Zpravodaj města Písku - únor 2015

Komentáře

Transkript

Zpravodaj města Písku - únor 2015
číslo 2 • 2015
ZPRAVODAJ
MĚSTA PÍSKU
únor 2015 • Ročník XVIII. • 14.700 výtisků • www.mesto–pisek.cz • distribuce zdarma do schránek
str. 4
Informace k místnímu poplatku
ze psů pro rok 2015
NOVÁ
KŘIŽOVATKA
strana 14
RV1500017/01
• inzerce
NOVÁ LÁSKA SMS VĚŠTÍRNA
v roce 2015! V Ý K L A D K A R E T !
číslo 2 • 2015
ZPRAVODAJ
E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, 1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz
Aktuální zpravodajství a PDF archiv vydání
naleznete na www.mesto-pisek.cz
MĚSTA PÍSKU
únor 2015 • Ročník XVIII. • 14.700 výtisků • www.mesto–pisek.cz • distribuce zdarma do schránek
• Vydává městský úřad Písek
• Adresa vydavatele: Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3
• Reg. č. MK ČR E 11 440
• Za vydavatele zodpovědný Mgr. Eva Vanžurová, starostka
• Vychází v nákladu 14 700 kusů • Distribuce výtisků zdarma
• Tiskne Profi-tisk group s. r. o.
• Datum vydání: 29. 1. 2015
• Aktuální zpravodajství a PDF archiv vydání naleznete na
www.mesto-pisek.cz
Napište SMS
ve tvaru 41XFK
a svoje datum narození
na číslo 904 30 55
Stačí
napsat SMS
ve tvaru
15LKD
a vaši otázku
na číslo
904 30 46
kontakty na redakci, inzerci a distribuci
redakce:
Bc. Kristýna Barchini
tel.: 382 330 211
fax: 382 214 431
mobil: 602 141 094
e-mail: [email protected]
Městský úřad Písek
Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
inzerce a distribuce:
ing. Eva Pletková
tel.: 731 615 731
e-mail:
[email protected]
RV1400359/11
RV1400363/02
Potká
vás?
Budoucnosti se již
nemusíte bát!
úvodník •
Milí spoluobčané,
S novým rokem přicházejí změny, naděje a předsevzetí, nové vyhlídky a také přání. V pokračující
složité tržní situaci je naším cílem i nadále se zdokonalovat v poskytování sociálních služeb s důrazem
na kvalitu, rychlou reakci a efektivnost. V roce 2015 budeme hledat možnosti, jak zkvalitnit nabídku
námi poskytovaných služeb, kterými chceme oslovit stávající i nové příjemce, jelikož oni jsou ti, za
kterými naše služby směřují. Našimi uživateli jsou nejen senioři, zdravotně postižení spoluobčané
a jejich rodiny, ale také i ti nejmenší – děti do tří let věku, které navštěvují naše jesle.
Ráda bych alespoň na tomto místě poděkovala a vyjádřila upřímné uznání všem zaměstnancům
příspěvkové organizace Pečovatelská služba a jesle města Písku, za jejich přístup ke každodennímu
plnění svých povinností, za obětavou práci a naplňování svého poslání. Velké poděkování patří
zřizovateli městu Písek, za podporu, spolupráci a vstřícnost.
V neposlední řadě děkuji všem našim klientům a jejich rodinám za jejich přízeň, přeji hodně zdraví,
štěstí a s celým kolektivem se těším na další vzájemnou spolupráci.
• Bc. Marcela Průšová, ředitelka organizace
Písek v loňském roce hospodařil s přebytkem 51 milionů
Loňský rozpočet města Písku skončil přebytkem
ve výši 51 milionů korun. Příjmy činily 706
milionů korun a výdaje 655 milionů korun.
Tento výsledek je příznivější, než předpovídal
schválený rozpočet. „Hlavním důvodem jsou
úspory na straně výdajů, které byly čerpány
na úrovni 90% schváleného rozpočtu,“ říká Roman Svoboda, vedoucí Finančního odboru. Na
straně příjmů se navíc nečekaně podařilo ke
konci roku 2014 získat finance z již uzavřených
a vyúčtovaných dotací. Například za opravu
hráze a břehů Karvašinského rybníka, vybudování sběrného dvora Portyč a strojové vybavení kompostárny.
Rozpočet na rok 2015 zastupitelé projednávali v prosinci. „Nejprve byl předložen jako
vyrovnaný s příjmy i výdaji na úrovni 673,5
milionů korun. Nakonec rozpočet vyšel mírně
schodkový,“ říká místostarosta Josef Knot (TOP
09). Důvodem zvýšení výdajů jsou úpravy, na
kterých se domluvili zastupitelé. Na jednu stranu
město ušetří 10 milionů připravených na rekonstrukci Zátavského mostu, který se bude opravovat až v příštím roce. Do výdajů ale naopak
přibyla oprava šaten v ZŠ E. Beneše, vybudování
památníku spojeneckých armád u Hřebčince
a obměna umělé trávy na hřišti FC Písek.
Mezi největší investice letošního
roku patří například zahájení
rekonstrukce objektu bývalé ZŠ
Komenského na Alšově náměstí
a přesun Městské knihovny
do tohoto objektu. V současné
době probíhají projekční práce,
opravy začnou na konci roku
2015. Hotovo bude v roce 2018
a předpokládané náklady jsou
přibližně 155 milionů korun
bez DPH. Další významnou
plánovanou akcí bude výstavba
plaveckého bazénu v lokalitě
pod Lesnickou školou. Předpokládaný termín
vypsání architektonické soutěže bude v první
polovině letošního roku. Stavba plaveckého
bazénu by měla být dokončena do konce volebního období, předběžný odhad rozpočtu je cca
200 mil bez DPH.
Josef Knot zmínil i další investiční akce, které
začnou v průběhu letošního roku: „3. etapa revitalizace sídliště Portyč bude stát asi 7 milionů korun, v současné době probíhá výběrové řízení na
dodavatele. Další plánovanou akcí je Cyklostezka jih s plánovaným rozpočtem 5 milionů korun
bez DPH. Předpokladem úspěšného zahájení je
vyřešení zástavního majetkoprávního stavu
části pozemku, který realizaci prozatím blokuje.
Významnou akcí z pohledu infrastruktury je
probíhající rekonstrukce ulic Šafaříkova – Dobrovského v hodnotě cca 30 milionů a následně
předpokládané zahájení II etapy. V plánu je I.
etapa regenerace plovárny U svatého Václava
za 8 milionů korun. 6. a 7. etapu rekonstrukce
Sladovny dokončíme do konce března, zde
se cena pohybuje kolem 7 milionů korun bez
DPH.“
Rozpočet města na rok 2015 po úpravách zahrnuje příjmy 673,5 milionů korun a výdaje ve
výši 677,5 milionů korun.
malé zklidnění, které přišlo
s vánočními a novoročními
svátky je za námi, úřad už
zase žije svým běžným hektickým životem. Zima nám
zatím ukázala spíš svoji
přívětivější tvář, nemuseli
jsme čelit žádným kalamitám ani pohromám.
O to více času tak můžeme věnovat rozvojovým
projektům, které naše město čekají v letošním roce
i v letech příštích. Tak jak se postupně seznamuji
s chodem úřadu, stále více oceňuji skutečnost, že ve
vedení města se sešel velmi dobrý, spolehlivý a pracovitý tým. Bez dobré dělby práce a odpovědného
přístupu ke všem úkolům by to ani dnes, v době
počítačů a internetu, ani nešlo. Těší mě, že se také
zastupitelé napříč politickým spektrem postupně
zapojují do práce v komisích, výborech, v pracovních skupinách i v zastupitelském klubu.
Zásadním tématem pro letošní rok je start investiční
akce, na kterou se většina z vás těší už více jak 6 let.
Nad tématem plaveckého bazénu se již pravidelně
schází nově zřízený Výbor pro rozvoj a investice
města i Pracovní skupina pro výstavbu plaveckého
bazénu. Zároveň diskutujeme se zástupci odborné
veřejnosti a zájmových skupin, které budou nový
bazén po jeho dokončení ve značné míře využívat.
Jsou to právě lidé ze škol, záchranáři, sportovci,
provozovatelé plaveckých škol i zástupci laické
veřejnosti, jejichž názor nás v této předprojekční
fázi nejvíce zajímá. Jejich poznatky a požadavky
nám, společně s připomínkami architektů, umožní
dobře zadat podmínky pro vypsání architektonické
soutěže. Přála bych si, aby nový bazén byl nejen
vysoce funkční a zároveň energeticky nenáročný,
ale aby byl i zajímavou stavbou, která dobře splyne
s okolím a nenaruší poklidný ráz našeho města.
Vedení radnice se samozřejmě nesoustředí pouze
na tuto jedinou akci. Probíhají jednání k systému
parkování ve městě, pracovní skupina začala
řešit problém Žižkových kasáren, připravujeme
stavbu nové úpravny vody, byla zahájena oprava
Šrámkova mostu, který je v havarijním stavu. Ze
zřetele nepouštíme ani stavbu silnice R4, spojující
Písek s Prahou.
Bylo upraveno znění některých jednacích řádů,
zásad a vyhlášek města Písku, určitých změn
doznala i pravidla pro přiznávání grantů. Odbor
školství a kultury připravuje řadu atraktivních akcí
pro občany, ve spolupráci s městem zřizovanými
organizacemi pracujeme na přípravě turistické
sezóny, která je letos věnována tématu husitství.
Co je velmi důležité, neopomíjíme ani možnosti
získávání dotačních titulů či grantů.
Pokud by se nám v letech budoucích podařilo
navíc ještě realizovat víceúčelovou sportovní halu,
ať postavit novou či rekonstruovat nynější, měl by
Písek sportovní zázemí, na které budeme moci být
právem pyšní.
To už bych ale zbytečně předbíhala. Řídíme se
prostě starou pravdou, která říká, že štěstí přeje
připraveným.
• Mgr. Eva Vanžurová – starostka města Písek
• informujeme Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
Informace k místnímu poplatku ze psů pro rok 2015
V souladu s Vyhláškou o místních poplatcích ve
městě Písku mají držitelé psů povinnost uhradit
poplatek ze psů za rok 2015 stanovený takto:
Nečiní-li poplatek více než 1.500,- Kč ročně,
nejpozději do 31. 03. 2015.
Činí-li poplatek více než 1.500,- Kč ročně, ve
dvou splátkách, a to první splátkou ve výši
1.500,- Kč nejpozději do 31. 03. 2015, další
splátkou nejpozději do 30. 09. 2015. Částku
vyšší než 1.500,- Kč je možné také uhradit najednou, v termínu do 31. 03. 2015.
Podle § 166 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů, je dnem platby
den, kdy byla platba připsána na účet správce
daně, tj. Městského úřadu Písek, nebo den, kdy
úřední osoba platbu převzala. V případě, že
poplatek není zaplacen včas nebo ve správné
výši, zvyšuje se až na trojnásobek částky včas
nezaplacené.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a výše
poplatku je pro rok 2015 stanovena takto:
Důchodci platí za prvního psa Kč 100,-, za
druhého a každého dalšího psa Kč 300,-.
V domech do tří bytových jednotek platí držitel
za prvního psa Kč 600,-, za druhého a každého
dalšího psa Kč 900,-.
V domech s více než třemi bytovými jednotkami platí držitel za prvního psa Kč 1.200,-, za
druhého a každého dalšího psa Kč 1.800,-.
Na dobu 12 měsíců je od poplatku osvobozen
držitel psa, který psa převzal z útulku pro
opuštěné a nalezené psy měst Strakonice a Písek
a dále držitel, jehož pes je označen mikročipem
evidovaným národním registrem majitelů
zvířat.
Zároveň upozorňujeme, že držitel psa je povinen vždy do 15 dnů oznámit každou skutečnost,
která má vliv na výši poplatku (tzn. pořízení,
prodej, úhyn, darování psa, změnu bydliště
držitele psa atd.).
• Eva Majerová, finanční odbor – oddělení
rozpočtu, daní a poplatků
Řekněte svůj názor V Písku začala oprava Šrámkova mostu
Na zasedání zastupitelstva města konaného
16. prosince byl přijat
nový jednací řád. Jednou
z novinek je zařazení
stálého bodu programu
věnovaného dotazům
a připomínkám občanů
k problematice tzv. samostatné
působnosti
města. Podle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“), patří do samostatné
působnosti zejména záležitosti vyhrazené zastupitelstvu a radě města (například program
rozvoje města, rozpočet, nakládání s majetkem,
poskytování dotací a darů) a pak též rozvoj
sociální péče a uspokojování potřeb občanů,
především uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby
informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Touto úpravou je v souladu s § 16 odst. 2 zákona
o obcích naplněno právo občanů města a fyzických osob vlastnících zde nemovitost, kteří dosáhli věku 18 let, vyjadřovat přímo na zasedání
zastupitelstva města svá stanoviska k projednávaným věcem a podávat návrhy, připomínky
a podněty. Tím není dotčeno oprávnění občanů
podávat orgánům města návrhy a připomínky
nebo požadovat projednání určité záležitosti
písemně či elektronicky. Text jednacího řádu je
k dispozici na internetových stránkách města,
kde jsou také zveřejňovány podklady pro jednání a zápisy ze zasedání.
Vaše názory nás zajímají. Tak se neostýchejte
a řekněte, co byste rádi v našem městě změnili.
• Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta
Havarijní stav Šrámkova mostu vyřeší rekonstrukce. Dočká se kompletní opravy vozovky
a sanace nosných prvků včetně nadzvednutí
mostovky a výměny některých ložisek a dilatací.
Nový bude také živičný povrch nebo svodidla
a zábradlí. Stavbu za více než 51 milionů korun
hradí Ředitelství silnic a dálnic České republiky
a zhotoví ji brněnská firma SDS EXMOST spol.
s.r.o.
Most firma opraví za provozu. Nejdříve bude
uzavřena jedna polovina mostu s přilehlým
chodníkem a to až do začátku druhé poloviny
roku 2016. Doprava bude z původních dvou
jízdních pruhů svedena do jednoho pro každý
směr jízdy, s omezením rychlosti a zákazem
předjíždění. Chodci budou moci procházet po
jednom volném chodníku.
Od ledna jsou také částečně uzavřeny chodníky
a cyklostezky pod mostem, lidé tam ale projdou
díky koridorům pro chodce.
Úplně uzavřen je chodník na pravém břehu
Otavy, který vede ke staveništi a poskytne
přístup technice ke spodní stavbě mostu.
Zájemci o finanční podporu kulturních,
volnočasových a sportovních akcí
si mohou podat žádost do 28. února
Odbor školství a kultury informuje všechny případné žadatele
o finanční nebo morální podporu svých kulturních,
volnočasových a sportovních akcí v roce 2015.
Uzávěrka žádostí o poskytnutí Záštity starostky
je nejpozději 28. 2. 2015.
O morální záštitu bez finanční podpory lze požádat v průběhu
celého roku, ale nejpozději vždy 2 měsíce před konáním akce.
Více informací a formulář žádosti naleznete na
www.granty-pisek.cz nebo www.mesto-pisek.cz.
Bc. Jana Bauerová, odbor školství a kultury
Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
informujeme •
• informujeme Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
Kalendárium top akcí v Písku
a aktivního vyžití na Písecku 2015
Ani v letošním roce pořadatelé neotálejí a připravují pestrou nabídku
kulturních, společenských i sportovních akcí. Lidé si připomenou
řadu významných výročí jako například 600 let od upálení Mistra
Jana Husa nebo 70. výročí konce 2. světové války. Město Písek v roce
2015 přivítá hned 3 sportovní mistrovství. Letošní Městská slavnost
na téma Husitská epopej obohatí kulturní program města ve dnech
