Náš repertoár - Bilbo Compagnie

Komentáře

Transkript

Náš repertoár - Bilbo Compagnie
BILBO
compagnie
Clownerii, comedie dell’arte, fyzical actors theatre
Tvofií ji Jifií Bilbo Reidinger a Sylvie Krobová
popfiípadû hosté tfieba Martin ZbroÏek,…
Pár informací o nich
Jifií Bilbo Reidinger se narodil v roce 1961 na ·umavû
v Louãovicích. Po studiích/ Lidová konzervatofi, DAMU kurzy
C. Turby,…/ byla první profesionální ‰tací jeho klauna Bilba,
sezóna 1983 s cirkusem Praga v SSSR. Od té doby pÛsobí
na volné noze napfi.: v souboru Ctibora Turby Alfred & spol.,
Alfred ve dvofie, se kter˘m procestoval celou Evropu, Japonsko…
Dále hostoval v Národním divadle, v Divadle
Na zábradlí, v Dlouhé… jako herec, choreograf
/reÏ.: Pitínsk˘, Bure‰ová, Krobot,…/
Od roku 1992 vyuãuje na AMU akrobacii
a její posun do komedií. Pí‰e ãlánky, knihy napfi.: Cirkcezóna /Host 1992/, Burleska témûfi
excentrická /Educo 1997/… V poslední dobû napsal dvû
knihy pro dûti o putování rodiny BilbÛ s cirkusem Chauve
/vydá nakladatelství Baobab/.
Sylvie Krobová se narodila v roce 1968 v Praze. V r. 1990
ukonãila Státní konzervatofi v Praze obor operní zpûv. Témûfi
dvacet let hraje divadlo s div. Na tahu, Bilbo com. a studiem
Láìa L. Smoljaka. Zpívala v Kühnovû sboru, se skupinou Drakar,
Agon. Od roku 2000 uãí zpûv na ZU· Dobfií‰ a v roce 2003-05
zaloÏila a fiídila soukromou ‰kolu Umûleckou v˘chovu
Otakárek. Pí‰e vlastní texty a skládá k nim originální hudbu,
kterou hraje se skupinou La Bouche /CD Nálady 03, Barvy 04/.
NABÍDKA
BILBO compagnie
STARÉ I NOVÉ P¤ÍBùHY BARONA PRÁ·ILA –
Úspû‰ná rodinná komedie na známé téma, kde kromû nesmrtelného barona Prá‰ila uvidíte jeho sluÏku Josefínu, vûrného
hfiebce Berlyóze, Kecá‰e, Papna a Dekla,…Motto - Recept na
vûãné mládí? Nekoneãná fantazie!
Pro dûti v‰eho vûku (od 1O do 1OOlet). Délka 1 hodina. ReÏie,
scénáfi, v˘prava: Andrej Krob.
Premiéra v divadle Alfred ve dvofie, opût ve spolupráci s div.
Na tahu, roku 2002.
Víc jak 50 repríz.
KONCERT ZPùVAâKY SYLVIE KROBOVÉ A SKUPINY LA BOUCHE
s prÛvodcem klaunem Bilbem
Sylvie Krobová objevila ve sv˘ch skladbách – hofiko/nûÏné, nostalgicko/niterné, emotivnû/drásavé
tóny svého srdce a se skupinou La Bouche posunula hranice rockového ‰ansonu.
Mezi fanou‰ky uÏ patfií Václav Havel, Zdenûk Svûrák, Jaroslav Uhlífi,…
Pro obveselení je tu klaun Bilbo.
Pro dûti:
KVAK A ÎBLU≈K – pfiíbûh o opravdovém pfiátelství Ïabáka
KLAUN BILBO – témûfi sólové pfiedstavení, které
Kvaka a ropu‰áka ÎbluÀka.
vychází z cirkusov˘ch pasáÏí, které s Bilbem nazkou‰el
Na motivy známé knihy A.Löbela. Délka 5Omin.
v roce 1982 Ctibor Turba a Josef Fuksa pro cirkusové turné
Pro dûti od tfií let.
s cirkusem Praga po zemích Stfiední Asie a Sibifie. Délka
ReÏie A. Krob.
podle potfieby – od 1O min do 1 hodiny. Hraje se pro dûti
Pfiedstavení mûlo premiéru v roce 1989 v Alfred spol. s Lenkou i dospûlé („Dûti v‰eho vûku!“) po celé Evropû
Machoninovou a Jifiím Reidingerem. Obnovená premiéra a má okolo 3000 repríz.
se Sylvií Krobovou a div. Na tahu v roce 1992.
Má víc jak 350 repríz.
Pro dospûlé, ale i dûti:
COMEDIE DELL’ARTE – charakterní – improvizaãní hra
s maskami. Houslista se zpûvaãkou jsou ru‰eni
bezcharakterním individuem – mûní
si masky a ve vÏdy jiné
identitû niãí nervy váÏnû
se tváfiících hudebníkÛ.
Délka hry s prostorem
variabilní!
pfiím˘m potomkem Bilbem
a pozÛstal˘mi...
Zatím víc jak 50 repríz!
