Obklopte se tepelnou pohodou Ložnice – místnost pro

Komentáře

Transkript

Obklopte se tepelnou pohodou Ložnice – místnost pro
1 | 2004
PENÍZE
Úvěry pro každého /str. 10/
Kupujeme
vlastní byt
BYDLENÍ
Na návštěvě
u Aleny Antalové /str. 16/
VOLNÝ ČAS
Eva Jiřičná –
sklo, ocel a světlo /str. 32/
Obklopte se tepelnou
pohodou
Ložnice – místnost pro uvolnění
ceny vč. DPH
Vážená(ý) paní(e),
dovolujeme si Vám předložit exklusivní nabídku, která je určena pouze čtenářům
magazínu Raiffeisen (nebo Buřinka). Mate jedinečnou možnost získat mobilni
telefon za velice výhodnou cenu včetně aktivačního poplatku.
Mimořádná
cena pro Vás
Mimořádná
cena pro Vás
Mimořádná
cena pro Vás
999,-
499,-
Motorola C 450
Nokia 3410
Rozměry: v-š-h (mm): 115 x 49 x 23
Hmotnost s baterií: 110
Pohotovostní doba (max./hod): 260
Doba hovoru (max./min): 250
Vibrační vyzvánění, Hodiny, datum,
budík, kalkulačka, hry
Rozměry: v-š-h (mm): 100x44x21
Pohotovostní doba (max./hod): 230
Doba hovoru (max./min): 320
Grafický barevný displej
Odhad ceny hovoru
Vibrační a polyfonické vyzvánění
MMS, GPRS, podpora WAP, Hodiny,
budík, datum, kalkulačka, kalendář, hry
Cena zahrnuje:
mobilní telefon Motorola C 450, Nokia 3410,
Nokia 3510i, nebo Siemens M 55
aktivační poplatek
1999,-
Mimořádná
cena pro Vás
1499,Nokia 3510i
Rozměry (mm): 118x50x17
Pohotovostní doba (max/hod): 312
Doba hovoru (max/min) 250
Grafický barevný displej
polyfonické vyzvánění, vibrační vyzvánění
MMS, GPRS, podpora WAP, Hodiny,
budík, datum, kalkulačka, kalendář, hry
Siemens M55
Rozměry v-š-h (mm): 101x46x21
Pohotovostní doba (max./hod): 250
Doba hovoru (max./min): 300
Grafický byrevný displej
Polyfonické vyzvánění, Vibrační vyzvánění
MMS, GPRS, podpora WAP
Hlasový záznamník, hlasový odposlech
Hodiny, budík, datum, kalkulačka,
kalendář, hry
Tarif 80
80 minut ZDARMA každý měsíc na volání již v rámci paušálu
jednotné sazby po celý den, účtování po vteřinách
hovory do vlastní sítě za 2,70 Kč, hovory do ostatních sítí
včetně pevné linky za 5,50 Kč, SMS 1,70 Kč - cena bez DPH
Chcete-li využít této speciální akce navštivte kteroukoli z našich poboček, nebo zavolejte na infolinku
605 330 000, kde s Vámi vyřídíme veškeré formality a vybraný produkt Vám zašleme ZDARMA domů.
Infolinka je v provozu každý pracovní den od 9 do 18 hodin.
Akce platí do vyprodání zásob
Podmínkou této nabídky je uzavření Účastnické smlouvy na 24 měsíců se společností
T-Mobile Czech Republic a.s. a složení vratné zálohy na měsíční paušál ve výši 500,(záloha je vratná a bude vyúčtována ze strany operátora po ukončení smlouvy).
3A•MALO I VELKOOBCHOD GSM TELEFONY A PŘÍSLUŠENSTVÍM•SERVIS•VÝKUP•BAZAR
Říčany u Prahy (velkoobchod, autorizované servisní a montážní středisko), Černokostelecká/Husova 74, tel.: 605 210 210,
602 314 062, 323 605 003 • Praha 4, Modřany - OD Julius Meinl, Sofijské nám. 3400, tel.: 605 210 212, 244 403 220 • Praha 4,
Lhotka, OD DELVITA, Vavřenova 1172, tel.: 241 492 779 linka 24, 602 666 768 • Pardubice, Třída míru 2670 (vedle Alberta),
tel.: 466 513 027, 603 213 830 • Kolín, Kutnohorská 40 (vedle obchodní akademie v bývalé budově Komerční banky),
tel./fax: 321 717 417, 603 547 500 • Kutná Hora, Šultysova 167 (u Morového sloupu), tel.: 327 525 488, 603 547 503
www.3a.cz • e-mail: [email protected] • Infolinka: 605 330 000
OBSAH
PENÍZE
06 Anketa osobností
Ptáme se vás
08 Krok za krokem
Kupte si byt do osobního vlastnictví
10 Finanční poradenství
Úvěr HORIZONT
11 Finanční poradenství
Úvěr SPEKTRUM
12 Finanční poradenství
Úvěr PREMIUM
13 Tipy a triky Specialisty
Nové obchodní podmínky
BYDLENÍ
Převod bytu do osobního vlastnictví
nalistujte na str. 8
14 Nové všeobecné obchodní podmínky
Spoření GLOBAL je pro každého
16 Na návštěvě
Alena Antalová mezi houpačkami
20 Váš byt
Obklopte se tepelnou pohodou
22 Váš byt
Místnost pro uvolnění
25 Názor architekta
Jak snížit rizika při přípravě výstavby vlastního domu
26 Specialista radí
Šití rolety
28 Zahrada
Nákup pokojových rostlin
30 Příběhy
Obklopte se tepelnou
pohodou na str. 20
Jaká je správná hygiena spánku
v ložnici? Čtěte na str. 22
Spořit se vyplatí i důchodcům
31 Hezké věci
Speciality v kuchyni
VOLNÝ ČAS
32 Středem pozornosti
Sklo, ocel a světlo
34 Středem pozornosti
Madagaskar a jiné obrazy
35 Specialista pomáhá
Nadstandardní péče o handicapované děti
37 Soutěž o ceny
Vyhrajte ceny za sto tisíc korun
38 Dětem
K čertu s knihou
39 Křížovka
40 Aktuálně z regionů
Jak udělat radost? Navštivte čítárnu
U čerta s knihou na str. 38
Tiráž
SVĚT BYDLENÍ
časopis pro klienty Raiffeisen stavební spořitelny
Číslo Svět bydlení 1/04 Ročník desátý Předseda redakční rady Daniela Škarková Centrála stavební spořitelny Koněvova 99, 130 45 Praha 3
Bezplatná infolinka 800 11 22 11 Internet www.svet-bydleni.cz E-mail [email protected]
Adresa Svět bydlení, P. O. BOX 138, 635 00 Brno Vydává Raiffeisen stavební spořitelna a. s., Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3 a Computer Press, a. s.,
nám. 28. dubna 48, 635 00 Brno Šéfredaktor Pavel Pospíšil Editor Radek Holík Redakce Ivana Jakubcová, Hana Kamenická, Lenka Kosová, Jaroslav
Lohninský DTP Stanislav Luzert Foto Petr Bubeníček Distribuce Computer Press, a. s. Vedoucí obchodního týmu Rudolf Volný Produktová
manažerka Alexandra Poláková, tel. 225 273 930-3 Evidenční číslo registrace MK ČR č. 66/78 E-mailové adresy redakce a obchodního týmu jsou
tvořeny podle vzoru [email protected] Kompletní kontaktní informace naleznete na www.svet-bydleni.cz. Fotografii na titulní stranu
poskytla firma TOP OFFICE. Zdroje fotografií (archiv): TOP OFFICE, ČTK, LASSELBERGER, G-SERVIS, RAKO, STUDIO PARADISE.
Svět bydlení 1/04
3
ÚVùR
PODLE VA·ICH MOÎNOSTÍ.
ÚVùR SPEKTRUM
Díky nastaviteln˘m splátkám mÛÏete s úvûrem SPEKTRUM v klidu splácet i Ïít. Staãí naspofiit jen 20 %
z ãástky, kterou si chcete pÛjãit, a otevfie se Vám celé spektrum moÏností, jak své bydlení vylep‰it.
Od men‰í rekonstrukce aÏ po stavbu domu. Splátky se pfiitom pfiizpÛsobí Va‰im souãasn˘m i budoucím
finanãním moÏnostem.
Poraìte se u svého finanãního poradce.
Infolinka: 800 11 22 11, www.rsts.cz
Raiffeisen
STAVEBNÍ SPOŘITELNA
Raiffeisen
LEASING
Finanãní skupina Raiffeisen
Raiffeisen
BANK
ÚVODEM
Vážení klienti a přátelé
naší stavební spořitelny!
Mimořádný rok pro český systém stavební-
Rok 2003 byl pro Raiffeisen stavební spořitelnu
ho spoření skončil. Veřejná diskuse o státní
rokem úspěšným také z dalších hledisek:
podpoře stavebního spoření a novele zákona
Získali jsme 1. místo v soutěži „Rhodos 2003“
o stavebním spoření nám přinesla výjimeč-
za nejlepší firemní image v kategorii stavebních
ný výsledek. Raiffeisen stavební spořitelna
spořitelen. Toto vyznamenání se opírá o anket-
uzavřela v roce 2003 celkem 218 000 nových
ní šetření mezi 500 českými špičkovými mana-
smluv o stavebním spoření, což je více no-
žery, provedené renomovaným institutem pro
vých smluv než v letech 1995 – 1998 dohro-
výzkum trhu.
mady. Kromě vyššího počtu smluv ve srovnání s rokem 2002 vzrostla také jejich průměrná
V roce 2003 jsme dosáhli zisku ve výši 80 milio-
cílová částka o více než 50 %. Hodnotím tento
nů Kč, což odpovídalo našemu očekávání.
výsledek jako důkaz důvěry klientů v Raiffei-
Bilanční suma vzrostla o 30 % na 30 mld. Kč
sen stavební spořitelnu.
především díky spořivosti našich klientů.
Cílem vlády při tvorbě novely zákona o sta-
Půjčky ve formě úvěrů na bytovou výstavbu
vebním spoření je snížení výdajů státního
pro fyzické a právnické osoby získaly během
rozpočtu na stavební spoření na polovinu ku-
loňského roku na dynamice. Zejména v oblasti
mulativně během příštích deseti let a také při-
financování investorů, družstev a obcí při pro-
způsobení zákona evropským normám. Po-
jektech bytové výstavby má Raiffeisen stavební
slanecká sněmovna schválila novelu zákona
spořitelna vedoucí postavení na trhu.
o stavebním spoření dne 26. září 2003 s účinností od 1. 1. 2004. Hlavní změny, které již byly
Děkuji za projevenou důvěru vám všem, kteří
v novinách zevrubně komentovány, jsou tyto:
jste se rozhodli a hodláte řešit svou bytovou si-
- snížení státní podpory z 25 % na 15 %,
tuaci s naší stavební spořitelnou.
- zvýšení vyměřovacího základu z 18 000 Kč na
20 000 Kč ročně,
Věřím, že oceníte naše nové úvěrové produkty,
- prodloužení minimální doby spoření z 5 na 6 let.
které jsme pro vás na letošní rok připravili. Jistě si
Jsem přesvědčen, že stavební spoření bude
z nich každý z vás vybere ten nejvýhodnější
i nadále velmi perspektivním finančním pro-
podle svých představ a finančních možností.
duktem pro občany.
Mag. Kurt Matouschek
předseda představenstva
a generální ředitel
Svět bydlení 1/04
5
PENÍZE
Anketa osobností
Ptáme se vás
Uzavřeli jste do konce roku 2003 smlouvu o stavebním spoření a využili tak výhodnějších
smluvních podmínek? Proč jste tak učinili/neučinili?
Jitka Zelenková, zpěvačka
Pavel Vítek, zpěvák
Monika Absolonová, herečka a zpěvačka
ANO
ANO
NE
Stavební spoření jsem v loňském roce uzavře-
V loňském roce se mi naskytla možnost
Loni jsem smlouvu o stavebním spoření
la na radu své kamarádky. Ta mi princip spo-
koupit byt patřící rodičům. Proto jsem pro-
neuzavřela. Mám totiž už jednu smlouvu,
ření a jeho výhody dobře vysvětlila. Navíc,
středky ze stavebního spoření ze smlou-
kterou jsem uzavřela před čtyřmi lety právě
člověk musí v každém věku zvažovat způso-
vy uzavřené před lety použil na nákup to-
u Raiffeisen stavební spořitelny, protože mi
by spoření. Pro lidi v mém věku je z ekono-
hoto bytu. Ihned jsem pak uzavřel novou
to tehdy připadalo výhodné.
mického hlediska doporučováno spořit právě
smlouvu o stavebním spoření, abych si
tímto způsobem. Proto jsem se rozhodla vyu-
zajistil výhodnější podmínky ke spoření
žít výhodnějších smluvních podmínek.
i v dalších letech.
Inzerce
Představte si
dokonalý a spolehlivý
izolační systém
Nejširší nabídka izolačních materiálů na českém trhu
• Izolace podlah, stropů a příček
• Izolace plochých i šikmých stře
• Zateplení fasád
• Technické a průmyslové izolace
Tepelné, zvukové a protipožární izolace z minerálních vláken
6
www.svet-bydleni.cz
S a i n t - G o b a i n O r s i l s . r. o . Č e r m á ko v a 7 , 12 0 0 0 P ra h a 2 - V i n o h ra d y
t e l . : 2 21 4 2 9 610 , fa x : 2 21 4 2 9 677 , w w w. i s ov e r. c z , e - m a i l : i n fo @ i s o v e r. c z
PENÍZE
Krok za krokem
Kupte si byt do
osobního vlastnictví
Převod bytů do osobního vlastnictví je stále velmi aktuální téma. Tato problematika je
předmětem velkého množství dotazů a vyvolává řadu nejasností.
Ve většině případů se převod týká dvou dru-
dům koupí. Založení bytového družstva není
Nabyvatel bytu tímto aktem přebírá poměr-
hů bytů. Jsou to byty ve vlastnictví měst a obcí
tak složitá záležitost, jak by se na první po-
nou část závazků družstva, které vznikly za
a byty družstevní. Problematika těchto převo-
hled zdálo. Pokud jde všechno podle zákona
účelem oprav nebo rekonstrukce domu. Sna-
dů je shrnuta v zákoně č. 72/94 Sb., o vlast-
a nařízení, může jít o snadnou věc.
hou státu je současně s převody bytů převá-
nictví bytu. Protože součástí bytové jednotky
Družstevní byty
domy, popřípadě přilehlé pozemky. Překáž-
vlastník jednotky též spoluvlastníkem domu,
U převodu družstevního bytu je nutno po-
kou často bývají nedořešené restituce a s tím
popř. pozemku. Z tohoto spoluvlastnictví vy-
dotknout, že se nejedná o prodej vlastnictví
související soudní spory.
plývá povinnost podílet se na opravách a údrž-
bytu, ale o převod členských práv a povin-
bě společných částí domu.
ností v družstvu. Pokud někdo přenechá za
Způsoby financování
odstupné družstevní podíl a s ním spojená
Na koupi obecního nebo družstevního bytu
Byty měst a obcí
užívací práva k bytu, nový vlastník tohoto po-
lze použít úvěr ze stavebního spoření, nebo
Byty ve vlastnictví měst a obcí jsou nabízeny
dílu se stává současně členem družstva a uži-
hypotéku. Nabyvatel družstevního bytu po-
k odkoupení do osobního vlastnictví jednotli-
vatelem bytu, nikoli vlastníkem! O převod do
třebuje pro oba druhy úvěrů smlouvu o pře-
vým uživatelům, a to za cenu, která se stano-
osobního vlastnictví je nutné žádat družstvo.
vodu družstevního bytu do osobního vlast-
vuje dle vyhlášek jednotlivých měst. Většinou
se jedná o výpočet vycházející z podlahové
plochy bytu. Cena za metr čtvereční se liší
město od města, pohybuje se v rozmezí od
jednoho do pěti tisíc Kč. Standardně jsou prodávány buď jednotlivé byty, nebo celé domy.
Za účelem koupě takového bytového domu je
vhodné vytvořit bytové družstvo, které tento
8
dět na jednotlivé nabyvatele i pozemky pod
je i poměrná část společných prostor, stává se
www.svet-bydleni.cz
Infobox
Poplatky při převodu družstevního bytu
Správní poplatek družstvu – dle ceníku
jednotlivých družstev (cca 1 000 Kč).
Ostatní poplatky – poplatek za vyřízení
úvěru dle ceníku banky nebo stavební
spořitelny.
nictví a vyčíslení zbytku úvěru (anuity), popř.
dotací připadajících na tento byt.
V případě obecního bytu budete potřebovat
smlouvu o kupní smlouvě budoucí. V této
smlouvě musí být přesně vyčíslena prodejní
cena a podrobně specifikovány podmínky, za
kterých ke koupi dojde. Smlouvu žádejte na
příslušném magistrátu nebo obecním úřadě.
Krok za krokem
PENÍZE
Náležitou smlouvu poté dodáte finančnímu ústavu, který jste si pro danou operaci vybrali, společně s potřebnými podklady pro vyřízení úvěru. Mimo jiné budete muset doložit podklady nutné k zjištění bonity
a zajištění návratnosti finančních prostředků. Pokud splňujete všechny
podmínky, získáte příslib úvěru. V takovémto případě už jenom uzavřete kupní smlouvu a provedete vklad vlastnického a zástavního práva (je-li zástava vyžadována). Vybraná banka následně převede finanční prostředky na účet prodávajícího a byt je váš.
Jaroslav Lohniský
Infobox
Daňové povinnosti
Ačkoliv daň z převodu nemovitosti platí vždy prodávající, noví nabyvatelé bytů se také této daně obávají. Zákon č. 357/92 § 20 odst. 6g
přesněji specifikuje placení daně z převodu nemovitosti. V případě,
že se jedná o bezúplatný převod bytu do osobního vlastnictví, daň
z převodu nemovitostí neplatí ani jeden z účastníků řízení.
Převodem bytu do osobního vlastnictví se nový majitel stává vlastníkem nemovitosti a je povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Tuto daň je povinen řádně platit. Jedná se o daň v řádu několika stokorun ročně.
Poplatky při převodu
obecního bytu
Správní poplatek obci – města většinou účtují pouze kolek v hodnotě 500 Kč za vklad do katastru.
Daň z převodu nemovitostí – města jsou od této daně osvobozena.
Ostatní poplatky – cena za vyřízení úvěru, dle platného ceníku jednotlivých bank.
Jak založit bytové
družstvo?
1 Přípravný výbor
Přípravný výbor musí připravit všechny potřebné dokumenty
k založení družstva. Lidé v tomto výboru by měli být odměněni, protože věnují přípravě mnoho času a energie.
2 Výpočet ceny podlahové plochy (m2)
