2
1
4
5
29
Na škole studovalo celkem 29 cizinců.
Začleňování probíhá bez problémů; přestože
jsou na cizí státní příslušníky kladeny stejné
požadavky jako na české žáky, jejich studijní
výsledky jsou srovnatelné. Přítomnost cizinců a
příslušníků národnostních menšin na škole
hodnotíme jako pozitivní prvek při vytváření
atmosféry školy, protože svým působením a
snahou o dobré studijní výsledky přirozeně napomáhají vytvářet zdravé vztahy mezi vrstevníky.
13
8.
Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Škola se nezaměřuje na speciální výchovu a vzdělávání, ale podle potřeby nabízí žákům speciální péči formou individuálního vzdělávacího plánu, konzultací, případně individuálních zkoušek.
9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů
V rámci všeobecného zaměření nabízí škola žákům tři varianty studia podle jejich nadání a
zájmů. K profilaci žáků přispívá široká nabídka volitelných seminářů. Žáci mohou rozvíjet svůj talent i
v řadě nepovinných předmětů a kroužků, včetně uměleckých. Vzdělávání nadaných žáků
v jednotlivých předmětech je založeno na individuálním přístupu vyučujících, do jazykových skupin
jsou žáci rozdělováni podle úrovně. Mimořádně nadaní žáci mohou být vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Žáci jsou zapojování do soutěží a projektů (olympiády, Matematický Klokan, SOČ, konverzační, sportovní soutěže, projekt Studenti čtou a píší noviny…) a připravováni
k přijímacím zkouškám na VŠ a na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (FCE, CAE), podílejí
se na přípravě některých projektů školy (např. English Day, Den latiny a románských jazyků), případně je sami organizují (např. Večer poezie, Festival Akademického gymnázia).
10. Ověřování výsledků vzdělávání
V tomto směru se zaměřujeme především na výsledky v různých soutěžích a pravidelnou
kontrolu naplňování výstupů deklarovaných ve školním vzdělávacím programu. Důležitou součástí
ověřování výsledků vzdělávání žáků pro nás představují výsledky maturitních zkoušek a přijímacího
řízení na vysoké školy. Žáci čtvrtých ročníků absolvovali státní maturitu z matematiky nanečisto.
11. Školní vzdělávací programy
Náš školní vzdělávací program, podle kterého vyučujeme od 1. 9. 2009, nabízí studentům
komplexní akademické vzdělávání. V rámci všeobecného zaměření škola nabízí tři varianty studia –
posílení hodinové dotace matematiky a přírodovědných předmětů, posílení hodinové dotace francouzského jazyka a posílení hodinové dotace společenskovědních předmětů. Profilace žáka se dále
uskutečňuje prostřednictvím volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku. Ve školním roce 2011/12 pracoval pedagogický sbor na úpravě ŠVP, byl navýšen počet hodin výuky anglického jazyka a matematiky z důvodu kvalitnější přípravy žáků na státní maturity.
12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Škola nabízí studium anglického, francouzského, německého, španělského a ruského jazyka.
Součástí výuky jsou hodiny konverzace s rodilým mluvčím. Žáci mohou studovat i latinu jako povinný
(typ studia F, S) nebo volitelný předmět. Žáci se účastní olympiád, konverzačních soutěží, soutěže
v uměleckém překladu, jsou připravováni na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (FCE,
CAE), škola pořádá intenzivní kurz anglické konverzace s rodilými mluvčími, je zapojena do mezinárodních programů (např. Projekt Rilke a Praha,
Lions Club).
K dlouhodobým projektům na škole patří i spolupráce s partnerskými zahraničními školami
(v Montigny, ve Freiburgu). Ve školním roce
2011/12 byly zorganizovány vzdělávací a poznávací zájezdy do Chicaga, Edinburghu a Londýna.
Je využíván „Metropolitní program rozvoje vzdělávání cizích jazyků“.