12. až 14. června.
Ucelený přehled Top akcí je k dispozici v Turistickém informačním
centru ve Sladovně. V elektronické formě si můžete Kalendárium
stáhnout na webových stránkách www.pisek.eu. Kompletní kalendář
akcí sledujte na www.pisek.eu
• Ing. Karolína Bočková a Bc. Lucie Holá
- Destinační management Písecko
JARNÍ TOP AKCE 2015
Termín
Název akce
21. 2.
PÍSECKÉ MAŠKARY
4. - 7. 3.
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY V METANÉ MUŽŮ I ŽEN
28. - 29. 3.
BITVA U SUDOMĚŘE
4. 4.
JARNÍ SLAVNOST NA KAMENNÉM MOSTĚ,
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
od 17. 4.
OTEVŘENÉ BRÁNY PÍSECKÝCH KOSTELŮ
2. 5.
ŠVEJKOVA 50-KA
4. - 10. 5.
SLAVNOSTI SVOBODY
7. - 10. 5.
MISTROVSTVÍ SVĚTA BELGICKÝCH OVČÁKŮ
15. - 17.5.
CIPÍSKOVIŠTĚ
Návrh na pronájem nebytových prostor
ve vlastnictví města:
• záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 97, Heydukova
ul. v Písku, která je součástí pozemku – stavební parcely parc. č. 122
v k.ú. Písek
• záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 2404, nábřeží
1. máje v Písku, která je součástí pozemku – stavební parcely parc.
č. 4189 v k.ú. Písek
• záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 108, Karlova
ulice v Písku, která je součástí pozemku – stavební parcely parc. č.
134 v k.ú. Písek.
• záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 1954, Truhlářská
ul. v Písku, která je součástí pozemku – stavební parcely parc. č.
3723 v k.ú. Písek
• záměr pronájmu garáže č. 1 v budově čp. 2023, Kollárova ulice
v Písku, která je součástí pozemku – stavební parcely parc. č. 3857
v k.ú. Písek.
Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách města www.
mestopisek.cz nebo na úřední desce městského úřadu.
Jana Adamová, odbor rozvoje, investic a majetku města
Zápis do základních škol v Písku
na školní rok 2015/2016
Zapsané
děti
Odklady
Přijaté
děti
ZŠ T. G. Masaryka
80
16
64
ZŠ Edvarda Beneše
113
13
100
ZŠ J. K. Tyla
116
18
98
ZŠ Jana Husa
106
23
83
ZŠ Tomáše Šobra
35
6
29
ZŠ Svobodná
29
3
26
479
79
400
Škola
KALENDÁRIUM
TOP AKCÍ V PÍSKU
2015
Kalendář kulturních akcí v Písku
a aktivního vyžití na Písecku
www.pisek.eu
Celkem
Pozn.: Výsledky zápisu jsou pouze informativní, skutečný počet
nástupů dětí do ZŠ bude znám po zpracování odkladů.
• Zpracovala: Kolaříková, odbor školství a kultury
kulturní měsíčník
SLADOVNA PÍSEK
Adresa: Velké nám. 113, 397 01 Písek, Tel.: 387 999 999, E-mail: [email protected], www.sladovna.cz, Galerie otevřeny: úterý – neděle 9.00 – 17.00 hodin
Dospělí: 90 Kč, děti (od 2 do 15 let) a senioři nad 65 let: 60 Kč, rodinné vstupné: 230 Kč (dva dospělí, max. 3 děti), držitelé průkazu ZTP zdarma (mimo workshopů)
ROČNÍ VSTUPENKA:
Roční vstupenka bude platit nikoli kalendářní rok,
ale rok od data zakoupení. Návštěvníci si tak mohou zakoupit roční vstupenku kdykoli během roku
a budou mít garantováno vstup do Sladovny zdarma po následujících 365 dní. Roční vstupenka platí
pro 1 dospělého a 2 děti, přičemž při zakoupení
vstupenky se zaregistruje na recepci Sladovny
pouze dospělá osoba. Cena této roční vstupenky
je 750 Kč. Pokud si rodinní příslušníci zakoupit dvě
roční vstupenky, dostanou jako bonus u druhé
vstupenky 30% slevu, tzn. za druhou vstupenku
zaplatí 525 Kč. Dohromady tak zaplatí za dvě roční
vstupenky (tzn. 2 dospělí a až 4 děti) 1.275 Kč
(což je levnější než u Karty 2014). Zlevněná vstupenka se nesmí prodávat samostatně. Držitelům
roční vstupenky dále garantujeme zvýhodněné
vstupné na označené akce, jako např. workshopy,
besedy, koncerty, apod.
Interaktivní výstava:
do 26. 4., Vysoké a Nízké trámy
STROJ ČASU - Interaktivní výstava pro děti na
motivy knihy Historie Evropy české ilustrátorky
Renáty Fučíkové.
Ulovit mamuta nebo zachránit princeznu není
snadná věc. Kdo to nezkusil, ten to neví. Jít
zážitkům naproti je skvělá věc, ale putovat časem
v protisměru je ještě lepší! Náš stroj času teleportuje do různých epoch a je naprogramován na tyto
epochy: pravěk, Keltové, antický Řím, středověk,
renesance a 19. a 20. století. Létat časem můžete
libovolně, tam a zpátky. Expozice zve malé
i velké návštěvníky k objevování evropské historie, k objevování proměn každodenního života.
Druhá část expozice, v Nízkých trámech, bude
laděna tematicky: věda a technika, fotostudio,
atelier či politická aréna. A protože každý správný
cestovatel si vede svůj deník, připravili jsme pro
návštěvníky „Cestovatelský deník“ s mnoha aktivitami a zajímavými úkoly, který si mohou odnést
domů. K výstavě jsou připraveny lektorské programy pro školy a workshopy pro veřejnost. Více
informací naleznete na www.sladovna.cz
Pokračující výstavy:
do 1. 2., Malá galerie
PETR HILSKÝ... na cestě do Písku
Obrazy, drobné skici a pastely. Autor žije a maluje střídavě v Praze, odkud pochází a kde má
v rodném Břevnově ateliér, a v Písku, kde žije se
svou ženou Evou a šestiletou dcerkou Tatianou.
Vedle popisnějších obrazů, které vznikají přímo
v krajině, a mají až deníkový charakter, dospívá
současně i k abstraktnějším „vnitřním“ krajinám.
Maluje převážně pastelem, který občas kombinuje i s jinými technikami (tempera, strukturální
malba).
do 26. 2., Debatní trámy
KRÁLOVNA DAGMAR, ČESKÁ PRINCEZNA
Výstava jedné z nejuctívanějších historických
postav Dánského království. Ochránkyně chudých
a bezmocných. Půvabné, laskavé a spravedlivé
královny Dagmar, která si získala srdce poddaných: princezny Markéty Drahomíry, dcery
českého krále Přemysla Otakara I. Putovní výstava
při příležitosti 800. výročí jejího úmrtí představuje
tuto šlechetnou postavu dánských legend
i českému národu.
úterý 3.2. - neděle 8. 3., vernisáž v úterý
3. 2. od 17.00 h.
ROBERT WEBER - PŘEHLED SVOBODY
Robert Weber provokuje a upozorňuje na smyslovost, nutí zamýšlet se nad věcmi a jevy i nad pozitivním přístupem k nim. Chce žít jinak a jinak také
prožívat, jinak zobrazovat a přivést lidi k tomu,
aby se zamýšleli, aby chránili přírodu a zvířata,
aby mysleli a vedli udržitelný způsob života. Jeho
aktuální projekt Zrcadlení byl zahájen 4. října
2014 ve Vídni, bude pokračovat v Linci, Mnichově,
Norimberku, Kaiserslauternu, Düsseldorf a dalších
menších městech. Robertu Weberovi je 48 let
a působí v dolnobavorském Vilshofenu. Začínal
jako autodidakt, dnes už jako člen Svazu profesionálních výtvarníků Dolní Bavorsko sesbíral
ocenění v oblasti malby a fotografie. Vernisáž se
koná v úterý 3. 2. od 17.00 h.
Akce:
sobota 14. 2., od 14.00 do 15.30 h, Debatní
trámy
Rodinné LiStOVáNí.cz: Bláznivá teta a já
(Sylvia Heinlein) + diskuze s autorkou + autogramiáda + prodej knihy
Sára má skvělou tetu. Je sice trochu pomatená,
ale rozhodně s ní není nuda. A na rozdíl od
jiných dospělých poslouchá, co jí Sára říká. Mamince se ovšem nelíbí, že Sára za tetou každou
středu jezdí na návštěvu. Měla by se prý chovat
normálně a kamarádit se radši se stejně starými
dětmi. Navíc prý teta potřebuje klid, takže by se
měla odstěhovat na venkov. Sára ani teta s tím
samozřejmě nesouhlasí. Jenže rodiče mají vždycky
pravdu. Anebo ne? Sára s tetou musí něco podniknout. A tak se vydají na cestu do neznáma, aby
zjistily, že není všechno takové, jak se na první
pohled zdá. Na cestu po celé republice se také
vydá LiStOVáNí s německou autorkou, Sylvií Heinlein. Účinkují: Lenka Janíková a Petra Bučková.
Diskuzi moderuje: Lukáš Hejlík. Vstupné: dospělí
80 Kč, děti do 15 let: 40 Kč, rodinné: 200 Kč/2
dospělí + 1 a více dětí.
(držitelé roční vstupenky do Sladovny mají vstupné poloviční)
neděle 15. 2. od 14.00 do 16.00 h, Debatní
trámy
WORKSHOP PRO DĚTI: NEDĚLEJ ZE SEBE
SVATOUŠKA! PŘÍBĚH SVATÝCH KOUSEK PO
KOUSKU
Všechny děti občas zlobí a pak dělají svatoušky.
Ale co to vlastně znamená? Kdo je svatý a kdo ne?
Na co měl Jiří meč a Petr klíče od nebeské brány?
A proč chodí Mikuláš? Co postava, to příběh. Najdeš
je v kostele na okenních vitrážích i na římských
mozaikách. Poskládej je kousek po kousku a vyrob
si vlastní nebeskou mozaiku. Autorský workshop
ilustrátorky Renáty Fučíkové, autorky knihy Historie Evropy. Pro děti od 10 let. Cena: 150 Kč (včetně
materiálu a návštěvy výstavy). Rezervace nutná
do pátku 13. 2.: na tel.: 387 999 999
pondělí 16. 2., 18.00 h, Debatní trámy
LiStOVáNí.cz: Co jsem to proboha udělal
(Robert Fulghum)
Americký spisovatel Robert Fulghum přijel začátkem
května 2007 do České republiky pokřtít svou právě
vydanou knihu Co jsem to proboha udělal? a připojil
se k projektu LiStOVáNí.cz, který knihu zařadil do
svého repertoáru. Proslulý americký autor, který
nemá televizi, mobilní telefon ani e–mail, si přece
jen založil webovou stránku, na níž pravidelně
zveřejňuje ve svém deníku krátká zamyšlení nad
věcmi, které ho v životě, při psaní a na cestách
potkávají. Účinkují: Lenka Janíková, Alan Novotný
(alt. Lukáš Hejlík). Vstupné: 80 Kč.
TIP SLADOVNY!
čtvrtek 26. 2., 16.00-18.30 h 19.00 h, Bílé
a Debatní trámy
Festival Songfest.cz – vítání čínského roku Ovce
Začátek čínského nového roku oslavíme ve
Sladovně stylově – festivalem, který v letošním
roce nese podtitul „na jedné scéně s Východem“.
Festival svým programem přesahuje žánry i kontinenty a diváci tak budou moci během jednoho
večera zhlédnout třeba tanečníky z Indonésie,
zasnít se při vyprávění příběhů ze Sibiře za doprovodu didgeridoo nebo si užít vystoupení čínské
houslistky či dětského uměleckého souboru. Mezi
hosty vystoupí také trio balkánských hudebnic,
výtečná německá zpěvačka žánru world music
a seskupení z Mongolska, Japonska nebo Číny. Na
každém koncertě vystoupí hlavní organizátorka paní Feng-yűn Song s Triem PUO s lidovými písně
z Číny v jazzové úpravě. V Písku se v roli moderátora
představí známý písničkář, spisovatel a světoběžník
Jan Burian. A v nabídce bude i dobrý čaj a raw nebo
vegetariánské pochoutky.
16.00 – 18.30 h: PAVILON HER
19.00 h: KONCERT
Vstupné: PAVILON HER – zdarma, KONCERT – 180
Kč v předprodeji (recepce Sladovny), 240 Kč na
místě (ZTP, senioři, studenti, děti od 10-15 let
40% sleva)
CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s.
Adresa: nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 711, E-mail: [email protected], www.ckpisek.cz
Předprodej vstupenek: Kulturní dům Písek, nábřeží 1. máje 1605, po – pá od 8.00 do 16.00 h, telefon: 382 734 711.
Kino Portyč vždy 1 hodinu před projekcí a Divadlo Fráni Šrámka před představeními.
Na vybrané akce pořádané Centrem kultury můžete zakoupit vstupenky on line přes internet na www.ckpisek.cz
sobota 7. 2. od 19.30 h, celý objekt KD
XV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA PÍSKU
K tanci hraje taneční orchestr METROKLUB Big
Band (České Budějovice), host večera JANEK
LEDECKÝ, kapela KROKY MICHALA DAVIDA, cimbálová muzika Aleše Smutného s Karlem Hegnerem v Hudebním sále, v Uhelně DISKOTÉKA
Rock rádia, předtančení T-Dance. Program doplní
písecké taneční soubory. Večerem provází Daniela
Písařovicová – moderátorka ČT 1. TOMBOLA!! Od
19.30 h reprohudba, 20.00 h, zahájení plesu.
Vstupné: 290 Kč a 270 Kč (Uhelna). Tombola!!
Pořádáno za finanční podpory města Písku.
úterý 10. 2. od 19.00 h, Velký sál KD
POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZ
pátek 13. 2. od 20.00 h, Kulturní dům
MATURITNÍ PLES - Střední zemědělská škola
Písek, třída 4. AE
sobota 14. 2. od 20.00 h, Kulturní dům
5. TRUBAČSKÝ PLES
neděle 15. 2. od 15.00 do 17.00 h, Velký sál KD
VELKÝ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Písničky, soutěže o pěkné ceny, tanečky… Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 40 Kč platí děti od
„chodícího“ věku
pondělí 16.2. - neděle 22. 2., kon. síň Trojice
KATASTROFY LIDSKÉHO TĚLA
Panoptikum voskových figurín lidských bytostí
– anatomické anomálie, které inspirovali mnohé
tvůrce filmových hororů. Na vlastní oči můžete
spatřit lidi se dvěma hlavami, dvěma obličeji,
čtyřma očima, několik siamských dvojčat nebo
muže s vlčím syndromem. Můžeme se setkat
s nemenším, nejvyšším i nejtlustším člověkem
naší planety. Ve všech případy se jedná o figuríny
osob, které skutečně žily. Výstava bude otevřena
denně od 10.00 do 18.00 h. Vstupné děti 30 Kč,
dospělí 60 Kč. ZTP 30 Kč. Školní výpravy při počtu
více jak 10 dětí – 20 Kč/os + doprovod zdarma.
Vstupenky lze zakoupit pouze na místě v koncertní síni.
úterý 17. 2. od 19.00 h, Velký sál KD
POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZ
čtvrtek 19. 2. od 16.00 h, Velký sál KD
SENIOR KLUB aneb Posezení s písničkou. K tanci
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
a poslechu hraje PEPÍK KOZÁK. Vstupné: 50 Kč
pátek 20. 2. od 20.00 h, Kulturní dům
CESTOVATELSKÝ PLES - Pořádá CK Janeta
sobota 21. 2. od 20.00 h, Velký KD
BARÁČNICKÝ PLES
neděle 22. 2. od 9.00 h, Velký sál KD
PÍSECKÝ ŠTURMOVIK 2015
Výstava a soutěž plastikových modelářů.
Organizátoři tradičně nabízejí bohatý doprovodný
program pro všechny návštěvníky. Vstupné dobrovolné. Pořádá DDM Písek.
neděle 22. 2. od 10.30 h, Loutkový sál KD
O STATEČNÝCH PRINCEZNÁCH
Tradiční nedělní pohádka pro děti a dospělé
kulturní měsíčník
souboru Copánek. Vstupné 50 Kč.
pondělí 23. 2. od 18.00 h, kino Portyč
ISLAND - PŮL ROKU NA ISLANDU, přednáška
s velkoplošnou projekcí Pavla Svobody
Island - sopečný klenot v létě v obležení turistů,
v zimě však pustý a drsný. Zdejší vysoká vulkanická aktivita v kombinaci s polárním klimatem se
zasloužila o nekončící seznam přírodních zajímavostí. Island je skutečným přírodním fenoménem.
Černé sopečné pouště, barevné hory, ledovce,
vodopády, vulkány a bahenní sopky, horké prameny, gejzír, hluboké fjordy, různobarevné pláže.
Severskou nehostinnou krajinu oživují největší
kolonie papuchalků na světě. Nahlédneme tedy
také do běžného života zdejších obyvatel, se
kterým je neodlučitelně spjat pobyt v termálních
pramenech či svérázná islandská kuchyně. Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč.
úterý 24. 2. od 19.00 h, Velký sál KD
POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZ
pátek 27. 2. od 20.30 h, klub Uhelna
