Opěrné kozy Doka

Komentáře

Transkript

Opěrné kozy Doka
Informace pro uživatele
10/2011
Návod k montáži a použití
999739015 cs
Opěrné kozy Doka
9739-204-01
ˇ
Odborníci na bednení
Úvod
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Úvod
© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
2
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Úvod
Obsah
4
4
6
8
10
Úvod
Základní bezpečnostní pokyny
Eurokódy u Doky
Služby Doka
Předmluva
11
12
Opěrný úhelník
Oblasti použití / Možnosti provedení
13
14
18
20
Opěrná koza Variábel
Standardní jednotky
Kombinace s nosníkovým bedněním Doka
Kombinace s rámovým bedněním Doka Framax Xlife
Montáž
Betonářské plošiny / Přemísťování
23
24
27
28
32
34
42
46
49
50
52
54
56
Opěrná koza Univerzál F
Standardní jednotky
Kombinace s nosníkovým bedněním Doka
Kombinace s rámovým bedněním Doka Framax Xlife
Provedení vnitřních rohů
Betonářské plošiny
Zvláštní použití
Příklady z praxe
Přemíst'ování jeřábem
Přemísťování pomocí pojízdných jednotek
Montáž / doprava, stohování a skladování
58
59
60
64
66
70
Všeobecné
Odvod vznikajících sil
Varianty kotvení opěrných koz
Montáž šikmých kotev
Přeprava, stohování a skladování
Projektování bednění prostřednictvím TiposDoka
71
Přehled prvků
999739015 - 10/2011
3
ˇ
Odborníci na bednení
Úvod
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Základní bezpečnostní pokyny
Úvod
Skupiny uživatelů
Projektování
● Tato informace pro uživatele (návod pro montáž a
použití) je určena těm osobám, které pracují s
popsaným systémem/výrobkem firmy Doka a obsahuje údaje pro montáž a použití popsaného systému
podle určení.
● Všechny osoby pracující s příslušným produktem
musí být seznámeny s touto dokumentací a bezpečnostními pokyny v ní obsažené.
● Osoby, které nejsou schopny tuto dokumentaci přečíst nebo které obtížně chápou její obsah, musí být
zákazníkem poučeny a zaškoleny.
● Zákazník musí zabezpečit, aby informace pro uživatele (např. informace pro uživatele, návod k montáži
a použití, návod k provozu, plány, atd.), poskytované
firmou Doka byly oznámeny a byly k dispozici pro
uživatele v místě použití.
● Doka popisuje v dané technické dokumentaci a
v příslušných plánech pro použití bednění pracovní
bezpečnostní opatření pro bezpečné použití výrobků
Doka při znázorněné aplikaci.
Uživatel je však v každém případě povinen dodržet
místní specifické předpisy bezpečnosti práce v průběhu celého projektu a pokud je to nutné, zajistit
dodatečná nebo jiná vhodná opatření bezpečnosti
práce.
● Při instalaci bednění je nutno zajistit bezpečnost pracoviště (například při montáži a demontáži, přestavbách, přemisťování, atd.). K pracovišti musí být
zajištěn bezpečný přístup!
● Odchylky od údajů této dokumentace nebo
použití produktu nad rámec této dokumentace
vyžadují zvláštní statické posouzení a doplňující
návod k montáži.
Vyhodnocení nebezpečí
● Zákazník je zodpovědný za zpracování, dokumentaci, realizaci a revizi vyhodnocení nebezpečí na
každé stavbě.
Tyto podklady slouží jako základ pro specifické
vyhodnocení rizik dané stavby a pokyny pro připravení a použití systému uživatelem. Nelze je však tímto nahradit.
Poznámky k této dokumentaci
● Tato informace pro uživatele může také sloužit jako
všeobecně platný návod pro montáž a použití nebo
ji lze začlenit do specifického návodu pro montáž a
použití na staveništi.
● Některá vyobrazení v této brožuře znázorňují
situaci v průběhu montáže a nejsou proto z bezpečnostně technického hlediska vždy kompletní.
Bezpečnostní zařízení, která popřípadě nejsou znázorněna, musí zákazník přesto používat v souladu s
příslušně platnými předpisy.
● Další bezpečnostní pokyny, zvláště varování se
nacházejí v jednotlivých kapitolách!
4
Pro všechny fáze použití platí
● Zákazník musí zajistit, aby montáž a demontáž, stejně jako přemístění či použití podle určení bylo provedeno a kontrolováno odborně způsobilými a povolanými osobami.
Způsobilost těchto osob nesmí být omezena alkoholem, léky nebo drogami.
● Výrobky Doka jsou technické pracovní prostředky,
které jsou určeny pouze pro průmyslové použití
podle příslušných informací pro uživatele nebo
jiných firmou Doka vydaných technických dokumentací.
● Ve všech fázích výstavby je nutno zajistit stabilitu
všech dílů a jednotek!
● Funkční a technické návody, bezpečnostní pokyny a
údaje o zatížení je nutno přesně respektovat a
dodržovat. Jejich nedodržení může způsobit úrazy a
těžké ublížení na zdraví (ohrožení života) a také
značné věcné škody.
● V oblasti bednění nejsou přípustné zdroje otevřeného ohně. Topná zařízení jsou povolena pouze v případě řádného použití v dostatečné vzdálenosti od
bednění.
● Přizpůsobte pracovní postupy povětrnostním podmínkám (např. nebezpečí sklouznutí). V případě
extrémních povětrnostních podmínek učiňte v předstihu opatření pro zabezpečení zařízení příp. okolního prostoru a zajištění bezpečnosti pracovníků.
● U všech spojů je nutno pravidelně kontrolovat jejich
usazení a funkci.
Zvláště je nutno zkontrolovat a event. dotáhnout
šroubová a klínová spojení a to v závislosti na průběhu stavby a zvláště po výjimečných událostech (
např. po bouři).
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Úvod
Montáž
Předpisy / bezpečnost práce
● Zákazník musí zkontrolovat před použitím příslušný
stav materiálu/systému. Poškozené, deformované
díly a rovněž díly, jejichž funkce je zeslabena opotřebením, korozí nebo stářím se nesmí používat.
● V případě použití našich bednicích systémů v kombinaci s bednicími systémy jiných výrobců hrozí
nebezpečí, která mohou vést k újmě na zdraví a věcným škodám a proto je zde nutná zvláštní kontrola.
● Montáž musí provádět pracovník zákazníka, který
má odpovídající kvalifikaci.
● Úpravy výrobků Doka nejsou přípustné a znamenají
bezpečnostní riziko.
● Aby bylo zajištěno bezpečné použití našich produktů, musí být rovněž dodržovány předpisy pro
ochranu zdraví při práci a ostatní bezpečnostní předpisy, platné v zemi uživatele.
Obedňování
● Produkty/systémy firmy Doka je nutno instalovat tak,
aby bylo spolehlivě odvedeno zatížení, které na ně
působí!
Betonování
● Dodržujte přípustné zatížení čerstvým betonem. Příliš rychlé betonování má za následek přetížení bednění, jeho prohýbání a možné poškození.
Upozornění dle EN 13374:
● V případě pádu osoby nebo předmětu na resp. do
bočního ochranného systému stejně jako do jeho
příslušenství, smí být boční ochranné zařízení dále
použito pouze tehdy, pokud ho přezkouší osoba s
odpovídající odborností.
Údržba
● Jako náhradní díly používejte pouze originální díly
Doka. Opravy smí provádět pouze výrobce nebo
autorizované instituce.
Symboly
V tomto dokumentu jsou používány následující symboly:
☞
Důležitá informace
Nedodržení může mít za následek narušení
funkce nebo vznik věcných škod.
Odbedňování
● Odbedňujte teprve poté, když beton dosáhl dostatečné pevnosti a odbedňování nařídila zodpovědná
osoba.
● Při odbedňování se bednění nesmí odtrhávat jeřábem. Použijte vhodné nástroje jako např. dřevěné
klíny, páčidla nebo systémové zařízení jako např.
odbedňovací rohy Framax.
● Při odbedňování nesmí dojít k narušení stability částí
stavby, lešení nebo bednění!
POZOR / VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Nedodržení může mít za následek věcné
škody a může vést až k těžkým ublížením na
zdraví (nebezpečí života).
Instrukce
Tímto symbolem se upozorňuje na nutnost
provedení úkonu ze strany uživatele.
Přeprava, stohování a skladování
Vizuální kontrola
Tímto symbolem se upozorňuje na nutnost
vizuální kontroly provedeného úkonu.
● Dodržujte platné předpisy pro přepravu bednění a
lešení. Kromě toho je předepsáno používání závěsných prostředků firmy Doka.
● Odstranit volné díly, event. zajistit proti sesuvu a
spadnutí!
● Všechny díly se musí bezpečně skladovat, přičemž
je nutno dodržovat speciální upozornění firmy Doka
v příslušných kapitolách této příručky pro uživatele.
Tip
Upozorňuje na užitečné rady a tipy.
Odkaz
Odkazuje na další dokumentaci.
Různé
Technické změny z důvodu dalšího vývoje vyhrazeny.
999739015 - 10/2011
5
ˇ
Odborníci na bednení
Úvod
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Eurokódy u Doky
V Evropě byla koncem roku 2007 zavedena jednotná
soustava norem pro stavebnictví, tzv. Eurokódy (EC).
Tyto kódy slouží jako celoevropský základ pro specifikaci výrobků, veřejné zakázky a matematické průkazní
řízení.
EC jsou celosvětové nejvíce vyvinuté stavební normy.
EC budou ve skupině Doka standardně používány od
konce roku 2008. Dojde tak k nahrazení DIN- norem
jako Doka-standardu k měření produktů.
Ed
Ed
Fd
Fk
γF
Návrhový účinek zatížení
(E ... effect; d ... design)
Vnitřní síly v konstrukci od Fd
(VEd, NEd, MEd)
Návrhová hodnota zatížení
Fd = γF · Fk
(F ... force)
Charakteristická hodnota zatížení
"skutečné zatížení", užitné zatížení
(k ... characteristic)
např. vlastní tíha, užitné zatížení, tlak betonu,
vítr
Dílčí součinitel pro zatížení
(na straně zátěže; F ... force)
např. pro vlastní tíhu, užitné zatížení, tlak
betonu, vítr
hodnoty z EN 12812
Porovnání bezpečnostních konceptů (Příklad)
σdov-koncept
115.5 [kN]
EC/DIN-koncept
Fkluz
Rk
115.5 [kN]
Rd gM = 1.1
90<105 [kN]
n ~ 1.65
Fskut
A
98013-100
60 [kN]
gF = 1.5
Fdov
98013-102
60<70 [kN]
A
Ed
90 [kN]
Fskut≤ Fdov
Velmi rozšířený koncept „σdov-porovnávání skutečného
a dovoleného napětí je v EC nahrazen novým bezpečnostním konceptem.
EC srovnávají působení (zatížení) a odpor (nosnost).
Dosavadní bezpečnostní faktor v dovoleného napětí je
rozdělen do několika dílčích bezpečnostních koeficientů.Bezpečnostní úroveň zůstává stejná!
Rd
Rd
Návrhová hodnota únosnosti
(R ... resistance; d ... design)
únosnost prvku
(VRd, NRd, MRd)
Rk
Rk
Dřevo: Rd = kmod ·
Ocel:
Rd =
γM
γM
Rk
Charakteristická hodnota únosnosti
např. zatížitelnost do meze kluzu
γM
Dílčí součinitel pro materiál
(na straně materiálu; M...materiál)
např. pro ocel nebo dřevo
hodnoty z EN 12812
kmod
Modifikační faktor (pouze u dřeva – zohlednění vlhkosti a doby působení zátížení)
např. pro Doka- nosník H20
hodnoty dle EN 1995-1-1 a EN 13377
"Dovolené hodnoty" uváděné v Doka materiálech (např.: Qdov = 70 kN) neodpovídají návrhovým hodnotám (např.: VRd = 105
kN)!
➤ Zabraňte bezpodmínečně záměně!
➤ V našich materiálech budeme nadále uvádět
dovolené hodnoty.
Následující dílčí bezpečnostní koeficienty byly
zohledněny:
γF = 1,5
γM, Dřevo = 1,3
γM, Ocel = 1,1
kmod = 0,9
Tímto způsobem je možné zjistit z přípustných
hodnot všechny jmenovité hodnoty pro výpočet
EC.
Ed≤ Rd
A Stupeň zatížení
6
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Úvod
999739015 - 10/2011
7
ˇ
Odborníci na bednení
Úvod
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Služby Doka
Podpora ve všech fázích projektu
Doka nabízí širokou paletu služeb s jediným cílem:
podpořit úspěch Vaši stavby.
Každý projekt je jedinečný. Co je však pro všechny stavební projekty společné, je základní struktura v pěti
fázích. Doka zná různé požadavky svých zákazníků a
podpoří Vás poradenskými, projektovými a dalšími
službami, stejně jako bednicími produkty při efektivní
realizaci bednění - v každé z těchto fází.
1
Fáze vývoje projektu
2
Nabídková fáze
3
Fáze přípravy výroby
Správná rozhodnutí
díky profesionálnímu poradenství
Optimalizace nabídek
se společností Doka jako zkušeným
partnerem
Optimalizace nasazení bednění
pro vyšší efektivitu
díky seriózně kalkulovaným konceptům bednění
Nalezení správných a přesných
řešení bednění díky
● pomoci při vypsání výběrového
řízení
● důkladné analýze výchozí situace
● objektivnímu vyhodnocení rizik v
oblasti projektování, realizace a
dodržení termínů
Vypracování úspěšných nabídek
díky
● použití seriózně kalkulovaných
orientačních cen
● správnému výběru bednění
● optimální časové kalkulaci
Hospodárné plánování od samého
začátku díky
● detailní nabídce
● stanovení množství materiálu
● sladění průběhu prací a termínů
přejímky
8
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Úvod
Vaše výhody
díky profesionálnímu poradenství
4
Fáze provádění (hrubé) stavby
5
Fáze dokončení (hrubé) stavby
● Úspora nákladů a času
Poradenství a podpora od samého začátku znamenají vhodnou
volbu a odpovídajcí použití bednění podle plánu. Díky správným
pracovním postupům docílíte
optimálního využití bednění a
efektivních bednicích časů.
● Maximální bezpečnost práce
Poradenství a podpora při správném a projektu odpovídajícím
použití přináší větší bezpečnost
práce.
Optimální nasazení zdrojů
za pomoci odborníků na bednění
společnosti Doka
Pozitivní ukončení projektu
díky profesionální podpoře
Optimalizace výstavby díky
● přesnému plánování nasazení
bednění
● projektovým technikům s mezinárodními zkušenostmi
● přizpůsobené logistice přepravy
● podpoře na stavbě
Služby Doka zajistí transparentnost
a efektivitu díky
● společné přejímce bednění
● demontáži prováděné odborníky
● efektivnímu čištění a opravám
pomocí speciálních přístrojů
● Transparentnost
Transparentní služby a náklady
umožňují vyvarovat se improvizací v průběhu stavby a překvapení
při jejím dokončení.
● Snížení dodatečných nákladů
Odborné poradenství zhlediska
výběru, kvality a správného
použití omezuje poškození materiálu a minimalizuje opotřebení.
999739015 - 10/2011
9
ˇ
Odborníci na bednení
Úvod
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Předmluva
Opěrné kozy Doka pro bezpečnost u jednostranných stěnových bednění
Opěrné kozy umožňují bezpečné odvedení sil vznikajících při betonáži v případech, kdy není možno spínat
bednicí prvky s protilehlou stranou bednění.
To je např.:
● u obednění základů
● u podzemních a štětových stěn
● při zhotovení opěrných stěn
● při betonování ke zděné stěně
● při betonování k izolacím
● při výstavbě podzemních drah, kde se dodatečně
betonuje ostění k vrtané pilotové stěně
Opěrné kozy se ale také používají u staveb z masivního betonu:
● např. u staveb elektráren, u větších tlouštěk stěn,
kde z technických (protažení tyčí) nebo ekonomických důvodů nemá smysl spínání pomocí kotevních tyčí.