Přípravný výbor rozpočítá cenu domu na cenu za metr čtvereční podlahové plochy. Násobkem výměry jednotlivých bytů a poměrné části společných prostor získá cenu za jednotlivé byty.
Tato cena se stane členským vkladem budoucích družstevníků.
3 Ustavující schůze
Na ustavující schůzi zvolí členové své představenstvo a schválí
stanovy družstva. Z ustavující schůze musí být učiněn notářský
zápis.
4 Registrace družstva na ministerstvu vnitra
Členové nově zvoleného představenstva musí provést registraci
družstva zápisem v obchodním rejstříku u příslušného soudu.
V některých případech se stává, že se všichni nájemníci nedohodnou a část jich odmítne do družstva vstoupit. V tomto případě je potřeba cenu takových bytů rozpočítat mezi ostatní a o tuto
částku navýšit členské podíly. Družstvo koupí celý dům a zároveň převezme původní nájemní smlouvu k těmto bytům.
Inzerce
5 Vklad členských podílů
Členové družstva budou vyzváni ke složení členských podílů.
Na základě této výzvy mohou členové jednat s bankou o hypotéce, nebo se stavební spořitelnou o získání úvěru ze stavebního spoření. Ke koupi domu dojde v okamžiku, jakmile budou
na účtu družstva shromážděny členské podíly.
Svět bydlení 1/04
9
PENÍZE
Finanční poradenství
Úvěr HORIZONT –
bydlení hned a ve vlastním
Toužíte po vlastní střeše nad hlavou, ale veškeré úvahy o změně k lepšímu vždycky skončí
smutným pohledem na stav vašeho bankovního konta?
Je to tak, při průměrném výdělku a běžném provozu domácnosti člověk sotva našetří tolik, aby se mohl stěhovat do vlastního.
A když pak přijde výhodná nabídka například k odkoupení obecního bytu do osobního vlastnictví, kde má najednou vzít požadovanou částku?
Rychle splněný sen
Právě pro takové a podobné životní situace je určena jarní novinka Raiffeisen stavební spořitelny – výhodný úvěr HORIZONT. Díky
němu si můžete rychle splnit svůj sen o bydlení, a to i v případě, že
nemáte naspořenou žádnou nebo téměř žádnou hotovost. Pro úvěr
do 150 000 Kč vám postačí jen jeden ručitel, až do částky 300 000 Kč
potřebujete maximálně dva ručitele. Nulová akontace však není
jeho jedinou výhodou.
Úrok o polovinu nižší
Úvěr HORIZONT můžete použít nejen pro pořízení bydlení do osobního vlastnictví, ale na rozdíl od klasické hypotéky také třeba na výhodné získání družstevního bytu, nebo pro financování rozsáhlejší
rekonstrukce vašeho domova. Přitom úrok je o polovinu nižší než
Koupě bytu do osobního vlastnictví
je správným krokem k lepšímu bydlení
u běžných bankovních půjček. Zanedbatelná není ani možnost úvěr
kdykoliv splatit, a to bez jakýchkoliv finančních sankcí.
Raiffeisen stavební spořitelna vám navíc garantuje, že splátky úvěru HORIZONT mohou být s ohledem na vaše finanční možnosti
po celou dobu splácení minimální.
ÚVùR HORIZONT
BYDLETE
HNED A VE VLASTNÍM
Zajištění úvěru HORIZONT
1) Pořízení nemovitosti včetně následné modernizace
do 150 000 Kč včetně
1 ručitel
od 150 000 do 300 000 Kč
2 ručitelé
včetně
nad 300 000 Kč
zástavní právo k pojištěné nemovitosti s vinkulovaným pojistným plněním ve prospěch RSTS
2) Ostatní účely dle zákona a podmínek RSTS
zástavní právo k nemovitosti, pojištění nemovitosti s vinkulovaným pojistným
plněním nad 300 000 Kč nezajištěné částky
Výhody úvěru HORIZONT:
- akontace již od 0 % do 20 % překlenovacího úvěru
- úroková sazba 5,4 % ročně
- k řešení bytové situace bez vlastních úspor
- použitelný i pro získání družstevního bytu
- možnost kdykoliv předčasně splatit úvěr
- nejnižší splátky s dlouhou dobou splatnosti
10
www.svet-bydleni.cz
PO¤IëTE
SI SVÒJ BYT I BEZ ÚSPOR.
Finanční poradenství
PENÍZE
Úvěr SPEKTRUM –
úvěr podle vašich možností
Bydlení v podnájmu vám už nevyhovuje a chcete se postavit na vlastní nohy? Čekáte
přírůstek do rodiny a potřebujete prostornější bydlení? Máte sice něco naspořeno, ale
stále to na takovou investici nestačí. Co teď?
Využijte výhod, které vám nabízí úvěr SPEKTRUM s možností nastavení splátek podle vašich potřeb a finančních možností. Finanční
ÚVùR SPEKTRUM
poradce Raiffeisen stavební spořitelny vám pomůže nastavit splátky tak, aby rodinný rozpočet zatížily jen minimálně, takže budete
ÚVùR
moci v klidu splácet i žít.
PODLE VA·ICH MOÎNOSTÍ
Stačí dvacet procent
Podmínkou pro získání úvěru je naspoření alespoň 20 % z částky,
kterou si půjčujete. Tuto sumu ale můžete klidně na své konto vložit jednorázově. Pro úvěr do 300 000 Kč vám bude stačit jeden či
dva ručitelé, při vyšší částce ručíte nemovitostí.
Postupné čerpání
Jestliže se chystáte na budování rodinného hnízdečka svépomocí,
pak jistě oceníte, že úvěr SPEKTRUM lze čerpat postupně, a to po
dobu až 2 roky. Pokud se vám povede neplánovaně získat větší hotovost, můžete bez potíží a jakýchkoliv sankcí úvěr kdykoliv předčasně splatit. Úvěr můžete použít nejen k nákupu nemovitosti, ale také
na pořízení stavebního pozemku, při přestavbách a rekonstrukcích,
nebo třeba pro vypořádání dědictví a společného jmění manželů
v souvislosti s řešením bydlení.
DÍKY
NASTAVITELN¯M SPLÁTKÁM MÒÎETE
V KLIDU SPLÁCET I ÎÍT.
Zajištění úvěru SPEKTRUM
do 70 000 Kč včetně
bez zajištění
nad 70 000 do 150 000 Kč
1 ručitel
včetně
nad 150 000 do 300 000 Kč
2 ručitelé
včetně
nad 300 000 Kč
Mít vlastní střechu nad hlavou
je snem mnoha lidí
zástavní právo k pojištěné nemovitosti s vinkulovaným pojistným plněním ve prospěch RSTS
Výhody úvěru SPEKTRUM:
- úroková sazba již od 6,4 % ročně
- nastavitelné splátky „na míru“
- doba čerpání až 2 roky
- možnost předčasného splacení bez jakýchkoliv sankcí
- ručitelé až do 300 000 Kč
Svět bydlení 1/04
11
PENÍZE
Finanční poradenství
Úvěr PREMIUM –
jednoduchá cesta k úvěru
Potřebujete novou střechu, protože vám prší do domu? Porouchal se vám kotel na teplou
vodu a musíte koupit nový? Rádi byste si pořídili novou plovoucí podlahu? Jak ale všechny
tyto nečekané výdaje zaplatit a přitom nepřestat výhodně spořit?
Pokud už delší dobu spoříte s Raiffeisen stavební spořitelnou, využijte možností, které vám nabízí nový úvěr PREMIUM. Získáte
tak potřebné peníze rychle a bez průtahů, a přitom budete moci
dál výhodně spořit.
Úvěr bez ručitele
ÚVùR PREMIUM
JEDNODUCHÁ
CESTA K ÚVùRU
K tomu, abyste získali úvěr, nebudete potřebovat žádné ručitele,
jako záruka nám postačí vaše dosavadní vklady na účtě stavebního spoření. Nemusíte se obávat žádných průtahů. Všechno půjde
ráz na ráz, žádné zbytečné administrativní kroky, dokonce ani
nemusíte předkládat potvrzení o příjmu (pouze podnikatelé přinesou doklady o bezdlužnosti).
Jak to funguje?
Princip je jednoduchý: Vaše smlouva o stavebním spoření zůstává nezměněna, takže dál spoříte a stále vám na účet přibývají úroky i státní podpora. Na úvěr PREMIUM pak uzavřete
smlouvu novou. Tento úvěr s velmi výhodným úrokem získáte naprosto bez problémů, protože můžete ručit již naspořenou částkou ze stavebního spoření.
Výhody úvěru PREMIUM:
- akontace již od 0% do 20%
- úroková sazba 5,8 %
- nepotřebujete ručitele
- nepředkládáte potvrzení o příjmu
- možnost splatit úvěr kdykoliv
S novou koupelnou se vám bude
mnohem lépe bydlet
12
www.svet-bydleni.cz
ZÍSKEJTE
PENÍZE RYCHLE, BEZ RUâITELE
A V¯HODNù SPO¤TE DÁL.
Tipy a triky Specialisty
PENÍZE
Nové obchodní
podmínky
dostávat i nadále státní podporu ve výši 25 %
bou novely mnohá média radila převést stát-
z vkladu, maximálně však 4 500 Kč ročně.
ní podporu ze staré smlouvy na novou ješ-
Jak se mění výhodnost stavebního spoření
od roku 2004?
Zhodnocování
naspořené částky
Smlouvy o stavebním spoření založené
Je možné ponechat peníze u stavební spo-
v roce 2004 a později budou mít následující
řitelny po uplynutí vázací doby? Není-li to
Kde vzít 50 000 Kč?
parametry: Státní podpora bude činit 15 %
možné, co byste doporučili? Jak dále nalo-
Má přítelkyně bude příští rok odkupovat
z vkladů a maximálně 3 000 Kč ročně. Smlou-
žit s asi 140 000 Kč, aby to bylo výhodné,
státní byt do osobního vlastnictví. Cena
va založená v prosinci 2003 dosáhne maxi-
ale bez rizika?
bude asi 50 000 Kč. Nemáme stavební spo-
tě v roce 2003. Ze schválené verze novely
vyplývá, že to stačí udělat až do 31. prosince 2004.
ření, a proto se chci zeptat, zda je výhod-
mální roční výnosnosti 9,3 % (vklady 1 500 Kč
měsíčně po dobu pěti let). Smlouva uzavře-
Peníze na účtu stavebního spoření můžete
nější požádat o kontokorentní úvěr, nebo
ná v lednu 2004 6,9 % (1 667 Kč po dobu šesti
samozřejmě ponechat s tím, že tam budou
si například zažádat o hotovostní úvěr či
let). Rozdíl činí řádově tisíce korun.
zhodnocovány jako na zajímavém termíno-
jinou půjčku u banky, nebo zda existuje
Přesto je stavební spoření i v roce 2004 a dal-
vaném vkladu s tříměsíční výpovědní dobou.
jiná možnost, která by pro nás byla nejvý-
ších letech jedním z nejvýhodnějších a záro-
Pro další výhodné spoření si založte novou
hodnější? V hotovosti budeme mít asi 10 až
veň bezpečných způsobů zhodnocení vkladů.
smlouvu. Staré stavební spoření můžete ne-
20 tisíc Kč.
chat na zhodnocování už naspořené částky.
Nižší státní
podpora
Doporučujeme uzavřít si stavební spoření (se státní podporou k naspořeným pe-
Týká se nižší státní podpora od roku 2004
Převod státní
podpory
i mé smlouvy o stavebním spoření založené
Nestihl jsem nechat převést státní podpo-
mořádně výhodné. Čím dříve začnete, tím
v roce 2003?
ru ze staré smlouvy na novou v roce 2003.
bude překlenovací úvěr kratší a potřebné
Znamená to, že přijdu o vysokou státní
zajištění jednodušší. Kontaktujte fi nanční-
podporu na nové smlouvě?
ho poradce Raiffeisen stavební spořitelny,
Ne. Smlouvy o stavebním spoření se řídí zákonnými podmínkami platnými v době uza-
nězům) a zbytek doplatit z překlenovacího
úvěru, jehož úrokové sazby jsou nyní mi-
který vám navrhne ten nejvhodnější pro-
vření smlouvy. Tyto podmínky platí až do
Ne. Na převedení státní podpory máte čas
ukončení smlouvy. Na svoji smlouvu budete
ještě celý rok 2004. Před konečnou podo-
dukt podle Vašich potřeb a možností.
Nové úvěrové produkty
zkrátí vaši cestu
k lepšímu bydlení.
Pl
do atí o
30 d 1
.6
.
. 2 4.
00
4
VyuÏijte jedineãné nabídky nov˘ch úvûrÛ HORIZONT,
SPEKTRUM a PREMIUM.
Pro vás, na‰e klienty, bez poplatku a se zv˘hodnûnou
úrokovou sazbou 4,9 % p.a.
Více informací o nov˘ch úvûrov˘ch produktech najdete
na straně 10 – 12.
Platí pouze pro klienty, ktefií mají smlouvu o stavebním spofiení uzavfienou
do 31. 10. 2002.
Svět bydlení 1/04
13
PENÍZE
Nové všeobecné obchodní podmínky
Uzavření smlouvy
Spoření GLOBAL
je pro každého
Pokud s námi uzavřete smlouvu o stavebním
spoření podle našich nových obchodních
podmínek, můžete využít výhod produktu
spoření GLOBAL. Získáte tak úročení svých
vkladů 2 % ročně po celou dobu spoření
a současně budete mít garantováno úročení
Od počátku roku
ných zákonem o stavebním spoření přiznána
4,9 % ročně pro úvěr ze stavebního spoření.
2004 začala pla-
v závislosti na době trvání jednotlivých
Způsob spoření si zvolíte sami. Můžete začít
tit novela záko-
smluv. Limit 3 000 Kč pro jednoho účastní-
již od 0,3 % z cílové částky měsíčně. Pokud se
na o stavebním
ka v jednom kalendářním roce však nemůže
vám to zdá málo, pak si zvolte jakoukoliv ji-
spoření. V této
být překročen. Tyto podmínky se týkají pou-
nou vyšší částku, která vám vyhovuje.
souvislosti bych
ze těch smluv, které byly uzavřeny počínaje
vás ráda infor-
rokem 2004.
Využití úvěru
V případě, že plánujete využití úvěru ze sta-
movala o hlavních
změnách,
Změna zákona
vebního spoření v následujících šesti letech,
které z této no-
Změna zákona o stavebním spoření zname-
spořte alespoň 0,5 % z cílové částky měsíčně.
vely vyplývají. Byla upravena především
ná i nutnost přizpůsobení všeobecných ob-
Vždy ale platí, že čím více budete spořit, tím
výše státní podpory na 15 % z naspořené
chodních podmínek stavebního spoření.
rychleji úvěr získáte.
částky v kalendářním roce, avšak maximál-
Proto jsme od 1. dubna 2004 připravili no-
ně z 20 000 Kč. To znamená, že maximál-
vou úpravu všeobecných obchodních pod-
Získání úvěru
ní státní podpora v jednom roce může činit
mínek stavebního spoření, která přináší řadu
Nemůžete čekat tak dlouho a máte část po-
3 000 Kč. Doba spoření byla prodloužena na
zjednodušení a novinek ve stavebním spoře-
třebných peněz již k dispozici? V tom případě
6 let. Důležitou změnou je také skutečnost,
ní se Specialistou. Nové obchodní podmínky
můžete získat úvěr ze stavebního spoření už
že účastník bude mít možnost uplatnit nárok
vytvářejí jedinečnou možnost sjednat si pod-
za 2 roky, je jen třeba vložit na účet hned po
na státní podporu u více smluv. Ta mu pak
mínky spoření přesně podle svých potřeb
uzavření smlouvy o stavebním spoření 40 %
bude v případě splnění podmínek stanove-
a možností.
cílové částky.
Úvěr ze stavebního spoření můžete získat ve
výši až 60 % z cílové částky.
Parametry spoření GLOBAL
Naše nabídka produktu spoření GLOBAL je
určena opravdu všem. Je výhodná pro spoře-
cílová částka
min. 50 000 Kč
minimální měsíční vklad
0,3 % cílové částky
úroková sazba z vkladů
2 % p.a.
úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření
4,9 % p.a.
Pozn.: p.a. - roční úroková míra
Spoření GLOBAL – tabulka výnosů po
6 letech spoření (v Kč)
Měsíční úložka
Suma vkladů za
6 let
Suma státních
podpor za 6 let
Výnos za 6 let
(2 %)
Úspory za 6 let
(2 %)
300
21 600
3 461
4 933
26 533
500
36 000
5 768
8 221
44 221
800
57 600
9 229
13 154
70 754
1 000
72 000
11 536
16 442
88 442
1 200
86 400
13 843
19 730
106 130
1 500
108 000
17 254
24 612
132 612
1 700
122 400
18 000
26 292
148 692
2 000
144 000
18 000
27 610
171 610
2 500
180 000
18 000
29 807
209 807
3 000
216 000
18 000
32 004
248 004
5 000
360 000
18 000
40 792
400 792
Pozn.: Údaje v tabulce jsou pouze orientační a závisí na délce a způsobu spoření.
14
www.svet-bydleni.cz
ní, stejně jako pro získání úvěru ze stavebního spoření i překlenovacího úvěru – a snadno se přizpůsobí právě vašim potřebám.
Ing. Daniela Ostašovová
ředitelka odboru
obchodní strategie
6QiPLEXGRXSHQt]HVYiPL
$NWXiOQtþtVOR2VREQtFK¿QDQFt
V&'520NRXStWHQD
VWiQFtFKRGEĜH]QD
ZZZRVREQL¿QDQFHF]
ÿDVRSLV2VREQtÀQDQFHYiPNDçGì
PďVtFSĢLQiåtQHMYtFHUDGDWLSĪ
]REODVWLURGLQQìFKÀQDQFt
9åHRYDåLFKSHQď]tFKRG$GR=
VWDYHEQtVSRĜHQtWHUPtQRYDQpYNODG\K\SRWpN\
OHDVLQJSHQ]LMQtSĜLSRMLãWČQt~YČU\LQWHUQHWRYp
EDQNRYQLFWYtGDQČVRFLiOQtGiYN\SRMLãWČQt
E\GOHQtP]G\SUiYDY]DPČVWQiQtFHVWRYiQt
683(59ë+2'1e3ġ('3/$71e
S U R N O L H Q W \ 5 D L I I H L V H Q V W D Y H E Q t V S R Ĝ L W H O Q \
SĜLREMHGQiYFHGRGXEQD]DDNþQtFHQX
.Ā
8ãHWĜtWHKQHGGYDNUiWYtFHMDNRSURWLQiNXSXQDVWiQNX.ĀRSURWLVWDQGDUGQtFHQČSĜHGSODWQpKR
1DYtF]tVNiWHLPČVtþQtSĜHGSODWQpþDVRSLVX-DNQDSRþtWDþ
=tVNiWHYtFQHçSRXKìĀDVRSLV
6XSHUSĢHGSODWQp2VREQtFKÀQDQFt]DKUQXMH
‡ [ĀDVRSLV2VREQt¿QDQFHSRNDåGpPLQLPiOQČVWUDQ
‡ [NQLKRYQLĀND2VREQtFK¿QDQFt
VWUDQRGERUQČJDUDQWRYDQêFKUDGDQiYRGĤSURåLYRWQtVLWXDFHNDåGpURGLQ\3ĜLSUDYXMHPHWDWRWpPDWD.RXSČ
QHPRYLWRVWL3RMLãWČQt-DNFK\WĜHQDGRYROHQRX3UiYDY]DPČVWQiQt-DNXãHWĜLWQDGDQtFKDGDOãt
‡ [XQLNiWQt&'520
