Čakan 9 - 2009 - Klenčí pod Čerchovem

Komentáře

Transkript

Čakan 9 - 2009 - Klenčí pod Čerchovem
iitč
t-l
I
t
ln
|lJ
www.ktenci.cz
Čís|og
USNESENIz
září 2oo9
veřejného zasedání zastupitels tva Městyse K|enčíp. C. konaného26. srpna 09
A."schva|uie:
9'36 fňančnímu výboru připravit do příštíhdjednání
l-.36 4něnu rozpbčtu k 3 l.8.Ž009 dle náwhu
ZM rozbor k zápisu .z. proiednání wri"čtovríní
finančního ýboru
provozovátrí vodovodu a kana]izáce za rok Ž008
2.36 obecně závanou vyhlášku č. |/2009 o veře.jném
10.36 starostovi zaiistit zpracov[ni konceptu
pořádku, čistotě měsýse a pořádání vereiných
smlouvY o převodu obiéktu č'p..l l7 na oarcele č. Í47
orodukcí
a parcély č,. |4,7" v k.ri. K|éneípod Čerchovem o
3.36 obecně záyamouwhlášku č. 2/2OO9 o místních
vyměře
m., ,která by obsahovala veškerá
36.
Zastupitelstvo
městvse
.
I
I
poplatcích
4.36 záměr na rozdě|eqi a prodej části parcely č.
425/| v k.ú. Klenčípod Čerclioverri
5.36 zárněr prodeie bbiekru bývalé VSB na parcele č.
425116 a paicely-č. 425l|6 ó v'imere 400 in, v k.ú.
Klenčípotl Čerchovem
6'36 záiněr prodeie.budow č.p. |17 na parcele č. l47
v k.ú. Klenčj poď Čerchoíem a parcelýč. |47 v k.ú.
KlenčípodCe:rchovem o''rýměře 484 inl
B. ukládá:
7.36 starostovi a místostarostovi proiednat
s
ředitelkou příspěvkové organizace závěry kontroly a
zajistit nápiavů v souladřs kontrolním,ziištěnrm v
termínu dó 30. 9' 2009 a dále provést oňakovanou
kontrolu
v
příspěvkové orgánizaci ňezávislÝm
orgálem po poradě s příslušnýňodborem Krajského
uřádu v
Plmí
8.36 rnýboru výstavby a územního plánovaní
'zasédaníZM náwh ria lyuŽití
předJoŽit na- příšií
areálu b'tvalÝc-h kasáren
ocnÍalrna'484
ust2novenl
1l.36 starostovi zaiistit důslednéřešení situace s
d|umíky měsfyse 2a vwtŽití veškenich právních
prostředků-a .ilredlozit do příštího2aseďáu zt'tt
zora\'l.l o resenl
|2.36 starostovi proiednat neoprávněné užívání
pozemku kolem Muzeá J'Š.Baara
13"36 výboru výstavby a územníhoplánovárrí
posoudit žádost o fstav6u hospodářské budovy
C. bere na vědomí!
|4.36 mrávu o plnění úkolůz 35. zaseďáni ZM
|5.36 ňrávu z íednání finančního vÝboru
| 6.3 6 zbr á*y z i edláni kontrolnílro íÝboru
|7.36 zprávu vyboru pro rozvoj měsýse
D. neschvaluié:
18.36 finančňír"-7pomoc občanskémusdruženíHC
Domažlice, hokei.ow oddíl dětí a mládeže
|2.36 pronájem části parkoviště před Muzeem
J.Š.Baara
Termín příštíhojednání zastupite|stva městyse: 30. záÍí
140. vÝRoČÍxanoznxÍ J. Š.BAARA - PoKRAČovÁNÍ vE vzPoMÍNKÁCII BAARo\.ýCH soUčAsNÍKŮ
MarieŽábková: SVÁrEK v MÁJI
. Ve. spolkoých místnostech Spolku česlcých spisovatelů ,,Máj.. by1o rušno. Bylo před valnou hromadou. Ač nevkročila
jsem do těch místností poprvé, trochu se mne chytiia tréma. tnu _íenŘovanka!
