Rozhřešení, pokání - Římskokatolická farnost Kyjov

Komentáře

Transkript

Rozhřešení, pokání - Římskokatolická farnost Kyjov
* Světec týdne
Tento týden slaví svátek sv.
Robert
z
Molesme, opat.
Narodil se kolem roku 1027 v
Champagni ve Francii. Rodiče
byli šlechtici a příkladem
zboţného ţivota. Robert byl
nadaný se zájmem o vzdělání, ale
jiţ v 15ti letech se
rozhodl pro řeholní ţivot
a
vstoupil
do
benediktinského
kláštera. Poté co Bohu a
Panně Marii zasvětil
svůj
ţivot,
rychle
směřoval k dokonalosti.
Brzy
byl
zvolen
převorem a po krátké
době
povolán
do
Tonnerreského kláštera
za opata. Nedostatečnou
kázeň, která tam byla,
se vynasnaţil napravit,
ale jeho úspěch byl malý, proto
sloţil opatskou hodnost a jako
obyčejný mnich se vrátil do
Montierského kláštera. Tehdy se
v Kolanské poušti poblíţ
Tonnerreského kláštera usadilo
několik mnichů, aby ţili jako
* Tři dělníci
Když se stavěl dóm ve Freiburgu, zeptali se tří kameníků
na jejich práci. Jeden seděl a
přitesával kvádr pro zeď. „Co
tu děláš?“ „Otesávám kameny.“
Druhý se namáhal s oválem
malého sloupu pro ostění
dveří.
„Co
tu
děláš?“
„Vydělávám peníze pro svou
rodinu.“
Třetí byl sehnutý nad
částí okenního rámu,
který opatrně sekáčem
přitesával. „Co tu děláš?“ „Stavím dóm.“
po ust evníc i v c hudo bě a
sebezapření. Zároveň vykonávali i
těţší ruční práce. Ti poţádali
papeţe Alexandra II., aby jim
poslal Roberta za učitele a vůdce.
Robert je pak odtud odvedl do
zdravějšího místa v lese u
Molesme. Vystavěli si tam
poustevny i svatyňku ke cti P.
Marie a ţili v přísné kázni
a svornosti. Ţivili se jen
bylinnou stravou a ţili v
krajní
chudobě,
v
rozpadajících se hábitech.
Někteří chtěli ţít ještě ve
větším sebezapření na
poušti a usadili se v divoké
Burgundské krajině, kde
horská
poušť
byla
zvlaţována
prudkou
bystřinou. V okolí bylo
mnoho cisteren a krajina se
proto nazývala Citeaux.
Molesemští mniši, kteří se
tam usadili, vedle modliteb
a
rozjímání
vykonávali
namáhavou práci a značně se
postili. S dovolením papeţského
legáta v roce 1098 odešel za nimi
i Robert s 21 mnichy, aby tam v
dřevěných chýškách ţili svůj
řeholní ţivot. Vévoda Burgundský
jim tam daroval pozemky a
vystavěli klášter, povýšený na
opatství biskupem Chalonským.
Prvním opatem cisterciánů byl
Robert, který je označován jako
spoluzakladatel, touţící po
je dno dušš ím a př ís ně jš ím
mnišském ţivotě. Ve vyšším věku
byl povolán ještě znovu do
Molesme, aby i tam zavedl
podobnou kázeň. Toho dosáhl a
zemřel tam ve věku 83 let. Jeho
atributy jsou kniha, opatská
berla, model kláštera, bývá
vyobrazen i jak křtí chromého.
(M+TP)
„Jak stavíme my?“
Z knihy Slepičí polévka
pro křesťanskou duši
* Církev ve světě
7. 4. Řím. Jedině Jeţíš nám
můţe pomoci, abychom vyšli z
hrobu hříchu, z mrtvých krajin svého srdce. Papeţ František o tom mluvil při včerejší
mši svaté ve farnosti Sv. Řehoře Velikého v římské čtvrti
Magliana, kam se odebral v
neděli v podvečer.
8. 4. Kamerun. Podle dnešního
sdělení
agentury Fides dosud nejsou ţádné
zprávy o dvou italských kněţích a kanadské řeholnici,
kteří v noci ze 4. na 5. 4. padli
do rukou únosců v severokamerunské diecézi MarouaMokolo. Zdroje vatikánské
agentury nevylučují, ţe únosci mohou být stoupenci islamistické sekty Boko Haram,
která operuje na nigerijskokamerunských hranicích.
9. 4. Washington. Pod titulem „Víra, kultura a společné
dobro“ byla dnes ve Washingtonu zahájena další etapa
„Nádvoří národů“, vatikánského fóra pro dialog s nevěřícími, který je jednou z domén
Papeţské rady pro kulturu.
10. 4. Vietnam. „Láska Boha
a Panny Marie mne proměnily. Uţ nechovám nenávist ke
svým bratrům a sestrám,
stoupencům reţimu. Vţdy
jsem věřil v Boţí lásku.“ Hovoří osmašedesátiletý J.B.
Nguyễn Hữu Cầu, který ve
vietnamských komunistických věznicích strávil 39 let a
ve vězení byl roku 1986 od