9]RU\REþDQVNRSUiYQtFKVPOXYY\EUDQp]iNRQ\DY\KOiãN\¿QDQþQtNDONXODþN\¿QDQþQtSURJUDP\SUR
GRPiFQRVWLSRGQLNDWHOHDGDOãtXåLWHþQpLQIRUPDFH
‡ QDYtFSUDNWLFNêåDQRQSURDUFKLYDFLNRPSOHWQtKRURþQtNXNQLKRYQLþN\L&'520
-DNVLMHGQRGXåHSĢHGSODWLW"
7H[WRYRX]SUiYRX6063RãOHWHWH[WRYRX]SUiYXQDþtVOR
1D]DþiWHN]SUiY\XYHćWH6%2)DY\NĜLþQtNSĜLGHMWHVYpMPpQRDDGUHVX
3ĜtNODG6%2)-DQ&HUQ\0RGUD3UDKD3ODWEDSUREČKQH
VORåHQNRXNWHURXYiP]DãOHPH
7HOHIRQLFN\=DYROHMWHQDDY\åiGHMWHVLIDNWXUXQHERVORåHQNX
(PDLOHP3RãOHWHREMHGQiYNXQDSUHGSODWQH#FSUHVVF]'RSĜHGPČWX
HPDLOXQDSLãWHÄ6YČWE\GOHQt³
0ČVtþQtSĜHGSODWQpþDVRSLVX-DNQDSRþtWDþ]DKUQXMHGYČNYČWQRYiþtVODD
6%
$QRPiP]iMHPRSĜHGSODWQpþDVRSLVX2VREQt¿QDQFH
-PpQRDSĜtMPHQt 8OLFHDþS
0ČVWRD36ý 7HOHPDLO .XSRQ]DãOHWHYREiOFHQDDGUHVX
&RPSXWHU3UHVVDVRGGČOHQtGLVWULEXFHþDVRSLVĤQiPGXEQD%UQR
2EGUåtWHIDNWXUXQHERVORåHQNXSUR]DSODFHQtSĜHGSODWQpKR
3ĜHGSODWQpMHQDPČVtFĤRGGDWDSODWE\
âDQRQREGUåtWHGRWêGQĤRG]DKiMHQtSĜHGSODWQpKR
BYDLENÍ
Na návštěvě
Alena Antalová (1972)
Muzikálová a činoherní herečka zůstala po studiu na brněnské JAMU bydlet
v moravské metropoli. Získala zde angažmá v Městském divadle Brno, mezitím si odskočila k několika projektům (muzikál Pinochio s divadlem
Drak z Hradce Králové, Malá noční
hudba v SND Bratislava, Viva musical
v brněnském G-studiu) a do povědomí širší veřejnosti vstoupila jako květinářka Ludmila v seriálu České televize Četnické humoresky. V současné
době opět působí v Městském divadle
Brno, poslední roli získala v Shakespearově dramatu Jindřich VIII. Až do
léta ji plně zaměstná příprava nového
televizního seriálu Pojišťovna štěstí.
nosti proudí denní světlo. „V koupelně trávím
obvykle hodně času. Učím se zde i své herecké role.
Ale většinou si jen tak lehnu do vany, zapálím svíčky, dám si do vody mastičky a někdy se v ní probudím málem až ráno.“ Alenina koupelna, která
vznikla z bývalého pokojíčku pro služebnou,
má originální naivistické pojetí. Světle mod-
Alena Antalová
mezi houpačkami
rou barvu představující nebe doplňuje „trávově“ zelený koberec a dekorativní pestrobarevní ptáci zavěšení u stropu. Nechtěnou
chloubou majitelky je „vytápěná“ koupelnová dlažba, pod kterou nevede podlahové
topení, ale vodovodní přívod do kuchyně.
V koupelně je tedy po celý rok příjemné tep-
Tentokrát jsme zavítali za Alenou Antalovou – muzikálovou lo od nohou.
a činoherní herečkou v současném angažmá Městského divadla Brno, která bydlí v jednom velkém bytě starého cihlo- Pohoda s houpačkou
Přestože zde Alena žije poměrně
vého domu v moravské metropoli.
dlouho,
nemá byt ještě konečnou podobu. Snaží
Ve svém brněnském bytě bydlí Alena již pět
Z původní malé kuchyně Alena vytvořila
let. „Moji rodiče s bratry se odstěhovali do Kana-
prostorné a příjemné centrum dění ve tvaru
dy, protože tam tatínek odešel za prací. V té době
písmene L. Bylo nutné vybudovat novou ku-
měla naše pětičlenná rodina na Slovensku byt. Ta-
chyňskou linku, s jejíž výrobou na zakázku
tínek se za „mečiarovské“ éry chtěl zbavit majetku
však herečka není příliš spokojená. Součás-
na Slovensku a byt prodal. Já jsem v té době žila
tí této obytné prostory je rohový krb (výho-
v Brně, ale neměla k dispozici vlastní zázemí.“
dou bytu je komín v každé místnosti), který
Proto si Alena našla bydlení v domě situova-
hlavně v zimě produkuje teplo a pohodo-
ném v centru města, jehož majitelka nabízela
vou atmosféru. Tu dotváří nové čtyřistalitro-
byty k odkupu do osobního vlastnictví.
vé akvárium zabudované do víceúčelové šat-
se ho, jak sama říká, zařizovat nenásilně.
ní skříně. „Na tomto místě teď trávím hodně času
Z šesti pokojů tři
a sleduji rybičky, které hrají příběhy. Kombinace
Rekonstrukce nebyla příliš rozsáhlá. Původ-
přírodních živlů vody a ohně mi dává nesmírný pří-
ně šestipokojový byt o rozloze 130 m2 se roz-
liv energie. Já svých 99 rybiček krmím a obdivuji,
hodla upravit na třípokojový. Probouráním
ale čistit a udržovat je chodí jeden specialista,“ smě-
čtyř příček vznikly tři velké místnosti a více
je se Alena.
jak o polovinu se zvětšily rozměry koupelny.
16
„Paradoxně byt vypadá po zbourání stěn menší.
Kouzlo nechtěného
Museli jsme udělat také novou elektřinu a topení,“
Aleniným největším dívčím snem byla pro-
říká Alena.
storná koupelna s oknem, kterým do míst-
www.svet-bydleni.cz
Prostorná koupelna s oknem
byla Aleniným největším dívčím snem
Na návštěvě
BYDLENÍ
světová kvalita na českém trhu
PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ KOTLE
PRO BYTY A RODINNÉ DOMY
● modulovaný výkon hořáku
● snadná regulace pomocí termostatu
● rychlá montáž a snadná výměna
za staré typy kotlů
● modely s vestavěným zásobníkem TUV
Výrazným prvkem je rohový krb,
který produkuje pohodovou atmosféru
„Když koupím nebo dostanu nějakou novou věc,
nebude hodit. Odmítli mě se slovy: „Tak si to pro-
nechám ji volně v bytě a ona si sama řekne, kde
sím vás představte...“ Já to ale neumím, teprve až
bude bydlet. Nechám to volně vyplynout. Nespě-
v bytě vidím, jestli ta věc ladí s celkovým charak-
chám. Kdybych měla tři děti, které by musely mít
terem místnosti.“
svůj pokojíček se stolem na psaní, tak bych to mu-
Alena inklinuje k přírodním materiálům
sela dělat jinak.“ Alena miluje houpačky, ide-
a pozitivním barvám, jako je žlutá a oran-
ální pro relaxaci nebo spánek, které jsou na
žová. Žlutá pokrývá obytné stěny, oranžo-
naše poměry ještě stále neobvyklým prv-
vá se objevuje v doplňcích. Své místo v bytě
kem domácnosti. V té Alenině jsou hned
mladé herečky zaujímají i předměty zdědě-
dvě, jedna dokonce dvoumístná.
né po babičce nebo strýci (tkaný koberec či
již od
19 650,Kč (bez DPH)
houpací kůň) a květiny.
Jsem jaká jsem
Pro Alenu se byt stal ostrůvkem jistoty v je-
Velkou měrou jí s úpravou interiéru po-
jím kočovném hereckém životě. „Můj byt je
mohli kamarádi. „Museli se mnou mít trpěli-
hodný,“ hovoří s úsměvem o pozitivní ener-
vost, protože já si nedokážu věci dopředu před-
gii, kterou jí dávají stoleté cihlové stěny.
stavit. Mnoho věcí se muselo několikrát předělat,
Přesto se nepoutá ke hmotnému majetku
aby to odpovídalo mým představám. To platí i pro
a nevylučuje, že za nějaký čas se ocitne na
výběr nábytku.“ Nikoli ojedinělou je historka
úplně jiném místě.
s koupí křesla. „Vybrala jsem si v obchodě křeslo
s dotazem, jestli je můžu vrátit, když se mi do bytu
Radek Holík a Markéta Havelková
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o.
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy
Alena Antalová při nácviku
herecké role
Alena využívá k relaxaci, kromě
houpačky, také houpací křeslo
Inzerce
tel.: 272 191 111, fax: 272 700 618
e-mail: [email protected]
www.buderus.cz
Nabízíme i kondenzační kotle
s úsporou až 20 % plynu
Svět bydlení 1/04
17
www.maxdealer.cz
Siemens A60
Vážená paní, vážený pane,
barevný display
předkládáme Vám speciální nabídku pro čtenáře Světa bydlení.
Máte možnost získat zobrazené telefony za super ceny.
Tuto výhodu Vám přináší AB - plus, max dealer společnosti Eurotel.
Doporučená prodejní cena
ve značkových prodejnách
Eurotel a u všech dealerů
Sady obsahují:
a) dotovaný mobilní telefon se smluvním závazkem 24 měsíců
b) nejlevnější telefonní paušál Relax jen 195 Kč měsíčně
c) 30 minut volání a 30 sms zdarma
d) hovory již od 2,70 Kč na pevnou linku a Eurotel
e) nevyužité volné minuty a sms se převádějí do dalšího měsíce
3 655,- Kč
Cena pro Vás:
1093,- Kč
Inzerované sady získáte tak, že nám sdělíte svoji adresu
telefonicky, případně emailem nebo vyplníte kupón a zašlete
jej na naši adresu. Po ověření Vámi vyplněných dokumentů
obdržíte telefon na dobírku + poštovné 70 Kč.
Neplatíte již žádný další aktivační poplatek.
Nokia 3510i
barevný display
Doporučená prodejní cena
ve značkových prodejnách
Eurotel a u všech dealerů
Akce platí do vyprodání zásob a podléhá
aktuální cenové nabídce Eurotel.
3 655,- Kč
INFOLINKY:
383 323 361, 607 250 505,
e-mail: [email protected]
Cena pro Vás:
1093,- Kč
Kontaktní místa:
Beroun - Hornohradební 96, Č. Budějovice - Hroznová 26,
Chrudim - Široké schody 225, Klatovy - Kpt. Jaroše 48,
Písek - Budějovická 103, Plzeň - Americká 1,
Prachatice - Velké náměstí 39, Praha - Koněvova 141,
Strakonice - Velké náměstí 153, Sušice - Nám. Svobody 168
Vstupenka na Mistrovství
světa v hokeji 2004 pro
prvních 11.000 zájemců.
Platí do vyprodání zásob
vstupenek.
Speciální nabídka pro věrné zákazníky
Eurotel, kteří mají paušální telefonní číslo
déle než 21 měsíců
Nabízíme Vám vyměnit Váš starší mobilní telefon za telefon moderní
a nový. Tato nabídka je skvělá v tom, že Vám zůstane Vaše telefonní
číslo, zůstane Vám starý mobilní přístroj a k tomu získáte pouze nový
telefon. Stejně tak Vám zůstane i Váš původní program
volání, způsob placení, Benefit body a další výhody,
které získáváte od společnosti Eurotel. Tato nabídka je
podmíněna uzavřením a vyplněním smlouvy na 24 měsíců.
Jako bonus za uzavření této smlouvy získáváte tzv. malou
Go sadu, což je telefonní Go karta s přednabitým
kreditem 50 Kč. Tuto sadu získáte jako bonus ZDARMA.
Veškeré další informace získáte na kontaktních místech
a infolinkách uvedených výše. Inzerované ceny platí do
vyprodání zásob a podléhají aktuální cenové nabídce
Eurotel. Zobrazené ceny jsou konečné včetně poplatku
Mobil+.
Nokia
3410
576,- Kč
Nokia
3510i
1 070,- Kč
Nokia
3100
3 070,- Kč
Siemens
A55
576,- Kč
Samsung
C100
1 070,- Kč
Siemens
A60
576,- Kč
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
Žádám o zaslání informací pro získání telefonu
s aktivací v akci pro Svět bydlení.
Žádám telefon s novým číslem
(viz. nabídka nahoře)
Žádám nabídku pro věrné zákazníky
(Mobil+, viz. nabídka dole)
max dealer společnosti
Jméno a příjmení:
Adresa:
Vyplněný kupón
zašlete na adresu:
AB - plus TM s.r.o.
Velké náměstí 153
386 01 Strakonice.
STŘED VAŠEHO DIGITÁLNÍHO SVĚTA
Změna cen vyhrazena. Firmu ProCA připojila na Internet společnost InWay, www.inway.cz. Intel®, Intel Inside®, logo Intel® Inside®, logo Intel® Centrino™, Pentium® a Celeron®
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami Intel Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech a ostatních zemích.
Počítač BRAVE BlueLine s procesorem Intel® Pentium® 4 HT
Kvalitnějšího vzdělávání dosáhnete s počítači BRAVE BlueLine
s procesorem Intel ® Pentium ® 4 s HT technologií.
Společnost ProCA, spol. s r.o. doporučuje pro vzdělání Microsoft ® Windows ® XP.
BRAVE BlueLine H 955
BRAVE BlueLine H 965
cena 26.990 Kč bez DPH
cena 18.420 Kč bez DPH
Počítačová sestava s nejvýkonnějším desktopovým
procesorem Intel® Pentium® 4 3.2 GHz využívající převratnou
technologii Hyper-Threading.
Výkonná počítačová sestava určená pro náročné aplikace
splňující veškeré uživatelské požadavky kladené na moderní
PC sestavu.
• procesor Intel® Pentium® 4 3.20 GHz, HT • Microsoft ® Windows® XP
Home • paměť 512MB DDR, (400 MHz) • VGA ATI Radeon 9200, 128MB
DDR, TVout, DVI • pevný disk Western Digital 120GB Serial ATA, 8MB,
7200 ot. • vypalovací mechanika DVD-R-RW Teac DV-W58G • FDD
1.44MB • ATX Midi Tower • klávesnice a myš
• procesor Intel® Pentium® 4 2.80 GHz, HT • Microsoft® Windows® XP
Home • paměť 256MB DDR, (400 MHz) • VGA NVIDIA GeForce 4, MX440,
128MB, TVout • pevný disk Western Digital 80GB, 7200 ot. • mechanika
CDRW+DVD SONY CRX300, 48x24x48x + 16x DVD • FDD 1.44MB
• ATX Midi Tower • klávesnice a myš
Rozšířená nabídka služeb: Technický servis záruční i pozáruční / Sítě LAN menší a speciální / Poradenské služby a řešení / Služby v oblasti odvirování
počítačů, bezpečnostní problematika zpracování dat a záchrana dat / Krátkodobý pronájem IT. Více informací na www.proca.cz/sluzby.
Více informací o počítačích BRAVE a autorizovaných prodejcích získáte na telefonním čísle: 234 646 777 nebo na www.brave.cz.
V ý r o b c e a d i s t r i b u t o r p o č í t a č ů B R AV E : P r o C A s p o l . s r. o . , V L u ž í c h 8 1 8 1 4 2 0 0 P r a h a 4 , h t t p : / / w w w. p r o c a . c z .
více informací na
www.brave.cz
BYDLENÍ
Váš byt
Obklopte se tepelnou pohodou
Je mnoho variant, jak si doma zatopit. Jednou, již delší dobu využívanou alternativou, je
podlahové vytápění, které zajistí pohodu u tepelně nejcitlivějších míst těla – přímo u nohou.
Všichni se chceme doma cítit co nejpřiro-
u vysokých stropů zbytečnému ohřívání ne-
my plně automatizovatelné, což je výhodou,
zeněji a co nejlépe. Přijít z promrzlých ulic
využitého prostoru a plýtvání energií.
protože při správném nastavení přichází-
domů a odpočívat v teple, které nám vyho-
me rovnou do vyhřátého prostředí, i nevý-
vuje a které nám nezpůsobuje zbytečné pro-
Trvá to trošku déle
blémy. Většina lidí si tak zapne topení a radi-
Úměrně hloubce uložení topného tělesa
átor pustí na plné obrátky. Cirkulace teplého
v podlaze bude trvat prohřátí podlahy na po-
vzduchu z radiátoru rozvíří prach a spolu se
žadovanou teplotu. V případě uložení přímo
snížením relativní vlhkosti vzduchu v míst-
pod podlahovou krytinou se jedná o půlho-
nosti má nepříznivý vliv na naše zdraví. Exis-
dinku prohřevu, u pěticentimetrové vrstvy
tují ale i jiné varianty, jak mít doma teplo
betonu (u poloakumulačních systémů) asi
a přitom netrpět jako u otevřeného krbu.
o dvě hodiny. U dvanácticentimetrové vrstvy betonu (akumulační systém) trvá pro-
Zahřejte nejcitlivější partie těla
hřev kolem pěti hodin. Proto jsou tyto systé-
hodou, protože se tak zvyšuje ekonomická
Podlahové vytápění
Podlahové vytápění zachovává pocit
tepelné pohody díky rovnoměrnému rozvrstvení teplot v místnosti. Teplo stoupá
ke stropu, kde se o 3 až 4°C ochladí, což
odpovídá biologickým potřebám člověka.
Hlavní výhodou podlahového vytápění je
rovnoměrné rozložení tepla ve vertikálních
vrstvách, které odpovídá biologickým potřebám člověka. Přímo u podlahy se teplota pohybuje kolem 24°C a postupně klesá až na
20°C ve výšce dvou metrů. Pociťujeme-li tep-
Druh vytápěného prostoru
Hlavní topení
Temperování
[W/m2]
lo od nohou, sneseme snadno na zbytku těla
chodby, haly, zádveří, WC
o několik stupňů chladnější vzduch, což je
obytné místnosti – obýv. pokoje, ložnice, dětské pokoje
70 až 100
60 až 90
i příjemnější než pocit vyhřátého vzduchu
koupelny, bazény
100 až 150
100 až 150
v úrovni hrudníku a hlavy v kombinaci se
kanceláře, obchody
60 až 100
60 až 90
studenou podlahou. Celkovou teplotu tak
dílny, sklady, garáže, sklepy
60 až 100
60 až 90
můžeme snížit až o dva nebo tři stupně Cel-
skleníky
50 až 100
sia, čímž se vyhneme přetápění místnosti,
20
Orientační hodnoty potřebných výkonů
k podlahovému vytápění a temperaci
www.svet-bydleni.cz
60 až 100
50 až 80
Zdroj: www.revos.cz
Váš byt
BYDLENÍ
Radiátorové vytápění
Horký vzduch sálající z klasického radiátoru stoupá ke stropu, naráží na protější stěnu a ochlazený se vrací k podlaze, což způsobuje pocit průvanu a chladu
od nohou. Dochází k napalování a cirkulaci prachu a vysoušení vzduchu, respektive pokožky.
Přímotop, akumulace nebo
temperace?
Přímotopný elektrický systém disponuje pružnější regulací a rychlejším ohřevem. Výkon
