Výroční zpráva o činnosti FES 2011

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva o činnosti FES 2011
2011
Výroční zpráva o činnosti
Fakulty ekonomicko-správní
Univerzity Pardubice
OBSAH
1
2
3
4
5
6
7
Úvod .................................................................................................................................... 6
Organizační struktura fakulty v roce 2011 ..................................................................... 9
2.1
Prostorové kapacity a dislokace ..........................................................................................10
2.2
Přehled vnitřních norem fakulty vydaných v roce 2011 .....................................................12
2.3
Změny zaregistrované ve vnitřních předpisech fakulty ......................................................12
Složení orgánů fakulty ..................................................................................................... 13
3.1
Vedení Fakulty ekonomicko-správní ..................................................................................13
3.2
Vědecká rada ......................................................................................................................13
3.3
Akademický senát ...............................................................................................................14
3.4
Ústavy a samostatná oddělení .............................................................................................15
3.4.1
Ústavy...........................................................................................................................15
3.4.2
Samostatná oddělení ....................................................................................................16
Informační a komunikační technologie ......................................................................... 17
Informační infrastruktura ...................................................................................................................17
4.1
Informační systémy ............................................................................................................19
Studijní a pedagogická činnost ....................................................................................... 22
5.1
Studijní programy (obory) prezenčního a kombinovaného studia ......................................22
5.2
Počty studentů akreditovaných a uskutečňovaných studijních programů ..........................24
5.3
Nově přijatí studenti ...........................................................................................................25
5.3.1
Dny otevřených dveří ...................................................................................................25
5.3.2
Přípravné kurzy ............................................................................................................25
5.3.3
Přijímací řízení.............................................................................................................26
5.4
Počty absolventů akreditovaných a uskutečňovaných studijních programů .......................27
5.5
Počty neúspěšných studentů ...............................................................................................28
5.6
Inovace uskutečňovaných studijních programů ..................................................................28
5.7
Využívání kreditového systému..........................................................................................29
5.8
Přehled vydaných skript a opor distančního vzdělávání .....................................................29
5.9
Péče o studenty ...................................................................................................................30
5.9.1
Stipendia .......................................................................................................................30
5.9.2
Informační a poradenské služby v roce 2011 ...............................................................30
5.9.3
Akademická psychologická poradna ............................................................................31
5.10
Rozvojové programy MŠMT, projekty FRVŠ a ostatní projekty .......................................31
5.10.1
Rozvojové programy MŠMT .........................................................................................31
5.10.2
Projekty FRVŠ ..............................................................................................................31
5.10.3
Ostatní projekty ............................................................................................................32
5.10.4
Jmenný seznam řešených projektů ...............................................................................33
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání .......................................................................... 34
6.1
Zapojení do programu LLP ERASMUS v roce 2011 .........................................................34
6.2
Mobility studentů a akademických pracovníků včetně finančních nákladů v roce 2011 ...37
Výzkum a vývoj................................................................................................................ 38
7.1
Zapojení do tvůrčí a vědecko-výzkumné činnosti ..............................................................38
7.1.1
Přehled grantů a dalších finančních podpor od tuzemských subjektů v roce 2011 .....38
7.1.2
Jmenný seznam řešených projektů ...............................................................................38
7.2
Vývoj počtu všech grantů, výzkumných studií v letech 2005 – 2011 ................................39
7.3
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu .................................................................................40
3
7.3.1
Bilaterální dohody s partnerskými pracovišti ..............................................................40
7.4
Publikační činnost ...............................................................................................................41
7.5
Nejvýznamnější vědecké akce, konference a další aktivity v roce 2011 ............................41
8
Akademičtí pracovníci..................................................................................................... 45
8.1
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2011 podle jednotlivých organizačních
složek fakulty ......................................................................................................................45
8.2
Vývoj průměrných přepočtených počtů zaměstnanců v období 1993 – 2011 ...................46
8.3
Kvalifikační struktura akademických pracovníků k 31. 12. 2011 v přepočteném počtu ...47
8.4
Kvalifikační struktura akademických pracovníků k 31. 12. 2011 ve fyzickém počtu ........47
8.5
Vývoj kvalifikační struktury akademických pracovníků v období 2007 – 2011 ...............47
8.6
Věková struktura akademických pracovníků k 31. 12. 2011 ..............................................48
8.7
Vývoj věkové struktury akademických pracovníků v období 2007– 2011 .......................48
8.8
Kvalifikační růst akademických pracovníků v roce 2011...................................................48
8.9
Průměrná hrubá mzda pracovníků fakulty v období 2003 – 2011 ......................................52
8.10
Průměrná hrubá mzda akademických pracovníků FES podle kategorií v roce 2011 .........53
9
Hodnocení činnosti........................................................................................................... 54
9.1
Vnitřní hodnocení ...............................................................................................................54
9.1.1
Hodnocení výkonnosti a kvalifikačního růstu ..............................................................54
9.1.2
Hodnocení vědecko-výzkumné činnosti ........................................................................54
9.2
Vnější hodnocení ................................................................................................................54
9.2.1
Hodnocení Fakulty ekonomicko-správní dle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a
inovace .........................................................................................................................54
10
Další aktivity..................................................................................................................... 59
10.1
Ediční činnost .....................................................................................................................59
10.2
Účast fakulty v dalších organizacích ..................................................................................60
10.3
Oblast celoživotního vzdělávání .........................................................................................61
11
Závěr - Další rozvoj Fakulty ekonomicko-správní ....................................................... 62
PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY FES UNIVERZITY PARDUBICE 2011 ................................... 65
1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů ..................................................... 65
B6202 – bakalářský studijní program „Hospodářská politika a správa“ ..................................... 65
a) zadání přijímací zkoušky.............................................................................................................. 65
b) kritéria vyhodnocení ....................................................................................................................... 66
B 6202 - HPS – prezenční studium.................................................................................................... 66
B 6202 - HPS – kombinované studium ............................................................................................. 66
B 6208 - EM– prezenční studium ...................................................................................................... 67
B 6208 - EM– kombinované studium ............................................................................................... 67
B 6209 - SII - prezenční studium ...................................................................................................... 67
B 6209 - SII - kombinované studium ............................................................................................... 67
N 6202 - HPS NMgr. – prezenční navazující studium..................................................................... 67
N 6202 - HPS NMgr. – kombinované navazující studium .............................................................. 67
N 6208 - EM NMgr. – prezenční navazující studium ...................................................................... 68
N 6208 - EM NMgr. – kombinované navazující studium ............................................................... 68
N 6209 - SII NMgr. – prezenční navazující studium ....................................................................... 68
N 6209 - SII NMgr. – kombinované navazující studium ................................................................ 68
P 1802 - AI Ph.D. - doktorské studium ............................................................................................. 68
P 6202 - HPS Ph.D. – doktorské studium ......................................................................................... 69
4
P 6208 - EM Ph.D. – doktorské studium .......................................................................................... 69
P 6209 - SII Ph.D. - doktorské studium ............................................................................................ 69
c) základní statistické charakteristiky – viz. část 4. ......................................................................... 69
2. Informace o konání přijímacího řízení .......................................................................................... 69
B6202, B6208, B6209 – 4. 12. 2010; 4. 2. 2011; 5. 3. 2011; 2. 4. 2011; 30.4. 2011;28. 5. 2011........ 69
N6202, N6208, N6209 – 15. 6. 2011 1. kolo ....................................................................................... 69
25. 8. 2011 2. kolo................................................................................................................................ 69
B 6202, B 6208, B 6209, N 6202, N 6208, N 6209, P 6202, P 6209 20. 10. 2011 .......................... 70
3. Informace o výsledcích přijímacího řízení .................................................................................... 71
4. Základní statistické charakteristiky testů ..................................................................................... 72
Počet účastníků zkoušky:
2613 .................................................................................................... 72
Počet účastníků zkoušky:
467 ...................................................................................................... 72
Počet účastníků zkoušky:
467 ...................................................................................................... 72
5
1
ÚVOD
Předkládaná výroční zpráva Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zachycuje činnost
fakulty v oblasti akademických činností, v mezinárodní spolupráci a prezentuje rovněž vnitřní vývoj
fakulty a efektivnost a řízení vzdělávání v roce 2011. Rozvoj Fakulty ekonomicko-správní vychází
z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015.
Fakulta ekonomicko-správní se svým počtem studentů stále zůstává největší fakultou Univerzity
Pardubice i přesto, že se ve vysokém školství již začíná projevovat nepříznivý demografický trend
a rostoucí konkurence soukromých i veřejných škol. Cílem fakulty je udržet dosažený rozvoj
a orientovat se v činnosti fakulty na zvyšování kvalitativní stránky jak ve vzdělávací, tak vědeckovýzkumné oblasti.
Trvalý zájem o studium na fakultě je ovlivněn pestrou nabídkou studijních programů a oborů, které lze
na Fakultě ekonomicko-správní studovat. Fakulta nabízí v současné době tři bakalářské studijní
programy a v jejich rámci deset studijních oborů, tři navazující magisterské studijní programy se šesti
studijními obory a čtyři doktorské studijní programy (z toho tři i v anglickém jazyce). Dva z nich jsou
organizovány ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu UHK. Jeden studijní obor ve
všech stupních studia je nabízen i v anglickém jazyce.
V roce 2011 obdržela fakulta rozhodnutí o prodloužení doby platnosti akreditací ve studijním
programu Ekonomika a management – bakalářského studijního oboru Ekonomika a provoz podniku
(v prezenční a kombinované formě), bakalářského studijního oboru Management ochrany podniku a
společnosti (v prezenční a kombinované formě), navazujícího magisterského oboru Ekonomika a
management podniku (v prezenční a kombinované formě). Ve studijním programu Systémové
inženýrství a informatika byla prodloužena akreditace bakalářského studijního oboru Informatika ve
veřejné správě (v prezenční a kombinované formě), navazujícího magisterského oboru Informatika ve
veřejné správě (v kombinované formě). Ve studijním programu Hospodářská politika a správa byla
prodloužena platnost akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Regionální rozvoj
(v prezenční formě). Nově byl akreditovaný bakalářský studijní program Systémové inženýrství a
informatika, obor Management finančních rizik v prezenční formě.
Jako v předešlých letech i v daném roce pokračoval vývoj smluvně založené spolupráce
se zahraničními fakultami, byly naplňovány dohody o mobilitě studentů a akademických pracovníků
v rámci programu LLP Erasmus a programu CEEPUS. Na zahraniční partnerské fakulty bylo vysláno
celkem 90 studentů a 25 akademických pracovníků, zatímco na fakultu bylo v roce 2011 přijato 52
zahraničních studentů a 7 zahraničních akademických pracovníků. Ze všech sedmi fakult univerzity
zůstává počet zahraničních studentů programu LLP Erasmus na FES stále nejvyšší.
Ve vědecko-výzkumné činnosti pokračovala realizace již získaných domácích i zahraničních grantů
a byly přijaty nové granty. V rámci domácích grantů se jednalo o pokračující granty GAČR –
Použitelnost softwaru pro podporu rozhodování při řešení prostorově orientovaných problémů,
Modelování, simulace a řízení pojistných rizik. V rámci post-doktorských grantů GAČR pokračovaly
granty – Využití geoinformačních technologií pro detekci míst ve městě s vysokou rizikovostí pro
tělesně postižené, Využití GRID technologie pro modelování a optimalizaci procesů ve veřejné správě.
Byl přijat jeden post-doktorský grant GAČR – Systémová dynamiky jako analytický nástroj pro
hodnocení rozvoje obce. Přestože bylo podáno dvanáct grantů GAČR, fakulta byla úspěšná pouze
v získání jednoho post-doktorského grantu. Byl získán jeden projekt Ministerstva vnitra ČR
Bezpečnost občanů – krizové řízení a pokračovalo řešení grantu jehož poskytovatelem je Ministerstvo
6
životního prostředí ČR – Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím,
ekonomikou a sociálními souvislostmi. Fakulta spolupracovala jako participující instituce na dalších
projektech financovaných z Ministerstva kultury ČR – Metodika měření hodnoty služeb knihoven.
Fakulta i v roce 2011 předložila tři projekty v rámci Studentské grantové soutěže – projekt Vědeckovýzkumné aktivity v oblasti „Systémové inženýrství a informatika“, Vědecko-výzkumné aktivity
v oblasti „Ekonomika a management“ a Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti „Hospodářská politika a
správa“.
Fakulta pokračuje v participaci grantu poskytovaného Visegradským fondem – Strenghtening the
educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of
South Eastern Europe, jehož nositelem je Technická Univerzita v Košicích a je členem sítě
partnerských univerzit Rural Tourism Programs Network v rámci programu CEEPUS. Fakulta
pokračovala v realizaci projektu Implementace moderních řídících postupů s akcentem na řízení
kvality a rozvoj procesního řízení financovaného z prostředků Evropské unie z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a projektu a ze stejného operačního programu zahájila realizaci
projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti
kombinovaného studia. V rámci grantové soutěže FRVŠ bylo přijato osm grantů. V roce 2011 se řešil
pouze jeden decentralizovaný projekt rozvojových programů MŠMT projekt „Virtualizace“. Zapojení
studentů se dařilo v rámci spolupráce s Úřadem práce v projektu Analýza kvalifikační a věkové
struktury podniků vybraných odvětví v Pardubickém kraji.
Situace v rozvoji kvalifikační a věkové struktury akademických pracovníků je obdobná jako
v minulém roce. V roce 2011 doktorské studium úspěšně ukončili dva akademičtí pracovníci a dva
akademičtí pracovníci doktorské studium zahájili. Celkem v současné době studuje doktorské studijní
programy na Fakultě ekonomicko-správní či na jiných fakultách 19 akademických pracovníků.
Zlepšování kvalifikační a věkové struktury je na fakultě věnována značná pozornost, a proto jsou
zvláště mladší akademičtí pracovníci podporováni v jejich osobním kariérním růstu, a to jak při
získávání titulů Ph.D., tak i v habilitačních, resp. jmenovacích řízeních.
Publikační činnost akademických pracovníků fakulty je uskutečňována v rámci externích
nakladatelství, či v nakladatelství Univerzity Pardubice. V roce 2011 byly mimo jiné vydány tři
publikace akademických pracovníků v externích nakladatelstvích. V rámci univerzitního
nakladatelství byly vydány čtyři monografie, dvě učebnice, jedna publikace v ediční řadě sborníků a
tři skripta. Pro podporu kombinované formy studia bylo vydáno sedm studijních opor, ať v tištěné či
elektronické formě. Dále vyšla tři čísla vědeckého časopisu Scientific Papers of the University of
Pardubice a jedna ročenka.
Kromě svých vzdělávacích aktivit Fakulta ekonomicko-správní pravidelně realizuje vědecké aktivity
jako jsou odborné konference, semináře a workshopy, rovněž zapojuje do výuky pracovníky aplikační
sféry. V roce 2011 se výuky zúčastnilo 54 odborníků z aplikační sféry, z toho největší počet v rámci
přednáškového Týdne teorie a praxe v ekonomice. Fakulta pokračuje v pořádání pravidelných
vědeckých konferencí a seminářů. Jmenujme například každoročně organizovanou konferenci
Aktuální otázky sociální politiky 2011 – Teorie a praxe, která se věnuje oblastem sociální politiky a
sociální péče a konferenci Krizový management 2011 zaměřenou na teorii i praxi krizového
managementu a konferenci Systémové inženýrství 2011 věnované problematice využití systémového
přístupu, systémové myšlení, systémové vědy pro řešení konkrétních problémů v různých oblastech.
Již tradičně se na fakultě konal Týden teorie a praxe, osvětově-informační den GIS DAY 2011, fakulta
spoluorganizovala celostátní setkání učitelů matematiky na gymnáziích. I v roce 2011 se uskutečnil
veletrh pracovních příležitostí pro studenty Kontakt 2011.
7
Fakulta pokračovala ve zlepšování svého materiálně-technického vybavení. Fakulta disponuje deseti
laboratořemi výpočetní techniky a jednou multimediální učebnou. Veškeré učebny jsou vybaveny
moderní audiovizuální technikou a interaktivními dotykovými monitory s příslušným softwarem.
Fakulta v souladu s rámcovým plánem obnovy výpočetní techniky tuto techniku pravidelně inovuje
a modernizuje.
Podle metodiky hodnocení výzkumu a vývoje Radou pro výzkum, vývoj a inovace se fakulta v posledních
letech pohybuje v první desítce hodnocených fakult: v roce 2008 se umístila na čtvrtém místě, v roce 2009
na šestém a v roce 2010 na pátém místě a v roce 2011 na osmém místě z celkového počtu 21
ekonomických fakult z různých veřejných vysokých škol. Toto relativně příznivé hodnocení fakulty je
potěšitelné, avšak klesající trend v žebříčku fakult ukazuje, že struktura vykazovaných výsledků není
ideální a je třeba klást důraz na zvyšování jejich kvality.
