Ladakh

Komentáře

Transkript

Ladakh
Ladakh
Ladakh
Jammu and Kashmir
Delhi
Nepal
Bhutan
India
Bangladesh
Ladakh
Leh
„Pokud je údolí přístupné pouze průsmykem
vysoko v horách, navštíví ho jen nejlepší
přátelé nebo nejhorší nepřátelé.”
Toto staré tibetské rčení platí i pro Ladak,
jeden z nejvýše obydlených regionů na světě.
Svým umístěním vysoko v Himálaji, vzdálen a
izolován, je do Ladaku přístup těžký.
“If the valley is reached by a high pass, only
the best of friend s and worst of enemies
are its visitors.”
This ancient Tibetan saying is just as true for
Ladakh, one of the highest inhabited regions
in the world. Set high up in the mountains
of the Himalayas, the remote and secluded
position makes it hard to access Ladakh.
O výstavě
About the exhibition
„Myslím si, že obecně žáci vítají spíše interaktivní hodiny než tradiční
výkladovou a drilovací výuku.“
“I think in general the pupils welcome interactive lessons better then
traditional explanatory and drill education.”
Bohumil Sedláček, ZŠ Vsetín
„Rozmanitost přináší pestrost do našich životů a naplňuje naši mysl
mírem a tolerancí. Žáci v obou zemích (Ladaku i České republice)
si mohou vyměňovat názory na určitá témata a obohatit tak proces
vzdělávání. Učí se s radostí a není to pro ně jen nějaká únavná činnost.
Právě to nabízí projekt La Ngonpo.”
“Diversity brings colour to our life and fuels our minds with
a message of peace and tolerance. The students in both the countries
(Ladakh and Czech) can exchange their feelings and opinion on
a particular topic and thus help enriching the process of education.
They would learn with joyous feeling and education would no longer
be a tiresome affair. That’s what this La Ngonpo project promises.”
Sonam Wangdu, Ladakh Public School, Leh, Ladakh
Výstava La Ngonpo – Místo setkávání je výsledkem
stejnojmenného česko-indického vzdělávacího projektu La Ngonpo,
který realizuje občanské sdružení Multikulturní centrum Praha.
Výstava představuje výtvarné a literární práce českých a indických
školáků, které vznikaly ve společných „e-hodinách“ vedených podle
metodického manuálu La Ngonpo po dobu tří let. Práce žáků jsou
doplněné o fotografie, které dokumentují významné momenty
z průběhu projektu. Výstava nabízí pohled na to, jak si české děti
představují život v Ladaku, a naopak, jak vidí ty ladacké nás.
Ladak je oblast v severozápadní části Indie položená v Himálaji
a s ostatním územím je spojen pouze několika vysokohorskými
průsmyky. V důsledku odříznutí tohoto regionu od zbytku světa
se zde vyvinula a uchovala jedinečná kultura. Vlivem globalizace
a narůstajícího zájmu o region se Ladak posledních pár desítek
let otevírá. Smyslem výstavy je zachytit a představit jedinečnou
kulturu a interkulturní výměnu mezi českými a ladackými žáky
a zprostředkovat toto vám, české veřejnosti.
Název La Ngonpo pochází z ladačtiny a znamená modrý
průsmyk; je tak metaforou místa, kde se setkávají lidé z různých
koutů světa a dozvídají se více o sobě navzájem i o sobě samých.
The exhibition La Ngonpo – Meeting Point is a result of the
Czech-Indian educational project with the same name – La Ngonpo.
The project is implemented by the civic association Multicultural
Center Prague. The exhibition introduces visual and literary works
of Czech and Indian pupils, which emerged in joint „e-lessons“
conducted during the period of three years according to the
methodological handbook La Ngonpo. The works of pupils are
supplemented by photographs documenting significant moments
from the project. The exhibition offers an insight into how Czech
children imagine life in Ladakh and how Ladakhi children see us.
