Básné:

Komentáře

Transkript

Básné:
Básné:
«y
púvodní:
Bednáf Kamü: Tajemstvi krásy
Zpév
Nadéje
Blatn'^ Ivan: Pozdrav, na Slovensko
t
Bonn HcmuS: Hudbé
Malíf
Trojzvuk
zalm
Bureé Miroslav: Na stary motiv
Mé Óechy
Dosko&il Karel: Chléb a vino
-Hutías Frantisek: Deset ran egyptsk:^ch
Stínohra
Mobilisace
Hanus Stanislav: Misto dtkü
Holán Vladimír: Eidolon
Z cyklu Odpovéd' Francii
Hora Josef: V nebezpeCí
1938
Jahoda Ota: Oddanost
Jelínek Ivan: Lesk
Kainar Josef: Stará, chrámová pisen
Kapoun Karel: Jsi krásnéjsí
Vyznání
Klan JiH: Pfed spaním
Kowedw^ Bobert: Quijot
Prostota
Oeisteo
Motycka Vladimír: Hranice
Nechvátál Frantiéek: Nedélni odpoledne
Prodaná nevésta
Nnha Jan: Pfijde§-li
Orten Jifí: Pergamen
Pojd' k oknu
Pilaf Jan: Strom v zahradé
b)
116
360
408
359
117
362
24—25
117
405—406
207
412
208
23—^24
205
401—405
406
26
358—359
25—^26
353
411
410
209
363
208—^209
118
207
409
411
361
205—206
407—408
118—119
119
361—362
120
pfeloáené:
Ady Endre: ótyfi, pét Mad'arü se sejde (pfel. K. Bednáf a O. Dénes)
Komu já polibek dám (pfel. K. Bednáf a O. Dénes) .
Osud mad'arského stromu (pfel. K. Bednáf a O. Dénes)
Potfebujeme Moháá (pfel. K. Bednáf a O. Dénes) .
Pfíbuzn:y smrti (pfel. K. Bednáf a O. Dénes)
ApoUinaire Guillaume: Soumrak (pfel. H. Jelínek)
d'Aubigné, Agrippa: Muka zatracencü (pfel. E. A. Saudek)
Baudelaire Charles: Smrt milencü (pfel. H. Jelínek) .
Calderón de la Barca Pedro: Sonet (pfel. E. A. Saudek) .
Corneille Pierre: Hymnus Polyeuctftv (pfel. O. Fischer) .
Darío Rubén: Modlitba k éílenému rytífi (pfel. O. Nechvátál)
Donne John: Hymna k Bohu a Otci (pfel. E. A. Saudek) .
Twícknamská zahrada (pfel. E. A. Saudek)
. . . .
Elüard Paul: K pülnoci (pfel. H. Jelínek)
Úryphius Andreas: N a konec (pfel. E. A. Saudek)
. . .
GuiUéH Jorge: Pahorky (pfel. V. H d a n )
266—267
269
267
268
268—269
167
317—319
163
322
319-—320
61
314—315
315—316
169
313—314
70
Chjory Beszó: Jakási zpovéd' (pfel. K. Bednáf a O. Dénes)
. .
V. HoffmannswaZdau Christian Hoffmami: Lidsk;y^ áivot (pfel. E. A.
Saudek)
Illyés Gyula: Bledá áena v malém pokoji (pfel. K, Bednáf a O.
Dénes)
Jacob Max: Smrt nevésty (pfel. H. Jelínek)
Jiménez Juan Ramón: Podzinmí déSt (pfel. P . Halas) . . . .
József Attila: Mama (pfel. K. Bednáf a O. Dénes)
Klaj Johann: Vodotrysk (pfel. E. A. Saudek)
Lórca Federico García: Romance o limé (pfel. V. Motyéka) .
Machado Antonio: Konec otcovrahú (pfel. F . Neclivátal) . . .
Pérez de Ayala Ramón: Láska (pfel. S. Kadlec)
Rimbaud Artur: Vyjevení (pfel. H. Jelínek)
Shelléy Percy B.: oda n a západní vítr (pfel. E. A. Saudek)
. .
Superviene Jules: Pod mofem (pfel. H. Jelínek)
Szabó Lórinc: Zebfiñák jel méstem (pfel. K. Bednáf a O. Dénes) .
Tasso Torquatto: Mé pañí (pfel. J. Vrchlick^)
-Teresa JeS^éova: Ustnírám áe neumírám (pfel. E. A. Saudek) . .
Touiet J. P.: Faust je v komnaté smuten a sám (pfel. H. Jelínek)
de Unamuno Miguel: Krása (pfel. F . Nechvátál)
del Valle-Inclán Rwmón: Zloéin v Medinice (pfel. H. Jelínek) . .
Vaugham, Henry: Cesta 2 ^ t (pfel. E. A. Saudek)
Verlaine Paul: Pisen podzimní (pfel. H. Jelínek)
Weckherlin, Georg Rudolf: Rondeau (pfel. E. A. Saudek) . . .
2ivot a smrt (pfel. E. A. Saudek)
272—273
311—312
270—271
168
68
272
314
69—70
65—67
67—68
164—165
426—429
168—^169
271
320
321
166—167
61—63
63—65
316—317
164
312—^313
313
Kritické stati a úvahy:
Bednáf Kamil: Projev k situaci nejmladáí éeské poesie
. .
Burian E. F.: J a k vidím deské lidové baroko a pro6 je m a m rád .
Tudy cesta nevede
Capek Josef: Magismus na poCátcích uméní
Cem.'Q Václav: Baroko a romantismus
Gobineau, prorok rasismu
Kniha o Ceském baroku katolickém
^^^
Krátká zpovéd' starych básnikü o svobodé
\ ^ Myslenka hrdinské osobnosti u F . X. éaJdy a otázka jeho du^
chovni podstaty
N a rozcestí
Nékolik poznámek k Nezvalové surrealistické poesii . . . .
Nékolik poznámek k Nezvalové surrealistické prose . . . .
Vylet na periferii védy
Dénes Ondfej: Modemi mad'arská lyrika
.
Fischer Otokar: O literámích porotách
Herbart Pirre: O svobodé básnické tvorby a viTX)bé socialistického
realismu v Rusku
Chorváth, Michal: Dvadsat' rokov slovenskej poezie . . . .
Kultúme glosy k slovenskému autonomizmu
Jirát Vojtéch: Baroknl divadlo a dneSek
Literát a déjiny
Za Otokarem Fischerem
K, M.: Ad vocem pfíátí politické a ideologické situace . . . .
Kovárna Frantisek: Náá v;^vamy barok
Kvapil J. S.: Pohled na literámí Rumunsko
Mathesius Bohwmil: Líe prohry
Na strá2!
Tfi knihy o divadle
ü v a h a jubilejní
120—121
323—333
71—74
100—105
105—115
388—401
302—311
1—^9
145—156
354—358
51—60
253—262
209—214
262—^266
19—23
121—127
195—205
413—419
333—341
27—33
157—^163
385—386
342—349
225—228
386—388
193—195
173—177
49—51
Matouá Zdenék: Prosa Heinricha Manna
Navrátü Václav: O patetick^ch nacionalismech
Sekularisace hrdinstvl
Novák Arne: Zapas o óeské baroko
Patoóka Jan: MySlenka vzdélanosti a její dneSní aktuálnost .
Píéa A, M.: K v ^ o j i naSí lyriky
Rüéiczka Karel: Francouzská krásná prosa poslední chvíle . .
Trojif F.: BojiSté Evropy
Vanéura Zdenék: Literámí Anglie
Anketa o programu kultumích institucí k dvacítiletí republiky
419—426
363—369
13—19
289—301
. 241—253
97—100
.
75—80
9—^13
170—173
. 229—232
283—284
Prñhledy:
OA) D o n o v é
poesie:
Bonn H.: O O. Fischerovi (Poslední básné)
Óemy V.: O L. óivmém (Hlavice sloupü)
O R. Davidovi (Sto s o n e t ü . . . )
O F . Gotüiebovi (Vzkaz)
O P . Hrubinovi (Zemé po polednách)
O K. Kapoimovi (Neviditelná polnice)
O F . Nechvátalovi (Magnetová hora)
O J. Taufrovi (Roentgenogramy)
O. V. Kripnerovi (Svéty beze jména)
O J. Brozovi (áalující radost)
O K. Bochofákovi (21ue a vino)
O V. Nezvalovi (Matka Nadéje)
Novák B.: O B. Beneáové (Veráe)
PolOM B.: O J. Seifertovi (Osm dní)
O J. Zahradníókovi (Pozdravení slimci)
Polák K.: O Saudkové pfekladu Shakespearova Snu noci svatojanské
b)
374
372—374
80—85
371—372
85—86
370—371
86—87
214—215
215—216
216—217
217
214—220
220—224
90—91
88—^90
374—379
Donovéprosy:
Óemy V.: O K. óapkovi (První parta)
O J. Durychovi (Masopust)
O E. Hostovském (Düm bez pana)
O E, Hostovském (Tfi starci)
O J. Johnovi (Rajsk;^ oetrov)
O V. Nezvalovi (Praásky chodec)
O F . Skácelíkovi (Architekt Malota)
Novák B.: O K. Hadrbolcovi (PtaCí vrch)
O Iv. Olbrachtovi (Bratr Zak)
Polák K.: O J. Cepovi (Modrá a zlatá)
O M. Majerové (Havífská balada)
H M. Pujmanové (Lidé na kfiáovatce)
O A. M. Tilschové (U modrého kohouta)
Bup J.: O B. Kliékovi (Na vinici Páné)
O J. Morávkovi (Jediná cesta)
O V. VanCurovi (Rodina Horvatova)
cj D o n o v é
37—39
177—^179
33—37
454—456
446—448
437—440
429—434
451—454
442—444
179—182
435—437
39—42
42—44
444—446
440—442
448—450
esejistiky:
Cern^ V.: O F . X. éaldovi (Studie literámé historické a kritické)
O K. Teigeovi (Surrealismus proti proudu)
O B. Václavkovi (Spoleííenské vliyy v áivoté a díle K. H,
Máchy)
127—133
280—283
277—280
JiMt V.: O O. Fischerovi (Slovo a svét) .