8
2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FAKULTY
V ROCE 2011
DĚKANKA
VĚDECKÁ RADA
AKADEMICKÝ SENÁT
GREMIUM
KOLEGIUM
TAJEMNÍK
sekretariát
děkana
PRODĚKAN
PRODĚKAN
PRODĚKAN
PRODĚKAN
PRO VNITŘNÍ
ZÁLEŽITOSTI
PRO ROZVOJ
A VNĚJŠÍ
VZTAHY
PRO STUDIJNÍ
ZÁLEŽITOSTI
PRO VĚDU A
TVŮRČÍ
ČINNOST
ODDĚLENÍ
PRO
VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST
ODDĚLENÍ
PRO VĚDU A
TVŮRČÍ
ČINNOST
STATUTÁRNÍ
ZÁSTUPCE
DĚKANA
ODDĚLENÍ PRO
EKONOMIKU A
PROVOZ
studijní referát
referát celoživotního a
distančního vzdělávání
referát informačního a
poradenského centra
ÚSTAV
EKONOMIE
ÚSTAV
EKONOMIKY A
MANAGEMENTU
ÚSTAV
MATEMATIKY
ÚSTAV
SYSTÉMOVÉHO
INŽENÝRSTVÍ A
INFORMATIKY
ÚSTAV VEŘEJNÉ
SPRÁVY A
PRÁVA
9
2.1
Prostorové kapacity a dislokace
Fakulta ekonomicko-správní sídlí v Pardubicích - na Stavařově, Studentská 84, v této budově
(označení EA) disponovala v roce 2011 prostorami v 5. a 8. nadzemním podlaží a částečně v 1., 2., 3.,
4., 9. a 11. nadzemním podlaží.
V 1. nadzemním podlaží budovy je umístěn referát studijní, referát celoživotního a distančního
vzdělávání a referát informačního a poradenského centra.
V 2. a 11. nadzemním podlaží se nacházejí klasické učebny, ve 3. a 4. nadzemním podlaží počítačové
laboratoře a multimediální učebna. Kromě učeben v 2., 3., 4. a 11. nadzemním podlaží využívá fakulta
i další učebny Univerzity Pardubice.
5. nadzemní podlaží je jednak sídlem děkanátu fakulty, je zde umístěn sekretariát děkana, oddělení pro
vědecko-výzkumnou činnost, oddělení pro vzdělávací činnost a oddělení pro ekonomiku a provoz,
jednak jsou na tomto patře pracovny akademických pracovníků ústavu systémového inženýrství a
informatiky a je zde umístěno i pracoviště technika IT.
Další pracovny akademických pracovníků Ústavu veřejné správy a práva, Ústavu matematiky, Ústavu
ekonomie a Ústavu ekonomiky a managementu jsou rozmístěny v 8. a 9. nadzemním podlaží. Kromě
pracoven akademických pracovníků byly zřízeny pracovny pro doktorandy působící na fakultě, resp.
na těchto ústavech.
Přehled učeben, jimiž disponuje fakulta
Označení učebny
10
Umístění
Typ
Kapacita
02022
Budova EA
klasická učebna
18
02023
Budova EA
klasická učebna
40
02024
Budova EA
klasická učebna
42
02025
Budova EA
klasická učebna
42
02026
Budova EA
klasická učebna
42
02028
Budova EA
klasická učebna
42
02030
Budova EA
klasická učebna
40
02031
Budova EA
klasická učebna
40
02032
Budova EA
klasická učebna
54
03023
Budova EA
počítačová laboratoř
20
03024
Budova EA
multimediální učebna
20
03026
Budova EA
klasická učebna
40
03029
Budova EA
počítačová laboratoř
20
03031
Budova EA
počítačová laboratoř
20
03032
Budova EA
počítačová laboratoř
20
04023
Budova EA
počítačová laboratoř
20
04024
Budova EA
počítačová laboratoř
20
04030
Budova EA
počítačová laboratoř
20
04031
Budova EA
počítačová laboratoř
20
04032
Budova EA
počítačová laboratoř
20
04033
Budova EA
počítačová laboratoř
20
11023
Budova EA
klasická učebna
18
11026
Budova EA
klasická učebna
42
Budova Rektorátu
klasická učebna
36
B1
Budova DFJP
klasická učebna
303
B2
Budova DFJP
klasická učebna
80
B5
Budova DFJP
klasická učebna
60
A4
Budova UA
klasická učebna
36
A5
Budova UA
klasická učebna
36
A1
Budova UA
univerzitní aula
374
Budova UA
klasická učebna
158
Budova UA
klasická učebna
80
Rektorát
klasická učebna
120
R02038
(1,5 dnů v týdnu)
A2
(3,5 dne v týdnu)
A 10
(2 dny v týdnu)
Kongresová hala
(2 dny v týdnu)
11
2.2
Přehled vnitřních norem fakulty vydaných v roce 2011
Mezi vnitřní normy fakulty se řadí směrnice, vyhlášky, příkazy a oznámení děkana. V roce 2011 byly
vydány následující vnitřní normy:
Přehled vnitřních norem fakulty vydaných v roce 2011
označení normy
název normy
směrnice
1/2011
dodatek č. 1. sm. č. 2/2010
dodatek č. 2. sm. č. 2/2010
dodatek č. 3. sm. č. 2/2010
dodatek č. 3. sm. č. 2/2008
vyhlášky
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
dodatek č. 1 vyhl. č. 5/2011
6/2011
7/2011
8/2011
9/2011
10/2011
11/2011
sdělení
FES_SDE_2011_001
2.3
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro
akademický rok 2012/2013
Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2011/2012 v nově
akreditovaném studijním oboru
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro
akademický rok 2011/2012
Pravidla pro dodatečné přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu
pro akademický rok 2011/2012
Řízení vydavatelských činností na Fakultě ekonomicko-správní
Organizace akademického roku 2011/2012
Studijní prázdniny pro studenty doktorských studijních programů
Složení komisí státních závěrečných zkoušek
Zápisy a předzápisy studentů FES na akademický rok 2011/2012
Složení komisí státních závěrečných zkoušek
Změna složení komise č. 3 v bakalářském a magisterském studiu
Děkanské volno
Děkanské volno
Děkanské volno
Prověrková komise BOZP a PO v roce 2011
Zápisy předmětů ne letní semestr ak. r. 2011/2012 do systému STAG
Režijní náklady doplňkové činnosti
Finanční kontrola
Změny zaregistrované ve vnitřních předpisech fakulty
V roce 2011 nebyly zaregistrované žádné změny ve vnitřních předpisech fakulty Ekonomicko-správní
Univerzity Pardubice.
12
3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FAKULTY
3.1
Vedení Fakulty ekonomicko-správní
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
děkanka
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
proděkan pro vědu a tvůrčí činnost
doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj, statutární zástupce děkana
doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
proděkan pro studium a pedagogickou činnost
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
proděkanka pro vnitřní záležitosti
Ing. Petr Urbanec
tajemník
Kolegium děkana
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. - děkanka
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
3.2
Ing. Robert Baťa, Ph.D.
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
doc. Ing. Jiří Křupka, CSc.
Ing. Petr Urbanec
Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Vědecká rada
Předseda: doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. – děkanka
Interní členové
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
doc. Ing. Josef Janošec, CSc.
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Křupka, CSc.
prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.
prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.
doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
13
Externí členové
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
prof. RNDr. Jan Černý, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
prof. Ing. Peter Mikulecký, CSc.
prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
Ing. Jiří Stříteský
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
3.3
Akademický senát
Předsednictvo do 13. 12. 2011
Ing. Jan Stejskal, Ph.D. – předseda
Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.
Ing. Pavla Koťátková Stránská – doktorand
Členové komory akademických pracovníků:
Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
PhDr. Josef Duplinský, CSc.
doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc.
Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Mgr. Libor Koudela
Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.
Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.
14
Vedoucí Katedry podnikového hospodářství ESF
MU v Brně
Fakulta managementu VŠE Praha v Jindřichově
Hradci
Vedoucí
Útvaru
Laboratoře
výzkumu a
managementu rizik
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TU
v Ostravě
Děkanka Hospodářské fakulty TU v Liberci
Děkan Fakulty informatiky a managementu UHK
Vedoucí Katedry informačních technologií FIM
UHK
Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Ředitel Ústavu podnikové ekonomiky, FME UTB
ve Zlíně
Rektorka UJEP v Ústí nad Labem
Senátor Parlamentu ČR – do 13. 11. 2011
Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
Členové komory studentů:
Ing. Pavla Koťátková Stránská
Bc. Petr Čírtek
Ing. Jan Zbořil
Martin Šanda
Bc. Martin Flok
Předsednictvo od 13. 12. 2011
Mgr. Jan Mandys, Ph.D. - předseda
Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Martin Šanda - student
Členové komory akademických pracovníků:
Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
PhDr. Josef Duplinský, CSc.
doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc.
Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Mgr. Libor Koudela
Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Členové komory studentů:
Bc. Petr Čírtek
Bc. Martin Flok
Ing. Pavla Koťátková Stránská
Martin Šanda
Ing. Jan Zbořil
3.4
Ústavy a samostatná oddělení
3.4.1 Ústavy
ÚSTAV EKONOMIE
vedoucí ústavu:
doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU
vedoucí ústavu:
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
ÚSTAV MATEMATIKY (s celouniverzitní
vedoucí ústavu:
působností)
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
ÚSTAV SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY
vedoucí ústavu:
doc. Ing. Jiří Křupka, CSc.
ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA
vedoucí ústavu:
Ing. Robert Baťa, Ph.D.
15
3.4.2 Samostatná oddělení
ODDĚLENÍ PRO VĚDECKO-VÝZKUMNOU ČINNOST
Ing. Pavlína Čížková
Ing. Radka Stárková
ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
vedoucí: Ivana Veselá
Bc. Iva Frauenbergová – do 13. 6. 2011
Ing. Jana Pekařová – od 1. 9. 2011
Bc. Petra Voženílková – do 19. 8. 2011
REFERÁT INFORMAČNÍHO A PORADENSKÉHO CENTRA
Ivana Veselá
REFERÁT STUDIJNÍ
Soňa Beranová
Iveta Kašíková
Bc. Radka Jakubíčková,DiS.
Milada Větrovská
REFERÁT CELOŽIVOTNÍHO A DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Bc. Jan Hejl
ODDĚLENÍ PRO EKONOMIKU A PROVOZ
Ing. Filip Gyenes
16
4 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
Veškeré informační a komunikační systémy Fakulty jsou začleněny a využívány v rámci komplexního
systému informačních a komunikačních technologií Univerzity Pardubice. Fakulta informační
a komunikační technologie využívá jak pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, tak při
řízení fakulty a rozvoje vnějších vztahů. Informační a komunikační technologie jsou významné nejen
pro studijní program Systémové inženýrství a informatika, ale svou nezastupitelnou úlohu hrají i při
ostatních studijních programech fakulty. Kontinuální rozvoj těchto technologií jsou proto jednou
z fakultních priorit.
Informační infrastruktura
Informační infrastrukturu fakulty jako součást systému ICT Univerzity Pardubice tvoří tyto součásti:
-
laboratoře výpočetní techniky včetně nezbytného technického zázemí,
audiovizuální a prezentační technika,
software,
osobní počítače a další výpočetní a kancelářská technika používaná zaměstnanci fakulty
a studenty prezenční formy doktorských studijních programů.
Výpočetní technika, jak v laboratořích výpočetní techniky, tak technika, kterou ke své činnosti
využívají akademičtí pracovníci, studenti prezenční formy doktorských studijních programů a ostatní
zaměstnanci fakulty, je prostřednictvím datové sítě Univerzity Pardubice napojena na
vysokorychlostní akademickou počítačovou síť CESNET2. Studenti a zaměstnanci mají rovněž ve
velkém množství vybraných prostor univerzity a fakulty využívat přístupových bodů WiFi
infrastruktury EDUROAM.
Fakulta disponuje desíti laboratořemi výpočetní techniky s celkem 210 počítači a dalším nezbytným
hardwarovým a softwarovým vybavením. Veškeré učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální
technikou a interaktivními dotykovými monitory s příslušným softwarem. Fakulta dle možností
počítače na učebnách inovuje, případně morálně zastaralou techniku nahrazuje za novou. Moderní
audiovizuální technikou a počítači je rovněž vybavena většina dalších učeben, které fakulta využívá.
V roce 2011 byly v rámci projektu FRVŠ vybaveny dvě učebny notebooky jako doplnění standardního
vybavení obecných učeben. V takto doplněných učebnách je možné i při běžné výuce využít
prostředků výpočetní techniky. Takto doplněné učebny rozšiřují kapacitu laboratoří výpočetní
techniky o celkem 44 notebooků.
Snahou fakulty je informační infrastrukturu pravidelně inovovat a tak ji udržovat ve stavu, který
odráží aktuální potřeby v oblasti výuky a vědy. V rámci rozpočtu fakulty je pravidelně sestavován plán
rozvoje informační infrastruktury.
Tento rámcový finanční plán zahrnuje výdaje na doplnění a obnovu části výpočetní techniky
akademických pracovníků, výpočetní techniky v počítačových laboratořích, doplnění audiovizuální
a prezentační techniky a další výpočetní a kancelářské techniky podporující veškeré činnosti fakulty.
Rámcový plán obnovy výpočetní techniky je vytvářen tak, aby měl každý zaměstnanec a student
prezenční formy doktorského studia přístup k odpovídající a aktuální výpočetní technice. Snahou
fakulty je (dle finančních možností) pravidelně obnovovat dílčí část výpočetní techniky fakulty
17
(včetně laboratoří výpočetní techniky) tak, aby byly zajištěny co nejlepší podmínky pro výuku i práci
všech zaměstnanců fakulty.
V roce 2011 tak fakulta vynaložila celkem 2 244 tis. Kč na rozšíření i obnovu výpočetních i dalších
systémů v rámci rozvoje informačních a komunikačních technologiích. Podrobnosti jsou uvedeny
v následující tabulce:
NIV
(tis. Kč)
IV
(tis. Kč)
Laboratoře výpočetní techniky včetně technického zázemí
428
1 092
Obnova laboratoří výpočetní
techniky
398
Označení akce
Audiovizuální technika
Technické prostředky
Operativní leasing PC
(64 ks, pořízeno v minulých letech)
Odkoupení pronajatých počítačů
Nové PC (21)
239
Notebooky (44)
771
Interaktivní tabule (1)
Interaktivní monitor (1)
30
Ostatní výpočetní a kancelářská technika a software
724
Výpočetní a kancelářská
technika
Osobní počítač (16)
Notebook (9)
Monitor (11)
HDD (20)
Tablet (3)
Terminál SafeQ (1)
Záložní zdroj (16)
Ostatní příslušenství (3)
668
Komunikační technika
Doplnění telefonních přístrojů a další
komunikační techniky (3)
24
Didaktická technika
Specializované zařízení pro výuku
počítačových sítí (10)
30
Audiovizuální technika
Fotoaparát (1)
Celkem
82
2
1 152
1 092
Výše uvedené akce byly realizovány zejména za přispění dotačních prostředků MŠMT včetně projektů
FRVŠ, prostředků z operačního programu ESF ČR, prostředků grantů GAČR, dotačních prostředků
ostatních ministerstev a dalších.
18
4.1
Informační systémy
Pro svou činnost využívá Fakulta ekonomicko-správní zejména informační systémy provozované
Informačním centrem Univerzity Pardubice. Jedná se zejména o tyto klíčové systémy:
Systém
Popis
iFIS
Systém iFIS obsahuje několik modulů. Klíčový jsou zejména tyto systémy:
ekonomické řízení univerzity,
systém spisové služby,
systém řízení veřejných zakázek,
registr smluv.
STAG
Systém řízení studijní agendy
eDoceo
Systém pro elektronické vzdělávání
Microsoft Exchange
Komunikační systém
SafeQ
Systém řízení tiskových služeb včetně sledování nákladů na tiskové služby
OBDPRO
Agenda publikační činnosti
VERSO
Informační systém s moduly:
-
Aladin
Manažerský informační systém,
Objednávky,
Evidence grantové a projektové činnosti,
Dovolené,
Cestovní příkazy,
Řízení rezervací místností,
SafeQ – vyhodnocení čerpání tiskových služeb,
Systém řízení poskytování stravenek,
Profil zaměstnance,
Náhled do registru smluv.
Systém pro správu webových stránek
V rámci programu Microsoft Campus Agreement má fakulta možnost plně využívat jakékoli verze
kancelářského systému Microsoft Office pro všechny zaměstnance i studenty fakulty. V dalším
programu MSDN Academic Alliance má Ústav systémového inženýrství a informatiky možnost
využívat pro účely výuky veškeré nástroje související s výukou stěžejních vývojových produktů
Microsoft.
Pro zpracování agendy přijímacího řízení je kromě informačního systému STAG každoročně úspěšně
používáno softwarové řešení pro automatické vyhodnocování testů přijímacího řízení. Součástí tohoto
řešení je systém FormReader pro vytěžování dat z tištěných formulářů.
Pro zabezpečení učeben, počítačových laboratoří i jednotlivých pracoven fakulty je používán
zabezpečovací a přístupový systém. Přístup do učeben, počítačových laboratoří a dalších prostor je
umožněn prostřednictvím jednotných bezkontaktních karet, které rovněž plní funkci průkazu
zaměstnance či studenta.
19
V rámci výuky Fakulta ekonomicko-správní používá tyto informační systémy a software:
Systém
MatLab
MathCad
Popis
Systémy pro technické výpočty, modelování, simulace, měření
a testování. Disponují nástroji pro finanční analýzy, modelování,
simulace a optimalizace. Využívají se zejména v předmětech
Teorie systémů, Umělá inteligence a Simulace systémů.
Maple
Maple je systém počítačové algebry pro výuku a využití
matematiky v přírodovědných, technických a ekonomických
oborech. Umožňuje symbolické a numerické matematické výpočty,
jejich počítačovou vizualizaci, dokumentaci a publikaci.
Unistat
Balík statistických nástrojů, nadstavba MS Excel.
Mathematica
Systém pro realizaci matematiky na počítači, zejména pro
numerické i algebraické výpočty. Zahrnuje množství funkcí
a algoritmů z oblasti algebry, kombinatoriky, maticového
a tenzorového počtu, statistiky a regresní analýzy atd.