● při zhotovení bednění základních bloků u stavby
přehrad.
10
Doka nabízí 3 varianty opěrných koz:
● Opěrný úhelník
pro výšky bednění do 1,20 m
● Opěrná koza Variábel
pro výšky bednění do max. 4,05 m
● Opěrná koza Univerzál F
pro výšky bednění do max. 8,10 m
Každá z těchto variant představuje vlastní stavebnicový systém a proto se velmi pružně přizpůsobuje situaci na staveništi.
Pomocí opěrných koz lze rovněž provést speciální
řešení.
Příklady:
● stavby tunelů
● krakorcové desky u telekomunikačních věží
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrný úhelník
Opěrný úhelník
Opěrný úhelník
Pro výšky betonáží do 1,20 m
Opěrný úhelník nabízí možnost zhotovení stěn do výšky 1,20 m s minimálními náklady, bez použití kotev jako
např. u obednění okrajů základových desek.
Odpadají tak časově náročné konstrukce zhotovované
na stavbě.
Vlastnosti výrobku:
● vhodné pro nosníkové a rámové bednění (Framax
Xlife, Frameco, Alu-Framax Xlife a Frami).
● nízká hmotnost – optimální doplněk pro ruční bednění.
● zatížení se odvede pomocí zemních hřebíků nebo
přišroubováním do hmoždinek - příprava kotevních
míst před betonáží není nutná.
9739-203-01
999739015 - 10/2011
11
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrný úhelník
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Oblasti použití / Možnosti provedení
Do výšky bednění 1,20 m
Použití s rámovým bedněním Frami
Použití s nosníkovým bedněním FF20
Zafixování opěrného úhelníku (A) pomocí hřebíků
28x65 (E) .
Zafixování opěrného úhelníku (A) použitím svorky
Frami (B) .
E
B
9739-202-01
A
Použití s rámovým bedněním Framax Xlife
resp. Alu-Framax Xlife
A
Dimenzování
h
Zafixování opěrného úhelníku (A) použitím svorky Framax 4-8cm (C) a kotevní matky s podložkou 15,0 (D) .
9739-200-01
H
C D
V
9739-201-01
A
12
Výška betonáže h [m]
0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
Zatěžovací šířka e [m]
3,00
3,00
1,80
1,15
0,80
0,60
0,45
9739-257-01
Vertikální síla
Vk [kN]
0,00
0,20
1,00
1,80
2,60
3,40
4,10
Horizontální
síla Hk [kN]
3,40
7,60
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
Vertikální a horizontální síly (Vk a Hk) se odvedou vhodnými prostředky. např.: 2 kusy zemních hřebíků na každý opěrný úhelník nebo
pomocí šroubových spojů s hmoždinkami - příprava kotevních míst
není nutná.
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Variábel
Opěrná koza Variábel
Opěrná koza Variábel
Pro výšky betonáže do cca. 4,00 m
Opěrná koza Variábel představuje jednoduchou možnost zhotovení opěrných koz pro výšky bednění až do
cca. 4,00 m kombinováním standardních víceúčelových paždíků a doplňkových dílů.
Vlastnosti výrobku:
● vhodný pro nosníkové i rámové bednění.
● spolehlivé odvedení sil šikmnou kotvou.
● úsporné přizpůsobení na požadovaný tlak čerstvého
betonu změnou rozestupu opěrných koz.
9739-252-01
999739015 - 10/2011
13
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Variábel
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Standardní jednotky
Utahovací moment spojek pro zavětrování: 50 Nm
Vzdálenost otočné spojky od šroubové spojky max.
160 mm.
Vyobrazené příklady ukazují řádné zavětrování jednotek opěrných koz.
Jednotky opěrných koz je možno sestavit stejným způsobem při použití s rámovým i nosníkovým bedněním.
Aby se dosáhlo potřebné statické nosnosti, musí se
jednotlivé opěrné kozy zavětrovat pomocí lešeňových
trubek.
Osová vzdálenost1)a [m]
Sestava 2 opěr
Nosníková bednění
Rámová bednění
1,00 nebo 1,25
1,35 nebo 1,552)
Sestava 3 opěr
Nosníková bednění
Rámová bednění
1,00
0,90 nebo 1,35
Typ opěrné kozy
A
Opěrná koza Variábel
H
J
I
I
J
I
H
Q
P
J
I
I
I
a
H
9739-246-01
9739-247-01
a
a
Typ opěrné kozy
B
Opěrná koza Variábel s
nástavbou
H
J
H
J
H
H
I
I
I
J
Q
H
J
P
I
H
I
I
9739-248-01
a
1)
a
9739-249-01
a
zpravidla odpovídá zatěžovací šířce
pouze při použití následujících prvků Framax Xlife:
- 2,70x2,70m
- 2,70x3,30m
- . , . . x2,70m - naležato
(tím vzniká zatěžovací šířka 1,35 m)
2)
14
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Variábel
Potřebný materiál pro sestavy 2 opěr
Potřebný materiál pro sestavy 3 opěr
Platí pro následující
osové vzdálenosti "a":
● 1,00 m
● 1,25 m
● 1,35 m
● 1,55 m
Platí pro následující
osové vzdálenosti
"a":
● 0,90 m
● 1,00 m
● 1,35 m
a
a
a
9739-246-01
1) potřebná délka lešeňové trubky pro osovou
vzdálenost 1,55 m:
uvedená délka + 0,50 m
2) V tabulce jsou uvedeny potřebné spojovací
čepy 10cm a závlačky s pružinou 5mm pro zavěšení jednotky (viz kapitola "Betonářské plošiny /
Přemísťování").
3) Dimenzování viz následující kapitoly:
- "Kombinace s nosníkovým bedněním Doka"
- "Kombinace s rámovým bedněním Doka Framax
Xlife"
- "Varianty kotvení opěrných koz"
9739-247-01
Typ opěrné kozy
A
9739-311-01
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
Paždík opěrné kozy WU14
Tahová příložka
Opěrná botka
Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,00m
Spojovací čep 10cm 2)
Závlačka s pružinou 5mm 2)
Vřetenová vzpěra 12 3,00m
Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m 1)
Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m 1)
Šroubová spojka 48mm 50
Otočná spojka 48mm
Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,00m
Spojka elementů FF20/50 Z
Vřetenová vzpěra T7 305/355cm
Víceúčelový paždík 2,00m jako kotevní paž(P)
dík 3)
Hmotnost jednotky [kg] - zaokrouhlená
B
9739-312-01
2
2
2
2
10
10
2
3
2
7
3
----
2
2
2
2
18
18
2
5
2
5
9
2
2
2
1
1
450
600
1) potřebná délka lešeňové trubky pro osovou
vzdálenost 1,35 m:
Typ opěrné kozy
uvedená délka + 0,50 m
2) V tabulce jsou uvedeny potřebné spojovací
čepy 10cm a závlačky s pružinou 5mm pro zavěšení jednotky (viz kapitola "Betonářské plošiny /
Přemísťování").
3) Dimenzování viz následující kapitoly:
- "Kombinace s nosníkovým bedněním Doka"
- "Kombinace s rámovým bedněním Doka Framax
Xlife"
- "Varianty kotvení opěrných koz"
4) Délka víceúčelových paždíků:
- Osová vzdálenost 0,90 m: 2,50m
- Osová vzdálenost 1,00 m: 2,75m
9739-311-01 9739-312-01
- Osová vzdálenost 1,35 m: 3,50m
(A) Paždík opěrné kozy WU14
3
3
(B) Tahová příložka
3
3
(C) Opěrná botka
3
3
(D) Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,00m
3
3
(E) Spojovací čep 10cm 2)
14
26
14
26
(F) Závlačka s pružinou 5mm 2)
(G) Vřetenová vzpěra 12 3,00m
3
3
(H) Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m
-2
(I) Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m
4
4
(J) Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m 1)
3
4
(K) Šroubová spojka 48mm 50
11
8
(L) Otočná spojka 48mm
6
16
(M) Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,00m
-3
(N) Spojka elementů FF20/50 Z
-3
(O) Vřetenová vzpěra T7 305/355cm
-3
(Q) Víceúčelový paždík jako kotevní paždík 3)4)
1
1
Hmotnost jednotky [kg] - zaokrouhlená
700
950
A
999739015 - 10/2011
B
15
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Variábel
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Detaily napojení a situace při kotvení
Nastavování opěrné kozy
Zatížení šikmých kotev je odvedeno přes kotevní paždíky (víceúčelové paždíky).
Na jednu opěrnou kozu použijte dvě kotvy ve vzdálenosti 15 cm od osy opěrné kozy.
Výjimka: V případě, že k zajištění nosnosti postačí jen
jedna kotva na opěrnou kozu, umístěte kotvy symetricky na každou jednotku.
Nástavba pomocí:
● víceúčelového paždíku WS10 Top50 1,00 m
● spojky prvků FF20/50 Z + spojovacího čepu 10 cm
● vřetenové vzpěry T7 k doplňkovému podepření
● doplňkového zavětrování
M
A
H
L
K
N
E
H
O
G
K
C
D
K
X
a
E F
B
L
9739-331-01
a ... 247 cm
α ... 45°
▲ ... Vnitřní strana stěny
X
Nosníková bednění H20
bednicí deska 21 a 27mm
Rámová bednění v kombinaci s distanční vložkou 20
cm
9739-332-01
29,0 cm
(pro polohu kotvy 45°)
Detail: montáž tahové příložky
B
9739-346-01
16
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Variábel
999739015 - 10/2011
17
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Variábel
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Kombinace s nosníkovým bedněním Doka
Příklad: výška bednění 3,00 m
Příklad: výška bednění 4,00 m
Osová vzdálenost a = 1,00 m
Zatěžovací šířka = 1,00 m
Typ opěrné kozy A
Osová vzdálenost a = 1,00 m
Zatěžovací šířka = 1,00 m
Typ opěrné kozy B
b
b
a
9739-347-01
a ... 1,00 m
b ... 2,00 m
a
a
9739-245-01
a ... 1,00 m
b ... 3,00 m
Upnutí bednění
9739-333-01
Bednicí prvky Top50 nebo FF20 se upnou pomocí
držáku kotevního paždíku přímo na opěrnou kozu.
Paždíky prvků se mohou umístit na jakémkoliv místě
paždíku opěrné kozy.
A Paždík opěrné kozy WU14
T Držák bednění 9-15cm
Počet držáků bednění
18
Sestava 2 opěr Sestava 3 opěr
4
6
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Variábel
Dimenzování
Hodnoty v tabulce platí pouze pro betonáž celé výšky
stěny najednou. V případě betonáže stěny ve více výš-
kových taktech se musí přezkoušet celková stabilita
opěrné kozy.
Údaje o působících silách na jednu rovinu koz při úhlu
45°.
Políčka bez údaů (-----) nejsou dovolená – opěrná koza
je přetížena!
Výška betonáže do 3,25 m
Zatěžovací šířka
1,00 m
Výška betonáže Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
H
Zk
Vk
nahoře
[m]
[kN]
[kN]
[mm]
Typ opěrné kozy
A
Zatěžovací šířka
1,25 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
V
9739-306-01
40 kN/m2
50 kN/m2
Z
Dovolený tlak čerstvého betonu
H
Opěrná koza Variábel
2,50
2,75
3,00
3,25
96
110
124
139
34
45
56
69
2
3
3
4
120
138
156
173
43
56
70
86
2
3
4
5
2,50
2,75
3,00
106
124
141
36
47
60
2
3
4
133
155
177
45
59
75
2
3
5
3,25
159
75
5
199
94
6
Výška betonáže 3,25 m do 4,00 m
Zatěžovací šířka
1,00 m
Výška betonáže Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
H
Zk
Vk
nahoře
[m]
[kN]
[kN]
[mm]
Typ opěrné kozy
B
Zatěžovací šířka
1,25 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
9739-307-01
40
kN/m2
50
V
kN/m2
Z
Dovolený tlak čerstvého betonu
H
Opěrná koza Variábel s
nástavbou
3,25
3,50
3,75
4,00
139
153
167
181
69
83
99
116
2
2
3
5
173
191
-------
86
104
-------
2
3
-------
3,25
3,50
3,75
159
177
194
75
91
110
2
3
4
199
-------
94
-------
2
-------
4,00
212
130
5
----
----
----
999739015 - 10/2011
19
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Variábel
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Kombinace s rámovým bedněním Doka Framax Xlife
Příklad: výška bednění 3,00 m
Příklad: výška bednění 4,05 m
Osová vzdálenost a = 1,35 m
Zatěžovací šířka = 1,35 m
Typ opěrné kozy A
Osová vzdálenost a = 0,90 m
Zatěžovací šířka = 0,90 m
Typ opěrné kozy B
b
c
c
d
d
b
a
9739-250-01
a ... 1,35 m
b ... 2,70 m
c ... 2,70 m
d ...0,30 m
a
a
Upnutí bednění
9739-251-01
Distanční vložka 20cm se upevňuje do kotevního
pouzdra bednicího prvku pomocí šroubu opěrné kozy
27 cm, který je součástí dodávky.
9739-253-01
9739-330-01
Pohled:
A Distanční vložka 20cm
Polohy distančních vložek 20 cm odpovídají pravidlům
spínání u oboustranného stěnového bednění (viz informace pro uživatele „Rámové bednění Framax Xlife
Doka“ resp. „Alu-Framax Xlife“).
a ... 0,90 m
b ... 3 x 0,90 m = 2,70 m
c ... 2,70 m
d ...1,35 m
Potřebné počty distančních vložek
20cm
Rámový
prvek
Výška bed- Distanční
nění [m] vložka 20cm
2,70
4
3,00
4
3,15
6
2,70m
3,30
6
3,60
9
4,05 1)
9
3,30
6
3,30m
3,60
9
2,40
4
2,70
4
2,40x2,70m
2,85
6
3,00
6
3,30
6
1)
20
Počet
sestav
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
Typ opěrné
kozy
A
B
B
A
B
... nástavba nastojato
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Variábel
kových taktech se musí přezkoušet celková stabilita
opěrné kozy.
Údaje o působících silách na jednu rovinu koz při úhlu
45°.
Dimenzování
Hodnoty v tabulce platí pouze pro betonáž celé výšky
stěny najednou. V případě betonáže stěny ve více výšVýška betonáže do 3,00 m
Typ opěrné kozy
A
Zatěžovací šířka
1,35 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Vk
nahoře
Zk
[kN]
[kN]
[mm]
Dovolený tlak čerstvého betonu
Výška betonáže
H
[m]
40 kN/m2
2,70
3,00
145
168
57
76
3
4
50 kN/m2
2,70
3,00
162
191
60
81
3
5
H
Opěrná koza Variábel
V
Z
9739-306-01
Výška betonáže do 3,30 m
Typ opěrné kozy
B
Zatěžovací šířka
1,35 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
Dovolený tlak čerstvého betonu
Výška betonáže
H
[m]
40 kN/m2
3,15
3,30
179
191
86
97
2
2
50 kN/m2
3,15
3,30
205
220
93
105
2
3
H
Opěrná koza Variábel s
nástavbou
V
Z
9739-307-01
Výška betonáže do 4,05 m
Typ opěrné kozy
B
Zatěžovací šířka
0,90 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Vk
nahoře
Zk
[kN]
[kN]
[mm]
Dovolený tlak čerstvého betonu
Výška betonáže
H
[m]
40 kN/m2
3,60
3,75
3,90
4,05
143
150
158
165
81
89
98
108
2
3
4
4
50 kN/m2
3,60
3,75
3,90
4,05
165
175
185
194
89
99
109
120
3
3
4
5
H
Opěrná koza Variábel s
nástavbou
V
Z
9739-307-01
999739015 - 10/2011
21
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Variábel
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Kotvení
Další možnosti
Kromě řešení pomocí distančních vložek, které doporučuje Doka, si můžete vybrat z následujících možností
upnutí prvků.
Ohledně přesného projektování a dimenzování Vám
rádi poradí ve Vaší pobočce Doka.