.
* .
Kóváamí. F.: O J. Capkovi (Uméní pflrodních náfodü) .
.
.
.
.
.
. 134—139
273—277
Poznámky:
M&dfuíf K.: Láska a smrt
351Í—3é^
bfh: Básnická parafráze
286
Cistka St. K. Neumanna
•
94-^95
ététe slovníky?
188—189
etyficetosm americk^ch nakla^datelü
189
Dlouho a stateéné
46—47
HaSek — rusky feuiUetonista . . .
240
Literámí couéismus
96
Pétasedmdesáti let Konstantina Stanislavského
189
Pronikáni sovétské literatury na zapad
288
PfíCiny a následky
48
—ftGBá&aiení s Rakouskem
240
Veronálem a svítiplynem
238
Cajus: Durychüv Masopust
185—^187
¿Jeí-íi^ V.: Fedor Soldán et Cié
18S—185
O. Levy kritisuje püvodnost mého eseje o básnickém baroku
189—192
V. Jirát: Chudinky cizí slova
465—467
K. M.: Prancouz k Némc€im
192
Poznámka programová
460
Kultumí vyména
468
Kaj: Drahokamy ápatné brouSené
46
Kúne&ivQ R.: Pfipomínka 6es. obrození
461
Jeáté k útokúm na Masaryka
46&
Kovárna F.: Kniha o architektufe .
236—^238
Péstování üusí
47—48
Pfípad nikoliv ojedinél^
95—96
Máthé^ius B.: Bezdétn^r genius
Sl^—92
etyficet let boje o dramatika
464—465
Fischer a divadlo
183
Kolem jubilea
142
Národní divadlo ^
232-^233
Povéra originality
. .
44—46
Vzpoura materiálu
142—144
Ndvrátíl V.: fteé k obCánkovi
285—286
Zafazenost
i . 139—140
O mfetody v kritice minulosti
461
Navrátil V. a Patoóka J.: Pfed rokem z e m f e l . . . .
. 34^—550
Patoéká J.: ü v a h a o porááce
380—382
-rna: Dovétek k poznánoice o soutézích
352
Galerijní pláix
187—188
Hlasy proti vzdélancüm
460—461
Duchovédy na vedlejgí kolej?
462—463
NéCD o soutéáích a porotách
92—^94
V feCích kolem barokní v^^stavy
144
i?. / . ; CeStí a slovenStí spisovatelé v dnech krise
. .
382—384 a 457 n.
Bup Josef: Strach z prüvanu
456---457
Co si nemüáeme dovolit
462
Loyalitu k hodnoté!
467—468
Sulán B.: Mad'arské hlasy o eeské kultufe
234—236
v6.: Biblické „Podle skutkü poznáte j e . . . "
239—240
Kriticky^ nirav v óechách
140 a 142
ICritick;!^ t^den vidén^ z ciziny
. . . . , . . < .
286 a 288
Má Francie
. . .
463
Náá pfíznivec a ctitel
Nezapomnéli jsme
Unamuno a faáismus
Zeman F. K.: Modemi nakladatel
96
48
92
185
Kresby:
Bidlo F.: óurila S. K. Neumannovíc
E. F . Burian v rouáe barokním
Evropa
Váleéná kronika
Vliv samostatnosti na sociální poméry éeski^ch básnikü .
Zdenék Nejedl^
óapek J.: 1938
.
45
351
235
287
141
93
381
Básné:
a>>püvodní:
Bednáf Kamil: Dobr:p- ólovék jeSté áije
Strach
Zjevení s v a t é h o J a n a
Biebl Konstantin:
N a skle dvefí
Blatn'á Ivan: Mléko poesie
Slimeení pisen
Stopa ranní krüpéje
Bochofák
Klement:
Chvíle
J e d n o h o dne
Cassius:
Slunovrat
Halas Frantistk:
C h v á l a „ N a á í p a ñ í Boáeny N é m c o v é "
Nezreziví
—Poéasy
.
Tfi détské hádanky
Holán Vladimír:
Noc (Z nové b á s n é Sen)
Ze „Zpevu t f í k r á l o v é h o " : Cást v é t y V
Hora Josef: N e s á m .
.
. •.
. '
Z básné J a n houslista
Jelínek Ivan: P r o b u z e n í
Kadlec Svatopluk:
Prázdno
Kapoun Karel: Díte s m i n c í
Matka
Tfetí
Kohout Josef: U p r o s t f e d véCnosti
.
. . .
.
.
Koneón'Q Bobert: Vítání
Kriebel Zdenék:
Hubené jaro
Oda
Mikulásek
Oldfich: Lástopad
Nevím
Nechvátál
Frantisek:
U hrobu Máchova
Orten JiH: B á s e ñ k a m e n e
Vidéní
Z t r a c e n á véc
Spálenka
Antonín:
N a hfbitové
Stehlík Ladislav:
M a m j e á t é p l n é oói z á f í
Taufer Jifí: N é k d e v dálce k o h o u t
Torneé Jan M.: Sonet
Sonet
Tomíóek
Bohuslav:
Minee poesie
Závada Vilém: C e s t a n a p r a n ^
Kavalkáda
bj
,
.
.
.
.
19—21
218—219
345—346
340—341
17—18
342—344
217—218
18—^19
346—347
11—12
433—435
19
107—110
338—339
215—217
115—116
9—10
337—338
112
18
341—342
222—223
111—112
110—111
225
15—16
220—222
114—115
344—345
223—224
347—348
219—220
113
226
16—17
12—15
112—113
349
224—225
10—11
339—340
pfeloáené:
Boréoé Kumjatskij
Julij: H u c u l s k o (pfel. A. H a r ü )
. . . .
Blomberg
Erik: M a t k a (pfel. F . B r a n i s l a v )
Doboé Vasilij V.: T r e m b i t a (pfel. A. H a r Ü )
. . . . .
Galuszka
J. A.: V e l k ^ p ü s t (pfel. J . Z á v a d a ) .
.
.
.
.
.
Góngora y Argote Louis de: Z „ B á j e o Akidovi a G a l a t e i i " (pfel.
V. H o l á n )
Gradfiik Alojz: Poslední h o s t (pfel. J . H o r a )
Gruden Igo: Silvestrovsky p f í p i t e k (pfel. J . H o r a )
.
.
.
.
Gullberg Hjalmar:
Oéi m u á e (pfel. F . B r a n i s l a v ) .
.
,
.
.
'
59
302
63
164
409—412
400—401
399-—400
305
Jaro Miran: Vády, nékdo opouStí-li n á s . . . (pfel. K. Bednáf a O.
Berkopec)
Kasprouñcz Jan: Kdyá mne soumrak obklopí (pfel. J. Závada) .
Kocbek Edvard: Z cyklu Zemé (pfel. K. Bednáf a O. Berkopec) .
Kolos Ivan: Müj rod (pfel. A Hartl)
Lundkmst Artur: Hlinéná flétna (pfel. F. Branislav) . . . .
Macha Karel Hynek: Bez nadpisu (pfel. J. Ort)
Mé pfání (pfel. J. Ort)
U hrobu pfátel mych (pfel. J. Ort) . . . . .
. . .
Malm,berg Bertil: Po letech (pfel. F. Branislav)
. .
. . .
Michelangelo Buonarotti: J a k ^ to pilník árayy (pfel. J. Baborová)
Jiz óeká zemé na díl, jená je z jílu (pfel. J. Baborová)
. .
fteka (pfel. J. Baborová)
Stance o gigantu (pfel. J. Baborová)
Vlast (pfel. J. Baborová)
Patru,s Andrej: Pisen o osudu (pfel. A. Hartl)
. . . . .