Však jiŽpí Ziegloserová jde mi vstříc ajako-p'9yo']qá.hos.titelka" usazuje mne ku dlouhému zelenému stolu. A jaké mám
sousedství! Ignát Hermann ptá- s-9 na.moje_d.ěti! Ještě že jej,'mistra humoru,-dobře znrím! odpoví dárn zatři sta padeďát děti,
z nich lychovávám nové lidi'-Mis]r
lg{rát Hermann mné újišťuje,že zná mou činnost, jen abych pracovala dáli:. Mrám radóst!
'.
Dvorana .'|a4j".. Pplalq se plní. Podél stěn váŽně vzhlíŽeji nď ten ruch poprsí zemřelých basníku a spisovatelů. V čele stolu
qse-d{' 1- uj.imá- se předsednicfuí valné fuomady básník F" S. Procházka. Zásňpuje předšedu ,,Máje.., ochuravělého F. Heritesa.
tichne, zpozon\i mezi. přítomnými výraznou hlávu, šympatlcti: tíriré,oči, skly skŤipce bystře
{h]edjcími.
\9rz jiŽ shromaŽdění
Baar! A jiŽ sdruženímpředstav vybavuje se mi jeho román ,,Holoubek.., ktérym jsme si ienkráte já a mojl rodičové
sladili dny života. Prr'rrí mojí myšlenkou bylo jíti k němu' stisknouti mu ruku a poděkováti mu zvláště zá ,,Holoibka,, a za
všechny je.h.o.kttihy: zg kr{9u chvil při čteníárávených' za onu vzácnou ušlechiilost a jemnost, jížduši čtenářovu dovede
upoutati. Nebylo však již moŽno! Jednaní započalo! Mimoděk srovnávám v duchu českéhoBaarova
'.Holoubkď.
s Vantelovým,,Mon curé chez les riches!..
.., pamg jak9 autorkapohádek^9hápy plně to vzá9n'ý,9o Ba1r do svých chodských pohádek vložil! Jak musil je milovati, ty
děti, svérrázné ýpy budoucích Chodů! Jsou to pohádkyjako démanty, které broušením nabývají ceny'
|9k 1o.hou býi Chodové hrdi na svoji BoŽenu Němcovou a Báara| Jen tak silné proštředí, juŘý- je svérazné Chodsko,
mohlo dáti vytrysknouti dílůmtrvalé c'e1rl, ktere zvěčňujíchodsky lid, věrné strážce nďeho pome)it. "
vládě na
.1 oPc1 se vracejí mé-myšlenky |j9!nan1 schůze' Náš přédseda předčítájako prvý"bod programu
uzákonění svátku Husova... V té chvíli cítímhluboce vď.keré šloPy dědičnosti a řadic'.Dékuji prózře-telností,',Návrh
Že dopřáno mi ,
býi při jednom z historic{ích projevů českéhospisovatelstva. t{ět rvar Baarova září, usmííá se, hlasuje pró návrti s námi sé
všemi, nadšeně, vzrušeně. '.A tak s tím ohněm ve zraku svítídále v mých woucích vzpomínkách.
Uvádíme dojmy PhDr. Barbory Čumpe|íkovéz |etošních..Výh|edů...SvézáŽitky a pocity známáfolkloristka
písemně zpracova|a a poskyt|a novinám a časopisům,které se oblastí folkloru zabývají.
Chodské výhledy
vztah o Postovení slavnosti v životě celého regionu vyjadřuje vážnost, kterou projevuje předstovenstvo obce, v tomto přípddě
účastklenečskéhopana starosty
Karlg Smutného d jeho přivítóní hostů, kteří se sjeli i ze vzdólených míst nejen joko diváci, ale přÍmí účostníciprogrdmu. Jsou to za !éta
známosti už přátelé, někteří z nich tdké sami hostili nóvštěvy z chodského regionu, proto nás nepřekvopuje výčet, mezi nimiž je nóvštěva
švýcorských, belgických, německých občonů, politÍckých činitelůi těch, kteři se prostě obdivují lidové kultuře a neodradí je větší
vzdálenost.