v podlaze se pohybuje mezi 80–120 W/m2.
Teplo u nohou navozuje pocit
pohody, tepla a bezpečí
Trubky podlahového vytápění
před zalitím podlahy
náročnost celého projektu. Nezapomeňme
Podle informací z webových stránek Pražské
ale, že čím déle se podlaha ohřívá, tím poma-
IDEÁLNÍ
PRŮPODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ
leji také chladne!
2 . 6
Dva typy ohřevu
Tento nízký tarif platí po zmíněnou dobu pro
veškerý odběr elektrické energie domácnosti
brat mezi dvěma typy ohřevu – teplovodním
U teplovodního vytápění se do podlahy pokládají měděné nebo plastové trubky, kterými protéká teplá voda. Inkrustace měděných
trubek je minimální, popřípadě se její ná-
kat zvýhodněnou sazbu pro přímé elektrické
vytápění, tzn. 20 hodin nízkého tarifu denně.
1 . 8
U podlahového vytápění si můžeme vya elektrickým.
energetiky lze na tento způsob vytápění zís-
či kanceláře. Tarif je ale možné použít pouze
u podlah konstruovaných jako plovoucí.
0
16
18
20
22
24
26
°C
Vytápění radiátorem je přesným
opakem ideálního průběhu vytápění.
Levnější noční energie
Akumulační systém využívá “noční” energii,
která je levnější. Tu v průběhu noci naakumu-
sledky dají účinně odstranit. Obsluha a ná-
užitých hodin a jsou ekonomicky méně ná-
luje a během dne ji uvolňuje sáláním tepla do
klady na energii budou záviset na zdroji –
ročné než radiátory nebo teplovodní systém.
vytápěných prostor. Ekonomicky je tento způ-
buď je možné se napojit na stávající topný
Na kabelovém vytápění ale nesmí stát náby-
sob ještě výhodnější. Výkon se pohybuje od
systém a nechat podlahy souznít s ohřevem
tek dotýkající se celou plochou podlahy. To
180 do 250 W/m2.
zbytku domu, nebo použít jiný zdroj – napří-
by totiž způsobilo přehřívání topných kabe-
Pokud vyžadujeme jen temperaci podlahy,
klad solární panely.
lů a zkrácení jejich životnosti, takže je nutné
lze použít dvoumilimetrové topné rohože,
Tři druhy různých systémů se dále používa-
si před instalací dobře rozvrhnout rozložení
které zpříjemní dříve studené dlaždice. Jsou
jí u elektrického vytápění: přímotopné, polo-
různého druhu nábytku v místnosti. Také ce-
vhodné i pro renovace podlah, kde není mož-
akumulační nebo akumulační, které se zalé-
lou instalaci nejlépe provede zkušená firma.
né jejich navýšení.
vají různě silnou vrstvou betonu – viz výše.
Hana Kamenická
Ohřevným prvkem jsou topné kabely s odporovým drátem a izolací, nebo topné rohože
ze skelných vláken, v nichž jsou kabely uloženy. Při poruše kabelu se dá diagnostickým
přístrojem přesně určit místo závady.
Dlouhá životnost
Elektrické systémy disponují stejně jako teplovodní dlouhou životností, která odpovídá
minimální životnosti stavby – 30 až 50 let.
U elektrických systémů záleží na počtu vy-
Podlahová krytina
Teplota podlahy
Nejvhodnější krytinou u podlahového
vytápění je keramická dlažba, kámen
nebo mramor. Nevhodné jsou koberce
s pryžovou nebo PVC podložkou. U laminátových a plovoucích dřevěných
podlah se plošný tepelný výkon topného
systému reguluje na 60–80 W/m2.
• Optimální teplota podlahy při sezení
zdroj: http://jiho.ceskestavby.cz
zdroj: www.zdravcentra.cz
je 25°C a při stání a chůzi 23°C.
teplota vytápěné podlahy
by neměla překročit 28°C.
Ideální rozdíl teplot mezi kotníky
a hlavou je do 3°C.
• Maximální
•
Svět bydlení 1/04
21
BYDLENÍ
Váš byt
Malá proměna
ložnice
Barevná proměna:
Barevné variace postelového povlečení
a přehozů navodí zcela nový pocit.
Závěsy mohou naprosto změnit barvu přirozeného světla přicházejícího do místnosti.
Hodně změní vhodně barevný koberec.
Pokud je centrální svítidlo od stropu příliš silné, dát slabší žárovku nebo jiný typ
krytu lustru; u spořících žárovek můžeme při nákupu zvolit přímo intenzitu
a barvu světla.
Polohovatelné lampičky zajistí světelnou
pohodu.
Místnost pro uvolnění
Ložnice je jediným místem v domě nebo bytě, které přímo
musí navozovat pocit tepla a bezpečí a vybízet k odpočinku.
Ložnice by tedy měla být nejen místem ke spaní, ale i k celkové
regeneraci mysli, duše i těla.
Podle toho bychom také měli již při samot-
nebyl zadušen, volbou doplňků a množstvím
ném návrhu stavby či při rekonstrukci bytu
přirozeného a umělého světla. Pokud se roz-
přemýšlet a plánovat, jak si zajistit co největ-
hodneme změnit třeba jenom pár prvků, mů-
ší míru pohodlí. Pokud se totiž taková věc
žeme být příjemně překvapeni.
podaří, budeme se mít po únavném dni kam
Umožnit přístup přirozenému světlu
nebo zajistit dostatek menších lamp či bodových světel.
V ložnici by neměly být více než dvě květiny.
V zimě je základním doplňkem radiátorového vytápění zvlhčovač vzduchu.
Na léto je příjemnější instalovat do oken
sítě proti létajícímu hmyzu.
ny naplněné peřím nebo ovčí rouna. Pro odlehčení spánku si můžeme pořídit přikrývky
vrátit a ráno osvěženi vyrazit do nového dne
Hrajte si s barvami!
například z dutého vlákna, které mají dobré
plni energie.
Nejsnadnější a nejrychlejší změnu v ložnici
tepelné vlastnosti, nepodporují tvorbu pra-
zajistí barevné povlečení, větší množství pol-
chu a dlouho vydrží. Podobná výměna při-
Ticho a teplota
štářů a jejich sladění. Větší investici už před-
krývky, polštáře, prostěradel a povlečení při-
Nejzásadnějším znakem dobré ložnice je ti-
stavuje celková výměna přikrývek a podhlav-
jde zhruba na částku od pěti do osmi tisíc
cho. Izolujte ji tedy od víru městské ulice či
níků. Pokud máme něco podobného v plánu,
korun na jednu postel.
rachotu domovního potrubí. Toho lze docí-
opět se vyplatí se zamyslet. Dnešní trh po-
Podobně lehce se dají vyměnit či přidat lát-
lit zvolením vhodné místnosti nebo zvuko-
skytuje větší nabídku než těžké prašné duch-
kové závěsy. Ať už při celkové rekonstrukci
vou izolací, někdy bohužel pomůže jen přestěhování.
Dalším bodem bude zajištění vhodné teploty
v místnosti, s čímž souvisí i udržení relativní vlhkosti vzduchu. Radiátorové topení dokáže vzduch v místnosti rychle vysušit a to
může kromě vedlejších projevů suché kůže
a s tím spojeného nepohodlí způsobit i dýchací potíže a neklidný „dusivý“ spánek. Pro
spaní jsou samozřejmě vhodnější nižší teploty, kolem 18°C.
Osobní pocit
Konečně třetím bodem, stejně důležitým
jako byly dva předcházející, je osobní pocit
z místnosti. Velice záleží na tom, jaký dojem v nás prostor probouzí. Tento pocit se
dá snadno ovlivnit barevným laděním místnosti, uspořádáním nábytku tak, aby prostor
22
Obrazy mohou místnosti přidat ostřejší
výraz, což se ale nepodaří temnému zátiší
v masivním rámu – takový obraz místnost
spíše zatlumí.
www.svet-bydleni.cz
Odpočinek v ložnici je nejdůležitější
pro celkovou regeneraci mysli, duše a těla
Váš byt
BYDLENÍ
Velká proměna
ložnice
Kromě bodů uvedených u malé proměny
můžeme sáhnout k radikálnějším změnám:
Základní proměnou bude úprava podlahy,
např. zbroušení parket, nahrazení plovoucí podlahy dřevěnou nebo korkem.
Stejně důležitým prvkem je sourodá barva stěn; při jakýchkoliv skvrnách či zbytcích po úpravě, např. rozvodu elektřiny,
by mělo přijít nové vymalování – nejlépe
na bílo nebo odstín teplé barvy.
Pokud nevyhovuje stávající postel ze zdravotního, estetického nebo funkčního hlediska, co nejdříve ji vyměnit; někdy pomůže jen změna rohože a matrace.
nebo při částečné proměně, vždy je nutné si
dopředu všechny barvy rozmyslet. Určující
je barva stěn – podle nich by se mělo řídit vše
ostatní. Pokud mají zdi meruňkový odstín,
nepořizujeme si fialové polštáře a podobně.
Taková kakofonie barev k uvolnění nepomůže. V podobném duchu postupujeme i při výběru ostatních prvků.
Důležitost světla
Na postel můžeme přidat více malých barevných polštářů, které působí útulněji.
Pokud to jde, je lepší se zbavit masivních
skříní, vzdušnější typy dovedou místnost
neuvěřitelně odlehčit.
Proti světlům z ulice i pro možnost odpočinku během dne je vhodné instalovat nějaký typ zatemnění – okenice, rolety nebo
závěsy.
Kromě centrálního světla přidat polohovatelné stolní lampičky pro čtení před spaním i pro navození atmosféry.
Důležitý je také prvek světla. Oproti ostatním
místnostem bytu, jako je pracovna či kuchy-
zeného světla zvenčí, ale úplné zatemnění
ně, nemusí do ložnice přicházet tolik přiro-
není vhodné. Větší roli ovšem hraje světlo
umělé. Centrální ostré světlo ze středu míst-
Hygiena spánku
nosti není pro delší pobyt ideální ani příjemné. Vhodnější je rozmístit na noční stolky
a poličky lampy a bodová světla, která lze
Udržovat lehkou vůni a čerstvost vzduchu
v místnosti – před spaním vždy pořádně
vyvětrat, o nesmyslnosti kouření v ložnici nemluvě.
Při radiátorovém vytápění používat zvlhčovač vzduchu.
Místnost musí působit uklidňujícím dojmem – žádné poházené věci nebo nevyžehlené prádlo.
Barvy a materiály v ložnici by měly navozovat pocit tepla.
podle nálady a příležitosti kombinovat. Zajistí uklidněnou atmosféru a jsou vhodnější
například pro čtení.
Dbejte na pořádek!
Sebelepší sehranost barev, světel a vůní však
nepomůže, pokud si prostředí nedokážeme
uchovat. Mějme tedy na mysli i jistou hygienu spánku – ne ve smyslu čistoty, ale „nerušivosti“. Krabice ležící na zemi, o které každý
večer při cestě do postele zakopneme, knihy,
Těžké duchny nahradit přikrývkami, např.
s dutým vláknem – nevíří a neuchovávají prach.
o nichž jsme přesvědčeni, že nejsou ke čtení,
nebo staré noviny do prostoru kolem postele nepatří. Stejně tak staré věci, které se „bu-
Před spaním si užívat spíše ticha než hudby.
dou jednou hodit“, je lepší odklidit do komo-
V posteli v žádném případě nepracovat,
maximálně lehké čtení.
ry. Všechny tyto „rušiče“ jako by nám totiž
Před spánkem používat spíše menších světel, ztemnění navozuje příjemně unavenou
atmosféru.
dokončeno, něco jsme nestihli. Stejně tak
k posteli nepatří televize ani pracovní starosti. Pokud jsme ochotni se těchto věcí v ložnici vzdát, vytvořili jsme skutečnou místnost
pro uvolnění.
Zajistit přístup ranního světla, jinak se těžko vstává.
Inzerce
Neskladovat knihy kolem postele.
před spaním oznamovaly, že ještě něco není
Hana Kamenická
Svět bydlení 1/04
23
Pravý
zahřeje víc!
Přes všechen pokrok má člověk k přírodě pořád velmi blízko.
Proto se přirozeně obklopujeme přírodními materiály, proto se
nám v jejich blízkosti žije lépe. A proto je pro izolaci Vašeho
domu nejlepší volbou izolační systém z pravé kamenné
vlny ROCKWOOL. Má vynikající tepelněizolační vlastnosti,
chrání proti hluku a chrání proti požáru. Je vodoodpudivý a na
rozdíl od jiných prodyšný. Má všechny vlastnosti, které
pomohou vytvářet tu nejlepší pohodu ve Vašem domě.
www.rockwool.cz
[email protected]
Pravá kamenná vlna
ZELENÁ LINKA
Technické poradenství 800 161 161
Názor architekta
BYDLENÍ
@ Www info
Kde se podrobněji informovat
Pro důkladnou orientaci v problému je
vhodné navštívit webové stránky České
komory architektů na adrese www.cka.cc.
Zde je k dispozici seznam autorizovaných
architektů s vyznačením specializace a adresy i kompletní znění Výkonového a honorářového řádu. Dále interaktivní program pro orientační výpočet přiměřených
cen a řada dokumentů, které pomohou
při přípravě výstavby domu.
tě v průběhu projektu může docházet k takovým úpravám, aby dům vycházel ze skutečných potřeb klienta. Pro každý účel jsou
hledány nejvhodnější materiály a technologie, které budou garantovat nejen funkci, ale
i dlouhou životnost. Výsledkem je zpravidla
Jak snížit rizika při
přípravě výstavby
vlastního domu
Pořízení vlastního domu je poměrně složitý proces s mnoha riziky.
Většina stavebníků je v něm nováčky a podstupuje jej jednou za
život. Přesto jej většinou podstupujeme na vlastní pěst.
daleko kvalitnější dům – často za téměř stejnou pořizovací cenu jako u typového projektu. Peníze vynaložené na pořízení vlastního
projektu se tak zpravidla rychle vrátí.
Věrnost architektovi = snížení rizik
Pro redukci rizik je důležité, aby jeden pečlivě
vybraný architekt provázel jako „advokát klienta“ stavebníka celým procesem přípravy a výstavby domu. Změnou architekta dochází totiž
k nenávratné ztrátě záměrů a informací, které
byly jen okrajově vyřčeny v diskusích mezi klientem a architektem. Hlavním problémem při
změně architekta je však pravděpodobný kon-
Je zajímavé, že daleko jednodušší činnosti svě-
státním znakem, osobním autorizačním číslem
flikt s tzv. Autorským
řujeme odborníkům, ale pro přípravu výstav-
a označením typu autorizace. Poté jsou odpo-
zákonem. Návrh ar-
by a vlastní realizaci domu se cítíme většinou
vědni za práci, kterou dělají pro klienta – odpo-
chitektonického díla
dostatečně kvalifikovanými. Výsledkem jsou
vědni nejen dle obecného zákona, ale také dis-
je z pohledu záko-
stále opakované chyby, které často vedou k zá-
ciplinárně České komoře architektů.
na autorským dílem,
vadám způsobujícím v lepším případě „pou-
které požívá zvlášt-
ze“ dodatečné náklady, v horším případě nena-
Typový projekt – výhoda?
ní
pravitelné snížení užitných vlastností domu.
Nejrychlejším a (zdánlivě) nejlevnějším způso-
a její porušení je kla-
právní
ochrany
bem je zakoupení tzv. typového projektu. Vý-
sifikováno jako trest-
Jak je možné stavět dům
hodou je možnost vidět již postavený dům na
ný čin.
Projektování patří mezi regulovaná povolání.
vlastní oči. Podstatnou nevýhodou je, že pro-
Ing. Arch. Dalibor Borák
V České republice je možno stavět dům pou-
jekt musí být univerzální, upravený pro virtu-
místopředseda České komory architektů
ze na základě projektu, na který bylo vydáno
álního „průměrného stavebníka“. Za nízkou
územní rozhodnutí a stavební povolení. Pro-
cenou stojí skutečnost, že dům je zpravidla na-
jekt předkládaný stavebnímu úřadu musí vy-
vržen z materiálů a technologií, které jsou pro
pracovat autorizovaný architekt nebo autori-
dodavatele stavby nejlevnější, a ne z těch, kte-
zovaný inženýr. Výjimkou, které letos končí
ré by byly pro daný účel nejvhodnější. Zpravi-
platnost, byly osoby s tzv. zvláštní způsobilos-
dla tak lze pořídit za deklarovaných „málo pe-
tí získanou zpravidla před rokem 1989.
něz“ odpovídající „málo muziky“.
Co musí „správný“ architekt mít Ke kvalitě vlastním projektem
Po absolvování vysoké školy musí architekti pro-
Pomalejším a ve fázi projektování dražším
jít povinnou praxí a po úspěšném složení zkou-
způsobem je pořízení vlastního projektu,
šek jsou autorizováni. Ze zákona jsou sdruženi
který je vytvořen pro určité místo a pro přes-
v České komoře autorizovaných architektů. Pro-
ně popsaný způsob života majitelů. Jsou zde
kazují se autorizačním razítkem s propůjčeným
zohledněny názory budoucích majitelů a ješ-
Pozor
na „vícenáklady“
Velkou a častou chybou je snaha snížit
náklady na přípravu stavby změnou projektanta po jednotlivých fázích projektu. Například snaha získat „zdarma“ projekt pro provedení stavby od stavební firmy končí zpravidla nechtěnými změnami
projektu, tzv. vícenáklady a následnými
spory o jejich úhradu. Ostatně ono „zdarma“ jen znamená, že cena projektu je