SPSS Clementine
Kompletní nástroje pro data mining umožňující řešení statistických
a analytických problémů z oblasti obchodu, státní správy, výzkumu
a vědy. Umožňují vytváření modelů, statistických předpovědí.
SPSS Base
SPSS Trends
Miner Enterprise
Expert Choice
Expert Choice je softwarový nástroj, který podporuje rozhodování
při výběru z alternativ, které jsou charakteristické hierarchickým
rozložením kritérií pro výběr.
RISKAN
Nástroj pro zpracování rizikových analýz.
Umberto
Databázově orientovaný modelovací systém založený na Petriho
sítích určený k modelování látkových, energetických, finančních
a dalších uživatelsky definovaných toků. Je používán při výuce
Ekonomiky životního prostředí a Environmentální ekonomiky
a managementu a rovněž pro podporu vědeckých aktivit.
ArcView
Profesionální, desktopová a internetová GIS řešení, patřící mezi
celosvětově rozšířené nástroje. Využívají se ve výuce předmětů
Geografické informační systémy I a II, Prostorová analýza území,
Interaktivní prezentace dat a Služby mapových serverů.
Arc Info
Map Guide
IDRISI Andes
GeoMedia Professional
MSDN Academic Alliance
20
Sada všech potřebných produktů společnosti Microsoft pro
vývojáře. Využívá se při výuce široké škály předmětů, především
věnovaných problematice operačních systémů, programování,
řízení projektů, databázovým technologiím a počítačovým sítím.
Systém
Adobe InDesign
CorelDraw
Adobe PhotoShop
Popis
Grafické a multimediální systémy, které jsou využívány zejména
pro předměty Základy DTP, Prezentace informací a Tvorba www
stránek. Systémy jsou rovněž používány pro samostatnou práci
studentů při tvorbě bakalářských a diplomových prací.
Paint Shop Pro
Dreamweaver
ARIS Business Designer
Software Case 4/0
Silné modelovací nástroje vhodné pro předměty zaměřené na
softwarové inženýrství. Využívají se především v předmětech
věnovaných projektování a návrhu informačních systémů.
Altova Mission Kit
Software pro modelování UML, práci s XML technologiemi včetně
návrhu a tvorby webových služeb. Tento software kromě jiného
podporuje XML, XSD, XSLT, XQuery, sematický web,
transformaci XML dokumentů a podobně.
LCS Helios
Informační systémy využívané v praxi. Ekonomický IS LCS Helios
a specializovaný IS MUNIS určený pro městské a obecní úřady.
Využívají se při výuce předmětů zaměřených na problematiku
informačních systémů pro zvýšení názornosti výuky (např. Úvod
do informačních systémů) a LCS Helios částečně také při výuce
předmětů zaměřených na databázové technologie.
IS MUNIS
Symantec Ghost
FormReader
Software pro podporu správy počítačových učeben.
Software se využívá jako součást systému pro zpracování
přijímacího řízení.
21
5 STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST
5.1
Kód
stud.
progr.
Typ
studijního
programu
Název studijního
programu
Název studijního
oboru
Forma studia
Standardní
doba studia
v ak. letech
bakalářský
Systémové
inženýrství a
informatika
Informatika ve veřejné prezenční
správě
kombinovaná
3
bakalářský
Systémové
inženýrství a
informatika
Regionální a
informační
management
3
bakalářský
System
Engineering and
Informatics
Regional and
Information
Management
B6209
bakalářský
Systémové
inženýrství a
informatika
Informační a
bezpečnostní systémy
B6209
bakalářský
Systémové
inženýrství a
informatika
Management
finančních rizik
N6209
navazující
magisterský
Systémové
inženýrství a
informatika
Informatika ve veřejné prezenční,
správě
kombinovaná
2
navazující
N6209
magisterský
Systémové
inženýrství a
informatika
Regionální a
informační
management
prezenční,
kombinovaná
2
navazující
N6209
magisterský
System
Engineering and
Informatics
Regional and
Information
Management
prezenční AJ
2
navazující
N6209
magisterský
Systémové
inženýrství a
informatika
Pojistné inženýrství
prezenční
2
P6209* doktorský
Systémové
inženýrství a
informatika
Informatika ve veřejné prezenční,
správě
kombinovaná
3
P6209
System
Engineering and
Informatics
Informatics within
Public Administration
prezenční,
kombinovaná
AJ
3
B6209
B6209
B6209
22
Studijní programy (obory) prezenčního a kombinovaného studia
doktorský
prezenční,
kombinovaná
prezenční AJ
prezenční,
kombinovaná
prezenční
3
3
3
Aplikovaná
informatika
prezenční,
P1802* doktorský
Aplikovaná
informatika
P1802
doktorský
Applied
Informatics
Applied Informatics
B6202
bakalářský
Hospodářská
politika a správa
Veřejná ekonomika a
správa
B6202
bakalářský
Hospodářská
politika a správa
Ekonomika a celní
správa
kombinovaná
3
B6202
bakalářský
Hospodářská
politika a správa
Ekonomika pro
kriminalisty
kombinovaná
3
N6202
navazující
magisterský
Hospodářská
politika a správa
Ekonomika veřejného
sektoru
prezenční,
N6202 navazující
magisterský
Hospodářská
politika a správa
Regionální rozvoj
prezenční
P6202
doktorský
Hospodářská
politika a správa
Regionální a veřejná
ekonomie
prezenční,
P6202
doktorský
Economic Policy
Regional and Public
and Administration Economics
B6208
bakalářský
Ekonomika a
management
Management podniku
B6208
bakalářský
Ekonomika a
management
Ekonomika a provoz
podniku
prezenční,
kombinovaná
3
B6208
bakalářský
Ekonomika a
management
Management ochrany
podniku a společnosti
prezenční,
kombinovaná
3
B6208
navazující
magisterský
Ekonomika a
management podniku
B6208
doktorský
Ekonomika a
management
Ekonomika a
management
prezenční,
kombinovaná
prezenční,
kombinovaná
Management
kombinovaná
prezenční,
kombinovaná
AJ
prezenční,
kombinovaná
kombinovaná
kombinovaná
4
4
3
2
2
3
prezenční,
kombinovaná
AJ
prezenční,
kombinovaná
3
3
2
3
* studijní programy uskutečňované s jinou vysokou školou – Fakulta informatiky a managementu,
Univerzita Hradec Králové
23
5.2
Počty studentů akreditovaných a uskutečňovaných studijních
programů
Počty studentů podle studijních programů
k 31. 10. příslušného roku
Studijní program
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
B6209 bakalářský
Systémové inženýrství a
informatika
75
228
442
629
698
503
365
596
494
536
146
202
138
99
69
28
4
0
0
0
x
x
28
31
88
134
142
169
158
130
13
19
23
21
17
17
9
9
12
12
951
885
721
601
525
472
417
M6209 magisterský
Systémové inženýrství a
informatika
N6209 navazující magisterský
Systémové inženýrství a
informatika
P6209 doktorský
Systémové inženýrství a
informatika
B6202 bakalářský
Hospodářská politika a správa
N6202 navazující magisterský
Hospodářská politika a správa
P6202 doktorský
Hospodářská politika a správa
B6208 bakalářský
Ekonomika a management
N6208 navazující
Ekonomika a management
P6208 doktorský
Ekonomika a management
P1802 doktorský
Aplikovaná informatika
Celkem
24
993
1 037 1 036
283
375
369
330
324
295
270
276
271
246
x
x
8
18
17
23
29
22
17
15
x
x
x
178
400
747
875
952
968
826
x
x
x
x
x
92
191
232
270
265
x
x
x
x
x
x
x
11
19
20
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
1 510 1 861 2 044 2 257 2 498 2 560 2 486 2792 2681 2470
Počty studentů podle formy studia
Forma studia
Prezenční
Kombinovaná
Celkem
5.3
k 31. 10. příslušného roku
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1 087 1 289 1 440 1 552 1673
1595
1543
1734
1729
1643
965
943
1058
952
827
1 510 1 861 2 044 2 257 2 498 2560
2486
2792
2681
2470
423
572
2004
604
2005
705
825
Nově přijatí studenti
5.3.1 Dny otevřených dveří
V pátek 14. 1. 2011 proběhl v Aule Arnošta z Pardubic den otevřených dveří FES. Byl organizován ve
dvou blocích - dopoledne a odpoledne.
Dopolední prezentace se zúčastnilo okolo 400 potenciálních zájemců z řad studentů i absolventů
středních škol a jejich rodičů. Účast na odpolední prezentaci byla nižší, přibližně 250 zájemců.
Návštěvníci Dnu otevřených dveří byli podrobně informováni o možnostech studia v bakalářských
a navazujících magisterských studijních programech nabízených na FES. Jednotlivé studijní obory
představili doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D. a doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D. z Ústavu systémového inženýrství
a informatiky a doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. z Ústavu ekonomiky a managementu. Uchazeči
o studium byli rovněž seznámeni se systémem organizace přijímacích zkoušek od zástupkyně firmy
Scio Ing. Leony Vyvialové, která zodpověděla i všechny dotazy, týkající se národních srovnávacích
zkoušek. Přítomní získali informace o fakultou nabízených přípravných kurzech z matematiky,
informace o možnostech ubytování na studentských kolejích a o možnostech sportovního vyžití, které
poskytuje univerzitní sportovní klub. Současně obdrželi informační materiály o studiu na FES a
časopis Lodivod.. Po skončení dopolední i odpolední prezentace byla zájemcům nabídnuta možnost
prohlédnout si Univerzitní knihovnu a Univerzitní tělocvičny.
5.3.2 Přípravné kurzy
Ústav matematiky FES Univerzity Pardubice uspořádal v roce 2011 čtyři různé typy přípravných
kurzů k přijímacímu řízení respektive studiu na vysoké škole. Jejich forma odpovídala rozdílným
možnostem a požadavkům jednotlivých uchazečů.
25
Typ kurzu
Termín
Počet hodin
(odučených)
Počet zájemců
Víkendový kurz
9.4.; 16.4.; 7.5.; 14.5.
28
16
Dlouhodobý přípravný kurz
12.2.; 19.2.; 26.2.; 5.3.; 12.3.
19.3.; 26.3.; 2.4.; 9.4.; 16.4.
40
22
Přípravný kurz do
magisterského studia
11.6.; 12.6.
12
26
Podzimní kurz
10.9.; 17.9.; 24.9.; 1.10.
2x28
76
136
140
Celkem
5.3.3 Přijímací řízení
Přijímací zkoušky do prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studijního
programu Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a do studijního programu
Systémové inženýrství a informatika, proběhly v souladu se Směrnicí děkanky FES č. 2/2010 a na
základě Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 2/2010 pro nově akreditovaný obor Management finančních
rizik. Dále bylo realizováno dodatečné přijímací řízení do bakalářského studijního programu
Systémové inženýrství a informatika, kdy na základě Dodatku č. 2 ke Směrnici č. 2/2010, byli
uchazeči přijati bez přijímacího řízení podle průměru známek na maturitním, vysvědčení. Výsledky
přijímacích zkoušek byly pro každého studenta po zadání jeho identifikačního čísla a jména
zpřístupněny na webových stránkách fakulty a dále byli studenti o výsledku přijímacího řízení
písemně vyrozuměni.
Přijímací zkoušky do prvního ročníku prezenční i kombinované formy navazujícího magisterského
studijního programu Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové
inženýrství a informatika proběhly dne 15. 6. 2011. Dále bylo realizováno dodatečné přijímací řízení
do navazujícího magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika a do
studijního programu Hospodářská politika a správa na základě Dodatku č. 2 a č. 3 ke Směrnici č.
2/2010.
Vyhodnocení zájmu uchazečů o studium
Počet přihlášených
Kat.
Počet účastníků
zkoušek
Přijato bez př.
zkoušek
Přijato po př.
zkouškách
prez komb
prez komb
prez komb celk prez komb
celk.
celk.
celk.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*
Bc.
2573
892
346
1985
5
628
261
3
180
69
249
608
314
922
1522
Mgr.
548
264
812
324
143
467
91
41
132
263
105
368
512
Ph.D
.
6
9
15
6
7
12
0
0
0
5
2
7
7
778
309
2
271
110
381
876
421
129
7
2041
Celk. 3127
1165
429
2315
2
* sloupeček přijato celkem zahrnuje také počty studentů přijatých po odvolání
26
Přijato
celkem
Vývoj počtu přihlášených, přijatých a zapsaných studentů do 1. roč. (Bc.) *
Kategorie 2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Přihlášení
3 407
3 470
3 460
2 887
2 844
3328
3465
Přijatí
1 273
1 584
1 342
1 205
1 648
1657
1522
764
823
797
698
1 064
996
797
Zapsaní
*přihlášení, přijatí a zapsaní do prvních ročníků všech studijních programů a oborů
5.4
Počty absolventů akreditovaných a uskutečňovaných studijních
programů
Kategorie
k 31. 12. příslušného roku
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bc.
Mgr. (Ing.)
Ph.D.
224
138
1
246
110
1
267
168
2
278
144
2
380
192
4
403
196
1
431
226
6
350
203
3
340
222
1
Celkem
363
357
248
162
410
437
424
576
600
663
556
563
27
5.5
Počty neúspěšných studentů
bakalářský
magisterský
doktorský
podíl
neúspěšných
studentů
z celkového
počtu (%)
počet neúspěšných studentů
k 31. 12. 2001 (v %)
5
1
0
3
počet neúspěšných studentů
k 31. 12. 2002 (v %)
7
1
0
6
počet neúspěšných studentů
k 31. 12. 2003 (v %)
7
6
0
7
počet neúspěšných studentů
k 31. 12. 2004 (v %)
16
3
3
13
počet neúspěšných studentů
k 31. 12. 2005 (v %)
15
15
15
15
počet neúspěšných studentů
k 31. 12. 2006 (v %)
17
9
15
15
počet neúspěšných studentů
k 31. 12. 2007 (v %)
26
16
10
24
počet neúspěšných studentů
k 31. 12. 2008 (v %)
26
16
18
24
počet neúspěšných studentů
k 31. 12. 2009 (v %)
22
18
19
21
počet neúspěšných studentů
k 31. 12. 2010 (v %)
41
21
8
35
počet neúspěšných studentů
k 31. 12. 2011 (v %)
43,7
24,9
14
38
Typ studijního programu
5.6
Inovace uskutečňovaných studijních programů
V roce 2011 byla fakultě prodloužena doba platnosti akreditace studijních oborů:
Bakalářský studijní program Ekonomika a management,
Obor: Ekonomika a provoz podniku- prezenční a kombinovaná forma (standardní doba studia 3 roky).
Bakalářský studijní program Ekonomika a management,
Obor: Management ochrany podniku a společnosti – prezenční a kombinovaná forma (standardní
doba studia 3 roky).
Bakalářský studijní program Systémové inženýrství a informatika,
Obor: Informatika ve veřejné správě – prezenční a kombinovaná forma (standardní doba studia 3
roky).
Navazující studijní program Hospodářská politika a správa,
Obor: Regionální rozvoj – prezenční forma (standardní doba studia 2 roky).
28
Navazující studijní program Ekonomika a management,
Obor: Ekonomika a management podniku – prezenční a kombinovaná forma (standardní doba studia 2
roky).
Navazující studijní program Systémové inženýrství a informatika,
Obor: Informatika ve veřejné správě – kombinovaná forma (standardní doba studia 2 roky).
Doktorský studijní program Hospodářská politika a správa,
Obor: Regionální a veřejná ekonomie – prezenční a kombinovaná forma (standardní doba studia 3
roky).
Doktorský studijní program Economic Policy and Administration,
Obor: Regional and Public Economics– prezenční a kombinovaná forma v anglickém jazyce
(standardní doba studia 3 roky).
Doktorský studijní program Ekonomika a management,
Obor: Management – prezenční a kombinovaná forma (standardní doba studia 3 roky).
Nově byl akreditovaný bakalářský studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor
Management finančních rizik – prezenční forma (standardní doba studia 3 roky).
5.7
Využívání kreditového systému
Všechny fakulty Univerzity Pardubice uplatňují European Credit Transfer System (dále jen ECTS),
jehož užívání je zakotveno ve Studijním a zkušebním řádu. ECTS je jednotně užívaný pro všechny
studijní programy, jejich obory a všechny formy studia nejen na Fakultě ekonomicko-správní, ale
v souladu s evropskými standardy a požadavky souvisejícími se získáním ECTS Label se ECTS
uplatňují i při mezinárodních výměnných pobytech studentů. Univerzita je od roku 2009 držitelem
Diploma Supplement Label.
V akademickém roce 2010/11 a 2011/12 byl na fakultě uplatňován kreditový systém v prezenční
i kombinované formě studia.
5.8
Přehled vydaných skript a opor distančního vzdělávání
V roce 2011 byla vydána tato skripta:
KUBANOVÁ, J., LINDA, B. Kritické hodnoty a kvantily vybraných rozdělení pravděpodobností
(čtvrté vydání). ISBN 978-80-7395-436-9
LINDA, B., VOLEK, J. Lineární programování (čtvrté vydání), ISBN 978 – 80 – 7395 – 038 – 5
KOLDA, S., SEIBERT, J. Úvod do studia matematiky na Univerzitě v Pardubicích (desáté vydání),
ISBN 978-80-7395-455-0
V ediční řadě opory distančního vzdělávání byly vydány tyto tituly:
BUCHTA, M. Nauka o podniku (druhé vydání). ISBN 978-80-7395-384-3
BUCHTA, M. Organizace provozu podniku (CD). ISBN 978-80-7395-417-8
HÁJEK, P. Řízení znalostí (CD). ISBN 978-80-7395-379-9
JINDROVÁ, P., SEINEROVÁ, K. Sbírka řešených příkladů z matematiky s aplikacemi v ekonomii.