DEPECHE MODE REVIVAL
Každý rok v únoru se k nám vrací tahle bezva
partička z Ústí. MICHAL POŠVIC – sólový zpěv,
HONZA SEIBT – zpěv, kytary, synths, SLÁVA POŠVIC
– zpěv, synths, samplem. V této sestavě funguje
kapela od samého vzniku až do dnes a za dobu své
existence navštívila již spoustu hudebních klubů
v ČR a na Slovensku. Postupem času prochází
nejen hudebním, ale také nástrojovým vývojem, takže syntezátory, samplery a jiná pódiová
technika jsou neustále obměňovány. Koncertní
program prochází napříč celou tvorbu DEPECHE
MODE. Vstupné: předprodej 110 Kč, na místě 130
Kč. On-line předprodej na www.ckpisek.cz
sobota 28. 2. od 20.00 h, Kulturní dům
XX. REPREZENTAČNÍ PLES FIRMY SCHNEIDER
ELECTRIC
pátek 6. 3. od 16.00 h, Kulturní dům
VÝSTAVA 55. LET KULTURNÍHO DOMU V PÍSKU
Vernisáž celoroční výstavy archivních fotografií
k jubileu Kulturního domu.
pátek 6. 3. od 18.00 do 22.00 h, Velký sál KD
III. SENIOR PLES nejen pro seniory!
K tanci a poslechu hraje oblíbená písecká kapela
STRINGS. Předtanční, taneční ukázky TK Čížová.
Nenechte se zmást názvem, ples je vhodný pro
všechny věkové kategorie, pro seniory se slevou.
Vstupné: návštěvníci nad 60 let 80 Kč, ostatní
100 Kč.
Dále připravujeme:
koncert Láďi Kerndla s kapelou, přímý přenos
Labuťího jezera v kině, Show Anny Polívkové: Aniby-neřekla, Katapult - zábava, pálení čarodějnic
pro nejmenší a vzpomínkový pořad na M.
Tučného, koncert J. Stivína v Trojici, Mezinárodní
setkání harmonikářů, Duo Jamaha, doprovodné
akce v rámci Cipískoviště (Marčík, Inka Rybářová,
Horkýže Slíže,M. Prokop a Framus 5...), městskou
slavnost Dotkni se Písku 2015 (historično, pouliční
divadla, Voxel, Stromboli, 100 zvířat, Petr Spálený,
Ewa Farná, No Name, cimbálovka, Spolektiv,
Železný Zekon,.…), Písecké kulturní léto a další
akce. Informace taneční kurzy: ve středu 18.
3. zahajujeme zápis a prodej do podzimních
tanečních kurzů pro mládež (úterní a středeční
kurz) v pokladně KD od 16.00 h.
Změna programu vyhrazena!
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Adresa: Tylova 69/8, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 713.
Předprodej vstupenek v KD a při každém přestavení, pokud je pokladna v provozu. Divadlo je otevřeno 1 hodinu před začátkem každého představení.
neděle 1. 2. od 18.00 h
Představení se koná v den 75. výročí otevření
píseckého divadla. Na úvod promluví o historii
divadla PhDr. Jiří Prášek
PRODANÁ NEVĚSTA / Bedřich Smetana, Karel
Sabina Divadelní spolek Radomyšl
Tak trochu po jihočesku. „Prodaná nevěsta“ je
společné dílo Bedřicha Smetany a Karla Sabiny.
Na jaře roku 1863 chtěl Smetana od Sabiny, aby
mu napsal text ke komické zpěvohře, nejraději ze
života vesnického lidu. Premiéra se uskutečnila
30. května 1866. Režie: Richard Semiginovský.
Vstupné: 100 Kč, on-line prodej.
středa 11. 2. od 19.30 h / A jaro 2015
LISTOPAD/David Mamet Městská divadla
pražská: ABC
Jak být znovu zvolen americkým prezidentem,
když popularita klesá k nule? Hra nás zavede do
Bílého domu, kde se fiktivní americký prezident
připravuje na novou prezidentskou volbu, ve které
jsou ovšem jeho šance na znovuzvolení velmi
nízké. Zkorumpovaná hlava státu se však nehodlá
vzdát bez boje a svou chystanou předvolební politickou kampaň opře o novou interpretaci oslav Dne
díkůvzdání, díky níž by měl znovu získat patřičný
kapitál od „zainteresovaných“ kruhů. Mametova
komedie vtipně a břitce komentuje stav současné
vysoké politiky i mnohé společenské nešvary.
Režie: Petr Svojtka Vstupné: 320, 300, 280 Kč,
volný doprodej, on-line prodej.
pátek 13. 2. od 10.00 h
HRÁTKY NA POHÁDKY/ Hudební divadlo
dětem Hradec Králové
Představujeme Vám druhý tým Hudebního divadla
dětem, který nazkoušel další veselé i poučné pohádky z dílny Michaely Novozámské a obohatil je
osobitým projevem, skvělou hudební dovedností
a také scénickým tancem Poi poi. Nové hudební
pohádky pro nejmenší děti mají název "Hrátky na
pohádky". Kouzlo českého jazyka, klasické hudby
i veselých autorských písniček učaruje malým
i velkým divákům.
1. O neposlušných kůzlátkách
2. O Červené karkulce
3. Jak se Honza hádal s králem
4. Písničky z pohádek v muzikálovém provedení
Na představení dostanou děti časopis Sluníčko
a Mateřídouška! Vstupné: 50 Kč.
pondělí 16. 2. od 19.30 h
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD/Geraldine ARON
Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie,
kterou irská autorka věnovala všem, kteří nikoli
vlastní vinou zůstali sami. Příběh Angely Kennedyové Lipské, ženy středních let, kterou právě opustil
manžel a která se po desetiletích v roli manželky
a matky začíná učit žít sama, sklízí úspěchy po
celé Evropě a je jednoznačně nejúspěšnější komedií současné irské dramatičky Geraldiny Aron.
Na diváckém úspěchu má jistě zásadní podíl brilantní výkon Elišky Balzerové, ale také i to, že Můj
báječný rozvod je sice především skvělá komedie.
Všechny postavy ve hře představuje Eliška Balzerová Překladatel: Pavel Dominik. Režie: Jana
Kališová Vstupné: 320 Kč, on-line prodej.
čtvrtek 19. 2. od 10.00 h
PLOVÁRNA / Soubor (bra)Tři v tricku Praha
Pohybově - cirkusová humoreska na motivy
Vančurova Rozmarného léta. Půvabná inscenace,
která si poměrně neobvykle zasloužila obdiv
kritiků i veřejnosti zároveň, je volně inspirována
novelou Rozmarné léto Ladislava Vančury. Poetiku
tohoto autora převádí s lehkostí a jemnou groteskou do pohybové humoresky, v níž využívá cirkusových disciplín – žonglování, provazochodectví
a párové akrobacie. Představení, které baví svojí
jemností, vás přenese do doby časů minulých, kdy
muži pečovali o své zdraví a tělesnou čistotu
v říčních lázních. Režie: Veronika Riedlbauchová.
Hrají: Kristýna Vlčková, Adam Jarchovský, Václav
Jelínek. Vstupné: 90 Kč.
pátek 20. 2. od 19.30 h/ B jaro 2015
PAN HALPERN A PAN JOHNSON/ Lionel Goldstein / Divadlo Ungelt Praha
Nad čerstvým hrobem své ženy Florence se pan
Halpern potká s mužem, který se chystá položit
na hrob kytici květů. Na židovském hřbitově neobvyklá věc. Překvapení však teprve začínají. Pan
Johnson totiž tvrdí, že byl po celých padesát let
důvěrným přítelem Halpernovy ženy. Na začátku
dialogu jsou tu dva rivalové, kteří si mají hodně
co vysvětlovat. Ale jak se o sobě dozvídají stále
víc, jejich vztah začíná připomínat manželství.
Komediální drama o setkání dvou starých mužů
a odhalování doposud neznámých okolností jejich životů, které byly propleteny, aniž by o tom
jeden z nich věděl, je hereckým koncertem obou
protagonistů. Rafinovaně vystavěný dialog dvou
hereckých mistrů a poctivé, nepodbízivé a duši
zasahující herecké umění pod vedením zkušeného
režiséra. Režie: Ladislav Smoček. Hrají: František
Němec, Petr Kostka. Vstupné: 330,310, 290 Kč,
volný doprodej, on-line prodej.
sobota 21. 2. od 19.00 h
DÍVČÍ VÁLKA/ Pragokoncert Bohemia a.s.
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech
divadelních her v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru,
nadsázce, využitých tématech a také v hereckém
obsazení. Jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci
přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen,
kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy
s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Miluše Bittnerová, Roman Skamene,
Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Pavel
Novotný, Martha Olšrová, Tereza Šefrnová, Bedřich
Maruštík, Martina Šťastná a další. Vstupné: 379,
349 Kč.
neděle 22. 2. od 16.00 h
Odpolední matiné
GIANCARLO RUGGIERI - koncert italského
tenoristy s baletním doprovodem
Giancarlo Ruggieri – tenor, Soňa Ruggieri – tanec,
Irina Lorents – klavír. Vystoupení italského tenoristy Giancarla Ruggieriho, který účinkoval ve
všech českých a slovenských divadlech a na
mnoha světových scénách, v současné době hostuje v Severočeském divadle Ústí nad Labem doprovází, Soňa Ruggieri, klasická baletka - bývalá
členka baletního souboru SD Ústí nad Labem
a paní Irina Lorents, klavíristka v Severočeském
divadle Ústí nad Labem a pedagožka na Hudební
konzervatoři Teplice. Spojení zpěvu a baletu
zaručuje mimořádný kulturní zážitek. Program:
antické árie ze 17. a 18. století, romantické písně
z 19. století ( Verdi, Bellini, Lara, Sorozabal,
Fauré…), celý Tostiho písňový cyklus, klasické
neapolské písně, operní árie a několik operetních árií, světoznámé písně filmové a populární
hudby. Zpěv je v českém, německém, anglickém,
italském, francouzském a španělském jazyce. Vstupné: návštěvníci nad 65 let a děti do 15 let 90
Kč, ostatní 130 Kč.
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
úterý 24. 2. od 8.30 h a od 10.00 h
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ/ Zdeněk Svěrák, Jiří Melíšek
Divadlo rozmanitostí Most
Představení Divadla rozmanitostí „Ať žijí duchové“
vzniká volně podle všem známého filmu. Divadlo
ovšem nabízí zcela nový pohled, zkrátka starý
známý příběh v novém kabátě. Divák, a doufáme,
že nejen dětský, uvidí na vlastní oči neuvěřitelná
kouzla, uslyší živě hranou hudbu a zpívající
i tancující loutky a herce. Vznikne podívaná pro
děti, táty, mámy a vůbec všechny, kteří se budou
chtít zasmát, pobavit a ti starší třeba i trochu
zavzpomínat. Režie: Jiří Kraus. Scéna, kostýmy,
loutky: Kateřina Baranowska. Hudební úprava
a nastudování: Tomáš Alferi. Hrají: Ivana Alferiová, Tomáš Alferi, Kamila Čondlová, Petr Čulík,
Tereza Karásková, Antonín Klepáč, Vít Levinský,
Tereza Lišková, Jitka Raková, Petre Rak, Adam
Šmejkal a Pavel Zikmund. Vstupné: 70 Kč. Délka
představení: 70 minut – jedna přestávka.
sobota 28. 2. od 16.00 h
Taneční centrum Z.I.P.Písek v tanečním projektu
Dvě tváře - Představí se v něm všichni tanečníci TC
Z.I.P.Písek. Sledujte zvláštní plakáty.
neděle 8. 3. od 19.00 h
PLAY CIRK LA PUTYKA Praha
Další vzrušující představení Cirku La Putyka Play,
v němž se tentokrát budou úžasné kousky odehrávat na dětském hřišti, malém světě ve velkém
městě. Má své obyvatele, svá pravidla, své hrdiny
i poražené. Své lásky i křivdy. Svůj prostor i čas. Co
je blízko, může být hrozně daleko, a chvilka může
trvat věčnost. Během jediného dne se toho na
hřišti může přihodit strašně moc, ale i líně málo.
Ale pozor, málokdo ví, že hřiště má svá tajemství
„Nová inscenace Play je výrazný a svěží divadelní
kus, v němž se snoubí artistický cirkusový um
s půvabnou hravostí a křehkou poetikou. Diváky
nejen pobaví, ale i přiměje k nostalgickému
zamyšlení nad lidskými sny, touhami a pomíjivostí
života. Je to pohlazení po duši, které bude jistě
sbírat slova chvály. S obrovským ohlasem se
představení setkalo už při své premiéře.“! Autor:
Maksim Komaro, Rostislav Novák ml. Režie: Maksim Komaro. Hrají: Jiří Kohout, Vojtěch Fülep, Jiří
Weissmann, Michal Boltnar, Daniel Komarov, Alexandr Volný a Zuzana Havrlantová. Vstupné: 350
Kč, on-line prodej.
kulturní měsíčník
KINO PORTYČ
Adresa: Čechova 406, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 711, po 17.00 h 382 734 720.
Předprodej vstupenek v KD a při každém přestavení, pokud je pokladna v provozu. Kino je otevřeno 1 hodinu před začátkem každého představení.
sobota 31. 1. od 17.30 h, neděle 1. 2. od
17.30 h a od 20.00 h
BABOVŘESKY 3, ČR
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková
vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela
do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na
náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru
faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat
v Babovřeskách. Zápletka se točí okolo pomsty
starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové...
do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám,
přijíždí s ním jeho manželka, která Stehlíkovi
zajistí dotaci, díky níž starosta může poslat všech
sedm místních drben k moři... Akce „likvidace
bab" začíná. A nad tím vší bdí nový farář, který
přijel do vesnice nahradit páter Petra. Hrají: Lukáš
Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk,Jana Synková, Jana
Altmannová, Tereza Bebarová, Tomáš Trapl, Lucie
Bílá, Bronislav Kotiš,Jindřiška Kikinčuková, Režie:
Zdeněk Troška. do 12 let nevhodný/ česká verze/
103 minut/ vstupné: 130 Kč
neděle 1. 2. od 15.00 h
VELKÁ ŠESTKA (Big Hero 6), USA, Premiéra
rodinný animovaný, 3D projekce
Akční super animák o geniálním konstruktérovi
robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí
využívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho
neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi:
dívka Go Go Tamago, vyhledávající adrenalinové
zážitky, čistotou posedlý Wasabi No-Ginger, sličná
chemička Honey Lemon a jejich fanda Fred. Když
se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne
uprostřed nebezpečné hry, Hiro se obrátí na svého
nejbližšího kamaráda – robota jménem Baymax
- a přetvoří svou partu přátel na high-tech hrdiny
odhodlané vyřešit vzniklou záhadu… Vhodné
pro děti od 6 let. Režie: Don Hall, Chris Williams.
mládeži přístupný/ český dabing/ 108 minut/ vstupné: 150 Kč
úterý 3. 2. od 20.00 h
OKNO DO DVORA, 1954 (Rear Window), USA
Obnovená premiéra, thriller, ART FILM
Zdigitalizovaná kopie kultovního filmu. Jeden
z vrcholů filmové tvorby Alfreda Hitchcocka je
stejně strhující cestou za odhalením vraždy jako
mistrovskou studií voyeurismu, který s hlavním
hrdinou sdílí každý z fascinovaných diváků. Fotograf J. B. Jeff Jeffries (James Stewart) je kvůli
zlomené noze odkázán na kolečkové křeslo. Jeho
společníkem se v dlouhých chvílích stane okno
vedoucí přímo do dvora, odkud má Jeff výhled do
bytů svých sousedů. Sledování osudů nájemníků
z protějšího domu ho pohltí natolik, že začne
podezřívat jednoho z nich z vraždy své manželky.
Jeffries se spolu se svou elegantní přítelkyní
(Grace Kelly) pustí do odhalování zapeklitě
složitého řetězce událostí... Událostí vedoucích
k senzačnímu a strhujícímu konci. Někteří kritici
tento film hodnotí jako vůbec top film své doby