Obû variace mají úspûch po celé Evropû ( smuteãní
prÛvod Smrt komedie napfiíklad exceloval bûhem oficielního kulturního programu Olympijsk˘ch her
v Athénách roku 2004!).
Víc jak 80 repríz!
„…Bilbo uplatÀuje v postavû chorobnû
upovídaného cestovatele své bohaté klaunské zku‰enosti a brilantnû zvládá témûfi
akrobatické situace spojené tu s namáhavou chÛzí s de‰tníkem proti skuãícímu
vûtru, tu zase jízdu na koni Berlyózovi…
Vût‰ím pfiekvapením je pfiesvûdãivost, s níÏ
subtilní Sylvie Krobová zvládá roli zemité
Prá‰ilovi sluÏky Josefíny…“
„…Gejzíry fantazie pokraãují v etudách
o Konfuciovci a ptáku ·angovi, v evokaci
Beckettov˘ch ·Èastn˘ch dní ad. .Inscenace
Déboucher/Antikódy stfiídá valéry a Ïánrové
útvary, bourá konvence. Ve vztahu k literatufie je originálnû nepÛvodní, v relacích
klauniády vzniká její filozofická hra.
V˘sledkem je lidská tragikomedie, dojímavá
i smû‰ná, s absurdními rysy. Reidinger
se tu projevil jako komik velkého formátu,
jako klaun werichovského typu, svÛj
a nezamûniteln˘ v pohybovém vyjádfiení.
Stáli totiÏ pfii nûm andûlé – Sylvie a Andrej
Krobovi…“
Mladá fronta, J.Mlejnek
Taneãní listy, L.Peti‰ková
Napsali o nich napfi.:
„…Baron-Reidinger vÏdy s nov˘m vzru‰ením proÏívá své vyprávûní, a nehledí na to,
Ïe v hospodû s ním nikdo nechce sedût
u jednoho stolu. Nevypráví své pfiíbûhy
proto, aby nûjak vylep‰il zdání o sobû, aby
sám ze sebe dûlal hrdinu. Jeho vyprávûní
je sebepotvrzováním a sebeproÏíváním.
Za branami své fantazie se cítí bezpeãnû…“
Divadelní noviny, A.Bjaãková
Bilbo com. dûkuje za existencionální podporu
HLAVNÍMU MùSTU PRAHA a OPEN SOCIETY FUND PRAHA!
Kontakt na B I L B O c o m p a g n i e :
SMRT KOMEDIE I, II –
premiéra
2004/05
Pohfiební prÛvod, pfii
kterém jsou oÏivováni
charaktery comedie
dell’arte Pulcinelli,
Capitana, Dottora,
Arlecchina jejich
DÉBOUCHER / ANTIKÓDY – literární kabaret vychá-
Jifií BILBO Reidinger, Sylvie Krobová
zející z knih celého svûta (Pu‰kin, Havel, Cervantes,
Borges, Beckett,Valton,…). Klaun- knihomol se v nûm
pfietahuje o kaÏdé „sousto“ s operní zpûvaãkou. Kdysi to byla
opûtovaná, srdceryvná láska…
Délka hry 1 hodina.
ReÏie Andrej Krob.
Premiéra v divadle Na zábradlí s div. Na tahu roku 1997.
Nová Ves pod Ple‰í ã.12O, PSâ 262O4 okr.Pfiíbram
tel.:318 581 8O8 nebo mob.: 6O5 556 689
e-mail – bilbo.reidinger @ tiscali.cz
www.volny.cz/reidinger
ãi
www.volny.cz/la-bouche
Víc jak 50 repríz.
Vydáno v kvûtnu 2005 s fotografiemi pfiátel Bilbo com.
SMRT KOMEDIE II
KAMPA, Praha, ãerven 2005 • Pfiedstavení vzniklo díky grantu Hlavního Mûsta Prahy

Podobné dokumenty

5 / 2010

5 / 2010 Hany si po celou dobu hry udržela mou pozornost. Zaujal mě příběh její postavy i způsob, kterým ho dokázala podat. Její Hana je holka, která sama o sobě narovinu (po několika panácích vodky) prohla...

Více

Cestopisy od Fictionp www.journey.cz, [email protected], 28057477

Cestopisy od Fictionp www.journey.cz, pn265@email.cz, 28057477 jak letadlo startuje. Všechny sedačky mají v opěradlech zabudované LCD televize na kterých si můžete vybírat hudbu, filmy nebo i počítačové hry. Každý si tak může vybrat z X programů nebo to co ho ...

Více

Obsah - Austin Detonator sro

Obsah - Austin Detonator sro i drobná zlep‰ení. Abych se pfiiznal, osobnû jsem moc nevûfiil tomu, Ïe se s nápady „roztrhne pytel“ a zahltíme v‰echny technické útvary poÏadavky na posouzení v‰ech námûtÛ. Bylo proto pro mne mil˘m ...

Více