Ladakh is a region in the north-western part of India in the
Himalayas. Ladakh is connected to the rest of the country with
several high mountain passes. Truly unique culture has developed
and survived there mainly due to the isolation of the region from
the rest of the world. Ladakh has started to open in recent few
decades under the influence of globalisation and because of the
rising interest for this region. The aim of this exhibition is to depict
and introduce this unique culture and the intercultural exchange
between Czech and Ladakhi pupils. The essential part is to show
the outcomes from this project to the Czech public.
The name La Ngonpo comes from the Ladakhi language.
La Ngonpo means blue pass and therefore, it is a metaphor for
a place where people from different parts of the world meet and
learn about each other but also about themselves.
O projektu
About the project
Projekt La Ngonpo je vyústěním několikaleté spolupráce českých dobrovolníků Hnutí Brontosaurus (Základního článku Modrý
kámen) s ladackými školami. Čeští dobrovolníci přijeli do Ladaku poprvé v roce 2006 a učili v místních školách nebo pomáhali
při stavbách a opravách klášterů. Od té doby přijelo do Ladaku pomáhat přes 120 dobrovolníků. Od roku 2010 se aktivity
dobrovolníků v Indii rozšířily o metodická školení učitelů a výuku žáků v tématech globálního a rozvojového vzdělávání. Toto
vzdělávání v tomto případě pomáhá informovat o životech lidí žijících v opačných částech světa a přispívá k pochopení souvislostí
mezi vlastním životem a životy lidí na druhé straně naší planety.
Projekt nabízí žákům základních škol a studentům nižších ročníků středních škol ve věku 12 – 16 let možnost partnerské
spolupráce s podobně starými žáky v severoindické oblasti Ladak. V rámci projektu žáci po celý školní rok procházejí tématy
popsanými v originálním metodickém manuálu. Po dobu šesti měsíců věnují partnerské třídy jednu hodinu týdně práci na
stejném tématu. Učí se podle totožné učebnice a téměř ve stejnou dobu probírají shodné kapitoly. Vždy, když práci na
jednotlivém tématu dokončí, mohou se o výsledky podělit na internetovém portálu projektu www.la-ngonpo.org. Mohou
spolu komunikovat, vyměňovat si zážitky a diskutovat o tom, co jim téma přineslo. Právě možnost srovnávat svůj názor
s kamarádem na druhém konci světa pomáhá žákům chápat vztah a souvislosti mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi
a utvářet si vlastní žebříček hodnot.
Díky finanční podpoře Evropské komise a České rozvojové agentury vznikla nová metodika a webový portál
www.la-ngonpo.org jako místo setkávání žáků a učitelů ze zapojených tříd. Kromě toho se žáci zúčastnili filmových workshopů
a kurzů fotografování (část fotografií zde vystavených jsou autorské fotografie žáků) a vznikl dokumentární film o životě žáků
z obou zemí.
Projekt probíhá v letech 2010 – 2012 a realizuje jej Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s pěti dalšími organizacemi:
NaZemi – Centrem globálního rozvojového vzdělávání, Základním článkem Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Fundacja
Nowa Ameryka, Moravian Mission Welfare Society in Leh a Secmol - Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh.
Pokud máte zájem se jako třída nebo učitel do projektu přihlásit, ozvěte se nám na: [email protected]
La Ngonpo project is an outcome of the lasting cooperation of Czech volunteers from the Brontosaurus Movement with schools
in Ladakh. Czech volunteers arrived in Ladakh for the first time in 2006, they taught in local schools or they helped constructing
or reconstructing monasteries. Since then more than 120 volunteers came to help in Ladakh. Methodological training courses for
teachers and programmes for pupils in the field of global and development education have broaden the activities of volunteers in
India since 2010. Such education in this case helps to inform and understand lives of people living in opposite parts of the world.
