Říjen 2008 - Cerhenice

Komentáře

Transkript

Říjen 2008 - Cerhenice
R( )zhledy
Městys
Ce r h e n i c e
—
čtvrtletník
říjen
2008
Aktuality ze Základní školy
a Mateřské školy Cerhenice
Mateřská škola zahájila nový školní
rok naplněná na stanovenou kapacitu
40 žáků. Nicméně zájemci o přijetí
dítěte do MŠ, nechť se obrátí přímo na
ředitele školy. Budeme se snažit Vaše
dítě přijmout. Zatím se to u všech žada­
telů (kteří jsou zaměstnaní) povedlo.
Jako novinku jsme do výuky v MŠ zařa­
dili angličtinu pro předškoláky, kde se
děti budou hravou formou seznamovat
se základy anglického jazyka. Výuku
povede paní Mgr. Markéta Krčmářová,
která se stala novou posilou učitel­
ského sboru základní školy.
Základní škola zaznamenala za po­
slední roky nejvýraznější obměnu uči­
telského sboru. Nastoupily mezi nás
již zmíněná paní Mgr. Markéta Krčmá­
řová na anglický jazyk a český jazyk,
dále slečna Jana Lhotková na německý
jazyk a slečna Mgr. Petra Svobodová
na český jazyk a výchovu k občanství.
Věřím, že se jim bude na naší škole
a v našem městysu líbit. Pro naše žáky
jsou již nyní přínosem.
Další významnou změnou je nárůst
počtu žáků, kdy se projevila bytová
politika vedení městyse a také trpělivá
práce vedení školy a prezentace nepo­
chybně dobrých výsledků školy před
širokou veřejností. Do školy přišlo neje­
nom 13 žáků z nově vybudovaných
bytů Na Palouku, ale také 5 nových
žáků ze Sokolče (a očekáváme další)
a také žáci z dalších obcí. Celkem se
jedná o 20 nových žáků a podle všeho
škola napřesrok dosáhne minimálního
předepsaného počtu žáků a bude dále
růst. K tomu vytváří vedení městyse co
nejlepší podmínky. Škola také rozšířila
svoji nabídku kroužků pro žáky.
Ještě bych zmínil problematiku zařazo­
vání žáků do školní družiny. Ze zákona
jsem jako ředitel školy povinen dodržet
kapacitu školní družiny, kterou stano­
vuje MŠT ČR s doporučením Krajského
úřadu Středočeského kraje. Kapacita
naší školní družiny je stanovena na
jedno oddělení, tj. 25 žáků. Přestože se
již několik let snažím o navýšení kapacity
školní družiny, je kapacita stále stejná.
Odpověď úřadů je, že kapacitu je možné
povolit navýšit pouze v případě dra­
matického nárůstu počtu žáků ve škole,
což zatím nenastalo (počet žáků sice
roste, ale nikoli dramaticky). Neochotu
k navýšení kapacity mají na svědomí
úsporná opatření, která jsou ve škol­
ství uplatňována. Proto také nemohu
prodloužit provozní dobu školní
družiny tak, jak by bylo podle mého
potřeba. Vzhledem k těmto úsporným
opatřením dostávají všechny školy
v kraji na jedno oddělení školní dru­
žiny pouze 0,8 úvazku vychovatelky,
(pokračování na str.2)
Naši prvňáčci
Se začátkem nového školního
roku nastoupilo do první
třídy ZŠ Cerhenice jednenáct
malých žáčků (Pížová Tereza,
Neprašová Ivona, Zápotocký
Zdeněk, Uhlíř Miloslav, Folber­
ger Martin, Vítová Markéta,
Vítová Karolína, Hájik Lukáš,
Kuric Dominik, Kuricová
Ingrid, Varvařovská Barbora).
K nim přibyla ještě Růžena
Ahnelová a ani ta by dokonce
neměla být poslední, kdo
třídu prvňáčků, vedenou paní
učitelkou Mgr. Miloslavou
Hraničkovou, rozšíří.
Nové webové stránky městyse
Do konce října budou spuštěny nové internetové stránky městyse Cerhenice. „Chceme
posílit aktuálnost stránek, ale také bychom byli rádi, kdybyste nám napsali, jak se vám
stránky líbí, případně i nápady a návrhy, co by se na nich ještě mělo objevit,“ říká svým
občanům starosta Mgr. Marek Semerád. Stánky bude redakčně bude vytvářet Lukáš
Dukay, student fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor soudobé dějiny.
Technicky je bude zajišťovat ing. František Vodvářka.
(pokračování ze str.1)
což v našem případě stačí pouze na
provozní dobu, kterou máme stanove­
nou. V žádném případě tedy není pro­
blém v tom, že „nejsou“ vychovatelky
a ani v neochotě rozšířit provoz školní
družiny. Budu se samozřejmě i nadále
snažit o zvýšení kapacity, ale dosa­
vadní žádosti byly vždy z výše uvede­
ných důvodů zamítnuty.
Ze všech výše uvedených důvodů jsem
nucen přijímat žáky do školní družiny
podle těchto kritérií: 1. věk žáka (třída,
do které chodí) a 2. zda jsou zákonní
zástupci zaměstnáni, či nikoli
Všichni zákonní zástupci žáků žádající
o přijetí do školní družiny dostanou
rozhodnutí o přijetí (nebo nepřijetí)
žáka s tím, že pokud se v průběhu škol­
ního roku situace změní, můžeme tato
rozhodnutí změnit.
Přeji nám všem, ať se nám práce s dětmi
daří a děti (nejen z Cerhenice a Cerhý­
nek) ať jsou v naší škole spokojené.
Mgr. Jan Hranička, ředitel školy
Mateřská škola kontra obecní úřad
V poslední době se setkávám s mnoha
dotazy na obsazenost mateřské školy
a také na to, jak bude Městys Cerhe­
nice řešit údajný převis poptávky
na umístění dětí do MŠ. To mě vedlo
k napsání tohoto článku, který jistě
přispěje k osvěžení paměti pamětníků
a k objasnění celé situace těm později
narozeným.
V roce 1988 byla slavnostně otevřena
budova nové MŠ, která byla postavena
v „Akci Z“ (pro ty, kteří to nepamatují
– forma dobrovolně povinné brigády
občanů). Byla to vlastně jediná veřejná
stavba, která byla za 40 let socialismu
v Cerhenicích postavena.