skryta v ceně některé ze subdodávek.
Svět bydlení 1/04
25
BYDLENÍ
Specialista radí
Šití rolety
Roleta je nejjednodušším druhem žaluzie. K vypočítání
spotřeby látky změřte šířku a výšku okna, přidejte asi 10 %
na sražení a asi 30 cm do délky na připevnění rolety k laťce
a roletové tyči.
3 Po natužení a následném uschnutí látky
naznačte krejčovskou křídou potřebné
rozměry a látku nastříhejte.
6 Z roletové tyče odloupněte papír, který
kryje lepící část. Dbejte na to, abyste látku přilepili rovně. Horní okraj látky naviňte na roletovou tyč.
Jednoduchý návod
na výrobu pěkné rolety
Pomůcky a materiál:
krejčovský metr, pilka, nůžky, brusný papír,
šicí stroj, příslušenství k roletě, látka, sprej
s tužidlem na látku, nitě.
1 Roletová tyč nemusí mít přesný rozměr
okna. Odměřte vzdálenost mezi konzolami a uřízněte tyč na potřebnou délku.
4 Podle obvodu latě našpendlete dolní lem
na rubovou stranu rolety. Před šitím zkuste lať protáhnout našpendleným lemem.
Pokud je lať delší, uřízněte ji pilkou a hrubé konce obruste brusným papírem.
7 Lať vsuňte do dolního okraje a roletu zaZdroj: Převzato z knihy Upravte si byt – tipy, rady, nápady /Perfekt/
věste do konzol.
26
2 Na dobře větraném místě nastříkejte látku tužidlem a nechte uschnout.
5 Lem sešijte rovným stehem. K šití použijte nitě stejné barvy, jakou má látka.
www.svet-bydleni.cz
s garantovaným výnosem
min.
ročně
6%
Praha 6 - Suchdol
Praha 9 - Prosek
Ceny od 32.900 Kč/m2
Ceny od 28.900 Kč/m2
Praha 10 - Horní Měcholupy
Praha 10 - Vršovice
Praha 10 - Zahradní Město
Ceny od 26.900 Kč/m2
Ceny od 37.900 Kč/m2
Ceny od 27.900 Kč/m2
Koupě nového bytu je v této době jednoznačně nejvýhodnější a nejbezpečnější
investicí. Ceny nyní rostou až o 20% ročně. Společnost CENTRAL GROUP má
největší nabídku nových bytů v Praze. Vybírat je možné z více než 2000 zděných
bytů v mnoha lokalitách. Jejich ceny se pohybují od necelých 900 tisíc korun za
kompletní byt připravený k nastěhování. Ceny jsou pevné a konečné. Při koupi
bytu v kterékoliv lokalitě nyní společnost klientům na vyžádání vystavuje
písemné garanční prohlášení. To zaručuje, že na žádost klienta od něj CENTRAL
GROUP převezme byt kdykoliv v průběhu nebo při dokončení výstavby zpět do
nabídky a klientovi se vrátí celá uhrazená částka s výnosem 6% ročně. To je
zhruba 4x více než činí současný výnos na termínovaných vkladech v bankách.
CENTRAL GROUP a.s.
Budějovická 1, 140 00 Praha 4
Infolinky: 261 122 470, 261 122 751
E-mail: [email protected]
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 18 hod.
www.central-group.cz
INFORMAČNÍ CENTRUM
Palác Koruna, Václavské náměstí 1, Praha 1, Tel.: 224 473 067
Otevřeno: PO - NE 9 - 19 hod.
BYDLENÍ
Zahrada
(Hibiscus rosa-sinensis)
K přečkání těchto stresových podmínek spotřebují mnoho energie. Proto od nově zakoupených rostlin neočekávejte hned v prvních
dnech růst výhonů, popřípadě tvorbu květů.
Na nové prostředí si musí nejprve zvyknout.
Dobrá nebo špatná?
Určit kvalitu nabízené rostliny není snadné.
Kromě samotného vzhledu je třeba brát také
v úvahu prostředí v prodejně. Rostlina má být
v čistém květináči, má mít čisté listy a etiketu
Nákup pokojových
rostlin
Pokojové rostliny se dnes nabízejí téměř na každém rohu.
Na nás nakupujících zůstává zodpovědnost při výběru.
s názvem a stručným návodem pro pěstování.
První péče po zakoupení
Květinu si nechejte pečlivě zabalit do několika
vrstev papíru a co nejrychleji přepravte domů.
Pro dobrou aklimatizaci je zprvu nejvhodnější světlejší a teplé místo. Důkladná zálivka je
vhodná po vyschnutí kořenových balů. Pokud
se po dvou týdnech neobjeví u jinak zdravé
rostliny nové přírůstky, je vhodné přidat do
Kde nakoupit
takové prostředí ke správnému růstu v bytě
Květiny bychom měli nakupovat v odborných
nemůžete vytvořit. Nakupujete-li kbelíkové
prodejnách. Lze předpokládat, že tam budou
rostliny, je třeba počítat se zvláštními pod-
rostliny zdravé, ošetřené podle nároků jednot-
mínkami k přezimování těchto rostlin.
zálivkové vody trochu tekutého hnojiva.
Ivana Jakubcová
livých druhů. Prodávající by měli mít odborné vzdělání a měli by umět poradit při výběru
Kdy nakoupit
vhodné rostliny.
Nejlépe se rostliny s přemístěním vyrovnají
Existují také závody specializující se na pěsto-
na jaře nebo v létě, protože v tomto období je
vání určité skupiny rostlin, jako jsou orchide-
nejmenší rozdíl mezi klimatickým prostředím
je, palmy, rostliny deštného pralesa či kaktu-
skleníku, venkovními teplotami a podmínka-
sy. Rostliny přímo prodávají nebo také zasílají.
mi v bytech. Drahé pokojové rostliny neku-
Zásilkový prodej přináší určitá rizika – jednak
pujte v zimě a především se vyhněte otev-
si rostlinu sami nevybíráte a také nevíte, jakou
řeným stánkům. Ve sklenících zahradnic-
újmu utrpí během samotné přepravy.
kých závodů mají květiny ideální podmínky
a prostředí. Světlo, teplota, vlhkost vzduchu,
28
Podmínky stanoviště
voda i výživa odpovídají po celý rok optimál-
Před koupí pokojové nebo balkónové květiny
ně jejich požadavkům. Přeprava a manipulace
si ujasněte, jaké podmínky jí můžete poskyt-
představuje pro rostliny náhlou teplotní změ-
nout. Nekupujte si tedy květinu, která prospí-
nu, jinou vlhkost vzduchu, nedostatek nebo
vá na světlém a chladném stanovišti, když jí
přebytek vody, popřípadě nedostatek světla.
www.svet-bydleni.cz
(Passiflora caerulea)
BYDLENÍ
Příběhy
Návrat k přírodě
Jsem klientkou Raiffeisen stavební spořitelny a vždy se moc těším na
každé číslo časopisu Svět bydlení. Neustále se pak vracím k jednotlivým článkům, abych potěšila alespoň oči, když si nemůžu dovolit
všechno, co v časopise představujete.
Něco málo jsem si ale přeci jen dovolit mohla. Když jsem ukončila první
spoření, vyměnili jsme v našem domečku některé části interiéru a podlahy vybavili koberci. Po čase jsem toho začala litovat, neboť se u mě projevila alergie.
Proto jsem začala snít o podlaze z přírodních materiálů, kterou popisujete v článku Návrat k přírodě (Svět bydlení 2/2003). Moc ráda bych
si pořídila korkovou podlahu. Doufám, že se mé představy splní s pomocí vaší spořitelny. Nyní se rozhoduji, jestli počkám do doby, až mi
skončí spoření, nebo požádám o úvěr.
A. K., Velká Bíteš
Spořit se vyplatí
i důchodcům
Za dopis příspěvek
Dnes je mi 67 let. První stavební spoření jsem si založila ve svých
59 letech, kdy jsem ještě pracovala na zkrácený úvazek. Naspořené peníze jsem chtěla použít na odkup bytu, ve kterém žiji už 35 let. Byt měl
Podělte se s námi o své zkušenosti se zařizováním bydlení
a my zveřejněné příspěvky odměníme hezkým dárkem.
jít tehdy do privatizace, ale ani po pěti letech se tak nestalo. Proto jsem
smlouvu o stavebním spoření prodloužila o další tři roky. Navíc jsem
na účet jednorázově vložila peníze získané z kupónové privatizace –
díky tomu jsem získala 4% úrok, který se počítal od počátku spoření.
V loňském roce mi byl byt konečně nabídnut k odkoupení. Požadovanou částku jsem zaplatila z peněz ze stavebního spoření. Zbytek jsem
uložila na termínovaný vklad, ale vzhledem k nízkým úrokům jsem peníze vyzvedla a opět si založila stavební spoření u Raiffeisen stavební
spořitelny se 3% úrokem.
V budoucnu, dožiji-li se vyššího věku, budu finančně zajištěná, nebo
si budu moci z naspořených peněz zaplatit pečovatelskou službu.
Kdyby se se mnou něco stalo, bude po mě alespoň dědit syn, kterému
jsem z jednoho platu a důchodu nemohla nikdy moc dopřát.
H. Z., Příbram
30
www.svet-bydleni.cz
Vaše dopisy označené heslem Příběhy zasílejte na adresu:
Svět bydlení, P. O. BOX 138, 635 00 Brno.
Nezapomeňte uvést souhlas se zveřejněním vašeho příspěvku.
Zaslané materiály nevracíme.
Těšíme se na všechny příběhy, ve kterých popíšete, jak jste řešili svou bytovou situaci s pomocí Raiffeisen stavební spořitelny.
Hezké věci
BYDLENÍ
Speciality v kuchyni
V kuchyni jistě naleznete vše potřebné pro přípravu pokrmů. Pokud si chcete zpestřit jídelníček
nebo máte jen chuť na „něco nového“, poohlédněte se po speciálních kuchyňských pomocnících.
Víc než káva
Švýcarská kuchyně
Denně čerstvé pečivo
Máte rádi kávu a nespokojíte se jen s oby-
Pojem „fondue“ je odvozen z francouzštiny
K ranní pohodě u šálku kávy patří čerstvé
čejným pressem? Elektrický šlehač Aerolatte
od slova „fondre“ (tavit). Toto švýcarské ná-
pečivo. To si můžete dopřát s toustovačem
od firmy Potten & Pannen - Staněk vám bude
rodní jídlo se připravuje z roztaveného sýra,
HD 2526 značky Philips. Toustovač je kon-
pomocníkem nejen při přípravě mléčné pěny
bílého vína, koření a bylin. Fondue je oblí-
struován tak, aby umožňoval zpracovávat
kávových nápojů. Můžete si tak v klidu do-
benou zahraniční specialitou a každá země
toustový chléb všech tvarů a velikostí. Mezi
mova vychutnat capuccino, latte či frappé.
má pro jeho přípravu své specifické surovi-
zvláštní vlastnosti, které tento model nabízí,
V kuchyni ho využijete i při výrobě drobných
ny. Způsob servírování zůstává téměř stejný.
patří nastavení opakovaného ohřívání, roz-
dezertů, nadýchaných omelet nebo majonéz.
Souprava na přípravu fondue s kahanem se
mrazování, nastavení ohřevu pečiva a vyš-
V létě ho můžete použít pro přípravu alko-
umísťuje doprostřed stolu, kolem jsou do-
ší zdvih držáku chleba pro snadné vyjmutí.
holických i nealkoholických míchaných ná-
plňky připravené ke konzumaci, dezertní
Jistě oceníte i tepelně izolovaný vnější kryt,
pojů. Zakoupit ho můžete ve verzi chrom
talíře s příborem, sklenice a láhev vína. Ne-
elektronický časovač se sedmi polohami a vý-
nebo satin.
rezovou, jedenáctidílnou sadu pro přípravu
suvnou misku na drobky, usnadňující údrž-
fondue si můžete objednat z katalogu Mood
bu a čištění. Toustovač má elektronické bez-
design.
pečnostní vypínání a tlačítko pro přerušení
provozu s vestavěnou kontrolkou.
Ivana Jakubcová
Elektrický šlehač Aerolatte verze
chrom a satin, prodejce
Potten & Pannen,
www.pottenpannen.cz, cena: 890 Kč
Nerezová jedenáctidílná sada na
fondue, prodejce Mood design,
www.mood.cz, cena: 1189 Kč
Toustovač HD 2526, výrobce Philips
www.philips.cz, cena: 1490 Kč
Inzerce
Svět bydlení 1/04
31
VOLNÝ ČAS
Středem pozornosti
Sklo, ocel a světlo
Pravidelné měsíční besedy se známými osobnostmi v sídle stavební spořitelny Raiffeisen se snaží
pomáhat neziskovým organizacím na Praze 3. V lednu byla hostem pořadu osobnost, která má
k bydlení a stavbám obecně velice blízko – architektka světového formátu Eva Jiřičná.
Nová Trojka
ho britského vyznamenání za přínos v oblasti
Průvodcem pořadu je známý kněz Miloš
architektury a designu. Narodila se v Česko-
Szabo. Každý večer je věnován jednomu
slovensku v rodině architekta pracujícího pro
konkrétnímu projektu. Tentokrát přišlo na
Tomáše Baťu ve Zlíně. Její cesta ke studiu ar-
řadu Rodinné a kulturní centrum Nová Troj-
chitektury však nebyla přímočará a snadná,
ka, které nabízí pomoc rodičům malých dětí
její první láskou byla totiž chemie.
při pozitivním ovlivňování jejich vývoje prostřednictvím řady aktivit a kurzů (např. kera-
Zbavena občanství
mická dílna).
Díky své rodině sice měla k architektuře blízko, ale ke studiu ji přiměl spíše negativní po-
Cesta za architekturou
stoj lidí z okolí. Po studiu se Eva Jiřičná do-
Po představení Nové Trojky publikum přivíta-
stala na stáž do Velké Británie, kde ji zastihl
lo Evu Magdalenu Jiřičnou, nositelku nejvyšší-
rok 1968, a záhy byla zbavena občanství. Se
situací se ale vyrovnala po svém a po absolu-
Eva Jiřičná
toriu na Královském institutu pro architekturu si začala budovat pozici výrazné architektky a designérky.
Po studiu ve Velké Británii si vybudovala
pozici výrazné světové architektky a designérky. Je nositelkou nejvyššího britského
vyznamenání za přínos v oblasti architektury a designu. U nás je známá svou stavbou hotelu Josef na Starém Městě. Zajímá
se o hudbu a literaturu.
32
www.svet-bydleni.cz
Soulad oceli a skla
Poznávacím znamením staveb a interiérů
Evy Jiřičné je využití dvou hlavních materiálů – skla jako estetického prvku a oceli jako
prvku poddajného, který sklo usměrňuje
Lávka, jejíž autorkou je Eva Jiřičná,
spojuje stavební komplex IBC Brno
s centrem města
Středem pozornosti
VOLNÝ ČAS
a doplňuje. Nejvíce se využitím těchto mate-
potom rovnou přirovnává k vězení. Podle ní
riálů proslavila při konstrukci schodišť a lá-
je pro bydlení nejdůležitější práce se světlem,
vek pro pěší.
komunikace místností s uživatelem a flexibi-
Na rozdíl od většiny architektů nevidí paní
lita prostoru. A paneláková sídliště neposky-
Jiřičná rozdíl mezi architekturou a designem in-
tují ani jedno.
teriéru. Obojí slouží stejnému účelu, tedy vlo-
I proto, aby česká architektura zase rost-
žení estetické a funkční hodnoty do objektu.
la, učí Eva Jiřičná na Vysoké škole umě-
Ideální spojení tvorby interiérů a exteriérů je
leckoprůmyslové novou generaci českých
11. 5. 2004 – Jiří Janeček
generální ředitel České televize
o veřejnoprávnosti a nezávislosti médií
ale vzácná příležitost, která se paní Jiřičné spl-
architektů a architektek. O svém úspěchu
nila v případě nového hotelu Josef na Starém
ale rozhodnou oni sami, stejně jako o jejím
Městě, který přes čistě moderní pojetí soula-
rozhodlo odhodlání a tvrdá práce.
8. 6. 2004 – Chantal Poullain
herečka
o různých mentalitách národů,
o cizincích u nás
du oceli a skla zapadá do daného prostoru.
@ Www info
Příští termín konání benefice Náš host:
20. 4. 2004 – Marek Eben
moderátor a herec
o moderování a rozhovorech
Radek Holík
Cit pro soulad s historickými stavbami nyní prokazuje společnost Evy Jiřičné při konzervaci prostoru v kostele svaté Anny, kterou provádí ve
spolupráci s nadací Vize 97 manželů Havlových.
22. 6. 2004 – Viktorie Špidlová
manželka premiéra
o vládě a zákulisí české politiky
Těšíme se na vás v konferenčním sále ve
2. podlaží budovy centrály RSTS, Koněvova 2747/99, Praha 3 - Žižkov (přístup
z personální vrátnice vpravo od hlavního vchodu). Svoji účast potvrďte emailem na [email protected] nebo telefonicky na 271 032 901 (pí Báčová).
Změna programu vyhrazena! Aktuální
informace o hostech benefice Náš host
sledujte na webu www.svet-bydleni.cz.
Nelibost s panelákovým vězením
Patnáctileté období rozkvětu české architektury
mezi světovými válkami je u nás opomíjeno.
Přitom české architektuře vydobylo místo
ve světových dějinách umění. Památkáři se
věnují pouze budovám starším více než sto
dvě stě let. Tento fakt paní Jiřičná často kritizuje, stejně jako vyjadřuje nelibost nad rekonstrukcemi některých objektů z tohoto období. Jako příklad „zničených“ budov uvádí
hotel Juliš na Václavském náměstí.
Panelákovou výstavbu modernější historie
Inzerce
NejÏádanûj‰í
rodinné
domy
poleãnost G SERVIS CZ, s.r.o. se vûnuje
otázce bydlení, projektÛ a v˘stavby
rodinn˘ch domÛ jiÏ od roku 1995, ve
kterém jsme jako první v âeské republice
uvedli na trh nabídku typov˘ch projektÛ
rodinn˘ch domÛ. Celou tuto dobu sledujeme potfieby a poÏadavky stavebníkÛ spojené