The project offers to pupils of elementary schools and to students of lower classes of high schools at the age between 12 to
16 a possibility of the partner cooperation with like aged pupils in the North Indian region of Ladakh. In frame of this project
pupils during the whole school year go through topics described in the original methodology handbook. Every partner class
dedicates one lesson a week to the same topic during six months. The classes are taught from the same textbook and almost
at the same time the pupils study the same chapters. Everytime when they finish working on a single topic, they can share their
results on the project internet platform www.la-ngonpo.org. They can communicate, share their experience and discuss relevant
issues which have arisen from the topics. The possibility to compare their own opinions with friends from the opposite part of
the world helps students to understand the relationships and links between developed and developing countries and to form
their own scale of values.
Due to the financial support of the European Commission and the Czech Development Agency, a new methodology
and web portal www.la-ngonpo.org originated as a place for meeting of pupils and teachers from the participating classes.
Furthermore, pupils took part in film and photography workshops (part of the exhibited photographs are the author works by
the children) and documentary film on life of children in both countries.
The project is run in 2010 – 2012 by Multicultural Center Prague in cooperation with five other organizations: OnEarth –
– Global Development Education Centre, Brontosaurus Movement (Blue Stone), Fundacja Nowa Ameryka, Moravian Mission
Welfare Society in Leh and Secmol - Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh.
If you are interested in participating in this project as a class or as a teacher, please contact us at: [email protected]
kruh
circle
Kdo jsou lidé okolo vás? Co je v okruhu vašeho zájmu? Co
s nimi máte společného a čím se od nich odlišujete? Co vás
naopak vůbec nezajímá a proč? Jak si na základě toho děláte
představu o sobě a o druhých? Na tyto otázky můžete získat
různé odpovědi. Pro jednoho člověka může být důležité něco
jiného než pro druhého.
Who are the people around you? What is in the circle of your
interest? What do you have in common with them and what
makes you different? What is not interesting for you at all and
why? How do you form opinion about yourself and about
the others on the basis of the above given questions? We can
gain different answers on these questions. For one individual
something completely different can be important than for
somebody else.
kamarád
[friend]
nevlastní sestra
[stepsister]
milovnice koček –
jmenuje se Mak
[cat lover – her
name is Mak]
Nela
Rihanna
Co si myslím, že tvoří mojí osobnost?
What do I think my personality is comprised of?
dcera
[daughter]
čtenářka – můj
oblíbený autor je
Tomáš Březina
[reader – my
favourite writer is
Thomas Brezina]
dcera
[daughter]
sestra
[sister]
Stanzin
spolužačka
[classmate]
student
ladačan
[ladakhi]
kamarád
[friend]
teenager
muž
[man]
fanoušek Slavie
[fan Slavia]
kamarádi
[friends]
písně
[songs]
chlapec
[boy]
syn
[son]
kamarád
[friend]
Gurmet
solidární
[humanitarian]
inteligentní
[inetlligent]
bratr
[brother]
matka
[mother]
Johana
Věra Pálová
budhista
[buddhist]
klávesy
[keyboard]
sestra
[sister]
zpěvák
[singer]
fotbalista
[footbal player]
Marek
fanoušek
Manchester
United
[fan Manchester
United]
Moe
student
Urgyan
pomáhám
druhým
[helping other
people]
student
dítě
[child]
hrdinové
heroes
Téma HRDINOVÉ přináší v hodinách možnost reflektovat své
vlastní současné i minulé hrdiny, věnuje se různým pohledům
na celosvětově známé „hrdiny“. Nakonec se žáci zamýšlejí nad
tím, čím se řídí ve svých životech.
Každá doba měla své vlastní vzory a jejich obraz se v průběhu
staletí výrazně proměňoval. Nemusíme se s ostatními
shodnout na konkrétních vlastnostech hrdiny. V každé
společnosti však hrdina má vlastnosti a postoje, kterých si
ostatní lidé cení a které považují za důležité. Svým jednáním
nebo činy pro nás hrdina naplňuje hodnoty, které uznáváme,
a může být zároveň i naším ideálem nebo vzorem, podle
něhož se chceme řídit nebo ke kterému je možné vzhlížet.