14
IV.
Aktivity právnické osoby, prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.
Výchovné a kariérní poradenství
Výchovná poradkyně se v uplynulém školním roce zabývala těmito činnostmi:
- jednání a další spolupráce s rodiči, jejichž děti mají nějaký problém ( případy poruchy příjmu potravy, dyslexie, dysgrafie, neprospěch ve škole, problémy se spolužáky ...)
- přihlášky na VŠ (potvrzování přihlášek, aktuální informace o VŠ, evidence)
- evidence studentů se specifickými poruchami učení
- organizace sbírkových akcí Světluška a Život dětem (těchto akcí se účastní studenti 2. a 3. ročníků)
- objednávky a vyřizování ISIC karet pro studenty a ITIC karet pro pedagogy
Výchovná poradkyně spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou v Praze 2 a konkrétní případy konzultuje se školní psycholožkou Janou Lidickou.
Ve školním roce 2011/2012 dokončila výchovná poradkyně studium výchovného poradenství na
Pedagogické fakultě v Praze.
2.
Činnost školního psychologa
Školní psycholožka, Mgr. Jana Lidická,
byla ve školním roce 2011/12 k dispozici studentům, rodičům i kantorům v průběhu celého školního roku ve vypsaných konzultačních hodinách
v rozsahu cca 10 hodin týdně, a to v rámci dvou
dnů v týdnu.
V průběhu školního roku navštívilo školní
psychologickou poradnu celkem 34 klientů a
uskutečněno bylo 73 konzultací. V porovnání
s loňským rokem tak klesl celkový počet uskutečněných individuálních konzultací, ale oproti tomu
došlo k nárůstu celkového počtu klientů školní
psychologické poradny. Tato skutečnost je zapříčiněna tím, že méně studentů docházelo do poradny dlouhodobě na pravidelné konzultace. Většina studentů přichází do poradny převážně 2-3x, případně na jednorázovou poradu či krizovou intervenci. K vyšší četnosti konzultací dochází převážně v případech systematického řešení školních obtíží.
Stejně jako v minulém školním roce, i letos mírně převládal počet konzultací týkajících se studia. Osobní tématika, se kterou studenti přichází, nicméně nabírá na závažnosti a v letošním roce došlo i k potřebě kontaktovat odbor sociální péče. Mezi osobní témata, která studenti řeší, patří především problematika rodinných vztahů, zejména pak problematické vztahy s nevlastními rodiči nebo kulturní rozpory v rámci rodin dětí přistěhovalců, dále partnerské vztahy, ale i výrazně závažnější témata
jako úmrtí člena rodiny, závažné onemocnění vlastní nebo osoby blízké, domácí násilí nebo například
nevyjasněná sexuální orientace.
Mimo uvedených individuálních konzultací proběhlo v průběhu listopadu až února testování
pro účely kariérního poradenství se studenty třetích ročníků, které bylo následováno individuální konzultací s každým ze studentů. Celkem bylo uskutečněno 38 kariérních konzultací.
15
V průběhu školního roku proběhlo také 40 konzultací s vyučujícími, což je výrazný nárůst
oproti předešlému školnímu roku. S učiteli jsou převážně konzultovány situace studentů s SPU a situace ve třídě s třídními učiteli, zejména pak s třídními prvních ročníků.
V návaznosti na adaptační kurz prvních
ročníků, který se pod vedením školní psycholožky
uskutečnil v září, proběhly v průběhu školního roku 4
bloky 1-2hodinnových programů prvních ročníků se
školní psycholožkou. V rámci těchto programů byla
probírána adaptace studentů na školu, vztahy a atmosféra ve skupině a byly uskutečněny některé
techniky na rozvoj sociálních dovedností. Četnost
práce psycholožky s třídními kolektivy tím také výrazně narostla. V tomto trendu by bylo nicméně třeba nadále pokračovat a pro efektivitu práce navázat
na setkávání také v dalších ročnících.
