Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
OCHRANNÉ ZNÁMKY
(v praxi)
Mgr. Jana Burešová
Osnova
1.
Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska
2.
Klíčové pojmy
3.
Ochranné známky
4.
Ochrana známek
5.
Registrace ochranné známky
1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska
Cíl
seznámit studenty s problematikou ochranných známek
seznámit s průběhem registrace ochranné známky
Metodika
deskriptivní metoda, postupy komparativně analytické, Case Study
Výčet platné právní úprava a související právní předpisy
2. Klíčové pojmy
Duševní vlastnictví = průmyslové vlastnictví + autorské právo a práva související
Značka
je jednoduché, obsahem a formou snadno zapamatovatelné a zcela typické nechráněné označení, které
má dobrou rozlišovací schopnost a dává možnost nejrůznějšího použití.
Logotyp
je charakteristickým typem písma znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, který může obsahovat i
netextový grafický prvek.
Logo
je grafický prvek označující firmu, organizaci či společnost.
Ochranná známka (používaná zkratka OZ)
je označení, které dokáže odlišit výrobky nebo služby vyráběné nebo poskytované jedním podnikem od
výrobků a služeb jiného podniku. Má stejné vlastnosti, avšak byla již zapsána (registrována) do
rejstříku ochranných známek a požívá právní ochrany s právem používat ®
Ocenění značky (brand valuation) x hodnota značky (brand equity)
3. Ochranné známky
OCHRANNÁ ZNÁMKA
„...jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy,
kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit
výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“
Druhy:
slovní, obrazová, kombinovaná, slovní grafická, prostorová, netradiční formy (černobílá x barevná)
Typy:
obchodní, výrobní, známka služeb, blokážní, zásobní, kolektivní
Funkce a význam:
rozlišovací, ochranná, soutěžní, propagační aj.
Při výběru a vytvoření OZ mít na paměti
Znaky kvalitního loga:
jasný a zapamatovatelný vzhled,
jednoduchý vzhled,
jedinečný a originální
použitelnost ve všech typech médií
Moderní logo:
abstraktní
vyjadřuje jeden postoj
jednu ideu
málo barev
Kretivní proces
Hledisko propagační, výtvarné a věcné
dodržení všech právních požadavků na registraci, nežádoucí konotace, obchodní jméno aj.
Originální x nepovedená loga firem
Žebříček nejcennější značek světa x Top české značky
Vývoj ochranných známek
Hodnota a životní cyklus
Hodnota firmy = účetní hodnota + nehmotné statky
Ochranná známka = funkce zajišťovací a uhrazující, předmět zástavního práva, výkonu rozhodnutí,
exekuce, dědictví, licence aj.
Práva z ochranných známek a vymáhání průmyslových práv
Oceňování = nezávislí odborníci, soudní znalci aj. (hodnota v rámci určitého rozpětí)
Metody oceňování PV
Zákon o účetnictví, tržní přístup, nákladový přístup, výnosový přístup
Zákon o vymáhání práv – pojem „licenční analogie“
Hodnota ochranné známky s postupující dobou platností roste = vhodně zvolený rozsah registrace,
užívání ochranné známky
Tempo růstu hodnoty – faktory: teritoriální a věcný rozsah registrace, délka a objem jejího užívání,
marketingové ukazatele, ekonomická data
Vhodně zvolená registrace = trvale rostoucí majetková hodnota
Životní cyklus ochranné známky x životní cyklus výrobku
4. Ochrana známek
Jak si může firma chránit své ochranné známky?
Prostřednictvím registrace.
Platí registrace známky v dané zemi také mezinárodně?
Práva jsou omezena na území, kterého se týkají tzn. platí
teritoriálně, pokuď se známka nepovažuje za známku
známou.
Kdo může žádat o registraci OZ?
Fyzická nebo právnická osoba.
Je registrace povinná?
Jaké náklady jsou spojené s vytvořením a používáním OZ?
Není, ale doporučuje se.
Mohou to být náklady spojené s vytvořením loga, průzkumem
(rešerší), náklady spojené s registračním procesem, které
se liší podle počtu zemí, výrobků a služeb a náklady na
zastupování, které ušetří hodně času a enerie.
Jak dlouho registrace trvá?
Obvykle v rozsahu tři měsíců do 2 let.
Jak dlouho je chráněna registrovaná OZ?
Je dostačující registrace obchodního jména?