Základní pravidla:
1. Délka víceúčelových paždíků WS10 Top50:
- prvky na stojato: 2,00 m
- prvky na ležato: 2,50 m
2. Pokud je požadována max. výška bednění
(4,05m), musí být nejvýše umístěné prvky pouze
prvky 1,35m na stojato.
e ... 19,0 cm
α ... 45°
Počet víceúčelových paždíků:
Upnutí prvků
prvky na stojato 2,70m
prvky na stojato 3,30m
prvky na stojato 1,35m
prvky na ležato do 0,90m
Varianta
1
2
2
3
3
4
1
-1
1
e
9739-336-01
u varianty 1
u varianty 2
9739-340-01
b
9739-339-01
Varianta 1 (Víceúčelový paždík na úrovni kotevních
otvorů)
9739-342-01
a
Upevnění víceúčelového paždíV místě spojky prvků FF20/50 Z
ku u nástavbových prvků naležapři nástavbě
to
9739-341-01
c
9739-345-01
Varianta 2 (Víceúčelový paždík na úrovni paždíkového profilu)
A Paždík opěrné kozy WU14
B Víceúčelový paždík WS10 Top50
b
C Šroub opěrné kozy Framax 36cm (při montáži použijte klíč pro
kotevní tyč 15,0/20,0)
D Kotevní matka s podložkou 15,0
E Držák bednění 9-15cm
F Napínací svorka Framax
G Kotevní pouzdro rámového prvku
a
H Integrovaný paždíkový profil rámového prvku
I
Univerzální svorka Framax 10-25cm
J Univerzální svorka Framax 10-16cm
K Kotevní hlava 15,0
L Vlnová kotva 15,0
c
9739-344-01
Příklady pro výšku bednění 3,30 m.
Pohled je znázorněn bez příčného zavětrování.
a ... 2,70 m
b ... max. 0,90 m (nástavba naležato)
c ... 18,0 cm
22
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Variábel
Montáž
Montáž opěrné kozy Variábel
➤ Postavte předmontovaný prvek bednění a zajistěte
ho pomocí opěr bednění proti pádu.
➤ Přistavte opěrné kozy v odpovídající osové vzdálenosti k bednění.
➤ Zavětrujte opěrné kozy pomocí lešeňových trubek.
9739-244-01
A Prvek bednění
B Opěra bednění
➤ Opěry bednění opět odstraňte.
➤ Celou jednotku přepravte jeřábem na místo použití
(viz kapitola "Betonářské plošiny / přemísťování").
Pro dosažení přesnějšího seřízení bednění
zabezpečte horizontální víceúčelové paždíky
proti nadzdvihnutí.
● pomocí sklaní kotvy 15,0, kotevní tyče 15,0 a
kotevní matky s podložkou 15,0
9739-353-01
● nebo zátěží
Nářadí k montáži:
Oblast použití
Spojky pro zavětrování
Distanční vložka
20cm
Přidržování šroubu
opěrné kozy
Velikost klíče
[mm]
22
30 / 24
Nářadí
Plochý klíč 22/24
● Plochý klíč 30/32
● Přepínací řehtačka
1/2" s nástrčným oříškem 24 1/2"
nebo
plochý klíč 30/32
Klíč pro kotevní tyč
15,0/20,0
999739015 - 10/2011
23
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Variábel
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Betonářské plošiny / Přemísťování
☞
Důležitá informace:
Vzhledem k flexibilnímu uspořádání jednotek
opěrných koz a k možnostem jejich kombinování s rozdílnými systémy bednění a výškami, je
nutné, aby se již při projektování vždy přezkoušelo navrhované provedení plošin vzhledem k
danému případu použití (kolizní zkouška,
respektování max. pádových výšek atd.).
Přitom je nutné příhlížet k situaci při přemístění,
speciálně v případech, kdy plošiny leží nad
závěsovými body jeřábu.
Řiďte se platnými bezpečnostně technickými
pokyny.
Plošiny zavěšené mimo bednění
šroubovací konzola MF75
Vlastnosti:
● univerzální pracovní konzola
● šířka plošiny 75 cm
● upevnění pomocí naklápěcí příložky MF v paždíku
WU14 opěrné kozy Variábel
● nezávislá na použitém systému bednění
Plošiny zavěšené na bednění
V zásadě mohou být použity všechny betonářské plošiny a konzoly, které jsou určeny pro zvolený bednicí systém. U normálního stěnového bednění se namontují
přímo na bednění.
Řiďte se prosím odpovídajícími informacemi
pro uživatele!
9739-255-01
Příklad: Betonářská plošina Framax U 1,25/2,70m
Detail sešroubování
9739-348-01
9739-343-01
9739-350-01
A
B
A Šroubovací konzola MF75
B Naklápěcí příložka MF
Dovolené provozní zatížení: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Třída zatížení 2 podle EN 12811-1:2003
Max. zatěžovací šířka: 2,00 m
Podlahové fošny a prkna na zábradlí: na jeden metr
lešení je zapotřebí 0,75 m2 podlahových fošen a 0,6 m2
prken na zábradlí (dodávka stavby).
Tloušťky prken pro vzdálenost opěr do 2,50 m:
● podlahové fošny min. 20/5 cm
● prkna zábradlí min. 20/3 cm nebo podrobné dimenzování podle EN 12811
Upozornění:
Uvedené tloušťky fošen a prken jsou dimenzovány
podle C24 normy EN 338.
V Německu musí být na podlážkách ze dřeva uvedena
značka Ü.
Připevnění podlahových fošen: pomocí 4 kusů vratových šroubů M 10x70 a 1 kusu
vratových šroubů M 10x120 na konzolu (není součástí
dodávky).
Připevnění prken zábradlí: hřebíky
24
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Variábel
Provedení s lešeňovými trubkami:
Přemíst'ování jeřábem
A
Zavěšení jeřábového lana přímo na paždíku opěrné
kozy:
➤ Zasuňte spojovací čep 10cm
➤ Zajistěte závlačkou s pružinou 5mm
9739-360-01
9739-360-02
B
Nářadí: plochý klíč 22 pro montáž spojek
a lešeňových trubek
A Lešeňová trubka 48,3mm
9739-338-01
B Šroubová spojka 48mm 95
A Jeřábové lano
B Paždík opěrné kozy
C Spojovací čep 10cm
D Závlačka s pružinou 5mm
☞
Důležitá informace:
● při přemístění nezavěšujte za bednicí
prvek nebo jiné systémové díly jako např.
víceúčelový paždík
● společné přemístění s bedněním je dovoleno
pouze těsně nad zemí
● dbejte na dostatečnou délku jeřábového
závěsu (šikmý tah)
● neodtrhávejte od betonu jeřábem!
Max. nosnost:
1000 kg / místo jeřábového zavěšení
999739015 - 10/2011
25
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Variábel
26
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
Opěrná koza Univerzál F
Opěrná koza Univerzál F
Pro výšky betonáže do max. 8,10 m
Vlastnosti výrobku:
● možnost provedení nástavby ze stavebnicového
systému.
Optimální přizpůsobení požadované výšce betonáže, od 3,00 do max. 8,10 m kombinováním:
- opěrná koza Univerzál F 4,50m
- nástavbový rám F 1,50m
- nástavbový rám F 2,00m
● vhodný pro nosníkové i rámové bednění.
● spolehlivé odvedení sil šikmnou kotvou.
● přizpůsobení nerovnostem podkladu pomocí vřeten
s kloubovou deskou
● jednoduché a rychlé nastavování - příložky jsou již
namontovány v nástavbových rámech
● Integrovaná jeřábová oka umožňují přemístění v
těžišti kozy
● předmontované spojky pro připojení zavětrování
● možnost přemístění bez jeřábu pomocí snadno
montovatelných nasazovacích koleček
● bezpečné stohování při skladovaní a dopravě díky
integrovaným distančním vložkám
● úsporné přizpůsobení na požadovaný tlak čerstvého
betonu změnou rozestupu opěrných koz.
9739-239-01
999739015 - 10/2011
27
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Standardní jednotky
Jednotky opěrných koz je možno sestavit stejným způsobem při použití s rámovým i nosníkovým bedněním.
Aby se dosáhlo potřebné statické nosnosti, musí se
jednotlivé opěrné kozy zavětrovat pomocí lešeňových
trubek.
Šroubové spojky jsou na opěrných kozách Univerzál F
již předmontovány.
Osová vzdálenost1)a [m]
Utahovací moment spojek pro zavětrování: 50 Nm
Vzdálenost otočné spojky od šroubové spojky max.
160 mm.
Vyobrazené příklady ukazují řádné zavětrování jednotek opěrných koz.
Sestava 2 opěr
Nosníková bednění
Rámová bednění
1,00 nebo 1,25
1,35 nebo 1,552)
Sestava 3 opěr
Nosníková bednění
Rámová bednění
1,00
0,90 nebo 1,35
Typ opěrné kozy
a
A
a
Opěrná koza Univerzál
F 4,50m
a
Typ opěrné kozy
B
Nástavba s
nástavbovým rámem
F 1,50m
Typ opěrné kozy
C
Nástavba s
nástavbovým rámem
F 2,00m
9739-234-01
1)
9739-235-01
zpravidla odpovídá zatěžovací šířce
2) pouze při použití následujících prvků Framax Xlife:
- 2,70x2,70m
- 2,70x3,30m
- . , . . x2,70m - naležato
(tím vzniká zatěžovací šířka 1,35 m)
28
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
Potřebný materiál pro sestavy 2 opěr
Platí pro následující osové vzdálenosti "a":
● 1,00 m
● 1,25 m
● 1,35 m
● 1,55 m
Typ opěrné kozy
potřebná délka lešeňové trubky při pro osovou vzdálenost 1,55 m:
uvedená délka + 0,50 m
1)
A
B
C
Dimenzování viz následující kapitoly:
- "Kombinace s nosníkovým bedněním Doka"
- "Kombinace s rámovým bedněním Doka Framax Xlife"
- "Varianty kotvení opěrných koz"
2)
9739-313-01
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(K)
(L)
Opěrná koza Univerzál F 4,50m
Nástavbový rám F 1,50m
Nástavbový rám F 2,00m
Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m 1)
Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m 1)
Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m 1)
Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m 1)
Otočná spojka 48mm
Kotevní paždík 1,95m 2)
Držák kotevního paždíku
Kotevní matka s podložkou 15,0
Hmotnost jednotky [kg] - zaokrouhlená
2
--4
1
2
-5
1
2
2
750
9739-314-01
2
2
-6
1
4
-8
1
2
2
1250
9739-315-01
2
2
2
8
3
4
1
12
1
2
2
2200
Potřebný materiál pro sestavy 3 opěr
Platí pro následující osové vzdálenosti "a":
● 0,90 m
● 1,00 m
● 1,35 m
Typ opěrné kozy
potřebná délka lešeňové trubky při pro osovou vzdálenost 1,35 m:
uvedená délka + 0,50 m
1)
A
B
C
Dimenzování viz následující kapitoly:
- "Kombinace s nosníkovým bedněním Doka"
- "Kombinace s rámovým bedněním Doka Framax Xlife"
- "Varianty kotvení opěrných koz"
3) U přemísťovacích jednotek s osovou vzdáleností 0,90 nebo 1,35
m:
Použijte příp. 3 kusy kotevních paždíků 0,70m místo 1 kusu kotevního paždíku 2,95m.
2)
9739-313-01
(A)
(B)
(C)
(E)
(F)
(G)
(H)
(J)
(K)
(L)
Opěrná koza Univerzál F 4,50m
Nástavbový rám F 1,50m
Nástavbový rám F 2,00m
Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m 1)
Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m 1)
Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m 1)
Otočná spojka 48mm
Kotevní paždík 2,95m 2)3)
Držák kotevního paždíku
Kotevní matka s podložkou 15,0
Hmotnost jednotky [kg] - zaokrouhlená
3
--6
4
-10
1
3
3
1150
9739-314-01
3
3
-6
10
-16
1
3
3
1900
9739-315-01
3
3
3
10
12
2
24
1
3
3
3350
999739015 - 10/2011
29
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Upevnění kotevního paždíku
Situace při kotvení
Držák kotevního paždíku zajišťuje spolu s kotevní
matkou s podložkou 15,0 kotevní paždík proti převrácení a vypadnutí.
Zatížení do šikmých kotev se odvede přes kotevní paždík.
Na jednu opěrnou kozu použijte dvě kotvy ve vzdálenosti 15 cm od osy opěrné kozy.
Varianty zakotvení viz kapitola "Varianty kotvení opěrných koz".
Výjimka: V případě, že k zajištění nosnosti postačí jen
jedna kotva na opěrnou kozu, umístěte kotvy symetricky na každou jednotku.
e e
9739-327-01
h
9739-294-01
9739-326-01
X
e ... 15,0 cm
α ... 45°
▲ ... Vnitřní strana stěny
M Kotevní hlava
N Vlnová kotva
X
Nosníková bednění H20
29,0 cm
bednicí deska 21 a 27mm
(při šikmé poloze kotvy 45°a při h =
Rámová bednění v kombi18,0 cm)
naci s distanční vložkou
30
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
999739015 - 10/2011
31
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Kombinace s nosníkovým bedněním Doka
Příklad: výška bednění 4,50 m
Příklad: výška bednění 8,00 m
Osová vzdálenost a = 1,00 m
Zatěžovací šířka = 1,00 m
Typ opěrné kozy A
Osová vzdálenost a = 1,00 m
Zatěžovací šířka = 1,00 m
Typ opěrné kozy C
b
b
a
9739-224-01
a ... 1,00 m
b ... 2,00 m
Upnutí bednění
Bednicí prvky Top50 nebo FF20 se upnou pomocí
držáku kotevního paždíku přímo na opěrnou kozu.
Opěrné kozy jsou vyrobeny tak, aby bylo možno prvky
připevnit na kterémkoli místě.
Vřeteno pro výškové nastavení zajišťuje bednicí
prvky v jejich výškových polohách (odvod zatížení od
hmotnosti bednění) a dodatečně umožňuje přesné
nastavení.
A
a
9739-295-01
C
9739-222-01
a
B
a ... 1,00 m
b ... 3,00 m
A Držák bednění 9-15cm
B Vřeteno pro výškové nastavení
C Dřevěné klíny ve víceúčelovém paždíku (k lepšímu odvedení
zatížení v oblasti vřeten pro výškové nastavení)
Počet držáků bednění:
Výška bednění
do 4,50 m
do 6,00 m
do 8,00 m
Sestava 2 opěr Sestava 3 opěr
4
6
6
9
8
12
Počet vřeten výškového nastavení:
Sestava 2 opěr Sestava 3 opěr
2
3
32
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
Dimenzování
Hodnoty v tabulce platí pouze pro betonáž celé výšky
stěny najednou. V případě betonáže stěny ve více výš-
kových taktech se musí přezkoušet celková stabilita
opěrné kozy.
Údaje o působících silách na jednu rovinu koz při úhlu
45°.
Políčka bez údaů (-----) nejsou dovolená – opěrná koza
je přetížena!