ISBN 978-80-7395-428-4
KOŽENÁ, M. Manažerská ekonomika I. díl. (třetí vydání).ISBN 978-80-7395-396-6
PRACHAŘ, O., ZAHRÁDKA, J. Minimum z předmětu matematika I (druhá část). ISBN 978-807395-362-1
PROVAZNÍKOVÁ, R. Místní finance I. díl. (druhé vydání). ISBN 978-80-7395-454-3
29
5.9
Péče o studenty
5.9.1 Stipendia
Na prospěchová stipendia byla v roce 2011 vyplacena částka 1 018 400 Kč. Za vynikající prospěch
bylo vyplaceno studentům s průměrným prospěchem 1,00 - 1,20 po 2 400 Kč za měsíc, studentům
s průměrným prospěchem od 1,21 do 1,50 po 800 Kč za měsíc. Dále byla vyplacena stipendia z domu
zahraničních služeb MŠMT zahraničním studentům studujících ve studijních programech
vyučovaných v českém jazyce ve výši 288 000 Kč.
Studentům doktorského studia byla za kalendářní rok 2011 vyplacena stipendia v celkové částce
2 266 400 Kč. Na mimořádná stipendia bylo vyplaceno 699 719 Kč. Na sociálních stipendiích byla
vyplacena částka ve výši 362 880 Kč a na stipendiích v tíživé životní situaci 138 240 Kč. Ubytovací
stipendium činilo 4 205 500 Kč.
5.9.2 Informační a poradenské služby v roce 2011
Informační a poradenské centrum FES v roce 2011 pokračovalo v komplexním informačním servisu
pro studenty fakulty, potenciální zájemce o studium, pro veřejnost i zaměstnance Univerzity
Pardubice. Studenti všech ročníků a forem studia na FES měli možnost osobně navštěvovat IPC
s dotazy týkající se studia nebo mohli své dotazy zasílat elektronicky, některé informace byly rovněž
odesílány poštou.
IPC zajišťuje rovněž propagaci studia na FES a nábor uchazečů o studium. Začíná již v září, kdy se
aktualizují různé databáze s nabídkou studijních programů a oborů. Jedná se zejména o centrální
databázi Centra pro studium vysokého školství. CSVŠ poskytuje tyto informace uchazečům jednak na
webovém portálu ministerstva školství a dále ve zvláštní příloze Učitelských novin. Podklady se
zasílají i pro databáze Úřadu práce Pardubice.
Pro prezentaci fakulty vůči potenciálním uchazečům o studium byly připraveny a vyhotoveny
informační materiály – brožura a CD Informace o studiu na FES v akademickém roce 2012/2013.
Fakulta se dále prezentuje v Atlasu školství a to v tištěném katalogu, který se rozesílá na všechny
střední školy v republice a dále i v internetové podobě na portálu www.atlasskolstvi.cz. IPC
aktualizuje také databázi na portálu www.vzdelani.cz a zajišťuje reklamu v rozhlase a v některých
tištěných periodikách. V listopadu navštívila pracovnice IPC SPŠE Pardubice s nabídkou možnosti
studia na FES.
Informační a poradenské centrum FES zajistilo prezentaci fakulty na veletrhu pomaturitních studií
GAUDEAMUS v Praze ve dnech 25. 1. – 26. 1. 2011 a v Brně ve dnech 1. 11. – 3.11. 2011 a také na
Dnu otevřených dveří FES dne 14. 1. 2011.
IPC se podílelo na tvorbě brožury „Studijní plány na akademický rok 2011/2012“ pro stávající
studenty fakulty.
IPC FES pokračovalo ve zprostředkovávání nabídek zaměstnání, brigád i studentských stáží ve
firmách studentům FES prostřednictvím vývěsní tabule a dále na webových stránkách. IPC
organizovalo a sjednávalo schůzky zástupců firem a institucí s akademickými pracovníky FES ohledně
možné spolupráce s fakultou v oblasti zajištění odborných praxí, zajištění odborných přednášek,
vypisování témat diplomových prací apod.
IPC dále připravilo ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou veletrh pracovních příležitostí
pod názvem KONTAKT 2011, který se uskutečnil dne 16. 3. 2011 v Aule Arnošta z Pardubic. Jednalo
30
se o setkání zástupců firem se studenty třetích až pátých ročníků Univerzity Pardubice, kteří se
zajímali o možnosti svého budoucího profesního působení. Setkání se zúčastnilo 28 firem. Pro
studenty byl rovněž připraven katalog, který byl souhrnem základních informací o zúčastněných
firmách.
Pro studenty prvních ročníků prezenčního studia všech oborů FES připravilo IPC slavnostní zahájení
nového akademického roku. Přes 600 nových studentů bylo seznámeno s důležitými informacemi
týkající se organizace studia na FES a života na Univerzitě Pardubice. Setkání se zúčastnili i zástupci
vedení fakulty, univerzitní knihovny, katedry tělesné výchovy. Obdobná úvodní hodina byla
připravena i pro studenty prvních ročníků kombinovaného studia.
IPC vypracovalo plán odborných akcí FES na rok 2011. Některé z těchto akcí přímo organizovalo
nebo se podílelo na jejich propagaci a organizaci. V souvislosti s tím IPC poskytlo též informace a
fotodokumentaci o konaných akcích do Univerzitního zpravodaje, na fakultní webové stránky nebo do
regionálního rozhlasu.
IPC se také organizačně spolupodílelo na zajišění průběhu státních závěrečných zkoušek na FES a to
v červnovém i zářijovém termínu.
5.9.3 Akademická psychologická poradna
Akademická psychologická poradna funguje pod vedením PhDr. Josefa Duplinského, CSc. V roce
2011 proběhlo celkem 6 konzultací a poradna pomáhala řešit problémy dvou klientů. Byly řešeny
následující okruhy problémů: pokračující dlouhodobá psychická porucha rodiče studentky (4
konzultace) a 2 konzultace studentky se studijními problémy (pokračování ve studiu).
5.10 Rozvojové programy MŠMT, projekty FRVŠ a ostatní projekty
5.10.1 Rozvojové programy MŠMT
V rámci rozvojových programů MŠMT se v roce 2011 řešil decentralizovaný projekt v rámci
programu č. 3 „Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií“ s názvem
Virtualizace. Číslo projektu: 16/2/2011/FES. Řešitel byl doc. Ing. Jiří Křupka, Ph. D. Objem
finančních (investičních) prostředků činil 288 000 Kč.
5.10.2 Projekty FRVŠ
VÝVOJ POČTU
2005 – 2011
Agentura
FRVŠ
GRANTŮ A ZÍSKANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V LETECH
Ukazatel
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
podané granty
7
8
7
6
9
7
13
přijaté granty
5
4
1
1
2
1
8
2 301
880
40
401
148
1215
3570
přidělené finanční
prostředky v tis. Kč
31
JMENNÝ SEZNAM ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ FRVŠ V ROCE 2011
Kód
Řešitel
IV
v tis.
Kč
Název
FRVS/2011/
574
Ing. Pavlína Prášilová Inovace předmětu Finanční
řízení
FRVS/2011/
1795
Ing. Oldřich Horák
FRVS/2011/
1010
NIV
v tis.
Kč
Celkem
v tis. Kč
79
0
79
Multimediální studijní opora
pro předmět Počítačové sítě 1
83
0
83
doc. Ing. Jitka
Komárková, Ph.D.
Inovace předmětu Úvod do
informačních systémů
97
0
97
FRVS/2011/
1721
Ing. Martin Jedlička
113
0
113
FRVS/2011/
1919
doc. Ing. Jiří Křupka,
PhD.
91
0
91
FRVS/2011/
1774
doc. Ing. Pavel Petr,
Ph.D.
1 308
0
1 308
FRVS/2011/
755
Ing. Ondřej Svoboda
Inovace datových sad pro
výuku geografických
informačních systémů
Multimediální podpora výuky
skupiny předmětů
Rozhodovací procesy
Zřízení počítačové laboratoře
pro výuku modulu Analytické
a modelovací metody
Inovace předmětu Audit
podniku a jeho operací
61
0
61
FRVS/2011/
1655
doc. RNDr. Bohdan
Linda, CSc.
1 503
0
1 503
Vytvoření mobilní počítačové
učebny vybavené statistickým
softwarem
5.10.3 Ostatní projekty
PŘEHLED OSTATNÍCH PROJEKTŮ A ZÍSKANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Grantová agentura či
podporující subjekt
32
Počet projektů
Finanční částka
v tis. Kč celkem
z toho
na rok 2011
MŠMT ČR
3
24 948
8 391
NVF - Národní vzdělávací
fond
1
259
288
UPPce - Úřad práce
Pardubice
1
0
0
MK – Ministerstvo kultury
1
0
0
Celkem
7
25 207
8 650
5.10.4 Jmenný seznam řešených projektů
OSTATNÍ DOMÁCÍ AGENTURY
Zadavatel
Řešitel
Název
IV
v tis.
Kč
NIV
v tis.
Kč
Celkem
v tis.
Kč
-
2 676
2 676
214
5 213
5 427
Petr
Urbanec
Implementace moderních řídících
postupů s akcentem na řízení
kvality a rozvoj procesního řízení,
CZ.1.07/2.2.00/07.0107
Pavel
Petr
Rozvoj studijních programů,
didaktických metod a inovování
modelu řízení v oblasti
kombinovaného studia,
CZ.1.07/2.2.00/15.0358
Jiří
Křupka
Virtualizace, 16/2/2011/FES
-
288
288
NVF - Národní
vzdělávací fond
Ticiano
Costa
Jordao
Expert mobility for the creation of
a Joint Master Degree on
Renewable Energy Technologies
and Management,
B/CZ0046/4/0016
-
259
259
UPPce - Úřad práce
Pardubice
Analýza kvalifikační a věkové
Ivana
struktury podniků vybraných
Kraftová odvětví v Pardubickém kraji,
2011/40540/1
-
0
0
MK – Ministerstvo
kultury
Jan
Stejskal
-
0
0
214
8 436
8 650
MŠMT ČR OP VpK
MŠMT ČR OP VpK
MŠMT
3. Program na rozvoj
přístrojového vybavení a
moderních technologií
Celkem
Metodika měření hodnoty služeb
knihoven
33
6 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
VE VZDĚLÁVÁNÍ
6.1
Zapojení do programu LLP ERASMUS v roce 2011
LLP/Erasmus
Počet přijatých studentů
51
Počet vyslaných studentů
86
Počet vyslaných akademických pracovníků
23
Počet přijatých akademických pracovníků
6
Bilatelární dohody s partnerskými pracovišti
34
A
Fachhochschule Oberösterreich Steyer
D
Hochschule Harz Halberstadt
D
Hochschule Bremerhaven
D
Friedrich-Schiller Universität Jena
D
Internationales Hochschulinstitut Zittau
D
Universität Bayreuth
D
Hochschule Aalen
B
Haute Ecole EPHEC Bruxel
BG
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Sofia
BG
Todor Kableshkov University of Transport Sofia
E
Universidad de Vigo
E
Universidad de Huelva
E
Universidad de Jaen
E
Universitat de Valencia
SF
Turun Ammattikorkeakoulu Vaasa
SF
Vaasan Ammattikorkeakoulu
DK
Roskilde Handelsskole
N
Høgskolen i Lillehammer
G
University of Piraeus
I
Universita degli Studi di Parma
I
Universita degli Studi di Salerno
IS
University of Akureyri
LT
Siauliu Universitetas
LT
Klaipedos Universitetas
N
Hogskolen i Lillehammer
NL
Fontys Hogescholen
PL
Wyźsza Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białystoku
PL
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
PL
Akademia Polonijna w Czestochowie
PL
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
PL
Wysźa Szkoła Bankowa w Gdańsku
PL
Lazarski School of Commerce and Law Uczelnia Lazarskiego
F
Université Paul Cézanne Marseille
F
Université de Nice Sophia Antipolis
F
Université d´Orleans
F
Universita di Corsica Pasquale Paoli
F
Université de Strasbourg
F
Université de la Reunion
P
Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias Lisboa
P
Universidade do Minho Braga
P
Universidade Nova de Lisboa
P
Universidade Autónoma de Lisboa
P
Instituto Superior Dom Afonso III
P
Universidade de Évora
P
Universidade do Porto
P
Universidade dos Acores
P
Universidade da Madeira
RO
Universitatea Româno-Americană Bucurest
RO
Universitatea Transilvania din Brasov
RO
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
SK
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
SK
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
SK
Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta
SK
Ekonomická univerzita v Bratislave
35
SK
Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
SI
Univerza v Ljubljani
TR
Marmara Üniversitesi Istanbul
TR
Anadolu Üniversitesi Eskisehir
TR
Pamukkale Üniversitesi Denizli
Fakulta je rovněž partnerským členem sítě č. CII-SK-0505-02-1111 Rural Tourism Programs Network
v rámci programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), který je
středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci
sítí univerzit. Síť byla aktivní v celém akademickém roce 2010/2011 a v zimním semestru 2011/2012
taktéž. (nyní je prodloužená a má na konci 2013). V roce 2011 v rámci naší sítě vycestovali
2 akademičtí pracovníci, 2 studenti doktorského studia a 2 studenti magisterského studia. Přijel
1 akademický pracovník a 1 student magisterského studia.
36
6.2
Mobility studentů a akademických pracovníků včetně finančních
nákladů v roce 2011
Studenti
Celkem
Akademičtí pracovníci
v EUR
počet
výjezdů
ak.
prac.*
týden
24 110,3
23
23
počet
výjezdů
student*
měsíc
náklady
51
185,5
Při pobytech zahraničních
v angličtině a němčině:
Přednášející
Nihat Batmaz Pamukkale
University Denizli
Eleonora Marisova
Polnohospodárska univerzita
Nitra
učitelů
byly
předneseny
Datum
studentům
tyto
náklady
v EUR
12 147,67
přednášky
Téma přednášky
31. 1. - 2. 2. 2011
Turkey´s Recent Trade and Foreign Direct
Investment Performance
22. 3. – 26. 3. 2011
Public Administration in Slovakia and
Finland
Employment, exchange rates and
labour market rigidities
João Carlos Cerejeira
Universidade do Minho
Nicolae Marinescu
Transilvania University
of Brasov
Maria Slavova-Nocheva Sofia,
Todor Kableshkov University
of Transport
Aydin Sari
Pamukkale University Denizli
William J. Koehn Center for
International Legal Studies
Salzburg
11. 4. – 13. 4. 2011
Two essays on the effect of
minimum wages on youth
employment
27. 4. – 6. 5. 2011
International Marketing & European
Business
9. 5. - 13. 5. 2011
Economic Knowledge and Staff Training
for Transport Sector
in Bulgaria
14. 5. - 21. 5. 2011
Analysis of Turkish Import with Structural
Break Method
17. 10. – 27. 10. 2011
Judicial System in the USA
37
7 VÝZKUM A VÝVOJ
7.1
Zapojení do tvůrčí a vědecko-výzkumné činnosti
7.1.1 Přehled grantů a dalších finančních podpor od tuzemských subjektů
v roce 2011
Grantová agentura či
podporující subjekt
Počet projektů
Finanční částka
v tis. Kč celkem
z toho
na rok 2011
GAČR
5
4 493
1 529
MV ČR
1
2 000
400
MŽP ČR
1
12 198
2 843
MŠMT ČR - SGS
3
2 286
2 286
10
20 977
7 058
Celkem
7.1.2 Jmenný seznam řešených projektů
GAČR
Kód
Řešitel
IV v tis.
NIV
Kč
v tis. Kč
Celkem
v tis. Kč
Využití GRID technologie pro
modelování a optimalizaci procesů
ve veřejné správě
-
176
176
205/09/P120
Pavel
Sedlák
Využití geoinformačních technologií
pro detekci míst ve městě s vysokou
rizikovostí pro tělesně postižené
-
170
170
402/09/0219
Jitka
Komárková
Použitelnost softwaru pro podporu
rozhodování při řešení prostorově
orientovaných problémů
-
576
576
Viera
Pacáková
Modelování, simulace a řízení
pojistných rizik
-
389
389
Systémová dynamiky jako
analytický nástroj pro hodnocení
rozvoje obce
-
218
218
-
1 529
1 529
P403/10/P334 Jan Panuš
402/09/1866
Martin
P403/11/P375
Sobotka
Celkem
38
Název
OSTATNÍ DOMÁCÍ AGENTURY
Zadavatel
MV ČR
MŽP ČR
MŠMT ČR
MŠMT ČR
Řešitel
Jan Čapek
Ilona
Obršálová
Jan Čapek
Marcela
Kožená
MŠMT ČR Robert
Baťa
IV
v tis. Kč
Název
Bezpečnost občanů – krizové řízení, MV59924/P-2010
Indikátory pro hodnocení a modelování
interakcí mezi životním prostředím,
ekonomikou a sociálními souvislostmi,
SP/4i2/60/07
Vědecko-výzkumné aktivity v
oblasti„Systémové inženýrství a
informatika“, SGFES02
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti
„Ekonomika a management“, SGFES03
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti
„Hospodářská politika a správa“,
SGFES01
-
400
400
-
2 843
2 843
-
773
773
-
842
842
-
671
671
5 529
5 529
Celkem
7.2
NIV
Celkem
v tis. Kč v tis. Kč
Vývoj počtu všech grantů, výzkumných studií v letech 2005 – 2011
Agentura
FRVŠ
GAČR
UPCE
Ostatní
tuzemské
subjekty
Zahraniční
Ukazatel
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
podané granty
přijaté granty
přidělené finanční
prostředky v tis. Kč
7
5
8
4
7
1
6
1
9
2
7
1
13
8
2 301
880
40
401
148
1 215
3 570
2
1
0
6
1
1
4
0
2
9
3
1
11
5
2
4
1
7
12
1
4
37
465
610
1 566
2 416
2 680
1 529
3
3
7
7
5
5
0
0
1
1
4
4
3
3
270
268
223**
0
650
2 259
2 286
13
6
1
1
1
0
4*
0
8
0
8*
5
2 069
1 526
0
0
0
16 901
podané granty
přijaté granty
pokračující granty
přidělené finanční
prostředky v tis. Kč
podané granty
přijaté granty
přidělené finanční
prostředky v tis. Kč
podané granty
11
přijaté granty
8
přidělené finanční
1 473,5
prostředky v tis. Kč
podané granty
5
4
5
8
5*
6*
5*
přijaté granty
přidělené finanční
prostředky v tis. Kč
2
1
0
0
0
0
0
421
500
0
0
0
0
0
*včetně spolupracujících účastí
**částka zahrnuje 1 grant týkající se vědecko-výzkumné
činnosti a 4 granty, které mají charakter inovace pedagogického procesu
39
7.3
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu
Fakulta je partnerem projektu Strengthening the educational and scientific collaboration among
Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe financovaného
z Visegrádského fondu. Cílem projektu je, na základě spolupráce participujících vzdělávacích institucí
zemí Vyšehradské čtyřky a sousedních zemí, vytvořit vzájemnou vzdělávací a výzkumnou síť
akademických a vědeckých pracovníků orientovaných na oblast investování, bankovnictví a
podnikání. V rámci projektu jsou realizována pravidelná setkání, workshopy a odborné semináře
zástupců zapojených fakult, kterých se zúčastňují i pracovníci Fakulty ekonomicko-správní.