Hrdina může být také naším předobrazem, skrze nějž
interpretujeme realitu, vše, co známe a co jsme zažili ve svém
dosavadním životě, a jeho příběh nám umožňuje poznávat
sama sebe.
The topic HEROES brings during lessons a possibility to reflect
our own contemporary and past heroes. This topic searches
for different perspectives on global known „heroes“. At the
end the pupils think about what are they living up to in their
individual lives.
Every period of time has its idols and its images which are
changing in flow of centuries. We do not have to agree with
others on the particular characteristics of a hero. In every
society a hero has particular characteristics and attitudes
which other people admire and consider them as important.
A hero through his behaviour and his actions fullfi ls our
values which we recognize. A hero can be our role model
or an example according to which we want to behave or
to which we can look up to. A hero can be our archetype
through which we understand reality, all what we know and
what we have experienced in our lives and whose story helps
us to recognize ourselves.
Kdo je hrdinou pro
indické a české žáky?
Who is a hero for Indian
and Czech pupils?
Kdo je hrdina?
Who is a hero?
Barbora
Adrian
přídavné jméno
odvážný a silný
[courageous and strong]
„Obdivuju Gandhího, protože tvrdě
pracoval a bojoval za svobodu.”
krásný
[beautiful]
Tsewang
nápomocný a krásný
[helpful and beautiful]
„Lidé mají podle mě různé hrdiny, protože rádi
někoho obdivují a k někomu vzhlíží. Ať menší
třeba ke Spidermanovi, tak třeba já k rodičům.
Mám je ráda a obdivuju je za to, co dělají.”
“According to me people have various heroes
because they like to admire someone and they like
to look up to someone. The younger ones look up
for example to Spiderman, I for example look up
to my parents. I love them and I admire them for
what they do.”
„Václav Havel, náš prezident a dramatik.”
“ Václav Havel, our president and dramatist.”
sloveso
pomáhá a směje se
[helps and laughs]
jedna věta
jedna věta
Nemá strach.
[He is very fearless.]
Chrání lidi.
[Would save people.]
Žije přátelsky
[He lives friedly.]
Osoba, kterou miluji.
[He is a loveable person.]
Je to komik.
[He is a comedian.]
Osoba, kterou miluji.
[He is a loveable person.]
jedním slovem
jedním slovem
jedním slovem
anděl
[angel]
dobrý
[good]
skvělý
[awesome]
skvělý
[great]
Anastázie
bojuje, létá a chrání
[fights, flights and protect]
pomáhá a radí
[helps and gives advice]
jedna věta
Anna
malý a roztomilý
[small and cute]
Sonam
srdečný a rychlý
[hearted and fast]
běhá a skáče
[runnign and jumping]
skáče, běhá, šplhá
[jumps, runs, climbs]
hraje, bojuje, tancuje
[plays, fights, dances]
jedna věta
Zachraňuje svět od zla.
[Saving the world from evil.]
Je dobrý v boxu.
[He is a good boxer.]
Chci být hrdinou.
[I want to be a hero.]
Pomáhá druhým.
[He helps other people.]
Je nejlepší.
[He is the best.]
jedním slovem
jedním slovem
malý
[small]
pomáhá
[helps]
bojovník
[fighter]
chytrý a odvážný
[smart and brave]
tancuje, zpívá, debatuje
[dancing, singing, debatiing]
jedna věta
Neposlouchá.
[He will not listen.]
rychlý a pružný
[fast and flexible]
sloveso
zachraňuje a cestuje
[helps and travels]
jedna věta
Nilza
přídavné jméno
odvážný, nejlepší
[courageous, the best]
sloveso
naštvaný
[angry]
Jaroslav
přídavné jméno
statečný a upřímný
[brave and honest]
sloveso
šokující
[shocking]
klidný
[peaceful]
přídavné jméno
Stanzin 2
milý a silný
[nice and strong]
jí, spí a pije whiskey
[eats, sleaps, drinks whiskey]
hraje si, jí, užívá si
[plays, eats, enjoy]
“ My mother is truly a hero. She is
always ready to save me.”
silný a rychlý
[strong and fast]
Stanzin
sloveso
pomáhá, běhá, sportuje
[helps, runs, sports]
„Moje matka je skutečná hrdinka.