a žánru. Hrají: James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr, Judith
Evelyn,Ross Bagdasarian, Georgine Darcy, Irene
Winston…
do 12 let nevhodný/ titulky/ 112 minut/ vstupné:
70 Kč
středa 4. 2. od 20.00 h,
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD (The Hobbit: The
Battle of Five Armies), USA/N. Zéland
3D projekce
Hobit: Bitva pěti armád“ oscarového režiséra
Petera Jacksona je závěrečnou částí filmové
trilogie natočené podle stále oblíbeného románu
spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit. „Hobit: Bitva
pěti armád“ uzavírá epické dobrodružství Bilbo
Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Hrají:
Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Elijah
Wood, Evangeline Lilly, Hugo Weaving,Orlando
Bloom, Luke Evans, Cate Blanchett, Ian McKellen, Christopher Lee, Richard Armitage,Lee Pace,
Manu Bennett, Billy.. Režie: Peter Jackson.
mládeži přístupný/ titulky/ 144 minut/ vstupné:
100 Kč
čtvrtek 5. 2. od 17.30 h
MORTDECAI: Grandiózní případ (Mortdecai),
USA, komedie
V žonglování nikdy nevynikal a popravdě ho ani
nikdy nezkoušel, teď ale bude muset vybalancovat partičku solidně naštvaných Rusů, britskou
MI5, mezinárodní teroristy a také svoji manželku
s nekřesťansky dlouhýma nohama. Charlie Mortdecai, světem protřelý obchodník s uměním a na
částečný úvazek i podvodník, se zapojuje do
honby za ukradeným obrazem. Pro svou zemi, pro
královnu… a pro peníze. „Za studií na poměrně
slušné druhořadé internátní škole jsem přišel na
to, že ve rvačce může vyhrát celkem každý, pokud
je připraven vrazit soupeři prst do oka," říká ke
svému stylu sám Mortdecai, kterého ztvárňuje
nikdo menší než slovutný Johnny Depp. Hrají:
Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow,
Olivia Munn… Režie: David Koepp.
do 12 let nevhodný/ titulky/ 97 minut/ vstupné
110 Kč
čtvrtek 5. 2. od 20.00 h
SLÍDIL (Nightcrawler), USA, Premiéra,
thriller
Slídil je film o mladíkovi Lou Bloomovi, který se
snaží prosadit jako novinář. Nedaří se mu najít
uplatnění v již zavedených agenturách a tak se
vrhne na vlastní pěst do pátrání po stopách zločinu.
Pro atraktivní novinářský materiál se neštítí udělat
cokoliv… Jednoduše je Lou cílevědomý sociopat,
který v honbě za kariérou zajde tam, kde a co je
pro normálního člověka tabu. Snímek je kritikou
„hnusné“ doby, absentujícíh mravů a antihodnot
všeobecně. Hrají: Jake Gyllenhaal, Rene Russo,
Riz Ahmed, Bill Paxton, Ann Cusack, Michael Hyatt, Kevin Rahm… Režie: Dan Gilroy. do 15 let
nevhodný/ titulky/ 102 minut/ vstupné: 100 Kč
pátek 6. 2. od 17.30 h
BABOVŘESKY 3, ČR, komedie
do 12 let nevhodný/ česká verze/ 103 minut/ vstupné: 120 Kč
pátek 6. 2. od 20.00 h
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD (The Hobbit: The
Battle of Five Armies), USA/N. Zéland
3D projekce
mládeži přístupný/ český dabing/ 144 minut/
vstupné: 100 Kč
sobota 7. 2. a od 17.30 h, neděle 8. 2. od
15.00 h
VELKÁ ŠESTKA (Big Hero 6), USA
rodinný animovaný, 3D projekce
mládeži přístupný/ český dabing/ 102 minut/
vstupné: 150 Kč
sobota 7. 2. od 20.00 h, neděli 8. 2. od 17.30
h a od 20.00 h
JUPITER VYCHÁZÍ (Jupiter Ascending), USA
Premiéra, akční sci-fi, 3D projekce
Tvůrci Matrixu představují svou horkou novinku!
Premiéra, plánovaná původně na letošní léto,
se opozdila kvůli množství triků, ke kterým Wachowski poprvé sáhli ve formátu 3D a využili též
stejný typ kamery jako Gravitace. Když se pod
noční oblohou narodila Jupiter Jones , znamení
napovídala, že je předurčena k velkým činům. Nyní
již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se
do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného
sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine ,
geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož
úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat
naplnění svého osudu - její genetická výbava ji
předurčuje jako dědičnou následnici královny
vesmíru. Hrají: Channing Tatum, Mila Kunis, Eddie Redmayne, Sean Bean, Douglas Booth, Neil
Fingleton,Tuppence Middleton… Režie: Andy
a Lana Wachovski. do 12 let nevhodný/ titulky/
125 minut/ vstupné: 130 Kč
úterý 10. 2. od 20.00 h
KÓD ENIGMY (Tje Imitation Game), USA
Premiéra, životopisné drama, ART FILM
Horký kandidát na Oscara, silné drama, líčí osud
matematika a mistra šifer Alana Turinga, který
díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit
2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských
životů. V zimě roku 1952 britská policie dostala
hlášení o vloupání do domu profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga . Namísto
pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze
sexuálních přestupků a čekal ho zničující soudní
proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že
jde o válečného hrdinu, který se spolu s týmem
podílel na prolomení kódu legendárního
německého šifrovacího stroje Enigma. Hrají: Hrají:
Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew
Goode, Mark Strong,Charles Dance, Allen Leech,
Tuppence Middleton… Režie: Morten Tyldum.
do 12 let nevhodný/ titulky/ 114 minut/ vstupné:
120 Kč
středa 11. 2. od 20.00 h
SLÍDIL (Nightcrawler), USA, thriller
do 15 let nevhodný/ titulky/ 117 minut/ vstupné:
100 Kč
čtvrtek 12. 2. od 10.00 h
PADDINGTON, Velká Británie
BIO SENIOR, rodinná komedie
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém
medvědu z nejtemnějšího Peru, který přijede
vlakem na nádraží Paddington v Londýně, kde
se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde se medvídek
objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. Hrají:
Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
Broadbent, Samuel Joslin, Nicole Kidman, Peter
Capaldi... Režie: Paul King. mládeži přístupný/
česká verze/ 98 minut/ vstupné: návštěvníci nad
65 let a děti do 6 let 50 Kč, ostatní 100 Kč
čtvrtek 12. 2. od 17.30 h, pátek 13. 2. a sobota 14. 2. od 20.00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ (Fifty Shades od Grey),
USA, Premiéra, erotický
Erotický thriller, nejočekávanější film za poslední
dva roky, který je filmových přepisem stejnojmenného knižního bestselleru. Adaptace bestselleru
popisující erotický vztah mladé studentky se
zámožným mužem, který má zvláštní erotické
choutky. Pro vlastníky voucheru na film (voucher
se prodával se do 30. 12.): Voucher nenahrazuje
vstupenku. Voucher si vyměníte za jednu vstupenku POUZE v pokladně Kulturního domu, kde
zároveň získáte dárek od společnosti Dermacol,
která je partnerem projektu. Předloha: E.L. James
(kniha). Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson,
Jennifer Ehle, Rita Ora, Aaron Taylor-Johnson,
Marcia Gay Harden, Eloise Mumford, Max Martini, Luke Grimes, Rachel Skarsten, Callum Keith
Rennie, Victor Rasuk, Dylan Neal… Režie: Sam
Taylor-Johnson. do 15 let nevhodný/ titulky/ 123
minut/ vstupné: 140 Kč
čtvrtek 12. 2. od 20.00 h, pátek 13. 2. a sobota 14. 2. a od 17.30 h
WHIPLASH, USA, Premiéra, hudební drama
Co může člověk obětovat, aby neztratil sama
sebe? Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový
bubeník, který sní o slávě, ale není si jistý tím,
zda se jeho sny někdy naplní. Pronásledovaný
neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého otce
je rozhodnutý vystoupat až na samotný vrchol
nejprestižnější hudební konzervatoře. Jednoho
večera na Andrewa, který právě cvičí na bicí,
narazí Terence Fletcher, dirigent, proslavený svým
učitelským talentem ve stejné míře jako svými
nemilosrdnými praktikami. Ačkoliv si spolu toho
večera příliš mnoho nesdělí, probudí Fletcher
v Andrewovi touhu dosáhnout svého cíle….
Čekají vás mistrovské herecké výkony, příjemná
jazzová hudba a neskutečný náboj a napětí. Hrají:
Miles Teller, Melissa Benoist, J.K. Simmons, Austin
Stowell, Paul Reiser, Jayson Blair,Damon Gupton,
Chris Mulkey… Režie: Damien Chazelle. mládeži
přístupný/ titulky/ 106 minut/ vstupné: 100 Kč
sobota 14. 2. od 15.00 h SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU,
USA, Premiéra
rodinný animovaný-hraný, 3D projekce
Budou dělat vlny v našem městě! Americký televizní seriál SpongeBob vkalhotách stvořil mořský
biolog a animátor Stephen Hillenburg. Příhody
titulního hrdiny a jeho přátel z podmořské říše se
vysílají od roku 1999. SpongeBob je žlutá mořská
houba, která žije v ananasu, vaří v podvodním
bistru a přátelí se s hvězdicí. V novém filmu, který
ve 3D spojí animované pasáže s hranými, se při
pátrání po ukradeném receptu dostane na pláž
a se svými parťáky se utká s piráty, aby jim recept
vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy.
Režie: Paul Tibbitt. mládeži přístupný/ český dabing/ vstupné: 130 Kč
kulturní měsíčník
neděle 15. 2. od 17.30 h
Levná neděle - TŘI BRATŘI, pohádka
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula)
se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli
nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství.
Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká
mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také
láska... Děj filmu, včetně známých a oblíbených
písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: Vojtěch
Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Miroslav Táborský, Bolek Polívka, Zdeněk Svěrák, Oldřich Kaiser,
Ivana Chýlková, Jiří Lábus, Zuzana Norisová,
Sabina Rojková, David Matásek, Miroslav Vladyka,
Jitka Čvančarová, Miroslav Hanuš, Jitka Smutná,
Václav Helšus, Jaroslav Uhlíř, Petr Brukner…
Režie: Zdeněk Svěrák. mládeži přístupný/ česká
verze/ 90 minut/ vstupné: 50 Kč
neděle 15. 2. od 20.00 h
NEZLOMNÝ (Unbroken), USA, Premiéra,
životopisné drama
Angelina Jolie je režisérkou nového sportovně
životopisného dramatu Nezlomný, jenž vypráví
skutečný příběh letos zesnulého olympijského
běžce a válečného hrdiny Louise Zamperiniho.
Toho během druhé světové války v bombardéru
sestřelili Japonci, následně přežil sedmačtyřicet
dnů na záchranném člunu, aby se později dostal
do zajetí a málem zahynul v japonském zajateckém táboře, kde mu jako „celebritě“ připravili
peklo na zemi. Snímek vznikl adaptací knihy Laury
Hillenbrandové. do 12 let nevhodný/ titulky/ 135
minut/ vstupné: 120 Kč
úterý 17. 2. od 20.00 h
ART FILM - DIVOKÉ HISTORKY (Wild Tales),
Argentina/Španělsko, povídkový
Šest divokých historek spojuje téma drobných
i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk
nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona
či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš.
V různých situacích se hrdinové filmu dostanou
do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. Vezmou věci
do svých rukou a s lidskou malostí, byrokracií či
vypočítavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného
zvířete. Černá komedie koprodukovaná bratry
Almodóvarovými ukazujem, že nervy totiž můžou
rupnout každému a pocity hněvu jsou stejně univerzální jako uvolňující účinek smíchu, který se
dostaví při každém z šesti překvapivých rozuzlení.
Hrají: Ricardo Darín, Rita Cortese, Nancy Dupláa,
Diego Gentile, Darío Grandinetti, Oscar Martínez,
María Marull, Režie: Damián Szifrón. do 15 let
nevhodný/ titulky/ 122 minut/ vstupné: 80 Kč
středa 18. 2. a čtvrtek 19. 2. od 20.00 h
ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI (The Woman
in Black: Angel of Death), Premiéra, horor
Pokračování úspěšného britského hororu Žena
v černém (The Woman in Black) nás zavede do
období druhé světové války. Na relativně poklidný a mlhou zahalený venkov se několik let po
událostech s Danielem Radcliffem (Žena v černém
před dvěma lety) uchýlí učitelka Eve a vojín Harry,
aby tam od války uchránili skupinu dětí - vyberou
si však strašidelný dům Eel Marsh House, v němž
přebývá temná síla známá jako Žena v černém.
Vyvázne odtud někdo živý? Hrají: Jeremy Irvine,
Helen McCrory, Oaklee Pendergast, Adrian Rawlins… Režie: Tom Harper. do 12 let nevhodný/
titulky/ 98 minut/ vstupné: 140 Kč
10
čtvrtek 19. 2. od 17.30 h
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA (Kingsman: The Secret Service), Velká Británie, Premiéra, akční
Zajímavá hvězdně obsazená lahůdka připomínající
hravé bondovky sedmdesátých let. Agent
elitní tajné služby si vyhlédne a naverbuje talentovaného mladíka, který zatím mrhá svým
intelektem i silami v pouličních bitkách. Ve stejný
moment začne svět ohrožovat zvrácený americký
podnikatel. Důležitým prvkem, který film posunuje do značných výšin, je režisér a scénárista filmu
Matthew Vaughn, který natočil filmy Kick-Ass a XMen: První třída. Hrají: Samuel L. Jackson, Colin
Firth, Mark Strong, Michael Caine, Taron Egerton...
Režie: Matthew Vaughn. do 12 let nevhodný/ titulky/ 129 minut/ vstupné: 120 Kč
pátek 20. 2. od 17.30 h, sobota 21. 2. od
15.00 h
ZVONILKA A TVOR NETVOR (Legend of the
NeverBeast), USA, Premiéra, rodinný animovaný, 3D projekce
Zvonilka a tvor Netvor představí další postavy ze
světa vílích kamarádek. Chovatelka Fauna věří, že
nelze soudit růži podle trní a že každá živá bytost
je v jádru dobrá. A tak se spřátelí i se záhadným
stvořením, podle prastarých legend známým jako
tvor Netvor. Strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti,
se však rozhodnou magické zvíře ulovit dřív, než
přivolá na jejich společný domov zkázu. Fauna
musí riskovat, aby s pomocí svých vílích kamarádek
tvora Netvora zachránila. Režie: Steve Loter. mládeži
přístupný/ český dabing/ 76 minut/ vstupné: 150 Kč
pátek 20. 2. od 20.00 h, sobota 21. 2. od
17.30 h
KOBRY A UŽOVKY, ČR, Premiéra, drama
Film natočil podle scénáře debutanta Jaroslava
Žváčka režisér Jan Prušinovský, jehož si diváci spojují zejména se zábavnými seriály Okresní přebor
a Čtvrtá hvězda. Kobry a užovky nejsou však komedií, nýbrž dramatem se sociální tematikou, kde
ústřední role sourozenců ztvárnili bratři Kryštof
a Matěj Hádkovi. Užovka se říká osamělému
čtyřicátníkovi hledajícímu stále svou životní
dráhu, kterého hraje Matěj Hádek. Kobra, už
skoro nesvéprávný narkoman a zlodějíček, jehož
