Národní týden manželství

Komentáře

Transkript

Národní týden manželství
partneři
iniciativy
Národní
týden
manželství
Společnosti
ACER — Asociace Center
pro rodinu
ACET (Sdružení pro péči,
vzdělání a vyučování
o AIDS)
Aperio — Společnost
pro zdravé rodičovství
Asociace manželských
a rodinných poradců
Českomoravská asociace
Klubů dvojčat a vícerčat
Etické fórum ČR
Křesťanská knihovna
Praha
Křesťanský klub
maminek
Maranatha o.s.
město Jablonec
nad Nisou
Město Třebíč
Nadace Naše dítě
Nadace Terezy Maxové
Nadační fond
Jiřiny Prekopové
Novy život – FamilyLife
Sdružení Salesiánů
spolupracovníků
Síť mateřských center
v České republice
Společnost pro podporu
rodiny
Svatba.cz
YMCA Setkání
YWAM
a další
Média
ČRo6: pořad Hovory
o vztazích
AZ Rodina.cz
Časopis Děti a my
Časopis Psychologie dnes
Křesťan Dnes
Nakladatelství
Advent-Orion
Nakladatelství
Návrat domů
evalabusova.cz
Trans World Radio
TV Noe
Týdenník Naše rodina
NTM také podpořili:
předsedkyně Stálé
komise pro rodinu
a rovné příležitosti
PSP ČR Helena
Langšádlová
Česká evangelikální
aliance
Ekumenická rada
církví v ČR
Věrnost není slabost
Národní
týden
manželství
Kontakty
Adresa
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I-Staré Město
Dobré
manželství není
samozřejmost
5. ročník
Národní
týden
manželství
2011
Koordinátor NTM
Petr Činčala, PhD.
mobil: 777 815 481
e-mail: [email protected]
Tiskový mluvčí NTM
RNDr. Jan Frolík
mobil: 602 200 159
e-mail: [email protected]
Sponzoři projektu
Připomeňme si, že o manželství
je třeba pečovat
www.tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz
Co je týden
manželství?
Impulz k zamyšlení, jak uskutečnit sen
o hezkém vztahu na celý život
Každý rok v týdnu Valentýna (14. 2.)
je Národní týden manželství příleži­tostí
pro všechny páry zaměřit se na svůj
vztah. Valentýn je synonymem ro­
mantiky a týden manželství se jí určitě
vyhýbat nebude, stejně jako přátelství,
komunikaci, odpuštění a radosti, které
by v manželství neměly chybět.
Rádi bychom povzbudili ty, kdo se
do manželství chystají nebo už jsou
svoji, aby v tomto týdnu zvláštním
způsobem investovali do svého vztahu,
který si to určitě zaslouží. Je bláhové
si myslet, že se nám podaří vymýtit
všechny rozvody. Ale přinejmenším to
naše manželství může být bezpečným
místem, kde platí slib lásky v dobrém
i zlém, v bohatství i chudobě, kde „věr­
nost není slabost“.
Proč NTM:
Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních
předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti. Stěžejní role manželství v naší společnosti spočívá
mimo jiné v tom, že poskytuje stabilní a láskyplné prostředí k výchově dětí a jako takové potřebuje podporu.
NTM vytváří prostor, kde si můžeme připomenout,
že spokojené manželství není samozřejmost, ale vztah,
který bychom měli rozvíjet.
NTM je příležitost pro ty, jejichž cílem je pracovat
na rozvoji a kvalitě manželství v ČR. Myšlenka organizování Národního týdne manželství je iniciativa otevřená všem, kdo si myslí, že manželství je dobrá věc.
NAše cíle:
posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu za-
bývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství
motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i ve-
řejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok
podpořili důležitost manželství
propagovat programy i iniciativy zaměřené na roz-
voj manželských vztahů v České republice
Snadno se může stát,
že jeden druhého bereme
jako samozřejmost …
V současné době více než 50% prvorodiček
a cca 40% všech rodiček jsou svobodné matky.
Každé druhé manželství končí rozvodem.
47 % párů uvádí jako důvod rozvodu rozdílnost povah.
Kvůli rozvodům, kterých je každý rok více než 33
tisíc, přijde ročně o jednoho z rodičů přes 20 tisíc
dětí, které tak samy získávají negativní zkušenost
s manželstvím.
Průměrná délka trvání manželství v ČR je 13 let.
Zhruba 70 % rozvádějících se párů má děti.
Dochází k výraznému nárůstu soužití nesezdaných
párů jako alternativy manželství, přičemž četnost
rozpadu těchto vztahů je mnohem vyšší než u manželství — se všemi negativními dopady na děti těchto párů.
www.tydenmanzelstvi.cz
Věříme, že změna je možná …
NTM 2007: Dobré manželství
není samozřejmost
NTM 2008: Manželství — láska v dobrém i zlém
NTM 2009: Sliby nejsou chyby
NTM 2010: V bohatství i chudobě
„Věrnost není slabost“
Tak snadno mnozí manželé i manželky zapomenou
na slib, který si dali ve svatební den, a ze zvědavosti,
z nudy, nebo i proto, že věrnost považují za slabost, jej
poruší. Věrnost není slabost, věrnost je odvážný čin
a proto také něco stojí — znamená nezradit toho druhého, odolat pokušení, dodržet co jsme slíbili, chovat se
odpovědně ke svému partnerovi, ke svým dětem. Ale
věrnost se vyplatí.
Předseda vlády ČR Petr Nečas
k NTM 2011 napsal:
„V České republice se každoročně rozchází každé druhé
manželství. Je to smutná statistika. Rozvod je u nás
vnímán jako běžná součást života. Tak alespoň vypadá
současný obraz manželství, jak je vnímán širokou veřejností a médii.
Žijeme přes dvacet let ve svobodě a nikdo nás již nenutí, abychom museli uzavírat manželství. Je to na každém z nás, jak se rozhodne naložit se svým životem
a co komu sňatek přináší. Je ale nad slunce jasné, že
v manželství se rodí daleko více dětí než u nesezdaných
dvojic. Manželství vytváří podmínky pro navázání stabilních vztahů mezi mužem a ženou, i mezi rodiči a dětmi, o nichž se všelijakým partnerským dvojicím může
jen zdát. Platilo, platí a bude platit i nadále, že manželství a rodina je elementární institucí společnosti. Je to
systémový prvek na celém světě a z tohoto pohledu jej
musíme chránit.
Proto podporuji jako politik všechny kroky, které povedou ke zvýhodňování manželských svazků, k jejich
rozvoji a udržení. Politici by neměli lidem radit, jak
mají žít. Proto jsem rád, že občanská společnost aktivně
hledá způsoby, jak veřejnost informovat o výhodách
a smyslu uzavírání sňatků. Národní týden manželství
k tomu přispívá a já tuto snahu vítám a věřím, že aspoň
dokáže přimět tisíce lidí k tomu, aby se nad smyslem
manželství zamysleli.“