V roce 1993 se vedení obce rozhodlo,
že vzhledem k malému počtu dětí
v MŠ je neekonomické provozovat dvě
patra v MŠ, a protože starý obecní úřad
potřeboval určité opravy a zdravotní
středisko potřebovalo kvůli restituci
stávající budovy přemístit, bylo rozhod­
nuto dočasně přestěhovat obecní úřad
a zdravotní středisko do 1. patra MŠ.
Chci podotknout, že v té době jsem
byl jenom ředitelem základní školy
a mateřská škola byla zcela samostatná,
včetně ředitelky. Kdybych ovšem byl
tehdy ředitelem MŠ, tak bych se zabrá­
(strana 2 – cerhenické rozhledy – říjen 2008)
ním 1. patra MŠ určitě nesouhlasil.
A dokázal bych také zdůvodnit vedení
obce, že pokles dětí je přímo úměrný
tomu, že obec po celá 90. léta nedělala
prakticky nic pro podporu výstavby
rodinných domů a bytů, a že pokud
by se situace změnila, tak samozřejmě
místa v MŠ budou chybět, a také, že
neekonomický provoz mateřské školy
je nejlépe řešit tím, že tam bude více
dětí.
Nicméně stěhování proběhlo, nikdo
proti němu nic nenamítal (alespoň ofi­
ciálně) a mělo to být pouze dočasné
řešení, kdy po potřebné opravě sta­
rého obecního úřadu se vše mělo vrátit
do původního stavu. Jistým varováním
měly být stavební úpravy v 1. patře
MŠ (ordinace lékařů, kanceláře), ale
nebyly.
Celý zbytek 90. let starý obecní úřad ne­
obýván dále chátral a teprve v květnu
2001 bylo slavnostně otevřeno to, co
dnes známe jako Síň Blanky Waleské.
Tím bylo definitivně zpečetěno provi­
zorní umístění ordinací lékařů a obec­
ního úřadu v 1. patře MŠ.
Takže máme obecní úřad, nyní úřad
městyse, jako jedna z mála obcí nikoli
na návsi nebo náměstí, ale v okrajové
části obce, daleko od našich občanů,
těžko k nalezení pro cizince a bariérové
zdravotní středisko.
Současné vedení městyse si tuto situaci
plně uvědomuje, a i když se zatím daří
do MŠ umístit všechny děti, je jasné, že
s přibývající výstavbou bude třeba MŠ
opět rozšířit. Zatím jsou dvě pracovní
verze (obě bohužel nákladné), a to že
úřad i zdravotní středisko zůstanou,
kde jsou, ke středisku se postaví výtah
a nový pavilon MŠ se postaví nad školní
jídelnu, a nebo že se školka opět vrátí
do 1. patra a zdravotní středisko a úřad
městyse se přestěhuje blíže centru
obce.
Zastupitelstvo městyse se bude ještě
na podzim tohoto roku touto otázkou
vážně zabývat a v příštím roce městys
požádá o dotaci z evropských fondů
na zvolenou variantu řešení. Jiná cesta
není, protože obě varianty finanční
náročností přesahují rozpočtové mož­
nosti obce.
Výše popsaný příběh je jasným dokla­
dem toho, že jednoduchá řešení
nemusí být vždy také levná, jak se jistě
tehdejšímu vedení obce zdálo.
Mgr. Jan Hranička, 1. zástupce starosty
Poznávací zájezd očima žáků ZŠ Cerhenice
Na začátku dubna se žáci od 5. do 9.
třídy a tři absolventi naší školy zúčast­
nili pětidenního poznávacího zájezdu
do Anglie. Cestovali jsme luxusním
autobusem s velmi příjemnou průvod­
kyní paní Petrou. Celý pobyt v Anglii
jsme strávili společně s naší paní uči­
telkou Alenou Svobodovou. Společně
s námi jeli žáci 4. ZŠ Kolín. Cesta byla
sice dlouhá, ale i přesto jsme si doká­
zali užít spoustu legrace. Abychom si
zdokonalili anglický jazyk, byli jsme
ubytováni v britských rodinách.
Náš program
1. den) V odpoledních
hodinách
jsme odjeli od cerhenické školy směr
Rozvadov, přejížděli přes Německo,
Belgii a Francii.
2. den) V ranních hodinách jsme
přejeli Eurotunelem pod kanálem
La Manche na britské ostrovy (CalaisFolkstone), odpoledne jsme si udělali
zastávku v městečku Canterbury, kde
jsme si vyfotografovali katedrálu a pro­
šli si klidné historické městečko. Odjezd
do Londýna byl kolem poledne. Odpo­
ledne jsme navštívili čtvrť Greenwich:
Královskou observatoř, nultý poled­
ník, královský letohrádek,
Cutty Sark. Prošli jsme
se tunelem pod řekou
Temží a navštívili námořní
muzeum. Večer, sice una­
veni, ale plni napětí jsme
byli
odvezeni
našimi
„anglickými maminkami
či tatínky“ do jejich rodin.
Bydleli jsme většinou po
dvou. Je to nezapomenutelná zkuše­
nost – museli jsme se domluvit, ochut­
nat místní speciality, poznali jsme
skutečné prostředí, o kterém jsme se
dosud jen učili.
3. den) Ráno výměna zkušeností
z jednotlivých rodin nebrala konce. Ale
už nás čekal nádherný výlet – cesta do
Windsdoru (víkendová residence krá­
lovské rodiny). Odpoledne po návratu
do Londýna jsme si užili zábavy
v muzeu voskových figurín Madame
Tussaud´s a navštívili pevnost Tower
i most Tower Bridge. Večer jsme se vrá­
tili do „svých“ britských rodin.
4. den) Další ráno bylo ve znamení
loučení s britskou rodinou. Čekal nás
velmi náročný den – pěší procházka po
centru Londýna: katedrála Saint Paul´s,
Buckinghamský palác (výměna stráží),
Westminsterské opatství, Big Ben
a budovy parlamentu, ulice Whitehall
a Downing Street, Trafalgarské náměstí,
návštěva Národní galerie a Britského
muzea, nákupy suvenýrů na Piccadilly
Cirkus, Soho a China Town, kde jsme
měli příležitost ochutnat místní večeři
a závěr byl na nádherně osvětleném
náměstí Piccadilly Circus. Ve večerních
hodinách jsme odjížděli směr Folks­
tone zpět na evropskou pevninu.
5. den) V podvečerních hodinách
byl návrat do Cerhenic.
Naplněni zážitky
jsme se ve zdraví vrátili zpátky.
Byl to velice náročný výlet,
ale stál opravdu za to!