s touto tématikou. Získané podnûty zapracováváme do nabízen˘ch projektÛ rodinn˘ch
domÛ.
Pro rok 2004 jsme pro Vás pfiipravili
220 typov˘ch projektÛ domÛ. V‰echny domy
lze provést i v zrcadlov˘ch obrazech, takÏe
celková nabídka pfiedstavuje 440 projektov˘ch fie‰ení rodinn˘ch domÛ rÛzn˘ch velikostí
a kategorií. V‰echny návrhy rodinn˘ch domÛ
jsou zpracovány do fáze provádûcího projektu.
Projekt splÀuje náleÏitosti nutné pro
jednotlivé fáze v˘stavby, jak pro fázi pfiípravy
stavby (územní fiízení a stavební povolení), tak
i pro vlastní realizaci stavby.
S
Velk˘ úspûch na‰ich projektÛ spoãívá v jejich kvalitû, rychlosti dodávky
a pfiedev‰ím v nízké cenû. Volba typového projektu je vhodnou, rychlou
a cenovû v˘hodnou formou zaji‰tûní
projektu rodinného domu.
PfiestoÏe se jedná o nejucelenûj‰í
a nej‰ir‰í nabídku projektÛ rodinn˘ch domÛ
na na‰em trhu, víme, Ïe poÏadavky stavebníkÛ
se mohou v detailech ãi ve zpÛsobu uÏívání
domu li‰it od pfiedstav projektanta. Pro tyto
pfiípady poskytujeme individuální poradenství
na pracovi‰tích v Tfiebíãi, Praze a Brnû. Na‰i
odborníci Vám rádi poradí, zda je vhodné
typov˘ projekt dle Va‰ich pfiedstav upravit,
nebo Vám doporuãí ze ‰iroké nabídky této
publikace jin˘ vhodn˘ typ domu.
Pro ty zájemce, ktefií si z na‰í nabídky
z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ nevyberou vhodn˘
rodinn˘ dÛm, zajistíme individuální projekt,
kter˘ bude splÀovat Va‰e pfiedstavy a poÏadavky. Na‰e sluÏby v‰ak nekonãí poskytnutím
kvalitního projektu rodinného domu. Nabídka
spoleãnosti je daleko obsáhlej‰í. MÛÏete vyuÏít sluÏeb z oblasti pfiípravy stavby rodinného domu, projektov˘ch prací i z oblasti realizace domu.
Dále mÛÏete vyuÏít nabídky v˘stavby
Va‰eho rodinného domu stavební firmou ze
sdruÏení firem v rámci programu POROTHERM DÒM Wienerberger. Tímto získáváte
moÏnost kvalitní realizace rodinného domu
s garantovanou kvalitou a zárukami, které
poskytuje tento program. Ve‰keré informace
získáte v publikaci Rodinné domy - projekty
a realizace nebo na www.gservis.cz.
objednávkov˘ kupón
G SERVIS CZ, s.r.o.
Jméno a pfiíjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HASSKOVA 9, 674 01 T¤EBÍâ
Fax 568 840 182
Ulice, ãíslo domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mûsto (obec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SVùT BYDLENÍ
Objednáváme na dobírku barevnou publikaci za 175,- Kã + po‰tovné + balné, moÏno objednat i telefonicky, mailem, faxem
zákaznická linka 568 845 000
Svět bydlení 1/04
33
www.gservis.cz
VOLNÝ ČAS
Středem pozornosti
Nový design bude uveden na trh
v průběhu druhého čtvrtletí
roku 2004
HERKULES U26
litinový kotel
na tuhá paliva
s výkonem 8 – 43,5 kW
Madagaskar
a jiné obrazy
Jiří Votruba /l946/ sice vystudoval Fakultu
architektury ČVUT, ale stále se věnuje malbě,
grafice, ilustraci a designu. Nejvíce jej inspiruje flóra tropů a pop-art. Jeho výstava obrazů se bude konat ve dvoraně pražské centrály Raiffeisen stavební spořitelny a potrvá od
7. dubna do 10. června tohoto roku.
Madagaskar na obrazech
Autor realizoval na čtyři desítky samostatných výstav doma i v za-
CLAUDIUS
hraničí, vystavoval např. v Kanadě, Tokiu a téměř po celé Evropě.
stacionární plynový
kondenzační kotel
s výkonem 5,3 – 24 kW
Votrubova malba je projevem tvůrčí
radosti z umělecké tvorby a jako takovou ji musíme vnímat.
Prostřednictvím obrazů na současné výstavě Jiřího Votruby se divák
přenese na Madagaskar – kouzelný
ostrov uprostřed Indického oceánu.
Pozná tak nejen barvy a tvary ostrova, ale také květy a listy, všechnu
ŽDB a. s. Bohumín,
Závod topenářské techniky VIADRUS
nádheru přírody tropů zářící úplně
jinými barvami, než na jaké jsme ve
Bezručova 300, 735 93 Bohumín, tel.: +420 596 083 050,
fax: +420 596 082 809, +420 596 082 822
www.viadrus.cz, e-mail: [email protected]
střední Evropě zvyklí.
Kouzlo barev
Votruba v sobě nezapře vliv pop-artu, který je stále živý. Maluje své
obrazy ve vyvážené kombinaci motivů přírody a post-pop-artistické lineární kresby. Nepostrádají vtip a nadsázku reagující na dnešní dobu
HERKULES U26
celý sortiment
CLAUDIUS
Název společnosti:...............................................................
Jméno a příjmení: ...............................................................
Adresa: .................................................................................
.....................................Telefon: ...........................................
34
www.svet-bydleni.cz
rozdíl od své dřívější tvorby postavené na figuře, jejím životě a pohybu v poměrně monochromní barevnosti se nyní malíř zaměřuje na
malý detail. Zobrazuje výsek viděného, nebo spíše chtěného a zamýšleného, a povyšuje jej na obraz prefabrikované současnosti obklopeInzerce
Mám zájem o podrobnější informace:
Svět bydlení 29. 3. 2004
i reklamy, ať už je to Mc Donald´s nebo Air France a This Way. Na
ný doslova férií barev od svítivě červené přes azurovou do všech odstínů oranžové a zelené.
Jiří Karbaš
Specialista pomáhá
VOLNÝ ČAS
Nadstandardní
péče o handicapované děti
Raiffeisen stavební spořitelna již od roku 1998
vypomáhá Dennímu stacionáři Akord – finančně
podporuje toto sdružení v jeho činnosti.
Denní stacionář Akord je nestátní neziskové zařízení, které je organizační jednotkou Občanského sdružení Akord. Je k dispozici dětem a mládeži ve věku od 3 do 26 let, kteří mají mentální postižení a kombinované
vady. Zajišťuje komplexní a nadstandardní péči dětem a mládeži s velmi těžkým handicapem v rámci celé Prahy. Dále poskytuje zdravotní, výchovné, rehabilitační a vzdělávací služby se zdůrazněním individuálního přístupu ke každému klientovi.
Náročná práce má smysl
Handicapované děti jsou většinou imobilní, tedy na vozíku, často nemohou ani komunikovat a jsou zcela závislé na pomoci okolí. V praxi to znamená, že každé dvě děti mají u sebe celodenně jednoho asistenta, který je krmí, ošetřuje, převáží na vozíku na toaletu, rehabilitaci
apod. Jde o velice náročnou službu, díky které nemusí být děti umístěny v ústavu a mohou žít ve společnosti svých blízkých. Děti mají svoje
asistenty moc rády a tato náklonnost je vzájemná. Ale bez pomoci kvalitních profesionálů by nebylo vůbec možné tento projekt uskutečnit.
Kurz Asistent
Denní stacionář se navíc věnuje i vzdělávání dospělých, ze kterých
vychovává budoucí asistenty pro pomoc klientům. Jde o rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, který je veřejností velmi oblíbený a vyhledávaný. Odkaz na Kurz Asistent můžete najít na www.volweb.cz/
dsakord.
Raiffeisen pomáhá
Vzhledem k tomu, že děti v tomto zařízení jsou velmi těžce postižené a zařízení je rodinného charakteru, mají ve stacionáři velmi málo
možností finančního zajištění. Pomoc Raiffeisen stavební spořitelny
projektu Denní stacionář Akord je trvalá a pro toto zařízení velmi
potřebná. Tato spolupráce nadále pokračuje i formou výstav obrazů
dětí, výrobou drobných dárků a přání. Za pomoci Raiffeisen stavební spořitelny se tak Dennímu stacionáři Akord daří zajistit velmi nadstandardní a kvalitní péči pro handicapované děti a mládež.
Finančně přispět Dennímu stacionáři Akord můžete i Vy:
Záhřebská 36, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba: Irena Dušková
tel./fax: 222 519 716, mobil: 602 393 668
e-mail: [email protected], web:www.volweb.cz/dsakord
Bankovní spojení: ČS a.s., Jugoslávská 19, Praha 2
Číslo účtu: 1734399/0800
Inzerce
Denní stacionář Akord
Svět bydlení 1/04
35
Příjemně
teplá
dlažba
• Spolehlivé a úsporné
• Snadná montáž
• Bez navýšení podlahy
• Bezpečně suchá podlaha
• Neomezená životnost
• Inteligentní regulace
• Vhodné do nových
i renovovaných
koupelen
CENA A PROVOZ
Příklad z praxe – standardní paneláková koupelna
s topnou rohoží o příkonu 223 W.
Komfortní teplota podlahy (29° C) v koupelnách
je požadována ráno a večer.
Příjemně teplou podlahu zajistí 5 hodin provozu topení denně.
Cena za provoz v topné sezóně (7 měsíců ) je 808 Kč
při sazbě 3, 42 Kč / kWh.
Více informací naleznete na
www.tepladlazba.cz
Benešov 317 724 910 | Brno 546 215 242 | Havlíčkův Brod 569 426 555 | Hradec Králové 495 059 268
Karlovy Vary 353 561 177 | Karlovy Vary 353 565 275 | Liberec 485 107 054 | Most 476 102 067
Ostrava 596 619 143 | Plzeň 377 221 018 | Praha 235 301 438 | Šumperk 583 216 777
Ústí nad Labem 472 744 464 | Zlín 577 226 842 | Břeclav 519 322 193 | Č. Budějovice 386 360 040
Olomouc 585 414 278
Soutěž o ceny
VOLNÝ ČAS
Vyhrajte ceny za sto tisíc korun
Milí čtenáři, připravili jsme pro vás soutěž o velmi zajímavé ceny v celkové hodnotě
sto tisíc korun, které u vás určitě najdou uplatnění. Jak je získat? Čtěte dál!
1. cena
Notebook BRAVE
NoteLine 513
2. cena
Tiskárna HP psc 950
3. cena
Digitální fotoaparát
Canon PowerShot A70
4. cena
Optická klávesnice
Soutěžní kvíz
Vyzkoušejte přízeň paní Štěstěny – odpovíte-li správně na následující anketní otázky a usměje-li se na vás štěstí při losování, můžete získat notebook Brave, tiskárnu
HP nebo digitální fotoaparát Canon a další hodnotné ceny za 100 000 Kč.
Nápověda:
Odpovědi na otázky naleznete jak v tomto čísle časopisu Svět bydlení, tak na nových internetových stránkách našeho časopisu www.svet-bydleni.cz, kde navíc
můžete získat celou řadu užitečných informací, rad a tipů o stavebním spoření
a bydlení!
1. Kterou rubriku na internetových stránkách Světa bydlení naleznete?
a) fi nance
b) peníze
c) bankovky
5. cena
DVD Intersonic (40x)
6. cena
VHS Intersonic (50x)
2. Jaký je správný název benefiční akce pořádané pravidelně každý měsíc
v centrále Raiffeisen stavební spořitelny?
a) Náš host
b) Dnešní host
c) Křeslo pro hosta
3. Co byste chtěli změnit na vzhledu a obsahu časopisu Svět bydlení? Chcete:
a) více obrázků
b) více rad, tipů a triků
c) více článků o bydlení
d) více stránek Volný čas
Jak odpovídat?
1) Nejjednodušší je vyplnit anketní lístek přímo na webu www.svet-bydleni.cz.
2) Nebo nám můžete odpovědi zaslat na korespondenčním lístku na adresu:
Svět bydlení, P. O. BOX 138, 635 00 Brno.
Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, adresu a e-mailové spojení.
Lístek označte heslem Soutěž.
Pospěšte si, vyhrát můžete pouze do konce dubna!
(V případě korespondenčního lístku rozhoduje datum poštovního razítka.)
Výherci ankety Specialista na internetu
Vylosovaní výherci ankety Specialista na internetu z časopisu Svět bydlení 3/2003,
kteří získávají pěkné ceny od Raiffeisen stavební spořitelny:
Eva Neudeckerová, Kroměříž; Jiří Jacko, Třeboň; Rostislav Uher, Třebíč.
Svět bydlení 1/04
37
VOLNÝ ČAS
Dětem
Soutěž
Artemise Fowla
Milé děti, tentokrát jsme pro vás připravili
soutěž o zajímavé knihy žánru fantasy nakladatelství Albatros. Pokud správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při
losování, získáte tři knihy volného pokračování oblíbeného fantasy thrilleru Artemise
Fowla (Artemis Fowl, Artemis Fowl – Operace
Arktida, Artemis Fowl – Věčná šifra) od irského autora Eoina Colfera.
1) Jedno ze základních děl fantasy literatury je:
a) Pán much
b) Pán prstenů
K čertu s knihou
O tom, že děti málo čtou, se ví dlouho. Pár nadšenců si uvědomilo, že je potřeba něco proti tomu dělat, a tak v Praze
vznikl jedinečný projekt – Čítárny U čerta s knihou.
c) Pán světů
2) Víte, ve které zemi žijí skřítci leprikóni?
a) Německo
b) Francie
c) Irsko
3) Víte, co znamená jméno Artemis?
Z mezinárodního průzkumu čtenářské gra-
babičky s vnoučaty a v klidu si čtou a prohlí-
a) umělecké poslání
motnosti v roce 2002 vyplývá, že české děti
žejí knížky. Na přání se předčítá, i když se se-
b) antická vonná mast
jsou mírně podprůměrné ve srovnání s dět-
jde málo dětí. V čítárně je tak živo celý den.
c) lovec
mi ostatních vyspělých evropských zemí. To
Samotná myšlenka projektu nadchla další
je alarmující výsledek. Proto je nezbytné za-
nadšence, včetně Raiffeisen stavební spoři-
čít hledat netradiční a zajímavé způsoby, jak
telny, která se rozhodla tento nápad v letoš-
dětem přiblížit neopakovatelné kouzlo knih,
ním roce podporovat (více na www.svet-byd-
které nás celý život obohacují.
leni.cz). Proto dnes půvabný symbol čerta
s knihou můžete najít na mnoha místech re-
Po čertech dobrý nápad
publiky. A každý den se hlásí další zájemci.
Nové Občanské sdružení mohlo již v září
Navíc si čítárny začaly vyměňovat zkušenos-
loňského roku otevřít dveře prvním návštěv-
ti prostřednictvím tématických výstav, autor-
níkům díky získané důvěře radních v Praze 1.
ských čtení, besed a společných literárních
Od toho okamžiku se v příjemném prosto-
soutěží pro děti.
ru čítárny, plné ilustrací a vůně knih, četlo
a četlo. Za půl roku zde přichystali více než
76 pořadů pro nejmenší předškoláky, rodiče
s dětmi, základní i střední školy a čítárnu navštívilo více než 1 800 dětí.
Podpořte myšlenku
Zdá se vám myšlenka čítárny zajímavá? Přidejte se i vy do velké čertí čtenářské rodiny. Dětské úsměvy a rozzářené oči přece za to stojí!
Čítárna plná osobností
Čtení se ujali známí herci, ilustrátoři, spisovatelé i filosofové, kteří pochopili, že jsou v tomto projektu velice potřební. Setkat jste se tak
mohli například s prof. Zdeňkem Matějčkem,
Markétou Zinnerovou, Naďou Konvalinko-
Čítárna U čerta s knihou Praha
Linhartská 6, 110 00 Praha-Staré Město
Tel.: 777 774 137-8
email: [email protected]
web: web2u.cz/citarny
Jak odpovídat?
1) Nejjednodušší je vyplnit anketní lístek přímo na internetových stránkách
www.svet-bydleni.cz.
2) Nebo nám můžete odpovědi zaslat na
korespondenčním lístku na adresu:
Svět bydlení, P. O. BOX 138, 635 00
Brno. Nezapomeňte uvést své jméno,
příjmení, adresu a e-mailové spojení.
Lístek označte heslem Dětem.
Pospěšte si, vyhrát můžete pouze do
konce dubna!
(V případě korespondenčního lístku
rozhoduje datum poštovního razítka.)
vou, Jaromírem Palmem, Markem Ebenem,
Zdeňkem Svěrákem, Ilonou Březinovou, biskupem Malým, Gabrielou Vránovou, Hanou
Maciuchovou a dalšími.
Čítárna bez rozdílu věku
V čítárně může pobýt každý, kdo si najde chvilku času. Scházejí se tady maminky s dětmi,
38
www.svet-bydleni.cz
Výherci Zábavné osmisměrky
Vylosovaní výherci Zábavné osmisměrky ze Světa bydlení 3/2003, kteří získávají pěkné
ceny od Raiffeisen stavební spořitelny:
Ivo Růžička, Brno; František Špaček, Praha 3; Lucie Parolková, Vrbice; Petra Fuňková,
Mohelnice; Ivana Freharová, Moravská Třebová; Gabriela Kejdanová, Zbýšov u Brna; Dana
Dundálková, Žatec; Petra Dusílková, Červený Kostelec; Věra Halašová, Orlová-Lutyně;
Andrea Bendová, Ivančice.
Křížovka
?
Tento den
Ranní vláha
Římská čtyřka Medikament
?
Ovanutí
Výzkum
Polní míra
Ostrovid
Vařené maso
?
Zařízení
koupelny
Jinak
Výzva k tichu Otec (knižně)
VOLNÝ ČAS
Domácky
Milota
Oslovovat
„oni“
3. díl tajenky
Kurzíva
Citoslovce
„bůh pomáhej“
Cepování
Role
Vrozený pud
1. díl tajenky
Literární útvar
Dobrá stránka
Klesat
Italské platidlo
Stýskání
Druh kávy
Předložit
Snížený tón
Na ono místo
Úder sekerou
Pohár (básn.)
A sice
Suché období
Zahradní plod
Němec
?
Črty
Pcháč
Točiti