spolevězně, jezuitského kněze, pokřtěn. Básník, hudebník, skladatel a kapitán v
armádě Jihovietnamské republiky je tak vůbec nejdéle
zadrţovaným politickým vězněm.
Vydáno pro vnitřní potřebu římskokatolické farnosti Kyjov.
V případě návrhů k obsahu se obracejte osobně na P. Vladimíra nebo pište na e-mail [email protected]
Náklad 700 výtisků. Neprodejné, zdarma!
Text neprošel jazykovou korekturou.
Římskokatolická farnost Kyjov
www.kyjov.dekanat.cz
Květná neděle, 13. dubna
Ročník 2014, číslo 15
Rozhřešení, pokání
Milovaní,
v našem putování svátostí smíření jsme u konce. Jsou před námi poslední dvě části - rozhřešení a pokání. Těmito
dvěma částmi je proces
smíření dokončen a završen.
Rozhřešení je modlitba, skrze kterou kněz
„konstatuje fakt“, ţe mi
Bůh odpouští. Díky této
modlitbě kněze nad kajícníkem se vylijí Boţí
milosti na toho, kdo rozhřešení přijímá. Je třeba
říci, ţe neodpouští kněz,
ale Bůh skrze kněze.
To platí o všech svátostech; kněz jedná ve jménu Kristově, kněz je na
místě Boţím. Proto můţe
říkat slova uděluji ti rozhřešení, protoţe ústy
kněze mluví Kristus.
Kdyţ kněz uděluje rozhřešení, říká kajícníkovi
radostnou zvěst o Boţím
odpuštění, o Boţím milosrdenství, které se při
kaţdé zpovědi projevuje.
Celá zpověď je potom
završena skutkem, který
nazýváme pokání. Můţe
to být skutek nebo modlitba skrze který si chci
uvědomit,
ţe svými
hříchy
jsem přinesl na
tuto zem
zlo a tímto skutkem nebo modlitbou,
které mi
kněz uložil, chci
konat alespoň malou
náhradu. I kdyţ v dnešní době se pokání dostalo
spíše do symbolické roviny, mám jej vykonat
vţdy co nejdříve a co nejlépe. Pro úplnost je třeba
říci, ţe tato modlitba
(nebo skutek) je pro mě
povinná. Skrze pokání si
mohu uvědomit „za jak
málo mi chce Bůh odpustit“. A vězte, ţe nám Bůh
odpouští nesmírně rád,
ţe mu činí veliké potěšení vyslovit skrze ústa
kněţí slova rozhřešení. A
knězi, který je na místě
Boţím, to činí potěšení také! Kéţ by
toho všichni vyuţívali a nehledali falešné výmluvy a
ostychy! Pokladnice
Boţích darů a milostí je stále otevřená
dokořán.
Blíţí se oslava velikonočních událostí.
Dnes vstupujeme do
Svatého týdne, který
je centrem celého
roku. Ať jsou to pro kaţdého z vás dny opravdové blízkosti Bohu, ať jsou
to dny modlitby, dny
společného setkání při
bohosluţbách, na které
chci kaţdého z vás osobně pozvat, ať jsou to dny
milostí, ať jsou to dny
radosti nad vykoupením,
kterého se skrze Kristův
kříţ dostalo kaţdému z
nás.
P. Vladimír
Ţalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
* Informace * ohlášky
Úřední hodiny: PO a PÁ 8:30 - 10:30; ST 14:30 - 16:30; tel. 518 612 201; mobil: 731 402 188
- Mariánská pobožnost
u příleţitosti putování
sochy
Panny
Marie
Fatimské bude dnes od
16 hod. v kostele.
Poboţnost
začne
m o d li t b o u
r ů ţe n c e ,
následovat budou litanie,
zasvěcení naší farnosti
P. Marii a adorace.
Příležitost
k
velikonoční zpovědi v
Kyjově bude v ještě ve
středu 16. 4. pro děti od
15:30 a na Bílou sobotu
od 8:30 do 10 hod.
Vyuţijte i časy přede
mšemi sv.
- V Sobůlkách bude
příležitost
ke
sv.
zpovědi
a návštěvy
nemocných v pondělí 14.
4. od 9 hod.
Nácvik
pro
ministranty
na
v e l i ko n o č n í
obřady
budou takto: ve čtvrtek v
17:30, v pátek a v sobotu
v 17:00.
- Sbírky. V sobotu u
Boţího hrobu bude na
křesťany ve Svaté zemi a
v neděli na kněţský
seminář v Olomouci.
Díky za Vaše dary!
* Sbírky
Minulý týden se vybralo:
 Kyjov: minulou neděli
16. 608, Sobůlky: 12. 090, Bukovany: 8. 154,Za vaše dary PBZ!
- Příští neděli bude na
závěr mší sv. žehnání
pokrmů.
Posvátné
dny
Velikonoc
jsou dny,
které nás vedou k
modlitbě
a
ztišení.
Najděme
si
čas
a
udělejme si prostor pro
modlitbu, přijděme do
kostele a před Jeţíš v
eucharistii rozjímejme o
lásce Boţí k nám lidem i
o mé lásce k Bohu.
Vyuţijme
tohoto
posvátného času, je to