Pogaónik Jo&e: Romance o áalu (pfel. K. Bednáf a O. Berkopec)
Potuénjak Fedir: Tajemné veéery (pfel. A. Hartl)
Ziéko Mílcold: Se srdcem zpívajícím (pfel. A. Hartl) . . . .
Seliékar Tone: Müj otee (pfel. K. Bednáf a O. Berkopec)
. .
Staff Leopold: Pohfeb (pfel. J. Závada)
Bilfverstolpe Gunnar M.: Pisen cvrékü (pfel. F. Branislav) . .
Soedergran Edith: Den c h l a d n e . . . (pfel. F . Brajüslav) . . .
ZegadTowicz Emil: Balada o sadafi (pfel. J. Závada) . . . .
Zoreslav: Metamorfosa (pfel. A. Hartl)
401
160—161
403
62
304
280
278—279
279—280
304
362
365—366
362
363—364
363
63—64
403
60—61
61—62
402—403
162—163
303
303
161—162
60
kritické statl a úvahy:
Baborová Jana: Rada óeské literatufe roku 1835 . . . . .'
Vyroéí éinu (Vrchlick^ a Michelangelo)
Berkopec Otón: Souéasná miada slovinská poesie
Blomberg Erik: Modemi gvédská lyrika (pfel. F. Branislav) . .
Chorváth Michal: Myslitel' Martin Rázus . . . . . . .
óerní^ Václav: JeSté o básnicích ve dnech krise a jeáté k básníküm
K zam^Slenému sluGování a omezování kultumích orgájiü .
Macha, baroko a mnoho jin:^ch vécí zábavn^ch . . . . .
Osobnost a dílo
Paradox o umélecké upfímnosti
Poslední óapkovo tvüréí období a jeho demjokratick;^ humanismus
Za Jifim Mahenem
Hartl Antonín: Soudobé báisnictví na Karpatské Ukrajiné . . .
Jirát Vojtéch: O klasicismu, zvláSté pak o klasicismu éeském . .
Problémy dneáního némeckého dramatu
John Jaromír: Nedovedli jsme pr^ pochopit mentalitu
Koneón^ Bobert: Nékolik slov k otázce galda-Masaryk .
Kovárna Frantiéek: O smysl tradice
Uméní národní a uméní lidové
Mathesius Bohumil: Cesta k velikosti .
Foft-Chabrol, Kaxle Capku!
Idealista a pathetik
Navrátil Václav: Nékolik aforismü k düu Bfezinovu . . . .
Ukfiáováni élovéka
.
. . . ;
Ort Jan: Máchova tmchlorouSka
Zrození éeské dikce opemí
Ortega y Gasset José: Tfi stránky z El tema de nuestro tiempo
(pfel. vC.)
Patoóka Jan: áiivotní rovnováha a áivotní amplituda . . . .
458-^=440^
355—362
396—399
295—302
196—^202
1—5
193—195
366—372
281—294
389—396
49—56
228—^231
56—58
306—314
231—237
5—9
243—249
97—101
314—321
145—146
24r-27
435—437
157'—160
64—69
202—208
147—157
22—24
101—106
Polák Karel: Literatura a dneSek . . . . .
. . .
PraMk Albert: Co délat
Pujman Ferdinand: NauCení z omamentu
Pujmanová Marie: Karolina SvéUá a dneání étenáfka . . . .
Bu&iczka Karel: Jean Racine
Svróek J. B.: O novou organisaci museí a galerií, hlavné pro>
vlnciálních
. /.,
|.
Václavek Bedfich: Funkce lidové poesie v 6eském v:^oji literámím
Zich Otakar: V:^konné uméní a éeská hudba
385—389
273—276
404—409
276—278
441-^47
237—242
349—355
209—215
Pr&iiledy:
a) d o n o v é
poesie:
Chorváth M.: O R. Fabrym (Vodné hodiny hodSny piesoéné)
^ ir.; O s M r c e „Básné rohiíkü" (uspof. J. Carek) . . .
O K. Bednáfovi (Milenka modf)
O J. Broáovi (Tvá zafe)
O R. Davidovi (Sedmdesát h&sní z podsvétí) . . . . .
O F. Halasovi (Torso nadéje)
O V. Holanovi (;Záfí 1938)
O V. Holanovi (Sen)
O J. Horovi (Zpév rodné zemi)
O I. Jelínkovi (Kudy)
O K.Jílkovi (Cítanka jaro)
O M. Pujmanové (Zpévník) . . .
O O. Nouzovi (Rozmluvy pfes plot)
O R. Urbánkovi (Jitfenka smutku)
Dedinsky M.: O V. Beniakovi (Bukvica)
O E. B. Lukáéovi (Moloch)
Kohout J.: O F. Koáíkovi (Cesta k lidem)
O Z. Krieblovi (Prouténá pístala)
O J. Nohovi (Dvanáct májü)
O F. Schloglovi-Merzinovi (Ale z í t r a . . . )
O J. Suchánkovi (Na konci zemé)
O L, Urbanovi (Opodál)
O J. ZatloukaJovi (Zrazená zemé) . .
O Zpévech staré Cíny (pfel. B. Mathesius)
O O. 2iákovi (Zem, nejkrásnéjéí hvézda)
. . .
kp.: O I. J. Kouáovi (V;^kfik z domu anutku)
O F. Ungrovi (Marina)
Novák B.: O Z. Spilkovi (Jenom ¿al)
O J. Trojanovi (Veéery v deáti)
O F. Velkoborském (Ruka na jílci)
Polák K.: O. J. Kolmanovi Cassiovi (Zelezná koSile) . . .
O L. Stehlíkovi (Kofeny)
Polan B.: O J. Carkovi (Svatozáf)
O M. Hlávkovi (Rano vítézné)
O J. Kolmanovi Cassiovi (Hromnice hofí)
O J. Seifertovi (Zhasnéte svéüa)
b) d o n o v é
.
.
41—43
327—329
131—133
460
.
122
31—35
27—30
321—323
30—31
323—327
458
129—131
, . 459—460
.
460
136—138
134—136
118
119—120
121
117
226—^227
227—^228
120—^121
228
.
118—119
133—134
,
134
415—417
126—127
127
.
38—40
127—129
122—124
372—375
413—415
35—38
.
proay:
Cern^ V.: O K. Capkovi (Zivot a dílo sküadateie Foltyna) .
O J. Horovi (Dech na skle)
O F. Koáikovi (Nejvétáí z pierotü)
. 178—182
70—^73
447—455
Jirát V.: O J. Mafánkovi (Barbar Vok)
O J. Humbergrovi (Petr Brandl)
Novák B.: O J. Cepovi (Pfíbuzenstvo)
O V. Proküpkovi (Ztracená zemé)
Polák K.: O K. J. BeneSovi (Kouzelny düm)
O J. Havlíékovi (Ta tfetí)
O B. Klidkovi (Nüá na srdci)
O K. Konrádoyi (Postele bez nebes)
O Z. Némeékovi (üábel mluví Spanélsky)
O K. Novém (Tfetí vétev)
O K. Poláékovi (Vyprodáno)
Bup J.: O E. Formanové (Poraáeny)
O V. Neffovi (Büh zbyteenosti)
O K. Novém (Za hlasem domova)
O V. Rezáóovi (Slepá uliéka)
73—75
254—256
75—77
187—189
375—378
252—254
185—187
329—331
455—457
182—183
249—252
419—422
256—259
457—458
183—185
cydonovéesejistiky:
Cerny V.: O F. Peroutkovi (Osobnost, chaos a zlozvyky) . .
172—178
O sbomiku „Na pamét P. X. galdy"
165—172
O Vyboru z kritické prosy F. X. galdy (uspof. F. Chudoba)
417—419
Jirát V.: O M. Ruttovi (Mohyly s vavfínem)
378—382
Kp.: O Z. Kalistovi (Bohuslav Balbín)
382—384
Polák K.: O V. Bitnarovi (Postavy a problémy éeského baroku
literámího)
.
.
. . ^
259—261
O sbomiku „Torso a tajemstvi Máchova díla"
77—90
Poznámky:
Bed.: Ücta k tiSténému slovu
Bednáf K.: Laická poznámka o jedné literámí revisi . . . .
Poznámka o „dneSku", „skuteenosti" a ..éeSstvi" v poesii
bm.: Lidové divadlo
Bogatyrev P.: Ceské pemíky
Chlum J.: Mezi politikou a kulturou
Cern^ V.: Kruh spisovatelü okolo K. M
Shelleyüv AUastor éesky
dn.: ülMuzy
Dvofák J.: SlovenStí evangelíci a bibliétina . . .
. .
Janda K.: Herecky osud a diyadelní kritika
Jirát V.: Dvojí nepathetiénost
Nad Kovámovou kníákou o „Ceské stfízlivosti a éeském pathosu"
Otázka éeské inteligence
Upraven:^ Holeéek
jép.: Cetba pamétí
DneSek a ideály .