4. díl tajenky
Kypřit pluhem
Barva
v kartách
Druh nádoru
Padouch
Odpad při
kování
Kadet (zdrob.)
Evropan
Zalévací
nádoba
Kamarád
Vesnický
boháč
Zn. voltampéru
Slitina kovů
Sobec (zastar.)
Africký stát
Tedy (němec.)
Hrdina
Druh papouška
Ochutit solí
Zn. miliampéru
Oznámit
úřadům
Turecká hora
Uzlíček
v tkanině
Schránka
měkkýše
Zn. kilopondu
Ukazovací
zájmeno
Mužské jméno
Nevodič
Holečkovo dílo
Mazadlo
Římský císař
Řeka v Austrálii
Ještěr
Zápisník
Opálení
Oklamat
Epicky
(v hudbě)
Vlevo
Často mít
Chobotnatec
Značka aut
Šachový výraz
Kostní dřeň
Druh ořechů
Název písmene
Pohodný
Okrasný záhon
Pozemek
Artefakt z
třetihor
?
Poplach na
burze
Značka
kosmetiky
Oráč (zastar.)
Páv (zool.)
Vysoké karty
Set
Noční pták
Peněžní
poukázka
Hebká tkanina
Látky k solení
Název led. karu
Praskot (řídce)
Pohovka
Hudební těleso
Heslovitý
přehled
Okolo
Nižší klerik
Cizí mužské
jméno
Plavidla
Doručit
Mužské jméno
Spojka
Část stodoly
Dronte
Peřej
?
Část úst
Pochutnávat si
Albánské
platidlo
Italská paní
Zkr. Okr.
staveb. podniku
Chumáč
Švédská
kladina
Oč
Jehličnan
Oplocený les
Odletění
Název
zn. dusíku
Římských 51
Latinská spojka
SPZ aut Svitav
Součást olejů
2. díl tajenky
Seknouti
Forma hudby
Řešení křížovky můžete nejsnadněji a nejrychleji vyplnit do anketního lístku přímo na internetových stránkách www.svet-bydleni.cz, nebo
ho spolu s adresou a e-mailem můžete zaslat nejpozději do konce dubna tohoto roku na adresu: Svět bydlení, P. O. BOX 138, 635 00 Brno,
případně znění tajenky zašlete jako zprávu SMS ve tvaru SBKR!
text tajenky bez diakritiky na číslo 777 071 321. Správné odpovědi budou slosovány a výherci budou kontaktováni písemně
nebo na telefonním čísle, ze kterého byla odeslána zpráva SMS.
Všichni výherci budou také zveřejněni v příštím čísle Světa
bydlení a na internetových stránkách www.svet-bydleni.cz.
Deset vylosovaných výherců získá předplatné časopisu DIGI,
exkluzivního magazínu o digitální fotografii a videu.
Cestovní
průkazy
Vidiny
Pomůcka:
anolis, bom, bopomozi,
botn, epico, Robe
Výherci křížovky
Správné znění tajenky ze Světa bydlení 3/2003 je:
Specialista vyřeší vaše problémy s bydlením!
Ze všech správných odpovědí jsme vylosovali tyto výherce, kteří získávají luxusní diáře na rok 2004 a další pěkné ceny od
Raiffeisen stavební spořitelny:
Hana Masopustová, Litoměřice; Daniel
Dvorský, Hodonín; Miroslav Hauner,
Rakovník; Jan Fiala, Lhenice; Jana Kaftanová, Kladno; Kamil Křeček, Vratimov;
Miroslav Hofbauer, Praha 3; Věra Tomečková, Zlín; Růžena Kolenicová, Postřelmov; Jana Dobrozenská, Boskovice.
Svět bydlení 1/04
39
VOLNÝ ČAS
Aktuálně z regionů
Nový ředitel
v Hradci Králové
novou smlouvu o stavebním spoření. Pan
a nyní ho uzavřel na doporučení svých přá-
V Ostravě slavila
celá rodina
Region Hradec Králové má devět oblast-
tel, kteří měli dobrou zkušenost s naší spo-
Regionální pracoviště Ostrava metodicky
ních pracovišť, z toho dvě se nacházejí přímo
řitelnou z minulých let. Naspořené peníze
a organizačně řídí devět oblastních pracovišť
v Hradci Králové. Další pracoviště naleznete
a úvěr ze stavebního spoření plánuje pou-
v Ostravském kraji – Opavu, Frýdek-Místek,
v Pardubicích, Chrudimi, Trutnově, Nácho-
žít na rekonstrukci domku – přestavbu půd-
Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Havířov, Kar-
dě, Ústí nad Orlicí, Jičíně a Nymburce. Po-
ních prostor.
vinou, Bruntál a dvě ostravská pracoviště
Worth nikdy předtím stavební spoření neměl
radenský servis zajišťují i obchodní zástupci
Ostrava I a Ostrava II.
v Broumově, Kolíně a Turnově. V měsíci
V loňském roce bylo regionální ředitelství
březnu bylo otevřeno nové poradenské mís-
přestěhováno do nových prostor na Sokol-
to v Rychnově nad Kněžnou.
skou třídu 23, oblastní pracoviště Ostravy I
na ulici Československých legií 5 a oblastní pracoviště Ostravy II nově sídlí na ulici
28. října 207.
Rok 2003 byl rovněž jubilejním rokem v historii Raiffeisen stavební spořitelny (10 let od zahájení činnosti). Toto jubileum v Ostravě oslavili
zábavným odpolednem nazvaným „Slaví celá
Tisícímu klientovi Josefu Worthovi
pogratuloval oblastní vedoucí Evžen
Zahrádka a předal mu pěkné dárky
od RSTS
Kolektiv regionálního ředitelství
s novým ředitelem v Hradci Králové
Nové pracoviště
v Domažlicích
rodina“. Vstupenkou na akci byl ručně malovaný obrázek domečku, ve kterém by chtěla celá
rodina bydlet. Deset nejlepších kreseb bylo vyhodnoceno a odměněno.
V závěru minulého roku vzniklo nové agenturOd začátku letošního roku se na regionál-
ní pracoviště v Přešticích v Rybově ulici 279,
ním ředitelství můžete setkat s novým ředite-
které vedou zkušené obchodní zástupkyně
lem Imrichem Kalcsem. Společně s ním zde
Dagmar Frousová a Julie Hessová. Na počát-
naleznete jeho spolupracovnice – asistentku
ku letošního roku byla otevřena nová agen-
Gabrielu Kuchovou a tři regionální úvěrářky
tura v Tachově – zástupce Ing. Karel Blu-
Vladimíru Machátovou, Danielu Ševčíkovou
ma. Počátkem února bylo přestěhováno do
a Hanu Zbořilovou.
lepších prostor oblastní pracoviště v Domažlicích (třída Msgre. B. Staška 68).
Vítězné kresby dětí
V květnu letošního roku se budou v Plzni konat celostátní sportovní hry zdravotně posti-
Na podporu prodeje úvěrů chystají v ostravském
žených dětí. Regionální ředitelství v Plzni se
regionu soutěže pro nové i stávající klienty a zvý-
rozhodlo, spolu s organizátorem této zásluž-
hodněné časově omezené akce. Navíc si klient
né akce Pavlem Vošahlíkem – ředitelem školy
na všech oblastních pracovištích i pobočkách
pro zrakově postižené děti v Plzni, podílet se
může sjednat penzijní připojištění, životní a úra-
na zdárném průběhu této akce.
zové pojištění, pojištění staveb a domácností.
Přímo v centru Hradce Králové
se nachází regionální ředitelství
Tisící klient
v Teplicích
Tisícím klientem Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS) v Teplicích se stal pan Josef Worth
z Dubí u Teplic. V prosinci loňského roku
uzavřel na tomto oblastním pracovišti RSTS
40
www.svet-bydleni.cz
Nové působiště oblastního
pracoviště RSTS v Domažlicích
Desetileté výročí Raiffeisen stavební
spořitelny oslavili v Ostravě v kulturním
Domě Vítkovic zábavným odpolednem
nazvaným „Slaví celá rodina“
KONTAKTY
Regionální pracoviště
Brno
Brno
Jakubská 5
Příkop 6
658 52
602 00
tel.: 542 214 833, 542 321 225,
542 211 756
tel.: 545 175 061
Brno
Jakubská 5
658 52
tel.: 542 218 593-4
fax: 542 219 687
Brno
Příkop 6
602 00
tel.: 545 175 062
fax: 545 175 061
Břeclav
třída 17. listopadu 5
690 02
tel.: 519 323 121
fax: 519 323 121
593 01
tel.: 607 661 074
Litoměřice
Hradec Králové
České Budějovice
Brno
Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 50
fax: 542 219 687
fax: 545 175 061
Hodonín
Měšťanská 59
695 01
tel.: 602 951 129, 777 951 129
Hodonín
Národní třída 38
695 01
tel.: 518 342 533
fax: 518 342 533
Jihlava
Masarykovo náměstí 35
586 01
tel.: 567 322 082
fax: 567 322 082
Kyjov
Jungmannova 499
697 01
tel.: 518 611 818, 603 546 347
Pohořelice
nám. Svobody 79
691 23
tel.: 519 424 246
Třebíč
Komenského nám. 141
674 01
tel.: 568 846 731
fax: 568 846 731
Uherské Hradiště
Zelný trh 1249
686 01
tel.: 572 551 298
fax: 572 551 298
Veselí nad Moravou
Masarykova 114
698 01
tel.: 518 322 686
Znojmo
Mariánské nám. 2
669 02
tel.: 515 242 226
fax: 515 242 226
Žďár nad Sázavou
nám. Republiky 68
591 01
tel.: 566 627 449
fax: 566 627 449
Regionální pracoviště
České Budějovice
České Budějovice
Hroznová 13
Hroznová 13
370 01
370 01
tel.: 386 354 987
tel.: 386 354 989
fax: 386 354 987
fax: 386 354 989
Český Krumlov
náměstí Svornosti 15
381 01
tel.: 380 712 308, 606 523 464
Dobříš
Druhlice 54 - Daleké Dušníky
263 01
tel.: 318 586 373, 603 531 447
Jindřichův Hradec
nám. Míru 6/I.
377 01
tel.: 384 361 005
Pelhřimov
Svatovítské nám. 126
393 01
tel.: 565 321 903
fax: 565 321 903
Písek
Velké náměstí 116
397 01
tel.: 382 219 226, 606 241 611
fax: 382 219 226
Prachatice
Velké nám. 47
383 01
tel.: 388 310 074
fax: 388 310 074
Příbram
Politických vězňů 88
261 02
tel.: 318 635 239
fax: 318 635 239
Sedlčany
Tyršova 143
264 01
tel.: 724 094 140
Strakonice
Bavorova 12
386 01
tel.: 383 324 735
fax: 383 324 735
Tábor
Bílkova 960
390 01
tel.: 381 201 625-6
fax: 381 255 900
Regionální pracoviště
Hradec Králové
Broumov
V Kopečku 163
Protifašistických bojovníků 205
500 03
550 01
tel.: 495 514 646, 495 512 797-8
tel.: 491 521 694
fax: 495 514 646
Hradec Králové
Velké náměstí 36
500 01
tel.: 495 511 314
fax: 495 511 314
Hradec Králové
Gočárova 1013
500 02
tel.: 495 515 242
fax: 495 515 242
Chrudim
Štěpánkova 89
537 01
tel.: 469 622 595
fax: 469 622 595
Jičín
Fortna 43
506 01
tel.: 493 522 750
fax: 493 522 750
Kolín
U Křižovatky 608
280 02
tel.: 321 714 633, 602 355 163
Náchod
Husovo nám. 1022
547 00
tel.: 491 424 952
fax: 491 424 952
Nymburk
Palackého 73
288 02
tel.: 325 516 111
fax: 325 516 111
Pardubice
K Polabinám 1893
530 02
tel.: 466 501 653
fax: 466 511 673
Trutnov
Bulharská 137
541 01
tel.: 499 813 466
fax: 499 813 466
Turnov
Hluboká 281
511 01
tel.: 481 325 755
fax: 481 313 528
Ústí nad Orlicí
Mírové náměstí 128
562 01
tel.: 465 527 005, 465 520 322
fax: 465 527 005
Regionální pracoviště
Litoměřice
Česká Lípa
Dlouhá 29/31
Arbesova 396
412 01
470 01
tel.: 416 731 359, 416 737 619
tel.: 487 523 606, 602 105 294
fax: 416 731 359
fax: 487 523 606
Česká Lípa
Zámecká 67
470 01
tel.: 487 834 810
fax: 487 834 810
Děčín
Myslbekova 1389/14
405 01
tel.: 412 513 751
fax: 412 513 751
Chomutov
28. října 3649/21
430 01
tel.: 474 621 568
fax: 474 621 568
Jablonec nad Nisou
Dolní náměstí 2
466 01
tel.: 483 313 893
fax: 483 313 893
Liberec
Na Rybníčku 874/1
460 01
tel.: 485 102 027
fax: 485 102 027
Litoměřice
Dlouhá 29/31
412 01
tel.: 416 737 179
fax: 416 731 359
Mladá Boleslav
Staroměstské náměstí 105/I.
293 01
tel.: 326 320 829
fax: 326 320 829
Most
tř. Budovatelů 1988
434 01
tel.: 476 441 082
fax: 476 441 082
Nový Bor
B. Egermanna 78
473 01
tel.: 487 725 246
Teplice
Benešovo nám. 358/5
415 01
tel.: 417 570 017
fax: 417 570 017
Ústí nad Labem
Masarykova 5410
400 01
tel.: 475 210 121
fax: 475 210 121
Varnsdorf
Národní 512
407 47
tel.: 602 841 745
Žatec
Masarykova 352
438 01
tel.: 415 711 849, 606 419 410
fax: 384 361 005
fax: 415 711 849
Svět bydlení 1/04
41
Praha
Plzeň
Ostrava
Olomouc
KONTAKTY
42
Regionální pracoviště
Olomouc
Hynaisova 11
779 00
tel.: 585 223 425, 585 417 936
fax: 585 223 425
Kroměříž
tř. 1. máje 532
767 01
tel.: 573 343 830
fax: 573 344 437
Olomouc
Hynaisova 11
779 00
tel.: 585 411 197
fax: 585 223 425
Prostějov
Hlaváčkovo náměstí 3
796 01
tel.: 582 348 923
fax: 582 348 923
Přerov
Komenského 46
750 01
tel.: 581 219 422
fax: 581 219 422
Svitavy
nám. Míru 25
568 02
tel.: 461 531 686
fax: 461 531 686
Šumperk
Hlavní třída 6
787 01
tel.: 583 217 771
fax: 583 217 771
Zlín
třída T. Bati 3118
760 01
tel.: 577 210 527
fax: 577 210 527
Regionální pracoviště
Moravská Ostrava
Sokolská třída 23
702 00
tel.: 596 112 859, 596 121 138,
596 114 336
fax: 596 112 859
Bruntál
Kostelní 6
792 01
tel.: 554 711 484
fax: 554 711 484
Frýdek Místek
Tržní 25
738 02
tel.: 558 644 944
fax: 558 644 944
Havířov
Dlouhá tř. 1510/18D
736 01
tel.: 596 411 315
fax: 596 411 315
Karviná
Masarykovo nám. 6
733 01
tel.: 596 318 015
fax: 596 318 015
Moravská Ostrava
Čs. legií 5
702 00
tel.: 596 123 016
fax: 596 123 016
Nový Jičín
5. května 20
741 01
tel.: 556 719 266
fax: 556 705 459
Opava
Masarykova 27
746 01
tel.: 553 625 696, 553 613 999
fax: 553 625 696
Ostrava-Marián. Hory
28. října 207
709 00
tel.: 596 639 198
fax: 596 639 198
Valašské Meziříčí
Svěrákova 37
757 01
tel.: 571 619 168
fax: 571 619 168
Regionální pracoviště
Plzeň
Pražská 11
301 14
tel.: 377 235 727, 377 235 867,
377 235 697
fax: 377 235 727
Beroun
Husovo nám. 37
266 01
tel.: 311 626 376
Domažlice
Msgr. B. Staška 68
344 01
tel.: 379 724 306
fax: 379 724 306
Cheb
Sládkova 1
350 02
tel.: 354 438 100, 603 119 904
fax: 354 438 100
Cheb
třída Svobody 19
350 02
tel.: 354 437 071, 354 474 163
fax: 354 437 071
Karlovy Vary
Jugoslávská 2
360 01
tel.: 353 232 069
fax: 353 232 069
Karlovy Vary
Krále Jiřího 39
360 01
tel.: 353 564 202, 606 820 029
Klatovy
Vančurova 83
339 01
tel.: 376 321 540
fax: 376 321 540
Plzeň
Americká 1
301 37
tel.: 377 237 688
fax: 377 237 688
Plzeň
Pražská 11
301 14
tel.: 377 327 753
fax: 377 327 753
Plzeň
ul. B. Smetany 6
301 11
tel.: 606 412 444
Plzeň-město
Slovanská 8
326 00
tel.: 602 956 355, 777 303 863
Přeštice
Rybova 289
334 01
tel.: 602 369 747
Rakovník
Husovo náměstí 128
269 01
tel.: 313 515 606, 313 515 273
Rokycany
Masarykovo nám. 88/I
337 01
tel.: 371 725 345, 606 241 638
Sokolov
ul. Jednoty 1628
356 01
tel.: 352 466 043
Stříbro
Benešova 442
349 01
tel.: 374 624 633
Sušice
náměstí Svobody 2
342 01
tel.: 376 526 475
Tachov
náměstí Republiky 60
347 01
tel.: 777 179 008
Regionální pracoviště
Praha 1
Dlouhá ul. č. 26
110 00
tel.: 224 816 879
Benešov
Tyršova 214
256 01
tel.: 605 591 381
Benešov
Vnoučkova 614
256 01
tel.: 605 592 249
Mělník
nám. Míru 30
276 01
tel.: 605 173 261
Kladno
Osvobozených pol. vězňů 379
272 01
tel.: 312 240 913
fax: 312 240 913
Kolín
Rubešova 55, „Pasáž - Mostní“
280 02
tel.: 321 718 321, 602 557 997
fax: 321 718 321
Kutná Hora
Komenského nám. 76
284 01
tel.: 327 515 810, 327 515 813
fax: 327 515 810
Praha 1
Růžová 5
110 00
tel.: 222 244 405
fax: 222 244 405
Praha 1
Dlouhá ul. č. 26
110 00
tel.: 224 816 876
fax: 224 816 878
Praha 3
Vinohradská 168/2356
130 00
tel.: 272 734 741
fax: 272 734 741
Praha 4 - Modřany
Těšíkova 986/4
143 00
tel.: 244 402 218
fax: 244 402 218
Praha 5
nám. Kinských 3
150 00
tel.: 251 510 748, 777 554 587
fax: 251 510 748
Praha 6
Buzulucká 589/1
160 00
tel.: 233 320 666
fax: 233 320 666
Praha 7
Janovského 32/925
170 00
tel.: 283 870 949
fax: 283 870 949
Praha 9
Pod Pekárnami 3
190 00
tel.: 283 890 718
fax: 283 890 718
Praha 10
V Olšinách 65
100 00
tel.: 274 815 251, 777 812 090
fax: 274 815 251
Slaný
Vinařického 101/1
274 01
tel.: 777 852 848
www.svet-bydleni.cz
fax: 313 515 606
fax: 374 624 633
fax: 224 816 878
Cihlová zeì!
MÛÏete se o ni opfiít.
Po cel˘ Ïivot.
Je to VበdÛm. Va‰e rozhodnutí. Vበdomov.
Rozhodnutí, z ãeho postavíte svÛj dÛm, nebo
v jakém domû budete bydlet, ovlivní Ïivot nejen
Vá‰, ale i generací po Vás. Je tedy tfieba peãlivû
zvaÏovat. DÛm postaven˘ z cihlov˘ch blokÛ
POROTHERM v sobû snoubí staletími provûfien˘
materiál s nejmodernûj‰ími poznatky o ekologii
bydlení. Systémová fie‰ení eliminují v‰echna rizika,
www.porotherm.cz
Zákaznická linka: 844 111 123
Cihly. Stvofiené pro ãlovûka.
která se mohou pfii stavbû vyskytnout. Cihlov˘
dÛm je energeticky úsporn˘, bydlení v nûm je
zdravé a bezpeãné.
Rozhodnete-li se pro dÛm z cihlov˘ch blokÛ
POROTHERM, víte, Ïe postavíte nûco, co Vám
bude oporou po cel˘ Ïivot.
Wienerberger cihláfisk˘ prÛmysl, a. s.
Plachého 388/28, 370 46 âeské Budûjovice
Telefon: 387 766 111, fax: 387 766 315
E-mail: [email protected], www.wienerberger.cz