7.3.1 Bilaterální dohody s partnerskými pracovišti
Smluvní partnerství
D
Internationales Hochschulinstitut Zittau
D
Hochschule Bremen
D
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft Dresden
SK
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
SK
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
SK
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
SK
Poĺnohospodárska univerzita Nitra
BR
Catholic University of Rio de Janeiro
BR
University of Sao Paulo
PL
Akademija Polonina w Częstochowie
PL
Wysza Sokola Administraci Publicznej w Lodzi
PL
University of Economics Wroclaw
MN
University of Montenegro
RU
Southern Branch of the Russian State Hydro-Meteorological University of Saint-Petersburg
UK
University of Abertay Dundee http://www.abertay.ac.uk/
SP
Universita Politecnica de Catalunya http://www.upc.es/
LT
Siauliai university Šiauliai
Partnerství v rámci výzkumných programů
40
B
Katholieke Universiteit Leuven
D
Internationales Hochschulinstitut Zittau
D
Universität Potsdam
D
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie,
Greifswald
DK
University of Copenhagen, Institute of Geography
E
Femxa Vigo
E
Universitat Autònoma de Barcelona
F
University of Joensuu, Savonlinna Institute for Regional Development and Research
GR
University of Thessaly, Environmental and Spatial Planning Laboratory, Volos
GR
Diakrisi Heraklion
I
Università Ca´Foscari, Department of Economics, Venezia
NL
European Institute of Comparative Urban Research, Rotterdam
PL
Wysza Szkola Administracji Publicznej Lodz
PL
Polish Academy of Sciences, Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial
Organization
PT
Universidade de Coimbra, Institute of Urban and Regional Studies
SK
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
SK
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
UK
The Nottingham Trent University
7.4
Publikační činnost
Vývoj publikační činnosti v letech 2002 – 2011
Publikace
celkem
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
2009
2010
2011
379
201
246
266
325
336
303
299
261
196
*změna metodiky vykazování
Přehled publikační činnosti v roce 2011 podle jednotlivých skupin
Celkem
J
B
C
D
P
V
75
6
16
84
0
0
J
B
C
D
Článek v odborném periodiku
Odborná kniha
Kapitola v odborné knize
Článek ve sborníku
P
V
Patenty
Výzkumná zpráva
7.5
Nejvýznamnější vědecké akce, konference a další aktivity v roce 2011
Kromě svých vzdělávacích aktivit Fakulta ekonomicko-správní pravidelně realizuje vědecké aktivity
jako jsou odborné konference, semináře a workshopy, rovněž zapojuje do výuky pracovníky aplikační
sféry. V roce 2011 se do výuky zapojilo 54 odborníků z aplikační sféry, z toho největší počet v rámci
přednáškového Týdne teorie a praxe v ekonomice (celkem 19 odborníků).
Fakulta úzce spolupracuje se společnostmi Foxconn CZ, a.s, Kiekert, a.s., Synthesia, a.s., AWD
poradenská společnost v oblasti privátního financování, NonStop Recruiment, s.r.o., OMNIPACK –
Klastr výrobců obalů, družstvo, Plasticolor – Klastr technické plasty, družstvo; Magistrátem města
Pardubic, Krajským úřadem Pardubického kraje, Krajskou hospodářskou komorou PK, Úřadem práce
Pardubice, Ministerstvem vnitra ČR – Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Spolupráce
se týká zejména realizace odborných povinných praxí studentů v uvedených společnostech, zpracování
závěrečných prací na témata zadaná společností, odborné exkurze studentů, zapojení některých
41
zaměstnavatelů do projektů OP VK realizovaných fakultou, odborné přednášky zástupců daných
organizací ve výuce, zpracování expertních analýz se zapojením studentů, apod.
V roce 2011 se uskutečnilo 10 odborných exkurzí se studenty v rámci jednotlivých předmětů (např.
návštěva expozice ČNB, exkurze Foxconn, a.s., Magistrát Pardubice, Krajský úřad Pardubického
kraje, Státní okresní archiv, Město v krajině – Poděbrady a Polabská lužní společenstva, Český kras –
- realita regionálního rozvoje v územích s legislativními omezeními apod.).
Přehled nejvýznamnějších vědeckých a dalších aktivit fakulty v roce 2011:
SYNTHESIS OF ENVIRONMENTAL, ECONOMIC AND SOCIAL PROCESSES IN THE REGION
Speciální sekce 5th WSEAS Int. Conf. on WASTE MANAGEMENT, WATER POLLUTION, AIR
POLLUTION, INDOOR CLIMATE (WWAI '11) týkající se syntézy výsledků prací na téma
udržitelného rozvoje regionu, environmentálních, ekonomických a sociálních procesů a jejich
modelování.
Pořadatel: Ústav veřejné správy a práva, Ústav systémového inženýrství a informatiky, Ústav
ekonomiky a managementu
AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOCIÁLNÍ POLITIKY 2011 – TEORIE A PRAXE
5. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí na téma problematiky financování a managementu
ve veřejné správě a neziskovém sektoru, komunitní plánování, kvalita a jakost v sociálních službách
v kontextu inspekcí kvality sociálních služeb, rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a neziskovém
sektoru.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubice, Krajský
úřad Pardubického kraje
KRIZOVÝ MANAGEMENT 2011
Konference je zaměřena na propojení teoretických poznatků a praktických aplikací krizového
managementu, zabývá se analýzou rizika, informační podporou a ekonomikou mimořádných událostí.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR, Institut ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč
GIS DAY 2011
Osvětově-informační den, během kterého specialisté na geografické informační systémy informují
veřejnost o tom, co je to GIS a jak tato důležitá technologie ovlivňuje náš každodenní život.
Pořadatel: Ústav systémového inženýrství a informatiky
TÝDEN EKONOMICKÉ TEORIE A PRAXE
5. ročník přednášek pro studenty i odbornou veřejnost zajišťované akademickými pracovníky z jiných
univerzit a odborníky z praxe.
Pořadatel: Ústav ekonomiky a managementu
42
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2011 (SYSIN11)
43. ročník vědecké konference Systémové inženýrství 2011 je věnován problematice využití
systémového přístupu, systémové myšlení, systémové vědy pro řešení konkrétních problémů
v různých oblastech, např. systémového inženýrství, informatiky, ekonomické, filozofické,
psychologické, právní atd.
Pořadatel: Ústav systémového inženýrství a informatiky
PŘEDNÁŠKY O MATEMATICE, FYZICE A PŘÍBUZNÝCH OBORECH
Pokračování cyklu přednášek a setkání určených všem, kdo mají zájem o uvedené obory. Přednášky
jsou určeny pedagogickým pracovníkům a studentům UPa i dalším zájemcům.
Pořadatel: ÚM FES, KEEZ DFJP, JČMF – Pardubická pobočka
KONFERENCE NOVÉ TRENDY V MARKETINGU CESTOVNÍHO RUCHU
Setkání odborníků z oblasti cestovního ruchu, kteří se zabývají problematikou internetových projektů,
internetového prodeje a marketingu. V rámci konference probíhají odborné workshopy poskytovatelů
prodejních a rezervačních systémů v cestovním ruchu.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu
REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ II - REGIONÁLNÍ ROZVOJ A JAK JEJ MĚŘIT
Druhé setkání absolventů oboru regionální rozvoj a dalších odborníků v oblasti Regionálního rozvoje
nad aktuálními tématy v oboru. Tentokrát na téma uplatnění indikátorů udržitelného rozvoje na lokální
úrovni v době, kdy se veřejná správa a samospráva potýkají s nedostatkem finančních prostředků na
rozvoj i na své fungování.
Pořadatel: Ústav veřejné správy a práva FES, Civitas per Populi
UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO MĚSTA A OBCE
Pracovní seminář zabývající se problematikou uplatnění principů udržitelného rozvoje a územního
plánování na lokální úrovni. Seminář je určen nově zvoleným představitelům měst a obcí
východočeského regionu.
1. setkání absolventů oboru regionální rozvoj a dalších odborníků v oblasti Regionálního rozvoje nad
aktuálními tématy v oboru.
Pořadatel: Ústav veřejné správy a práva FES, Civitas per Populi
CYKLUS PŘEDNÁŠEK VE SPOLUPRÁCI S CENTER FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
Přednášky hostujících profesorů z USA William Jockey a William Koehn „U.S. Legal System and
Justice“ organizované ve spolupráci s organizací CILS z Rakouska.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Ústav veřejné správy a práva FES
PUBLIC RELATIONS – ZÁVĚRY ANALÝZY VYUŽITÍ V REGIONU VÝCHODNÍ ČECHY
Seminář pro studenty magisterského i doktorského studia a odbornou veřejnost. Akce je zaměřena na
propojení teoretických poznatků i praktických zkušeností z oblasti PR.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Česká marketingová společnost
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ MĚSTA PARDUBICE
Odborná přednáška spojená s diskusí. Přednášet budou vedoucí odborů magistrátu Ing. Aleš Berka a
Ing. David Tomiška na téma Strategické plánování v Pardubicích a Městská průmyslová zóna
Pardubice. Akce je určena studentům FES a členům ČMS.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Magistráte města Pardubic, Česká marketingová společnost
43
AKTUÁLNÍ MANAŽERSKÉ A MARKETINGOVÉ TRENDY V TEORII A PRAXI
Odborný seminář pro VŠ pedagogy a doktorandy, jehož cílem je výměna poznatků a zkušeností o
nových trendech v managementu a marketingu.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu
DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM
Přednáška guvernéra České národní banky Ing. M. Singra, Ph.D., týkající se dohledu nad finančním
trhem, včetně konsekvencí v reálné ekonomice.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie
ZÁMĚRY PODNIKÁNÍ A ROZVOJE PODNIKU ŠKODA AUTO, A.S.
Odborná přednáška pro studenty a veřejnost. Přednášející Ing. Pavel Hepnar je zaměstnanec Škody
Auto z oddělení plánování výrob. Přednáška bude na téma: Rozvoj mezinárodní přepravy v rámci
globalizace průmyslu, zahraniční projekty a dopravní logistika .
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu
ŘÍZENÍ ZMĚN V ELEKTROTECHNICKÉM PRŮMYSLU
Odborná přednáška Ing. Zdeňka Havrana ze společnosti Foxconn zaměřená na změny v řízení procesů
v malých a středních podnicích. Přednáška je určena studentům magisterského i doktorského studia.
Pořadatel: Ústav ekonomiky a managementu, firma Foxconn CZ
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ORGANIZACI VEŘEJNÉHO SEKTORU
Přednáška RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze, je zaměřena na vybrané
problémy řízení lidských zdrojů v organizaci veřejného sektoru (zejména na problematiku vedení lidí
a jeho stylů, motivace a hodnocení pracovníků). Příklady z praxe budou vycházet z mnohaleté praxe
přednášejícího.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie
TRANSFEROVÉ CENY A METODY JEJICH URČENÍ
Přednáška Ing. Michaela Jelínka z Katedry veřejných financí, Fakulty financí a účetnictví, VŠE
o problematice transferových cen a jejich využívání v praxi k daňové optimalizaci.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie
POTENCIÁLNÍ ROZPAD EUROZÓNY
Odborná přednáška pro studenty a akademické pracovníky - Doc. Ing. Pavel Mertlík CSc. - hlavní
ekonom Raiffeisenbank a.s., PhDr. Petr Teplý, Ph.D. - IES, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
a Ing. Miroslav Zámečník - člen NERV.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie
REGIONÁLNÍ ROZVOJ V REGIONECH EVROPY - SLOVINSKO
Studijní cesta zaměřená na poznání přístupů a důsledků implementace regionální politiky Slovinska
určená studentům a absolventům oboru Regionální rozvoj.
Pořadatel: Ústav veřejné správy a práva FES, Civitas per Populi
KONTAKT 2011
Setkání zástupců firem se studenty Univerzity Pardubice s cílem poskytnout jim informace o profilech
podniků a možnostech uplatnění absolventů fakult.
Pořadatel: Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta chemicko-technologická
44
8 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI
8.1
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2011 podle
jednotlivých organizačních složek fakulty
Akademičtí pracovníci
Útvar
Ostatní
Celkem
10,9
0,9
11,8
5,3
13,2
1,1
14,3
8,4
6,0
18,6
2,0
20,6
9,0
4,0
5,0
18,0
0,9
18,9
1,0
1,6
6,1
2,0
10,7
1,1
11,8
Děkanát
0,8
4,0
0,0
0,0
4,8
13,6
18,4
Celkem
5,0
20,4
28,2
22,6
76,2
19,6
95,8
profesoři
docenti
odborní
asistenti
asistenti
celkem
ÚM
1,0
2,3
3,3
4,3
ÚVSP
0,5
1,0
6,4
ÚSII
1,7
2,5
ÚEM
0,0
ÚE
profesoři
docenti
odborní asistenti
asistenti
administrativní a ostatní
45
8.2
Vývoj průměrných přepočtených počtů zaměstnanců
v období 1993 – 2011
AP
46
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ostatní
Rok
AP
Ostatní
Celkem
Ostatní/AP
Studenti/AP
1993
47,2
14,3
61,5
0,30
5,8
1994
53,2
13,5
66,7
0,25
9,3
1995
56,4
15,1
71,5
0,27
12,7
1996
62,6
17,4
80,0
0,28
16,3
1997
68,4
16,0
84,4
0,23
15,6
1998
55,9
11,4
67,3
0,20
19,2
1999
56,7
12,5
69,2
0,22
19,4
2000
61,7
16,9
78,6
0,27
19,1
2001
59,6
16,7
76,3
0,28
22,9
2002
56,7
15,0
71,7
0,21
26,6
2003
59,5
16,0
75,5
0,27
31,3
2004
68,2
18,8
87,0
0,28
30,0
2005
68,7
19,4
88,1
0,28
32,9
2006
70,3
20,8
91,1
0,29
36,1
2007
78,7
21,6
100,3
0,28
32,2
2008
82,1
20,2
102,3
0,25
30,0
2009
81,9
20,9
102,8
0,25
33,7
2010
77,2
19,2
96,4
0,25
31,9
2011
76,2
19,6
95,8
0,26
32,4
8.3
Kvalifikační struktura akademických pracovníků
k 31. 12. 2011 v přepočteném počtu
Přep. osob
%
Profesoři celkem
5,1
6,7
Docenti celkem
20,1
26,4
Odborní asistenti celkem
28,9
38,0
Asistenti celkem
22,0
28,9
Celkem akademičtí pracovníci
76,1
100,0
8.4
Kvalifikační struktura akademických pracovníků
k 31. 12. 2011 ve fyzickém počtu
Počet osob
%
Profesoři celkem
6
7,3
Docenti celkem
23
28,0
Odborní asistenti celkem
30
36,7
Asistenti celkem
23
28,0
Celkem akademičtí pracovníci
82
100,0
8.5
Vývoj kvalifikační struktury akademických pracovníků
v období 2007 – 2011
Profesoři
Rok
2007
Docenti
2008 2009 2010 2011 2007
2008
2009
2010
2011
v přepočteném počtu
7,0
7,5
5,2
5,0
5,1
18,1
19,0
20,7
20,8
20,1
v % z přepočetného počtu
8,5
9,0
6,3
6,5
6,7
22,0
22,7
25,3
26,9
26,4
ve fyzickém počtu
8,0
9,0
7,0
6,0
6,0
21,0
23,0
24,0
24,0
23,0
v % z fyzického počtu
8,7
9,5
7,6
7,1
7,3
22,8
24,2
25,8
28,6
28,1
Odborní asistenti
Asistenti
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
v přepočteném počtu
30,2
23,0
27,9
28,4
28,9
26,9
34,3
28,1
23,0
22,0
v % z přepočetného počtu
36,7
27,4
34,1
36,8
38,0
32,7
40,9
34,3
29,8
28,9
ve fyzickém počtu
33,0
25,0
31,0
30,0
30,0
30,0
38,0
31,0
24,0
23,0
v % z fyzického počtu
35,9
26,3
33,3
35,7
36,7
32,6
40,0
33,3
28,6
28,0
47
8.6
Věková struktura akademických pracovníků k 31. 12. 2011
(počet ve fyzických osobách, včetně počtu zaměstnanců na mateřské dovolené)
Akademičtí pracovníci
Věk
profesoři
docenti
odb. asist.