V průběhu závěrečného setkání proběhlo
sociometrické šetření a diagnostika atmosféry v kolektivu ve třech prvních ročnících. V rámci šetření
nebyl ve třídách prvních ročníků zjištěn závažný problém. S třídními byla konzultována situace studentů, jejichž působení v rámci kolektivu je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Celkově lze konstatovat, že
studenti prvních ročníků se ve svých třídách cítí bezpečně a vnímají přátelskou atmosféru. Třídy se
pak liší zejména ve vnímání míry spolupráce, vzájemné důvěry a tolerance.
Celkově lze shrnout, že stoupá povědomí studentů i učitelů o činnostech a nabízených službách školní psychologické poradny. Vzhledem k narůstající závažnosti témat, se kterými studenti přicházejí, považujeme za velký přínos možnost řešit závažná osobní témata v rámci školy, což zcela jistě sekundárně usnadní i studentovo působení ve škole a práci učitelů.
3. Prevence sociálně patologických jevů
Prevence rizikového chování vychází z těchto dokumentů:
Metodický pokyn MŠMT č.j.: 2006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období
2005-2008 č.j.: 10844/2005-24.
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol
a školských zařízení č.j.: 24246/2008-6.
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Dokument MŠMT č.j.:
21291/2010-28.
Působení na studenty ve vyučování v rámci prevence rizikového chování:
- oblast zdravého životního stylu - biologie, chemie a tělesná výchova
- oblast sociálních dovedností - základy společenské výchovy
- školní řád jako nástroj prevence
16
-
zapracování konkrétních témat
prevence rizikového chování do
školního vzdělávacího programu
Nadstavbové aktivity:
- pomoc při organizování
volnočasových aktivit studentů
- spolupráce s výchovným poradcem a
školním psychologem
- spolupráce s třídními profesory
- mimoškolní aktivity (olympiády,
soutěže, SOČ)
- zapojení studentů do charitativních
akcí
Jednorázové akce:
- seznamovací kurz na začátku září pro první ročníky, kde jsou studenti seznámeni se
školním řádem, který je důležitým pomocníkem v prevenci rizikového chování
- pro studenty 1. ročníků beseda na téma „Drogová situace v Praze“ v Muzeu policie ČR.
Přednášel a besedu vedl příslušník
protidrogové centrály pan Vaníček.
- besedy se studenty 3. a 4. ročníků na
téma protidrogové prevence
s využitím DVD „Život na droze“,
které máme ve školní videotéce
- účast na dotazníkové akci ESPAD –
první ročníky
Školní knihovna:
- doplňování publikací, videopořadů na
téma prevence rizikového chování
- informace na nástěnce o novinkách
v této tématice
Spolupráce s rodiči:
- rozdání informačních materiálů rodičům studentů 1. ročníku v rámci první třídní schůzky
- nabídka konzultací pro rodiče se školním psychologem
Spolupráce s krajským a okresním metodikem
prevence:
- sledování webových stránek
Magistrátu hl. m. Prahy a Obvodního
úřadu Prahy
- konzultace v případě potřeby
17
4. Ekologická výchova a environmentální výchova
Ekologická a environmentální výchova jsou samozřejmou součástí výuky biologie, chemie,
zeměpisu a zejména volitelných seminářů biologických, chemických a zeměpisných. Kromě hodin
věnovaných problematice a ochraně životního prostředí každoročně proběhne řada exkurzí,
přednášek a dalších akcí dotýkajících se ekologické tématiky a prostředí kolem nás. Ve školním
roce 2011/2012 proběhly exkurze do pražských botanických zahrad, pravidelné exkurze do ZOO,
návštěvy pracovišť AV ČR v rámci dne otevřených dveří spojené s přednáškami a prohlídkami
pracovišť, přednášky na VŠCHT, seminář na téma „Speciální polymery“, návštěva přednášky na
téma „Přenos hmoty a informace přes biologické membrány“, exkurze do čističky odpadních vod,
návštěva transfúzní stanice. Kabinet zeměpisu každoročně organizuje spolu se studenty sponzorství
vybraného živočicha v pražské ZOO. Zájemci navštěvující nepovinný předmět laboratorní technika
měli možnost se podrobně věnovat sladkovodní ekologii resp. sladkovodní mikroflóře a mikrofauně.