Obědy pro cizí strávníky ve školní jídelně
Vzhledem k tomu, že se množí
dotazy a stížnosti odmítnutých
zájemců o obědy ze školní jídelny
(občanů Cerhenic, Cerhýnek a Ra­
dimku), dovolím si celou situaci
podrobně vysvětlit. Školní jídelna,
jak už je z názvu patrné, je zřízena
Městysem Cerhenice jako zařízení
určené pro stravování žáků mateř­
ské školy a základní školy. V souladu
se školským zákonem stanovuje
kapacitu školní jídelny Minister­
stvo školství mládeže a sportu
České republiky, a to na základě
jím stanovené kapacity základní
školy. Tato kapacita je 200 obědů.
Toto číslo jsem povinen jako ředitel
dodržet, jinak vystavuji sebe, školu
i zřizovatele vážným sankcím.
V současné době máme přihlášeno ve školní jídelně
160 dětí, takže na ostatní zbývá pouze 40 obědů. O zvý­
šení kapacity může zřizovatel, tedy městys Cerhenice,
požádat na Ministerstvu školství mládeže a sportu ČR,
ale základní podmínkou povolení zvýšení kapacity
školní jídelny je velký nárůst počtu stravovaných dětí.
To znamená, že v našem případě by nárůst počtu stra­
vovaných dětí musel přesáhnout číslo 40 (to nám chybí
do naplnění kapacity dětských obědů), a to není vzhle­
dem současnému počtu dětí ve škole reálné. Podobně
se s kapacitou školní jídelny potýkají například v sou­
sední Velimi a nemohou s tím, stejně jako my, nic dělat.
To jsou důvody, proč jsme, ač neradi, nuceni odmítat
cizí strávníky. Jediným řešením by bylo, pokud by počet
odmítnutých strávníků byl dostatečně vysoký, zajistit
obědy prostřednictvím pečovatelské služby v nějaké
komerční vývařovně. Věřím, že chápete tuto situaci a že
jsem všem tímto článkem podal dostatečné vysvětlení.
Mgr. Jan Hranička, ředitel školy
(říjen 2008 – cerhenické rozhledy – strana 3)
Beseda s autory knížek z regionální historie
Na pětatřicet příchozích se sešlo v Cerhýnkách na besedě
s Františkem Růžičkou, autorem knížky z regionální his­
torie Album plné vzpomínek, které se při této příležitosti
dostalo křtu šampaňským. Kmotrem byl starosta Marek
Semerád. „Velmi mile mě překvapilo, kolik lidí se přišlo
podívat, přestože ten večer venku doslova lilo,“ usmíval
se František Růžička. Do klubovny si našli cestu nejen
místní, ale i obyvatelé Plaňan, Osečku, Nové Vsi či cha­
lupáři z Prahy. „Bylo to velmi milé setkání. Pár dní na to
jsem se sešel s několika obyvateli domu s chráněným
bydlením, ještě jsme popovídali a osobně jsem jim za příjemný
večer poděkoval,“ poznamenal autor, který v druhé polovině
listopadu oslaví sedmdesátiny. Rád by si k nim nadělil dárek
v podobě vydání své další knížky. Bude se jmenovat Vzpo­
mínky sedmdesátníka a rozdělena bude na dvě části – Život
s Janou a Život jde dál. Příští rok má v plánu dokončit další
publikaci s názvem Ošizený život.
Pozornosti se při besedě v Cerhýnkách dostalo i knížce Hoří.
Tu při příležitosti kulatého výročí cerhenických hasičů připravil
Břetislav Ditrych, který se malé slavnosti také zúčastnil.
Údržba hřbitova
Přerostlé túje, které na hřbitově hrozily pádem, podlehly síle pil, údržbou pro­
šlo i okolí protilehlé zdi, za níž se buduje sběrný dvůr a která byla prakticky celá
zarostlá křovinami. Kromě těchto větších zásahů je ale na hřbitově denně spousta
„drobnější“ práce, aby vypadal tak, jak jej obyvatelé znají. Zametání chodníků,
shrabování listí, údržba kolem hrobů – tyto a další činnosti zaměstnávají správ­
kyni Romanu Turkovou každý den. „Chodím sem denně na dvě hodiny. Snažím
se, aby hřbitov vypadal pěkně a čistě, a samozřejmě mě pokaždé moc potěší,
když si lidé jeho stav pochvalují,“ říká Romana Turková, která sem zároveň každé
ráno v sedm hodin chodí omykat a večer v osm zase zamknout. Od podzimních
měsíců (od října) se otevírací doba hřbitova zkracuje do 16 hodin.
(strana 4 – cerhenické rozhledy – říjen 2008)
Nově opravená hřbitovní zeď
Na opravě zdi se pracovalo půldru­
hého měsíce, bylo ji potřeba oškrá­
bat (staré cihly se loupaly), vyspá­
rovat (skrz stařičké spáry už bylo
vidět dovnitř), pak finální nátěr.
Práce vyšly zhruba na 10 tisíc místo
několikasettisícové výstavby nové.
Rozhovor se starostou
Mgr. Markem Semerádem:
Bude se v Cerhenicích od nového roku
zvyšovat daň z nemovitosti?
Podle nové verze zákona o rozpoč­
tovém určení daní, jež schválila vláda
Mirka Topolánka, mohla zastupitelstva
na území svých obcí během letošního
roku zvýšit daň z nemovitosti, a to
s platností od 1. 1. 2009. Touto proble­
matikou jsme se intenzivně zabývali
a zastupitelstvo se rozhodlo, že zatím
daně v Cerhenicích zvyšovat nebude,
aby občany nevystavilo dalšímu finanč­
nímu tlaku v době, kdy se pod taktov­
kou současné vlády zdražuje či nově
zpoplatňuje celá řada jiných věcí.
Nakonec jsme se rozhodli vytvořit
sběrný dvůr vlastními silami, aby byl
co nejlevnější. Jediná dodavatelsky
objednaná věc je navážení panelů na
podklad. Následně se do díla pustí
pracovní četa, která zbuduje oplocení.
Věřím, že od listopadu bude sběrný
dvůr v provozu.
Kandidujete do krajského
zastupitelstva. Proč?
Jako krajský zastupitel bych mohl
Cerhenicím, kde bydlím od narození
a moje rodina odnepaměti, ještě víc
pomáhat a získávat z kraje dotace.
Jaká je situace s novými byty
Na Palouku?
Všechny byty Na Palouku, o které
byl enormní zájem, jsou již obsa­
zené nájemníky, kolaudace a závě­
rečné vyhodnocení akce v pořádku
uzavřené. Firma KG Servis nyní ještě
provádí terénní úpravy v okolí domů.