Vždycky je připravená mě chránit.”
přídavné jméno
mírumilovný a přátelský
[peaceful and friendly]
sloveso
“I admire Gandhi because he wokrked
hard and he fought for freedom.”
Vladimír
přídavné jméno
jedním slovem
běžec
[freerunner]
skvělý
[great]
odvážný
[courages]
Jigmet
migrace
migration
Lidé migrovali od počátku věků. Přemisťování z místa na
místo bylo z ekonomických, geografických či jiných důvodů
nezbytné v každé době. Stejně tomu je také dnes.
Důvody vedoucí jedince nebo skupinu lidí k migraci se různí.
Může jít o migraci legální nebo nelegální, dobrovolnou
nebo nucenou, z důvodů ekonomických, politických,
náboženských, demografických, ekologických, ale i mnoha
dalších. Vždy jde o to, že v dané zemi jedince špatné
podmínky tlačí pryč, nebo ho naopak lepší podmínky v cizí
zemi přitahují.
Podmínkou legální migrace pro občany pocházející ze
zemí mimo Evropskou unii je přidělení víza. Pokud se jim
z různých důvodů víza získat nepodaří, nebo si je
neprodlouží, může se stát, že pak pobývají na našem území
nelegálně. O všech nelegálních migrantech však nelze říct,
že záměrně obcházejí české zákony. Mohli se stát např.
oběťmi obchodování s lidmi nebo vykořisťování.
Zvláštní skupinou mezi migranty jsou uprchlíci, což jsou
lidé, kteří uprchli ze své země z obavy o svůj život nebo
proto, že v ní nemohli žít svobodně nebo důstojně. Získat
status uprchlíka mohou však jen ti, kteří splní přísná kritéria
daných států.
Mezinárodní migrace není v České republice ničím novým,
příkladem bylo jak usídlování Němců ve středověku, tak
emigrace disidentů za totality. Po roce 1989 do České
republiky více lidí přichází, než z ní odchází. Říkáme proto,
že je Česká republika zemí imigrační. Celkově cizinci
tvoří necelá čtyři procenta obyvatelstva České republiky
(Český statistický úřad, 2010), což je v Evropě jedno
z nejnižších čísel.
Jistě znáte nějakého cizince, který žije v České republice.
Možná sem přišel pracovat, protože jeho plat doma nestačí
na uživení rodiny, možná v jeho rodné zemi vypukly
nepokoje a on se bál o svůj život nebo třeba jen chtěl poznat
novou zemi.
People have been migrating from the very beginning of
time. Moving from place to place was always essential due
to geography, economy or due to other reasons. Similar
reasons for migration exist also today.
There are several different reasons for individuals or
groups to migrate. The migration can be legal or illegal,
self-imposed or forced due economic, political, religious,
demographic, environmental and other reasons. An
idividual is either forced to flee from a given country due to
bad living conditions or is attracted by better conditions in
another country.
A visa is required for legal migration for citizens coming from
countries outside of the European Union. If, for any reason
they do not receive a visa, or the visa is not prolonged, it can
happen that they stay illegaly at our territory. However, it is
not possible to say that all illegal immigrants are breaking
the Czech law. For example some of them could be victims
of human trafficking or expoloitation.
Special group among imigrants are refugees who are
people who escaped from their country of origin because
they feared of their life or because they could not live free
or in a dignified manner. Only people who accomplish strict
criteria of the given countries can gain a status of a refugee.
An international migration is nothing new in the Czech
Republic, an example can be settlement of Germans in
the Middle Ages or the emigration of dissidents during the
totalitarian regime. Since 1989 more people come to the
Czech Republic and less people leave the country. Czech
Republic is then called an immigrational country. Foriegners
build in total four percent of population of the Czech
Republic (Czech Statistical Offi ce, 2010), which is one of
the smallest numbers in Europe.