K environmentální výchově přirozeně napomáhá i kulturní prostředí ve škole, včetně květinové
výzdoby a systému třídění odpadů.
Akce se studenty:
Biologie
1. „Věda v ulicích“
2. Výstava skalniček s přednáškou o chráněných
rostlinách
3. Exkurze do Klánovického lesa
4. Neviditelná výstava na Novoměstské radnici.
5. Exkurze do Ústavu experimentální botaniky
AV ČR
6. Exkurze do Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově.
7. Zájezd do Muzea hygieny v Drážďanech
8. Exkurze do ZOO s průvodcem
9. Exkurze do transfúzní stanice FNKV
10. Školní kolo biologické olympiády - 17 studentů.
11. Návštěva výstavy Human Body s odborným
výkladem
12. Exkurze do Stanice přírodovědců
13. Přednáška o geneticky modifikovaných potravinách, organizovala PřF UK
14. Přednášky v rámci akce Týden mozku
Chemie
1. Chemický jarmark
2. VŠCHT přednáška - „Sklo – materiál trvalých výzev“
3. VŠCHT přednáška- „Přenos hmoty a informace přes biologické membrány“
4. Týden vědy a techniky přednáška na AV ČR Přednáška na téma „Odhalování původu malířských děl“.
5. Den otevřených dveří AV ČR Krč
18
6. Den otevřených dveří AV ČR Řež
7. VŠCHT přednáška -„Malé molekuly v mozku a neurologická onemocnění“
8. VŠCHT přednáška - „Membránové separační procesy“
9. VŠCHT přednáška -„Speciální polymery“
10. Exkurze na PříF UK katedru biochemie
11. Exkurze do čističky odpadních vod
12. Organizace CHO kategorie B - 4. místo v krajském kole
5. Multikulturní výchova
Na škole studuje celkem 29 studentů – cizinců či žáků jiného státního občanství než českého.
Začleňování probíhá bez problémů, nenásilně tak
probíhá proces vzájemného poznávání a pochopení.
Podobný vliv má i přítomnost Čínské školy v budově
gymnázia v odpoledních hodinách. Multikulturní výchova prolíná mnohými předměty našeho školního
vzdělávacího programu (zvláště ZSV, dějepis, geografie a cizí jazyky). Velký vliv na naše studenty mají
zájezdy do ciziny a výměnné pobyty organizované
školou.
6.Výchova k udržitelnému rozvoji
Viz bod 4.
7. Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Termín
11.- 13.9.2011
19.– 23.9.2011
6.-7.10.2011
21.-30.10.2011
28.11-2.12.2011
2.12.2011
15.-22.1.2012
15.-22.1.2012
22.-29.1.2012
26.2.-4.3.2012
26.2.-4.3.2012
18.-22.3.2012
17.-26.4.2012
18.-25.4.2012
4.-8.6.2012
3.-8.6.2012
21.-23.6.2012
21.-23.6.2012
21.-24.6.2012
15.-17.6.2012
25.-27.6.2012
26.6.2012
15.-19.6.2012
20.-24.6.2012
Akce
Adaptační kurz 1.r.
Sportovní kurz 3.r.