Dokončena je i nová asfaltová silnice.
Do budoucna by mělo přibýt veřejné
osvětlení. Díky novým bytům byla
škola po dlouhé době posílena no­
vými žáky.
Kdy by mohl začít fungovat
sběrný dvůr?
Práce na přípravě vybudování sběr­
ného dvora intenzivně pokračují.
Bude v Cerhenicích vodovod?
V současné době se zpracovávají dvě
žádosti o dotace na výstavbu vodo­
vodu. Jedna poputuje na evropské
fondy, druhá na ministerstvo země­
dělství. Pokud budou žádosti úspěšné,
mohl by se v Cerhenicích vodovod
budovat v letech 2010–2011. Předchá­
zet tomu ale bude znovu průzkum
mezi obyvateli, zda o vodovod mají
zájem, a to za cenu, která na jednoho
občana vyjde propočtem poté, co již
budeme znát přesnou výši dotace.
Chybět samozřejmě nebude veřejná
schůzka, kde projektanti občany
seznámí s podrobnostmi.
Jaké jsou plány na bližší budoucnost?
Kromě průtahu, jehož oprava probí­
hala pod taktovkou vlastníka komu­
nikace, tedy Středočeského kraje, se
připravuje také rekonstrukce místních
komunikací, tedy všech ulic v Cerhe­
nicích. Městys uzavřel smlouvu s pro­
jektantem z Českého Brodu, který při­
pravuje podklady pro evropské fondy.
Momentálně je věc ve fázi projektové
přípravy, aby bylo možné získat sta­
vební povolení.
(říjen 2008 – cerhenické rozhledy – strana 5)
Průtah v novém kabátě
Historie cerhenického průtahu sahá
daleko za rozsah vzpomínek pamět­
níků. Dávno již minuly doby, kdy se po
něm „proháněly“ formanské vozy, nebo
rok 1946, kdy byl vydlážděn. Dnes je
skutečným průtahem, kde není nouze
o kola těžkých nákladních aut, čemuž
postupně začal odpovídat i stav komu­
nikace. O rekonstrukci této silnice ape­
lovala radnice na Správu a údržbu silnic dlouho.
Komunikace není v majetku obce, takže i její
oprava musela probíhat v režii vlastníka, tedy
Středočeského kraje.
„Podařilo se nám dohodnout, že silnice se bude
rekonstruovat v Cerhenicích a ne jinde, jak bylo
původně plánováno. Ovšem vinou kolínského
městského úřadu jsme se o tom, že se začne
dělat nový povrch a tím pádem dojde také
k uzavírce, dozvěděli až čtyři dny před samot­
nou uzavírkou. Nechtěli jsme se proti tomu
ohrazovat ani odvolávat, aby oprava průtahu
nebyla ohrožená. Je ale samozřejmě jasné, že
to našim občanům způsobilo komplikace,“
komentoval starosta Marek Semerád zahájení
prací na komunikaci, jejíž rekonstrukci může
obec ovlivňovat pouze nepřímo. „Takže ani
nemůžeme prodávat kostky do Německa, jak
jsem někde slyšel, není to náš majetek. Doda­
vatelem zakázky pro Středočeský kraj je firma,
s níž máme neblahé zkušenosti při rekonstrukci
školy, co se týče termínu dokončení a kvality
prací. Firma odmítla u této silnice dělat obrub­
níky, ačkoli obec si je chtěla zaplatit, a odmítla
nám také vyčistit dešťovou kanalizaci. Postupo­
vat se tedy bude tak, že obrubníky si obec udělá
sama vlastními silami a dešťová kanalizace se
bude dělat kompletně nová s vodovodem po
druhé straně v zeleném pásu u silnice, kde není
vybudován chodník nebo případně v chod­
níku,“ dodal starosta s tím, že přesto si myslí, že
rekonstrukce silnice jistě splní svůj účel.
Jak uvedl Martin Kupka, mluvčí Středočeského
kraje, jednalo se o zakázku v hodnotě 6,7 mili­
onu korun. Celkem se oprava dotkla 600 metrů
komunikace v šíři 6,6 metru. „Oprava zahrno­
vala vyrovnání komunikace, vodorovné a svislé
dopravní značení, náhradu kostek pěticentime­
trovou živičnou vrstvou a další úpravy,“ upřesnil
Martin Kupka.
Na četné dotazy občanů sdělujeme, že všechny
šachty dešťové kanalizace byly vyčištěny. Nyní
se ještě jedná se SÚS o vyznačení přechodů
pro chodce u pošty a u Jednoty. V nejbližší
době by se mělo s opravou průtahu pokračo­
vat v dalších částech, momentálně se o tom
intenzívně jedná.
(strana 6 – cerhenické rozhledy – říjen 2008)
nikací
ních komu
t
ís
m
h
c
e
š
prava v
ompletní o
k
e
s
je
u
v
Připra
Kompletní oprava všech místních komunikací v Cerhenicích by měla
být výsledkem současných snah městyse. Vzhledem k finanční nároč­
nosti je akce rozdělená do několika, konkrétně do tří etap. V první fázi
by se mělo začít pracovat v ulicích směrem od Plaňan po Školskou.
Druhá etapa obnáší část Cerhenic od Školské ulice ke dráze a poslední
pak lokalitu Za Dráhou. Po poslední schůzce s projektantem je dalším
krokem radnice územní řízení a také podstatná záležitost, jíž je žádost
o dotaci. Podle úspěšnosti se odvodí termín, kdy by opravy mohly začít.
Pokud by žádost byla úspěšná, první práce by se mohly rozeběhnout už
na jaře příštího roku. Jedná se o kompletní rekonstrukci včetně úpravy
podloží a nového asfaltového kabátu a také opravy či doplnění chod­
níků tam, kde to šířka komunikace umožňuje.
Městys Cerhenice drží slovo
Rozhodnutím zastupitelstva městyse vešlo v platnost usnesení o finanč­
ním příspěvku pro rodiče dětí, kteří nemají trvalé bydliště v Cerhenicích,
Cerhýnkách nebo Radimku. Nyní dochází na plnění tohoto slibu. Rodi­
čům pěti žáků, kteří nastoupili letos nově do Základní školy v Cerheni­
cích, bude do konce září 2008 vyplacena první část příspěvku 1500,– Kč
na žáka. Druhou část příspěvku, opět 1500,– Kč, obdrží rodiče na konci
školního roku, pokud jejich dítě bude i tehdy žákem naší školy.