For sure you know some foreigner who lives in the Czech
Republic. Possibly he came to work here because his salary
at home is not enough to feed his family, possibly there are
unrests in his country of origin and he was afraid for his
life or possibly he just wanted to get to know a new country.
plody
fruits
větve
branches
kořeny
roots
naučme je
náš jazyk
teach them
our language
nenásilí
nonviolance
rasová
tolerance
racial
tolerance
růst měst
city growth
demokracie
democracy
nové zvyky
new habbits
kriminalita
criminality
válka
war
svoboda
freedom
spravedlivý
obchod
Fair Trade
bezdomovci
homeless
people
rasismus
racism
práce
work
chudoba
poverty
politická
nesvoboda
political
oppression
přírodní
katastrofa
natural
disaster
náboženství
religion
Žáci z českých a ladackých škol na příkladu
symboliky stromu podrobně analyzovali
příčiny (kořeny) i důsledky (větve) migrace
a také nastínili možná řešení (plody).
Students from Czech and Ladakhi schools
worked with symbolism of a tree and
analyzed causes (roots) and consequences
(branches) of migration. They also presented
some possible solutions (fruits).
krása
beauty
V tématu KR ÁSA se zaměřujeme na výtvarné umění
a důvody, proč se liší díla se stejnými motiv y. Dále
představuje různé způsoby zkrášlování po celém světě
a končí krásou uvnitř – naší vnitřní silou a našimi sny.
Krásu vnímá každá kultura jinak. To, co přijde krásné lidem
z jednoho konce světa, se lidem na druhém konci může zdát
směšné či ošklivé. Například ideál lidské krásy, ať už ženské
či mužské, se velmi výrazně měnil i během staletí. Definici
toho, co vnímáme jako krásné, ovlivňuje kultura, v níž
vyrůstáme. Od narození na nás působí, stejně jako mnoho
dalších faktorů.
In the topic BEAUTY we focus on visual arts and on reasons
why individual pieces of work varies even if they have
common motives. Diff erent methods of body decoration
from around the world are also introduced and this topic
terminates with discussion about beauty within us – about
our inner power and about our dreams.
Every culture understands beauty differently. What people
from one part of the world think is beautiful, people from
other part of the world may find ridiculous or ugly. Let’s take
for example an idol of a human beauty. The idols have been
changing also during centuries, no matter if we talk about
female or male idols. A defi nition of what we understand
as beauty is influenced by culture in which we grew up. We
are all influenced by our culture and by several other factors
since we are born.
„Buď kreativní a měj odlišný pohled na svět”
“Be creative and have different points of view on the world.”
Narcis B., Secmol
”
Děti ze škol v České republice a Indii se tématem krásy
a umění podrobně zabývaly. Podívejte se, jak odpovídaly na
některé otázky.
Children from the Czech and the Indian schools researched
the topic of beauty and art elaborately. Let’s have a look
how they answered some of the questions.
„Různí lidé přemýšlejí různě.”
“Different people think differently.”
Phuntsok N., Secmol
„Umění je vyjádřením pocitů a pestrosti technik.”
“The art is an expression of feelings and
of variety of techniques.
Tereza M., ZŠ Tyršova, Brno
„Umění je vzkaz dalším generacím. Umění zobrazuje to,
co už bychom jinak neviděli, protože už je to zničeno.”
“The art is a message for future generations.
The art depicts what we would not be able to see
otherwise because it has already been destroyed.
Štěpán H., ZŠ Tyršova, Brno
„Umění je kouzlo, které zasáhne naše srdce.”
“The art is magic, it strikes our hearts.”
Rigzin Y., ZŠ Lamdon
voda
water
Přestože je voda obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj na této
planetě, může se v některých oblastech světa projevit její
nedostatek či naopak přílišný nadbytek. Řada nemocí souvisí
se špatnou či nedostatečnou hygienou, často by se jim dalo
předejít, pokud by bylo vody dost. Věděli jste, že každý den
zemře na světě právě kvůli nedostatku vody kolem 25 000
lidí?