Předesí!óm, že slovo ,,Výhtedy,, samo o sobě toho moc neříkó. Čeká na určení,které ho upřesní a zařadí do proudu informací, o
jaké výhledy jde' V našem případě máme no prvnÍ pohled štěstí, Jde o Výhledy s velkým ,,V,, a ještě ke všemu chodské, které, pokud jsme je
slyšeli z úst rodilého Choda, se vyslovují s měkkým -i. na konci, tedy Výhledi. le to licence nářečí, které, bohužel, vlivem sdělovacích
prostředků vedených spisovnou češtinou odeznívó o no krósnou, starobylou bulačinu můžeme jen vzpomínot. slavnost no počest osobnosti,
které se na Chodsku nejen narodily, ale uvědomovaly si také jeho vzócnou regionólní kulturu v plných souvislostech, položily pro její
existenci během svého životo pevné zóklady,
Vjejich čete stojí na prvním mÍstě spisovdtel lindřich šimon Baar, od jehož narozenÍ uběhto 140 let, a 720 let od norození jeho
bratránka, toké spisovatele, !ana Vrby.
První ročnÍktéto slavnosti se konol ještě na podiu pod Boarovým pomnÍkem . od této oslavy už uběhlo 50 let, koná se každoročněa hovoří
se o ní v množnémčisle, tedy jako o slavnostech. od šedesóých let minulého století přibývají hosté ze sousedství i z větších vzdáIeností.
Přivážejí ukózky svých lolklornlch trddic, zatímco množícíse soubory místníhoregionu rozvÍrojÍ věkový průměr členůnahoru i dolů a rovněž
prezentují své umění v sousednich i vzdáIenějších končinách. Počet místníchsouborů plynule vzrůstó, slavnostÍ se už přenesly přímo do
Klenčí, kde areóI Staré pošty nahrudil vzdálenost původních lesních stezek, po nichž procházeli dolšío dalšívýznačnírodáci včetně hostů,
oby se potěšíli krásou a malebností chodského kraje. Rozhled byl v mínulosti čistý, nezostavěný přečnívojícímiobjekty, leho součástíbyly a
dodnes jsou í nepřetržité tradice lidového umění v oblosti národopisu a folkloru jihozópodního regionu Čech.
Na Výhledy 2009 došIo 3'.5.července,
Počasí,zejména slunce vzdlo svou úlohu vóžně a konalo povÍnnost svědomitě a důkladně, Nedopustilo porušení sých próv,
tokže program probíhal v ieho plné zóři včetně teploty, která šplhala na samé vrcholy letošního léta. Naštěstí pořadote!é mysleli i na tuto
okolnost a kromě stínú okrajoých vzrostlých stromů bylo v zázemí stinnó stodola o dvúr s občerstvenímpro účinkujícíi divóky se zásobdmi
nejvíce potřebnými, zejména vody.
Dramoturgie mělo skvělé nópady d šťastnouruku. Progrom byl pestrý s pevnou vnitřnÍ logikou. začátek byl svěřen klenečské
věkové kotegorii školou povínné,kteró pod evidentně dobým vedením a jménem soubor Drndálek se přihlásila mezi rodáky písněmi
včetně tance do koleěka jako vlastním, Další,ještě nižšívěkovó kdtegorie, sotva sportovnÍmu typu kočárku odrostló, si o něco později
osvojila tróvník před podiem, a nožičkomi přesně v rytmu komunikovgla s houslistou stojícímna podiu, Dvě dcerý táty sduera z Trhonovo
mají slibné vychování nositele folklorni tradice, zotímco tana Hojdová a Marie Freiovd dosdhly kategorie vyzrólých umělkyň - zpěvaček.