Vědečtí
pracovníci
asistenti
celkem
ženy
celkem
ženy
celkem
ženy
celkem
ženy
celkem
ženy
do 29 let
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
30-39 let
0
0
1
0
18
4
13
1
0
0
40-49 let
0
0
6
5
5
4
3
1
0
0
50-59 let
2
0
4
2
5
1
2
0
0
0
60-69 let
2
1
8
1
2
0
1
0
0
0
nad 70 let
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
celkem
6
1
23
8
30
9
23
4
0
0
Průměr
8.7
64
58
41
37
0
Vývoj věkové struktury akademických pracovníků
v období 2007– 2011
Věková skupina
ve fyzickém počtu
v%
07
08
09
10
11
07
08
09
10
11
do 29 let včetně
16
16
14
6
4
17
16
15
7
5
30 - 39
28
29
28
31
32
30
30
30
37
39
40 - 49
11
15
15
14
14
12
15
16
17
17
50 - 59
12
13
14
15
13
13
13
15
18
16
60 - 69
22
20
17
14
13
24
20
18
17
16
70 a více
4
5
5
4
6
4
5
5
5
7
Celkem
93
98
93
84
82
100
100
100
100
100
8.8 Kvalifikační růst akademických pracovníků v roce 2011
DOKTORSKÉ STUDIUM
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
48
MGR. LIBOR KOUDELA
2004
Obecné otázky matematiky
Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. JIŘÍ NOŽIČKA
2004
Chemické inženýrství
VŠCHT Praha
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. RENÁTA BÍLKOVÁ
2005
Informatika ve veřejné správě
FES Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
MGR. PAVLA JINDROVÁ
2005
Regionální a veřejná ekonomie
FES Univerzita Pardubice
obhájeno 10. 6. 2011
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. JANA FILIPOVÁ
2006
Informatika ve veřejné správě
FES Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
MGR. JAN MANDYS
2006
Sociální poradenství a management sociálních služeb
Ostravská univerzita v Ostravě – Filozofická fakulta
obhájeno dne 30. 9. 2011
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. OLDŘICH HORÁK
2007
Informatika ve veřejné správě
FES Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. TOMÁŠ KOŘÍNEK
2007
Informatika ve veřejné správě
FES Univerzita Pardubice
probíhá
49
50
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. ONDŘEJ SVOBODA
2007
Regionální a veřejná ekonomie
FES Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
JUDR. MARTIN ŠMÍD
2007
Právní věda
UK Praha
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. MILAN TOMEŠ
2007
Výpočetní technika a informatika
VUT Brno
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. TICIANO COSTA JORDAO
2008
Environmentální inženýrství
FCHT Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. PAVLA KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ
2008
Regionální a veřejná ekonomie
FES Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. ZDENĚK ŘÍZEK
2008
Regionální a veřejná ekonomie
FES Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. ALEŠ HORČIČKA
2009
Management
FES Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. MARTIN NOVÁK
2009
Elektrotechnika a informatika
FEI Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
MGR. ONDŘEJ SLAVÍČEK
2009
Regionální a veřejná ekonomie
FES Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. JOSEF NOVOTNÝ
2010
Management
FES Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
MGR. KATEŘINA SEINEROVÁ
2010
Regionální a veřejná ekonomie
FES Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
MGR. DAVID BREBERA
2011
Aplikovaná informatika
FES Univerzita Pardubice
probíhá
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. FRANTIŠEK SEJKORA
2011
Management
FES Univerzita Pardubice
probíhá
HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
ING. IVANA MANDYSOVÁ, PH.D.
2011
Regionální a sociální rozvoj
Česká zemědělská Univerzita v Praze
zastaveno
51
ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
akademický pracovník
zahájení
obor
pracoviště
výsledek
8.9
DOC. ING. ARCH. VLADIMÍRA ŠILHÁNKOVÁ, PH.D.
2008
Architektura
VUT Brno
probíhá
Průměrná hrubá mzda pracovníků fakulty v období 2003 – 20111
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Průměrná mzda
pracovníků univerzity
21 483
24 117
25 334
26 045
28 065
29 190
29 029
29 585
Průměrná mzda
pracovníků FES
28 793
32 596
35 560
35 498
36 072
36 734
35 421 33 4472
Vývoj průměrných hrubých mezd
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Upa
1
FES
Průměrná mzda zahrnuje pouze mzdové složky vyplácené z příspěvku a případně dalších dotací MŠMT
(s výjimkou evropských projektů) .
2
52
Průměrná mzda po zohlednění všech finančních zdrojů v roce 2011 činila 36 019 Kč.
8.10 Průměrná hrubá mzda akademických pracovníků FES podle
kategorií v roce 20113
Kategorie
Průměrná měsíční mzda v Kč
profesor
51 626
docent
44 149
odborný asistent
33 929
asistent
27 469
Vývoj průměrných hrubých mezd
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
profesor
3
docent
odborný asistent
asistent
Průměrná mzda zahrnuje pouze mzdové složky vyplácené z příspěvku a případně dalších dotací MŠMT
(s výjimkou evropských projektů).
53
9 HODNOCENÍ ČINNOSTI
9.1
Vnitřní hodnocení
Hodnocení činnosti fakulty bylo uskutečněno na dvou zasedáních Vědecké rady Fakulty ekonomickosprávní. Hodnocením činností fakulty se rovněž zabýval na svých zasedáních Akademický senát FES.
Průběžně byla otázka hodnocení jednotlivých činností fakulty zařazována na jednání porad vedení
fakulty a na kolegia děkana.
Součástí hodnocení činnosti fakulty je i hodnocení studenty, které slouží jako jeden z nástrojů
při vytváření zpětné vazby mezi vyučujícími a studenty. Od roku 2007 je na Univerzitě Pardubice
k dispozici elektronický systém pro generování, vyplňování i vyhodnocování dotazníku v anketách
hodnocení v rámci jednoho z modulů informačního systému IS STAG. Modul umožňuje evidenci
studentského hodnocení výuky, akademičtí pracovníci fakulty tak mají možnost získat názory,
podněty a hodnocení jimi vyučovaných předmětů, které studenti posuzují anonymně.
9.1.1 Hodnocení výkonnosti a kvalifikačního růstu
Hodnocení výkonnosti akademických pracovníků (jak ve vzdělávacím procesu, tak ve vědeckovýzkumné činnosti) probíhá na fakultě od roku 2002. V roce 2011 se provádělo pravidelné vnitřní
hodnocení naplňování plánu kvalifikačního růstu akademických pracovníků. Vedoucí jednotlivých
ústavů a vedení fakulty projednávali s akademickými pracovníky zaměření jejich práce s ohledem na
předpokládaný kvalifikační růst v následujícím období. Snahou vedení fakulty a vedoucích
jednotlivých ústavů je reflektovat při hodnocení kvalifikační činnosti akademických pracovníků
metodiku Rady pro vědu, výzkum a inovace, která je významným podklad pro financování veřejných
vysokých škol.
Hodnocení práce a studijních výsledků doktorandů působících na fakultě probíhá v souladu se
schválenou směrnicí děkanky – Povinnosti doktorandů a prostřednictvím jejich školitelů. Současně
jsou doktorandi hodnoceni v rámci příslušných ústavů na odborných seminářích, kde prezentují a
obhajují výsledky své vědecké práce. K jejich aktivnímu zapojení do vědecko-výzkumné práce slouží i
studentské grantové soutěže, v rámci nichž je možnost financovat aktivity související s touto činností
doktorandů a nadaných studentů magisterských studijních oborů.
9.1.2 Hodnocení vědecko-výzkumné činnosti
Hodnocení vědecko-výzkumné činnost fakulty probíhalo hodnocením jednotlivých domácích
i zahraničních projektů a grantů v souladu s vyhlášenými podmínkami grantových soutěží
a v návaznosti na samotný grantový projekt. Lze konstatovat, že všechna tato řízení dospěla
ke kladnému hodnocení výzkumných a tvůrčích aktivit akademických pracovníků fakulty.
V návaznosti na výzkumnou činnost byly vydány tři tituly vědeckého časopisu Scientific Papers of the
University of Pardubice - Series D a Sborník z konference Krizový management.
9.2
Vnější hodnocení
9.2.1 Hodnocení Fakulty ekonomicko-správní dle metodiky Rady pro výzkum,
vývoj a inovace
Relativně příznivě vyznívá hodnocení fakulty podle metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje
používané Radou pro výzkum, vývoj a inovace České republiky pro rok 2011. Podle údajů Rady pro
vědu, výzkum a inovace se Fakulta ekonomicko-správní mezi fakultami Univerzity Pardubice umístila
54
na třetím místě, hned po Fakultě chemicko-technologické a Fakultě filozofické. Při srovnání
jednotlivých fakult ekonomického zaměření v rámci různých univerzit a veřejných vysokých škol se
Fakulta ekonomicko-správní umístila na místě osmém z celkového počtu 21 ekonomických fakult.
Tento výsledek je však třeba vnímat střízlivě. Při podrobnějším porovnání výsledků hodnocení je
patrné, že v absolutním vyjádření je počet publikací vyšší u Fakulty ekonomicko-správní než u
Filozofické fakulty, avšak bodové hodnocení Filozofické fakulty je vyšší. To vypovídá o tom, že
publikační výstupy Fakulty ekonomicko-správní nedosahují takové kvality, která je zohledňována
metodikou Rady vlády.
Rovněž při srovnání Fakulty ekonomicko-správní s ostatními ekonomickými fakultami veřejných
vysokých škol je patrný pokles – v roce 2010 Fakulta ekonomicko-správní zaujímala páté místo,
v loňském roce poklesla na místo osmé.
Tyto skutečnosti bude muset fakulta zohlednit při dalším strategickém směřování vědeckovýzkumného potenciálu fakulty.
Hodnocení Fakulty ekonomicko-správní v rámci Univerzity Pardubice
Fakulta
Ohodnocené
výsledky celkem
J - článek v odb.
periodiku1)
Body po
korekci
FCHT
913,07
43 106,00 826,92
41 332,42
10,43
379,61
58,97
544,94
FF
163,49
4 154,47 100,90
1 398,10
55,92
2 612,96
2,00
18,78
FES
325,62
3 924,71 241,85
2 058,36
39,30
1 455,58
43,47
382,01
DFJP
275,69
2 703,73 229,72
1 438,06
28,06
825,94
11,42
111,25
FEI
110,74
1 741,67
60,64
404,43
2,63
62,65
5,97
55,44
FZS
105,46
1 089,17
97,97
966,78
4,83
99,55
2,67
22,84
5,21
205,13
4,40
176,82
0,81
28,31
0,00
0,00
FR
Počet
Body po
korekci
D – článek ve
sborníku
Počet
Počet
Body po
korekci
B,C - kniha (kapitola
v knize)
Počet
Body po
korekci
1)
články v impaktovaných, neimpaktovaných periodikách a ve světové databázi
Pramen: Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2011
55
Pořadí
Hodnocení Fakulty ekonomicko-správní v rámci ekonomických fakult
Údaje o výzkumné
organizaci
Název
veřejné
vysoké
školy
Název org.
jednotky
Ohodnocené
výsledky celkem
Počet
Body po
korekci
J - článek v odb.
periodiku1)
Počet
Body po
korekci
B, C - kniha
(kapitola
v knize)
Počet
Body po
korekci
D – článek ve
sborníku
Počet
Body po
korekci
Mendelova
Provozně
ekonomická
Brně
fakulta
Vysoká
Fakulta
škola
financí a
ekonomická účetnictví
v Praze
Česká
Provozně
zemědělská ekonomická
univerzita v fakulta
Praze
Vysoká
Fakulta
škola
mezinárodních
ekonomická vztahů
v Praze
Vysoká
Ekonomická
škola báňská fakulta
- Technická
univerzita
Ostrava
Vysoká
Fakulta
škola
informatiky a
ekonomická statistiky
v Praze
Vysoká
Fakulta
škola
národohospod
ekonomická ářská
v Praze
Univerzita
Fakulta
Pardubice
ekonomickosprávní
Vysoká
Fakulta
škola
podnikohospo
ekonomická dářská
v Praze
Jihočeská
Ekonomická
univerzita v fakulta
Českých
Budějovicíc
h
Masarykova Ekonomickouniverzita
správní fakulta
1 univerzita v
404,54
5 635,71
336,17
3 811,94
47,30
1 484,65
11,40
97,59
2
483,33
5 392,10
391,26
2 935,79
78,08
2 324,55
14,00
131,75
365,01
5 275,95
278,92
3 091,38
34,71
1 177,61
25,00
234,14
365,22
5 252,38
266,50
2 013,95
87,72
3 135,06
11,00
103,37
318,24
4 995,27
162,24
1 752,68
74,66
2 498,82
81,33
743,76
446,00
4 808,67
182,31
1 474,29
39,74
1 152,95
206,96
1 759,87
230,60
3 936,41
170,45
2 021,45
55,13
1 870,12
5,02
44,84
325,62
3 924,71
241,85
2 058,36
39,30
1 455,58
43,47
382,01
161,73
3 435,06
85,83
908,93
68,09
2 452,19
7,81
73,94
240,33
3 362,14
188,88
1 951,28
25,61
961,40
14,67
129,78
186,60
3 059,84
91,40
1 045,01
49,01
1 542,00
44,33
419,41
166,70
2 927,13
79,03
892,00
33,97
1 321,26
43,03
407,06
188,75
2 580,92
126,53
1 206,19
35,40
1 131,87
26,82
242,86
181,03
2 297,94
80,80
793,72
21,51
805,01
78,72
699,21
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Univerzita
Fakulta
12 Tomáše Bati managementu
ve Zlíně
Slezská
univerzita v
13 Opavě
Univerzita
14 Hradec
Králové
56
a ekonomiky
Obchodně
podnikatelská
fakulta v
Karviné
Fakulta
informatiky a
managementu
Technická
15 univerzita v
Liberci
Univerzita
Karlova v
16 Praze
17
18
19
20
21
Vysoké
učení
technické v
Brně
Vysoká
škola
ekonomická
v Praze
Západočesk
á univerzita
v Plzni
Ostravská
univerzita v
Ostravě
Univerzita
Jana
Evangelisty
Purkyně v
Ústí nad
Labem
Ekonomická
fakulta
Centrum pro
ekonomický
výzkum a
doktorská
studia
Fakulta
podnikatelská
Fakulta
managementu
v Jindřichově
Hradci
Fakulta
ekonomická
Fakulta
sociálních
studií
Fakulta
sociálně
ekonomická
123,40
2 037,43
55,50
524,18
33,90
1 158,76
31,00
276,64
104,73
2 031,05
91,75
1 680,35
5,51
260,76
6,47
61,18
114,59
1 961,47
73,35
1 007,59
26,24
793,37
14,00
131,75
69,28
1 201,05
33,29
797,60
4,59
126,71
30,57
252,77
34,66
492,27
16,33
182,04
5,16
171,45
12,17
110,02
25,95
472,34
15,00
135,14
9,95
327,75
1,00
9,46
25,25
320,59
18,13
148,36
7,12
172,23
0,00
0,00
1)
články v impaktovaných, neimpaktovaných periodikách a ve světové databázi
Pramen: Konečné výsledky hodnocení výsledků veřejných výzkumných organizací v roce 2011
V roce 2011 obdržela fakulta rozhodnutí o prodloužení doby platnosti akreditací ve studijním
programu Ekonomika a management – bakalářského studijního oboru Ekonomika a provoz podniku
(v prezenční a kombinované formě), bakalářského studijního oboru Management ochrany podniku a
společnosti (v prezenční a kombinované formě), navazujícího magisterského oboru Ekonomika a
management podniku (v prezenční a kombinované formě). Ve studijním programu Systémové
inženýrství a informatika byl reakreditován bakalářský studijní obor Informatika ve veřejné správě
(v prezenční a kombinované formě), navazující magisterský obor Informatika ve veřejné správě
(v kombinované formě). Ve studijním programu Hospodářská politika a správa byl prodloužena
platnost akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Regionální rozvoj (v prezenční
formě). Nově byl akreditovaný bakalářský studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor
Management finančních rizik v prezenční formě.
Dále byla prodloužena platnost studijního oboru Regionální a veřejná ekonomie – v prezenční a
kombinované formě v doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa a rovněž
platnost akreditace doktorského studijního programu Economic Policy and Administration v AJ.
Ve stejném roce se uskutečnila na fakultě kontrola Akreditační komise MŠMT ČR doktorských
studijních programů, na jejímž základě obdržela fakulta rozhodnutí o prodloužení akreditací u všech
doktorských studijních programů na další čtyři roky. Tuto skutečnost lze hodnotit jako velmi
příznivou, řada fakult ekonomického zaměření na základě hloubkových kontrol Akreditační komise
prodloužení platností svých doktorských studijních programů neobhájila. Vedení fakulty si však
uvědomuje, že je třeba věnovat pozornost doporučením v hodnotící zprávě Akreditační komise,
týkající se zejména personálního zabezpečení doktorských programů.
Detailní informace o oborech, u kterých byla v roce 2011 prodloužena doba platnosti akreditace
podává následující tabulka.