Takto budou rodiče dostávat výše zmíněné příspěvky každý rok až
do ukončení docházky jejich dětí do naší školy. Z výše uvedeného je
zřejmé, že slíbená finanční motivace opravdu platí a vztahuje se samo­
zřejmě i na žáky, kteří kdykoli do naší školy nastoupí, za splnění výše
uvedených podmínek.
Mgr. Marek Semerád, starosta městyse
Mgr. Jan Hranička, 1. zástupce starosty a ředitel školy
Nájemníci v nových bytech
Na Palouku si pochvalují
Areál fotbalového hřiště
čeká rekonstrukce
Nové byty v lokalitě Na Palouku už ožívají dětským smíchem, spo­
kojenými pozdravy mezi sousedy i sem tam klepáním kladívka, jak
si noví nájemníci dodělávají podlahové krytiny či kuchyňské linky
tak, jak to vyhovuje jejich vkusu a potřebám.
A jak se jim nové bydlení líbí?
„Jsem tu spokojený. Přestěhovali jsme se do Cerhenic z Kolína za kli­
dem, který je tu ještě větší, než jsme čekali. Máme štěstí i na všechny
tři spolunájemníky, člověk o nich v domě ani neví, i v okolí je pří­
jemný klid. Když se občas ozve zvuk pracovních nástrojů, zdaleka
nedosahuje takové intenzity, jako hluk na kolínském sídlišti. V okolí
domů bych uvítal ještě zeleň, ale je jasné, že to nemůže být hned,
navíc půda se pro to rýsuje.“
Jiří Kyncl
„Super bydlení, i sousedské vztahy se rýsují jako dobré. Jsem spoko­
jená, je to hezké místo a pro mě i praktické. Dojíždím do zaměstnání
a na vlak to mám opravdu kousíček.“
Gabriela Trnková
Seznam nájemníků nových bytů Na Palouku
Roman Šedivý
Miloslava Černá
Renata Humpoláková
Richard a Ivana Hrbkovi
Ivana a Miroslav Petrželovi
Petra Prokopcová
Kateřina Dušková, Dušan Loužil
Petr a Gabriela Tříškovi
Tomáš Macal, Klára Vyskočilová
Marcela Svrčková
Gabriela Gvizdová
Irena a František Ptáčkovi
Jiří Kyncl
Daniel a Kateřina Losovi
Petra Ulmanová
Karolína Uxová
Ivana Šajfnerová
Jitka Koníčková
Gabriela Trnková
Lenka Pavlíková
Markéta Rytinová, Jaroslav Kříž
Jan Pech, Lada Pazourková
Růžena Kratochvílová
Eva Břížďalová
Michal Navrátil
Eva Bartáčková
Jan Mindžak
Miloslav a Ivana Vávrovi
Tereza Machová
Ivana Dukayová
Lucie Václavíčková
Martin Žižka
Po rekonstrukci šaten na cerhenickém
fotbalovém hřišti dostane i celý areál
zcela novou tvář. V současné chvíli se
pracuje na projektu, který zahrnuje
rekonstrukci stávajícího hřiště, tedy
plochy, či vytvoření víceúčelového
hřiště s umělým povrchem. „V projektu
je i parkoviště, které bude v areálu
a takříkajíc se schová právě za zrekon­
struovanými šatnami,“ říká projektant
Martin Škorpík. Samozřejmostí bude
při rekonstrukčních pracích i odvod­
nění a na hřiště automatická závlaha.
Konec nohejbalové sezóny
Na ukončení nohejbalové sezóny
místní nohejbalisté připravili opékání
prasete svým rodinným příslušníkům,
aby jim vynahradili alespoň trochu čas
strávený na hřišti. Opékání se protáhlo
až do pozdních hodin.
Stavba chráněného bydlení získala ocenění
Zánovní objekt domu s chráněným bydlením v Cerhenicích získal
zajímavé ocenění. Ze staveb jihomoravského kraje za rok 2007 za něj
obdržela stavební firma Pozemstav Brno čestné uznání za 3. místo.
Rozhodla o něm nezávislá komise, jež se mimo jiné bez účasti zho­
tovitele vypravila na místo si stavbu prohlédnout. Hodnotila kromě
kvality odvedené práce také například způsob realizace, použité
materiály či následný přínos stavby. Soutěž je organizována pod
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje ve spolupráci s Brněnskými
veletrhy a výstavami a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Do klání
byly zapojeny projekty realizované jihomoravskými firmami bez
ohledu na místo, kde se stavělo.
(říjen 2008 – cerhenické rozhledy – strana 7)
čety
pracovní
t
s
o
n
in
Č
Mladý muž si ležérně zametá chodník,
příliš na koště netlačí, pohvizduje si,
v druhé ruce cigáro a střídavě poku­
kuje po holkách a lidově řečeno „po
ptákách“. A tak to jde od rána do oběda
a od oběda do svačiny. Jestli si takhle
někdo představuje náplň práce cerhe­
nické pracovní čety, tak se po čertech
mýlí.
Jak vypadá jeden běžný podzimní
týden pracovní čety? Lapidárně charak­
terizováno – práce jako by se množila
geometrickou řadou a i když člověk
co chvíli nehledí na osmihodinovou
pracovní dobu, stejně odchází domů
s myšlenkami na to, že zítra musí urych­
leně udělat to či ono, protože už to
opravdu „hoří“ nebo volá po zásahu.
Pondělky a úterky má pracovní četa
vyhrazené na okružní jízdy po Cerheni­
cích, Cerhýnkách a Radimku, kde vysy­
pává odpadkové koše. Průběžně přes
celý týden sváží hromádky odpadu,
které lidé vyklidí před domy. „Teď už
začíná být hodně listí, musíme svážet
průběžně, jinak by toho byly kupy,“
poznamenává vedoucí pracovní čety
Václav Hanuš, který se zrovna vrací
z podchodu, který bylo potřeba nejen
vymést, ale také z něj odčerpat vodu,
protože spodní a dešťovou vodu někdy
zkrátka nepojme kanál. Jeho kolegové
se mezitím rozbíhají po obci, aby sesbí­
rali papírky a další nepořádek, který se
objeví tu na chodníku, tu na travnatém
pásu. „Vždycky se pozná, co měly děti
ve školní jídelně k obědu,“ směje se
Václav Hanuš a ukazuje na slupky od
banánů. Stejným způsobem je třeba
uklidit samozřejmě i v Cerhýnkách
a Radimku. Jenže to už na pracovní
četu čeká práce na cerhenickém dět­
ském hřišti. Nejen úklid, ale i opravy.