K psychologii epitheta
Kultumí rubriky v denním tisku
O fuSpvání antologlckém 6i pfíruékovém
O pocitu odpovédnosti a o vémosti prograinüm
. . . .
K. M.: Cetii jsme v denním tisku
Dopis z kruhu Aktivistü
Karel Capek
Kaj.: Posmrtnír osud básníküv
kb.: Nékolik maUS^cb. poznámek ó éeské knize . . . . . .
Konecn^ R.: Poesie strááná a bojovná
. .
. . . .
Uméní pro déti
-. • . . . .
. . .
432
336
268—270
270
270—271
261—262
44—45
462—464
429
425—426
266—267
90—91
422—424
461—462
264—265
384
430-4:31
191
94
142—'144
140
331—332
426—427
48
93—94
427—428
92—93
428—429
Kp: Nové Erbenovy pohádky
2ivot Boáeny Némcové
.^
Navrátil V.: Ceské komonitorium
Patoóka J.: Filosofie v dneání situaci
Polák K.: Macha, barok a osvícenství
Máchüv návrat
. '.
Praéák A.: Na útok v Akordu
Pujmanová M.: Sedmero mistrovskych ctnosti K. Capka .
Red.: Upozoméní k obsahu 7. Cisla K. M
—rna: Aláüv gpalíéek
Básníka „Naáich" Josefa HoleCka
Chrám znovuzrození
K pfíruékám o uméleckém prümyslu
Kníáka o maJífi Tittelbachovi
Nad knihou „Aláovych pohádek"
Nova knihovna „Svazky"
-O—fitótní regulaéní komisi
O urbanistickou studijní kanceláf
Prameny
Pfehlídkou éeské uméleckohistorické práce
Rozdíly duSí
Slova a myslení
Studii o renesanci
„Svazky"
Z mladych let Karla Skréty
Skoumal A.: Dopis anglickému literámímu kritikovi J. Middletonu
Murrymu
Bup J.: LetoSní anketa L. N
Role Sparty a role Athén
V. C: Poznámka redakéní
ve.: Dopisy vyménéné galdou a Bfezinou
„Chercheurs d'aübis"
Kratochvilná historie o hrdinství znovimalezeném . . . .
Z.: Ceátina a CetkStina
Zeman F. K.: Hronov a kritika
140—141
142
272
47
334
265—266
424—425
43—44
431
268
190—191
96
431—432
46
427
332—333
48
94—95
429—430
139—140
191—192
262—264
144
384
45—46
95—96
464
267—268
189—190
334—335
141—142
333—334
335
335—336
Rresba:
Capek J.: Bez názvu
263
Básné:
a^ p ü v o d n í :
Bednáf Jaroslav: Kfest
Bednáf Kamil: Fragment z „Erynií"
Nevlídné verSe
Véci
Blatn^ Ivan: Romance
Povétroñ
Bochofák Klement: Düvémé (G. V.)
FrantiSkova pisen
Na podzim
Za cenu krve
BroS Josef: Pisen
Bureé Miloslav: Vy dny jamí
Z „Písné na Justina Michla"
Civrn^ Lumír: Baladické torso
Romance
Rytinka s Lancknechtem
Daniel Jifí: VerSe
KoSík s ovocem
Véci
Halas Frantiéek: Pfed usnutím
Pfípravce soudü
1940
Hiréal Josef: Kolovrat
Hora Josef: Uprostfed cesty
Jakub Jifí: Budoucí
JíUk Karel: Báseñ
Dívka a strom
Kainar Josef: Gesto ze Shakespeara
Kapoun Karel: Rozsvícená okna (úryvek)
Nemohu-li víc
Klan Jifí: Taková tma
Kohout Josef: Noktumo
Koneón^ Bobert: Z éesk^ch luhü a hájü
Kriebel Zdenék: V horách
. . . vpfed
Maéek Jifí: Rybníku v rodné krajiné
Mikuláéek Oldfich: Ty oCi
Nechvátál Frantiéek: Podveéer
Nesládek Lubor: Nálada
Probuzení
Palivec Josef: Z chystané básnické skladby (závér)
Pazourek Vladimír: Májová
Pilaf Jwn: Vzdálené mésto
Smetana Jaroslav: Aá
Bajner Donát: Báseñ
Strach
Tomeé Jan M.: Hrob Stéphana Mallarméa
Náert k básni
Nausikaa
Setkání
Valja Jiñ: Klíée
Záwida Vilém: Méstskjr veCer
.
.
.
.
111—112
1—2
209
291—292
2—4
437
292—293
436—437
4
215—216
208—209
296—297
112—113
4—6
289—^290
213—^214
6
439
294—295
290—291
204—206
107—108
438
203—204
441
212—213
7—8
8—9
206—208
433
9—10
10—11
109—110
293—294
7
206
434
108—109
297
113—114
341—345
295—296
210—^211
216
114
440
11—12
215
294
439—440
12
110—111
&;pfelo2ené:
,Carossa Hans: Pisen o hvézdách (pfel, B. Penka)
237
Pohled pfi probuzení (pfel. B. Penka)
236—^237
George Btefan: Bez nadpisu (pfel. K. Babor)
234—235
Hesse Hermann: Hospeda tulákü (pfel. K. Babor)
235—236
Jesenin Sergej: Nad okénkem m é s í c . , . (pfel. B. Mathesius) .
160
Perské motivy (pfel. B. Mathesius) .'
157—158
Pojd', m á milá, tady s e d n e m . . . (pfel. B. Mathesius)
.
160—161
Proépak usmíváá s e . . . ? (pfel. B. Mathesius)
162
Pfimhoufil uá v e é e r . . . (pfel. B. Mathesius)
162—163
Rci, s m é n á m í k u . . . (pfel. B. Mathesius)
158—159
ftíkalas, áe pr;^ S a a d i . . . (pfel. B. Mathesius)
159—160
Lermontov M.: Dívám se s bázní v 6asy pfíStí... (pfel. J. Hora) . 351—352
I nudno i teskno (pfel. J. Hora)
354—355
—Kdyá tozóefl • W T r . " ^ í e l . J. Hora)
352—353
Kozácká ukolébavka (pfel. B. Mathesius)
353—354
Na obzoru plachta b í l á . . . (pfel. B. Mathesius)
351
Sám a sám si v y j d u . . . (pfel. B. MarSanová)
355
Morgenstern Christian: Legenda (pfel. K. Babor) . . . . . 239—^240
Bilke Bainer María: Rainer Maria Rilke (pfel. B. Penka) . .
235
Schaummt Buth: Mal^ úlomek 6asu (pfel. B. Penka) . . . .
238
Scholz Wilhelm von: Nápis na studni (pfel. K. Babor)
. . 237—238
Kritické stati a úvahy:
Bednáf Kamil: Skepse a smrt v poesii Jífíhó WbTkéfá . ;-—--- r'~wr^:^WS~
Branéovsk^ Josef: O problému éasu ve filmu, próze a dramatu . 408—413
Bulcáóek Josef: Soueasn:^' stav italské prózy
313—318
Cern^ Václcuo: Boáena Némcová 1940
51—56
Kritik a generace
17—25
Lermontov, romantick^ hrdina
385—392
O problému vlivu a co s ním souvisí
297—306
Pfípad zcela zvláStní
441—447
Slovo o „Slovu k m l a d ; ^ "
193—198
Saldüv kritick;^ debut a povaha Saldova vztahu k Francii
114—121
D&n, Petr: Návrat k Absolutnu
145—^150
DlouJí^ Jaroslav: Logofág Kosmas (Nékolik typologick^ch poznámek k slohu VanCurovu)
163—167
Dostál Josef: Z nov^ch publikaci o éeské hudbé
384—385
Gabriel Zdenék: Pohled na nové pfeklady z antiky . . . .
447—452
Chlum Jan: Veda, mythus, beletrie
49—51
Chudoba F.: Shakespeare snadno a rychle (Nékolik poznámek ke
Koáíkové hfe Shakespeare)
151—157
Jirát Vojtéch: Dvé postavy z Jiráska (Empire a biedermeier 6eského méStanstva)
198—203
Majestát zákona (Náért Erbenovy podoby)
306—313
Nad knihou o CeStiné
356—359
Kovárna Frantiéek: V í v a m e uméní
393—401
Ku^era Jan: Kreslené filmo vé grotesky a vyvamá tradice v kinematografii
318—323
Lanta Josef: O kultumí spolupráci Prahy s venkovem
.
223—228
Navrátil Václav: Néco o filosofické negaci v poesii
29—32
Orel Jan: V mlhách (Pozaiámky k jednomu motivu Máchovu) . .
25—^29
Patoóka Jan: O füosofii diéjin
217—223
Polák Karel: A m e Novák, kritik a historik
.
99—107
K dneSnímu stavu íeské prózy
12—17
Strááce tradice?
337—341
Poliéensky Josef: Poznámka o ma^hiavelismu a Niccolo Machiavelim
PraMk Albert: Obhájce obhájeného
,
Pujmmiová Marie: Kritik a spisovatel (Památce Ame Nováka) .