Výška betonáže do 4,50 m
Typ opěrné kozy
Výška betonáže
H
[m]
A
Zatěžovací šířka
1,00 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
Zatěžovací šířka
1,25 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
Z
V
9739-308-01
40 kN/m2
50 kN/m2
H
Dovolený tlak čerstvého betonu
Opěrná koza Univerzál
F 4,50m
3,00
3,50
4,00
4,50
124
153
181
209
55
81
113
150
1
2
3
10
156
191
226
262
68
101
141
188
2
2
4
12
3,00
3,50
4,00
141
177
212
59
89
126
1
2
4
177
221
265
73
111
158
2
2
4
4,50
247
170
10
309
213
12
Výška betonáže 4,50 m až 6,00 m
Typ opěrné kozy
Výška betonáže
H
[m]
B
Zatěžovací šířka
1,00 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
Zatěžovací šířka
1,25 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
9739-309-01
40 kN/m2
50 kN/m2
V
Z
Dovolený tlak čerstvého betonu
H
Opěrná koza Univerzál
F 4,50m +
nástavbový rám F 1,50m
4,50
5,00
5,50
6,00
209
238
266
294
105
135
168
206
3
5
9
16
262
297
332
368
131
168
210
257
3
7
11
20
4,50
5,00
5,50
247
283
318
119
154
194
3
5
9
309
354
398
148
193
243
4
7
12
6,00
354
239
17
-----
-----
-----
Výška betonáže 6,00 m až 8,00 m
Zatěžovací šířka
1,00 m
Výška betonáže Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Vk
nahoře
H
Zk
[kN]
[kN]
[mm]
[m]
Typ opěrné kozy
C
Zatěžovací šířka
1,25 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
9739-310-01
40 kN/m2
Z
Dovolený tlak čerstvého betonu
V
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
294
322
351
379
407
145
174
206
241
278
5
6
7
9
15
368
403
438
474
-----
182
218
258
301
-----
6
7
9
12
-----
50 kN/m2
H
Opěrná koza Univerzál
F 4,50m +
nástavbový rám F 1,50m +
nástavbový rám F 2,00m
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
354
389
424
460
495
169
204
242
284
329
6
7
8
10
16
442
486
-------------
211
255
-------------
7
8
-------------
999739015 - 10/2011
33
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Kombinace s rámovým bedněním Doka Framax Xlife
Příklad: výška bednění 4,50 m
Příklad: výška bednění 8,10 m
Osová vzdálenost a = 1,35 m
Zatěžovací šířka = 1,35 m
Typ opěrné kozy A
Osová vzdálenost a = 0,90 m
Zatěžovací šířka = 0,90 m
Typ opěrné kozy C
b
c
d
e
b
a
9739-236-01
a ... 1,35 m
b ... 2,70 m
c ... 3,30 m
d ... 0,90 m
e ... 0,30 m
a
a
9739-220-01
a ... 0,90 m
b ... 3 x 0,90 m = 2,70 m
34
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
Dimenzování
Hodnoty v tabulce platí pouze pro betonáž celé výšky
stěny najednou. V případě betonáže stěny ve více výš-
kových taktech se musí přezkoušet celková stabilita
opěrné kozy.
Údaje o působících silách na jednu rovinu koz při úhlu
45°.
Políčka bez údaů (-----) nejsou dovolená – opěrná koza
je přetížena!
Výška betonáže 4,50 m
Zatěžovací šířka
0,90 m
Výška betonáže Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
H
Zk
Vk
nahoře
[m]
[kN]
[kN]
[mm]
Typ opěrné kozy
A
Zatěžovací šířka
1,35 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
Z
V
9739-308-01
40 kN/m2
50 kN/m2
H
Dovolený tlak čerstvého betonu
Opěrná koza Univerzál
F 4,50m
3,15
3,60
4,05
4,50
120
143
165
188
56
78
105
135
1
2
3
9
179
214
248
283
84
118
157
203
2
3
5
13
3,15
3,60
4,05
137
165
194
60
86
117
1
2
3
205
248
291
90
129
176
2
3
5
4,50
223
153
9
334
230
13
Výška betonáže 4,50 m až 6,00 m
Typ opěrné kozy
Výška betonáže
H
[m]
B
Zatěžovací šířka
0,90 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
Zatěžovací šířka
1,35 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
40
kN/m2
50
9739-309-01
kN/m2
V
Z
Dovolený tlak čerstvého betonu
H
Opěrná koza Univerzál
F 4,50m +
nástavbový rám F 1,50m
4,65
5,10
5,55
6,00
196
219
242
265
102
127
155
185
3
5
9
15
294
328
363
397
153
191
232
278
4
8
13
22
4,65
5,10
5,55
232
261
290
116
146
179
3
6
9
348
391
434
174
218
268
5
8
13
6,00
318
215
15
-----
-----
-----
Výška betonáže 6,00 m až 8,00 m
Zatěžovací šířka
0,90 m
Výška betonáže Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Vk
nahoře
H
Zk
[kN]
[kN]
[mm]
[m]
Typ opěrné kozyeinflus
C
Zatěžovací šířka
1,35 m
Kotevní síla Síla v podpoře Deformace
Zk
Vk
nahoře
[kN]
[kN]
[mm]
9739-216-01
40
kN/m2
50
kN/m2
V
Z
Dovolený tlak čerstvého betonu
H
Opěrná koza Univerzál
F 4,50m +
nástavbový rám F 1,50m +
nástavbový rám F 2,00m
6,00
6,45
6,90
7,20
7,65
8,10
265
288
311
326
349
372
131
154
180
198
226
257
4
5
6
7
9
15
397
431
466
489
---------
196
231
269
296
---------
7
8
9
11
---------
6,00
6,50
6,90
7,20
7,65
8,10
318
347
375
395
423
452
152
180
211
233
267
304
5
6
7
8
10
17
477
---------------------
228
---------------------
8
---------------------
999739015 - 10/2011
35
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Upnutí bednění
Distanční vložka 20cm se upevňuje do kotevního
pouzdra bednicího prvku pomocí šroubu opěrné kozy
27 cm, který je součástí dodávky.
Během montáže se může šroub opěrné kozy
zajistit krycím pouzdrem 15,0 5cm (černý) proti
vypadnutí.
Polohy distančních vložek 20 cm odpovídají pravidlům
spínání u oboustranného stěnového bednění (viz informace pro uživatele „Rámové bednění Framax Xlife
Doka“ resp. „Alu-Framax Xlife“).
Podepření nejvyššího rámového
prvku
Vložka opěrné kozy Framax slouží jako prodloužení
opěrné kozy ke spolehlivému podepření nejvyššího
rámového prvku.
Spojení distanční vložky 20cm s vložkou opěrné kozy
Framax se provede šestihranným šroubem M16x60 (je
součástí dodávky).
na opěrné koze Univerzál F 4,50m
a nástavbovém rámu F 1,50m
9739-242-01
9739-241-01
9739-330-01
Pohled:
A Distanční vložka 20cm
B Vložka opěrné kozy Framax
A Distanční vložka 20cm
na nástavbovém rámu F 2,00m
9739-359-01
9739-359-02
Pohled:
A
B
A
B
A Distanční vložka 20cm
B Svorka pro distanční vložku 20cm
36
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
Vložka opěrné kozy Framax
Počet sestav
6
8
6
8
10
8
10
10
12
14
21
21
18
6
8
8
8
10
10
10
12
18
21
6
8
8
10
8
10
12
14
12
-------4
4
4
6
6
6
------4
4
6
6
------4
4
4
---2
--2
---3
3
3
--2
--2
--3
3
--2
--2
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Typ opěrné kozy
Svorka pro distanční vložku 20cm
3,15 / 3,30 / 3,60
4,05 2)
4,05 1)
4,35
4,65 / 4,95
5,40 / 5,70
2,70m
6,00
6,30
6,60 / 6,75 / 7,05
7,20
7,35 / 7,65
7,95
8,10
3,30 / 3,60 / 3,75
3,90
4,20 /4,50
4,65 / 4,95
5,10 / 5,25
3,30m
5,55 / 6,00
6,60 / 6,90
7,05
7,50
7,95 1)
3,30
3,60
3,75 /4,05
4,35
2,40x2,70m 4,80 / 5,10
5,25 / 5,40 / 5,70 / 6,00
6,15 / 6,45
6,60 / 6,75 / 7,05
7,20 3)
Distanční vložka 20cm
Výška bednění [m]
Rámový prvek
Potřebné počty distančních vložek
20cm
A
B
C
A
B
C
A
B
C
... nástavba nastojato
... nástavba naležato
3) ... dovolený tlak čerstvého betonu: 40 kN/m2
1)
2)
999739015 - 10/2011
37
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Kromě řešení pomocí distančních vložek, které doporučuje Doka, si můžete vybrat z následujících možností
upnutí prvků.
Ohledně přesného projektování a dimenzování Vám
rádi poradí ve Vaší pobočce Doka.
Varianta 1 (Víceúčelový paždík na úrovni kotevních
otvorů)
b
Další možnosti
Počet víceúčelových paždíků:
prvky na stojato 2,70m
prvky na stojato 3,30m
prvky na stojato 1,35m
prvky na ležato do 0,90m
prvky na ležato do 1,35m
Varianta
1
2
2
3
3
4
1
2
1
1
2
2
c
9739-304-01
b
Varianta 2 (Víceúčelový paždík na úrovni paždíkového profilu)
a
1. Délka víceúčelových paždíků WS10 Top50:
- prvky na stojato: 2,00 m
- prvky na ležato: 2,50 m
2. Pokud jsou požadovány následující max. výšky
bednění, musí být nejvýše umístěné prvky pouze
prvky 1,35m na stojato (s ohledem na řešení opěrných koz).
4,50 m:
Opěrná koza Univerzál F 4,50m
6,00 m:
Opěrná koza Univerzál F 4,50m
+ nástavbový rám F 1,50m
8,10 m:
Opěrná koza Univerzál F 4,50m
+ nástavbový rám F 1,50m
+ nástavbový rám F 2,00m
3. Na jednu sestavu opěr se pod víceúčelový paždík
nasadí jedno vřeteno výškového nastavení.
a
Základní pravidla:
c
9739-303-01
Příklady pro výšku bednění 4,05 m.
Pohled je znázorněn bez příčného zavětrování.
a ... 2,70 m
b ... 1,35 m
c ... 18,0 cm
38
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
h
Kotvení
X
9739-305-01
X ... 19,0 cm (při šikmé poloze kotvy 45°a při h = 18,0 cm)
α ... 45°
Upnutí prvků
L
9739-322-01
u varianty 2
9739-321-01
u varianty 1
L
Upevnění víceúčelového paždíku u nástavbových prvků naležato
9739-342-01
I
A Opěrná koza Univerzál F
B Víceúčelový paždík WS10 Top50
C Šroub opěrné kozy Framax 36cm (při montáži použijte klíč pro
kotevní tyč 15,0/20,0)
D Kotevní matka s podložkou 15,0
E Držák bednění 9-15cm
F Napínací svorka Framax
G Kotevní pouzdro rámového prvku
H Integrovaný paždíkový profil rámového prvku
I
Univerzální svorka Framax 10-16cm
J Kotevní hlava 15,0
K Vlnová kotva 15,0
L Vřeteno pro výškové nastavení
999739015 - 10/2011
39
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Varianta 3 (prvky naležato – přímo na opěrné koze)
c
Upnutí prvků
b
Při použití naležato se mohou rámové prvky upevnit
přímo na opěrnou kozu. Upevnění se provádí šroubem
opěrné kozy Framax 36 cm, skrze kotevní otvory prvků.
a
a
a
Upozornění:
Vzhledem k velkému rozestupu profilů opěrných koz je
třeba k zafixování použít kotevní destičky 15/20 s křídlovou maticí 15,0.
d
9739-317-01
Pohled je znázorněn bez příčného zavětrování.
a ... 1,35 m
b ... 0,30 m (Nástavba nad vložkou opěrné kozy Framax pomocí
prvku o rozměru max. 0,30m)
c ... 2,70 m
d ... 1,55 m
9739-319-01
Vložka opěrné kozy Framax:
● prodlužuje opěrnou kozu tak, aby byl nejvyšší
kotevní otvor prvků dosažitelný k zafixování
● nasadí se místo předního vřetena a umožňuje zafixování v nejnižším kotevním otvoru prvku
Kotvení
h
9739-320-01
A Vložka opěrné kozy Framax
B Šroub opěrné kozy Framax 36cm (při montáži použijte klíč pro
kotevní tyč 15,0/20,0)
X
9739-318-01
X ... 17,0 cm (při šikmé poloze kotvy 45° a při h = 10,0 cm)
α ... 45°
C Kotevní matka s podložkou 15,0
D Kotevní destička 15/20
E Křídlová matice 15,0
F Tlaková podložka Framax 6/15
G Šestihranná matka 15,0
H Kotevní hlava
I
40
Vlnová kotva
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
999739015 - 10/2011
41
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Provedení vnitřních rohů
Až do výšky bednění 2,75 m je pro oblast rohů zapotřebí pouze 1 opěrná koza Univerzál F 4,50m.
Všeobecné
Podle možností se vyhněte zhotovení vnitřních
rohů u jednostranně bedněných stěn - přemístěním
pracovní spáry do rohu (přestavby, projektování,
časová náročnost)
Pokud je provedení jednostranné bednicí stěny přes
roh nezbytné, máte k dispozici dva standardní díly:
● rohová příložka pro opěrné kozy
● kotevní paždík 0,70m
Na rozdíl od skutečných zatěžovacích šířek zohledněte následující větší zatěžovací šířky
Opěrná koza na rohové příložce
Obě vnější opěrné kozy
Zatěžovací šířka jedné
opěrné kozy resp. jednoho
páru kotev
2,4 m
0,6 m
Příklad s nosníkovým bedněním
FF20
Max. výška betonáže: 4,10 m
Dovolený tlak čerstvého betonu: 50 kN/m2
E
9739-238-01
E
Bednicí deska
21mm
27mm
Oblast rohu - rozměr E
255,0 cm
255,6 cm
42
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
Rohová příložka pro opěrné kozy
Poloha kotevních míst
Půdorys
a
b
c
X
b
d
d
Potřebný materiál pro oblast rohu E
d
9739-238-02
d
a
c
9739-296-01
X
Pohled
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
Rohová příložka pro opěrné kozy
Kotevní paždík 0,70m
Opěrná koza Univerzál F 4,50m
Držák bednění 9-15cm
Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m
Otočná spojka 48mm
Spojovací čep 10cm
Závlačka s pružinou 5mm
Panel FF20 2,00x3,75m
Nástavbový panel FF20 2,00x0,50m
Vnitřní roh FF20 2,75m
Vnitřní roh FF20 1,00m
Napínací čep FF20
Čtyřkřídlá matice 15,0 G
Spojka elementů FF20/50 Z
Panel FF20 2,00x2,75m
Celková hmotnost [kg] - zaokrouhlená
2
3
3
4
5
4
20
12
--1
---2
2
2100
3
3
4
6
5
4
30
18
2
2
1
2
12
12
3
-3030
V tabulce jsou zohledněny spojovací díly směrem k sousednímu
prvku na jedné straně.
1)
h
Výška bednění
2,75 m 4,25 m 1)
9739-243-01
X
Rozměry platí pro nosníková bednění s nosníky H 20 s bednící deskou 21 a 27 mm a vztahují se na:
- h = 18,0 cm
- šikmou polohu kotvy α= 45°
a ... 236,0 cm
b ... 88,0 cm
c ... 49,0 cm
d ... 15,0 cm
X ... 29,0 cm
Dbejte na maximální výšku betonáže 4,10m!
999739015 - 10/2011
43
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Příklad s rámovým bedněním Framax Xlife
Max. výška bednění: 4,05 m
Dovolený tlak čerstvého betonu: 50 kN/m2
Až do výšky 2,70 m je pro oblast rohů zapotřebí pouze
1 opěrná koza Univerzál F 4,50m.
Na rozdíl od skutečných zatěžovacích šířek zohledněte následující větší zatěžovací šířky
Opěrná koza na rohové příložce
Obě vnější opěrné kozy
Zatěžovací šířka jedné
opěrné kozy resp. jednoho
páru kotev
2,1 m
1,5 m
E
E
9739-237-01
E ... 3,00 m
44
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
Rohová příložka pro opěrné kozy
Poloha kotevních míst
Půdorys
a
b
c
X
b
d
d
d
a
c
d
9739-237-02
Potřebný materiál pro oblast rohu 3,00 x
3,00 m
9739-296-01
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
Rohová příložka pro opěrné kozy
Kotevní paždík 0,70m
Opěrná koza Univerzál F 4,50m
Držák bednění 9-15cm
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x2,70m
Vnitřní roh Framax Xlife 2,70m
Vnitřní roh Framax Xlife 1,35m
Paždík fasádního bednění WS10 2,50m
Spojovací čep 10cm
Závlačka s pružinou 5mm
Univerzální svorka Framax 10-16cm
Kotevní matka s podložkou 15,0
Uni upínač Framax
Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m
Otočná spojka 48mm
Celková hmotnost [kg] - zaokrouhlená
3
3
3
4
4
1
-6
12
12
12
12
10
5
4
2440
5
3
4
6
6
1
1
10
20
20
20
20
24
5
4
3560
V tabulce jsou zohledněny spojovací díly směrem k sousednímu
prvku na jedné straně.