„Lavičky, houpačky jsou co chvíli
rozbité. Malé děti jsou tu hodné, ale
výrostci občas něco zničí,“ povzdechl
si Václav Hanuš, promne si bradu a prs­
tem ťuká na plot hřiště, aby nezapo­
mněl na servis sekačky či křovinořezu.
Trávy sice teď už moc neroste, ale zase
zlobí plevel. Prorůstá, kde se mu zlíbí,
včetně chodníků, které je třeba pra­
videlně zametat, a obrubníků, které
se zase musí takzvaně vyškrabávat
a vyškrabané hromádky postupně
odvozit. „A tu lavičku taky musím do
zimy natřít,“ říká si Václav Hanuš s tím,
že se do toho pustí hned poté, co
zaběhne do domu s chráněným byd­
lením, kde už je potřeba dokončit pří­
pravy na zimní sezónu – tu odvzduš­
nit radiátor, tu se podívat na provoz
kotlů. A že by se šlo ve tři odpoledne
domů? „Tak to u mě moc nehrozí.
Nakonec musím ještě udělat pracovní
výkazy,“ směje se Václav Hanuš, který
zase, jako už poněkolikáté, místo ve tři
jde domů v šest nebo v sedm večer.
„Co naděláte, práce je moc. Teď nám při­
byla ještě péče o lokalitu Na Palouku,“
poznamenává.
Nejsou ale jen tací, co poničí dětem
houpačku nebo odhodí papír od sva­
činy, kamkoli je napadne. Přes léto
pomáhali s úklidem i čtyři brigádníci
z řad studentů. A vedoucí pracovní čety
si je moc pochvaluje. „Mladí, kteří dřív
neměli daleko k tomu udělat nepořá­
dek, poznávají, kolik dá práce udržet
obec pěknou a čistou, zkrátka najednou
získávají úplně jiný vztah a přístup ke
své obci. Opravdu nám hodně pomohli
a zdá se, že je to i bavilo. Uplatnění se
pro brigádníky najde i po letní sezóně,
například při pracích na oplocení
budoucího sběrného místa. Je to pro
ně přivýdělek a částečně i dobrovolná
a hlavně prospěšná práce. Mladé lidi,
kteří chtějí pomoci, určitě neodmít­
neme, práce se pro ně vždycky najde,“
zakončil Václav Hanuš.
No
vé
la
vi
ké
ta e
í ří b u d
i
é m př
lid y,
dy ičk
ku av
y, l
lk y ř i
ko čt
aš é
se en
t y az
ěs os .
u m ově leň
ad n e
úř u á z
lu jso sn
eá i , r a
a r ař k
V lék i o
k nim
k
čk
y
(strana 8 – cerhenické rozhledy – říjen 2008)
pr
o
ví
ce
po
ho
dl
í
Poděkování a inzerce
Váš názor
(12.
či zajímavá informace může zajímat
i ostatní, nenechávejte si je pro sebe.
Všimli jste si černé skládky v okolí
obce? Líbila se vám některá z cerhe­
nických kulturních akcí? Povedl se
vám hezký snímek? Máte nápad, co
a jak v obci zlepšit? Nebo chcete svým
spoluobčanům zkrátka něco sdělit?
Posílejte příspěvky do Cerhenic­
kých rozhledů, a to na adresu úřadu
Městyse Cerhenice (Školská 444) nebo
e-mailem na [email protected]
září se slaví svátek Marií. Bydlím
v domě s chráněným bydlením, kde
jsme dvě tohoto jména. Abychom měly
hezkou vzpomínku, se nám na ten­
to den o oslavu postarala naše paní
vedoucí Ilona Ryzáková. Sehnala nám
skvělou kapelu – manžele Žižkovy. Pán
hrál na kytaru, paní na zvonky a k tomu
krásně zpívali. Na harmoniku hrál pan
Kubík. Všichni žijeme v domě s chrá­
něným bydlením. Všem vám, kteří jste
nám, Mařenkám, přišli popřát i si zazpí­
vat a posedět, i skvělé kapele a spolu­
bydlícím vřele děkuji za hezky prožitý
svátek. Také chci poděkovat pečova­
telce Romance za její ochotu a hezký
vztah k nám – lidem dříve narozeným
(mně bude příští září 85 let a snad se
dočkám hezké oslavy). Děkuji všem.)
Marie Heverlová
(Děkuji touto cestou členkám SPOZ
za gratulaci a věcný dar k mému život­
nímu jubileu.)
M. Kolařík
(Koupím domek, chalupu nebo byt
i před opravou. Platím hotově.
Tel. 723 233 162)
(Půjčování čisticího stroje Kärcher
na čištění koberců, čalounění
Kontakt: mobil: 606 926 416
tel./fax: 321 793 793 (večer)
adresa: Za Štěpnicí 269, Cerhenice)
Sběrné místo
Jistě jste si již někteří z vás všimli přípravných
prací na obecním pozemku v sousedství hřbi­
tova. Ano, jde o konečnou fázi vybraného
místa pro umístění velkokapacitních kontej­
nerů na suť, bioodpad a smíšený odpad. Jde
o levnější variantu řešení, která obec přijde
zhruba na 200 000,– Kč, což je desetkrát méně
než varianta sběrného dvora navrhovaná
firmou Nykos, a. s. Místo bude nově oplo­
cené, zabezpečené proti nelegální skládce
a spravované!!! Provoz bude organizovaný,
pravděpodobně minimálně dva vybrané dny
v týdnu. Jeho otevření je plánováno na říjen
až listopad. Třídění odpadů zdar!
M. Růžičková
Po dlouhé a mnohdy vzrušené diskuzi se zastupitelstvo městyse roz­
hodlo vybudovat sběrné místo. Vůle k vybudování sběrného místa byla
v celém zastupitelstvu, ale diskutovalo se o jeho umístění. Nakonec byla
odsouhlasena vzhledem k nedostatku vhodných pozemků jediná možná
varianta umístění, a to u hřbitova. Byl jsem pověřen panem starostou
zajištěním vybudování tohoto místa. V současné době je již vybudována
zpevněná plocha z panelů, které městys vlastnil, a byly zahájeny práce
na oplocení. Budou zde umístěny velkoobjemové kontejnery, do kterých
se bude třídit odpad, a to papír, sklo, plasty, biologický odpad (tráva, listí,
větve a pod.) a velkoobjemový odpad. Plánuje se zde také sběr nebez­
pečného odpadu. Nyní zbývá pouze, aby zastupitelstvo městyse roz­
hodlo o otevíracích hodinách a schválilo provozní řád sběrného místa.