Besler Kamill: Z básnickych osudü (K. Berdych: Dcera Jairova)
Ru&iczka Karel: Francouzsky román v letech 1938 a 1939 .
Svoboda Ludvík: F. X. Salda a divadlo
Václavek Bedfich: Kritická studie o Marii Pujmanové
. .
Vlk Bedfich: Co jsme dluáni lidové písni
Zetmm F. K.: O nutnosti rozáilasové kritiky
240—242
167—171
97—99
359—364
56—65
228—234
65—^75
346—351
121—126
Prfthledy:
a) d o n o v é
poesie:
Gern^ V.: O K, Bednáfovi (Rok. Kamenny pláé) . . . .
O K. Bieblovi (Zrcadlo noci)
O I, Blatném (Pañí Jitfenka)
O F. Halasovi (NaSe pañí Bozena Némcová)
O J. Horovi (Jan houslista)
O K. Jílkovi (Cesta k mrazu)
, .
O „Lyrice éeského obrození" (uspof. V. Jirát)
O Kfestanském uCení verSemi vyloáeném od P. Bedficha Brídela
S. J. (uspof. J. VaSica)
O A. Michnovi z Otradovic (Vánoéní muzyka. Uspof. V. Bitnar)
O P. Nechvátalovi (Bezruéüv hlas)
O V. Nezvalovi (Historicky obraz)
O V. Nezvalovi (Pét minut za méstem)
O M. Pujmanové (VerSe matefské)
O J. Seifertovi (Véjíf Boáeny Némcové)
kp: O Z. Bárovi (Sen ve stínu)
O M. z LeSehradu (Jen vira)
' . . . .
O V. Pazourkovi (Pfeáitá jara)
O Z. Skybovi (Rozhraní)
O L. Stehlíkovi (Ceské Jaro)
O J. Turaovském (Zkamenélé srdce)
Novák B.: O ftezníókovi (VysoCina)
Polák K.: O L. Jelínkovi (Libeñské hlasy)
O E. J. Poperovi (Tak i jinak. Tfi království)
O J. Rohanovi (Tep a chvéní)
O O. Stachovi (Cemá hodinka)
Polan B.: O V. Holanovi (Záhfmotí)
O J. Zatloukalovi (Promény)
O „Jamím almanachu básnickém 1940"
O K. Kapounovi (Potmé)
O O. MikuláSkovi (Mamé milování)
O J. Nohovi (Pastorale)
O L. Novomeském (Svaty za dedinou)
O V. Vokolkovi (áínéné roucho)
O V. Závadovi (Hradní véá)
.
75—78
75—78
134—136
126—128
32—35
324—326
136—137
81
248—252
75—78
75—78
173—^175
245—246
126—128
247—248
247—248
247—248
247—248
247—248
247—248
82—83
79—80
79—80
79—80
79—80
172—173
79—80
243—245
78—79
175—176
80—81
36—37
246—247
413—415
b) d o n o v é p r ó z y :
Cerny V.: O K. Capkovi (Kalendáf)
256—257
O K. Capkovi (O lidech)
415—416
O J. Drdovi (Mésteéko na dlani)
326—328
O M. HanuSovi (Na trati je mlha)
417—420
O J. Johnovi (Vojáéek Hubáéek a jeho pout' do mohamedáLnského
nebe. Topiéovo australské dobrodruáství)
38—40
O „Pfátelstvl z konce stoletl" (uspof. V. H. Braimer) .
.
88—90
O. O. F . de Waldtovi (Cfavalofeéi. Uspof. J. VaSica)
. 248—^252
Dostál J.: O E. Bassovi (Ctení o roce osma^tjrficátém)
422—424
Jirát V.: O R. Habfinovi (Jan Adam z Víckova)
83—84
O C. Jefábkovi (Legenda ztraceného véku)
252—254
O J. Mafánkovi (Romance o ZáviSovi)
367—370
O knize „Mésto vidím veliké" (uspof. V. Schwarz) . . . .
376—^378
O E. Vrchlické (Détství s Vrchlickym)
40—43
K. P.: O M. Souékové (Odkaz)
420—421
O H. Smahelové (Sedm^ den odpoéívej)
420
kp: O J. Marchovi (Zlatá v zelené)
380
Mathesius B.: O M. Fáberovi (Neklidná hranice)
129—131
Novák M.: O „Deníku Jana Kypty" (uspof. B. Pemica)
187
O L. Novákovi (Oskar Nedbal v m:i^ch vzpomínkách)
187
O L. L. áiákovi (Mistfi a íaiistfíékové)
187
TTUVOtn^ J.: o H. MSHfüVé (Mariola)
373—375
O V. Martínkovi (Stavy rachotí)
259—261
O V. Proküpkovi (Nebe nad námi)
421—422
O J. Trojajiovi (Maminka to fekla)
330—332
Polák K.: O památníku „Bezruéüv hlas"
424—426
O P. Buzkové (Pfitelkyné)
84—86
O J. Glazarové (Advent)
131—133
O F. Hamplovi (Poznamenaní)
262
O J. Havlíékovi (Helimadoe)
257—^259
OK. Kovalovi (Ceská madona)
134
O M. Majerové (Královna krásy)
87—88
O I. R. Male (Bez poéátku a konce) . . . . . „ . .^ . 3 7 1 — 3 7 2
Polák K.: O K. Schulzovi (Peníz z noclehámy)
375—376
O F . Skácelíkovi (OpustíS-li m n e . . . )
262—263
O S. gpálové (Cem^ Honzik)
86—87
O A. grámkovi (Dubrovnik — Hofká léta — Vzpoura) .
. 372—373
O V. Vanéurovi (Otarazy z déjin národa éeského)
. . . .
185—187
Bup J.: O V. Neffovi (Vyhnaní z raje)
138—139
O V. ilezáéovi (Cemé svétlo)
328—330
O M. Tilschové (Tfi kfíáe)
254—256
Vodióka F.: O „Pamétech J. V. Friée" (uspof. H. Traub) . . .
92—94
c) d o n o v é
esejistiky:
Cem^ V.: O knize „ 0 éeskou literámí kritiku"
O V. Navrátilovi (O smutku, lásce a jinych vécech) . . . .
O F . Pujmanovi (Zhudebnélá matefStina)
O F . Soldanovi (Tfi generace)
Jirát V.: O K, Praáákové (Od véerejSka k zítfku. üvahy o divadle)
O sbomiku „Vé5n^ Macha"
Kutnar F.: O J. fiustovi (Král cizinec)
Novák M.: O M. Oéadlíkovi (LibuSe. Vznik Smetanovy opery) . .
O M. Srbovi (2ivá skuteíínost)
Polák K.: O J. Fuéíkovi (Boáena Némcová bojující) . . . .
Vlk Bedfich: O P. Bogatyrevovi (Lidové divadlo éeské a slovenské)
267—^269
323—333
176—179
180—^185
378—380
452—454
90—92
179—180
266—^267
269—271
263—^266
JVa okraj doby:
Ada/mee J., Batuéek J.: Nékolik slov k debate o mladé generaci . 380—384
Baborová Jana: O éeské knize
43—45
Bed.: Poznámka mladého básníka
95—96
Bednáf K.: Bilance jedné poznámky (J. Smetana, M. T.) .
Nad verSi Bohdana Jelínka . . *
Blatn^ I.: Asonance bojuje s riymem
bv.: Otázky naSich novin
Pro éeskou kultumí aktivitu
Citpváno ze „Slováka"
Cern^ V.: Kdo je klasik?
Kdyby byl FrantiSek Nechvátál
JeSté jednou FrantiSek Koáík
Pozdé, ale pfece
Civmr^ L.: Slovo k stámoucím
Datiiel Jifí: Obrana generace
Halas F.: „§kola mistrü"
Za Michalem Káchou
Heidenreich J.: Akord dissonantní
K Polákovu eiánku o Strááci tradice
Literámí historie a pfírodní védy
Máchüv poutník
„Rozmérem originálu pfeloáil..."
Také jedno máchovské tajemstvi
jép.: Na timélecké revue
Sedesátiny Svazu éeskych knihkupcü a nakiadatelü . . .
Kaj.: Mamé voláníü
Prvni kritické vydání Maje
K. B.: Latina na naSich stfedních skolách
K. B. Osud díla J. Vrchlického
Neff V.: Epilog k „Jané Kosinové"
Novák B.: Vzomá edice
Novotn^ J.: Poznámka o dvou sbomících
Mlad^ odpovídá
Stalo se
O. B.: Nov^ slovinsk^ pfeklad Máchova „Máje"
-rna: NejmladSí pokolení hieda se
Sbératelstvl
V „Akordu"
V;ytvamá kultura resignuje
Ceské poméry
Urbánek Z.: „Dovnitf!"
