Atletický zápis pro vrhy, dálku a trojskok

Komentáře

Transkript

Atletický zápis pro vrhy, dálku a trojskok
Jméno a pfiíjmení
Pfiíslu‰nost
âíslo Konznaãky trolka
Poznámka: Vítr, náãiní, vylouãení (kdo, proã) atd.:
vrh koulí
hod diskem - kladivem*
hod o‰tûpem
SoutûÏ: skok do dálky - trojskok*
1. pokus 2. pokus 3. pokus
Pofiadí
po 3. pokusu
4. pokus 5. pokus 6. pokus
(Pfiesáhne-li pfii skoku do dálky a trojskoku prÛmûrná síla vûtru rychlost 2 m/s-1,
vyznaãí se u v˘konu znaãka V)
Platn˘ rekord
Prostfiední silnûji oznaãenou rubriku pouÏij k urãení pofiadí závodníkÛ pro dal‰í tfii pokusy. Platné rekordy vyplní pofiadatel.
Start.
ãíslo
Rok
nar.
Kategorie:
Pofiadatel:
Limit:
Datum:
Místo:
Název závodÛ:
V˘kon
Hlavní rozhodãí:
Vrchník:
KR-P-202
* Nehodící se ‰krtni!
Umístûní
kg
kg
g
Zapisovatel:
Rozhodãí:
âESK¯ ATLETICK¯ SVAZ
U jména rozhodãího uveì vÏdy i ãíslo prÛkazu rozhodãího.

Podobné dokumenty

Pravidla atletických soutěží ČASPV - RC Brno

Pravidla atletických soutěží ČASPV - RC Brno zaznamenávají pokusy a výsledky podle pokynů vrchníka. Zápis se píše průpisem obyčejnou nebo kuličkovou tužkou. • Rozhodčí setrvá celou dobu soutěže na určeném místě. Soustředí se na svěřenou funkc...

Více

Doslov (Michal Šotek)

Doslov (Michal Šotek) Pravideln˘ ãtenáfi této edice se s dramatick˘m textem sira Toma Stopparda (* 1937) nesetkává poprvé. KniÏní fiadu divadelních pfiekladÛ Pavla Dominika otevírala roku 2012 hra Vynález lásky, v âechách ...

Více

Pravidla Inline hokeje - Česká asociace inline hokeje

Pravidla Inline hokeje - Česká asociace inline hokeje kter˘ vstupuje nebo opou‰tí hrací plochu, bude pukem zasaÏen náhodou Ïádn˘ trest se neudûlí a hra se nepfieru‰í. (f) Pokud brankáfi opustí branku a pokraãuje k hráãské lavici kvÛli stfiídání, tak náhr...

Více

1 PRAVIDLAATLETIKY Pravidla IAAF ve znění příručky Competition

1 PRAVIDLAATLETIKY Pravidla IAAF ve znění příručky Competition POZN. 2 : V nepřítomnosti vrchního rozhodčího spolupracuje ITO s příslušným vrchníkem. 2. Při soutěžích v přespolních bězích, bězích na silnici a bězích do vrchu, jmenovaný mezinárodní činovník (IC...

Více

Pravidla atletiky 2016-2017

Pravidla atletiky 2016-2017 f) určí kvalifikační limity pro soutěže v poli a jak se bude postupovat z kvalifikačních kol v běžeckých soutěžích; g) organizují kvalifikační kola a skupiny pro soutěže ve vícebojích; h) při soutě...

Více

Mens Sports č.33 Dobříš

Mens Sports č.33 Dobříš t˘mÛ, které se mezi sebou utkaly na krat‰í trase. Jak uÏ je u GALAXY SÉRIE dobr˘m zvykem, nechybûly ani na této akci stánky s cyklistick˘mi potfiebami, obãerstvení, a ani doprovodn˘ program, kter˘ j...

Více

zde

zde Kdo je vrchní rozhodčí, a jaká je jeho pracovní náplň? Vrchní rozhodčí jsou určeni pro jednotlivé skupiny disciplín: Vrchní rozhodčí soutěží na dráze, VR pro soutěže v poli, VR pro víceboje, VR pro...

Více