Poznávací exkurze – Krakov, Osvětim
Zahraniční akce – Chicago
Jazykový kurz Nj – Drážďany
Muzeum hygieny – Drážďany
Sportovní kurz 3.A
LVK 1.A
LVK 1.D
LVK 1.C
LVK 1.B
Sportovní výb. kurz – lyže, Weisssee
Jazykový zájezd Edinburgh
Výměnný zájezd – Freiburg
Sportovní kurz 3.BC
Sportovní kurz 3.BC
Školní výlet 1.C
Školní výlet 2.A (vodácký)
Školní výlet 3.B
Školní výlet 2.C
Školní výlet 2.D
Školní výlet 2.B
Školní výlet 3.C (vodácký)
Školní výlet 3.A (vodácký)
19
Místo
Zbraslavice
Borovice
Polsko
USA
SRN
SRN
Pec p. Sněžkou
Pec p. Sněžkou
Pec p. Sněžkou
Pec p. Sněžkou
Pec p. Sněžkou
Rakousko
VB
SRN
Borovice
Rumburk
Karlštejnsko
Berounka
Slapy
Ovčáry
Staré Splavy
Kutná Hora
Vltava
Vltava
Vedoucí akce
sl. Lidická
Prof. Bárta
Prof. Bicková
Prof. Srpová
Prof. Švandová
Prof. Janská
Řed. Štěrba
Prof. Bárta
Prof. Skolil
Prof. Berková
Prof. Bárta
Prof. Bárta
Prof. Kondisová
Prof. Švandová
Prof. Bárta
Prof. Skolil
Prof. Stodolová
Prof. Tanzmann
Prof. Janská
Prof. Hornová
Prof. Chaloupková
Prof. Bicková
Prof. Srp
Prof. Srp
8. Pravidelné každoroční akce školy
•
Seznamovací kurz 1. ročníků
•
Slavnostní předávání maturitních
vysvědčení (Staroměstská radnice)
Maturitní ples
Festival AG
Účast
na
výstavě
Schola
Pragensis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9.
Anglické, francouzské a německé
dny na AG
Vánoční koncert orchestru a sboru (Klementinum)
Jarní koncert orchestru a sboru
(Hlahol)
Výstava obrazů studentů AG
v galerii NORA
Večer poezie
Promítání filmů v rámci školního
filmového klubu
Sportovní den
Lyžování v Alpách - výběrový zájezd
Lední hokej a bruslení na ZS
Černošice
Mimoškolní aktivity (zájmové, sportovní, kulturní)
V rámci mimoškolních aktivit měli žáci možnost navštěvovat celou řadu nepovinných předmětů,
v naší nabídce jsou tradičně tyto nepovinné předměty:
Název
Umělecký přednes
Pěvecký sbor
Sportovní hry - fotbal+florbal
Sportovní hry - aerobik
Sportovní hry - posilování
Výtvarná výchova
Praktická cvičení z matematiky pro 1. ročník
Laboratorní technika
Experimenty v chemii
Počet přihlášených studentů
24
16
16
11
16
13
27
16
15
10. Soutěže
Mezi úspěchy nadaných studentů ve školním roce 2011/12 patří například postup týmu studentů
EYP na regionální zasedání v Německu, 5. místo v krajském kole SOČ v oblasti psychologie, 3. místo v celopražském kole anglické konverzační soutěže, 4. místo v krajském kole CHO, 4. místo
v celostátním kole soutěže Latina Certamen Latinum, 1. místo v obvodním kole olympiády v němčině
a druhé místo v obvodním kole konverzační soutěže ve FrJ, postup do finálové skupiny mistrovství
ČR v piškvorkách.
20
11. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů
Výměnný zájezd Paříž – Montigny, návštěva francouzských studentů v Praze
Jazykový zájezd Edinburgh, Velká Británie
Zahraniční akce – Chicago
Výměnný zájezd – Freiburg, SRN
Jazykový kurz Nj – Drážďany
Spolupráce prvních gymnázií Vyšegrádské čtyřky
12. Spolupráce s partnery
Úzká je spolupráce se Společností Akademického gymnázia v oblasti získávání členských
příspěvků a sponzorů na pomoc škole při zajištění výuky didaktickou technikou, propagačními matriály, pomoci sociálně slabším, přispíváním na mezinárodní spolupráci a další aktivity školy.