V. C: Nad Oldficha Králika není polemika
Osobní poznámka k élánku o Némcové
Páni autofi tohoto pfíspévku
Také FrantiSek Koáík
Trampoty Soldanovy s dekadencí
. 188—^190
278—279
431
48
46—47
336
426—427
431—432
272—^276
459—460
285—^288
456—459
282—^283
271—^272
279—^281
462—463
284—^285
461—462
428—430
47
140—141
.
142—143
45—46
281—^282
143—144
142
334—335
276—^278
335—336
454—456
464
96
430—431
139—140
. 141—142
427—428
459
190—191
191—192
94—95
384
192
463—464
OBSAH
Básné:
a)
püvodní:
Bednáf Karniil: Noc
Noéní rozhovor milencü
Pod c h l a d n ^ nebem •
Blatn'^ Ivan: Odjezd z B m a (Závér delSí básné)
Bochofák Klement: Voda (Z áivlü)
Z podztmního zápisniku
BrD¿ Josef: Stfíbraé pohádky
Cassius Kolman: Hrozen v listopadu
Zapomenut;ÍTii verSüm
Civrn^ LiumAr: Zemfe-li zde
Chvilka
Daniel Jifí: Sestra tma
Halas Frantiéek: Dvé détské
medáni
Za básníkem
. . . "
Hiréal Josef: Pomátlá
Hora Josef: Cestou .
Deáté
Pfízrak
Jakub Jifí: Hymna
Kapoun Karel: Matka
Mikuláéek Oldfich: Hodokvas noci
Svítání u vody
Nechváial Frantisek: Domilovat
Palivec Josef: Oéi
Naslouchání
Pilar Jan: Clovék na zemi
Düm bez oken
Tomeé Jan M.: Sen Ikarüv
Portret
Závada Vilém: Svéüa na ostfí
b) p f e l o á e n é :
de Camoés Luis: Kam uch^lit se pfed áalem (pfel. K. Bednáf)
Prosím, abyste fekla mi (pfel. K. Bednáf)
Sonet 19. (pfel. K. Bednáf)
TááeS se, kdo zabíjí mne (pfel. K. Bednáf)
Ze staroóínské lyriky (pfel. Boh. Mathesius)
Jaro odchází s deStém
Jaro odchází s kfikem áluvy
Jaro odchází s vétrem
Kukaéka zahání jaro
Pfedjafí
Vlaátovka odnáSí jaro
5
145
348—349
146
147
346—348
353
97—100
296—298
148
345—346
148—149
100—101
1—2
264—266
149—150
1
100
345
150—153
353—357
153—154
349
101—102
2—4
325—329
154—155
349—352
155—157
352—353
4
.
59
57—58
60
59
340
341—342
342
341
342—343
340—341
343—344
Kritické stati a úvahy:
BranSovsk'¿ Josef: Film hieda nové autory
25—^28
Filmy na náméty z Ceské literatxiry
358—361
Cern^ Václav: K eufonii básnického slova
200—210
Nad dvojím znéním Saldova „2ivota ironického"
157—164
Palivcüv „Peéetní prsten"
109—119
Pohled na nejmladSí náS román
,
5—14
Pfípad vskutku zvláStní n
63—72
Torso
. 293—^296
Za Jindfichem HofejSím
257—^264
Jirát Vojtéch: Hlas Prahy v éeském pisenmictvi
49—57
J a k vlny osením
167—172
Máchovské zrcadlení
362—370
Nad qbnoven;^ Hamletem
298—301
Ü~gesEg~pr5ze
267—272
Kopeck'Q Jan: Divadtelní Moravou (Listy z cestovního zápisniku) . 211—215
Dvé teorie dramatu
335—340
Obroda divadla z ducha poesie
17—24
O pasivité V poesii
164—^167
Kovárna Frantiéek: Námét a obecenstvo
60—63
Na prahu nov;^ch cest v:^vam^ch
215—222
Kvapil J. B.: K problému dekadence u Julia Zeyera
. . . .
231—^238
Materna Josef: Idea vnitfni formy v literámí vedé
102—109
Patoóka Jan: O nov:p^ pohled n a Komenského
222—231
Píéa A. M.: Media in vita (Josefu Horovi k padesátinám) .
193—200
Polák Karel: Cesk;^ humor, zvláSté Nemdüv
329—535
Pujmanová Marie: Rüáena Svobodová
14—^17
Prñiiledy:
a) d o n o v é
poesie:
óem-Q V.: O VL Bednáfovi (Velikiy^ mrtv;:;>|)
O V. Holanovi (První testament)
O J. Horovi (Zahrada Popeléina)
O J. Jakubovi (Ohnice)
Janü J.: O J. Bouzkovi (Návrat)
O K. Doskoéüovi (Vétve stromü)
O P . Hrubinovi (Véelí plást)
O J. Marchovi (Ctyfi louky)
O J. Püafovi (Stesk Orfeüv)
O V. Renéovi (Trojzpévy)
Kopeck^ J.: O J. Aldovi (Vítr)
O J. HirSalovi (Védro stfíbra)
O S. Kadlecovi (Kroky na vodé)
O J. Kainarovi (Pfíbéhy a menSí básné)
O K. Kapounovi (Osvéüená okna)
O M. Maralikovi (Ostrov Melos)
O O. MikuláSkovi (Kfídlovka)
O O. Nouzovi (Z áebrácké braSny)
O L. Sovovi (Star:^^ dábán)
O J. Suchánkovi (Království poiního klasu)
O D. gajnerovi (fteéí zemé)
28—32
28—32
28—32
240—242
74—^75
307
305—306
74—75
36—37
33—35
242—245
370—371
306—307
371
242—245
242—245
303—305
242—245
242—245
242—245
242—245
Polan B.: O F. Branislavovi ( D ; ^ k hvézdám) .
O J. Kolmanovi-Cassiovi (Prsten)
O Z. Krieblovi (S erbem lipového Ustu)
O B. Mathesiovi (Lyrické intermezzo)
O J. Seifertovi (Svéüem odéná)
O A. Spálenkovi (Vétve s drozdy)
O V. gachovi (Na okoral^ch rtech)
O J. Zalxradníékovi (Korouhve)
bJ d o n o v é
.
. 136—137
302—303
. 137—138
173—174
72—74
32—33
35—36
238—240
prózy:
Cerny V.: O E. Bassovi (Ctrkus Humberto)
245—247
O B. Bfezovském (Blíáenci áivota)
279—283
O M. Hanuáovi (Pavel a Gertruda)
279—283
O J. Johnovi (Moudr^ E3ngelbert)
75—77
O Pr. Kubkovi (Skythsky jezdec)
371—374
O M. Souékové (Zakladatelé)
174—176
"O Z. Urbánkovi (Pfíbéh bledého Dominika) . . . .
. 279—283
Jirát V.: O J, Cepovi (Tváf pod pavuéinou)
247—^248
O. J. Durychovi (Sluáebníci neuáiteCní)
37—38
O P. Hefmánkovi (Racek se vraci)
250—251
O M, Kratochvílovi (Bludná pout)
179
O P. Kfelinovi (Dcera královská, blahoslavená Aneáka Ceská)
78—80
O R. Naskové (Jak Sel áivot)
279
O K. Novém (Rytífi a lapkové)
176—177
O R. eimáékovi (Zloéin na Zlenicích hradé) L. P. 1318) . . .
180
O P. Tomanovi (Kouzelník barev. Jan Vermer z Delftu) . .
81—82
Novotn^ J.: O V. Dmákovi (Stín pfes paletu)
178—179
O J. Glazarové (Chudá pfadlena)
249—^250
O C. Jefábkovi (Neimafela, ale spí)
307—308
O B. Kliékovi (Neboáka bdí)
376—378
O V. Martínkovi (Pochodné a svét^lka)
181
O M. Matulové (LaSská balada)
286
O J. Valjovi (Vypravéé)
311
Polák K.: O Z. Bárovi (Hvézdy nad domovem)
177—^178
O J. Bednáfovi (Bíl^Sr smích)
40—41
O K. J. BeneSovi (Cervená peéet)
77—78
„Dvanáct poutí svétem"
374—376
O K. Dvofáfikovi (Pole kráéí do hor)
309—311
O E. Dvofákovi (Lán kosodfeviny)
177—178
O M. Elplovi (Tfi zlaté poháry)
179—180
O J. Havlíékovi (Neopatmé panny)
' . 248—^249
O J. Koptovi (Ptáénik Ané)
39—40
O cyklu próz „Milostní' kruh"
233—286
O M. Novotném (Niáegorodsk;^ dragón Bohmnil Havlasa)
. .
133
O V. Radovi (Hostinec u kamenného stolu)
308—309
O M. Rusínském (Bludiéka slávy)
177—178
O P. Sméjovi (Potfísnéná tváf)
177—178
O J. Tomanovi (Lidé pod horami)
80—81
O L. Tfeneckém (Petr v nesnázích)
177—178
c) d o n o v é
esejistiky:
BranSovsk^ J.: O J. Kuéerovi (Kniha o filmu)
119—124
Cernií V.: O K. Janském a V. Jirátovi (Tajemstvi Kfivokladu a jttxé
máchovské studie)
277—279
Dostál J.: O sbomiku „ Josef Pekaf. O jeho mládí, áivoté a odkazu"
82—85
O J. Pekafovi (Z duchovnich déjin óesk^rch) .