ztvárnil Kryštof Hádek, však staršího bratra vždy
znovu zavleče do maléru. Poté, co pohár trpělivosti
přeteče, začnou se jejich role proměňovat – stejně
jako postoje ostatních postav, vesměs souputníků
z městské periferie, kde přežívá i věčně zpitá
matka hrdinů v podání Jany Šulcové. Hrají: Matěj
Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek, Jana Šulcová,
Lucie Polišenská, Lucie Žáčková, David Máj...
Režie: Jan Prušinovský. do 15 let nevhodný/ česká
verze/ 111 minut/ vstupné: 140 Kč
sobota 21. 2. od 20.00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ (Fifty Shades od Grey),
USA, erotický
do 15 let nevhodný/ titulky/ 123 minut/ vstupné:
130 Kč
neděle 22. 2. od 15.00 h
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU,
USA, rodinný animovaný-hraný, 3D projekce
mládeži přístupný/ český dabing/ vstupné: 130 Kč
neděli 22. 2. od 17.30 h a od 20.00 h
KOBRY A UŽOVKY, ČR, drama
do 15 let nevhodný/ česká verze/ 111 minut/ vstupné: 140 Kč
pondělí 23. 2. od 18.00 h
ISLAND - PŮL ROKU NA ISLANDU, přednáška
s velkoplošnou projekcí Pavla Svobody
Island - sopečný klenot v létě v obležení turistů,
v zimě však pustý a drsný. Zdejší vysoká vulkanická aktivita v kombinaci s polárním klimatem se
zasloužila o nekončící seznam přírodních zajímavostí. Island je skutečným přírodním fenoménem.
Černé sopečné pouště, barevné hory, ledovce, vodopády, vulkány a bahenní sopky, horké prameny,
gejzír, hluboké fjordy, různobarevné pláže. Severskou nehostinnou krajinu oživují největší kolonie
papuchalků na světě. S tímto prostředím se Islanďané
naučili žít. Nahlédneme tedy také do běžného života
zdejších obyvatel, se kterým je neodlučitelně spjat
pobyt v termálních pramenech či svérázná islandská
kuchyně. Připomeneme si i erupci sopky Eyjafjallajökull a snad se zjeví i fascinující polární záře. Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč.
úterý 24. 2. od 20.00 h
ART FILM - E.A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT
(Eliza Graves), USA, Premiéra, thriller
Prostředí viktoriánského cvokhausu je jeviště, na
kterém lze sehrát velké představení, a to se právě
v tomto snímku děje! Hrdinou filmu je mladý,
čerstvě vystudovaný lékař Edward, který na konci
19. století přichází na praxi do psychiatrického
ústavu pro choromyslné ležícího v mlze v odlehlém
koutě hor, kde je zasvěcován do zdejších léčebných
metod. Dr. Lamb je příkladem osvíceného přístupu,
vůči bláznům je vstřícný a svému týmu vštěpuje,
aby „jedinečnost" každého pacienta respektovali.
Všechno je ale jinak. Psychiatrický ústav ovládli pacienti, zatímco skutečný ředitel je se svým týmem
uvězněn ve sklepení. A tady napínavý příběh plný
zvratů a překvapení teprve začíná. Hrají: Kate
Beckinsale, Ben Kingsley, Jim Sturgess, Michael
Caine, Fiona Shaw, Brendan Gleeson, Sophie
Kennedy Clark,.. Režie: Brad Anderson. do 15 let
nevhodný/ titulky/ 112 minut/ vstupné: 110 Kč
středa 25. 2. od 20.00 h
NEZLOMNÝ (Unbroken), USA, drama
do 12 let nevhodný/ titulky/ 135 minut/ vstupné:
120 Kč
čtvrtek 26. 2. od 10.00 h
BIO SENIOR
HODINOVÝ MANŽEL, ČR, komedie
Filmový debut divadelního režiséra a scénáristy
Tomáše Svobody. Čtyři plavci - hráči vodního póla
se po prohraném zápase octnou na dně. Ti zoufalci
i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili,
zkusí provozovat pochybnou živnost "hodinový
manžel" a opravdu opravují domácnosti rozličným
dámám, ale jak se časem ukáže nejen domácnosti. Co se kolem toho vyvine a jak na to zareagují
jejich partnerky, zjistíte ve filmu. Hrají: Bolek
Polívka, David Novotný, David Matásek, Lukáš Latinák, Zuzana Norisová, Simona Babčáková, Jitka
Čvančarová, Nina Divišková, Lenka Vlasáková,
Eva Holubová. do 12 let nevhodný/ česká verze/
100 minut/ vstupné: návštěvníci nad 65 let 50 Kč,
ostatní 100 Kč
čtvrtek 26. 2. od 15.00 h
BIJÁSEK – filmové pásmo pro nejmenší
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, O panence,
která tence plakala, Jak si pejsek roztrhl kalhotky,
Jak si pejsek s kočičkou dělali dort, O pejskovi
a kočičce jak psali psaní. 64 minut/ 40 Kč
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
čtvrtek 26. 2. od 17.30 a od 20.00 h, pátek
27. 2. od 20.00 h
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA (Kingsman: The
Secret Service), Velká Británie, akční
do 12 let nevhodný/ titulky/ 129 minut/ vstupné:
120 Kč
pátek 27. 2. od 17.30 h
KOBRY A UŽOVKY, ČR, drama
do 12 let nevhodný/ česká verze/ 111 minut/ vstupné: 130 Kč
sobotu 28. 2. od 15.00 h
ZVONILKA A TVOR NETVOR (Legend of the
NeverBeast), USA, Premiéra, rodinný animovaný, 3D projekce
mládeži přístupný/ český dabing/ 76 minut/ vstupné: 140 Kč
sobotu 28. 2. od 17.30 h
Kino jinak/Výstava
VIKINGOVÉ Z BRITSKÉHO MUZEA, Premiéra
Britské muzeum uspořádalo další unikátní
výstavu „ Vikingové: Život a legenda“. Záznam
natočený v Londýně nabízí divákům v kinosálech
nerušenou prohlídku výstavy s výkladem
expertů na vikinská plavidla, zbraně, pohřební
a náboženské rituály, jazyk Vikingů a jejich odkaz
budoucím generacím lidstva. Vrcholem výstavy je
zakonzervovaný exponát vůbec nejdelší objevené
lodi Roskilde 6 a o jedinečnosti vikinských plavidel
diváky přesvědčí řemeslníci Britského muzea,
kteří v průběhu natáčení postaví trup vikinské
lodi. Nebudou chybět ohromující detailní záběry
vystavených exponátů a vikinského pokladu
ani pohřební rituál osvětlený výhradně hořícími
loučemi, který se odehraje v prostorách muzea.
Vikingové z Britského muzea návštěvníkům
i divákům připomenou, jak severští mořeplavci
Vikingové pomáhali utvářet současnou podobu
naší společnosti na čtyřech světadílech. Výstava
vznikla ve spolupráci Britského muzea, dánského
Národního muzea a Muzea pravěku a starověku
pod hlavičkou Berlínských státních muzeí.
V anglickém znění s titulky/ 90 minut/ vstupné:
návštěvníci nad 65 let a děti do 15 let 150 Kč,
ostatní 190 Kč
sobotu 28. 2. a neděle 1. 3. od 20.00 h
MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY (A Walk Among
Tombstones), USA, Premiéra, detektivka
Liam Neeson hraje posledního spolehlivého
chlapa z jiných časů! Lawrence Blocka znají
ctitelé detektivek léta, jeho knihy vycházejí česky
včetně příběhů, kterým vládne bývalý policista
a alkoholik Matt Scudder, nyní soukromý detektiv bez licence i zázemí. A sám spisovatel by pro
ztělesnění svého hrdiny těžko hledal vhodnějšího
herce než Liama Neesona, který vévodí tomuto
super snímku. Zahraniční recenze film označují za
„výbušný thriller“, ale pozor, výbušný tady neznamená akční. Neeson zosobňuje starosvětský typ
soukromého očka podle tradice americké drsné
školy: je lehce omšelý, nikoli však nemohoucí,
v honičkách se nevyžívá, zato si svůj případ poctivě
„odšlape“. Tentokrát hledá sériové vrahy žen, kteří
se vyznačují rafinovaným mučením a jejichž napojení na drogové podsvětí se příjemně liší od obvyklých prvoplánových modelů policejní korupce
v říši organizovaného zločinu. do 12 let nevhodný/
titulky/ 113 minut/ vstupné: 80 Kč
Změna programu vyhrazena!!
kulturní měsíčník
GALERIE PORTYČ
Provozní doba galerie:
• út – pá: 12.00–17.30 h
• so: 9.00–13.00 h
• ne, po: zavřeno
středa 4. 2. – sobota 28. 2.
„Karty mariášové a jiné drobnosti“ – JOSEF
ZEMEK
Vernisáž výstavy za doprovodu kapely
STAROPRAŽSKÁ HAŠLERKA se uskuteční ve
středu 4. 2.2015 v 17.00 h.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PÍSEK
Adresa:
Alšovo nám. 85, 397 01 Písek
Tel.: 382 201 811
www.knih-pi.cz
pátek 2. 1. – sobota 28. 2.
SLAVÍME 130. LET VÝCHOVY LESNÍKŮ
V ČECHÁCH
Výstava provázející historií a současností Vyšší
odborné školy lesnické a Střední školy lesnické B.
Schwarzenberga v Písku
středa 4. 2. od 18.15 h
Promítáme i my: VŠICHNI SPOLU
Německý film Helly Wenders.
Portrét několika dětí, které studují ve škole v Berg
Fidelu, čtvrti německého Münsteru. Tato škola
vzdělává děti bez rozdílu věku, rasy nebo handicapu. Snímek ukazuje, co to znamená moderní
vzdělávání a co se stane, když i znevýhodněné
dítě dostane šanci. V rámci KPŽ.
úterý 10. 2. od 17.00 h
ŠUMAVA POETICKÁ S BÁSNÍKEM ROMANEM
SZPUKEM
Beseda o básníkově putovaní šumavskou krajinou,
o nebi a oblacích nad Šumavou, které fotografuje
a o své práci na meteorologické stanici na šumavském
Churáňově. V rámci Knihovna plná života.
středa 11. 2. od 9.00 h
Vyzkoušej si skřítka VŠEZNÁLKA - Program
zaměřený na rozvoj dětí od 2 let.
úterý 17. 2. od 17.00 h
Creative Café - HÁČKUJEME S ANDĚLKOU
Setkání v rámci Knihovny plné života. Již podruhé v tomto roce budeme v příjemné atmosféře
háčkovat a ochutnávat čaj.
čtvrtek 19. 2. od 17.00 h
JAK NEPROHUBNOUT ŽIVOT
Přednáška paní PhDr. Ivy Málkové, která vytvořila
metodiku pro komplexní terapii obezity, jejímž
cílem je přivést lidi s nadváhou nejen ke zhubnutým kilogramům, ale i ke zvýšení kvality
života.
úterý 24. 2. od 17.00 h
SLAVNÁ ČESKÁ FILMOVÁ KLASIKA
Beseda s filmařem Ondřejem Slaninou o českých
klasických filmech, doprovázená ukázkami
a vyprávěním o příbězích herců a profesionálů za
kamerou.
DIVADLO POD ČAROU
KAVÁRNA U VAVŘINY
Adresa: Tyršova 28, 397 01 Písek, Tel.: 774 598 332,
E-mail: [email protected], www.podcarou.cz
Adresa: Soukenická 171,
397 01 Písek
tel.: 382 210 660, 608 971 221,
e-mail: [email protected],
www.uvavriny.cz
pátek 6. 2. od 20.30 h
AC/DC Špejbls Helprs
Když tribute, tak precizně. Tak by se dalo formulovat motto kapely. Velkou devizou skupiny
Špejbl’s Helprs je zpěv v podání Petra Průši, který
se vypořádal s originálním projevem Briana Johnsona téměř dokonale. Předprodej 150 Kč, na místě
180 Kč, KK 120 Kč.
sobota 7. 2. od 19.00 h
OLD PUNK SRAZ - Tradiční setkání punkerů
v důchodu, vstup pouze pro zvané.
pátek 13. 2. od 21.00 h
ČERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ
Hudba 60-tých až 90-tých let k tanci i poslechu.
Vstupné 60 Kč, KK zdarma.
sobota 14. 2. od 20.30 h
SIMEON SOUL CHARGER (USA)
Simeon Soul Charger vznikli v roce 2008 v Akronu
v Ohiu a řadí se mezi kapely nové generace Woodstocku. Jejich hudbu lze charakterizovat jako směs
progresivního rocku, folku a blues sedmdesátých
let v novém kabátu. Po vydání prvního CD, které
získalo kultovní status, následovalo měsíční
turné po USA, na jehož základě byli pozváni ke
koncertům do Evropy. Jako host vystoupí písničkář
a showmen Lukáš Čenda Grüner.
Předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč, KK 120 Kč.
úterý 17. 2. od 17.00 h
MASOPUSTNÍ VESELICE ZŠ SVOBODNÁ
Pořádá ZŠ Svobodná. Vstupné dobrovolné.
středa 18. 2. od 19.30 h
KDYŽ SE ZHASNE - Prácheňská scéna Písek
Mrazivá komedie, která knockoutuje Vaše
bránice. Trevor a Nina jsou pár z vyšší newyorské společnosti. On je prominentní gynekolog,
ona majitelka vyhlášené italské restaurace.
Jejich manželství není ideální, mají sepsanou
předmanželskou smlouvu. Ten z manželů, který
podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek,
který automaticky připadne tomu druhému.
Jsou Vánoce a Trevor s Ninou pořádají tradiční
večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou poněkud
výstřední manželé Imelda a Artur. Večírek se ale
promění v rozvodové pole, díky domluvě o „malé“
laskavosti… Vstupné 80 Kč, KK 50 Kč.
pátek 20. 2. od 20.30 h
GAUNEŘI, CELA PRO KLÁRKU, TREST SMRTI
Plzeňský, strakonický a písecký punk na jednom
pódiu. To si určitě nenechte ujít. Předprodej 80 Kč,
na místě 100 Kč, KK 50 Kč.
lostí, trpělivostí a spolehnutím na vlastní úsudek
nakonec překoná intriky, proradného komořího,
hloupých loupežníků i nevíru vlastní mámy v jeho
schopnosti. Tak z něj postupně vyrůstá šikovný
a sebevědomý ženich princezny – a kupodivu komediant… Vstupné 60 Kč, KK zdarma.
středa 25. 2. od 18.00 h
ISLANDSKÝ PÍSEK aneb PODZIMNÍ ISLAND
Island není tak vzdálený, jak se zdá. Můžete se
sem vydat i bez cestovní kanceláře takzvaně na
vlastní pěst a s opravdu minimálními náklady.
Nepotřebujete přitom žádné extrémní vybavení.
Nemusíte být ani zkušení cestovatelé. Důkazem
toho je i úspěšně zvládnutá cesta pěti českými
"kancelářskými krysami". O svoje zážitky z podzimního Islandu se s vámi rádi podělí dvě z nich
- Miroslav Gabriel a Pavel Halla. Vstupné 50 Kč,
KK zdarma.
sobota 28. 2. od 20.00 h
XV. MAŠKARNÍ PLES PODČÁRY
Už je nám 15 aneb dostali jsme občanku. Tak zní
téma letošního výročního plesu. K tanci nám zahraje osvědčený BEELEE BEAT Z DEELLEE, moderovat
budou tradičně Stáňa a Sylva ze Studia dell´arte.
Dále na vás čeká podčárnické překvapení, bohatá
tombola, soutěž o nejlepší masku a především
skvělá zábava. Těšíme se na vás. Vstupné 150 Kč,
v masce a KK 100 Kč.
Program Divadla Pod čarou
podpořilo z grantového programu
Město Písek.
středa 14. 1. – pondělí 9.2.
NOSTALGIE
Výstava maleb a kreseb dvou mladých umělkyň
z Písku, Martiny Měřičkové a Kateřiny Murové.
Výstava potrvá do 9.2.
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM
V PÍSKU
Adresa: Velké nám. 114, 397 01
Písek, Tel.: 382 201 111
[email protected]
www.prachenskemuzeum.cz
čtvrtek 5. 2. od 16.00 h
Peru a Bolívie - šamani, pralesní indiáni
Přednáší Mgr. Tomáš Hájek, Univerzita Karlova,
Praha. / / Přednáškový sál muzea, vstup přes
nádvoří bývalé OA.
pátek 21. 2. od 20.00 h
JAM SESSION - Vezměte hudební nástroj a přijďte
si zahrát a zazpívat. Vstupné dobrovolné, MALÁ
SCÉNA.
čtvrtek 12. 2. od 16.00 h
Autostopem rozmanitou Sýrií - Přednáška
Přednáší Mgr. Libor Drahoňovský. Doplněno
promítáním a hudbou. / Přednáškový sál muzea,
vstup přes nádvoří bývalé OA.
neděle 22. 2. od 15.00 h
O KOUZELNÉ KULIČCE - Kejklířské divadlo
Pohádka vychází z jedné varianty klasické pohádky
o "kouzelné kuličce", jejíž síla tkví ve víře ve vlastní
schopnosti člověka. Vojta, prostý, jednoduchý,
nešikovný hoch je postaven před situace, které
musí řešit jinak než obvyklým způsobem. Vytrva-
čtvrtek 19. 2. od 16.00 h
Kříže a křížky na Písecku a Milevsku přednáška
Přednáší Jiří Hladký, Písek. Na místě bude
možno zakoupit stejnojmennou knihu (280 Kč)
Přednáškový sál muzea, vchod přes nádvoří
bývalé OA.
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