Věřím, že vybudování tohoto sběrného místa usnadní našim občanům
život a že ubude odpad „uložený“ v lese nebo podél silnic.
Mgr. Jan Hranička, 1. zástupce starosty
(říjen 2008 – cerhenické rozhledy – strana 9)
Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Cerhenice ze dne 30. 6. 2008
Přítomni: Mgr. Marek Semrád
Mgr. Jan Hranička
Aleš Kobliha
Lenka Mlynářová
Mgr. Markéta Růžičková
Dora Zápotocká
Miroslav Zámiš
Ing. Jiří Veselý
Omluveni: Jiřina Hoblová – dovolená
1. Schválení programu
Starosta přečetl program a nikdo z přítom­
ných členů ZM Cerhenice neměl připomínky
k předloženému programu. Starosta dal
hlasovat o programu mimořádného zasedání
ZM Cerhenice.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
souhlasí s programem řádného zasedání
zastupitelstva městyse Cerhenice.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Hosté: Jiří Srp
Dokládá prezenční listina /příloha č. 1/.
Program:
1. Schválení programu – Semerád
2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM
– Semerád
3. Zpráva o činnosti starosty městyse
– Semerád
4. Zpráva o činnosti zástupců starosty
– Hranička, Kobliha
5. Schválení závěrečného účtu městyse
za rok 2007 – Semerád
6. Různé – Semerád
7. Závěr – Semerád
Starosta navrhl ověřovatelé zápisu č. j. 6/2008:
Mgr. Jan Hranička, 1. místostarosta
Aleš Kobliha, 2. místostarosta
Zapisovatelka: Marie Malá
2. K
ontrola usnesení z minulého
jednání ZM – Mgr. M. Semerád
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhe­
nice schvaluje návrh na splacení kupní ceny
za nemovitost č. p. 14 Sokolovny Cerhenice
a to následovně: složení hotovosti ve výši
1 000 000,– Kč do pěti dnů od podepsání
dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a splátky
po dobu 10 let při úrokové sazbě 6 % p. a.
ve výši měsíční splátky 11 102,–Kč.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. 14/2005 – IČ
starosta předložil dodatek č. 2 k MS
č. 14/2005 – IČ jehož předmětem je vypraco­
vání závěrečného vyhodnocení akce
Usnesení - Zastupitelstvo městyse Cerhenice
schvaluje dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě
č. 14/2005 – IČ uzavřený mezi Městysem
Cerhenice a Sella spol. s. r. o. Ústí nad Orlicí.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
starosta přečetl usnesení z minulého zase­
dání, nikdo z přítomných neměl připomínky
Další informace
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
schvaluje usnesení č. j. 05/2008.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Kniha „Album plné vzpomínek“ – všichni
zastupitelé obdrželi tuto knihu
24. 7. 2008 se uskuteční beseda v klubovně
v Cerhýnkách, za přítomnosti autora
Starosta zahájil řádné zasedání ZM Cerhe­
nice, které se konalo od 17‘00 hodin v zase­
dací místnosti na ÚM Cerhenice.
Na zasedání je přítomna nadpoloviční
většina členů ZM Cerhenice, zastupitelstvo
městyse je tedy usnášení schopné. Členové
ZM byli seznámeni s programem zasedání.
Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně
svoláno a vyvěšeno.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
podle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
konstatuje, že k platnému usnesení zastupi­
telstva obce, rozhodnutí nebo volbě je nutný
souhlas nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo městyse
Cerhenice je schopno se usnášet vzhledem
k přítomnosti 8 členů Zastupitelstva městyse
Cerhenice.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
(strana 10 – cerhenické rozhledy – říjen 2008)
3. Z
práva starosty městyse
– Mgr. M. Semerád
Výstavba 32 BJ v lokalitě Na Palouku
kolaudace dokončena 27. června
kolaudační rozhodnutí – nabytí právní moci
30. 6. 2008
terénní úpravy (provede KG servis)
předávání klíčů a sepisování smluv
již od 1. 7. 2008
Prodej č. p. 14 Sokolovna Cerhenice
předložen návrh od kupce Sokolovny
na splacení kupní ceny:
1) složení hotovosti ve výši 1 000 000,– Kč
do pěti dnů od podepsání dodatku č. 1
ke Kupní smlouvě
2) splátka 1 000 000,– Kč po dobu 10 let s úro­
kovou sazbou 6% p. a. do roku 2018, výše
měsíční splátky je 11 102,– Kč
130 let SDH Cerhenice
oslavy proběhnou 12. 7. 2008
vyvěšení plakátu, roznáška pozvánek
Umístění kontejnerů na odpad v lokalitě
Na Palouku
pracovní skupina ve složení
– Mgr. M. Růžičková, L. Mlynářová
rozmístění kontejnerů pro jednotlivé obytné
domy
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
bere na vědomí zprávu o činnosti starosty
městyse.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
4. Zpráva o činnosti zástupců starosty
– Mgr. J. Hranička, A. Kobliha
Mgr. J. Hranička, 1. místostarosta – z důvodu
delší pracovní neschopnosti nebyla před­
ložena
A. Kobliha, 2. místostarosta
6. Různé
Zpráva předsedy Osadního výboru Cerhýnky
– oprava komunikací v Cerhýnkách
– kanalizační poklop (nutně koupit)
– odstranit na hřišti větve po vichřici
– oprava prolézačky a houpačky na dětském
hřišti
informace o přejímce bytů v lokalitě
Na Palouku
vypracovány předávací protokoly za jednot­
livé byty
předání klíčů od stavební firmy bude ve
středu 2. 7. 2008
vypracovány smlouvy pro prvních 16 bytů
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
bere na vědomí zprávu předsedy Osadního
výboru v Cerhýnkách.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se O.
Schváleno.
Přidělení bytu v č. p. 132
7. Závěr
pí. Borovičková ukončila nájem v č. p. 132
k 30. 6. 2008
byt přidělen p. Ševčíkovi, který uvolnil
v minulém výběru byt paní Hořovské
Zastupitelstvo skončilo v 19‘00 hodin.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
schvaluje podepsání nájemní smlouvy s pa­
nem Ševčíkem na byt č. 1 v č. p. 132 U Staré
školy Cerhenice.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
bere na vědomí zprávu o činnosti 2. místosta­
rosty městyse.
Hlasování: pro usnesení 7, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.