Simulovaná zasedání vlády ČR – Úřad vlády ČR (19 studentů).
Zvyšování právního vědomí studentů SŠ – Městský soud Praha (35 studentů).
13. Další realizované vzdělávání
Vzdělávání určené pro veřejnost nemáme.
14. Další aktivity, prezentace
Rozšíření webových stránek AG a řešení vybudování kulturně společenského centra
v prostorách školy, zprovozňování elektronické třídní knihy, zvýšení ochrany majetku školy i žáků.
15. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
Z důvodu malé poptávky a bezpečnosti se školské zařízení o prázdninách nevyužívá.
21
V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
V březnu 2012 proběhla kontrola z PSSZ, Trojská 1997/13a, Praha 8 na plnění povinností
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění, při odvodu pojistného na sociální zabezpečení.
Nebyly zjištěny závady.
VI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011
Kapitálové výdaje
Neinvestiční prostředky
22
Platy zaměstnanců
Doplňková činnost
23
Čerpání účelových prostředků za rok 2010
24
Čerpání účelových prostředků z vlastních fondů
25
VII.
Další informace
Příloha: učební plán AG
školní rok 2011-2012
Ročník
I. 11-15
švp
79-41-K/41
B
C
Předmět
A
P
Český jazyk
Aj
Fj
Šj
Nj
Latina
3
4
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
4
3
3
2
Geografie
2
ZSV
Dějepis
4
F
2
4
2
1
1
2
2
2
CELKEM
33
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
20
2
2
2
35
2
4
S
P
2
2
21
2
4
3
4
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
34
2
2
2
20
3
4
F
1
4
4
4
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
4
5
2
2
A
S
4
2
Estetická výchova
Tělesná výchova
IVT
VP1
VP2
VP3
VP4
4
4
5
D
II. 10-14
švp
79-41-K/41
B
C
4
3
3
2
3
4
4
1
1
S
P
S
1
4
4
3
2
D
III. 09-13
švp
79-41-K/41
A
B
C
2
2
3
2
3
2
1
1
3
4
3
1
4
3
3
4
1
3
3
4
↕
2
↕
2
2
2
3
2
3
2
1
3
2
3
2
1
1
1
F
4
3
1
3
3
4
3
2
3
2
3
1
1
4
3
3
3
3
2
3
1
3
4
3
1
1
1
34
20
34
18
35
19
35
2
18
35
1
3
3
3
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
5
5
1
2
2
5
5
1
2
2
5
1
2
2
2
1
3
2
2
2
2
4
5
5
1
2
2
2
5
4
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
5
5
3
3
2
3
2
2
4
3
3
2
2
1
3
2
2
2
2
4
4
C
3
3
2
2
3
B
3
2
2
1
C
3
2
2
2
2
2
A
C
3
2
2
79-41-K/401
B
3
2
2
2
A
S
2
2
2
2
IV. 08-12
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
33
19
33
20
33
22
33
20
2
18
34
2
17
33
2
16
33
2
16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Výsledky společné části maturitní zkoušky 2012
MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM
POČET
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
ČESKÁ
REPUBLIKA
DLE
SKUPIN
OBORŮ
GYMNÁZIUM
4leté gymnázium
ŠKOLA CELKEM
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
PŘIHLÁŠENÝCH
NEKONAL
KONAL
NEUSPĚL
USPĚL
NEKONAL
KONAL
NEUSPĚL
USPĚL
NEKONAL
KONAL
NEUSPĚL
USPĚL
95 204
10,6
89,4