Mužský pěvecký sbor Haltravon nese dóI pochodeň, zažehnutou nedostižným Albertem švecem, jehož hlas zněl v tento den
křtěným CD s názvem Klencký radostě, kde zpívá i oldřich Heindl,
Dětský soubor z Karlových Varů je mládětem souboru DyIeň, má pevné vedení a bezvadnou prostorovou orientaci v poměrně
složitéchoreografii, Rodil se pomolu, zato dnes už má ostříIené reprezentdnty bývalého problematického sudetského úkrojÍ, v součosnosti
jih oz ápadn í příslušn Íky d udác kého reg ion u'
Hosté z Waldmijnchenu mojÍ dlouhou a bohatou trodici mužskéhosborového zpěvu. Pánský sbor, mnohohlosně intonujícÍ,
zazpívol několik německých písnío jako pozornost dvě podle nápěvu české,ole v německém jozyce. MuzÍk bylo několik, z nich dvě dudácké,
Domažlická a Pošumovská, prvnÍ česká, druhó německá, obě skvělé a pod nohy hrajícÍ. Pošumovská dudóckó muziko vznikla před dvaceti
lety, její vedoucí zrál z dudáckého žóka zároveň s ní. Dnes je z něj promovaný hudební vědec, zajÍmd jej především příhroničnípósmo
s repertoárem písnÍa tancú z Prácheňsko, a jelikož i ten zapadó do dudlického regionu, nejsou mu cízíani chodské písně.
Místní ženský pěvecký sbor Canzoneltd zÍskal posluchače kultivovaným projevem o výběrem repertoóru,
Překvopiý byl vstup muziky, jejiž příslušnost k souboru jsem přeslechla' Možná DyIeň, Pórový moteník v tanečnÍm provedení
ýrazného hróče kapely a něžnétonečnice je choreogrofickým a tonečně technickým skvostem, jenž by musel uspět i na scéně Tanec Praha.
MIddší děvčótka oživila vzpomínku no břehy postřekovského prútoku řeky plné hus a kachen, které kdysi před podesóti lety
ovlódaIy tok zvané Trávníky, dnes zastavěné moderními rodinnými vilami v zahrodách. Pasočkám, d to i těm, které pósly króvu živitelku, se
řÍkalo travničky. Připomněly zpěvný styl a repertoór, jemuž se v hudebních kruzích říká halekoěky, Hlos se nese po okolí až do kopců a
komunikuje se vzdólenými posačkami, předóvó vzkazy, informuje a především dávó najevo radost v přírodě, kterou pastvo znamenalo.
Repertodr zapsal sběratel tosel Režný na Prócheňsku, jeho styl oživilo zpěvačka Zorka 9oukupová, jež spolupracovala svého času s
budějovickým rozhlosem a souborem Úsvit'
Moderátorka pořodu byla příjemnó, informovaná a kultivovanri' Mezi jednotlivými vstupy nebyly zbytečnépouzy, předností
pořadu byla pohotovost, sjakou soubory nostupovaly,ivědčí to o sehroné pomocí vzázemÍ o ukázněnostÍ souborů, které se nenecholy
rozpýlovat lókodly stánků s občerstvením a nostupovaly podle scénóře.
Děkuii všem pořadatelům zo plynulý průběh a krásné odpoledne regionólnÍ slovnosti, jež měla víc než pohodu o důstojný vztdh
khistorii, legendám a kultuře vldstnÍho kraje. KjejÍ atmosféře přispěli přÍtomní pamětníci o životní mistři, od nichž se vine charokter
osobÍtosti až k těm nejmenším,ať je to rodino Moryskova, manželéHoloubkovi nebo kompaktní Národopisný soubor Postřekov, nesoucí
tradice nejen umělecké, ale i životní. Díky jemu a jeho spontónnímu projevu znó Chodsko i divácká obec strážnického festivalu včetně
zohroničí.
V objektu Storé pošty byly instalovány výstavy, dokreslující historii, jedno pod názvem ,,Z Boarovy korespondence,,, druhó ,!an
Vrba,,' lnspirujicí historické fotograÍie v dostatečném poětu dávaly blížndhlédnout dobovou otmosÍérua oživily společenskévztahy včetně
zpťtsobu života a oděvú.V těchže prostorách bylo možnése seznómit i schodskýmÍ řemesly, koupit místnÍsuvenýry a dobroty, zejména
chodské kolúče, Přitomný byl i plzeňský rozhIas, snímajícíčósti programu s perspektivou sestřihu pro pozdějšívysílání.