nabídka, moţnost! Kostel
bude otevřen ve čtvrtek
od mše sv. do půlnoci a v
pátek a sobotu od 8 hod.
do večerní bohosluţby.
Aby mohl být kostel
otevřen, zapište se
prosím
vzadu
na
připravené rozpisy.
- Klepání tradične o
svatém
třídenní
nahrazuje zvony. Aby
tato
tradice
mohla
pokračovat
prosíme
ochotné muţe, kteří by
pomohli s klepáním na
věţi kaple sv. Josefa.
Zájemci
se
mohou
přihlásit u p. Výlety, tel.
731 402 095.
* Z farních matrik
- V neděli 6. dubna se stal skrze křest Božím dítětem Adam
Čech.
- V pátek 11. dubna jsme se v
gymnazijní kapli rozloučili s p.
Milanem Bernatíkem. R. I. P.
* Pořad bohosluţeb * 13. 4. - 20. 4. *
Den
Liturgická oslava
13. 4.
Neděle
Květná neděle
Děkanátní setkání
mládeže v Bukovanech
Zveme všechny mladé
(zhruba od 7.-8. třídy ZŠ)
do Bukovan na Sokolovnu
od 9 hod. Čeká nás bohatý
program se zajímavými
hosty, setkání bude zakončeno mší svatou v kapli bl.
Jana Pavla II. v 15 hod.
Doprava je zajištěna svozovými autobusy, jejich trasu
i čas odjezdu z Kyjova zveřejníme v příštích farních
listech.
Oběd bude zajištěn na místě, prosíme o drobné příspěvky do kuchyně - buchty, slané pečivo k zakousnutí… Odevzdávejte do
sakristie v pátek 25. 4.
nebo přímo na Sokolovně
při příjezdu.
Doporučujeme pohodlné
oblečení, součástí programu bude i venkovní aktivita.
Příspěvek účastníků činí
50 Kč.
Více
informací
na
www.facebook.com/
kyjov.dekanat, farním webu nebo na plakátech
Na všechny se těšíme!
KYJOV
farní kostel
14. 4.
Pondělí
15. 4.
Úterý
16. 4.
Středa
17. 4.
Čtvrtek
18. 4.
Pátek
* Ohlášky
- V sobotu 26. dubna chtějí
uzavřít v kostele v Kyjově
manželství pan Adam Fojtík
z Nedašovy Lhoty a sl. Hana
Sedlářová z Kyjova.
- V sobotu 26. dubna chtějí v
kapli sv. Antonína v Blatnici
uzavřít manželství pan Radek Žandovský z Kyjova a sl.
Martina Sukupová z Velké
nad Veličkou.
Místo
Čas
Úmysl
Lit. čtení:Iz 50,4-7 / Flp 2,6-11 / Mt 26,14-27,66
KYJOV
Na poděkování za přijatá dobrodiní, za * a +
7:30
rodinu Šimečkovu
farní kostel
KYJOV
Za farníky
farní kostel 9:00
KYJOV
Za * a + rodinu Lomozíkovu, Dikastovu a
farní kostel 10:30
Schönovu
KYJOV
Mariánská pobožnost
farní kostel 16:00
Na poděkování za 80 let života, s prosbou o
další Boží pomoc
Liturgická čtení: Iz 42,1-7 / Jan 12,1-11
KYJOV
15:30
Pondělí Svatého týdne d. důchodců
KYJOV
Za + Josefa Hudce, manželku Františku,
farní kostel 18:30
* a + rodinu
Liturgická čtení: Iz 49,1-6 / Jan 13,21-33.36-38
Úterý po Svatého týdne
KYJOV
Za + manžela, jeho rodinu, na poděkování
farní kostel 6:45
Panně Marii a další ochranu a přímluvu
Liturgická čtení: Iz 50,4-9a / Mt 26,14-25
Středa Svatého týdne
KYJOV
17:00
Za + rodinu Zavrtálkovu a duše v očistci
farní kostel
L.č.:Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26 / Jan 13,1-15
KYJOV
Na poděkování za dar Eucharistie, za růst
18:30
naší víry, naděje a lásky
farní kostel
Zelený čtvrtek
KYJOV
20:00Adorace
v „Getsemanech“
farní kostel 24:00
Lč. Iz52,13–53,12; Žid4,14-16; 5,7-9/Jan18,1–19,42
KYJOV
Ranní chvály
farní kostel 8:00
VELKÝ PÁTEK
KYJOV
8:30 –
Kostel otevřen k modlitbě
farní kostel 18:30
KYJOV
Velkopáteční obřady
farní kostel 18:30
L. čt.:Gn 1,1 – 2,2; Gn 22,1-18; Ex 14,15 – 15,1;
Iz 54,5-14; Iz 55,1-11; Bar 3,9-15.32 – 4,4; Ez
36,16-17a.18-28; Epištola Řím 6,3-11 / Mt 28,1-10
19. 4.
Sobota
Bílá sobota
20. 4.
Neděle
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
18:30
KYJOV
8:00
Ranní chvály
farní kostel
KYJOV
8:30 –
farní kostel 20:30 Kostel otevřen k modlitbě v „Božím hrobě“
KYJOV
Za farníky
farní kostel 20:30
L. čtení:Sk 10,34a.37-43 / Kol 3,1-4 / Jan 20,1-9
KYJOV
Za + P. Milana Borovičku, P. Miroslava Če7:30
chala a Terezii Maradovou
farní kostel
KYJOV
Za + P. Antonína Bělíka, * a + kněze naší
farní kostel 9:00
farnosti
KYJOV
Za rodinu Procházkovu a Nava
farní kostel 10:30