pátek 6. 2. od 20.00 do 22.30 h
Kalle + Unkilled Worker - táborští Kalle, mix
noise a temný country, brzy vyjde LP na Day
After Records, objev české alternativní scény poprvé v Písku + v Praze žijící Kanaďan Todd Nesbitt aka Unkilled Worker (Silver Rocket): jedna
kytara, silnej zesilovač a kytarová vazba.
pátek 13. 2. od 20.00 do 22.00 h
Lenka Dusilová + Beata Hlavenková - Lenka
Dusilová je vzácná a výrazná osobnost, rocková
básnířka a vynikající zpěvačka. S klavíristkou
a skladatelkou Beatou Hlavenkovou, držitelkou
ceny Anděl 2013 v kategorii Jazz a blues, úzce
spolupracuje již od turné k albu Mezi světy,
a následně pak na všech projektech.
Toto úžasné muzikantské partnerství přináší nezapomenutelné hudební chvíle a zážitky.
čtvrtek 5. 3. od 19.00 h – čtvrtek 12. 3. do
22.30 h
Filmový festival Expediční kamera 2015
- Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je
celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních
zážitcích i sportech. Filmový festival je rozdělen
z časových důvodů na dvě části, první část
snímků mohou návštěvníci písecké Kavárny
U Vavřiny vidět ve čtvrtek 5. 3. a druhou část
snímků opět ve čtvrtek 12. 3., vždy od 19.00 h.
Program filmů bude upřesněn na zvláštních festivalových plakátech.
VINOTÉKA GALERIE
Adresa: Žižkova třída 246
Tel.: 731514355
E-mail: [email protected]
www.vinoteka-galerie.cz
Pravidelné výstavy obrazů a fotografií.
Otevřeno: úterý - čtvrtek 16.00 – 21.00 h,
pátek - sobota 16.00 - 22.00 h
pátek 9. 1. – sobota 7. 2.
MIREK RABOCH - obrazy
úterý 10. 2. - sobota 14. 3.
JÁRA NOVOTNÝ - fotografie
Redakce Zpravodaje města Písku
oznamuje všem pořadatelům,
že uzávěrka
bude vždy
16. den předchozího
měsíce ve 12:00 hod.
Sběr informací
pro Kulturní měsíčník:
Infocentrum Písek – Sladovna,
Velké náměstí 113, 397 01 Písek
E – mail: [email protected]
11
kulturní měsíčník
AKCE
neděle 8. 2. Od 15.00 h, Restaurace U Vorla
PÍSEČTÍ LOUTKAŘI
Pohádkový loutkový kabaret s kouzly a písničkami
pro děti i dospělé. Rezervace možná na tel: 776
711 150. Vstupné 30 Kč
sobota 14. 2. od 20.00 h, HOTEL BÍLÁ RŮŽE
VII. VALENTÝNSKÝ PLES HOTELU BÍLÁ RŮŽE Přijměte pozvání na VII. Valentýnský ples Hotelu
Bílá růže, k poslechu a tanci zahraje kapela Good
Company. Součástí plesu bude i bohatá tombola.
sobota 21. 2. od 12.30 h
PÍSECKÉ MAŠKARY
V únoru, kdy zima je pro většinu z nás už dlouhá
a jaro ještě poměrně daleko, pořádá Městská
elektrárna královského města Písku ve spolupráci
s Maškarním sdružením Milevsko zábavu pro malé
i velké. Oblíbený maškarní masopustní průvod
je nositelem tradic, ale zároveň také vhodným
výrazovým prostředkem reagujícím na současné
dění kolem nás. Maškarní průvod je typickým
prostředkem občanské společnosti, která dokáže
bavit sebe i své okolí a zároveň dokáže zábavnou
formou satiry poukazovat na nešvary kolem nás.
TANEC
TANEC 5 RYTMŮ (spontánní tanec)
pod vedením úžasné Raduci Vojáčkové, první
akreditované lektorky tance 5 rytmů v ČR!
Unikátní taneční dílna NA KŘÍDLECH TICHA
KDY: 13. 2. (otevřený večer) - 14. 2. celodenní
taneční dílna
KDE: tělocvična ZŠ Svobodné, Písek
INFO a přihlášky: www.5rytmu.cz nebo u Zuzany
Dvořákové tel.: 777 266 436, [email protected]
cz. Může se zúčastnit každý, kdo má chuť objevovat svůj pohyb a inspirovat se jím!
TANEČNÍ KLUB STREET 4 ALL
Adresa: Gregorova 25 85
(vchod z Harmony Café)
Tel.: 723 935 489
E-mail: [email protected]
www.street-4all.cz
ZÁPISY NA 2. POLOLETÍ - OTEVÍRÁME
NOVÉ TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI, MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ. NOVINKA V ČECHÁCH - TWERK
Populární celosvětově se šířící oblíbený taneční
styl, provokativní, fyzicky náročný s úžasnými
výsledky formování postavy.
Kurz A: pondělí 18.30 – 19.30 h 9.2. - od 15 let
Kurz B: čtvrtek 18.15 – 19.15 h 12.2. - od 15 let
TANEČNÍ A CVIČEBNÍ LEKCE PRO MAMINKY
S DĚTSKÝM KOUTKEM PRO DĚTI
Přijďte si zacvičit, zatančit a děti vezměte s sebou,
budou mít vlastní program v koutku Žabka
Kurz C: úterý - 9.00 – 10.00 h - Twerk, 10.15
– 11.15 h - Twerk
Zápisy - 10.2. a zkušební lekce
Kurz D: čtvrtek – 9.00 – 10.00 h - cvičební lekce
MIX na bolavá záda (protahování a uvolnění
páteře, posilování vlastní vahou. Cvičení je vhodné
pro každého, v pomalém tempu.) Zápis a zkušební
lekce12.2.
Kurz D: čtvrtek – 10.15 – 11.15 Dance MIX – Rádi
tančíte? Chcete poznat různé taneční styly ze
všech koutů světa? Přijďte si vyzkoušet zkušební
lekci 12.2.
12
!!!!! Novinka otevíráme!!!!!
TANEČNÍ ŠKOLA BŘIŠNÍCH TANCŮ V MODERNÍM POJETÍ
úterý - Taneční škola Belly Dance začínáme 10.2.
přihlášení na mobil nebo email. První lekce jsou
zkušební.
Rozvrh: Orient Dance 16.00 – 17.00 h princezničky 5 – 8,5 let, 17.00 – 18.00 h - Shakira
Dance, 18.15 – 19.15 h - V rytmu orientu dospělí
ZÁPISY DĚTI A JUNIOŘI
Přihlášení na mobil nebo email. První hodiny jsou
zkušební.
Street Dance děti 6 – 10 let Út 15.00 – 16.00 h NOVÝ KURZ zahájení 10.2. ukázková lekce, zápisy
na mobil
St 11.2. 17.30 – 19.00 h - Junioři Dancehall/
Twerk/ Street Dance Kurz
Čt 12.2. 15.45 – 16.45 h - mini děti 3 – 4
roky, 17.00 – 18.30 Dancehall/ Twerk junioři
– doplňující
SPORT
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - REGENERACE V PORTYČI
od ledna 2015 zdravotní cvičení od 60 Kč/hod.,
pravidelná cvičení ve skupinách max 7 osob, nutná
rezervace, info: www.silviemasage.estranky.cz,
tel: 721 472 463, protahování zkrácených svalů,
posilování vahou vlastního těla, nácvik dechového
stereotypu v příjemném prostředí V Portyči 450 se
na Vás těší Bc.Silvie Habartová
CAPOEIRA - NÁROČNÝ TRÉNINK PRO DOSPĚLÉ,
ZDRAVÝ POHYB PRO DĚTI
Capoeira je brazilské bojové umění, kombinuje
tanec, boj, akrobacii a hudbu. Tréninky v Písku
vede přímo brazilec. Dětský trénink pro 5-7let,
čtvrtek od 16.30 - 17.30 h, pro dětí 8let a více
čtvrtek 17.30 - 18.30 h. Dospělí každou středu
od 20.00 – 21.00 h. Všechny tréninky se konají
v malé tělocvičně Gymnázia Písek. Během února
probíhá zápis do nového pololetí pro děti. Možné
je připojit se i během roku. tel.: 774332499, [email protected]
HARMONY WELLNESS CLUB
Adresa: Gregorova 2599, 39701 Písek
Tel.: 382 211 418, 773 994 994
E-mail: [email protected]
www.harmonypisek.cz
pondělí - čtvrtek 7.00 - 21.00 h, pátek 7.00 - 20.00
h, sobota 15.00 - 20.00 h, neděle 9.00 - 21.00 h
Chi-tonning a Powerstep s Vlaďkou
sobota 21. 2. od 17.00 do 19.00 h
CHI-TONING je program budoucnosti z minulosti.
Skladba hodiny: Zahřátí, Pozdrav slunci, Pilates.
Nenásilnou formou odbouráme špatné návyky
a posílíme celé tělo a jeho držení. Vytváříme
harmonii těla a duše. Posílíme ochablé svaly
způsobené hlavně stylem života nynější doby,
sedavým zaměstnáním apod.
HARMONY DĚTSKÝ KLUB
každé pondělí 2. 2. – 23.2. od 16.00 h do 17.00 h
CVIČENÍ RODIČE S DĚTMI 1-3 ROKY
HÝBEJ SE A HRAJ SI ! Zábavné cvičeníčko pro
nejmenší, básničky, písničky, překážkové dráhy
a spoustu další zábavy pro děti i rodiče/prarodiče.
Kurz 10 lekcí, přidejte se kdykoliv! Přihlášky a více
info na domovském webu: www.harmonydeti.
unas.cz, nebo na tel. 775 182 010
každé úterý 10. 2. – 24. 2. od 15.00 h do 16.00 h
ZUMBA PRO DĚTI 4-7 LET
HÝBEJ SE S NÁMI! Není to tanec a není to cvičení,
je to jedna velká zábava při moderní muzice, kterou můžete slyšet na diskotéce i v rádiu. Kurz je dle
volby pololetní/roční. Pro holčičky 4-7 let každé
úterý od 15 do 16 hod mimo prázdnin a státní
svátky. Více info na domovském webu www.
harmonydeti.unas.cz, nebo tel. A. Motejzíková
773 255 660
každé pondělí a čtvrtek 10. 2. – 26. 2. od
16.00 h do 17.00 h
ZUMBA PRO DĚTI 8A VÍCE LET
HÝBEJ SE S NÁMI! Není to tanec a není to cvičení,
je to jedna velká zábava při moderní muzice, kterou můžete slyšet na diskotéce i v rádiu. Kurz je dle
volby pololetní/roční. Pro děti 8 a více let každé
úterý od 16 do 17 hod mimo prázdnin a státní
svátky. Kurz pololetní/roční dle přihlášky. Možno
se přidat kdykoliv! Více info na domovském webu
www.harmonydeti.unas.cz, nebo tel. A. Motejzíková 773 255 660
každý čtvrtek 12. 2. – 26. 2. od 15.00 h do
16.00 h
POHYBOVÉ HRY - HÝBEJ SE A HRAJ SI! Cvičení
s různými sportovními i netradičními pomůckami,
sportovní hry, závodění a překážkové dráhy. Pro
děti 4-6 let. Poznejte nové kamarády, přijdte si
s námi užít spoustu zábavy!!
Každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 h. Kurz dle volby
pololetní/ roční. Možno se přidat kdykoliv. Více
info: A. Motejzíková 773 255 660, nebo web:
www.harmonydeti.unas.cz
1. 2. – 28. 2. od 9.00 do 18.00 h
ZÁPIS CVIČENÍ RODIČE S DĚTMI 1-3 ROKY
HÝBEJ SE A HRAJ SI! Zábavné cvičeníčko pro
nejmenší, básničky, písničky, překážkové dráhy
a spoustu další zábavy! Přihlášky a více info na
webu: www.harmonydeti.unas.cz, nebo tel. 775
18 20 10 pí. Zemanová
MAMINKO, TATÍNKU, BABIČKO a DĚDO, přijďte si
každé pondělí aktivně s dětmi protáhnout, zasmát se a pobavit! Cvičení již běží, ale je možno se
přidat v průběhu
1.2. – 28.2. od 9.00 do 18.00 h
ZÁPIS DANCE AEROBIK - HÝBEJTE SE S NÁMI!
Zábavnější a volnější forma aerobiku. Spojení
aerobiku s různými tanečními styly - Hip Hop,
Street, Funky atd. Bavte se a užijte si se skvělou
muzikou! Vhodné pro děti 8 a více let. Kurz
otvíráme průběhu únor -březen 2015 v čase pátky
16-17 hodin
Přihlášky a více info na webu: www.harmonydeti.
unas.cz, nebo tel. 775 18 20 10 pí. Zemanová
a CAE. Začátky kurzů denně od 16.00 h a 18.00
h. Vyučují kvalifikovaní učitelé anglického jazyka
s certifikáty CPE a více než 15 lety praxe. Pro zápis
volejte kdykoli 777 571 886, nebo pište na [email protected]
kurzy-klement.cz.
ANGLIČTINA - Nabízíme výuku anglického jazyka,
individuálně i v malých skupinách (max. 4 osoby).
Hodiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka
a jsou vedeny kvalifikovanými učiteli i lektorem
po 30letém pobytu v zahraničí. Info: Mgr. Iveta
Židová, tel: 725 768 775, e-mail: [email protected]
seznam.cz.
TOP LEARNING - výuka AJ, NJ. Od února nový
kurz AJ začátečníci - Po od 18.00 h. Doplňujeme
kurzy: NJ velmi mírně pokročilí - pátek od 15.00 h,
AJ mírně pokročilí - Čt od 18.00 h, Po od 16.30 h.
Info: www.top-learning.cz, [email protected],
606 581 441 - Mgr. Jelínková.
ZŠ SVOBODNÁ A MŠ SLUNÍČKO
Adresa: Šobrova 2070, 397 01 Písek
Tel.: +420 382 214 815
E-mail: [email protected]
www.zssvobodna.cz
úterý 17. 2. od 16.00 do 17.00 h
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
ZŠ Svobodná pořádá tradiční masopustní průvod.
Sraz v 15.45 h před hlavním vchodem na
Šobrově ulici. V 16.00 h vycházíme kolem Olympie, Myší dírou, přes Florián na Velké náměstí.
V průvodu bude živá hudba a tradiční masopustní
občerstvení. Letošním tématem jsou „námořníci“.
K masopustnímu veselí srdečně zve pořádající 3.
třída.
KČT TURISTA
neděle 1. 2.
Zimní vycházka do Píseckých hor
Sraz: v parku Na Trubách ve 13.00 h, vede: Pavel
Volf
sobota 14. 2.
Na lyžích po Šumavě
Autobusem na Nové Hutě, odtud na lyžích dle
sněhových podmínek
Trasa: 20 -25 km Odjezd: autobus. nádraží v 7.00 h
Návrat: autobus Borová Lada
Vede: Vlastimil Kadlec
neděle 15. 2.
Zimní vycházka do Píseckých hor
Sraz: v parku na Trubách ve 13.00 h Vede: Pavel
Volf
VZDĚLÁVÁNÍ A JAZYKY
KČT OTAVA
ANGLIČTINA – Nabízíme začátečníkům
i pokročilým výuku anglického jazyka,
individuálně i v kurzech. Výuku je časově
i obsahově přizpůsobíme vašim požadavkům. Tel.:
728 725 283, 605 305 916.
sobota 7. 2. od 7.15 h do 18.00 h, Velké
náměstí Písek - místo odjezdu
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA ŠUMAVU SNĚHULÁK
2015
Autobus jede na Kvildu a Horskou Kvildu se zastávkou na Pláních nad Churáňovem. Odjezd.
v 7.15 h od prodejny "BAŤA" na Velkém náměstí
Návrat: do 18.00 h Jízdné: dospělí 165,- Kč, děti
do 10 - ti let 85,- Kč Vedoucí: Vl. Krejčířová, tel.:
737 727 024; Ing. M. Pavlátová, tel.: 607 781 726
V případě, že povětrnostní či sněhové podmínky neumožní pořádání zájezdu, bude to od
pátku uvedeno v naší vývěsní skříňce ve Starém
průchodu do Palackého sadů.
Nabízíme jazykové kurzy anglického, německého,
francouzského, španělského a italského jazyka.
Tel: 724 500 205
KURZY KLEMENT - druhý semestr kurzů
angličtiny 9. 2. - 19. 6.
Nabízíme všechny úrovně pokročilosti od úplných
začátečníků až po přípravu na zkoušky PET, FCE
Úplný přehled akcí na www.pisek.eu
kulturní měsíčník
neděle 8. 2. od 13.00 h do 17.00 h, Sportovní
hala OKOLÍM PÍSKU 2 - pěší výlet
Konkrétní trasa bude určena dle charakteru počasí
až na místě srazu. Možnost krátkého přesunu
vlakem nebo autobusem. Pěšky: cca 10 km Sraz:
ve 13.00 h před Sportovní halou v Tylově ul.
Návrat: do 17.00 h Vedoucí: Ing J. Horký
sobota 14. 2. od 7.15 h do 18.00 h, Velké
náměstí Písek - místo odjezdu
LYŽ. ZÁJEZD NA ŠUMAVU SNĚHULÁK 2015
Autobus jede na Kvildu a Horskou Kvildu se zastávkou na Pláních nad Churáňovem. Odjezd: v 7:15 h od
prodejny "BAŤA" na Velkém náměstí Návrat: do 18.00
h Jízdné: dospělí 165 Kč, děti do 10 - ti let 85 Kč Vedoucí: Vl. Krejčířová, tel.: 737 727 024; Ing. M. Pavlátová, tel.: 607 781 726. V případě, že povětrnostní
či sněhové podmínky neumožní pořádání zájezdu,
bude to od pátku uvedeno v naší vývěsní skříňce ve
Starém průchodu do Palackého sadů.
sobota 21. 2. od 7.15 h do 18.00 h, Velké
náměstí Písek - místo odjezdu
LYŽ. ZÁJEZD NA ŠUMAVU SNĚHULÁK 2015
Autobus jede na Kvildu a Horskou Kvildu se zastávkou na Pláních nad Churáňovem. Odjezd:
v 7.15 h od prodejny "BAŤA" na Velkém náměstí
Návrat: do 18.00 h Jízdné: dospělí 165 Kč, děti
do 10 - ti let 85 Kč Vedoucí: Vl. Krejčířová, tel.:
737 727 024; Ing. M. Pavlátová, tel.:607 781
726. V případě, že povětrnostní či sněhové podmínky neumožní pořádání zájezdu, bude to od
pátku uvedeno v naší vývěsní skříňce ve Starém
průchodu do Palackého sadů.
neděle 22. 2. od 13.00 h do 17.00 h, Sportovní
hala ZIMNÍ VYCHÁZKA PO SNĚHU I BLÁTĚ vycházka. Pěšky cestou necestou do okolí Písku.
Trasa bude určena podle počasí. Možnost přesunu
vlakem nebo autobusem. Pěšky: 8 - 10 km Sraz: ve