Voda je životadárná tekutina, avšak zároveň je to živel.
Dobrý sluha, ale zlý pán. Nejenom v České republice máme
zkušenosti s ničivými povodněmi, kdy voda bere vše, co
jí přijde do cesty. Ladak leží ve srážkovém stínu Himálaje
a spadne zde pouze 50 mm srážek ročně. Nadmořská výška
je mezi 3000 a 4300 metry nad mořem a je vysokohorskou
pouští. Ladačané se přesto živí zemědělstvím a svou
produkcí jsou soběstační, především díky důmyslnému
systému zavlažovacích kanálů. Přesto postihují Ladak
čas od času ničivé povodně. Jedna z nejničivějších
v historii zasáhla Ladak v srpnu 2010.
Silný déšť a voda valící se z okolních horských štítů způsobily
v hlavním městě Lehu přílivovou vlnu bahna a kamení, která
doslova smetla část města. Vzhledem k tomu, že většina
domů se zde staví z nepálených cihel, byly pro pět set
obyvatel následky této povodně fatální.
Věděli jste, že k zavlažování využívají lidé až 2 / 3 vody,
kterou mají k dispozici? Pěstování plodin i výroba spotřebují
poměrně velké množství vody. Přemýšleli jste někdy nad tím,
kolik vody je potřeba, než se něco vypěstuje?
Ve škole žáci operovali s termínem „virtuální voda“, což je
množství vody, které je potřebné na výrobu/vypěstování
jednotky konkrétního zboží a uvádí se v jednotkách objemu
vody na jednotku zboží (např. 1000 litrů na 1 ks či kg).
Náročnost výroby závisí na oblasti a daných klimatických
podmínkách. Do obsahu vody v zemědělských produktech
se započítává také voda potřebná k výrobě hnojiv a pesticidů,
v živočišné výrobě se započítává i voda obsažená v krmivech.
U některých výrobků to může být obtížné.
Např. pro vyrobení papíru o velikosti A4 je potřeba 10 litrů
vody. Na vypěstování jedné brambory 25 litrů vody nebo
pro získání jedné sklenice mléka 200 litrů vody.
Although water is renewable and inexhaustible source on
this planet, there can be lack of water in some regions of
the world. Many diseases are related to bad or insufficient
hygiene. Such diseases could be prevented if there was
enough water. Did you know that every day roughly 25 000
people die because of lack of water?
Water is life giving liquid which can also be a dangerous
element. Good servant but evil master. Not only people in
the Czech Republic have experience with destructive floods
when water takes everything what comes in its way. Ladakh
is located in a rainfall shadow of the Himalayas with only
50 mms rainfall per year. The altitude is between 3000 and
4300 meters above the sea level and is a high mountain
dessert. Still most of the Ladakhi people are self-sufficient
because of their own agricultural production and due to
their ingenious system of irrigation canals. Even though
from time to time, Ladakh is hit by destructive floods. One of
the most most destructive floods affected Ladakh in August
2010.
Strong rain and water was rushing from the surrounding
mountain peaks, fl ash fl ood of mud and stones literally
wiped out some parts of the capital Leh. Because most of
the houses are built from adobes, consequences were fatal
for more then 500 citizens.
Did you know that people use for watering 2/3 of water
which is available? Big amount of water is needed not
only to grow plants but also for production. Have you
ever thought how much water is used before something
grew? The pupils at schools operated with a term “virtual
water”, describes the amount of water which is necessary
to produce / grow a unit of a particular commodity and
which is stated in units of volume of water for unit of
a commodity (for example 1000 liters of water for 1 piece or
1 kg). Demands of production depends on a region and on
given climate circumstances. Water, which is also used for
production of fertilizers and pesticides, is also counted into
volume of water in agricultural products. Water contained
in fodder is also contained in animal production. It can be
very difficult to precisely count the amount of water used for
production of some products.