se bouřce. Stačilo se
Slavnost končila pod zachmuřujícím se nebem, proskakovaly zvěsti o formujÍcím se tornádu a blížící
rozloučit včas, zvěsti o tornádu byly pravdivé, Jotogrofie vyšly druhý den v tisku. Všichni úěostníci však dojeli domů, pokud vím ,
v pořádku o ve zdravÍ. Baarúv rok ještě doznívó, Chodsko kvete v zahradóch i po!ích. Život budiž pochválen'
PoZvÁNKY
Klenčí(od hřbitova) do Furth i. W. Ve Furth i. W. možnost
občerstvenív restauraci s českým personálem (od hřttitova směrem k náměstí po pravé straně' Pro české
turisty množstevní sleva).
19. 9. 2009 ve 13.30 hod. _ Pěšípouť z
L9, záŤí2009 pokračuje Baarův rok dalšíakci a to druhým zqíaempo stopách J. Š.Baara.
Zájezd se uskutečníy sobotu |9. září 2009. odjezd autobusem od Staré pošty v 8.00 hod., předpokládaný
návrat do 19.00 hod. Navštívímeklášter v Kladrubech' Minoritské zahrady a HornickÝ skanzen ve Stříbře'
Jízdárnu ve Světcích'u Tachova a Přimdu - první působiště J. Š.Baara, káe kromě zaitavení u památníku
J. Š.Baara navštíYímehrad Přimdu a Starou KnížecíHuť, kde bude probíhat Den Českéholesa. Zájemci
se mohou přihlásit v Informačnímstředisku osobně nebo na tel. čísle:607 178 100.
ZPRÁvY v,Ínonu PRo Rozvo.r nrĚsrysn
Na druhou polovinu září připravuj
eme-zahájeniffi##l^vDr.
Jiřilro Koptfl<a v prostorách Staré pošty.
VÝstava ootrvá až do martinské oouti
ítání
V sobotu Lsrpna se od 14.0
ud,*ťqay$ a,fglografli . n1ystpw arherské obce
padesát našich občanů.Součástíakcé yla ochutnávka
klenečslc'ých darem,
V neděli 9'srpna
uskutečnilo promítání
květnu zúčastnilopřes
které isme dostalí od
smosil
Záiezd do Švihova
se uspořádal Výbor pro 1ozvoj městyse odpolední zájezd do Švihovak 7O.rryhočí úmrtí
klenečskéhorodáka a švihovského faráře P.Jakuba Sindeláře. kterého se zúčastnilo26 občanů.
Na místnímhřbitově u brobu P.Jakuba Šindelare na úvod vzpomínkové akce zazpívali naši zpěváci chodskou
píseň, na to promluvil současný švihovs\ý farař P.Adam Lodek, po něm předseda pořádajícfto qíboru Jiří
Anderle. Poprojevech byla poloŽena na hrob klenečskéhorodiíka velká kytice s nápisem l'Vzpomínáme.. . Městys
KIenčípod Cerchovem''. Pietní akt byl zakončen modlidbou.
Pak náJ P.Lodek se zajímaým u poút.,"1- ýkladem provedl kostelem sv.Jiljí, kostelem sv. Václava' místnífarou
a její přilehlou velkou zahradou s hospodářsh-foni stavením a částízalvady, která s]oužídět-em jako dětské hřiště.
Dalšímbodem programu byla návštěva vodního hradu a ýstavy o kostelech v západních Cechách. Po prohlídce
města jsme odjíždělido posledního naplánovaného místa zájezdu rozhledny Bolfanek, která se tyčínad
Chudenicemi v blízkosti Americké zabrady, kterou měli účastnícizájezdu možrost také navštívit.
Poděkování zas|oužipodporovatel akce Vyrobní společnqst Čerchoía.s. Klenčíp.Č. a i všichni účastnícizájezúl
za důstojnéuctění památky klenečskéhorodáka P.Jakuba Sindeláře.