13.00 h před Sportovní halou v Tylově ul. Návrat:
do 17.00 h Vedoucí: H. Romerová
sobota 28. 2. od 7.15 h do 18.00 h, Velké
náměstí Písek - místo odjezdu
LYŽ. ZÁJEZD NA ŠUMAVU SNĚHULÁK 2015
Autobus jede na Kvildu a Horskou Kvildu se zastávkou na Pláních nad Churáňovem. Odjezd:
v 7.15 h od prodejny "BAŤA" na Velkém náměstí
Návrat: do 18.00 h Jízdné: dospělí 165 Kč, děti do
10 - ti let 85 Kč Vedoucí: Vl. Krejčířová, tel.: 737
727 024; Ing. M. Pavlátová, tel.: 607 781 726
V případě, že povětrnostní či sněhové podmínky neumožní pořádání zájezdu, bude to od
pátku uvedeno v naší vývěsní skříňce ve Starém
průchodu do Palackého sadů.
sobota 28. 2. od 8.26 h, Nádraží ČD
ZAHÁJENÍ JARNÍCH KILOMETRŮ 2015 - pěší
výlet Ražice - rybník Řežabinec - Putim – Písek
Pěšky: 10 km Odjezd: ve 8.26 h z hl. nádraží ČD
Návrat: pěšky Vedoucí: P. Wolf a A. Švarc - KČT
Turista Písek
SENIORSKÝ DŮM PÍSEK A.S.
Adresa: Čelakovského 8, 397 01 Písek
Tel.: 382 201 730
E-mail: [email protected]
www.seniorskydum.cz
čtvrtek 12. 2. od 14.00 h do 15.00 h
KAPITOLY Z HISTORIE PÍSECKÝCH LESŮ
Přednáška na téma. "Kapitoly z historie píseckých lesů", včetně krátkého exkurzu do historie
lesnických škol v Písku (slaví 130 let od založení)
s promítáním fotografií. Přednáší Václav Kinský.
pondělí 16. 2. od 10.00 h do 11.00 h
PO ZIMĚ, LEDU A SNĚHU
Dětská říkadla a písničky v podání dětí z NADĚJE,
ze střediska Nábřeží Písek. Děti vystoupí pod
vedením Hanky Šefránkové.
středa 18. 2. od 16.00 h do 17.00 h
ZIMNÍ ZEMĚ
Taneční pohádkový příběh v podání dětí
z tanečního klubu T-Dance. Více informací na
http://www.t-dance.cz/
úterý 24. 2. od 15.00 h do 17.00 h
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
Rej masek s hudebním doprovodem Pepy Kozáka.
STROM SETKÁVÁNÍ
Adresa: Nová 99 – Hradiště, 397 01 Písek
Tel.: 777 571 529
E-mail: [email protected]
Podrobný program:
www.strom-setkavani.cz
nebo na facebooku
WATTSENGLISH
Centrum osobního růstu STROM SETKÁVÁNÍ
otevírá v novém školním roce kurzy angličtiny
pro předškolní děti a děti 1. - 4. tříd metodou
Wattsenglish. Lekce pro předškoláky probíhají
v pondělí od 15.30 h. Lekce pro školáky(1. - 4.
třída) probíhají ve čtvrtek od 15.30 h v centru
Strom setkávání, Nová 99, Písek-Hradiště.
STROM SETKÁVÁNÍ, Nová 99, Hradiště
Centrum osobního růstu
Pravidelné kurzy jógy pro začátečníky i pokročilé
s Janou Kozovou: www.jogapisek.cz
Škola energie MEL – Milada Dolejšová
Výuka angličtiny pro děti od 3 let metodou
Wattsenglish – Ing. Jiří Macháček
čtvrtek 5. 2. - Dikša
úterý 10. 2. - Energetické vztahy
čtvrtek 12. 2. - Tělocvik tak trochu jinak
sobota 14. 2. - Seminář Chikung a Taichi
úterý 17. 2. - Společná meditace – otevírání čaker
sobota 21. 2. - Jak na šťastné vztahy v rodině
čtvrtek 26. 2. - Rodinné konstelace
Volné prostory pro Vaše semináře.
OSTATNÍ
FOLKLORNÍ SOUBOR PÍSEČAN ZVE NOVÉ
TANEČNÍKY VE VĚKU OD 15. LET ZKOUŠÍME
KAŽDOU NEDĚLI OD 18-21.00 H V TYLOVĚ ŠKOLE
– TANEČNÍKY SE ZÁJMEM O FOLKLORNÍ TANEC
– 724 768 652, [email protected]
každou středu 7.1. - 25. 3., HOTEL AMERICA
KURZ PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTIMI - Plavání
rodičů s dětmi od šesti měsíců do 9 let, nové
kurzy začínají v lednu od 7.1. - 25. 3. Kurzy budou
probíhat od 8.30 - 17.30 h, každou středu. Rezervujte si své místo včas! Těšíme se na vás Zuzana
Kovalská, tel.: 604 439 673, www.plavanipisek.cz
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - REGENERACE V PORTYČI
od ledna zdravotní cvičení od 60 Kč/h, pravidelná
cvičení ve skupinách max 6 osob, nutná rezervace,
info: www.silviemasage.estranky.cz, tel: 721 472
463, protahování zkrácených svalů, posilování vahou vlastního těla, nácvik dechového stereotypu
v příjemném prostředí V Portyči 450, 397 01 Písek
se na Vás těší Bc. Silvie Habartová
STUDIO "D"
Informace a přihlášky - Dana Žáčková
Adresa: Kocínova 139, 397 01 Písek
Tel.: 774 040 499, 382 213 984
E-mail: [email protected]
JAK NEPROHUBNOUT ŽIVOT
Zveme vás na setkání se zakladatelkou společnosti
STOB (STob OBezitě) paní PhDr. Ivou Málkovou,
která vytvořila metodiku pro komplexní terapii
obezity, jejímž cílem je přivést lidi s nadváhou
nejen ke zhubnutým kilogramům, ale i ke zvýšení
kvality života. Přijďte si popovídat se ženou, která,
na základě osobních i odborných zkušeností, ví
jak neprohubnout život. Setkání se uskuteční 19.
2. od 17.00 h v klubovně Městské knihovny Písek.
Upozornění - je nutná rezervace míst do 17. 2. na
tel. 774 040 499.
KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY - HUBNEME
S ROZUMEM
Kurz snižování nadváhy metodou STOB je určen
pro každou ženu. Naučite se v praxi rozumně
stravovat a hýbat do konce života. Žádné diety, ale vyrovnaný jídelníček, zdarma diagnostika pohybového aparátu, cvičení podle
Vašich fyzických možností ( pilátes, kardio,...),
doporučení tréninkového plánu. Podpora skupiny
i individuální přístup. Setkání 1x týdně -metodika
a hodina cvičení, 13 lekcí. První setkání bude 25.
2. v Siluetě fitness , při kterém se seznámíte
s metodikou a zároveň proběhne individuální diagnostika pohybového aparátu. Další setkání budou vždy ve středu. Přihlášky a informace u paní
Žáčkové do 23.2.
POKRAČOVACÍ KURZ HUBNUTÍ
Výzva pro všechny absolventky kurzů nadváhy.
Každý člověk zapomene část naučených dovedností. Potřebujete si dobré návyky připomenout,
rozhýbat se a naučíme se i hodně nového. Čeká
Vás diagnostika pohybového aparátu, doporučený
tréninkový plán - druhy cvičení( pilátes, kardio,
bosu,...).Hodina cvičení s Petrou Ješinovou a hodina metodiky. Výuka nordic walking. A hlavně se
spolu připravíme na léto. Přihlášky do 23.2.
STŘEDISKO NADĚJE NÁBŘEŽÍ
Adresa: nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek
Tel. 382 210 117, 775 889 706
www.nadeje.cz/pisek
Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
KLUB KRTEČEK V PÍSKU,
Hradiště – Družstevní 61, Písek
tel.: 380 424 264; 731 571 131,
www.krtecek-pi.cz
Klub Krteček poskytuje sociálně aktivizační služby
a služby sociálního poradenství rodinám s dětmi
se zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením.
V měsíci únoru 2015 Klub Krteček připravuje:
každé pondělí – Keramický kroužek (15.00 h)
středa 4. 2. – Čteme a malujeme (15.15 h)
středa 11. 2. – Maškarní karneval (15.00 h), Domov pro seniory Světlo, Písek.
středa 18. 2. – Malujeme masku z karnevalu
(15.15 h)
středa 25. 2. – Pracujeme s klovatinou, zapouštění
barev (15.15 h)
13
• informujeme Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
Jak odhlásit a přihlásit na úřadě
ojeté osobní auto z ČR
Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).
Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1
Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.
2 Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost.
Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.
3 Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí
ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit
k vyřizování celé věci třetí osobu.
Nezbytné doklady a dokumenty:
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem,
musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel.
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení
o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce,
popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.
Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít
do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční
sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte
podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka
(viz polopřevody).
DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA
www.mdcr.cz
14
informujeme •
Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
V Písku se snížil poplatek za psy i komunální odpad
Každý obyvatel Písku v letošním roce ušetří
na poplatku za svoz komunálního odpadu
100 korun. Pro seniory se o stejnou částku
sníží i platba za prvního psa. Po dobu jednoho roku nebude muset platit ten majitel,
který svému psu nechá implantovat čip nebo
ten, který se ujme psa z útulku.
Za svoz komunálního odpadu tak občané
města v roce 2015 zaplatí 490 korun za
osobu a rok. Zastupitelé na prosincovém
zasedání schválili některé výjimky, říká člen
rady města Marek Anděl (ANO 2011): „Došlo
k úplnému osvobození dětí ve věku do tří
let. Další změna se týká těch, kteří platili
poplatek jak z titulu trvalého pobytu v Písku,
tak současně i jako vlastníci nemovitostí, ve
kterých není přihlášená k pobytu žádný fyzická osoba. Od 1. 1. 2015 platí tyto fyzické
osoby pouze jedenkrát a to jako poplatníci,
kteří mají v Písku trvalý pobyt.“
Snížení poplatku za komunální odpad má především motivovat občany
k intenzivnějšímu třídění, vysvětluje 1. místostarosta Josef Knot (TOP09): „Při vyšším
třídění odpadů se totiž snižují náklady města
na svoz i uskladnění zbytkového komunálního
odpadu. Pokud by zároveň došlo ke zvýšení
vytříděného odpadu o 20%, přínosem bude
zvýšení příjmů o zhruba 2 250 000,- Kč.“
„My jsme přistoupili ke snížení poplatku
za odpad na základě zkušeností se správou
místního poplatku, na základě podnětů
občanů města a ve snaze alespoň trochu
snížit životní náklady obyvatel města,
především mladým rodinám s malými dětmi
a seniorům,“ vysvětluje důvod svého souh-
Množství vytříděného komunálního odpadu
a směsného komunálního odpadu (SKO) ve městě Písek
V následující tabulce si můžete názorně prohlédnout, jak se vyvíjelo množství
vytříděných surovin a objem vyprodukovaného směsného komunálního
odpadu v průměrném přepočtu na jednoho obyvatele města Písku.
rok
papír
plast
sklo
t/kg na 1 obyv. t/kg na 1 obyv. t/kg na 1 obyv.
SKO
t/kg na 1 obyv.
2002
154/5,1
140/4,6
75/2,5
6 631/221,0
2003
283/9,4 ▲
197/6,6 ▲
74/2,5 ▼
6 473/215,8 ▼
2004
559/18,6 ▲
210/7,0 ▲
149/5,0 ▲
6 455/215,2 ▼
2005
694/23,1 ▲
240/8,0 ▲
352/11,7 ▲
6 251/208,4 ▼
2006
763/25,4 ▲
262/8,7 ▲
159/5,3 ▼
6 576/219,2 ▲
2007
909/30,3 ▲
342/11,3 ▲
238/7,9 ▲
6 937/231,2 ▲
2008
1080/36,0▲ 430/14,3 ▲
297/9,9 ▲
6 571/219,0 ▼
2009
989/32,8 ▼
435/14,4 ▲
296/9,8 →
6 731/224,4 ▲
2010
985/32,7 ▼
480/15,9 ▲
298/9,9 ▲
6 405/212,9 ▼
2011
954/31,7 ▼
499/16,1 ▲
277/9,2 ▼
6 053/201,3 ▼
2012
831/27,5 ▼
444/14,7 ▼
242/8,0 ▼
4 449/147,7 ▼
2013
774/25,8 ▼
438/14,6 ▼
255/8,5 ▲
4 184/139,2 ▼
2014
725/24,1 ▼
432/14,4 ▼
334/11,1 ▲
3 967/132,0 ▼
▼ - pokles
▲ - vzestup → - stagnace
lasu starostka Eva Vanžurová (Jihočeši 2012).
Podobný názor má také 2. místostarosta Jiří
Hořánek (ANO 2011): „Ve veřejné správě by
podle mého názoru mělo fungovat sepětí
mezi finanční situací města a jeho občanů.
Nepovažuji za správné, aby město bylo bohaté proto, že občané hradí zbytečně vysoké
místní poplatky.“
„Pokud se podaří i v roce 2015 snížit celkové
množství směsného komunálního odpadu
ukládaného na skládku, jsme připraveni znovu snížit místní poplatek za odpad,“ dodává
radní Marek Anděl.
V průběhu letošního roku se budou ve Zpravodaji města Písku průběžně objevovat
informace o aktuálním vývoji v množství
tříděného odpadu a směsného komunálního
odpadu na území města Písku.
Nabídka
na
obsazení bytů
Ve vašem
na
oskopu usnesení rady města
horzákladě
ze
8. !1. 2015 vyhlašuje
pověď
leží oddne
výběrové řízení (do 23. 2. 2015)
Pište SM
naS obsazení
ve tvaru 8bytů
4MKV
a vaše jméno výší
s nabídnutou
nájemného:
a znam
en
na číslo 904 30
55
í
• č. 18 v budově čp. 361, Na Stínadlech
v Písku, která je součástí pozemku – stavební parcely č. 3318 v k.ú. Písek o velikosti
3+1
• č. 34 v budově čp. 381, Třebízského ul.
v Písku, která je součástí pozemku – stavební parcely č. 5214 v k.ú. Písek o velikosti
4+1
BUDOUCNOST
a VY!
Nahlédněte
dopředu!
=MLVWɶWH
FRYiVćHNi
Podrobné informace jsou zveřejněny na
stránkách města www.mestopisek.cz
nebo na úřední desce městského úřadu.
Posílejte SMS
• Jana
Adamová,
ZGU
ru 34
ve tva
odbor rozvoje, investic a majetku města
a text na 904 30 46
TAROTOVÁ
kartářka!
vztahy
láska
láska vztahy
Zeptejte se mě na to,
co vás trápí!
sex!
RIZÜVE
RIZÜVE sex!
Napište SMS
ve tvaru 11GNC a svůj
dotaz na číslo 904 30 55
E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna,
1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz
15
• informujeme Více zpráv najdete na www.mesto–pisek.cz
Sportovně komunitní centrum
posilovna x tělocvična x sauna x masáže
Zimní stadion Písek
U Výstaviště 371, 397 01 Písek
IČO: 26016541
e-mail: [email protected]
Tel. 777 803 971, 731 129 200
www.ms-pisek.cz
Masáže
9.00-12.00
14.00-18.30
-
-
Středa
9.00-12.00
14.00-20.00
čtvrtek
9.00-12.00
-
Pátek
9.00-12.00
14.00-20.00
Sobota
9.00-12.00
-
Neděle
-
16.00-19.00
Úterý
Sauna
x masáže v soukromí
welness části
Objednávky na tel.: +420 731 129 200
+420 777 803 971
Ceník masáží
masáž
cena v Kč
Rekondiční
viz. web
x moderně zařízená
finská sauna
x relaxační místnost
x posezení
s občerstvením
x objednávkový systém pro soukromé skupiny
Objednávky na tel.: +420 731 129 200
+420 777 803 971
Ceník - sauna
sauna
cena v Kč / hod.
Sportovní
Skupina nad 5 osob
500,-
Speciální masáže
Jednotlivci / min. 2 osoby
120,-
Posilovna
x kvalitní posilovací
zařízení
x kardio zóna
x trx posilovací systém
x balanční podložky
Poskytujeme: x osobní tréninky
x diagnostiku pohybového aparátu
x sestavení tréninkových plánů na míru
x v recepci prodej nápojů
Ceník - posilovna
16
Provozní hodiny
Pondělí
posilovna
cena v Kč
Jednorázové vstupné
50,-
Osobní trénink
150,-
Permanentka 10 vstupů
450,-
Permanentka měsíční
600,-
Permanentka pololetní
Permanentka roční
Tělocvična
kruhový funkční trénink
- formování postavy
- odstranění bolesti zad
- zapojení HSS
- úvodní hodina diagnostika
- používání TRX, gym. míčů, balančních podložek
- 1. lekce nutno objednat
POHYBOVÁ PRŮPRAVA DĚTÍ: Po - 15.00 hod.
KT:
Po - 17.15 hod.
ČT - 17.15 hod., 19.00 hod.
HOT JOGA: ST - 17.15 hod., 19.00 hod.
Ceník - tělocvična
tělocvična
cena v Kč
Kruhový trénink
60,-
Permanentka KT
500,-
Hot joga
90,-
2.700,-
Permanentka HJ
800,-
5.000,-
1 hod. tělocvična
150,-