Podobné dokumenty

koupelny - Svět bydlení

koupelny - Svět bydlení 80 minut ZDARMA každý měsíc na volání již v rámci paušálu jednotné sazby po celý den, účtování po vteřinách hovory do vlastní sítě za 2,50 Kč, hovory do ostatních sítí včetně pevné linky za 5,50 Kč...

Více

Otevřít náhled PDF

Otevřít náhled PDF „Na základě pozitivních zpětných vazeb z  prosincové konference v  Hatích u Znojma jsme se rozhodli uspořádat další konferenci. Pokračujeme tak v pravidelném půlročním setkávání manažerů a Centrály...

Více

Katalog výrobků

Katalog výrobků Princip infrakabiny (infrasauny)

Více

Dnes frčí HDMI, iPody a internet

Dnes frčí HDMI, iPody a internet okolností je přehrát v podstatě všechny typy placek, pálených i originálních (CD, DVD a BD, Sony dokonce i SACD), a zprostředkovat jak stereo, tak prostorový zvuk, v našem případě do 2.1 kanálového...

Více

Adresář sociálních služeb Praha

Adresář sociálních služeb Praha e-mail: [email protected] web: www.strada.cz poznámka: pro osoby, které byly podvedeny, nebo nuceny vykonávat práci či poskytovat služby z jejichž práce jiní kořistili nebo pro osoby, které jsou v...

Více

soubor - Domov pod hradem Žampach

soubor - Domov pod hradem Žampach Domov pro seniory Hvízdal, České Budějovice, p.o. Domov pro seniory Chvalkov Domov pro seniory Chýnov Domov pro seniory Kaplice

Více

Srpen - Madam Business

Srpen - Madam Business opravdu běh na dlouhou trať. Lidé si většinou neuvědomují, že příliš opatrné nakládání s penězi může být podobně škodlivé jako nadměrné riziko. Máme řadu investorů, kteří třeba 10 let investují jen...

Více