Pohled
h
Výška bednění
2,70 m
4,05 m
X
X
9739-305-01
Rozměry platí pro rámová bednění Framax Xlife a Alu-Framax Xlife
a vztahují se na:
- h = 18,0 cm
- šikmou polohu kotvy α = 45°
a ... 226,0 cm
b ... 78,0 cm
c ... 39,0 cm
d ... 15,0 cm
X ... 19,0 cm
999739015 - 10/2011
45
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Betonářské plošiny
Důležitá informace:
Vzhledem k flexibilnímu uspořádání jednotek
opěrných koz a k možnostem jejich kombinování s rozdílnými systémy bednění a výškami, je
nutné, aby se již při projektování vždy přezkoušelo navrhované provedení plošin vzhledem k
danému případu použití (kolizní zkouška,
respektování max. pádových výšek atd.).
Přitom je nutné příhlížet k situaci při přemístění,
speciálně v případech, kdy plošiny leží nad
závěsovými body jeřábu.
Řiďte se platnými bezpečnostně technickými
pokyny.
Plošiny zavěšené na bednění
V zásadě mohou být použity všechny betonářské plošiny a konzoly, které jsou určeny pro zvolený bednicí systém. U normálního stěnového bednění se namontují
přímo na bednění.
Řiďte se prosím odpovídajícími informacemi
pro uživatele!
Příklad: Betonářská plošina Framax U 1,25/2,70m
9739-349-01
☞
46
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
Plošiny zavěšené mimo bednění
šroubovací konzola MF75
Vlastnosti:
● univerzální pracovní konzola
● šířka plošiny 75 cm
● upevnění přímo ve vertikálním profilu opěrné kozy
Univerzál F
● nezávislá na použitém systému bednění
9739-229-01
9739-351-01
Detail sešroubování
Dovolené provozní zatížení: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Třída zatížení 2 podle EN 12811-1:2003
Max. zatěžovací šířka: 2,00 m
Podlahové fošny a prkna na zábradlí: na jeden metr
lešení je zapotřebí 0,75 m2 podlahových fošen a 0,6 m2
prken na zábradlí (dodávka stavby).
Tloušťky prken pro vzdálenost opěr do 2,50 m:
● podlahové fošny min. 20/5 cm
● prkna zábradlí min. 20/3 cm nebo podrobné dimenzování podle EN 12811
Upozornění:
Uvedené tloušťky fošen a prken jsou dimenzovány
podle C24 normy EN 338.
V Německu musí být na podlážkách ze dřeva uvedena
značka Ü.
Připevnění podlahových fošen: pomocí 4 kusů vratových šroubů M 10x70 a 1 kusu
vratových šroubů M 10x120 na konzolu (není součástí
dodávky).
Připevnění prken zábradlí: hřebíky
Provedení s lešeňovými trubkami:
A
9739-360-01
9739-360-02
B
Nářadí: plochý klíč 22 pro montáž spojek
a lešeňových trubek
A Lešeňová trubka 48,3mm
B Šroubová spojka 48mm 95
999739015 - 10/2011
47
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
48
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
Zvláštní použití
9739-301-01
Bednění pro klenby tunelů lze z velké části kompletně
provést z normalizovaných dílů Doky.
Nosným prvkem u těchto příkladů jsou opěrné kozy
Univerzál F Doka, které jsou postavené na "hlavu".
Dále jsou opěrné kozy používány při stavbě vystupujících plošin, např. u mostů, a při zhotovení krakorcových desek, např. u telekomunikačních věží.
a
a ... např. 11,7 m
9739-300-01
999739015 - 10/2011
49
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Příklady z praxe
50
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
999739015 - 10/2011
51
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Přemíst'ování jeřábem
9739-240-01
Opěrná koza Univerzál F je vybavena 3 úchytnými
body pro zavěšení na jeřáb. Tím se vždy najde optimální poloha těžiště celé jednotky i přes nejrůznější způsoby montáže bednění a opěrných koz (nástavby s
nástavbovými rámy).
A úchytný bod pro zavěšení na jeřáb
Max. nosnost:
2500 kg / úchytný bod pro zavěšení na jeřáb
Důležitá informace:
● při přemístění nezavěšujte za bednicí
prvek nebo jiné systémové díly jako např.
víceúčelový paždík
● dovolená velikost přemísťované jednotky
sestava s max. 3 rovinami opěr
● přemísťujte pouze řádně zavětrované jednotky.
● před přemístěním zkontrolujte zafixování
prvků mezi bednicím prvkem a opěrnou
kozou (držák paždíku, distanční vložka
20cm, šroub opěrné kozy Framax 36cm).
● před přemístěním zkontrolujte polohu vřetena výškového nastavení (odvod zatížení
váhou bednění).
● společné přemístění s bedněním je dovoleno
pouze těsně nad zemí
● dbejte na dostatečnou délku jeřábového
závěsu (šikmý tah)
● neodtrhávejte od betonu jeřábem!
VAROVÁNÍ
➤ Při skládání jednotek opěrných koz dbejte ve
všech fázích na dostatečnou stabilitu! (v případě nutnosti proveďte potřebná opatření,
jako umístění zátěže, upnutí či podepření).
9739-364-01
9715-268-01
9766-263-01
VAROVÁNÍ
➤ Body pro zavěšení na jeřáb na bednicím
prvku nesmí být používány k přemísťování
celé jednotky.
☞
9766-306-01
➤ Přibijte např. prkno tak, aby jeřábový závěs nemohl
být zavěšen na jeřábovém oku.
52
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
Zavěšení na jeřáb při použití betonářské plošiny
V případě, že se jeřábový závěs nemůže uchytit přímo,
např. vzhledem k výše umístěným plošinám, máte na
výběr dvě možnosti.
Varianta 1
Jeřábová smyčka 3,50m jako
variabilní prodloužení.
Varianta 2
Průchozí otvory (např. sklopné
fošny) v podlaze plošiny.
9739-223-01
9739-328-01
B Jeřábová smyčka 3,50m
C Sklopná fošna
Řiďte se návodem k použití "Jeřábová smyčka
3,50m"!
999739015 - 10/2011
53
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Přemísťování pomocí pojízdných jednotek
● rychlý přesun jednotky opěrné kozy, když není k dispozici podpora jeřábu (např. u tunelů)
● všude tam kde je provoz jeřábů omezen
Upozornění:
Zajistěte dostatečně únosný, pevný a hladký podklad
(např. beton).
Opěrná koza univerzál F
do výšky 6,00 m
Pojezdovou jednotku lze namontovat na:
● opěrná koza Univerzál F 4,50m
● nástavbový rám F 1,50m
Dbejte na návod k použití "Zvedák s přepravním
kolečkem"!
Max. nosnost:
Nasazovací kolečko 250: 1400 kg
Nasazovací kolečko 200: 1000 kg
9739-225-01
Řez
9739-329-01
a
a ... 27 cm
A Zvedák s přepravním kolečkem
B Nasazovací kolečko 250
C Nasazovací kolečko 200
D Zátěž
54
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Opěrná koza Univerzál F
Opěrná koza Univerzál F
výška od 6,00 do 8,00 m
Pojezdovou jednotku lze namontovat na:
● Nástavbový rám F 2,00m
9739-363-01
Seznam dílů:
Pojezdový profil F 2,00m přední
Připojovací díl pro kolo F2,00 přední
Upínací svorka F 2,00m
Upínací deska F 2,00m
Mezideska F 2,00m
Pojezdový profil F 2,00m zadní
Připojovací díl pro kolo F2,00m zadní
Připojovací deska F 2,00m
Šroubovací deska F 2,00m
Spojovací deska F 2,00m
Zvedací konzola F 2,00 zadní
Těžké kolečko 90kN
Spouštěcí cylindr SL-1 250kN
☞
Další informace obdržíte u Vašeho technika
Doky.
999739015 - 10/2011
55
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrná koza Univerzál F
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Montáž / doprava, stohování a skladování
Příklad nastavování:
Předběžná montáž
➤ Upněte jednotku opěrných koz (spojovací prostředky
jsou závislé na použitém bednícím systému).
➤ Vyvěste sestavu prvků z jeřábu.
➤ Položte opěrnou kozu Univerzál F 4,50m a nástavbový rám F 1,50 m na zem (případně také nástavbový rám F 2,00 m).
➤ Demontujte vřeteno vpředu včetně maticové destičky z opěrné kozy Univerzál F 4,50m a namontujte do
odpovídajícího nástavbového rámu (rozměr klíče 24
mm).
➤ Vyšroubujte zadní vřeteno z opěrné kozy Univerzál
F 4,50m a našroubujte do odpovídajícího nástavbového rámu (rozměr klíče 46 mm).
9739-231-01
➤ Sešroubujte opěrnou kozu Univerzál F 4,50m s
nástavbovým rámem (rozměr klíče 30 mm).
➤ Postavte sešroubovanou opěrnou kozu a zajistěte
proti převrácení.
➤ Postavte stejným způsobem další opěrnou kozu v
požadované osové vzdálenosti a zavětrujte obě
kozy pomocí lešeňových trubek (rozměr klíče
22 mm).
Umístění lešeňových trubek pro zavětrování viz
kapitola "Standardní jednotky".
9739-233-01
➤ Celou jednotku bednění přemístěte jeřábem na místo použití (viz kapitola "Přemísťování").
➤ Proveďte nastavení jednotky pomocí vřetena.
➤ Jednotku zakotvěte.
Upozornění:
Vřeteno pro výškové nastavení zajišťuje bednicí
prvky v jejich výškových polohách (odvod zatížení od
hmotnosti bednění) a dodatečně umožňuje přesné
nastavení.
9739-295-01
B
9739-232-01
Obedňování
VAROVÁNÍ
➤ Při skládání jednotek opěrných koz dbejte ve
všech fázích na dostatečnou stabilitu! (v případě nutnosti proveďte potřebná opatření,
jako umístění zátěže, upnutí či podepření).
A
A Vřeteno pro výškové nastavení
B Dřevěné klíny ve víceúčelovém paždíku (k lepšímu odvedení
zatížení v oblasti vřeten pro výškové nastavení)
➤ Postavte celou jednotku opěrných koz pomocí jeřábu. (viz kapitola "Přemísťování").
➤ Namontujte kotevní paždík.
➤ Předmontovanou sestavu bednění přistavte jeřábem
k jednotce opěrných koz.
56
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Oblast použití
Vřeteno pro výškové
nastavení
Vřeteno vpředu a
vzadu
Nasazovací kolečko
200
Velikost klíNářadí
če [mm]
19
● Přepínací řehtačka 1/2"
s nástrčným oříškem 19
1/2" L
a prodloužením 11cm
46
● Přepínací řehtačka 3/4" s
nástrčným oříškem 46 3/4"
a nástavcem 20cm 3/4"
22
● Plochý klíč 22/24
Navařené distanční prvky zajišťují stoh proti sesutí a
převrácení.
Stavebnicový systém koz umožňuje nejen vysokou přizpůsobivost nejrůznějším výškám bednění, ale také
jednoduchou a díky distančním prvkům bezpečnou
dopravu nákladními vozy.
Opěrná koza Univerzál F 4,50m
Stoh po 8 kusech (hmotnost cca. 2500 kg)
9739-297-01
a ... 188 cm
Nástavbový rám F 1,50m
Stoh po 5 kusech (hmotnost cca. 1200 kg)
9739-298-01
Nářadí pro obsluhu:
Přeprava, stohování a skladování
a
Velikost klíNářadí
če [mm]
Nástavba
30
● Přepínací řehtačka 1/2" s
nástrčným oříškem 30 1/2"
nebo
plochý klíč 30/32
Spojky pro zavětrová22
● Plochý klíč 22/24
ní
Přemístění vřetena
24
● Přepínací řehtačka 1/2" s
výškového vyrovnání
nástrčným oříškem 24 1/2"
nebo
plochý klíč 22/24
Demontáž / výměna
24
● Přepínací řehtačka 1/2" s
předního vřetena včetnástrčným oříškem 24 1/2"
ně maticové destičky
nebo
plochý klíč 22/24
Distanční vložka 20cm
30 / 24
● Plochý klíč 30/32
● Přepínací řehtačka 1/2" s
nástrčným oříškem 24 1/2"
nebo
plochý klíč 22/24
Přidržování šroubu
● Klíč pro kotevní tyč
opěrné kozy
15,0/20,0
Oblast použití
a
Nářadí k montáži:
Opěrná koza Univerzál F
a ... 116 cm
Nástavbový rám F 2,00m
9739-299-01
a
Stoh po 5 kusech (hmotnost cca. 2300 kg)
a ... 126 cm
999739015 - 10/2011
57
ˇ
Odborníci na bednení
Všeobecné
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Všeobecně
Všeobecné
V této kapitole najdete všechny technické informace a
veškerá znázornění, která jsou stejně platná pro následující varianty opěrných koz.
● opěrná koza Variábel
● opěrná koza Univerzál F
● částečně pro opěrný úhelník
Jedná se zejména o:
● odvod vznikajících sil
● zakotvení v betonu
● montáž vlnové kotvy příp. kotvy s destičkou
● nabídka služeb Doka
● projektování bednění prostřednictvím Tipos
58
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Všeobecné
Odvod vznikajících sil
d
Velké kotevní síly a síly v podpoře při použití opěrných
koz vyžadují celou řadu dodatečných bezpečnostních
opatření.
● Pro zakotvení zvolte podle působící tahové síly –
vhodný kotevní systém 15,0, 20,0 nebo 26,5.
Používejte jen schválené kotevní díly. Použití jiných
kotevních systémů musí uživatel zvlášť prověřit.
● Stavební díly musí být dostatečně vyztuženy.
● Odvedení kotevních sil do podkladu je možné pouze
při dostatečně dimenzované základové desce (d).
9739-265-01
● Prověřte stabilitu jednotlivých stavebních dílů – případně celého stavebního díla.
● Při nasazení na stropech: Odveďte vznikající
zatížení pomocí dostatečně dimenzovaných podpěr
do níže položených stropů případně až do základů
tak, aby zatížení bylo spolehlivě zachyceno.
9739-266-01
● Proveďte případně výpočet na propíchnutí
● Přezkoušejte nosnost “protistrany” (stěny, horniny) a
pokud je nutné, zajistěte ji podepřením.
9739-267-01
● Způsoby provedení, která nejsou v souladu s provedeními v těchto podkladech, se musí dodatečně staticky ověřit.
999739015 - 10/2011
59
ˇ
Odborníci na bednení
Všeobecné
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Varianty kotvení opěrných koz
Dbejte na pomůcku dimenzování "Nosnost kotvení v betonu"!
Všeobecně
Znázorněné varianty platí pro opěrné kozy Variábel a
Univerzál F.
Zásadně jsou u každého kotevního systému na výběr
dvě varianty:
● S vlnovou kotvou
Jedná se o kotevní prostředek pro opěrné kozy, který je nejlépe schopen odvádět tahové síly do základových desek.
Kotevní systém 15,0
Varianta s vlnovou kotvou
9739-268-01
l
M
a
M Označení vždy na straně spoje
● S kotvou s destičkou
POZOR
➤ Kombinování závěsných dílů pro různé krytí
výztuže je zakázáno!
➤ Stavební díly vždy zašroubujte až k dorazu.
Ve stavu konečného namontování je ještě
viditelný 1 cm závitu od označení na kotvách
s destičkou nebo na vlnových kotvách.
VAROVÁNÍ
Citlivá kotevní ocel!
➤ Kotevní tyče nesvařujte ani nezahřívejte.
➤ Vytřiďte poškozené, korozí nebo opotřebením narušené kotevní tyče.