Podobné dokumenty

Podrobný program zde

Podrobný program zde pod značkou Vivia věnují netradičním formám vzdělávání. Jejich specialitou je práce s aspekty ženského principu - se skupinovou dynamikou, s rozvojem empatie, s dotekem múzy - a to jak

Více

05/2016 - Doubrava

05/2016 - Doubrava že mnoha lidem není lhostejné, v  jakém prostředí žijí. Zvláštní poděkování si zaslouží pan Milan Pěchovič, který jakožto předseda místního spolku myslivců, velice pomohl při organizaci likvidace o...

Více

Zpravodaj města Písku - květen 2015

Zpravodaj města Písku - květen 2015 květen 2015 • Ročník XVIII. • 14.700 výtisků • www.mesto–pisek.cz • distribuce zdarma do schránek

Více

IRIS 2 - ZOO Plzeň

IRIS 2 - ZOO Plzeň hlavním cílem je spolupráce při ochraně životního prostředí. Plzeňský kraj je od loňského roku prozatím jediným zástupcem České republiky v  této organizaci. Jeho reprezentantem je radní pro životn...

Více

PROSINEC 2014 Vyšlo 25. 11. 2014

PROSINEC 2014 Vyšlo 25. 11. 2014 Místostarosta Jiří Hořánek má cíle seřazené jasně: „Určitě jednou z prvních věcí bude snížení životních nákladů občanů. Chceme snížit poplatky ze psů a za odpad.” Zatím ovšem není jasné, kde se na ...

Více

Seznam filmů na výběr – LETNÍ KINO 2016

Seznam filmů na výběr – LETNÍ KINO 2016 do amerického olympijského týmu na hry v Berlíně v roce 1936, kde jako běžec ohromil i Hitlera. O pár let později ohromoval jeho spojence jako člen posádky amerického bombardéru operujícího v jižní...

Více