Obchodní jméno v obchodním rejstříku není automaticky
chráněno ochrannou známkou.
Obvykle na 10 let a registraci lze opakovaně prodloužit.
Na území ČR požívají ochrany
národní ochranné známky (NOZ) - zapsané v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem
průmyslového vlastnictví (ÚPV), zdroj: www.upv.cz
mezinárodní ochranné známky (MOZ) - s účinky pro Českou republiku zapsané v rejstříku
vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví „WIPO“ v Ženevě, na základě
mezinárodní přihlášky ve smyslu madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo
obchodních známek a nebo protokolu k Mardidské dohodě, zdroj: www.wipo.int
ochranné známky Společenství (OZS) – CTM Comunity Trade Mark, zapsány v rejsříku
vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu „OHIM“ v Alicante, podle nařízení Rady
Evropských společenství o ochranné známce Společenství, zdroj: oami.europa.eu
všeobecně známé známky - na území České republiky všeobecně známé ve smyslu článku 6bis
Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a článku 16 Dohody o obchodních
aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS)
Způsoby přihlašování:
národní cestou, regionální cestou, mezinárodní cestou (výhody x nevýhody)
Třídníky
Seznam výrobků a služeb:
Nejrozšířenější systém = Mezinárodní třídění výrobků a služeb (podle Niceské dohody)
Celkem: 34 tříd pro výrobky a 11 tříd pro služby – administrativní charakter
Ochranná známka je registrována pro určité výrobky a služby
Seznam nelze po podání přihlášky rozšiřovat.
Ochrana není absolutní – vztahuje se na V a S zapsané a podobné.
Obrazové třídění:
Nejrozšířenější systém = Mezinárodní třídění obrazových prvků (Vídeňské třídění)
Vídeňské třídění dělí obrazové prvky na: třídy, oddíly a sekce
Zatřídění do obrazových prvků provede úřad na základě přílohy
ÚPV x zástupce
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV):
Historie Úřadu sahá až do roku 1919 - Patentový úřad
Ústřední orgán státní správy
V čele Úřadu je předseda - jmenuje a odvolává vláda.
Vede rejstřík ochranných známek, vydává Věstník průmyslového vlastnictví.
Přehled správních poplatků: Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, viz. příloha.
www.upv.cz
Patentový zástupce:
je zapsán v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora a má od Komory osvědčení pro výkon
činnosti.
seznam patentových zástupců: http://www.patzastupci.cz/
v některých státech povinný místní zástupce
Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích
Databáze a rešerše
Vídeňské třídění ochranné známky
3.1.2
Lvy heraldičtí
3.1.22
Zvířata série I s přední tlapou spočívající ne erbu nebo
jiném předmětu
5.7.2
Klasy obilnin /pšenice, žito, ječmen atd. s výjimkou 5.7.4./
27.3.11
Písmena nebo číslice představující rostlinu
27.5.4
Písmena přikrášlená nebo vyzdobená kresbami
27.5.9
Skupiny písmen ve zvláštním provedení
27.5.12
Písmena zkrášlená nebo uzavřená písmeny, číslicemi
nebo obrazovými prvky
5.7.2
Klasy obilnin /pšenice, žito, ječmen atd.
s výjimkou 5.7.4./
25.3.25
Jiný prodloužený povrch
27.3.11
Písmena nebo číslice představující
rostlinu
27.5.2
Písmena psaná ve dvojí kontuře
27.5.19
Písmena v přečnívajícím provedení
5. REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY
Proces řízení
Přihlašovatel - předběžná rešerše - žádost o registraci OZ
Podání přihlášky: formální průkum, věcný průzkum
Při splnění zákonných podmínek
= zveřejnění přihlášky (Věstník) – námitkové řízení – zápis ochranné známky
Sporná a opravná řízení (před zápisem ochranných známek)
Podání, náležitosti, oprávněné osoby, důkazy
začínají: podáním námitek / připomínek
končí: zpětvzetí – zastavení řízení, zamítnutí námitek – zamítnutí přihlášky (úplně / částečně)
rozdíly: připomínky x námitky
Výhody x nevýhody
Sporná a opravná řízení (u zapsaných ochranných známek)
Podání návrhu
Návrh na zrušení (ex nunc) x prohlášení neplatnosti (ex tunc)
Řádné užívání, zdruhovění, klamání veřejnosti
Opravná řízení OZ
DĚKUJI ZA POZORNOST