Podobné dokumenty

farní listy - Římskokatolická farnost Kyjov

farní listy - Římskokatolická farnost Kyjov Připomínám biřmovancům, ţe během měsíce srpna se mají osobně setkat s P. Vladimírem. Chci upozornit, ţe během posledního týdne nepůjde zvládnout všechna setkání, zapisujte se jiţ teď. - Dnes je od ...

Více

Kněžno máje, buď pozdravena! - Římskokatolická farnost Kyjov

Kněžno máje, buď pozdravena! - Římskokatolická farnost Kyjov Spojených států, ale také z mnoha dalších zemí, harvardský kulturologický klub ohlášenou akci na poslední chvíli odvolal. zdroj: www.radiovaticana.cz

Více

90 (8.4.-22.4.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou

90 (8.4.-22.4.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou znovu vrátila do křestní nevinnosti, prožil setkání s Živým, Zmrtvýchvstalým – nemohu odejít bez radosti, pokoje a rozhodnutí: Pane, chci žít pro tebe, jako ty jsi žil pro mě, denně umírat hříchu –...

Více

Listopad 2015

Listopad 2015 V roce 1986 byla přijata do Obvodního ústavu sociálních služeb v Praze 4, kde získala zkušenosti v práci se seniory. Věnovala se organizování činnosti klubů důchodců a volnočasovým aktivitám pro se...

Více

Publikace Romové na východním Slovensku ve 20

Publikace Romové na východním Slovensku ve 20 stojí za to. A bude na sobě i nadále tvrdě pracovat.

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Člověk pak má pocit, že naše práce nebyla zbytečná. J: V učitelské práci jsem našel své životní poslání, takže bych do toho šel určitě znovu. Děkujeme za rozhovor a přejeme, abyste se příští rok op...

Více