. 254—^256, 272—273
O J. Rackovi (Bratfí MrStíkové)
379—380
O J. Rackovi (LeoS Janáóek) .
379—380
Jirát V.: O A. Praáákovi (Jan Jakubec)
275—277
O A. Praáákovi (Miza stromu)
275—277
O sbomiku „Albert Praáák, 1880—1940"
275—277
jék.: O E. Juréinové (Julius Zeyer, áivot éeského básníka) . . . 273—275
O V. Renéovi (Julius Zeyer, poznámky jubilejní)
. . . .
273—^275
O korespondenci „Pfátelství básníka a malífk3r"
273—^275
Kopeck^ J.: O K. Sabinovi (Poéátky eeského divadla) . . . .
128—130
O sbomiku „2ena v éeském uméní dramatickém"
. . . .
181—^184
K. P.: O J. Dvofákovi (Dva mezi námi)
130
O J. Heidenreichové-Holeékové (Sofie Podlipská ve vzpomínkách
a dopisech)
133—^134
O M. Novákové (Básnífka áivota a snu)
133—^134
Mnélvosius D.í O „DcnilHar^J«MBay Horákové" (sestavü J . Prejka) . 131—132
Novotny Josef: O „etenl o Mahenovi a Tésnohlídkovi" . . . .
378—379
Polák K.: O sbomiku „óeské kraje
126—^128
O sbomiku „In memoriam A m e Nováka"
41—42
V. C: O F.X.éaldovi (Medaüony)
134—136
O „Vzájemné korespondenci" (F. X. SaMa-MüoS Marten)
. 134—136
d) d o n o v é h o
dramatu:
Kopeck^ J.: O M. Hlávkovi (Svétáci) . . . . . . . .
251—254
O F . Tetauerovi (Zapas drakü)
251—254
O J. a M. Tomanovych (Vianice) . . . . . . . . -^-ngi^pr^SÍ"
Polák K.: O J. Honzlovi (Román lásky a cti)
311—313
Na okrig doby:
B. P. (Boh. PdUm): Spravedlnost pro kaádého
Bra/n&ovsk'Q J.: „Bábi6ka" jako fílmová látka . . . . . .
Ceská filmová veselohra
Rukaviéka, óili o spolupráci literatury a filmu
hn (Boh. Novák): Uméní povídky
Dostál J.: Sbírka „Odkaz miniüosti éeské"
Jaroslav GoU a Josef Pekaf
Jahoda O.: Sosáctví jako maska
Jirát V.: Novoroéenky
-Povaáte si jea
Pfíklad F. X. g
J. J. (JiH Jakvh): Poznámka o jedné mySlence
jk (Jan Kopeck^): I do Roéenky sirotCího spolku élenü Národního
divadla v Praze
Na hlavy nalad^ch básnikü
Nova inscenace Shakespearova „Othella"
O pfekladatelskych problémech
•
Prühledy do áivota divadelní Moravy
Souboj Vydra—Hilar s ptaéí perspektivy
J. N^ (J. Novotn^): Hodnoty, hrdinství a historie ve „Svazcích" .
Sedm literámích „Svazkü"
140—^141
87—88
381
290—^292
320—321
184—186
383—386
192
44—45
315—316
86—87
95
143—^144
^^^~~^^
*2—44
•^^^^~~^^
f^^
138—139
J^—JJ
31»--íí^«
Kaj (Karel Jansk^): Tyá autor vydal
Zeyerovo stoleté v ^ o é í
K. B. (Kamü Bednáf): Generaéní hofkost
Mathesius B.: Tfi mommaentální knihy
Novák B.: Z mládí K. Svétié a J. Nerudy
Z á s l u á n ^ ediéním éinem (K novému vydání Suáilov^ch Moravskych národních písní)
Oóadlík M.: Námitky Jaroslava Zicha
Polák K.: K Heidenreichovu pojetí Ame Nováka
..Národní klenotnice"
Pujman F.: K Honzlové kritice „Zhudebnélé matefStiny" . . .
Pujmanová Marie: Dostala se mné do ruky kniha
Bed.: K poznámce „Stalo s e . . . "
Soutéá na dílo o Komenském
—rna (Frant. Kovárna): Ani pfileáitosti, ani pfestávkou . . .
Detaily v soutéáích
Doslov k jedné poznámce
Na podobé eeské knihy
„Poklady národního uméní"
StarSí svédectví a teoretická literatura
Tfi sbírky monografií
Vina vytvamého historismu
Z umélecké besedy v Praze
—s— (Frant. Halas): Michael Kácha, prükopník krásné éeské knihy
V. C. (Václav Cern^): Na novou repliku Soldanovu
„Poesie své doby"
Trampoty Soldanovy s dekadencí trvaji
Z Belgie nám právé pfiSla kniha
Zich J.: K Oéadlíkovym libretistickym studiim
89—90
286—287
94
316—317
187—188
382—383
323—324
48
314—315
93—^94
382
96
292
95—96
46—47
139—140
189—190
186—187
88—89
289—290
317—319
322
288—289
144
185—186
90—^93
287—^288
188—189
Básné:
OBSAH.
a) p ü v o d n í :
Bednáf Kamil: Co fíká poesie
Volání
Krajina ve snéhu
BroS Josef: Most
Bochofák Klemsnt: Ztráty
Halas FrantiMek: DeSt
Pfání
Svítáníéko
Vypravéé
Hiltscher Josef: Stesk
Kolman Cassius Jaroslav: Klavir
Macháóek Jaroslav: Ül
Maéek Jifí: Moudry Jaromír
Mikuláéek OMf^c?fer Bévée s váhami
Palivec Josef: Spáé
Pilaf Jan: O prvním poéetí
Tomeé J. M.: Üryvek z básné „Za"
Vincentová Luisa: Vodomet
.
37—38
268—270
165
299—300
295
6
7
6
,
78—79
300
293—294
299
79
165—166
120—123
296—297
297—298
166
b) p f e l o á e n é :
Bertrán de Born: Jen kdo se bije, áije
Bernart de Ventador: Tak mam srdce pino jasu
Cardenal Peire: Mésto bláznü
de Castro Eugenio: Sagramorñv monolog (pfel. L. Civm^) . .
Gil Augusto: Z cyklu Meditace n a témata z Eklesiasty (pf. L. Civm^)
Goethe J. W. von: Torquato Tasso (závér dramatu) (pfel. B. Mathesius)
Guilhem,, hrábé de Peitien: Povídka o kocouru
Heym Georg: Daleky, dáln;^ veéer (pfel. F . Vrba)
Duben (pfel. F.Vrba)
Má duSe (pfel. F.Vrba)
Námésíénice (pfel. F.Vrba)
Oblaku podobn:^ . . . (pfel. F. Vrba)
Podzimní zahrada (pfel. F. Vrba)
Sen prvního Sera (pfel. F.Vrba)
Slepec (pfel. F.Vrba)
Smrt milencü (pfel. F . Vrba)
Umírající Faun (pfel. P. Vrba)
Jiménez Juan JRamdw: Básník na koni (pfel. L. Civmy) . . .
Elegie (pfel. L. Civm^^)
Podzimní déSt? (pfel. L. Civm^)
Rosniéka (pfel. L. Civmy)
Tam •v' zénitu, t a m luna prüsvitná. j e . . . (pfel. L. Civmy) . .
Zpév noci (pfel. L. Civmy)
Lopes-Vieira Affonso: Písniéka (pfel. L. Civmy)
Machado Antonio: Détsky sen (pfel. F. Nechvátál) . . . .
Némé (pfel. P . Nechvátál)
ó noci zlatohfivá (pfel. F . Nechvátál)
Sladky áalm (pfel. P. Nechvátál)
Své éisté pfítelkyni (pfel. P . Nechvátál)
Pessoa Fernando: Blaáené ostrovy (pfel. L. Civmy) . . . .
Modlitba (pfel. L. Civm;^)
Pomník (pfel. L. Civm;^)
. .
Portugalské mofe (pfel. L. Civm;/)
17—19
15—17
19—21
47—49
49
109—113
12^15
164
162
157
160
161
163
162
157—158
15&—159
164
230—231
230
233
231—232
234
232—233
50
227—228
229
228—229
229—230
226—227
52
52—53
51—52
51
Bambaut de Vaqu^yras: Rambaut a spanilá Janovanka
Biquier Giraut: Soumrak trobadorü
Trakl Georg: De profundis (pfel. F. Nechvátál)
Poehn (pfel. F. Nechvátál)
Noc (pfel. P. Nechvátál)
éeptáno. odpoledni (pfel. P. Nechvátál)
Zpév odlouéeného (pfel. P. Nechvátál)
.