5. Schválení závěrečného účtu městyse
za rok 2007 – Mgr. M. Semerád
starosta předložil závěrečný účet městyse
za rok 2007
nikdo z přítomných zastupitelů neměl
připomínek
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
schvaluje závěrečný účet městyse Cerhenice
za rok 2007.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
schvaluje usnesení č. j. 05/2008.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhe­
nice schvaluje návrh na splacení kupní ceny
za nemovitost č. p. 14 Sokolovny Cerhenice
a to následovně: složení hotovosti ve výši
1 000 000,– Kč do pěti dnů od podepsání
dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a splátky
po dobu 10 let při úrokové sazbě 6 % p. a.
ve výši měsíční splátky 11 102– Kč.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
schvaluje dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě
č. 14/2005 – IČ uzavřený mezi Městysem
Cerhenice a Sella spol. s. r. o. Ústí nad Orlicí.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
V Cerhenicích 30. 6. 2008
Zapsala: Marie Malá
Usnesení za zasedání Zastupitelstva městyse
Cerhenice ze dne 30. 6. 2008
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
podle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
konstatuje, že k platnému usnesení zastupi­
telstva obce, rozhodnutí nebo volbě je nutný
souhlas nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo městyse
Cerhenice je schopno se usnášet vzhledem
k přítomnosti 8 členů Zastupitelstva městyse
Cerhenice.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
souhlasí s programem řádného zasedání
zastupitelstva městyse Cerhenice.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
bere na vědomí zprávu o činnosti starosty
městyse.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
schvaluje podepsání nájemní smlouvy s pa­
nem Ševčíkem na byt č. 1 v č. p. 132 U Staré
školy Cerhenice.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
bere na vědomí zprávu o činnosti 2. místosta­
rosty městyse.
Hlasování: pro usnesení 7, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
schvaluje závěrečný účet městyse Cerhenice
za rok 2007.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Usnesení – Zastupitelstvo městyse Cerhenice
bere na vědomí zprávu předsedy Osadního
výboru v Cerhýnkách.
Hlasování: pro usnesení 8, proti 0, zdržel se O.
Schváleno.
(říjen 2008 – cerhenické rozhledy – strana 11)
Ahoj prázdniny,
tak zase až příští rok...
Stručně
Poslední srpnová sobota patřila již
tradičně hojně navštěvované akci
Loučení s prázdninami. Čas končícího
léta a nadcházející školní docházky,
dotýkající se nejen dětí, ale i jejich
rodičů, si přišli užít malí i velcí a všichni
se dobře bavili. Akce s názvem Konec
prázdnin s hasiči přilákala 107 dětí,
pro něž byly na fotbalovém hřišti
připravené hasičské soutěže, ukázka
hasičského vozidla, ale také poučení
z oblasti prevence požární ochrany či
zdravovědy a k tomu limonáda a párek
v rohlíku zdarma. A nejen to. Na závěr
se z odevzdaných soutěžních kartiček
losovali výherci roztomilých plyšových
opiček, a to jak z družstva chlapců,
tak dívek. Odnesli si je Jaroslav Tichý
a Petra Psotová. Hlavní výhru – hor­
ské kolo – získal Tomáš Rychlík. Aby
se na celou tu slávu nezapomnělo,
užily si děti ještě další atrakci, jejíž
výsledky navíc nějakou tu chvíli vydrží.
Barevnými křídami krásně vymalova­
ly podchod. Závěr celého dne patřil
dospělákům, kterých se sešlo 120,
aby společně zhlédli promítání letního
kina a zasmáli se u již kultovní kome­
die Slunce, seno a pár facek.
(Ve
Kulturní komise při Městysu Cerhenice
děkuje sponzorům
panu Josefu Kafkovi,
panu Františku Jahodovi,
OVV ČSSD Kolín, TJ Sokol Cerhenice,
paní Aleně Borovičkové,
paní Jiřině Hoblové,
panu M. Semerádovi, J. Kardošovi ml.,
J. Jirsíkovi, ČSČK
a MUDr. Pavlovi Lebedovi.
Jménem svým bych chtěla poděkovat
spoluorganizátorům, a to J. Pacltovi,
Z. Zápotockému, L. Špiňarovi, F. Válovi,
P. Patočkovi, P. Kunovi st., P. Kunovi ml.,
R. Keilovi, T. Pazderkovi, A. Pazderkovi,
J. Kubrychtovi, S. Mastnému,
R. Pazderkovi, J. Zápotocké,
V. Jirkovské, M. Kafkové, K. Kunové,
J. Duškové, H. Kardošové,
S. Kardošové, B. Mlynářové,
K. Mastné a L. Pospíšilové.
dnech 17. a 18. října se
konají krajské a senátní volby.)
(Na zasedání zastupitelstva
16. září byla schválena mimo­
řádná dotace pro Sokol Cerhe­
nice, která bude použitá na
dokončení rekonstrukce kabin
na fotbalovém hřišti, konkrét­
ně na fasádu. Vznikne také pří­
střešek před kabinami.)
(Ve
spolupráci s Českým čer­
veným křížem a rodiči se
podařilo zorganizovat letní
ozdravný pobyt pro zhruba
tři desítky dětí, jež navštěvují
cerhenickou základní školu.
Skupina školáků v doprovodu
lékaře a zdravotního personálu
vyrazila do Španělska do tří­
hvězdičkového hotelu s plnou
penzí a moc si celý pobyt a jižní
sluníčko pochvalovala.)
(Už
nyní se připravuje oblí­
bený Cerhenický večer na dva
roky dopředu. V příštím roce
by zde měla vystoupit Věra
Mar­tinová, v roce 2010 pak
skupina Olympic.)
(Lampiónový
průvod se pod
názvem „Putování svítících
brou­čků a berušek po Cerhe­
nicích“ usku­teční 28. října.
Sraz je v 17 hodin u podchodu
u nádraží. Broučci a berušky
i s tatínky, maminkami, babič­
ky, tetičkami a dalším dospě­
láckým doprovodem vyrazí
směrem na náměstí Míru, kde
proběhne položení věnce
a uctění památky padlých.
Na náměstí pak na všechny
zúčastněné čeká pečlivě utajo­
vané překvapení.)
Lenka Mlynářová
předsedkyně kulturní komise
CERHENICKÉ ROZHLEDY
čtvrtletník Městyse Cerhenice, vydává úřad Městyse Cerhenice, tel.: 321 792 421
Redakční rada: Mgr. Jan Hranička, Aleš Kobliha, Lukáš Dukay. Grafická úprava: Bc. Andrea Michálková
Náklad 700 kusů. Uveřejněné příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce.
Předem nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za původnost příspěvku odpovídá autor.

Podobné dokumenty