57
Přehled akreditovaných a reakreditovaných studijních programů a oborů v roce 2011
Kód a název
studijního programu
Název
studijního
oboru
Datum
udělení
akreditace
Datum
platnosti
akreditace
Standardní doba
studia
v akademických
rocích/
Forma studia
B
B 6208
Ekonomika a
management
B 6208
Ekonomika a
management
B 6209
Systémové inženýrství a
informatika
B 6209
Systémové inženýrství a
informatika
N 6202
Hospodářská politika a
správa
N 6208
Ekonomika a
management
N 6209
Systémové inženýrství a
informatika
P 6202
Hospodářská politika a
správa
P 6202
Economic Policy and
Administraton
N
P
FS,
A
Ekonomika a
provoz podniku
10. 5. 2011
35. 5. 2019
3
P,K
Management
ochrany
podniku a
společnosti
10. 5. 2011
35. 5. 2019
3
P,K
Informatika ve
veřejné správě
17. 10. 2011
30. 4. 2018
3
P,K
Management
finančních rizik
21. 2. 2011
1. 3. 2017
3
P
Regionální
rozvoj
21. 2. 2011
31. 5. 2017
2
P
Ekonomika a
management
podniku
21. 2. 2011
31. 3. 2017
2
P,K
Informatika ve
veřejné správě
17. 10. 2011
30. 4. 2018
2
K
Regionální a
veřejná
ekonomie
17. 10. 2011
1. 11. 2015
3
P,K
Regional and
Public
Economics
17. 10. 2011
1. 11. 2015
3
AP,K
Management
17. 10. 2011
1. 11. 2015
3
P,K
P 6208
Ekonomika a
management
58
10 DALŠÍ AKTIVITY
10.1 Ediční činnost
V rámci edičního plánu byly kromě skript a opor distančního vzdělávání realizovány další ediční řady
edičního plánu fakulty:
V ediční řadě metodicko-organizační materiály byly vydány studijní plány.
V ediční řadě sborníky byly vydány:
Sborník z konference: Krizový management. ISBN 978-80-7395-410-9
V ediční řadě monografie byly vydány:
HÁJEK, M. (editor): Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. ISBN
978-80-7395-424-6 (Print), 978-80-7395-425-3 (Online)
KOMÁRKOVÁ, J. a kol. Použitelnost aplikací pro podporu řešení prostorově orientovaných
problémů. ISBN 978-80-7395-443-7
KŘUPKA, J., VÍTEK, M. (editoři): Systémové konflikty. ISBN 978-80-7395-441-3
LINDA, B. Pravděpodobnost (druhé vydání). ISBN 978-80-7395-430-7
V ediční řadě učebnice byly vydány:
LINDA, B., VOLEK, J. Lineární programování (čtvrté vydání), ISBN 978 – 80 – 7395 – 038 – 5
VOLEJNÍKOVÁ, J. Mikroekonomie v příkladech, ISBN 978-80-7395-409-3
Dále byla vydána tři čísla časopisu Scientific Papers:
Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D 19 (2011), ISSN 1211–555X, MK ČR E
19548
Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D 20 (2011), ISSN 1211–555X, MK ČR E
19548
Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D 21 (2011), ISSN 1211–555X, MK ČR E
19548
Teze disertačních prací:
JINDROVÁ, P. Aggregation and Disaggregation Principle in Economic-Mathematical Models. str. 37.
ISBN 978-80-7395-406-2
Ročenka:
Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, ročník V, ISSN 1804-9095 (Print), ISSN 1804-9109
(Online), ISBN 978-80-7395-299-0 (Print), ISBN 978-80-7395-352-2 (Online)
V externích nakladatelstvích vyšly tyto publikace akademických pracovníků fakulty:
Kniha - celek
ČERNOHORSKÝ, J., TEPLÝ, P. Základy financí. Praha: GRADA Publishing a.s., 2011. str. 304.
ISBN 978-80-247-3669-3
59
STEJSKAL, J. Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech. Praha: Linde nakladatelství, s. r. o.,
2011. str. 247. ISBN 978-80-7201-840-6
STŘÍTESKÁ, M., DYTRT, Z. Manažerská etika v otázkách a odpovědích. Brno: Computer Press,
2011. str. 208. ISBN 978-80-251-3344-6
Kniha-kapitola
NOVOTNÝ, J., PROVAZNÍKOVÁ, R. Sport v ekonomice. Praha: 978-80-247-3669-3, 2011. s.113118, 247-253. ISBN 978-80-7357-666-0
BAŤA, R., COSTA-JORDAO, T. Modeling the Influences of Heating Fuel Consumption in Gaseous
Emissions and Solid Waste Generation. In Environmental Modeling for Sustainable Regional
Development: System Approaches and Advanced Methods. Hershey: IGI Global, 2011, s. 162-185.
ISBN 978-1-60960-156-0
HÁJEK, P., OLEJ, V. Air Quality Assessment by Neural Networks. In Environmental Modeling for
Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced Methods. Hershey: IGI
Global, 2011, s. 91-117. ISBN 978-1-60960-156-0
HORČIČKA, A. Zásady efektivní komunikace v krizových situacích regionálního rozměru. In
Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice: Udržitelný rozvoj v
podmínkách ekonomické krize, 2011, s. 256-259. ISBN 978-80-87472-04-0.
JIRAVA, P., OBRŠÁLOVÁ, I. Modeling the Effects of the Quality of the Environment on the Health
of a Selected Population. In Environmental Modeling for Sustainable Regional Development: System
Approaches and Advanced Methods. Hershey: IGI Global, 2011, s. 344-365. ISBN 978-1-60960-1560
KAŠAROVÁ, M., KŘUPKA, J. Air Quality Modeling and Metamodeling Approach. In
Environmental Modeling for Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced
Methods. Hershey: IGI Global, 2011, s. 144-161. ISBN 978-1-60960-156-0
KŘUPKA, J., KAŠAROVÁ, M., JIRAVA, P., MANDYS, J. Quality of Life Modeling at the Regional
Level. In Environmental Modeling for Sustainable Regional Development: System Approaches and
Advanced Methods. Hershey: IGI Global, 2011, s. 392-415. ISBN 978-1-60960-156-0
MYŠKOVÁ, R., LINKEOVÁ, I. Modeling of the Economic Development of a Region. In
Environmental Modeling for Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced
Methods. Hershey: IGI Global, 2011, s. 260-280. ISBN 978-1-60960-156-0
OLEJ, V., HÁJEK, P. Air Quality Modeling by Fuzzy Sets and IF-Sets. In Environmental Modeling
for Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced Methods. Hershey: IGI
Global, 2011, s. 118-143. ISBN 978-1-60960-156-0
10.2 Účast fakulty v dalších organizacích
Fakulta je kolektivním členem Českého komitétu pro vědecké řízení, aktivně se účastní také na
činnosti České asociace pro geografickou informaci, současně působí v České společnosti
ekonomické. Fakulta je dále členem Společnosti pro projektové řízení, o. p. s., Asociace pracovníků
univerzitní administrativy.
Fakulta figuruje na seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti informatiky ve
veřejné správě a v oblasti ekonomie a veřejné správy registrovaných na Ministerstvu spravedlnosti
ČR.
60
V součinnosti Univerzity Pardubice a Magistrátu města Pardubice byl v roce 2002 založen a funguje
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH
V současné době je fakulta zapojena i do mezinárodní spolupráce prostřednictvím svého členství
v mezinárodních organizacích:
EAIE - European Association for International Education
RSAI - Regional Science Association International
IGIP - International Society for Engineering Education (Mezinárodní společnost pro inženýrskou
pedagogiku)
APIE - Society of Optical and Electronic Engineers
ERSA - European Regional Science Association
EURA - European Urban Research Association
HABITAT - United Nations Human Settlements Programme
GISIG - Geographic Information Systém International Group
International Institute of Public Finance
NASC - National Standards Committee
SME - Society of Manufacturing Engineers
SŠDS - Slovak Statistic and Demographic Association
10.3 Oblast celoživotního vzdělávání
V rámci podpory celoživotního vzdělávání v roce 2011 neprobíhal žádný kurz.
61
11 ZÁVĚR - DALŠÍ ROZVOJ FAKULTY
EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
Vzdělávací a vědecko-výzkumné aktivity Fakulty ekonomicko-správní vycházejí z naplňování úkolů
a rozvojových cílů v souladu s Dlouhodobým záměrem činnosti fakulty na roky 2011-2015 ve třech
hlavních základních oblastech: kvalita a rozsah akademických činností pod které patří vzdělávací
aktivity a vědecko-výzkumná činnost, otevřenost fakulty, která naplňuje její vizi z hlediska otevřenosti
vůči relevantnímu okolí českému i evropskému a zemí dalších kontinentů a efektivnost a řízení, pod
které spadá péče o kultivaci lidského potenciálu a rozvoj infrastruktury a materiálního zabezpečení.
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
V rámci zkvalitnění celého systému vzdělávání fakulta věnuje a bude věnovat pozornost skladbě
studijních programů, oborů, inovacím jednotlivých předmětů a jejich vnitřní evaluaci.
V roce 2011 bylo vyhověno žádostem o prodloužení doby platnosti akreditací u tří bakalářských
studijních oborů a prodloužení platnosti akreditace tří navazujících studijních oborů. Byla získána
nová akreditace bakalářského studijního oboru Management finančních rizik v programu Systémové
inženýrství a informatika. Fakulta považuje počet studijních oborů za optimální, do budoucna je snaha
inovovat strukturu stávajících studijních oborů, optimalizovat počet vyučovaných předmětů i formou
specializací uvnitř již akreditovaných studijních oborů.
Na fakultě proběhla kontrola Akreditační komise MŠMT ČR doktorských studijních programů, na
jejímž základě obdržela fakulta rozhodnutí o prodloužení akreditací u všech doktorských studijních
programů. Tuto skutečnost lze hodnotit jako velmi příznivou, řada fakult ekonomického zaměření na
základě hloubkových kontrol Akreditační komise prodloužení platností svých doktorských studijních
programů neobhájila. Vedení fakulty si však uvědomuje, že je třeba věnovat pozornost doporučením
v hodnotící zprávě Akreditační komise, týkající se zejména personálního zabezpečení doktorských
programů. Rovněž prodlužování doby platnosti u podaných žádostí o reakreditaci ostatních st. oborů
svědčí o faktu, že fakulta věnuje této oblasti patřičnou pozornost.
Studium realizované na Fakultě ekonomicko-správní je tak plně strukturované a nabídka doktorských
studijních oborů umožňuje zvyšování kvalifikace mladých akademických a výzkumných pracovníků
a je předpokladem jejího dalšího rozvoje.
Ke zkvalitnění akademických činností a vzdělávacího procesu v oblasti kombinovaného studia
přispěje realizace projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení
v oblasti kombinovaného studia v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
projekt. Projekt je zaměřen na inovaci procesních a řídících postupů v kombinované formě studia,
včetně souvisejícího technologického zázemí.
V rámci vzdělávacích a dalších programů Evropské unie, fakulta podporuje oboustrannou mobilitu
studentů a akademických pracovníků, a to nejen prostřednictvím programu LLP Erasmus v rámci
bilaterálních smluv uzavřených se zahraničními univerzitami, ale i projektu CEEPUS a dalších.
Fakulta rovněž spolupracuje s aplikační sférou – ať již formou zapojení pracovníků aplikační praxe do
výuky, organizováním odborných workshopů, exkurzí studentů na spolupracující instituce, realizací
odborných praxí či zpracováváním závěrečných prací pro partnerské organizace. Některé organizace
jsou zapojené i do realizace projektů řešených v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
62
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
Vědecká, výzkumná a vývojová činnost je a bude chápána jako zásadní a nedílná součást aktivit
fakulty.
Relativně příznivě vyznívá hodnocení fakulty podle metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje
používané Radou pro výzkum, vývoj a inovace České republiky pro rok 2011 a to jak v rámci
Univerzity Pardubice, tak v rámci fakult ekonomického zaměření veřejných vysokých škol. Podle
těchto údajů se Fakulta ekonomicko-správní mezi fakultami Univerzity Pardubice umístila na třetím
místě a na osmém místě mezi 21 ekonomickými fakultami. Tento výsledek je však třeba vnímat
střízlivě. Na celouniverzitní úrovni se před Fakultu ekonomicko-správní dostala oproti minulému roku
Fakulta filozofická, ač s menším počtem publikací v absolutní hodnotě, získala větší počet bodového
hodnocení. To vypovídá o tom, že publikační výstupy Fakulty ekonomicko-správní nedosahují
požadovanou kvalitu a strukturu. Podobně je třeba hodnotit i klesající trend v umístění Fakulty
ekonomicko-správní mezi ostatními ekonomickými fakultami.
Rovněž je třeba věnovat pozornost podpoře získávání grantových projektů ve veřejně vyhlašovaných
soutěžích jak na národní úrovni, tak i v rámci Evropského výzkumného prostoru. Vzhledem ke stále
rostoucí váze těchto aktivit v hodnocení výstupů fakult, budou akademičtí pracovníci v maximální
míře podporováni v podávání individuálních grantů tuzemských grantových agentur. Jedná se zejména
o GAČR, TAČR ale i projekty jednotlivých resortních ministerstev České republiky a jiných institucí
– zejména územní samosprávy.
K rozvoji systematické práce se studenty doktorského studia a nadaných studentů magisterského
studia pozitivně přispívá jejich zapojení do projektů Studentské grantové soutěže. Studenti
magisterského a doktorského stupně studia tak mají možnost aktivně participovat na realizaci a řešení
výzkumných projektů. Fakulta bude i nadále klást důraz na systematickou práci se studenty
doktorských studijních programů tak, aby se zvýšil jejich podíl na výzkumných projektech a
ukončování studia ve standardní době studia s důrazem na kvalitu publikační činnosti. Nadále budou
probíhat odborné semináře studentů doktorských studijních programů.
ROZVOJ INFRASTRUKTURY
Snahou fakulty je informační infrastrukturu pravidelně inovovat a udržovat ji ve stavu, který odráží
aktuální potřeby v oblasti výuky a vědy. Informační infrastruktura je inovována na základě rámcového
plánu rozvoje informační infrastruktury v pravidelných intervalech. Fakultě se daří zkracovat cyklus
obnovy části výpočetní techniky akademických pracovníků, výpočetní techniky v počítačových
laboratořích, doplňovat audiovizuální a prezentační techniku a další výpočetní a kancelářskou techniku
podporující činnost fakulty.
Jedním z cílů rozvoje výpočetní techniky a dalších prostředků informačních a komunikačních
technologií (ICT) je rozvoj a rozšiřování softwarové podpory výuky a to i v předmětech, které
primárně na informační a komunikační technologie zaměřeny nejsou. Daří se vzájemná komunikace
a spolupráce Ústavu systémového inženýrství a informatiky s ostatními ústavy fakulty k rozšíření
softwarové podpory ve výuce.
Využít možnosti informačních a komunikačních technologií fakulta plánuje i pro podporu procesního
řízení, v rámci projektu Implementace moderních přístupů s akcentem na řízení kvality a rozvoj
procesního řízení, který probíhá od roku 2009. Projekt je financován z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho cílem je implementace moderních řídících postupů
63
v oblasti strategického a operativního řízení fakulty. Výstupy projektu přispějí ke zkvalitnění
operativního a strategického řízení fakulty ve všech oblastech činnosti.
Fakulta je připravena ve spolupráci s vedením Univerzity Pardubice zlepšovat prostorové zázemí
a materiálně- technické zajištění výuky a výzkumu a to nejen v rámci budovy EA Studentská ale i
rámci univerzitního kampusu. V rámci celouniverzitních projektů realizovaných z operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace bude pro doktorandy a jejich školitele vytvořeno zázemí
v budově na nám. Legií. Cílem je udržet si pozici fakulty s kvalitním materiálně technickým zázemím
výuky a výzkumu, zejména v oblasti dostupnosti a rozvoje ICT.
ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Fakulta spatřuje v rozvoji lidských zdrojů jednu z významných priorit a proto usiluje o jejich
všestranný rozvoj nejen svými silami, ale i ve spolupráci s rektorátními pracovišti Univerzity
Pardubice.
Dlouhodobým cílem personální politiky fakulty je zlepšení kvalifikační a věkové struktury
akademických pracovníků. Lze konstatovat, že soustavná podpora fakulty věnovaná osobnímu
kariérnímu růstu akademických pracovníků, a to zejména mladých pracovníků se začala pozitivně
odrážet ve zlepšování jejich kvalifikační struktury. Rezervy existují u kategorie akademických
pracovníků profesor a docent. Kromě zvyšování kvalifikační struktury akademických pracovníků,
fakulta ve spolupráci s rektorátními útvary Univerzity Pardubice, podporuje adekvátní zvyšování
kvalifikace a kompetence ostatních zaměstnanců fakulty rámci projektů financovaných z operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V návaznosti na výše uvedené je a bude na fakultě u všech akademických pracovníků prováděna
pravidelná aktualizace plánů kvalifikačního růstu.
V rámci využívání prostředků informačních a komunikačních technologií fakulta bude podporovat
další vzdělávání svých zaměstnanců v této oblasti a to zejména formou krátkodobých, účelově
zaměřených seminářů a specializovaných kurzů, zajišťovaných externě, či pracovišti rektorátu
Univerzity Pardubice.
Vzhledem k rostoucí internacionalizaci a globalizaci terciárního vzdělávání fakulta rovněž podporuje
zvyšování cizojazyčné pedagogické a komunikativní kompetence nejen akademických, ale i ostatních
administrativních pracovníků.
Nestabilita legislativního prostředí fungování vysokých škol, nevyjasněnost strategického záměru
MŠMT ČR v jejich financování, úsporná opatření prosazovaná vládou ČR, demografické změny
a rostoucí konkurence mezi vysokými školami, to všechno jsou výzvy, na které fakulta reaguje a bude
muset reagovat. Cílem fakulty je těmto trendům čelit především zvyšováním kvality ve všech výše
zmíněných oblastech činností.