Brieádv
Ve čfwtek 21,srpna proběhla dalšíbrigáda na renovaci lnatYeni/ zábraď|í a sloupků ohraničujícípark s
pomníkem obětem 1' světové války /pod kostelem/ a zábraď|í u přilehlého schodiště z náměsti ke kostelu
sv.Martina. Při předešlých brigádách (|1.1.,l5'7,5.8.,12.8., 19.8.) bylo zábrad|i očištěno od starého laku i rzi a
natřeno zá|daďni antikorózrrí barvou, pak i očištěny'\Yspraveny a omítnuty sloupky. Pak byly sloupky natřeny
penetrací a započato s natíráním sloupku bílou /akrylátovou latexovoď barvou a zábraďlí stříbrno hliníkovou
vrchní; barvou. Při poslední brigádě se natřeli sloupky a zábradli. Nyní již čekajídokončovacípráce a natření
sloupků ještě jednou vrswou speciální silikátové barvy.
Brigádu (pod názvem ,,Akce Z,' & ,,Za K|enčí
krásnější'') organizuje Výbor pro rozvoj městyse a lryývá
všechny občany Klenčí,kterym není lhostejný vzhled městečka, aby přišli v pondělí 7 . 9, v 1 6 hodin před kostel
sv.Martina' nebo i později v průběhu brigády, pomoci se zvelebením středu městyse. Brigáda bude probíhat od 16
do cca 19 hodin. Vše potřebné k práci (nařadí,barvy atd.) bude zajištěno.
V případQ zvlášť nepřímého počasí(déšť)se brigáda odkládá.
Clenové Výboru pro rozvoj městyse odpracovali několik hodin i při brigádě na obnovení obřího nápisu
Výhledy, složenéhoz kamenů, pod Baarov,.Ím pomníkem na Výhledech. Před rokem tento nápis po letech
obnovili. I.etos, jiŽ opět zarostlý nápis, byl moYu upraven, natřen a obnoven i s blízlcým okolím. Nápis, kteÚ mi
rozněry 20 x 4 metrri, je vidět aŽ z ďomaž|ickó věže.
Výbor pro rozvoj městyse Klenčíp.C.
PoDĚKovÁNÍ
panu Venclíkovi' majiteli firmy Steatit' za ve|mi zajímavésponzorské přispění k slavnosti Výhledy 2009
TJ Spartak Klenčíp. č., oddíl triatlonu děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění ce|ého závodu:
dobrovolným pomocníkům v pořadatelské s|užbě, Policii čn oŘ Domažlice a sponzorům _ APM
Automotive s. r. o. Kdyně, Steatit Y.o.s. _ K|enčíp. Č., Kovobel Domažlice, Casino El Dorado _ Folmava,
Thomas Romano _ Klatovy' Informační středisko Klenčíp. Č.
TNZERCE
POZOR !!!
Tento měsíc ukončíanalogové vysílání vysílač
Krašov. Máte poslední možnost k zakoupení
digitá|ního přijímačepro příjem TV vysílání.
Navštivte nově otevřenou prodejnu elektroniky
v Domažlicích'Dukelská 16.
(u hlavní silnice vedle prod.Ilusqvarna)
Ceny set-top-boxů již od ó90'-Kč
Ceny satel' kompletů již od 4 300'-Kč
otevřeno : po-pá. . 9-12.00' 13-17'00
sobota - 9-12.00. Na vaši návštěvu se těší
Sýs František - telefon: 604 528600.
Telefon do prodejny: 132800707
BLEŠÍTRII
v Domažlicích
Sobota 12.9.2009
Kde.' sportovní hřiště ZŠMsgre. B'SlašLq
Čas: 8h_12h
Přijdle si |evně prodat či nakoupit. Prodej
v
eškerého použitého sortimentu.
Bližšíinformace na tel.č. 607 121 400
Pro prodej: prodejní pult s sebou (max"2,5m),
prodejní místo 100,stavba stánku od 7'30 hod"
@LInK
q****"ffir""-n
1999 Kč
Redakčnírada upozorňuje, že podepsané příspěvky neprochází kontrolou pravopisu
Čakan, záŤi2009. Vydává Úřad -ěstyse Klenčípod Čerchovem' IČo O0253472,náklac1
610 vyltisků. Redakce:Marta Vojtíková,Ing'Zďeněk Drbal, Jarmila Kulíková. Zďarma.
C i.: RKOkU 188/94-31.

Podobné dokumenty