➤ Používejte jen schválené kotevní tyče.
Dovolená zatížení pro kotevní paždíky
Kotevní paždík
Víceúčelový paždík WS10 Top50
Víceúčelový paždík WU12 Top50
Kotevní paždík 1,95m a 2,95m (WU16)
Kotevní profil 0,55m
☞
dov. kotevní síla Z
175 kN
259 kN
430 kN
700 kN
Udané kotevní síly platí pouze při přesném
dodržení polohy kotev, vždy 15 cm po obou
stranách od osy opěrné kozy.
Dimenzování kotevního místa
Potřebnou krychelnou pevnost betonu v okamžiku
zatížení musí stanovit projektant nosné konstrukce
podle projektu a je závislá na následujících faktorech:
● skutečné zatížení
● délka kotvy s destičkou příp. vlnové kotvy
● výztuž příp. přídavná výztuž
● vzdálenost od kraje
Odvádění sil, jejich přenesení do stavební konstrukce
a stabilita celkové konstrukce musí být prověřena projektantem nosné konstrukce.
9739-205-01
a ... min. 39,5 cm - max. 52 cm
A
B
C
D
1)
2)
Vlnová kotva 15,01)
Kotevní hlava 15,0 5cm2) (Jmenovitá délka l=65 cm) včetně (C)
nebo
Kotevní hlava 15,0 5cm 1,20m (Jmenovitá délka l=120 cm)
včetně (C)
Krycí pouzdro 15,0 5cm1) (černé)
Kotevní matka s podložkou 15,0
Ztracený kotevní díl
Vhodné jen pro opěrnou kozu Variábel
Upozornění:
Kotevní hlavy jsou dodávány společně s krycím pouzdrem. U každého nového nasazení používejte k lepšímu uvolnění nové krycí pouzdro!
Nářadí pro uvolnění kotevní hlavy:
● Klíč pro kotevní tyč 15,0/20,0 nebo
● Plochý klíč 24
Alternativa k provedení předstihu
- Konus kotevního místa 15,0 5cm s krycím pouzdrem 15,0
5cm1) (černé)
- Kotevní tyč 15,0mm (délka podle potřeby)
Nářadí pro:
● uvolnění konusu kotevního místa: klíč ke konusům
15,0 DK
● k otáčení kotevní tyče: klíč pro kotevní tyč 15,0/20,0
Potřebná krychelná pevnost betonu fck,cube,current však
musí činit min. 10 N/mm2.
60
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Všeobecné
Další možnosti
Vlnová kotva vyčnívá z betonu:
Místo kotevní hlavy se na vlnovou kotvu může upevnit
kotevní tyč 15,0mm se spojovací matkou 15,0.
Nářadí pro:
● uvolnění konusu kotevního místa: klíč ke konusům
15,0 DK
● k otáčení kotevní tyče: klíč pro kotevní tyč 15,0/20,0
b
Další možnosti
Kotva s destičkou vyčnívá z betonu:
Místo kotevní hlavy se na kotvu s destičkou může upevnit kotevní tyč 15,0mm se spojovací matkou 15,0.
➤ Kotva s destičkou 15,0 16cm není vhodná!
Příliš malá vestavná hloubka!
9739-258-01
b
b ... min. 8,0 cm - max. 10,0 cm
A Vlnová kotva 15,0
E Kotevní tyč 15,0mm
F Spojovací matka 15,0
Varianta s kotvou s destičkou
9739-259-01
b ... min. 8,0 cm - max. 10,0 cm
D
A Kotva s destičkou 15,0 40cm
E Kotevní tyč 15,0mm
B
Dodatečné zakotvení v betonu
C
a
9739-354-01
l
F Spojovací matka 15,0
● Kotevní tyč 15,0mm
● Skalní kotva 15,0 1)
A
9739-206-01
Kotva s destičkou 15,0 40cm
Kotva s destičkou 15,0 16cm
A
B
C
D
1)
2)
a
33,5 cm
16,5 cm
Kotva s destičkou 15,0 16cm1) nebo kotva s destičkou 15,0
40cm1)
Kotevní hlava 15,0 5cm2) (jmenovitá délka l=65 cm) včetně (C)
nebo
Kotevní hlava 15,0 5cm 1,20m (jmenovitá délka l=120 cm)
včetně (C)
Krycí pouzdro 15,0 5cm1) (černé)
Kotevní matka s podložkou 15,0
Ztracený kotevní díl
Vhodné jen pro opěrnou kozu Variábel
Upozornění:
Kotevní hlavy jsou dodávány společně s krycím pouzdrem. U každého nového nasazení používejte k lepšímu uvolnění nové krycí pouzdro!
Nářadí pro uvolnění kotevní hlavy:
● Klíč pro kotevní tyč 15,0/20,0 nebo
● Plochý klíč 24
1)
Ztracený kotevní díl
Dodatečné díly ke zhotovení kotevních míst:
● předpínací zařízení B, skládající se z
- 1 ks válce s dutým pístem
- 1 ks hydraulického ručního čerpadla
- 1 ks přítlačného kozlíku
- 1 ks transportního kufříku
● rozpínací montážní trubka
● klíč na kotevní tyče 15,0/20,0
● kotevní matka s podložkou 15,0
● vrták do kamene ø 37 nebo 38 mm
Upozornění:
Pro použití předpínacího zařízení při 45° se musí navíc
zhotovit podložka proti prokluzu.
Řiďtě se návodem pro montáž „Skalní kotva
15,0“
Alternativa k provedení předstihu
- Konus kotevního místa 15,0 5cm s krycím pouzdrem 15,0
5cm1) (černé)
- Kotevní tyč 15,0mm (délka podle potřeby)
999739015 - 10/2011
61
ˇ
Odborníci na bednení
Všeobecné
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Varianta s kotvou s destičkou
Kotevní systém 20,0
Varianta s vlnovou kotvou
l
D
l
D
9739-356-01
B
A
a
9739-355-01
B
C
C
A
a
9739-208-01
a
34 cm
18 cm
9739-207-01
Kotva s destičkou 20,0 45cm
Kotva s destičkou 20,0 22cm
a ... min. 48 cm - max. 65 cm
A
B
C
D
1)
Vlnová kotva 20,01)
Kotevní hlava 20,0 (jmenovitá délka l=125 cm) včetně (C)
Krycí pouzdro 20,01) (šedé)
Kotevní matka s podložkou 20,0 B
Ztracený kotevní díl
A
B
C
D
1)
Upozornění:
Kotevní hlavy jsou dodávány společně s krycím pouzdrem. U každého nového nasazení používejte k lepšímu uvolnění nové krycí pouzdro!
Nářadí pro uvolnění kotevní hlavy:
● Klíč pro kotevní tyč 15,0/20,0 nebo 20,0/26,5
nebo
● Plochý klíč 36/41
Další možnosti
Vlnová kotva vyčnívá z betonu:
Místo kotevní hlavy se na vlnovou kotvu může upevnit
kotevní tyč 20,0mm s kotevním konusem 20,0.
Kotva s destičkou 20,0 22cm1) nebo kotva s destičkou 20,0
45cm1)
Kotevní hlava 20,0 (jmenovitá délka l=125 cm) včetně (C)
Krycí pouzdro 20,01) (šedé)
Kotevní matka s podložkou 20,0 B
Ztracený kotevní díl
Upozornění:
Kotevní hlavy jsou dodávány společně s krycím pouzdrem. U každého nového nasazení používejte k lepšímu uvolnění nové krycí pouzdro!
Nářadí pro uvolnění kotevní hlavy:
● Klíč pro kotevní tyč 15,0/20,0 nebo 20,0/26,5
nebo
● Plochý klíč 36/41
Další možnosti
Kotva s destičkou vyčnívá z betonu:
Místo kotevní hlavy se na kotvu s destičkou 20,0 45cm
může upevnit kotevní tyč 20,0mm s kotevním konusem
20,0.
b
b
➤ Kotva s destičkou 20,0 22cm není vhodná!
Příliš malá vestavná hloubka!
9739-260-01
b ... min. 10,0 cm
A Vlnová kotva 20,0
E Kotevní tyč 20,0mm
F Kotevní konus 20,0
Nářadí pro uvolnění kotevního konusu 20,0:
● Klíč pro konusy 20,0
9739-261-01
b ... min. 10,0 cm
A Kotva s destičkou 20,0 45cm
E Kotevní tyč 20,0mm
F Kotevní konus 20,0
Nářadí pro uvolnění kotevního konusu 20,0:
● Klíč pro konusy 20,0
62
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Všeobecné
Varianta s kotvou s destičkou
Kotevní systém 26,5
Varianta s vlnovou kotvou
C D
b
E
b
D
9739-358-01
9739-357-01
A
C
B
B
A
C
a
D
A
9739-210-01
9739-209-01
a ... min. 41,5 cm - max. 58,5 cm
b ... min. 11,5 cm
A
B
C
D
E
1)
Vlnová kotva 26,51)
Spojovací matka 26,5
Kotevní tyč 26,5mm
Kotevní destička 26,5
Šestihranná matka 26,5
Ztracený kotevní díl
b ... min. 11,5 cm
A
B
C
D
Kotevní tyč 26,5mm1)
Spojovací matka 26,5
Kotevní destička 26,51)
Šestihranná matka 26,51)
1) Kombinace
- kotevní tyče 26,5mm
- kotevní destičky 26,5
- šestihranné matky 26,5
slouží jako náhrada kotvy s destičkou a proto platí jako ztracený
kotevní díl.
999739015 - 10/2011
63
ˇ
Odborníci na bednení
Všeobecné
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Montáž šikmých kotev
Montáž předstihových míst pro šikmé kotvy v určitém
úhlu (většinou 45°) se v praxi řeší - v závislosti na
podmíkách staveniště - mnoha způsoby.
Následující příklady znázorňují možné a osvědčené
varianty a zásadně platí jak pro vlnové kotvy, tak i pro
kotvy s destičkou.
☞
Kotvy montujte v úhlu 45°!
Strmější poloha šikmé kotvy má za následek
zvýšení zatížení.
Zatížení kotevní tyče se zvýší při odchylce
10° (na 55°) o víc než 20% a může tak vést ke
značnému přetížení.
Přivázání k výztuži
Varianta 1
Osazení spolehlivé i při betonáži lze zhotovit pomocí
dvou dodatečných prutů výztuže v podélném směru.
Přesnou polohu spodního prutu lze zajistit pomocí
dodatečného třmínku.
Dřevěná šablona
Tato varianta umožňuje variabilní rozložení předstihových míst a může se proto znovu univerzálně použít.
Vhodnou alternativou je provedení nezaměnitelného
rozložení předstihových míst nasazením dřevěných klínů.
Jakákoliv modifikace tohoto příkladu je možná a může
být optimalizována podle jednotlivých případů použití.
9739-272-01
A Vlnová kotva nebo kotva s destičkou
D Dodatečný prut výztuže
E Dodatečný třmínek
Varianta 2
Pomocí dodatečného třmínku se může kotva s destičkou nebo vlnová kotva zafixovat k podélné výztuži.
Distanční prkno odpovídající šířky usnadňuje přesné
ustavení do polohy.
9739-273-01
▲ ... Vnitřní strana stěny
9739-271-01
A Vlnová kotva nebo kotva s destičkou
B Kotevní hlava s krycím pouzdrem
A Kotva s destičkou 15,0 40cm případně 20,0 45cm
F Třmínek s kotvou s destičkou upevněný na vystužení
G Distanční prkno
C Dřevěná šablona
64
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Všeobecné
Držák pro osazení kotvy a konusy
pro kotevní místa
a
Pro polohově i směrově stabilní montáž kotevních dílů
v úhlu 45°.
9739-352-01
a ... 30 mm
A Kotva s destičkou nebo vlnová kotva
B Konus pro kotevní místa
H Držák pro osazení kotvy
➤ Namontujte držák pro osazení kotvy na kotevní tyč a
upevněte jej k horní výztuži.
➤ Zašroubujte kónus pro kotevní místo.
➤ Po betonáži nahraďte konus pro kotevní místo
kotevní hlavou.
Řiďte se návodem pro montáž "Konusy pro
kotevní místa"!
999739015 - 10/2011
65
ˇ
Odborníci na bednení
Všeobecné
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Přeprava, stohování a skladování
Využijte výhod přepravních prostředků Doka na
staveništi.
Dopravní prostředky jako jsou např. víceúčelové kontejnery, ukládací palety nebo
kontejnery se síťovými bočnicemi zajišťují pořádek na
staveništi, zkracují doby
strávené hledáním a zjednodušují skladování a přepravu systémových prvků, malých
dílů a příslušenství.
Kontejner se síťovými bočnicemi
Doka 1,70x0,80m
Kontejner se síťovými bočnicemi Doka
1,70x0,80m jako přepravní prostředek
Přemísťování jeřábem
➤ Přemísťování pouze se zavřenou boční stěnou!
☞
● přemísťujte přepravní prostředky jednotlivě
● používejte odpovídající závěs. (dbejte na
dovolenou nosnost) např.: Čtyřpramenný
jeřábový řetěz Doka 3,20m
● úhel sklonu b max. 30°!
9234-203-01
Přemísťování pomocí vysokozdvižného vozíku
nebo zvedacího vozíku na palety
Kontejner lze naložit z boční a čelní strany.
Skladovací a přepravní prostředky pro drobné díly:
● dlouhá životnost
● stohovatelné
Vhodná přepravní zařízení:
● jeřáb
● zvedací vozík na palety
● vysokozdvižný vozík
Nakládání a vykládání lze usnadnit otevřením boční
stěny kontejneru se síťovými bočnicemi Doka.
Max. nosnost: 700 kg
Dovolené dodatečné zatížení: 3150 kg
☞
● při stohování přepravních prostředků s odlišným zatížením musí zatížení směrem
nahoru ubývat!
● musí být umístěn dobře čitelný typový štítek.
Kontejner se síťovými bočnicemi Doka
1,70x0,80m jako skladovací prostředek
Max. počet kontejnerů nad sebou
Venku (na stavbě)
Sklon podlahy do 3%
2
Zákaz skladování prázdných
palet nad sebou!
66
V hale
Sklon podlahy do 1%
5
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Všeobecné
Víceúčelový kontejner Doka jako skladovací
prostředek
Víceúčelový kontejner Doka
1,20x0,80m
Max. počet kontejnerů nad sebou
Venku (na stavbě)
Sklon podlahy do 3%
3
Zákaz skladování prázdných
palet nad sebou!
V hale
Sklon podlahy do 1%
6
Víceúčelový kontejner Doka jako přepravní
prostředek
Přemísťování jeřábem
Skladovací a přepravní prostředky pro drobné díly:
● dlouhá životnost
● stohovatelné
☞
● přemísťujte přepravní prostředky jednotlivě
● používejte odpovídající závěs. (dbejte na
dovolenou nosnost) např.: Čtyřpramenný
jeřábový řetěz Doka 3,20m
● úhel sklonu b max. 30°!
Vhodná přepravní zařízení:
● jeřáb
● zvedací vozík na palety
● vysokozdvižný vozík
Max. nosnost: 1500 kg
Dovolené dodatečné zatížení: 7900 kg
☞
● při stohování přepravních prostředků s odlišným zatížením musí zatížení směrem
nahoru ubývat!
● musí být umístěn dobře čitelný typový štítek.
Dělící deska víceúčelového kontejneru
9206-202-01
Obsah víceúčelového kontejneru lze pomocí dělící
desky víceúčelového kontejneru rozdělit na 1,20m
nebo 0,80m.
Přemísťování pomocí vysokozdvižného vozíku
nebo zvedacího vozíku na palety
Kontejner lze naložit z boční a čelní strany.