19,3
70,2
10,3
89,7
16,4
73,3
10,4
89,6
5,5
84,1
24 945
3,1
96,9
6,2
90,7
2,9
97,1
3,8
93,2
3,0
97,0
3,1
93,9
14 367
3,8
96,2
7,6
88,7
3,6
96,4
4,8
91,6
3,7
96,3
3,8
92,5
90
0,0
100,0
7,8
92,2
0,0
100,0
5,6
94,4
0,0
100,0
2,2
97,8
90
0,0
100,0
7,8
92,2
0,0
100,0
5,6
94,4
0,0
100,0
2,2
97,8
ŠKOLA DLE
SKUPIN
OBORŮ
GY4
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
4.A
GY4
29
0,0
100,0
6,9
93,1
0,0
100,0
3,4
96,6
0,0
100,0
3,4
96,6
4.B
GY4
29
0,0
100,0
13,8
86,2
0,0
100,0
10,3
89,7
0,0
100,0
3,4
96,6
4.C
GY4
32
0,0
100,0
3,1
96,9
0,0
100,0
3,1
96,9
0,0
100,0
0,0
100,0
PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR
(ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI)
ČESKÝ JAZYK A
LITERATURA
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
ČESKÁ
REPUBLIKA
DLE
SKUPIN
OBORŮ
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
GYMNÁZIUM
4leté gymnázium
ŠKOLA CELKEM
ŠKOLA DLE
SKUPIN
OBORŮ
GY4
TŘÍDA
SKUPINA OBORŮ
CIZÍ JAZYK
MATEMATIKA
HRUBÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI
(100% = PŘIHLÁŠENÍ K PŘEDMĚTU V PŘÍSLUŠNÉ
OBTÍŽNOSTI)
ČESKÝ JAZYK A
CIZÍ JAZYK
MATEMATIKA
LITERATURA
ČISTÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI
(100% =ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI)
ČESKÝ JAZYK A
LITERATURA
CIZÍ JAZYK
MATEMATIKA
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
70,3
82,8
74,9
88,0
56,3
63,5
19,5
2,8
17,8
4,0
26,1
3,6
10,0
1,6
8,8
1,1
16,3
2,9
78,3
82,9
84,9
88,3
73,8
64,9
6,1
2,5
4,7
3,2
4,1
2,7
3,1
1,3
1,2
1,0
1,5
2,3
77,1
81,2
83,0
87,0
71,1
61,2
7,3
3,3
5,7
4,3
5,0
5,1
3,7
1,7
1,6
1,2
2,1
4,1
74,6
82,0
85,1
83,6
65,3
55,3
0,0
3,8
0,0
3,2
0,0
5,6
0,0
3,8
0,0
3,2
0,0
5,6
74,6
82,0
85,1
83,6
65,3
55,3
0,0
3,8
0,0
3,2
0,0
5,6
0,0
3,8
0,0
3,2
0,0
5,6
4.A
GY4
75,6
78,4
93,4
86,6
72,5
55,5
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
4.B
GY4
72,2
84,2
85,8
84,1
57,2
52,5
0,0
4,0
0,0
10,0
0,0
12,5
0,0
4,0
0,0
10,0
0,0
12,5
4.C
GY4
78,8
83,0
79,0
82,6
57,7
66,0
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Maturitní zkouška 2012 nesplnila očekávání a potřebný efekt. Je stále pracná, časově i finančně náročná, omezuje výuku v ostatních ročnících apod.
Tradičně klademe vysoké nároky na výsledky studia našich žáků. Naším cílem je
příprava maturantů k úspěšnému přijetí na všechny typy vysokých škol. Vzhledem
k charakteru různých „žebříčků úspěšnosti“ středních škol se vyšší nároky a přísnost
v hodnocení výsledků ne vždy pozitivně odrážejí na celkovém umístění školy.

Podobné dokumenty

2013/14 - AG Štěpánská

2013/14 - AG Štěpánská Snahou Magistrátu hlavního města Prahy a odborů SMS a SCS je zachovat vysokou úroveň poskytování školských služeb a jejich podmínek. Byla realizována rekonstrukce oken ve 3 patře budovy školy, ško...

Více