For the production of one A4 paper for example 10 liters
of water is needed. One potato to grow takes 25 liters of
water, for one glass of milk 200 liters of water is needed.
společně
together
V tématu SPOLEČNĚ pracují žáci s příběhem o slonovi
a šesti slepcích, který je metaforou reality a naší omezené
možnosti ji poznat takovou, jaká opravdu je. Příběh
podtrhuje význam komunikace, otevřenosti a tolerance.
Přečtěte si příběh o slonovi a šesti slepcích:
Bylo nebylo, v jedné vesnici žilo šest slepých mužů. Jednoho
dne jim vesničané řekli: „Dnes k vám do vesnice přišel slon“.
Muži vůbec netušili, jak slon vypadá, a tak se rozhodli:
„I když slona nemůžeme vidět, pojďme si na něj sáhnout.“
Všichni se odebrali ke slonovi a každý z mužů se slona dotkl.
„Slon vypadá jako sloup,“ řekl první muž, který se dotkl jeho
nohy.
„Ale ne! Je jako lano,“ řekl druhý muž, který se dotkl ocasu.
„Ale ne! Je jako tlustá větev,“ řekl třetí muž, který se
dotknul chobotu.
„Je jako velký vějíř,“ řekl čtvrtý muž, který se dotkl ucha.
„Je jako velká zeď,“ řekl pátý muž, který se dotkl břicha.
„Je jako trubka,“ řekl šestý muž, který se dotkl klu.
Muži se začali dohadovat a každý z nich trval na tom, že má
pravdu. Začali být docela rozzlobení. To ale kolem zrovna
procházel starý moudrý muž, který vše viděl. Zastavil
a zeptal se: „Co se tu děje?“ Muži odpověděli: „Nemůžeme
se shodnout na tom, jak vypadá slon.“ A každý moudrému
starci řekl, jak si myslí, že slon vypadá. Moudrý muž jim to
klidně a rozvážně vysvětlil: „Všichni máte pravdu. Každý si
představujete slona jinak, protože každý z vás se dotknul jiné
části slona. Takže ve skutečnosti má slon všechny rysy, které
jste právě vyjmenovali.“
Byli spokojení, že všichni měli pravdu. Přestali se hádat
a poslouchali, jak vidí slona ostatní.
In the topic TOGETHER pupils work with a story of an
elephant and six blind men. This story is a metaphor for
reality and for our limited possibilities to understand
reality in such way as it really is. The story underlines the
meaning of communication, openness and tolerance.
Read a story of an elephant and six blind men:
Once upon a time, there lived six blind men in a village.
One day the villagers told them: “Hey, an elephant
came to our village today.”
They had no idea what an elephant was, so they
decided: “Even though we are not able to see it, let´s go
and touch it!” All of them went to the elephant and each
man touched it.
“Hey, the elephant looks like a pillar,” said the first
man who touched its leg.
“Oh, no! It is like a rope,” said the second man who
touched its tail.
“Oh, no! It is like a thick branch of a tree,” said the
third man who touched its trunk.
“It is like a big hand fan,” said the fourth man who
touched its ear.
“It is like a huge wall,” said the fifth man who
touched its belly.
“It is like a solid pipe,” said the sixth man who
touched its tusk.
They began to argue and each of them insisted that he
was right. They were getting angry. Fortunately, a wise
old man was passing by and saw what was happening.
He stopped and asked them: “What is the matter?”
They said: “We cannot agree what the elephant looks
like.” And each blind man told him what he thought the
elephant looked like.
Then the wise old man explained to them calmly and
slowly: “All of you are right. The reason why each of you
is imagining the elephant differently is that you touched
different parts of the elephant. So, actually the elephant
has all those features you said.”
“Oh!” everyone said. They were happy that they
were right. They stopped arguing and listened to others
to find out what the whole elephant looked like.

Podobné dokumenty

Editorial Contents:

Editorial Contents: Lecture and workshop in India and Nepal When you work with someone on a project, it is always good to know something about him or her. We kept this motto in mind also in the moment, when our studen...

Více