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., v.r.
děkanka
Fakulty ekonomicko-správní
Univerzity Pardubice
64
PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY FES UNIVERZITY PARDUBICE 2011
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok
2011/2012
1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů
B6202 – bakalářský studijní program „Hospodářská politika a správa“
B6208 – bakalářský studijní program „Ekonomika a management“
B6209 – bakalářský studijní program „Systémové inženýrství a informatika“
N6202 – magisterský navazující studijní program „Hospodářská politika a správa“
N6208 – magisterský navazující studijní program „Ekonomika a management“
N6209 – magisterský navazující studijní program „Systémové inženýrství a informatika“
P1802 – doktorský studijní program „Aplikovaná informatika“
P6202 – doktorský studijní program „Hospodářská politika a správa“
P6208 - doktorský studijní program „Ekonomika a management“
P6209 – doktorský studijní program „Systémové inženýrství a informatika“
a) zadání přijímací zkoušky
předměty a druh přijímací zkoušky:
studijní programy: B 6202 , B 6208 , B 6209
Písemná přijímací zkouška v podobě Národní srovnávací zkoušky – testu obecných studijních
předpokladů, zprostředkovaná společností Scio.
studijní program: N 6202
Písemná přijímací zkouška se koná z předmětů ekonomie a ekonomika a z předmětu matematické
metody v ekonomii (lineární algebra, matematická a ekonomická statistika).
studijní program: N 6208
Písemná přijímací zkouška se koná z předmětů ekonomie a ekonomika a z předmětu matematické
metody v ekonomii (lineární algebra, matematická a ekonomická statistika).
studijní program: N 6209
Písemná přijímací zkouška se koná z předmětů matematické metody v ekonomii (lineární algebra,
pravděpodobnost a statistika), informatika (základy teorie systémů, databázové technologie,
počítačové sítě, technologie internetu).
Pouze u oboru Pojistné inženýrství se přijímací zkouška koná z předmětů obecná ekonomie a
podniková ekonomika a z předmětu matematické metody v ekonomii.
studijní program: P 1802
Přijímací zkouška se koná ze dvou cizích jazyků, přičemž jedním jazykem je angličtina, druhým je
němčina, ruština nebo francouzština. Ústní zkouška se koná z informatiky. Podmínkou účasti na
přijímacím řízení je vypracování tezí k předpokládanému tématu disertační práce (cca 15 stran).
65
studijní program: P 6202
Písemná i ústní přijímací zkouška se koná ze dvou cizích jazyků, přičemž jedním jazykem je
angličtina, druhým je němčina, ruština, nebo francouzština. Ústní zkouška se koná z ekonomické
teorie a regionální a veřejné ekonomie. Podmínkou přijetí je vypracování tezí k předpokládanému
tématu disertační práce (cca 15 stran).
studijní program: P 6208
Písemná i ústní přijímací zkouška se koná ze dvou cizích jazyků, přičemž jedním jazykem je
angličtina, druhým je němčina, ruština, nebo francouzština. Ústní zkouška se koná z ekonomické
teorie a managementu. Podmínkou přijetí je vypracování tezí k předpokládanému tématu disertační
práce (cca 15 stran).
studijní program: P 6209
Přijímací zkouška se koná ze dvou cizích jazyků, přičemž jedním jazykem je angličtina, druhým je
němčina, ruština nebo francouzština. Ústní zkouška se koná z informatiky. Podmínkou účasti na
přijímacím řízení je vypracování tezí k předpokládanému tématu disertační práce (cca 15 stran).
b) kritéria vyhodnocení
Bakalářské studium: o pořadí přijímaných rozhoduje výsledek testu OSP – tzv. přepočtený percentil,
jak jej stanovila společnost SCIO.
U nově akreditovaného bakalářského oboru Management finančních rizik je přijetí bez přijímací
zkoušky pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné
vzdělání maturitní zkouškou. O pořadí přijatých rozhodne průměr známek na výročním vysvědčení
předposledního ročníku středoškolského studia (zpravidla 3. ročníku).
Navazující magisterské studium: každý předmět přijímací zkoušky byl hodnocen bodovým ziskem -33
až 100 bodů. Výsledkem přijímací zkoušky je součet bodových zisků (max. 200 bodů). Kriteriem pro
přijetí bylo získání alespoň 20 bodů v každém předmětu přijímací zkoušky. Uchazeč, který z písemné
zkoušky z některého předmětu získal méně než 20 bodů, přijímací zkoušce nevyhověl. Z uchazečů,
kteří vyhověli, bylo sestaveno podle celkového bodového zisku pořadí.
V doktorských programech je uchazeč hodnocen klasifikačním stupněm.
B 6202 - HPS – prezenční studium
přijat na základě stanovené percentilové hranice
percentilová hranice pro obor VES činila 66
nepřijat z kapacitních důvodů, PZ složil
nepřijat pro nesplnění stanovené percentilové hranice
B 6202 - HPS – kombinované studium
přijat na základě stanovené percentilové hranice
percentilová hranice pro obor VES činila 35
percentilová hranice pro obor ECS činila 34
percentilová hranice pro obor EKR činila 54
nepřijat pro nesplnění stanovené percentilové hranice
nepřijat z kapacitních důvodů, PZ složil
66
B 6208 - EM– prezenční studium
přijat na základě stanovené percentilové hranice
percentilová hranice pro obor MP činila 62
percentilová hranice pro obor EPP činila 69
percentilová hranice pro obor MOPS činila 58
nepřijat pro nesplnění stanovené percentilové hranice
B 6208 - EM– kombinované studium
přijat na základě stanovené percentilové hranice
percentilová hranice pro obor MP činila 60
percentilová hranice pro obor EPP činila 65
percentilová hranice pro obor MOPS činila 40
nepřijat pro nesplnění stanovené percentilové hranice
nepřijat z kapacitních důvodů, PZ složil
B 6209 - SII - prezenční studium
přijat na základě stanovené percentilové hranice
percentilová hranice pro obor IVS činila 20
percentilová hranice pro obor RIM činila 20
percentilová hranice pro obor IBS činila 20
nepřijat pro nesplnění stanovené percentilové hranice
přijat bez přijímací zkoušky pro obor MFR stanoven studijní průměr
B 6209 - SII - kombinované studium
přijat na základě stanovené percentilové hranice
percentilová hranice pro obor IVS činila 20
percentilová hranice pro obor RIM činila 20
percentilová hranice pro obor IBS činila 20
nepřijat pro nesplnění stanovené percentilové hranice
N 6202 - HPS NMgr. – prezenční navazující studium
přijat bez přijímacích zkoušek – prospěch v bakalářském studiu na FES - vážený průměr a výsledek
SZZ je nižší nebo roven 2,0 (přijato 30 posluchačů prezenční formy bakalářského studia HPS na FES)
přijat na základě PZ– minimálně součet ek. předmětů a matem. metod
obor RR 60 bodů a současně získání alespoň 20 bodů v každém předmětu přijímací zkoušky pro 1.
kolo; 42 bodů pro 2. kolo
obor EVS 56 bodů a současně získání alespoň 20 bodů v každém předmětu přijímací zkoušky pro 1.
kolo; 43 bodů pro 2. kolo
nepřijat pro neprospěch u PZ – alespoň z jednoho předmětu získal méně než 20 bodů
N 6202 - HPS NMgr. – kombinované navazující studium
přijat bez přijímacích zkoušek – prospěch v bakalářském studiu na FES - vážený průměr a výsledek
SZZ je nižší nebo roven 2,0 (přijati 3 posluchači kombinované formy bakalářského studia HPS na
FES)
přijat na základě PZ – minimálně součet ek. předmětů a matem. metod
67
obor EVS 52 bodů a současně získání alespoň 20 bodů v každém předmětu přijímací zkoušky (1.
kolo), 43 bodů (2. kolo)
nepřijat pro neprospěch u PZ – alespoň z jednoho předmětu získal méně než 20 bodů
N 6208 - EM NMgr. – prezenční navazující studium
přijat bez přijímacích zkoušek – prospěch v bakalářském studiu na FES - vážený průměr a výsledek
SZZ je nižší nebo roven 2,0 (přijato 27 posluchačů prezenční formy bakalářského studia HPS na FES)
přijat na základě PZ– minimálně součet ek. předmětů a matem. metod
obor EM 49 bodů a současně získání alespoň 20 bodů v každém předmětu přijímací zkoušky
nepřijat pro neprospěch u PZ – alespoň z jednoho předmětu získal méně než 20 bodů
N 6208 - EM NMgr. – kombinované navazující studium
přijat bez přijímacích zkoušek – prospěch v bakalářském studiu na FES - vážený průměr a výsledek
SZZ je nižší nebo roven 2,0 (přijato 5 posluchačů kombinované formy bakalářského studia HPS na
FES)
přijat na základě PZ– minimálně součet ek. předmětů a matem. metod
obor EM 42 bodů a současně získání alespoň 20 bodů v každém předmětu přijímací zkoušky
nepřijat pro neprospěch u PZ – alespoň z jednoho předmětu získal méně než 20 bodů
N 6209 - SII NMgr. – prezenční navazující studium
přijat bez přijímacích zkoušek – ukončení bakalářského studijního programu SII na FES Univerzity
v akad. roce 2009/2010 nebo 2010/2011 nebo úspěšné absolvování odpovídajícího bakalářského nebo
magisterského studijního programu akreditovaného v ČR.
přijat na základě PZ – minimálně součet ek. předmětů, matem. metod a informatiky
obor IVS bez přijímacích zkoušek – 1. kolo, 110 bodů pro 2. kolo
obor RIM bez přijímacích zkoušek – 1. kolo, 110 bodů pro 2. kolo
obor PI získání alespoň 53 bodů pro 1. kolo, 45 bodů pro 2. kolo
nepřijat pro neprospěch u PZ – alespoň z jednoho předmětu získal méně než 20 bodů
N 6209 - SII NMgr. – kombinované navazující studium
přijat bez přijímacích zkoušek - ukončení bakalářského studijního programu SII na FES Univerzity
v akad. roce 2009/2010 nebo 2010/2011 nebo úspěšné absolvování odpovídajícího bakalářského nebo
magisterského studijního programu akreditovaného v ČR.
přijat na základě PZ – minimálně součet ek. předmětů, matem. metod a informatiky
obor IVS - bez přijímacích zkoušek
obor RIM získání alespoň 104 bodů v každém předmětu přijímací zkoušky
nepřijat pro neprospěch u PZ – alespoň z jednoho předmětu získal méně než 20 bodů
P 1802 - AI Ph.D. - doktorské studium
přijat na základě PZ – přijat na základě doporučení zkušební komise (každý předmět přijímací
zkoušky je hodnocen klasifikačním stupněm)
nepřijat – zkušební komise nedoporučila přijetí
68
P 6202 - HPS Ph.D. – doktorské studium
přijat na základě PZ – přijat na základě doporučení zkušební komise (každý předmět přijímací
zkoušky je hodnocen klasifikačním stupněm)
nepřijat – zkušební komise nedoporučila přijetí
P 6208 - EM Ph.D. – doktorské studium
přijat na základě PZ – přijat na základě doporučení zkušební komise (každý předmět přijímací
zkoušky je hodnocen klasifikačním stupněm)
nepřijat – zkušební komise nedoporučila přijetí
P 6209 - SII Ph.D. - doktorské studium
přijat na základě PZ – přijat na základě doporučení zkušební komise (každý předmět přijímací
zkoušky je hodnocen klasifikačním stupněm)
nepřijat – zkušební komise nedoporučila přijetí
c) základní statistické charakteristiky – viz. část 4.
2. Informace o konání přijímacího řízení
a) termíny přijímacího řízení do studijních programů:
B6202, B6208, B6209 – 4. 12. 2010; 4. 2. 2011; 5. 3. 2011; 2. 4. 2011; 30.4. 2011;28. 5. 2011
N6202, N6208, N6209 – 15. 6. 2011 1. kolo
25. 8. 2011 2. kolo
P 1802
1. 7. 2011
3. 10. 2011 2. kolo
P 6202
22. 6. 2011
P 6208
22. 6. 2011
P 6209
1. 7. 2011
3. 10. 2011 2. kolo
b) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
B 6202, B 6208, B 6209
N 6202, N 6209
P 6202, P 6208
P 1802, P 6209
do 15. 6. 2011 1.kolo PŘ
do 31. 8. 2011 2. kolo PŘ
do 1. 7. 2011 1. kolo PŘ
do 27. 9. 2011 2. kolo
do 6. 7. 2011
do 14. 7. 2011 resp. 17. 10. 2011 pro 2. kolo přijímacího řízení
c) termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí
B 6202, B 6208, B 6209
N 6202, N 6209
P 6202, P 6208
P 1802, P 6209
do 31. 8. 2010; resp. do 21. 9. 2010 pro dodat. přijímací řízení
do 31. 8. 2010; resp. do 20. 10. 2010 pro dodat. přijímací řízení
do 6. 9. 2011
do 14. 9. 2011; resp. do 17. 12. 2011 pro dodat. přijímací řízení
69
d) termín, kdy měl uchazeč možnost nahlédnout do svých materiálů
Konkrétní termín nebyl určen. Nahlédnutí bylo možné kdykoliv po dohodě na studijním oddělení FES.
e) termín ukončení přijímacího řízení
B 6202, B 6208, B 6209, N 6202, N 6208, N 6209, P 6202, P 6209
70
20. 10. 2011
3. Informace o výsledcích přijímacího řízení
Prezenční forma
Kombinovaná forma
Prezenční forma
Prezenční forma
Kombinovaná forma
Prezenční forma
Celkem
odvolání
Kombinovaná forma
odvolání
Prezenční forma
PZ
Přijato
Přijato po
Celkem
Počet
Přijato bez PZ
Celkem
Celkem
Prezenční forma
zkoušek
Kombinovaná forma
Studijní program
Kombinovaná forma
Prezenční forma
Počet přihlášených
Přijato na základě
Kombinovaná forma
Počet účastníků
Přijato
CELKEM
Kombinovaná
forma
B6202
489
284
773
479
209
688
0
0
B6202
489
284
B6208
1392
390
1782 1340
344
1684
0
0
B6208 1392 390
B6209
692
218
910
166
75
241
180
69 B6209
N6202
267
107
374
180
77
257
30
N6208
203
117
320
110
63
173
N6209
78
40
118
34
3
P6202
1
3
4
1
P6208
1
5
6
P6209
2
0
P1802
2
1
773
479
209
688
0
0
B6202
489
284
1782 1340
344 1684
0
0
B6208 1392
390
692
218
910
166
75
241
180
69 B6209
692
218
3
N6202 267
107
374
180
77
257
30
3
N6202 267
107
27
5
N6208 203
117
320
110
63
173
27
5
N6208 203
117
37
34
33 N6209
78
40
118
34
3
37
34
33 N6209
78
40
3
4
0
0
P6202
1
3
4
1
3
4
0
0
P6202
1
3
1
2
2
0
0
P6208
1
5
6
1
2
2
0
0
P6208
1
5
2
2
1
3
0
0
P6209
2
0
2
2
1
3
0
0
P6209
2
0
3
2
1
3
0
0
P1802
2
1
3
2
1
3
0
0
P1802
2
1
71
4. Základní statistické charakteristiky testů
B 6202 , B 6208 , B 6209 - test OSP - SCIO
Počet účastníků zkoušky:
2613
N 6202, N6208,N6209 matematické metody v ekonomii
Počet účastníků zkoušky:
467
Počet variant zadání:
5
Doba na vypracování:
60 minut
Počet příkladů:
12
Maximální možný počet bodů:
100
N 6202, N 6208, N 6209 (PI) předměty ekonomické
Počet účastníků zkoušky:
467
Počet variant zadání:
5
Doba na vypracování:
60 minut
Počet otázek:
40
Maximální možný počet bodů:
100
N 6209 informatika
Počet účastníků zkoušky:
Počet variant zadání:
Doba na vypracování:
Počet otázek:
Maximální možný počet bodů:
V Pardubicích, 27. října 2011
72
3
2
60 minut
40
100
doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti
73
Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice byla schválena
Akademickým senátem Fakulty ekonomicko-správní dne 24. 4. 2012.
Vydala Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Adresa: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice
tel: 466 036 512, e-mail: [email protected]
http://www.upce.cz/fes/
Tisk: Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2012
náklad 50 ks, 1. vydání, 74 stran
74

Podobné dokumenty

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko doktorský studijní program Aplikovaná informatika, obor Aplikovaná informatika ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Fakultě byla dále prodloužena akreditace habilitačního a profesorského říz...

Více

2012 - Univerzita Pardubice

2012 - Univerzita Pardubice nakladatelství, či v nakladatelství Univerzity Pardubice. V roce 2012 byly mimo jiné vydány čtyři publikace akademických pracovníků v externích nakladatelstvích. V rámci univerzitního nakladatelstv...

Více

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko Hodnocení výkonnosti a kvalifikačního růstu ..............................................................53

Více

2013 - Univerzita Pardubice

2013 - Univerzita Pardubice Snahou fakulty je udržet dosažený kvantitativní rozvoj a orientovat se v činnosti fakulty zejména na zvyšování kvalitativní stránky jak ve vzdělávací, tak vědecko-výzkumné oblasti. Fakulta nabízí v...

Více

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko Rozvojové programy MŃMT, projekty FRVŃ a ostatní projekty .......................................29 Rozvojové programy MŠMT ............................................................................

Více