Tr755-200-02
A
A Pojistná západka k fixaci dělící desky
Varianty dělení
Dělící deska víceúčelového kontejneru
1,20m
0,80m
podélně
napříč
max. 3 kusy
—
—
max. 3 kusy
Tr755-200-04
Tr755-200-05
999739015 - 10/2011
67
ˇ
Odborníci na bednení
Všeobecné
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m a
1,20x0,80m
Ukládací paleta jako přepravní prostředek
Skladovací a přepravní prostředky pro dlouhé díly:
● dlouhá životnost
● stohovatelné
☞
Přemísťování jeřábem
Vhodná přepravní zařízení:
● jeřáb
● zvedací vozík na palety
● vysokozdvižný vozík
Díky připevňovacímu dvoukolí B se víceúčelová bedna
stává rychlým a obratným přepravním prostředkem.
Řiďte se provozním návodem "Připevňovací
dvoukolí B"!
● přemísťujte přepravní prostředky jednotlivě
● používejte odpovídající závěs. (dbejte na
dovolenou nosnost) např.: Čtyřpramenný
jeřábový řetěz Doka 3,20m
● ukládejte centricky
● uchyťte náklad na ukládací paletu tak, aby
byl zajištěn proti převrácení a posunutí
● při přemísťování s namontovaným připevňovacím dvoukolím B se navíc řiďte pokyny příslušného provozního návodu!
● úhel sklonu b max. 30°!
=
a
=
92815-224-01
Max. nosnost: 1100 kg
Dovolené dodatečné zatížení: 5900 kg
☞
● při stohování přepravních prostředků s odlišným zatížením musí zatížení směrem
nahoru ubývat!
● musí být umístěn dobře čitelný typový štítek.
Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m
Ukládací paleta Doka 1,20x0,80m
a
max. 4,0 m
max. 3,0 m
Přemísťování pomocí vysokozdvižného vozíku
nebo zvedacího vozíku na palety
☞
● ukládejte centricky
● uchyťte náklad na ukládací paletu tak, aby
byl zajištěn proti převrácení a posunutí.
Ukládací paleta Doka jako skladovací prostředek
Max. počet palet nad sebou
Venku (na stavbě)
Sklon podlahy do 3%
2
Zákaz skladování prázdných
palet nad sebou!
☞
V hale
Sklon podlahy do 1%
6
● Použití s připevňovacím dvoukolím:
V parkovací poloze zajistěte ruční brzdou.
Ve stohu nesmí být na nejspodnější ukládací
paletě Doka namontováno připevňovací
dvoukolí.
68
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Bedna pro drobné součástky Doka
Skladovací a přepravní prostředky pro drobné díly:
● dlouhá životnost
● stohovatelné
Vhodná přepravní zařízení:
● jeřáb
● zvedací vozík na palety
● vysokozdvižný vozík
V této bedně se mohou skladovat a stohovat veškeré
díly na spojování a kotvení.
Díky připevňovacímu dvoukolí B se víceúčelová bedna
stává rychlým a obratným přepravním prostředkem.
Všeobecné
Bedna pro drobné součástky Doka jako přepravní prostředek
Přemísťování jeřábem
☞
● přemísťujte přepravní prostředky jednotlivě
● používejte odpovídající závěs. (dbejte na
dovolenou nosnost) např.: Čtyřpramenný
jeřábový řetěz Doka 3,20m
● při přemísťování s namontovaným připevňovacím dvoukolím B se navíc řiďte pokyny příslušného provozního návodu!
● úhel sklonu b max. 30°!
Řiďte se provozním návodem "Připevňovací
dvoukolí B"!
92816-206-01
Přemísťování pomocí vysokozdvižného vozíku
nebo zvedacího vozíku na palety
Kontejner lze naložit z boční a čelní strany.
Připevňovací dvoukolí B
Max. nosnost: 1000 kg
Dovolené dodatečné zatížení: 5530 kg
☞
● při stohování přepravních prostředků s odlišným zatížením musí zatížení směrem
nahoru ubývat!
● musí být umístěn dobře čitelný typový štítek.
Bedna pro drobné součástky Doka jako skladovací prostředek
Max. počet beden nad sebou
Venku (na stavbě)
Sklon podlahy do 3%
3
Zákaz skladování prázdných
palet nad sebou!
☞
Díky připevňovacímu dvoukolí B se víceúčelová bedna
stává rychlým a obratným přepravním prostředkem.
Vhodné pro průjezdové otvory nad 90 cm.
V hale
Sklon podlahy do 1%
6
Připevňovací dvoukolí B lze namontovat na následující
víceúčelové bedny:
● bedna pro drobné součástky Doka
● ukládací palety Doka
Řiďte se pokyny v provozní příručce!
● Použití s připevňovacím dvoukolím:
V parkovací poloze zajistěte ruční brzdou.
Ve stohu nesmí být na nejspodnější bedně
pro drobné součástky namontováno připevňovací dvoukolí.
999739015 - 10/2011
69
ˇ
Odborníci na bednení
Všeobecné
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Projektování bednění prostřednictvím Tipos-Doka
Tipos-Doka Vám umožní ještě
výhodnější bednění
Vždy správné množství bednícího
materiálu a příslušenství
Tipos-Doka byl vyvinut k podpoře projektování
Vašeho bednění Doka. Pro stěnová a stropní bednění, stejně jako plošiny máte nyní k dispozici
nástroje, které při projektování používá i Doka.
Snadná obsluha, rychlé a jisté
výsledky
Plocha s jednoduchou obsluhou Vám značně urychluje
práci - od zadání půdorysu pomocí "bednícího ježka" až po manuální přizpůsobení řešeného bednění. Vaše
výhoda: ušetříte čas.
Řada vzorových řešení a asistentů se vždy postará o
optimální řešení Vašeho bednění, jak z technického tak
i ekonomického hlediska. To Vám přinese jistotu u
každého použití a ušetří náklady.
S kusovníky, plány, pohledy, řezy a perspektivami
můžete okamžitě pracovat. Vysoký stupeň podrobnosti
výkresů zvyšuje jistotu při používání.
Automaticky zhotovené kusovníky můžete převzít do četných programů a dále je zpracovávat.
Součásti bednění a příslušenství, které je nutné obstarávat narychlo nebo nahrazovat improvizací, jsou vždy
nejdražší. Proto Tipos-Doka poskytuje kompletní
seznamy kusů, což vylučuje improvizace. Projektování
pomocí Tipos-Doka zamezuje vzniku nákladů. A Váš
sklad může být optimálně využit.
Tak přesné mohou být zobrazení bednění a plošin. Jak u půdorysu
tak i u prostorového zobrazení přináší program Tipos firmy Doka
nové akcenty.
70
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Přehled prvků
[kg] Č. výrobku
[kg] Č. výrobku
Přehledkonstrukce
Nosné
Opěrná
koza
prvků
Doka
Opěrný úhelník
10,7 588477000
Abstützwinkel
pozinkovaný
délka: 66 cm
šířka: 37 cm
výška: 91 cm
Paždík opěrné kozy WU14
99,0 580510000
(A) Profil opěrné kozy WU14
81,0 580509000
Abstützbockriegel WU14
skládající se z:
modře lakovaný
výška: 250 cm
(B) Tlaková botka
6,2 580531000
modře lakovaný
výška: 32 cm
(C) Botka pro zakotvení
Svorka Framax 4-8cm
0,39 588107000
Framax-Klemmschraube 4-8cm
modře lakovaný
výška: 252 cm
pozinkovaný
délka: 19 cm
Svorka Frami
12,0 580533000
modře lakovaný
výška: 51 cm
1,1 588441000
Frami-Klemme
pozinkovaný
délka: 16 cm
Opěrná botka
Opěrná koza Variábel 3,30
187,8 580516000
Abstützbock Variabel 3,30m
skládající se z:
(A) Paždík opěrné kozy WU14
9,5 580532000
Stützschuh
modře lakovaný
délka: 28 cm
99,0 580510000
modře lakovaný
výška: 252 cm
(B) Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,00m
38,9 580007000
modře lakovaný
(C) Tahová příložka
2,5 580534000
modře lakovaný
délka: 19 cm
(D) Opěrná botka
Tahová příložka
modře lakovaný
délka: 19 cm
9,5 580532000
modře lakovaný
délka: 28 cm
(E) Spojovací čep 10cm
0,34 580201000
pozinkovaný
délka: 14 cm
(F) Závlačka s pružinou 5mm
0,05 580204000
pozinkovaný
délka: 13 cm
(G) Vřetenová vzpěra 12 3,00m
32,0 580521000
modře lakovaný
délka: 201 - 234 cm
2,5 580534000
Zuglasche
Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,00m
Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,75m
Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,00m
Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,50m
Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,75m
Víceúčelový paždík WS10 Top50 3,00m
Víceúčelový paždík WS10 Top50 3,50m
Víceúčelový paždík WS10 Top50 4,00m
Mehrzweckriegel WS10 Top50
19,6
35,0
38,9
48,7
54,2
60,2
68,4
79,4
580003000
580006000
580007000
580009000
580010000
580011000
580012000
580013000
20,2
35,8
40,2
51,0
56,1
60,4
71,5
82,1
580040000
580043000
580044000
580046000
580047000
580048000
580050000
580052000
modře lakovaný
(H) Šroubová spojka 48mm 50
0,84 682002000
pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm
modře lakovaný
A
Ocelový paždík WS10 Top50 1,00m
Ocelový paždík WS10 Top50 1,75m
Ocelový paždík WS10 Top50 2,00m
Ocelový paždík WS10 Top50 2,50m
Ocelový paždík WS10 Top50 2,75m
Ocelový paždík WS10 Top50 3,00m
Ocelový paždík WS10 Top50 3,50m
Ocelový paždík WS10 Top50 4,00m
G
H
Stahlwandriegel WS10 Top50
D
C
modře lakovaný
B
E F
999739015 - 10/2011
71
ˇ
Odborníci na bednení
Přehled prvků
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
[kg] Č. výrobku
Vřetenová vzpěra 12 3,00m
32,0 580521000
Spindelstrebe 12 3,00m
[kg] Č. výrobku
Opěrná koza univerzál F 4,50m
Abstützbock-Universal F 4,50m
modře lakovaný
délka: 196 cm
výška: 365 - 394 cm
modře lakovaný
délka: 201 - 234 cm
Vřetenová vzpěra T7 305/355cm
Spindelstrebe T7 305/355cm
306,0 580500000
35,0 584327000
pozinkovaný
Nástavbový rám F 1,50m
236,0 580502000
Anbaurahmen F 1,50m
modře lakovaný
délka: 280 cm
Nástavbový rám F 2,00m
451,0 580501000
Anbaurahmen F 2,00m
modře lakovaný
délka: 394 cm
Spojka elementů FF20/50 Z
6,0 587533000
Elementverbinder FF20/50 Z
modře lakovaný
délka: 55 cm
Vřeteno opěrné kozy přední
8,5 580508000
Abstützbockspindel vorne
pozinkovaný
Spojovací čep 10cm
0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm
pozinkovaný
délka: 14 cm
Závlačka s pružinou 5mm
0,05 580204000
Federvorstecker 5mm
Vřeteno opěrné kozy zadní
18,3 580515000
Abstützbockspindel hinten
pozinkovaný
pozinkovaný
délka: 13 cm
Kotevní paždík 0,70m
Kotevní paždík 1,95m
Kotevní paždík 2,95m
27,0 580517000
76,3 580545000
110,0 580546000
Ankerriegel
modře lakovaný
72
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Přehled prvků
[kg] Č. výrobku
Víceúčelový paždík WU12 Top50 2,00m
Víceúčelový paždík WU12 Top50 3,00m
Mehrzweckriegel WU12 Top50
50,0 580022000
75,7 580024000
modře lakovaný
Kotevní profil 0,55m
[kg] Č. výrobku
Univerzální svorka Framax 10-25cm
Framax-Universalverbinder 10-25cm
pozinkovaný
délka: 36 cm
0,69 583002000
44,5 582904000
Ankerprofil 0,55m
modře lakovaný
Napínací svorka Framax
1,5 588152000
Framax-Spannklemme
pozinkovaný
délka: 21 cm
Držák kotevního paždíku
0,62 580539000
Ankerriegelhalter
Vložka opěrné kozy Framax
pozinkovaný
délka: 31 cm
Rohová příložka pro opěrné kozy
Ecklasche Abstützbock
15,0 580506000
Framax-Bocklasche
modře lakovaný
výška: 77 cm
44,4 580518000
modře lakovaný
délka: 92 cm
šířka: 92 cm
Šroub opěrné kozy Framax 36cm
0,62 580505000
Framax-Bockschraube 36cm
pozinkovaný
Paždík fasádního bednění WS10 2,50m
Fassadenriegel WS10 2,50m
50,0 580692000
modře lakovaný
Tlaková podložka Framax 6/15
0,80 588183000
Framax-Druckplatte 6/15
pozinkovaný
Distanční vložka 20cm
9,4 580519000
Bockdistanz 20cm
Svorka pro distanční vložku 20cm
Klemme für Bockdistanz 20cm
Nasazovací kolečko 200
modře lakovaný
výška: 38 cm
5,0 582920000
Nasazovací kolečko 250
47,0 580537000
Ansteckrolle 250
modře lakovaný
výška: 78 cm
pozinkovaný
délka: 36 cm
šířka: 7 cm
Držák bednění 9-15cm
19,3 580538000
Ansteckrolle 200
pozinkovaný
délka: 25 cm
šířka: 19 cm
výška: 20 cm
2,7 580625000
Riegelhalter 9-15cm
pozinkovaný
Zvedák s přepravním kolečkem
37,0 580541000
Hubwinde mit Transportroller
Klínový držák paždíku
2,5 580526000
Keilriegelhalter
modře lakovaný
výška: 127 cm
Dbejte prosím upozornìní v provozní
pøíruèce!
pozinkovaný
délka: 26 cm
výška: 31 cm
Univerzální svorka Framax 10-16cm
Framax-Universalverbinder 10-16cm
pozinkovaný
délka: 26 cm
0,60 588158000
999739015 - 10/2011
73
ˇ
Odborníci na bednení
Přehled prvků
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
[kg] Č. výrobku
Pojezdový profil F 2,00m přední
Verfahrprofil F 2,00m vorne
180,0 582925000
[kg] Č. výrobku
Spojovací deska F 2,00m
2,3 582934000
Verbindungsplatte F 2,00m
pozinkovaný
délka: 42 cm
pozinkovaný
délka: 600 cm
Zvedací konzola F 2,00 zadní
Hubkonsole F 2,00m hinten
Připojovací díl pro kolo F2,00 přední
Radanschluss F 2,00m vorne
14,0 582935000
pozinkovaný
výška: 48,6 cm
33,7 582926000
pozinkovaný
délka: 30 cm
šířka: 30 cm
výška: 16,5 cm
Těžké kolečko 90kN
85,0 582921000
Schwerlastrad 90kN
pozinkovaný
výška: 38 cm
Upínací svorka F 2,00m
0,82 582927000
Klemmbacke F 2,00m
pozinkovaný
délka: 12,5 cm
Spouštěcí cylindr SL-1 250kN
Absenkzylinder SL-1 250kN
Upínací deska F 2,00m
modře lakovaný
výška: 28-56 cm
Dbejte prosím upozornìní v provozní
pøíruèce!