21—^25
25—^26
154—^155
155
156—^157
153—154
155—^156
Kritické stati a úvahy:
Branzovsk^ Josef: K utváfení reality v viméleckém díle . . . 114—120
Nékolik poznámek k situaci filmu
319—^321
Cern^ Václav: Kultura a charakter
• .
i—5
Pohled na souéasnou poesii portugalskou
44—47
Helmuth-Brauner
Vlad.: Martenova cesta myslitelská . . . .
253—^260
jfj,rri.t Vn^tñrli.'
Tiim ^pff^ño^nñfioi*~X:U>.nr^^Pr^u^^ g, G e o r g H e y m
Sládek
Zeyrova zpovédnice (K novému vydání „Básní")
Kopeck^ Jan: Kultura slova na éeském jeviSti
O spoleéenském úkolu uméní
Svét dramatu
Kovárna Frantiéek: Historisace a historismus
Mezi áivotem a theorií
O pohádku
Kvapil J. 8.: K .dvjénia,.pul^Jsacüaa ««lidov^t^m, . .
. .
Neóásek: Na okraj pfekladu z fecké dramatiky
Patoóka Jan: Svétovy iiázor,.iáa!az.«vétaHStesi^te-r: r - ."—: :"
Polák Karel: Kritik Nemda .
.
K novym edicím starSí literatury
Cbomik o Amu Novákovi
Svrvirk J. B.: Kovámovy rozpravy a monografieo vytvamém uméní
Tichj v^'tézslav: Pfíklad Gerharda Hauptmanna
.
147—^153
234^240
7—12
167—174
38—43
314—319
217—^225
73—77
300—306
261—267
306—310_
79-^^^
174—190
310—314
124—132
19(^—^194
289—293
Práhledy:
a) d o n o v é p o e s i e :
Cern-d V.: O K. Bednáfovi (Po vSech svatbách svéta) . . . .
O L Blatném (Melancholické procházky)
O J. Koláfovi {Kíestny list) .
O „Smrtim tanci" (uspof. J. VaSica)
O J. Urbánkové (Sluneénice)
O A. Vrbové Cfteka na cestách)
Jañü Jar.: O Zd. Vavfíkovi (Poesie)
O J. Bojarovi (Modravá Serka)
Kopeck-ú J.: O K. Bochofákovi (Uschlé kvétiny)
O J. HirSalovi (Noclehy s klekámcí)
O K. Kapounovi (Ty a já)
O Z. Skybovi (Meditace nad Prostymi motivy. Sedmero modliteb)
Polan B.: O J. Carkovi (V zemi éeské)
O P. Hrubinovi (Zemé sudiéka)
O J. Neéasovi (Návrat)
O J. Seifertovi (Jaro sbohem)
O J. Püafovi (Düm bez oken)
26—29
26—29
26—29
61—65
90—92
90—92
272—274
323
132—134
242—244
54—55
29
194—195
53—54
^^^^"^¿n
^^~^^«
270—272
b) d o n o v é p r ó z y :
Jirát V.: O M. Kratochvílovi (Osamél:y^ rváé)
134—135
O F. Kfelinovi (Amarú, syn hadí)
323—326
O A. M. Tilschové (Orlí hnízdo)
196—198
Novotn^ J.: O K. Dvofáékovi (Cesta k tichému domu) . . . .
95—96
O R Habfinovi (Vénec z klokoéi)
57—58
Polák K.: O O. Baarényiové (Janka)
55—56
O O. Barényiovó (Rybi náméstí)
331—332
O Z. Bárovi (Mrtví mluvL Román ztracenych let) . . . .
201—203
O Z. Bárovi (Neá zahoukla sirena)
98—99
O J. Drdovi (2ivá voda)
241—242
O H. Dvofákové (Doktorka Diana Holcová)
198—^200
O F. Hamplovi (Cervánky. Dvojí dobrodruáství Karla Gabriela) 200—^201
O M. HanuSovi (Ménécennost)
275—277
O J. Havliékovi (Synáéek)
326—327
— O D. Jankovl—:—:—-~-^_
327—328
O M. Kosnarovó (Poutnici)
332
O J. g. Kubínovi (Hrozná chvüe)
245
O Pr. Lesafovi (Tvüj bliáni)
333
O P. Lovriéovi (Déti ulice)
58—59
O I. R. Male (Tajemná pisen)
195—196
O P. Naumanovi (Více zlého)
92—94
O J. Pecháékovi (Mamá setkání)
56—57
O G. PoSmoumém (Za mxiSeUnovou záclonou)
96—^97
O M. PruSákové (Lastura pokojného ducha)
30—31
O L. Ptáékovi (V klopé rüái)
94r—95
O V. ftezáéovi (Svédek)
. _ JI5fcd21I.
O B. SvatoSovi (Cesta leáí uprostfed, Ruce laskají zemi, Nad lesy
stoupá dym)
329—331
O O. Safránkovi (Pohodlny Klaudián)
283—^284
Tich^ Vítézslav: O A. grámkovi (Dédina v kvétu)
277—278
O T. Svatoplukovi (Düm v Betlemské)
328—329
CyJdonovéesejistiky:
Cern^ V.: O J. Tajonerovi a F . Cidlinském (2ivot a sláva svatého
Václava)
Dostál J.: O J. Bachtíkovi (Antonín Dvofák dirigent) . . . .
O J. Plavcovi (FrantiSek gkroup)
. . . . . . . .
O J. Rackovi (Antonín Dvofák a Morava)
O J. Schreibrovi (Antonín Dvofák)
Frída Vlad.: O V. Tichém (Jaroslav Vrchlicky)
HeUmuth-Brauner V.: O korespondenci „Pfátele Zeyer-Herites"
Jirát V.: O A. Praáák:ovi (Neruda v dopisech)
Kopecky J.: O R. Deylovi (Milován a nenávidén)
O S. Lomovi (Svét na divadle a kolem ného)
Kovárna F.: O „DÜe Jana Zrzavého"
O J. Kubíékové (Jidfich Prueba)
O F. KubiStovi (Bohumil KubiSta)
O N. Melnikové-PapouSkové (Putování za lidovym uméním)
.
O J. PeSinovi (Ceská modemi grafika)
O K. gourkovi (Lidové uméní v Cechách a na Moravé) . . .
Patoóka J.: O O. Hostinském (Uméní a spoleénost) . . . .
O M. Novákovi (Ceská estetika od Palackého po dobu souéasnou)
Polák K.: O F. Kubkovi a M. Novotném (Boáena Némcová)
.
O sbomiku „Stavitel chrámu"
61—65
207—208
210—212
207—208
207—208
278—283
136—137
99—100
100—102
141—142
137—139
31—32
139—140
59—61
337—333
333—337
140—141
102—104
208—210
203—^207
IVa okraj doby;
B. P. (Bohumil Polan): Ani pfi zvláSt' dobré vüli
Branzovsky J.: Clánek „Filmy na náméty z éeské literatury"
Poznámka o filmovém dekorativismu
Problematika námétu ve filmu
•
Cerny V.: Z písní trobadorü
Civmy L.: Dva SpanélStí básníci
Heidenreich J.: JeSté o sbomiku „Morava Amu Novákovi"
HeUmuth-Brauner V.: K novému vydání díla Julia Zeyera .
J. D. (Josef Dostál): Morava v barokní hudbé 17. a 18. století
Jirát V.: Muzikantská krev
jk (Jan Kopecky): Ani véfit se nechce
Pro Spanélské divadlo zlatého véku
Uáiteény' zpüsob vydáváiü divadelních textü
JNy (Josef Novotny): S velkym povdékem
Kaj (Karel Jansk-Q): Recitovany Máchüv „Máj"
Matoué J.: Dílo Josefa Floriana
Nk (Bohumil Novák): Dokumenty lidové básnivosti .
O soukromych nakladatelích a krásnych knihách
. . .
Jak se knihy vydávat nemají
Polák K.: Ame Novák a Julius Heidenreich
MrSükové
-rna (Frant. Kovárna): Architektura
„Cesta k uméní"
Male jubileum
O éeské karikatufe v XIX. stol
Po studijní vytvami edici
Technika
Vstup do dalSí padesátky Pramenü
V. C. (Václav cerny): Co je nového v literámí Francii .
De Costero vy „Flandrské legendy"
vé (Václav Cern-Q): Popularisovaná veda . . . . .
69—70
67—68
70—71
286
33—34
247—249
. 212—215
. 143—144
.
216
34—35
144
36
142—143
35—36
216
65—67
245—247
.
338—343
346—349
250—252
343—344
108
106—107
284r—285
287—288
105
344—346
285—286
.
71—72
68—69
.
105—106
.

Podobné dokumenty

Bulletin 6 - Česká společnost pro religionistiku

Bulletin 6 - Česká společnost pro religionistiku Další bod kontroly představovaly příjmy a výdaje za časopis Religio v letech 1994-95 podle účetní evidence a faktur, zasílaných odběratelům. Bylo ~ištěno, že platby za časopis přicházejí většinou v...

Více