3,5 582928000
Klemmplatte F 2,00m
pozinkovaný
délka: 24 cm
Mezideska F 2,00m
27,2 582870000
6,0 582929000
Zwischenplatte F 2,00m
pozinkovaný
délka: 25 cm
šířka: 18 cm
Šroubová spojka 48mm 50
Šroubová spojka 48mm 95
0,84 682002000
0,88 586013000
Anschraubkupplung
pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm
Pojezdový profil F 2,00m zadní
Verfahrprofil F 2,00m hinten
187,5 582930000
pozinkovaný
délka: 574 cm
Otočná spojka 48mm
1,5 582560000
Drehkupplung 48mm
pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm
Připojovací díl pro kolo F2,00m zadní
Radanschluss F 2,00m hinten
44,5 582931000
pozinkovaný
výška: 61,5 cm
Připojovací deska F 2,00m
15,8 582932000
Anschlussplatte F 2,00m
Gerüstrohr 48,3mm
pozinkovaný
délka: 44,1 cm
šířka: 35,7 cm
Šroubovací deska F 2,00m
Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m
Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m
Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m
Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m
Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m
Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m
Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m
Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m
Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m
Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m
Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m
Lešeňová trubka 48,3mm .....m
3,6
5,4
7,2
9,0
10,8
12,6
14,4
16,2
18,0
19,8
21,6
3,6
682014000
682015000
682016000
682017000
682018000
682019000
682021000
682022000
682023000
682024000
682025000
682001000
pozinkovaný
2,9 582933000
Schraubplatte F 2,00m
pozinkovaný
délka: 20 cm
74
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Přehled prvků
[kg] Č. výrobku
Šroubovací konzola MF75
19,0 580669000
Anschraubbühne MF75
pozinkovaný
délka: 113 cm
výška: 152 cm
Spojovací příložka náklonu MF
Schwenkplatte MF
Schutzgeländerzwinge S
9,1 580392000
Universal-Werkzeugbox 15,0
Dodávka obsahuje:
0,73 580580000
pozinkovaný
délka: 30 cm
4,5 580672000
11,5 580470000
(B) Plochý klíč 13/17
(C) Plochý klíč 22/24
(D) Plochý klíč 30/32
(E) Plochý klíč 36/41
(F) Očkový klíč 17/19
(G) Čtařhranný nástavec nástrčného klíče 22
(H) Nástrčný klíč 41
(I) Nástavec 11cm 1/2"
(J) Nástavec 22cm 1/2"
(K) Kardanový kloub
(L) Nástrčný oříšek 19 1/2" L
(M) Nástrčný oříšek 13 1/2"
(N) Nástrčný oříšek 24 1/2"
(O) Nástrčný oříšek 30 1/2"
(P) Klíč ke konusům 15,0 DK
0,08
0,22
0,80
1,0
0,27
0,31
0,99
0,20
0,31
0,16
0,16
0,06
0,12
0,20
0,30
580577000
580587000
580897000
580586000
580590000
580589000
580585000
580581000
580582000
580583000
580598000
580576000
580584000
580575000
580579000
pozinkovaný
délka: 8 cm
otvor klíče: 30 mm
pozinkovaný
výška: 123 - 171 cm
Jeřábová smyčka 3,50m
Univerzální souprava nářadí 15,0
(A) Přepínací řehtačka 1/2"
pozinkovaný
délka: 29 cm
výška: 20 cm
Sloupek ochranného zábradlí S
[kg] Č. výrobku
8,8 580461000
Kranseilschlaufe 3,50m
Průměr: 16 cm
Dbejte prosím upozornìní v provozní
pøíruèce!
Přepínací řehtačka 3/4"
1,5 580894000
Umschaltknarre 3/4"
pozinkovaný
délka: 50 cm
Zkušební kozlík pro šikmou kotvu 15,0/20,0
Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0
pozinkovaný
délka: 32 cm
šířka: 25 cm
výška: 19 cm
13,5 580514000
Šestihranný nástavec 46 3/4"
0,70 580512000
Nástavec 20cm 3/4"
0,68 580683000
Klíč pro konusy 20,0
3,5 581471000
Sechskantnuss 46 3/4"
Verlängerung 20cm 3/4"
Konusschlüssel 20,0
pozinkovaný
délka: 57 cm
Uvolňovací nástroj konusu pro kot. místo 15,0
Lösewerkzeug Freistellkonus
0,67 581864000
pozinkovaný
délka: 10,7 cm
otvor klíče: 24 mm
999739015 - 10/2011
75
ˇ
Odborníci na bednení
Přehled prvků
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
[kg] Č. výrobku
Kotevní systém 15,0
[kg] Č. výrobku
Konus kotevního místa 15,0 5cm
0,43 581969000
Vorlaufkonus 15,0 5cm
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 0,50m
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 0,75m
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,00m
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,25m
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,50m
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,75m
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 2,00m
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 2,50m
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná .....m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 0,50m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 0,75m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 1,00m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 1,25m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 1,50m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 1,75m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 2,00m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 2,50m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 3,00m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 3,50m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 4,00m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 5,00m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 6,00m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 7,50m
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy .....m
Ankerstab 15,0mm
0,72
1,1
1,4
1,8
2,2
2,5
2,9
3,6
1,4
0,73
1,1
1,4
1,8
2,1
2,5
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
7,2
8,6
10,7
1,4
581821000
581822000
581823000
581826000
581827000
581828000
581829000
581852000
581824000
581870000
581871000
581874000
581886000
581876000
581887000
581875000
581877000
581878000
581888000
581879000
581880000
581881000
581882000
581873000
pozinkovaný
délka: 11 cm
Průměr: 3 cm
Nářadí: klíč ke konusům 15,0 DK
Řiďte se návodem na montáž!
Krycí pouzdro 15,0 5cm
0,007 581990000
Dichtungshülse 15,0 5cm
oranžový
délka: 10 cm
Průměr: 3 cm
Spojovací matka 15,0
0,49 581981000
Verbindungsmuffe 15,0
bez povrchové úpravy
délka: 11 cm
Průměr: 3 cm
Vlnová kotva 15,0
0,92 581984000
Wellenanker 15,0
bez povrchové úpravy
délka: 67 cm
Kotva s destičkou 15,0 40cm
1,4 581999000
Sperranker 15,0 40cm
Kotevní matka s podložkou 15,0
Superplatte 15,0
bez povrchové úpravy
1,1 581966000
pozinkovaný
výška: 6 cm
Průměr: 12 cm
otvor klíče: 27 mm
Šestihranná matka 15,0
0,23 581964000
Sechskantmutter 15,0
Kotva s destičkou 15,0 16cm
pozinkovaný
délka: 5 cm
otvor klíče: 30 mm
Křídlová matice 15,0
0,83 581997000
Sperranker 15,0 16cm
bez povrchové úpravy
0,31 581961000
Flügelmutter 15,0
pozinkovaný
délka: 10 cm
výška: 5 cm
otvor klíče: 27 mm
Kotevní destička 15/20
Držák pro osazení kotvy 15,0
0,43 581835000
Ankerhalter 15,0
bez povrchové úpravy
1,8 581929000
Ankerplatte 15/20
pozinkovaný
V-držák 15,0
0,42 581950000
V-Halter 15,0
Kotevní hlava 15,0 5cm 1,20m
Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m
pozinkovaný
délka: 131 cm
otvor klíče: 24 mm
Řiďte se návodem na montáž!
Kotevní hlava 15,0 5cm
bez povrchové úpravy
délka: 30 cm
2,5 581832000
Konus pro kotevní místo 15,0
černý
modrý
délka: 20,6 cm
Průměr: 7 cm
Řiďte se návodem na montáž!
1,7 581972000
Ankerkopf 15,0 5cm
pozinkovaný
délka: 76 cm
otvor klíče: 24 mm
Řiďte se návodem na montáž!
76
0,51 581865000
Freistellkonus 15,0
Skalní kotva 15,0
0,41 581120000
Felsanker-Spreizeinheit 15,0
pozinkovaný
délka: 9 cm
Průměr: 4 cm
Řiďte se návodem na montáž!
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Přehled prvků
[kg] Č. výrobku
Montážní trubka
0,85 581123000
Felsanker-Einbaurohr
[kg] Č. výrobku
Kotevní hlava 20,0
pozinkovaný
délka: 50 cm
Průměr: 3 cm
Předpínací zařízení B
5,6 581435000
Ankerkopf 20,0
pozinkovaný
délka: 140 cm
Průměr: 5 cm
otvor klíče: 41 mm
34,5 580570000
Vorspanngerät B
pozinkovaný
Krycí pouzdro 20,0
0,03 581441000
Dichtungshülse 20,0
šedý
délka: 16 cm
Průměr: 5 cm
Klíč pro kotevní tyč 15,0/20,0
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0
1,9 580594000
Kotevní konus 20,0
1,0 581437000
Ankerkonus 20,0
pozinkovaný
délka: 15 cm
Průměr: 5 cm
Nářadí: klíč na konusy 20,0
pozinkovaný
délka: 37 cm
Průměr: 8 cm
Vlnová kotva 20,0
2,0 581450000
Wellenanker 20,0
Ráčna SW27
bez povrchové úpravy
délka: 76 cm
0,49 581855000
Freilaufknarre SW27
délka: 30 cm
Kotva s destičkou 20,0 45cm
2,1 581453000
Sperranker 20,0 45cm
Nástrčný klíč 27 0,65m
bez povrchové úpravy
1,9 581854000
Steckschlüssel 27 0,65m
pozinkovaný
Kotva s destičkou 20,0 22cm
1,6 581452000
Sperranker 20,0 22cm
bez povrchové úpravy
Kotevní systém 20,0
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 0,50m
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 0,75m
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 1,00m
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 1,25m
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 1,50m
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 2,00m
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná .....m
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravy 0,50m
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravy 0,75m
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravy 1,00m
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravy 1,50m
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravy 2,00m
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravy .....m
Ankerstab 20,0mm
1,3
1,9
2,5
3,2
3,8
5,0
2,5
1,3
1,9
2,5
3,8
5,0
2,5
581411000
581417000
581412000
581418000
581413000
581414000
581410000
581405000
581416000
581406000
581407000
581408000
581403000
Držák pro osazení kotvy 20,0
0,43 581427000
Ankerhalter 20,0
bez povrchové úpravy
V-držák 20,0
0,42 581423000
V-Halter 20,0
bez povrchové úpravy
délka: 30 cm
Kotevní matka s podložkou 20,0 B
Superplatte 20,0 B
pozinkovaný
výška: 7 cm
Průměr: 14 cm
otvor klíče: 34 mm
2,0 581424000
Konus pro kotevní místo 20,0
0,49 581866000
Freistellkonus 20,0
černý
žlutý
délka: 20,6 cm
Průměr: 7 cm
Řiďte se návodem na montáž!
999739015 - 10/2011
77
ˇ
Odborníci na bednení
Přehled prvků
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
[kg] Č. výrobku
Kotevní systém 26,5
[kg] Č. výrobku
Přepravní prostředky
Kotevní tyč 26,5mm bez povrch. úpravy .....m
Ankerstab 26,5mm unbehandelt .....m
4,5 581883000
Kontejner se síťovými bočnic. Doka 1,70x0,80m
87,0 583012000
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m
pozinkovaný
výška: 113 cm
Dbejte prosím upozornìní v provozní
pøíruèce!
Šestihranná matka 26,5
0,73 581985000
Sechskantmutter 26,5
pozinkovaný
délka: 8 cm
otvor klíče: 46 mm
Kotevní destička 26,5
Víceúčelový kontejner Doka 1,20x0,80m
3,4 581986000
Ankerplatte 26,5
pozinkovaný
délka: 15 cm
šířka: 12 cm
Vlnová kotva 26,5
75,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
pozinkovaný
výška: 78 cm
Dbejte prosím upozornìní v provozní
pøíruèce!
3,6 581900000
Wellenanker 26,5
bez povrchové úpravy
délka: 80 cm
Dělící deska víceúčelového kontejneru 0,80m
Dělící deska víceúčelového kontejneru 1,20m
3,7 583018000
5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung
Spojovací matka 26,5
dřevěné části žlutě lazurovány
ocelové části pozinkovány
1,4 581988000
Verbindungsmuffe 26,5
bez povrchové úpravy
délka: 15 cm
otvor klíče: 46 mm
Držák pro osazení kotvy 26,5
Ankerhalter 26,5
0,43 581943000
Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m
pozinkovaný
výška: 77 cm
Dbejte prosím upozornìní v provozní
pøíruèce!
bez povrchové úpravy
V-držák 26,5
42,0 586151000
0,41 581994000
V-Halter 26,5
bez povrchové úpravy
délka: 30 cm
Ukládací paleta Doka 1,20x0,80m
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m
Konus pro kotevní místo 26,5
Freistellkonus 26,5
39,5 583016000
pozinkovaný
výška: 77 cm
Dbejte prosím upozornìní v provozní
pøíruèce!
0,46 581867000
černý
šedý
délka: 20,6 cm
Průměr: 7 cm
Řiďte se návodem na montáž!
Klíč pro kotevní tyč 20,0/26,5
Ankerstabschlüssel 20,0/26,5
pozinkovaný
délka: 37 cm
Průměr: 8 cm
78
1,7 580593000
Bedna pro drobné součástky Doka
Doka-Kleinteilebox
106,4 583010000
dřevěné části žlutě lazurovány
ocelové části pozinkovány
délka: 154 cm
šířka: 83 cm
výška: 77 cm
Dbejte prosím upozornìní v provozní
pøíruèce!
999739015 - 10/2011
ˇ
Odborníci na bednení
Informace pro uživatele Opěrné kozy Doka
Přehled prvků
[kg] Č. výrobku
Připevňovací dvoukolí B
[kg] Č. výrobku
33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B
modře lakovaný
999739015 - 10/2011
79
ˇ
Odborníci na bednení
Opěrné kozy Doka pro bezpečnost u jednostranných bedění.
Opěrné kozy Doka jsou zvlášť robustně dimenzované a mohou se kombinovat s každým bedněním Doka.
Díky vysoké zatížitelnosti a jednoduché možnosti napojení jsou opěrné kozy ideálním řešením u bednění jednostranných stěn.
Opěrné kozy Doka si můžete pronajmout nebo získat formou zakoupení či leasingu.
U každé pobočky Doka ve Vaší blízkosti.
Jednoduše nám zavolejte!
Centrální podnik skupiny Doka, Amstetten
Doka mezinárodně
Certifikován podle
ISO 9001
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A 3300 Amstetten / Rakousko
Telefon: +43 (0)7472 605-0
Telefax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: [email protected]
Internet: www.doka.com
Česká republika:
Slovensko:
Pobočky Doka a
generální zastoupení:
Česká Doka
bednicí technika spol. s r.o.
Doka Slovakia
Debniaca technika s.r.o.
Za Avií 868
CZ 196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.: +420 284 001 311
Fax: +420 284 001 312
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ceskadoka.cz
Ivanská cesta 28
SK 821 04 Bratislava 2
P.O.Box 39, 820 02 Bratislava 22
Tel.: +421 (0)2 43 42 14 26
Fax: +421 (0)2 48 20 21 20
E-Mail: [email protected]
Internet: www.doka.sk
Angola
Austrálie
Azerbajdžan
Alžírsko
Bahrajn
Bělorusko
Belgie
Bosna a Hercegovina
Brazílie
Bulharsko
Chorvatsko
Chile
Čína
Dánsko
Egypt
Estónsko
Finsko
Francie
Indie
Irán
Irsko
Island
Itálie
Izrael
Japonsko
Jihoafrická republika
Jordánsko
Kanada
Kazachstán
Katar
Korea
Kuvajt
Libanon
Pobočka Brno
Kšírova 265
CZ 619 00 Brno - Horní Heršpice
Tel.: +420 543 424 711
Fax: +420 543 424 712
E-Mail: [email protected]
Pobočka Ostrava
Palackého 1144
CZ 702 00 Ostrava - Přívoz
Tel.: +420 595 134 611
Fax: +420 595 134 612
E-Mail: [email protected]
IČO: 31 354 335
OR OS Bratislava I, Oddiel Sro,
Vložka č.: 5405/B
Pobočka Prešov
Košická 48
SK 080 01 Prešov 1
P.O.Box 34, 080 05 Prešov 5
Tel.: +421 (0)51 772 39 19
Fax: +421 (0)51 748 52 19
Pobočka Banská Bystrica
Majerská cesta 138
(areál Stavomontáže a.s.)
SK 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 (0)48 47 00 48 0 - 4
Fax: +421 (0)48 47 00 48 8
ˇ
Odborníci na bednení
Libie
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Maroko
Mexiko
Německo
Nizozemí
Norsko
Nový Zéland
Panama
Polsko
Portugalsko
Řecko
Rumunsko
Rusko
SAE
Saudská Arábie
Senegal
Singapur
Slovinsko
Španělsko
Srbsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Tunisko
Turecko
Ukrajina
USA
Velká Británie
Vietnam
999739015 - 10/2011

Podobné dokumenty